RO Č . 8
Č . 2 DUBE N 2011
V TOMTO VYDÁNÍ
Š L E CH T Ě N Í
TEC H N O LO G IE C H O V U
REPRO DUKCE
Genomická selekce – první
výsledky jsou pozitivní
Kapesní systém pro datový
management stáda dojnic
Možnosti zlepšení ekonomiky
v dojených stádech
CS02_cover 2
18-04-2011 11:36:09
CS02_p02.indd 18
14-04-2011 10:05:12
Z
O BSAHU
ZAJÍMAVOSTI
5
9
14
21
Z domova i ze světa
Info Agropartner
Info De Heus
Info CRV Czech Republic
R E P O R TÁ Ž Z FA R M Y
10 Farma Horal, a. s. Hláska
32 Kanadská farma Hoenhorst Farm
TECHNOLOGIE CHOVU
16 Systém T4C do kapsy
REPRODUKCE
18 Věk při prvním otelení a mezidobí
ŠLECHTĚNÍ
6 Genomická selekce – první pozitivní
výsledky
12 TOP ČESTR
15 Bronson – mladý typař ze slavného
rodu
24 Testace programu CZ Holštýn
30 Testace programu CZ ČESTR
K VA L I TA M L É K A
22 Kvalita mléka a výživa
ZDRAVÍ
26 Metabolické testy u krav
MANAGEMENT CHOVU
29 Tranzitní období krav
Jaap van der Knaap
Jaká budoucnost čeká skot?
J
e pro Vás obtížné být optimistický při
pomyšlení na budoucnost skotu? Díky
znepokojujícím cenám mléka a neustále
rostoucím nákladům stále více a více chovatelů dojeného skotu pochybuje o tom,
jestli právě jejich cesta je ta správná.
Zatímco Vám nikdo nemůže zaručit, co
přinese zítřek, doufám, že alespoň časopis Chov skotu, ve kterém najdete nejen
příběhy chovatelů z celého světa, vnese
trochu optimismu do Vašeho podnikání.
V tomto čísle navštívíme zemědělský
podnik Horal, a. s. Hláska, abychom zjistili, jak se vypořádali s neustále se zvyšujícími náklady. Rozhodli se přejít na nový
koncept výživy a Vy si můžete na straně
10 přečíst, jak se jim to povedlo.
Výzkumy potvrzují, že nová technologie
pro odhad plemenných hodnot přinesla
první pozitivní výsledky a může Vám
také pomoci snížit náklady na chov. Díky
této technologii tak můžete mnohem
dříve zjistit, kteří býci jsou ti nejlepší.
Používáním nejlepších býků můžete zvýšit počet zdravých a „ziskovějších“ krav
ve svých stádech. Více si o genomické selekci můžete přečíst na straně 6.
Každý se mnou bude souhlasit, že věk při
prvním otelení je jedním z ukazatelů,
které ovlivňují ziskovost farem s dojenými plemeny skotu. Na straně 18 si
můžete přečíst o tom, jak se v průběhu
let měnila hodnota věku při prvním
otelení a délka mezidobí. Snížení věku
při prvním otelení o jeden měsíc Vám
může pomoci ušetřit náklady na krmiva
a ustájení.
Vynikající kvalita mléka a předkládaných
krmiv hrají velkou roli při pohledu do
budoucnosti chovu dojeného skotu. Na
straně 22 najdete několik dobrých tipů,
jak zajistit vysokou kvalitu mléka při používání hodnotných krmiv.
Přeji Vám úspěšnou nadcházející sezónu, stejně tak jako úspěšnou budoucnost
v chovu dojeného skotu.
Kvalita mléka
Vliv výživy
Šlechtění
Genomická selekce
Zdraví
Metabolické testy
22
6
26
Složení kravského mléka
jako suroviny ovlivňuje
více faktorů.
První výsledky genomické selekce
založené na hodnocení plemenných hodnot dcer jsou pozitivní.
Metabolické testy jsou jednou ze složek monitoringu
zdravotního stavu krav.
CH OVS K OT U
CS02_contents 3
D U B EN
2 0 1 1
3
18-04-2011 11:38:33
CKÝ SYSTÉM DOJENÍ LELY ASTRONAUT A4
mační systém umožňuje precizní
anagement
ení je k dispozici 13 indikátorů
zdraví
SNIŽUJTE
SVOJE NÁKLADY A
ující včasné odhalení problému
AUTOMATIZUJTE
S NÁMI VÁŠ CHOV DOJNIC
k vemenu šetrné
čtvrťové dojení
ejnižšími provozními náklady na trhu
stop a on-lineAUTOMATICKÝ
monitoring kvalitySYSTÉM
mléka DOJENÍ
• unikátní informační systém umožňuje precizní
individuální management každé dojnice
buňkami
• po každém dojení je k dispozici 13 indikátorů zdraví
LELY
ASTRONAUT
A4
u tuku, bílkovin a kaseinu v každém nádoji
dojnice umožňující včasné odhalení problému
•
zcela přirozené k vemenu šetrné čtvrťové dojení
utomaticky vyhodnocuje ekonomičnost
• technologie s nejnižšími provozními náklady na trhu
a u každé dojnice
• jedinečný non-stop a on-line monitoring kvality mléka
a počtu somatických buněk
d o stádu a detailní přehled o každé dojnici
• indikace obsahu tuku, bílkovin a laktózy v každém nádoji
manažerskou výhodou
• DLM modul automaticky vyhodnocuje ekonomičnost
produkce mléka u každé dojnice
• celkový přehled o stádu a detailní přehled o každé dojnici
je konkurenční manažerskou výhodou
CKÝ PŘIHRNOVAČ KRMIV LELY JUNO
AUTOMATICKÝ
PŘIHRNOVAČ KRMIV
objemných krmiv
a produkci mléka
LELY
JUNO
bachoru a zlepšuje
zdraví
dojnic
ího času, PHM
a strojů
• zvyšuje
příjem objemných krmiv a produkci mléka
lekci krmiv • stabilizuje pH bachoru a zlepšuje zdraví dojnic
• úspora pracovního času, PHM a strojů
klid a ticho ve• silně
stáji
snižuje selekci krmiv
•
zajišťuje
větší klidprovoz
a ticho ve stáji
talace a spolehlivý
levný
• jednoduchá instalace a spolehlivý levný provoz
welfare zajišťuje
velmi
návratnost
investice
• celkově
lepšírychlou
welfare zajišťuje
velmi rychlou
návratnost
investice
AUTOMATICKÝ
KARTÁČ
CKÝ ROTAČNÍ
KARTÁČ ROTAČNÍ
LELY LUNA
ální komfort LELY
pro krávyLUNA
upině, stádě dojnic
• zajišťuje optimální komfort pro krávy
• větší
klid ve skupině, stádě dojnic
ení po každém
použití
• mění směr otáčení po každém použití
ější a lesklejší• zajišťuje
kůži zdravější a lesklejší kůži
dnou údržbu • nevyžaduje žádnou údržbu
AUTOMATICKÝ KRMNÝ BOX
CKÝ KRMNÝ
BOX
LELY COSMIX
P
LELY
COSMIX
P
hranná branka eliminuje konkurenční chování
ochranná branka eliminuje konkurenční chování
u a poranění •• integrovaná
prevence stresu a poranění
• zefektivňuje
krmení, opuštění
zamezuje vynucené
rmení, zamezuje
vynucené
boxuopuštění boxu
• velmi exaktní dávkování koncentrátu
dávkování koncentrátu
• umožňuje zkrmování až čtyř druhů koncentrátů a minerálií
krmení dojnic a a
VBminerálií
jalovic v období před otelením
mování až čtyř• vhodný
druhůi pro
koncentrátů
rmení dojnic a VB jalovic v období před otelením
Poptávejte u nás i další technologie pro automatizaci chovu dojnic a odchovu telat.
Chlazení mléka -větrání - osvětlení - shrnovací lopaty - jímky - čerpadla - míchadla - napájení telat - další technologie
Agro-partner s.r.o
Vlastimil Havlík
[email protected] 602 413 891
602 411 619
JosefiProkeš
[email protected]
Květnová chovu
506/2
nás i další technologie pro automatizaci
dojnic
odchovu
telat.
CZ 34561 Soběslav
lení - shrnovací lopaty - jímky - čerpadla - míchadla - napájení telat
s.r.o
/2
Budoucnost chovu dojnic je v automatizaci. Zlepšuje welfare. Snižuje náklady.
Vlastimil Havlík
Josef Prokeš
agropartners.indd 2
[email protected]
[email protected]
602 413 891
602 411 619
18-04-2011 08:54:03
Z
Geneticky modifikované krávy dojí
„polidštěné“ mléko
Kravské mléko obsahující díky lidskému
genu bílkovinu, která chrání před patogenními bakteriemi, by mohlo v budoucnu snížit počet úmrtí dětí na průjmová
onemocnění. Lidské mateřské mléko obsahuje vysoké koncentrace lysozymu –
bílkoviny, která ničí patogenní bakterie
a naopak podporuje rozvoj „hodné“
střevní mikroflóry. Četné studie prokázaly její pozitivní vliv na imunitní systém, také funguje proti plísním a virům.
V kravském mléce jsou však lysozymu
pouze stopová množství. Odborníci
z Čínské zemědělské univerzity v Pekingu ve spolupráci s čínskou biotechnologickou firmou GenProtein vnesli do dědičné informace krav lidský gen, který
má tvorbu lysozymu na starosti. Krávy
s lidským genem produkují mléko, jež
koncentrací lysozymu odpovídá lidskému mateřskému mléku. Vědci doufají,
že by takové mléko v budoucnu mohlo
snížit počet úmrtí malých dětí na střevní
infekce. Průjmová onemocnění mají
podle statistik Světové zdravotnické organizace z roku 2008 na svědomí 15 %
všech úmrtí dětí mladších pěti let. Praktické využití mléka od geneticky modifikovaných krav však naráží na problémy.
Vědci vnesli lidský gen do 312 embryí
získaných od krav holštýnského plemene. Ty pak vložili do dělohy náhradním
matkám. Narodilo se 37 telat, ale jen 17
z nich neslo požadovaný gen a pouze čtyři krávy v dospělosti dojily mléko obohacené o lysozym. Telata těchto krav lidský
gen zdědí a potíže s jeho opětovným vnášením do embryí odpadnou. Podle autorů studie navíc vnesený gen zdraví dospělých krav prospívá, protože u nich
snižuje riziko zánětů vemene. Vědci by
však museli zlomit odpor veřejnosti vůči
genetickým modifikacím.
Zdroj: http://www.agris.cz, 6. 4. 2011
d o m o va
i
Z e
s v ě ta
Rostlina maca z Peru
Látky obsažené v hlízách rostliny maca
(Lepidium meyenii), původem z peruánských And, mohou zlepšit kvalitu spermií u býků, jak prokázaly výsledky studie Eidgenössische Technische Hoch
schule Zürich a společnosti Swissgenetics. Mladí býčci s nedostatečnou kvalitou spermií dostávali po dobu 10 týdnů
výtažek z rostliny maca. Ten stimuloval
tvorbu spermií schopných pohybu. Také
byl prokázán pokles počtu vadných spermií. U býků s normální kvalitou spermatu se počet spermií zvýšil.
Zdroj: http://www.agronavigator.cz,
4. 4. 2011
Automatizovaná očista a dezinfekce paznehtů
Využití systémů na čištění a dezinfikování paznehtů přispívá ke zlepšení
zdravotního stavu končetin dojnic. Na
trhu jsou k dispozici zařízení na omývání paznehtů dojnic, která by měla
zlepšit celkovou hygienu paznehtů snížením infekčního tlaku a infekčních
nemocí, jako jsou dermatitis digitalis
a interdigitalis. Výrobci koncipují tato
zařízení speciálně k očistě paznehtů
a následnému nebo kombinovanému
použití biocidů. Čištění a hygienizace
paznehtů probíhá ve dvou fázích. Po
vstupu dojnice do zařízení probíhá sprchování paznehtů max. 3 minuty. Použitá voda se shromažďuje ve speciální
nádrži pod pohybovou chodbou, kde je
přefiltrována a může být opětovně použita. Jako bioxid se využívá 25% peroxid vodíku stabilizovaný ionty stříbra
v kombinaci s 5% kyselinou peroctovou. Výsledky:
• Zařízení by mělo být zásadně instalováno v oblasti před čekárnou. Jen tak
dojnice s očištěnými paznehty profitují z aplikace biocidu.
• Díky očistě a dezinfikování paznehtů
dvakrát denně bylo 3 týdny po začátku
pokusu riziko vzniku onemocnění
dermatitis digitalis u kontrolní skupiny (bez čištění a dezinfikování) 1,8x
vyšší než u dojnic z pokusné skupiny.
• Po vysazení účinného dezinfekčního
prostředku začal opět významně stoupat procentický poměr nemocných
dojnic a blížil se výchozím hodnotám.
Kontrolní skupina zůstala konstantně
„špatná“. Čištění paznehtů pouze cirkulující filtrovanou vodou nestačí.
Hodně závisí také na počasí, hygieně
pohybových ploch a loží.
• Pokračování dezinfikování paznehtů
po koupeli přinesl vnímavým zvířatům opět významné zlepšení zdravotního stavu jejich končetin. Nově naskladněná zvířata v podniku naproti
tomu na začátku bojovala s těžkými
lézemi dermatitis digitalis.
Čisté paznehty jsou podstatným předpokladem účinnosti pečujících prostředků. Dokonalá očista paznehtů
u posuzovaného systému je základem
pro následné použití biocidů. Jen oplachování filtrovanou vodou nemá dostatečný profylaktický účinek. Hygiena
paznehtů může být učinná jedině za
předpokladu, že souběžně probíhá pravidelná úprava paznehtů.
Zdroj: http://www.agronavigator.cz,
8. 4. 2011
CH OVS K OT U
CS02_se zveta 5
d
úU
nB
o eRn
2 0 0
19
1
5
18-04-2011 11:39:28
Š L E C H T Ě N Í
První býci s genomickými hodnotami ze srpna 2010 získali v pro
Genomická selekce: prvn í
Hodnocení prvních 64 býků, kteří z genomických plemenných
hodnot přešli na plemenné hodnoty s informacemi o dcerách, se
zvýšilo o 9 bodů indexu NVI. Z těchto 64 býků se u 13 změnilo
jejich hodnocení o více než 40 bodů v indexu NVI a 12 býků se
udrželo v nejlepší „šestnáctce“. Obě společnosti, CRV i Genetic
Evaluation of Sires (GES), jsou s těmito výsledky velmi spokojeny.
text Florus Pellikaan překlad Hana Popelářová
P
rvní hmatatelné výsledky genomické selekce byly velice netrpělivě očekávány. Na základě dvou proběhlých výpočtů
plemenných hodnot (PH) je již možné provést první analýzu.
V srpnu 2010 byly poprvé v Nizozemsku pod záštitou společnosti GES zveřejněny plemenné hodnoty zahrnující genomická
data. Výsledkem byl mimo jiné nový seznam mladých býků,
jejichž PH byly založeny pouze na jejich původu a genomice.
Mezi srpnem a prosincem 2010 se u 64 býků dostalo průměrně
100 dcer do laktace a v prosinci 2010 se do jejich PH poprvé
započítaly i výsledky těchto dcer. Otázkou samozřejmě bylo,
jak dopadne porovnání srpnových genomických hodnot s prosincovými, kde jsou započteny i informace o dcerách. Tabulka 1 ukazuje průměrné PH býků v srpnu spolu s průměrnými
PH v prosinci. Pokud jde o index NVI, 64 býků mělo průměr
60 NVI v srpnu a 68,9 NVI v prosinci. Po zaokrouhlení to znamená nárůst o 9 bodů NVI. Navíc u znaků mléka a bílkovin
mají býci díky zařazení informací od dcer vyšší hodnoty. Hodnoty pro znaky vemene a celkovou stavbu těla zaznamenaly
menší pokles. Pokles také nastal u 25 % nejlépe hodnocených
býků, seřazených dle jejich genomických hodnot (16 býků).
Konzervativní přístup
„Plemenné hodnoty založené na údajích o dcerách jsou v průTab. 1: Průměrné genomické plemenné hodnoty ze srpna 2010 a průměrné PH s údaji
o dcerách z prosince 2010
všichni býci (celkově 64)
genomická
PH s údaji
hodnota
o dcerách
znak
NVI
mléko kg
bílkoviny kg
vemeno
končetiny
typ celkově
dlouhověkost
plodnost
som. buňky
6
CS02_main article 6
60,0
686,3
20,3
102,9
102,0
103,5
148,6
96,5
100,3
C H O VSKOTU
68,9
703,7
22,2
102,2
101,7
103,0
163,7
97,0
100,7
D
Ú
Ř ÍU
NJ B
O
E EN
RN
25 % nejlepších býků dle znaků (16 býků)
genomická
PH s údaji
rozdíl
hodnota
o dcerách
rozdíl
9,0
17,5
1,8
–0,7
–0,3
–0,5
15,1
0,5
0,4
122,6
1447,9
35,8
106,5
105,4
107,4
400,4
100,2
105,4
121,6
1482,7
39,2
105,6
104,9
107,1
395,1
100,3
105,5
–1,0
34,8
3,4
–0,9
–0,5
–0,3
–5,4
0,1
0,1
200
19
1
18-04-2011 11:40:45
ali v prosinci 2010 plemenné hodnoty zahrnující údaje o dcerách
n í výsledky jsou pozitivní
breeding
PH pro NVI
value
zahrnující
NVI incl.
údaje
daughter
o dcerách
info
in(prosinec
December
2010)
2010
250
200
150
100
50
0
–50
–100
–100
–50
0
50
100
150
genomic breeding
for NVI
in August 2010
PH pro value
NVI (srpen
2010)
200
250
Graf 1: Genomické plemenné hodnoty indexu NVI 64 býků a plemenné hodnoty s údaji o dcerách. Čím jsou body blíže k přímce,
tím více se tyto hodnoty shodují
PH pro typ zahrnující údaje o dcerách
(prosinec 2010)
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
PH pro typ (srpen 2010)
Graf 2: Genomické plemenné hodnoty typu 64 býků a plemenné
hodnoty s údaji o dcerách. Čím jsou body blíže k přímce, tím jsou
si tyto hodnoty bližší
měru velmi podobné hodnotám genomickým. To platí jak pro
skupinu jako celek, tak i pro 16 nejlepších býků. A s tímto výsledkem jsme velmi spokojeni,“ říká Sander de Roos, manažer
šlechtění u společnosti CRV. „Zaznamenali jsme, že někteří lidé
stále genomickým hodnotám nedůvěřují a i z toho důvodu jsou
tyto první analýzy velmi cenné. Celkově vzato máme u plemenných hodnot býků poněkud nižší odhad indexu NVI založený na genomice, jelikož jsme k nim záměrně zaujali konzervativní přístup.“
Rozdíly mezi průměrnými plemennými hodnotami v srpnu
a těmi v prosinci jsou tak malé, že Sander nepotřebuje jejich
další rozbory. „V tomto případě však zatím mluvíme o omezeném počtu býků, kteří mají relativně málo dcer a všechny na
prvních laktacích.“
Spolehlivost plemenných hodnot v rámci indexu NVI se zvýšila
mezi dvěma počítáními o 13 % na celkových více než 76 %. „To
je však stále velmi limitující,“ říká Sander. „Bude to trvat ještě
několik let, než budeme schopni určit definitivní plemenné
hodnoty býků.“
CH OVS K OT U
CS02_main article 7
D
Ú
Ř ÍU
NJ B
O
E EN
RN
2 0 0
19
1
7
18-04-2011 11:40:57
Š L E C H T Ě n Í
Ověřování
Prvotní pozitivní výsledky genomické selekce nejsou pro Sandera žádným překvapením. „Provádíme ověřování několikrát do roka tím, že také porovnáváme
plemenné hodnoty, avšak s mnohem
větším počtem býků, včetně býků s dcerami na vyšších laktacích. Tyto současné
výsledky jsou totožné s tím, co jsme již
v našich studiích zjistili.“
Rozdíly mezi genomickými plemennými
hodnotami a PH založenými na potomstvu u jednotlivých býků jsou znázorněny v grafech 1 a 2. Hodnoty se týkají
indexu NVI a celkové stavby těla.
Z celkových 64 býků se u 10 z nich index
NVI zvýšil o více než 40 bodů a 3 býci
v indexu o více než 40 bodů klesli. „Tento výsledek odpovídá očekávání při takovémto navýšení spolehlivosti. Genomická plemenná hodnota má spolehlivost
63 %, a proto zatím neexistují absolutně
neměnné genetické hodnoty,“ říká Sander. „Pokud se v příštím výpočtu PH přidají býkům prověřeným na potomstvu
do hodnocení další dcery a index NVI
jim klesne či stoupne o 20 bodů, bude se
nad tím někdo podivovat?
To samé platí u býků, kterým se mění
genomické plemenné hodnoty na plemenné hodnoty zahrnující údaje od dcer.
Pokud by tyto hodnoty kolísaly příliš,
bylo by to znamení, že je něco špatně.
Naše výsledky však ukazují, že to není
tento případ.“ Podle Sandera vyplývá
z analýzy prvních výsledků genomické
selekce přesně to, čeho chce společnost
CRV touto technologií dosáhnout. „Skupina nejlepších býků, dokonce i s údaji
o dcerách, se pohybuje v rámci plemenných hodnot stále vysoko v průměru.
Za předpokladu, že jsme v roce 2006 použili pouze býky, mající v srpnových ple-
8
znak
počet býků, kteří se
udrželi v TOP 16
NVI
typ celkově
som. buňky
12
13
12
Tab. 2: Počet býků v TOP 16 podle
genomických PH a PH založených na
dcerách
menných hodnotách index NVI vyšší než
50, neměl by nám žádný kvalitní býk
uniknout. Ze skupiny býků, kteří měli
genomickou plemennou hodnotu menší
než 50 NVI, je nyní nejvýše postavený
s indexem NVI 70. Navíc by neměl být
použit žádný býk s nynějším NVI nižším
než 40 (s údaji o dcerách).
Matky nejsou zahrnuty
Tabulka 2 ukazuje, kolik býků z 25 %
nejlépe hodnocených (celkově 16 býků)
na základě genomiky v srpnu 2010 se
udrželo mezi 25 % nejlepšími býky s plemennými hodnotami obsahujícími údaje o dcerách v prosinci 2010. U indexu
NVI a počtu somatických buněk to bylo
12 býků, pro celkový exteriér to bylo
býků 13. Nejlepší čtyři býci v celkovém
typu zůstali nezměněni v srpnu i prosinci a někteří si o jeden či dva body polepšili. První nizozemské výsledky jsou výrazně
příznivější
než
předchozí
zkušenosti z Nového Zélandu či USA.
Sander má pro to jisté vysvětlení.
„V těchto zemích se totiž do výpočtů započítávaly i údaje o matkách býků. Zahrnutí údajů o vysoké produkci či výborném exteriéru matky býka vedlo
k velkému nadhodnocení. Později, když
se do produkce zapojily i dcery těchto
býků, jejich hodnoty prudce klesly.
Proto jsme se ještě před oficiálním
zveřejněním genomických plemenných
hodnot rozhodli, že se informace o matkách býků nebudou do výpočtů zahrnovat.“
Když v roce 2008 začala společnost CRV
využívat genomickou selekci a zveřejnila genomické plemenné hodnoty pro
býky v testaci, údaje o matkách se ještě
využívaly. „V té době to bylo logické, jelikož zveřejňování hodnot průměru rodičů u testovaných býků bylo všeobecně
přijímáno a ty také obsahovaly údaje
o matkách býků. V okamžiku kdy jsme
zjistili, že je v zájmu objektivnosti genomických hodnot potřeba odstranit údaje
o matkách, rozhodli jsme se to provést
naráz. V důsledku toho jste viděli náhlý
pokles plemenných hodnot býků.“
Sander ještě k těmto prvním výsledkům
dodává: „Nějaké odchylky se s určitostí
u jednotlivých býků objeví, a proto zdůrazňujeme důležitost používání několika genomických býků najednou. Býci
InSire, které nabízíme, mají hodnotu
NVI kolem 200. I za několik let se zřejmě
budou stále pohybovat v průměru kolem
hodnoty NVI 200, avšak jeden býk může
mít NVI 150 a jiný 250.“
„Chovatel, který bude používat skupinu
býků, nebude tolik riskovat. Narodí se
mu několik dcer po špičkovém býku
a několik po býku, jehož index trochu
poklesl. Avšak i tento býk bude svou kvalitou srovnatelný s mnoha populárními
býky.“
„Je to určitě pozitivní signál“
„Pro mě jako výzkumného pracovníka
a někoho, kdo je odpovědný za odhad
plemenných hodnot, znamenají tyto
hmatatelné výsledky jisté ospravedlnění
naší důvěry v tuto technologii.“ To je
první odpověď Roela Veerkampa, koordinátora organizace GES, zabývající se genetickým hodnocením býků v Nizozemsku. „Nejlepším ověřením jsou vždy
výsledky v praxi. Toto je nová technologie v raném stádiu vývoje, kdy se stále
mohou stávat nepředvídatelné skutečnosti. Současné výsledky však potvrdily
naše očekávání a to je velmi povzbudivé.“ Podle Roela poskytují tyto analýzy
chovatelům dobrý návod na správné využití genomické selekce. „Pokud chtějí
použít genomické býky s vysokým indexem, budou nyní vědět, že jejich index
vysoký zůstane a genomické plemenné hodnoty se potvrdí. Při spolehlivosti
63 % musíte stále s nějakými změnami
počítat, nicméně genomičtí býci mají
v současné době tak vysoké hodnocení,
že si mohou nějaké ty malé změny dovolit. Doporučení používat genomické
býky ve skupinách však zůstává.“ l
V EEC
T EH EOL VT S jKaOnTuUa r
D
ú iu
nB
o
1 E/rn
2 22 00 01 91
CS02_main article 8
18-04-2011 11:41:08
INFO AGROPARTNER
Automatické branky Lely Boetech
Lely se snaží o dosažení komplexní automatizace chovu dojnic, v rámci toho
jsou automatické branky dalším nástrojem k dosažení tohoto cíle. Automatická branka Lely Boetech byla vyvinuta tak, aby umožňovala chovateli
vytvářet krátkodobou čekárnu a usnadnila mu práci s doprovodem dojnic
k dojicímu robotu. U tzv. svobodného
pohybu je počet doprovázených dojnic
a jejich umístění do dočasné čekárny
před robotem silně závislé na konkrétní situaci v chovu, především na zdraví paznehtů, managementu krmení,
chutnosti koncentrátu v robotu a jeho
volné kapacity. Tyto branky ohraničují
prostor dočasné čekárny u dojicího
robota a umožňují shromáždit doprovázená zvířata v prostoru před robotem. Obsluha má díky dálkovému ovládání možnost branky stiskem tlačítka
zvedat a spouštět, což značně usnadňuje tuto proceduru, která se provádí
2x denně. Branky mají stavebnicovou
montáž, lze je kdykoli a kamkoli dodatečně nainstalovat. Jsou poháněny stlačeným vzduchem, k 1 robotu lze nainstalovat až 3 branky. Jejich další
výhodou je, že se po podojení shromážděných zvířat automaticky zvednou
a umožní zcela svobodný pohyb dojnic
v celém prostoru. Další možností pro
jejich nastavení a ovládání je X-link
(dotyková obrazovka) Astronauta.
Produkce dojicích
robotů Lely v USA
Lely plánuje zahájení produkce
dojicích robotů koncem roku
2011 v USA. Pro tento záměr bude
vybudována zcela nová produkční kapacita v městě Pella (Iowa).
Realizace této investice je reakcí
na zvýšený zájem o dojicí roboty
v USA a Kanadě. Cílem je dále lepší prezentace značky Lely a bližší
styk se zákazníky a výrobcem.
Úspěšné jarní Dny otevřených dveří 2011
Počátkem března úspěšně proběhly
na našich střediscích ve Staňkově
a v Soběslavi Dny otevřených dveří.
Této akce se na obou střediscích zúčastnilo cca 1 000 lidí z řad zákazníků, studentů a učitelů středních škol, tisku
i obchodních partnerů.
Všem zúčastněným děkujeme za jejich
zájem o naši činnost a produkty, které
nabízíme.
Výstavní plocha se stroji v Soběslavi
AGRO-partner, s r. o., Květnová 506/2, 392 01 Soběslav, Tel.: +420 602 413 891, e-mail: [email protected]
CH OVS K OT U
CS02_company news AgroPart 9
D U B EN
2 0 1 1
9
18-04-2011 12:36:23
O
FA R M Ě
Horal, akciová společnost, Hláska
Všechny louky a pastviny, na kterých společnost
hospodaří, patří do podhorských a horských oblastí.
Hláska
Počet krav:
Užitkovost (r. 2009):
Rozloha:
Zaměstnanců:
260
6 740 kgM, 3,82 %T, 3,32 %B
1 484 ha
37
Nový koncept výživy se osvědčil
Horal, akciová
společnost, Hláska
Jak název napovídá, tento podnik sídlí v malé vesničce Hláska
H
oral, akciová společnost, Hláska podniká na výměře 1 484 ha zemědělské
půdy, z čehož je 551 ha orné půdy. Hospodaření probíhá v nadmořské výšce od
300 do 800 m n. m. Struktura rostlinné
výroby je závislá na potřebách živočišné
výroby, s cílem zabezpečit dostatek kvalitních objemných krmiv, včetně pastvy
na loukách. „Zbylá plocha je využita
k pěstování tržních plodin, jako je řepka, trávy na semeno nebo léčivé rostliny,“ vysvětluje ředitel společnosti Ing.
Jiří Dostál.
Živočišná výroba
V živočišné výrobě se společnost zaměřila na chov skotu, a to zejména pro výrobu mléka, dále na chov krav bez tržní
produkce mléka a odchov jalovic a zástavového skotu. Z celkového počtu asi 970
kusů skotu je 260 dojnic, většinou českého strakatého plemene.
Společnost Horal Hláska dříve spolupracovala se Zemědělskými službami Běstovice. V té době tam jezdívala pojízdná
mísírna, která míchala krmné směsi pro
dojnice. V roce 2009 se ovšem uvedená
společnost stala součástí mezinárodní
krmivářské firmy De Heus a s těmito
změnami přišel také nový koncept ve výživě skotu.
na okraji hor. Vzhledem k tomu, že se nachází v okrese Rychnov
nad Kněžnou, máme na mysli Orlické hory. Veškeré louky a pastviny patří do marginálních, tj. podhorských a horských oblastí.
autor Ing. Aleš Klusoň
a varianta s koncentrátem. Náklady na
krmné dny vycházely v obou případech
přibližně stejně, a tak jsme se rozhodli,
že nový systém krmení vyzkoušíme a po
půl roce vyhodnotíme,“ říká zootechnik
a předseda představenstva v jedné osobě,
Ing. Viktor Hovorka.
Do té doby se užitkovost na dojenou krávu pohybovala za posledních 6 měsíců
na úrovni 19,9 kg mléka/ks/den. Stádo
bylo rozděleno do 5 skupin: suchostojky,
příprava na porod, první fáze, druhá
fáze a třetí fáze laktace. Problémem byla,
jako u většiny červenostrakatých chovů
v České republice, vysoká kondice krav
na konci laktace. „S novým systémem
krmení jsme začali v polovině března
2010.“ Rozdělení stáda zůstalo stejné
a krmná dávka pro 1. fázi laktace obsahovala 10 kg travní (luční) senáže, 18 kg
kukuřičné siláže, 2 kg Alkalage, 1 kg
sena, 6,5 kg TMR Balance C, 3,5 kg vlastního obilí a 0,5 kg Megapro. Koncentrace
NL v 1 kg sušiny dosahovala 16,9 %
a energie byla 1 045 VEM (7,23 NEL).
Travní senáž měla 16 % NL a 26 % vlákniny, energii 953 VEM (6,6 NEL), frakci
ADL 17 g (ideální hodnota z hlediska
stravitelnosti je 14–20 g) a stravitelnost
organické hmoty (StOH) necelých 70 %
(optimální hodnota je 68–72 %), kukuřičná siláž měla 316 g škrobu/kg sušiny
a 1 018 VEM (7 NEL).
V tabulkách 1 až 3 jsou uvedeny užitkovosti dojnic v závislosti na stáří laktace
za měsíce duben, květen a červen. Močo-
Letos by se mělo přejít na stlaní separátem
Nový koncept výživy
Cílem tohoto nového přístupu je nabídnout farmáři v jedné koncentrované
komponentě vše, co kráva potřebuje,
mimo vlastního obilí a objemných
krmiv. To znamená dávat do krmného
vozu pouze vlastní objemná krmiva,
vlastní obilí a koncentrát. Tímto zásadním snížením počtu komponent se významně eliminují chyby krmičů a také
čas potřebný pro míchání, tzn. i celková
doba krmení.
„S tímto novým trendem výživy jsem byl
osloven společností De Heus. Po chvíli
rozmýšlení jsem zadal jasný úkol: Vyčíslit vše po stránce financí. Za pár dní byly
na stole dvě varianty krmných dávek
spočítané do živin a nákladů. Tedy varianta s krmnou směsí z pojízdné mísírny
10
C H O VSKOTU
CS02_Czech farmreport 10
D
Ú
Ř ÍU
NJ B
O
E EN
RN
200
19
1
18-04-2011 12:01:49
dní v laktaci
1. laktace
2. laktace
3+. laktace
všechny laktace
počet zvířat
1-40
41-100
101-199
200-305
305+
průměr, resp. suma
21,68
32
33,49
30,59
29
26,4
29,77
31,6
29,4
56
25,31
22,36
23,14
23,78
80
16,12
12,2
12,63
13,63
36
8,94
8,7
8,94
8,11
17
21,96
24,87
23,21
23,19
218
Tab. 1: duben 2010
dní v laktaci
Rok 2010 senážím nepřál
vina se v tomto období pohybovala na
úrovni okolo 30 mg/100ml.
V květnu se objevil příjemný problém
k řešení: Zvýšila se produkce mléka, které se nevešlo do paka a bylo nutno zajistit další.
Červenec, srpen a září 2010 vycházely dle kontroly užitkovosti 23,16 kg,
21,42 kg a 20,19 kg mléka, přičemž užitkovost skupiny od 200 do 305 dnů byla
v průměru vždy nad 15 kg mléka. To, že
více dojily i krávy na konci laktace, mělo
pozitivní vliv na jejich kondici, která se
neustále měnila k lepšímu a procento
tlustých krav se v této fázi snižovalo.
Kondice krav má totiž významný vliv na
žravost zvířat po otelení. Všeobecně lze
říci, že zvířata, která jsou tlustá před otelením, po otelení méně žerou a můžeme
u nich očekávat více problémů a horší
start laktace.
V průběhu tohoto půl roku se měnila
hlavně kvalita travních senáží z extenzivních luk. V červenci se přecházelo na
senáž s obsahem 13,7 % NL, 28,2 %
vlákniny, energií 831 VEM (5,77 NEL),
ADL frakcí 34 g a StOH 63,6 %. V srpnu
Většina dojnic je českého strakatého plemene
1. laktace
2. laktace
3+. laktace
všechny laktace
počet zvířat
1-40
41-100
101-199
200-305
305+
průměr, resp. suma
23,27
35,48
33,86
30,1
36
25,81
31,71
32,37
30,77
49
23,53
23,17
25,46
24,06
82
17,86
15,77
13,98
15,32
36
14,3
9,55
14,3
10,41
8
22,6
27,39
24,85
24,64
211
1-40
41-100
101-199
200-305
305+
průměr, resp. suma
25,5
34,33
26,05
28,07
23
25,38
33,74
34,81
31,45
55
23,44
25,68
25,96
24,94
79
18,51
14,53
15,3
16,6
64
15,1
6
15,1
12,87
6
22,23
26,49
24,5
24,16
227
Tab. 2: květen 2010
dní v laktaci
1. laktace
2. laktace
3+. laktace
všechny laktace
počet zvířat
Tab. 3: červen 2010
se otevřela jáma z prvních sečí, které
v celé České republice většinou nedopadly dobře a ani Horal Hláska nebyl výjimkou. Z důvodu špatného počasí se sklízelo velmi pozdě a to mělo obrovský vliv
na koncentraci živin. Hodnoty byly
pouze 11 % NL, 29 % vlákniny, energií
VEM 755 (5,24 NEL), nestravitelná frakce
ADL 42 g a StOH 60,4 %. Kvalita senáží je
rozhodující nejen z hlediska koncentrace živin, ale i z hlediska chutnosti. Rozdíl energie 100 jednotek VEM ovlivňuje
příjem sušiny o 1 kg, a to samozřejmě
přímou úměrou. V dubnu se krmila senáž s 953 VEM a od srpna byla hodnota
VEM v senáži 755, což je nezanedbatelný
rozdíl, který se jen velmi těžce a nákladně dohání. Z hlediska stravitelnosti se
postupem času také nic nezlepšilo. Nestravitelná frakce ADL byla v dubnu 17 g
a od srpna 42 g. Nebylo tedy jednoduché
najít správně vybalancovanou krmnou
dávku.
Závěry
Z hlediska ekonomiky je zřejmé, že vyšší
produkce mléka snižuje jednotkové výrobní náklady. Po zařazení koncentrátu
se výrazně zvýšila mléčná produkce a během půl roku se tak snížily náklady na
1 litr mléka. Náklady na krmení (jádro +
objem) byly původně 2,97 Kč/l a klesly na
2,74 Kč/l a náklady na jadrná krmiva
klesla z 2,12 Kč/l na 1,82 Kč/l.
„Cílem naší společnosti je rozumně provozovat zemědělskou výrobu v podhorských podmínkách, k čemuž přispívá
i nový koncept společnosti De Heus,
a proto jsme se rozhodli v něm pokračovat,“ říká Ing. Jiří Dostál.
„V roce 2007–2009 již došlo k modernizaci objektů živočišné výroby a výstavbě
nové dojírny; nyní plánujeme, že v roce
2011 přejdeme ze stlaní slámou na kejdové hospodářství se stlaním separátem.
V roce 2011 je také plánována výstavba
bioplynové stanice s cílem zpracovat hovězí kejdu a přebytečnou biomasu.“ l
CH OVS K OT U
CS02_Czech farmreport 11
D
ú
ř íU
nj B
o
e en
rn
2 0 0
19
1
11
18-04-2011 12:01:59
T O P
Č E S K É
S T R A K A T É
TOP býků plemene české strakaté
Erogen RAD-253 stále
jedničkou v České republice
Březnové výpočty plemenných hodnot přinášejí nejnovější
porovnání výsledků býků v České republice. Celá polovina
býků z první desítky pochází ze šlechtitelského programu
společností CRV, Reprogen a Jihočeský chovatel.
autor Danuše Kolářová
O
dborná veřejnost jistě zaregistrovala, že u plemenných hodnot
zevnějšku nedošlo u býků ke změnám.
Vzhledem k tomu, že je zapracovávána
změna v parametrech celkového hodnocení rámce, osvalení a hlavně končetin a vemen, budou plemenné hodnoty
zevnějšku publikovány až po schválení
nového výpočtu Interbullem. Již několik let dochází v rámci Evropské Simental-Fleckvieh federace ke sjednocování
hodnocení lineárního popisu krav, které
v letošním roce přinese jednotný výpočet i pro celkové charakteristiky.
TOP 30 SIC
Mezi třicítkou nejlepších býků v ČR je
18 býků původem z českých chovů, kteří
u nás prošli klasickou testací a kontrolou dědičnosti. Sedm býků pochází
z Francie, přičemž Nenni a Masolino byli
používáni jako již prověření býci a v ČR
nebyli testováni. V první třicítce býků
jsou také 3 býci původem z Německa
a 2 býci z Rakouska, z nichž RAD-218 byl
v ČR testován, ostatní byli používáni na
základě plemenných hodnot (PH) DEU+AT. Zastoupení otců nejlepších býků je
následující: 13 býků má otce fleckvieh,
11 býků má montbéliarde otce a šest
býků má otce narozené v ČR. Momentálně nejúspěšnějším otcem býků v TOP 30
SIC je NIC-010 Nenni, který sám má druhý nejvyšší SIC a jeho dva synové Utah
NIC-013 a Epocha NIC-017 jsou na 3.,
respektive na 6. místě v souhrnném indexu SIC. Třemi syny je zastoupen Regio
RAD-104 (8., 26. a 30. místo) a Dionis
BA-097 (21., 28. a 29. místo).
HG-279 Fantom
Dcera CZ 210984 921, chov.: ZS Dublovice, a.s
Úspěšnost programů
Mezi nejlepšími 30 býky má nejpočetnější zastoupení šlechtitelský program
CZ ČESTR. Devět býků z tohoto programu je v majetku společnosti CRV Czech
Republic, z toho Cansar RAD-178, Bonsai
Tab. 1: Hodnoty býků z TOP 30 SIC dle země původu
země původu
program
ks
SIC
DSImlk
IMUFW
RPH
ram
RPH
osv
RPH
kon
RPH
vem
CZ
CZ ČESTR
Natural
Plemo
Impuls
12
1
2
3
18
1
4
5
3
2
2
7
30
128
124
129
124
127
122
125
125
126
137
131
131
128
124
118
122
119
123
114
121
119
123
129
130
127
123
102
97
102
104
102
108
112
111
92
99
96
95
102
111
88
109
91
106
107
119
116
109
112
119
113
109
94
101
101
94
95
113
103
105
72
84
80
78
93
102
115
111
111
105
98
108
106
97
110
100
101
105
119
125
122
114
119
120
107
110
134
127
123
129
120
celkem z CZ
DEU+AT
Plemo-test.
IMPORT-prověř.
celkem z DEU+AT
FRA
Plemko-test.
Plemo-test.
IMPORT-prověř.
celkem z FRA
Ø TOP 30 SIC
12
C H O VSKOTU
CS02_proven Fleckvieh 12
DUBEN
Dcera CZ 163315 962, chov.: Žerotín, a.s.
UF-094, Buss MOR-117, Fantom HG-279
a Dialog BA-102 žijí a produkují inseminační dávky na ISB Zásmuky. Erogen
RAD-253 a Dagrin RAD-225 v majetku
Reprogenu jsou odebíráni na domovské
ISB Třeboň. Epocha NIC-017 v majetku
Jihočeského chovatele se těší dobrému
zdraví i produkci na ISB Homole.
2011
18-04-2011 12:38:02
poř.
registr
jméno
otec
OM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
34
37
40
47
50
53
59
61
65
71
73
75
76
82
86
87
88
89
RAD-253
NIC-010
NIC-013
RAD-146
NIC-015
NIC-017
UF-121
RAD-178
UF-094
RAD-214
HG-195
UF-084
MOR-117
UF-119
MOR-161
AMT-030
HEL-041
MOR-160
MKM-252
SAL-071
BA-100
MOR-135
HG-260
AMT-019
HG-279
RAD-218
HG-218
BA-102
BA-109
RAD-225
HG-259
ZEL-110
HG-215
MOR-121
UF-095
HEL-047
MKM-255
RAD-110
UF-125
MOR-119
MKM-278
HG-211
RAD-121
RAD-227
BD-065
BA-106
HG-278
RAD-122
MKM-276
EROGEN
NENNI JB
UTACH JB
ALIBABA
VALFIN JB
EPOCHA ET
DEWALT ET
CANSAR ET
BONSAI
VANSTEIN
AKYTA
BAZANA
BUSS
UDIL
MANDELA ET
URBANISTE
AMON
MALINT
BAK
AOSTIN
DREAM ET
CARUS
EXPRES ET
MASOLINO
FANTOM
INTERMEZZO
WEINOLD
DIALOG ET
DUSTIN ET
DAGRIN
EPIGRAF ET
ERSO
CESNA
BANDOG
CENTURIO
BARTON
BAZAR
APORT
EDHAR
BURAK
DELEGAT
BASE
APOLO
DZENTLMEN
EQUIPA
DARAN
FROGO
ATRAKCE
CARAK
RAD-071
NIC-001
NIC-010
RAD-095
290-019
NIC-010
UF-036
RAD-104
UF-036
RAD-095
HG-076
UF-054
MOR-059
UF-076
290-067
AMT-019
HEL-023
290-341
MKM-221
SAL-025
BA-097
MOR-045
HG-218
AMT-005
HG-218
RAD-104
264-802
BA-097
BA-097
RAD-104
HG-218
ZEL-071
HG-109
MOR-045
UF-066
HEL-008
MKM-221
RAD-086
UF-066
MOR-045
MKM-229
HG-109
RAD-095
RAD-064
BD-063
BA-097
HG-218
RAD-095
MKM-229
REN-441
293-035
290-340
MKM-198
263-023
UF-005
UF-008
UF-006
HEL-003
MOR-036
BD-015
HEL-023
REZ-300
HEL-023
299-195
HEL-023
BJ-076
RAD-050
MOR-007
LM-385
LC-278
MKM-164
LC-278
UF-006
REZ-327
HG-168
RAD-047
LC-278
TAR-005
MOR-079
LC-278
UF-022
MOR-021
RDA-203
HG-137
JUN-618
HG-047
REN-387
MOR-045
UF-005
HM-013
ZEL-037
REZ-300
BJ-148
REN-318
EB-373
RDA-203
EB-285
RAD-044
SIC
144,6
138,6
137,9
135,3
135,1
134,8
130,9
129,2
128,1
128,0
128,0
127,1
127,0
126,3
126,1
125,7
125,5
124,5
124,1
123,8
123,6
123,2
123,1
123,0
122,4
122,0
121,9
121,9
121,8
121,8
121,8
121,6
121,3
120,7
120,0
119,6
119,5
119,1
118,5
118,3
117,7
117,5
117,1
117,1
116,5
116,0
115,6
115,5
115,5
DSI- IMUmlk FW
145
138
136
131
122
132
134
122
125
121
117
125
133
128
120
117
120
121
116
122
118
112
113
121
118
114
120
116
121
114
123
113
122
111
109
117
118
129
113
110
123
114
121
115
112
116
115
117
112
101
102
101
99
96
105
98
107
99
117
109
89
88
97
107
89
103
113
104
97
97
96
104
90
95
108
111
115
104
109
104
100
99
97
102
94
108
98
90
93
96
90
94
87
99
102
107
97
103
DSIrep
DSIdlh
PH
Mkg
PH
%T
103
128
134
103
132
85
98
103
85
106
96
104
98
110
109
111
136
90
115
78
109
113
129
104
104
106
101
115
122
101
89
88
91
105
109
96
90
93
104
93
104
100
100
122
88
97
101
104
123
116
108
109
123
136
122
109
122
124
113
129
123
108
106
115
134
110
111
119
124
121
133
120
119
121
118
106
106
101
117
107
131
111
129
127
119
108
90
124
132
98
122
104
114
121
105
102
102
104
1349
1518
1160
1055
598
1201
1262
986
769
689
464
1011
1131
1181
521
231
695
429
575
739
823
280
617
888
374
586
474
641
981
399
1001
530
664
551
548
846
762
791
507
299
930
563
822
384
109
765
485
873
759
0,03
–0,33
–0,01
–0,18
0,20
–0,14
–0,01
–0,17
0,13
0,05
0,08
–0,07
0,14
–0,20
–0,09
0,24
0,03
0,19
–0,06
–0,14
–0,37
0,22
–0,25
0,02
0,41
0,02
0,24
–0,17
–0,35
0,16
–0,21
–0,07
0,16
–0,10
–0,13
–0,32
–0,06
0,24
0,10
0,11
–0,09
–0,10
0,10
0,17
0,38
–0,10
0,04
–0,18
–0,28
PH RPH
kgT kgT
60
41
49
33
38
42
53
31
41
33
25
39
58
37
17
24
31
30
21
23
11
25
11
39
41
27
35
17
19
27
29
18
38
18
15
16
29
49
28
20
34
18
41
27
27
26
24
26
15
140
129
134
124
127
129
136
123
129
124
119
127
139
126
114
119
123
122
117
118
111
119
111
128
129
120
125
114
115
121
121
115
127
115
113
114
121
133
121
116
125
115
129
120
120
120
118
120
113
PH
%B
0,20
–0,03
0,11
0,10
0,13
–0,01
–0,04
–0,11
0,08
0,05
0,13
–0,07
0,01
–0,08
0,21
0,31
0,02
0,24
0,03
0,07
–0,05
0,09
–0,08
–0,10
0,16
–0,07
0,15
–0,02
–0,09
0,07
–0,09
–0,04
0,07
–0,10
–0,15
–0,10
–0,08
0,16
–0,04
0,04
–0,07
–0,02
–0,09
0,10
0,21
–0,12
0,04
–0,16
–0,20
PH RPH
kgB vlpl
57
50
45
41
27
41
41
28
30
26
22
31
39
36
28
22
24
26
21
29
26
14
17
25
20
17
23
21
29
17
30
16
26
14
11
24
22
35
15
12
28
18
24
18
13
20
18
22
16
106
123
130
112
131
93
128
117
92
106
121
105
100
117
95
108
130
91
123
95
112
100
130
103
115
106
108
125
117
101
97
99
107
111
122
101
94
85
96
105
107
110
106
120
103
110
105
112
119
RPH
pldc
106
121
122
101
119
96
78
95
98
111
83
110
106
104
126
114
125
105
105
85
108
125
116
111
99
111
103
102
120
110
98
95
91
104
98
103
102
116
119
95
107
99
103
116
90
95
105
103
118
RPH RPH RPH RPH RPH
SB ram osv kon vem
129
95
101
98
118
110
97
131
112
101
110
105
108
103
94
119
113
122
93
119
95
123
105
111
96
93
99
108
91
103
101
95
106
102
91
117
98
90
103
113
71
113
111
116
108
100
98
109
98
114
112
96
106
127
121
115
105
125
114
120
100
75
104
122
123
81
125
79
96
88
130
111
126
122
107
113
106
113
106
86
108
97
103
105
92
92
110
88
123
104
112
85
102
108
100
112
120
94
72
88
88
104
79
88
93
108
88
107
103
71
86
69
111
77
103
106
74
98
101
98
97
72
82
113
89
113
105
96
87
105
102
87
107
89
98
68
87
93
91
101
98
87
94
94
92
101
83
101
97
105
102
114
103
91
88
102
95
102
91
107
104
120
96
96
108
123
101
115
99
119
102
110
98
109
115
114
109
111
124
110
106
117
102
111
81
121
103
95
101
100
98
126
92
98
91
93
118
117
116
126
138
125
117
111
126
112
127
141
115
119
109
141
109
97
135
122
125
127
118
128
131
120
110
95
99
119
114
131
109
139
129
121
111
111
130
133
117
119
104
117
118
111
107
100
117
TOP SIC – Plemenné hodnoty 03/2011
Průměrné hodnoty v ČR testovaných
býků z TOP 30 podle majitelů a hodnoty
importovaných prověřených býků uvádí
tabulka 1.
Mladí býci testace 2006–2007
Mezi 30 nejlepších býků v České republice se prosadilo devět býků z posledních
dvou ročníků testace, u kterých jsou
známy plemenné hodnoty s dostatečnou
opakovatelností. Erogen, Epocha i Dewalt potvrzují svoji kvalitu postavením
v první desítce býků. Erogen je býk s extrémními hodnotami mléčné užitkovosti a pozoruhodným obsahem mléčných
složek (přes +1 000 kg mléka a plusový
obsah tuku i bílkovin má už pouze
Buss).
Je určitě dobře, že mladí býci z TOP 30
SIC (s výjimkou Dialoga a Dustina) mají
i výborné hodnocení vemen u svých dcer.
Do pozice otců býků byli z ročníku 2006
vybráni Epocha, Dewalt, Dustin, Dagrin
a Edhar. Z ročníku 2007 byl vybrán Erzo
a právě probíhají přehlídky potomstva
po býcích Erogen, Fantom a Epigraf.
V tomto ročníku však ještě nejsou
u všech býků stabilizované PH, takže se
ještě může zajímavý býk objevit. l
C
VH
E EOTVESEKL O
T TJ UA ND
Ú
Ř UÍU
NJAB
O
EREN
RIN 12/ 02 0
19
2
10 0 9
CS02_proven Fleckvieh 13
13
18-04-2011 12:38:15
INFO DE HEUS
TMR Balance
Správné živiny
ve správný čas
Více než 75 % celkové mléčné
produkce krav je dáno aktivitou
mikroorganizmů v bachoru. Čím
lépe jsou krmeny, tím vyššího
zisku můžeme dosáhnout. Takže
krmení krávy je vlastně krmení
bachorových mikroorganizmů.
Tyto mikroby potřebují správný
obsah a kvalitu energie a proteinu ve správném čase. Tento proces nazýváme „bachorová synchronizace“.
Společnost De Heus představila
unikátní metodu, jak kalkulovat
krmné dávky založené na principu nazývaném SynchroFOS.
Farmáři, kteří chtějí být úspěšní
v mléčném sektoru, si jsou stále více
vědomi důležitosti profitu. Zvětšování
farem, zaměření na mléčnou produkci
a efektivita pracovníků jsou k tomu
dobrou příležitostí. Produkce většího
množství mléka pomocí objemných
krmiv je hlavní cesta ke zvýšení zisku.
Pro maximální výrobu mléka z objemných krmiv jsou nezbytně nutné informace ohledně jejich kvality. Společnost
De Heus udělala mnoho rozborů českých objemných krmiv pro stanovení
obsahů živin a zejména jejich stravitelností pro systém SynchroFOS. S těmito
znalostmi vyvinula speciální řadu směsí TMR Balance pro české farmáře k vybalancování krmných dávek s použitím vlastního obilí. Tyto směsi se hodí
do běžných dávek používaných v ČR.
S TMR Balance jsou živiny krmné dávky balancovány systémem SynchroFOS
(VEM, SDVE, vitamíny, mikro a makroprvky). Výsledkem je lepší produkce
a zdravotní stav krav, vyšší efektivita
práce a v neposlední řadě vyšší ziskovost mléčné výroby.
Kvalita mléka v roce 2009
Mléko jako potravina je bedlivě sledováno a hodnoceno. Rozbory jeho složek a
dalších parametrů jsou důležité pro chovatele (stanovení ceny), dále je řeší veterinární zákon a v neposlední řadě je mléko jednou ze základních potravin pro
Tab. 1: Ukazatele jakosti syrového kravského
mléka za rok 2009 (Zdroj: ČMSCH a.s.)
jakostní ukazatel
jednotka
rok
2009
celkový počet mikroorg.
počet somatických buněk
rezidua inhibičních látek
bod mrznutí
obsah bílkovin
obsah tuku
TPS
kasein
močovina
volné mastné kyseliny
koliformní bakterie
termorezistentní mikroorganismy
psychotropní mikroorganismy
tis./ml
tis./ml
% pozit. vzorků
°C
%
g/100 g
%
%
mg/100 ml
mmol/100g tuku
v 1 ml
tis./ml
tis./ml
40,5
264
0,2
0,527
3,35
4,02
8,77
2,66
24,52
1,29
212
0,31
8,87
výživu lidí. Pro stanovení základních
parametrů mléka jsou pro Českou republiku 3 referenční laboratoře (Laboratoře ČMSCH a.s. Buštěhrad a BrnoTuřany,
třetí
je
Centrální
laboratoř Madeta v Českých Budějovicích). Speciální rozbory provádí některé další laboratoře (SVÚ Jihlava, SVÚ
Praha-Lysolaje, Výzkumný ústav pro
chov skotu v Rapotíně, Výzkumný
ústav mlékárenský).
Parametry mléka musí splňovat limity
stanovené zákonnou normou, podle
jednotlivých parametrů (zejména %
tuku a bílkoviny) je stanovena i výkupní cena v jednotlivých mlékárnách.
Parametry mléka dnes musíme hodnotit i s ohledem na normy platné pro
celou EU. V tomto ohledu (zejména čistotě CPM a PSB) dané limity čeští chovatelé bez problémů splňují.
Za úvahu stojí parametr Počet somatických buněk (PSB), který v mnoha podnicích významně překračuje průměr
(cca 264 tis. v 1 ml mléka). Norma EU
je tím sice splněna, ale poukazuje to na
výskyt subklinických mastitid a tím
i značné ekonomické ztráty v důsledku
nižší užitkovosti krav a používání medikamentů či podpůrných doplňků. Za
zdravé stádo se považuje chov s hodnotou PSB do 200 tisíc. Z tohoto pohledu
je ještě dlouhá cesta k nápravě.
De Heus a.s. • Marefy 144 • 685 01 Bučovice • Česká republika
Tel. +420 517 307 701 • Fax +420 517 307 702 • [email protected] • www.deheus.cz
14
C H O VSKOTU
CS02_company news SKS 14
DUBEN
2011
18-04-2011 12:39:20
P Ř Í B Ě H
B Ý K A
Býk, kterému koluje v žilách krev těch nejvýznamnějších zvířat v historii
Bronson – mladý „typař“ ze
slavného rodu
Na podzim jsme poprvé představili mladého býka Bronsona. Zaujal díky velmi dobrým genomickým plemenným hodnotám, ale
bohužel nebyly dostupné inseminační dávky. Nyní však tohoto
zajímavého Boltonova syna budou moci využít i chovatelé v ČR!
autor Marie Marková
V
zhledem ke svému věku ještě nemůže mít žádné dcery, nicméně jeho
genomické hodnoty poukazují na to, že
se jedná o býka vynikajícího exteriéru.
Z hodnocení typu (3,2), indexu vemene
(3,48) a indexu končetin (3,26) vidíme, že
Bronson převyšuje současný průměr populace o více než tři směrodatné odchylky. Také není divu – Bronson má v původu vynikající „typaře“: Boltona jako otce
a Shottla v pozici otce matky.
Matka ze slavné rodiny
NEO-081 Crockett-Acres B Bronson pochází z Crockett Farms Holsteins v Ohiu,
USA. Jeho matkou je Regancrest Blush
(+1828 GTPI), která je dcerou jedné z nejslavnějších amerických plemenic – Regancrest-PR Barbie. Blush bohužel uhynula během první laktace; za 126 dnů
nadojila 4 409 kg M při 3,6 % T a 3,2 % B.
Její plemenné hodnoty svědčí o tom, že
kromě vynikajícího zevnějšku (typ +3,11;
vemeno +2,99; končetiny +2,55) by měla i
dobré hodnoty produkce (+421 M, +21 T,
+10 B / +0,02 % T, -0,01 % B); PH produkčního života i somatiky se pohybují kolem
průměru populace. Otcem této zajímavé
krávy je již zmiňovaný Picston Shottle,
býk, kterého snad netřeba představovat.
Úspěšný strýček
Plný bratr Bronsonovy matky, Regancrest
S Braxton, je využíván jako plemeník
v USA. Vzhledem k jeho původu asi nikoho příliš nepřekvapí, že tento býk má
rovněž vynikající hodnocení zevnějšku
(typ 4,08; vemeno 2,69; končetiny 3,00)
a ve většině znaků přesahuje průměr populace o několik směrodatných odchylek.
A takto výborné hodnocení si udržel,
i když už má téměř 170 dcer!
Nejlepší v USA
V chovatelském světě se najde jen málo
lidí, kteří by neznali Bronsonovu babičku – jedná se totiž o fenomenální Regancrest-PR Barbie EX92 (EX95 MS)! V roce
Regancrest-PR Barbie EX92 (o. Durham), bába býka Bronson
15
V EEC
T EH EOL VT S JKAONTUUA R
Ú
Ř IÍNJ O
1E /N
R2
CS02_sirereport Bronson 15
2009
2004 byla zvolena šampionkou ve státě
Minnesota a nominována do celoamerické soutěže tříletých krav; o tři roky později pak obsadila první příčku žebříčku
nejlepších krav dle typu v USA!
Dvanáct z jejích dcer a vnuček obsadilo
„top 40“ a 7 z nich je dokonce v nejlepší
desítce, a to včetně prvního a druhého
místa. Index Barbie se zvyšuje díky narůstajícímu počtu vysoce hodnocených dcer.
Mezi těmi je osm EX (dvě po Shottlovi
a tři po Goldwynovi) a dalších 22 dcer
bylo hodnoceno VG. Tři z těchto dcer se
rovněž dostaly na první místo v topce nejlepších amerických krav podle typu.
Není tedy divu, že potomci Barbie patří
k nejdražším zvířatům vydraženým na
aukcích po celém světě – jakmile se někde objeví tato rodina, strhne se mezi
kupci velký boj a padají rekordní částky.
Tato Chief Markova pravnučka stále po
celém světě vzbuzuje zájem chovatelů
a velmi často se také o ní píše – poslední
článek vyšel v únorovém čísle časopisu
Holstein International.
Špičková americká genetika
Chief Mark, Juror, Durham, Mtoto, Shottle či Dellia a Barbie – to jsou známá jména, která se vyskytují v původu býka
NEO-081 Crockett-Acres B Bronson. Využijte příležitosti vyzkoušet ve svém stádě špičkovou genetiku, zejména pak pokud Vaše plemenice potřebují vylepšit
exteriér! l
NEO-081 Crockett-Acres B Bronson (o. Shottle)
CH OVS K OT U
D U B EN
2 0 1 1
15
18-04-2011 14:31:34
T E C H N O L O G I E
C H O V U
Kapesní nástroj pro datový management stáda dojnic
Systém T4C do kapsy
V současné době, kdy je rychlost, dostupnost a aktuálnost informací důležitým pomocníkem při dosahování a udržování výkonnosti farmy, se objevují více či méně funkční nástroje pro řízení
managementu stád.
autor Petr Štrébl
P
ouze takový manažerský program,
který si vytvořili sami farmáři na
základě dlouholetých zkušeností a odborných znalostí, může splňovat náročné požadavky při plnění každodenních úkolů. Lely ve svých softwarových produktech využívá spolupráce
s prestižními světovými univerzitami,
a tak svým zákazníkům nabízí vysokou
užitnou hodnotu s bezkonkurenčními
vlastnostmi.
Další člen rodiny
Manažerský program T4C (Time for
Cows) pro řízení farem s automatickým
systémem dojení holandské společnosti
Lely byl doposud přístupný pouze v počítači umístěném v kanceláři farmy. Jsou
v něm kdykoliv k dispozici všechny potřebné informace pro realizaci každodenních rutinních činností i např. jednorázových upozornění na individuální
problém dojnice. K uskutečnění opačné-
Údaje konkrétní krávy o poslední návštěvě v robotu
ho toku informací (např. zjištěných říjí,
provedených inseminací nebo zjištěných
březostí) a jejich zadání do počítače pak
dojde příchodem zodpovědné osoby do
kanceláře a doplněním údajů do databáze T4C. Dnes si mohou uživatelé Astronautu oba směry toku informací zjednodušit použitím kapesního počítače nebo
dnes již běžně dostupného chytrého telefonu s operačním systémem Windows
Mobile.
Jednoduchou aktivací PDA licence v programu T4C 3 a minutovou instalací do
operačního systému přístroje uživatel
obdrží jednoduché a velmi praktické
T4C, které může nosit všude s sebou.
Potřebné informace získá kdekoliv, na
farmě, při práci ve stádě nebo třeba
na parkovišti supermarketu. Všude tam,
kde bude mít připojení sítě GSM nebo
WIFI.
První v ČR
Tento systém byl jako první v ČR zapojen do sítě dvou Astronautů A3 na farmě
společnosti AgroBOS s.r.o. Slatina. Důležitou součástí je i wifi router ve stáji,
který zabezpečuje bezdrátový přenos
signálu při synchronizaci dat v reálném
čase kdekoliv mezi zvířaty. Ačkoliv není
zdroj signálu přímo ve středu stáje, dostatečně pokrývá vnitřní uspořádání stáje do dvou skupin i jejich pohodlně stlané výběhy, a tak neomezuje práci všude
tam, kde se pohybují dojnice.
Efektivnější management
K čemu může farmář toto zařízení využít? Především má přístup k základním
informacím o každé krávě – o návštěvách v robotu, kvalitě a množství mléka,
o reprodukčním kalendáři nebo o množství koncentrátu dávkovaného v robotu.
Může se tedy rozhodovat kdekoli i např.
přímo ve stádě mezi zvířaty. Pomocí více
jak desíti sestav pracujících jako upozornění lze určit zvířata s podezřením na
zdravotní stav vemene, zvířata meškající
s návštěvou robota, neúspěšně podojené
krávy, popřípadě krávy s blížící se reprodukční událostí, jako je inseminace, zasušení či kontrola březosti.
Všechny události kalendáře je možné zadat přímo na místě po vyšetření stavu
konkrétní krávy, pokud například zjišťujeme úspěšnost předchozí inseminace
16
C H O VSKOTU
CS02_Agropartners feature 16
D
Ú
Ř ÍU
NJ B
O
E EN
RN
200
19
1
18-04-2011 14:21:28
a pozornost každé dojnici tak, aby dosáhla optimálního zdravotního stavu
a ekonomické produkce kvalitního mléka. K tomuto cíli chovatele směřuje
i Lely precizní management s velmi jednoduchým schématem: na základě všestranných, přesných a vždy dostupných
informací udělat rychlé, správné a přesné rozhodnutí, na jeho základě provést
jednoznačnou správnou aktivitu a docílit rychlého a správného výsledku. Informační systém a jeho dostupnost tak
tvoří velmi propracovaný základ pro
umožnění precizního managementu
a vysoké přidané hodnoty při produkci
mléka.
Totální kontrola stáda
Umístění chytrého mobilního telefonu v komunikační síti robota
kontrolou březosti, záznamy ukládáme
přímo do mobilního telefonu a z něho
se data okamžitě synchronizují s počítačem v kanceláři. Podobně lze provádět záznam říje, inseminace, zasušení
a otelení.
Další nespornou výhodou je okamžité
zaznamenání zdravotního stavu zvířete
a jeho kondice, plánu léčby s uvedením
příslušných medikamentů se stanovenou ochrannou lhůtou a separací mléka
krávy. Doposud je tato rutinní záležitost
prováděna vždy takovým postupem, že
farmář ráno při kontrole několika upozornění na zdravotní stav zvířat zjistí
případné komplikace, provede konkrétní zjištění stavu daných zvířat ve stáji,
a pokud rozhodne o léčbě sám nebo po
konzultaci s veterinárním lékařem, nejprve zadá aplikaci léků do T4C spojenou
s vyloučením mléka mimo konzumní
produkci pro určenou ochrannou lhůtu.
Pak se teprve může provést aplikace
antibiotik popřípadě jiných látek. V případě pořízení kapesního T4C vykoná
tyto úkony přímo na místě, tedy ve stáji,
a je jedno, zda-li řeší jeden nebo dvacet
takovýchto případů.
je další nástroj společnosti Lely, kterým
je možné snáze realizovat individuální
management.
Proč individuální management?
Protože každá dojnice je hodnotným
„spolupracovníkem“ svého chovatele.
Jeho cílem je zajistit odpovídající péči
Automatický informační systém zahrnuje upozornění pro včasnou detekci
mastitid, indikaci obsahu tuku, bílkoviny a laktózy z každého dojení, upozornění na živou hmotnost, detekci říje, kontrolu ruminace.
Řada dalších informací je k dispozici
o každé dojnici po každém dojení. Díky
informačnímu kompletu má totální
kontrolu nad každou dojnicí i celým stádem, včetně individuální ekonomiky
produkce mléka. l
Zadání inseminace krávy v mobilním telefonu
T4C v kapse
Zařízení a jeho ovládání pomocí dotykového displeje je velmi jednoduché a intuitivní. Systém je určitě velmi praktický
do každé stáje, nicméně obrovský přínos
znamená především ve stájích s velkým
počtem zvířat, kde jsou aktuální data
o jednotlivých kravách ihned po ruce
v běžně používaném kapesním zařízení.
Software je pravidelně aktualizován spolu s T4C v počítači a často obohacován
o nové funkce a upozornění. Výsledkem
CH OVS K OT U
CS02_Agropartners feature 17
D
Ú
Ř ÍU
NJ B
O
E EN
RN
2 0 0
19
1
17
18-04-2011 14:21:40
R E P R O D U K C E
Možnosti zlepšení ekonomiky v dojených stádech
Věk při prvním
otelení a mezidobí
Růst dojivosti u dojených plemen skotu v posledních letech vedl
v celé řadě zemí včetně České republiky ke zhoršení reprodukčních ukazatelů. Reprodukce hraje významnou roli v produkčním
životě plemenice.
autor Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
C
eloživotní užitkovost krávy je ovlivněna užitkovostí, věkem při prvním
otelení, délkou produkčního života, mezidobím, délkou každé z laktací, dlouhověkostí a výší nákladů a cen za realizovanou produkci. Každý z těchto ukazatelů
je možné ovlivnit řízením stáda na farmách. Selekce na produkci mléka je spojená se zhoršením reprodukce. Vedle
managementu může být plodnost ovlivněna také tepelným stresem a změnami
klimatu. Například ve Španělsku bylo vykázáno zhoršení fertility z důvodu tepelného stresu. Všeobecně je u plodnosti
uváděna nízká heritabilita. To znamená,
že rozhodující vliv na plodnost má prostředí a management stáda.
Snížení věku při prvním otelení
Vývoj věku při prvním otelení v kontrole
užitkovosti a v plemenných knihách
dvou hlavních plemen skotu chovaných
v ČR je uveden v tabulce 1. Z tabulky je
patrné, že plemenice holštýnského skotu dosáhly nižšího věku při prvním otelení než krávy českého strakatého plemene. V letech 1996 až 2010 bylo dosaženo významného zlepšení tohoto ukazatele. V kontrole užitkovosti došlo ke
snížení věku při prvním otelení z 28 měsíců a 23 dnů v roce 1996 na 26 měsíců
a 29 dnů v roce 2010. Za stejné období se
zkrátil věk při prvním otelení u krav zapsaných v plemenné knize holštýnského
plemene z 28 měsíců a 7 dnů na 25 měsíců a 25 dnů a v plemenné knize českého
strakatého plemene z 28 měsíců a 30 dnů
na 28 měsíců a 11 dnů. Snížení věku při
prvním otelení vedlo ve sledovaném období v některých chovech k významným
ekonomickým úsporám.
18
CS02_Calving age 18
C H O VSKOTU
D
ú
ř íU
nj B
O
E En
Rn
Věk při prvním otelení je jedním z ukazatelů, které ovlivňují ziskovost farem
s dojenými plemeny skotu. Rozhoduje
o počátku produkčního života krávy
a ovlivňuje její celoživotní užitkovost.
Názory na optimální věk při prvním otelení nejsou jednotné. Například u holštýnského skotu se optimální rozmezí
pohybovalo podle některých autorů v intervalu 22 až 24 měsíců, které vedlo
k omezení výskytu těžkých porodů
a k získání optimální produkce mléka na
první laktaci. Podle jiných autorů je optimální věk při prvním otelení u holštýnského skotu vyšší. Celá řada prací
uvádí jako optimální věk při prvním otelení u holštýnského skotu 23 až 26 měsíců. Svaz chovatelů holštýnského skotu
v ČR ve šlechtitelském programu na
svých WWW stránkách uvádí věk při
prvním otelení 23 až 27 měsíců. U plemene fleckvieh se v Bavorsku uvádí hodnoty charakteristické pro plemeno pro
věk při prvním otelení v intervalu 24 až
28 měsíců. V chovném cíli českého strakatého plemene se uvádí rozmezí pro
věk při prvním otelení 26 až 28 měsíců.
Věk při prvním otelení je důležitý faktor,
který ovlivňuje náklady na obnovu stáda
u dojených a kombinovaných plemen
skotu. Obecně lze konstatovat, že obnova stáda je pro chovatele dojeného skotu
nákladná. Se zvyšujícím se věkem při
prvním otelení dochází k nárůstu nákladů na odchov jalovic před jejich zařazením do stáda. Nižší věk při prvním otelení snižuje náklady na odchov plemenic
nově zařazovaných do stáda. Při hodnoNázory na optimální věk při prvním otelení
nejsou jednotné
200
19
1
18-04-2011 12:41:20
rok
kontrola užitkovosti (metoda A)
plemenná kniha
holštýnského plemene českého strakatého plemene
1996
28/23
2006
27/23
2007
27/15
2008
27/10
2009
27/03
2010
26/29
1)
českého strakatého a holštýnského plemene;
2)
uváděné roky se vztahují vždy ke konci kontrolního roku.
Zdroj: Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
28/07
26/22
26/14
26/10
26/01
25/25
28/30
28/26
28/22
28/16
28/14
28/11
Tab. 1 – Věk při prvním otelení v ČR v kontrole užitkovosti a v plemenných knihách1)2)
rok
kontrola užitkovosti (metoda A)
plemenná kniha
holštýnského plemene českého strakatého plemene
1996
400
2006
410
2007
409
2008
412
2009
411
2010
410
Rozdíl 3)
10
1)
českého strakatého a holštýnského plemene;
2)
uváděné roky se vztahují vždy ke konci kontrolního roku;
3)
rozdíl mezi roky 2010 a 1996.
Zdroj: Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
406
420
419
422
421
418
12
399
399
398
400
399
398
-1
Tab. 2 – Mezidobí v ČR v kontrole užitkovosti a v plemenných knihách1)2)
cení tohoto ukazatele se ale musí vzít
v úvahu i další ukazatele, jako jsou reprodukce, laktace a dlouhověkost, které
mohou být ovlivněné věkem při prvním
otelení, a úspory dané snížením věku při
prvním otelení mohou být redukovány
nepříznivým vývojem dalších produkčních nebo reprodukčních ukazatelů.
Věk při prvním otelení může být upraven opatřeními, která korigují růstovou
křivku plemenice. V praxi je ale běžné,
že i když je zajištěna výživa jalovic tak,
aby dosahovaly jednotného věku při prvním otelení, je vykazována významná
variabilita věku při prvním otelení, která je daná reprodukční výkonností v průběhu plemenitby. V USA se uvádí, že
k maximalizaci laktační výkonnosti a redukci nákladů na odchov by průměrný
věk při prvním otelení u plemenic holštýnského plemene měl dosáhnout hodnoty nižší než 24 měsíců s hmotností
vyšší než 560 kg po otelení ve 24 měsících věku. V USA ale pouze 2,7 % mléčných farem splňuje tento doporučený cíl.
Dalším ukazatelem, který ovlivňuje věk
při prvním otelení, je produkce mléka.
Z celé řady výzkumných prací vyplývá,
že zkrácení věku při prvním otelení pod
22 měsíců u holštýnského plemene je
nepříznivé pro produkci mléka. Podle
těchto výzkumných prací byl věk při
prvním otelení 23 až 24 měsíců ekonomicky výhodnější než věk při prvním
otelení v intervalu 21 až 22 měsíců. Rizikem při výrazném zkrácení věku při prvním otelení, například na 21,3 měsíců
u plemenic holštýnského skotu s předpubertálním růstem na úrovni 1 kg přírůstku na den, je snížená produkce mléka v porovnání s jalovicemi krmenými
na denní přírůstek 0,6 kg. Příčinou snížené užitkovosti může být nižší živá
hmotnost u jalovic ve věku při prvním
otelení 21,3 měsíců. Redukce užitkovosti
může být také spojena s urychlením růstu a se sníženou sekrecí tkáně mléčné
žlázy. Podle některých autorů ale první
inseminace v časnějším věku nemá za
následek významné rozdíly v dojivosti.
Názory na tuto problematiku nejsou jednotné. Vztah mezi věkem při prvním
otelení a produkcí mléka je u holštýnského skotu zdokumentován velice dobře i v celé řadě dalších prací. Negativní
efekt příliš časného prvního otelení se
vysvětluje vyšším přírůstkem tělesné
hmotnosti před pubertou nebo se uvažuje o tom, že je způsoben nízkou tělesnou
hmotností při prvním otelení.
Názory na vliv prvního otelení na dlouhověkost nejsou jednoznačné. Někteří
autoři uvádí, že při věku při prvním ote-
CH OVS K OT U
CS02_Calving age 19
D
ú
ř íU
nj B
o
e en
rn
2 0 0
19
1
19
18-04-2011 12:41:32
R E P R O D U K C E
Věk při prvním otelení je jedním z ukazatelů, které ovlivňují ziskovost farem s dojenými plemeny skotu
lení v intervalu mezi 22,5 až 23,5 měsíců
je dosaženo optimální délky produkčního života. V literatuře se lze často setkat
s názorem, že může dojít k poklesu délky produkčního života, když je u plemenic holštýnského skotu zkrácen věk při
prvním otelení pod 22 měsíců. U holštýnského skotu v Itálii i přesto, že zástupci organizací, které poskytují služby
farmářům, doporučují věk při prvním
otelení na úrovni 24 měsíců, jsou někteří farmáři k těmto návrhům skeptičtí.
Roli mohou hrát existující mléčné kvóty
a obava, že nižší věk při prvním otelení
může mít negativní efekt v průběhu produkčního života plemenice ve stádě.
Věk při prvním otelení také může ovlivnit frekvenci těžkých porodů. Při věku
při prvním otelení kratším než 24 měsíců nebo u krav s hodnotou věku při prvním otelení nad 27 měsíců byla prokázána v některých studiích u holštýnského
skotu nejvyšší frekvence těžkých porodů, což částečně vysvětluje negativní
efekt časného prvního otelení na produkci mléka a reprodukční výkonnost
(problémy u krav poprvé otelených ve
věku pod 24 měsíců věku). Těžké porody
mohou mít následně nepříznivý dopad
na výsledky reprodukce a na zdravotní
stav plemenic. Jedním z faktorů, které
ovlivňují frekvenci těžkých porodů, je
tělesná hmotnost plemenic při prvním
otelení. Obecně lze konstatovat, že mladší jalovice holštýnského plemene s níz-
20
CS02_Calving age 20
C H O VSKOTU
D
úU
nB
O ERn
kou tělesnou hmotností a starší jalovice
s vyšší tělesnou hmotností mohou vykazovat vyšší podíl obtížných porodů. V literatuře nebylo zjištěno zvýšení frekvence obtížných porodů u jalovic
holštýnského plemene ve věku 22 měsíců při prvním otelení.
Hodnoty dědivosti pro věk při prvním
otelení nejsou konzistentní a běžně se
v literatuře pohybují na úrovni od 0,05
až do 0,74. Někteří farmáři se rozhodují
o připuštění na bázi věku raději než na
základě růstu. Výhodou zkrácení věku
při prvním otelení je dosažení vyššího
genetického pokroku zkrácením generačního intervalu. Při zkrácení věku při
prvním otelení mohou být k dispozici
také dříve výsledky testace. Za současných ekonomických podmínek může
být jednou z cest jak snížit náklady na
farmách s dojeným skotem snížení věku
při prvním otelení.
Rezervy v délce mezidobí
V tabulce 2 je uveden vývoj mezidobí
v ČR. V letech 1996 až 2008 došlo k prodloužení délky mezidobí v kontrole užitkovosti ze 400 na 412 dnů a poté došlo
k poklesu. Nepříznivý vývoj byl rovněž
vykázán v plemenné knize holštýnského
plemene, kde se ve sledovaném období
prodloužilo mezidobí o 12 dnů. V plemenné knize českého strakatého plemene se hodnota mezidobí od roku 1996
výrazněji nezměnila.
Problémy s reprodukcí u dojeného skotu
jsou hlavním problémem v produkci
mléka. Vysoce užitkové krávy obtížně
zabřezávají. Tento negativní vztah mezi
vysokou užitkovostí a problémy s fertilitou byl potvrzen v mnoha studiích u celé
řady plemen. Pokles reprodukční výkonnosti holštýnského skotu byl spojen se
selekcí anebo se zvýšením podílu genů
holštýnského plemene u dojených nebo
kombinovaných plemen skotu. Krávy
s vyšší genetickou hodnotou mají delší
interval od otelení do první inseminace,
celkově horší výsledky zabřezávání, vyšší počet inseminací na zabřeznutí a nižší
procento březosti po první, druhé i třetí
inseminaci.
Ekonomické ztráty jsou dané prodloužením mezidobí, zvýšenými náklady na
inseminaci, nižším počtem narozených
telat a vynucenou obměnou stáda v případě vyřazování. Tyto problémy (interval od otelení do zabřeznutí) jsou patrné
zejména v chovech, kde se praktikuje sezónní telení, ve kterých má mezidobí
vyšší ekonomický význam, z důvodu otelení ve stanoveném intervalu v průběhu
pastevní sezóny. Podle kalkulace provedené v Irsku zvýšení intervalu o 1 den
může mít za následek ztrátu 1,8 USD bez
započtení nákladů na vyšší vyřazování
z důvodů horší reprodukce (Veerkamp a
kol., 2001), a může dosáhnout až 4,5 USD
v závislosti na úrovni produkce a délce
prodloužení intervalu (Esselmont 2001). l
200
19
1
18-04-2011 12:41:43
INFO CRV CZECH REPUBLIC
CRV je na Facebooku!
Fejsbuk, Fejsbuk, Fejsbuk, slýcháme
velmi často, ale co to vlastně je? Jedná
se o rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních
sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení
multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Se svými 500 miliony aktivních uživatelů je jednou z největších
společenských sítí na světě.
Facebook umožňuje poměrně velmi
originálním způsobem najít své staré
známé ze školy, z minulých zaměstná-
ní, ale třeba i vzdálené příbuzné a komunikovat s nimi, či se o nich leccos
dozvědět. Facebook je v České republice rozšířen především mezi mladou
generací, ale rozhodně není jenom pro
teenagery! Samozřejmě, že zde můžete
komunikovat s lidmi, kteří bydlí ve
stejném městě nebo je spojují podobné
zájmy, názory nebo profese.
Vzhledem k tomu, že Facebook dnes
nabízí, v porovnání s tradičními webovými stránkami, mnohem rozsáhlejší
komunikační možnosti, rozhodli jsme
se zde založit stránku společnosti CRV.
Chtěli bychom tak umožnit odborné
veřejnosti nejen sledovat aktuální dění
ve společnosti, jako jsou výstavy, chovatelské dny, nová nabídka býků, výsledky šlechtitelského programu atd.,
ale především aktivně do tohoto dění
vstupovat. Každý se může pomocí tohoto nástroje pochlubit ostatním návštěvníkům např. krásnou jalovičkou
nebo zajímavou rekonstrukcí stáje. Každý může přidávat komentáře k uvedeným příspěvkům nebo přidávat zajímavé
náměty společnosti CRV, případně využít
veterinární poradnu MVDr. Pavla Kysilky. Naše společnost chce s vámi na Facebooku spoluvytvářet otevřený diskusní
prostor pro virtuální setkávání odborné
chovatelské veřejnosti. Ale sami na to
nestačíme... Pojďte do toho s námi!
K tomu, abyste si prohlédli stránky CRV
na Facebooku, se nepotřebujete registrovat. Stačí na webových stránkách
www.crvcz.cz kliknout na logo Facebook. Na našem webu naleznete i stručný návod, jak Facebook využívat v případě, že se budete chtít na cokoliv zeptat,
reagovat na příspěvky nebo se pochlubit
krásnou fotkou vaší Cilky nebo Straky.
Těšíme se na shledanou na Facebooku!
Pozvánka na
na chovatelské
chovatelské dny
dny
Pozvánka
Zdislavice
16. červen 2011
Kralovice
30. červen 2011
Kontakt na organizátory:
Kontakt na organizátory:
Jaroslav Sedláček – VOD Zdislavice, tel.: 724 114 682
Jaroslav Sedláček – VOD Zdislavice, tel.: 724 114 682
Ing. František Čermák – CRV, tel.: 603 516 486
Ing. František Čermák – CRV, tel.: 603 516 486
Kontakt na organizátory:
Kontakt na organizátory:
Ing. Karel Šlaich – Kralovická zemědělská, tel.: 602 685 416,
Ing. Karel Šlajch – zootechnik, tel.: 602 685 416,
Ing. Jan Dolák – CRV, tel.: 603 516 488
Ing. Jan Dolák – CRV, tel.: 603 516 488
Více
Více informací
informací na
na www.crvcz.cz
www.crvcz.cz
inzerát Náš chov_06_uprava pro casopis.indd 1
5.4.11 11:02
Pozvánka na seminář 3. US-CZ DAIRY PLAN – SÍLA NOVÝCH MYŠLENEK
EFEKTIVNÍ POSTUPY PŘI ŘÍZENÍ STÁDA DOJNIC
Kulturní dům Větrný Jeníkov – 8. června 2011
08:30-09:00
09:00-09:10
09:10-09:30
09:30-10:00
Prezence účastníků
Zahájení semináře
MVDr.MiloslavSkřivánek,CSc.,BIOMINCzechs.r.o.
Novinky v nabídce sponzorských firem
představitelésponzorskýchfirem
Stabilizace živočišné výroby a společná zemědělská politika
EU po roce 2013, Ing.JanVeleba,prezidentAKČR,
Ing.BohumilBelada,viceprezidentAKČR,Farmtec,a.s.
10:00-11:00 Volba a kvalita krmiv pro dojnice v okoloporodním období,
prof.RandyShaver–Dept.ofDairyScience,
UniversityofWisconsin-Madison
11:00-12:00 Jednotná krmná dávka od zaprahnutí do porodu (The Goldilocks Diet),
prof.JamesDrackley–Dept.ofAnimalScience,UniversityofIllinois
12:00-13:00 Kontrola energetického metabolismu dojnic v okoloporodním období
em.prof.RicGrummer–Dept.ofDairyScience,UniversityofWisconsin-Madison
13:00-13:30 oběd
13:30-14:30 Kontrola otelených krav a novorozených telat během poporodního období
prof.SheilaMcGuirk–SchoolofVeterinaryMedicine,
UniversityofWisconsin-Madison
14:30-15:30 ABC – koncept vs. poznatky z navštívených českých farem
dr. GordonJones–CentralSandsDairy,LLC.,Wisconsin
15:30-16:00 Diskuse, závěr
Vložné činí 400.- Kč/1 osobu včetně DPH. Zahrnuje náklady na pronájem sálu, sborník a ostatní. Úhrada na místě.
Účast prosím potvrďte do 31. května 2011 na e-mailové adrese: [email protected]
Informace o projektu 3. US-CZ Dairy Plan viz: www.usczdairyplan.cz
D U B E N
2 0 1 1
CH OVS K OT U
D U B E N
2 0 1 1
18-04-2011 12:42:21
21
21
18-04-2011 12:42:21
12
12:24:21
21
CS02_company news CRV 21
CH OVS K OT U
12:42:21
CS02_
_20SC
CS02_company news CRV 21
KVALITA
M LÉK A
Hlavní důraz na kvalitu mléka kladou zejména
výrobci sýrů
Kvalita mléka
a výživa
Kvalitní produkce jedné z nejzákladnějších potravin – kravského
Kvalita mléka
Vynikající kvalita mléka je nezbytná pro výrobu kvalitních produktů. V následující sérii článků se zaměříme
na tři rozdílné faktory ovlivňující kvalitu mléka.
Téma 1: Kvalita mléka a dojicí technika (únor 2011)
Téma 2: Kvalita mléka a výživa (duben 2011)
Téma 3: Kvalita mléka a šlechtění (červen 2011)
S
ložení kravského mléka jako suroviny
ovlivňuje více faktorů. Mezi ně patří
zejména plemeno a směr šlechtění, prostředí, welfare a jeho limity, technologie
a technika získávání mléka a v neposlední řadě také výživa dojnic. Zpracovatelé
(a plemenářské organizace) dnes hodnotí stále více faktorů kvality mléka. Ve
vztahu k ovlivňování jeho složek je často
zmiňována výživa krav. Není to však jenom krmení, které může ovlivnit výslednou kvalitu a složení mléka.
Tak, jako řídíme stádo z pohledu tvorby
skupin, jejich ustájení, manipulace, ošetřování apod., tak je také nutné vnímat
fakt, že všechny tyto okolnosti se spolupodílejí na výsledném produktu, který
je stěžejní v ekonomice mléčné farmy
a často celého zemědělského podniku.
Z faktorů prostředí bych zmínil zejména
jeho čistotu a minimalizaci stresu, ať už
technologického, nebo obzvláště v letním období stresu tepelného.
Výživa bachoru
Výživa dojnic je spjata především s porozuměním výživy bachoru. Nejen úroveň
produkce mléka, ale také jeho složky
jsou přímo ovlivněny trávením v bachoru. V něm se tvoří až 75 % celé mléčné
produkce ať již přímo v živinách, nebo
jejich prekurzorech. Jak jsem již zmínil,
některé parametry jako kasein, laktóza
a mnohé další látky se výživou ovlivňují
jen minimálně a mohou být předmětem
„jemného ladění výživy“ v momentě,
kdy jsou ostatní hlavní parametry již optimalizovány.
Výživou lze v určitém rozmezí ovlivnit
22
C H O VSKOTU
CS02_serie milkquality 2 22
D
Ú
Ř ÍU
NJ B
O
E EN
RN
mléka je prioritním odvětvím chovu skotu. Vzhledem k potřebě
zpracování surového mléka a zejména pak výrobků z něj je věnována velká pozornost jeho složení a kvalitě.
autor Eduard Hanina
zejména mléčný tuk a mléčný protein.
Kráva je přežvýkavec, a proto i vyváženým a odpovědným krmením bachoru
můžeme získat nejkvalitnější a zároveň
i nejlevnější mléčnou produkci. Stimulace produkce různými suplementy má
přinejmenším negativní vliv na ekonomiku celého procesu výroby mléka. Různá „zázračná aditiva“ nahrazují nedostatky při výrobě objemných krmiv.
Základní živinou je v tomto směru
samozřejmě voda – dostupná vždy, v dostatečném množství a odpovídající
kvalitě.
Mléčný tuk
Podporu produkce a složek mléka lze zabezpečit správným poměrem degradovatelných a by-pass živin, a zejména vyváženým poměrem degradovatelných
sacharidů a dusíkatých látek. Různé výživářské postupy mohou hodnotit krmiva z více hledisek. Velice sofistikovaný
přístup představuje systém SynchroFOS,
tedy Synchronizované stravitelné živiny.
Tento holandský systém hodnocení krmiv a výživy kombinuje tři časově identické fáze sacharidů a dusíkatých látek
podle jejich degradovatelnosti v bachoru. O jeho úspěšnosti svědčí nejvyšší
hodnoty mléčných složek u holštýnských krav chovaných holandskými
farmáři v celoevropském i světovém
srovnání.
Na tvorbě mléčného tuku se podílejí produkty trávení sacharidů, zejména pak
kyselina octová. Mléčný tuk je ovšem
složený jak z metabolitů bachoru (bypass živin vstřebaných ve střevě), tak
také z endogenních zdrojů. To je závislé
na úrovni výživy, fázi laktace, kondici
zvířat a zejména celkové energetické bilanci dojnice. V praxi se tento tuk takto
neselektuje. Mluvíme-li o mléčném tuku
v závislosti na krmení, lze jej pozitivně
ovlivnit přidáním polysacharidů do denní diety, zejména pak stravitelnými frakcemi vlákniny. Z tohoto pohledu jsou
nejvhodnější glycidové siláže (kukuřičná, GPS obilovin) a další zdroje degradovatelné vlákniny, jako jsou řepné řízky,
výpalky, obaly a slupky semen a plodů
apod.
Systém SynchroFOS, využívaný také specialisty společnosti De Heus, stanovuje
jak stravitelnost organické hmoty, tak
NDF, a dává tak informaci o bachorové
aktivitě tohoto krmiva. Je třeba si uvědomit, že bachor má určitou limitní kapacitu zejména s ohledem na časovou souslednost. Nelze jej tedy jednostranně
překrmit například škrobem. Tak lze dosáhnout acidóz, ne však fungujícího bachoru. Vláknina (jako polysacharid) má
v bachoru nejen funkci zdroje živin, ale
má zásadní vliv i na udržení struktury
bachorového prostředí. Hlavním výskytem aktivity bachorových mikroorganismů je tzv. „bachorová matrace“. Pokud
nevhodnou manipulací s krmnou dávkou snížíme podíl funkční vlákniny,
může dojít k omezení až destrukci fungování celého bachoru. Odebírání objemných krmiv a zejména jejich manipulace v krmném voze na to mají zásadní
vliv. Praktickou pomůckou pro vhodnou
dobu míchání v krmném voze může
být doporučení mého kolegy: „One
200
19
1
18-04-2011 12:43:07
song mixing,“ tedy míchat krmnou
dávku po dobu jedné písničky v rádiu!
Mléčná bílkovina
Samostatným tématem některých odborných příspěvků je biohydrogenace
tuků (mastných kyselin) v bachoru, která může mít značný negativní efekt na
hladinu tuku v mléce. Při tomto procesu
vznikají tzv. CLA (konjugované mastné
kyseliny), z nichž některé konkrétní izomery jsou přímo odpovědné za radikální
snížení % mléčného tuku. Značný stimulační efekt byl naopak sledován při
dodání octanu sodného, jako prekurzoru
mléčného tuku, přímo do denní diety.
Mléčnou bílkovinu lze ovlivnit zejména
pozitivní stimulací mikroorganismů
v bachoru. Jejich kolonie přecházející až
do střev mají rozhodující podíl na množství dostupného proteinu, který je zásadní pro výživu krav i jejich produkci mléka.
Metabolické a zdravotní poruchy značně
zkreslují a mění kvalitu produkovaného
mléka. K tomu mnohdy stačí i nedůsledná práce krmičů při manipulaci s krmivem. Nikoliv výživář nebo zootechnik,
nýbrž krmič je ten, který determinuje
denní výživu krav!
Další faktory
Krmič determinuje denní výživu
Vašich krav
Mezi další vlivy patří technické a technologické okolnosti výživy. Mezi manažerské dovednosti ovlivnění kvality mléka
patří například postup zakládání krmiva
tak, aby kráva, která odchází z dojírny,
přišla k volné napáječce a „plnému žlabu“. Zůstává tak stát a strukové svěrače
mají čas se zcela uzavřít dříve, než se dostanou do kontaktu s podestýlkou. Bezprostřední doplnění živin zároveň stimuluje další tvorbu mléka. Naopak
dlouhé ležení podporuje rozvoj infekce
strukových kanálků a potenciálních
acidóz.
Podobně je v rámci krmení nezbytné zabezpečit denně stejnou, stabilní krmnou
dávku, která svojí charakteristikou zamezí možné separaci a tím nevyrovnanému příjmu živin. Pravidelné přihrnování
je také efektivním nástrojem pro zabezpečení stabilní a dostupné krmné dávky.
Dojnice by neměla být bez přístupu ke
krmivu déle než 2 hodiny v průběhu dne
(ne však v jednom úseku).
Dobře fungující systém zpětné vazby,
jako například automatické individuální
sledování v rámci dojení pracující na
bázi vyhodnocování odchylek, je dobrou
pomůckou v každodenní práci. Stejně
tak skupinové individuální vyhodnocování údajů z kontroly užitkovosti nám
dává zpětnou vazbu o našich postupech. l
CH OVS K OT U
CS02_serie milkquality 2 23
D
Ú
Ř ÍU
NJ B
O
E EN
RN
2 0 0
19
1
23
18-04-2011 12:43:27
H O L Š T Ý N S K Á
T E S TA C E
Holštýnská testace na počátku jara
Jarní testace programu
CZ HOLŠTÝN
JEEVES x GOLDWYN
GENOMIC
NEO-073
WILLEM´S HOEVE RITA 434 VG86
NGA-660
K&L ROMINA VG87
nar. 22. 9. 2009
1. 12 645 3,77 476 3,37 426
nar. 20. 10. 2009
1. 11 603 3,75 436 3,42 397
ROBIN
NL 526297320
CRICKET x SHOTTLE
OGALALA
SHOT. SHARON 4 VG87
NXA-920
CZ 221909 961 VG85
nar. 21. 12. 2009
1. 11 981 4,76 570 3,39 406
nar. 25. 1. 2010
2. 10 990 4,44 488 3,73 410
NL 7403115721
CZ 696771061
GIBOR x O MAN
NEO-088
JOSHUA
DIAMOND x SHOTTLE
CABANA
EASTLAND FRONA 282 VG86
NXA-927
JGS COBA 134 VG88
nar. 5. 12. 2009
2. 12 046 4,03 486 3,39 408
nar. 12. 1. 2010
2. 12 241 3,86 473 3,34 409
NL 709772790
Zima skončila a sluneční paprsky vytrvale ohřívají pole i louky. Než přijde do Česka vlna letních veder a čas dovolených, využijte nabídky
holštýnských testantů.
autor Anna Marcinková, Jaap Brinkman
P
ro druhé čtvrtletí roku 2011 jsme do testace připravili skupinu býčků, jejichž původy jsou příslibem nejen velmi dobré produkce, ale též velmi dobrého utváření zevnějšku a odpovídajících funkčních vlastností.
Willem´s Hoeve Robin
NL 739085767
PING x MERWEHOEVE 2
NEO-090
VICTORY
24
NL 526257160
PEINZER BOY x GOLDWYN
Robinova matka je skutečným „strojem na mléko“. Je nejproduktivnější prvotelkou ve stádě Willem´s Hoeve – za 305 dní
nadojila 12 645 kg mléka. Na 2. laktaci má zatím dopočteno
přes 15 tisíc kg mléka se 4,1 % tuku a 3,3 % bílkovin. Její zevnějšek byl oceněn známkou VG86 a stejně bylo hodnoceno
i její vemeno. Tato „Goldwynka“ pochází z té větve rodiny Rita,
která vyniká vysokou produkcí – z této větve pochází i prověřený býk Willem´s Hoeve Ramon. Robinova bába nadojila na první laktaci 12 700 kg mléka a ještě byla hodnocena VG87. Její
matka (o. Havep Marconi) dosáhla při nejvyšší laktaci v šesti
letech na bezmála 16 tisíc kg mléka.
Genomické testy ukazují, že Robin bude jedním z nejlepších
býků pro produkci mléka narozených v roce 2009. Dalšími
přednostmi jsou dlouhověkost a mimořádně nízký počet somatických buněk. Vypadá to, že Robin dokázal převzít ty nejlepší
geny z obou stran.
(Jeeves x Goldwyn x Jesther)
Robin je synem býka Jeeves a krávy ze známé rodiny Rita. Jeeves nezapře svého otce Outsidera, a tak i jeho dcery jsou konstitučně pevné s velmi dobrým rámcem i šířkami. Díky tomu
je jeho kombinace s Goldwynem velmi dobrou volbou.
Southland Joshua
Willem‘s Hoeve Rita 434, matka býka Robin
Willem‘s Hoeve Rita 274, bába býka Robin
C H O VSKOTU
CS02_testbulls holstein 24
D
Ú
Ř ÍU
NJ B
O
E EN
RN
(Cricket x Shottle x BW Marshall)
Ze všech O Manových synů je Joshuův otec Cricket jedním
z nejlepších pro hodnocení zevnějšku. Není pochyb, že geny
pro utváření zevnějšku získal ze strany matky – z rodiny
200
19
1
18-04-2011 12:44:23
Ralma. Tato americká rodina je již mnoho let známá předáváním kvalitního utváření zevnějšku dcerám. Cricket byl prvním
inseminačním býkem, který potvrdil tyto mimořádné kvality
i u samčích členů rodiny. A nyní i další potomci, jako např.
Ralma Focus a Gold Crown, potvrzují Cricketovy výsledky.
Joshuovou matkou je velmi dobrá Shottlova dcera Sharon
(VG87), která na 1. laktaci nadojila téměř 12 tisíc kg mléka se
4,8 % tuku a 3,4 % bílkovin, čímž následovala své předky z rodiny „S“ ve stádě Junge Holsteins v USA. Sharonovou matkou
je velmi dobrá (VG88) dcera BW Marshalla, která na 1. laktaci
nadojila 10 tisíc kg mléka se 4,1 % tuku a 3,6 % bílkovin.
Není žádným překvapením, že genomické výsledky kombinace
Cricket x Shottle ukazují vysoké hodnoty ve všech znacích
stavby těla a Joshuovy dcery budou rámcové.
Eastland Victory
(Diamond x Shottle x Lucky Mike)
Victoryho otcem je „český“ Diamond, který se narodil v Nizozemsku, ale většinu svého produkčního života je ustájen v českých stájích. Diamond je nyní považován za jednoho z nejlepších Jockových synů. Krásná vemena jeho dcer produkují
vysoce kvalitní mléko a na rozdíl od ostatních Diamondových
polobratrů mají jeho dcery velmi nízký počet somatických
buněk.
Victoryho matkou je „Šotlovka“ z rodiny Frona v dobře
známém stádě Eastland. Victoryho matka získala hodnocení
VG86 (GP84 za vemeno) a na 2. laktaci nadojila přes 12 tisíc kg
mléka se 4 % tuku a 3,4 % bílkovin. Její matka (o. Lucky Mike)
získala známku VG87 a nadojila 12 778 kg mléka se 3,7 % tuku
a 3,1 % bílkovin. Další v řadě je dcera býka Noorder Dustin
s hodnocením VG87 a třetí laktací přes 16 tisíc kg mléka. Rodina Frona má původ u americké krávy Plushanski Chief Faith
a ve dvousethlavém stádě Eastland si stále udržuje pozici špičkové rodiny.
Genomicovou matkou je ve Francii narozená „Omanka“ Romina. Byla hodnocena VG87 a na 1. laktaci nadojila 11 600 kg
mléka se 3,7 % tuku a 3,4 % bílkovin. Po přestávce, kdy
byla využívána jako dárkyně embryí, je nyní na 2. laktaci,
kterou má dopočtenou na 13 tisíc kg mléka se 3,7 % tuku
a 3,2 % bílkovin. Romina je plnou sestrou krávy Etazon Renate,
která je špičkovou dárkyní v nukleovém stádě Delta. Její matkou je Jockova dcera s hodnocením EX90. Tato rodina je známá
zejména díky mimořádně dobrým vemenům a to je přesně to,
co nám potvrdily genomické testy u Genomica.
Želiv Ogalala
(Ping x Merwehoeve 2 x Fidgerald)
Býček Ogalala se narodil v ZD „Vysočina“ Želiv. Jeho otcem je
americký býk Jeweled-Acres Ping CRI, k jehož přednostem patří velmi dobré PH produkce, včetně plusového obsahu mléčných složek, a výborně utvářená zdravá vemena.
Matka býka je v současnosti na 4. laktaci. Její produkce mléka
i mléčných složek (PH kg T 67,3 kg, PH % B je 45,7 kg) je na
velmi dobré úrovni a pojí se i s velmi dobrým utvářením zevnějšku – za vemeno byla hodnocena známkou VG88 a celkem
získala známku VG87.
U býčka tedy nalezneme nejenom outcrossový původ, ale také
předpoklady pro velmi dobrou produkci i funkční zevnějšek.
Jgs Copa Cabana
(Gibor x O Man x Jocko Besn)
Genomicův původ je vskutku mezinárodní, ačkoliv převažuje
francouzské působení. Jeho otec Gibor (narozen ve Francii,
působící v Německu) byl využíván jako otec býků nejen díky
outcrossovému původu, ale zejména díky jeho vysokému hodnocení „chovatelské spokojenosti“: Giborovy dcery jsou velmi
dobré dojnice s vynikajícími končetinami a zdravými vemeny,
které skutečně dlouho vydrží. Je jedním z nejlepších býků pro
dlouhověkost a tato informace se nyní zakládá na více než
15 tisícovkách dcer.
(Peinzer Boy x Goldwyn x Jocko Besn)
Penizer Boy je synem býka Jesther a dcery bývalé Národní šampionky. V Nizozemsku má v produkci přes 600 dcer a je stále
velmi oblíben, díky jejich bezproblémovosti, vynikajícímu
utváření zádě, zdravému vemeni a plodnosti. Cabana je výsledkem kombinace Penizera s Goldwynovou dcerou z relativně
nové rodiny. Podívejme se tedy na tuto rodinu blíže. Cabanova
prabába VG85 (o. Lord Lily) nadojila za čtyři laktace přes 60 tisíc kg mléka se 4,1 % tuku a 3,5 % bílkovin. Její dcera je jednou
z nejlepších „Jockovek“ v Holandsku. Byla hodnocena VG89
(stejnou známku dostala i za vemeno) a ve třech letech nadojila
13 350 kg mléka se 4,2 % tuku a 3,5 % bílkovin. Její dcera
(o. Goldwyn) a matka Cabany pokračuje v rodinné tradici – byla
hodnocena VG88 a na druhé laktaci nadojila 12 248 kg mléka
se 3,9 % tuku a 3,4 % bílkovin.
Genomické výsledky u Cabany ukazují, že zdědil tu lepší polovinu genů – v porovnání s původovými PH má výrazně vyšší
produkci. Ačkoliv už z původu jsou patrné vysoké hodnoty
zdravotních charakteristik, tak genomické výsledky jsou ještě
lepší, zejména u počtu somatických buněk. l
Eastland Frona 282, matka býka Victory
K&L Romina, matka býka Genomic
Veenhuizer Genomic
CH OVS K OT U
CS02_testbulls holstein 25
D U B EN
2 0 1 1
25
18-04-2011 12:44:37
Z D R A V Í
Monitoring výživy a zdravotního stavu krav
Metabolické testy
v chovech krav
Metabolické testy jsou jednou ze složek monitoringu výživy
a zdravotního stavu krav na farmě. Historicky byly metabolické testy zavedeny jako monitoring metabolického zdraví stáda
a produkčních chorob. Výsledky metabolického testu by měly
být vyhodnoceny tak, abychom získali co nejvíce informací
použitelných pro management chovu.
autor MVDr. Jiří Davídek, Prof. Robert J. van Saun, DVM., PhD.
P
okud máme získat z metabolických
testů použitelné výstupy, měli bychom se rozhodnout, zda je cílem metabolického testu kontrola stavu stáda,
nebo zda se jedná o cílené vyšetření
hlavních problémů farmy. Na prvotní
analýze situace pak závisí rozhodnutí,
která zvířata budeme testovat. Pokud
máme například výrazný podíl prvotelek s metabolickými problémy po porodu, pak budou našimi cílovými skupinami jalovice před otelením a po otelení,
případně doplněné o stejné skupiny
starších krav pro porovnání.
Zvířata vybraná do testu by neměla být
klinicky nemocná, aby výsledná analýza
nebyla ovlivněna průběhem onemocnění – snížený příjem sušiny může zvýšit
lipomobilizaci, pokud se nemocná zvířata nepohybují jako zdravá a častěji leží,
zvyšuje se poškození svaloviny a zvyšují
se specifické enzymy. Celý tento proces
se odrazí v metabolickém profilu daného zvířete, a pokud použijeme hodnoty
naměřené nemocným zvířatům pro diagnostiku problémů zdraví stáda nebo
pro diagnostiku úrovně výživy, budou
naše závěry zkreslené a nepřesné.
Odběr vzorků
Před odebráním vzorků se musíme rozhodnout, zda budeme vyhodnocovat individuální vzorky nebo směsné vzorky.
Individuální vzorky diagnostikují problémy individuálních zvířat, pokud však
chceme metabolický test využít na hodnocení situace stáda, musíme vyhodno-
26
CC HH OO VV SS KK OO TT UU Dú
ř UÍnjBo
een
Rn
CS02_metabolic test 26
tit velké množství vzorků. Hodnocení
založené na 3–4 individuálních vzorcích z každé hodnocené skupiny je z hlediska diagnostiky zdraví stáda zcela
nedostatečné, použití většího množství
vzorků zase metabolický test výrazně
prodražuje. Kompromisem mezi cenou
testu a získanými informacemi je využití směsných vzorků.
Na výsledky metabolického testu může
mít vliv i místo odběru. Pokud odebereme vzorky krve z veny jugularis na
krku, pak můžeme očekávat nižší hladinu fosforu a draslíku než při odběru
z vena coccygeal na ocasu. Vzhledem
k vysoké metabolické aktivitě mléčné
žlázy je zcela nevhodná pro odběr vena
subcutanea abdominis, i když je velmi
dobře přístupná. Odběr živin mléčnou
žlázou totiž způsobuje, že dochází ke
snížení hodnot mnohých metabolitů
a mohli bychom diagnostikovat deficit
i při normální situaci.
Manipulace se vzorky
S odebranými vzorky je nutné manipulovat tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Pokud chceme provést analýzu
krevního séra, musíme vzorky nechat
vysrážet cca 1 hodinu a poté je odstředit. Pokud toto nelze, musíme je
skladovat v chladném prostředí (nesmí
zmrznout).
Dojde-li k hemolýze, potom se v těchto
vzorcích zvyšují hodnoty fosforu, draslíku, albuminu, hořčíku, NEFA (neesterifikované mastné kyseliny) a ketolátek.
22000191
18-04-2011 14:12:02
Pokud vzorky včas neodstředíme, zvyšuje se v krevním séru draslík a klesá
glukóza až k hodnotám typickým pro
hypoglykemický šok. Jakmile vzorky odstředíme, můžeme je uchovávat
zmražené.
Vyhodnocení vzorků
Při vyhodnocování testů musíme zvolit
vhodné parametry, abychom získali co
největší množství využitelných informací za rozumnou cenu.
Pro energetický metabolismus lze využít neesterifikované mastné kyseliny
(NEFA), které přímo odrážejí míru odbourávání tukové tkáně a tím i míru negativní energetické balance. Pokud dochází ke zvýšení koncentrace NEFA před
porodem nebo po porodu, pak výrazně
roste riziko poporodních onemocnění
krav. Dalším využitelným parametrem
je kyselina betahydroxymáselná (BHBA),
která ve zvýšené míře vzniká při negativní energetické balanci, ale může pocházet i z krmné dávky, pokud je v senážích vysoký obsah kyseliny máselné.
Pokud je hladina BHBA zvýšená po porodu, zvyšuje se riziko puerperiálních
onemocnění.
Diagnostika
Pro celkové vyhodnocení můžeme využít například močovinu, kreatinin, celkový protein, albumin a kreatinkinázu.
Močovina odráží nejen příjem proteinu
a jeho osud v bachoru, ale i funkci
jater a ledvin, případně odbourávání
svaloviny.
Kreatinin ukazuje na funkci ledvin a její
vliv na hladinu močoviny, kreatinkináza se uvolňuje ze svaloviny při jejím odbourávání nebo poranění. Celkový protein a albumin odrážejí dostupnost
aminokyselin pro krávu, pokud však dojde k deficitu v krmné dávce, trvá relativně delší dobu, než se tato změna v
hodnotách obou parametrů objeví.
Pro hodnocení jaterních funkcí můžeme
využít několik enzymů (AST, GGT SDH)
a bilirubin. Bohužel, pokud dojde ke
zvýšení hodnot některého z těchto enzymů, zjistíme (pouze), že došlo k nějakému poškození jater, nikoliv však jakého
charakteru toto poškození bylo. Enzymy
často nejsou zcela specifické indikátory
poškození jaterní tkáně, což činí diagnostiku náročnější.
Pokud vyhodnocujeme metabolismus
makrominerálů, musíme si uvědomit,
Výsledky metabolického testu by měly
být jedním ze vstupů, na jejichž základě
provádíme hodnocení chovu
že jejich hladiny jsou většinou silně regulovány množstvím homeostatických
procesů. Pokud tedy regulace makroprvků funguje, zůstává jejich hladina
v krvi bez ohledu na zásobení v krmné
dávce po velmi dlouhou dobu stálá. Nejcitlivěji reagují výsledky na případný
deficit P, K, Mg, Na a Cl, který naznačuje
špatnou funkci ledvin nebo problémy
s trávením. V období okolo porodu však
dochází často k narušení regulačních
mechanismů u mnohých makroprvků
a koncentrace Ca, Mg, Na, K v krvi se
stávají indikátory rizika poporodních
onemocnění.
Hodnocení bachorových parametrů
může být, zvláště u pH, ovlivněno i způsobem odběru. Zatímco při odběru sondou je vyšší riziko kontaminace slinami,
při odběru rumenocentézou toto riziko
odpadá. Hodnota pH bachoru výrazně
kolísá v závislosti na denní době a době
příjmu krmiva, takže hodnocení pH na
základě odběru vzorků omezeného počtu zvířat v danou denní dobu nemusí
odrážet skutečnou situaci v chovu. Referenční hodnoty využívané pro hodnocení parametrů bachorové tekutiny (těkavé mastné kyseliny, jejich poměr, pH
bachoru, nálevníci) pak spíše odrážejí
systém výživy v době jejich stanovení
než skutečné ukazatele hodnocení výživy vysokoužitkových krav.
Prezentace výsledků
Výsledkem metabolického testu by mělo
být vyhodnocení parametrů jednotlivých metabolitů tak, abychom získali
informace použitelné pro management
chovu.
Při hodnocení zdraví jednotlivých zvířat
porovnáváme naměřené hodnoty s referenčními hodnotami, a pokud se parametry vejdou do stanoveného rozpětí,
lze zvíře považovat za zdravé, u hodnocení zdraví stáda jsou dalším hlediskem
i trendy. Znamená to, že pokud jsou parametry zvířat v normě, ale mezi skupinami dochází k posunu k horším hodnotám (i když v rámci normy), jsou tato
klinicky zdravá zvířata ve zvýšeném riziku onemocnění.
Při hodnocení metabolických testů si
musíme uvědomit, že stejné výsledky
mohou mít v jednotlivých stádech různé příčiny. Výsledky metabolického testu by tedy měly být jedním ze vstupů,
na jejichž základě provádíme hodnocení
chovu. Jejich interpretace bez zahrnutí dalších parametrů farmy, welfare,
hodnocení krmiv, hodnocení krmné
dávky, managementu krmení mohou
být zavádějící. l
CC HH OO VV SS KK OO TT UU Dú
ř UínjBo
een
rn
CS02_metabolic test 27
22000191
27
18-04-2011 14:12:15
Windschermen • Pare-vent • Windbreaks • Windschirme
WE’RG FEOR
LOOKIN
DEALERS
Reg.No.013QS
Slow but constant aeration without draught...
In other words, optimal ventilation.
DNV Certification B.V., BELGIQUE
Industriestraat 8c • 8755 Ruiselede • Belgium • e-mail: [email protected]
Phone +32 (0)51 68 97 73 • Fax +32 (0)51 68 99 92 • Mobile 0475 43 56 78
W W W. V E R VA E K E . B E
3. Června TÉMA: Náhled Národní výstava hospodářských zvířat-Brno
Termín dodání inzerce 26. května
Tiskárna Didot spol. s r.o. Tel: +420 541 159 159
AGRiFLEX
matrace pro krávy
Greenstall
• Kóje jsou ke zvířatům šetrné
• Flexibilní syntetická trubice
• Žádné škody na kravách
• Přizpůsobitelná výška a délka
• Jediné matrace s latexovým vnitřkem (výplní)
• Pouze latex zaručuje dlouhotrvající elasticitu a komfort
• Latexové matrace vychází jako nejlepší v nezávislých DLG srovnávacích testech
• Latexové matrace jsou velmi odolné a spolehlivé
• Vaše krávy se budou cítit lépe a budou žít déle
Více informací:
Brisket board
• Pohodiná hrudní op rka
• Vice komfortu a istoty pro Vaše krávy
pro více informací kontaktujte distributory
Tel. +31 529 455 320 • Fax: +31 529 455 315 • E-mail: [email protected] • www.agriprom.nl
28
CS02_p28.indd 28
C H O VSKOTU
DUBEN
2011
14-04-2011 10:33:54
M A N A G E M E N T
C H O V U
Správná péče o krávy v tranzitním období přináší své výsledky
Tranzitní období krav
Farma rodiny Gerritsen provozuje rostlinnou i živočišnou výrobu
v Mauriku v nizozemské provincii Gelderland. Od roku 2007 používají Prelacto – plán péče o krávy v tranzitním období. Z jeho
používání jsou nadšeni.
autor Eduard Hanina
V
incent a Nejo Gerritsen chovají na
farmě 100 krav, 72 jaloviček a vykrmují 220 prasat. Produkce dojnic je
9 000 litrů mléka za laktaci se 4,26 %
tuku a 3,43 % mléčného proteinu. Hospodaří na 57 ha půdy. Vincent Gerritsen
je velmi spokojený s používáním plánu
Prelacto, který mu doporučila společnost
De Heus. „Je to praktické a jsem rád, že
s ním mám dobré výsledky.“
Konec laktace a stání na sucho
Konec laktace dává základ pro následnou
očekávanou laktaci, proto je cílem tohoto období dosažení správné fyzické
kondice krav. Následně Vincent používá
6–7týdenní období stání na sucho rozdělené do dvou skupin. Prvních 4–5 týdnů
jsou Začátkem stání na sucho a poslední
2 týdny jsou Přípravou na otelení. Příprava na stání na sucho začíná již ve druhé polovině laktace. Optimální moment
pro zasušení nastane, když je denní produkce okolo 12 litrů. V krmné dávce se
cíleně snižuje úroveň proteinů asi
1,5 týdne před zasušením. Vlastní zasušení provádí Vincent také pomocí aplikace speciálních přípravků do struků (Nafpenzal, Orebseal), aby omezil stres a
případné infekce. Krmná dávka ve fázi
Začátek stání na sucho je 1/3 kukuřičné
siláže, 1/3 senáže a 1/3 sena spolu se
100 gramy Bestermine Vital. Seno je podáváno na žlab.
Příprava na otelení –
start laktace
Pro nedostatek místa jsou zvířata ve fázi
Příprava na otelení mezi produkčními
dojnicemi. Mají stejnou kombinaci
objemných krmiv (1 : 1 siláž : senáž)
a přes krmný automat dostávají navíc
„Prelacto Mix“, který upravuje jejich
kation-aniontovou balanci jako prevenci
proti mléčné horečce. Pro vlastní porod
jsou zvířata přesunuta do speciálního
kotce vedle dojnic. „Dohlížíme na vlastní porod, ale zasahujeme do něj pouze,
pokud je to nezbytné. Telata ihned přesouváme do speciálních boxů a kravám
Vincent Gerritsen se svými zvířaty
podáváme teplý nápoj,“ dodává Vincent.
Telata dostávají první kolostrum do dvaceti minut. První nádoj kolostra je okolo
4–6 litrů.
Před následujícím dojením je otelená
kráva přesunuta zpět mezi produkční
zvířata. V den otelení nedostane z automatu žádný koncentrát, pouze objemná
krmiva. Následující den se začíná na
1 kg koncentrátu (produkční směsi) a do
20 dnů po otelení dostane maximálně
8 kg koncentrátu. Po 100 dnech laktace
(v závislosti na kondici) je dojnicím dávka koncentrátu snižována, a tak jsou stimulovány k vyššímu příjmu objemných
krmiv. Vincent Gerritsen je nadšený
z toho, jak funguje celé tranzitní období,
včetně Startu laktace. „Hlavní podmínkou je dodržovat stejný postup. Za poslední rok jsem měl pouze jediný problém s mléčnou horečkou s minimem
problémů při otelení.“
Úspěšnost laktace
Úspěšná péče o krávy nezahrnuje pouze
produkční skupiny. Snaha chovatelů
o maximální produkci mléka se často
soustřeďuje pouze na produkční zvířata
v období aktivní laktace. Ekonomiku
chovu dojnic však do značné míry určují
další parametry, nejen celkové množství
získaného, resp. realizovaného mléka.
Základ laktace se nezačíná vytvářet
na jejím startu – po otelení, ale podstatně dříve, a to již na konci předchozí laktace (u prvotelek je to v rámci celého
dochovu).
Při úspěšném managementu poslední
třetiny laktace a období stání na sucho
jsou velice důležité 2–3 týdny před otelením. Odpovídající příprava na porod totiž stimuluje zdravý a rychlý nástup do
laktace, ovšem bez zbytečného vyčerpání v prvních několika nádojích. Kvalita
mleziva je závislá i na jeho množství.
Velké množství vyprodukovaného mleziva obvykle znamená jeho sníženou kvalitu. Závažná je i nadměrná zátěž dojnice
(a zejména prvotelek), která může být
zdrojem nechtěných komplikací.
Úspěšní chovatelé se mimo produkci
zaměřují také na dlouhověkost a dosahovanou celoživotní užitkovost dojnic.
Jen zdravá a zbytečně nevyčerpaná zvířata přináší požadovaný finanční profit
v chovu dojných krav. l
CV H
E EOTVESEKL O
T T jUA ND
úUU
NAB
OrEriN 12/ 02 0
12
9
10 0 9
CS02_SKS feature 29
29
18-04-2011 14:13:18
T E S TA C E
P L E M E N E
Č E S K É
S T R A K A T É
Jarní testace z domácí produkce
CZ ČESTR
Na březen a duben jsme pro vás připravili šest býků do klasické
testace. Tři z nich pocházejí po býku Bonsai, který je nejúspěšnějším býkem ČR posledních let.
autor Danuše Kolářová
B
ez ohledu na pokračující zapracování
genomické selekce do šlechtitelských
programů pro kombinovaný skot pokračujeme v našem programu CZ ČESTR
v testaci mladých býků podle pravidel
Svazu chovatelů českého strakatého
skotu. Od začátku roku byla zahájena
testace osmi býků v majetku společností
CRV, Reprogen a JČCH a v tomto článku
vám představíme dalších šest nadějných
plemeníků.
Syn Buraka ze Zdislavic
Po otci býků MOR-119 Burak bylo do OPB
Osík vykoupeno 12 synů, z nichž poslední čeká na základní výběr. Burak měl
u svých synů velice dobrou úspěšnost,
šest jich bylo zařazeno do testace a dva
byli prodáni do přirozené plemenitby
(PRP). Irish MOR-209 je jedním z jeho posledních synů. Narodil se špičkové matce
býků po otci Ibidem, otcem báby je
BCH-021. Matka Irishe vyniká nejen excelentní mléčnou užitkovostí (3x nadojila přes 11 tis. kg mléka), ale i výborným
zevnějškem (84-80-86-85). Irish tak má ty
nejlepší předpoklady vysokých plemenných hodnot i výborného zevnějšku potomstva. Burak drží vysoké PH i po započítání prvních dcer z opakovaného
nasazení a Ibidem potvrdil vysokou
mléčnou užitkovost nejen ve Francii, ale
i na dcerách v ČR (1355 dcer +1281 kgM).
Irish tak naplňuje rčení: „To nejlepší nakonec“!
Imposium – špička z Německa
RAD-277 patřil mezi hojně používané
otce býků, takže není divu, že i do OPB
Osík bylo vykoupeno 28 synů. Poslední
tři dodělávají test vlastních růstových
schopností, třináct už bylo vybráno do
testace v našem programu (z toho 4 v roce 2011) a 4 býci byli prodáni do PRP.
RAD-385 Idyla pochází ze ZD Krásná
Hora z matky po Fomeri. Otcem báby,
která byla kandidátkou na matku býků,
je Mutig MOR-024. Idyla má v rodokme-
30
C H O VSKOTU
CS02_testbulls Fleckvieh 30
DUBEN
nu výrazně složkové předky s vynikajícím utvářením vemen. Na odchovně dosáhl špičkových růstových schopností
a právem byl vysoce hodnocen i za zevnějšek.
Druhý syn Imposia, RAD-386 Ibishek, se
narodil v Zemědělské a.s. Koloveč. Jeho
původ je osvědčená kombinace čistě
montbéliarde původu ze strany matky
a špičkového fleckvieh otce. Otec matky
Jazana má v ČR SIC 127,4 při PH
+1308 kgM a RPH vemen dokonce 131!
Dvě generace matek býků s výbornou reprodukcí a zevnějškem, špičková růstová
schopnost i vlastní zevnějšek jsou další
nesporné devizy Ibishka.
Bonsai a jeho synové
UF-094 Bonsai patří k výjimečným býkům, kteří výrazně zasáhli do populace
strakatých krav v ČR a díky vývozu inseminačních dávek i ve světě. Kladné reference od prvních chovatelů v zahraničí
přispívají k pokračující poptávce i za
hranicemi EU. Do odchovny v Osíku
jsme vykoupili 25 jeho synů, z nichž
15 již prošlo základním výběrem. Jejich
výsledky na OPB jsou výrazně nadprůměrné, vždyť pouze dva z nich byli vyřazeni. Osm synů je vybráno do našeho
programu, z toho 3 na posledním březnovém výběru a pět synů bylo prodáno
do PRP. Indi UF-154 ze ZD Čechtice
je francouzsko-česká kombinace. Otec
a otec matky jsou montbéliarde býci, bába je po CSM-357 a prabába po EB-382.
Vynikající rodinu má za sebou další syn
UF-094 z ALA Řepníky UF-155 Image.
Čtyři matky býků s vysokou dlouhověkostí (bába po RAD-099 je po sedmé
březí), šest laktací dokončila i prabába
a zakladatelka rodiny (matka býků po
MOL-162) ukončila dokonce 7 laktací!
Kombinace Bonsai x Dorus Joris má předpoklad výborné mléčné užitkovosti s vysokým obsahem mléčných složek, většího tělesného rámce se solidním osvalením a velmi dobrými končetinami
2011
18-04-2011 14:17:28
CZ ČESTR plemenní býci nasazení do testace od března 2011
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
MOR-209 IRISH
CZ 000628802021
30.7.2009 plem.: C100
VOD Zdislavice
CRV
86 85 84 80 85 84,6 G+
O: BURAK MOR-119
KDM:+219 PHkgM +0,12 PH%T +17 PHkgT +0,02 PH%B +9 PHkgB SIC 117
OM: IBIDEM UF-025
M: 125113101
MM: 73.752.161
ML: 4
11380
4,2
480
3,6 406
6833
4,2
ML: 2
ø: 7
10237
4,1
420
3,4 345
6011
4,2
ø: 6
PH:
1308
-0,04
57 -0,16
36
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
RAD-385 IDYLA
CZ 000610890021
4,4
4,3
0,02
336
329
28
3,8
3,8
-0,01
290
286
20
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000626940032
M: 106.801.932
ML: 3
9818
ø: 3
9282
PH:
1304
4,1
4
-0,03
407
373
58
3,6
3,5
-0,07
351
325
41
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000629895021
3,6
3,8
0,13
343
323
44
3,3
3,3
-0,11
315
282
21
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000598185053
M: 110.087.953
ML: 3
9483
ø: 3
8868
PH:
753
3,8
3,6
-0,07
360
320
30
3,6
3,6
-0,08
340
316
22
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000630172032
4,2
4
-0,05
357
308
10
3,8
3,7
0,07
324
288
14
i vemeny. Vynikající růstový potenciál
i špičkový zevnějšek potvrdil svými výsledky i Image.
Poslední býk této skupiny testantů pochází ze ZKS AGRO Zahořany. UF-160
Impact má v původu kombinaci UF-094
s vynikající mléčnou užitkovostí
a MOR-051 s výbornou konstituční pev-
OM:
MM:
ML:
ø:
3,4
3,5
448
376
př. v testu: 1 489 g
odchylka: 76
výška v kříži: 136 cm
346
346
3,3
3,3
258
258
př. v testu: 1 606 g
odchylka: 193
výška v kříži: 134 cm
338
301
3,4
3,4
22.7.2009 plem.: C100
ZKS AGRO Zahořany
CRV
83 85 85 84 84 84,1 G+
O: BONSAI UF-094
KDM: +700 PHkgM +0,12 PH%T +39 PHkgT +0,08 PH%B +29 PHkgB
M: 21.580.932
ML: 2
8559
ø: 4
7769
PH:
275
468
409
SIC 127
DORUS JORIS UF-089
5.346.953
5
9813
3,4
5
8496
3,5
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
UF-160 IMPACT
př. v testu: 1 581 g
odchylka: 168
výška v kříži: 131 cm
5.7.2009 plem.: C100
ALA, a.s. Řepníky
CRV
86 87 84 84 83 85,0 VG
O: BONSAI UF-094
KDM: +709 PHkgM +0,13 PH%T +39 PHkgT +0,09 PH%B +30 PHkgB
314
270
SIC 127
MERCI AMT-018
131.565.101
1
7777
4,4
1
7777
4,4
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
UF-155 IMAGE
3,6
3,6
12.6.2009 plem.: C100
ZD Čechtice
CRV
87 92 85 83 84 86,6 VG
O: BONSAI UF-094
KDM: +709 PHkgM +0,13 PH%T +39 PHkgT +0,09 PH%B +30 PHkgB
M: 100.201.921
ML: 2
9538
ø: 4
8549
PH:
778
367
313
SIC
JAZANA UF-054
112.640.301
4
13033
3,6
5
10847
3,8
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
UF-154 INDI
př. v testu: 1 565 g
odchylka: 152
výška v kříži: 132 cm
18.7.2009 plem.: C100
Zem.a.s. Koloveč
CRV
87 88 83 79 86 85,4 VG
O: IMPOSIUM RAD-277
KDM: +723 PHkgM +0,45 PH%T +61 PHkgT +0,16 PH%B +36 PHkgB
232
210
SIC
FOMERI UF-048
19.185.921
1
8739
4,2
3
7564
4,1
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
RAD-386 IBISHEK
3,4
3,5
9.6.2009 plem.: C100
ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
CRV
89 88 83 81 87 86,4 VG
O: IMPOSIUM RAD-277
KDM: +723 PHkgM +0,45 PH%T +61 PHkgT +0,16 PH%B +36 PHkgB
M: 155.197.921
ML: 1
7676
ø: 2
7577
PH:
583
284
252
př. v testu: 1 442 g
odchylka: 51
výška v kříži: 129 cm
329
288
př. v testu: 1 659 g
odchylka: 246
výška v kříži: 134 cm
SIC 127
MORELO 051 MOR-051
3.565.361
2
7612
4,2
319
8
6740
4
270
3,9
3,6
297
242
ností a dlouhověkostí. Matka má ukončené 4 laktace a očekává pátého potomka, bába ještě žije a v prosinci 2010 se jí
narodilo deváté tele. Hodnocení matky
84-81-79-85 i báby 82-78-83-84 potvrzuje,
že výborný zevnějšek je důležitým předpokladem dlouhověkosti.
Nejbližší základní výběr býků dojených
plemen proběhne na odchovně v Osíku
24. května 2011. Na tuto aukci se připravuje (mimo jiných) i skupina synů po
otci býků Alon HEL-043 a první synové
býka Valfin NIC-015. l
CH OVS K OT U
CS02_testbulls Fleckvieh 31
D U B EN
2 0 1 1
31
18-04-2011 14:17:51
O
FA R M Ě
Gerrit Wensink
Gerrit a Margriet Wensinkovi se přestěhovali
z Nizozemska do Kanady,
kde založili farmu Hoenhorst Farms – největší
v provincii Ontario s robotickým systémem dojení.
Počet dojnic:
Počet mladého skotu:
Rozloha:
Užitkovost (305 l.d.):
Počet dojicích robotů:
Innerkip
360
270
765
10 000 kgM 4,00%T 3,30%B
6
Gerrit Wensink
Dojicí roboti na ostrůvku uprostřed stáje
Gerrit Wensink: „Zbavili jsme se na naší farmě
monotónní práce“
Vše je v detailech
Gerrit a Margriet Wensink chovají v Kanadě 360hlavé stádo
dojnic. Již dva roky používají robotický systém dojení. Díky tomu
synchronizace krav už není nadále nezbytná a poruchy související
se stresem jsou mnohem méně časté.
autor Florus Pellikaan
P
o velmi podrobné prohlídce farmy
Hoenhorst Farms získáte jako návštěvník pocit, že řídit mléčnou farmu
s 360 kravami není až tak složité. Pohoda a klid, které na této farmě (mimochodem největší v kanadské provincii
Ontario, která používá robotický systém
dojení) převládají, udělají na každého
hluboký dojem. Gerrit a Margriet Wensink navrhli a zorganizovali provoz na
farmě do posledního detailu. Veškerá
práce je vykonávána podle denního rozvrhu a týdenního plánu.
Uživatelsky příjemní roboti
Wensinkovi pochází z Nizozemska. V Kanadě koupili farmu se 40 hektary, postavili stáj pro dojnice a pokusili se každý
rok dojit tolik krav a získat tolik kvót,
kolik jen bylo možné. V roce 2008 třikrát
denně dojili stádo 280 krav ve volné stáji
pro 230 krav. A to byl nejvyšší čas pro
další krok, kterým byla výstavba nové
stáje pro 360 krav s 6 dojicími roboty na
ostrůvku uprostřed stáje. „Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli pro robo-
32
C H O VSKOTU
CS02_canadian farm report 32
D
Ú
Ř ÍU
NJ B
O
E EN
RN
tický systém dojení, byla úspora lidské
práce,“ říká Gerrit. „Zaměstnávali jsme
5 dojičů na částečný úvazek a pokaždé,
když jsme potřebovali nového, zjistili
jsme, že o tuto práci má zájem stále
méně lidí,“ vysvětluje. „Kdo by chtěl
strávit několik hodin nasazováním dojaček ve čtyři hodiny ráno nebo v deset večer? V současné době jsme se na naší
farmě úplně zbavili stereotypního způsobu práce. A když tohle dokážete, můžete zaměstnávat úplně odlišný typ lidí.
Právě v těchto dnech jsou naši zaměstnanci školeni v živočišné výrobě nebo
jako veterinární asistenti a svou práci
mezi kravami si užívají.“
Podle Gerrita dojení pomocí robotů nezlepšilo podmínky pouze pro lidi, ale
především pro zvířata. „Je běžné, když
dojnice stojí více než hodinu v čekárně,
namačkány těsně vedle sebe, a právě tohle nemají rády. Nyní si dojnice mohou
samy vybrat, kdy budou podojeny, a my
jsme zjistili, že nejčastěji robota navštěvují mezi půlnocí a čtvrtou hodinou
ranní.
Největší výhodou robotického dojení je
nesmírně poklidná atmosféra ve stáji.
„Krávy jsou mnohem více v pohodě a zaznamenali jsme mnohem méně poruch
souvisejících se stresem, jako jsou záněty paznehtů a poruchy plodnosti.“ Gerrit
přestal své krávy synchronizovat poté,
co začal s roboty. „V současné době jsme
schopni inseminovat přibližně 85 % krav
a téměř 100 % jalovic určených systémem detekce říje. Průměrný počet inseminací před zabřeznutím je 2,2 a mezidobí 375 dní. Díky dojicím robotům se
počet zaměstnanců snížil z původních
osmi na tři. Veškerá práce je vykonávána
mezi šestou hodinou ranní a půl třetí odpoledne. Po zbytek dne je ve stáji pouze
jedna osoba mezi čtvrtou a sedmou večer, která zajišťuje krmení telat a pomáhá kravám, které potřebují asistenci při
dojení robotem.
Vyšší obsah mléčných složek
Výsledkem zavedení dojicích robotů na
farmě nebylo zvýšení průměrné mléčné
užitkovosti. „Ze tří dojení denně jsme
přešli na 3,2 až 3,4 dojení během dne.
Množství nadojeného mléka mírně pokleslo, ale obsah mléčných složek se zvýšil.“ Průměrná užitkovost je 10 000 kg
mléka s 4,0 % tuku a 3,3 % bílkovin za
305 laktačních dnů. Gerritova šlechtitelská strategie je jednoduchá. Používá maximálně dva býky – jednoho na krávy
a jednoho na jalovice. Vybraní býci musí
být vysoce hodnoceni pro snadné telení,
správné zaúhlení zadních končetin
a nižší obsah somatických buněk. Kromě
toho musí dosahovat vysokého množství
mléčného tuku a bílkovin. „Studoval
jsem šlechtění skotu na univerzitě ve
Wageningenu a tam jsem se naučil, že
čím více ukazatelů (faktorů) zohledňujete, tím menšího pokroku dosáhnete. Například pro mě není vůbec důležitá výška krav. Jediným ziskem by bylo pouze
200
19
1
18-04-2011 14:18:53
Telata jsou krmena pomocí automatických napáječek
to, že krávy jsou zaklíněné někde pod
hrazením kotce.“ 95 % jalovic je zapuštěno v 15 měsících. „Snažím se udržet
náklady tak nízko, jak jen je možné. Krmit dva měsíce navíc téměř dospělá zvířata je velmi drahé. Naše jalovice se telí
při hmotnosti 550 kg. Abychom této
hmotnosti docílili, je důležité se zaměřit
již na výživu telat. Ihned po narození
jsou telatům podány 4 litry mleziva
a postupně se dostanou na maximum
Koupel paznehtů je používána 1x týdně
Pohodová atmosféra ve stáji
14 litrů mléka denně, které dostávají
z automatických napaječek.
produkce. Rozšiřování je velmi složité.
„Na ziskových farmách je 45 % ceny
mléka tvořeno úroky, poplatky (daněmi),
splátkami a odpisy. Každý může získat
peníze z mléčné farmy, což znamená, že
i neefektivní podniky se dokáží udržet,
a to není pro zdravou ekonomiku dobré,“ říká Gerrit. „Z našeho úhlu pohledu
máme raději o trochu nižší cenu mléka
s více příležitostmi pro rozšíření.“ l
Prioritní je cena mléka
Během příštích několika let by Gerrit
a Margriet rádi svoji farmu rozšířili. Nicméně čelí problémům se současnou regulací kvót, neboť je většinou nemožné
nakoupit další kvóty navíc. „Každý měsíc se účastníme aukce s kvótami, ale nikdy nezískáme víc než čtvrtinu mléčné
Dojení pomocí robotů nezlepšilo podmínky pouze pro lidi, ale především pro zvířata
CH OVS K OT U
CS02_canadian farm report 33
D
ú
ř íU
nj B
o
e en
rn
2 0 0
19
1
33
18-04-2011 14:19:15
K O NTAKTY
C H O VA T E L S K É V Ý S TA V Y A A K C E
Spokojené dojnice v ZD Čechtice
Foto: Martina Sasáková
26.–27. dubna 2011
20. května 2011
26. května 2011
8. června 2011
8.–9. června 2011
10. června 2011
16. června 2011
23.–26. června 2011
30. června 2011
30. června–2. července 2011
1. července 2011
13.–16. září 2011
4.–8. října 2011
4.–13. listopadu 2011
6.–11. prosince 2011
Základní výběry a masná aukce, OPB Osík u Litomyšle (info na www.crvcz.cz)
výstava českého strakatého skotu, Opařany
Chovatelský den v Líšnici (info na www.crvcz.cz)
3. US-CZ Dairy Plan – Síla nových myšlenek!, KD Větrný Jeníkov
DHV-schau, Oldenburg, Německo
Základní výběry a masná aukce, OPB Osík u Litomyšle (info na www.crvcz.cz)
Chovatelský den ve Zdislavicích (info na www.crvcz.cz)
výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky, Brno
Chovatelský den v Kralovicích (info na www.crvcz.cz)
Danish National Show, Herning, Dánsko
Luxembourger National Show, Ettelbrück, Lucembursko
Space, Rennes, Francie
World Dairy Expo, Madison, USA
Royal Winter Fair, Toronto, Kanada
Agribex, Brusel, Belgie
Časopis Chov skotu je vydáván šestkrát ročně
společností CRV Publishing.
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE
Redakce:
CRV Czech Republic, spol. s r. o.
Vídeňská 340, 252 42 Vestec
Tel.: +420 244 912 201
Fax: +420 244 102 530,
e-mail: [email protected]
v ý s t a va h o sp o d ář ských zvíř at B r n o
Červen (3. června 2011) – Hlavním tématem našeho příštího čísla bude letošní výstava
hospodářských zvířat v Brně. Představíme Vám také farmu, kde chovají největší stádo plemene jersey v České republice. V sérii článků o kvalitě mléka si přečtete poslední článek
zabývající se vlivem šlechtění.
Šéfredaktor: Jaap van der Knaap
e-mail: [email protected]
Redakce:
Ing. Simona Burešová, Ph. D.
e-mail: [email protected]
Inzerce:
Expo Data, Jitka Zemanová
Tel.: +420 543 216 411 / +420 541 159 584
Fax: +420 541 153 049
Grafické zpracování:
Veeteelt, P.O. Box 454, 6800 Arnhem,
the Netherlands
Tel.: +31 26 38 98 821
Fax: +31 26 38 98 839
e-mail: [email protected]
Tisk:
Metoda spol. s r. o., Hluboká 14, 639 00 Brno
Tel./fax: +420 543 214 485
e-mail: [email protected]
Chov skotu je zdarma doručován zákazníkům
společnosti CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací Jihočeský chovatel, a.s.,
Reprogen, a.s., De Heus a.s., Agro-partner s.r.o.
prostřednictvím pracovníků plemenářských středisek
společnosti CRV Czech Republic nebo pracovníků
partnerských organizací. Ostatní zájemci jej mohou
získat zdarma na výstavách nebo prezentacích
společnosti CRV Czech Republic.
Fotografie:
Z archivu Veeteelt, CRV Czech Republic, spol. s r. o.,
partnerských organizací a Dana Kolarova (20)
Prohlášení:
Vydavatel neodpovídá za názory vyjádřené autory
jednotlivých příspěvků ani nemusí zcela sdílet názory
těchto autorů. Snahou vydavatele je poskytovat
prostřednictvím Chovu skotu pravdivé a přesné
informace. Přesto nemůže být vůči společnosti
uplatňována žádná odpovědnost za chyby v obsahu
jednotlivých příspěvků. Všechna práva jsou vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být použita jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu
vydavatele.
MK ČR E 15326
ISSN 1801-5409
34
CS02_contacts 34
C H O VSKOTU
DUBEN
2011
18-04-2011 14:20:13
Specialista ve výrobě kejdových cisteren
Modulo2 12000 MEB
- Sériová výroba
- Speciální nabídky
- Rychlé dodávky
Komfort2 - Modulo2
w w w. j o s k i n . co m
• Největší kejdové cisterny na světě
• Objemy cisteren od 2 500 do 26 000 litrů
• Aplikátory se zapravováním o záběru od 3 do
8 metrů
• Plošné aplikátory se záběrem od 9 do 27 metrů
• Individualizovaný katalog náhradních dílů pro
každý stroj
Katalog náhradních dílů
Coordonnées agents
Moreau Agri, spol. s r.o.
Huštěnovice 370, 687 03 Huštěnovice
GSM brána: +420 724 041 340
tel: 572 586 032-4 - fax: 572 586 016
e-mail: [email protected]
www.moreauagri.cz
Česká republika
Jindřichův Hradec
Mladá Boleslav
Nové Město na Moravě
Choceň
Opava
Vsetín
České Budějovice
Blansko
Znojmo
tel: 602 501 901
tel: 602 580 822
tel: 602 525 994
tel: 602 580 823
tel: 602 526 924
tel: 603 510 631
tel: 602 615 085
tel: 602 318 364
tel: 602 552 504
CS02_p35.indd 35
Slovenská republika
Chrudim
Týn nad Vltavou
Třebíč
Roudnice nad Labem
Jičín
Klatovy
Rokycany
Uherské Hradiště
Jihlava
CH OVS K OT U
EENLE
R
EG C
TH MIRA
Ř ÍJ E N
tel: 608 960 229
tel: 602 115 949
tel: 602 502 741
tel: 602 141 545
tel: 602 704 435
tel: 724 587 394
tel: 602 767 116
tel: 724 588 364
tel: 724 537 309
Madunice
Trenčín
Želiezovce
Krupina
Žilina
Rožňava
Trnava
Pieštany
Dunajská Streda
Michalovce
tel: +421 337 435 727-8
tel: +421 903 723 699
tel: +421 903 719 710
tel: +421 903 723 697
tel: +421 911 454 604
tel: +421 911 220 855
tel: +421 903 713 328
tel: +421 911 808 060
tel: +421 911 959 744
tel: +421 911 022 041
C
VH
EO
EOTV
T TTJU
Ř UU
ÍNJABO
EREN
01
9
2 0 0 9
C
H
VESSEKKL O
O
UA ND
Ú
RIN 12/ 02 1
2 0 1 0
35
15-04-2011 11:06:42
CRV Plus
Společnost CRV zavádí od 1. dubna 2011 bonusový program pro chovatele skotu.
Ve spolupráci s partnery nabízí bonusy za čerpání inseminačních dávek býků z nabídky CRV. Tyto bonusy budou obměňovány každé 3 až 4 měsíce. Chovatel si tak může vybrat odměnu podle svých potřeb
a zaplatí za ni pouhou jednu korunu. Úplné znění pravidel programu získáte u konzulentů CRV nebo
na webových stránkách společnosti www.crvcz.cz.
Prvním partnerem v programu CRV Plus je společnost Biomin. Od dubna do července mohou chovatelé,
kteří splní podmínky pro čerpání bonusu, vybírat z těchto produktů:
1. Poporodní aditivum Biomin® PropiCalc oral
Přípravek pro dojnice, sloužící jako zdroj vápníku a energie po porodu.
Složení/500 ml: 150 g chloridu vápenatého, 65 g mravenčanu vápenatého, 10 g citranu vápenatého, 32 g propionanu vápenatého, 75 ml
propylenglykolu.
Aplikace: z lahve přímo do tlamy dojnice po otelení, 1–3 dávky za 24 hodin.
Nabídka CRV Plus: 50 x 500 ml = 1 Kč
2. Deaktivátor mykotoxinů Mycofix® Plus 3.E
Přípravek pro dojnice, zahrnující tři stupně působení proti mykotoxinům:
1) adsorpci, tj. eliminaci toxinů, 2) enzymatickou biotransformaci, tj. eliminaci
toxicity a 3) léčebný efekt, tj. eliminaci toxického účinku v organismu zvířat.
Složení/kg: Bentonit-montmorillonit (E558) 300 g, křemelina – čištěné diatomické půdy (E551c) 250 g, inaktivované kvasinky, moučka z mořských chaluh.
Aplikace: do TMR nebo jadrné krmné směsi, 15–50 g na dojnici denně.
Nabídka CRV Plus: 50 kg = 1 Kč
Nabídku společnosti BIOMIN Czech s.r.o.
tvoří komplexní portfolio produktů,
zooveterinární servis, zpracování dat a poradenství.
CRV CR_Inzerát A4_PLUS_9.indd 1
19.4.11 8:11
Download

Duben 2011