www.green.cz
www.parking-system.com
GreenPro
New Design
Nový vzhled
Also For Large Installations
I pro rozsáhlé instalace
Entry / Exit Terminal GP3T
Vjezd / výjezd GP3T
Pay Station GP3M
Platební stanice GP3M
Fast Barriers GP3B FC
Rychlé závory GP3B FC
Parkovací Systém
Parking System
GPP variant
Parkovací systémy GPP VARIANT
Made by GREEN Center
Všeobecná charakteristika
Parkovací systémy Variant GP3P a GP4P nabízejí variabilní volitelný systém pro výbìr poplatkù za parkování. GPP Variant
je modulárním systémem, poskytuje široké spektrum øešení pro každou velikost parkovištì, od malých parkoviš až po velká
parkovištì s provozem desítek tisíc vozidel dennì, komfortní pro provozovatele i zákazníky. GPP VARIANT nabízí
programovatelné tarify, zónové parkování, napojení na mìstské systémy kontroly a øízení dopravy nebo hotelový cash
systém. Využívá technologie èarového kódu, bezdotykových karet, karet s magnetickým pruhem pro krátkodobé i
dlouhodobé parkování. Základními komponenty parkovacího systému jsou server parkovacího systému, vjezdový a
výjezdový terminál, vjezdová a výjezdová závora, automatická platební stanice. Podrobnìjší popisy komponentù naleznete
na katalogových listech Automatická závora GPB FC a Automatická platební stanice GP3M.
Použití
vhodný pro obchodní centra, parkovací domy, hotely, letištì,
nemocnice, parkovištì P+R atd.
Výhody
Široké spektrum konfigurací
možnost dalšího rozšíøení – modulární systém
rychlost odbavení (až 600 zákazníkù/hod.)
Vlastnosti
• Komunikace RS-422 (GP3P) nebo ETHERNET-TCP/IP
(GP4P)
• Mód provozu ON LINE
• Datové nosièe: karta s èárovým kódem, bezdotyková karta, s
magnetickým pruhem READ ONLY
• Vjezdový terminál
pro výdej parkovacích karet s tiskárnou èárového kódu / se
èteèkou bezkontaktních karet Read Only / s kodérem
magnetickcý karet Read/Write / s vydavaèem bezkontaktních
karet Read/Write
• Výjezdový terminál
se èteèkou èárového kódu / èteèkou bezkontaktních karet
Read Only / èteèkou bezkontaktních karet Read/Write / se
èteèkou magnetických karet
øízení mikroprocesorové
textový displej GP3T nebo gtafický GP4T
•Typy parkovacích karet
Krátkodobá parkovací karta karta pro jednorázový vjezd a
výjezd, doba parkování není èasovì omezena
Kongresová parkovací karta karta pro opakovaný vjezd a
výjezd, doba parkování je omezena dobou platnosti karty
Dlouhodobá parkovací karta karta pro opakovaný vjezd a
výjezd, doba parkování je omezena dobou platnosti karty, na
jméno
Parkovací šek pøedplacená karta pro jednorázový nebo
opakovaný vjezd a výjezd, platná do vyèerpání kreditu
Technické údaje
Materiál
ocelový plech tl.2 mm pozinkovaný, s
povrchovou úpravou práškové polyesterové
barvy RAL 6029 Tmavì zelená, RAL 7043
Tmavì šedá, RAL 9006 støíbrná
Rozmìry terminálu
400x400x1200 mm
Napájení
230V/6A L+N+PE, TN-S
Hmotnost terminálu
55 kg
Pøíkon
100W
Pøíkon topení
650W
Krytí
IP 54
Zobrazovací diplej
2x20 znakù, podsvícení LCD
Používaný papír180g/m2 vydatnost cca 1000 - 2500 lístkù
Snímaè èarového kódu rozmítaný, laserový, vícepaprskový
Provozní teplota
-25°C až + 45°C
Volitelné doplòky
snímání registraèních znaèek
navigaèní systém parkovištì
systém sledování volných míst na parkovišti
systém dorozumívání – interkom
manuální pokladna
slevové terminály
informaèní tabule obsazenosti
pøipojení do systému mìstské kontroly a øízení
dopravy
platba prostøednictví SMS
Ovládání, SW
• Operaèní systém Windows 7
• Databázový systém SQL Sybase Anywhere
• Aplikaèní program øízení parkovištì je rozdìlen na
moduly:
správa a dohled parkovacího systému/modul
pokladny/moduly reportù a statistik (základní,
rozšiøující, pro automatické platební stanice)/modul
správy dlouhodobých karet/ rozšiøující modul pro
blokování dlouhodobých karet s pøístupem v urèitou
denní dobu/systém rezervace parkovacího
místa/modul pro tisk slevových kuponù/modul pro
vzdálený dohled parkovištì prostøednictvím
GSM/modul urèený pro pøedplatné pøi speciálních
jednorázových akcích/modul pro oznaèování karet pro
bezplatný èasovì limitovaný výjezd
GREEN Center s.r.o.
GreenPro
Barrier
GREEN Center © 2012
Zmìna technických parametrù vyhrazena
Terminál GPT rozmìry
GreenPro
Zenklova 39, 180 00 Praha 8, Czech Republic
tel.: +420 266 090 090, fax: +420 266 311 069
e-mail: [email protected]; e-mail: [email protected]
http://www.green.cz
Download

GPP Variant parkovací systém