RO Č . 10
Č . 3 ČE RVE N 2013
V TOMTO VYDÁNÍ
TE C HN O L O G IE CH O VU
V ÝŽIVA
REPRODUKCE
Pohyb v automatizovaném
systému dojení
Správný odchov
jalovic – 2. část
Reprodukce s pomocí
hormonů
CS03_cover.indd 2
10-06-13 11:22
TMR Balance
®
... vyvázená strava
pro Vaše dojnice.
ˇ ˇ za lepsími
ˇ
Spolecne
výsledky
ˇ eská republika
De Heus a.s. • Marefy 144 • 685 01 Bucˇovice • C
Tel. +420 517 307 701 • Fax +420 517 307 702 • [email protected] • www.deheus.cz
Chov skotu 1.2012_TMR_297x210mm.indd 1
3.1.12 13:12
Z
O BSAHU
NOVINKY
5
11
21
29
35
Z domova i ze světa
Info Agropartner
Info Alltech
Info CRV Czech Republic
Info De Heus
ŠLECHTĚNÍ
6 Genetická evaluace mastitid
u dojeného skotu
14 Testace programu CZ Holštýn
24 Paradise a Danno přicházejí
40 Testace programu CZ ČESTR
MOJE PRÁCE A JÁ
10 Taje výživy
R E P O R TÁ Ž Z FA R M Y
12 Když se to dělá, jak dělat se to má
TECHNOLOGIE CHOVU
26 Pohyb v automatizovaném systému
dojení
V Ý Ž I VA
18 TMR balance
36 Správný odchov jalovic – 2. část
REPRODUKCE
30 Reprodukce s pomocí hormonů
V Ý S TA VA
22 Národní výstava hospodářských
zvířat a zemědělské techniky
Brno 2013
32 Opařany 2013
38 Bundes Fleckvieh Schau
Jaap van der Knaap
Zlepšování reprodukce a zdravotního stavu vemen
R
eprodukce je jedním z nejdůležitějších ukazatelů v chovu dojeného skotu. S růstem mléčné produkce během
posledních 10 let se rapidně zhoršila
plodnost stád. V průběhu několika týdnů po porodu krávy postupně ztrácí svoji tělesnou hmotnost a kondici a v důsledku negativní energetické bilance
dochází ke snižování tvorby a kvality
vajíček, což je hlavním důvodem zhoršené plodnosti.
Také projevy říje u dnešních dojnic jsou
stále méně výrazné. Velmi často je pak
obtížné rozpoznat, jsou-li připraveny
k inseminaci. Jednou z příčin je neustálé
zvyšování počtu zvířat ve stádech, což
znemožňuje pečlivé vyhledávání říjících
se krav. Jedním z řešení tohoto problému je synchronizace reprodukce. Například v USA je synchronizace velmi rozšířena a běžně používána pro vyvolání
říje. Zejména na farmách s velkým počtem zvířat funguje velmi dobře. Na
straně 30 si o synchronizaci reprodukce
můžete přečíst více.
Dalším důležitým ukazatelem v chovu
dojnic je kvalita mléka. Na straně 6 se
můžete seznámit s výsledky francouzské
studie, které dokládají zpřesnění odhadu plemenných hodnot zařazením údajů o mastitidách. Mastitidy zvyšují náklady a nároky na péči, proto každý
nástroj vedoucí ke zlepšení kvality mléka je vítán.
V uplynulých týdnech se konalo hned
několik chovatelských akcí. Hodnotitelé
krav už nekladou takový důraz na jejich
„krásu“, ale především na jejich „funkčnost“. Pokud chovný cíl pro výstavní
a těžce pracující krávy na farmách bude
stejný, tj. zdravé krávy v dobré tělesné
kondici, se zdravým vemenem, schopné
dosahovat mnoha laktací, dočkáme se
velkého pokroku ve zlepšování reprodukce a zdravotního stavu vemen v chovu dojeného skotu.
Výživa
TMR Balance
Výstava
Brno 2013
Šlechtění
Paradise a Danno
18
22
24
Základním cílem při zkrmování TMR balance je
absolutní jednoduchost.
Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské
techniky.
To nejlepší z americké genomiky přichází do České republiky.
CH OVS K OT U
CS03_contents.indd 3
ČE RV E N
2 0 1 3
3
10-06-13 10:12
Vřelé přijetí
AGRO-partner s.r.o.
Květnová 506/2
www.agropartner.cz
[email protected]
tel.: 381 521 618, fax: 381 521 821
DOSTUPNOST SE
VYPLATÍ
Kapacita dojících robotů je dána jejich snadnou
dostupností pro dojnice. Lely Astronaut A4
s konceptem I-flow se osvědčil svou pohostinností.
Krávy mohou vstupovat a vystupovat z robota rovně,
bez jakýchkoli bariér, což jim dává pocit vřelého přijetí.
Krávy se Vám odvděčí vyšší mléčnou produkcí.
ROZVÍJET SE.
www.lely.com
CS03_p04.indd 4
innovators in agriculture
05-06-13 10:23
Z
D O M O VA
I
Z E
S V Ě TA
Jak na tasemnice?
Přestože na severní Moravě bylo nakaženo zhruba 10 lidí, lze konstatovat, že výskyt tasemnic u člověka za poslední léta
významně klesá. Porovnáme-li situaci
před 20 lety, tj. v roce 1993, kdy bylo zaznamenáno celkem 93 případů, v roce
2012 je to pouze 6 případů. Vyjma ojedinělých importovaných případů lidských
nákaz tasemnicemi se obvykle jednalo
o případy s jedním zdrojem infekce v podobě masa, které pocházelo od omezeného počtu kusů infikovaného skotu z jednoho chovu.
U skotu se výskyt infekčních stádií tasemnice bezbranné (tzv. cysticerků)
dlouhodobě sleduje při veterinární prohlídce masa na jatkách. U každého poraženého kusu se po naříznutí hojně prokrvených svalových partií, tj. zejména
žvýkačů a srdce, hledají okem viditelné
bělavé měchýřky. Doposud není k dispozici metoda citlivější, nicméně je doporučena evropskou legislativou a je
používána pro monitoring výskytu cysticerkózy skotu ve všech zemích EU (nařízení EC 854/2004).
V 60. letech minulého století byl výskyt
cysticerků u nás hlášen u 9 % poraženého skotu, v 90. letech u 1 %, a v roce
2012 byly potvrzeny cysticerky v ani ne
60 případech z 1 353 685 kusů poraženého skotu. U současného výskytu na
Opavsku bylo zdrojem infekce tasemnicí
požití syrového hovězího masa ve formě
tatarského bifteku.
Snad lze zopakovat to, co jsme již při
řadě vyjádření vždy zdůrazňovali, že nikdy není možné riziko nákazy prostřednictvím syrového masa zcela vyloučit.
Pokud si někdo chce na syrovém tatar-
ském bifteku pochutnat, musí být maso
škrábané, přičemž by se případné se cysticerky narušily a nebyly by již člověku
nebezpečné. Pokud pak jde o mleté hovězí maso, lze jako jistotu doporučit nechat si takovouto surovinu v mrazničce
několik dní přemrznout.
Zdroj: http://www.svscr.cz, 11.4.2013
Dojivost ovlivňuje také slunce a vítr
To, že stres z horka negativně ovlivňuje
dojivost, je známo. Výzkumy provedené
v Lucembursku však nyní ukázaly, že se
stres z horka neomezuje jen na vysoké
teploty. V úvahu je třeba brát i další faktory, jako je přímé sluneční záření, rychlost větru a relativní vzdušná vlhkost.
Vědci srovnávali údaje o dojivosti více
než 200 000 prvotelek plemene holštýn
s údaji ze 14 meteorologických stanic
v Lucembursku. Ukázalo se, že k největ-
Z
VA Š I C H
ším ztrátám výkonnosti během roku došlo při vysoké intenzitě slunečního záření a velké síle větru. Nejvyšší počet
somatických buněk v mléce oproti tomu
souvisel s teplotními maximy, ale i s nejnižšími denními teplotami. Specifické
rozdíly u dojnic jako věk, plemeno nebo
genetické faktory nebyly zohledněny.
DLG- Mitteilungen, 2013, č. 4, s. 10
Zdroj: ÚZEI, agronavigator.cz, 24.5.2013,
autor: Mgr. Dana Koubová
F O T O G R A F I Í
Vážení a milí čtenáři,
zde na tomto místě máte příležitost podělit se s ostatními čtenáři o zajímavé,
neobvyklé a případně humorné záběry
z Vašeho fotoarchivu. Věříme, že mezi
Vašimi fotografiemi je ukryta řada snímků, které dokážou přinést radost, a proto
stojí za to je tímto způsobem sdílet s druhými. Sjednocujícím prvkem této rubriky je skot. Dalšími požadavky jsou
ostrost, vysoké rozlišení a formát „naležato“.
„Jsem já tak malý nebo ona tak veliká?“
Foto: Daniel Bureš
Těšíme se na Vaše fotopříspěvky
na e-mailové adrese:
[email protected]
C HCOHVOS VK SOKTOUT U
Ú
Ř ÍNČ
JO
EE N
RR V E2 N
0 0 29 0 1 3
CS03_cowtalk.indd 5
5
10-06-13 11:13
Š L E C H T Ě N Í
Šlechtění na odolnost prot
Genetická evaluace ma st
V posledních dvou dekádách byl zaznamenán
zvyšující se zájem o kontrolu zdravotního stavu
mléčné žlázy u dojeného skotu. Mastitidy jsou
komplexní onemocnění definované jako zánětlivá onemocnění mléčné žlázy.
autor Ing. Pavel Bucek, ČMSCH, a. s.
N
ásledkem klinických mastitid rostou náklady
na veterinární péči, snižuje se produkce mléka
a zvyšuje se podíl nedobrovolně vyřazovaných krav.
Zvýšení skóre počtu somatických buněk (indikátoru
subklinických a klinických mastitid) může mít také
významný dopad na cenu mléka.
Pokud je na uspokojivé úrovni management a je
zaveden program k zamezení zvyšování podílu krav
s mastitidami, je selekce na snížení počtu mastitid
opatření, které je vhodné uvážit. Od roku 1997 je ve
Francii k dispozici odhad plemenných hodnot na
skóre počtu somatických buněk, který představuje
nepřímý ukazatel odhadu plemenných hodnot rezistence k mastitidám. Skóre počtu somatických buněk je k dispozici na široké stupnici s přiměřeně
vynaloženými náklady, zatímco případy klinických
mastitid nejsou povinně zjišťované. Ačkoliv je genetická korelace mezi skóre počtu somatických buněk
a klinickými mastitidami vysoká, tato vlastnost nemůže být považována za jeden znak. Klinické mastitidy jsou dále nepříznivě korelované s produkcí
mléka. V dlouhodobém časovém horizontu jsou následky klinických mastitid pro chovatele škodlivé.
Mít k dispozici přímou selekci na tento ukazatel se
stává reálnou potřebou. Příspěvek se zabývá praktickým případem zavedení selekce na klinické mastitidy a vychází z diskuzí na konferencích ICAR
a Interbull, zejména z příspěvku autorů Govignon-Gion a kol., 2012.
Data a definice jednotlivých ukazatelů
Sběr dat o klinických mastitidách byl ve Francii zaveden v malém rozsahu v roce 1995 a byl rozšířen
na celou zemi v roce 2008. Farmáři předpokládají,
že budou zaznamenávat jakýkoliv výskyt mastitidy
a předají tyto záznamy technikovi pro kontrolu
užitkovosti během kontrolního dne v rámci kontroly užitkovosti. V praxi některá stáda mastitidy nezaznamenávají, jiná jen některé. To předpokládá
opatrnou a pečlivou editaci dat, která musí být
provedena k vyloučení stád s podezřením na neza-
6
C H COHVOS V
K SO KT O
UT Č
UE Ú
Ř
R ÍV
NJ EO
E NN
R 20
21
03
09
CS03_hoofd performance rec.indd 6
10-06-13 11:36
nost proti onemocněním
ma stitid u dojeného skotu
znamenávání nebo neúplné zaznamenávání výskytu mastitid.
Analyzovaný znak pro odhad genetických parametrů a plemenných hodnot byl sledován jako binární
ukazatel (0/1). Hodnota 1 znamenala, že byl zaznamenán alespoň jeden výskyt klinické mastitidy
v průběhu prvních 150 dnů laktace. Ke zvýšení
pravděpodobnosti, že hodnota 0 (žádný výskyt mastitidy) opravdu odpovídá situaci, že se nevyskytla
žádná mastitida a kráva je zdravá a nejedná se o situaci, že nebyla zaznamenána, byly údaje brány
pouze z chovů, kde byly mastitidy zaznamenávány
na základě definovaných kritérií, z nichž jedním
bylo minimálně 5 % laktací, u kterých byl zaznamenán alespoň jeden případ mastitidy na stádo za rok.
Pouze první tři laktace byly brány v úvahu pro
tři hlavní plemena ve Francii: holštýn, normande
a montbéliarde.
Odhad genetických parametrů
Pro odhad genetických parametrů bylo využito
206 661 laktací plemene montbéliarde, 187 668
u plemene normande a 296 758 laktací u plemene
holštýn. Údaje z druhé a třetí laktace byly zahrnuty
pouze v případě, že byl zaznamenán výskyt mastitidy v předchozí laktaci.
Byl zaveden odhad plemenných hodnot pro klinické mastitidy. Byl proveden třikrát v roce 2010 pro
tři hlavní dojená plemena skotu montéliarde, normande a holštýn a rozšířen v roce 2011 o další plemena (brown miss, tarentaise, abondance a redholštýn).
Výsledky
Dědivost se podle využitého modelu pohybovala
u plemene montbéliarde v intervalu 2,3 až 6 %.
Tato hodnota je v souladu s výsledky dalších autorů.
Dědivost výskytu klinických mastitid u třech hlavních plemen ve Francii v průběhu prvních 150 dnů
uvádí tabulka 1.
Rozdílná úroveň dědivosti u jednotlivých plemen je
daná částečně průměrným výskytem klinických
mastitid a rozdílnou kvalitou dat. Porovnání výsledků odhadů z rozdílných regionálních souborů dat
Tab. 1: Genetické parametry pro klinické mastitidy1)
ukazatel
výskyt – průměr (%)
genetická variance
dědivost (%)
opakovatelnost (%)
montbéliarde
normande
holštýn
10
0,0019
2,3
5,5
13
0,0022
2,1
6,2
14
0,0017
1,8
5,5
Zdroj: Govignon-Gion a kol., 2012
repeatability animal model
1)
CC
HH
OO
VV
S KS O
K O
T U
T UÚ
ŘČ
ÍNJ EO
E RN
RV E 2N 0 0
29
0 1 3
CS03_hoofd performance rec.indd 7
7
10-06-13 11:36
Š L E C H T Ě N Í
ukazatel/plemeno
skóre počtu SB v souhrnném ukazateli zdraví mléčné žlázy
klinické mastitidy v souhrnném ukazateli zdraví mléčné žlázy
zdravotní stav mléčné žlázy
produkce
typ
fertilita
funkční dlouhověkost
rychlost uvolňování mléka
montbéliarde
normande
holštýn
60
40
14,5
45
12,5
18
5
5
50
50
18,5
40
18
15,5
5
3
60
40
18
35
15
22
5
5
Zdroj: Govignon-Gion a kol., 2012
Tab. 2: Relativní váhy (%) skóre počtu somatických buněk a klinických mastitid v souhrnném ukazateli charakterizujícím zdravotní stav
mléčné žlázy a dalších souhrnných ukazatelů ve francouzském selekčním indexu
ukazuje, že v případě neúplných záznamů výskytu klinických mastitid (výskytem nižším než očekávaným) je hodnota
dědivosti nižší. V severských zemích
byla zjištěna hodnota dědivosti na úrovni 3 %. V těchto zemích se ale využívá
rozdílná definice výskytu mastitid. Jedná se o výskyt mastitidy, která byla ošetřena veterinářem.
Genetické korelace
Podle předpokladu byla vykázána kladná genetická korelace mezi výskytem
mastitid a produkcí mléka u všech plemen (0,26 až 0,30). Vysoké genetické korelace mezi skóre počtu somatických
buněk a mastitidami mezi 0,59 až 0,70
byly konzistentní s většinou ostatních
publikovaných studií. To ilustruje skutečnost, že oba ukazatele nejsou identické. Korelace s funkční dlouhověkostí
byly velice podobné u všech plemen
(-0,47 až -0,56) a ve stejném rozsahu
mezi somatickými buňkami a funkční
dlouhověkostí. U krávy, která má klinickou nebo subklinickou mastitidu, výrazně stoupá riziko jejího vyřazení. Zajímavý je vztah mezi rychlostí uvolňování
mléka a výskytem mastitid, který kolísal
od -0,14 u plemene montbéliarde do 0,18
u plemene holštýn. Hloubka vemene
byla systematicky nejlepší morfologický
ukazatel pro předpověď k rezistenci
k mastitidám, zejména u plemene montbéliarde (-0,54). Dobré procento zabřezávání a tělesná kondice (pouze u plemene
holštýn) byly také příznivým (záporná
genetická korelace) ukazatelem pro rezistenci k mastitidám.
Odhad plemenných hodnot
Byl analyzován víceznakový odhad plemenných hodnot, kde jsou mastitidy
pouze jedním ze znaků mezi mnoha dalšími. Význam nepřímých ukazatelů spočívá ve zvýšení spolehlivosti, pokud se
nespokojíme pouze s jednoznakovou
analýzou. V průměru byla spolehlivost
pod 0,50 pro potomstvo testovaných
býků bez ohledu na rok jejich narození,
8
to znamená pod oficiální hranici spolehlivosti pro oficiální publikaci plemenných hodnot ve Francii. Pro staré prověřené býky je toto spojeno se skutečností,
že většina jejich potomstva měla první
laktaci před zavedením kontroly zdraví
a sběru dat o mastitidách. U mladých
býků nízká spolehlivost odráží nízkou
dědivost tohoto ukazatele.
S přidáním dalších ukazatelů (zejména
skóre počtu somatických buněk a funkční dlouhověkosti) se spolehlivost zvýší
o přibližně 0,20 bez ohledu na věk býka.
Ukazatele charakterizující zevnějšek
zvyšují spolehlivost o 0,01 u starých
býků a o 0,03 u mladých býků. Výsledkem využití dalších znaků je, že téměř
všichni býci, včetně nejmladších, splní
předepsanou diskriminační hranici spolehlivosti 0,5 pro oficiální publikaci plemenných hodnot.
Genetický trend pro plemeno holštýn
ukazuje, že rezistence klesala dokonce
rychleji než u nepřímého ukazatele skóre počtu somatických buněk. Byl to důsledek silného tlaku ve šlechtění na zvyšování produkce. Zavedení oficiálního
odhadu plemenných hodnot na počet
somatických buněk v roce 1997 a jeho
přidání do selekčního indexu (ISU) v roce
2001 tento trend v poslední době obrátilo. To mělo příznivý vliv na výskyt mastitid. Očekává se, že tato nová evaluace
povede ke zlepšení genetického založení
pro zdravotní stav mléčné žlázy. U plemen montbéliarde byl vykázán plochý
trend a u plemene normande byl tento
trend kolísavý a nejednoznačný.
Plemenné hodnoty pro klinické mastitidy byly zaslány do test runu Interbullu
v září 2011. Evaluace na klinické mastitidy je v Interbullu založena na skóre počtu somatických buněk s výjimkou severských států, které využívají evaluaci
klinických mastitid na základě velice
efektivního kontrolního systému. Došlo
k nahrazení skóre počtu somatických
buněk francouzskými přímými (ne kombinovanými) plemennými hodnotami
pro výskyt klinických mastitid. Korelace
se severskými státy dosáhla hodnoty
0,94. To je na podobné úrovni jako
u zemí, které dodávají do Interbullu počet somatických buněk (0,90 až 0,97).
V porovnání s genetickými korelacemi
mezi Francií a severskými státy a zeměmi, které zasílají do Interbullu plemenné
hodnoty pro počet somatických buněk,
které zastupují, jako nepřímý ukazatel
klinické mastitidy byly tyto korelace
mezi těmito státy využívajícími rozdílné
ukazatele nižší (okolo 0,80). To ilustruje
dodatečnou přidanou hodnotu aktuálního sběru dat o výskytu klinických mastitid. Také to ukazuje, že méně přesný systém využívaný ve Francii na základě
dobrovolného nepovinného zaznamenávání onemocnění dává výsledky srovnatelné striktním protokolům a systémům
sběru dat.
Závěr
Kombinované klasické plemenné hodnoty a genomické plemenné hodnoty pro
klinické mastitidy byly publikované ve
Francii třikrát za rok od června 2010.
Navzdory dobrovolnému sběru dat a nízké heritabilitě jsou tyto plemenné hodnoty přínosným nástrojem společně
s plemennými hodnotami pro skóre počtu somatických buněk k zastavení snížení rezistence k mastitidám, které bylo
v minulosti způsobeno tlakem na zvyšování produkce mléka.
Zahrnutí klinických mastitid vede k plemenným hodnotám optimálně kombinujícím všechny zdroje informací o zdravotním stavu mléčné žlázy a to vede
k vyšší spolehlivosti těchto plemenných
hodnot. Tyto kombinované plemenné
hodnoty jsou nyní využívány k definování souhrnného ukazatele charakterizujícího zdravotní stav mléčné žlázy, který
se stal novou součástí francouzského
selekčního indexu (ISU) v roce 2012.
Tento změněný index zvyšuje význam
ukazatelů zdravotního stavu mléčné žlázy v porovnání s minulostí (12,5 %)
u všech plemen. l
C H COHVOS V
K SO KT O
UT Č
UE Ú
RV
N EONR 2 02 10 30 9
CS03_hoofd performance rec.indd 8
10-06-13 11:36
CS03_p09.indd 9
Cl New kombajn 210x297 Biogasheat.indd 1
05-06-13 10:30
15.3.13 17:58
M O J E
Jméno:
Bydliště:
Profese:
Věk:
Vzdělání:
Klady mojí práce:
Zápory mojí práce:
P R Á C E
A
J Á
Aleš Klusoň
Choceň
specialista pro skot – výživář
37
MZLU Brno
práce není jednotvárná, vyžaduje akci, vidím výsledky
mnoho naježděných kilometrů (neproduktivní čas
strávený v autě), značný konzervatismus farmářů
Cílem je spokojená kráva
Taje výživy
autor Aleš Klusoň
V
e výživářském oboru pracuji již 13 let, stále se však učím
a neustále mě dění na některých farmách něčím překvapuje. Musím říci, že kdybych měl začínat s touto profesí dnes,
bylo by to pro mne mnohem složitější, protože komerční boj
výživářských firem je stále tvrdší. Člověk po škole, který v tomto oboru začíná, musí být buď výjimečně dobrý, nebo musí mít
velmi trpělivého zaměstnavatele, který mu poskytne čas, odborné a komerční školení, tzn. veškerou podporu, která je investicí do budoucího zaměstnance, který snad bude přínosem.
Pracuji již čtvrtým rokem pro společnost De Heus a.s. jako specialista pro skot a devět let před tím jsem pracoval pro jinou
výživářskou společnost. To je, myslím, známka toho, že nejsem žádný velký „přebíhavec“ a vybírám si firmy, které mají
farmářům v České republice co nabídnout.
U společnosti De Heus jsem se toho opravdu hodně naučil. Je to
tím, že jsem otevřen novým informacím, ke kterým mám od
4. největšího výrobce krmných směsí v Evropě přístup. Dostává
se mi pravidelného systematického školení od člověka z mateřské společnosti v Nizozemí, odpovědného za dění v naší republice. Je to člověk s praktickými zkušenostmi z celého světa,
který se všemi „skoťáky“ z naší společnosti navštěvuje české
farmáře, ukazuje slabé a silné stránky farem a hledá vhodná
řešení pro jejich nápravu. Cílem je samozřejmě komerční odezva od farmářů. Stejně tak pracuji i já a moji kolegové.
Výživařina je komerčně zaměřená činnost. Přesvědčily mě
o tom zkušenosti nabyté za dobu mého působení v tomto oboru. Dle mého názoru „nezávislí výživáři“ v Česku téměř neexistují. Většina z těch, kteří se do této kategorie sami řadí, jsou
zainteresováni u některých komerčních výživářských firem.
Patřím mezi optimisty a věřím, že mléčný sektor bude v naší
zemi fungovat a nebude následovat drůbežáře a chovatele prasat, kteří jsou ve značném útlumu. V těchto dvou odvětvích se
o soběstačnosti ve výrobě potravin mluvit rozhodně nedá.
Skoťácké podniky mají pro farmaření dobré konkurenceschopné podmínky z hlediska Evropy. Patří mezi ně relativně levná
půda a pracovní síla. Dále zde máme velké farmy a příznivé
klimatické podmínky. A tak věřím, že s dobrým managementem na farmách si svou pozici v Evropě zvládneme vybojovat.
Moje práce mě velmi baví, není stereotypní a je plná výzev
a aktivit nutných k uspokojení potřeb zvířat, farmáře, mých
či mého šéfa. Řešení problémů v chovech nejde dělat od stolu.
My ve společnosti De Heus pracujeme intenzivně na farmách,
chodíme mezi zvířata, kontrolujeme kvalitu siláží, sledujeme
signály zvířat, pracujeme s kontrolou užitkovosti, protože naší
snahou a cílem je spokojená kráva!
10
C H OV SKOTU
CS03_on the farmyard.indd 10
ČERVEN
2013
07-06-13 14:56
INFO AGROPARTNER
19. ročník „DEŇ POĽA“
Pod záštitou společnosti Agrion (sdružení výrobců a prodejců zemědělské
techniky na Slovensku) se dne 23. května konal 19. ročník celoslovenského
Dňa poľa. Společnost AGRO-partner
zde prostřednictvím své dceřiné společnosti DTC SK, působící na Slovensku, představila automatický krmný
systém Lely Vector.
V rámci akce měli návštěvníci možnost
prohlédnout si zemědělskou techniku,
zejména pak žací stroje, obraceče
a jiné, přímo v akci. Součástí programu
byl i blok přednášek věnovaných téma-
tu diferencovaných systémů hospodaření na travních porostech.
Samotný Vector byl uveden do provozu
ve stáji, kde si v průběhu celého dne
odborný výklad i velmi zajímavou historii společnosti Lely, z úst kvalifikovaných odborníků ze Slovenska i Čech,
přišlo poslechnout více než 150 zájemců. Kromě krmného systému Vector je
v HD Očová taktéž k vidění automatický dojicí systém Lely Astronaut A4,
přihrnovač krmiva Lely Juno, rotační
kartáč Lely Luna a jiné stájové technologie od dalších špičkových výrobců.
Přidejte se k nám
V letošním roce jsme výrazně posílili řady svých zaměstnanců
a poprvé jsme tak překročili hranici 50 členů týmu. Na jaře letošního roku rozšířili náš kolektiv
zaměstnanci na manažerských
postech, servisní technici, či obchodní zástupci. Nejen pro kvalitu a skvělý servis nabízených
produktů, ale také pro přístup
zaměstnanců, můžeme hovořit
o prvotřídních službách, které
společnost AGRO-partner nabízí.
V současné chvíli nabízíme i další
zajímavé pozice. V případě Vašeho zájmu pracovat pro společnost AGRO-partner s.r.o. pište
na e-mail: [email protected], tel.: +420 702 093 396.
Více na www.agropartner.cz
Krmný robot Vector nejen zajistí správnou krmnou dávku, ale také přihrnuje
„WE´LL 2013“ Inspirace pro budoucnost zemědělství
Jsme připraveni na budoucnost? Bude
zemědělství spolu s potravinářským
průmyslem schopno vyprodukovat dostatek potravin pro devět miliard lidí,
kteří budou žít na planetě za necelých
čtyřicet let? V nizozemském Hertogenboschi se 15. května konalo mezinárodní symposium We‘ll 2013 s podtitulem „Jak nakrmit svět v roce 2050?“
Vystoupilo třináct přednášejících z řad
Symposium „We´ll 2013“
odborníků, pokrokových farmářů a dalších specialistů. A co podle nich hraje
v dnešním světě rozhodující roli?
Jsou to emoce a také první moment –
podle toho se totiž rozhoduje většina
lidí. Producentům mléka byly nabídnuty možnosti jeho dokonalejší realizace,
nové možnosti produkce potravin –
chov hmyzu pro produkci kvalitního
proteinu, pro lidskou i zvířecí výživu.
Akce se zúčastnilo bezmála 500 posluchačů z celého světa. Na pořádání se
podílely čtyři subjekty: ABN AMRO,
ForFarmers, Lely Group a univerzita
ve Wageningenu. We‘ll 2013 byl řadou přítomných odborníků označen
za úspěšný start do budoucnosti zemědělství.
Nezbývá než si přát, aby se toto přání
stalo skutečností.
Alternativní zdroj potravy
AGRO-partner s. r. o., Květnová 506/2, 392 01 Soběslav, tel.: +420 728 741 141, e-mail: [email protected]
CH OVS K OT U
CS03_Agropartner company news.indd 11
ČE RV E N
2 0 1 3
11
07-06-13 09:52
O
FA R M Ě
Kvalitní výsledky jsou skryty v odbornosti lidí a jejich motivaci
Zemědělské výrobně-obchodní družstvo
Smetanova Lhota
Jihočeský podnik chovající plemeno české strakaté
s velmi dobrou mléčnou i masnou produkcí.
Smetanova Lhota
Když se to dělá,
jak dělat se to má
V Zemědělském výrobně-obchodním družstvu Smetanova Lhota
dokazují, že i z mála se dají udělat výborné výsledky. Stačí jen
Počet dojnic:
Rozloha:
Produkce k r. 2012:
Servis perioda:
220
820 ha
6 321 kgM, 4,2 %T, 3,5 %B
90,8 dne
Z
emědělské výrobně-obchodní družstvo Smetanova Lhota hospodaří
malý kousek severně od Písku na přibližně 820 ha zemědělské půdy. Původní vazné stáje byly v letech 2008–2009
upraveny pro volné ustájení. V nich je
220 dojnic českého strakatého plemene,
ale plánují navyšovat až na 250 kusů.
Pomůže nižší brakace, delší produkční
život (nyní 3,1–3,4 laktace), lepší výsledky reprodukce a minimální ztráty
odchovu, ale rychlost bude záviset i na
dostatku kvalitního krmení.
Krmení je klíčovým faktorem
Vedoucí živočišné výroby (a náš průvodce) pan Jiří Procházka hned v počátku
přemýšlet a dělat to, co je třeba.
autor Anna Marcinková
svého angažmá viděl mnoho věcí, které
bylo třeba zlepšit. A začal od toho nejdůležitějšího – výživy. Změna krmné dávky
ukázala výsledky již za tři měsíce. V současnosti je krmná dávka sestavena z kukuřičné siláže, jetelotravní senáže a jadrné směsi, jejímž základem je řepka
nahrazující dříve používanou drahou
sóju. Touto úpravou došlo jak ke zvýšení
užitkovosti, tak zároveň ke snížení potřeby jadrných krmiv. Krmivo je zakládáno dvakrát za den míchacím vozem
(ráno cca 20 % celkové dávky a odpoledne 80 %) a minimálně třikrát za den
přihrnováno.
Změnou ve výživě a řízení stáda došlo
i při výrazném nárůstu užitkovosti ke
Správně odchovaná telata dosahují odpovídajících výsledků
zlepšení prakticky veškerých parametrů
reprodukce, také stav paznehtů zůstal
na výborné úrovni. Jejich pravidelná
úprava probíhá dvakrát do roka, ale
akutní případy řeší okamžitě. Výhodou
pro udržení zdraví paznehtů jsou dobře
nastýlané a udržované stáje.
Reprodukce je v lidech
Personální změny byly nutné, nejprve to
byl veterinář, potom výživář a průběžně
došlo i na ošetřovatele. Fungování chovu
závisí na službách a pracovnících, na
které je spolehnutí. Vyhledávání říjí je
zcela v rukou motivovaných ošetřovatelů. Jalovice jsou připouštěny ve věku 14
až 17 měsíců a u krav je snahou zapustit
do 70 dnů po otelení. Inseminuje se strakatými býky české provenience podle
individuálního připařovacího plánu.
Březost se vyšetřuje sonem zhruba 35
dní po inseminaci. Všechny krávy krátce
po porodu absolvují poporodní vyšetření. Kontroluje se nejen stav dělohy a porodních cest, ale i další možné problémy,
např. metabolické poruchy, dislokace
slezu. Tím se daří zachytit a řešit problémy velmi brzy.
Cílevědomá plemenařina
V minulosti spočíval chovný cíl hlavně
v zafixování genetického založení pro
vysoký obsah mléčných složek. V současnosti je kladen vyšší důraz na mléko, ale
složky přitom stále zůstávají v patrnosti.
Není divu, když jsou důležitým faktorem při zpeněžování mléka. Z pohledu
exteriéru je žádoucí tělesný rámec a kapacita. Zároveň jsou používáni býci se
snadnými porody. Do stáda jdou nejen
12
C HCOH VOSVK SOK TOUT UČ EÚ
ŘRÍNVJ O
EN
R
CS03_farmreport.indd 12
2 20 01 03 9
10-06-13 11:12
Pohled do produkční stáje
býci prověření, ale i testanti, protože
v jejich prospěch hovoří genetický pokrok. Výbornou práci tu odvedl například Aport, který byl v připařování používán více než pět let.
traumatizováno jak novorozené tele, tak
matka. Jak se zlepšuje kvalita výživy
a vybalancování krmné dávky, tak postupně klesá nutnost použití tohoto zákroku k vybavení telete.
V odchovu telat jsou důležité přesné záznamy, kde je uvedeno kdo a kdy teleti
pomohl na svět, jak porod probíhal, jak
bylo tele napojeno atd. Naštěstí tu je tým
lidí, který se tyhle věci dobře učí, ba co
víc – chce se je učit!
Pro úspěšný start telete do života je důležité napojení dostatečným množstvím
kvalitního mleziva. Proto je na porodně
k dispozici nejen mobilní dojení, ale také
zamražená dostatečná zásoba prověřeného mleziva. Někdy mohou být problémy s ochotou telete pít, a proto musí
ošetřovatelé umět používat jícnové son-
Zaměřeno na telata
Možná to vypadá, že žádné problémy nejsou. Ale ony jsou a musí se řešit. Například u jalovic byly problémy s porody
v době, kdy bylo v důsledku nedostatku
senáží nutno postavit krmnou dávku na
kukuřičné siláži, což s sebou přináší riziko tloustnutí zvířat a další následné potíže. A tak bylo třeba řešit problémy se
ztíženými porody. Nejlepším krokem se
ukázalo v dojených stádech ne tak časté
řešení – využití císařských řezů, díky
kterým je v průběhu porodu minimálně
rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
březost po 1. inseminaci %
krávy jalovice celkem
36,7
39,0
36,9
43,3
33,3
40,7
41,6
64,4
61,8
39,4
45,3
60,8
březost po všech ins. %
krávy jalovice celkem
41,6
47,2
43,2
41,9
36,7
48,1
40,5
46,6
41,7
41,8
35,0
44,0
46,5
65,2
56,3
43,3
35,8
61,3
interval
SP
76,7
76,4
69,2
61,2
61,8
59,3
119,1
122,1
102,2
90,8
97,3
90,8
42,2
51,4
44,6
42,3
35,2
49,3
Tab. 1: Výsledky reprodukce
Tab. 2: Výsledky mléčné produkce
rok
2010
2011
2012
X/2012–III/2013
lakt.
186
169
180
102
kg M % tuku kg tuku % bílk
5800
5658
6321
7088
4,15
4,20
4,17
4,05
241
238
263
287
3,43
3,45
3,52
3,57
rozdíl oproti věk 1. mezikg bílk předch. roku otel. dobí
199
195
223
253
–258
–142
663
767
25/22
26/23
25/08
402
389
379
dy, aby bylo zajištěno, že tele dostane
potřebné mlezivo včas. Prevence je důležitější než léčba, a proto dostávají telata
i svou dávku vitaminů (A, D, Selevit).
Telata na mléčné výživě jsou krmena třikrát za den nápojem z MKS a zároveň
jsou od prvních dnů trénována na příjem startéru. I u toho bylo třeba pečlivě
vybírat dodavatele. Ušetřit se dá i na maličkostech, tedy i na nižší spotřebě startéru zajišťující požadované přírůstky.
Jen to chce pořád zkoušet nové věci,
dokud neobjevíte to pravé.
Produkce a prodej
Jalovičky se odchovávají pro doplnění
stáda, býčky vykrmují a většina z nich je
prodána do zahraničí. Přírůstky se pohybují na úrovni 800 až 900 g/den. Na teletníku bývaly i vyšší (až k 1,4 kg/den), ale
postupně se podařilo jejich výši ustálit
na zhruba 900 g/den, kdy je dosahováno
lepší kvality masa. Mléko je prostřednictvím družstva JIH dodáváno do německého Chamu. S kvalitou mléka nejsou
výrazné problémy.
A plány do budoucna? Kromě navýšení
počtu krav je plánováno zbudování nového přístřešku pro telata a rekonstrukce stávajícího teletníku, který neodpovídá představám chovatelů. Výsledkem
bude lepší prostředí pro mladší kategorii
telat, vyšší produktivita a lepší pracovní
podmínky pro ošetřovatele. Přejeme
úspěšné splnění plánů i mnoho vtipných
řešení běžných provozních problémů ku
prospěchu chovaného skotu i zajištění
ekonomických výsledků. Obojí spolu velmi úzce souvisí a ve Smetanově Lhotě si
toho jsou vědomi. l
CCHHOOVVS SK KOOT TUU Ú
Ř ČÍNJEO
ER N
RV E N2 0 20 09 1 3
CS03_farmreport.indd 13
13
10-06-13 11:12
H O L Š T Ý N S K Á
T E S TA C E
Šlechtění a testace si prázdniny nedávají
Letní holštýnská testace
COLOMBIANO x SURVIVOR
MOON SHINE
NEO-291
NOORDER KINSEY VG86
NEO-329
STARMARK PLANET MIRANDA VG86
nar. 27. 9. 2011
2. 11 806 3,61 426 3,43 405
nar. 15. 4. 2011
1. 13 066 3,47 454 2,98 390
SNOWMAN x JEEVES
JUPITER
DOBRONIN ALICIA 13
NXB-048
DELTA MENTA GP84
nar. 5. 8. 2011
1. 11 928 4,31 514 3,37 402
CENNET
POWMAN
NL 533636600
CZ 779410061
NEO-294
nar. 13. 12. 2011
SNOWMAN x GOLDWYN
TANDE
NEO-313
SNOWBLAST
NL 890478220
BOUW GOLDWYN FEMMY VG86
NXB-066
nar. 15. 9. 2011
1. 10 341 4,67 483 3,51 363
nar. 22. 6. 2011
Blíží se nám letní prázdniny. Někteří už mají dovolenou naplánovanou, ale šlechtitelé si ve výběru matek, otců a testantů pauzu nedávají.
autor Anna Marcinková, Eric Elbers
I
tentokrát máme pro vás připravenu skupinu mladých býků,
kteří svými původy a výsledky genomických testů přináší
řadu žádoucích genů pro moderní dojnice.
Noorder Cennet
(Colombiano x Survivor x Goldwyn)
Cennet je dobrým příkladem moderního holštýnského šlechtění. V jeho původu nalezneme býky z celého světa. S býky
Colombiano, Survivor, Goldwyn, Jorryn, Storm, Luke a Leadman se dostaneme do Itálie, Francie, Kanady, Nizozemska
a USA.
Rodina stojící za býkem Cennet zakořenila v Nizozemsku již
před 5 generacemi a dlouhověkost je pro ně typickým znakem
– matka, bába i prabába jsou stále v produkci. Původ této rodiny krav “K” bychom nalezli v Německu a k jejich přednostem
patří výborné utváření zevnějšku a mléčná produkce. Matka
býka Cennet (v současnosti je na 3. laktaci a dojí 55 kg mléka
Delta Menta, matka býka Jupiter
14
US 065830991
BE 210831614
US 070358114
ALTAROSS x PLANET
PLANET x GOLDWYN
DOMAIN xTALENT
SANDY-VALLEY TS TERRA GP81
za den) je hodnocena známkou VG86. Bába (VG88) je nyní na
4. laktaci a k jejím silným stránkám patří i velmi dobrá perzistence s maximálními nádoji 50 kg mléka za den. Její dosavadní
produkce je na 47 246 kg mléka se 4,22 % tuku a 3,65 % bílkovin. Prabába je na 6. laktaci a na vrcholu dojila 60 kg mléka
za den. Byla hodnocena známkou VG87 a až dosud nadojila
81 996 kg mléka. Praprabábou byla Stormova dcera s hodnocením VG85 a celoživotní produkcí 98 415 kg mléka. Ještě o stupínek dále najdeme dceru býka Luke, která byla hodnocena
EX90 a nadojila 86 278 kg mléka. Není divu, že tato rodina zaujala šlechtitele společnosti CRV. Zcela v souladu s kvalitami
této rodiny se prezentují i genomické výsledky býka Cennet.
I od něho lze očekávat velký přínos k mléčné produkci, dlouhověkosti, utváření vemen a končetin. Ze stejného stáda jako
Cennet (ale z jiné rodiny) pocházejí například býci Noorder
Dustin v Nizozemsku a Margriet ve Francii.
Dobronín Powman
(Snowman x Jeeves x Roumare)
Otcem býka Powman je nizozemský Snowman (O Man x BW
Marshall), který je u chovatelů i šlechtitelů oblíben zejména
díky vysoké produkci mléka s nízkým obsahem somatických
buněk, výbornému utváření zevnějšku a velmi dobré dlouhověkosti.
Matkou Powmana je jedna z členek známé dobronínské rodiny, jejíž kořeny sahají k nizozemské krávě Huijben Allen
Bouw Goldwyn Femmy, matka býka Snowblast
C H COHVOS V
K SO KT O
UT Č
UE Ú
Ř
R ÍV
NJ EO
E NN
R 20
21
03
09
CS03_Holstein testbulls.indd 14
06-06-13 09:23
Alicia, Dobronin Alicia 13 (Jeeves x Roumare). Ona sama bohužel neměla možnost předvést typické kvality její rodiny, které
spočívají ve velmi dobré produkci a utváření zevnějšku (její polosestry byly zatím všechny hodnoceny VG). Její matkou je
Dobronin Alicia 4 (Roumare x Shottle), která nedávno zahájila
3. laktaci a dojí přes 50 kg mléka za den. Tato kráva za první
dvě laktace nadojila přes 22 tisíc kg mléka se 3,89 % tuku
a 3,27 % bílkovin a byla využívána jako dárkyně embryí. Jako
prvotelka byla hodnocena známkou VG86 a za vemeno získala
VG87. Bábou Powmana je Dobronin Alicia 2 (Shottle x Allen)
s celoživotní produkcí přes 50 tisíc kg mléka a hodnocením
zevnějšku na druhé laktaci VG88, přičemž za vemeno získala
VG89 a za končetiny VG87. Není divu, že byla oblíbenou dárkyní embryí a dala život celé řadě potomků.
Bouw Snowblast
(Snowman x Goldwyn x Shottle)
Se Snowblastem může CRV nabídnout chovatelům dalšího
špičkového syna býka Snowman. Matkou býka Snowblast je
jedna z nejoblíbenějších matek býků v Evropě. Kromě toho,
že na první normované laktaci nadojila 10 341 kg mléka se
4,67 % tuku a 3,51 % bílkovin, už zvládla darovat více než 250
embryí. Matka (o. Goldwyn) i bába (o. Shottle) býka Snowblast
získaly za utváření zevnějšku známku VG86 a budeme-li pokračovat původem dále, dostaneme se až k americké plemenici
Ralma Juror Faith.
Dalšími genomickými býky z této rodiny jsou Snowfever (plný
bratr býka Snowblast), Rocky a Cook, ale najdeme tu i býky
prověřené na dcerách, kterými jsou například kanadský Ralma
Gold Crown a “holandský” Ralma O-Man CF Cricket. V Nizozemsku patří Cricket již více jak 3 roky k nejoblíbenějším býkům. Dosáhl vysokého hodnocení dlouhověkosti, zdraví vemene a hloubky vemene. Mohla by to být snad jen shoda náhod,
že přesně tyto vlastnosti patří dle genomických testů i k přednostem býka Snowblast?
somatických buněk, což je indikátorem dobrého zdravotního
stavu vemene. Kromě toho by dcery býka Moon Shine měly mít
velmi dobrou plodnost.
Delta Jupiter
(Planet x Goldwyn x O Man)
Delta Jupiter je dalším býkem, v jehož původu nalezneme
spoustu světoznámých býků a vlivnou rodinu, jejíž kořeny vysledujeme až k americké plemenici Plushanski Chief Faith.
Jupiter je synem býka Planet a Goldwynovy dcery Delta Menta.
Matka i bába býka Jupiter prošly úspěšně hodnocením v nukleovém stádě CRV a obě již daly šlechtitelům, ale hlavně chovatelům, mnoho embryí a potomstva.
Jupiterovou prabábou je velmi dobře (VG87) hodnocená dcera
oblíbeného francouzského býka Jesther. Tato kráva stále žije
a její dosavadní mléčná produkce je 109 921 kg mléka.
Pátou krávou v řadě Jupiterova původu je Etazon Annecy (potomek Plushanski Chief Faith). Tato kráva se umístila na druhém
místě v počtu vyprodukovaných embryí a potomstva v Nizozemsku a je jednou ze zakladatelek nukleového stáda CRV. Její
potomstvo vždy vyniká v produkci mléka. Nejen Delta Swinger
a Delta Lionel mají své kořeny právě zde, ale také Delta Linfield
či Apina Fortune jsou potomky této mimořádné rodiny.
Genomické testy býka Delta Jupiter ukazují na vysokou produkci mléka v kombinaci s plusovým obsahem mléčných složek. Dále může Jupiter pomoci snížit procento brakace díky
vysoké dlouhověkosti a také by měl být vhodným býkem na
jalovice.
Sandy-Valley Tande
(Altaross x Planet x Shottle)
Moon Shine je výsledkem působení 6 generací krav hodnocených známkami VG nebo EX. Moon Shine je potomkem býka
Altaross a velmi dobré matky Starmark Planet Miranda VG86
(o. Planet). Bábou býka Moon Shine je Starmark Shottle Mandy,
která získala hodnocení VG87. Dalšími kravami v původu jsou
dcery býků BW Marshall (VG86), Wade (VG86), United Nick
(EX90) a Starbuck (VG88).
Genomické testy býka Moon Shine ukazují na dobrou mléčnou
produkci při velmi dobré dlouhověkosti a nízkém obsahu
(Domain x Sandy x O Man)
Otcem býka Tande je Toystoryho syn Domain. Domain již má
ve Spojených státech přes 800 dcer a prokazuje velmi dobré
utváření zevnějšku v kombinaci s dobrým zdravotním stavem.
Tandeho matkou je dcera býka Sandy-Valley Talent (Juror Ford
x Rudolph). Bábou býka Tande je Ramosova dcera Sandy-Valley
Ramo Teresa-ET VG87, která je potomkem fenomenální
Ricecrest Terry Tory. Ta byla hodnocena známkou EX93 a dosáhla celoživotní produkce 70 000 kg mléka. Čtvrtou v pořadí
Tandeho původu je slavná Ricecrest Luke Lisa (EX92), která za
svůj život nadojila přes 104 000 kg mléka. Lisa je také plnou
sestrou býka Ricecrest Lantz. Matkou krávy Lisa byla Ricecrest
Southwind Amy – plná sestra krávy Ricecrest Southwind Kaye,
která je matkou řady býků s prefixem Ricecrest, přesněji býků
Marshall, Lantz a Brett. Nějakou dobu byl sice kolem této rodiny relativní klid, ale spolu se zavedením genomického testování se tato rodina opět dostává na výsluní. l
NEO-329 Moon Shine (o. Altaross)
NXB-066 Tande (o. Domain)
Paradise-R Moon Shine
CH OVS K OT U
CS03_Holstein testbulls.indd 15
ČE RV E N
2 0 1 3
15
06-06-13 09:23
ZASTOUPENÍ ŽIVOČIŠNÉ A ROSTLINNÉ
VÝROBY BY MĚLO BÝT VYVÁŽENÉ
„Bez zajištěného financování klíčových investic se však neobejde ani jedno,“ dodává Otakar Šašek, předseda jednoho z nejvýznamnějších družstev
na severu Čech.
Ing. Otakar Šašek, předseda představenstva ZD Klapý
ZEMĚDĚLSTVÍ SI BEZ ŽIVOČIŠNÉ
VÝROBY NELZE PŘEDSTAVIT
Zemědělské družstvo Klapý hospodaří
na ploše více než 2 000 hektarů. Mezi stěžejní pěstované plodiny patří kromě obilovin
také cukrovka, nezanedbatelný význam mají
i produkční sady jabloní a třešní. „V živočišné výrobě se v současnosti soustřeďujeme
výhradně na chov skotu. Přes veškerá
úskalí a výkyvy v cenách krmných komodit
i mléka jsme přesvědčeni, že produkce
mléka i masa je perspektivní. I aktuální vývoj
celého oboru signalizuje budoucí silnější
podporu živočišné výroby. Její smysluplnost
vyplývá nejen ze zajištění potravinové soběstačnosti, ale také ze samotné podstaty
zemědělství, které si bez živočišné výroby
nelze představit,“ vysvětluje Otakar Šašek.
Přestože je chov skotu časově i finančně
náročný, daří se jej družstvu díky zvyšování
efektivity rozvíjet. „Z celkových 650 kusů
máme zhruba 200 dojnic, které dosahují
špičkové užitkovosti i přes 10 000 litrů mléka za rok. Díky tomu jsme schopni dodávat
mlékárně Bohušovice kolem 1,7 milionu
litrů mléka ročně. V osmdesátých letech
bychom na zajištění stejného objemu dodávek potřebovali téměř trojnásobný počet
dojnic,“ doplňuje ekonom družstva, Otto
Jáhen.
V nedávné době provedlo ZD Klapý celou
řadu zefektivňujících opatření. Vloni byla
například modernizována dojírna, před tím
zase stáje. „Jedná se o nemalé investice,
k jejichž úspěšné realizaci přispěly i finanční služby Komerční banky, se kterou se nám
dlouhodobě nejlépe spolupracuje a je proto
CS03_p16.indd 16
Předseda představenstva ZD Klapý, Ing. Otakar Šašek, stojí v čele podniku
již od roku 1990. Jako manažer zemědělského podniku se každý den potýká s úkoly plynoucími z nejednoduché situace v zemědělství. S výzvami
se však dokáže bravurně vypořádat – což dokládá i ocenění, které získalo
pod jeho vedením družstvo v roce 2009 v prestižní soutěži Českých 100
nejlepších v oborové kategorii Zemědělství a potravinářství. Jeho aktivní
přístup a zájem o obor podtrhuje od roku 2010 jeho předsednictví Svazu
pěstitelů cukrovky Čech.
naší hlavní bankou,“ pochvalují si Klapští.
S financováním zemědělského sektoru
a obdobných projektů má Komerční banka
bohaté zkušenosti. Zemědělským a potravinářským firmám nabízí kompletní služby
i poradenství. „Kvalitní služby v oblasti platebního styku i financování, spolupráce při
čerpání dotačních zdrojů z ČR a EU v rámci
dobíhajícího programovacího období, ale
i zvýhodněné programy připravené v kooperaci s evropskými finančními institucemi
jsou důkazem velkého významu klientů
z agrárního sektoru pro Komerční banku,“
popisuje situaci Jan Bednár, specialista KB
na zemědělský sektor.
Aktuálně se podle něj Komerční banka
soustředí na financování projektů 19. kola
PRV, zejména v rámci podopatření I.1.3.1
- Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům.
„I po jeho skončení budeme zemědělským
a potravinářským podnikům poskytovat
speciální nabídky. Například nový úvěr EuroInovace nabízí na financování inovativních
projektů výhodnější podmínky. Nižší nároky
na zajištění díky záruce Evropského investičního fondu celý proces poskytnutí úvěru
činí flexibilnějším a jednodušším,“ dokládá
svá tvrzení Jan Bednár.
letos plánujeme postavit a uvést do provozu
bioplynovou stanici. Tuto významnou investici spolu s výstavbou silážních plat budeme
realizovat právě z úvěrových zdrojů od Komerční banky,“ popisuje předseda družstva
Otakar Šašek.
Kromě využití elektřiny hledá společnost
samozřejmě i možnosti využití tepla, které
bioplynová stanice produkuje. Alternativ
je přitom několik, od vytápění budov až
po sušičku komodit. Vše závisí na dalších
jednáních a vývoji situace. Jako materiál
do bioplynové stanice poslouží vedle odpadů z živočišné výroby také kukuřičná
siláž, která se běžně využívá jako objemné
krmivo pro skot. V obou případech musí být
zaručena vysoká kvalita řezanky. „Z tohoto
důvodu jsme si loni koupili novou řezačku,“
chlubí se předseda.
INVESTICE DO TECHNOLOGIÍ
I ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Rostlinnou a živočišnou výrobu by v ZD
Klapý měla doplnit v dohledné době i výroba elektřiny v plánované bioplynové stanici.
„Trendem dnešní doby je diverzifikovat příjmy z podnikání v zemědělství, proto ještě
Ing. Jan Bednár,
marketingový manažer pro zemědělství KB
05-06-13 10:41
Také pro financování řezačky šli zástupci
družstva do skupiny Komerční banky – konkrétně využili výhodnou nabídku od Société
Générale Equipment Finance (SGEF).
„Komerční banka připravila pro letošní rok
ve spolupráci s dceřinou společností SGEF
nový AGROÚVĚR BONUS PLUS. V případě
zájmu o investici do strojního zařízení či
vybavení mohou s tímto úvěrem farmáři
využít nabídky PGRLF, který opětovně přijímá žádosti o poskytnutí podpory v rámci
programu Zemědělec. Stanovení procentní
sazby podpory však bude provedeno až
na základě ekonomického vyhodnocení
všech žádostí po skončení jejich příjímání.
Výše podpory tak není předem známa.
Nový AGROÚVĚR BONUS PLUS předpokládané krácení úrokové dotace částečně
kompenzuje formou garantovaného bonusu
až 2 % z výše úvěru,“ vysvětluje výhodnost
nabídky Jan Bednár.
NEZBYTNÉ JE ZAJIŠTĚNÉ
FINANCOVÁNÍ PROVOZU
Zajištění běžného provozu a provedení nejdůležitějších prácí patří k hlavním úkolům
zemědělského manažera. ZD Klapý proto
zajišťuje potřebné finance provozním úvěrem od Komerční banky.
„K bezproblémovému chodu provozu je
nezbytné mít finance zajištěné v průběhu
celého roku. K tomu potřebujete silného
partnera, který vaší práci rozumí a je vám
nablízku,“ potvrzuje předseda zemědělského družstva. Finance z provozního úvěru
slouží především pro překlenutí obtížného
období na přelomu roku. „Díky vyřešenému
financování můžeme nakupovat například
osiva, hnojiva či chemii v období, kdy je levnější. A zároveň můžeme prodávat rostlinné
komodity v době, kdy je výhodnější cena,
než bezprostředně po sklizni,“ pochvaluje
si Otakar Šašek.
Sezonní charakter zemědělství a z něj
vyplývající nevyrovnanost finančních toků
v průběhu roku si uvědomují i banky. Podle
Jana Bednára je tak nejčastější formou
provozního financování v zemědělství revolvingový úvěr.
Nově pořízená sklízecí řezačka
DROBNÍ FARMÁŘI
I VELKÁ DRUŽSTVA
Provozní nebo investiční úvěry nepotřebují
zdaleka jen velká zemědělská družstva.
Pomohou i menším podnikům a drobným
farmářům. Komerční banka může stavět
na více než dvacetileté tradici spolupráce
s českými zemědělci a potravináři. „Dlouhodobě se snažíme vnímat potřeby zemědělců
a být jim nablízku. Díky dlouhodobým zkušenostem jsme připraveni pokrýt celé port-
CS03_p16.indd 17
Otto Jáhen, hlavní ekonom ZD Klapý
folio finančních potřeb zemědělců. Agrární
sektor je pro nás zajímavým segmentem
i spolehlivým partnerem – vždyť zemědělství
je jedním z nejspolehlivějších odvětví v českém hospodářství,“ uzavírá Jan Bednár.
05-06-13 10:42
V Ý Ž I VA
Jednoduchost do detailů a úspor
TMR balance
Tyto bílkovinné, melasované, granulované koncentráty obsahující
širokou škálu vstupních surovin (+- 7 bílkovinných) většina z Vás,
kteří tento časopis pravidelně čtete, zná. Dnes bych se chtěl zaměřit na detailnější popis zjednodušení, který Vám tento systém
krmení může přinést ve Vašem každodenním životě.
autor Aleš Klusoň
Z
ákladním cílem při zkrmování TMR
balance mixů je absolutní jednoduchost při krmení dojnic v laktaci. Společnost De Heus a.s., která s tímto systémem krmení vstoupila na zemědělský
výživářský trh, se snaží farmáři zjednodušit život, ušetřit čas a peníze. Cílem
je, aby při tvorbě TMRky dával farmář
do krmného vozu svá objemná krmiva
(případně řízky, mláto, CCMku), vlastní
obilí (šrotované nebo mačkané) a bílkovinný koncentrát TMR balance mix, který obsahuje vše ostatní včetně veškerého
minerálního premixu (neobsahuje pouze obilí). Tyto koncentráty se krmí dojnicím v laktaci. Stejný koncentrát žere
kráva na začátku laktace jako na konci
laktace. Koncentrace živin se odlišuje
pouze množstvím TMR balance mixu.
Dále do krmného vozu farmář může přidávat nějakou nádstavbu, jako je například chráněný tuk, který si dojnice na
konci laktace nezaslouží.
Úspora času a peněz
Pokusím se najít veškerá zjednodušení,
která tento systém krmení přináší v porovnání se systémem, kdy si farmář nakupuje jednotlivé komponenty, které
následně složitě dávkuje do krmného
vozu, míchá a zakládá dojnicím na žlab
ve formě kompletní krmné dávky.
1. První výhodou, když začnete krmit
TMR balance mixy, je, že stačí zvednout
telefon a zavolat na jedno telefonní číslo.
Farmář nemusí volat na několik čísel,
objednávat sojový extrahovaný šrot, řepkový ex. šrot, výlisky, sladový květ atd.
Většinou jsou všechny tyto vstupní suroviny obsaženy v TMR balance mixech.
Místo složitého volání, objednávání
a zjišťování cen můžete číst třeba odborné časopisy.
18
2. Když už tento koncentrát objednáte,
tak přijede jedno auto a TMR balance
koncentrát Vám nafouká do sila nebo vysype na požadované místo. Nepřijedou
různá auta od různých firem, která budou potřebovat někam nasměrovat, podepsat papíry, někdo z Vašich zaměstnanců jim bude muset pomoci se
skládáním. To je další čas a práce zbytečně vynaložené navíc. Za tento uspořený
čas třeba stihnete přihrnout dojnicím
krmnou dávku blíže k hlavám, dojnice
potom více sežerou a více nadojí.
3. Krmení tedy už máte na farmě. Zanedlouho obdržíte fakturu za dodané zboží. Kolikpak jich asi přijde? Za soju, za
řepku, slaďák, minerálku atd. Bude Vám
doručena pouze jedna za TMR balance
mix. Takže je zde i úspora času a práce
pro finanční oddělení, které musí všechny faktury zaplatit, nechat podepsat,
založit.
4. TMR balance mix už je v sile nebo ve
skladě, tak je potřeba ho občas zkontrolovat. Kontrolujete množství výrobku,
jak rychle ubývá, zda je potřeba znovu
objednat. Stačí mrknutí jedním okem
a máte jasno, jak na tom s TMR balance
mixem jste. Nemusíte běhat k různým
skládkám soji, řepky, slaďáku, minerálky atd. Zároveň s kvalitou a množstvím
výrobku vidíte i kvalitu skladovacích
prostorů a sil. Zatéká tam, plesniví už
něco? Jak dlouho to zde leží, co záruka,
znečištění hlodavci, ptáky? Na to potřebujete hlubší pohled druhým, někdo třetím okem. TMR balance mix krmíte stále
čerstvý a potřebujete 1–2 sila, případně
budete mít jednu kupu krmení na podlaze pod střechou.
5. Někoho napadne, když chodí po skládkách komponent, kolik je v těch zásobách asi uloženo peněz? Když Vám přive-
zou suroviny, tak dodavatel dodá
většinou celý kamion, tj. 24 tun. Nemusím být ekonom, abych věděl, že v zásobách jsou neefektivně uloženy peníze.
6. Můžeme začít krmit! S TMR balance
dáváte do krmného vozu objemy, vlastní
obilí a tento koncentrát, případně nadstavbu – řekněme 6 komponent. Krmíte
2x denně tři produkční skupiny dojnic.
To znamená, že Váš krmič nakládá pro
dojná zvířata 36x krmení za den. To je
36 možných chyb v nadávkování komponent při tvorbě TMRky pouze pro dojná zvířata. Když kupujete komponenty,
tak se krmná dávka skládá ze senáže,
siláže, sena, obilí, soji, řepky, slaďáku,
minerálky, sody, vápence, tuku. To je
11 komponent (a to znám i větší „alchymisty“), 2x denně krmíte 3 skupiny dojnic. To je 66 možných chyb v nadávkování komponent do vozu za den. Takže
možnost chybovosti je téměř o 50 % nižší s použitím TMR balance mixu. Eliminujte chybovost při dávkování tímto systémem krmení a ušetřete krmičův čas.
On nemusí jezdit od zásobníku k zásobníku a dávkovat jednotlivé suroviny do
krmného vozu. V ušetřeném čase napíše
zootechnikovi třeba jen jednu říjící se
dojnici.
7. S dávkováním komponent úzce souvisí i doba míchání. Zde platí přímá úměra, čím méně komponent tím méně času
k výrobě TMRky. Kdo dlouho míchá
TMRku, může ji přemíchat, a rozbít tak
strukturu krmné dávky. Strukturální
vláknina je často diskutována a tento
systém ji v každém případě šetří, a pomáhá tak bachoru k lepší funkci. Šetřete
ji i Vy, stejně jako čas krmiče. Kdyby se
nudil, může třeba zametat!
8. S dobou míchání koresponduje i spotřeba nafty.
9. A také nižší opotřebení krmného
vozu. To jsou další úspory pro podnik,
nehledě na jistotu v zamíchatelnosti. Jak
se asi zamíchá 20 dkg minerálky, 10 dkg
vápence, 5 dkg soli v TMRce? Jistě zcela
jinak, než když je veškerá minerální
přísada dávkována přes bílkovinný TMR
balance koncentrát.
Vyzkoušejte to, důkazů je dost
Vyjmenoval jsem zde téměř „desatero“
výhod, které zjednodušují práci zootechnikům i jejich spolupracovníkům, což
by mohlo některé z Vás oslovit.
Systém krmení s TMR balance mixy je
v každém případě funkční a věřte, že je
to s ním i spočitatelné do peněz. Velice
často totiž vychází v nákladech na krmení levněji nežli systém, se kterým zde byl
porovnáván. l
C HC
O HV O
SK
VO
S KT O
U T ČU E R
Ú
ŘV
ÍNJEO
ENN
R 2 02 10 30 9
CS03_de Heus feature.indd 18
06-06-13 09:29
TMR balance šetří čas i peníze
CC
HH
OO
VV
S KS O
K O
T U
T UÚ
Ř ÍČ
NJ EO
E RN
RV E 2N 0 0
29
0 1 3
CS03_de Heus feature.indd 19
19
06-06-13 09:29
Lisování za studena
Lisování za tepla
Studenoteplé lisování
Lisování s extruzí
Extruze krmiv
Filtrace
Rafinace
NVHZ a ZT
27.-30.6. 2013, areál BVV
Pavilon P, stánek č. 16
ZÍSKEJTE KVALITNÍ OLEJ, VÝLISKY, EXTRUDÁTY
SPECIALISTA NA ZPRACOVÁNÍ OLEJNATÝCH SEMEN, ROSTLINNÝCH OLEJŮ A EXTRUZI KRMIV
www.farmet.cz
Farmet a.s. - OIL & FEED TECH
Jiřinková 276, 552 03 Česká Skalice
Tel.: +420/491 450 116
Email: [email protected]
www.farmet.cz
Nejmodernější stáje pro skot odpovídající všem požadavkům
Intenzivní stájové osvětlení AGRILIGHT
Boudy a ohrady pro telata AGRIPLASTICS
Výkonné stájové stroje BOBMAN
Pružné lehací boxy a výkyvné i fixační zábrany Cow-welfare
Spolehlivé systémy odklizu hnoje a kejdy JOZ a JOZTECH a další...
S tímto inzerátem získáte slevu 5% do 31.12.2013
Komplexní dodávky i jednotlivá zařízení pro rekonstrukce
a novostavby farem - záruka až 10 let
20
CS03_p20.indd 20
C H OV SK OTU
ČERVEN
2013
05-06-13 10:47
I N F O A L LT E C H
Sympozium společnosti Alltech
Budoucnost je ve Vašich rukách
stávajících postupů, v níž jsou nahrazovány překonané technologie a kdy se
průmysl přizpůsobuje požadavkům
spotřebitelů.
175 přispěvatelů, 20 zasedání a 22 diskuzních večeří sympozia se soustředilo
na to, jak dokáže agrobyznys do roku
2050 zvládnout náročné úkoly související s produkcí dostatečného množství
potravin pro tři miliardy nových obyva-
tel městských sídel, respektive celkový
počet devět miliard lidí naší planety.
Tématem mimo jiné bylo nejnovější využití řas ve výživě zvířat a lidí, bezpečnost potravin a dále také laureátka
ceny Alltech Medal of Excellence hovořila o tématech stárnutí, chorob a personalizace medicíny.
Více informací na www.alltech.com/
symposium.
Předání ocenění Alltech Medal of
Excellence 2013 Dr. Eugenii Wangové
29. mezinárodní sympozium společnosti Alltech věnované budoucím trendům
vývoje světa navštívilo více než 2 300 lidí
ze 72 zemí.
Sympozium zahájil a také zakončil prezident a zakladatel společnosti Alltech
Dr. Pearse Lyons, který o dnešku hovořil jako o době, která se vyznačuje dosud nevídanými možnostmi, kdy může
každý z nás ovlivňovat budoucnost světa. Jedná se o éru nových souvislostí,
překotných změn a přehodnocování
HRDÝ SPONZOR
Společnost Alltech
si Vás dovoluje pozvat
ve dnech 27.–30. 6. 2013
do Brna na výstaviště
na návštěvu našeho
stánku na venkovní ploše K
před pavilonem P v rámci
Národní výstavy
hospodářských zvířat
a zemědělské techniky.
23.5.13 12:38
pozvanka altech DL 210x99.indd 1
International US Dairy Tour – Jižní Dakota
Na letošní Sympozium jela i 12členná
skupina z České republiky a 5členná
skupina ze Slovenska tvořená zástupci
společnosti Alltech společně s českými
a slovenskými zemědělci a výživáři. Letěli o něco dříve, než začínalo Sympozium, a vydali se na 3denní návštěvu
po mléčných farmách Jižní Dakoty.
Celkem navštívili 5 farem s mléčným
skotem (Drumgoon Dairy, Hammink
Dairy, Prairie Gold Dairy, Crosswind
Jerseys, Inc.).
Všechny farmy překvapily skvělým
welfarem krav, dobrým stavem nohou.
Dále krmením, kdy na rozdíl od střední Evropy nevyužívají ke krmení senáže, ale soustředí se spíše na siláž a vojtěškové seno. Převládajícím plemenem
bylo jersey a jeho kříženky. Chovatelé oceňují jejich lepší zdravotní stav
a reprodukci, menší náročnost, vyšší
obsah složek a efektivnější využitelnost
krmiva.
Další zajímavostí, kterou si tamní chovatelé velmi chválí, je například písek jako
stelivo, podsklepená dojírna, která
umožňuje servisovat a opravovat i v průběhu dojení a nucená ventilace.
Na závěr se jela skupina podívat do Fair
Oaks Farms, což je farma přibližující široké veřejnosti život a každodenní práci
na farmě – dojení, starost o zvířata, telení, a to vše formou zábavy. Autobusem je
možné projet celou farmu – stáje, kruhovou dojírnu i teletník. Prosklenou stěnou porodny je možné sledovat telení
a následnou péči o tele. Na obrazovce
můžete sledovat výukový film. A to zdaleka není vše, co mají na této farmě připravené nejen pro rodiny s dětmi.
Poté se celá skupina cestou přes Chicago
přesunula do Lexingtonu, aby se zúčastnila Alltech Sympozia.
Více informací naleznete na www.alltech.com/czech.
CH OVS K OT U
CS03_Alltech company news.indd 21
ČERV E N
2 0 1 3
21
10-06-13 11:07
V Ý S TA VA
Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky
Chovatelský svátek v Brně
Dva roky utekly jako voda a výstaviště v Brně zas přivítá příznivce zemědělství a hospodářských zvířat u příležitosti dalšího ročníku Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky.
autor Anna Marcinková
V
ěřte nebo ne, další dva roky jsou za
námi a zatím vše nasvědčuje tomu,
že i v roce 2013 bude na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské
techniky co obdivovat. Přijměte tímto i
naše pozvání na další ročník výstavy. Zájem o účast jak ze strany vystavovatelů,
tak ze strany návštěvníků v minulých
ročnících vykazoval pozitivní trend. Ze
závěrečné zprávy se můžeme dozvědět,
že v roce 2011 zde představilo své výrobky a služby už přes 190 vystavovatelů ze
12 zemí (Česká republika, Dánsko, Francie,
Itálie, Kazachstán, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Slovenská republika, Německo, Velká Británie). Areálem
BVV prošlo za těch pár dní 45 346 návštěvníků ze 17 zemí (BE, ČR, DNK, IT,
22
LT, L, HU, M, NLD, P, PL, AUT, RO, SK,
SLO, DE, GB).
A protože se jedná o Národní výstavu hospodářských zvířat, tak tu nesmí chybět
rozsáhlé expozice různých druhů a plemen. Předloni přijelo ukázat svá nejlepší
hospodářská zvířata celkem 230 chovatelů, kteří ukázali celkem 776 kusů různých druhů a kategorií hospodářských
zvířat, z toho 258 ks masného skotu,
70 ks holštýnského skotu, 38 ks českého
strakatého skotu, 30 ks prasat, 200 ks
ovcí, 100 ks koz a 80 ks koní.
Škála přehlídek
I v letošním roce jsou jedním ze stěžejních bodů programu soutěžní přehlídky
a komentovaná předvádění hospodář-
ských zvířat. Jako v minulých ročnících
by měla být nejpočetněji zastoupena
hlavně specializovaná masná plemena
skotu. Chovatelé sdružení v Českém svazu chovatelů masného skotu opět představí nejpočetnější kolekci zvířat. Uvidíme, zda se podaří přivézt do Brna
zástupce všech u nás chovaných plemen.
Ve čtvrtek budou moci příznivci chovu
„masňáků“ zhlédnout klání o titul Národního vítěze jednotlivců. V sobotu
proběhne soutěžní přehlídka chovatelských skupin a v neděli předvedou své
umění členové Junior teamu ČSCHMS.
Dojená plemena budou mít svůj velký
den v pátek, kdy budou v dopoledních
hodinách do výstavních kruhů nastupovat jalovice a krávy holštýnského plemene, aby zápolily v Národním šampionátu
o nejvyšší titul šampionek pro letošní
rok. Odpoledne budou holštýnky vystřídány jalovicemi a kravami českého strakatého skotu, kterých je pro Národní
výstavu připravována přibližně třicítka.
Ani chovatelé dalších hospodářských
zvířat nepřijdou zkrátka. Pátek bude věnován chovatelům prasat a jejich svěřen-
C H COHVOS V
K O
S KT O
UTČ
UE Ú
Ř
R ÍV
NJ EO
E NN
R 2 02 10 30 9
CS03_Livestock show BRNO.indd 22
10-06-13 16:24
Tubusové větrání f. Farmtec zajistí
přirozené větrání i relativně
uzavřených prostorů
cům, v sobotu se k chovatelům masného
skotu připojí i chovatelé ovcí a koz a neděle, jako den sváteční, bude patřit zvířatům, kterým je sváteční a slavnostní příležitost nejbližší – koním a jejich chovatelům a příznivcům.
Z novinek vystavovatelů
I v letošním roce přijede do Brna celá řada
domácích i zahraničních firem ukázat
všechno možné, co může chovatel potřebovat, od technologií pro stavbu a vybavení stájí, mechanizace pro výrobu,
přípravu a distribuci krmiv, napájení,
Průsvitná krytina PAMA ELYPLAST
byla použita například na farmě
CETORAZ Agria Obrataň
manipulaci se zvířaty a nelze zapomenout na plemenářské, výživářské a ostatní firmy nabízející své produkty a služby
chovatelům.
Ze široké nabídky firem představujících
jak řadu novinek, tak i osvědčených produktů jmenujme například společnost
PAMA, a. s., která v Brně představí nejen
chovatelům rovnoměrně průsvitnou sklolaminátovou krytinu ELYPLAST, která je
ideální na zastřešení venkovních přístřešků a stání. Průsvitnost 30 % zajistí, že
skot se bude pod střechou cítit jako na
pastvě a navíc jako jediná prosvětlovací
krytina propouští UV záření, což je nejlepší přirozený desinfekční prostředek.
Dále bude prezentován např. produkt
AGROPANEL, což je sendvičový panel
vhodný do agresivního prostředí doplněný o nabídku speciálních prosvětlovacích
panelů. Tento produkt je nazýván AGROprosvětlením a vyniká sníženou propustností tepelného záření, díky čemuž zamezuje nadměrnému oteplování stáje ve
slunečných letních dnech.
Společnost Farmtec, a. s. představí systém
tubusového větrání, který je velmi jednoduchý, investičně a provozně nenáročný.
Jeho správná konstrukce a nastavení
by měly zajistit, aby proud vzduchu
„vymýval“ i jinak nevětraná závětří, ale
aby přitom zvířata netrpěla nadměrným
Domácí i zahraniční firmy vždy představují
zemědělcům celou řadu novinek
průvanem. Díky dlouhodobé spolupráci s předními světovými výzkumnými
a univerzitními pracovišti má společnost
Farmtec k dispozici potřebné „know
how“ a v případě zájmu jsou její pracovníci schopni správné řešení a nastavení
navrhnout. Zmíněný systém se doporučuje nejen do stájí a přístřešků s individuálními boxy pro nejmladší telata, ale i do
kotcových stájí pro telata v období rostlinné výživy. Tento systém nucené ventilace pomůže zlepšit větrání i v původních
zcela uzavřených stájích.
Další zajímavostí bude představení sofistikovaného programu na řízení stáda
Farmsoft, který je společným produktem
firem Agrosoft, CRV a Farmtec.
Nenechte si ujít letošní ročník
Je pravděpodobné, že každý z návštěvníků bude mít možnost najít na výstavě
právě to své. Ať už bude pátrat po nových možnostech vylepšení stájového
prostředí, výživy či managementu nebo
se vydá obdivovat krásu ušlechtilých
a pečlivě připravených zvířat či jen vyrazí na setkání s přáteli a známými.
Věříme, že se i letošní ročník Národní výstavy podaří a přejeme organizátorům
i účastníkům co nejméně starostí, co nejvíce radosti a spokojených návštěvníků.
Přijďte na brněnské výstaviště za obchody, zábavou i poučením. Potkávat se
a obohacovat navzájem je přece úkolem
veletrhů a výstav. l
CCHHOOVVSSKKOOTTUU Ú
ŘČÍNEJ O
ER N
V
R E N2 020091 3
CS03_Livestock show BRNO.indd 23
23
10-06-13 16:24
T O P
H O L Š T Ý N
To nejlepší z americké genomiky přichází do ČR
Paradise a Danno přicházejí
Na následujících řádcích si můžete přečíst informace o rodinách
nových špičkových býků z naší nabídky. Oba pocházejí ze známých rodin, které se mohou pyšnit mnoha kvalitami a zaujmout
by mohli především chovatele zaměřující se na segment TPI.
autor Eric Elbers překlad Hana Popelářová
V
minulém čísle jsme Vám představili
býka NEO-331 Vekis Chevrolet, nyní
přinášíme informace o dalších špičkových býcích, které můžete získat v našem exkluzivním balíčku. Více informací najdete na zadní straně časopisu.
Paradise
NXB-073 Danno (o. Bookem)
Walrich Delta Riant, matka býka Danno
Marwil ALH Rusty, matka býka Paradise
Marwil Leadmae Tanika, bába býka Paradise
24
C HOVSK OTU
CS03_Provenbulls Holstein.indd 24
ČERVEN
Snowman x Shottle x Titanic
Kořeny matky býka NEO-341 JHS Paradise, plemenice Marwill ALH Rusty VG-89,
sahají až ke světoznámé americké rodině
krav Leadmae, jejíž zakladatelkou je
legendární plemenice Whittier-Farms
Lead Mae EX-95. Potomkem ze stejné rodiny je například kráva číslo 3 v kanadském žebříčku (04/2013) Wabash-Way
Evett VG-86 s GLPI 3017. Ze stejné rodiny
pochází i býci Wabash-Way Explode,
Snowrush a Lowlands Highlight. U nás
byl rovněž využívaný populární kanadský býk Crockett-Acres Eight; v zahraničí byl populární Morningview Legend
(Oman x Durham).
Paradise pochází z farmy chovatele Jana
van Soelena z Nieuw-en St Joosland na
severozápadě Nizozemska. Dle jeho slov
jsou krávy z rodiny Leadmae nejlepšími
plemenicemi v jeho stádě, které vynikají
především excelentními vemeny. Matka
Paradise je dlouhověká plemenice s pevnou konstitucí, která neměla nikdy problémy s paznehty. Momentálně je na
3. laktaci a již nadojila přes 51 000 kg
mléka a také dala několik dcer po býcích
Bowser, Superstition, Windbrook, Alexander, Million a Snowman. Díky býkům
Paradise a jeho plnému bratru Snowrush
ovlivní tato plemenice mnoho šlechtitelských programů a její geny se rozšíří do
chovů po celém světě.
Další v pořadí je bába Paradise, Marwill
Leadmae Tanika, která je jednou z nejlepších dcer po Titanicovi v Evropě se
známkou EX-92 za vemeno. Aktuálně je
na 4. laktaci a již nadojila přes 55 000 kg
mléka.
V pořadí třetí v rodokmenu Paradise je
prabába Marwil Leadmae 1 po otci Durham s hodnocením VG-88, která měla
celoživotní užitkovost přes 83 000 kg
mléka.
Paradise je genomicky testován v Nizozemsku a USA. V obou zemích exceluje
díky PH mléčné produkce, vemene, zdraví vemene a dlouhověkosti.
Danno
Bookem x Bolton x O-Man
Pro šlechtitelskou společnost je vyloženě
snem pracovat s rodinou takových kvalit, jaké má rodina býka NXB-073 Delta
Bookem Danno. Jeho otec Bookem je
synem Planeta a matky po Ramosovi.
Babička Danna Etazon Renate (o. O-Man)
je vynikající dárkyně embryí, jejíž kořeny sahají do Francie.
Když šlechtitel společnosti CRV Eric Lievens hledal nejlepší dcery po býku Jocko
Besne, našel vynikající plemenici Remarlindu (prabába Danna) na farmě bratří
Challan-Belvalů v Moutiers-Saint-Jean ve
Francii. Remarlinda je jedna z nejpopulárnějších plemenic vůbec, což dokazuje
její nominace chovateli (čtenáři časopisu
Holstein International) na krávu roku
2005. Stojí za ní silná rodina, jejíž členkou je například známá plemenice Benarlinda EX-93 (o. Ben). Tato známá výstavní kráva je příbuzná s francouzskými
býky Jaguar JPS a Enehould, ale také
s plemenicí JT Millenium EX-94, která se
stala Grand Championkou na výstavě
National NRM Show 2006.
Etazon Renate předává své vynikající
vlastnosti potomkům obou pohlaví. První dva její synové – Delta Astro a Delta
Atlantic, potvrdili své vysoké genomické
plemenné hodnoty i po prověření na
dcerách. Delta Atlantic (Ramos x O-Man)
je momentálně nejlepší prověřený býk
dle NVI (04/2013) a také nejpoužívanější.
Mezi nejlepší dcery Etazon Renate patří
Delta Riant VG87 (o. Bolton), matka býka Danno. Také ona je využívána jako
dárkyně embryí a na své první laktaci dosáhla produkce 10 566 kg mléka
s 4,4 % tuku a 3,63 % bílkovin.
Rodina stojící za býkem Danno má velké
množství potomků v mnoha zemích. l
2013
10-06-13 11:21
NVHZ 72x297+3_Sestava 1 3/6/13 5:35 PM Stránka 1
MODERNÍ
TECHNIKA
PRO ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY I NOVINKY PRO
MALÉ FARMÁŘE NA NÁRODNÍ VÝSTAVĚ V BRNĚ
Nejen hospodářská zvířata, ale také krmiva, zemědělskou techniku, chovatelské technologie, ale třeba i automat na prodej mléka „ze dvora“ najdou návštěvníci na stáncích
vystavovatelů Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně
v termínu od 27. do 30. června 2013.
Práci v zemědělských podnicích i na malých
farmách si už dnes nelze představit bez moderní techniky. Investice do nových technologií
se brzy promítnou do vyšších výnosů, a tak
pokud je to alespoň trochu možné, zemědělci
obnovují svůj technický park. Výstava je pro
ně ideální příležitostí k porovnání nabídek
na trhu, k výběru vhodné varianty, poradenství
a mnohdy i šancí získat speciální veletržní
cenu. Na Národní výstavě v Brně představí
své novinky čeští výrobci i zahraniční dovozci,
a to zejména prostřednictvím regionálních
prodejců.
Mezi nejvýznamnějšími vystavovateli najdete společnost Farmet, která bude v Brně
v pavilonu P prezentovat extrudér FE 500,
kompaktní stroj vhodný pro tepelnou úpravu
semen či směsí tzv. „extruzí“ . Prostřednictvím
procesu extruze je možno získat vysoce kvalitní a energeticky hodnotné krmivo, které se
uplatňuje ve výživě skotu, drůbeže a mnoha
dalších zvířat.
Společnost VYFIKO zase představí návštěvníkům brněnské výstavy mobilní míchárny
krmných směsí značek Buschhoff a Daweke,
jejichž předností je spolehlivost, nákladová
efektivnost a snadná obsluha.
Největší expozici výstavy připravuje společnost OPaLL-AGRI, která patří k tradičním
českým výrobcům zemědělské techniky.
Zaměřuje se na výrobu strojů pro zpracování
půdy a v nedávné době získala prodejní zastoupení slovenského výrobce secích strojů
a dusačů siláže značky Pneusej pro Českou
republiku.
KRMIVA MNOHA ZNAČEK
Chovatelé si v Brně budou moci vybrat ze
široké nabídky krmiv a doplňků výživy, které
najdou na stáncích téměř dvaceti českých
výrobců a nadnárodních společností. Největší
expozici v oblasti krmiv připravuje společnost
AFEED patřící do holdingu Agrofert. Nosným
programem společnosti je výroba a prodej
krmných směsí a premixů pro chovy hospodářských zvířat. Tato výroba probíhá v moderních plně automatizovaných výrobnách
krmných směsí v Hustopečích, Kroměříži,
Opavě a Trnavě.
ALLTECHNOLOGY S PRODUKTY
ELIMINACE MYKOTOXINŮ
Velkou expozici na Národní výstavě chystá
také společnost Alltechnology C.Z.. Již tradičně zde přestaví svůj ucelený sortiment doplňků do výživy všech druhů hospodářských
zvířat se zaměřením na zlepšení využitelnosti
příjmu živin a zlepšení zdravotního stavu zvířat.
Letošní inovace se dotýkají hlavně produktů
v oblasti eliminace mykotoxinů, kde Alltech
představí nový analytický systém skupinové
detekce mykotoxinů pod označením Program
37+, na který navazuje představení nového
adsorbentu mykotoxinů Mycosorb A+. V nabídce mikroelementární výživy se představí
unikátní systém minerální výživy skotu v organické formě pod označením Bioplex TRT
Bovine a Bioplex TRT Bovine+. Svou expozicí
Alltech také připomene své sponzorství Alltech FEI Světových jezdeckých her v roce
2014 a ucelený sortiment doplňků pro koně
řady Lifeforce Formula.
NOVINKY PRO PRODEJ „ZE DVORA“
Nejen známé značky, ale i malé firmy s řešením pro rodinné farmáře budou mít na výstavě
své místo. Malé přenosné bezolejové ekologické dojírny pro krávy, kozy a ovce nabídne firma
Škvára-dojení. Z Osvětiman přiveze Helena
Koukalová výdejový automat na mléko, který
najde uplatnění zejména u malých zemědělců
pro přímý prodej „ze dvora“.
NÁRODNÍ VÝSTAVA
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
27.– 30. 6. 2013
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ
www.vystavazvirat.cz
Zvýrazněné téma:
CS03_p25.indd 25
05-06-13 10:51
T E C H N O L O G I E
C H O V U
Svobodný nebo nucený pohyb krav?
Pohyb v automatizovaném
systému dojení
Při přechodu z konvenčního způsobu dojení na automatický
hodnout. Jedná se o důležité rozhodnutí, které ovlivní pracovní
Nucený pohyb
náročnost, pohodu a s tím spojenou produkční výkonnost dojnic.
autor Ing. Kamila Míšková, AGRO-partner s.r.o.
a farmách s dojicími roboty můžeme
vidět dva systémy pohybu dojnic.
Jedná se o nucený a o svobodný pohyb
pH
přítomnost či absence jednosměrných,
selekčních a separačních branek instalovaných ve stáji, pomocí nichž je dojnice
ve svém pohybu směrována.
systém vzniká otázka, pro jaký druh pohybu krav ve stáji se roz-
N
7
krav. Společným cílem těchto systémů
je úspěšně podojená kráva bez potřeby
lidské asistence. To, co je rozlišuje, je
Systém nuceného pohybu krav je znám
pod různými jmény, podle směru a způsobu pohybu tedy např. směrovaný, řízený, polořízený nebo Feed first („nejprve
krmení“). Stáj je v takovém systému rozdělena jednosměrnými či selekčními
brankami na prostor lehacích boxů, prostor krmení a čekárnu s dojicím boxem.
Při svobodném pohybu jsou zvířata spokojenější,
protože si sama určují, zda budou přijímat
potravu, ležet nebo navštíví dojicí automat
26
C H COHVOS V
K SO KT O
UT Č
UE Ú
Ř
R ÍV
NJ EO
E NN
R 20
21
03
09
CS03_Agropartners feature.indd 26
10-06-13 10:09
6
5
pH Volný
pohyb
pH Řízený
pohyb
prahová hodnota
pH 5,8
pH
7
6
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24
čas (hodiny)
Graf 1: Průběh výkyvů pH bachoru podle
návštěv krmného stolu jasně vyjadřuje, že
při svobodném pohybu jsou krávy zdravější
Člověk ve snaze ušetřit si práci s doprovázením zvířat, využívá přirozených potřeb zvířete jít se nažrat nebo si jít lehnout a dojnici doslova nutí projít přes
robota. Paradoxně však všechny tyto potřeby potlačuje, protože jsou dojnice nuceny následovat nastavenou cestu a nemají možnost uspokojit své potřeby tak,
jak je cítí. Na cestě po stáji procházejí
dojnice selekčními brankami, a pokud
mají nárok na dojení, jsou odděleny separační brankou do prostoru čekárny,
kde čekají na vstup do dojicího robota.
V některých systémech jsou dokonce
všechny dojnice, které se jdou nažrat,
směrovány přes robota, což nejenže blokuje kapacitu dojicího zařízení, ale zásadním způsobem snižuje počet návštěv
krmného stolu a příjem krmiva. Důsledkem je výrazné kolísání pH bachoru, nižší příjem sušiny a tedy nižší dojivost.
Nepřidá to ani na pohodě zvířat. Nikdo
z nás nestojí rád ve frontě a dojnice není
výjimkou.
Zvýšit počet návštěv krmného stolu se
snaží systém Feed first tedy „nejprve krmení“. Zde je dojnice jednosměrnou
brankou vpuštěna do krmiště, takže má
teoreticky neomezený přístup ke krmení. Pokud má při cestě zpět do lehacího
boxu nárok být dojena, musí do čekárny,
kde čeká, až se uvolní dojicí robot, nechá
se podojit, musí zpět do krmiště a teprve
poté si může jít lehnout. Systém je pro
farmáře snadno pochopitelný. Některým dojnicím však může pochopení trvat déle. Počet návštěv krmného stolu se
oproti ostatním nuceným pohybům skutečně zvýší, pořád je však dojnice omezována ve svém přirozeném chování.
Především hierarchicky níže postavená
zvířata, jako jsou prvotelky a čerstvě
otelené krávy, mohou v tomto systému
trpět. Pokud jsou na své cestě vyselektovány do prostoru čekárny a bojí se vstou-
pit do dojicího robota, anebo jsou předbíhány dominantnějšími krávami, mohou stát v tomto prostoru dlouhou
dobu. To nejenže nadměrně zatěžuje
končetiny, ale vystavuje to dojnici stresu. Je pak otázka, zda tato prvotelka,
nebo například kulhavá kráva, když projde celou složitou smyčkou a dostane se
konečně do lehacího boxu, půjde zase
brzy dobrovolně a ochotně navštívit
krmný stůl.
Zvíře s denní užitkovostí například
45 kg mléka musí mít příjem sušiny
22–25 kg. To znamená minimálně 8–10
návštěv krmného stolu, aby sežrala optimální množství ve vztahu ke zdravotnímu stavu bachoru a produkci mléka.
Zvíře v omezovaných systémech nemá
takovou šanci se jít nakrmit (v průměru
pouze 5x), a tak musí pozřít mnohem
větší množství sušiny na jednu návštěvu,
což způsobuje nerovnováhu bachorového prostředí a z toho vyplývající zdravotní komplikaci či sníženou užitkovost.
Svobodný pohyb
Dlouhodobé zkušenosti a pozorování
řady farmářů po celém světě ukazují, že
základem úspěšného robotického dojení
je svobodný pohyb zvířat. Firma Lely,
která má s robotickým dojením bohaté
zkušenosti, jednoznačně svobodný pohyb preferuje. Různé výzkumy této společnosti charakterizují systém vyšší
mléčnou produkcí, nižšími pracovními
nároky a nižšími výskyty zánětů vemene.
Ve svobodném pohybu může kráva pít,
žrát, odpočívat a dojit se kdykoli sama
chce. Ve stáji nejsou žádné překážky ani
branky. Praxe ukazuje, že nejsou problémy s pravidelností návštěv dojicího robota, resp. s intervalem mezi návštěvami.
Každá dojnice má svůj individuální rytmus, kterým se řídí a který jí vyhovuje
a pokud ji nikdo neruší, je víceméně pravidelný. Tato svoboda výrazně zvyšuje
welfare, pohodu, zdraví a produkci krav.
Oproti úzkým přeplněným uličkám je
preferován otevřený prostor, kde se krávy cítí bezpečně. Jde především o zvířata
na konci hierarchického žebříčku. Skupina hierarchicky níže postavených zvířat totiž hlavním způsobem určuje rozdíl mezi oběma systémy. Pokud je
prvotelka či čerstvě otelená kráva vystavena stresu a dlouhému čekání, brzdí se
u ní produkce mléka a přicházejí nejrůznější zdravotní komplikace. V porovnání
s polořízeným pohybem stoupá u prvotelek produkce o 7 % a u krav krátce po
otelení o 10 %.
Je prokázáno, že se prvotelky v systému
svobodného pohybu, na rozdíl od nuce-
ného, učí navštěvovat robot rychleji.
Celkově si dojnice na svobodný pohyb
lépe zvykají, protože je pro ně přirozený.
Každodenní praxe ukazuje všechny výhody, které svobodný pohyb má.
Přesto si Lely udělala test, kdy na jedné
farmě porovnávala systém svobodného
pohybu se systémem Feed first a zkoumala, jak rychle si na který systém krávy zvyknou. Krávy ve svobodném systému začaly již druhý den po spuštění
testu navštěvovat robota samy. V nuceném pohybu byl v té době zaznamenán
průchod selekční brankou do čekárny,
ale dojnice se neodvážily samy navštívit
dojicí box. Teprve třetí den po spuštění
navštívilo v nuceném systému robot
27 % krav. Ve volném však již více než
40 %. Není tedy pravda, že je ve svobodném pohybu potřeba doprovázet více
krav. Dojnice si na dojení dobře zvyknou, a pokud mají možnost vybrat si takový čas na dojení, kdy nemusejí čelit
souboji s agresivními krávami, pokud je
správně vybalancovaná krmná dávka
a krávy jsou zdravé, nedoprovází se více
než 5 % zvířat.
Studie společnosti Vetvice
Cílem jedné ze studií nizozemské společnosti Vetvice zabývající se poradenskou
činností v chovech krav po celém světě
bylo zhodnotit, jak odlišný systém pohybu na farmách s automatickým dojením
ovlivňuje chování krav. Za tímto účelem
bylo sledováno 10 automatizovaných farem, 5 farem se svobodným pohybem
krav, 5 s řízeným pohybem nazývaným
Feed first. Na každé farmě bylo sledováno 12 zvířat po dobu 10 hodin. Hlavním
závěrem studie je, že krávy při volném
pohybu častěji žerou, více leží a méně
času čekají na vstup do robota. Ve Feed
first systému mají dojnice sklony stát
déle „nicnedělající“ v krmišti. Podle autorů to může to být způsobeno strachem
hierarchicky níže postavených zvířat
vstoupit do čekacího prostoru před robotem a být konfrontovány s dominantními krávami. Ve svobodném pohybu jsou
krávy také více aktivní, což se vyznačuje
častějšími přesuny mezi lehací částí stáje a krmištěm. Produkční znaky nebyly v
této studii hodnoceny.
Závěrem lze říci, že svobodný pohyb
krav, oproti nucenému, vede k přirozenějšímu chování zvířat. To je prospěšné
pro zdraví krav a produkci tím, že krávy
delší čas leží a žerou více menších porcí.
Výsledkem je vyšší využití efektivity
krmiva a méně pracovní síly. Jen spokojená a zdravá kráva vyprodukuje nejvíce
mléka. l
C HC O
HV
O SVKS O
K TOUT UÚ
Ř ÍN
ČJ O
ER
N
R V E2N0 02 90 1 3
CS03_Agropartners feature.indd 27
27
10-06-13 10:09
Vlnitá krytina A5
Cembrit a.s.
[email protected]
» nejrychlejší montážní
systém QUICK FIX
» přírodní materiál
» zdravotně nezávadný
» nízká hmotnost
» paropropustný
» UV stabilní
Tel.:800 162 489
www.cembrit.cz
100 let zkušeností
Máte zájem o inzerci
v časopise Chov skotu?
Rozmetadlo Grinder
• snižuje potřebu klasických
objemných balíků sena
a slámy, lze použít na
rozmetávání sena, slámy, a
také sušené kejdy a pilin při
podestýlání
• dvojí způsob použití:
rozmetání z kabiny nebo
stacionární
• 40 až 60 balíků za hodinu
není problém
• take drcení kukuřice a
obilnin
í
Kontaktujte nás!
Jana
JanaJaskulková
Jaskulková
fax: +420
mobil:+420
+420602
602728
728 388
388 || fax:
550
948
mobil:
+420515
515
550
948
[email protected] | www.tiskarna-didot.cz
[email protected] | www.tiskarna-didot.cz
zmetán
Ruční ro ny?
z kabi
více z
Získejte miva!
Vašeho kr
[email protected] • T. 49 (0) 98 71/ 65 74 04 + 49 (0) 175/7 25 15 48
MIKROP ČEBÍN a.s.
•
•
•
•
•
•
Premixy doplňkových látek
Minerální krmiva
Doplňková krmiva
Minerální lizy a lizy instantní
Mléčné krmné směsi
Medikované premixy a krmiva
pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat zejména pro skot, prasata a drůbež
Hobby program:
• pro chovatele ovcí, koní, holubů, králíků, drůbeže a jiných zvířat chovaných v drobnochovech
• pro rybáře vnadicí směsi pro sportovní rybolov
• kompletní sortiment výživy pro koně
• doplňková krmiva pro lesní zvěř
NOVINKA
• STOPRATOX – návnady a nástrahy pro hubení hlodavců
Vážení zákazníci!
Srdečně Vás zveme na Národní výstavu hospodářských zvířat a zemědělské techniky, která
se koná v Brně ve dnech 27. – 30.6. 2013. Najdete nás v pavilonu P, stánek č. 061
MIKROP ČEBÍN a.s., 664 23 ČEBÍN 416, Česká republika
tel.: 549 213 930, fax: 549 424 312 – objednávky, e-mail: [email protected], web: www.mikrop.cz
Jsme držitelé certifikátu ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005
CS03_p28.indd
28
mikrop_inzerce_210x147.indd
1
05-06-13
20.05.13 10:59
9:36
INFO CRV CZECH REPUBLIC
Letní výstavy
Rádi bychom vás srdečně pozvali na chovatelské akce, na kterých
se společnost CRV podílí. Těšíme se na vaši návštěvu.
Pozvánka na stánek
CRV v Brně
POZVÁNKA
NA CHOVATELSKÉ
AKCE
20. června
Chovatelský den
ve Zdislavicích
Jako již tradičně, i letos bude mít společnost CRV Czech Republic spol. s r.o. stánek na Národní výstavě hospodářských
zvířat v Brně, která se koná v termínu
27.–30. 6. 2013.
Rádi bychom vás tímto pozvali na posezení a malé občerstvení. Budeme se na
vás těšit v pavilonu P, na stánku č. 54.
27. června
Chovatelský den
v Kralovicích
27.­–­30. června
Národní výstava
hospodářských zvířat,
Brno
Zájezd chovatelů do země tulipánů
I na jaře letošního roku jsme pro naše
zákazníky uspořádali několikadenní
zájezd do Nizozemska, během kterého
se sice tentokrát nekonala žádná výstava, zato jsme ale mohli kromě tradičních návštěv farem využít nejkrásnějšího období v roce a navštívit i Keukenhof,
jeden z největších květinových parků
na světě v plném květu.
Během našeho čtyřdenního „putování“
jsme navštívili Muzeum inseminace
v Beersu, ve kterém můžete nahlédnout do historie inseminace skotu, prasat, drůbeže a včel, nebo vidět vycpaÚčastníci zájezdu
nou hlavu legendárního Sunny Boye
– prvního býka, který vyprodukoval
více než jeden milion inseminačních
dávek. Muzeum sousedí s inseminační
stanicí, takže se nám rovněž naskytla
jedinečná možnost vidět čtyři býky,
mezi nimiž byl jednak špičkový redholštýnský býk Kodak, a dále býci Astro
a Gofast, kteří byli testováni i v České
republice a jejichž dcery v českých stádech již začínají dojit.
Navštívené farmy jsme tentokrát rozdělili rovným dílem mezi černého a červeného holštýna. Jedním z navštívených
„red“ chovů byla farma Barendonk
Holsteins rodiny Hermanussenových
v Beersu, která patří v Nizozemsku
k naprostým špičkám. Kromě velkého
množství vítězek národních a regionálních výstav zde nově také můžete vidět
jalovice z nukleového stáda Delta, které
se tu v rámci testu musí poprat s podmínkami a prostředím běžného komerčního stáda. Tato farma, stejně jako
další tři navštívené, měly společný chovatelský cíl, a tím je dlouhověké a bezproblémové stádo s dobrou užitkovostí,
vysokým obsahem mléčných složek,
zdravými vemeny a pevnými končetinami, čemuž také odpovídal výběr používaných býků.
A protože jsme chtěli chovatelům nabídnout i jiné zážitky, než jen ty chovatelské, strávili jsme slunečné odpoledne v květinovém parku Keukenhof,
který je se svými 32 hektary záhonů, na
nichž je ročně vysázeno přes sedm milionů květinových cibulek, světovým
unikátem.
Všem účastníkům děkujeme za příjemnou společnost a pohodovou atmosféru
během zájezdu a těšíme se na viděnou
při dalších chovatelských akcích.
CH OVS K OT U
CS03_CRV company news.indd 29
ČERV E N
2 0 1 3
29
10-06-13 12:23
R E P R O D U K C E
Synchronizace říje, její výhody a uplatnění
Reprodukce
s pomocí hormonů
Měřítkem plodnosti v chovu dojnic je procento zabřezlých plemenic během 21 dní, na což má přímý vliv procento inseminovaných. To se odvíjí zejména od kvality detekce říje krav. Tyto
výsledky lze maximalizovat pomocí synchronizačních programů.
autor Lenka Nejdlová
L
epší reprodukce ve stádě pro chovatele znamená větší počet telat, vyšší
mléčnou produkci a tím i více peněz.
Dobře zvládnutý management reprodukce je tedy bezesporu jedním z hlavních kritérií úspěšného chovu.
Reprodukce jako ruleta
Mezi faktory, které zásadně ovlivňují
procento březosti ve stádě, patří správné
načasování inseminace, efektivita inseminace, plodnost býka a plodnost krávy.
Všechno musí být optimalizováno k dosažení přijatelné plodnosti. To, jestli
bude reprodukce ve stádě úspěšná či ne,
má farmář více méně ve svých rukou.
„Je to jako hrát ruletu. U investic, čili
vstupních nákladů, neexistuje žádný limit. Čím víc do reprodukce investujeme,
tím víc se nám může vrátit. Šance na zabřeznutí jsou ale nižší než 50 : 50, jelikož
březost nastane jen jedenkrát za každé
tři inseminace. Je tedy na farmáři, jak
moc chce riskovat,“ tvrdí profesor Paul
M. Fricke, PhD. z univerzity ve Wisconsinu. Náklady na reprodukci jsou proto
značně variabilní, odvíjí se od ceny inseminační dávky, ceny práce inseminačního technika, ceny za detekce říjí nebo za
aplikaci hormonů.
Správné načasování
Načasování inseminace vzhledem k projevům říjového chování (nebo spíše ovulaci) je to nejpodstatnější. V tom se na
farmách velmi často chybuje. Úspěšnost
zjišťování říje je totiž časově náročná
a obtížná činnost. Vlivem některých faktorů navíc může docházet ke snížení
projevů říjového chování (naskakování).
Patří mezi ně například onemocnění
30
paznehtů a končetin, kluzkost podlahy,
nedostatečné osvětlení stáje nebo dokonce vysoká dojivost.
Pokud se nám přece jen daří vyhledávat
říjící se plemenice, není podle profesora
Frickeho vhodné řídit se zavedeným
pravidlem „dopoledne/odpoledne“, které
říká, že kráva, u níž byla říje zpozorována ráno, by měla být inseminována
o 12 hodin později a podobně krávy s příznaky říje večer je nutné inseminovat nejpozději ráno. Toto pravidlo platí
pouze v případě, že víme zcela přesně,
kdy poprvé na sebe kráva nechala skákat. Jinak ne.
„Až 30 % krav inseminovaných na základě projevů říje je inseminováno v nesprávném stádiu říjového cyklu. Krávu
v říji je proto lépe inseminovat okamžitě
a nečekat dvanáct hodin, jelikož nikdy
nemůžeme s přesností říct, kdy u ní projevy začaly,“ doporučuje profesor Fricke.
S vyšší užitkovostí se u krav projevy říje
ale zhoršují a zkracují, což je pro chovatele další nepříjemná překážka. Čím vyšší mléčnost, tím jsou příznaky říje méně
znatelné. U těch nejlepších krav mohou
trvat dokonce jen 2,8 hod. Častým problémem v chovech jsou také neovulující
krávy. To má za následek zejména špatné skóre tělesné kondice, přičemž takových krav bývá ve stádech okolo 10 %.
U dalších 20 až 30 % krav zase nastává
jiný problém – dochází u nich k hormonálním poruchám v oblasti hypotalamu
a hypofýzy a taktéž neovulují, přestože
mohou projevy říje vykazovat.
Vyšší úspěch s hormony
K lepší reprodukci mohou pomoci synchronizační protokoly, kdy se dojnicím
injekčně aplikují potřebné reprodukční
hormony. Jeden z nejběžnějších a nejkvalitnějších protokolů je takzvaný
Ovsynch, který byl vyvinut na univerzitě
ve Wisconsinu. Později vznikly jeho vylepšené varianty, které jsou založeny na
účinku stejných hormonů, pouze mají
rozdílné schéma. Aby tyto hormonální
protokoly efektivně fungovaly, je nutné
striktně dodržovat jejich postupy, jinak
jsou to vyhozené peníze. Úspěch inseminace velmi záleží také na profesionalitě
inseminačního technika.
Při synchronizaci říje a časování inseminace odpadá potřeba detekce říje. Procento zabřezávání se tím nezvýší, ale
zvýší se počet inseminovaných krav
a tím index březosti, tedy počet krav inseminovaných za určité období.
Co nejdříve po inseminaci je pak nutné
zjistit, které krávy zůstaly jalové a ty
znovu inseminovat.
„Pro včasnou diagnostiku březosti je
vhodné používat ultrazvuk. V ideálním
případě by se měl provádět jednou týdně
nebo alespoň jednou za dva týdny. Důležité však je, aby při diagnostice plodu
byla vidět srdeční činnost embrya, jinak
nemůžeme mít jistotu, že je kráva opravdu březí,“ upozorňuje Fricke.
Ovsynch
Cílem hormonálního programu je vyvolání říje, zapuštění dojnice a její zabřeznutí. Ovsynch se dá zahájit bez ohledu
na fázi cyklu, ale výsledky lze zlepšit
správnou dobou aplikace.
Jedná se o program synchronizující růst
folikulů s následnou luteolýzou. V první
fázi dochází k synchronizaci růstu folikulů využitím gonadotropinu uvolňujícího GnRH hormon Supergestran. V druhé fázi dochází prostřednictvím PGF2a
k vyvolání luteolýzy.
Protokol začíná injekční aplikací GnRH,
po šesti dnech se aplikuje PGF2a, a po
dvou dnech opět GnRH. Poté následuje
inseminace.
Pre-Synch
V tomto případě se aplikují dvě injekce
PGF2a v rozmezí 14 dní, po 12 dnech od
druhé se píchne GnRH, za sedm dní po
ní opět PGF2a, a dva dny nato GnRH a inseminuje se. Tento protokol slouží také
k identifikaci neovulujících dojnic. Odebírají se vzorky krve při druhé aplikaci
PGF2a a první GnRH a zjišťuje se hladina
progesteronu. Hodnotí se také stav vaječníků pomocí ultrazvuku. U cyklujících
krav je v době první aplikace GnRH zjištěno žluté tělísko větší než 10 mm, u necyklujících buď chybí nebo je menší než
C H COHVOS V
K O
S KT O
UTČ
UE Ú
Ř
R ÍV
NJ EO
E NN
R 2 02 10 30 9
CS03_Fertility synchronisation.indd 30
10-06-13 09:35
Smyslem řízené reprodukce je získat
co největší počet telat
10 mm. Podle profesora Frickeho ve stádě vysokoužitkových dojnic obvykle v průměru necykluje do 65–75 dní po porodu
asi 20–28 % krav.
V případě protokolu Co-Synch se postupuje tak, že se nejprve aplikuje injekce
GnRH, po sedmi dnech PGF2a a po 48 hodinách opět dávka GnRH. Poté následuje
inseminace.
CIDR
Pro hormonální manipulace s ovariálními funkcemi jalovic, tedy pro synchronizaci říje, respektive indukci ovulace
a načasování inseminace, je možné využití vaginálního tělíska CIDR s obsahem
progesteronu.
Tento protokol začíná injekční aplikací
GnRH, následuje zavedení CIDR na pět
dní, po jeho vyjmutí se provede injekční
aplikace PGF2a a o tři dny později injekce GnRH. Zhruba po osmi hodinách lze
provést inseminaci. Zabřezávání jalovic
po využití tohoto schématu se pohybuje
okolo 53,1 %.
Pozitivní zkušenosti z praxe
O pozitivních zkušenostech s hormonální synchronizací říje může hovořit například farma v Rudě Školního zemědělského podniku Lány České zemědělské
univerzity v Praze. Na svých dojnicích holštýnského plemene praktikují
protokol Double Ovsynch s časovanou
inseminací.
Dojnice se zařazují do synchronizace po
osmdesáti dnech po porodu a musí mít
zlepšující se kondici na 2,5 BCS. Dalšími
kritérii jsou jejich současná užitkovost,
celková užitkovost za laktaci, zdravotní
stav a počet somatických buněk v mléce.
Každé dva týdny se vybrané dojnice,
zhruba 30–40 zvířat, vyšetřují sonografem, a to vždy v úterý ráno, a jalovým
bez luteálních cyst se aplikují intramuskulárně 3 ml Supergestranu. Následující
úterý se tato aplikace opakuje. O další
týden později, v úterý v době mezi 13.
a 14. hodinou, se takto ošetřeným plemenicím aplikují 3 ml Oestrophanu.
Další ošetření pokračuje za dva dny (ve
čtvrtek) opět mezi 13. a 14. hodinou,
tedy asi 16–20 hodin před inseminací,
kdy je intramuskulárně podána injekce
3 ml Supergestranu a inseminuje se druhý den, v pátek, mezi 6. a nejpozději
8. hodinou ranní bez detekce říje.
Použitím synchronizačního protokolu
Double Ovsynch a časované inseminace
se v chovu dosahuje o 15–20 % vyššího
zabřezávání než při inseminaci po spontánní říji. l
C HC O
HV
O SVKS O
K TOUT UÚ
Ř ÍN
ČJ O
ER
N
R V E2N0 02 90 1 3
CS03_Fertility synchronisation.indd 31
31
10-06-13 09:35
V Ý S TA VA
XV. ročník výstavy plemenného skotu
Opařany 2013
Předvadiště v jihočeském Řepči bylo 17. května hostitelem
letošní Národní výstavy českého strakatého skotu a současně
„Memoriálu Františka Švadleny“.
autor Danuše Kolářová
T
radiční místo setkání chovatelů českého strakatého a holštýnského skotu potvrdilo stále rostoucí kvalitu vystavovaných zvířat.
Český strakatý skot
Letošní výstava měla rekordní účast.
Šampionátu se zúčastnilo 23 chovatelů,
kteří předvedli 52 krav. Soutěžilo se v ka-
tegorii prvotelek, kde do finále postupovaly dvě nejlepší plemenice ze čtyř základních kol. Ve finále se utkaly prvotelky
z Příkosické a.s., KLASu Číhošť, Agro
Liboměřice, Proagro Radešínská Svratka
a ZS Nalžovice. Posledně jmenovaní chovatelé si odvezli poháry za první a třetí
místo, druhou příčku obsadila prvotelka
z Proagra Radešínská Svratka. V kategorii
starších krav postoupily ze tří základních
kol do finále plemenice z Nahořanské
a.s., Proagra Radešínská Svratka, VOD
Zdislavice a ZD Merklín. Těsné vítězství
získala kráva na druhé laktaci z Proagra
Radešínská Svratka před krávou na 4. laktaci ze ZD Merklín a stejně starou plemenicí z VOD Zdislavice. Zdislavická favoritka si určitě zaslouží absolutorium i za
mléčnou užitkovost, protože na 2. laktaci
nadojila úctyhodných 12 081 kg mléka
při 4,04 % tuku a 3,31 % bílkovin! Za 116
dnů 4. laktace má nadojeno 6 206 kg, což
představuje v průměru 53,5 kg mléka na
den! Kategorii o nejlepší vemeno vyhrála
druhotelka ze ZAS Mžany a celkovou
šampiónkou plemene pro rok 2013 se zaslouženě stala vítězná druhotelka z Proagra Radešínská Svratka.
Návštěvníci mohli vidět skutečně velice
pěknou kolekci červenostrakatých krav
a ti chovatelé, kteří letos odjížděli bez
poháru, se rozhodně nemají za co stydět,
protože vyhrát nemůže každý a konkurence se každým rokem zvyšuje. Škoda
Líšnická a.s. s dcerou Bachura
Vítězná prvotelka a šampiónka plemene
Výstaviště Řepeč
32
C H O
C H
VO
S KV O
SK
TU
O TČUE RÚ
Ř VÍNJEO
ENN
R 2 02 10 30 9
CS03_CRV feature.indd 32
07-06-13 11:03
Finále starších krav – plemeno české strakaté
Finále prvotelek – plemeno české strakaté
Posuzování holštýnských plemenic
český strakatý skot
prvotelky
1. místo
2. místo
3. místo
st. krávy
1. místo
2. místo
3. místo
nejlepší vemeno
národní šampiónka 2013
číslo
Vítězná prvotelka ze ZD Krásná Hora
otec
chovatel
CZ 264843 932 MOR-119 Burak
CZ 436559 961 RAD-171 Celebron
CZ 255361 921 UF-094 Bonsai
ZS Nalžovice
Proagro Radešínská Svratka
ZS Nalžovice
CZ 400410 961
CZ 214228 932
CZ 194781 921
CZ 212842 952
CZ 400410 961
Proagro Radešínská Svratka
ZD Merklín
VOD Zdislavice
ZAS Mžany
Proagro Radešínská Svratka
RAD-265 Ilion
ZEL-105 Elba
RAD-214 Vanstein
RAD-276 Rau
RAD-265 Ilion
Tab. 1: Výsledky Opařany 2013 – český strakatý skot
Tab. 2: Výsledky Opařany 2013 – holštýnský skot
holštýnský skot
prvotelky
1. místo
2. místo
3. místo
st. krávy
1. místo
2. místo
3. místo
nejlepší vemeno
šampiónka výstavy
číslo
otec
chovatel
CZ 290406 921 NXA-668 Michael
CZ 436078 961 NEA-588 Shottle
CZ 410764 931 NEA-838 Sanchez
ZD Krásná Hora a.s.
Dobrosev, a.s. Dobronín
ZF Rolnička Lipanovice
CZ 175172 921
CZ 393579 961
CZ 393532 961
CZ 175172 921
CZ 175172 921
ZD Krásná Hora a.s.
Dobrosev, a.s. Dobronín
Dobrosev, a.s. Dobronín
ZD Krásná Hora a.s.
ZD Krásná Hora a.s.
NEA-198 Potter
NXA-617 Sokrates
NXA-619 Bonair
NEA-198 Potter
NEA-198 Potter
jen, že v porovnání s nedávnými výstavami ve Francii nebo v Rakousku je divácká
účast v naší zemi nižší a přitom kvalita
předváděných krav je téměř srovnatelná.
Snad jen to předvádění mělo letos drobné
šmouhy. I když část nervozity šla na účet
přicházející bouřky, je stále co zlepšovat.
Holštýnská paráda
V holštýnské části předvedlo 12 chovatelů 29 krav. Prvenství v kategorii prvotelek
získalo ZD Krásná Hora před Dobrosevem
Dobronín a ZF Rolnička Lipanovice.
Kategorii starších krav opanovalo opět
ZD Krásná Hora s nejstarší a nejužitkovější holštýnkou výstavy. Tato kráva je na
4. laktaci a v maximální 2. laktaci nadojila úžasných 16 640 kg mléka za 305 dní!
Druhé a třetí místo v kategorii starších
krav si odvezli chovatelé z Dobrosevu Dobronín za své druhotelky, které se také
mohou pochlubit užitkovostí na 1. laktaci přes 10 tis. kg mléka. Šampiónkou plemene byla zvolena krásnohorská starší
kráva, která i přes svůj věk a množství
nadojeného mléka získala cenu za nejlepší vemeno. l
C HC OH VOSVKSOK TOUT UÚ
Ř ÍNČJ O
EE N
R V E2N0 0290 1 3
CS03_CRV feature.indd 33
33
07-06-13 11:03
34
CS03_p34.indd 34
C H OV SK OTU
ČERVEN
2013
05-06-13 11:09
INFO DE HEUS
Nové poznatky pro chovatele
Společnost De Heus a.s. uspořádala
v dubnu letošního roku další tři semináře pro chovatelskou veřejnost.
Tentokrát jsme se s chovateli setkali
v okresech Přerov, Ústí nad Orlicí a Jičín. Program vždy zahájil obchodní ředitel společnosti De Heus a.s. Marek
Kumprecht krátkým představením
společnosti.
Hlavním tématem těchto seminářů
bylo pěstování intenzivních jetelotravních směsí a jejich využití ve výživě
skotu. Produktový manažer osivářské
společnosti Barenbrug Lex van der
Weerd se ve své přednášce velmi podrobně věnoval porovnání intenzivních travních porostů a extenzivních
luk. Přehledně ukázal, jak dosáhnout
vyššího zisku a efektivity z intenzivně
pěstovaných jetelotrav, prodávaných
pod značkou Bestergrass. Dále se
v přednášce zaměřil na zakládání porostů a úspěšný management pěstování a sklizně intenzivních jetelotrav.
V další přednášce se manažer sektoru
skotu Aleš Klusoň věnoval možnostem
využití intenzivních jetelotravních
senáží ve výživě skotu. V přehledné
Přednáška produktového manažera společnosti Barenbrug Lexe van der Weerda
tabulce prezentoval porovnání základních parametrů u jednotlivých druhů
senáží versus senáže Bestergrass. Dále
pak ukázal příklady krmných dávek
z praxe s využitím intenzivních jetelotravních senáží. Zde mohli přítomní
chovatelé vidět lepší zásobení kvalitním
proteinem, energií a stravitelnou hmotou a v neposlední řadě i úsporu peněz za
jadrná krmiva.
Dalším bodem programu byla návštěva
porostů Bestergrass White. Lex van der
Weerd spolu s podnikovými agronomy
seznámil účastníky s konkrétní situací
a použitým managementem navštíveného porostu. Následovaly dotazy chovatelů a rozvinula se zajímavá debata ohledně pěstování a zkrmování pícnin.
Následovaly prohlídky chovů, které spolupracují s De Heus a.s. a zařazují do
krmných dávek jetelotravní senáže značky Bestergrass.
Tímto děkuji zemědělským podnikům
ZD Záhoří Soběchleby, Zámecký vrch
Rudoltice a Agros Turnov za pomoc při
zajištění seminářů a za ochotu podělit se
s ostatními chovateli o své zkušenosti.
Nejen kvalita výrobku…
Už jsme si zvykli, že pojem kvalitní výrobek a De Heus jsou téměř synonyma.
Dovolte nám však představit pojem
kvalita i z pohledu technického, z pohledu investic v závodě v Běstovicích,
kde se krmiva pro skot vyrábí.
Společnost De Heus investovala či plánuje investovat v závodě Běstovice v letech 2012 a 2013 přibližně 35 mil. Kč.
Hlavním záměrem je přinést budoucí
zisk, nicméně dalším efektem investic
je i zvýšení kvality výrobků, zlepšení
podmínek výroby, vliv na životní prostředí a v neposlední řadě i vliv na pracovní prostředí zaměstnanců.
Tyto vlivy je možno demonstrovat na
několika příkladech investic realizovaných v roce 2012. Jednou ze stěžejních
investic byla stavba nového skladu kapalných látek. Nové nerezové zásobníky, které pojmou až 66 m3 kapalin, jsou
samostatně vytápěny a teplota uvnitř
nádrží je přesně regulována. Nedochází
tak ke zbytečným tepelným ztrátám.
Nepropustná záchytná vana chrání životní prostředí v případu havárie a úniku kapalin ze zásobníků.
Velkým otazníkem při příjmu surovin
pro výrobu krmných směsí je zvýšená
prašnost provozů. I z tohoto důvodu
byl příjem surovin ve výrobním závodě
De Heus Běstovice upraven tak, že nákladní automobil vykládá surovinu do
uzavřené budovy příjmu surovin. Prach
uvolněný při vykládce surovin je následně odfiltrován z prostoru uvnitř
příjmu, a je tak zabráněno jeho úniku
do okolí.
Pro každou výrobu jsou důležití i zaměstnanci, proto se investovalo také
do nových zaměstnaneckých prostor.
I budoucí investice jsou plánovány tak,
aby byla zvýšena kvalita produktů, kvalita pracovních podmínek i kvalita životního prostředí.
Nový příjem surovin
De Heus a.s. • Marefy 144 • 685 01 Bučovice • Česká republika
Tel. +420 517 307 701 • Fax +420 517 307 702 • [email protected] • www.deheus.cz
CH OVS K OT U
CS03_deHeus company news.indd 35
ČERVE N
2 0 1 3
35
07-06-13 11:07
V Ý Ž I VA
Základní předpoklad vysoké produkce, dobrého
zdraví a dlouhověkosti dojnic
Správný odchov
jalovic – 2. část
Pokračování z Chovu skotu duben 2013, kde jsme se dozvěděli,
jak důležité je pro naplnění chovného cíle nevěnovat se až dojnicím, ale především novorozeným telatům, telatům v období
mléčné a rostlinné výživy a jalovicím v průběhu celého odchovu
až do porodu. Protože správně odchované jalovice mají šanci na
mnohem lepší nastartování a průběh první laktace.
autor Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl.ECBHM, Klinická laboratoř pro velká zvířata FVL VFU
Brno, e-mail: [email protected]
U
telat a jalovic do stáří 8 až 10 měsíců intenzivně roste kostra a souměrně s ní i svalovina. V dalším období
se zlepšuje osvalení jalovic a od přibližně 15. měsíce stáří se zvyšuje tvorba
tuku. Z uvedených důvodů musí být
realizována výživa zvířat, aby byl zabezpečen růst kostry a tak vytvořen rámec
zvířete, dokonalé osvalení a minimální tvorba tuku a zachována optimální
kondice.
První fáze (0 až 3 měsíce)
Období kolostrální a mléčné výživy trvá
zpravidla 2 měsíce a následuje 1měsíční
přechodné období. V této době je třeba
zabezpečit dobrý zdravotní stav telat
a nastartovat intenzivní růst a aktivní
imunitu. Podstatou tohoto období je
rychlé navyknutí telat na příjem koncentrovaných krmiv (startéru) a v závěru tohoto období navyknout telata
na příjem kvalitní objemné píce. Samozřejmostí je permanentní přístup k pitné vodě.
Toto období je důležité pro funkční rozvoj bachoru, především papil bachorové
sliznice, což umožňuje optimální resorpci živin z bachorového prostředí.
Toto je základ, který ovlivní činnost bachoru na celý život zvířete. Postupné
navykání na příjem objemné píce se
spolupodílí na dosažení maximálního
objemu předžaludku. V tomto období
36
by měl být denní přírůstek hmotnosti
od narození 0,7 kg a živá hmotnost telete 100 až 105 kg, přičemž denní přírůstek hmotnosti ve 3. měsíci života by
měl dosahovat 0,8 až 0,85 kg.
Druhá fáze (4 až 12 měsíců)
Tato fáze je charakterizována největší
intenzitou růstu. Vysoký přírůstek
hmotnosti (1 kg) musí být výsledkem
růstu a vývinu jalovice, nikoliv jejím
ztloustnutím. Optimální BCS by mělo
být 2,75. Tomu musí odpovídat výživa.
Základem krmné dávky je kvalitní objemná píce založená na bílkovinné siláži s omezeným podílem siláže kukuřičné, seno a jadrná směs s obsahem
minerálních látek a vitamínů. Optimální koncentrace dusíkatých látek v sušině TMR by měla činit 17 %.
Kvalitní výživa v tomto období je nezbytná nejen z důvodu tvorby velikosti
tělesného rámce, ale i z hlediska rozvoje mléčné žlázy. Základ parenchymu
mléčné žlázy se tvoří ve 4.–6. měsíci
a pro správný vývoj potřebuje jalovice
dostatek bílkovin, vitamínů a stopových prvků. Nízká koncentrace dusíkatých látek a zvýšená koncentrace
energie v krmné dávce v tomto období
Je nutné zajistit výživu zabezpečující
růst kostry, dokonalé osvalení a pomáhající
zachovat optimální kondici
C H O
C H
VO
S KV O
SK
TU
O TČUE RÚ
Ř VÍNJEO
ENN
R 2 02 10 30 9
CS03_Alltech feature.indd 36
10-06-13 11:34
vede ke ztučnění jalovic a k tvorbě tuku v základu mléčné žlázy. Jalovice se
zvýšenou kondicí hůř zabřeznou. Obézní jalovice se s touto situací v dalším
období těžko vyrovná a jako prvotelka nedosáhne předpokládané úrovně
užitkovosti.
Třetí fáze (13 až 15 měsíců)
V tomto období dochází k harmonizaci
těla jalovice, to je vytvoření souladu
mezi rámcem a hmotností. Přírůstky
hmotnosti jsou na úrovni 0,8 kg, přičemž se pozorně sleduje kondice jalovic, aby nedošlo k jejich obezitě.
V tomto období se jalovice inseminují,
a proto musí být zajištěna vedle správné
výživy i pohoda zvířat a správné vyhledávání říjí a následná inseminace. Krmná dávka musí být správně vybalancovaná nejen z hlediska dusíkatých látek
a energie, ale i vitamínů a minerálních
látek včetně mikroprvků. Optimální
koncentrace dusíkatých látek v sušině
TMR je 16 %.
Čtvrtá fáze (březí jalovice)
Jalovice inseminované ve 14. a 15. měsíci stáří by měly být dobře vyvinuté,
optimálního rámce, harmonického těla
a korektních končetin. Výživa březích
je zabezpečena bílkovinnou siláží, senem a krmnou slámou s minimálním
nebo žádným přídavkem jadrných krmiv. Obsah dusíkatých látek v TMR
je 15 %. Krmná dávka však musí obsahovat potřebné množství minerálních
látek a vitamínů. V období březosti není
žádoucí, aby přírůstky hmotnosti byly
vysoké a jalovice zvyšovaly kondici.
Optimální přírůstky u březích jalovic
činí 0,5 až 0,6 kg. V posledním měsíci
gravidity mohou být přírůstky vyšší
s ohledem na intenzivní růst plodu,
ale nesmí vést k obezitě. Optimální BCS
vysokobřezích jalovic je 3,5.
Pro zajištění dobrého vývoje a optimální kondice lze dle místních podmínek
doporučit i pastvu jalovic, a to jalovic
starších jednoho roku, zvláště jalovic
březích. Pastva pro mladší jalovice není
vhodná, protože většinou nezaručuje
dostatečnou intenzitu růstu.
Ke konci březosti jsou jalovice krmeny
stejně jako krávy v období přípravy na
porod.
Zdravotní problémy
V průběhu odchovu telat a jalovic se
setkáváme s řadou zdravotních problémů. U neonatálních telat to jsou průjmová onemocnění, u telat starších
pak onemocnění respiračního ústrojí.
V průběhu odchovu se vyskytují i různá
parazitární onemocnění a to u neonatálních telat kryptosporidióza, u starších telat kokcidióza a u jalovic pak slezová a střevní červivost (trichostongilidóza). Postupně se rozšiřuje i fasciolóza, a to jak motolice jaterní, která
parazituje ve žlučovodech jater, tak
i motolice jelení, která parazituje
na sliznici bachoru, slezu a tenkého
střeva.
Vážným problémem bývají i různé karenční stavy. U telat se setkáváme s karencí selenu, železa, zinku, mědi a vitamínu E. U jalovic často přetrvává
karence selenu a zinku, setkáváme se
i s karencí manganu. Deficity uvedených mikronutrientů způsobují imunosupresi, negativně ovlivňují růst a vývoj
zvířat a jsou jednou z hlavních příčin
poruch plodnosti jalovic. l
Shrnutí
Pro naplnění chovného cíle dojnic je nezbytné věnovat pozornost již telatům:
– zabezpečit jejich správné ošetření bezprostředně po narození a především
telata včas napojit kolostrem,
– pro zabezpečení mléčné výživy používat kvalitní mléčné krmné směsi na
bázi mléčné syrovátky a sušeného mléka s koncentrací bílkovin 24–26 %,
– do 3 týdnů stáří telat nezkrmovat
mléčné směsi s obsahem rostlinných
bílkovin,
– zabezpečit napájení telat pitnou vodou,
– zkrmovat kvalitní jadrnou granulovanou směs (startér) a stimulovat jeho
příjem,
– zabezpečit vhodné zoohygienické podmínky ustájení telat,
– v prvních dnech života aplikovat telatům selen, železo, vit. E,
– v průběhu rostlinné výživy dbát na
kvalitu objemných krmiv a na dostatečnou koncentraci živin v krmné dávce včetně mikronutrientů, jako je selen, zinek, vit. E,
– v průběhu odchovu telat a jalovic respektovat požadavky na skladbu krmné dávky a příjem živin s ohledem na
fáze růstu,
– zabránit ztučnění jalovic,
– inseminovat jalovice ve stáří 14 až 15
měsíců při hmotnosti 420 až 440 kg.
C HC O
H VO SVKSOK TOUT UÚ
Ř ÍNČJ O
E N
R V E2N0 0290 1 3
CS03_Alltech feature.indd 37
37
10-06-13 11:34
R E P O RTÁ Ž
Z
V Ý S TA V Y
Národní výstava v Rakousku
Bundes Fleckvieh Schau
Začátkem dubna se v Rakousku uskutečnila významná dvoudenní chovatelská akce s mezinárodním zastoupením.
autor Danuše Kolářová
M
ezi hlavní poslání těchto chovatelských akcí patří výměna informací
a porovnání vývoje v chovu skotu. Oba
tyto úkoly výstava v Rakousku splnila
a navázala na bohatou historii setkávání chovatelské veřejnosti i odborníků ze
souvisejících oborů.
Páteční program
Organizátoři připravili pro návštěvníky
velice zajímavý program, který zahrnoval návštěvu farem, stanice a odborný
seminář, na kterém vystoupili odborníci
z Nizozemska, Ruska, JAR, Kolumbie
a Rakouska.
Konkrétní informace o cenách mléka,
masa, ale i zemědělské půdy v Nizozemsku přednesl Hans Kerkhof. Zajímavá
byla i informace o předpokládaném vývoji mléčných farem. V Nizozemsku je
předpoklad nárůstu průměrné velikosti
stád ze 49 krav v roce 1995 na 120 ks
v roce 2020 a s tím související pokles počtu farem z 27 tis. v roce 1995 na 17,5 tis.
v roce 2012 a 12 tis. v roce 2020. Podobný
vývoj zaznamenávají i v USA, kde v roce
2012 byla průměrná velikost stáda 187
krav v 49 tis. mléčných farmách.
Obsáhle se hovořilo o křížení holštýnských stád s fleckvieh býky, jehož hlavním důvodem je řešení problémů plod-
38
nosti a končetin u holštýnek. Jak uvedl
H. Kerkhof, právě tyto dva důvody jsou
nejčastější příčinou vyřazovaní holštýnských krav.
Závěr odborného semináře patřil informacím o novinkách v šlechtitelském
programu fleckvieh v Rakousku, hlavně
v souvislosti s využitím informací z genomiky. Na podrobných grafech byl prezentován přínos genomiky pro zkrácení
generačního intervalu a urychlení genetického pokroku. Poukázáno bylo i na
rizika, která v sobě genomické plemenné hodnoty skrývají a jak tato rizika minimalizovat. Také v Rakousku se zvyšuje
zájem o znaky fitness a zdraví zvířat.
Velkou váhu dávají chovatelé průběhu
porodů, dlouhověkosti a vemenům krav.
Sobotní výstava
Hlavní událostí byla soutěžní přehlídka
krav, které se zúčastnilo téměř 200 krav
a jalovic. Důležitou součástí výstavy bylo
i představení dcer po býcích, kteří měli
propočteny plemenné hodnoty (PH) na
základě genomu. Návštěvníci si tak mohli porovnat, nakolik genomicky optimalizované PH odpovídají fenotypu. Byly
předvedeny poměrně početné skupiny
dcer po býcích Raul (Rau x Weinold),
Rauruapa (Rau x Ruap), Rave (Rau x
Herich) a Woyzek (Wonrou x Hamoras).
Všichni tři synové Raua na svých dcerách potvrdili velice dobré utváření
vemen.
U dcer Raula byly drobnější problémy
v utváření zádí (krátká křížová kost)
a výskyt volnějších beder, jinak potomstvo odpovídalo uváděným plemenným
hodnotám.
Také dcery Rauruapy odrážely dobře
hodnoty zevnějšku i s větším zaúhlením
končetin a výborně se prezentovala početná skupina dcer býka Rave, kde jsme
mohli vidět skutečně vynikající vemena.
Mezi padesátkou prvotelek vyhrála dcera býka Marginal před dcerou Hupsola.
Stejného otce měla i vítězka skupiny
35 druhotelek a mezi staršími kravami
vévodily dvě dcery býka Rau. Velký potlesk sklidila skupina dlouhověkých
krav s užitkovostí přes 50 tis. kg mléka.
A co říci závěrem? Obrovský dojem v nás
zanechalo nadšení 3 000 návštěvníků
sobotní výstavy, které nepolevovalo po
celých téměř 5 hodin předvádění a místy
připomínalo atmosféru fotbalového stadionu při atraktivním derby. V hledišti
se dokonce objevily transparenty podporující soutěžící sedláky a opustit pracně
získané sedadlo znamenalo zbytek přehlídky vidět jen hřbety krav.
Kvalita zvířat plně odpovídala významu
této akce a prezentovala směr, kterým se
poslední roky fleckvieh ubírá – dojnější
užitkový typ s pevnou konstitucí a velkým důrazem na kvalitu vemen. Hlavně
textura vemen a závěsné vazy byly na
skutečně vynikající úrovni. l
VC
E EH C
TOEHVEOSL V
K
T SOJKTAO
UNTUČ
UAE R
Ú
R IV
N EO
1 N/R 2 2 2
00
10
39
CS03_Fleckviehshow.indd 38
10-06-13 10:43
Stejnoměrné rozložení
hmoty na plochu !
Úzká korba
Vertikální rozmetací ústrojí
Rozhoz až 14 metrů
Tel: 0032 43 77 35 45 – www.joskin.com
Česká republika
Moreau Agri, spol. s r.o.
Huštěnovice 370, 687 03 Huštěnovice
GSM brána: +420 724 041 340
tel: 572 586 032-4 - fax: 572 586 016
e-mail: [email protected]
www.moreauagri.cz
Jindřichův Hradec
Mladá Boleslav
Nové Město na Moravě
Choceň
Opava
Vsetín
České Budějovice
Blansko
Znojmo
tel: 602 501 901
tel: 602 580 822
tel: 602 525 994
tel: 602 580 823
tel: 602 526 924
tel: 603 510 631
tel: 602 615 085
tel: 602 318 364
tel: 602 552 504
Chrudim
Týn nad Vltavou
Třebíč
Roudnice nad Labem
Jičín
Klatovy
Rokycany
Uherské Hradiště
Jihlava
tel: 608 960 229
tel: 602 115 949
tel: 602 502 741
tel: 602 141 545
tel: 602 704 435
tel: 724 587 394
tel: 602 767 116
tel: 724 588 364
tel: 724 537 309
Slovenská republika
Madunice
Trenčín
Želiezovce
Krupina
Žilina
Rožňava
Trnava
Pieštany
Dunajská Streda
Michalovce
tel: +421 337 435 727-8
tel: +421 903 723 699
tel: +421 903 719 710
tel: +421 903 723 697
tel: +421 911 454 604
tel: +421 911 220 855
tel: +421 903 713 328
tel: +421 911 808 060
tel: +421 911 959 744
tel: +421 911 022 041
100
JIŽ
95
75
S
2le0
VÁMI
t
25
5
0
inzerat_II
21. kv
CS03_p39.indd 39
CH OVS K OT U
ČE RV E N
2 0 1 3
39
tna 2013 12:09:04
05-06-13 11:12
T E S TA C E
P L E M E N E
Č E S K É
ST R A K A T É
Informace o býcích testovaných v programu
CZ ČESTR
Pro první letní měsíce jsme pro vás připravili další mladé býky
od předních českých chovatelů, kteří byli vybráni na odchovně
plemenných býků v Osíku.
autor Danuše Kolářová
T
aké v této skupině býků najdete velice
zajímavé původy a býčky z prověřených rodin matek býků.
Otcové býků z Německa
V minulém čísle došlo k záměně fotografií
u býčka BCH-122 Kiss ze Zemědělské a.s.
Bystřec. Dodatečně se omlouváme
Do našeho programu zařazujeme další
dva syny po otci Ricki BCH-102. Vynikajících výsledků na OPB Osík dosáhl Karat
BCH-126 narozený v Zemědělské a.s. Bystřec. V původu tohoto býka jsou dlouhověké krávy s vynikajícím obsahem bílkovin a výbornou plodností. Matka Karata
má za šest laktací průměrné mezidobí
370 dní, bába za 5 laktací 391 dní. Výsledky genomiky Karata naznačují velmi dobré plemenné hodnoty pro masnou užitkovost a výborné utváření vemen.
Druhým synem Rickiho je Kanonyr
BCH-129, který pochází z přenosu embrya matky býků z KLASu Nekoř. V rodokmenu Kanonyra se kombinuje špičková
německá a francouzská genetika. Matka
Kanonyra je po Prive, bába po Ingenu
a prabábou je špičková matka býků po
otci Horwein, která již před 15 lety dojila
přes 10 tisíc kg mléka za normované laktace. Oba synové Rickiho dosáhli vynikajících přírůstků v testu a hodnocení zevnějšku VG!
ZD Merklín je rodištěm třetího býka, který má v původu německého otce. Korzar
RAD-453 je synem Indera, který i při započítání téměř 7 000 svých dcer má stále
PH +733 kg mléka. Jeho další velkou
předností je vynikající utváření vemen
(RPH 126) a velmi dobrá masná užitkovost (RPH 109). Dlouhověkost potomstva
Korzara jistě podpoří i jeho matka, která
v dubnu zahájila svou 8. laktaci. V chovu
má dvě vynikající dcery, z nichž jedna je
dokonce vybranou matkou býků!
Otcové býků z ČR
Epocha, který se v české TOP drží na
17. místě a stále má PH přes +1000 kg
mléka, je otcem Lutze a Lukeše.
40
C H OV SK OTU
CS03_Testbulls Fleckvieh.indd 40
ČERVEN
Lutz NIC-040 pochází z VOD Zdislavice
a také otcem matky je montbéliardský
býk Prive. Vynikající plemenicí byla
i bába Lutze, matka býků po RAD-064,
dlouhověká kráva, která byla vyřazena
teprve letos na 7. laktaci. Její dlouhověkost podědila i matka Lutze, která je
v současné době na 5. laktaci a je z prosince 2012 březí s Galileem. Matku i bábu
Lutze šlechtí i vynikající plodnost, což je
zvláště při extrémní mléčné užitkovosti
obou krav více než úctyhodné! Matka má
mezidobí 360 dní a bába dokonce 351 dní.
Dlouhověkou babičku a prababičku má
v rodokmenu i druhý syn Epochy Lukes
NIC-042 z KLASu Nekoř. Prabába po
JUN-618 se otelila 6x, bába ještě žije na
5. laktaci a matka se v lednu 2013 otelila
potřetí a 100d laktace naznačuje opět vynikající užitkovost. Předností Lukešovy
rodiny je vysoký obsah tuku a bílkovin,
který koriguje mírně záporné hodnoty
jeho otce.
Do testace nám přicházejí první synové
Erogena a výsledky tohoto býka na odchovně naznačují, že bude z čeho vybírat!
Hned první syn Kordon RAD-452 má skutečně hvězdný rodokmen se třemi matkami býků a špičkovými plemeníky v pozici
otců. U báby je to Weinold, u prabáby
MOR-045 a otcem praprabáby je Horwein.
Když přidáme i otce matky TAR-046,
máme i v pozici otců 5 generací otců
býků!
Dewalt UF-121 je otcem Koaly UF-193 ze
Zem. a.s. Koloveč, který potvrzuje vysokou kvalitu Dewaltova potomstva. Koala
má plně montbéliarde původ. Matkou
býků byla už jeho bába po HEL-012, takže
Koala má v rodokmenu hned dva kolovečské odchovance. Vysoké plemenné hodnoty jsou již tradicí tohoto chovu, u Koaly
se k nim přidává i vynikající plodnost
matky i báby (mezidobí M – 355 dní,
MM – 391 dní) a vysoký obsah tuku a bílkovin krav v původu. l
2013
10-06-13 11:10
CZ ČESTR plemenní býci nasazení do testace od července 2013
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
BCH-126 KARAT
CZ 000642200053
3.11. 2011 plem.: C100
Zem. a.s. Bystřec
CRV
88 87 86 70 85 85,0 VG
O: RICKI BCH-102
KDM:+987 PHkgM +0,20 PH%T +55 PHkgT +0,09 PH%B +40 PHkgB SIC
OM: APOLO RAD-121
M: CZ 017475 953
MM: CZ 128104 511
ML: 4 10 357
3,7
383
3,6 375
7 135
3,6
ML: 2
ø: 5
9 184
3,9
358
3,6 329
6 824
3,6
ø: 5
PH:
630
0,11
36 -0,02
21
BCH-129 KANONYR ET
CZ 000652268053
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
370
354
45
3,7
3,5
-0,05
323
297
31
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000690862021
M: CZ 153960 921
ML: 4 14 117
3,9
ø: 4
9 786
4
PH:
1235
0,04
553
389
59
3,3
3,4
-0,06
460
333
39
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000652312053
399
346
31
3,7
3,8
0,11
366
316
28
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000678637021
M: CZ 221759 921
ML: 2 10 132
3,8
ø: 2
9 876
3,9
PH:
1271
0,03
381
383
60
3,6
3,6
0
365
353
44
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000706500032
438
314
40
3,6
3,7
0,07
354
276
32
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000707473032
412
350
62
3,8
3,7
0,12
353
310
55
OM:
MM:
ML:
ø:
329
306
př. v testu: 1 504 g
odchylka: 103
výška v kříži: 135 cm
3,6
3,7
323
293
př. v testu: 1 448 g
odchylka: 47
výška v kříži: 136 cm
376
381
3,6
3,6
384
362
př. v testu: 1 319 g
odchylka: -82
výška v kříži: 137 cm
SIC 122
3,8
3,8
19.10. 2011 plem.: CI100
Zem. a.s. Koloveč
CRV
86 88 88 85 85 86,5 VG
O: DEWALT ET UF-121
KDM: +1140 PHkgM -0,03 PH%T +47 PHkgT -0,06 PH%B +36 PHkgB
M: CZ 189248 932
ML: 2
9 205
4,5
ø: 3
8 299
4,2
PH:
1400
-0,02
363
338
5MRAK 215 MKM-215
CZ 034070 306
2
6 096
4,6
280
3
5 954
4,4
262
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
UF-193 KOALA
3,3
3,4
3.12. 2011 plem.: C100
ZD Merklín u Přeštic
CRV
84 83 86 84 85 84,4 G+
O: INDER RAD-312
KDM: +826 PHkgM -0,10 PH%T +26 PHkgT -0,04 PH%B +25 PHkgB
M: CZ 121929 306
ML: 3
9 749
4,5
ø: 7
7 395
4,2
PH:
814
0,04
361
373
SIC 135
AMOL TAR-046
CZ 155253 921
4
10 807
3,5
4
10 144
3,8
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
RAD-453 KORZAR
př. v testu: 1 456 g
odchylka: 55
výška v kříži: 135 cm
26.12. 2011 plem.: C100
ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
CRV
87 87 85 83 83 85,4 VG
O: EROGEN RAD-253
KDM: +1199 PHkgM -0,05 PH%T +48 PHkgT +0,16 PH%B +48 PHkgB
314
294
SIC 126
ROMTELL BCH-081
CZ 114195 953
3
8 990
4
4
7 869
4,3
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
RAD-452 KORDON
3,1
3,3
10.1. 2012 plem.: C100
KLAS Nekoř a.s.
Reprogen, a.s., Planá nad Lužnicí
86 86 87 84 85 85,8 VG
O: EPOCHA ET NIC-017
KDM: +1039 PHkgM -0,11 PH%T +38 PHkgT -0,02 PH%B +34 PHkgB
M: CZ 213133 953
ML: 2
9 821
4,1
ø: 2
8 297
4,2
PH:
657
0,02
383
350
SIC 126
PRIVE AMT-013
CZ 117590 921
4
10 057
3,6
6
9 112
4,1
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
NIC-042 LUKES
př. v testu: 1 549 g
odchylka: 148
výška v kříži: 139 cm
2.1. 2012 plem.: C100
VOD Zdislavice
CRV
86 85 83 83 83 84,3 G+
O: EPOCHA ET NIC-017
KDM: +1039 PHkgM -0,11 PH%T +38 PHkgT -0,02 PH%B +34 PHkgB
260
241
SIC
PRIVE AMT-013
CZ 136851 511
4
10 010
3,8
4
9 026
3,9
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
NIC-040 LUTZ
3,6
3,5
25.11. 2011 plem.: C100
KLAS Nekoř a.s.
CRV
86 87 85 85 83 85,5 VG
O: RICKI BCH-102
KDM: +987 PHkgM +0,20 PH%T +55 PHkgT +0,09 PH%B +40 PHkgB
M: CZ 173551 953
ML: 2
8 713
4,2
ø: 3
8 479
4,2
PH:
971
0,02
255
244
př. v testu: 1 481 g
odchylka: 83
výška v kříži: 135 cm
233
226
př. v testu: 1 438 g
odchylka: 40
výška v kříži: 133 cm
SIC 122
NENNI JB NIC-010
CZ 124756 301
6
9 822
4,7
6
9 342
4,2
463
389
3,7
3,6
368
339
CH OVS K OT U
CS03_Testbulls Fleckvieh.indd 41
ČE RV E N
2 0 1 3
41
10-06-13 11:10
K ONTAKTY
C H O VA T E L S K É V Ý S TA V Y A A K C E
17. června
20. června
27. června
27.–30. června
3.–4. července
4.–6. července
25. července
29. srpna–3. září
10.–13. září
17. září
1.–5. října
1.–10. listopadu
19. listopadu
Léto budiž pochváleno!
Zálesí a.s. Luhačovice
Foto: Martina Sasáková
Základní výběry a aukce býků masných plemen, OPB Osík
Chovatelský den, Zdislavice
Chovatelský den, Kralovice
Národní výstava hospodářských zvířat, Brno
Livestock Event, Birmingham, Velká Británie
Danish National Show, Herning, Dánsko
Základní výběry býků dojených plemen, OPB Osík
Země živitelka, České Budějovice
Space, Rennes, Francie
Základní výběry býků dojených plemen, OPB Osík
World Dairy Expo, Madison, USA
Royal Winter Fair, Toronto, Kanada
Základní výběry býků dojených plemen, OPB Osík
Časopis Chov skotu je vydáván šestkrát ročně
společností CRV Publishing.
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE
Redakce:
CRV Czech Republic, spol. s r. o.
Vídeňská 340, 252 42 Vestec
tel.: +420 244 912 201
fax: +420 244 102 530
e-mail: [email protected]
Vý ž i va a kr m en í
Vydavatel: Rochus Kingmans
Šéfredaktor: Jaap van der Knaap
e-mail: [email protected]
Redakce:
Ing. Simona Burešová, Ph. D.
e-mail: [email protected]
Metoda spol. s r. o.
e-mail: [email protected]
Srpen (23. srpna) – V srpnovém čísle se blíže zaměříme na výživu a krmení skotu. K dispozici
budou taktéž nové plemenné hodnoty býků. Také vás vždycky zajímalo, jak snížit náklady při
odchovu jalovic? V srpnovém čísle se dočtete, jak na to.
Inzerce:
Tiskárna Didot, spol. s r. o., Jana Jaskulková
tel.: +420 602 728 388 / +420 543 215 538
fax: +420 515 550 948
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování:
Veeteelt, P.O. Box 454, 6800 Arnhem,
the Netherlands
tel.: +31 26 38 98 821
fax: +31 26 38 98 839
e-mail: [email protected]
Tisk:
Tiskárna Didot, spol. s r. o., Trnkova 119,
628 00 Brno-Líšeň
tel.: +420 543 215 538
e-mail: [email protected]
Chov skotu je zdarma doručován zákazníkům
společnosti CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací Jihočeský chovatel, a.s.,
Reprogen, a.s., De Heus a.s., Agro-partner s.r.o.
a Alltech s.r.o. prostřednictvím pracovníků
plemenářských středisek společnosti CRV Czech
Republic nebo pracovníků partnerských organizací.
Ostatní zájemci jej mohou získat zdarma na výstavách
nebo prezentacích společnosti CRV Czech Republic.
Fotografie:
Z archivu Veeteelt, CRV Czech Republic, spol. s r. o.,
partnerských organizací a Lenka Nejdlová (30).
Prohlášení:
Vydavatel neodpovídá za názory vyjádřené autory
jednotlivých příspěvků, ani nemusí zcela sdílet názory
těchto autorů. Snahou vydavatele je poskytovat
prostřednictvím Chovu skotu pravdivé a přesné
informace. Přesto nemůže být vůči společnosti
uplatňována žádná odpovědnost za chyby v obsahu
jednotlivých příspěvků. Všechna práva jsou vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být použita jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu
vydavatele.
MK ČR E 15326
ISSN 1801-5409
42
C H OV SKOTU
CS03_contacts.indd 42
ČERVEN
2013
10-06-13 11:38
JAK EKONOMICKY
VYBALANCOVAT
KRMNOU DÁVKU?
KROK
NAJDE
ˇ TE
1
Odpověď:
Ideální prote
in
IDEÁLNÍ P
ROTEIN...
=
Jak pracu
je?
ML
ÉK
O
KROK
2
Y...
HO DO KRMNÉ DÁVKY
TE H
CUJJTE
ZAPRAC
Jak:
• stáhněte dusíkaté látky o 1–1,5 %
• Zařaďte zdroj nebílkovinného dusíku
• Použijte více objemných krmiv
vlastních objemných krmiv
KROK
3
ZKONTROLUJTE
VY√SLEDKY...
Výsledky:
• Mléko:
+ 1–1,7 l
• Plodnost: kratší se
rvis perioda
• Náklady: příjem +
8 Kč
Chcete pomoci vyladit Vaši krmnou dávku?
Kontaktujte nás na tel.: + 420 244 462 344
www.alltech.com/czech
inz
DEMP A4 TISK3.indd
1
CS03_p43.indd
43
27.9.12 11:10
05-06-13
11:24
Špička GTPI v jednom balíčku!
NEO-331 Chevrolet –
jeden z nejlepších býků
na světě
NEO-331 Vekis Chevrolet
NXB-073 Delta Bookem Danno
NEO-341 JHS Paradise
Tyto špičkové
býky můžete získat
v balíčku
20+20+20 ID
Ptejte se konzulentů CRV!
CRV
Chevrolet
Danno
Paradise
CRV_Inzerát_4.indd 1
TPI
2484
2327
2316
NM$
915
764
716
kgM
+1065
+756
+938
%T
-0,01
+0,03
+0,01
%B
+0,01
+0,06
-0,02
konč.
1,83
2,20
3,20
vem.
1,85
2,00
2,31
typ
2,20
2,24
2,84
03.06.13 14:56
Download

Červen 2013