RO Č . 7
Č. 1 ÚN O R 2010
V TOMTO VYDÁNÍ
CS01_cover 2
MANAGEMENT CHOVU
TECHNOLOGIE CHOVU
NOVINKA V NABÍDCE CRV
Zdravé končetiny šetří
chovatelům náklady
A3 Next – inovovaný
model dojicího robota
Býk Yank je dobrou
volbou pro Vaše stádo
29-01-2010 16:19:39
h
innovators in agriculture
2
CS01_p02.indd 2
C H OVSK OTU
ÚNO R
2010
01-02-2010 13:41:44
Z
O BSAHU
NOVINKY
5
9
13
19
Z domova i ze světa
Info De Heus
Info Agropartner
Info CRV Czech Republic
MANAGEMENT CHOVU
6 Zdravé končetiny šetří náklady
24 Výsledky telení jalovic ve 23 měsících
TECHNOLOGIE CHOVU
16 A3 Next – novinka na trhu
20 Regulace stájového klimatu
R E P O R TÁ Ž Z FA R M Y
10 Zemědělské družstvo Rosovice
Jaap van der Knaap
Pokrok nezastavíte - pokrok je neustálý
Již mnohokrát jsem byl překvapen novou technologií nebo jednoduchým nápadem zlepšujícím výsledky v chovech
dojeného skotu.
Mam na mysli například zavedení dojicích robotů do praxe před více než deseti
lety. Když jsem poprvé viděl, jak krávy
samy přišly k robotu a nechaly se podojit, ohromilo mě to. Ale dovedou mě překvapit také o něco jednodušší řešení.
Proč si nikdo předtím nevšimnul, že
správná péče na počátku života telete,
v době jeho odchovu, má tak velký vliv
na věk při prvním otelení?
V tomto čísle si přečtete o novince z USA,
křížové ventilaci stájí. Zpočátku byla
tato technologie používána na farmách
v oblastech s vysokými teplotami a vlhkostí vzduchu. Ve stájích s křížovou ventilací je mnohem jednodušší krávy ochladit. Mimoto má tato technologie podle
uživatelů další výhody jako například
lepší možnost regulace a nižší pořizovací
náklady na tuto stavbu, jelikož je zde
ustájeno více krav na metr čtvereční.
Reportáž o této novince a rozhovor se
dvěma jejími uživateli samozřejmě neznamená, že je automaticky vhodná
i v podmínkách České republiky. Ale
může to být dobrá myšlenka. Zkuste se
zamyslet, jaký je stav ventilace ve vaší
stáji? A proč když dobrá ventilace na farmě v USA pomáhá zvyšovat produkci, ji
nemůže zlepšovat také u Vás?
Dalším inspirujícím tématem pro Vás
také může být článek o tom, jak správně
pečovat o paznehty skotu, neboť jen
zdravé končetiny pomáhají chovatelům
šetřit náklady nebo některá z doporučení veterinárního lékaře Pavla Kysilky,
tentokrát na téma „Co se odehrává v bachorovém prostředí?“.
Po přečtení časopisu Chov skotu zjistíte,
že pokrok nezastavíte, neboť pokrok je
neustálý.
Technologie chovu
Novinka A3 Next
Management stáda
Péče o paznehty
Šlechtění
Novinka v nabídce
16
6
28
ŠLECHTĚNÍ
12
14
22
26
28
TOP 2O ČESTR
Testace programu CZ Holštýn
Testace programu CZ ČESTR
TOP Holštýn
Novinka v nabídce holštýnských býků
ZDRAVÍ
27 Z veterinární praxe
Ing. František Valíček
„Jsme rozhodnuti chov
skotu v našem družstvu
zachovat.” 10
Vloni byl na trh uveden
inovovaný model dojicího
robota Lely Astronaut.
Zdravotní stav končetin
krav ovlivňuje ekonomiku
chovu.
Býk Yank pochází z rodiny
Yadda, chované na farmě
Coyne-Farms v USA.
CH OVS K OT U
CS01_Contents 3
Ú N O R
2 0 1 0
3
01-02-2010 12:10:42
FeedExpert
LaboExpert
Nejnovější pohled na výživu dojnic
dle společnosti De Heus International
LaboExpert
o Profesionální odběr vzorků
o Specifické vyhodnocování živin v krmivu LaboExpert:
• Struktura a stravitelnost vlákniny (buněčných stěn)
• Vyhodnocení stravitelného a bypassového škrobu
• Vyhodnocení energetické hodnoty krmiv systémem VEM
• Vyhodnocení bachorového a bypassového proteinu
FeedExpert
o Plné využití rozborů ze systému LaboExpert
o Vyhodnocení dynamiky bachorové degradace proteinů
o Vyhodnocení dynamiky bachorové degradace sacharidů
o Precizní vybilancování krmné dávky
Spolecn
ˇ eˇ za lepšími výsledky
De Heus a.s. • Marefy 144 • 685 01 Bučovice • Česká republika
Tel.: +420 517 307 701 • Fax: +420 517 307 702 • [email protected] • www.deheus.cz
Z
Zemědělcům by mohla
pomoci cenová novela
Pomoci zemědělcům v boji s nízkými
výkupními cenami mléka by mohly novela zákona o cenách a zákon o významné tržní síle, které nabývají účinnosti
1. února. Měly by umožnit účinnější
kontrolu obchodních řetězců. Zemědělci
v petici požadují dodržování zákona
o cenách a zákona o ochraně hospodářské soutěže. Jinak podle farmářů hrozí
v Česku likvidace výroby mléka a výrobků z něj.
Výbor se k petici, kterou během měsíce
podepsalo na 16 000 lidí, vrátí v půlce
března. Chce si vyslechnout také zástupce obchodních řetězců a chce mít na stole také výsledky plánovaných cenových
kontrol ministerstva financí v obchodech. Cílem petice podle jejích tvůrců
není regulace trhu nebo snaha o získání
nějakých dotací, ale dodržování zákona,
jehož novelizace problém i podle nich
částečně řeší. Mlékárny podle autorů petice v rozporu se zákonem loni vykupovaly mléko od farmářů za průměrnou
cenu kolem šesti korun za litr, výrobní
náklady chovatelů však převyšují osm
korun. Situace se nyní mírně zlepšila,
výkupní ceny se pohybují kolem sedmi
korun. Zemědělci na mléku loni prodělávali půldruhé koruny za litr. Na cihle eidamského sýra tratí 61 korun, na kostce
másla 11 korun. Nízké výkupní ceny
mléka jsou podle zemědělců zejména
pro menší farmáře likvidační. Zástupce
Agrární komory podotkl, že za uplynulých 20 let se počet dojnic v Česku snížil
o milion na necelých 400 000 a mléka se
dováží téměř stejné množství, jaké se vyváží. Česku tak podle něj hrozí, že přestane být v produkci mléka soběstačné.
Zdroj: www.agris.cz, 20. 1. 2010
D O M O VA
I
Z E
I letos proběhne vakcinace proti „BT“
Letos to bude třetí rok, kdy se u nás budou vakcinovat ovce, kozy a skot proti
katarální horečce ovcí, neboli proti bluetongue – „BT“. Jelikož ještě není znám
dodavatel vakcíny pro rok 2010, probíhá
zatím vakcinace proti tomuto onemocnění na základě mimořádných veterinárních opatření, která vydala Státní veterinární správa dne 5. března 2009.
To znamená, že loňská mimořádná veterinární opatření platí v plném rozsahu
s jednou malou změnou v Článku V.,
a to, že místně příslušné krajské veterinární správy mohou po posouzení rizik
a vyhodnocení konkrétní situace povolit
výjimku, a zde je ona změna: jedná se
o býky, kteří budou nejpozději do šesti
měsíců ode dne podání žádosti poraženi
na jatkách. Dále pak platí dle stávajících
podmínek, že pro výjimku může jít o zvířata, která budou do 3 měsíců od podání
žádosti vyvezena do třetí země, popřípadě se jedná o býky ve schválených inseminačních stanicích a býčky určené do
odchoven, popřípadě v odchovnách plemenných býků.
Chovatelé vakcinaci nehradí, náklady na
očkování proti katarální horečce nese
stát. Plné znění této změny mimořádného veterinárního opatření lze nalézt na
webových stránkách SVS ČR a za den
jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední dece MZe ČR. Cílem
vakcinace je zamezit šíření nebezpečné
nákazy katarální horečky ovcí a tím zabránit velkým ekonomickým ztrátám,
které může tato nákaza vyvolat. Dalším
cílem je rovněž umožnit obchodování
se zvířaty v rámci EU. Až bude znám dodavatel vakcíny pro rok 2010, vydá Státní veterinární správa ČR nová, letošní,
mimořádná veterinární opatření umožňující vakcinaci, a to zřejmě počátkem
měsíce března.
Zdroj: www.svscr.cz, 19. 1. 2010
Vliv inbreedingu na mléčnou
produkci krav
Univerzita Nebraska vydala novou publikaci o negativním vlivu inbreedingu
u dojného skotu na mléčnou produkci.
Bylo zjištěno, že s nárůstem inbreedingu klesá produkce mléka. Výzkum prokázal, že do úrovně koeficientu inbreedingu cca 6 % není mléčná produkce
prakticky nijak ovlivněna, od této hladiny však začíná docházet k jejímu poklesu. Při koef. inbreedingu 6,25 %
(který dostaneme např. při zapuštění
krávy jejím pradědečkem) vědci zaznamenali pokles produkce o cca 15,5 kg
mléka. Pokud by koef. inbreedingu dosáhl 18,75 %, snížila by se produkce
o cca 386,5 kg mléka. „Abychom se vyhnuli této tzv. inbrední depresi, je nutné znát oboustranný původ plemenice
i býka, kterým ji plánujeme zapustit,“
upozorňují autoři této studie, do které
bylo zahrnuto několik tisíc laktací.
Zdroj: www.dairyherd.com, 18. 12. 2009
CC HH OO VV SS KK OO TT UU ÚÚ NN OO RR
CS01_CowTalk 5
S V Ě TA
22 00 10 09
5
01-02-2010 12:09:09
M A N A G E M E N T
C H O V U
Zdravé končetiny šetří cho
Důležitý faktor ekon
Musí sloužit po celý život… nosit váhu celého těla…
a odolávat vlivům vnitřního a vnějšího prostředí.
Víte, o čem je řeč? Přece o paznehtech.
autor Anna Marcinková
N
ení žádným tajemstvím, že zdravotní stav končetin krav je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících ekonomiku chovu.
Krávy chované ve volném ustájení toho musí docela
dost nachodit – dva až třikrát za den na dojírnu, ke
krmišti, k napáječce – a když k tomu připočteme
třeba dlouhodobé stání na nekvalitních roštech
nebo ve vlhkém a znečištěném prostředí, je to pro
paznehty náročný úkol.
Potíže s paznehty se nejčastěji projevují kulháním
– jestliže ve vysokoužitkovém stádě kulhá více než
15 % dojnic, tak by se chovatel měl opravdu intenzivně věnovat zjištění příčin a jejich nápravě, protože kvůli problémům s paznehty přichází i o značnou část mléčné produkce a výrazně si zvyšuje
nejen náklady na veterinární péči, ale i další náklady, což může ve finále vést až ke zrušení chovu
v důsledku propastné ztrátovosti.
produkce mléka a poruchy reprodukčního cyklu).
Připadá vám to jako pohyb v kruhu? Možná jde spíše o spirálu, na jejímž konci je vyřazení dojnice, genetická a finanční ztráta (zvýšená o náklady na veterináře a léčiva).
Metabolické poruchy (acidóza, ketóza) a další onemocnění (např. mastitidy, metritidy) mají značný
vliv i na kvalitu rohoviny paznehtu. Výsledkem působení látek vznikajících při metabolických poruchách nebo dalších onemocněních je narušení krvení škáry paznehtní, vznik krvácenin, nepravidelný
růst rohoviny a další potíže.
Co přispívá k problémům s paznehty
Jako u ostatních onemocnění, tak i na potíže s paznehty působí jak vnitřní, tak vnější vlivy.
K vnitřním vlivům lze započítat vliv konkrétního
plemene, genetického založení, utváření končetin
a mechaniky pohybu. Tyto vlivy lze jen velmi obtížně ovlivnit, jsou dány genetickou výbavou konkrétního jedince. Nicméně je i zde možné vhodným výběrem rodičovských párů přispět k vylepšení budoucího zdravotního stavu končetin u potomstva.
S vnějšími vlivy by to mělo být o poznání jednodušší, protože to jsou ty, které může chovatel vlastním
působením významně ovlivnit. Jedná se především
o výživu a krmení, ustájení, hygienu a preventivní
ošetření paznehtů.
Velmi důležitá je výživa
Vypadá to, že kvalitou krmení se poradci ohání vždy
a všude. A není divu, krávy (a zvláště ty vysokoužitkové) jsou na krmení opravdu náročné. Ani sebelepší genetická výbava se nemá šanci projevit, pokud
není zajištěna odpovídající krmná dávka. Jakákoliv
chyba se může markantně projevit v efektivitě chovu – ať už snížením produkce mléka, poruchami
reprodukčního cyklu nebo nárůstem výskytu druhotných onemocnění (majících za následek snížení
6
CS01_Hooftrimming 6
CC HH OO VV SS KK OO TT UU Ú
ŘÚÍNNJ O
EON
RR
22 00 10 09
29-01-2010 15:58:00
etří chovatelům náklady
onomické produkce
Nepodceňujme ani vliv ustájení
Povrch, po kterém se krávy celý den pohybují, má
velký vliv na zdravotní stav končetin a hlavně paznehtů. Jestliže musí krávy našlapovat na nevhodně
tvarované rošty, dochází k nerovnoměrnému působení tlaku na pazneht.
Při pohybu po hladkých betonových podlahách
může dojít nejen k poranění v důsledku uklouznutí, ale hlavně k nedostatečnému obrušování rohoviny paznehtu, ta pak přerůstá a přispívá k nerovnoměrnému zatěžování paznehtu v důsledku neodpovídajícího postavení končetiny.
Naopak při pohybu po podlaze s příliš drsným betonovým povrchem se rohovina obrušuje příliš, což
může rovněž způsobovat problémy. Mechanické poškození je bránou přístupu patogenů.
Proto na tom s končetinami bývají nejlépe zvířata
odchovávaná a chovaná na udržovaných pastvinách, jejichž povrch optimálně působí na paznehty.
To si ovšem většina chovatelů dojených krav nemůže dovolit.
Je proto nezbytné věnovat velikou pozornost jak
technologii ustájení, tak zajištění optimální péče
o paznehty skotu.
Na dobře
utvářených
zdravých
paznehtech také
stojí rentabilita
chovu skotu
CC HH OO VV SS KK OO TT UU Ú
ŘÚÍNNJ O
EON
RR
CS01_Hooftrimming 7
22 00 10 09
7
29-01-2010 15:58:20
m a n a g e m e n t
c h o v u
paznehtů krav, patří zejména pravidelná funkční úprava paznehtů a koupele
končetin.
Úprava paznehtů
Způsob fixace a kvalita práce paznehtáře
jsou důležité pro kvalitní ošetření za
minimálního stresu zvířete
typu podlahy (patogenů je méně na roštech než na betonové podlaze) a četnosti
odklízení kejdy a mrvy (minimálně dvakrát za den).
Zoohygienické podmínky
Vlhkost z moči a výkalů má na paznehty
také značný negativní vliv. Rohovina
paznehtu tuto vlhkost absorbuje, tím
dochází k jejímu změkčení a pak je náchylnější k mechanickému poškození
a k průniku patogenů, jejichž počet
vzrůstá s koncentrací zvířat a je závislý
i na technologii ustájení (vhodnější je
volné ustájení než vazné, boxy mají být
takové, aby do nich dojnice nekálely),
Prevence se vyplatí
Je jen málo chovů, kde jdou ruku v ruce
to nejlepší možné genetické založení zvířat s optimální výživou, perfektní technologií ustájení a výbornými zoohygienickými podmínkami. Ale i v takových
chovech je nutná pravidelná kontrola
a péče o paznehty dojnic, i když četnost
a nákladnost v takových případech bude
mnohem nižší než jinde.
K takovým preventivním opatřením,
které podpoří dobrý zdravotní stav
Přerostlé paznehty nejsou drobnou vadou na kráse – mohou vést k vážným problémům
8
Kontrola a úprava paznehtů probíhá
v mnoha chovech plošně dvakrát
do roka. V chovech, kde jsou s kulhavostí větší problémy, lze doporučit kontroly
častější. Vhodným systémem je, když
první kontrola paznehtů probíhá u dojnic před obdobím stání na sucho, kdy je
možné dostat vhodnými zásahy pazneht
„do formy“, a druhá kolem poloviny laktace, abychom zjistili, jak působí vysoká
produkce, a mohli případně přistoupit
k dalším opatřením.
Nicméně, pokud se kdykoliv ve skupině
objeví kulhající zvíře (a víme, že to není
z důvodu nějakého úrazu), je dobré nečekat na to, až (za pár týdnů) přijede paznehtář na „obvyklou kontrolu“, ale zavolat mu, aby zvíře přijel prohlédnout.
Nikdo snad nechce kvůli tomu, že kráva
„jenom kulhá“ riskovat ztrátu produkce,
nebo dokonce život svých zvířat. Tomu
totiž včasné a účinné ošetření paznehtů
může v mnoha případech zabránit.
Koupele končetin
K prevenci potíží s paznehty se využívá
nejčastěji krátkodobých koupelí, při kterých jde především o desinfekci a vytvrzení rohoviny. Různých přípravků pro
přípravu roztoku nebo pěny je na trhu
spousta – paznehtář nebo veterinář vám
obvykle poradí nejen vhodnou účinnou
látku, ale třeba i konkrétní přípravek.
Při pravidelné (obvykle měsíční) aplikaci
koupelí je třeba zajistit nejen to, aby byla
dodržena koncentrace roztoku, ale také
aby zvířata nevstupovala do roztoku
s paznehty znečištěnými podestýlkou
a výkaly, a aby po aplikaci koupele měla
možnost zůstat v suchém prostředí.
Nádoby na krátkodobé koupele (brodiště) musí odpovídat svou velikostí počtu
zvířat a být umístěny na vhodném místě
(nejčastěji jimi zvířata prochází při odchodu z dojírny) a musí být snadno obsluhovatelné, tzn. musí jít v případě potřeby bez problémů vypustit, vyčistit
a roztok vyměnit za nový.
Nesmí se zapomenout na kontrolu! Pokud po působení paznehtáře kulhá více
zvířat než před tím nebo se nezlepšuje
stav paznehtů po léčbě, tak je někde
něco špatně. Buď vyměníte paznehtáře
nebo přípravek, kterým paznehty ošetřujete.
S ničím se nemá dlouho otálet – jsou to
přece vaše zvířata… a vaše peníze, o které tím přicházíte! l
V EEC
TCEHHEOO
L VTV SSjKKaOO
nTTuUUa r
úúinn o
1o/rr2 22 00 10 09
CS01_Hooftrimming 8
29-01-2010 16:01:50
i nf o d e h e u s
SKS + ZeS = De Heus a.s.
Jak jsme již avizovali v předešlých číslech časopisu Chov skotu, na této
stránce Vás pravidelně informujeme
o působení společnosti De Heus International v České a Slovenské republice.
Skupina De Heus International začala
působit na českém a slovenském trhu
v roce 2007, kdy koupila společnost
Slavkovské krmné směsi a.s. (SKS).
V květnu loňského roku se naše mateřská firma rozhodla podpořit rozvoj aktivit pro výrobu krmiv, doplňkových
krmných směsí, minerálních doplňků
a premixů v České republice akvizicí
společnosti Zemědělské služby Běstovice a.s. (ZeS). Následně začal proces propojení aktivit obou společností, čímž
vznikl celek, který v roce 2009 vyrobil
více než 120 tisíc tun krmiv.
+
Tato integrace pokračuje i v roce 2010.
Dne 1. 1. 2010 proběhla změna názvu
společnosti Slavkovské krmné směsi
a.s. na De Heus a.s. a následně do
30. 6. 2010 dojde ke sloučení společnosti De Heus a.s. se společností Zemědělské služby Běstovice a.s. a k používání názvu De Heus a.s. pro oba
původní subjekty. U společnosti SKS
proběhla pouze změna názvu, takže
pro dodavatele a zákazníky SKS se od
nového roku prakticky nic nezměnilo.
Pro dodavatele a zákazníky ZeS nastala
zásadní změna již počátkem ledna
2010, od kdy jsou veškeré obchodní
operace realizovány přes De Heus a.s.
(SKS). Věříme, že tato změna bude
Vámi přijata kladně a do roku 2010
Vám přejeme mnoho úspěchů.
=
Konzervanty siláží
Nově nabízíme konzervanty značky Agros:
AGROS CLAMP – biologický konzervant bílkovinných a polobílkovinných pícnin. Dodává 1 400 000
CFU/g píce.
AGROS DOMINÁTOR – na trhu
nejkoncentrovanější
biologický
konzervant bílkovinných a polobílkovinných pícnin dodávající
2 000 000 CFU/g píce.
AGROS MAIZE – biologický přípravek pro výrobu kukuřičné siláže, LKS a CCM. Dodává 130 000
CFU/g píce a přírodní česnekovou
silici inhibující kvasinky a plísně.
AGROS PRESERVER – pro ošetření povrchu siláží se silným inhibičním účinkem.
Na exkurzi v utrechtské výrobně
Společnost De Heus International je aktivní téměř po celém světě. Původem je
to rodinná společnost z Nizozemského
království. Specialisté z České republiky měli možnost na podzim loňského
roku navštívit několik testačních farem, které s mateřskou společností
v Nizozemí úzce spolupracují. O těch si
ale řekneme v některém z dalších vydání Chovu skotu.
Dnes se podíváme do jedné z výroben
naší společnosti v Nizozemí. Město Utrecht není jen významným univerzit-
ním střediskem. Je i důležitým výrobním a zejména logistickým centrem
společnosti De Heus. Jednoznačnou výhodou je jeho spojení „vodní cestou“
prakticky s celým světem. Také napojení na pozemní komunikace je velmi
příhodné. Z tohoto hlediska je provoz
v Utrechtu nejvýznamnějším logistickým centrem společnosti, které ročně
manipuluje více jak 50 tisíc tun obchodního zboží, které tvoří zejména
pytlované krmné směsi pro skot, koně,
králíky a další kategorie. Spolu s vlastní
výrobou 250 tisíc tun ročně tak přes
tuto výrobně-obchodní křižovatku projde přes 300 tisíc tun krmných směsí
ročně. Při těchto objemech je potřebné
si uvědomit, že centrum v Utrechtu zásobuje farmáře ve středním a jižním
Nizozemí, části Belgie a severní Francii.
Přitom průměrná velikost farmy a tím
i objem jednotlivých dodávek je menší,
než je tomu v České republice. To
klade vysoké nároky na zvládnutí celé
logistiky.
Při naší návštěvě v Utrechtu jsme měli
možnost exkurze celým výrobním provozem, který zvládá roční produkci
250 tisíc tun krmných směsí. Jen pro
představu, potenciál hodinové produkce granulovaných směsí je okolo
50 tun. Při výrobě sypkých variant se
tento výkon může navýšit až na 70 tun
za hodinu. Při takovéto produkci je
nutné mít požadovanou kapacitu na
expedici. Společnost De Heus po celé
Evropě používá vícekomorové cisterny
na přepravu krmných směsí o celkové
nosnosti 23–27 tun s možností kombinace více druhů na jedné nakládce. Naložení takového množství trvá v Utrechtu méně než 3 minuty.
Sledování kvality a standardů výroby
směsí se nespoléhá jen na automatický
provoz. Například kvalita granulovaných směsí je pravidelně testována postupem, který je shodný v rámci celé
skupiny De Heus. Tak se dají vzájemně
kvalitativně srovnat produkty prakticky celé výrobní skupiny. Pro rychlou
orientaci jsou na výrobně k dispozici
standardní vzorky, které slouží pro
vizuální orientační srovnání.
To vše předchází systematickým laboratorním testům, které mají prioritní
cíl – spokojeného zákazníka, který používá kvalitní a funkční směsi společnosti De Heus.
De Heus a.s. • Marefy 144 • 685 01 Bučovice • Česká republika
Tel. +420 517 307 701 • Fax +420 517 307 702 • [email protected] • www.deheus.cz
CH OVS K OT U
CS01_CompanyNewsSKS 9
ú n o r
2 0 1 0
9
29-01-2010 16:17:13
O
FA R M Ě
Zemědělské družstvo se sídlem v Rosovicích
Rosovice je obec ležící v jižní části Středočeského
kraje, rozkládá se na úpatí Brd a žije zde přes 700
obyvatel.
Rosovice
Skotu celkem:
Mléčná produkce:
Rozloha:
Počet zaměstnanců:
1 925 ks
7 000 kg C, 10 000 kg H
2 689 ha
56
Předseda družstva Ing. František Valíček, CSc.
s hlavní zootechničkou Jarmilou Krásovou
Rosovičtí jsou rozhodnuti chov skotu
ve svém zemědělském družstvu zachovat
Zemědělské
družstvo Rosovice
První zmínka o obci Rosovice pochází z roku 1305. Roku 1390
byly Rosovice připojeny k panství Příbram, pak k Valdeku a poté
zpět k Příbrami. K panství Dobříš se Rosovice dostaly roku 1600.
autor Petr Přistoupil
H
istorie družstva se začala psát v roce
1950, kdy vzniklo pět jednotných
zemědělských družstev, která položila
základ pro vznik dnešního zemědělského družstva. Jednalo se o JZD Svaté Pole,
JZD Obořiště, JZD Rosovice, JZD Buková
a JZD Pičín. Dalším krokem bylo sloučení
družstev Obořiště a Svaté Pole a konečně
1. 1. 1974 došlo k poslednímu sloučení,
při kterém vzniklo JZD Československosovětského přátelství. V roce 1992 prošlo
toto JZD transformací a na ustanovující
schůzi spatřilo světlo světa Zemědělské
družstvo se sídlem v Rosovicích.
středně sousedí. Výrobní oblast je bramborářsko-obilná s výrazným vlivem dešťového stínu brdského lesního masívu.
Úrodnost půd vyjadřují nejlépe dosahované výsledky polních plodin, které kolísají
Teletník v Pičíně
v závislosti na povětrnostních podmínkách jednotlivých ročníků v rozmezí: obiloviny 4,5–6,3 t/ha, řepka 2,9–3,5 t/ha,
pícniny 25–41 t/ha, louky 6–7 t/ha. Struktura rostlinné produkce v roce 2009: obiloviny 1 170 ha, kukuřice na zrno 112 ha,
řepka ozimá 305 ha, trávy na semeno
80 ha, pícniny 600 ha.
Živočišná výroba v současné době čítá
710 krav s mléčnou produkcí (z toho je
110 ks holštýnského plemene a 600 ks
červených strak), 15 masných krav, 370 telat, 560 jalovic, 270 býků, celkem tedy
1 925 kusů skotu.
Provoz zemědělského družstva zajišťuje
56 zaměstnanců, z čehož je 11 THP. V čele
družstva stojí již od roku 1985 Ing. František Valíček, CSc., který velice důsledně
dohlíží na všechny činnosti družstva. Na
místě zootechničky pracuje od roku 1987
a v současné době zastává funkci hlavní
zootechničky Jarmila Krásová, která je
podepsána pod mnoha úspěchy posledních let.
Dojnice jsou ustájeny na třech farmách.
Červené straky mají svůj domov v Rosovicích a v Obořišti, holštýnky zdomácněly
v Pičíně, kde jsou též ustájeny jalovice. Zá-
CZ 170405 921 po otci MOR-093
Rostlinná a živočišná výroba
Zemědělské družstvo hospodaří na celkové výměře 2 689 ha, z toho orná půda činí
2 240 ha a TTP 449 ha. Půdu užívá na
základě vlastnictví, nájemních smluv
s vlastníky a PF. Družstvo do současné
doby nakoupilo do svého vlastnictví
311 ha zemědělské půdy a nákup dále
pokračuje.
Družstvo se nachází asi 5 km jižně od
města Dobříš, s jehož katastrem bezpro-
10
CC HH OO VV SS KK OO TT UU Ú
ŘÚÍNNJ O
EON
RR
CS01_SKS farm report 10
22 00 10 09
29-01-2010 15:53:52
Kravín v Pičíně
stavoví býci se nacházejí ve stájích ve Svatém Poli. Výkrm býků probíhá v Rosovicích. Zatímco areály v Obořišti a Pičíně
patří plně do majetku družstva, pozemky
pod areálem Rosovice má družstvo v nájmu a v současné době jedná o odkupu.
Rekonstrukce stájí
V areálu Rosovice je 335 krav ustájeno ve
dvou stájích. Jedná se o zrekonstruované
kravíny K96 a K 240. Způsob ustájení je
volný s boxy. Rekonstrukce těchto kravínů probíhala v letech 1998–1999. V menším z kravínů je rybinová dojírna 1 x 6
a v druhém taktéž rybinová 2 x 4, obě
z Agromilku Pelhřimov. Stáj pro výkrm
býků prošla rekonstrukcí v roce 2008.
Ve třech halách s volným ustájením s boxy
v Obořišti je v současnosti 265 dojnic, jež
jsou dojeny na tandemové dojírně 2 x 4
Fullwood. Zde proběhla rekonstrukce v letech 1994–1996.
Nejmladší stavby po rekonstrukci se nacházejí v Pičíně, kde v roce 2007, do již
částečně zrekonstruovaného kravína K96,
přibylo venkovní krmiště, vana na koupání končetin, a modernizace se dočkala
i dojírna do současné podoby 2 x 4 FullCZ 170545 921 po otci BJR-310
wood. Za tyto investice se již třetím rokem
po sobě odvděčuje 110 zde ustájených
holštýnek strmým nárůstem užitkovosti.
Od roku 2008 se v Pičíně pyšní novým,
velice zdařilým teletníkem pro 180 telat,
na který v areálu navazují haly pro odchov jalovic.
Mléčná užitkovost a reprodukce
Za posledních pár let udělali Rosovičtí
v živočišné výrobě obrovský skok. Meziroční nárůst mléčné užitkovosti v roce
2009 oproti roku 2008 činil 508 kg mléka
a rok před tím dokonce 730 kg mléka.
Současně s tím rekordně zvýšili obsah
mléčných složek, což je v posledních dvou
letech katapultovalo do čela již tradiční
podzimní soutěže „SKOKAN ROKU“ v rámci vyhlašování výsledků T+B.
V kontrolním roce 2008–2009 dosáhlo
6,33 % dojnic (tj. 38 krav) užitkovost vyšší
než 10 000 kg mléka. První tři měsíce nového kontrolního roku ukazují na další,
ne nepodstatné zvýšení užitkovosti.
Současná užitkovost stáda se pohybuje
kolem 7 000 kg mléka u českých strak
a přes 10 000 kg mléka u holštýnek. Těchto výborných výsledků je dosahováno při
velice příznivých reprodukčních ukazatelích. Mezidobí u plemene C je 380 dní
a u plemene H 401 dní. Nemalý podíl na
těchto výsledcích má i inseminační technik firmy CRV pan Týr.
Výběr býků do inseminace probíhá ve spolupráci s firmou CRV na základě připařovacího plánu. U českého strakatého plemene je realizován program CZ ČESTR
a využívaní jsou nejlepší plemeníci převážně z domácího šlechtění. Současná
užitkovost u holštýnek potvrzuje správnou cestu, která spočívá v používání býků
z programu CZ HOLŠTÝN spolu s využíváním nejlepších zahraničních býků.
Úspěchy i ve šlechtění
Zvýšení užitkovosti a bezproblémový
zdravotní stav zvířat vedly k výběru matek býků českého strakatého plemene.
Pro začátek se v zemědělském podniku
nachází dvě matky býků a první býček,
který se zde v lednu 2009 narodil, byl zařazen do programu CZ ČESTR. Jedná se
o býčka CZ 609733 021 po otci MOR-119
od matky CZ 103411 921.
V roce 2009 se Rosovičtí zúčastnili chovatelského dne v Opařanech a velice dobře
reprezentovali plemeno české strakaté se
svými plemenicemi CZ 170405 921 po otci
MOR-093 a CZ 124585 921 po otci BJR-291.
Býk BJR-291 je otcem velmi nadějného
býka BJR-310, jehož dvě dcery se nacházejí právě v Rosovicích. Jedna z nich, plemenice CZ 170545 921, reprezentuje velice
pěkně tohoto býka i v letošním katalogu
býků firmy CRV.
Myslím, že v Rosovicích našli ten správný
recept na úspěch: náročnost k sobě i ke
všem spolupracujícím organizacím. Přejme všem zaměstnancům družstva mnoho
dalších úspěchů a trvalé usazení v rodině
špičkových chovů.
Na závěr bych rád použil slova předsedy
družstva Ing. Františka Valíčka: „I přes
velice složitou současnou situaci v českém zemědělství jsme rozhodnuti chov
skotu v našem zemědělském družstvu
zachovat.“ l
CC HH OO VV SS KK OO TT UU ú
řúínnj o
eon
rr
CS01_SKS farm report 11
22 00 10 09
11
29-01-2010 15:54:02
T O P
Č E S K É
S T R A K A T É
Lednové výpočty plemenných hodnot
P
TOP 20 ČESTR
ostavení mezi nejlepšími dvaceti
býky si stále drží plemeníci, které nabízíme do připařování: TAR-040,
RAD-178, UF-121, UF-094, RAD-110 i
MOR-117. Svoji výjimečnost potvrzuje
hlavně TAR-040 Zoom, který na základě
dopočítání nových 50 dcer z opakovaného nasazení dokonce zvýšil plemenné
hodnoty mléčné užitkovosti! Také Aport
RAD-110 má ve výpočtu zahrnuto nových 75 dcer z opakovaného nasazení a
přesto má stále špičkové PH mléčné užitkovosti. l
Do žebříčku SIC se nově zařadilo několik mladých býků z programu CZ ČESTR. Je to např. Edhar UF-125 a Exior RAD-233.
autor Danuše Kolářová
RAD-233 Exior
TAR-040 Zoom
UF-125 Edhar
TOP SIC – plemenné hodnoty 01/2010
DSI
mlk
HT-005
MKM-198
293-035
HG-047
HG-047
263-023
TAR-005
MOR-021
290-340
UF-006
UF-008
290-099
HEL-003
MOR-045
REN-387
REZ-300
HEL-023
MOR-007
BD-015
LM-385
139,2
137,9
136,3
131,8
131,6
130,4
130,1
129,8
128,7
128,6
128,6
127,9
127,6
127,6
127,4
127,1
127,0
126,0
125,7
125,7
132
134
136
121
135
117
131
121
128
123
132
122
127
124
135
133
127
120
118
123
87
86
99
91
98
89
91
92
88
89
88
98
89
77
94
89
86
92
90
87
LC-278
MOR-021
MOR-045
UF-005
UF-008
BA-032
RDA-203
RAD-044
ZEL-037
HG-137
HG-047
UF-006
122,7
122,5
120,9
120,7
120,2
119,8
119,1
118,6
118,5
118,4
118,3
118,0
115
124
112
111
124
124
111
116
116
107
116
122
88
89
84
92
91
88
91
90
89
91
89
92
lin-reg
jméno
otec
OM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TAR-046
RAD-146
NIC-010
BJ-150
RAD-198
NIC-015
BA-109
TAR-040
NIC-013
RAD-178
UF-121
BJ-181
UF-094
UF-125
RAD-110
MOR-117
UF-084
MKM-252
HG-195
SAL-071
AMOL
ALIBABA
NENNI JB
LUZERN
RAINER
VALFIN JB
DUSTIN ET
ZOOM
UTACH JB
CANSAR ET
DEWALT ET
ALTAI ET
BONSAI
EDHAR
APORT
BUSS
BAZANA
BAK
AKYTA
AOSTIN
TAR-005
RAD-095
NIC-001
290-074
290-358
290-019
BA-097
TAR-005
NIC-010
RAD-104
UF-036
264-250
UF-036
UF-066
RAD-086
MOR-059
UF-054
MKM-221
HG-076
SAL-025
DIALOG ET
CESNA
EXIOR
BURAK
ALON
CONIG
BANDOG
CARAK
ARGEN
CENTURIO
BAZAR
ARTAGO
BA-097
HG-109
RAD-099
MOR-045
HEL-026
HG-141
MOR-045
MKM-229
SAL-025
UF-066
MKM-221
AMT-005
další zajímaví býci
30
BA-102
31
HG-215
44
RAD-233
47
MOR-119
48
HEL-043
50
HG-230
56
MOR-121
58
MKM-276
59
SAL-073
60
UF-095
61
MKM-255
63
AMT-017
12
SIC
poř .
R IMUmlk FW
R
imu
DSI
rep
DSI PH
dlh kgM
PH
%T
PH RPH RPH RPH RPH RPH RPH RPH
%B vlpl pldc SB rám osv kon vem
103
98
102
104
105
96
105
104
102
102
97
116
96
95
103
96
88
100
97
101
86
84
92
95
99
80
75
97
78
84
84
99
81
79
93
84
80
76
84
80
108
103
129
98
93
121
111
83
111
104
84
105
88
89
93
102
96
113
110
78
124
124
104
131
101
138
100
129
106
119
114
105
122
127
95
105
127
117
125
123
1003
1126
1420
578
1626
418
1254
437
901
1001
1228
757
803
863
971
1074
1103
661
393
726
0,21
–0,18
–0,34
0,20
–0,34
0,19
–0,31
0,22
–0,06
–0,20
–0,05
–0,12
0,11
0,08
0,28
0,11
–0,12
–0,09
0,13
–0,13
0,06
0,11
–0,04
0,07
–0,19
0,08
–0,04
0,19
0,08
–0,11
–0,07
0,02
0,09
–0,04
0,13
0,03
–0,10
0,05
0,17
0,08
113
111
123
106
95
127
108
93
113
119
102
119
94
86
89
100
100
123
123
97
107
102
124
101
105
110
115
94
109
96
86
97
99
109
110
112
103
103
98
83
104
100
93
128
86
116
88
101
92
126
101
83
110
101
86
105
106
90
111
120
116
106
110
106
112
127
109
115
93
106
117
115
125
98
105
76
99
74
129
91
109
105
89
134
98
80
105
95
90
110
92
106
88
93
72
86
72
70
107
99
103
102
98
123
83
122
117
135
115
88
100
87
105
123
101
104
110
134
91
99
121
126
112
105
111
141
99
127
113
109
119
113
124
131
113
113
140
134
122
120
117
99
100
99
101
108
95
101
98
100
108
94
95
84
87
86
81
86
84
83
83
82
85
85
100
100
130
92
100
114
105
116
102
113
92
129
103
108
118
130
97
84
126
106
114
125
104
97
565
708
284
300
956
995
506
831
481
458
660
788
–0,19
0,13
–0,01
0,12
–0,09
–0,29
–0,12
–0,28
–0,15
–0,17
–0,09
0,09
–0,01
0,06
0,10
0,03
–0,06
–0,05
–0,08
–0,15
0,09
–0,16
–0,07
–0,05
107
108
133
104
110
115
105
119
109
126
99
128
101
100
114
95
98
113
111
110
102
100
99
118
107
109
113
109
95
86
99
101
116
84
100
90
105
97
117
122
106
79
103
94
97
106
89
100
114
102
129
95
85
89
87
83
114
109
98
65
118
102
104
103
102
82
102
95
107
117
110
106
90
106
101
132
105
99
138
116
103
129
105
115
V EEC
TCEHHEOO
L VTV SSJKKAOO
NTTUUUA R
ÚÚINN O
1O/RR2 22 00 10 09
CS01_ProvenFleck2 12
02-02-2010 10:12:44
INFO AGROPARTNER
Lely Astronaut na vzestupu
Nizozemská firma Lely Industries N.V.,
která má stálé vedoucí postavení na
celosvětovém trhu s dojicími roboty,
oznámila na konci listopadu roku
2009, že celkový počet prodaných Astronautů dosáhl již 9 000 ks.
Společnost jako první na světě zahájila
éru praktického využití robotického
dojení Lely Astronaut v roce 1992.
Od tohoto pro chovatele dojnic historického okamžiku tedy uplynulo více
než 18 let. Již první období „provozní
ho života“ Astronauta bylo charakteristické entuziasmem a úzkou spoluprácí mezi jeho uživateli a vývojovým
týmem vedeným Corneliem Van der
Lely. První zkušenosti a výsledky byly
rychle využity pro jeho další správný
vývoj a zdokonalení. Tento vývojový
proces se za uplynulých 18 let nikdy
nezastavil. Lely se díky svému stálému
inovativnímu přístupu k vyřešení jednotlivých funkcí robota a následně
i výsledkům v praxi prosadila. Postupně se podařilo získávat důvěru stále
většího počtu chovatelů dojnic,
dosahovat i dosta-
tečného prodeje, a zajistit tak financování dalšího rozvoje. Zvýšený zájem chovatelů o Astronauta na konci 90. let tak
nezpochybnitelně potvrdil nástup éry
úspěšného robotického dojení. Astronaut vnesl do života chovatelů odstranění těžké manuální práce spojené s dojením a větší flexibilitu pracovního času.
Celkově koncept Astronauta znamenal
nejen plně automatický způsob dojení
krav, ale především zcela nový způsob
chovu dojnic. Systém Astronauta představuje revoluci v dojení a datovém managementu, ale i ve welfare dojnic.
Počet prodaných Astronautů se v posledních pěti letech každoročně zvyšuje,
v loňském krizovém roce jich bylo prodáno přes 2 000 ks. Tento vývoj je jasným důkazem toho, že velká část prvovýrobců právě v této době investuje
do zvýšení produktivity svého chovu
a snížení jeho nákladů.
V České republice je aktuálně v provozu přes 80 ks Astronautů v 35 podnicích, díky této převaze je také v Česku
nejrozšířenějším robotickým systémem dojení. S postupným odezníváním mléčné krize opět dochází
k oživení poptávky, u nás jsou plánovány další instalace zhruba 20
Astronautů. Kromě toho budou realizovány první instalace i na Slovensku.
Automaty na prodej mléka od firmy Risto
Zástupci společnosti AGRO-partner
s r.o. a Risto uzavřeli dohodu o zastoupení na českém a slovenském trhu. Německá firma Risto/SRN je výrobcem výdejních prodejních automatů pro přímý
prodej čerstvého plnotučného mléka.
Kompaktní automaty jsou vybaveny
vlastní chladicí jednotkou, nádobami
na mléko (1, 2, 3 nebo 4), míchadlem,
automatickým plnicím zařízením a zařízením na platbu a případně i vracení
peněz za odebrané mléko. Všechny součásti, jimiž mléko při výdeji prochází,
jsou chlazené a mohou být chráněné
i proti mrazu termostatickým topením.
Systém dokáže zcela beze zbytku vyprázdnit nádobu a má i automatické
přepínání z prázdné nádoby na další
plnou. Automat je možné dle požadavku a výbavy instalovat ve vnitřních
i venkovních prostorách. Každá hodnota vhozené mince je přepočítána na zákazníkem zvolené množství mléka
v rozmezí 0,5 až 50 litrů. Proces plnění
je možné kdykoliv přerušit a opětovně
nastartovat, např. pro výměnu nádob
při jejich plnění. Displej v češtině průběžně informuje zákazníky o obsluze.
Celé zařízení je standardně vyráběno
z nerezavějící oceli, má velmi účinné
čištění, což společně zajišťuje nejvyšší
standard hygieny. Další výbava zahrnuje kontrolu teploty mléka, baterii pro
případné výpadky elektrického proudu
a GSM komunikaci prostřednictvím
SMS zpráv.
Uvedený vysoký technický i hygienický
standard výdejních automatů Risto
umožňuje budoucím uživatelům dlouhodobý bezproblémový provoz.
AGRO-partner, s. r. o., Květnová 506/2, 392 01 Soběslav, Tel.: +420 602 413 891, e-mail: [email protected]
CH OVS K OT U
CS01_CompanynewsAP 2 13
ú nor
2 0 1 0
13
29-01-2010 15:44:28
H O L Š T Ý N S K Á
T E S TA C E
Holštýnská testace na počátku roku 2010
Startujeme v novém roce
MASCOL x SIGN
BETTER
NEA-869
CZ 132730 101 VG85
NGA-648
SOUTHLAND O-MAN BELLE 70 VG88
nar. 10. 7. 2008
4. 11 894 4,14 493 3,17 377
nar. 11. 10. 2008
1. 10 691 4,73 506 3,79 405
MOVI
CZ 600120021
ALEXANDER x CUBBY
BENEDICT
CZ 018351 203 GP84
NGA-649
ETAZON RENATE VG86
nar. 19. 9. 2008
6. 14 072 2,70 383 3,10 437
nar. 7. 9. 2008
1. 10 712 4,35 466 3,52 377
CZ 612061031
NL 519399633
BERTIL x O MAN
NEA-917
MELICHAR
BOLTON xTULIP
GENTLE
CZ 136597 204 VG87
NXA-832
OOSTERZICHT GRACE VG86
nar. 25. 10. 2008
2. 11 200 4,47 501 3,76 421
nar. 8. 8. 2008
2. 12 893 4,41 569 3,71 478
WALTER
CZ 648464061
NL 490003002
NL 493326243
RICKY x O MAN
NEA-918
MARIÁŠ RF
SUPPORT x O MAN
ROUMARE x SHOTTLE
NEA-924
WILLEM´S HOEVE RITA 420 VG86
nar. 3. 3. 2008
1. 11 249 3,77 425 3,43 385
Na počátek roku 2010 jsme pro vás připravili
skupinu testantů, jejichž původy již tradičně
slibují přínos kvalitních genů, a to jak z domácí
populace, tak ze zahraničí.
autor Anna Marcinková, Jaap Brinkman, Zdeněk Schaffelhofer
(Jihočeský chovatel, a. s.)
otce již u celé řady býčků zařazených v posledních dvou letech
do testace.
Přednostmi Moviho matky jsou nejenom velmi dobrá produkce mléka (za 4 laktace nadojila přes 45 tisíc kg mléka) s odpovídajícím obsahem mléčných složek, ale také velmi dobré utváření zevnějšku.
Od Moviho se očekává nejenom vyrovnaná produkce, ale také
velmi dobré utváření zevnějšku a dlouhověkost.
C.R.F. Melichar
(Alexander x Cubby x Malloy)
Býček Movi se narodil ve VOD Zdislavice. Jeho otcem je německý Mascol, který se, zejména díky vysokým PH pro obsah mléčných složek a vyrovnané utváření zevnějšku, objevil na pozici
Býček Melichar pochází z chovu pana Círala z rodiny krav, která se může pochlubit mimořádnou dlouhověkostí – jeho matka za 7 normovaných laktací nadojila přes 80 tisíc kg mléka
a stále je v produkci. Melicharova bába – CRF Malloyka VG89
(Malloy x Ivan) nejenže dosáhla za 8 laktací téměř 112 tisíc
kilogramů mléka, ale mohla se navíc pochlubit excelentními
končetinami a kapacitou, a proto byli do testace v rámci programu CZ HOLŠTÝN zařazeni její dva synové – v roce 2005
NEA-357 Irokéz a v roce 2007 NEA-608 Komanch. Melicharův
otec Alexander by měl k vynikajícím vlastnostem rodiny přidat
mléčné složky a potvrdit dobré utváření zevnějšku.
Rita 420, matka býka Walter
Malloyka, bába býka Melichar
N
ež jsme se nadáli, je testační rok 2009 za námi a my se
vydáváme na cestu rokem 2010. I v roce novém pro vás
budeme vybírat testanty z předních domácích i zahraničních
rodin.
Zdislavice Movi
(Mascol x Sign x Besne Buck)
14
NL 498138650
CC HH OO VV SS KK OO TT UU Ú
ŘÚÍNNJ O
EON
RR
CS01_HolsteinTestbull 14
22 00 10 09
27-01-2010 16:19:53
Želiv Mariáš
(Bolton x Tulip x Burger)
Mariáš se narodil na farmě ZD „Vysočina“ Želiv v redholštýnské
rodině, která dosahuje již po několik generací excelentních
plemenných hodnot pro obsah mléčných složek. Jeho matka se
může pyšnit nejen velmi dobrou produkcí (za 5 laktací má na
svém kontě přes 53 tisíc kg mléka), ale také velmi dobrým
utvářením zevnějšku (končetiny, vemeno i celková známka
VG87) a dlouhovýkonností (v současnosti je na 6. laktaci).
Kombinace s Boltonem by měla napomoci k dalšímu zvýšení
PH pro produkci mléka a upevnit výborné utváření zevnějšku.
Willem‘s Hoeve R Walter
(Roumare x Shottle x Marshall)
Waltrovým otcem je známý typař Roumare a matkou členka
mimořádné rodiny Rita, velmi pěkná (VG86) Shottlova dcera
s parádním utvářením vemene (VG89). Jako prvotelka se předvedla s produkcí 11 tisíc kilogramů mléka se 3,8 % tuku
a 3,4 % bílkovin.
Walterova bába je v současnosti nejlepší dojnicí z rodiny Rita.
Tato velmi dobrá (VG88) dcera býka Ricecrest Marshall má zatím na svém kontě přes 52 tisíc kilogramů mléka a stále je
v plné síle. Prabábou je známá holandská šampionka Rita 233A
(o. Lord Lily), která je také matkou jednoho z nejlepších býků
v utváření vemen dcer – býka Applause.
Southland Better
(Bertil x O Man x Aaron)
Southland Better je jedním z prvních synů býka Beekmanshoeve Bertil. Bertil (Willis x Besn) je velmi oblíbeným plemeníkem díky mimořádně vysoké produkci bílkovin. Předvedení
skupin krásných černých Bertilových dcer na různých výstavách přesvědčilo mnohé chovatele, aby tohoto Willisova syna
zařadili do připařovacích plánů.
Betterovou matkou je velmi dobrá „Omanka“ s první laktací
10 600 kg mléka, 4,7 % tuku a 3,8 % bílkovin. Bábou je velmi
dobrá (VG89) dcera býka Aaron, jejíž původ sahá do USA k významné plemenici Chairman Bess.
Genomické testy u Bettera poukazují na velmi vysoké hodnocení vemen a končetin.
Delta Benedict
(Ricky x O Man x Jocko Besn)
Etazon Renate je jednou z nejlepších „Omanek“ v Evropě a jedničkou mezi dárkyněmi embryí v nukleovém stádě Delta. Jako
prvotelka byla hodnocena VG86 (s VG86 za vemeno). Není divu,
Oosterzicht Grace, matka býka Gentle
Southland Belle 46, bába býka Better
její matkou je excelentní (EX90) Jockova dcera. Genomické testy krávy Renate potvrzují její vynikající kvalitu. Výsledkem je
několik synů testovaných ve šlechtitelských programech
společnosti CRV – mezi nimi je i Benedict.
Benedictovým otcem je Ricky, jehož dcery se mohou pochlubit
výbornou produkcí mléčných složek, parádně utvářenými vemeny a nízkým obsahem somatických buněk.
Genomické testy navíc ukazují, že oproti rodičovskému průměru bude Benedict výrazně lepší v produkci mléka a dlouhověkosti.
Oosterzicht Gentle
(Support x O Man x Manat)
Výsledky genomických testů býka Gentle slibují vynikající
produkci mléka a výbornou konstituční pevnost. A to stejné
slibuje už samotný původ tohoto býčka. Jeho otec Support
přináší ideální kombinaci konstituční pevnosti a produkce,
díky čemuž je tento býk již po mnoho let vysoko v oblibě
u chovatelů.
Rodina krav z Gentleova původu vyniká jak v produkci, tak
v utváření zevnějšku a dlouhověkosti, a proto se těší mimořádné oblibě u šlechtitelů plemenářských organizací. Matka
ukončila první laktaci s 11 tisíci kilogramy mléka a hodnocením zevnějšku VG86. Bába dosud nadojila přes 60 tisíc kilogramů mléka a hodnocena je VG89. Excelentní prabába (EX91)
je matkou prověřených býků – Homeruna v Nizozemsku
a Emila 2 v Německu. l
Etazon Renate, matka býka Benedict
CH OVS K OT U
CS01_HolsteinTestbull 15
Ú N O R
2 0 1 0
15
01-02-2010 12:22:04
T E C H N O L O G I E
D O J E N Í
Dynamické krmení umožňuje další snížení nákladů na produkci mléka
A3 Next – novinka na trhu
V říjnu loňského roku byl uveden na trh významně inovovaný
model dojicího robota Lely Astronaut A3 s označením A3 Next.
Robot disponuje řadou dalších nových funkcí nebo zlepšení.
Jednou z hlavních změn je jeho zcela nový řídicí software.
autor Vlastimil Havlík, AGRO-partner s.r.o.
N
ový řídicí software nazývaný T4C
(= Time for cows) má nyní velmi přehlednou grafiku podobnou „tachometru“
a modulární stavbu. Uživatel si tak může
zakoupit jeho základní verzi, tuto lze
kdykoli rozšířit o tzv. „modul dynamického krmení a dojení“ (označený DLM),
případně i tzv. „PDA modul“ s možností
používat v rámci jeho dosahu komunikační zařízení PDA. Nový software si
mohou zakoupit všichni stávající uživatelé modelu A3, stejně jako některé další
nové komponenty, např. MQC 2 (upgrade
balíček).
měří sám. Průběžně provádí aktualizaci
výsledků, na případné změny aktivně reaguje změnou v dávkování koncentrátů.
Jeho cíl je stálý – co nejekonomičtější produkce mléka při dosažení dobrého zdraví
dojnic.
Dynamické krmení v praxi
Lely Industries provedla na farmách
s Lely Astronauty studii, která prokázala
pozitivní efekt dynamického krmení na
produkci mléka, hmotnost, tělesnou kon-
dici a zdraví dojnic. Tato studie proběhla
od června do října 2009 na třech farmách,
z nichž každá provozuje dva dojicí roboty
Astronaut a chová 100–130 dojnic. Během pokusu zjišťování efektu dynamického krmení a dojení bylo každé stádo
rozděleno na kontrolní a DLM skupinu.
Hmotnost a tělesná kondice byly konstantní u obou skupin. Průměrná denní
dojivost se během pokusu u DLM skupiny
mírně snížila (cca o 2,5 litru) na 22–23 l
den. Množství koncentrátů zkrmované
v robotu se u DLM skupiny prokazatelně
snížilo v průměru o 5 kg na 100 kg mléka.
V přepočtu na roční užitkovost 9 000 kg
mléka je možné dosáhnout snížení nákladů o 90 € na 1 dojnici. U prvotelek bylo
dosaženo snížení o 4 kg koncentrátů na
100 kg mléka, tj. při roční užitkovosti
8 000 kg mléka je možná úspora 64 € na
1 ks. Celkově je v chovu se 120 dojnicemi
možné dosáhnout úsporu v nákladech na
krmiva v částce kolem 10 000 €.
Koncept dynamického krmení
Koncept modulu DLM (dynamické krmení a dojení) byl vyvinut v kooperaci Animal Science Group Wageningen a Lely
Industries N.V v Nizozemí. Systém má exkluzivní použití v dojicích robotech Lely
Astronaut. Základní myšlenka vychází
z jednoduchého a všeobecně známého
faktu, totiž že „ekonomicky nejoptimálnější dojivost není maximální dojivost“.
Základem filosofie modulu DLM je tedy
dosažení co nejekonomičtější produkce
mléka od každé jednotlivé dojnice. Software stále automaticky sleduje, vyhodnocuje a sám i pozitivně ovlivňuje prostřednictvím množství koncentrovaného krmiva v robotu individuální profit od
každé dojnice. V tomto neustálém hledání optimální ekonomiky produkce hrají
hlavní roli parametry množství a ceny
spotřebovaných koncentrovaných krmiv,
dále aktuální produkce mléka, mléčného
tuku a proteinu. Je samozřejmé, že některé parametry musí být v systému Astronauta zadány (cena mléka, cena koncentrátů) a dle potřeby aktualizovány, další
k tomu potřebné hodnoty si systém naCíl systému Astronaut je stálý – co
nejekonomičtější produkce mléka při dosažení
dobrého zdravotního stavu dojnic
16
CS01_APfeature 16
CC HH OO VV SS KK OO TT UU ú
řúíjen
nor
nor
22 00 10 09
27-01-2010 16:23:10
Během experimentu byl zároveň navíc
vyhodnocován vliv efektu dynamického
krmení na dynamičnost dojení. Velmi
stručně lze vysvětlit pojem dynamické
dojení jako průběžné sledování a vyhodnocování parametrů vyjadřujících chování dojnic (jejich návštěvnost v robotu), jejich citlivost na interval mezi dojeními,
dojitelnost (rychlost dojení), hodnotu kapacity robota a konečně i celkový denní
nádoj mléka (tržby-výnosy za 24 hodin).
Dynamické dojení velmi úzce navazuje
na dynamické krmení.
Software modulu DLM zahrnuje sledování a automatické pozitivní ovlivňování
produkce mléka (% tuku a proteinu) ve
vztahu k nákupní ceně mléka s co nejnižšími náklady na koncentrovaná krmiva.
Prioritou je dosažení co nejvyšší individuální efektivity krmení, ale i optimálních
intervalů mezi dojeními vzhledem k individuální rychlosti dojení (dojitelnosti),
celkovému času pobytu v robotu a citlivosti na dobu intervalu mezi dojeními.
Souhrnný cíl sleduje pozitivní ovlivnění
dynamičnosti dojení.
Inline měření tuku a proteinu
Jak již bylo zmíněno, A3 Next disponuje
řadou nových funkcí, jednou z nich, důležitou i pro přesnost systému DLM, je
inline měření úrovně mléčného tuku
a proteinu. Mléko je při každém dojení
(v jeho průběhu) opticky analyzováno,
novým parametrem je právě „ukazatel“
hladiny tuku a proteinu v mléce. Pojem
„ukazatel“ se používá záměrně, protože
zařízení neměří skutečný % podíl tuku
a proteinu v mléce, ale indikuje jeho hladinu (úroveň). Koncept tohoto optického
zařízení je založen na faktu, že každá dojnice má geneticky determinovaný rejstřík různě velikých tukových kuliček ve
svém mléce. V zařízení s optickými senzory kontroly kvality mléka (tzv. MQC 2
systém) jsou původní optické funkce kontroly kvality rozšířeny nově o optické měření hodnoty tuku a proteinu v mléce.
Pro měření je však použita jen určitá část
spektra světla, která umožňuje provést
měření počtu tukových kuliček o určité
velikosti, tyto tvoří v mléce určitý podíl
tuku z celkového obsahu tuku. Toto tvoří
základ pro následný výpočet konkrétní
hodnoty tuku a proteinu v mléce z každého dojení. Smyslem systému je tedy
schopnost průběžně během laktace monitorovat změny v těchto hodnotách. Pro
přesnost naměřených údajů a jejich vypovídací hodnotu je důležitá pravidelná kalibrace zařízení (2x za rok). Kalibrace se
provádí měřením hladiny tuku a protei-
nu při dojení a souběžným odběrem vzorků mléka z tohoto dojení. Pro správnou
a přesnou kalibraci je zapotřebí v den kalibrace odebrat 90 vzorků mléka z jednotlivých dojení k laboratorní analýze na
% obsah tuku a proteinu. Na základě laboratorních výsledků a robotem naměřených hodnot hladin tuku a proteinu se
pak provádí kalibrace zařízení. V rámci
tohoto postupu pak mají v robotu naměřené hodnoty dostatečnou vypovídací
hodnotu pro cíl systému, kterým není
zjistit přesný obsah těchto složek, ale
včasná detekce trendů a změny na úrovni
zvířete, skupiny a stáda. Pro potřeby ma-
Nový řídicí software nazývaný T4C (= Time for
cows) má nyní velmi přehlednou grafiku
podobnou „tachometru“
nagementu jsou všechny údaje kdykoli
dostupné v programu T4C jako ukazatele
průměrných hodnot proteinu, tuku za
posledních 5 dnů (u jednotlivých dojnic,
skupiny, celého stáda).
Pokud jsou poměrné hodnoty tuku/proteinu nižší než 1 (indikace překyselení
bachoru), nebo je-li tato hodnota vyšší
než 1,5 (indikace ketózy), je v přehledu
T4C o jednotlivých dojnicích tato hodnota u nich zvýrazněna červeně, číslo dojnice se automaticky objeví jako upozornění
pro chovatele, aby toto aktuálně řešil.
Průměrné hodnoty a jejich vývoj jsou pak
důležité pro celkovou indikaci zdravotního stavu skupiny nebo stáda a možnosti
tyto včas a správně řešit.
Shrnutí
Lely DLM a jeho součásti jsou provozně
„mladým“ systémem, přesto je dnes již
dostatečně prověřeným konceptem. Chovatelé, kteří jej uplatňují, si jej velmi
chválí. Jeho existence přináší další rozšířené možnosti uživatelů Astronautů A3
a A3 Next ke snížení celkových nákladů
na produkci mléka a posílení konkurenceschopnosti jejich chovů dojnic. l
CC HH OO VV SS KK OO TT UU Ú
ŘÚÍNNJ O
EON
RR
CS01_APfeature 17
22 00 10 09
17
27-01-2010 16:23:26
ImpressRF
Delta Impress
Arroyo
Delta Arroyo RF
NEA-508
NGA-646
Datum narození:
narození: 22.
2. 4.7.2005
Datum
2008
NEA-113 O-BEE
MANFRED
OO RED-495
HEIHOEVE
DELTAJUSTICE
SPENCER
M NL
DE 1502032378
GENUA RENATE
M
389691563 ETAZON
Exteriér
Exteriér
R: až
až 62
50 %
%
R:
0 dcer
dcer
0
92
92
b
bv
va
attss
96
96
100
100
104
104
108
108
stavba těla
těla
stavba
107 nevhodná
nevhodná
109
ideální
ideální
mléčná pevnost
pevnost
mléčná
105 nevhodná
nevhodná
104
ideální
ideální
e
em
me
ev
v
vemeno
vemeno
108 nevhodné
nevhodné
106
ideální
ideální
ččn
no
ok
k
končetiny
končetiny
108 nevhodné
nevhodné
103
ideální
ideální
e
em
má
árr
rámec
rámec
109
109
malý
malý
velký
velký
a
ak
křřííšš
šířka hrudníku
hrudníku
šířka
103
101
úzká
úzká
široká
široká
b
bu
uo
ollh
h
hloubka těla
těla
hloubka
103
103
mělká
mělká
a
an
na
arrh
h
hranatost
hranatost
100
101
malá
malá
výrazná
výrazná
iid
dn
no
ok
k
kondice
kondice
104
101
dobrá
dobrá
špatná
špatná
ččé
éllm
m
sklon zádě
zádě
sklon
99
103
zdvižená
zdvižená
a
ak
křřííšš
šířka zádě
zádě
šířka
106
105
úzká
úzká
široká
široká
o
ottsso
op
p
postoj pánev.
pánev. konč.
konč.
postoj
103
100
kravský
kravský
rovný
rovný
llh
hú
úa
azz
zaúhlení pánev.
pánev. konč.
konč.
zaúhlení
92
99
strmé
strmé
n
nzza
ap
p
paznehty
paznehty
107
101
ploché
ploché
strmé
strmé
h
hcce
em
m
mechanika pohybu
pohybu
mechanika
104
100
špatná
špatná
dobrá
dobrá
přední upnutí
upnutí vemene
vemene
přední
105
101
volné
volné
pevné
pevné
íím
mzzo
orr
rozmístění př.
rozmístění
př. struků
struků
106
106
daleko
daleko
blízko
blízko
a
ak
kllé
éd
d
délka struků
struků
délka
99
93
krátké
krátké
dlouhé
dlouhé
b
bu
uo
ollh
h
hloubka vemene
vemene
hloubka
109
105
hluboké
hluboké
% TT
%
0 dcer
dcer
0
%B
B
%
0 stád
stád
0
kg TT
kg
kg B
B
kg
+281
+0,46 +0,18
+0,29 +55
+51
+1
152 +0,06
+34
+57
NVI
NVI
241
282
•• Segment
zdraví
a mléčné
Očekávaný
výborný
obsahsložky
mléčných složek
• Předpoklad dlouhověkých dcer
• aPředpoklad
nadprůměrné
nízkých somatických
buněk
dlouhověkosti dcer
• Předpoklad širokých zádí,
• aRPH
vlastní
plodnosti v jalovic
ČR 118
vhodný
k připařování
INET
INET
Produkční život
život
Produkční
+159
+207
+466
+419
Obtížnost
Plodnost Zdrav.
Obtížnost
Zdrav. stav
stav
telení Temperament
dcer
vemene
vemene
telení
106
107
97
103
n/a
104
SB
SB
103
106
mělké
mělké
zadní upnutí
zadní
upnutí vemene
vemene
103
103
nízko
nízko
vysoko
vysoko
závěsný
závěsný vaz
vaz
101
103 nezřetelný
nezřetelný
výrazný
výrazný
mzzo
orr
íím
rozmístění
rozmístění zad.
zad. struků
struků
101
105
blízko
blízko
daleko
daleko
katalog 2010_Holstyn_DNA.indd 18
arroyo.indd 1
R: až
až 67
55 %
%
R:
OM NEA-113
DIXIE-LEEO-BEE
AARONMANFRED JUSTICE
OM
MM FR
GRIETJE
80
MM
2100001532
REMARLINDA
šavlovité
šavlovité
íín
nd
da
azz
golatak
kg M
M
kg
skloněná
skloněná
ěv
vá
ázz
ssě
ddni.oyorra
Produkce
Produkce
OO NGA-251
HA-HO CUBBY
MANFRED
OO
LIGHTNING
MO NL
MEIER-MEADOWS
EL42
JEZEBEL
MO
198933717 GUSTI
hluboká
hluboká
n
no
ollk
kss
d
de
eřřp
p
TDM
NLD
08/2009
GS
NLD
01/2010
0 stád
stád
0
NLD
NL 000399323645
000498638516
AGRiFLEX
- bába
EtazonGrietje
Renate80
- matka
18
29.1.2010
9:34:54
1.2.2010 15:07:22
matrace pro krávy
Greenstall
• Kóje jsou ke zvířatům šetrné
• Flexibilní syntetická trubice
• Žádné škody na kravách
• Přizpůsobitelná výška a délka
• Jediné matrace s latexovým vnitřkem (výplní)
• Pouze latex zaručuje dlouhotrvající elasticitu a komfort
• Latexové matrace vychází jako nejlepší v nezávislých DLG srovnávacích testech
• Latexové matrace jsou velmi odolné a spolehlivé
• Vaše krávy se budou cítit lépe a budou žít déle
Více informací:
Cowbrush
• odolný
• jednoduchá instalace
• bezpečný a pohodlný
pro více informací kontaktujte distributory
Tel. +31 529 455 320 • Fax: +31 529 455 315 • E-mail: [email protected] • www.agriprom.nl
18
CS01_p18.indd
18
p18.indd 1
C H O VSKOTU
ÚNO R
2010
01-02-2010
14:44:02
1.2.2010 21:29:46
45:43:9
22:70:51 01
I n f o C R V C z e c h R e p u b l ic
CRV zahájila ekologický výzkum
CRV ve spolupráci s družstvem Cehave
Landbouwebelang a univerzitou ve
Wageningenu zahájila čtyřletý projekt, týkající se vlivu mléčného průmyslu na emise skleníkových plynů.
Tímto výzkumem chce přispět k udržitelnému hospodaření v oblasti chovu skotu. Nizozemské Ministerstvo životního prostředí podpořilo tento
projekt částkou 150 000 €.
Skleníkové plyny mají vliv na globální
oteplování. Řada lidí se domnívá, že
největším problémem je CO2 produkovaný průmyslem a dopravou, méně
známý je však fakt, že řádově 15–20 %
skleníkových plynů je produkováno
sektorem chovu skotu a přidruženou
výrobou. Mnoho zemí se snaží snížit
produkci skleníkových plynů. Průmysl i doprava již čelí řadě regulací
s cílem snížit emise. Roku 2008 se zástupci zemědělského sektoru dohodli
s nizozemskou vládou na snaze vytvářet zemědělství šetrnější vůči životnímu prostředí.
Jedním z ambiciózních cílů je, aby
v roce 2020 Nizozemsko produkovalo
nejméně emisí na kilogram mléka ze
všech evropských zemí. Aby to bylo
možné uskutečnit, je nutná spolupráce vědců s chovateli. Jaké jsou ale možnosti a jak efektivní budou? Protože je
obtížné přímo měřit skleníkové plyny,
pracovníci wageningenské univerzity
chtějí zkombinovat znalosti biotechnologických procesů probíhajících
v těle dojnic, ve stáji i vnějším prostředí a vytvořit model predikce emisí
těchto látek na mléčné farmě. Ten by
měl demonstrovat, jak např. složení
krmné dávky, kejdové hospodářství,
systém hnojení či úroveň mléčné produkce ovlivňují emise skleníkových
plynů. CRV přispívá k výzkumu zejména díky rozsáhlé databázi informací
týkajících se kontroly užitkovosti
a minerálních krmiv. Otázkou je, zda
tato data sama o sobě budou dostateč-
ným podkladem k odhadu emisí produkovaných konkrétními farmami. Pokud
ano, chovatelé je budou moci využít
k optimalizaci managementu farmy.
Další zajímavou otázkou je, zda by bylo
možné šlechtit na nižší emise. Zdá se, že
šlechtění na vyšší mléčnou produkci,
dobrou plodnost a dlouhověkost může
být výhodou i v oblasti snížení produkce
skleníkových plynů na kilogram mléka.
Pokud se to prokáže, potvrdí se, že současné snahy šlechtit na dlouhověkost
jsou i ohleduplnější vůči životnímu prostředí.
Výsledky soutěže T+B
P. Sedláček z VOD Zdislavice (vlevo) a
p. Zeman z Agrodružstva Načeradec
V průběhu listopadu a prosince 2009
probíhala tradiční setkání chovatelů
u příležitosti vyhodnocení soutěže T+B
za kontrolní rok 2008–2009. Do soutěže
jsou zařazeni všichni chovatelé, jimž
společnost CRV poskytuje službu kontroly užitkovosti. Kritériem pro určení pořadí je absolutní produkce kg tuku a bílkovin, přičemž hlavní kategorie soutěže
bere v potaz celoživotní užitkovost krav
a vedlejší kategorie užitkovost za jednotlivé laktace. Stejně jako v minulém kontrolním roce první cena za obě plemena
zůstala na okrese Benešov, tentokrát
však putovala do VOD Zdislavice. Přehled vítězů hlavní kategorie si můžete
prohlédnout v tabulce. Na všech akcích
měli chovatelé možnost seznámit se
s novinkami společnosti CRV, nabídkou
býků pro rok 2010 a novinkami ze šlechtitelských programů CZ Čestr a CZ Holštýn, které představili Ing. Danuše Kolářová a Ing. Roman Hruda. I přes značně
nepříznivou situaci v zemědělství byla
účast chovatelů vysoká. Tímto bychom
všem chtěli poděkovat za spolupráci.
Tab.: Vítězné pořadí – celoživotní užitkovost na úrovni CRV Czech Republic, spol. s r.o.
umístění kategorie číslo krávy
plemeno
otec
1
2
3
1
2
3
C56R
C85R
C69R19A
H100
H100
H100
ME-159 Menelik
ME-111 Menelik
JUN-619 1 Junek
NEB-419 Batman
NEB-446 Nebraska
NGA-070 Niagara
C
C
C
H
H
H
CZ 082715 161
CZ 082934 161
CZ 111870 101
CZ 066210 161
CZ 042785 571
CZ 081707 621
produkce T+B
6 759
6 633
6 419
8 616
7 266
7 218
mléko kg zemědělský podnik
92 138
89 532
86 293
120 505
93 257
116 445
VOD Zdislavice
VOD Zdislavice
Agrodružstvo Načeradec
VOD Zdislavice
ZD Sloupnice
VOS zemědělců, a.s.
CH OVS K OT U
CS01_CompanynewsCRV 19
okres
plemenářské
středisko
BN
BN
BN
BN
UO
BK
Sedlčany
Sedlčany
Sedlčany
Sedlčany
Litomyšl
Prostějov
ú n o r
2 0 1 0
19
29-01-2010 16:15:21
T E C H N O L O G I E
C H O V U
Křížová ventilace stájí – novinka, která je stále populárnější
Regulace stájového klimatu
Možnost regulace stájového klimatu je důvodem pro výstavbu
stájí s křížovou ventilací. Dva chovatelé dojeného skotu z USA
popisují své rozhodnutí postavit právě takovou stáj se zaměřením
na pohodu krav.
autor Karen Bohnert překlad Simona Burešová
Nedostatek přirozeného světla
M
ožnost regulace stájového klimatu
byla pro dva chovatele dojeného
skotu z USA důvodem pro výstavbu stájí
s křížovou ventilací.
Arjan Blok má svoji farmu Global Dairy
v Estilline v Jižní Dakotě. Dojí zde 1 500
krav a chová dalších 300 zaprahnutých.
20
působí na zdravotní stav krav a samozřejmě je také ekonomicky výhodnější,“
říká Arjan Blok. Svou stáj s křížovou ventilací o rozměrech 198 x 98 metrů začal
stavět v květnu 2006. O šest měsíců později byl připraven přesunout první krávy
do nové, 1 500místné stáje. „Kromě rozmarů počasí stavbu stáje nic nezdržovalo,“ dodává Blok.
CC HH OO VV SS KK OO TT UU ú
řúíno
no
j en
rr
CS01_Crossventilation 20
Jak volná stání, tak prostory v dojírně
jsou velikostně navrženy pro holštýnské
krávy. Global Dairy byla jednou z prvních stájí s křížovou ventilací na středozápadě USA. „Rozhodli jsme se pro výstavbu této stáje, jelikož umožňuje lepší
regulaci stájového klimatu, příznivěji
Stáj Global Dairy navazuje na budovu
dojírny o rozměrech 85 x 22 metrů. Jižní
strana stáje je tvořena odpařovacími
chladicími zástěnami pro zimní období
a severní strana je lemována 81 ventilátory. Největším negativem stáje Global
Dairy je nedostatek přirozeného světla.
22 00 10 09
27-01-2010 16:08:55
Stáj s křížovou ventilací byla velice rychle postavena, celá stavba trvala 4 a půl
měsíce. „Byla navržena a konstruována
vzhledem ke specifickým požadavkům
a také přírodním podmínkám v naší oblasti,“ říká Kevin a s konečným výsledkem je velmi spokojen. „Stáj byla navržena tak, aby dojnicím poskytovala více
místa. Rozměry lože jsou 122 x 275 cm
a širší chodby s více přechody poskytují
každé krávě přibližně 28 m2 prostoru.“
Arjan Blok
Kevin Griswold
„Nicméně od té doby, co byla postavena
Global Dairy, se stáje po této stránce zdokonalily,“ říká Blok a uvadí několik tipů,
jak postavit stáj s křížovou ventilací při
vyšší efektivitě využití energie pro zajištění osvětlení a ventilace.
Blok nelituje, že realizoval tuto stáj, a do
budoucna plánuje rozšíření stáje a zvažuje výměnu chladicích zástěn za vysokotlaké „mlžiče“, které nezabírají tolik
prostoru, a zajistí tak více přirozeného
světla ve stáji. „Jestliže se v budoucnosti
budeme rozšiřovat, rozhodně přistavíme
další stáje s křížovou ventilací,“ říká
Blok.
Dojnice ze stáje Global Dairy za den průměrně nadojí 35 kg mléka a jsou velmi
spokojené ve své dobře větrané stáji.
vou ventilací a v současné době zde dojí
870 registrovaných holštýnských krav.
Pracovní tým, který se o tuto farmu stará, tvoří Kevin jako manažer farmy, dále
jeho otec Thomas, který má na starosti
800 ha půdy. O stádo pečuje Justin Peterson, který se také stará o zdravotní stav
krav a dojírnu, a Kevinova žena Chris obstarává administrativu. Kromě toho také
zaměstnávají 13 zaměstnanců, kteří vykonávají všechny ostatní úkony a povinnosti na farmě.
Když se rozhodli Tag Lane rozšířit, začali
uvažovat o možnosti křížové ventilace
stájí z mnoha důvodů. Výstavba farem
ve státě Wisconsin je omezena vzdáleností stáje od obydlených oblastí a komunikací. „Jedna velká budova nám
umožňuje větší růst a přitom jsme stále
schopni splnit tato pravidla,“ říká Kevin.
Mimo to jsou na Tag Lane utvořeny menší skupiny krav pro dojení, a to umožňuje kravám podojení a návrat na jejich
stání za méně než jednu hodinu. V neposlední řadě také křížová ventilace stáje
umožňuje Tag Lane Dairy konstantnější
stájové prostředí, což kravám samozřejmě prospívá.
Pravidla pro výstavbu
Stejně tak Kevinu Griswoldovi, majiteli
farmy Tag Lane Dairy Farm, se líbila
myšlenka možnosti regulace stájového
prostředí pro jeho krávy. Po odchodu ze
školy Kevin pracoval v oblasti prodeje,
ale potom se vrátil ke své farmě Tag Lane
Dairy, kde v té době choval 450 krav.
V roce 2008 postavil novou stáj s křížo-
Zvýšené požadavky na energii
Stáj Tag Lane Dairy má rozměry 65 x
115 m s osmi řadami loží stlanými pískem. V každé řadě je 79 loží. V každé
řadě je tak přibližně 84 krav.
Zvýšily se náklady na energii, s čímž také
majitelé počítali. „Požadavky na energii
se zvyšují s počtem ventilátorů, které
běží během letních měsíců,“ uvádí Kevin. Má 68 ventilátorů o průměru
120 cm a každý z nich je poháněn motorem o výkonu 1 a půl koňské síly. Tento
motor je regulován termostatem a ventilátory se spínají při teplotě vyšší než
24 °C.
Kevin Griswold bere otázku komfortu
a pohodlí krav velmi vážně. Pokusil se
navrhnout zařízení s ohledem na budoucí vysokou produkci krav a věří, že jak
mléčná produkce poroste, jeho stáj
umožní kravám plně rozvinout jejich potenciál. Aktuální průměrná užitkovost
jeho stáda je téměř 10 400 kg mléka.
Oba chovatelé jsou velmi spokojení s křížovou ventilací ve své stáji a věří, že
možnost regulace stájového klimatu je
nezbytná pro zajištění celkové pohody,
mléčné produkce a lepšího zdravotního
stavu krav. l
Každý ventilátor je poháněn motorem, který je regulován termostatem a zajišťuje spínání ventilátoru při teplotě vyšší než 24 °C
CC HH OO VV SS KK OO TT UU ú
řúínnj o
eon
rr
CS01_Crossventilation 21
22 00 10 09
21
27-01-2010 16:09:23
T E S TA C E
P L E M E N E
Č E S K É
S T R A K A T É
Zhodnocení testace roku 2009
CZ ČESTR
Než se pustíme do nové testace roku 2010, přinášíme několik
údajů za minulé období.
autor Danuše Kolářová
P
lemenářské společnosti CRV, spol.
s r.o., Jihočeský chovatel a.s. a Reprogen a.s. pokračují ve společném šlechtitelském programu pro český strakatý
skot.
V roce 2009 jsme do odchovny plemenných býků v Osíku nakoupili 111 býčků
od 31 chovatelů z celé České republiky.
Větší počet býčků (5 a více kusů) byl vykoupen ze ZD Krásná Hora, Zemědělské
a.s. Koloveč, ZD Nová Ves-Víska, Klasu
Nekoř, ALA a.s. Řepníky, Příkosické zem.
a.s., VOD Zdislavice, Agra Březnice
a od pana Drhovského. Býčci byli vykupováni v průměrném věku 90,7 dne při
přírůstku od narození 983 gramů (porodní hmotnost počítána 40 kg). Oproti
roku 2008 se snížil věk vykoupených
býčků o 2,5 dne a o 30 gramů se také snížil přírůstek od narození.
Z hlediska otců vykoupených býčků
byl nejpočetněji zastoupen RAD-277 Imposium, MOR-119 Burak, MKM-263 Bachur, TAR-046 Amol, RAD-214 Vanstein,
UF-094 Bonsai, TAR-040 Zoom, BCH-081
Romtell, RAD-271 Rustico a BCH-090 Rurex. Výsledky matek býčků vykoupených
do odchovny uvádíme v tabulce 1.
Testace roku 2009
Do testace bylo v našem šlechtitelském
programu nasazeno 41 býků, z toho 39
z domácí produkce. Z hlediska zastoupení otců bylo nejvíce synů testováno po
RAD-214 Vanstein (6), RAD-110 Aport (5),
AMT-029 Osmium (5) a po třech synech
býků BCH-081 Romtell, CSM-345,
MOR-160 Malint a TAR-046 Amol. Ze zemědělských podniků bylo nejvíce býků
do testu nasazeno ze Zem. a.s. Koloveč,
ZD Krásná Hora, po třech býcích jsme
testovali ze ZD Nová Ves-Víska, ALA a.s.
Řepníky, Agra Březnice a VSP Group
Olešnice. Chovatelům testovaných býků
bylo na prémiích vyplaceno 780 000 Kč.
Výsledky matek býků nasazených do testu uvádíme v tabulce 1. Predikovaná plemenná hodnota testovaných býků se
oproti roku 2008 zvýšila na +823 kg mléka a +29 kg bílkovin. Plemenná hodnota
jejich otců je uvedena v tabulce 2, hodnoty mléčné užitkovosti jsou z Interbullu, FW je z mezinárodního výpočtu
a hodnocení zevnějšku z ČR. Pouze Vanstein, Malint a Osmium nemají v ČR
dostatek hodnocených dcer, proto jsou
brány jejich národní hodnoty (11/2009).
Pokračujeme otci z ČR
Prvními testanty roku 2010 jsou i dva
synové býků z domácí produkce.
TAR-066 Horymír pochází z ALA a.s.
Řepníky z velice známé rodiny matek
býků.
Jeho prababička je matkou Zivatara
UF-067, jehož dcery z opakovaného nasazení se právě v tomto období telí a vykazují špičkovou mléčnou užitkovost. Bábu
Horymíra známe z národních výstav
v Litomyšli a od této matky býků byl
v roce 2008 testován syn Roibose
RAD-290. Matka Horymíra má v odchovně ještě jednoho syna (O: Rustico).
Hobbit RAD-343 je již šestým synem
Aporta, který je v našem programu testován. Pochází ze ZKS Agro Zahořany
a jeho původ dává předpoklad skutečně
vysoké mléčné užitkovosti.
Ze strany otce je SImlk 135, matka má
PH +1027 kg M a bába +808 kg M při vynikajících složkách a indexu stáda 132
na max. laktaci. Velmi dobrý index mléčné užitkovosti SImlk 123 má stále
i SAL-071, který je otcem matky. Od matky Hobbita jsme v roce 2008 testovali již
syna Rumby.
Tab. 1: Výsledky matek vykoupených býčků a býků nasazených do testace
2009
MB výkup
MB test
22
CS01_TestbullsFleck 22
C H OVSK OTU
ÚNO R
ks
kgM
%B
PHkgM
PH%B
PHkgB
RA
OS
KO
VE
111
41
9 403
10 094
3,54
3,55
786
837
–0,03
–0,02
26
28
82
83
79
80
81
80
82
83
2010
27-01-2010 16:13:12
Zahraniční otcové
Francouzského otce UF-135 Soja JB má
v původu Hooper UF-145 z VOD Zdislavice. Na základě rodokmenu očekáváme
od tohoto býka nejen velmi dobrou mléčnou užitkovost, ale také výborná vemena. Matka byla hodnocena za vemeno 82
body a také dcery UF-135 se vyznačují
výborně upnutými vemeny s dlouhými
zadními čtvrtěmi a vynikajícím postavením a rozmístěním struků.
Od února přichází do testace pátý syn
PHkgM
PH%T
PH%B
FW
736
811
0,08
0,01
0,02
0,03
105
interbull 09/11
nár. hodnocení
RA
OS
KO
VE
105
97
103
112
Tab. 2: Plemenné hodnoty otců býků
Malinta, kterým je Highlander MOR-191.
V rodokmenu tohoto býka je jedna z nejlepších rodin matek býků šlechtitelského
chovu ZD Krásná Hora. Již prabába Highlandera byla matkou býků s užitkovostí
přes 10 tis. kg mléka. Bába po otci Pickel
je špičková plemenice s exteriérem 86 80
85 89, která dala do testace býka HG-279
po Weinoldovi (testace 2007). Highlander
prokázal na odchovně vynikající růstovou schopnost a i od jeho potomstva očekáváme velice dobrý tělesný rámec. l
CZ ČESTR plemenní býci nasazení do testace od ledna 2010
MOR-191 HIGHLANDER
CZ 000592398021
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
O: MALINT MOR-160
KDM: +637 PHkgM +0,10 PH%T +33 PHkgT +0,12 PH%B
OM:
M: 119 015 921
10 036
3,8
379
3,3 332
MM:
ML: 1
2
8
831
4,0
350
3,3
288
ML:
ø:
+756
-0,14
+26 -0,14 +19
ø:
PH:
+30 PHkgB
CZ 000593486032
3,6
3,6
-0,24
331
3,5
307
3,4
+34 +0,00
318
296
+38
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000580180053
3,8
3,6
-0,18
444
350
+36
3,4
3,4
-0,18
395
326
+25
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000600175021
3,8
4,1
-0,09
412
386
+30
3,5
3,5
-0,05
372
335
+24
OM:
MM:
ML:
ø:
3,5
3,5
282
241
př. v testu: 1487g
odchylka: +96
výška v kříži: 141cm
SIC 141
3,3
3,3
23.7.2008 plem.: C100
VOD Zdislavice
CRV
84 77 79 78 75 79,2 G
O: SOJA JB UF-135
KDM: +851 PHkgM +0,07 PH%T +40 PHkgT +0,00 PH%B +29 PHkgB
M: 020 730 921
ML: 2 10 771
ø: 3
9 522
PH:
+764
385
309
SALAMON 025 SAL-025
123 420 503
2
11 429
3,8
432
3
10 003
3,9
390
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
UF-145 HOOPER
379
325
př. v testu: 1360g
odchylka: -31
výška v kříži: 132cm
8.6.2008 plem.: C78R
ALA, a.s. Řepníky
Reprogen, a.s., Planá nad Lužnicí
83 81 80 66 82 80,1 G+
O: AMOL TAR-046
KDM: +1034 PHkgM +0,21 PH%T +61 PHkgT +0,05 PH%B +39 PHkgB
M: 005 320 953
ML: 3 11 733
ø: 4
9 691
PH:
+1027
3,4
3,3
SIC 127
AOSTIN SAL-071
098 792 341
2
7 967
4,8
4
6 964
4,4
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
TAR-066 HORYMIR
472
413
9.6.2008 plem.: C78R
ZKS AGRO Zahořany
CRV
86 88 82 77 76 82,7 G+
O: APORT RAD-110
KDM: +991 PHkgM +0,24 PH%T +61 PHkgT +0,11 PH%B +41 PHkgB
M: 039 664 932
ML: 1
9 091
ø: 3
8 647
PH:
+1077
př. v testu: 1709g
odchylka: +318
výška v kříži: 140cm
SIC
RUMBA RAD-099
033 470 171
4
11 294
4,2
6
9 988
4,1
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
RAD-343 HOBBIT
5.7.2008 plem.: C100
ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
CRV
85 87 79 70 78 81,3 G+
375
330
př. v testu: 1413g
odchylka: +22
výška v kříži: 136cm
SIC
MORELO 059 MOR-059
106 353 101
5
9 438
4,0
375
7
8 519
3,9
333
3,5
3,5
330
295
CH OVS K OT U
CS01_TestbullsFleck 23
Ú N O R
2 0 1 0
23
27-01-2010 16:13:26
M A N A G E M E N T
C H O V U
Waiboerhoeve dokončuje program otelení jalovic ve věku 22 až 23 měsíců
Otelení ve 23 měsících
Mladé krávy plné života, laktační hodnoty o pět bodů vyšší
a ztráta jen pět procent. Otelení ve věku od 22 do 23 měsíců
se ve Waiboerhoeve dobře daří. „Nevýhody? Žádné mě
nenapadají,” říká ředitel statku Jan Bloemert.
Překlad Ing. Eduard Hanina, převzato z časopisu Veeteelt 12/2009, příloha Dossier Jongvee opfok
V
tomto článku jsou uvedeny aktuální
výsledky odchovu jalovic popisovaného v předchozích číslech časopisu.
Od května 2008 začalo dojit 169 prvotelek z nového chovného programu výzkumného střediska mlékárenských
statků ve Waiboerhoeve. Po přísně vedeném odchovném programu se otelily
v průměrném věku 23 měsíců. S laktačním relativním výsledkem 108 je jejich
výkonnost o 5 % vyšší než u mladých
krav z předchozích let, které se otelily
v pozdějším věku. Výsledek BSK u nově
odchovaných mladých krav je 49,7 a jejich plánovaná produkce je 8 712 kg mléka s 4,13 % tuku a 3,38 % bílkoviny.
A ještě lepší zprávou je, že během laktace
bylo předčasně vyřazeno jen devět ze 169
zvířat, což představuje brakaci ve výši
pouhých 5 %. „Skutečnost, že všechny
mladé krávy dojíme v samostatných skupinách pomocí dojicích robotů, nepo-
chybně přispívá k tomu, že jsme schopni
udržet produkci těchto mladých krav na
takto dobré úrovni,“ vysvětluje manažer
projektu Jan Bloemert. „Pokud je držíme
společně v jedné skupině, jsou chráněny
a mají méně problémů se sociální agresivitou. Kromě toho se ve skupině takto
mladých krav udržuje na vysoké úrovni
i zdraví vemen. Stručně řečeno, lépe se
vyvíjejí.“
Kondice těsně pod hranicí 3
Středisko ve Waiboerhoeve začalo s programem zrychleného odchovu v roce
2007. Ohledně odchovu byla také uzavřena smlouva s farmou Lammerta Hendriksena, jehož úkolem bylo odchovávat
jalovice tak, aby se otelily průměrně ve
věku 23 měsíců. Teď, když se první z prvotelek telí podruhé, je možné říci, že to
funguje. „Díky dřívějšímu otelení, a tím
i dřívější produkci mléka, získáváme
několikaměsíční zisk. Kromě toho jsou
zvířata vitálnější a máme nižší ztráty,“
říká Bloemert. „Dostáváme od nich
maximum.“
Pokud jde o produkci, tyto mladé krávy
mezi pěti sty zvířaty vyčnívají. Na chovném programu se podílel také specialista
pro výživu dobytka Edwin van Werven ze
společnosti De Heus. Uvádí, že průměrné
laktační score (hodnocení přepočítané
produkce ve stádě) prvotelek na farmách
je 102. „Zvířata na druhém teleti mají kolem 100 a starší zvířata 98. Ve středisku
ve Waiboerhoeve jsme svědky toho, že si
„naše“ prvotelky vedou mnohem lépe.“
Kromě vitality a produktivity jsou mladé
krávy mimořádně vysoce hodnoceny
i z hlediska kondice. „Během jejich odchovu jsme vedli hodně debat o tom, zda
je bodové hodnocení kondice 3 až 3,5
optimální pro otelení. Jejich hodnocení
bylo vždy těsně pod hranicí 3,“ vzpomíná
odborník na chov Lammert Hendriksen.
„Teď, když jsou zvířata již v produkční
stáji, to vypadá, že bodové hodnocení
kondice 3 je dostatečné.“ Van Werven to
vysvětluje: „Zvířata nemají v době otelení žádný nadbytečný tuk, a proto jej nepotřebují rozkládat a odstraňovat přes
Graf – Produkce mléka u prvotelek a krav na druhé laktaci v rámci nového chovného
programu ve středisku Waiboerhoeve
první laktace
druhá laktace
45
40
množství mléka (kg)
35
30
25
20
15
10
5
0
1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
201
221
241
261
281
301
321 341
laktační den
24
CS01_SKSfeature 24
CC HH OO VV SS KK OO TT UU Ú
ŘÚÍNNJ O
EON
RR
22 00 10 09
01-02-2010 12:05:02
Věk v době otelení
(v měsících)
% laktační
počet podíl výsledky
22 a méně
23
24
25 a více
41
49
27
25
29
35
19
18
108,8
108,5
108,7
106,4
Tabulka 1 – Vztah mezi dobou otelení
a laktačními výsledky mladých krav
z Waiboerhoeve
výška (cm)
tělesná stavba
mohutnost
vemeno
nohy
celkový vzhled
první
laktace
druhá
laktace
rozdíl
144,2
79,8
81
81
79,5
80,1
147,3
80,3
80,7
80,3
80,0
80,3
+3,1
+0,5
–0,3
–0,7
+0,5
+0,2
Tabulka 2 – Plemenářská kontrola prvotelek
z Waiboerhoeve
játra. Zůstávají tak zdravější a především
mnohem aktivnější. Kráva se ztučnělými
játry se cítí nasycená a vypadá méně
aktivně.“
Mladé krávy nevynikají jen z hlediska
produkce — výborné je i jejich zdraví
a plodnost. Jak říká Van Werven: „Výhodu, kterou získaly díky zrychlenému chovu, si udržují i během druhé
laktace.“
Trvalý rozvoj
V průběhu programu se některé prvotel-
Jan Bloemert: „Díky dřívějšímu otelení
získáváme několikaměsíční zisk“
Lammert Hendriksen: „Během prvních pár
měsíců je krmím tak, aby získaly základ pro
dobrou stavbu kostry”
ky otelily již podruhé. Svoji velkou výhodu si tato zvířata zachovala. Druhé otelení proběhlo ve 34,5 měsících, těsně před
tím, než dosáhly věku tří let.
Dříve byl ve Waiboerhoeve průměrný
věk druhého otelení u krav 37 měsíců.
Zvířata měla v rámci zrychleného chovného programu také lepší laktační výsledky: 111,8 oproti 100 u krav na druhém teleti chovaných běžným způsobem.
Vedly si dobře také z hlediska růstu, když
narostly o další 3 cm do výšky.
Další pozoruhodnou vlastností je mohutnost těchto mladých krav. Čím více mladých krav bylo hodnoceno, tím lepší byly
výsledky mohutnosti v kompletní výsledkové zprávě.
V celku tedy nic než chvála. „Už nevidím
nic, co bychom mohli zlepšit,“ říká Bloemert, zatímco Van Werven shrnuje největší přínos. „Maximální zisk vytváříte
během prvních pěti až šesti měsíců
chovu. Právě v této době musíte krmit
co nejvíce objemných a koncentrovaných
krmiv: seno podporuje rozvoj kapacity
bachoru a koncentrovaná krmiva stimulují funkční rozvoj jeho stěn.“ Hendriksen dodává: „Právě v této době budujete
základ kostry.“ Podle odborníků na chov
dobytka se farmáři musí zaměřit především na rychlý odchov mladých jalovic.
„Toho se nedá dosáhnout při použití běžných krmných dávek. My jim dáváme
dražší krmivo s vysokým obsahem proteinů. Můžeme si to dovolit díky nižším ztrátám, lepšímu růstu a dřívějšímu
otelení.“
Menší ztráty také znamenají nižší potřebu obměny stáda. „Dnes řídíme celý chov
tak, aby míra brakace krav byla maximálně 25 %. Pokud to vypadá, že mladé
krávy jsou v novém chovném programu
zase starší, potom pracujeme obzvlášť
tvrdě, abychom dodrželi původní plán.
A přesně o tom to celé je.“ l
CC HH OO VV SS KK OO TT UU Ú
ŘÚÍNNJ O
EON
RR
CS01_SKSfeature 25
22 00 10 09
25
01-02-2010 12:05:27
T O P
H O L Š T Ý N
S novým rokem přicházejí i nové plemenné hodnoty
Top holštýn
(mezi)národně
V polovině ledna jsme se dočkali prvních letošních plemenných
hodnot, a to nejenom českých, ale i zahraničních.
autor Marie Marková
Nizozemští redholštýni
V
tomto článku se společně podíváme,
co nového přinesly lednové výpočty
na české, nizozemské i americké „šlechtitelské scéně“ a zda se nějak projevila
změna amerického souhrnného indexu
TPI na pořadí nejlepších býků.
mléčných složek a výborná plodnost dcer
(111). Exteriér má vyrovnaný, s pěknými
vemeny. První třicítku uzavírá NEA-361
Fiction, který stavbou těla ani funkčními
znaky rozhodně neurazí.
Česká topka
V nizozemském žebříčku se poprvé objevil nový mladý býk Woudhoeve 1042
Impuls, a to hned na čtvrtém místě
s NVI 239. S přihlédnutím k tomu, že je
to O-Manův syn a v pozici otce matky
má Jesthera, se není zase až tak čemu divit. Impuls se může pochlubit velmi pěknou produkcí s plusovým obsahem bílkovin i dobrým exteriérem – za rámec
obdržel 110 bodů, za vemeno 105 a celkové skóre za exteriér 108 bodů. Navíc se
u jeho dcer díky oběma zmiňovaným
předkům dá předpokládat i dlouhověkost. Hned za Impulse, tedy na celkové
páté místo, opět vystoupal NEA-322
Goolstar Diamond, o kterém jsme zde již
psali v souvislosti s jeho českými výsledky. Mezi přednosti tohoto Jockova syna
V oficiálním žebříčku SIH se objevilo několik nových býků, kteří zamíchali pořadím oproti poslednímu výpočtu PH. Mezi
ně patří např. NEA-507 Delta Go-Ahead,
který na třetím místě vystřídal Idrila
(ten se posunul na 7. místo). Go-Ahead
(O-Man x Russel) se může pochlubit nejen slušnou produkcí s vysokým obsahem mléčných složek, který zdědil po
Russelovi, ale také výbornou vlastní
plodností (115) a velmi dobrým celkovým hodnocením exteriéru (123). Kromě
již zmiňovaného Idrila v horní části topky figurují také býci NEA-436 Omega
(11. místo) a na 13. místě NEA-322 Goolstar Diamond (Besn x Willis). Předností
tohoto býka je zejména vysoký obsah
Specialista na funkční znaky NEA-896 Cricket
26
C H OVSK OTU
CS01_ProvenHolstein 26
patří vysoký obsah tuku i bílkovin, výborné PH pro klinické a subklinické
mastitidy, zdraví vemene, perzistenci
laktace i dlouhověkost.
11. místo obsadil NEA-759 Surprise, který má kromě celkových 108 bodů za
končetiny také velmi dobré hodnocení
funkčních znaků, jako je dlouhověkost
(514), snadnost telení, perzistence laktace, zdraví vemene či klinické a subklinické mastitidy.
Dále v první třicítce stojí alespoň za
zmínku již známí býci z naší nabídky:
15. NEA-221 Win 395, 24. NEA-495 Paramount a na 26. místě NGA-625 Bertil.
ÚNO R
2010
Výsledky z Nizozemska
„Top 3 redi“ ze srpnového hodnocení
(1. Spencer, 2. Fidelity a 3. Arnold) si
udrželi své pozice i nyní. Kianův syn
RED-477 Delta Fidelity je kromě velmi
pěkné produkce při zachování plusových
složek a špičkové perzistenci laktace
(111) zajímavý i z hlediska exteriéru –
celkového skóre 111 dosáhl mimo jiné
díky výborným vemenům (108) a špičkovým končetinám (114) i chodivosti (113),
kde předčil průměr populace o více než
3 směrodatné odchylky. Za povšimnutí
stojí také „nováček“ DCH Almighty, který se objevil na 14. místě lednové topky.
Kombinace Pericles x Lightning se u něj
projevila rozumnou produkcí s plusovým obsahem složek a především pěkným exteriérem: velmi dobré PH za končetiny, chodivost, vemena a skloněné
zádě s celkovým hodnocením 112 bodů.
Jak to dopadlo v USA
Mezi nejlepšími plemeníky žebříčku TPI
se objevilo několik býků z nabídky CRV
– na 25. místě je to NXA-816 CoyneFarms Marshal Yank, který dosáhl (G)TPI
1993 mimo jiné i díky výborné produkci
mléka a složek, velmi dobrým končetinám a typu; v některých znacích vemene
předčil průměr populace o více než
4 směrodatné odchylky. Velmi dobře se
také umístili býci Cricket, Franchise
a Fantast. NEA-896 Cricket je specialista
především na funkční znaky – bezkonkurenční somatika, velmi snadné porody
a dobrá plodnost dcer spolu s pěkným
exteriérem dokazují, že Cricket si své
místo v americké topce zaslouží. Posledně jmenovaný plemeník, NEA-895 Fantast, pak vyniká zejména vysokou mléčnou produkcí a velmi nízkým obsahem
somatických buněk.
Kompletní žebříčky PH nejen z ČR, Nizozemska a USA, ale i z řady dalších zemí si
můžete prohlédnout na našich webových stránkách www.crvcz.cz. l
CH OVS K OT U
Ú N O R
2 0 0 9
29-01-2010 16:06:47
Z
V E T E R I N Á R N Í
M V D R .
PA V L A
P R A X E
K Y S I L K Y
Pavel Kysilka je veterinárním lékařem firmy CRV Czech Republic a na této
stránce popisuje problémy vyskytující se v chovech skotu a jejich řešení.
Co se odehrává v bachorovém prostředí?
Krmíme bakterie a nálevníky
B
achor je biochemická továrna, kde
probíhá bachorová fermentace,
mikrobiální proteosyntéza a absorpce vzniklých produktů. Dochází zde
k fermentaci sacharidů – vláknitých
i nestrukturálních, k metabolismu
dusíkatých látek, lipidů a k syntéze
vitaminů.
Na těchto složitých, vzájemně propojených dějích se podílí stovky druhů bachorových mikroorganismů,
nálevníků a hub. Tato mikrofauna
a mikroflóra se dokáže rychle pomnožovat v optimálním bachorovém
prostředí při stabilním přísunu energie, proteinů a vlákniny. Mikroorganismy jsou ovšem také velice citlivé
na jakoukoli změnu v krmné dávce,
hlavně na pokles pH. Ve výživě dojnic je třeba mít na paměti, že krmíme bachorovou populaci, která vytváří substráty, nebo se sama stává
zdrojem živin pro tvorbu mléka
a svaloviny.
Rozbor bachorové tekutiny
Vyšetření bachorové tekutiny slouží
pro zpětné posouzení úrovně krmení, vyrovnanosti krmné dávky i kvality krmiv. Proto je vhodné vyšetření
provést po každém zavedení nové
krmné dávky, při zkrmování nového
konzervovaného krmiva, dále v případě poklesu užitkovosti a při změně
jednotlivých složek mléka – zvláště
při nízké tučnosti. Další indikací pro
vyšetření je nízká žravost a slabé přežvykování krav, dlouhodobé problémy v reprodukci a dále tím můžeme
odhalit subklinicky probíhající metabolické choroby. Vyšetření lze doporučit minimálně až za 3 týdny po
stabilizaci nové krmné dávky, tedy
v období, kdy se vytvoří nová mikropopulace v bachoru.
K nejintenzivnějším fermentačním
pochodům v bachoru dochází za
2–5 hodin po ranním krmení. To je
nejvhodnější doba pro odběr a následné
laboratorní vyšetření bachorové tekutiny. Odběr po více než 8 hodinách nám
nedává objektivní výsledky.
Odběr se provede buď přímou metodou
– punkcí dlouhou jehlou přes stěnu břicha nebo perorální metodou pomocí bachorové sondy. Vytvořením podtlaku
pumpou se odebere tekutina. Výhodu
perorální metody spatřuji v tom, že
mohu odebrat i několik litrů tekutiny,
kterou lze použít jednak na vyšetření
a také pro léčebný účel u krav s bachorovou indigescí.
Bezprostředně po odběru mohu přímo
ve stáji zhodnotit tekutinu smyslově.
Barva by měla být olivově zelená s hnědým odstínem – nesmí být mléčně zelená nebo tmavě hnědá, zápach aromatický – ne štiplavý a kyselý, konzistence
slabě viskózní – ne vodnatá, sedimentace do 15 minut, pH by mělo být v rozmezí 6,2–6,8. Laboratorním vyšetřením se
zjistí koncentrace těkavých mastných
kyselin – octová, propionová a máselná
(TMK), koncentrace amoniaku, kyseliny
mléčné, množství nálevníků a samozřejmě pH tekutiny. Hodnoty TMK nám dávají obraz o fermentaci celulózy – vlákniny, jadrných krmiv, o koncentraci
energie. Amoniak vypovídá o příjmu
degradovatelných dusíkatých látek. Pro
posouzení degradovatelnosti energie
a dusíkatých látek v bachoru je možno
využít poměr mezi TMK a amoniakem.
Optimální poměr by měl být 1 : 10. Počet
nálevníků je velmi citlivým ukazatelem
a velmi výrazně se snižuje při výkyvech
krmné dávky a zvláště při acidózách bachorového obsahu.
Souběžně doporučuji provést rozbor
směsné krmné dávky – TMR, odebrané
ze žlabu, který nám výrazně pomůže
interpretovat výsledky a hledat příčiny
různých problémů.
Diagnostika bachorového prostředí nám
pomůže včas odhalit a předejít vážnějším produkčním chorobám. Na základě
výsledků vyšetření můžeme s chovatelem, výživářem a místním veterinářem
přijmout opatření ke zlepšení.
CH OVS K OT U
CS01_Vetcolumn 27
Ú N O R
2 0 1 0
27
02-02-2010 10:38:29
P ř í b ě h
b ý k a
Přichází maršál Yank, další „Amík“ z CRV
Coyne-Farms Marshal Yank
Yank pochází z rodiny Yadda, chované na farmě Coyne-Farms
v západní části státu New York. Dojí zde okolo jednoho tisíce
krav a výše zmiňovaná rodina v rámci stáda vyniká díky velmi
vysoké mléčné produkci.
Zdroj CRV překlad Marie Marková
NXA-816 Coyne-Farms Marshal Yank
Y
ank je komplexním býkem, který
kombinuje vysokou mléčnou produkci s velmi dobrým exteriérem. V lednovém výpočtu PH se umístil na 25. příčce žebříčku TPI a odmyslíme-li si všechny „O-Many“, byl by dokonce desátý.
Vysoké plemenné hodnoty pro množství
mléka má ukotveny v genech. Jeho otec
Bw Marshall, stejně jako otec matky Manfred předává svým potomkům vysokou
produkci. Kromě toho i všechny dcery
Yankovy matky Yaddy mají velmi vysoké
nádoje. Yank dává dcery s excelentními
rámci – vysoké krávy s odpovídající hloubkou těla a mírně skloněnou, širokou zádí.
Rovněž je zde předpoklad, že tyto plemenice budou mít snadné porody. Yank také
přenáší ideální PH znaků vemene – plodí
krávy s mělkými, vzadu vysoko upnutými vemeny, výrazným závěsným vazem,
pevným předním upnutím a středně
dlouhými struky. Stejně tak tomu bylo
i u Bw Marshalla. Stavba končetin a vysoká známka za chodivost se podílejí na
celkové vysoké PH za končetiny. Vezmeme-li v úvahu všechny přednosti Yanka,
především vysokou mléčnou produkci
ústící ve vysoký obsah kg složek, velmi
dobrou stavbu vemen a výborné končetiny, není divu, že Yank dosáhl vysokého
net meritu.
Býk Coyne-Farms Marshal Yank je dobrou
volbou pro všechna stáda, kde je třeba
zlepšit rámec, vemena a končetiny, stejně
tak jako mléčnou produkci.
Milkworth Manfred Yadda, matka býka Yank
28
CS01_CRVfeature 28
CC HH OO VV SS KK OO TT UU ú
řúínnj o
eon
rr
22 00 10 09
29-01-2010 16:09:07
Kroontje 360, dcera býka Yank
Yankova matka
Yankovou matkou je známá Milkworth
Manfred Yadda VG86. Když Yadda v roce
1999 jako malá jalovička přišla na CoyneFarms, nikdo tenkrát netušil, že se z ní
stane natolik významná plemenice, že
bude dokonce nominována do soutěže
„Celosvětová kráva roku 2009“.
V den, kdy John Wadsworth z farmy
Milkworth prodával své stádo, se Greg
Coyne nemohl účastnit prodeje, a proto
tam za sebe poslal Johna Barreta. Ten
koupil jalovičku, jež měla v původu šest
generací VG a EX, ale matka i bába byly
hodnoceny pouze GP. Tato jalovička,
Yadda, ho stála 700 dolarů.
Yadda se vyvinula v ideální produkční
krávu s působivým výsledkem první normované laktace více než 13 500 kg mléka.
Na druhé laktaci nadojila 11 784 kg mléka s obsahem složek 4,3 % tuku a 3,8 %
bílkovin. Kromě toho dala také šest synů,
kteří byli odkoupeni plemenářskými společnostmi, a 15 dcer, z nichž 12 bylo bonitováno – osm obdrželo celkové hodnocení
Ella 418, dcera býka Yank
VG a čtyři GP. Jedna z nich, Yankova plná
sestra, byla nedávno přehodnocena na
EX. „Všechny krávy z rodiny Yadda jsou
podobné, velmi pevné a harmonické,
a navíc s výjimečnou produkcí,“ říká
Greg. Řada jejích dcer má syny využívané
v plemenitbě, např. VG88 dcera po otci
Finley, jejíž tři synové byli odkoupeni
plemenářskými společnostmi.
Jedním z Yaddiných synů využívaných
ve šlechtitelském programu je Yank. Je to
býk pocházející z původního společného
podnikání CRV a CRI. Po ukončení spolupráce těchto dvou plemenářských firem
a rozdělení býků se Yank stal majetkem
CRV.
Genomová testace
I když příchod Yaddy na Coyne-Farms
a Yanka do CRV byla částečně náhoda, výkonnost této rodiny rozhodně ovlivněna
náhodou není. To potvrzují i výsledky genomové testace Yanka a dalších jeho příbuzných. Mezi známé dcery Yaddy patří
i Coyne Farms Shottle Yeah VG88 a Coy-
ne Farms Shottle Yup VG87. Ty se umístily v top 15 žebříčku GTPI krav a rovněž
jsou velmi vysoko i v indexu CTPI. Obě
plemenice byly nakontraktovány společností CRV. Jejich plná sestra, Coyne-Farms
Shottle Yada ET, má srovnatelnou genetickou hodnotu. Firma Genex testuje devět synů její VG85 dcery Coyne Farms Yelena CRI po otci Formation Bret, včetně
jednoho býčka po Mascolovi. Ten byl rovněž genomicky testován s velmi dobrým
výsledkem. Výborně v genomickém testu
dopadly také čtyři dcery Yeleny, Co-Op
Boliver Yoyo ET, Co-Op Ramos Yippee ET,
Co-Op Ramos Yancey ET a Co-Op Zenith
Yvette ET. Yoyo byla nejlepší z Boliverových dcer, Yippee z „Ramosek“ desátá
a Yancey třicátá; Yvette se umístila jako
pátá ze Zenitových dcer. Yadda sama
s GTPI 2 085 patří k nejlepším americkým
genomově testovaným kravám.
Krátce řečeno – zařadíte-li Yanka do připařovacích plánů, budete mít šanci využívat genetický materiál z prověřené
rodiny. l
Dora 28, dcera býka Yank
Foxworth Secret Naples
(Secret)
Milkworth Blackstar Nach
(Blackstar)
Milkworth Megabuck Yen
(Megabuck)
Milkworth Manfred Yadda
(Manfred)
C-F Shottle Yeah
(Shottle)
Coyne-Farms Marshal Yank
(BW Marshall)
CC HH OO VV SS KK OO TT UU ú
řúínnj o
eon
rr
CS01_CRVfeature 29
C-F Shottle Yup
(Shottle)
22 00 10 09
29
29-01-2010 16:09:22
K O NTAKTY
C H O VA T E L S K É V Ý S TA V Y A A K C E
27. února – 7. března 2010
7. března 2010
21.–25. března 2010
27.–28. března 2010
8.–10. dubna 2010
25.–26. června 2010
1.–3. července 2010
14.–17. září 2010
2. října 2010
28.–31. října 2010
5.–14. listopadu 2010
SIA, Paříž, Francie
SIA, Francie
Techagro, Brno
Expo bulle, Bulle, Švýcarsko
Eurogenetique, Epinal, Francie
All Holland Dairy Show (NRM), Utrecht, Nizozemsko
Danish National Show, Herning, Dánsko
Space, Rennes, Francie
Word Dairy Expo, Madison, USA
European Championship, Cremona, Itálie
Royal Winter Fair, Toronto, Kanada
Zima v ZOD Lešná
Foto: Martina Sasáková
Časopis Chov skotu je vydáván šestkrát ročně
společností CRV Czech Republic, spol. s r. o.
Redakce:
CRV Czech Republic, spol. s r. o.
Vídeňská 340, 252 42 Vestec
Tel.: +420 244 912 201
Fax: +420 244 102 530,
e-mail: [email protected]
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE
Z o o t e rap ie an eb léčb a lid í p o m o cí zvíř at
Březen (19. března 2010) – V druhém čísle roku 2010 se v Chovu skotu zaměříme na docela
neobvyklé téma – zooterapie, neboli léčba lidí pomocí zvířat. Ani tentokrát nebude chybět
veterinární článek s praktickými radami a doporučeními pro Vaše stáda a novinky v oblasti
šlechtění.
Šéfredaktor: Jaap van der Knaap
e-mail: [email protected]
Redakce:
Ing. Simona Burešová, Ph. D.
e-mail: [email protected]
Inzerce:
Expo Data, Jitka Zemanová
Tel.: +420 543 216 411 / +420 541 159 584
Fax: +420 541 153 049
Grafické zpracování:
Veeteelt, P.O. Box 454, 6800 Arnhem,
the Netherlands, tel.: +31 26 38 98 821,
fax: +31 26 38 98 839,
e-mail: [email protected]
Tisk:
Metoda spol. s r. o., Hluboká 14, 639 00 Brno
tel./fax: +420 543 214 485
e-mail: [email protected]
Chov skotu je zdarma doručován zákazníkům
společnosti CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací Jihočeský chovatel, a. s.,
Reprogen, a. s. prostřednictvím pracovníků
plemenářských středisek společnosti CRV Czech
Republic nebo pracovníků partnerských organizací.
Ostatní zájemci jej mohou získat zdarma na výstavách
nebo prezentacích společnosti CRV Czech Republic.
Fotografie:
Z archivu Veeteelt, CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací.
Prohlášení:
Společnost CRV Czech Republic, spol. s r. o. neodpovídá za názory vyjádřené autory jednotlivých
příspěvků ani nemusí zcela sdílet názory těchto autorů.
Snahou společnosti CRV Czech Republic, spol. s r. o.
je poskytovat prostřednictvím Chovu skotu pravdivé
a přesné informace. Přesto nemůže být vůči
společnosti uplatňována žádná odpovědnost za chyby
v obsahu jednotlivých příspěvků. Všechna práva jsou
vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být
použita jakýmkoliv způsobem bez předchozího
písemného souhlasu vydavatele.
MK ČR E 15326
ISSN 1801-5409
30
C H OVSK OTU
CS01_AgendaNextIssue 30
ú nor
2010
02-02-2010 09:04:05
TM
Zdravé paznehty TM
VOLNÁ, PRUŽNÁ PŘEPÁŽKA PRO
ODDĚLENÍ LOŽÍ A TA NEJKOMFORTNĚJŠÍ
MATRACE PRO KRÁVY
Moderní řešení kontroly
a Minimalizace výskytu
dermatitid ve stádech dojnic
e
Hledám ry
uto
distrib
ÚSPORA NÁKLADŮ
• Bezpečné a snadné zavedení do stávajícího systému
• Snížení obsahu mědi a zinku na 80 % v koupelích pro
paznehty dojnic
• Eliminuje použití formalínu
• Klinicky vyzkoušeno a patentováno v USA s
prokázanými výsledky ve stádech dojnic
FLEXIBILNÍ LOŽE
* Více loží pro lrávy
* Jednoduchá instalace/D.I.Y
* Mnohem méně zranění! * Stáje pro krávy bez „tun“ oceli
ZDRAVÉ STÁDO – SPOKOJENÁ ZVÍŘATA – ŠŤASTNÝ FARMÁŘ
„Óóó, jak
zdravé
paznehty!“
KOMFORTNÍ MATRACE PRO KRÁVY
* Z tvrzené gumy
* Antibakteriální
* Dokonale krytá
* Protiskluzová
me
Hledá tory
u
ib
r
t
dis
Pro více informací kontaktujte:
Regent Ingredients BV
TM
Zdravé paznehty TM
Kontaktní informace: Eduard Welebil-Austria,
+ 43 5332 71459, Mobile: +43 6643426382
+31 (0)70 3950683
e-mail: [email protected]
Healthy Hooves Europe, 11 Centtrall Avenue, Coventtry, CV2 4DN
Tel: 02476 452299 Fax: 02476 650311
email: [email protected] www.healthyhooves.eu
w w w. j o s k i n . c o m
www.regent.nl
TUNY NÁPADŮ
PRO PŘEVÁŽENÍ KEJDY
KOMFORT2
MODULO2
MODULO2
QUADRA
EUROLINER
Slovenská republika
České republika
Moreau Agri, spol. s r.o.
Huštěnovice 370, 687 03 Huštěnovice
GSM brána: +420 724 041 340
tel: 572 586 032-4 - fax: 572 586 016
e-mail: [email protected]
www.moreauagri.cz
Jindřichův Hradec
Nová Včelnice
Mladá Boleslav
Nové Město na Moravě
Havlíčkův Brod
Choceň
Opava
Vsetín
České Budějovice
Blansko
Znojmo
Chrudim
Praha
tel: 602 501 901
tel: 602 501 901
tel: 602 580 822
tel: 602 525 994
tel: 724 105 815
tel: 602 580 823
tel: 602 526 924
tel: 603 510 631
tel: 602 615 085
tel: 602 318 364
tel: 602 552 504
tel: 608 960 229
tel: 724 035 633
Týn nad Vltavou
Třebíč
Roudnice nad Labem
Jičín
Klatovy
Plzeň-sever
Ostrava
Uherské Hradiště
Klatovy
Louny
Šumperk
Velim
Jihlava
tel: 602 115 949
tel: 602 502 741
tel: 602 141 545
tel: 602 704 435
tel: 724 587 395
tel: 602 767 116
tel: 724 273 564
tel: 724 588 364
tel: 606 611 549
tel: 602 210 283
tel: 724 723 473
tel: 602 512 596
tel: 724 537 309
Madunice
Trenčín
Želizovce
Krupina
Košice
Šamorín
Piešťany
Žilina
Rožňava
Trnava
Nitra
tel: +421 337 435 727-8
tel: +421 903 723 699
tel: +421 903 719 710
tel: +421 903 723 697
tel: +421 905 243 421
tel: +421 903 777 874
tel: +421 905 577 816
tel: +421 911 454 604
tel: +421 911 220 855
tel: +421 903 713 328
tel: +421 903 710 328
C
VC H
EHEOOTVVE SSE KK
LO
TO TTJ UA
U NÚ
ŘÚUÍNNJAO
EO
RN
RR
I 122/00210 09
2 0 0 9
CS01_p31.indd 31
31
02-02-2010 09:07:39
KA
N
O
VI
N
!
Yank
Coyne-Farms Marshal Yank
NXA-816
Datum narození: 9. 9. 2004
USA 000135631252
OO MAIZEFIELD BELLWOOD
MO MORGAN-VALLEY ELTON MARA
O 264-240 MARA-THON BW MARSHALL
M US 127281274 MILKWORTH MANFRED YADDA
Exteriér
R: 79 %
60 dcer
-2
-1
0
+1
+2
Typ
2,00 nevhodný
ideální
Index vemene
2,25 nevhodný
ideální
Index končetin
1,83 nevhodný
ideální
rámec
0,71
malý
velký
konstituce
0,91
slabá
pevná
hloubka těla
1,01
mělká
hluboká
dojný typ
1,86 nevýrazný
výrazný
sklon zádě
1,28
skloněná
šířka zádě
zdvižená
2,06
úzká
-1,93
strmé
postoj pánev. konč.
1,20
kravský
rovný
úhel paznehtu
2,28
plochý
strmý
skóre končetin
1,83
nízké
vysoké
přední upnutí vemene
2,37
volné
pevné
zadní upnutí vemene
4,48
nízké
vysoké
šířka zadních čtvrtí
4,20
úzké
široké
závěsný vaz
3,24 nezřetelný
výrazný
hloubka vemene
0,72
hluboké
mělké
rozmístění př. struků
1,21
daleko
blízko
rozmístění zad. struků
2,49
daleko
blízko
délka struků
0,57
krátké
dlouhé
Produkce
Ibs M
R: 79 %
%T
123 dcer
Ibs T
116 stád
%B
Ibs B
+1 608 +0,03 +66 +0,02 +55
široká
šavlovité
KA
zaúhlení pánev. konč.
TDM USA MACE 01/2010
57 stád
NM$
CM$
469
499
OM HA-HO CUBBY MANFRED
MM MILKWORTH MEGABUCK YEN
TPI
1993
• Excelentní zlepšovatel znaků
vemene a končetin
• Velmi široké, skloněné zádě
• Matka Milkworth Manfred Yadda top plemenice dle GTPI v USA
Funkční vlastnosti
Obtížnost
telení
Produkční
život
Somatické
buňky
Plodnost
dcer
8
1,9
3,04
-1,1
Dcera Kroontje 360
N
O
N
VI !
Delegat
MKM-278
MKM-229 5 MRAK 229 × HM-013 HALLIGALLI × REN-387 REDKAN 387
Exteriér
hodnoceno
52 dcer
76
Tělesný rámec
Osvalení
88
100
107
malý
velký
92
slabé
výrazné
95
nevhodné
ideální
nevhodné
ideální
Výška v kříži
101
malá
velká
92
slabé
výrazné
Délka zádě
114
krátká
Šířka zádě
108
úzká
Sklon zádě
86
zdvižená
skloněná
109
mělká
hluboká
94
strmý
šavlovitý
Charakt. hlez. kloubu
90
hrubý
suchý
Spěnka
65
měkká
strmá
Paznehty, patka
106
plochá
strmá
Úhel před. upnutí ve.
116
malý
Dél. vem. – př. čtvr.
126
krátké
Nasaz. vem. – upnutí
121
nízké
vysoké
122
krátké
dlouhé
Závěsný vaz
výrazný
115
nezřet.
72
spuštěné
Postavení struků
125
od sebe
99
krátké
Tloušťka struků
101
malá
Rozmístění struků
117
daleko
Délka struků
montaz delegat a yank A4_01.indd 1
M: CZ000106083111
KD CZE 01/2010
113,5
• Vysoká mléčná užitkovost
• Výborná plodnost býka i dcer
Dílčí indexy
DSI MLK
IMU-FW
DSI-REP
DSI-DLH
117
96
107
100
Produkce
R: 85 %
57 dcer
40 stád
• Velmi dobré utváření vemen
s požadovaným postavením
a rozmístěním struků
kg M
%T
kg T
%B
kg B
+780
-0,10
+28
-0,13
+21
RPH
RPH
RPH plodn.
kg B porody býk. býk / dcery
RPH
KDD
RPH
SB
113 / 106 113
74
velký
dlouhé
Délka zadního upnutí
Hloubka vemene
Chovatel: ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
dlouhá
široká
Postoj pánev. konč.
Hloubka středotr.
C85R
124
116
Osvalení
CZ000120153021
C1
36 dcer
112
Vemeno
Končetiny
Datum narození: 24. 5. 2004
121
Produkce dcer – ∅ 1. laktace
vysoko zav.
k sobě
dlouhé
velká
blízko
149
kg M
%T
kg T
%B
kg B
6 570
3,8
250
3,4
225
CZ 170515 921, ZD Rosovice
1.2.2010 14:12:24
Download

Únor 2010