TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO | DATUM VYDÁNÍ: 10. èervna 2013 | CENA: 6 KÈ
23
Vzniklá laguna pod køižovatkou Strakonické a Radotínského mostu. Vpravo nahoøe Komoøany
a dále Modøany, vlevo nahoøe zatopená Chuchle se závodištìm pro Koòské dostihy.
ZLÁŠTNÍ PØÍLOHA
Delegáti VI. sjezdu OS KOVO
3
6
ANKETA
Co oèekávám od sjezd
u
PRÁVO
Dùvìrné informace
v zamìstnání
OBRANA ZÁKAZNÍKA
Jak na nevyžádanou slu
žbu
POVODNÌ: Kováci pomáhají
postiženým kovákùm
Mostek, zøícený most.
Èeskou republiku opìt postihly katastrofální povodnì. Vyžádaly si lidské
obìti i obrovské škody na majetku. Ponièena byla spousta budov,
øada lidí doèasnì pøišla o pøístøeší a nyní mají práci a výdaje s tím,
aby si vytvoøili normální podmínky
k životu. Mnozí èlenové OS KOVO
pøitom mohou využít podpor, které
obìtem živelných katastrof poskytuje jejich svaz. Kovák na toto téma
hovoøil s místopøedsedou OS KOVO
Jaromírem Endlicherem.
V Jaromìøi se zøítil železný Komenského
most pøes Labe. Postaven byl v roce 1884.
Kromì jiného máš v náplni práce
i starost o tuto formu solidarity.
Jaká je její konkrétní podoba?
Jde o konto živelných pohrom. Vzniklo z pùvodního povodòového konta
OS KOVO, které bylo zøízeno po roce
2002 na základì zkušeností s povodní na
Moravì v devadesátých letech a následnì
v roce 2002 v èeských zemích. Po urèité
dobì, kdy už k takovým povodním nedocházelo, jsme dospìli k názoru, že lidé
potøebují pomoc nejenom pøi velké vodì,
ale i pøi jiných živelných pohromách.
pokraèování na str. 4
K VÌCI
Pracující chudoba
Statistiku nelze zmìnit, jen zamlèet.
A tak se jen v minimu èeských médií objevil nejnovìjší údaj Eurostatu, podle kterého každý pátý zamìstnanec v ÈR má tak
nízký pøíjem, že on a jeho rodina balancují na nebo už pod hranicí chudoby. Pod
touto hranicí jsou nejen ti, kdo pobírají
minimální mzdy (pøitom i ty jsou podle
vyjádøení nìkterých zamìstnavatelù i politikù víc než dostaèující a netøeba je tedy
zvyšovat), ale všechny 2-3 èlenné rodiny,
kde pøíjem na hlavu dosahuje ménì než
7–10 000 Kè mìsíènì. Není to absurdní?
Èlovìk by možná chápal, kdyby chudoba
postihla ty, kdo se práci vyhýbají. Kdyby postihla tzv. nefachèenky. Ne, v ÈR
postihuje èasto ty, kdo doslova døou.
I oni musí èasto prosit o sociální dávky,
aby pøežili. A nejen oni. Eurostat uvádí,
že chudoba a sociální vylouèení v ÈR hrozí i pìtinì dìtí a mladých lidí do 18 let.
Ze statistiky vyplývá, že problém se zjevnì
neøeší, protože postižených stále pøibývá.
Ještì pøed pìti lety jich bylo o nìkolik
procent ménì. Zøejmì i to je dùvod, proè
se o otøesném problému pracující chudo-
Mladí zvou do Louòovic
Louòovice pod Blaníkem se stanou
v roce 2013 hlavním místem mladých kovákù. Komise mladých OS KOVO se rozhodla, po dalším úspìšném setkání mladých kovákù odboráøù v Louòovicích pod
Blaníkem, tuto akci zopakovat. I letos tak organizátoøi zvou již po tøetí (celkovì po páté) mladé kováky
do rekreaèního zaøízení RS Blaník
u obce Louòovice pod Blaníkem
by (z anglického oznaèení working poor)
(fav)
tak stateènì mlèí.
Kde je hranice chudoby
V Èeské republice platí následující:
samostatnì žijící osoba se považuje
za chudou, pokud je její pøíjem nižší než
9 420 korun mìsíènì
pokud žije dospìlý èlovìk s malým
dítìtem, stát jej považuje za chudého, pokud jeho pøíjem nepøekroèí 12 246 korun
pro ètyøèlennou domácnost se dvìma dìtmi staršími tøinácti let platí hranice 23 550 korun
(nedaleko Vlašimi)
v termínu 6. – 8. záøí 2013 (www.rekreace-deti.cz).
Ze setkání mladých kovákù
v Louòovicích pod Blaníkem
7. až 9. záøí 2012.
pokraèování na str. 2
2 | KOVÁK èíslo 23 | 10. èervna | Zaznamenáno
pokraèování ze str. 1
Poèítá se s úèastí 10–12 mladých lidí
z každého Krajského sdružení OS KOVO.
Celkem tedy až se 140 úèastníky.
V programu setkání bude nejen práce,
ale i zábava. Mladí odboráøi i neodboráøi
budou diskutovat o všem, co dnes mladou generaci zajímá. Dùraz bude kladen
na hlavní téma Setkání mladých 2013,
které zní „Klady a zápory pøi zapojování
mladých do pracovní èinnosti po ukonèení studia, význam angažovanosti v odborech“.
Diskuse se dotkne i uplatnìní mladých
na trhu práce po vystudování a letošní téma tak navazuje na loòské, kdy se
kladl dùraz hlavnì na vzdìlávání, které
je dùležité jako podmínka k vìtší jistotì
zamìstnání. Úèastníkùm budou pøedstaveny krátce i výstupy, které se udály po
setkání mladých loni. V samostatném
diskusním panelu budou mít hlavní téma
zástupci bavorských odborù z DGB, kteøí uspoøádali letos v dubnu spolu s èleny
komise mladých OS KOVO semináø na
toto téma v Regensburgu. Závìreèný semináø se uskuteèní na konci øíjna v ÈR.
Záøijové setkání mladých tak bude jejich
propojením, kdy se do problému s uèòovským školstvím zapojí více lidí. Následné
diskuse, které z tématu vyplynou, budou
poté opìt vedeny volnìjší formou „Open
Space Technology“, tedy technologií
otevøeného prostoru, kdy se mají všichni
úèastníci možnost vyjádøit a zapsat své
myšlenky a nápady, které se na závìr vyhodnotí. Výstupy budou poté pøedneseny
Výkonnému vedení OS KOVO k dalšímu
zpracování. Pøínosem pro úèastníky budou i zkušenosti pozvaných hostù ze zahranièí – Slovenska, Rakouska, Nìmecka
a Dánska. Dalšími hosty budou zástupci
vedení OS KOVO a také pøípadní zástupci Regionálních pracovišť OS KOVO.
Úèastníci se mohou pøihlásit na rùzné
sportovní disciplíny se zajímavými cenami
Dokumenty k diskusi
Komise OS KOVO a ZO OS
Škoda mladá Boleslav jednaly
31. kvìtna v Praze. Zápis z jednání, stejnì jako další související
dokumenty a korespondence,
jsou pro zájemce zveøejnìny
na Intranetu OS KOVO na adrese http://intranet.oskovo.cz/
Infokovo/Infokovo/2013/
Skoda-auto/Chronologie/skoda.htm
Dílèí informace k jednání byly
zveøejnìny i v Týdeníku „Škodovácký odboráø“ umístìném
v elektronické verzi na www
stránkách odborù Mladá Boleslav a. s., adresa:
http://www.oskovomb.cz/
(red)
pro vítìze i poražené a pobavit se na veèerní diskotéce èi u táboráku.
Zváni jsou mladí odboráøi i ti mladí, kteøí nejsou v odborech! Limitem je pouze
vìková hranice 35 let. Všechny informace získáte u svého pøedsedy ZO, vedou-
èíslo Vaší základní organizace OS KOVO.
Napø.: 9722831, kdy èíslo 2831 je ZO OS
KOVO IG WATTEEUW. Organizátor hradí
náklady na ubytování, stravu a náklady
spojené s organizací vlastního setkání.
Doprava je individuální. Náklady na do-
Setkání mladých kovákù v Louòovicích pod Blaníkem 7. až 9. záøí 2012 – diskuse.
cího pøíslušného Regionálního pracovištì
OS KOVO, na internetových stránkách
Komise mladých OS KOVO (www.mladikovaci.cz) a na internetových stránkách
OS KOVO (www.oskovo.cz), kde bude ke
stažení i leták a pøihláška na akci.
Pøíhlásit se lze na pøíslušném Regionálním pracovišti OS KOVO nebo na
organizaènì-provozním úseku OS KOVO
u Tomáše Valáška – [email protected],
(telefony 234 462 628, 602 284 234).
Vyplnìnou pøihlášku oèekáváme nejpozdìji do 9. 8. 2013.
Podmínkou úèasti je uhrazení vratné kauce 300 Kè na osobu na úèet
OS KOVO è. 2000141339/0800 do
9. 8. 2013, pøípadnì po dohodì s hlavním organizátorem Tomášem Valáškem
lze termín posunout v pøípadì pozdìjšího pøihlášení na setkání mladých. Jako
variabilní symbol uveïte soubor èísel ve
tvaru: 972 a 4 místné èíslo, které udává
pravu si hradí každý sám, pøípadnì uhradí
náklady na základì dohody vysílací základní organizace OS KOVO, která stejnì
tak mùže za úèastníka po dohodì uhradit
i vratnou kauci.
Kauce se vrací zpìt plátci v pøípadì, že se
nahlášený úèastník setkání mladých opravdu zúèastní, pokud se nezúèastní, kauce
propadá OS KOVO a bude z ní hrazena
èást nákladù na setkání mladých OS KOVO.
Refundaci mzdy OS KOVO nehradí.
Všem pøihlášeným úèastníkùm bude
nejpozdìji 1 týden pøed samotným setkáním zaslán podrobný program Setkání
mladých 2013 i s instrukcemi na Vámi
sdìlený e-mail vyplnìný v pøihlášce,
kterou bude organizaènì-provozní úsek
OS KOVO distribuovat pøes Vaše pøíslušné Regionální pracovištì OS KOVO.
Tomáš Valášek
pøedseda komise mladých OS KOVO
Støípky z Rady Odvìtvové sekce Automobilového prùmyslu
Zasedání Rady Odvìtvové sekce Automobilového prùmyslu OS KOVO se konalo ve dnech
3. – 4. 6. 2013 v Liberci.
Z jednání: Byla provedena rekapitulace plnìní úkolu zaslat uzavøené PKS pro následující období v elektronické podobì na adresu kolar.zdenì[email protected] s následným zveøejnìním na intranetu OS KOVO
v odkazu automobilová sekce. Rada sekce žádá ÚOP OS KOVO pøipomenout ZO tento úkol formou e-mailového upozornìní.
J. Souèek podal aktuální informace o èinnosti ÈMKOS a OS KOVO a o
závìrech zasedání Pøedsednictva a Rady OS KOVO v kvìtnu 2013.
Rada OS AP OS KOVO vyhovìla žádosti VV OS KOVO nevolit na tomto
konkrétním zasedání Rady místopøedsedu Rady.
Pøípadné zmìny na doplnìní infodotazníku mohou èlenové sekce pøedkládat kol. Øihoutovi na adresu
[email protected] a budou projednány na pøíštím rozšíøeném jednání Rady sekce, konaném ve
dnech 17.– 18. 9. 2013.
Èlenové Rady podali informace o ekonomické a výrobní situaci ve svých firmách.
Èlenové Rady informovali o prùbìhu a výsledcích kolektivního vyjednávání PKS pro rok 2013.
Bylo projednáno obsahové a organizaèní zajištìní rozšíøeného zasedání Rady sekce. Akce se uskuteèní
v termínu 17. – 18. záøí 2013 v Horském hotelu BRANS Malá Morávka. Pozváni budou zástupci všech
ZO OS KOVO – èlenù OS AP OS KOVO a zástupci AutoSAP jako hosté.
(red)
Servis | 10. èervna | KOVÁK èíslo 23 | 3
Co oèekávám od VI. sjezdu OS KOVO
Co oèekáváš od VI. sjezdu OS KOVO?
– to byla a nadále ještì je otázka v naší redakèní anketì. Odpovìdi na ni zaèínáme
zveøejòovat v tomto vydání Kováka. Pokud
máte zájem se do ankety také zapojit, je
to možné. Své odpovìdi (uvítáme, když
u nich bude i foto autorky/autora) nám ale
na adresu, kterou najdete v tiráži, musíte
poslat nejpozdìji do 13. 6., aby mohly být
otištìny ještì pøed sjezdem.
Roman Bence, pøedseda ZO OS KOVO
II. Bosch Diesel s. r. o., Jihlava:
Od VI. sjezdu OS KOVO
oèekávám zvolení takového vedení, za které se
nebudeme muset stydìt,
které bude bedlivì naslouchat potøebám všech ZO
a které bude mít jasný cíl,
ke kterému povedou nejvìtší odborový
svaz v ÈR. Dále oèekávám uklidnìní napjaté situace mezi vedením OS KOVO
a odboráøi ze Škodovky. Sjezd by mìl øešit generaèní problém na všech úrovních
OS KOVO, pokud si tedy jsme vùbec
ochotni pøipustit, že to problém je. Dále by
se na sjezdu mìla øešit otázka fungování
ÈMKOS. Nemìlo by dojít k situaci, že za
OS KOVO nikdo do vedení ÈMKOS nekandiduje a pak 4 roky èinnost ÈMKOS
kritizujeme. Další z vìcí, která by mìla být
sjezdem øešena je politická situace v ÈR po
pøíštích parlamentních volbách. Tématem
sjezdu by mìl být i pokles èlenské základny,
na toto téma by mìl ale navázat nejvìtší
úkol pro všechny, tento pokles zastavit.
Vìra Pokorná, pøedsedkynì
ZO OS KOVO Bombardier Transportation Czech Republic a. s., Èeská Lípa:
Myslím, že hlavní bude
kromì voleb urèit smìr,
kterým se odbory dají a za
co budou skuteènì jednotnì a tvrdì bojovat s naší
zkorumpovanou vládou.
Životní i pracovní podmínky obyèejných lidí se stále zhoršují a my
s tím mnohdy na úrovni ZO vùbec nemùžeme se zamìstnavatelem hnout.
Bc. Jiøí Øinout, pøedseda
ZO OS KOVO pøi a. s.
Jihostroj Velešín:
Problémù, které je potøeba v OS KOVO internì
øešit je èím dál víc a vìtšina
z nás, dlouholetých odborových pøedákù, o nich víme. Byly mnohokrát popsány
a diskutovány. Co podle mého názoru chybí, jsou návrhy postupù a procesù tak, aby
vzniklé problémy mohly být úèinnì øešeny!
Sjezd OS KOVO je nejvyšším „schvalujícím
tìlesem“. S ohledem na pøedchozí vìtu,
tedy, že nám chybí, k dlouhodobì neøešeným, právì vzniklým nebo v blízké budoucnosti pøedpokládaným problémùm,
adekvátní návrhy jejich systémového øešení, resp. je takových návrhù velmi málo,
není v podstatì nic zásadního, co bude
èervnový sjezd OS KOVO schvalovat. Vìøím, že alespoò nebude „pøehlídkou ztraceného èasu“, že stanoví úkoly a cíle na
další období, napø. provedení nezávislého
auditu èinností a procesù v OS KOVO tak,
jak to navrhuje Krajské sdružení OS KOVO
Jihoèeského kraje.
Na závìr dodávám, že zmínìné návrhy
postupù a procesù, jak stávající a s postupem èasu narùstající problémy øešit,
jsem oèekával pøedevším od kandidátù na
volené funkce pøedsedy a místopøedsedù
OS KOVO. Doposud jsem se od nich bohužel žádného návrhu nedoèkal. Chybí
mi jejich pøedstavy, chybí mi jejich vize pro
OS KOVO ve 21. století.
Pøedstavujeme dìjištì VI. sjezdu
Jednání delegátù VI. sjezdu
OS KOVO se uskuteèní v kongresovém centru ALDIS v Hradci
Králové. Statutární mìsto je
metropolí Královéhradeckého
kraje a v roce 2012 mìlo pøes
93 tisíc obyvatel.
Kongresové, výstavní a spoleèenské centrum ALDIS se nachází v klidném prostøedí na levém bøehu øeky Labe, nedaleko historického centra mìsta.
Jako by v tom byl urèitý symbol, v roce konání VI. sjezdu
OS KOVO slaví 20. výroèí svého otevøení. Akciová spoleènost Aldis, která je jeho majitelem, byla
založena v prosinci 1992. Od samého
poèátku patøily k významným akcionáøùm
odborové svazy (mezi nimi i OS KOVO),
po rùzných peripetiích právì letos v Aldis,
a.s. dostaly možnost získat opìt majoritní podíl.
Svými možnostmi využití patøí mezi jedineèné budovy v Hradci Králové i v celé
Èeské republice. V jeho pøíjemném prostøedí se konají významné spoleèenské
Nedaleko kongresového centra ALDIS protéká øeka Labe.
akce, kongresy, sympozia, výstavy, veletrhy, sjezdy, divadelní pøedstavení, koncerty a plesy. Ze známìjších akcí se tu konal veletrh cestovního ruchu INFOTOUR
A CYKLOTURISTIKA, mezinárodní veterinární výstava VETFAIR, mezinárodní
konference INTERNET VE STÁTNÍ SPRÁVÌ
A SAMOSPRÁVÌ, národní soutìž kuchaøského a cukráøského umìní GASTRO
HRADEC a øady dalších událostí.
Velký sál kongresového centra patøí se svými 1230 místy
k sezení a variabilním uspoøádáním mezi nejvìtší v Èeské
republice. K dispozici je
celkem 11 sálù a salonkù,
5000 m2 vnitøní výstavní plochy a 6000 m2 venkovní výstavní plochy. Nedílnou souèástí jsou gastronomické služby,
catering & party servis.
Pro klienty je pøipraveno parkovištì s kapacitou
240 parkovacích míst pøímo
u Kongresového centra ALDIS.
V pìší vzdálenosti je historické
a administrativní centrum mìsta, budova
Filharmonie Hradec Králové, Muzeum východních Èech a další historické budovy.
Chybìjící hotelová kapacita by mohla
být v budoucnu naplnìna rekonstrukcí
nevzhledné budovy è. p. 371 na kongresový hotel s kapacitou 102 pokojù
a 133 lùžek. Hotelová èást by byla
spojena s Kongresovým centrem nadzemním koridorem.
(red)
4 | KOVÁK èíslo 23 | 10. èervna | Téma/Servis
dokonèení ze str. 1
V roce 2009 se Rada OS KOVO proto
rozhodla zøídit konto živelných pohrom,
které zahrnuje všechny živelné události, tedy vedle povodní i požáry, déšť, vítr,
proteèení a další škody. Byla pøijata nová
pravidla s tím, že pomoc z konta se vztahuje jen na obytné místnosti a v žádném
pøípadì tedy z nìho nemùžeme, vzhledem
k jeho charakteru a množství penìz, které
jsou k dispozici, poskytovat nìjaké èástky
i na odstranìní škod v zahradách, hospodáøských budovách, chatách èi garážích.
Jde tedy pøedevším o lidi, o to,
aby co nejrychleji mìli opìt základní
podmínky, které jsou potøebné
k jejich normálnímu životu.
A to opravdu nejsou garáže…
Podpora je vázána na prostøedí, v nìmž
èlovìk bydlí a má tudíž ty nejvìtší problémy,
když se stane nìjaká pohroma. O správnosti našeho rozhodnutí nás pøesvìdèil už
rok 2010, kdy bylo z konta vyplaceno cel-
na kontì k dispozici témìø sedm miliónù korun na pomoc èlenùm postižených
souèasnou povodní. Pokud by bylo èerpání vyšší, tak jako èlen vedení mohu øíci,
že OS KOVO pomùže každému èlenovi, který je do konta živelných pohrom
zapojen.
Co tím chceš øíct?
Že konto má urèitá pravidla hry. Ta mj.
øíkají, že podpora bude poskytnuta pouze
tomu èlenovi, jehož základní organizace
do konta pøispìla. Tady bohužel musím
konstatovat, že máme stále dost základních organizací nebo jejich funkcionáøù,
kteøí si myslí, že jim se nìco podobného
nemùže stát a žádná živelná katastrofa je
nemùže postihnout. Opak je pravdou, jak
ukazují i zkušenosti se souèasnou povodní. Bìhem pár dní byly pod vodou i oblasti,
kde dosud povodnì nebyly a problémy má
nebo mìla témìø polovina republiky. Proè
o tom hovoøím? Na toto konto v souèasné
dobì pøispìla zhruba polovina základních
Jaromír Endlicher
základní organizace by tedy teoreticky
mìla pìt let posílat pøíspìvky, aby se do
konta vrátila èástka, kterou jsme poskytli
jednomu jejímu èlenovi… Za rozsáhlých
povodní pøitom podobnou pomoc mùže
dostat mnohem víc postižených. Pravidla
jsou zveøejnìna na intranetu a internetu.
Jde o sociální podporu, není to vázáno na
žádnou pojišťovnu. Naší snahou je pomoci co nejrychleji. K tomu mohu uvést konkrétní pøíklad: Zrovna dnes jsme dostali
dopis, ve kterém nám dìkuje èlen jedné
ZO, kterému vyhoøel byt. Cituji z nìho:
„Zejména oceòuji rychlost, s jakou byla
moje žádost projednána. Èeká mì kompletní obnova bytu a tak mi sociální podpora od vás velice pomùže.“
Jde tedy o rychlost. Ovšem ta závisí
i na samotných obìtech pohrom,
jak rychle reagují. A s tím souvisí moje
otázka: co musím udìlat, pokud jsem
tøeba postižen povodní a mìl jsem
dùm nebo byt plný vody, abych se
rychle dostal k pomoci z konta
živelných pohrom OS KOVO?
Zaènu z jiného konce: Už v nedìli jsme
poslali e-maily na všechna naše regionál-
Bariéry z pytlù písku se objevily na mnoha místech.
kem 134 podpor v celkové výši pøes dva
a pùl miliónu korun. Byly tehdy vyplaceny
hlavnì v souvislosti s povodnìmi, které
tehdy øádily v severních Èechách.
Z jakých penìz je konto vlastnì
vytvoøeno?
Zùstatkem z bývalého povodòového
konta, kde zbylo zhruba 126 000 Kè
a dále je tvoøeno z pøíspìvkù základních
organizací ve výši deset korun na èlena,
který je plátcem èlenských pøíspìvkù v duchu stanov, konkrétnì § 12, odst. 2. Stejnou èástku do konta vkládá OS KOVO.
To znamená: na každou desetikorunu,
kterou pošle základní organizace, dá svaz
ještì dalších deset korun. V souèasné
dobì, to znamená, že k 31. kvìtnu máme
Snímek z cesty vlakem do práce na trati
Dìèín – Ústí nad Labem zaslala kolegynì Ivana Michalcová.
organizací, v letošním roce jich bylo celkem 336. A ty mají tedy právo èerpat.
Není to tedy jen o solidaritì,
ale i o tom, že lidé myslí dopøedu
a zabezpeèují se pro pøípad, kdy by
potøební být mohli.
Ano, v pøípadì našeho konta jde o urèitou pojišťovnu, nikoli spoøitelnu. Nakolik je to úèelné èi ne, posuïte z pøíkladu,
který se stal tento rok. Jedna základní
organizace zhruba o 400 èlenech na konto poslala 4 000 Kè. Její èlen mìl bytový
požár a z konta dostal 20 000 Kè. Jeho
Vydává OS KOVO IÈO: 49276832 Redakèní
uzávìrka ve ètvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz
Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Stanìk, redaktor
Mgr. František Vonderka, tajemnice Miloslava Nováková.
Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2,
113 59 Praha 3 Telefon: 234462344 Fax: 222717666,
email: [email protected]; [email protected]
Redakèní rada: J. Švec - pøedseda, tel.: 387016255
Grafická úprava Matouš Johanides Vydáno ve vydavatelství Enigma s.r.o. Objednávky vyøizuje redakce
Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí
Za obsah inzerce redakce nezodpovídá
Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta, s. p.,
odštìpný závod-Praha, è.j. nov. 6094/96 ze dne 20. 8. 1996
ISNN - 0332-9270 MK ÈR E 4605
Správné znìní tajenky z èísla 21:
Èas má plné kapsy pøekvapení. Správnì
luštil a štìstí pøi losování mìl
Rudolf Bodlák z Pardubic. Dostane
výhru od vydavatelství Enigma, které
pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého
(další èísla vycházejí 11. a 25. èervna).
Téma/Servis | 10. èervna | KOVÁK èíslo 23 | 5
ní pracovištì, ve kterém jsme požádali,
aby èlenové RP informovali všechny základní organizace v postižených oblastech, že toto konto existuje a že èlenové
z nìho mohou èerpat. Upozornili jsme
je ovšem souèasnì také na aktuální stav
organizací, které do konta pøispìly. Na
internet i na intranet OS KOVO jsme už
také umístili jak formuláø žádosti, tak také
pravidla, za jakých se podpora poskytuje. Kromì toho tam je umístìn i materiál, který øeší pracovnì právní dùsledky
živelných pohrom. Tam si budou moci,
ať už funkcionáøi èi samotní èlenové,
najít, na co mají nárok, jak mají postupovat,
co jim zamìstnavatel mùže poskytnout
atd. A pokud jde o to, jak postupovat,
aby pomoc pøišla co nejrychleji: Postižený èlen tedy musí udìlat jednu jedinou
vìc: obrátit se na pøedsedu své ZO. Ten
z internetu stáhne žádost, èlen ji vyplní,
pøedseda potvrdí a odešle. Ideální je, když
ji doplní fotografiemi, aby komise, která
o sociální podpoøe bude rozhodovat, mìla
urèitou pøedstavu o rozsahu škod. Chápu,
že postižení mají momentálnì urèitì jiné
starosti, mají tøeba vodu v bytech a dokud
se jí nezbaví, asi se nebudou zabývat vyplòováním nìjakých žádostí. Proto máme
my snahu, aby pøi vyøizování pomoci, byl
nejdelší èasový úsek ten od povodnì do
sepsání žádosti. My jako komise se snaží-
me, abychom o pøiznání podpory rozhodli v øádu nìkolika dní a mohli ji našemu
èlenovi co nejrychleji poslat. Vycházíme
z filozofie: Kdo rychle dává, dvakrát dává.
Naprostý souhlas. Zvlášť postižení
o tom vìdí svoje…
Tím, že vyplatíme èlenùm sociální podpory, celá vìc nekonèí, i když tady musím
ocenit, jak mi už psali z nìkterých organizací z postižených oblastí, tak z jedné
Odborový svaz KOVO
pomáhá svým èlenùm
Pøíspìvky (od ZO a OS KOVO)
na konto pomoci celkem: 9 370 315
Postiženým poskytnuto: 3 206 000
K dispozici 1. 3. 2013:
6 164 315
Odborový svaz KOVO již mnoho let poskytuje ze svého konta, tvoøeného solidárními ´nanèními
prostøedky, penìžní pomoc svým èlenùm, kteøí pøi živelních pohromách (povodeò, požár,
vyplavení, vítr, krupobití...) utrpìli škody na svých bytech èi rodinných domech.
rok
2002
2003
poèet pøípadù
206
36
èástka Kè
3 663 000 594 000
2005
7
64 500
2006
13
187 000
2007
2
34 000
2009
2010
2011
85
132
10
1 377 000 2 552 000 264 000
2012
17
370 000
Odborový svaz KOVO dìkuje všem, kteøí pøispìli jakoukoliv formou na konto pomoci
postiženým èlenùm svazu pøi živelních pohromách, a vìøíme, že na tuto nezištnou
a potøebnou pomoc se naši èlenové mohou vždy spolehnout.
organizace z moravskoslezského kraje,
že to, co se dìje, je tragédie a že proto
posílají další pøíspìvek na konto živelných
pohrom. Ano, musíme lidem hned pomáhat, ale mìli bychom organizovat i urèitou
následnou pomoc. Vezmìte si: skonèí povodeò a lidé budou uklízet ve vodou ponièených bytech. K tomu budou potøebovat
celou øadu vìcí. Ať už jde o úklidové prostøedky, vysoušeèe, hygienické prostøedky, pitnou vodu atd. Proto bychom chtìli
i prostøednictvím Kováka vyzvat základní
organizace, které chtìjí pomoci, a nevìdí,
kam pomoc smìrovat, aby svoji nabídku
zaslaly prostøednictvím OS KOVO. My bychom pak s pomocí regionálních pracovišť zprostøedkovali pøedání jejich pomoci
konkrétním postiženým z OS KOVO. Tak,
aby kováci pomáhali kovákùm.
Na koho se ti, co chtìjí pomoci, mají
se svou nabídkou konkrétnì obrátit?
Ideální je obrátit se se svou nabídkou
na elektronickou adresu OS KOVO, to je
[email protected] Do pøedmìtu zprávy
pak uvést slovo POMOC. Lze tak uèinit
i telefonicky na lince 234 462 635. Ale
znovu opakuji: pokud ZO mají vytipované
vlastní konkrétní pøípady, nebo mají rùzné
družby v rámci sekcí a skupin a vìdí komu
pomoci, ať svoji pomoc pošlou pøímo.
Ptal se: (fav)
Právní servis | JUDr. René Švec, specialista právník, RP OS KOVO Ústí nad Labem
Povinnosti zachovávat dùvìrnost informací
Zamìstnavatel se mnou uzavøel pracovní smlouvu (dále jen PS) a do mých povinností bylo vloženo
ustanovení o povinnosti zachovávat dùvìrnost informací, o kterých se pøi výkonu práce dozvím,
s tím, že pokud dojde z mé strany k jejich prozrazení a poškození dobrého jména zamìstnavatele,
popøípadì zamìstnavateli vznikne škoda, bude se jednat o porušení pracovní káznì zvlášť hrubým
zpùsobem. V takovém pøípadì si zamìstnavatel v PS vymínil právo dát mi výpovìï, nebo se mnou
okamžitì pracovní pomìr zrušit. Je takové ustanovení v PS pro mì závazné?
Milan M., Žatec
Soukromoprávní požadavek na dodržování smluv, princip pacta sunt
servanda, resp. smluvní volnost a pøevzatý závazek zamìstnance být loajální
ke svému zamìstnavateli je v poøádku.
Tento požadavek však nemùže apriornì
vylouèit jiný veøejnoprávní zájem, a to
zájem na tom, aby se též zamìstnanci
mohli obracet na státní orgány v situacích, kdy ze strany zamìstnavatele hrozí,
nebo již dochází k ohrožení významných
spoleèenských zájmù, stanovených mu
pracovnìprávními, trestnì právními,
obèanskoprávními, èi jinými pøedpisy.
Dohoda (smlouva) mezi zamìstnancem
a zamìstnavatelem nemùže zasahovat
do veøejnoprávních vztahù, narušovat
zájem spoleènosti na tom, aby každý
obèan v demokratickém právním státì
mohl být nápomocen státu pøi odhalování nedostatkù, a v pøípadì potøeby
na nedostatky upozornil.
V této oblasti je tøeba peèlivì pomìøovat a zvažovat, který zájem, zda veøejný
èi soukromý, pøevažuje. Pokud by zamìstnanec zjistil porušování právních pøedpisù
svým zamìstnavatelem a o tomto veøejnì
hovoøil, nebo dokonce takové to porušování písemnì oznámil pøíslušnému orgánu státní správy, nepùjde zajisté o porušení povinnosti mlèenlivosti o dùvìrných
informacích, jenž vyplývá z ustanovení
§ 276 odst. 3 ZP, které zamìstnavatel rozšíøil v PS i na ostatní zamìstnance.
V takových pøípadech nemùže být dán
dùvod k okamžitému zrušení pracovního
pomìru dle ustanovení § 55 písm. b) ZP
a ani nemùže být dán dùvod k výpovì-
di z pracovního pomìru dle ustanovení
§ 52 písm. g) ZP zamìstnanci, pro zvlášť
hrubé porušení pracovní káznì z toho titulu, že zamìstnanec porušil závazek sjednaný v PS, tj. zachovávat dùvìrnost informací, o kterých se v souvislosti s výkonem
práce pro zamìstnavatele dozvìdìl.
Je možno konstatovat, že existence
veøejného zájmu na dodržování zákonù,
naøízení a vyhlášek, má pøednost nad dodržováním smluv a loajalitou zamìstnance
vùèi zamìstnavateli v oblasti dùvìrnosti
informací. V podobném duchu rozhodoval i Ústavní soud ve svém ústavním nálezu III. US 298/12 ze dne 13. 12. 2012,
když uzavøel, že zamìstnanci mají právo
obracet se na státní orgány v situaci, kdy
zamìstnavatel ohrožuje významné spoleèenské zájmy.
6 | KOVÁK èíslo 23 | 10. èervna | Servis
Právní okénko | JUDr. Zdeòka Vejvalková, odborný právní poradce Brno
Nevyžádaná služba a chybìjící ceník
Kadeønice mi bez pøedchozí domluvy vyúètovala masáž hlavy za 116 Kè. Poté mi nechtìla sdìlit cenu za
ostøíhání a foukanou. Masáž jsem odmítla zaplatit. Ceník nikde nemìla vyvìšený. Myslím si, že je to její
povinnost. Chci si na ni stìžovat. Na co se mohu odvolat, který pøedpis to upravuje?
Karla T., Ostrava
Pokud jde o nepožadovanou službu a její zaplacení, musím konstatovat,
že na Vaše otázky bohužel nelze jednoznaènì odpovìdìt, neboť Vámi podané
informace a popis pøedmìtné
situace je pøíliš obecný. Z dotazu není zøejmé, jaká byla
dohoda mezi podnikatelkou
– kadeønicí a Vámi. Tedy na jakých úkonech jste se dopøedu
dohodly, tj. co bylo pøedmìtem
objednávky (napø. mytí, støíhání, barvení, foukání, žehlení,
lakování…).
Pouze v obecné rovinì lze
nastínit situace, které hypoteticky mohly nastat, a to:
1) Služba, spoèívající v provedení masáže hlavy, nebyla
z Vaší strany požadována,
tj. objednána, nebyla ani provedena, avšak cena za masáž hlavy byla promítnuta do celkové
ceny – v takovém pøípadì mám
za to, že za uvedenou neprovedenou službu platit nemusíte.
2) Služba, spoèívající v provedení masáže hlavy nebyla
z Vaší strany objednána, tato
Vám však byla provedena a tudíž se promítla do finální ceny – v takovém pøípadì pak, bez konkrétních znalostí všech okolností, Vám bohužel nemohu
dát jasnou odpovìï.
3) Co se týká masáže hlavy, lze hovoøit
o tom, že se jedná o nadstandardní službu, s jejímž poskytnutím musí, dle mého
názoru, zákazník výslovnì souhlasit.
V této souvislosti považuji za vhodné
Vás upozornit, že za urèitých okolností,
pokud jste v prùbìhu masáže napø. nijak
negativnì nereagovala nebo jste ohlednì masáže hlavy byla kadeønicí nìjakým
zpùsobem dotazována, bylo by možno
Vaše jednání brát jako vyslovení souhlasu
konkludentnì, tj. souhlasu provedeného
nekonáním – v tomto pøípadì mlèky.
Pokud však takováto služba nebyla objednána a byla provedena, aèkoli dopøedu byla stanovena cena za služby masáž
hlavy neobsahující, mohlo by se jednat
o porušení ust. § 12 odst. 2 písm. c) zákona
o ochranì spotøebitele ze strany podnikatelky (kadeønice) a tím spáchání správního
deliktu, tedy že informace o cenì nebo
okolnost, že informace je neúplná anebo
chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání,
že v cenì jsou zahrnuty dodávky výrobkù, výkonù, prací nebo služeb, za
které se ve skuteènosti platí zvlášť.
Dozor nad dodržováním povinností
stanovených v § 12 zákona o ochranì
spotøebitele provádìjí mj. obecní živnostenské úøady, pøíslušné podle umístìní
provozovny.
K Vašemu dotazu, zda musí být v kadeønictví vyvìšen ceník a z které právní
úpravy to vyplývá, sdìluji následující:
V souladu s ust. § 13 odst. 2 písm. b)
zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „zákon o cenách“) je prodávající povinen pøi
nabídce a prodeji zboží (pøièemž zbožím
se v souladu s ust. § 1 odst. 1 zákona
o cenách míní též služby) poskytnout
informaci spotøebiteli tak, aby mìl možnost seznámit se s cenou pøed jednáním
o koupi zboží èi služby pokud tento zákon
nestanoví jinak. Cenu musí zpøístupnit
na viditelném místì – formou ceníku.
Povinnost zpøístupnit informaci o cenì naøizuje podnikatelùm též zákon
è. 634/1992 Sb., o ochranì spotøebitele, ve
znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „zákon
o ochranì spotøebitele“), konkrétnì ust.
§ 12 odst. 1 tohoto zákona. Zde je uvedeno, že prodávající je povinen informovat,
v souladu s cenovými pøedpisy (tj. zákonem o cenách a dalšími pøedpisy), spotøebitele o cenì prodávaných výrobkù nebo
poskytovaných služeb zøetelným
oznaèením výrobku cenou nebo
informaci o cenì výrobkù èi služeb jinak vhodnì zpøístupnit.
Informaèní povinnost je uložena
také zákonem o ochranì spotøebitele, § 9 øíká, že
(1) Prodávající je povinen
øádnì informovat spotøebitele
o vlastnostech prodávaných výrobkù nebo charakteru poskytovaných služeb, o zpùsobu použití
a údržby výrobku a o nebezpeèí,
které vyplývá z jeho nesprávného
použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou
službou. Jestliže je to potøebné
s ohledem na povahu výrobku, zpùsob a dobu jeho užívání,
je prodávající povinen zajistit,
aby tyto informace byly obsaženy
v pøiloženém písemném návodu
a aby byly srozumitelné.
(2) Povinností uvedených výše
v ad 1) se nemùže prodávající
zprostit poukazem na skuteènost,
že mu potøebné nebo správné informace
neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel. Tyto povinnosti se však nevztahují
na pøípady, kdy se jedná o zøejmé nebo
obecnì známé skuteènosti.
Taktéž § 10 pak uvádí:
(1) Prodávající musí zajistit, aby jím
prodávané výrobky byly pøímo viditelnì
a srozumitelnì oznaèeny
a) oznaèením výrobce nebo dovozce,
popøípadì dodavatele, a pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje,
názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo
množství nebo velikosti, popøípadì rozmìru, dalšími údaji potøebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popøípadì užití,
b) též údaji o materiálech použitých
v jejích hlavních èástech, jde-li o obuv,
s výjimkou tìch výrobkù, které podle provádìcího právního pøedpisu oznaèování
nepodléhají.
Dozor nad dodržování tìchto ustanovení provádí Èeská obchodní inspekce,
u níž mùžete podat podnìt ke kontrole
své kadeønice. Kontakty viz www.coi.cz.
Téma | 3. èervna | KOVÁK èíslo 22 | 7
Uživatelé poukázek Chèque Déjeuner
Nové online služby pro vás!
Naleznete na www.seky.cz.
Denní menu pro uživatele stravenek
- vyberte si z denního menu vaší oblíbené restaurace
v Přehledu denních menu
Široká síť provozoven pro držitele
dárkových poukázek Cadhoc
- vyberte si ze široké sítě provozoven po celé ČR
Slevy pro všechny
- na www.seky.cz naleznete slevové kupony od našich obchodních partnerů, které jsou volně ke stažení
Pro více informací o produktech společnosti Chèque Déjeuner
navštivte www.seky.cz.
Kontaktujte nás.
Chèque Déjeuner | Zelený pruh 1560/99 | Praha 4 | 140 00
Tel.: 241 043 111 | Email: [email protected]
www.seky.cz
8 | KOVÁK èíslo 23 | 10. èervna | Køížovka
Set na víno
(chladicí box,
nálevka, objímka
na ubrousek),
vìnovaný spoleèností Le Cheque
Déjeuner s.r.o.,
je výhrou pro
úspìšného
luštitele køížovky.
Køížovku sponzoruje a cenu pro výherce poskytla spoleènost Le Cheque Déjeuner s.r.o. Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 19. èervna na
doruèovací adrese redakce nebo na emailu: [email protected] (Vyluštìní tajenky z minulého èísla najdete u tiráže na str. 4)
I. | KOVÁK èíslo 23 | 10. èervna | Pøíloha
Výkonné vedení OS KOVO – celkem 4 delegáti
STØEDULA Josef
ENDLICHER Jaromír
MAREK Jiøí Ing.
SOUÈEK Jaroslav
VÍTKOVICE Ocelárna a válcovny, OSTRAVA HULVÁKY
ZO zamìstnancù OS KOVO, PRAHA 3
ZO zamìstnancù OS KOVO, PRAHA 3
SKLOSTROJ TURNOV CZ, s.r.o a Ing. HENRY KYNCL-Slév., TURNOV
KS OS KOVO Praha – celkem 6 delegátù
DUBCOVÁ Anna
JUNGMANN Petr
KVÍZ Miroslav
OLEŠ Petr Ing.
RUKAVIÈKA Petr
ŠTOREK Jaroslav Ing.
LETOV, PRAHA 9 - LETÒANY
SOCIAL-PARTNER, Klecany
ÈKD PRAHA DIZ, a.s., PRAHA 9
Ferona, a.s. - ústøedí, PRAHA 1
AVIA, PRAHA 9 - Letòany
ÈKD PRAHA DIZ, a.s., PRAHA 9
KS OS KOVO Støedoèeského kraje – celkem 22 delegátù
ANTONIV Josef
BIDRMAN Luboš
BORÝSEK Jan
DUNDA Jaromír
ERNEST Milan
HAJNÝ Václav
HNÍZDIL Stanislav
KALOVÁ Marie
KASAL František
KOVAÈ Robert
MIÈÍK Josef
MOSR Richard
NAVALANÝ Ivo
NOVOTNÝ Daniel
PAZDEROVÁ Kamila Ing.
POKORNÝ Milan
REINDL Pavel
SCHNEIDER Zdenìk
ŠMEJKAL Vladislav
UZLOVÁ Eva
VÁLEK Ivan
VINKL Jiøí
Carrier Refrigeration Operation Czech Rep.s.r.o, BEROUN 3 - Závodí
VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., RAKOVNÍK
AERO Vodochody a.s., ODOLENA VODA
ZO KARSIT spol.s r.o. závod Pøíbram, PØÍBRAM 1
BUZULUK Komárov, KOMÁROV
KABLO Kladno, KLADNO
pøi HSS, a.s. Hoøovice, HOØOVICE
SELLIER & BELLOT a.s., VLAŠIM
Sdružená ZO Prùmyslová zóna Kolín, KOLÍN IV
Carrier Refrigeration Operation Czech Rep.s.r.o, BEROUN 3 - Závodí
JAWA, TÝNEC NAD SÁZAVOU
HUTÌ POLDI, KLADNO
pøi TPCA, KOLÍN - OVÈÁRY
Carrier Refrigeration Operation Czech Rep.s.r.o, BEROUN 3 - Závodí
KOPOS KOLÍN a.s., KOLÍN IV.
Sdružená ZO Prùmyslová zóna Kolín, KOLÍN IV
HUTÌ POLDI, KLADNO
pøi TRW ØEPOV, MLADÁ BOLESLAV
AIR ÈENKOV, ÈENKOV 50
Kovohutì Pøíbram a. s., PØÍBRAM 6
Carrier Refrigeration Operation Czech Rep.s.r.o, BEROUN 3 - Závodí
Strojírny POLDI a.s. Kladno, KLADNO-Dubí
KS OS KOVO Jihoèeského kraje – celkem 8 delegátù
BLATSKÝ Zbynìk
JINDRA Stanislav BBus
KRÁSA Jaroslav Ing.
RYZKA Jiøí
ØIHOUT Jiøí Bc.
SCHREIBOVÁ Václava
ŠVEC Jan
VESELÝ František
ÈZ a.s., STRAKONICE 2
Robert BOSCH s.r.o. P.O.BOX 264, ÈESKÉ BUDÌJOVICE
TESLA Blatná, a.s., BLATNÁ
KOVOSVIT a.s., SEZIMOVO ÚSTÍ II
ZO OS KOVO pøi a.s. JIHOSTROJ, VELEŠÍN
EATON Elektrotechnika s.r.o., SUCHDOL NAD LUŽNICÍ
pøi Groz-Beckert Czech, s.r.o. Èeské Budìjovice, ÈESKÉ BUDÌJOVICE
KOVOSVIT a.s., SEZIMOVO ÚSTÍ
II. | KOVÁK èíslo 23 | 10. èervna | Pøíloha
KS OS KOVO Plzeòského a Karlovar. kraje – celkem 11 delegátù
BRABEC Jindøich
DIVIŠ Pavel
DVOØÁK Jan
GREGOROVÁ Lenka
GRÖSCHLOVÁ Jindra
KAZDA Václav
SEEMANN Jaroslav
SCHEER Milan
SOUÈEK Václav
ŠVABÈÍK Radovan
VESELÁ Hana
ETD, PLZEÒ
Elektrické stroje BRUSH SEM s.r.o., PLZEÒ - DOUDLEVCE
PANASONIK, PLZEÒ
Witte Nejdek, NEJDEK
DIOSS NÝØANY a.s., NÝØANY è.p. 1238
KDYNIUM a.s.KDYNÌ, KDYNÌ
ŠKODA TURBINY, PLZEÒ
Witte Nejdek, NEJDEK
WEILER Holoubkov s.r.o., HOLOUBKOV 1
REALISTIC a BLEX, KARLOVY VARY
KOVOHUTÌ ROKYCANY a. s., ROKYCANY
KS OS KOVO Královéhradeckého kraje – celkem 17 delegátù
ANTOŠ Josef
ÈEPELKA Josef
DUŠEK Josef
DVOØÁK Libor
HOLZKNECHT Pavel
HOŠEK Vladimír
CHLUM Josef
KOBRLE Jaromír
KOBRLE Josef
KOLUMPEK Jindøich
LÁNÍKOVÁ Elena
LUSTYK Martin
MACEK Petr
PROCHÁZKA Rudolf
VANÌK Karel
VELÍK Josef
ZIMMER Jaroslav
ZPA Nová Paka a. s., NOVÁ PAKA
ATAS elektromotory Náchod a. s., NÁCHOD
Ammann CR, NOVÉ MÌSTO N/METUJÍ
pøi ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, KVASINY
Siemens Nízkonapìťová spínací technika s.r.o., TRUTNOV
AXL, a.s.Semily, SEMILY
BRANO a.s. SBU CV, JILEMNICE
ŠKODA AUTO a.s. Ml.Boleslav,záv. Vrchlabí, VRCHLABÍ
Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o., TRUTNOV
AGROSTROJ Jièín, JIÈÍN
Siemens VDO Automotive s.r.o., HORNÍ ADRŠPACH
pøi ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, KVASINY
pøi KBA-Grafitec s.r.o., DOBRUŠKA
pøi FAB, RYCHNOV N.KNÌŽNOU
ÈKD bez motorù Hradec Králové, Hradec Králové
Støední odborná škola a Støední odborné uèilištì, HRADEC KRÁLOVÉ 3
pøi ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, KVASINY
KS OS KOVO Libereckého kraje – celkem 6 delegátù
BARTOŠ Radomil
DUNKA Ladislav
HRUŠOVSKÁ Alexandra
JANÙ Lubomír
MENDL Petr
POKORNÁ Vìra
ZO OS KOVO pøi LITES, a. s., LIBEREC
Magna Bohemia s.r.o. Liberec, LIBEREC
MONROE CZECHIA s.r.o., HODKOVICE N.MOHELKOU
ŠKODA LIAZ a.s., JABLONEC NAD NISOU
Magna Bohemia s.r.o. Liberec, LIBEREC
Bombardier Transportation Czech Republic a.s., ÈESKÁ LÍPA
KS OS KOVO Ústeckého kraje – celkem 6 delegátù
KOROUŠ Miroslav
KRUMEL Antonín
MARŠÁLEK Josef
PTÁK Jaroslav
SLABYHOUD Jiøí
ZINEK Ladislav
SEVEROÈESKÁ ARMATURKA a.s., ÚSTÍ NAD LABEM
METAL Trmice, TRMICE
Válcovny Trub, CHOMUTOV
FEROX a.s., DÌÈÍN V.
Válcovny Trub, CHOMUTOV
SECUR, Most
Pøíloha | 10. èervna | KOVÁK èíslo 23 | III.
KS OS KOVO Pardubického kraje – celkem 8 delegátù
BENYCH Petr
DOLEŽÁLKOVÁ Vìra
HUBÁLKOVÁ Marie
JOSKA Miroslav
KAPOUN Václav
PUCHAR Petr
SUCHODOL Jan
ŠÍROVÁ Alena
Czech Blades s.r.o., JEVÍÈKO
Tesla Pøelouè, PØELOUÈ
AVX Lanškroun, LANŠKROUN
TRANSPORTA, CHRUDIM IV
ZO OS KOVO Lanškroun, LANŠKROUN
POLIÈSKÉ STROJÍRNY, POLIÈKA
Bühler CZ s.r.o., ŽAMBERK
ETA a. s., HLINSKO V ÈECHÁCH
KS OS KOVO Jihomoravského kraje – celkem 12 delegátù
BARTOŠ Jiøí
HUSÁK Bohuslav
JAGOŠ Ludìk
KAZELLE Alois
KOUDELOVÁ Mária
MACHALA Jaromír
MALUŠEK Stanislav
MICHELE Jiøí Ing.
MIKOLAJ Valer
POTUŽNÍK Václav Bc.
ŠMARDA Oldøich
VYHÒÁK Zlatomír
MINERVA BOSKOVICE a.s., BOSKOVICE
SEM Drásov, DRÁSOV 126
Šroubárna Kyjov, KYJOV
ZETOR, a.s. - traktory, BRNO 28
ADAST, ADAMOV
ALSTOM Power, s.r.o., BRNO
ŽELEZÁRNY Veselí a.s., VESELÍ NAD MORAVOU
TOS Kuøim, KUØIM
ANDREW s.r.o., MODØICE
ZO OS KOVO Hodonín, HODONÍN
Místní ZO OS KOVO Brno, BRNO
IG WATTEEUW ÈR, BRNO
KS OS KOVO Olomouckého kraje – celkem 9 delegátù
DOSTÁL Jaroslav
HANÁK Jiøí
HRADILÍK Antonín
JAHNOVÁ Marie
KOLÁØ Jiøí
NOGOL Leon
PØIBYL Ivan
VORÁÈ Josef
ZECHA Zdenìk
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY a. s. Olomouc, OLOMOUC
1. ZO OS KOVO Mohelnice, MOHELNICE
MEOPTA Pøerov a.s., PØEROV
ZO OS KOVO Mariánské Údolí, Hluboèky-Mar. Údolí
PØEROVSKÉ STROJÍRNY, PØEROV
SIGMA LUTÍN, LUTÍN
M.L.S., s.r.o. OLOMOUC-Holice, OLOMOUC
Nová Huť Zábøeh, Zábøeho
UNEX a.s., UNIÈOV
KS OS KOVO kraje Vysoèina – celkem 12 delegátù
BENÁÈEK Josef
BENÁK Jaroslav Ing.
BENCE Roman
BRABEC Miloš
DVOØÁK Rostislav
KRAJÍÈEK Karel
KUBÙ Oldøich
MELICHAR Ladislav
OLIŠAR Milan
SVOBODA Josef
ŠKACHOVÁ Jana
ŠRÁMEK Josef
UNIPLET TØEBÍÈ a.s., TØEBÍÈ
Futaba Czech, Havlíèkùv Brod
II. ZO OS KOVO BOSCH JIHLAVA, JIHLAVA
MEDIN, a.s., NOVÉ MÌSTO NA MORAVÌ
ŽÏAS, a.s., ŽÏÁR NAD SÁZAVOU
TRW - DAS Daèice, DAÈICE
AGROSTROJ Pelhøimov a.s., PELHØIMOV
pøi BOSCH DIESEL Jihlava, JIHLAVA
JIHLAVAN a.s., JIHLAVA
MANN+HUMMEL, OKØÍŠKY
ACO Pøibyslav, Pøibyslav
PRVNÍ BRNÌNSKÁ STROJÍRNA a.s., VELKÁ BÍTEŠ
IV. | KOVÁK èíslo 23 | 10. èervna | Pøíloha
KS OS KOVO Moravskoslezského kraje – celkem 43 delegátù
BAÈÁK Petr
BEÈICA Roman
ÈORBOVÁ Karin
DROZDEK Zdenìk
DUDÍK Josef
DUDZIK Bronislav
ÏURÈO Roman Bc.
FICHNA Pavel
FOLDYNOVÁ Marie
HECZKO Vladislav
HOFEREK Karel
CHÁRNÍKOVÁ Marie
JANEK Jaroslav
JAŠKOVSKÝ Jiøí
JAVOREK Ludvík
JUROŠEK Vladimír
KAPRI Petr
KOLOŠ Zdenìk
KRUTILEK Jiøí
KUBENKA Václav
KUBICZEK Bronislav
KUBÍÈEK Alfréd
KUCHAØ Radek
LIGOCKI František
LÚÈAN Ludìk
MAJER Antonín
MATÌJEK Josef
MÍÈEK Jaromír
MIŠUN Lubomír
NOVÁÈIK Jaroslav
POKLUDOVÁ Marie
POLÁŠEK Daniel
PRAK Vítìzslav
ROSSMANN Milan
SABO Jiøí
SLADKÝ Ladislav
SOBOLOVÁ Alena
SPIEWOK Aleš
STÝSKALA Boris
SUMELIDIS Andreas
ŠEBESTA Otakar
ŠTEFEK Martin
WITWER Bøetislav
Siemens s.r.o. odštìpný z. Elektromotory Frenštát, FRENŠTÁT P.RAHDOŠTÌM
Mittal Steel Ostrava - Ocelárna, OSTRAVA 7
Hutní montáže, a.s., Ostrava-Vítkovice
MSA, Dolní Benešov, DOLNÍ BENEŠOV
Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., VRBNO POD PRADÌDEM
Bekaert Petrovice s.r.o., Petrovice u Karviné
ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE, OSTRAVA - VÍTKOVICE
Mittal Steel Ostrava-3 Servis, OSTRAVA - KUNÈICE
Saft Ferak a.s., PRAŽMO
TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, TØINEC-STARÉ MÌSTO
Tìžká mechanika - Vítkovice, OSTRAVA 3
Bøidlièná, BØIDLIÈNÁ
Mittal Steel Ostrava AServis, OSTRAVA- KUNÈICE
ŽDB GROUP, BOHUMÍN
TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, TØINEC-STARÉ MÌSTO
Hutní montáže, a.s., Ostrava-Vítkovice
TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, TØINEC-STARÉ MÌSTO
VÍTKOVICE Ocelárna a válcovny, OSTRAVA HULVÁKY
Výrobní úsek TATRA, KOPØIVNICE
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, OSTRAVA 7
D 5, a. s. Tøinec, TØINEC- STARÉ MÌSTO
TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, TØINEC-STARÉ MÌSTO
Hyundai Czech, NOŠOVICE
TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, TØINEC-STARÉ MÌSTO
VÁLCOVNY PLECHU, FRÝDEK-MÍSTEK
Visteon-Autopal, Nový Jièín
TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, TØINEC-STARÉ MÌSTO
Mittal Steel Ostrava - Ocelárna, OSTRAVA 7
Ocelové konstrukce, OSTRAVA 3
Metalurgie TATRA, KOPØIVNICE
Continental Automotive Systems, FRENŠTÁT p.RADH.
Brose CZ, KOPØIVNICE
ArcelorMittal Èeská republika, Ostrava
STROJÍRNA, OSTRAVA 6
SUNGWOO HITECH, OSTRAVA - HRABOVÁ
Závodu 3 - VÍTKOVICE, Ostrava - Vítkovice
Energetika ArcelorMittal Ostrava, OSTRAVA 7
ŽDB GROUP, BOHUMÍN
VÁLCOVNY PLECHU, FRÝDEK-MÍSTEK
TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, TØINEC-STARÉ MÌSTO
TSR Czech Republic, OSTRAVA - SVINOV
MSA, Dolní Benešov, DOLNÍ BENEŠOV
BRANO, HRADEC NAD MORAVICÍ
KS OS KOVO Zlínského kraje – celkem 7 delegátù
DANÈÁKOVÁ Marie
ELIÁŠ Adam
JANÈA František
KØIŽÁNEK Petr
LOPATA Josef
ZOUHAROVÁ Zdenka
ŽÁRSKÁ Jarmila
ZBROJOVKA Vsetín, a.s., VSETÍN
TOS a TRIANGOLO s.r.o., HULÍN
ÈESKÁ ZBROJOVKA a.s. Uherský Brod, UHERSKÝ BROD
MESIT, UHERSKÉ HRADIŠTÌ
AUTOPAL spol. s r.o. závod, HLUK
TAJMAC-ZPS, a.s., ZLÍN-MALENOVICE
ZO OS KOVO pøi TES Vsetín, VSETÍN
OS KOVO celkem 171 delegátù
Download

Číslo 23 - 2013 - Odborový svaz KOVO