PROSINEC 2011
ČÍSLO 12
strana 2
strana 3
strana 4
strana 8
Radnice
informuje
Letmý dotek
s Arktidou
Zemřela nejslavnější
česká snajperka
Bytový dům –
Svatopluka Čecha 95
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se i v tomto předvánočním čase věnovala ve svém úvodníku zcela praktické věci, která dlouhodobě trápí velkou část občanů naší
městské části, a tou jsou herny.
Připomenu trochu historie, kdy
výherní hrací přístroje (VHP) povolovala radnice a vybírala od jejich
provozovatelů nemalé peníze. Klima
na radnici se však změnilo a občané
stále více upozorňovali na to, že herny
v okolí svého bydliště nechtějí.
Koncentrací heren na Palackého tř.
a ul. Štefánikově jsme si vysloužili
v tomto případě nelichotivou přezdívku Las Vegas – Královo Pole.
Zastupitelé reagovali na požadavky občanů usnesením, kde zakazují
na území Králova Pole povolování
dalších heren a žádají o zrušení stávajících.
Nicméně provozovatelé heren inovovali svá zařízení a z výherních hracích přístrojů se staly výherní loterijní
terminály (VLT). Na první pohled
žádná změna, avšak co se týče povolování, zásadní. VLT již nepovoluje
radnice, ale Ministerstvo financí ČR.
Málo platné nám bylo usnesení
Zastupitelstva městské části BrnoKrálova Pole, na VLT jsme neměli
a nemáme žádný vliv, jen jsme užasle přihlíželi tomu, jak nám úředníci
v Praze povolovali další a další herny
v Králově Poli.
Marné byly dopisy a žádosti o vysvětlení směřované na Ministerstvo
financí ČR. Bohužel, ani na naše oficiální dotazy nám ministerstvo neodpovědělo.
Na očekávanou novelu o regulaci
provozu loterií a jiných podobných
her, která bude platit od nového roku,
jsme v Králově Poli připraveni. Na zastupitelstvu v říjnu tohoto roku jsme
přijali usnesení, ve kterém opět jasně
říkáme, že v Králově Poli žádné herny
nechceme.
Pevně doufám, že naši snahu o zrušení heren vyslyší nejen zákonodárci
v Praze, ale i majitelé domů, kteří pronájmem prostor umožňují provozování
heren a kasin.
V obecním majetku totiž žádnou
hernu nenajdete.
Domnívám se, že líbivým slibům
provozovatelů heren ohledně tučných
poplatků pro obec lze argumentovat
tím, že není něco v pořádku, když je
obec závislá na příjmech z hazardu.
Cesta hledání úspor a efektivního
řízení financí je, dle mého názoru, tím
správným směrem.
Na závěr bych Vám všem chtěla
popřát klidné Vánoce, pohodu, klid
a hlavně zdraví. To je totiž největším
bohatstvím každého z nás.
Ing. Andrea Pazderová, místostarostka,
MČ Brno-Královo Pole
Milí čtenáři,
přejeme Vám krásné a pohodové vánoční svátky v kruhu svých
nejbližších, do nového roku pak pevné zdraví, lásku, pohodu a také
hodně osobních i pracovních úspěchů.
Redakce Královopolských listů
Nejdůležitější je člověčina
Vitrážová secesní okna, wi-fi síť.
Staré tabule, z nichž se učily generace před námi, interaktivní pro děti
dnešní. Konferenční místnost, která
může sloužit i jako malý divadelní
sál, učebny plné barevných krabic
na výtvarné potřeby, obrázků, knížek a pestrých ručníků. Robustní budova se silnými zdmi tvořící základ
a moderní podkroví jako odpověď
současnosti. Staré se snoubí s novým, tradice a jasné hodnoty s vnímáním potřeb do budoucna. Komenský, Masaryk, Mucha – inspirace,
Honzík, Terka a Kuba – naděje pro
nás všechny. To je alespoň několik
momentek představujících Základní
školu na Slovanském náměstí, kterou již více než rok řídí magistr David
Jalový. Z rozhovoru jsem nabyla přesvědčení, že s jasnou vizí a laskavě.
Pane řediteli, v roce 2014 bude tato
škola slavit sto let existence, bude to
již sto let, co zůstává věrná svému
heslu Po věky zde stůj, veď-chraňvzdoruj! Jaké to je stát v čele školy
s tak dlouhou tradicí?
Bylo mi velkou ctí, že jsem mohl navázat na práci svého předchůdce pana
ředitele Bartoše, na škole jsem již řadu
let učil za jeho působení a vždy jsem
si velmi vážil nejen tradice, o které
mluvíte, ale také dobrých kolegiálních
vztahů, které tady panují. Když se
naskytla příležitost, měl jsem takový
vnitřní pocit, že bych rád škole posloužil nejen jako učitel, ale vlastně i jako
řídící a „administrativní“ pracovník.
Jako manažer?
Nemám rád slovo manažer, užívá se
ho dnes nadmíru a mnohdy se jeho význam znehodnocuje. Vlastně se stále
cítím jako kantor, jenom mi jde o to,
že se mohu ze svého místa lépe podílet na zlepšování podmínek pro školu
celkově, jak pro kolegy, tak pro děti
a jejich rodiny.
Co vás tedy zajímá na profesi
učitele?
Je to povolání, které není strnulé, je
velmi kreativní a velmi zodpovědné.
I když existují všemožné učebnice,
i když kantor učí třeba ve stejných
ročnících, každá hodina je jiná, učitel musí být dobře připraven, ale také
musí umět improvizovat, být schopný
reagovat na vzniklé situace, být rozhodný i velmi citlivý. Ani učitele, ani
žáka nelze nasimulovat jako ideální
subjekt, v kantořině je nejdůležitější
člověčina, důslednost, jistý nadhled
a zájem o každé dítě.
Které pocity jsou podle vás pro kantora příjemné?
Podobné pocity mají možná herci. Je
moc příjemné vidět, že se někdo pro
něco nadchl, že se tzv. „vyklubal“,
že se umíte společně zasmát, že máte
za ta léta společné zážitky, vzpomínky.
Dobrý pocit je to, že učitel má jistou
autonomii i v rámci plánů učiva, může
být pro děti člověkem různých profesí,
o kreativním přístupu jsem již mluvil.
Součástí jeho práce zůstává hra.
Které formy výuky škola nabízí?
Samozřejmě klasickou se zaměřením
pokračování na str. 2
Vážení občané, dovolujeme si vás pozvat na setkání zastupitelů MČ Královo Pole s občany, které se uskuteční ve velké zasedací místnosti ve středu
14. 12. 2011 od 17.00 hodin. Rovněž vás zveme na jednání Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole, jež proběhne tamtéž v pondělí 19. 12. 2011
od 16.30 hod.
Motto měsíce: „Proč se tolik děsit pochybností? Je něco horšího než pochybnosti, a to je lhostejnost.“ T. N. Wilder
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 12/2011
1
 Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje 
Zasedání RMČ
Rada městské části Brno-Královo
Pole na svém 14. zasedání ze dne 31.
října 2011 mimo jiné:
• schválila
– uzavření nájemní smlouvy na pronájem části štítové zdi bytového domu
Kosmova 11, Brno za účelem umístění reklamního zařízení
– pronájem tří garážových stání v bytovém domě Botanická 67
– přidělení veřejné zakázky na stavební práce „Výměna stávajících oken
a dveří v 6. NP a půdních nástavbách
v BD Ant. Macka 9, Brno“ společností Mlénský, s. r. o
– přidělení veřejné zakázky na stavební
práce „Oprava omítek v suterénu BD
Palackého tř. 61, Husitská 2/4, Brno
společností TOMIreko, s. r .o.
– dodatečné stavební práce (vícepráce)
na akci „Přestavba části školní budovy Rybníček 9 na mateřskou školu“
– uzavření dohody o náhradě škody
vzniklé v příčinné souvislosti s ražbou Královopolského tunelu v areálu
koupaliště Dobrovského
– rozpočtové opatření č. 10b/2011
v rozpočtu MČ Brno-Královo Pole,
kterým se zvyšují příjmy i výdaje
o 6 299 tis. korun.
– zvýšení ceny obědů na 50 Kč a večeří
na 43 Kč (bez DPH) od 1. 1. 2012
– odstoupení od Smlouvy o dílo veřejné
zakázky na akci „Rekonstrukce uliční fasády a výměna oken na objektu
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové se zhotovitelem Kopřiva – Revitalizace panelových domů s. r. o.
– přidělení veřejné zakázky − Polyfunkční rekreační a sportovní plocha
Kolečko, ul. Herčíkova, Brno-Královo Pole
• neschválila
– nájemci nebytového prostoru č. 102
se sídlem Botanická 55, Brno změnu
účelu užívání nebytového prostoru
z prodejny potravin, ovoce a zeleniny
na restaurační zařízení a s tím související stavební úpravy
• nesouhlasila
– se změnou sortimentu prodejního
stánku před bytovým domem Botanická č. or. 59 na části pozemku p.č.
144/38, k. ú. Ponava Brno v souvislosti se žádostí a s prodloužením pronájmu po 30. 9. 2012
• doporučila kompetentním orgánům
Statutárního města Brna neschválit
– prodej pozemku p. č. 3702/5 v k. ú.
Královo Pole nájemcům, a to v rámci
prodeje domovního celku Hradecká
10, 12, 14.
Podrobný zápis najdete na
http://kralovopole.brno.cz
Mgr. Zdeňka Dubová, členka RMČ
•••
Zastupitelstvo městské části BrnoKrálovo Pole konané dne 24. 10. 2011
na svém 8. zasedání mimo jiné:
• schválilo:
– žádost o prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného
– přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH MČ Brno-Královo Pole a uzavření smlouvy o poskytnutí výše uvedené dotace
– návrh Obecně závazné vyhlášky města o regulaci provozu loterií a jiných
podobných her
– návrh vyhlášky o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj
koncový
– interaktivní videoloterijní terminál
a herní místo lokálního herního systému
– dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí
příspěvku na bezplatné bruslení žáků
škol na sezónu 2011/2012
– doprodej domovního celku Purkyňova 87, 89, 91 Brno – lokalita č. 4 –
schválení kupních cen bytů
– rozpočtové opatření č.10a v rozpočtu
MČ Brno-Královo Pole na rok 2011
• vzalo na vědomí
– protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům
MČ Brno-Královo Pole č.j. OKO/0304/2011
• odvolalo
– starostu MČ Brno-Královo Pole
– doporučilo kompetentním orgánům
Statutárního města Brna schválit
– novelu obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č 6/2009, kterou se
vydávají požární řády městských částí
– do svěření pozemku. č. 868/2 v k. ú.
Ponava, a to MČ Královo Pole
za účelem pronájmu
– prodej domovního celku Botanická
65, 67, 69 a Šumavská 17, 19, 21, 23
dle varianty č. 3 ve znění úplné oddělení haly podzemních garáží včetně
sjezdů
• doporučilo kompetentním orgánům
Statutárního města Brna neschválit
– změnu Územního plánu města Brna
týkající se pozemku p. č. 592/1, k.ú.
Královo Pole
RNDr. Dana Pohanková, zastupitelka
Nejdůležitější je člověčina
dokončení ze str. 1
na výuku jazyků. Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu.
Na prvním stupni máme speciální pedagožku, která se stará o děti s vývojovými poruchami učení v hodinách
českého jazyka, aby se i tito žáci mohli plně rozvíjet. Máme různé kroužky,
a protože škola není jen pro vzdělání,
ale k rozvoji celé osobnosti, velmi si
vážím spolupráce se školní psycholožkou, kterou podporuje úřad městské části. Musím říct, že Královo Pole
na školy drží, podporovány jsou i programy směřující k prevenci špatných
mezilidských vztahů a kriminality.
Psycholožka je k dispozici všem, kdo
se účastní života školy, tedy i rodičům
žáků. Chtěl bych také konstatovat, že
o naši školu přetrvává zájem, čehož si
velmi vážíme. Je to jedna z největších
škol v Brně co do počtu žáků a mnozí
sem dokonce dojíždějí.
Změnily se nějak děti, jejich vnímání?
Ve své podstatě určitě ne, jsou stále
stejné, svět kolem nich se mění, nejsou přesně stanoveny hodnoty, někdy
to vypadá, že společnost nemá jasno
v tom, co je vlastně dobro a co zlo.
Zaměňují se slova a jejich významy.
Na dětech se to samozřejmě odráží,
ale za to jsou zodpovědní dospělí.
Právě proto bude stále důležitější roli
hrát zázemí dítěte – rodina a škola.
Ty formují dětské vnímání světa a ten
musí být popsán přesně a v souvislostech. Pokud jde o způsob vnímání,
je vidět na mladých generacích, že
dávají přednost vnímání multimediálnímu, zejména obrazovému, a „střihovému“. Velmi rychle se přeorien-
tují na něco jiného. Bohužel někdy
za cenu povrchního přístupu. Takový
proces je možná pohodlnější, dynamičtější, ale bez pochopení podstaty
věcí ztratíme možná jednou „záchytné“ body.
Jaké jsou vaše vize do budoucna?
Jsem konzervativní, rád bych udržoval kontinuitu a navazoval na to dobré. To chci rozvíjet a posunovat školu
dál. Samozřejmostí je zdokonalování
informačního systému, místo pro další speciální učebny máme na půdě,
chtěl bych zmodernizovat vybavení tříd, rádi bychom v tomto směru
spolupracovali se studenty architektury, a i když nemáme téměř žádný
pozemek, našli jsme řešení, jak část
dvora přeměnit na školní zahradu,
“environmentální učebnu“, kde se již
nebudeme věnovat jen prvoplánovému pěstování zeleniny, ale především
vnímání krajiny a jejích různých typů.
Jak tráví ředitel svůj volný čas,
prázdniny?
Muzicíruju, jezdím na kole, chodím
po horách. Jako ředitel už moc volného času nemám. Ale školní prázdniny,
dovolená pro kantory, jsou důležité.
Kantor musí být deset měsíců před
dětmi v naprosté duševní pohodě,
potřebuje dostatek času pro vlastní
vzdělávání, promýšlení nových přístupů, čas na to, aby nic nevysvětloval, nestál neustále „na pódiu“. Tahle
práce se nedá dělat mechanicky. Víte,
člověk je nešťastný, když ho něco
bolí, ale dobrá rodina a dobrá škola
jsou jedním z předpokladů toho, aby
nás „nebolel“ život.
PhDr. Jana Bros-Svobodová
Nová pasáž KORUNA na Palackého tř. 45
Přijďte se podívat do nově otevřené pasáže KORUNA na Palackého tř. 45
Jsou zde pro Vás otevřeny tyto prodejny:
■ Potraviny
■ Víno, sýry, uzeniny
■ Čaje z celého světa
■ Děti a sport
■ Kosmetický salón
■ Kavárna – cukrárna
■ Nonstop trafika
■ Zdravotní pomůcky
2
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 12/2011
Staňte se spoluautory knihy legend
Milí čtenáři, jistě se někteří z vás
dobře pamatují na literární soutěže
vyhlašované kulturní komisí městské
části Královo Pole prostřednictvím
Královopolských listů. Soutěž se
sice již neorganizuje, ale pokud vaše
děti přesto tíhnou k psaní a kreslení,
a je jim méně než 16 let, mohou se
zúčastnit literární soutěže Urban legends. Pod tímto pojmem si můžete
představit moderní městské pověsti,
které mají blízko k pohádkám či pověstem, nejde však o staré příběhy,
ale o soudobé legendy – historky
z vašeho kraje či obce. Zpracované
vlastní legendy formou povídky, básničky či komiksu by neměly přesáhnout 3 strany A4.
Že o žádné tajuplné historce, která by kolovala ve vašem kraji, nevíte? Vymyslete si ji! Pokud budete
opravdu dobří, vaše dílo bude otištěno ve společné knize nejlepších
soutěžících. Ale to není všechno.
Ty skutečně nejlepší práce zpracuje
pro knihu ve formě komiksu trojice
profesionálních kreslířů. A když vám
přední příčky uniknou? Nezoufejte. Na většinu z vás čekají zejména
knižní ceny, zbytek získá alespoň
pozvánku na závěrečné jarní setkání
soutěžících, kde se uskuteční oficiální vyhodnocení a budete si zde moci
s ostatními zasoutěžit nejen v literárně zaměřených disciplínách. Úplně
všichni pak dostanou jeden výtisk
knihy s nejlepšími příspěvky zdarma.
Neváhejte a zapojte se. Soutěž trvá
do 15. ledna 2012. Více na internetových stránkách www.urbal.cz. Kouknout můžete také na www.facebook.
com/urbanlegendy. Příspěvky můžete vložit přímo na internetové stránky www.urbal.cz, či poslat mailem
na adresu [email protected] anebo i využít služeb klasické pošty na adrese
URBAN LEGENDS, Martin Vérteši,
Okružní 4c, Havířov, 73601. Soutěž
je podporována z programu Think
Big a partnerem soutěže je celostátní
Sdružení přátel Jaroslava Foglara se
sídlem v Brně, Hrnčířská 17.
Eva Žabka Poláková
K 90. výročí založení školy pořádá Mateřská škola a Základní škola pro
tělesně postižené děti na Kociánce Den otevřených dveří 9. 12. od 14.00
do 18.00 hodin. Divadelní představení, kulturní program, občerstvení.
Zveme také bývalé absolventy školy!
StaroÏitnosti
StaroÏitnosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá rÛÏe, zastávka tr.: 9, 12)
IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI
Zejména: Nábytek • obrazy • rámy • hodiny • kapesní
a náramkové hodinky do r. v. 1970 • stříbrné příbory • české
granáty • tabatěrky • pudřenky • svícny • lustry • alpaku
kombinovanou se sklem • porcelánové figurky • veškeré
sklo • bižuterii • světla • rádia • gramofony • fotoaparáty •
dalekohledy • hračky • divadla • betlémy • vánoční ozdoby • vojenské věci, hudební nástroje • plakáty • knihy •
pohlednice • reklamní předměty a další
Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti
Telefon non-stop: 737 171 367 po–čt: 11–16.30, pá: 11–15
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
KLEINER
U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ
TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE,
MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE
VOLEJTE KLEINER SERVIS
TEL.: 549 210 297–8
široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek
MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE … (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky…)
Košinova 10, Brno, tel.: 549 210 297-8
otevřeno: po–pá 8–16 hod.
parkování zdarma
Cejl 68, Brno, tel.: 545 214 600
otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.
www.levnesporaky.cz
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 12/2011
Letmý dotek s Arktidou
Ledová divočina Špicberků je navzdory své klimatické nehostinnosti
a tvrdým přírodním podmínkám pro mnohé velkým lákadlem. Ročně sem
přijíždějí nejenom vědci a badatelé, ale stále častěji i turisté z celého světa
hledající dobrodružství a adrenalin. Osud sem zavál také meterologa majora RNDr. Karla Dejmala z Univerzity obrany. Bádáním zde trávil čas
od 14. srpna do 9. září letošního roku.
Jeho úkolem bylo řešit projekty,
na nichž pracuje se svou katedrou, týkající se dohlednosti a rozlišitelnosti
objektů a hydrologických záležitostí. Hned po svém příletu na ostrov
do městečka Longyarbyen musel absolvovat školení a speciální střelby,
aby se dokázal ochránit proti ledním
medvědům. O důležitosti této přípravy nebylo pochybností – týden před
jeho příletem stálo řádění medvěda
jeden lidský život. Skupina pěti Britů, která v noci tábořila ve stanech,
nerespektovala pravidla a nehlídkovala. Nebezpečné zvíře je překvapilo ve spánku, jednoho zabilo a čtyři
zranilo. „Všichni místní žili touto tragickou událostí a náš příjezd byl tím
pochopitelně poznamenán,“ vypráví
major Dejmal, který pochopil, že
ostražitost bude nevyhnutelná.
Další cesta vedla pak na základnu,
kterou byla lovecká chata v blízkosti
bývalého ruského městečka Pyramiden. „Šedesátikilometrovou vzdálenost z Longyarbyenu jsme zdolávali
lodí šest hodin! Loď různě zajížděla,
nakládala a vykládala, a tak cesta byla
nekonečná,“ přemítá major. V přístavu na něj čekal kolega Jan Kavan
z Jihočeské univerzity, a protože byly
nějaké potíže s člunem, v cestě pokračovali pěšky. Po čtyřech kilometrech
chůze s těžkým nákladem na zádech
dorazili k chatě, která se stala jejich
přechodným domovem. Následovalo
uvítání s osádkou, večeře, seznámení
s denním řádem a hurá na kutě!
Následující dny trávil meteorolog
Karel Dejmal v terénu. Zaměřoval
místní potoky a jezera a měřil tyče
na ledovcích monitorujících jejich odtávání a pohyb. Fotografoval vybrané
objekty při různých povětrnostních
podmínkách, obcházel meteorologické stanice a kontroloval, jak pracují.
Věnoval se také meteorologickým
pozorováním oblačnosti, dohlednosti
a výskytu srážek. Počasí bylo během
jeho pobytu ze začátku příjemné –
jasno a teplota kolem 15 stupňů, později přibývalo oblačnosti a přeháněk.
I proto musel plánovanou cestu na jeden z blízkých ledovců odložit. Fascinoval ho polární den, který po dvou
týdnech končil. Přesto byly dny stále neobvykle dlouhé a v noci nebyla
pořádná tma, ale šero. „Největším
zážitkem však bylo, když k pobřeží
jednou kolem půlnoci připlulo devět
bílých velryb! Skočili jsme do člunu
a plavali s nimi asi tři kilometry. Bylo
mi líto, že se mi skrze šero nepodařilo zachytit lepší snímky,“ vzpomíná
meterolog.
Život na základně byl jinak docela
osamělý, za dobu špicberského pobytu jich na základně při postupném
střídání pobývalo od tří do šesti. Malá
komunita si musela připravovat jídlo,
zajišťovat palivo a topit. Pro dříví,
které tady bylo naplaveno ze Sibiře,
se chodilo do zálivu a pak se sušilo
v jejich příbytku. Voda byla k mání
v blízkém potoce a sloužila jak k pití,
tak k veškeré hygieně a byla ledová.
Bez civilizačních vlivů se tady žije
klidněji. Žádné spojení se světem,
žádný internet, žádný mobil ani televize nebo rádio. „Vnímal jsem to jako
relax. Doma bez toho člověk nevydrží, ale tady čas plyne úplně jinak,“
uvažuje Dejmal. Jedinou vymožeností byla vysílačka fungující v okruhu
čtyř kilometrů a satelitní telefon pro
krajní případ nouze.
Vzpomínky na drsné Špicberky
jsou ještě čerstvé, a protože se meteorolog z Univerzity obrany v současnosti věnuje zpracování nasbíraných
dat, jsou o to živější. Z odlehlého
kouta země mu zůstala zkušenost,
jak se nevlídnost podnebí vyžadující
lidskou ostražitost snoubí se směsicí
nezapomenutelných obrazů. Ale to by
už bylo na další povídání.
Mgr. Zdeňka Dubová,
foto: Karel Dejmal
3
 Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje 
Návrh rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2012
Návrh rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2012 projedná zastupitelstvo MČ
na svém zasedání dne 19. 12. 2011. Návrh rozpočtu v podrobnější verzi bude
zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu. Připomínky k návrhu rozpočtu 2012 mohou občané MČ uplatnit písemně k rukám
1. místostarosty MČ, nebo ústně nejpozději na zasedání zastupitelstva MČ, kde
bude návrh projednáván.
Schválený
rozpočet
2011
Obsah
Rozpočet
Návrh
v 9/2011 rozpočtu
upravený
2012
Příjmy
Daňové vlastní
Nedaňové vlastní
Kapitálové vlastní
Dotace celkem
Celkem
16 564
12 038
0
145 039
173 641
32 514
40 020
16
156 880
229 430
31 080
11 565
100
115 447
158 192
Výdaje
Kapitálové
Výdaje provozní
Celkem
59 391
169 462
228 853
80 975
234 761
315 736
0
150 387
150 387
Rozdíl příjmů a výdajů roku
Financování z vlastních zdrojů
Financování – splátka půčky do FBV
Financování – splátka úvěru
–55 212
61 173
–450
–5 511
–86 306
92 267
–450
–5 511
7 805
104 079
0
–3 403
Přehled výdajů městské části podle organizačních jednotek ÚMČ
Odbor veřejných služeb zajišťuje
26 080
32 018
33 150
čistotu chodníků a místních komunikací, údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť,
provoz odpadkových košů, vánoční osvětlení a činnost sboru dobrovolných
hasičů
Oddělení školství a kultury zajišťuje
28 537
31 091
29 670
provoz mateřských a základních škol, akce kulturní a společenské zajišťované MČ
např. Ples nebo Erbovní slavnosti, provoz Střediska volného času mládeže
Odbor sociální zajišťuje
390
8 160
365
výplatu sociálních dávek ze státní dotace, osvětu mládeže, akce pro seniory,
sociální pohřby
Odbor sociálních služeb zajišťuje
20 651
21 677
20 302
provoz pečovatelské služby, denního stacionáře, odlehčovací služby, klubu
důchodců a Domu na půli cesty
Oddělní organizační zajišťuje
42 308
45 997
45 144
provoz budovy úřadu městské části, spravuje osobní výdaje na zaměstnance, členy
zastupitelstva, komisí a výborů
Oddělní majetku a investic zajišťuje
102 794
155 914
125 385
přípravu a realizaci investičních akcí a velkých oprav na majetku svěřeném
městské části statutem
Všeobecná pokladní správa
8 093
20 879
4 852
spravuje rezervy městské části, provádí finanční operace a finanční vypořádání
Výdaje celkem po konzolidaci
228 853
315 736
258 868
Ing. Vlasta Veselá, vedoucí FO ÚMČ Brno-Královo Pole
www.labotte.cz  Wi-Fi
PIZZA, TĚSTOVINY,
SPECIALITY MINUTKOVÉ
KUCHYNĚ,
OBĚDOVÉ MENU
ŘÁDKOVÁ INZERCE
 VÁNOČNÍ cukroví, 280 Kč/kg, tel.: 775 898 318,
[email protected]
 MALÍŘ pokojů. Mobil: 604 518 776, tel.: 549 272 738
 AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936
 MED nakupujte přímo od včelaře. Kr. Pole, Svatopluka Čecha 36.
ÚT, ST, ČT. 15–18 hod. Tel.: 549 250 323. Ochutnávka medoviny
zdarma
 AUTOVRAKY – odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ.
Výkup aut, prodej ND. www.vrakoviste-brno.cz, tel.: 608 030 304
 KOUPÍM byt 3+1 v klidné lokalitě. Tel.: 607 599 432
 RÁMOVÁNÍ obrazů – Metodějova 9a, tel.: 541 211 165
 MED přímo do včelaře 100 Kč 4 druhy, Medlánky, tel.: 723 476 249
 KOUPÍM byt 2–3+1 v Brně-Kr. Poli, tel.: 605 514 210
 PRONÁJEM skladových a výrobních prostor v Brně-Řečkovicích,
základní modul 108 m2, možnost spojení do větších i menších ploch,
tel.: 541 426 147
 ŽALUZIE – rolety – sítě. Prodej, montáž, servis. Petr Paulen, Kociánka 9, tel.: 603 596 820, e-mail: [email protected]
 LOVEC. trofeje, lustry z paroží, plynovou vzduchovku za polov.
cenu, tel.: 607 547 806
 HLEDÁM spolupracovníka na zajímavou práci. Volejte.: 604 800 229
 NECHCETE kupovat státní obecní byt? Nabízím výměnou za moderní prostornou svobodárnu v penzionu s možností využití služeb.
Tel.: 776 025 008
 ANGLIČTINA jako vánoční dárek! Darujte poukaz na kurz AJ na
Srbské 53. Info na www.anglictina4.cz nebo na tel.: 605 485 538
Fotbal patří za Lužánky
V pátek 14. října se uskutečnila akce k příležitosti oficiálního zahájení
provozu nově rekonstruovaného fotbalového hřiště v Brně za Lužánkami,
situovaného mezi hotelem BOBYCENTRUM a tenisovou halou SPRINT,
hned vedle starého fotbalového stadionu.
Akce se zúčastnili zástupci městské
části Brno-Královo Pole, Rady města
Brna, městského a krajského fotbalového svazu, prezident svazu malé kopané, představitelé řady brněnských
fotbalových klubů a další příznivci
brněnské kopané. Čas na trochu nostalgických vzpomínek si také udělaly
některé legendy slavné éry stadionu
Za Lužánkami, jako např. Karel Jarůšek, Jiří Hajský, Rostislav Václaví- křemičitého písku. Provoz areálu bude
ček, Fero Mikloš, mladší generaci pak celoroční.
reprezentoval René Wagner. Celkový Klub byl založen před dvěma lety
počet účastníků akce byl na dvě stě a soustřeďuje se výhradně na práci
padesát.
s mládeží. Své týmy má ve věkových
Rekonstrukci sportovního areálu re- kategoriích od nejmladších pětiletých
alizoval fotbalový klub FC NORDIC capartů po čtrnáctileté starší žáky.
Brno. Opraveno bylo zázemí včetně Svým působením má oddíl FC NORšaten a sociálního zařízení a na hrací DIC Brno za cíl dostat na sportovišplochu byl položen nový umělý tráv- tě, hlavně v regionech Brno-Královo
ník III. generace s částečným vsypem Pole a Brno-sever, co nejvíce chlapců
a děvčat tak, aby netrávili svůj veškerý volný čas pouze u televizorů, počítačů a herních konzolí. Věřím, že
tradiční místo, jakým fotbalové hřiště
za Lužánkami rozhodně je, nám bude
v tomto úsilí nápomocné.
Ing. Andrea Pazderová, místostarostka
Foto: Jan Strakoň st.
Po–Čt 11.00–23.30 hod.
Pá, So 11.00–24 hod.
ROZVOZ ZDARMA
Po předložení tohoto kuponu 20% sleva na jídlo z jídelního lístku.
4
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 12/2011
Folklorní soubor Jánošíček pro dobrou věc Ohlasy  Ohlasy  Ohlasy Ohlasy 
V neděli 11. prosince se v KC Semilasso uskuteční charitativní vánoční koncert FS Jánošíček Brno. Kromě toho vystoupí pěvecký sbor Petrklíč ze ZŠ
Krásného v Juliánově. Snahou akce je pomoci dobré věci a dopřát si malé
zastavení v adventním čase. Výtěžek ze vstupného bude věnován na dokončení sbírky určené na výcvik asistenčního psa Bessi.
Sbírka probíhá na akcích městské části od září, kdy Liga vozíčkářů představila projekt na 21. ročníku Erbovních slavností. Za velkého zájmu fenka Bessi
spoluúčinkovala v nápaditém představení asistenčních pejsků a dětí − Sněhurka a sedm trpaslíků. Díky štědrosti návštěvníků se podařilo vybrat téměř 9 000
korun. Velké poděkování patří i učitelům ZUŠ V. Kaprálové, kteří vystupovali
v rámci Erbovních slavností a věnovali svůj honorář 3 000 korun ve prospěch
Bessi.
Fenka Bessi nyní absolvuje poslední část výcviku asistenčního psa a její nová
paní, klientka Ligy vozíčkářů z Brna-Králova Pole, už na ni netrpělivě čeká.
Největší problém, jak zajistit financování výcviku, který nehradí stát, se tedy
postupně daří řešit. Zbývá shromáždit ještě posledních 50 000 korun, proto doufáme, že na charitativním koncertu FS Jánošíček Brno se už přiblížíme k cíli.
Folklorní soubor Jánošíček sdružuje kolektiv dětí a mládeže ve věku od
5 do 25 let a ve své činnosti se zabývá zpracováním a interpretací lidové hudby
a ztvárněním lidových tanců z oblastí Moravy a Slovenska. V současné době
navštěvuje taneční složku souboru 90 dětí a mladých lidí. V cimbálové muzice
momentálně působí 20 mladých hudebníků. Za 23 let působnosti souboru prošly
jeho členstvím již čtyři generace. Soubor se tak stává významnou brněnskou organizací, která umožňuje dětem a mladým lidem kvalitní využití volného času.
Dále je třeba vyzvednout tu skutečnost, že členové souboru mají možnost se
věnovat své zálibě po celou dobu dětství, dospívání až do dospělosti. Každým
rokem soubor nabírá nové členy do řad dětí, ale je otevřen i pro zájmce o doplnění starší složky. Děti a mladí lidé ze souboru Jánošíček nalézají v souboru hodno-
• Unie neslyšících Brno, o. s., Palackého tř. 120 získala v rámci výstavy Medical Fair Brno/Rehaprotext
Čestné uznání hodnotitelské komise
Medical Fair Award a generálního ředitele Veletrhy Brno, a. s. za exponát
Tex Me. Z rukou ministra zdravotnictví Leoše Hegera převzal toto ocenění
v úterý 18. října předseda UNB Svatopluk Žamboch. Tex Me (softwarová
aplikace zvukového a vizuálního převaděče pro neslyšící, která jim umožňuje vést konverzaci se slyšícími, a to
prostřednictvím mobilního telefonu,
pevné linky, faxu) je základem projektu „Minimalizace komunikační
bariéry při vstupu neslyšících na trh
práce.“ Na podporu projektu brázdil
ve dnech 3.–21. října Českou republiku propagační červený poschoďový
autobus, tzv. doubledecker, a navštěvoval zařízení a školy pro sluchově
postižené. Atraktivní londýnský veterán s anglickou posádkou působil
radost i slyšícím: všude budil milou,
přátelskou pozornost, provázely jej
pozdravy, úsměvy, cvakání fotoaparátů.
• Krátce po zahájení turnaje dává ředitelka Základní školy na Palackého třídě 68 Mgr. Slavomíra Marešová druhou branku, následuje potlesk
a jásot a nakonec vyhrává dva jedna
(jak připouští zajisté i díky galantnosti soupeře). Je čtvrtek 20. října a sledujeme další z turnajů VÍTÁMVÁS
CUP na cestách, tentokrát v tělocvičně školy, která se zaměřuje na vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a specifickými vývojovými
poruchami chování (tzv. ADHD).
Proti vyzyvateli, borcům ve STIGA
(stolním) hokeji ze Střední školy F.
D. Roosevelta pro tělesně postižené
na Křižíkově 11, nastoupilo dvanáctičlenné družstvo žáků ZŠ, sestavené
na základě výsledků školního kola.
V rámci napínavé sportovní akce,
v níž nejlepším hráčem ZŠ se stal Tomáš Elsner a turnaje pak reprezentant
SŠ F. D. Roosevelta Michal Janků, se
konala i exhibice, v níž k údivu školáků zabodoval absolvent střední školy a dlouholetý hráč STIGA hokeje
Milan Zeman, když bleskově zvítězil
nad třemi soupeři – žáky ZŠ najednou. Děti si proto dnes snad poprvé
s jistotou uvědomily, že hvězdou se
nemusí stát jen svalovec jako vystřižený z filmového plátna, ale může to
být i fyzicky postižený člověk, který
bravurně ovládá svůj obor.
Jana Novotná
foto: Mgr. Lenka Herzová
ty, které by měly zaujímat významné místo v lidském
životě. Úctu k národním tradicím a vlasti, respekt
a toleranci vůči jiným kulturám a zvykům, poznají
význam vzájemné pomoci a přátelství a uchovají si
v sobě radost z hudby, tance a zpěvu.
Členové souboru mají současně možnost prezentovat výsledky své práce na mnoha tuzemských i zahraničních kulturních akcích, jako např. na mezinárodních veletrzích v Paříži a Rennes, na mezinárodních
festivalech ve Francii, Belgii, Švédsku, Španělsku,
Litvě, Itálii, Turecku, Bulharsku, ale i v dalekém
pokračování na straně 6
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 12/2011
5
Zemřela nejslavnější česká snajperka
Ve věku devadesáti let zemřela v pondělí 7. listopadu válečná veteránka,
zdravotnice a slavná snajperka 1. československého armádního sboru
z druhé světové války, členka Československé obce legionářské a obyvatelka Králova Pole Marie Ljalková-Lastovecká. V říjnu minulého roku
jí prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva II. třídy. Asi z padesátky
vyznamenání bylo tím nejdůležitějším.
V září letošního roku jí zastupitelstvo MČ Brno-Královo Pole při příležitosti Erbovních slavností udělilo
pamětní medaili. Tato skromná žena si
získala přízeň přítomných zastupitelů
a hostů slavnostního večera. Někteří
se nechali s ní vyfotit. To nikdo z nich
netušil, že nezapomenutelné setkání
bylo posledním.
Marie Lastovecká se narodila 3.
prosince 1920 ve vsi Horoděnka
na Ukrajině v rodině volyňských Čechů. Na počátku války byla s manželem a rodiči přesunuta do sovětského
vnitrozemí. Na jaře 1942 se přihlásila
jako dobrovolnice do československé
vojenské jednotky, která se začala formovat v Buzuluku. Měla být původně
zdravotnicí. Velitel výcviku si všiml
jejích výjimečných střeleckých schopností a doporučil Marii do speciálního
tříměsíčního kurzu pro odstřelovače.
Absolvovala ho jako první žena a byla
přidělena ke 2. pěší rotě 1. československého samostatného praporu. Bojový křest prodělala u Sokolova. Utrpěla vážné zranění hlavy. Přesto přešla
se Svobodovou armádou Duklu a jako
zdravotnice se zúčastnila také Ostravské operace. Po válce pracovala jako
rotmistryně zdravotní služby ve vojenské nemocnici v Praze a později
dlouhá léta na 4. oddělení vojenské
nemocnice v Olomouci. Poté ji přeložili do vojenské nemocnice v Brně,
a tak zde zakotvila. Žila v Králově
Poli, obklopena spoustou přátel. Přežila tři manžele a byla bezdětná.
!!!DOPRAVA
PRO
SENIORY!!!
Nabízím seniorům odvoz
k lékaři, na nákup, úřady apod.
Přeprava denně za smluvní ceny
od 80 Kč za osobu.
Sleva 50 % za další přepravované osoby.
Doporovod k lékaři zdarma!
Pro držitele senior pasu
sleva 5 %.
Kontakt – Tel.: 736 701 319
Pavel Zouhar
Objednávky denně 7.00–20.00 h.
www.dopravaproseniory.cz
6
Vzpomínky na válku se jí vracívaly často. Například na březen 1943,
kdy se spolubojovníky dostala úkol
jít do protiútoku a osvobodit naše
lidi v napadené vesnici u Sokolova.
„Čekala na nás spálená země, zničené domy, plačící matky a spousta
mrtvých. Šli jsme ve sněhu, většinou
v noci, procházeli jsme minovým polem a odpočívali vestoje. Dali jsme
se do rojnic a šli zamrzlou řekou
Mže směrem na Sokolov. Němci nás
pustili do středu řeky a pak ze všech
stran spustili palbu. Najednou padl
velitel, všude kolem ranění a já jsem
zůstala sama,“ vzpomínala na dramatické okamžiky při našem setkání
v listopadu minulého roku. Nepřátelské kulky lítaly tehdy těsně kolem
její přilby. Instinktivně vypálila celý
zásobník kromě posledního náboje.
Palba utichla. Myslela si, že se na ni
chystají Němci. Zůstala sama ležet
na ledě a nemohla se hnout. Málem
přimrzla k řece. Byla rozhodnuta,
že se zastřelí. Dívala se na hvězdy,
vzpomínala na své mládí, na svou
maminku. Zachránili ji dva čeští
vojáci.
Při jednom z rozhovorů s Marií Lastoveckou si posteskla, že se veřejnost
začala o ni zajímat dvacet let po revoluci. S nadšením ukazovala všechna
vyznamenání a vždy, když měla příležitost obléci si svou uniformu, cítila se
šťastná. I když po operaci kyčelního
kloubu chodila o francouzských holích, měla velkou chuť do života. Jednou si posteskla, že má největší starost
o svého čtyřnohého miláčka – kočičku
Terezu. Zachránila ji před devíti roky,
když ji někdo nechal před domem ještě jako kotě. „Bojím se, jestli se o ni
někdo dobře postará, když mě přežije,“ řekla tenkrát.
Den otevřených dveří
v TyfloCentru Brno, o. p. s.
Tradiční Den otevřených dveří
v TyfloCentru Brno, o. p. s. se tentokrát konal netradičně v prostorách
domu na Chaloupkově 3, kam byla organizace nucena letos v červnu přesídlit z Nadačního domu Josefa Chaloupky na Chaloupkově 7, budovy, kterou
před osmdesáti lety básník odkázal
nevidomým a která je v současné době
v havarijním stavu. V nových prostorách si návštěvníci mohli v úterý 1. 11.
2011 prohlédnout výstavku prací z výtvarné dílny pro nevidomé HapAtelier,
pomůcky pro nevidomé a slabozraké,
sledovat ukázky práce s počítačem,
uzpůsobeným pro potřeby zrakově postižených, vyzkoušet si chůzi s bílou
holí a s černými klapkami na očích pak
život ve tmě. „Dům Josefa Chaloupky
dosloužil, jeho životnost je vyčerpána,“ konstatovala ředitelka společnosti Hana Bubeníčková v odpovědi
na otázku, co bude dál. „Není jiné
řešení než demolice starého neopravitelného objektu a stavba nového. Tento
záměr je však v těchto nelehkých dobách ekonomického útlumu a finanční
krize ohrožen.“
Nezbývá než dodat, že i my můžeme
být nápomocni podporou na sbírkové
konto na vybudování Domu služeb
Josefa Chaloupky:
č. ú.: 30015-2025306339/0800 nebo
DMS Drak na č.: 87 777.
Jana Novotná, foto: autorka
Mgr. Zdeňka Dubová, foto: autorka
dokončení ze strany 5
Božetìchova 94, 612 00 Brno
OTEVÍRÁME V PROSINCI
LOŽISKA GUFERA ØETÌZY 
KLÍNOVÉ ØEMENY O-KROUŽKY
LOCTITE HADICE WD-40
STP POJISTNÉ KROUŽKY
(SEGEROVKY) KLÍNOVÁ OCEL
tel.: 777 753 050
Po–Pá 8.00–17.00 hod.
www.loziskahrk.cz
Japonsku a Alžíru. Loni soubor absolvoval
úspěšné turné v USA a letos mezinárodní festival v Portugalsku a Maďarsku. Vystoupení
souboru se setkávají s velkým úspěchem u zahraničních diváků a jsou tak jedinečnou možností k reprezentaci města Brna nejen doma, ale
i za hranicemi regionu a České republiky.
Jak se ale říká: „Všude dobře, doma nejlíp,“ soubor vždy nejvíce potěší, když může
vystoupit před domácím publikem na festivalech a koncertech v Čechách a na Moravě.
Každoročně také sám pořádá benefiční koncerty a dobročinné akce věnované postiženým
a nemocným dětem a důchodcům, pořádá
představení ve formě výchovných koncertů pro
děti mateřských a základních škol. A tak věrný
této tradici se i letos Jánošíček těší na všechny,
kteří mají rádi folklorní umění, dětský úsměv
a barevné tóny lidových písniček. A pokud tím
navíc přispěje ke splnění jednoho velkého snu,
pak nemůže být v tomto předvánočním čase nic
krásnějšího.
Ing. arch. Helena Vařejková a kolektiv
Foto: archiv FS Jánošíček
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 12/2011
❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚
Bezbariérové divadlo BARKA
Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno-Královo Pole, rezervace 541 213 206,
[email protected], sms rezervace 608 635 578
1. 12. 19.00 W. A. Mozart: COSÍ FAN TUTTE, humorný příběh dvou mileneckých párů o zkoušce věrnosti při vzájemném odloučení.
2. 12. až 4. 12 NADĚLENÍ – 2011 Přehlídka a dílna mladého divadla –
17. ročník
aktuální program na www.luzanky.cz
4. 12. 19.00 W. A. Mozart: COSÍ FAN TUTTE
5. 12. 19.00 W. A. Mozart: COSÍ FAN TUTTE
6. 12. 19.00 W. A. Mozart: COSÍ FAN TUTTE
8. 12. 19.00 SUUD TRABLE A STRASTI LIDUŠKY KONVIČKOVÉ
9. 12. 19.00 SUUD
10. 12. 20.00 Ondřej LIPOVSKÝ UMĚNÍ MOTORU
11. 12. 16.30 ČERVENÁ KARKULKA, PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
11. 12. 20.00 FILIGRÁN / VTÍPIL / HANOUSEK / MANOLOV / KAČÍREK
12. 12. 16.30 Vystoupení žáků ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ
13. 12. 18.00 Vánoční koncert tanečního oddělení ZUŠ CHARBULOVA
15. 12. 19.30 TANEC-BUBNY- CYRANOVY BOTY – VEČER NA
PŘIDANOU
18. 12. 16.00 NESEM VÁM NOVINY – Pro děti!
SPORTOVNĚ-MIKULÁŠSKÝ DEN
Kdy: 10. 12. 2011 od 9.00 hodin
Kde: Městská hala Vodova, Brno-Královo Pole
Určeno pro děti 3–10 let a jejich rodiče
BK Frisco a Valosun Brno – basketbal
Co vás čeká:
– sportovní soutěže o zajímavé ceny VK KP a Volejbal Brno – volejbal
– sportovní koutky jednotlivých sportů KP Handball Brno – házená
Draci Brno – baseball
– autogramiáda známých sportovců
FC Tango Brno – futsal
– zábavné nafukovací atrakce
Bulldogs Brno – florbal
– a mikulášské překvapení
RC Dragon Brno – ragby
Akci pořádají sportovní oddíly
sdružené v UNII SKmB
Richard Foltýn
HC Kometa Brno – lední hokej
předseda SK basketbal Královo Pole
FC Zbrojovka Brna – fotbal
MĚSTSKÁ HALA – Vodova
Basketbal – Extraliga žen
3. 12. 16.30 VALOSUN Brno – FRISCO Brno
7. 12. 17.30 VALOSUN Brno – ŽBK Whirpool (Středoevrop. pohár CEWL)
20. 12. 17.30 VALOSUN Brno – BK Strakonice
Volejbal – Extraliga žen
❚❚❚
SEMILASSO
4. 12. 16.00 – KRÁLOVOPOLKA (taneční odpoledne s dechovkou)
5. 12. 18.30 – Předvánoční koncert Mandolínového orchestru MORAVAN
6. 12. 20.00 – NAZARETH (britská rocková legenda zavítá do Semilassa)
20. 12. 19.00 – Poslední ze žhavých milenců (v hlavních rolích S. Stašová
a P. Nárožný)
21. 12. 20.00 – ASONANCE
22. 12. 19.00 – Hrdý Budžes (v hl. roli Bára Hrzánová)
28. 12. 19.00 – Metalové vánoce (KERN, TITANIC, DOGMA ART, KAIREN)
❚❚❚
VÁNOCE 2011
Kostel Nejsvětější Trojice, Božetěchova 2
24. 12. Štědrý den – v 15 hod. dětská mše sv. vánoční – zpívá dětský sbor
Trojlístek, ve 22 hod. půlnoční mše sv. – chrámový sbor zazpívá Missu
brevis pro sóla, sbor a orchestr Jiřího Pavlici
25. 12. Boží hod – vánoční mše sv. v 7.30, 9.30, 18.30 hod. – v 9.30 zazpívá
chrámový sbor jako o půlnoční mši sv.
26. 12. Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 7.30, 9.30 hod.
31. 12. mše sv. v 16 hod. – poděkování za uplynulý rok a Te Deum
1. 1. 2012 – mše sv. v 7.30, 9.30, 18.30 hod.
3. 12. 19.00 SG Brno – VK Přerov
10. 12. 18.00 KP Brno – Frýdek Místek
17. 12. 17.00 SG Brno – Olymp Praha
30. 11. 18.00 KP Brno – Branik Maribor
Házená – Extraliga mužů
4. 12. 17.00 HK KP Brno – KH Kopřivnice
Futsal – 1. liga
2. 12. 19.30 Tango Brno – Indoss Plzeň.
9. 12. 21.00 Tango Brno – DeRe Šumperk
Florbal – Extraliga mužů 10. 12. 15.00 Bulldogs Brno – Panthers Otrokovice
MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE
Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: 732 244 454
otevřeno po–pá 10–12 a 14–17 hod. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin
Výstava MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 – k 90. výročí založení školy pod názvem:
„10 do 100 aneb DEVADESÁTKA“ (od 7. 12 do 20. 12. 2011)
Chcete stavìt, koupit dùm
nebo provést rekonstrukci?
NÁM:
OZVÌTE SE
rg
Petr Freybu
095
tel.:737 201
sob.cz
[email protected]
Husův sbor, Svatopluka Čecha 35a
25. 12. 8.30 bohoslužba 1. svátku vánočního
26. 12. 8.30 bohoslužba na Štěpána
1. 1. 2012 8.30 novoroční bohoslužba
17. 12. 2011 (So)
19.00 Brno, Husův sbor – Královo Pole, ul. Svatopluka Čecha, koncert –
předvánoční koncertní vystoupení pěveckého sdružení Lumír.
VOX POPULI  VOX POPULI  VOX POPULI  VOX POPULI 
– V parku na Slovanském náměstí
platí od jeho rekonstrukce zákaz
vstupu se psy. Zpočátku byl dodržován, ale jak plyne čas, bývám stále častěji svědkem, že lidé do něj se
svými psy nejen vstupují, ale také
je na zelených plochách nechávají
vykonávat potřebu. Někdo by s tím
měl něco udělat.
Občanka
• V listopadovém čísle Královopolských listů jsem se dočetla, že se
městská část snaží snižovat náklady
na úklid. Myslím si, že se zbytečně
vynakládají finanční prostředky na
čištění stěn v podchodu na Palacké-
ho třídě, protože jsou vzápětí opět
vyzdobeny novými kresbami.
Jana Vašková
• I takto může vypadat po ránu koš
na odpadky na Husitské ulici po
nočním řádění vandalů.
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 12/2011
Era hypotéka
Era pùjèka na bydlení
Svùj domov si s námi,
poøídíte jednoduše.
POŠTOVNÍ SPOØITELNA JE
SOUÈÁSTÍ ÈESKOSLOVENSKÉ
OBCHODNÍ BANKY, A. S.
Era hypotéku získáte:
pøímo u obchodního manažera
Era hypotéka
bez poplatku za poskytnutí
se sazbou již od 3,29%
Nemáte jasno v otázce financování? Nemusíte nikam
chodit, rádi poradíme a vše vyøídíme za Vás.
WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ
800 210 210
7
Bytový dùm – Svatopluka Èecha 95
V měsíci říjnu byla dokončena regenerace třípodlažního obecního bytového domu na ulici Svatopluka Čecha
95, se kterou bylo započato v květnu
letošního roku. Bylo zde provedeno
kompletní zateplení objektu a nová
fasáda, střecha dostala novou krytinu, vyměnila se všechna okna včetně
vstupních dveří do domu a výkladců
u nebytového prostoru. Dále zde proběhly drobné úpravy na chodbách,
ve sklepě byla obnovena ležatá kanalizace a na dvoře byla položena nová
dlažba.
Jana Novotná,
foto: Ing. Jaromír Vašourek
Na křtu knihy byl vzácným hostem i retrívr
Mezi vzácnými hosty na slavnostním křtu knihy César tropí hlouposti konaném
v úterý 15. listopadu odpoledne v hudebním salonku Knihovny Jiřího Mahena
v Brně na Kobližné 4 byl jako hlavní hrdina literárního díla osobně přítomen
i zlatý retrívr César, který se může pochlubit čestným titulem vodicí pes. Tato
kniha je již pátým titulem těžce zrakově postiženého spisovatele Jiřího Maršálka, který spolupracuje s královopolským TyfloCentrem, o. p. s. Svoji první
knihu vydal v r. 1999 a tak jako jeho předešlé knihy (a zajisté i ta chystaná
k vydání v r. 2012 s titulkem Padesátka na krku), mezi které se řadí i knížka
pro děti a sbírka poezie, i tato se vyznačuje humorem a laskavým, optimistickým pohledem na svět. César je v ní představen jako pomocník autora, jeho
kamarád, parťák, člen rodiny. Čtenář se dozví, co vše musel prodělat, aby se
mohl stát vodicím psem, a pobaví se u líčení četných humorných peripetií jeho
psího života.
Kmotry knihy se stali Mgr. Iva Tycová, která knížku ilustrovala, Borek Kapitančik, moderátor rádia Kiss Hády i křtu a autor audio nahrávky knihy, a Michal
Kolařík. Program akce zpestřila hrou na kytaru a zpěvem slečna Lucie Hájková. Césarovi
přišly blahopřát i čtyři vodicí psí dámy: fenky
vlčáka Bela a Gábinka, fenka královského
pudla Claire a fenka černého labradora Sally,
se kterou přišla její paní, nevidomá romská
sochařka Božena Přikrylová.
Jana Novotná, foto: autorka
 SOUDNIÈKA  SOUDNIÈKA  SOUDNIÈKA  SOUDNIÈKA 
A tak kradl, co mu přišlo pod ruku.
Měděná lana a lanka v různých délIvan byl v jeho necelých třiceti letech kách, od půlmetrových až po několizjednodušeně řečeno – nefachčenko. kametrové. K tomu mu vydatně poPráce nebyla jeho doménou, a když máhaly příslušné nůžky, které se staly
ho rodiče vyprovodili z domu právě jeho milou pracovní pomůckou. Že
pro tuto vlastnost, protloukal se, jak tím ohrožuje bezpečnost a plynulost
se dalo. Přespával u kamaráda stej- železničního provozu, ho vůbec nezaného typu, takže si docela rozuměli. jímalo! Možná při jeho osobnostním
Francek měl však proti němu výhodu, curriculum vitae na tuto úvahu ani
nájem za byt mu stále ještě platil táta. neměl. Jeho „cesty“ po druhé největAle všeho do času. A spolu tzv. raj- ší železniční stanici však měly svůj
zovali po světě a flákačský život jim konec. Ucho pomyslného džbánu se
docela vesele ubíhal. Ale vše má svůj muselo utrhnout a právě v okamžiku,
konec. Někdy však může být i neve- kdy se mu dařilo a když si myslel,
selý. Tak se stalo, že jakmile Frantův že ho nechytili ani do třetice, že už
táta zjistil, k čemu slouží jeho byt, to bude vycházet napořád. Po čtvrté
na který škudlí z nevysokého důcho- sklapla past a Ivan putoval přes celé
du, utáhl „kohoutek“. Synáček by ho město k tomu veleváženému. K soutotiž mohl taky prošustrovat v pit- du. A ten především sčítal. A šlo to
kách, které končívají dluhy a posléze vcelku jednoduše. Způsobená škoda
exekutorem, a tak si řekl, dost bylo přesáhla 135 tisíc korun! A tak “chykumpánů. „Byt budeš platit podle til“ dva paragrafy jako bič! Krást se
počtu bydlících k mým rukám pravi- nemá a nemá se ani ohrožovat provoz
delně a včas! Nebo půjdeš!“ Francek obecně prospěšného zařízení. Dnes už
se musel dát „do laty“. Šel na pracák to tento floutek a nefachčenko dobře
a začal makat. Ke stejnému konání ví, protože si musí tři roky dát zatranutil i Ivana, ten však byl jiného typu ceně bacha. Jinak by totiž k novému
i názoru na práci. „Co ty budeš vydě- činu přibylo i těch dvanáct měsíců,
lávat měsíc, já budu mít za týden!“ které mu ještě dlouho nedají spát.
Vytahoval se na kamaráda. „To zvlád- Dnes předpokládejme, že již pracuje,
neme!“, lehce pronesl k Franckovi.
protože musí uhradit veškerou prokáDalší den zmizel, aniž řekl, kam zanou škodu, jelikož i do pomyslného
kráčí, jak bylo jeho zvyklostí. No, důchodu ho může spravedlnost ještě
vymyslel to dobře, za několik dnů, pěkně dlouho pronásledovat! Škojejichž počet nepřesáhl týden, svým da je škoda a ta se musí likvidovat,
konáním mohl vydělat až 120 tisíc k čemuž slouží nepochybně i srážky
korun. Přitom však tak nějak podcenil z platu. … a taky musel hledat nové
bdělost ajzboňáků. On si totiž mys- bydlení, protože za týden měděných
lel, že železnice nemá oči, že si může slastí ztratil i kamaráda Frantíka.
ukrást, každý co chce!
(jax)
Týden slasti
§
Vydává Statutární město Brno – Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktorka: Mgr. Zdeňka Dubová. Adresa: Redakce časopisu
Královopolské listy, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, tel.: 606 410 820, e-mail: [email protected], příjem inzerce: pondělí 10–12, 15–17 hodin,
4. patro – dveře č. 60. Registrováno MK ČR E 12219. Počet výtisků: 15 000. Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky
nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad: 541 588 111.
Download

Královopolské listy - Královo Pole