RO Č . 7
Č . 2 BŘ E ZE N 2010
V TOMTO VYDÁNÍ
TECHNOLOGIE CHOVU
MANAGEMENT CHOVU
NOVINKA V NABÍDCE CRV
Když se kravám rozsvítí aneb
Jak působí světlo na dojnice
Jak zamezit stresování telat
v průběhu jejich odchovu
Franchise – Ramosův syn
s licencí na špičkovou somatiku
CS02_cover 2
08-03-2010 09:13:38
Reference
Když se v roce 2005 rozhodovalo o budování nové stáje, nechali jsme si na stůl dodat spoustu nabídek
o materiálech, zařízeních a systémech od společností z celé republiky. Volba čím zastřešit novou stáj
jestli eternitem, nebo u nás zatím neodzkoušeným sklolaminátem, byla složitá. Rozhodli jsme se pro
výhody Elyondy. Výhody jako jsou – kvalita, cena, záruka. Šedá střecha na naší stáji v Pluhově Žďáře
nejenže nám výborně slouží, ale i dobře vypadá.
Přeji všem, aby se, vždycky rozhodli správně jako my.
Ing. Karel Bednář
Předseda představenstva
ZD Pluhův Žďár
Velkokapacitní stáj Zemědělské družstvo Pluhův Žďár
PAMA:
Výhody, kterými jsme především argumentovali při výběrovém řízení v Pluhově Žďáře:
– LEHKÁ KRYTINA – 3 kg/m2 – nezatěžuje konstrukci
– ÚSPORA METRIÁLU – délka desek až 13 m – úspora z přesahů asi 25 %
– Krytina NEODKAPÁVÁ a je deklarována jako SAMOZHÁŽIVÁ
– Při vzdálenosti latí – 1,2 m je ÚNOSNOST 300 kg/m2
– Velký výběr BAREV – PROBARVENOST – barva v celém profilu materiálu
– ODOLNOST – oproti jiným materiálům, tepelné rozpětí – 40 až +140 oC
– DOKONALE HLADKÝ POVRCH – sebemenší vrstva sněhu sjede
– Dlouhá ZÁRUKA – 25 let
– ZÁRUKA proti krupobití
Zemědělské družstvo Kámen
u Havlíčkova Brodu
Krásná Ves – varianta s modrým
prosvětlením
Ukázka střídavého prosvětlení
STŘECHY • PROSVĚTELENÍ • IZOLACE
PAMA, a.s.
Ostrov nad Oslavou 273
594 45 Ostrov nad Oslavou
tel./fax: +420 566 503 233
[email protected]
PAMA, a.s.
K Šancím 50
163 00 Praha – Řepy
tel./fax: +420 235 311 486
[email protected]
není nic lehčího...
www.pamaas.cz
Z
O BSAHU
NOVINKY
4
9
15
25
Z domova i ze světa
Info CRV Czech Republic
Info De Heus
Info Agropartner
MANAGEMENT CHOVU
6 Stres v odchovu telat
TECHNOLOGIE CHOVU
16 Jak působí světlo na dojnice
R E P O R TÁ Ž Z FA R M Y
10 Zemědělské družstvo AGRA Březnice
ŠLECHTĚNÍ
12 Novinka v nabídce holštýnských býků
18 Testace programu CZ ČESTR
26 Testace programu CZ Holštýn
Jaap van der Knaap
Světlo ve tmě
Vzpomínám si, jak můj táta po skončení
všech večerních prací ve stáji vždy
zhasnul všechna světla. Byl přesvědčen
o tom, že krávy potřebují spát celou noc
a navíc zhasnutá světla šetří energii.
Jak byl ale překvapený, když si přečetl
několik amerických studií o tom, že krávy produkují více mléka, lépe rostou
a mají lepší plodnost, pokud mají ve stáji
16 hodin světla a 8 hodin tmy. A když
suchostojným kravám zajistíte 16 hodin
tmy a 8 hodin světla, budou v následující
laktaci produkovat více mléka.
Ale je to vlastně překvapující? Vždyť během jara a časného léta si můžete všimnout, že krávy snadněji přicházejí do říje
a procento březosti je vyšší než během
zimních měsíců. Světlo stimuluje hormon jako IGF-1, který hraje velkou roli
v produkčních procesech zvířat. A podívejme se vlastně na sebe. Cítíme se mnohem příjemněji (a mnohem více pracujeme) na místě s dostatkem světla.
Vypadá to, že stále více a více chovatelů
se spoléhá na profesionálně řízený světelný režim ve své stáji. Je to rentabilní,
snadný a ne příliš drahý způsob jak dosáhnout efektivní produkce.
Během veletrhu Techagro, který se bude
konat koncem tohoto měsíce v Brně, se
můžete setkat se specialisty, kteří Vám
mohou doporučit vhodný režim a typ
osvětlení pro Vaši stáj, se kterým dosáhnete nejlepších výsledků. Techagro je
také dobrou příležitostí, kde se informovat na všechny nové technologie. Tento
veletrh Vám rovněž dává možnost zjistit,
co se děje nového v oblasti dojení, krmení a šlechtění skotu.
A samozřejmě také máte příležitost se
zde setkat s ostatními chovateli, neboť
vědomí toho, že nejste v dnešní době
sami, kdo se potýká s „farmařením“, je
povzbuzující. Vždyť nebýt sám znamená
vidět „světlo ve tmě“.
Nashledanou na Techagru!
Technologie chovu
Řízená fotoperioda
Management chovu
Stresování telat
Šlechtění
Novinka v nabídce
16
6
12
ZDRAVÍ
21 Z veterinární praxe
ZOOTERAPIE
28 O jerseyce, která žije na zámku
PhDr. Marie Bartošková
„Srnka neslouží jen našim
klientům, ale i široké
veřejnosti.“ 28
Když se kravám rozsvítí
aneb jak působí světlo na
dojnice.
Riziko negativního vlivu působení stresu v průběhu odchovu
mladých jalovic.
Franchise je jedním z prvních prověřených býků CRV
po Ramosovi.
CH OVS K OT U
CS02_contents 3
B Ř E Z E N
2 0 1 0
3
08-03-2010 13:27:20
Z
D O M O VA
I
Z E
S V Ě TA
„Najdi si svého farmáře“
Zájem spotřebitelů o kvalitní potraviny dodávané přímo z farmy v poslední
době enormně vzrostl. Zákazníky kromě kvality také zajímá, kde tyto produkty vznikají, v jakém prostředí žijí
hospodářská zvířata, jejichž maso konzumují, nebo z jakých polí pochází zelenina na jejich talíři. Pro farmáře však
není snadné potenciální zákazníky
oslovit a ještě obtížnější je dopravit
k nim svoji produkci. Právě v tom by
mohla výrazně pomoci nová iniciativa
„Najdi si svého farmáře“, kterou organizuje soukromý zemědělec a Živnostník roku 2008 kraje Vysočina František
Němec. Lidé díky této akci budou informováni kde, kdy a od koho si mohou koupit produkty z farmy. Pro spo-
třebitele by měly být webové stránky
www.najdisisvehofarmare.cz jasným
rozcestníkem pro jejich putování za
„svým farmářem“. Lidé, kteří chtějí
nakupovat kvalitní produkci přímo na
farmách a chtějí znát také toho, kdo
tyto výrobky produkuje, tam najdou
všechny potřebné informace. Dále se
dozví, jaké podmínky mají na farmě
zvířata, jestli je tam čisto a jestli majitel dbá na welfare zvířat. Pro samotné
zemědělce je to příležitost, jak si vybudovat svoji značku spojenou s odpovídající kvalitou, dostupností výrobků,
servisem zákazníkovi, zážitkem z farmy a řadou dalších parametrů.
Zdroj:http://www.najdisisvehofarmare.cz, 25.
2. 2010
Setkání západočeských
chovatelů
Sdružení chovatelů hospodářských zvířat v západních Čechách, společnost
CRV Czech Republic s.r.o. a ZDV Štichovice pořádaly 18. února tradiční setkání
chovů, které se podílejí na šlechtění domácího kombinovaného plemene skotu.
ZDV Štichovice bylo vynikajícím hostitelem této již tradiční akce, při které se
každoročně schází západočeští chovatelé, aby zhodnotili uplynulý rok a informovali se o dalším vývoji ve šlechtění.
Jednání bylo zahájeno představením
ZDV Štichovice předsedou družstva
Ing. Václavem Bulínem a prohlídkou farmy ve Štichovicích. Poté následovalo
zhodnocení roku po stránce kontroly
užitkovosti, produkce plemenných býčků, výsledků býčků v OPB Osík a nově
prověřených zlepšovatelů ze ZČ oblasti.
Zástupci společnosti CRV informovali
přítomné o vývoji v šlechtitelském programu CZ Čestr, společně pak proběhla
konzultace nově navrhovaných otců
býků českého strakatého skotu, německého fleckvieh i montbéliarde býků.
Chovatelům byly předány informace
o plánovaných akcích v roce 2010 a v diskuzi vystoupili pozvaní hosté.
Kolik spánku potřebují krávy?
Mají dojené krávy dostatek spánku?
Přesná délka spánku, který krávy potřebují, stále nebyla zjištěna. Vědci na švédské univerzitě se zabývají tím, kolik
spánku dojnice opravdu potřebují a jestli je zde nějaká spojitost mezi potřebou
spánku a vážnými zdravotními problémy, jako jsou mastitidy a negativní energetická bilance v průběhu laktace. Podle
vědců může nedostatek spánku zvýšit
potřebu energie a snížit funkci imunitního systému. Nedostatek energie se objeví na počátku laktace. Elektrická aktivita mozku krav bude sledována pomocí
EEG (elektroencefalografie).
Zdroj: Swedish University of Agricultural
Sciences
4
CS02_ze sveta 4
C H OVSKOTU
BŘ EZEN
2010
09-03-2010 11:15:51
S nemocí IBR jsme zase o krok dále
Již 4 roky běží v ČR Národní ozdravovací
program (NOP) od IBR a s velkým úspěchem. Již 60 % našich chovů skotu
je ozdravených. Přírůstek IBR prostých,
tj. ozdravených hospodářství, který je za
4 roky průběhu NOP na úrovni téměř
41 %, je příznivý (na počátku bylo prostých 19 %). Nákazová situace u IBR zůstala v roce 2009 v zemích EU beze změny. Mezi země prosté patří: Norsko,
Švédsko, Finsko, Dánsko, Rakousko, Švýcarsko, provincie Bolzano v Itálii, Horní
Falcko a Horní Franky v Bavorsku v SRN.
Tyto státy byly prohlášeny Evropskou
komisí za oficiálně prosté a obdržely od
ní dodatečné garance. Země se schváleným NOP jsou tyto: SRN, Česká republika, Itálie (region Friuli Venezia Giulia
a provincie Trento). Možnost požadovat
dodatečné garance je pro naši republiku
z hlediska možného obchodování se skotem velmi významné. K 31. 12. 2009 se
podařilo převést do úředně prostých hospodářství velkou část těch, u nichž byla
zjištěna v prvním roce ozdravování příznivější nákazová situace. To znamená, že
se buď jednalo o hospodářství, v nichž
nebyla zjištěna sérologicky pozitivní zvířata, nebo nízký počet pozitivních zvířat
umožnil zavést rychlé ozdravení eliminační metodou bez vakcinace. Pozornost
v následujících letech bude zaměřena na
hospodářství ozdravující dlouhodobě,
tedy eliminační metodou s vakcinací.
V roce 2010 tedy počítáme s tím, že je
bezpodmínečně nutné co nejdříve ukončit ozdravování zbývajících hospodářství, v nichž nebyla prokázána infekce,
a ve skupině hospodářství ozdravujících
bez vakcinace. V případě, že v hospodář-
ství zůstává již jen několik pozitivních
zvířat, je třeba doporučit jejich jednorázové vyřazení, ukončit vakcinaci a proces závěrečnými vyšetřeními finalizovat.
A to je úkol pro chovatele, KVS i pro soukromé veterinární lékaře. Zavedení Národního ozdravovacího programu od IBR
významně pomohlo pochopení a finanční podpora MZe. Prostředky státu na
tuto důležitou akci byly schváleny na
7 let. Je tedy na místě upozornit, že finanční pomoc skončí 31. 12. 2012.
Zdroj: http://www.svscr.cz, 10. 2. 2010
Besnoitióza - nové onemocnění skotu
V poslední době se kousek od našich
hranic s Bavorskem objevila nová nákaza nazývaná jako Besnoitióza. Objevuje
se hlavně u masných plemen skotu limousine a charolais, zejména exportovaných z Francie. Tato nákaza se v současné době šíří Německem, kde začíná
být ekonomickým problémem masného skotu.
Choroba bývá také nazývána jako sloní
nemoc a je známá z oblastí okolo Středozemního moře (od Portugalska, přes
Španělsko, jižní Francii po Turecko), Afriky (subsaharská oblast) a Asie, kde se
vyskytuje endemicky. Na jihu Afriky
vykazuje přibližně 75 % skotu pozitivitu. V uplynulých letech se vyskytly informace o výskytu několika případů
tohoto onemocnění i v severnějších regionech Francie. Je pravděpodobné, že
toto onemocnění bylo zavlečeno do Německa z Francie prostřednictvím dovezených zvířat. Původce onemocnění
Besnoitia besnoiti je jednobuněčný parazit, který napadá skot. Onemocnění postihuje především kůži a podkoží, mukózní membrány, cévy a další tělesné
tkáně. Chronicky infikovaná zvířata
mohou trpět sklerodermií (zesílená
kůže), hyperkeratózou (nadměrné zrohovatění kůže) a alopecií (ztráta srsti).
Onemocnění se může šířit mechanicky
prostřednictvím krev sajícího hmyzu,
což bylo již prokázáno, a zřejmě i přímým kontaktem mezi zvířaty (např.
přirozené páření). Původce bovinní besnoitiózy není pro člověka nebezpečný.
Maso a mléčné produkty je možné bez
obav konzumovat. Ohlašovací povinnost nebyla ustanovena. Akutní, klinické symptomy jako horečka, edémy
v podkoží a zduřelé lymfatické uzliny
se vyskytují jen zřídka. Mnoho zvířat až
na výskyt několika malých bílých teček
v očním bělmu nevykazuje navenek
žádné symptomy onemocnění.
U klinicky nemocných zvířat je možné
rozeznat dvě fáze:
• Akutní fáze (anasarka fáze, 4–14 dní
po infekci): začíná horečkou a zánětlivými, bolestivými otoky (anasarka –
prosáknutí podkoží). Zvířata mají oteklé mízní uzliny, sníženou chuť k žrádlu,
trpí výtokem z nosu, průjmem, světloplachostí a samci vykazují symptomy
zánětu varlat.
• Chronická fáze (sklerodermální fáze,
3–4 týdny po infekci): Během chronické
fáze onemocnění dochází ke zhrubnutí
a zesílení kůže, která začne na povrchu
praskat (sloní kůže). Praskliny mohou
být zdrojem dalších zdravotních komplikací vyvolaných sekundární bakteriální infekcí nebo mohou být napadeny
larvami much (myiáza). V endemických
oblastech způsobuje besnoitióza velké
škody. Mortalita je sice nízká (<10 %),
ale postižená zvířata jsou díky zhoršení
zdravotního stavu prakticky neprodejná. Kvalita jejich kůže je významně snížena. Ekonomický dopad tohoto onemocnění v Německu není možné
v současné době odhadnout. Účinná terapie, jak uvedl Dr. Benjamin Schade
z bavorské veterinární služby, dosud
neexistuje. Prevence tedy spočívá ve vyloučení nákupu zvířat z oblastí ohrožených výskytem tohoto onemocnění
nebo v zařazování do početních stavů
skotu pouze taková zvířata, u kterých
analýzy krevních vzorků, které provádí
Ústav Friedricha Löfflera, prokázaly jejich negativitu.
Zdroj: http://www.cschms.cz, 1. 3. 2010
CH OVS K OT U
CS02_ze sveta 5
B ř e z e n
2 0 1 0
5
09-03-2010 11:16:07
M A N A G E M E N T
C H O V U
Snažte se zamezit zbytečnému stres ová
Stres v odchovu te
Mladé prvotelky jsou budoucností každé mléč-
chovech dojnic je toto téma většinou spojované s letním obdobím a stresem z horka, není
ale určitě na škodu připomenout další body, kde se
s tímto faktorem můžeme setkat. V rozsahu tohoto
textu nelze postihnout všechna kritická místa, ale
určitě stojí za připomenutí zásadní body manipulace s odchovávanými telaty.
zilo se zbytečným ztrátám. Každý přechod v systému krmení a ustájení, jakým tvorba skupin bezesporu je, by měla být realizována i podle okolních
vlivů. Zpravidla by se měla zvířata přesouvat v průběhu týdne, ne v pátek před víkendem, kdy se
ke změně může přidat horší víkendová péče.
Dalším stresovým mezníkem v životě telat je odstav.
Nikdy by se neměl čas odstavu shodovat se změnou
startérového krmiva! Tím bychom riskovali výrazný pokles příjmu dostatečného množství krmiva
a opět přivodili značné problémy v momentě, kdy je
potřeba využít růstový potenciál mladých zvířat
v jejich nejintenzivnějším období. V tomto věku jakýkoliv zbytečný stres značně snižuje efektivitu odchovu. Naše úsilí tak nepřináší očekávaný výsledek
v růstu, ani v konečném ekonomickém hodnocení.
Opatrní bychom měli být i na změny ustájení. Odstavená telata bývají přesouvána do uzavřených,
často rekonstruovaných stájí. V těchto podmínkách
často dochází ke zhoršení mikroklimatu. Tato zátěž
se může projevit na rozvoji respiračních onemocnění a opětovném omezení dobrého výsledku.
Péče po narození
Připouštění jalovic
Prvním okamžikem, kdy začíná systematická péče
o budoucí prvotelku, je okamžik porodu a ošetření
narozeného telete. Tento moment, včetně začátku
odchovu, řeší spíše veterináři. Chovatelé by ovšem
měli vždy věnovat pozornost dodržování technologických postupů v období mléčné výživy. Zejména
pravidelné dávkování mléčného nápoje a striktní
dodržování napájecí teploty patří mezi základní
faktory správného odchovu. Alimentární problémy
způsobené nekázní v ošetřování telat se často rozvinou v další komplikace. Tímto způsobem mohou
vzniknout zbytečné nepřímé, ale i přímé ztráty
v průběhu odchovu. Často se stáváme svědky použití medikamentů a jiných přípravků, kterými se chovatelé snaží napravovat technologickou nekázeň
v odchovu.
Ve věku jednoho roku začínáme jalovice připravovat na připouštění.
Tvorba funkčních folikulů je energeticky náročný
proces. V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že
základ pro správnou ovulaci v období připouštění se
vytváří o několik měsíců dříve. Podobně i samotná
říje a ovulace je období se zvýšenou spotřebou energie. Každý stresový faktor tak může narušit, či znemožnit včasné zabřeznutí. Pokud zvířata pro snadnější inseminaci fixujeme, nesmíme zapomenout,
né farmy. Správný odchov ovšem neznamená
jen správně nastavený systém výživy. Skrytým
a často podceňovaným nebezpečím je riziko
negativního vlivu stresu v průběhu odchovu
mladých jalovic.
autor Ing. Eduard Hanina
V
Stresovaná zvířata
Odchov a odstav telat
Jednoznačně je třeba zabezpečit stálý přístup k nezávadné vodě, a to včetně zimního období. Pokud
neposkytneme telatům dostatek tekutin, nemůžeme očekávat dostatečný příjem startéru. Takto nelze očekávat požadovaný dynamický rozvoj trávicí
soustavy. Potom se nedají naplnit očekávání v růstu
zvířat.
Tvorba malých skupin, ještě v období mléčné výživy, by měla probíhat citlivě. Telata s menším „apetitem“ a horším příjmem mléčného nápoje je vhodné umístit do skupiny, která je takříkajíc nejvíce
na očích, aby byla zajištěna dostatečná péče a zame-
6
CS02_SKS_stress 6
CCHHOOVVS SK KOOT TUU B ú
řř íno
ej zen
en
r
2 20 00 19 0
09-03-2010 11:44:53
tres ování
u telat
Spokojené tele
že tím omezujeme přístup zvířat ke krmení a zejména k vodě. Pokud tedy zafixované (vyvázané) jalovice čekají příliš dlouho, nemusí být inseminace
úspěšná i z tohoto důvodu. V souvislosti s rizikem
stresu v období připouštění nesmíme zapomenout
ani na lidský faktor, kdy nevhodný přístup ošetřovatelů může výrazně komplikovat naše snažení. Období bezprostředně navazující na inseminaci musí
zajistit start bezpečné březosti. Proto se jalovice
přesouvají do další skupiny zpravidla až po zjištění
březosti (35–50 dnů), kdy je větší pravděpodobnost,
že plod bezpečně donosí do úspěšného porodu.
Příprava na porod
Následným organizačním krokem je přesun březích
jalovic do skupiny březích krav, případně přípravy
na porod. Protože březí jalovice nemají zkušenost
se skupinou starších zvířat, je potřeba opět volit citlivý způsob jejich přesunu. Optimálním řešením je
přidávat větší skupinu jalovic zároveň. Vzniklý sociální stres se tak rozloží a nedochází k soustředěnému tlaku starších krav na jednu březí jalovici. Dalším funkčním opatřením je umisťovat březí jalovice
do skupiny březích krav v době, kdy je sekce prázdná. Stres se tak rozloží na dvě fáze – seznámení se
s prostředím a následně seznámení se skupinou zvířat. Tento princip je obecně vhodný u všech přesunů jalovic i prvotelek.
Zejména v prostředí rekonstruovaných stájí bývá
častým limitním faktorem velikost, resp. prostor
pro skupiny připravující se na porod. Mnoho chovatelů již poznalo toto omezení v praxi. Při hledání
příčin komplikovaných porodů i mrtvě narozených
telat u prvotelek se zjistilo, že by jim „stačilo“ jen
ponechat více prostoru v tomto kritickém období.
Březost je pro jalovice nová zkušenost. Období před
porodem je samo o sobě velmi náročné a stresující.
Pokud musí jalovice ještě řešit sociální boje bez
možnosti volby „soukromí“, projeví se to negativně
nejen na průběhu porodu, ale také na nástupu do
laktace.
Laktace
Nástup do laktace představuje start dalšího náročného období prvotelek. Nejen toto období řeší další
ze systémů společnosti De Heus s názvem PRELACTO. O tom si ovšem řekneme v některém z dalších
čísel časopisu.
Úspěšné zvládnutí odchovu jalovic není jen pohledem na jejich výživu. Představuje také mnoho technických a technologických změn v jejich životě.
Pokud budeme všechny změny řešit citlivě a bez
zbytečné zátěže, projeví se tato naše starostlivost
v pozitivním efektu na zdraví prvotelek. l
CCHHOOVVS SK KOOT TUU B Ú
ŘŘ ÍN
EJ Z
O
E EN
RN
CS02_SKS_stress 7
2 20 00 19 0
7
08-03-2010 09:56:11
h
innovators in agriculture
TechAgro-Brno
Hala D, Stánek 031
8
CS02_p08.indd 8
C H OVSKOTU
BŘ EZEN
2010
09-03-2010 10:47:13
I n f o C R V C z e c h R e p u b l ic
Býk Yank asi zaskočil konkurenci!
V tiskových materiálech šířených
společností MTS s.r.o. je kritizována
nabídka inseminačních dávek firmy
CRV Czech Republic, resp. způsob prezentace plemenných hodnot. Jmenovitě se jedná o býka NXA-816 Yank, který
zaskočil konkurenci především kvalitou a cenou, za kterou je chovatelům
holštýnských krav nabízen. Býk Yank
pochází ze známé americké rodiny
Yadda, ze které pochází například
i konkurenční býk NEA-844 Massey.
Yank je stále ustájen v USA, kde také
produkuje inseminační dávky.
Vzhledem k tomu, že býk svým čistě
americkým původem a charakterem
svých plemenných hodnot odpovídá
potřebám významné skupiny chovatelů v ČR, rozhodla se společnost CRV
prezentovat výsledky tohoto býka na
americké bázi, a to i přesto, že všechny
jeho dcery pocházejí momentálně z Nizozemska. K prezentaci výsledků slouží jediný uznávaný a oficiální způsob,
a to interbullový MACE přepočet. Na
tomto projektu spolupracují téměř tři
desítky chovatelsky vyspělých zemí.
Díky němu mohou chovatelé využívat
býky z celého světa a vybrat si k porovnání býků souhrnné indexy, které nej-
lépe odpovídají jejich chovnému cíli.
Býk Yank dosáhl v americkém žebříčku všech mezinárodních býků na vynikající 25. místo, a to i díky výsledkům
oficiální „čistě“ americké genomiky
(TPI 1995G), která je nyní součástí výpočtu. Pokud bychom vynechali všechny O Manovy syny před ním, obsadil
by dokonce vynikající 10. příčku v tomto hodnocení. V současnosti je Yank
bezkonkurenčně nejlepším Bw Marshallovým synem, a i proto se společnost CRV rozhodla inzerovat tohoto
býka v celosvětovém magazínu Holstein International.
Paradoxně jeho vysoká mléčná produkce v Nizozemsku souhrnný index
NVI spíše snižuje, proto býk Yank nepatří vzhledem k velmi přísné selekci
na obsah mléčných složek k nejvyhledávanějším býkům v této zemi sýrů.
Přesto je o tohoto býka enormní zájem
u chovatelů, kterým vyhovuje spíše
„americký chovný cíl“ spojený s vysokou produkcí mléka při udržitelných
složkách a vynikajícím zevnějšku.
Svou katalogovou cenou 390,- Kč výrazně konkuruje srovnatelným býkům
v nabídkách zejména „amerických“ firem. Proto také vyvolal diskuzi o po-
NXA-816 Yank
Tab.: Porovnání plemenných hodnot synů býka Bellwood Marshall
býk
Yank
Toystory
Mac
Buckeye
Standout
Lou
Airraid
NM$ lbs M
469
394
364
330
250
117
118
1 608
1 398
53
1 338
874
1 039
650
lbs B
lbs F
dlh
typ
vemeno
končetiny
TPI
55
40
3
30
23
22
8
66
52
17
29
43
33
47
1,9
0,9
3
2,3
1,3
–0,9
–0,2
2
2,25
1,98
1,54
0,59
1,99
2,33
2,25
2,34
2,97
1,73
0,27
1,94
2,09
1,83
1,58
1,58
1,4
1,6
1,18
2,72
1 993
1 912
1 841
1 809
1 614
1 608
1 603
Ing. Luboš Nehasil
Autor tohoto článku je ředitelem odboru provozu společnosti
CRV Czech Republic, spol. s r.o.
užívání interbullových přepočtů, kterým
se mimochodem ihned zabýval Výbor
svazu chovatelů holštýnského skotu a jehož používání dosud nikomu nevadilo
a bylo v ČR dlouhodobě využíváno skoro
všemi firmami, které nabízejí inseminační dávky holštýnských býků. Když
CRV poprvé v katalogu použila tuto běžně používanou praxi, byla rozpoutána
nesmyslná kampaň. Že by nasazení těchto býků znamenalo tak obrovské ohrožení prodejů dávek pro naši konkurenci?
Je zcela jasné, že jediné kritérium, které
vyvolalo „hysterii“ kolem tohoto býka,
je jeho cena. Každý chovatel si totiž
může udělat úsudek o tom, jak „kvalitní“ (myšleno cenově kvalitní) genetiku si
kupuje.
Materiál MTS obsahuje několik chyb,
možná z přehlédnutí, možná úmyslně...
Například uvádí u býka Fantast pouze
zlomek dcer, které ve skutečnosti má.
Ono se totiž špatně vysvětluje, proč býci
z některých zemí mají daleko větší počet
dcer, a tím i spolehlivost při zveřejnění
svých výsledků, než třeba „američtí“
býci. Materiál obsahuje i porovnání nasazovaných býků jednotlivých společností dle výsledného indexu SIH. Porovnání je ryze tendenční a v některých
případech srovnává neporovnatelné. Navíc autor porovnává býky na indexu SIH,
jehož smysl a spolehlivost o pár stránek
dále naprosto zpochybňuje. Jednoduše
řečeno, pokud se výsledky z českého prověření komerčně hodí, tak je využívá,
a pokud se nehodí, tak je zpochybňuje.
Asi si neuvědomuje, že se vlastně vysmívá všem, kdo se na procesu šlechtění
v ČR podílí, včetně chovatelů.
CH OVS K OT U
CS02_CRV news.indd 9
B ř e z e n
2 0 1 0
9
09-03-2010 11:42:36
O
FA R M Ě
Zemědělské družstvo AGRA Březnice
Družstvo hospodaří v jihozápadní části okresu Tábor
a bylo založeno v roce 1992.
Tábor
Chovaná zvířata:
Rozloha:
Zaměstnanci:
Užitkovost:
1 274 ks skotu, 3 600 prasat
2 524 ha
53
7 003 kg M 4,03 % T 3,47 % B
Chovatelé v jižních Čechách vědí, jak na to
Družstvo
AGRA Březnice
Většině chovatelské veřejnosti není třeba Družstvo AGRA Březni-
K
původním 80 zakládajícím členům
přistoupili další a dnes jich má 248.
Představenstvo družstva je 5členné, z toho 4 členové představenstva jsou v družstvu v zaměstnaneckém poměru.
Veškerou činnost zajišťuje 53 zaměstnanců. Družstvo pod vedením ředitele
Ing. Vladislava Hájíčka trvale modernizuje veškeré výrobní činnosti. Za dobu
působnosti vybudovali ze stávajícího
družstva moderní, ekonomicky stabilní
podnik s vynikajícími výsledky jak
v rostlinné, tak i živočišné výrobě.
Rostlinná výroba
V současné době družstvo hospodaří na
výměře 2 524 ha zemědělské půdy,
z toho je 2 100 ha orné. Zhruba 1 500 ha
zemědělské půdy je ve vlastnictví členů,
družstvo samo vlastní 220 ha půdy.
Hlavní činností podniku je zemědělská
prvovýroba. V rostlinné výrobě převažuje pěstování obilovin (1 357 ha), dále
je pěstována řepka (336 ha), kukuřice
(209 ha) a pícniny. Výnosy všech plodin
jsou stabilně na vysoké úrovni. Na obdělání půdy a sklizňové práce je družstvo
vybaveno špičkovou mechanizací, takže
drtivou většinu prací si zajišťují sami.
ce dlouze představovat. Bylo založeno 16. 10. 1992 a hospodaří
v jihozápadní části okresu Tábor. Jedná se o moderní, ekonomicky stabilní podnik s vynikajícími výsledky.
autor Ing. Josef Procházka, Ing. Miroslav Duchoň, REPROGEN a.s.
Živočišná výroba
Je zaměřena na produkci mléka, hovězího a vepřového masa. Podnik chová celkem 1 274 ks skotu, z toho přes 440 ks
krav a dále více než 3 600 ks prasat.
Hlavním zootechnikem podniku je Ing.
Rostislav Novotný, který řídí celou živočišnou výrobu a jeho činností je šlechtění skotu a prasat.
V chovu prasat zde mají uznaný šlechtitelský chov plemene bílé otcovské. Produkují kanečky na vysoké úrovni zmasilosti a přírůstku. Z prasniček je produkce
zaměřena na klasickou kombinaci BU x
L do užitkového křížení.
Ještě významnější je pro podnik chov
skotu, který tvoří základ živočišné výroby. Centrem chovu skotu je Březnice,
kde jsou ve dvou rekonstruovaných kra-
Vítězka plemene C (Opařany 2008) CZ 033079 931 po MOR-059
10
CS02_farm report 10
ŘŘ ÍN
O
E EN
RN
CCHHOOVVS SK KOOT TUU B Ú
EJ Z
Ředitel družstva AGRA Březnice
Ing. Vladislav Hájíček
vínech chovány dojnice. Telata jsou chována na farmě Záhoří, jalovice na farmě
Hodětín a výkrm býků je soustředěn na
farmu Sudoměřice (každá kategorie je
chována pouze v jedné stáji).
Počátkem devadesátých let sílily v celé
republice tendence k holštýnizaci, přesto se chovatelé v Březnici rozhodli zůstat
u českého strakatého skotu s kombinovanou užitkovostí. Postupem času se
ukázalo, že jejich rozhodnutí vzhledem
k podmínkám chovu a k zaměření na výkrm skotu bylo správné. Stavy krav se
postupně zvyšovaly až na současnou
úroveň 440 ks.
Krávy jsou ustájeny v rekonstruovaném
kravíně z devadesátých let (volná stáj
s kombiboxy) v Březnici. Tato stáj však
již v současné době neodpovídá současným požadavkům chovu, proto se vedení společnosti rozhodlo vybudovat novou stáj a rekonstruovat část stávajících
stájí. S výstavbou měli započít již v minulém roce, ale vzhledem ke krizi byla
akce odložena. Přesto jsou rozhodnuti
s postupnou výstavbou započít již letos.
2 20 00 19 0
09-03-2010 11:44:01
Plachtové skupinové ustájení pro telata
Číslo krávy
CZ 090945 268
CZ 106259 208
CZ 113505 208
CZ 106205 208
CZ 090992 268
CZ 094896 268
Hlavní zootechnik Ing. Rostislav Novotný
a vedoucí PS Tábor Jiří Pěchota
kg M
kg T
kg B
Počet lakt.
84 700
71 517
55 329
54 567
52 970
50 063
2 595
2 829
2 155
1 982
1 941
2 091
2 648
2 701
1 958
1 874
1 751
1 842
9
9
7
8
10
10
Tab.: Přehled krav s nejvyšší celoživotní užitkovostí
Šlechtitelský chov
Na základě dlouhodobých výsledků ve
šlechtění českého strakatého skotu byl
chov uznán za šlechtitelský. Stádo reprezentuje moderní typ kombinovaného
skotu vyznačující se vysokou mléčnou
i masnou užitkovostí, velmi dobrým
užitkovým typem a osvalením, dobrým
utvářením končetin a vemene, zejména
dlouhým upnutím předních čtvrtí. Dále
vyniká především dlouhovýkonností, vysokým obsahem mléčných složek a velmi dobrým zdravotním stavem.
Dlouhodobá kvalitní šlechtitelská práce,
kterou zde zajišťují společně s REPROGEN, a.s. Planá nad Lužnicí, a vysoká
úroveň managementu v chovu skotu přináší výborné výsledky. Je zde realizován
šlechtitelský program „CZ ČESTR“ a využíváni jsou jak nejlepší plemeníci z do-
mácího šlechtění, tak i špičkoví plemeníci ze zahraničí.
Kromě výrazného nárůstu v produkci
mléka (z 3 465 kg v r. 1990 na 7 003 kg
v r. 2009) bylo dosaženo i vysoké stabilní
úrovně v obsahu mléčných složek (dlouhodobě je obsah bílkovin přes 3,42 %
a v posledním roce 3,47 % B a 4,03 % T.
Celkem je v chovu 20 krav s užitkovostí
v maximální laktaci přes 350 kg bílkovin. V chovu je celá řada dlouhovýkonných krav – 16 plemenic s celoživotní
užitkovostí přesahující 40 000 kg mléka,
z toho jedna přes 90 000 kg. Kráva
CZ 090945 268 má včetně rozdojené
10. laktace nadojeno 92 795 kg mléka
a má dobrý předpoklad dosáhnout po
další laktaci úrovně 100 000 kg mléka.
Významnou předností je vysoká plemenná hodnota krav, a proto je zde od roku
2000 realizován výběr matek býků a produkce plemenných býčků. V současné
době je v chovu 7 matek býků a 3 matky
kandidátky s podmínkou. Na inseminačních stanicích je z chovu již 11 býků,
kteří jsou natestováni a čekají na výsledky kontroly dědičnosti. Podle aktuálních
plemenných hodnot má dobré výsledky
býk HG-249 (SIC 113,4), ale zatím s nízkým počtem dcer a opakovatelností. Další 4 býci jsou na OPB v Osíku.
Úspěchy i na výstavách
Výsledky šlechtění prezentuje chovatel
i na celostátních a oblastních výstavách,
kde se jejich plemenice umisťují mezi
nejlepšími.
Nejúspěšnější byl rok 2008, kdy AGRA
Březnice získala na výstavě Země Živitelka 1. a 2. místo a ocenění Zlatý klas, dále
na výstavě Opařany 1. místo v kategorii
starší krávy a šampionka plemene.
V roce 2009 získali 2. místo na výstavě
Země Živitelka a 2. místo na výstavě ve
Zdislavicích.
V soutěži šlechtitelských chovů obsadil
podnik 19. místo v roce 2008 a 38. místo
v roce 2009. l
Odchovna mladého
dobytka v Sudoměřicích
CCHHOOVVS SK KOOT TUU B Ú
ŘŘ ÍN
EJ Z
O
E EN
RN
CS02_farm report 11
2 20 00 19 0
11
09-03-2010 11:44:22
P Ř Í B Ě H
B Ý K A
Ramosův syn s licencí na špičkovou somatiku
Blarinckhorst Franchise
Franchise je jedním z prvních prověřených býků CRV po „specialistovi“ na funkční znaky Ramosovi. Kombinuje rozumnou mléčnou produkci s velmi nízkým počtem somatických buněk v mléce, dobrou plodností i dlouhověkostí dcer a pěknými vemeny.
autor Marie Marková
NEA-894 Blarinckhorst Franchise
F
ranchise pochází z významné rodiny
krav Roza, jejíž příslušnice se mohou
chlubit úspěchy jak z výstavních kruhů,
tak i v podobě synů zařazených do plemenitby. Když mu byly poprvé přiděleny plemenné hodnoty, Franchise dopadl
velice dobře, zejména co se týče funkčních znaků, jako je dlouhověkost, PSB
či plodnost dcer; i hodnocení vemen je
nadprůměrné. Díky tomu a také zajímavému outcrossovému původu může být
využíván v řadě stád.
Bezproblémové dojnice
Blarinckhorst Franchise je výsledkem
kombinace „specialisty“ na dlouhověkost Ramose a špičkové rodiny Roza, která vykazuje vysokou produkci i výjimečný typ. Franchisovy plemenné hodnoty
vypovídají o tom, že ze strany matky
zdědil slušnou mléčnou produkci, obsah
složek je však mírně nižší (což pochází
od obou rodičů).
První věc, které si povšimnete při pohleMaaike 455, dcera býka Franchise
du na lineární hodnocení, jsou velmi
pěkná vemena. Franchisovy dcery mají
vpředu i vzadu dobře upnutá mělká
vemena. Struky jsou nepatrně delší, vepředu i vzadu dobře rozmístěné. Díky
tomu Franchise ocení i chovatelé, kteří
používají dojicí roboty. „Franchisky“ vykazují střední rámec, průměrnou hloubku těla, šířku hrudníku, sklon zádě
i tělesnou kondici, dobré končetiny
a chodivost.
Mezi další přednosti tohoto býka patří
dlouhověkost, což vzhledem k Ramosovi
v otcovské pozici nepřekvapí, a velmi
dobré plemenné hodnoty funkčních znaků. Výborný je zejména nízký počet
somatických buněk v mléce, temperament a plodnost dcer. Franchise se také
vzhledem k snadným porodům hodí na
jalovice.
Do připařovacích plánů jej mohou zařadit všichni, kdo ve svých stádech potřebují vylepšit vemena, dlouhověkost či
jiné funkční znaky. Vhodná kombinace
je např. s dcerami býků O Man, Goldwyn,
Stilist, Chassee, Bertil, Ramon nebo
Linfield.
Franchisova rodina
Kořeny Franchisovy rodiny sahají na
farmu IJsselvliedt. Nejznámějšími plemenicemi z této rodiny byly IJsselvliedt
Roza 137 EX92 po otci Lucky Leo a její
matka IJsselvliedt Roza 105 EX92
po býku Etazon Laudia Lexus, která na
třetí laktaci nadojila 11 760 kg mléka
s 4,88 % tuku a 3,80 % bílkovin. Jako prvotelce jí bonitér přisoudil celkovou
známku VG88; o dva roky později byla
přehodnocena na EX92 a za rámec obdržela dokonce EX94. Roza 105 se účastnila několika národních výstav a v roce
2000 reprezentovala svoji rodnou farmu
na Evropském holštýnském šampionátu.
Některé její následovnice se také pravidelně objevovaly ve výstavních kruzích
a vybojovaly řadu umístění – jmenujme
alespoň IJsselvliedt Rozu 150 EX90 po
otci Convincer či její dceru Rozu 7013
VG87. Roza 121 VG88 se zase dala do
chovu prvního plemeníka z této rodiny,
kterým byl býk IJsselvliedt Breakout.
Pravděpodobně nejlepší dcerou Rozy 105
IJsselvliedt Roza 78
(Ned Boy)
IJsselvliedt Roza 105
(Lexus)
12
CCHHOOVVS SK KOOT TUU B ú
ří
řn
ej z
o
e en
rn
CS02_CRV_franchise 12
IJsselvliedt Roza 121
(Labelle)
IJsselvliedt Roza 137
(Lucky Leo)
IJsselvliedt Roza 150
(Convincer)
Blarinckhorst Rosalie
(Sabre)
IJsselvliedt Roza 7013
(Champion)
Blarinckhorst Franchise
(Ramos)
2 20 00 19 0
08-03-2010 09:58:20
IJsselvliedt Roza 137, bába býka Franchise
byla IJsselvliedt Roza 137 EX92. Jako
jalovice byla ohodnocena známkou
VG89. První laktaci zakončila s nádojem
13 040 kg mléka o tučnosti 3,96 % a obsahu bílkovin 3,45 %. Jako druhotelka
pak byla přehodnocena na EX92 (EX95
za rámec). Tato výjimečná kráva se také
s úspěchem účastnila řady národních
i mezinárodních výstav a tři její synové
po otci Jocko Besn byli vybráni do šlechtitelského programu. Roza 137 byla pravidelně vyplachována a díky tomu se
tato rodina rozrostla. Gert van de Langemheen zakoupil pět embryí po otci
Sabre, ze kterých se narodili dva býčci
a tři jalovičky. Býčci bohužel nemohli
být zařazeni do šlechtění, protože byli
nositeli CVM, ale všechny tři jalovice
(Rosanna, Rosalie a Rosetta) byly později
nakontraktovány a zapuštěny Ramosem.
„Ramose jsem vybral především pro jeho
přínos v oblasti funkčních znaků a zdraví,“ říká šlechtitel CRV Henk Buijs.
Výborné „Sabrovky“
Dvě z těchto sester se ukázaly být výbornými plemenicemi a obě daly do chovu
syny. Býk Romeo z matky Rosanna je výjimečný zejména v obsahu složek a zdravotních znacích, stejně tak i jeho polobratr Franchise z matky Rosalie VG87
má velmi dobré plemenné hodnoty
funkčních znaků a oproti Romeovi předává potomstvu více mléka. „Rosalie
měla ze všech tří sester nejvyšší produkci,“ říká Henk. „Hned po otelení jsem ji
nakontraktoval znovu. Ve stájích CRV
stojí její syn po otci Olympic. A Franchise jsme již na základě genomických testů použili jako otce býků,“ dodává
Henk.
„Na Rosalii se mi velice líbil její rámec
Blarinckhorst Rosalie, matka býka Franchise
a kapacita,“ říká Gert. „Vykazovala velmi
dobrou mléčnou produkci a neměla problém udržet si optimální tělesnou kondici na počátku laktace, pravděpodobně
proto, že nenasadila extrémně vysoko.
Díky dobré perzistenci však vždy zakončila laktaci s vysokými nádoji.“ Například na své první laktaci vyprodukovala
10 388 kg mléka o 3,78 % tuku a 3,23 %
bílkovin s indexem stáda 120. I Henk ji
popisuje jako výjimečně krásnou krávu.
„Byla z těch tří sester po Sabrovi nejlepší
a také měla nejlepší končetiny. Vykazovala potenciál na VG88, VG89 a možná
i EX90.“ Gert také očekával hodnocení
EX90, ale bohužel Rosalie uhynula několik týdnů před třetím otelením. „Měla
dislokaci slezu a pošla během operace,“
vysvětluje Gert. „Specifickou charakte-
ristikou této rodiny je nízký obsah somatických buněk v mléce. Tyto krávy nikdy
netrpěly na mastitidy.“
Do šlechtitelského programu CRV byla
také zařazena jedna z plných sester Franchise, Rosalie 2 VG86, která zakončila
první laktaci s 9 951 kg mléka o 3,99 %
tuku a 3,30 % bílkovin. „Letos budeme
testovat jejího syna po otci Buiteneind
Settler,“ říká Henk. Gert dodává: „Další
z jejích synů, tentokrát po Bertilovi, má
také velmi dobré genomické výsledky,
proto bude zařazen do testu, a nejspíš
přijdou i další.“
Dcera Rosalie 2 a známého O Mana již
také porodila býčka po Boliverovi a Henk
ji znovu nakontraktoval, spolu s její polosestrou po otci Roumare. l
Reve Queen VG86
Reve Queen VG86 je jednou z Franchisových dcer z prvního nasazení. Momentálně je na první laktaci s predikovaným výsledkem 8 425 kg mléka
s 4,61 % tuku a 3,35 % bílkovin (IS 109).
Výjimečná je zejména velmi nízkým
počtem somatických buněk v mléce
a výbornými reprodukčními parametReve Queen, dcera býka Franchise
ry. „Po otelení znovu zabřezla po jediné inseminaci,“ říká její majitel Wim
van de Bosch. Obsah somatických buněk u ní během 13 kontrolních dnů
nikdy nepřekročil 24 000 b./ml mléka.
To jenom potvrzuje kvality jejího otce,
který je zlepšovatelem funkčních znaků. Wim popisuje Reve Queen jako
rámcovou krávu s velmi dobrým vemenem. „Navzdory své velikosti je velice
vitální a má výborné končetiny (VG87).
Je to skutečně harmonické zvíře, takže
si na první pohled její velikosti ani nevšimnete. Na počátku laktace nenasadila příliš vysoko, díky čemuž si udržela dobrou tělesnou kondici. Má ale
neuvěřitelnou perzistenci, ještě stále
dojí 25 kg mléka denně, a to už je skoro čas ji zasušit.“
CCHHOOVVS SK KOOT TUU B ú
řř ín
ej z
o
e en
rn
CS02_CRV_franchise 13
2 20 00 19 0
13
08-03-2010 09:58:35
• Posuzování dojeného skotu
ˇ
• Prehlídka
skupin dcer
ˇ ˇ
• Zemedelský
veletrh
Informace na:
CRV Czech Republic, spol. s r.o.
Vestec u Prahy
www.crvcz.cz
E-mail: [email protected]
NRM_2010_adv_CS.indd 14
08-03-2010 09:41:20
INFO DE HEUS
Systém SynchroFOS®
Společnost De Heus a.s. má dnes díky
výrobním kapacitám v Běstovicích
možnost výroby krmiv pro optimalizování krmných dávek skotu. Svým
přístupem se snaží o maximální využití potenciálu skotu coby přežvýkavZákladem je stanovení správně
vybalancované krmné dávky
ců. Celkový pohled na výživu směřuje
jednak k vybalancování potřeb krav z pohledu naplnění potřeb bachoru, jednak
k úsporám v nakoupených krmivech.
Tento systém výživy podporuje celkové
zdraví chovaných zvířat a aktivní podporu dnes tolik diskutované dlouhověkosti
dojnic.
Bachor přežvýkavců představuje unikátní systém, jehož potenciál bývá často nahrazován vyšším a ekonomicky náročnějším podílem koncentrovaných krmiv.
Takovéto krmné dávky však celý proces
výroby mléka zdražují a představují riziko acidóz a dalších problémů.
Společnost De Heus a.s. využívá pro kalkulaci krmných dávek systém SynchroFOS®. Jeho využitím lze harmonizovat
rychlost degradability dusíkatých látek
a energie v bachoru. Vznikl a dále se rozvíjí na základě poznatků stravitelnosti
a využitelnosti jednotlivých krmiv v bachoru. Nejvýznamnější výhodou tohoto
systému hodnocení krmných dávek je
jeho porovnání degradovatelných karbo-
hydrátů a dusíkatých látek ve shodných
časových intervalech. Tak lze synchronizovat bachorový fermentační proces.
Praktické využití systému SynchroFOS®
je charakterizováno:
• vyrovnanou mléčnou produkcí,
• efektivnějším využíváním dusíkatých
látek,
• nižšími emisemi NH3 a močoviny,
• omezením zdravotních problémů.
Použití systému SynchroFOS® v praktické výživě přináší výhody jako:
• nižší náklady na krmiva,
• vyšší podíl mléčných složek,
• vyšší realizační cenu mléka,
• zlepšuje rentabilitu chovu.
Pro bližší informace kontaktujte specialisty společnosti De Heus a.s.
Zabezpečení požadované krmné dávky
Chovy dojnic v České republice patří
svou velikostí a vybaveností ke špičce
v rámci Evropy. To dává možnost
v maximální míře využívat systém
krmení směsnou krmnou dávkou –
TMR. Tento systém umožňuje efektivně přenášet teoreticky spočítanou
krmnou dávku do reálné dávky, kterou dojnice přijímají. Minimalizace
chyb umožní soulad teorie s praxí.
Omezení počtu komponent v krmném voze významně redukuje prostor pro tyto nepřesnosti. Další výhodou je nižší potřeba času na
naložení, míchání a vyložení jednoho vozu, úspora pracovního času krmičů, úspora nafty i nižší opotřebení
strojů.
Společnost De Heus a.s. prostřednictvím svých zástupců a zahraničních
specialistů sestavila ucelený a vyrovnaný sortiment produkčních směsí
pro dojnice „na míru“. Sortiment byl
vytvořen na základě analýz objemných krmiv vyrobených v ČR. Vznikla tak řada produkčních směsí
s označením TMR BALANCE. Tyto
směsi jsou rozděleny podle převažujících
objemných krmiv. Zároveň respektují
využití vlastních krmiv na farmách.
TMR BALANCE jsou granulované produkční směsi, které jsou schopny doplnit základní živiny, minerální látky i vitaminy tou nejjednodušší cestou – tedy
použitím jedné směsi přidávané do krm-
ného vozu. Směsi řady TMR BALANCE
jsou sestaveny ze surovin, které podporují správnou funkčnost bachoru. Zároveň obsahují potřebný podíl bypassových
živin.
Tyto produkční směsi představují komplexní doplnění výživy dojnic při maximálním využití výhod systému krmení
směsnou krmnou dávkou (TMR), a proto
jsou vhodným řešením pro zabezpečení
požadované krmné
dávky.
TMR směs
De Heus a.s. • Marefy 144 • 685 01 Bučovice • Česká republika
Tel. +420 517 307 701 • Fax +420 517 307 702 • [email protected] • www.deheus.cz
CH OVS K OT U
CS02_SKS news 15
B Ř E Z E N
2 0 1 0
15
08-03-2010 09:59:58
T E C H N O L O G I E
C H O V U
Když se kravám „rozsvítí“ aneb
Jak působí světlo
na dojnice
Vliv světla na dojnici lze vyjádřit takto: „Světlo zvyšuje aktivitu
dojnice, která zvyšuje příjem krmiv a následně i produkci mléka.”
Pro pochopení vlivu funkce světla na dojivost byly celosvětově
provedeny stovky praktických výzkumných pokusů a studií.
autor Vlastimil Havlík
Pohled do stáje Mrákov
- VKK Starý Klíčov
D
ojnice mají velmi citlivou fyziologii
s vysokou prioritou pro střídání rytmu dne (světla) a noci (tmy). Aby mohl
organismus dojnice plně realizovat svůj
produkční potenciál, je nezbytná určitá
úroveň světla. Správný scénář pro automaticky řízenou fotoperiodu poskytne
ve dne dostatek světla dojnicím a také
zajistí správně dlouhou periodu tmy.
Fyziologická reakce dojnic
Jak správně rozumět fyziologické reakci
dojnic a jejího možného pozitivního
ovlivnění řízenou fotoperiodou? Jakmile
se rozední a určitá úroveň světla dopadne na sítnici oka, nervy dojnice vyšlou
signál k hypofýze mozku ke snížení hladiny hormonu melatoninu. Tento hormon vyvolává stav ospalosti, zvyšuje procento tělního tuku a působí rušivě na
produkční schopnosti zvířat. Když se
hladina melatoninu sníží, hladina hormonů prolaktinu (PRL) a insulinu jako
IGF-I (Insulin growth factor I) se v krvi
zvýší. Hormon IGF-I funguje jako stimulátor vyšší aktivity zvířat, která se následně projevuje i zvýšeným příjmem
krmiv a tím i produkce mléka. Proto více
světla znamená i stimul k vyšší produkci
mléka.
Především na konci podzimu, dále v celém zimním období a na počátku jara
není ve stáji dostatek světla k dosažení
jeho přirozené úrovně pro dostatečně vysokou aktivitu. Pro dojnice v laktaci má
intenzita světla dosahovat minimální
úrovně 150–200 luxů po dobu 16 hodin,
poté následuje 8hodinová perioda tmy.
V létě je většinou tato uvedená úroveň
Ing. Jan Randa, hlavní zootechnik ZOD Mrákov, okr. Domažlice
„V našem VKK Starý Klíčov nyní chováme 670 redholštýnských dojnic s průměrnou roční užitkovostí 8 230 litrů
mléka. Naše VKK bylo postaveno již
v roce 1978. Následně až do dnešní doby
proběhlo několik rekonstrukcí. Vytvoření a zrealizování konceptu pro zajištění
správného welfare pro dojnice bylo a je
složitější než v nových stájích. Bylo potřeba maximálně eliminovat nedostatky stavebně technologických konceptů,
které byly prosazovány v období stavby
stáje. Zároveň jsme se snažili maximálně
využít limitních možností stavební konstrukce pro dostatečné větrání a průchod
světla. Naše stáj je v podstatě veliký, obdélníkový prostor o velikosti malého fotbalového hřiště. V průčelí objektu je
umístěna zrekonstruovaná dojírna side
by side 2 x 20 ks s potřebným zázemím.
16
CS02_Agro feature 16
CCHHOOVVS SK KOOT TUU B Ú
ŘŘ ÍN
EJ Z
O
E EN
RN
Střecha a strop jsou ve vztahu k dnešním
požadavkům velmi nízké. Jsou opatřeny
několika světlíky s větrací štěrbinou,
tyto limitují možnost průniku přirozeného světla a vzduchu do prostoru dojnic. Vzhledem k jednoznačným poznatkům v oblasti řízeného světelného
režimu jsme se proto rozhodli pro jeho
uplatnění, a to nejen na našem VKK, ale
i v dalších stájích. Také řízený režim
osvětlení a jeho koncept byly ovlivněny
zmíněnou výškou stropních konstrukcí,
které jsou navíc opatřeny do podhledu
vybíhajícími betonovými stropními vazníky. Tyto pak částečně snižují rovnoměrný rozptyl světla do stran. Také proto koncept počítal s o něco menšími
vzdálenostmi mezi jednotlivými světly.
Součástí systému je celkem 60 ks 400W
HPS výbojek a 60 ks 11W nočních červe-
ných světel, které jsou automaticky ovládány. Naše zkušenosti s tímto systémem
jsou jednoznačné, přestože jejich vliv nesledujeme nějakou přesnou metodou.
Rozdíl v aktivitě dojnic jsme totiž okamžitě poznali při poruše osvětlení, kdy
spotřeba TMR krmiv byla prokazatelně
nižší.“
2 20 00 19 0
08-03-2010 10:01:59
Vladimír Vrzáček, předseda ZD Novosedly-Pšov, okr. Karlovy Vary
„V současnosti chováme celkem 740 dojnic plemene čestr, které jsou zatím ustájeny ve 3 stájích. V několika etapách provádíme přestavbu naší největší stáje VKK
Pšov, po jejím dokončení bude mít kapacitu cca 550 dojnic. Přestavba kejdového
provozu probíhá úplným zbouráním starých konstrukcí včetně podlah a následnou kompletní novostavbou stáje. Hlavním cílem této postupné přestavby je
zproduktivnění chovu a zajištění správného welfare. Parametry stavby a technologií mají jako jeden z cílů co nejvíce dojnicím zpřístupnit maximum přirozeného
světla. Toto nám zajišťuje instalace širokého světlíku a maximalizace výšky bočních otvorů opatřených světlo propouštějícími svinovacími plachtami s automa-
tickým ovládáním. Přirozené světlo nyní
také doplňuje umělé osvětlení s řízeným
světelným režimem. Zvažovali jsme 2 varianty osvětlení a naše rozhodnutí padlo
pro řízený režim Lely L4C. Zařízení je
v provozu od podzimu 2009 a jeho vlastnosti a parametry umožňují velmi efektivní provozní využití. Používáme 400W
HPS vysokotlaké sodíkové výbojky se žlutým světlem, na půdorysu stáje 23,7 x
60,8 m je nainstalováno ve dvou řadách
celkem 12 ks těchto HPS výbojek ve výšce
5,5 m. Navíc s L4C lze oproti ostatním řízeným systémům docílit významných
úspor ve spotřebě elektřiny možností individuálního nastavení a ovládání každého světla. Toto například umožňuje použít určitou výbojku i pro potřeby osvětlení
malé části stáje, např. pro asistenci při telení s možností manuálního ovládání.
V noci svítí ve stáji 9 ks 11W červených
světel. Řízený režim osvětlení budeme
postupně rozšiřovat i do dalších částí stáje po ukončení jejich přestavby.“
dosažena vlivem denního světla. Avšak
např. i při letní tmavé oblačné obloze
může řízený režim světla být velmi užitečný a podporovat vyšší aktivitu a dojivost. Oproti produkčním dojnicím by
u dojnic stojících na sucho měla řízená
fotoperioda dosahovat také minima 150–
200 luxů, ale jen po dobu 8 hodin, tmavá
část pak 16 hodin.
a vývoje jednotlivých komponentů, disponuje tedy exkluzivním know how. Pro
osvětlení ve stáji je možné použít dva
druhy výbojek s 250 a 400 W. Jednak metalhalidové (označení MH), které např.
v provedení 400 W emitují bílé světlo,
mají životnost 8 000–10 000 hodin, jejich svítivost je 23 000 lumenů. Druhou
možností jsou vysokotlaké sodíkové výbojky (označení HPS), které v provedení
400 W emitují žluté světlo, mají životnost 18 000 hodin a jejich svítivost je
33 000 lumenů. Výbojky HPS jsou tedy
pro praxi vhodnějším řešením, protože
mají nižší pořizovací cenu i provozní náklady a delší životnost. Noční červené
světlo má příkon 9, resp. 11 W, toto
světlo dojnice nevnímá, ale člověk ano.
Červené světlo tedy neruší dojnice a člověku umožňuje provádět např. noční
kontrolu.
Každá stáj má svoje specifické nároky na
osvětlení. Pro každou situaci je vždy potřeba zpracovat promyšlený koncept, zajišťující splnění potřebných parametrů
v celé zóně zvířat. Koncept plánu se skládá z nákresu situace a přesného výpočtu
počítačem. Počítač definuje ideální situaci, tato se v praxi naplňuje na cca 95%
záruku realizace správného plánu a dosažení potřebných parametrů osvitu
v celém životním prostoru dojnic. l
Současné možnosti
Na evropském trhu je lídrem v systémech řízeného režimu holandská společnost Agrilight B.V., která je dodavatelem pro většinu projektů. Její postavení
vzniklo na základě vlastního výzkumu
Dispoziční řešení stáje
VKK Pšov si klade za cíl
zpřístupnit dojnicím
maximum přirozeného
světla
CCHHOOVVS SK KOOT TUU B ú
řř ín
ej z
o
e en
rn
CS02_Agro feature 17
2 20 00 19 0
17
08-03-2010 10:05:04
T E S TA C E
P L E M E N E
Č E S K É
S T R A K A T É
Představujeme jarní testaci
CZ ČESTR
V průběhu března, dubna a května zahájí testaci skupina
šesti mladých býků z produkce českých chovů.
autor Danuše Kolářová
V
této testační skupině jsou zastoupeni synové otců pocházejících z domácího šlechtění, Německa i Francie.
Dvěma syny je v této skupině zastoupen
Romtell BCH-081, jehož otcem je v ČR
velmi dobře známý býk Romel BCH-070.
Romel dosáhl v ČR velmi dobrých výsledků, na naší populaci krav má SIC 121.
Harvest BCH-098 pochází z Příkosické
zem. a.s. z vynikající rodiny matek býků.
Jeho bába i prabába byly vybrané dlouhověké matky býků s vysokou mléčnou
užitkovostí. Bába CZ 029828 328 po
ARK-189 nadojila za pět laktací v průměru přes 11 tis. kg mléka a na maximální
3. laktaci dokonce 14 162 kg! Prabába po
SAL-021 pak za šest laktací v průměru
8 728 kg mléka a na maximální 5. laktaci
10 747 kg. Matka, bába i prabába navíc
vynikaly špičkovým zevnějškem, takže
Harvest má ty nejlepší předpoklady pro
produkci výborného potomstva. Druhý
Romtellův syn Henry BCH-099 pochází
ze ZD Merklín a na odchovně dosáhl
úctyhodného přírůstku v testu 1 520 g
+119 oproti vrstevníkům! Jeho matka
má již dvě výborné dcery, po MOR-136
byla vybrána jako matka býků a i dcera
po REZ-376 má vynikající hodnoty užitkovosti i zevnějšku, ale pro vyšší podíl
plemene R nemůže být jako matka býků
využita. Výborný zevnějšek a velmi dobrý obsah mléčných složek jsou spolu
s vysokou mléčnou užitkovostí přednostmi rodiny Henryho.
Posledním testovaným synem Cesara
345 v našem programu je Horac
CSM-365 z VSP Group Olešnice. Horac
pochází ze skutečně dlouhověké rodiny.
Jeho matka je aktuálně na šesté laktaci,
bába dosáhla za devět laktací průměru
8 052 kg mléka a prabába za jedenáct
laktací průměru 8 024 kg se 4. maximální přes 10 tisíc kg! Matka, bába i prabába
po MKM-164 stále vykazují špičkové
plemenné hodnoty mléčné užitkovosti
(matka RPH kg B 141, MM RPH kg B 135,
MMM RPH kg B 145). Za připomenutí
jistě stojí i dosažený přírůstek v testu,
18
CS02_CF testbulls 18
C H OVSKOTU
BŘ EZEN
který měl Horác 1 620 g +219 oproti
vrstevníkům!
Vanstein RAD-214 má v našem programu natestováno 8 synů a Harpagon
RAD-350 z Agra Březnice bude dalším
v pořadí. Jeho matkou je špičková dcera
Junka 618, která ve dvou laktacích nadojila přes 10 tisíc kg mléka, má průměrný index stáda 135 a vynikající zevnějšek (85-83-89-83). Junek 618 si stále
drží vysoké PH mléčné užitkovosti,
takže od kombinace s Vansteinem očekáváme výbornou užitkovost i zevnějšek
potomstva.
Zatím jediným synem Asmana RAD-106,
jehož dcery vynikají hlavně obsahem
mléčných složek, je Huckleberry
RAD-349 ze ZAS Úžice. I tento býk má
v rodokmenu dlouhověké krávy. Matka
po TAR-005 je po šesté otelená a v produkci mléka zraje jako víno, když na
páté laktaci nadojila 10 651 kg mléka
s 4,38 % T a 3,40 % B. Vynikající zevnějšek zdědila již po své matce, která je dcerou Pickela REZ-327 (84-82-82-86). Bába
je také vybranou matkou býků, jenom
škoda, že i ona z produkce jako C2 vypadne. Vysokou mléčnou užitkovostí se
vyznačovala i prabába Huckleberryho
po LM-343, která nadojila za 7 laktací
v průměru 8 442 kg s maximální užitkovostí 11 092 kg!
Montbéliarde býka Rhesus UF-131 má
v rodokmenu Halali UF-131 ze ZD Krásná
Hora. Halali má v rodokmenu matku
Bachura MKM-263, která je jeho prabábou a jejímž otcem je Mutig MOR-024.
Jinak má Halali v původu převahu býků
francouzských, otcem matky je Nitrate
AMT-009 (v ČR SIC 114) a otcem báby Jal
UF-059. Předností rodiny Halaliho je
vysoký obsah mléčných složek jak ze
strany otce, tak z mateřské strany. Matka
i bába měly obsah bílkovin přes 3,7 %
a obsah tuku 4 % (matka), 4,4 % (MM).
Halali byl také velice dobře hodnocen za
zevnějšek (84G+) a výborný zevnějšek je
předností i jeho rodokmenu ze strany
otce a matky. l
2010
08-03-2010 10:19:12
CZ ČESTR plemenní býci nasazení do testace od března 2010
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
BCH-098 HARVEST
CZ 000609366032
3. 8. 2008 plem.: C100
Příkosická zem. a.s.
CRV
87 86 82 79 77 83,0 G+
O: ROMTELL BCH-081
KDM: +523 PHkgM -0,08 PH%T +16 PHkgT +0,01 PH%B +19 PHkgB SIC
OM: RUMBA RAD-099
M: 008 343 932
MM: 029 828 328
ML: 2 10 864
3,4
369
3,2 345
14 162
3,3
ML: 3
ø: 2
9 204
3,4
317
3,3 302
11 813
3,5
ø: 4
PH:
+886
-0,24
+25 -0,08 +26
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
BCH-099 HENRY
CZ 000610378032
4,2
4,1
+0,04
513
3,4
371
3,4
+46 +0,01
409
308
+33
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000550371062
M: 105 573 601
ML: 5
8 171
ø: 5
7 727
PH:
+1039
4,3
4,4
+0,10
352
3,6
341
3,5
+56 +0,01
294
272
+37
RAD-349 HUCKLEBERRY
CZ 000605411021
OM:
MM:
ML:
ø:
4,4
4,4
+0,04
466
431
+45
3,4
3,4
-0,05
362
331
+28
RAD-350 HARPAGON
CZ 000644723031
OM:
MM:
ML:
ø:
M: 113 505 208
ML: 4 10 915
ø: 6
9 002
PH:
+586
3,6
3,9
-0,19
389
352
+16
3,3
3,5
-0,14
365
319
+13
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000604833021
4,0
4,0
-0,29
376
3,8
371
3,7
+18 +0,02
358
346
+30
OM:
MM:
ML:
ø:
3,3
3,3
333
317
3,4
3,4
281
217
3,2
3,3
30. 8. 2008 plem.: C100
ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
CRV
83 84 86 85 85 84,4 G+
O: RHESUS UF-131
KDM: +894 PHkgM +0,29 PH%T +57 PHkgT +0,00 PH%B +31 PHkgB
M: 134 950 921
ML: 2
9 462
ø: 2
9 363
PH:
+809
371
323
315
266
př. v testu: 1 483 g
odchylka: +82
výška v kříži: 134 cm
296
252
př. v testu: 1 381 g
odchylka: -20
výška v kříži: 137 cm
SIC
1JUNEK 618 JUN-618
061 979 268
3
6 493
4,3
5
5 464
4,0
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
UF-147 HALALI
př. v testu: 1 620 g
odchylka: +219
výška v kříži: 136 cm
13. 9. 2008 plem.: C86R
Družstvo AGRA Březnice u Bechyně
Reprogen, a.s., Planá nad Lužnicí
85 86 83 76 86 84,1 G+
O: VANSTEIN RAD-214
KDM: +842 PHkgM +0,09 PH%T +40 PHkgT +0,05 PH%B +33 PHkgB
269
235
SIC 121
TARTARS 005 TAR-005
106 258 105
5
8 614
3,9
7
7 360
4,3
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
3,5
3,6
14. 10. 2008 plem.: C83R
ZAS Úžice, a.s.
Jihočeský chovatel a.s. České Budějovice
78 84 81 73 83 80,3 G+
O: ASMAN RAD-106
KDM: +603 PHkgM +0,85 PH%T +83 PHkgT +0,08 PH%B +26 PHkgB
M: 119 503 105
ML: 5 10 651
ø: 5
9 729
PH:
+882
360
304
SIC 110
TARTARS 005 TAR-005
090 695 621
4
9 605
3,9
8
8 029
4,0
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
př. v testu: 1 520 g
odchylka: +119
výška v kříži: 142 cm
28. 9. 2008 plem.: C75R
VSP Group, a.s. Olešnice
CRV
81 83 76 66 81 78,9 G+
O: 590CESAR 345 CSM-345
KDM: +364 PHkgM +0,00 PH%T +16 PHkgT +0,06 PH%B +16 PHkgB
472
401
SIC
ZUBR LON-012
109 642 306
2
7 665
4,7
2
6 587
4,6
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
CSM-365 HORAC
3,3
3,4
2. 8. 2008 plem.: C85R
ZD Merklín u Přeštic
CRV
84 85 82 68 84 82,2 G+
O: ROMTELL BCH-081
KDM: +523 PHkgM -0,08 PH%T +16 PHkgT +0,01 PH%B +19 PHkgB
M: 121 959 306
ML: 3 12 111
ø: 4
9 098
PH:
+921
466
413
př. v testu: 1 471 g
odchylka: +70
výška v kříži: 140 cm
210
179
př. v testu: 1 319 g
odchylka: -82
výška v kříži: 131 cm
SIC
NITRATE AMT-009
132 490 111
1
7 841
4,5
1
7 841
4,5
350
350
3,8
3,8
297
297
CH OVS K OT U
CS02_CF testbulls 19
B Ř E Z E N
2 0 1 0
19
08-03-2010 10:19:30
w w w. j o s k i n . c o m
Máme to,
co potřebujete...
NOVINKA
SiroKo
Ferti-CAP
rozmetadla hnoje
agro
hala
stáne V
k 007
Moreau Agri, spol. s r.o.
Huštěnovice 370, 687 03 Huštěnovice
GSM brána: +420 724 041 340
tel: 572 586 032-4 - fax: 572 586 016
e-mail: [email protected]
www.moreauagri.cz
kejdové cisterny
zemědělské návěsy
přepravníky zvířat Betimax
Slovenská republika
Česká republika
Jindřichův Hradec
Nová Včelnice
Mladá Boleslav
Nové Město na Moravě
Havlíčkův Brod
Choceň
Opava
Vsetín
České Budějovice
Blansko
AGRiFLEX
tel: 602 501 901
tel: 602 501 901
tel: 602 580 822
tel: 602 525 994
tel: 724 105 815
tel: 602 580 823
tel: 602 526 924
tel: 603 510 631
tel: 602 615 085
tel: 602 318 364
Znojmo
Chrudim
Praha
Týn nad Vltavou
Třebíč
Roudnice nad Labem
Jičín
Klatovy
Plzeň-sever
Ostrava
tel: 602 552 504
tel: 608 960 229
tel: 724 035 633
tel: 602 115 949
tel: 602 502 741
tel: 602 141 545
tel: 602 704 435
tel: 724 587 395
tel: 602 767 116
tel: 724 273 564
Uherské Hradiště
Klatovy
Louny
Šumperk
Velim
Jihlava
tel: 724 588 364
tel: 606 611 549
tel: 602 210 283
tel: 724 723 473
tel: 602 512 596
tel: 724 537 309
Madunice
Trenčín
Želizovce
Krupina
Piešťany
Žilina
Rožňava
Trnava
tel: +421 337 435 727-8
tel: +421 903 723 699
tel: +421 903 719 710
tel: +421 903 723 697
tel: +421 905 577 816
tel: +421 911 454 604
tel: +421 911 220 855
tel: +421 903 713 328
matrace pro krávy
Greenstall
• Kóje jsou ke zvířatům šetrné
• Flexibilní syntetická trubice
• Žádné škody na kravách
• Přizpůsobitelná výška a délka
• Jediné matrace s latexovým vnitřkem (výplní)
• Pouze latex zaručuje dlouhotrvající elasticitu a komfort
• Latexové matrace vychází jako nejlepší v nezávislých DLG srovnávacích testech
• Latexové matrace jsou velmi odolné a spolehlivé
• Vaše krávy se budou cítit lépe a budou žít déle
Více informací:
Brisket board
• Pohodiná hrudní op rka
• Vice komfortu a istoty pro Vaše krávy
pro více informací kontaktujte distributory
Tel. +31 529 455 320 • Fax: +31 529 455 315 • E-mail: [email protected] • www.agriprom.nl
20
CS02_p20.indd 20
C H OVSKOTU
Bř ezen
2010
08-03-2010 10:01:05
Z
V E T E R I N Á R N Í
M V D R .
J I Ř Í H O
P R A X E
D A V Í D K A
Jiří Davídek je soukromý veterinární lékař s mezinárodními znalostmi a kontakty.
V příspěvcích se snaží na minimálním prostoru přinést praktické rady pro každodenní použití.
Odchov telat po mlezivovém období
Období mléčné výživy
P
okud dobře zvládneme první dny
života telete, pak v dalším období musíme připravit tele na brzký
odstav při udržení dobrého zdravotního stavu. Po mlezivovém období
přecházíme na mléko nebo mléčnou
náhražku. Obě řešení přináší své výhody i nevýhody. Na nativním mléku
telata rychleji rostou, zvyšuje se ale
riziko přenosu patogenů, proto se
doporučuje pasterizovat. Při správné hygieně a manipulaci odstraňuje
mléčná náhražka riziko přenosu patogenů. Další výhodou je i nižší cena.
Mléčná náhražka vyžaduje dodržení
správných postupů při přípravě, tedy
dodržení teploty, koncentrace a homogenity zamíchání. Mezi mléčnými náhražkami existují velké rozdíly
v kvalitě i v ceně. Použití dražších,
ale kvalitnějších produktů je často
ekonomičtější, protože takto krmená telata lépe rostou a jsou zdravější.
Kvalita mléčné náhražky je důležitá
i při použití krmných automatů, kde
je rizikem velikost skupiny a rozdílný věk telat. Vzhledem ke kontinuálnímu provozu stáje není možná
efektivní dezinfekce. I přes možnost
snadné medikace je riziko šíření nákazy vyšší a nejohroženější skupinou
jsou právě naskladněná telata. Kvalitní mléčná náhražka může přispět
k nižšímu výskytu infekčních onemocnění nebo k snadnější rekonvalescenci.
Ustájení a krmení telat
Dodržování základních pravidel hygieny je nezbytné, nádoby používané
pro napájení telat musí být po každém použití dezinfikovány, včetně
cucáků. Použití cucáků je vyloučeno,
pokud nelze zajistit jejich čištění minimálně 2x týdně. Telata by měla být
ustájena v čistých, dobře vydezinfikovaných a nastlaných boxech tak,
aby nedocházelo ke kontaktu s telaty
v sousedství, protože se zvyšuje riziko
přenosu patogenů. Po vyskladnění je
nutné boxy nebo boudy vyklidit, umýt
a vydezinfikovat a nechat „odpočinout“.
Telata v boudách a teletnících krmíme
obvykle 2x denně, v zimě je však nutno
přidat jednu dávku pro dostatečný
příjem energie i u malých telat, která nesežerou dostatečné množství startéru
(600 g denně). Krmení 3x denně začíná
obvykle na začátku prosince a končí
koncem března. Také v zimě musíme podávat telatům vodu, která je nezbytná
pro zdravý rozvoj telete a rychlý příjem
startéru.
Zásady pro odstav
Mléčná výživa je nejdražší období života
telete, a proto musíme připravit telata
na odstav tak, aby mohla být odstavena
rychle a zároveň bezpečně. Toho dosáh-
neme sledováním spotřeby startéru tak,
že všechny boxy opatříme tabulkou s datem narození. Označíme si v odměrce
300 g startéru. Každý den startér vyměníme, zbytky dáme odstaveným telatům.
Pokud tele sežere 300 gramů startéru
denně, udělá ošetřovatel na tabulce čáru.
Při spotřebě 600 g startéru za den krmíme mléko jen 1x denně, a to i v zimě.
Bezpečně odstavujeme telata při spotřebě 900 g startéru denně.
Teleti musí zbývat startér, s odebráním
mléka spotřeba startéru prudce roste
a tele by nemělo hladovět. Tele musí mít
dostatek vody, abychom nahradili výpadek mléčného nápoje. Během odstavu
neprovádíme žádné vakcinace, odrohování ani přemisťování do skupinového
ustájení. Krmíme stejný startér jako před
odstavem. Do skupiny umístíme telata
nejdříve týden po odstavu.
CH OVS K OT U
CS02_veterinary 21
B Ř E Z E N
2 0 1 0
21
08-03-2010 10:31:25
V Ý S TA VA
Na brněnském výstavišti se chystá tradiční trojlístek veletrhů
Techagro – Animal Vetex –
Silva Regina
Od 21. do 25. března 2010 se brány areálu Brněnských veletrhů
cínu nebo lesnictví.
Nebudou chybět ani prezentace firem
poskytujících služby a poradenství, nebo
zástupců chovatelských sdružení, vzdělávacích institucí a výzkumných ústavů,
státní správy a médií. Nesmíme zapomenout ani na tradiční a stále se zkvalitňující přehlídky hospodářských zvířat.
autor Anna Marcinková
Bohatý doprovodný program
a výstav po dvou letech otevřou pro návštěvníky, jejichž profesní
či soukromý zájem je zaměřen na zemědělství, veterinární medi-
Ani doprovodný odborný program nebude nikterak zaostávat. Tradičně nebudou
N
ebude to poprvé, protože mezinárodní veletrh zemědělské techniky
Techagro a mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina již 11. ročníkem začínají druhou desítku a mezinárodní veterinární veletrh Animal Vetex
slaví 10. ročníkem první kulaté výročí
svého působení. Nejspíše to nebude ani
naposledy, co se brány areálu BVV otevřou, aby přivítaly návštěvníky, kteří se
nejen od nás, ale i z mnoha dalších, více
či méně vzdálených zemí vydají v březnu
do Brna, aby navštívili největší veletrh
s bohatým zastoupením firem nabízejících své produkty a služby všem, kteří se
pohybují v agrárním sektoru.
Tradice zavazuje
V roce 2008 prošlo branami brněnského
výstaviště přes 93 tisíc návštěvníků z více
než 50 zemí, aby si prohlédli, s čím domácí a zahraniční firmy přichází na
technologicky vyspělý trh. A vskutku
bylo na co se dívat – z dvaceti zemí přijelo přes 750 vystavovatelů nabízet nejen
zemědělcům, veterinářům a lesníkům
žhavé novinky ve své nabídce techniky,
technologií a služeb, ale také připomenout již osvědčené výrobky a služby.
To bylo však před dvěma roky. Od té
doby se celým světem prohnala mohutná vlna hospodářské krize, která zasáhla
snad všechny obory lidské činnosti, citelně zasáhla agrární sektor a jistě i nejednoho z nás. Podnikatelé, jejichž aktivity
jsou spojeny s podnikáním v zemědělství, zaznamenali v loňském roce citelné
poklesy tržeb.
Každá krize musí však jednou skončit,
a pak bude nejvíce přáno těm, kteří
se nenechali potížemi srazit na kolena.
22
CS02_Tech Agro 22
CCHHOOVVS SK KOOT TUU B ú
řř íno
ej ze en
rn
A to je zřejmě tím důvodem, proč i při
letošním ročníku mezinárodních veletrhů Techagro – Animal Vetex – Silva
Regina budou mít návštěvníci možnost
prohlédnout si prezentace domácích
i zahraničních vystavovatelů minimálně
ve stejném rozsahu, jako tomu bylo před
dvěma roky. Ani tentokrát si vystavovatelé nenechají ujít příležitost představit
své novinky.
Například přední světový výrobce dojicí
techniky, firma GEA WestfaliaSurge známá v poslední době pod obchodní značkou GEA Farm Technologies, bude vystavovat v pavilonu G2 mimo jiné i dvě
novinky – kruhovou dojírnu Performer
a dojicí soupravu IQ. Kruhová dojírna
Performer je určena především pro větší
stáda. Jedná se o dojírnu s dojičem vně
kruhu vybavenou polohovacím ramenem PosiForm, které dojiči výrazně ulehčuje práci a díky ideální poloze dojačky
vůči vemeni velmi přispívá k dobrému
zdravotnímu stavu dojnic.
Dojačka IQ představuje mezi dojačkami
revoluční výrobek, protože se jedná
o první dojačku na světě, u které je odváděno mléko z každé čtvrti vemene separátně. Díky tomu je zabráněno přenášení
bakterií ze struku na struk a navíc pomocí speciálních uzávěrů podtlaku je
znemožněno i nasávání znečištěného
vzduchu při nasazování.
Společnost BAUER TECHNICS, která nabízí celou řadu produktů a služeb pro
chovatele všech druhů hospodářských
zvířat, představí chovatelům skotu
mimo jiné i nové typy matrací a lehacích boxů, ale také nový typ kejdových lopat JOZ s možností čištění rýh
v podlaze.
Při veletrzích Techagro – Animal Vetex –
Silva Regina bývá v areálu k vidění mnoho nového (foto: Michaela Kulíšková)
2 20 00 19 0
08-03-2010 14:05:57
chybět aktuální informace z oblasti legislativních změn a dotačních titulů,
které jsou oblíbeným tématem mnoha
vzdělávacích seminářů. Čerpání dotací je
v agrárním sektoru jedním z nemalých
zdrojů financí, a proto podnikatelé v zemědělství a lesnictví s oblibou využívají
všech možností, které jim mohou být
přínosem, ať už tím, že se sami v této
problematice vzdělávají, případně získají přístup k informacím a doporučením
na firmy, které se poradenstvím a službami v oblasti legislativy, ale zejména
v oblasti dotací, zabývají na profesionální úrovni.
Dalším tématem, které je v mnoha mediálních prostředcích skloňováno ve všech
pádech, je produkce a zpracování různých druhů rostlin pro energetické účely. Řada zemědělských podniků již zařa-
dila bioplynové stanice mezi své provozy,
aby jim tyto „železné krávy“ vylepšily
ekonomiku podniku. Další cestou k využití alternativních zdrojů energie může
být zpracování dřevní hmoty nebo spalitelných odpadů ze zemědělské výroby.
Jde vůbec o účinný a efektivní způsob
získávání energie? A který způsob je lepší? Jaké jsou zkušenosti? To vše se můžete letos v Brně dozvědět díky samostatnému výstavnímu oboru zemědělské
a lesnické produkce – Biomasa 2010, který si vydobyl svou pozici po boku velkých mezinárodních veletrhů Techagro
– Animal Vetex – Silva Regina.
„Biomasa jako obnovitelný zdroj energie“ je společným tématem pro zemědělské a lesnické firmy, které návštěvníkům
představí techniku, technologii a služby,
jež jsou spojeny se získáváním energie
z tohoto alternativního zdroje. Zájemci
o tento obor, který zažívá v poslední
době obrovský boom, se budou moci nejen seznámit s možnými zdroji biomasy,
ale také s možnostmi jejího zpracování
pro energetické účely, se stavbou a provozem bioplynových stanic a dalších zařízení pro využití energie biomasy a samozřejmě také s možnostmi financování,
podpory a dalšími aspekty výroby energie z biomasy. Kromě domácích zkušeností bude prezentována i spousta zkušeností zahraničních.
Navzdory nelehkému období se určitě
v Brně opět sejdou desetitisíce návštěvníků, kteří se nevzdávají a pokračují v nelehké oblasti zemědělské prvovýroby,
aby se dozvěděli nejen o technických novinkách, ale také o novinkách v oblasti
výzkumu, technologií a služeb, jež jim
mohou ulehčit nesnadnou cestu třeba za
produkcí kvalitních zdravých potravin.
Na shledanou v Brně! l
Nový typ kejdových lopat JOZ s možností
čištění rýh v podlaze (foto: Bauer Technics)
Kruhová dojírna Performer je určena především
pro větší stáda (foto: GEA WestfaliaSurge)
Dojačka IQ představuje mezi dojačkami
revoluční výrobek (foto: GEA WestfaliaSurge)
Novinky okolo biomasy
CCHHOOVVS SK KOOT TUU B ú
řř ín
ej z
o
e en
rn
CS02_Tech Agro 23
2 20 00 19 0
23
08-03-2010 14:06:11
VOLNÁ, PRUŽNÁ PŘEPÁŽKA PRO
ODDĚLENÍ LOŽÍ A TA NEJKOMFORTNĚJŠÍ
MATRACE PRO KRÁVY
e
Hledám ry
uto
distrib
TM
Zdravé paznehty TM
Moderní řešení kontroly
a Minimalizace výskytu
dermatitid ve stádech dojnic
ÚSPORA NÁKLADŮ
• Bezpečné a snadné zavedení do stávajícího systému
• Snížení obsahu mědi a zinku na 80 % v koupelích pro
paznehty dojnic
• Eliminuje použití formalínu
• Klinicky vyzkoušeno a patentováno v USA s
prokázanými výsledky ve stádech dojnic
FLEXIBILNÍ LOŽE
* Více loží pro lrávy
* Jednoduchá instalace/D.I.Y
* Mnohem méně zranění! * Stáje pro krávy bez „tun“ oceli
ZDRAVÉ STÁDO – SPOKOJENÁ ZVÍŘATA – ŠŤASTNÝ FARMÁŘ
„Óóó, jak
zdravé
paznehty!“
KOMFORTNÍ MATRACE PRO KRÁVY
* Z tvrzené gumy
* Antibakteriální
* Dokonale krytá
* Protiskluzová
Pro více informací kontaktujte:
Regent Ingredients BV
+31 (0)70 3950683
e-mail: [email protected]
www.regent.nl
24
CS02_p24.indd 24
C H OVSKOTU
BŘ EZEN
me
Hledá tory
u
ib
r
t
dis
TM
Zdravé paznehty TM
Kontaktní informace: Eduard Welebil-Austria,
+ 43 5332 71459, Mobile: +43 6643426382
Healthy Hooves Europe, 11 Centtrall Avenue, Coventtry, CV2 4DN
Tel: +44(0)2476 452299 Fax: +44(0)2476 650311
email: [email protected] www.healthyhooves.eu
2010
08-03-2010 10:22:19
INFO AGROPARTNER
Nové produkty od Lely
V roce 2009 vzniklo mezi firmami Lely
Holding S.á.r.l. a Mengele Agrartechnik AG nové strategické spojení, které
je výsledkem především zájmu Lely
a jeho další expanze. Zároveň vznikla
perfektní platforma pro další posílení
pozice na trhu. Mengele je tradičním
výrobcem prvotřídních zemědělských
strojů, jmenovitě sběracích a senážovacích vozů, korbových a třístranných
sklápěčů, rozmetadel chlévské mrvy,
ale i řezaček a transportních návěsů.
Mengele si zatím ponechal svoje distributorská práva pro německy mluvící
země (Německo, Rakousko, Švýcarsko).
Lely vstupem získala exkluzivní distributorská práva pro celý ostatní svět,
tedy včetně Evropy a ČR. Dále se bude
podílet i na vývoji a inovaci zmíněných
produktů. S tím je spojeno také rozšíření a posílení produktového portfolia
Lely v segmentu strojů pro sklizeň pícnin. Jako první produktová řada strojů
z tohoto spojení přichází i na trh do
České republiky modelová řada Lely
Tigo. Tato zahrnuje sběrací a senážovací vozy Tigo S, Tigo R, Tigo R Profi
a Tigo R Combi, o velikosti a kapacitě
při středním lisování v rozmezí od 35
do 70 m³. Vozy prošly inovací a řadou
zlepšení projevující se vyšším výkonem
a nižšími provozními náklady. Vozy
budou např. vybaveny zcela nově koncipovaným sběracím zařízením se
7 řadami prstů, řezacím ústrojím až
se 40 noži s patentovaným jištěním a přesným řezem a řezankou 37 mm.
Robustní podvozek je koncipován na
rychlost až 105 km/hod. Případné další informace o těchto produktech si
vyžádejte u společnosti Agro-partner,
s. r. o.
Anketa chovatelů
na Techagru 2010
Při návštěvě stánku 031 v Déčku
se bude moci vždy 1 zástupce za
každého chovatele dojnic v Česku
a na Slovensku zúčastnit ankety.
Anketní lístky budou obsahovat
několik otázek, pokud je chovatel
správně zodpoví a zároveň vyplní
všechny požadované údaje, bude
jeho anketní lístek na závěr výstavy součástí slosování o 3 ks rotačních drbadel pro dojnice Lely
Luna. O výsledcích slosování budou všichni účastníci informováni prostřednictvím e-mailu.
Sběrací a senážovací vůz Lely Tigo 60 R Profi
Pozvánka do Brna na výstavu Techagro 2010
Na letošním Techagru bude Agro-partner vystavovat svoji paletu produktů
v pavilonu D, stánku 031. V expozici
bude především průřez produktů od
nizozemských firem Lely Industries
a Lely International. Jedním z hlavních
témat bude automatizace chovu skotu
a precizní management dojnic. Mezi
dominantní exponáty ve stánku bude
patřit nový model dojicího robota Lely
Astronaut A3 Next a dále samojízdný
robot na přihrnování objemného krmiva Lely Juno. Mezi doprovodné technologie patří např. napájecí automaty pro
telata firmy Urban. Chovatelé skotu
zde najdou inspiraci pro úspěšné řešení
svojí situace uplatněním dalších stájových technologií pro chov skotu od
Arntjen Germany, nerezové jímky pro
skladování kejdy Stallkamp a na trhu
nejlepší čerpadla a míchadla kejdy od
firmy LJM z Dánska. Na výstavní ploše
budou i stroje na sklizeň pícnin Lely,
které se svojí patentovanou konstrukcí
jsou špičkou v tomto segmentu zemědělství. Mezi exponáty budou i originálně řešené žací stroje Splendimo, obraceč píce Lotus a shrnovač Hibiscus s
vysokou kvalitou práce, velkou spolehlivostí a nízkými provozními náklady.
AGRO-partner, s. r. o., Květnová 506/2, 392 01 Soběslav, Tel.: +420 602 413 891, e-mail: [email protected]
CH OVS K OT U
CS02_Agro news 25
B ř e z en
2 0 1 0
25
08-03-2010 10:34:20
H O L Š T Ý N S K Á
T E S TA C E
Holštýnská testace pro druhé čtvrtletí roku 2010
Jaro s holštýnskými testanty
JARDIN x MORTY
MIDOR
NEA-919
CZ 132944 101 VG86
NXA-824
CZ 117675 921 VG85
nar. 26. 8. 2008
1. 11 819 3,81 450 3,40 402
nar. 12. 10. 2008
2. 13 152 3,86 508 3,47 456
MORDIN
CZ 600236021
CZ 600263021
JARDIN x HERSHEL
ASPEN
NEA-920
CZ 125331 101 VG89
NXA-827
ETAZON RENATE VG86
nar. 5. 11. 2008
4. 14 326 3,37 483 3,00 430
nar. 11. 6. 2008
1. 10 712 4,35 466 3,52 377
MARHEM
CZ 600325021
NL 520399909
DOLMAN x O MAN
ROUMARE x O MAN
AMUND
NEA-946
OOSTERZICHT GRACE VG86
NXA-828
SKALSUMER PIETJE 736 VG86
nar. 12. 10. 2008
2. 12 893 4,41 569 3,71 478
nar. 20. 8. 2008
1. 12 837 4,02 516 3,36 431
GENERAL
NL 494026399
NL 498181661
SUPPORT x O MAN
BOLTON x O MAN
GOFAST
NEA-947
ETAZON RENATE VG86
NXA-837
NEWHOUSE SNEEKER 247 VG86
nar. 11. 8. 2008
1. 10 712 4,35 466 3,52 377
nar. 31. 7. 2008
1. 11 369 4,23 481 3,48 396
AVALANCH
NL 519999767
Ani ve druhém čtvrtletí roku 2010 nebude nouze o inseminační dávky holštýnských testantů.
autor Anna Marcinková, Jaap Brinkman
C
hovatelům budou pro testaci ve druhém čtvrtletí roku
2010 opět nabídnuty inseminační dávky nejen býků narozených na nizozemských farmách, ale také býků narozených
a odchovaných v Česku.
Zdislavice Mordin
(Jardin x Morty x Hondo Aero)
Trojici českých býků narozených v chovu VOD Zdislavice uvede býček Mordin. Otcem tohoto býčka je mezinárodní otec
býků – německý Jardin. Tento býk je, díky výborným plemenným hodnotám jak pro produkci, tak pro zevnějšek, otcem celé
řady testantů mnoha plemenářských společností.
Matkou Mordina je velmi dobrá Mortyho dcera, se kterou se
nesetkáváme poprvé. Již v únoru 2008 jste měli možnost testovat jejího syna NXA-598 Klenot (o. Goldwyn). Díky zvolené
Etazon Renate, matka býků Avalanch a Aspen
26
CS02_H-testbulls 26
CCHHOOVVS SK KOOT TUU B Ú
ŘŘ ÍN
EJ Z
O
E EN
RN
NL 524213982
BILLION x O MAN
GOLDWYN x O MAN
kombinaci můžeme od Mordinových dcer očekávat velmi dobrou produkci a výborně hodnocený zevnějšek.
Zdislavice Marhem
(Jardin x Hershel x Devers Cle)
Marhem je dalším Jardinovým synem z VOD Zdislavice, kterého budeme v tomto období testovat. I on má díky svým rodičům velmi dobré předpoklady pro to, aby předal svým dcerám
výborně utvářený zevnějšek (matka byla hodnocena VG89), vysokou mléčnou produkci, ale také dlouhověkost (matka zvládla 5 laktací s průměrem přes 13 tisíc kg mléka a bába 6 laktací
s průměrem téměř 12 tisíc kg mléka).
Oosterzicht General
(Roumare x O Man x Manat)
Roumareho syn General pochází z rodiny, která umí dávat kvalitní plemeníky. Emil 2 v Německu, Homerun v Holandsku
a nedávno prověření Impress a Improver z CRV – tito býci pochází z rodiny Grietje. O Manova dcera Grace je pro chovatele
favoritkou celého stáda a říká o ní: „Je vysoká a pevná, v produkci překonává své vrstevnice o 30 % při vysokém obsahu bílkovin. K tomu má ještě velmi nízký obsah somatických buněk
Oosterzicht Grace, matka býka General
2 20 00 19 0
08-03-2010 10:43:18
a úžasnou chuť k jídlu, ona jí prostě pořád.“ Jako dárkyně embryí je taky vynikající – již má dvacet potomků. Její matka po
Manatovi byla hodnocena VG89 a nadojila přes 60 tisíc kg mléka. Babička po býku Esquimau získala hodnocení EX91.
„Obchodní značkou“ rodiny Grietje jsou bezproblémové krávy
s vysokou produkcí a dobrým utvářením zevnějšku. Kombinace se špičkovým francouzským býkem Roumare může tuto pověst pouze potvrdit.
Delta Avalanch
(Bolton x O Man x Jocko Besn)
Etazon Renate je bezpochyby nejžádanější dárkyní v nukleovém stádě Delta. Tato O Manova dcera je stále vysoko v poptávce po embryích. Jde o velikou a vyrovnanou krávu, která zůstává ve výborné kondici, i když při první laktaci nadojila přes
10 700 kg mléka s dobrým obsahem mléčných složek. Díky
vysokému zadnímu upnutí vemene a opravdu pěkným končetinám získala hodnocení VG86. CRV bude testovat více než
10 býčků od této vynikající matky býků pocházející z rodiny,
která exceluje v současné éře genomických testů. Renatina
plná sestra v Nizozemsku a další tři sestry ve Francii (všechny
tři jsou také vybrány jako matky býků) patří mezi krávy s nejvyšším indexem ve francouzském žebříčku.
V první polovině roku 2010 budou i českým chovatelům k dispozici tři synové Renaty. Prvním z nich je Avalanch, jehož
otcem je Hershelův syn Bolton. Boltonovy dcery vynikají produkcí mléka a výborně utvářenými vemeny. V současnosti se
telí dcery z opakovaného nasazení a plní očekávání. Jsou to
vyrovnané dojnice, které díky výborně utvářeným a pevně
upnutým vemenům bez problémů překonávají své vrstevnice.
Kombinace špičkového býka s nejlepší dárkyní z nukleového
stáda Delta je téměř zárukou úspěchu.
Zdislavice Midor
(Dolman x O Man x Dutch Boy)
A do třetice přichází z VOD Zdislavice býček Midor. Jeho otcem
je tentokrát americký Dolman, jehož předností je bezesporu
výborné utváření zevnějšku, následované velmi dobrými
funkčními vlastnostmi a vyrovnanou produkcí.
I s Midorovou matkou jsme se již setkali – v březnu 2008 byl do
testace zařazen její syn NXA-627 Kai (o. Rexondi).
Delta Aspen
(Support x O Man x Jocko Besn)
dcery jsou středního rámce, mají široké zádě, výrazný závěsný
vaz a mechanika pohybu jejich končetin je vynikající – to je
také důvodem, proč je Support stále nejprodávanějším býkem
v nabídce CRV.
Aspen má ty nejlepší předpoklady, aby nejlepší vlastnosti svých
rodičů předal dále svým potomkům.
Skalsumer Amund
(Billion x O Man x Addison)
Amund pochází ze stejné rodiny jako legendární býk Sunny
Boy. Ve skutečnosti pouze 4 generace dělí Amunda od plné
sestry tohoto světoznámého plemeníka. Mezi nimi „stojí“ dcery býků Delta Cleitus Jabot, Addison a O Man. Bába Addisonka
(VG87) je stále v produkci a už téměř překročila hranici 100 tisíc kilogramů mléka. Amundova matka po O Manovi byla hodnocena také VG87 a v loňském roce dosáhla nejvyšší produkce
ve stádě Skalsumer, které si již mnoho let drží pozici mezi
chovy s nejvyšší užitkovostí. Na své druhé laktaci nadojila za
305 dní vynikajících 17 400 kg mléka.
Amundovým otcem je syn Bellwood Marshalla – Billion, kterého používá většina velkých organizací jako otce býků.
Newhouse Gofast
(Goldwyn x O Man x Addison)
Gofast v sobě kombinuje to nejlepší ze dvou světů. Výsledky
jeho genomických testů ukazují, že od svého kanadského otce
Goldwyna zdědil vynikající zevnějšek a od své nizozemské
matky získal vynikající produkci rodiny Sneeker.
Goldwynovy dcery dominují výstavním kruhům ve všech hlavních holštýnských zemích. Je široko daleko uznávaným výrazným zlepšovatelem utváření vemen a končetin. Možná tu někteří postrádají trošku více síly, ale proto je tu použita
kombinace s O Manem.
Matkou Gofasta je vysokoprodukční „Omanka“ ze známého
stáda Newhouse. Zatím má na svém kontě přes 43 tisíc kilogramů mléka se 4,3 % tuku a 3,5 % bílkovin. Typově je mnohem
zajímavější než průměrné „Omanky“ – proto získala od bonitéra VG88. Její matka Sneeker 171 VG89 (o. Addison) nadojila
přes 80 tisíc kilogramů mléka a je považována za krávu, která
dokáže předávat ty správné geny. Pět jejích dcer působí jako
matky býků ve šlechtitelských programech několika evropských plemenářských organizací. l
Aspen je dalším synem výše zmiňované Etazon Renate. Jeho
otcem je býk Barnkamper Support, který má své výsledky založené na více než 350 dcerách v několika zemích. Supportovy
Newhouse Sneeker 247, matka býka Gofast
Skalsumer Pietje 736, matka býka Amund
CH OVS K OT U
CS02_H-testbulls 27
B Ř E Z E N
2 0 1 0
27
08-03-2010 10:43:32
Z O O T E R A P I E
O jerseyce, která žije na zámku a pomáhá léčit lidi
„Srnka“ v ÚSP Křižanov
Již od prosince roku 2008 chovají v Ústavu sociální péče
(ÚSP) Křižanov, v okrese Žďár nad Sázavou, jalovičku plemene
jersey, která byla poskytnuta jako sponzorský dar společností
CRV Czech Republic, spol. s r. o.
autor PhDr. Marie Bartošková – ÚSP Křižanov, Hana Popelářová
Ú
SP Křižanov patří mezi zařízení s celoročním pobytem pro děti, mládež
a dospělé s mentálním postižením. Prostory ústavu jsou umístěny do renesančního zámku, který byl do současné podoby přestavěn v roce 1866 rodem Teuberů.
Budova je obklopena zámeckým parkem,
který je využíván k vycházkám, sportovním činnostem i pracovním terapiím.
Kapacitu ústavu tvoří celkem 152 klientů s postižením zejména mentálním, ale
i s přidruženými kombinovanými vadami.
Pobyt včetně zdravotní, výchovné a rehabilitační péče a podpory zajišťuje celkem
97 pracovníků, kteří zároveň připravují
kulturní a sportovní vyžití pro klienty.
Nejdůležitějším úkolem ústavu je příprava klientů pro život v běžné společnosti.
V ÚSP Křižanov se nám dostalo velmi vřelého přijetí od paní ředitelky PhDr. Marie
Bartoškové, která nám poskytla zajímavý rozhovor spolu s prohlídkou tamního
zařízení.
Začátky se Srnkou
V počátcích jejich malé farmy chovali
pouze dva koně, ke kterým se později zásluhou MVDr. Miloslava Skřivánka, ředitele společnosti Biomin Czech Republic,
Jerseyka Srnka si v létě užívá každodenní
výběh i vycházky po zámeckém areálu
28
CS02_Zoo therapy 28
CCHHOOVVS SK KOOT TUU B ú
řř ín
eze
je
or
nn
2 20 00 19 0
08-03-2010 10:52:50
Srnka je velmi komunikativní jalovice
Budoucnost
Co se týče plánů do budoucna, chce paní
ředitelka pokračovat v rozšiřování druhů
zvířat a znovu obnovit chov králíků. Na
otázku, zda nechá Srnku zapustit, odpověděla, že zatím nikoliv. Hlavním problémem by byl prostor ve stáji, který je nyní
využit do posledního metru, a také se obává její nadměrné produkce mléka. Jedná
se přece jen o plemeno jersey, které je výrazně mléčného typu a vyniká v tučnosti
mléka a v obsahu bílkovin. A vzhledem
k tomu, že krávy tohoto plemene produkují mnohem více mléka na kilogram
živé hmotnosti než kterékoliv jiné, jsou
obavy paní ředitelky na místě.
Slova na závěr
spol. s r. o., přidala koza a ovce. Dále paní
ředitelka říká: „Jalovičku plemene jersey
jsme dostali sponzorským darem od společnosti CRV Czech Republic, spol. s r. o.
pro účely zooterapie. Tento sponzorský
dar nám pomáhal zajistit pan Ing. Mojmír
Vacek z České zemědělské univerzity
v Praze, který se s námi setkává na každoroční výstavě skotu v Radešínské Svratce.
Jalovička CZ 248160 932 pochází z chovu
Ing. Františka Elhoty.
Díky svým nádherným očím a také vzhledem ke své velikosti dostala jalovička
jméno Srnka. Jak říká jedna z klientek:
„Máme lesní kravičku.“ V roce 2010 u nás
Srnka oslaví již druhý rok pobytu. Avšak
začátek nebyl úplně jednoduchý. První
starostí bylo, kde vůbec kravičku ustájíme. Vlastnili jsme již dva koně, kozu
s kůzletem, ovci a králíky. A jelikož jsme
v létě netušili, že nám na zimu jeden
strávník přibude, nastaly problémy i s krmením. Naštěstí se vše vyřešilo po osobní
návštěvě pana Ing. Vacka. Ten nám nejen
dispozičně vyřešil ustájení zvířat, ale rovněž pro Srnku zajistil od firmy Proagro
a.s., Radešínská Svratka krmení na zimní
měsíce. Po příjezdu sice kravička ještě několik dní tesknila, ale nakonec se nám vše
podařilo dobře zvládnout.
V létě nás opět pan Ing. Vacek navštívil
a při té příležitosti nám daroval pro Srnku ohlávku na vodění. Také nám předvedl, jak se vlastně taková jalovice vodí,
a musím uznat, že to pro nás zpočátku
nebylo vůbec jednoduché. Srnka na vodění nebyla zvyklá a my jsme to neuměli.
Vše se ale nakonec podařilo a nyní provádíme jalovičku ústavním parkem bez problémů. Naši klienti se do péče o Srnku
zapojují s nadšením. Přes léto se podílejí
na přípravě krmení a také vypomohli při
budování její ohrady. Rovněž rádi jezdí na
nákupy pro zvířata, kde se obstarává šrot
či další potřebné věci.“
Provozované typy zooterapie
„Finančně naši zooterapii již několik let
podporuje také Agrofarm a.s. Žďár nad
Sázavou a v případě potřeby vypomůže
s krmením i Zemědělské družstvo Křižanovsko. Díky Srnce a ostatním zvířatům
u nás mohou probíhat pod vedením
Bc. Blanky Brožové tyto terapie:
Farmingterapie – tuto terapii realizujeme
prostřednictvím práce s hospodářskými
zvířaty. Jedná se především o práci v přímém kontaktu se zvířaty, ale také o celý
proces ošetřování a chovu zvířat.
Zooterapie – při této terapii dochází ke
kontaktu klienta a zvířete, především
podle možností a schopností daného klienta. Tato terapie poskytuje klientům
především kladné emoce.
Další u nás probíhající terapií je hipoterapie, kterou aplikujeme u jedinců s mentálním či tělesným postižením, s poruchami
chování, psychickými problémy a u autistů. A dále canisterapie, která využívá pozitivního působení psa na člověka a je založena na přímém kontaktu člověka a psa.
Dochází při ní ke zklidnění, uvolnění,
udržování pozornosti, zvyšování sebejistoty a zlepšení komunikace s okolím.“
Nejen z vyprávění paní ředitelky, ale i při
pohledu na spokojenou jalovičku a její
ošetřovatele je cítit nadšení a dobrá nálada. I my jsme se přesvědčili, že je jalovička
až neuvěřitelně ochočená a mazlivá a její
ošetřovatelé z řad klientů jí poskytují tu
nejlepší možnou péči. Stáj sdílí spolu
s ostatními zvířaty, která jsou stejně jako
ona velmi přítulná a je jim poskytnut maximální komfort. Je vidět, že probíhající
terapie nesvědčí pouze klientům, ale i zvířatům. Vždyť která jiná jalovička má
k dispozici čistý, útulný box, denně možnost velkého výběhu a nadměrnou dávku
přívětivého chování. A nejen to, díky
ohlávce ji klienti mohou vodit po přilehlém parku a nechávat ji spásat travní porost dle libosti. Tímto se Srnka udržuje ve
výborné kondici a zároveň se ještě více
utužují vztahy mezi ní a jejími ošetřovateli. Je skvělé vidět, že i hospodářské zvíře
se může stát domácím mazlíčkem a zároveň tím pomáhat svému okolí.
Jak říká sama paní ředitelka, neslouží
kravička a ostatní zvířata pouze tamním
klientům, ale chodí se na ni dívat i děti
z MŠ a ZŠ Křižanov a také široká veřejnost, která má přístup do celého parku.
Je tudíž opravdovým přínosem a také
zvláštností, která se hned tak mezi ústavy
sociální péče nenajde, a proto jsou na
ni v Křižanově právem hrdí. Na závěr
PhDr. Bartošková říká: „Velice si vážíme
pěkného přístupu společnosti CRV Czech
Republic, spol. s r. o. k našemu Ústavu sociální péče a také jejich daru. Jsme rádi,
že darovaná kravička Srnka rozšířila řadu
našeho zvířectva.“
My také chceme poděkovat paní ředitelce,
celému personálu a všem klientům za
vzornou péči o chovaná zvířata a doufáme, že se ústavu bude do budoucna stále
dařit a že se všechny inovativní plány paní
ředitelky budou úspěšně plnit. l
CCHHOOVVS SK KOOT TUU B ú
řř ín
ej z
o
e en
rn
CS02_Zoo therapy 29
2 20 00 19 0
29
08-03-2010 10:53:07
K O NTAKTY
C H O VA T E L S K É V Ý S TA V Y A A K C E
21.–25. března 2010
27.–28. března 2010
8.–10. dubna 2010
25. června 2010
25.–26. června 2010
1.–3. července 2010
14.–17. září 2010
2. října 2010
28.–31. října 2010
5.–14. listopadu 2010
Techagro, Brno
Expo bulle, Bulle, Švýcarsko
Eurogenetique, Epinal, Francie
Holland Masters Sale, Utrecht, Nizozemsko
All Holland Dairy Show (NRM), Utrecht, Nizozemsko
Danish National Show, Herning, Dánsko
Space, Rennes, Francie
Word Dairy Expo, Madison, USA
European Championship, Cremona, Itálie
Royal Winter Fair, Toronto, Kanada
Čekání na jaro v ZD Čechtice
Foto: Martina Sasáková
Časopis Chov skotu je vydáván šestkrát ročně
společností CRV Czech Republic, spol. s r. o.
Redakce:
CRV Czech Republic, spol. s r. o.
Vídeňská 340, 252 42 Vestec
Tel.: +420 244 912 201
Fax: +420 244 102 530,
e-mail: [email protected]
Šéfredaktor: Jaap van der Knaap
e-mail: [email protected]
Redakce:
Ing. Simona Burešová, Ph. D.
e-mail: [email protected]
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE
N e t r a d ičn í u st ájen í t elat
Červen (4. 6. 2010) – v nadcházejícím letním čísle Chovu skotu si přečtete zajímavý článek
o neobvyklém typu stájí pro telata na jedné americké farmě. Dále se blíže zaměříme na
výživu a krmení skotu a zavedeme Vás na farmu, kde chovají limousinský skot.
Inzerce:
Expo Data, Jitka Zemanová
Tel.: +420 543 216 411 / +420 541 159 584
Fax: +420 541 153 049
Grafické zpracování:
Veeteelt, P.O. Box 454, 6800 Arnhem,
the Netherlands, tel.: +31 26 38 98 821,
fax: +31 26 38 98 839,
e-mail: [email protected]
Tisk:
Metoda spol. s r. o., Hluboká 14, 639 00 Brno
tel./fax: +420 543 214 485
e-mail: [email protected]
Chov skotu je zdarma doručován zákazníkům
společnosti CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací Jihočeský chovatel, a. s.,
Reprogen, a. s. prostřednictvím pracovníků
plemenářských středisek společnosti CRV Czech
Republic nebo pracovníků partnerských organizací.
Ostatní zájemci jej mohou získat zdarma na výstavách
nebo prezentacích společnosti CRV Czech Republic.
Fotografie:
Z archivu Veeteelt, CRV Czech Republic, spol. s r. o.,
partnerských organizací a Michaela Kulíšková (22, 23)
Prohlášení:
Společnost CRV Czech Republic, spol. s r. o. neodpovídá za názory vyjádřené autory jednotlivých
příspěvků ani nemusí zcela sdílet názory těchto autorů.
Snahou společnosti CRV Czech Republic, spol. s r. o.
je poskytovat prostřednictvím Chovu skotu pravdivé
a přesné informace. Přesto nemůže být vůči
společnosti uplatňována žádná odpovědnost za chyby
v obsahu jednotlivých příspěvků. Všechna práva jsou
vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být
použita jakýmkoliv způsobem bez předchozího
písemného souhlasu vydavatele.
MK ČR E 15326
ISSN 1801-5409
CH OVS K OT U
CS02_agenda_next issue 30
B řezen
2 0 1 0
30
08-03-2010 14:02:44
CS02_p31.indd 31
08-03-2010 10:20:09
Vyhrajte čtyřkolku
pro Váš zemědělský podnik!
Stačí v období od 1. března do 24. června 2010 koupit 50 sexovaných
inseminačních dávek SiryX a trefit se v naší tipovací soutěži.
Nejbližší tip vyhrává!
Navíc můžete svou šanci zvýšit - za každých dalších 50 SiryX ID můžete
tipovat znovu! Každý účastník soutěže obdrží navíc tematickou
kravatu nebo šátek.
Pravidla soutěže naleznete na našich webových stránkách
www.crvcz.cz nebo požádejte naše konzulenty, rádi Vám pomohou.
Navštivte náš stánek na výstavě TechAgro v Brně nebo během mnoha
dalších chovatelských akcí, které bude CRV v tomto období organizovat.
Budete si moci čtyřkolku nejen osahat, ale i tipovat v naší soutěži.
Seznam všech akcí naleznete opět na webu www.crvcz.cz . Těšíme se na Vás!
Čtyřkolku? Proč ne? Však se hodí!
KA
9.3.2010 13:05:45
Ricki
N
O
VI
N
!
CRV CR_Inzerát 210x150_DEF.indd 1
BCH-102
ROMELLO × RANDY × SAMURAI
Datum narození: 3. 9. 2004
Exteriér
hodnoceno
88
100
malý
velký
Osvalení
95
slabé
výrazné
98
nevhodné
ideální
107
nevhodné
ideální
Výška v kříži
97
malá
Délka zádě
95
krátká
Šířka zádě
97
úzká
Hloubka středotr.
97
mělká
Sklon zádě
97
zdvižená
dlouhá
široká
hluboká
skloněná
• Vysoké PH pro mléčné složky
Dílčí indexy
MW
FW
FITNESS
DLH
133
114
108
101
Produkce
R: 80 %
54 dcer
50 stád
Postoj zad.konč.
94
strmý
šavlovitý
86
hrubý
suchý
Spěnka
103
měkká
strmá
Paznehty, patka
114
plochá
strmá
Dél. vem. – př. čtvr.
115
krátké
dlouhé
Nasaz. vem. – upnutí
113
nízké
vysoké
Přední upnutí vemene 103
volné
pevné
Závěsný vaz
91
nezřet
výrazný
Hloubka vemene
96
spuštěné.
Délka struků
87
krátké
105
malá
kg M
%T
kg T
• Bezproblémové porody – vhodný na jalovice
%B
kg B
+980 +0,16 +54 +0,08 +41
RPH
porody býk
RPH
plodn.
RPH
KDD
RPH
SB
113
108
106
92
vysoko zav.
Produkce dcer – ∅ 1. laktace
dlouhé
velká
Rozmístění struků
118
daleko
blízko
Postavení struků
115
od sebe
k sobě
Čistota vemene
112
pastruky
bez pastr.
kg M
%T
kg T
138
• Špička v TOP AT&DEU
velká
Charakt. hlez. kloubu
Tloušťka struků
M: DE 935860208 Sofi
124
95
Vemeno
C100
Chovatel: Hainz G. , Babensham
KD AT&DEU 11/2009
112
Rámec
Končetiny
C1
41 dcer
76
DE000938806653
%B
kg B
Bambi
Download

Březen 2010