RO Č . 7
Č. 5 Ř ĺJ E N 2010
V TOMTO VYDÁNÍ
M A N A G E M E N T U S TÁ J E N Í
ŠLEC H TĚN Í
VÝŽIVA
Možnosti používání různých
typů podestýlek
Plemeno belgické modré
v užitkovém křížení
Významný vliv výživy na
výsledky reprodukce
CS05_cover 2
28-09-2010 14:20:41
th
innovators in agriculture
2
CS05_p02.indd 2
C HO VSKOTU
Ř Í JEN
2010
27-09-2010 13:43:16
Z
O BSAHU
NOVINKY
5
13
19
20
Z domova i ze světa
Info De Heus
Info CRV Czech Republic
Info Agropartner
MANAGEMENT CHOVU
6 Možnosti různých typů podestýlek
V Ý Ž I VA
16 Vztah výživy a reprodukce
R E P O R TÁ Ž Z FA R M Y
10 „Agrofarm Konopík a syn“
21 Farma Jana a Marjon Moonových
ŠLECHTĚNÍ
12
14
22
24
27
28
Testace programu CZ Holštýn
Novinky v nabídce ČESTR
Novinky v nabídce Holštýn
Belgické modré v užitkovém křížení
Testace programu CZ ČESTR
Goolstar Diamond – správná volba
ZDRAVÍ
26 Z veterinární praxe
Václav Konopík a syn
„Kdo chce mít výsledky,
musí brát chovatelství
jako poslání.“ 10
Jaap van der Knaap
Zaměřme se na detaily
Už jste začali sklízet kukuřici? V hektické
době sklizně je samotným dojnicím z důvodu nedostatku času věnováno méně
pozornosti. Je velmi důležité sklidit v pravý čas, a zajistit tak dostatek kvalitního
krmiva. Nicméně počasí v letošním roce
není pro sklizeň příliš příznivé. Špatná
kvalita krmiva neovlivňuje pouze mléčnou produkci, ale také zdravotní stav
Vašeho stáda. Není nic více frustrujícího
než krávy, které nemohou zabřeznout.
Jak výživa ovlivňuje plodnost krav, si můžete v tomto čísle přečíst na straně 16.
Zajištění dostatečného množství kvalitního krmiva a úspěšné zabřezávání krav
jsou velmi důležité „detaily“ v současné
ekonomické situaci, které Vám mohou
peníze přinášet, ale také brát. Dobrým tipem může být používání býků belgického
modrého plemene pro křížení s holštýn-
skými kravami. Telata pocházející z tohoto křížení jsou velmi dobře zpeněžována.
Více na toto téma najdete na straně 24.
O tom, že pohodlí krav je důležité nejen
pro mléčnou produkci, se dočtete na straně 6. Existují různé typy podestýlek
a každá z nich má své výhody i nevýhody.
Písek, hojně používaný ve Spojených státech, má velmi příznivý vliv na zdravotní
stav vemen, ale způsobuje technologické
problémy při jeho odklizu. V České republice je nejčastějším typem podestýlky
sláma. Používání matrací má své výhody,
ale stejně jako u všech typů podestýlek je
nutné je udržovat v čistotě. Následné odstraňování znečištěné podestýlky je dalším z kroků v každodenní rutině chovatele krav.
Zaměřme se tedy na jednotlivé detaily,
které dnešní „farmaření“ tvoří.
Management chovu Výživa
Typy podestýlek
Výživa & plodnost
Šlechtění
Program CTBBH
6
24
Pohodlné ležení krav je jednou
z významných součástí welfare přispívající k pohodě krav.
16
Výživa má významný
vliv na reprodukční výsledky
v chovech dojnic.
Program křížení býků plemene belgické modré s holštýnskými kravami.
CH OVS K OT U
CS05_Content 3
Ř ÍJ E N
2 0 1 0
3
28-09-2010 14:21:19
CS05_p04.indd 28
27-09-2010 13:45:40
Z
Diabetes test pro krávy?
Pomocí testovacích papírků na ketony je
možné včas diagnostikovat ketózu u dojnic. Rychlotest, s jehož pomocí si diabetici měří hladinu krevního cukru nebo ketonových tělísek, je možné použít také
k časné diagnostice ketózy u krav. To je
výsledek testu, který uskutečnil Stefan
Hartmann z Odborné zemědělské školy
v německém Kupferzellu ve stádě 80 krav.
Porovnával dvě metody:
• Testovací proužky na ketony: Slouží
k měření ketolátek v moči. Výsledek se
zobrazí zbarvením testovacího proužku.
• Digitální měřicí přístroj: Na testovací
proužek se nanese kapka krve a koncentraci ketolátek vyhodnotí a zobrazí
digitální přístroj.
Výsledky: Testovací proužky se osvědčily
jako přesnější a vhodnější metoda stanovení ketózy v organismu dojnic. Výsledky odpovídaly laboratorním hodnotám
odběrů, které prováděl faremní veterinář. Přesné výsledky poskytovalo i měření digitálním přístrojem. V rámci jednoho výzkumu uskutečněného na berlínské
univerzitě byla prokázána shoda s exakt-
ními výsledky z laboratorní analýzy
v 94,8 %. Obě rychlometody známé z humánní medicíny jsou snadno aplikovatelné. Výsledek je k dispozici cca za 7 minut. Testovací proužky jsou vhodné i pro
měření ketolátek v mléce. Test ve vzorcích mléka však prokázal ketózu v porovnání s testem ketolátek v moči u méně zvířat (přibližně o 30 %).
Zdroj: http://www.agronavigator.cz,
26. 8. 2010
Ochrana před mléčnou horečkou
Denní přídavek 500 g zeolitu podávaný
ve dvou dávkách v poslední fázi březosti
může působit preventivně proti vzniku
mléčné horečky u krav po porodu.
Jak prokázalo šetření odborníků z kodaňské univerzity ve 22 zemědělských
podnicích, zkrmováním aditiva zeolitu
(syntetický alumino silikát sodný) v období stání na sucho je možné dojnice
účinně ochránit před vznikem mléčné
horečky. Zeolit podporuje v bachoru vázání vápníku při uvolňování sodíku. Záměrem je, aby hormonální systém krávy
stimuloval uvolňování vápníku z kostry
tak, aby krevní řečiště obsahovalo na začátku laktace potřebné množství vápní-
ku. Mléčná horečka vzniká v případě, že
dospělá kráva nestačí nahradit veškerý
vápník, který se vylučuje v kolostru nebo
mléce, z minerálních látek obsažených
v krmivu nebo čerpáním zásob z kostí.
Studie ukázaly, že ani velké zvýšení dietetického vápníku v pozdní březosti nemusí ovlivnit výskyt hypokalcemie
u krav při telení.
V každém podniku byla vytvořena pokusná a kontrolní skupina krav. Krmná
dávka krav z pokusné skupiny byla
14 dní před otelením doplněna o 250 g,
resp. 500 g zeolitu na kus a den. Výsledek: Ve skupině, ve které krávy
denně dostávaly 500 g zeolitu, onemocnělo mléčnou horečkou pouze 3,8 %
krav. V kontrolní skupině to bylo signifikantně více zvířat – 26,4 %. Mezi kontrolní skupinou a skupinou s přídavkem
250 g zeolitu však téměř žádné rozdíly
zjištěny nebyly. Při jednorázovém zkrmování dávky 500 g zeolitu však došlo
ke zhoršení chutnosti krmné dávky.
Chovatelé informovali o poklesu příjmu
krmiva. Proto by měly krávy k prevenci
vzniku mléčné horečky dostávat dvakrát
denně dávku 250 g zeolitu.
Zdroj: http://www.agronavigator.cz,
25. 8. 2010
do m o v a
z e
s v ě ta
Nedostatek
progesteronu
Nízkou hladinu progesteronu v krvi
dojnic je možné upravit pomocí zavedení vaginální spirály, tělíska nebo
injekce hCG.
Stále častější příčinou mnoha problémů s plodností u krav je oslabené
žluté tělísko, na což poukázal profesor Heinrich Bollwein z Vysoké školy
veterinární v Hannoveru. Díky vyššímu průtoku krve v játrech vysokoužitkových plemenic dochází k rychlejšímu odbourávání progesteronu,
kterého je pak nedostatek k udržení
březosti. Embryo je vypuzeno a plemenice opět přichází do říje.
Při nízké hladině progesteronu v krvi
dojnic (pod 2ng/nl) existuje několik
možností řešení tohoto problému:
zavedení vaginálního tělíska nebo
spirály 5. den po inseminaci (19. den
se odstraňuje); injekce hormonálního přípravku s obsahem hCG 5. den
po inseminaci. Profesor Bollwein uvedl, že oběma metodami je možné zvýšit úspěšnost inseminace až o 12 %.
V nových britských studiích byla testována aplikace 2,5 ml receptalu 11.
nebo 12. den po inseminaci. Výsledky prokázaly zvýšení podílu zabřezlých plemenic o cca 10 %. Příčinou je
snížení rané embryonální mortality
mezi 12. až 18. dnem březosti.
Zdroj: http://www.agronavigator.cz,
23. 7. 2010
CH OVS K OT U
CS05_CowTalk 5
i
ř íj e n
2 0 1 0
5
28-09-2010 14:21:50
M A N A G E M EN T
U S T Á J ENÍ
Čím skotu ve stájích podestlat, je čas
Jak jí kdo ustele, ta
Známé úsloví: „Jak si kdo ustele, tak si lehne,“
neplatí jen pro člověka, ale je možná dvojnásob
důležité při volbě vhodného typu ustájení krav,
snad jen s tím rozdílem, že o pohodlné lože se
jim musí postarat chovatel.
autor Anna Marcinková
P
ohodlné ležení krav je jednou z významných
součástí welfare nemalou měrou přispívající
k pohodě krav, jež je jednou z důležitých podmínek
pro zvládnutí vysoké úrovně užitkovosti.
V současných zemědělských podnicích se můžeme
nejčastěji setkat s volným ustájením dojnic, které
mají pro odpočinek a nerušené přežvykování přijatého krmiva k dispozici boxová lože. Rozměry
a konstrukce zábran boxů můžou být různé, ale
dnes se soustředíme na to, co má pro pohodlí a tím
i pohodu krav největší význam. Je to tím je vlastní
lože, přesněji řečeno povrch, na který kráva v boxu
uléhá. Dle tohoto povrchu dělíme lože na stelivové
a bezstelivové.
Každé řešení má své výhody a nevýhody. Rozhoduje
nejen pořizovací cena, životnost, snadná údržba, ale
i další vlastnosti, jako je hygienická nezávadnost či
schopnost rychlé a levné očisty. Pokusíme se některé z povrchů lože a jejich vlastnosti připomenout,
protože mít jasno v tom, proč se pro danou technologii rozhoduji, je velmi důležité. Pokud se jako chovatel bez potřebných informací rozhodnu špatně,
tak tím může trpět živý tvor, kterému jsem povinován svou péčí a který mne živí.
Je sláma synonymem pro stlané lože?
K nastýlání se používají různé materiály. Asi prvním materiálem, který každého napadne, když se
řekne podestýlka, je sláma. Nejčastěji se používá
ječná a pšeničná sláma, ale nouze naučila „Dalibora
housti“ a české chovatele používat například i slámu řepkovou. Slámu je třeba před nastláním nakrátit, což upraví její vlastnosti tak, aby nepřinášela
dalším následným technologiím, zejména odklizu
výkalů, pokud možno žádné problémy. Sláma velmi
dobře váže tekutiny (1 g slámy dokáže navázat 4 až
5 g tekutin) a má velmi dobré termoizolační vlastnosti, což krávy ocení zejména v zimě. Sláma je bohužel také velmi dobrým substrátem pro množení
velké škály (často i patogenních) mikroorganismů.
Částečně se tomu dá bránit posypem povrchu pode-
6
CS05_Bedding 6
C HO VSK OTU
ú
ř ínj o
en
r
201
00
9
28-09-2010 14:35:14
, je často kladenou otázkou chovatelů
e, tak si dojnice lehne
stýlky jemně mletým vápencem. Se slámou nastýlanými boxovými loži jsem se setkala například při
reportáži na rodinné farmě pana Pavla Kopeckého
v Jiřeticích. Pro slámu zde rozhodla například cena,
dostupnost a také tepelně izolační vlastnosti, protože se stáj nachází v oblasti s poněkud drsnějšími
klimatickými podmínkami, kde se její vlastnosti
v zimě skutečně hodí. Ne nadarmo se krajině v okolí Miličína, kde má rodina Kopeckých svoji farmu,
říká Česká Sibiř. Je důležité pamatovat na to, že nejen sláma na krmení, ale i na podestýlku by měla
být správně sklizená a dobře skladovaná, aby se zabránilo množení plísní, které s sebou přinášejí
spoustu problémů. Co je však nejdůležitější, slámy
na stlaní musí být dost. O tom, co je to dost, rozhoduje např. typ použitých lehacích boxů. Podstatné
je, aby krávy lehaly v suchu a na měkkém.
Stlaní pískem? Inu, proč ne!
Písek je z hlediska pohodlí krav a minimalizace přenosu původců onemocnění považován za jeden z nejlepších materiálů. Ale jeho používání u nás není
časté. Důvodem je hlavně jeho dostupnost a technologické problémy při jeho používání (a zejména při
odklízení znečištěného písku). Možná že vás překvapí faktor, který omezuje větší rozšíření písku, a tím
je dostupnost. Je to způsobeno zejména tím, že ne
každý písek je pro stlaní vhodný. Jeden poradce mi
vyprávěl, že při zahraničním workshopu jim výběr
vhodného písku pro stlaní vysvětloval starý praktik
takto: „Vysypte před sebe hromádku písku. Pak si do
ní, tak jak jste v kalhotech, klekněte. Pokud to má
být dobrý písek pro stlaní, nesmí vás tlačit do kolen.
A pokud je to opravdu dobrý písek, musíte mít, poté
co jste vstali, kalhoty na kolenou úplně čisté.“
Jak prosté. Není třeba nic dlouze a odborně vysvětlovat o potřebě absence hrubší frakce či minimálním
podílu hlinitých částí. V České republice se písek
jako stelivový materiál příliš neosvědčil. Několik
podniků s ním sice experimentovalo, ale nikterak se
nerozšířil. Jako příčina jsou nejčastěji uváděny technologické problémy s jeho odklizem (usazování
v podroštových kanálech, opotřebení čerpadel na
kejdu apod.). Ale písku rozhodně nelze upřít, že je
vynikající v oblastech, kde o něj není nouze, je kam
vyvážet a kde je teplé a suché podnebí. U nás nejsou
pískem stlaná lože při nízkých zimních teplotách
pro krávy nic komfortního, ale třeba v Kalifornii na
písek jako stelivový materiál na mnoha farmách nedají dopustit.
Stlaní pískem je vynikající v oblastech,
kde o něj není nouze, je kam vyvážet
a kde je teplé a suché podnebí
Co všechno je možno stlát?
Experimentálně se zkoušelo u skotu stlát ledasčím
(ostatně i krmit) – od zbytků ze zpracování dřeva až
CH OVS K OT U
CS05_Bedding 7
ú
ř ínj o
e n
r
2 0 1
0 0
9
7
28-09-2010 14:35:24
M ANA G E M E N T
U S TÁ J E N Í
sušiny. K zajištění dobré hygieny lože je
žádoucí, aby čerstvý separát prošel biotermickým záhřevem, který redukuje
výskyt mikroorganismů, případně parazitů. Kompostování se dá elegantně nahradit například zařazením fermentoru
bioplynové stanice do technologického
řetězce zpracování kejdy. Důležité je
také pravidelné dostýlání, neboť je třeba
počítat, že krávy z boxu za den vyhrnou
cca 1 kg.
Jde to i bez steliva
Lože stlaná separátem mají nejednu výhodu
po novinový papír. Co na stlaní pilinami
a hoblinami říká Ing. Stanislav Staněk
DiS. z oddělení technologie a techniky
chovu HZ, VÚŽV v Praze – Uhříněvsi,
který pro tento článek poskytl celou
řadu cenných informací: „Používání „odpadových materiálů“ při zpracování dřeva – pilin a hoblin – jako podestýlky není
běžnou praxí tuzemských chovatelů.
Piliny a hobliny lze použít především ve
stájích s vysokými boxy, které jsou opatřeny matracemi či rohožemi. Tento materiál zajišťuje vyšší čistotu zvířat, absorbuje přebytečné tekutiny a při smíchání
s výkaly není problém s jejich odstraňováním. Zejména piliny jsou relativně levným podestýlkovým, resp. přistýlacím
materiálem, který však má i své limity.
Jeho použití by se vždy mělo řídit desénem matrace či rohože. U matrací a rohoží s vyšší abrasivitou mohou piliny
z tvrdých dřevin vyvolávat nežádoucí
efekt „smirkového papíru“. Vlivem zvýšeného tření (v ose končetina – piliny –
rohož či matrace) hrozí riziko zvýšeného výskytu hnisavých ložisek – třísky
v podkoží. Následkem je pak snížení
doby odpočinku, a to vlivem neochoty
dojnic do takovýchto boxů zaléhat.
To může mít i nepříznivý vliv na úroveň
nádoje.“
A co takhle separát?
Separovaná kejda skotu je materiálem,
na který se někteří chovatelé stále ještě
dívají s notnou dávkou nedůvěry. Ačkoliv při použití kvalitně upraveného separátu lze kravám poskytnout velmi pohodlná lože. A pokud jde o čistotu krav, tak
ta je také výrazně nad průměrem.
Stlaní separovanou pevnou frakcí kejdy
se stále více rozšiřuje u chovatelů provozujících kejdové hospodářství a pro tento materiál se rozhodli například v ZD
Krásná Hora nad Vltavou, a. s. na své farmě v Petrovicích, kde chovají holštýnky.
Pro potřebnou funkčnost a komfort je
důležité udržet dostatečné množství
Sláma je oblíbená pro výborné termoizolační vlastnosti
8
CS05_Bedding 8
V EEC
T EH EOL VT S jKaOnTuUa r
ú
ř iínj o
1e /n
r2
V bezstelivových systémech jsou využívány různé typy matrací. Jejich nevýhodou mohou být vyšší pořizovací náklady,
které jsou ale následně vyvažovány nižšími náklady provozními (tedy pokud nepořídíte matrace příliš tvrdé a pro dojnice nepohodlné, které budete muset
následně přistýlat). Pokud jde o čištění
a omezení rizika přenosu zdravotních
problémů, tak v tomto ohledu mají matrace také velké plus. K nevýhodám tohoto systému lze, krom již zmíněných
vyšších pořizovacích nákladů, přidat
i problémy s udržováním čistoty krav.
V dnešní době je na trhu celá řada firem,
která se zabývá vývojem a výrobou matrací, takže se chovatel může mnohde dostat před nesnadný úkol vybrat z té nepřeberné škály různých typů. Hlavní
požadavek, který musí správná matrace
splňovat, je již zmiňovaná pohodlnost.
Problém, který zůstává prakticky u všech
matrací, je skutečnost, že mokrá matrace klouže, a pokud takto klouzavá
matrace krávu zradí, nebude na ni chtít
příště uléhat. Poslední důležitou podmínkou použití této technologie je životnost, ale zda je skutečně taková, jakou
uvádí výrobce či prodejce, máte obvykle
možnost zjistit až po jejich pořízení.
Krávy už si vybraly a co vy?
Různé vědecké práce potvrdily, že při
preferenčních testech, kdy krávy měly
možnost ulehnout do boxů opatřených
matracemi, separátem, pískem, betonem, pilinami a slámou, dávaly přednost
separátu. Ale i při výběru materiálu pro
úpravu povrchu, resp. nastýlání boxových loží je třeba přihlížet i k jiným
aspektům než jen k preferencím krav.
I zde je „až na prvním místě“ ekonomika
chovu.
Takže cena a dostupnost steliva, možnosti pořízení techniky k jeho přípravě,
nastýlání, odklizu a likvidaci bude tím,
co ve většině případů rozhodne, na co
budou krávy ve stáji uléhat. Doufejme,
že volba to bude šťastná a budou minimalizovány případné problémy, které by
jim v pohodovém ležení mohly bránit. l
2 0 01 90
28-09-2010 14:35:39
w w w. j o s k i n . c o m
Máme to, co potřebujete...
NOVINKA
zemědělské návěsy
kejdové cisterny
Silážní návěs Silo-SPACE
přepravníky zvířat Betimax
Česká republika
Moreau Agri, spol. s r.o.
Huštěnovice 370, 687 03 Huštěnovice
GSM brána: +420 724 041 340
tel: 572 586 032-4 - fax: 572 586 016
e-mail: [email protected]
www.moreauagri.cz
Jindřichův Hradec
Nová Včelnice
Mladá Boleslav
Nové Město na Moravě
Havlíčkův Brod
Choceň
Opava
Vsetín
České Budějovice
Blansko
AGRiFLEX
tel: 602 501 901
tel: 602 501 901
tel: 602 580 822
tel: 602 525 994
tel: 724 105 815
tel: 602 580 823
tel: 602 526 924
tel: 603 510 631
tel: 602 615 085
tel: 602 318 364
Znojmo
Chrudim
Praha
Týn nad Vltavou
Třebíč
Roudnice nad Labem
Jičín
Klatovy
Plzeň-sever
Ostrava
Provzdušňovač travních
porostů Scariflex
Slovenská republika
tel: 602 552 504
tel: 608 960 229
tel: 724 035 633
tel: 602 115 949
tel: 602 502 741
tel: 602 141 545
tel: 602 704 435
tel: 724 587 395
tel: 602 767 116
tel: 724 273 564
Uherské Hradiště
Klatovy
Louny
Šumperk
Velim
Jihlava
tel: 724 588 364
tel: 606 611 549
tel: 602 210 283
tel: 724 723 473
tel: 602 512 596
tel: 724 537 309
Madunice
Trenčín
Želizovce
Krupina
Piešťany
Žilina
Rožňava
Trnava
tel: +421 337 435 727-8
tel: +421 903 723 699
tel: +421 903 719 710
tel: +421 903 723 697
tel: +421 905 577 816
tel: +421 911 454 604
tel: +421 911 220 855
tel: +421 903 713 328
matrace pro krávy
Release
Výhody systému Release:
• Kóje jsou pohodlnné a bezpečné
• Zajišťují pohodu krav
• Přizpůsobitelná výška a délka
• Pevné lože s flexibilní syntetickou trubicí
• Šetrné ke zvířatům
• Jediné matrace s latexovým vnitřkem (výplní)
• Pouze latex zaručuje dlouhotrvající elasticitu a komfort
• Latexové matrace vychází jako nejlepší v nezávislých DLG srovnávacích testech
• Latexové matrace jsou velmi odolné a spolehlivé
• Vaše krávy se budou cítit lépe a budou žít déle
Více informací:
Brisket board
• Pohodlnná hrudní opěrka
• Více komfortu a jistoty pro Vaše krávy
pro více informací kontaktujte distributory
Tel. +31 529 455 320 • Fax: +31 529 455 315 • E-mail: [email protected] • www.agriprom.nl
CH OVS K OT U
CS05_p09.indd 9
ř íj e n
CV H
E EO TVESEKL O
T T jUa nř
úuínjao
e rn
ri
2 0 1 0
122/00210 09
2 0 0 9
9
28-09-2010 14:24:53
O
FA R M Ě
„Agrofarm Konopík a syn“
Na Domažlicku na okraji městečka Hostouň se
nachází farma pro chov dojnic rodiny pana Václava
Konopíka.
Hostouň
Počet krav:
Užitkovost:
Rozloha:
Počet zaměstnanců:
110 dojnic
9 500 kg mléka
350 ha zemědělské půdy
3
Farma dojnic v „rodinném balení“
„Agrofarm
Konopík a syn“
Krajina jako vymalovaná, do Českého lesa coby kamenem doho-
J
iž název farmy „Agrofarm Konopík
a syn“ je v zemědělství neobvyklý,
především tím „synem“. Pan Václav
Konopík starší se svojí manželkou Marií jsou si velmi dobře vědomi, že jejich
chovatelská práce by nemusela mít smysl, protože každý dobrý chovatel dojnic
potřebuje mít angažovaného nástupce –
pokračovatele.
Dnes už je jejich syn Václav také zkušeným farmářem a chovatelem a i on sám
již také vychovává pokračovatele. Budoucnost vzniká v „rodinném balení“ u
Konopíků zcela přirozeně. Kdo chce mít
výsledky, nemůže brát chovatelství pouze jako povolání, ale i jako „poslání“.
Počátky farmaření
Novodobá historie farmaření rodiny Konopíků začala v roce 1991 v nedalekých
Horoušanech chovem králíků. Samotná
zemědělská činnost vznikla o rok později. K rodinnému majetku, který zahrnoval 11 ha rodinných pozemků, 9 krav,
5 jalovic a několik budov ve špatném stavu, přibylo ještě 100 ha privatizovaných
ploch, včetně strojů. V roce 1993 bylo
na farmě již 37 dojnic, kromě toho byl
dil. Zde na Domažlicku na okraji městečka Hostouň se nachází
farma pro chov dojnic rodiny pana Václava Konopíka.
autor Vlastimil Havlík
v provozu malý obchod s mini mlékárnou a s prodejem vlastního pasterizovaného mléka.
Na jaře roku 1996 byl vyřešen nedostatek prostoru v Horoušanech přesídlením
do Hostouně, kde rodina zprivatizovala
areál bývalého statku. Ve stejném roce
byla zahájena stavba nové stáje s dojírnou pro 110 ks dojnic, která byla dokončena a naskladněna prvními zvířaty
v prosinci 1996. Základem nového stáda
bylo 36 ks v SRN nakoupených černostrakatých holštýnských jalovic, dalších
32 ks přibylo na jaře 1997. Stáj byla se
stelivovým provozem a hlubokými boxy.
Aktuální situace na farmě
Chov dojnic a růst jeho úrovně si vyžádal
v roce 2006 další nezbytné úpravy stáje
pro zlepšení welfare zvířat a produktivity práce. Byly nainstalovány automatic-
ké shrnovací lopaty, které shrnují kejdu
každou hodinu, chodby jsou tak průběžně čisté. Paznehty se ošetřují 2krát
a koupel je prováděna 3krát ročně. Dále
byly předělány jímky na kejdu – jejich
současná kapacita je 2 000 m³.
V roce 2007 byl nainstalován dojicí robot, došlo k předělání střechy, která je
v celé ploše prostupná pro denní světlo,
což je umožněno použitím čiré střešní
krytiny. Vrchol sedla střechy je vybaven
hřebenovou větrací štěrbinou. Hluboké
boxy byly předělány na vysoké a opatřeny pohodlnými matracemi. 3krát týdně
je na povrch matrací rozhozen dolomitický vápenec. Koncept stáje je určen
středovým krmným stolem a dvouřadým
uspořádáním lehacích boxů s krmištěm
a chodbou. Boční stěny jsou otevřené od
jara do podzimu, na zimu jsou opatřeny
protiprůvanovou sítí.
Pohled na průčelí stáje – pohonná jednotka
shrnovacích lopat je umístěna venku
a shrnuje všechny chodby
10
CS05_FarmReport 10
C HO VSK OTU
Ú
Ř ÍNJ O
EN
R
201
00
9
28-09-2010 14:16:39
V boční stěně je v přístavku umístěn
dojicí robot Lely Astronaut
Aktuálně je na farmě 180 ks skotu,
z toho 110 ks dojnic. Průměrná mléčná
užitkovost dojnic se pohybuje kolem
9 500 kg mléka za rok, roční mléčná
kvóta je 1 mil. kg mléka, aktuální
výkupní cena je 7,30 Kč/litr. Ve stádě
jsou však špičkové dojnice, které dojí
přes 12 000 kg mléka. Jak již bylo
uvedeno, dojení v současné době probíhá
u cca 60 dojnic na dojicím robotu Lely
Astronaut, kde je průměrná četnost
dojení na úrovni 2,7krát na ks/den.
Uplatňuje se zde úspěšně tzv. svobodný
pohyb zvířat, aktivitu a dobrovolnost
návštěvy robota vyjadřuje i tzv. počet
odmítnutí, kterých je denně kolem 40.
Zbytek stáda se zatím dojí 2krát denně
na dojírně, v budoucnu se plánuje nákup
druhého robota.
Základem krmné dávky je jetelová senáž
a kukuřičná siláž. V současnosti je sestavena ze 17 kg senáže a 21 kg siláže, navíc
je doplněna o mláto a slámu. Systém výživy je založen na PMR (Partly Mix Ration) dávce, kterou zajišťuje míchací krmný vůz (který zaváží krmivo 2krát
denně), a doplňkové dávce koncentrátu
v robotu dle užitkovosti a kondice jednotlivé dojnice. Cílem je zkrátit období
negativní energetické bilance u každé
dojnice na minimum a zajistit dobrou
kondici, zdraví a tedy především dlouhověkost dojnic. Nejstarší dojnici je 16 let
a v současné době čeká své 14. tele, je
Uvnitř stáje bývá dobrá nálada, vždy dostatek přirozeného světla i vzduchu a čisté chodby
zároveň i matkou většiny dcer – šampionek. Konopíkovi se pravidelně zúčastňují chovatelských výstav, na kterých již
posbírali řadu ocenění. To je důkazem
i toho, že se v chovu praktikuje dlouhodobě velmi promyšlená plemenitba.
V posledních letech je navíc kladen velký důraz i na zlepšení dojitelnosti, protože tento parametr významně zvyšuje využití kapacity robota, ale i dojírny.
Zvládnutí techniky
Na farmě je obhospodařováno celkem
350 ha zemědělské půdy, z toho je 31 ha
luk. Na orné půdě se pěstují především
pícniny – 160 ha kukuřice a 40 ha jetele,
na zbylých 120 ha obilí. Všechny polní
práce si oba Václavové provádějí sami,
k tomu mají na starosti strojní park
včetně jeho údržby a servisu. Zde je
výhodou technické vzdělání syna Václava,
který je absolventem vysoké školy, oboru
mechanizace. V případě potřeby a v době
pracovních špiček využívají pomoci
dalších členů rodiny.
Prvovýroba mléka je stálou zkouškou silné vůle doplněnou především o promyšlené a efektivní pracovní procesy. Pozitivní vývoj dnes již téměř 20letého
rodinného farmaření u Konopíků je
postaven na stejných základech. A v kombinaci s technologickým pokrokem a jeho zvládnutím se ukazuje být jedním ze
správných receptů na úspěch.
Pro vysoce hodnotnou potravinu, jakou
určitě mléko je, se vždy bude i v budoucnu vyskytovat poptávka na trhu. l
CH OVS K OT U
CS05_FarmReport 11
ú
ř ínj o
e n
r
2 0 1
0 0
9
11
28-09-2010 14:17:12
H O L Š T Ý N S K Á
T E S TA C E
I v chladnější polovině roku testujeme
Podzim s CZ HOLŠTÝN
Letní prázdniny a dovolené jsou za námi, dny se
pomalu ale jistě zkracují, teplota občas povážlivě klesá k nule..., nic z toho ovšem nemá vliv na
nabídku holštýnských testantů.
autor Anna Marcinková, Jaap Brinkman
D
o nabídky holštýnských testantů pro podzimní dny se dostali býci z domácích i zahraničních chovů, kteří rozhodně
mají čím přispět do genofondu svého potomstva.
Big Brother
Hole Neff
(Jeeves x Toystory x Allen)
Neff se také narodil na farmě pana Oldřicha Poláčka, tentokrát
ale po přenosu embrya. Otcem je americký býk Jeeves, který je
oblíben díky dcerám s výborně utvářeným zevnějškem. Matka
pochází z kanadské rodiny a jejím otcem je oblíbený typař Toystory. Neffovou bábou je Dohbell Allen Louve VG88, která na
první laktaci nadojila 12 543 kg M se 4,4 % T a 3,5 % B.
(Stol Joc x O Man x BW Marshall)
Brother pochází ze slavné rodiny Ever-Green-View Elsie. Tato
americká rodina je známá díky velmi vysoké produkci a mimořádným prodejním cenám. Evropská větev této rodiny začíná
EX90 dcerou Bw Marshalla, která v 5 letech nadojila 12 600 kg
M se 4,3 % T a 3,2 % B. Jejích 5 dcer po O Manovi získalo za
zevnějšek známky VG85 a více a všechny na prvních laktacích
nadojily přes 10 tis. kg mléka. Plný bratr těchto „O Manek“ je
výborně umístěný býk FG Snowman!
Neklan
DG Income
(Tequila x Shottle x Talent)
Cadans nabízí Shottlovu krev do redholštýnského programu.
Jeho matka pochází z úspěšné redholštýnské rodiny, která
sahá až k významné kanadské zakladatelce Dutchglen Chieftess. Lotje 76 byla hodnocena VG87 a na první laktaci nadojila
9 600 kg M se 4,8 % T a 3,7 % B. Její plná sestra byla také vybrána za matku býků. Cadansův otec Tequila (syn oblíbeného Fabera) pochází ze známé rodiny Woudhoeve Pietje, která byla
nizozemskými farmáři zvolena nejoblíbenější rodinou. Z této
rodiny se nedávno objevil na výsluní býk Impuls, který je nejlepším O Manovým synem v nabídce CRV. l
(Jango x Shottle x Jesther)
Incomovým otcem je Jango – jeden z nejlepších Jockových synů
v Německu, který je uznávaný díky svým dcerám s výbornou
produkcí a velmi pěknými vemeny. Incomova matka Inka pochází také z německé rodiny. Bába po Jestherovi byla hodnocena VG87 a CRV už testovala jejího syna po Mascolovi. 2 dcery
po Shottlovi byly hodnoceny VG87 a VG88. Od Inky jsme již
letos testovali Boltonova syna Icemana.
Hole Nalino
(Alino x O Man x Ford)
Na farmě pana Oldřicha Poláčka se narodil býček Nalino. Jeho
Elsa, bába býka Big Brother
12
matkou je O Manova dcera Hole Marta, která se může pochlubit nejenom funkčním zevnějškem, ale také velmi dobrou produkcí a zejména vysokým obsahem bílkovin. Za 3 laktace nadojila přes 33 tis. kg M se 4,5 % T a 3,7 % B. Její matkou je velmi
dobrá Fordova dcera VG86, která za předchozích 5 laktací nadojila přes 52,5 tis. kg M se 4 % T a 3,6 % B.
C HO VSK OTU
CS05_HolsteinTestbulls 12
(Ozfest x Dutch Boy x Aaron)
Otcem je americký býk Ozfest, mezi jehož přednosti patří zejména plusové procento tuku a dobré hodnocení zevnějšku.
Neklan se narodil na farmě paní Ludmily Jindrové ve velmi
dobré a dlouhověké rodině. Jeho matkou je kráva s výbornou
mléčnou produkcí (průměr za 4 laktace 12 540 kg M se 4,2 % T
a 3,2 % B) a harmonickým utvářením zevnějšku.
Cadans vd Ven
Celý článek včetně tabulek najdete na www.crvcz.cz
HHG Ikessy, bába býka Income
Ú
Ř ÍNJ O
EN
R
201
00
9
28-09-2010 14:31:23
INFO DE HEUS
Udržet bachor v rovnováze
Vzhledem ke zvýšeným potřebám zabezpečit správné fungování bachoru
dojnic „ve správném rytmu“ není vždy
optimální spoléhat se na jeden zdroj
koncentrované bílkoviny (zpravidla sojového šrotu). Bachor potřebuje pro
správnou funkci optimální časové rozdělení degradability energie a proteinů.
Neméně důležitá je synchronizace těchto dvou základních parametrů v čase.
Při momentálním přebytku energie se
budeme potýkat s acidózami v různé intenzitě jejich projevu. Obráceně, při
přebytku proteinu se můžeme setkat
s nežádoucí hladinou močoviny v mléce. Obě tyto nesrovnalosti jsou nežádoucí a zatěžují jak bachor, tak také fungování celého organismu a jeho vnitřních
orgánů (zejména jater).
V této souvislosti nabízí společnost De
Heus řešení řadou produktů s označením RUCOR. Název je přímo odvozen od
problematiky, kterou napomáhají řešit,
RUmen CORector. Jedná se o kombinaci
bílkovinných surovin v různém podílu,
které vhodně doplňují potřebnou časovou strukturu proteinů v celé krmné
dávce. RUCOR jsou složeny ze sojových
a řepkových extrahovaných šrotů, popřípadě dalších proteinových surovin.
Dále doplňují i část pohotové energie
spolu s minerálními látkami a vitaminy. Mohou tak být vhodným a velmi
jednoduchým nástrojem, jak řešit
doplnění krmných dávek vedle objem-
ných krmiv a vlastního obilí, či CCM.
Bílkovinné koncentráty RUCOR tak nabízí řešení korekce krmných dávek
pro všechny, kteří nechtějí používat
kompletní produkční směsi pro svoje
dojnice.
RUCOR – vybalancuje krmnou dávku
Nezanedbávejte management silážní jámy
Každý se dnes snaží snížit náklady
na chov. Silážní žlaby jsou často opomíjeným kritickým místem.
Množství srážek, zejména jejich časová
distribuce společně s extrémními teplotami, značně přepsaly agrotechnické
kalendáře letošní sezony. Všichni, kteří
vyrábí siláže pro produkční skot, se
s těmito extrémy museli vyrovnat. První seče jetelovin (vojtěšek) a trav, i přes
pozdní termín, často nebyly „v plném
květu“, ale zato s vysokým podílem
vlákniny a nižší výživnou hodnotou,
zejména proteinu. Druhé a následné
seče už byly v důsledku jarních anomálií a změn v průběhu sezony narušeny
také. Kukuřičné siláže, které jsou aktuálně již sklizeny, nebo brzy budou, jsou
postiženy abnormálním průběhem sezony také. „Kdo nepohnojil po deštích,
sklidí méně.“
Siláže z letošní sklizně budou ovlivňovat ekonomiku chovu skotu až do sezony 2011. Nižší obsahy živin a výrazně
nižší stravitelnost celých rostlin (organické hmoty) budou po celou sezonu
klást vyšší nároky na nakoupená krmiva, popřípadě záměrné omezení pro-
dukce. Proto je dnes velice aktuální
klást důraz na tzv. management jámy,
tedy pečovat se vší důkladností o to, co
se nám podařilo sklidit a zakonzervovat tak, abychom neprohlubovali ekonomické problémy produkce (nejen)
mléka. Důsledným dodržováním správné technologie si nenechme ukrást
energii a proteiny druhotnou fermentací či jinými ztrátami.
S ohledem na tyto skutečnosti je nutné
se pro příští sezony stále důkladněji
a naléhavěji zajímat o hybridy krmných plodin. Je nezbytné se mimo snadnosti sklizně věnovat také obsahu živin,
jejich dostupnosti a odolnosti proti
změnám počasí. U víceletých krmných
plodin je nutné se věnovat také výdrži
na pozemku, výnosu aj. Každý, kdo investuje peníze do nákupu osiva, má nárok na kompletní a přesné informace,
které vedou k maximálnímu efektu při
výrobě objemných krmiv.
V těchto souvislostech pro Vás De Heus
připravuje program BesterGrass, řešící
problematiku krmných plodin, včetně
individuálního poradenství.
Význam hybridních krmných plodin stoupá
De Heus a.s. • Marefy 144 • 685 01 Bučovice • Česká republika
Tel. +420 517 307 701 • Fax +420 517 307 702 • [email protected] • www.deheus.cz
CH OVS K OT U
CS05_DeHeusCompanyNews 13
Ř ÍJ E N
2 0 1 0
13
28-09-2010 14:39:32
T O P
Č E S K É
S T R A K A T É
Novinky z našeho šlechtitelského programu
Kvalita pro všechny chovatele
Široká nabídka původů a býci s vysokým souhrnným indexem
plemenných hodnot naplňující chovatelský cíl českého strakatého
skotu – to jsou devizy společného programu společností CRV,
Jihočeský chovatel a Reprogen.
autor Danuše Kolářová
P
o nejnovějším hodnocení si pozici
jedničky české topky SIC udržel býk
Epocha NIC-017 s nejvyšším souhrnným indexem SIC 142,2. Epocha se narodil po přenosu embrya z matky
po UF-005 Cantadou, otcem je Nenni
NIC-010. Prabába Epochy byla dovezena v těle matky z Francie, bába dokončila 5 laktací a na té poslední nadojila
10 123 kg mléka. Pět laktací dokončila
i matka Epochy, přičemž dvakrát přesáhla 10 tis. kg mléka s vysokými indexy
stáda (průměr 127). I při tomto enormním množství mléka si udržela vysoký
obsah hlavně bílkovin (na max. laktaci
3,71 %, průměr 3,60 %).
Výborné parametry má i polosestra
Epochy po HG-109, která byla vybrána
jako matka býků a plná sestra, která na
první laktaci nadojila 8 719 kg mléka při
3,62 % T a 3,59 % B. Synové Epochy potvrzují výbornou růstovou schopnost
svého otce, který v testu na OPB Osík dosáhl přírůstku 1 559 g/den (+186 g proti
vrstevníkům). Dcery jsou většího tělesného rámce s KV na 1. lakaci 138,6 cm
a výškou v kříži 141,7 cm. Osvalení je
průměrné, většinou hodnocené 5–6 body. Průměrná až větší je délka i šířka
zádě. Končetiny jsou suché, zaúhlení
hodnoceno většinou 5–6 body. Ze 47 hodnocených krav mělo 21 spěnku hodnocenu 5–7 body, 4 body obdrželo 22 dcer.
Největší předností dcer je utváření vemen, která jsou velice dobře upnutá (většinou 6–7 bodů), což se kladně projevuje
i na hloubce vemen.
Struky jsou průměrných délek i tlouštěk
s vynikajícím postavením a rozmístěním. Ze 47 dosud hodnocených prvotelek měla pouze jedna méně než 4 body
za postavení struků (od sebe) a pouze
7 krav mělo struky hodnoceno méně
než 4 body za rozmístění (ke kraji
čtvrtí). Epocha má bezproblémový prů-
14
V EEC
T EH EOL VT S JKAONTUUA R
Ú
Ř IÍNJ O
1E /N
R2
CS05_ProvenFleckvieh 14
běh porodů, takže ho lze využít i na
jalovice.
Dagrin RAD-225
Na 13. místě s SIC 127,1 je další novinka
z našeho programu, Dagrin RAD-225.
Dagrin z Agrochlumu Záluží na sebe
upozornil již při základním výběru na
OPB Osík nejen vysokým přírůstkem
v testu (1 500 g/den, +154 g), ale hlavně
výborným zevnějškem 9,8 VG. Otcem
Dagrin RAD-225
CZ 206975 921, o: BD-065; chovatel: Agro Podlesí
2 0 01 90
28-09-2010 14:34:09
Dagrina je německý býk Regio RAD-104,
matka je po MOR-079. Dlouhověkost
a špičkový obsah tuku a bílkovin, výborná masná užitkovost a velmi dobrý zevnějšek dcer činí z Dagrina skutečně
komplexního býka pro využití ve stádě.
Vysoký obsah mléčných složek je zakotven již v rodině Dagrina, matka měla
na max. laktaci 8 599 kgM, 4,73 % T
a 4,01 % B při indexu stáda 151 a vysokými složkami (4,84 % T a 3,71 % B) vynikala i bába Dagrina. Dcery Dagrina jsou
mírně většího tělesného rámce (prvotelky KV 138,1 cm, výška v kříži 140,6 cm)
s průměrným osvalením, předností jsou
široké zádě.
Končetiny jsou suché, dobře zaúhlené
s pevnou spěnkou a výbornou hmotou
paznehtu. Vemena jsou vepředu dlouhá
a vzadu vysoko upnutá s velmi dobrou
hloubkou a postavením i rozmístěním
struků. Sympatické je i téměř 82 % červenostrakatého zbarvení potomstva.
Také Dagrina lze využít na zapouštění
jalovic.
Džentlmen RAD-227
Se souhrnným indexem 123,8 se na
27. místo v TOP zařadil Džentlmen
RAD-227 ze ZDV Výrava. Matka i bába
Džentlmena byly špičkové plemenice
a matky býků. Matka po BJ-148 Lotarry
měla za pět laktací prům. index stáda
142 a bába po RAD-169 Rapport dosáhla
stádového indexu mléčné produkce 140!
Džentlmen bude určitě dobrým tipem
pro chovy hledající do připařování býka
zlepšujícího mléčné složky, plodnost,
utváření vemen a snižujícího množství
somatických buněk v mléce. Potomstvo
Džentlmena je dobrého středního rámce
s průměrným až lepším osvalením
(33 dcer z 45 hodnoceno 5–7 body). Končetiny jsou normálně až nepatrně více
zaúhlené (33 dcer hodnoceno 4–6 body),
charakter hlezenního kloubu hodnocen
většinou 5–6 body. Spěnky jsou pevné
a výška patky průměrná (5 bodů). Vemena jsou velice dobře upnutá k břichu,
struky mají požadované postavení (průměr 5,6 bodů) i rozmístění (průměr
4,7 bodů). Potomstvo je většinou plášťově zbarvené. Porody jsou bezproblémové, takže býka lze využít na jalovice.
Equipa BD-065
Epocha NIC-017
CZ 127405 951, o: RAD-227; chovatel: ZEOS Lomnice
V topce SIC se také nachází Equipa
BD-065 s SIC 117,5. Equipa se narodil
v ZD Nová Ves-Víska po otci Safir
z matky po REN-318. Matka Equipy byla
poněkud netypická „Renka 318“ (ext:
87-82-84-85), na její velikosti se pozitivně
projevil její děd HG-011 a vliv rámcové
rodiny. Už babička Equipy nadojila na
4. laktaci 10 087 kgM, v průměru za
8 laktací téměř 8 500 kg a vysokou užitkovost a dlouhověkost potvrdila i matka
Equipy (6/6: 8 560 kgM). Vysoký obsah
mléčných složek se projevil kladně
i v plemenných hodnotách Equipy. Při
základním výběru byl býk hodnocen
84,4 G+ a také jeho potomstvo má velmi
dobrý zevnějšek. Dcery jsou většího rámce, hodnocené většinou 6–7 body (38 krav
z 58 mělo 142 a více cm v kříži a pouze
tři pod 136 cm). Osvalení je průměrné
(5,4 bodů), stejně jako délky a šířky zádí.
Předností jsou končetiny, které mají
v souhrnném hodnocení 79,3 bodů, čemuž odpovídá i vysoké RPH 140. Výborné je i utváření vemen, jejich upnutí
a postavení i rozmístění struků. Za zmínku stojí i to, že u potomstva se nevyskytují žádné zevnějškové vady a výskyt
pastruků je pouze 5,2 %!
Mezi špičku býků patří i mladý Edhar
UF-125 ze ZD Nová Ves-Víska (SIC 121,8),
kterého jsme vám představovali v minulém čísle a skvěle má našlápnuto i další
odchovanec tohoto chovu Elent HG-257
(HG-212 x REN-387).
Velice nadějné výsledky má i trojice
mladých býků ze šlechtitelského chovu
ZD Krásná Hora: Erso ZEL-110 (ZEL-071
x UF-022), Epigraf HG-259 (HG-218 x
LC-278) a Entony BD-071 (BD-063 x
UF-022). Z těchto býků hlavně dcery Ersa
zaujaly výborným zevnějškem a velmi
dobrou mléčnou užitkovostí. l
C
VH
E EOTVE SE KL O
T TJ UA NÚ
Ř UÍNJAO
ERN
RI
CS05_ProvenFleckvieh 15
12/ 02 0
19
0
2 0 0 9
15
28-09-2010 14:34:19
Ř Í Z E N Í
R E P R O D U K C E
Vztah výživy a reprodukce
Jak na plodnost III
Výživa, stále skloňovaná a mnohdy přeceňovaná. Má významný
vliv na reprodukční výsledky v chovech. Není to ale jen seřazení
čísel podle tabulek. Především je součástí celého procesu řízení
1. část: Ustájení (červen 2010)
2. část: Šlechtění (červenec 2010)
3. část: Výživa a krmení (říjen 2010)
„N
ějak mi to nebřezne, udělejte
něco s tou krmnou dávkou.“ Tohle je věta, kterou specialisté na výživu
občas slýchají na farmách, kde jsou neuspokojivé výsledky reprodukce součástí
nízké profitability farmy. Systematicky
řešená výživa, spolu s dalšími složkami
managementu krav, opravdu může reprodukci limitovat. V této souvislosti se
však můžeme setkávat s elementárními
chybami, které mohou mít počátky ve
snaze „použít to nejlepší“ a napravovat
tak zásadní chyby pomocí „miligramů
zázračných doplňků“.
Živiny pro reprodukci
Zásadními živinami nejen ve vztahu
k reprodukci jsou voda, energie, proteiny, minerály a vitaminy. Vodu uvádím
na prvním místě proto, že je její elementární potřeba často opomíjena. Dále jsou
to minerální látky jako stavební prvky
organismu, ale také jako nezbytná
funkční součást hormonů a enzymů.
Makroprvky – toto označení znamená
mnoho, spíše je ale potřeba jej vnímat
jako „dostatečně a ve správném poměru”. Vitaminy, zejména pak ty rozpustné
v tucích, jsou „nezbytnými pomocníky“
na naší cestě za úspěchem.
Energie
Vedle proteinové výživy s rozhodujícím
vlivem na funkční stavbu těla a imunitu
je zásobení organismu energií jedním
z rozhodujících faktorů, který nám
může pomoci, či uškodit. Úkolem článku není posuzování vhodnosti forem
energie pro bachor a vzájemné bilance
s proteinovou částí krmné dávky. Spíše
16
CS05_SeriesFertility 16
C HO VSK OTU
Ú
Ř ÍNJ O
EN
R
chovu, a tak ovlivňuje jeho rentabilitu.
autor Eduard Hanina
se věnujme jejímu působení přímo ve
vztahu k reprodukci. Pro správný vývoj
pohlavních orgánů je energie nezbytná
již od pubertálního období. Pokud je
ovšem v nadbytku, může dojít nejen ke
ztučnění vemene a tím i k nižší celoživotní produkci mléka, ale také k nežádoucímu tučnění funkční tkáně vnitřních pohlavních orgánů. To jednak výrazně
snižuje jejich funkci včetně hormonální,
jednak následně výrazně komplikuje
první zabřeznutí chovných jalovic. Následky jsou evidovány jako nevýrazné
říje, přebíhání, fyzické zestárnutí jalovic,
až vyřazení z dalšího chovu.
Fázová výživa – praktické řešení
Záměrná energetická restrikce vedená
ve snaze napravit předešlé chyby je jednak drahou variantou a jednak již trvale
narušuje přirozené biologické cykly.
Na úvod zmíněný stesk chovatelů, jak
řešit reprodukci, je daleko složitějším
problémem, než zní při jeho vyslovení.
Dnes je běžnou praxí používat fázovou
výživu dojnic (i jaloviček v odchovu).
V této souvislosti je nezbytné si připomenout faktory, které jsou pro chovatele
v jeho snaze o žádané výsledky reprodukce rozhodující.
Vztah minerálních látek a vitaminů
k reprodukci je poměrně široce diskutován a dnes se jen výjimečně můžeme
setkat se zásadními nedostatky v této
oblasti. Pokud hledáme pomoc v navyšování některých vitaminů (zejména vit. E)
nebo minerálních látek nad běžná doporučení, je to zpravidla jen jakási „berlička“, která má „svoji kouzelnou mocí“
zachránit daleko závažnější nedostatky.
Někdy toto doplňování diet plemenic
může být dočasné systémové řešení
předchozího období, nemělo by to však
být stálou praxí. Jednak je to značně neekonomické, jednak to svádí k neřešení
Energetická bilance
6
Ovulace po porodu
Série článků na téma Plodnost
Plodnost krav je ovlivňována mnoha faktory. Jak lze
plodnost na mléčných farmách zlepšit?
V následující sérii článků na téma Plodnost se dozvíte,
jak je plodnost ovlivňována ustájením, šlechtěním
a výživou.
5
4
3
2
1
–56 42 –28 –14 0 14 28 42 56 70 84 98 112 126
Dny vzhledem k otelení
Graf 1: Projev negativní energetické bilance
v čase (Zdroj: Britt, Bovine Proc., 1992 )
podstaty problému a v neposlední řadě
se můžeme setkat s čistě komerčním záměrem některých poradců – prodejců
specifických aditiv.
Úspěšnost inseminace
Dovolím si začít poznámkou z fyziologie, že ovogeneze, která vrcholí uvolněním správně vyvinuté pohlavní buňky
z Grafova folikulu, nezačíná 21 dní před
inseminací, ale již několik měsíců před
žádoucím úspěšným zabřeznutím. Buďme konkrétní – základ správného vývoje
pohlavní buňky, kterou chceme využít
pro úspěšné oplodnění, se začíná vytvářet koncem předchozí laktace. Nejen
proto je konec laktace zařazen v systémech péče o dojnice v tranzitním období. Pokud je snahou chovatelů „tzv. ušetřit na konci laktace“, mohou si tak často
připravit podmínky pro následné neúměrné náklady nejen v reprodukci.
Kritickým obdobím je potom příprava
na porod s vlastním porodem a start
nové laktace. Je důležité si uvědomit, že
je zapotřebí cca 70 dní k procesu vývoje
zralého folikulu. Potom se odpověď na
původní otázku se změnou výživy
pro lepší reprodukci skrývá v dřívějším
období. Prakticky vzato, pokud jsou
201
00
9
28-09-2010 14:26:50
v chovu závažné chyby ve výživě v období přípravy na porod, mohou se
projevit až 3 měsíce po otelení.
Zase energie
Nechci, aby vznikl dojem, že plodnost
krav je pro výživáře pouze otázkou
energie, je to ovšem oblast, ve které
se v běžné praxi dopouštíme častých
chyb. Období negativní energetické
bilance (NEB), která se často vyskytuje v prvních týdnech po otelení, nám
následně značně snižuje šance
na úspěšnou koncepci v prvních 100
dnech laktace. Jednoznačně je tedy
dobré dbát o správnou výživu v rámci
celého chovu. Časový projev NEB znázorňuje graf. Hodnocení optimální
kondice zvířat (BCS) je prvním zásadním krokem k řešení reprodukce
ve vztahu k výživě.
Tabulky nejsou všechno
Úkolem sestavení výživy je vybalancovat živiny podle známých hodnot
použitých krmiv. Pokud ovšem máme
zásadní problémy s kvalitou objemných krmiv, je sestavení odpovídající
krmné dávky úkol téměř nemožný
nebo ekonomicky nerealizovatelný.
Potom hledáme cesty kompromisů se
všemi jeho důsledky. Opět se dostáváme k základům managementu odpovědných vedoucích pracovníků na
farmách, aby udělali vše pro zajištění
kvalitních vlastních krmiv. Případné
další chyby mohou celou situaci dál
komplikovat.
Zachytíme-li například výskyt mykotoxinů v krmné dávce, následně jen
„lepíme díry“ předchozích zanedbání. Pokud mají dojnice zdravotní problémy, které jim ztěžují pohyb, nebo
je odsouvají ve skupinové hierarchii
na spodní pozice, potom se stávají nefunkčními různé způsoby sledování
jejich aktivit popisovaných v předchozích příspěvcích. Nemocné zvíře
se často nedostane dostatečně ke krmivu či vodě a jeho problém se dále
prohlubuje.
Závěrem
Vztah výživy k reprodukci je sice
zásadní, nelze jej ale vnímat jen na
úrovni krmné dávky ve skupině, kde
předpokládáme zabřezávání.
„Zázračné preparáty“ nejsou všemocné, zpravidla narušují rentabilitu chovu s často nejistým výsledkem. Výživa
v rozsahu sestavení krmných dávek je
jen jedna část složitého procesu v celém systému řízení chovu dojnic. l
CH OVS K OT U
CS05_SeriesFertility 17
Ú
Ř ÍNJ O
E N
R
2 0 1
0 0
9
17
28-09-2010 14:27:13
Windschermen • Pare-vent • Windbreaks • Windschirme
WE’RG FEOR
LOOKIN
DEALERS
Reg.No.013QS
Slow but constant aeration without draught...
In other words, optimal ventilation.
DNV Certification B.V., BELGIQUE
Industriestraat 8c • 8755 Ruiselede • Belgium • e-mail: [email protected]
Phone +32 (0)51 68 97 73 • Fax +32 (0)51 68 99 92 • Mobile 0475 43 56 78
W W W. V E R VA E K E . B E
10. prosince TÉMA: Zdraví
Termín dodání inzerce 2. prosince
EXPO DATA spol. s r.o. Tel: +420 543 217 298
18
CS05_p18.indd 18
C HO VSKOTU
Ř Í JEN
2010
27-09-2010 14:39:15
I n f o C R V C z e ch R e p u b l ic
Ocenění za zásluhy
Zaměstnanec CRV Czech Republic,
spol. s r.o. Zděnek Čechlovský, který již
33 let dělá inseminačního technika,
pracuje na okrese Kroměříž. Mimo
inseminace skotu provádí také sonografické vyšetření a pomáhá při kontrole užitkovosti. Ocenění si však nezaslouží pouze jeho práce, ale také další
záslužné aktivity – pan Čechlovský patří mezi dlouhodobé bezpříspěvkové
dárce krve. V červnu 2010 se stal stonásobným čestným dárcem krve, za což
byl mj. oceněn kroměřížským starostou Mgr. Malým. Naše firma se také připojuje k ostatním gratulantům – panu
Čechlovskému přejeme hodně zdraví
do dalších let a velmi nás těší, že máme
mezi sebou takového člověka.
Inseminační technik pan Zdeněk Čechlovský
Genomika v oficiálních PH zavedena i v Nizozemsku
Od srpna 2010 jsou do oficiálních plemenných hodnot v Nizozemsku přidány genomické informace. Do hodnocení budou zahrnuti všichni holštýnští
býci CRV starší 12 měsíců, kteří mají
dostupné genomické informace a oficiálně přidělený AI kód. U býků, kteří již
mají dcery, budou plemenné hodnoty
založeny na těchto dcerách (stejně jako
u konvenčních PH) a dále na genomických informacích od samotného býka.
Změny v této kategorii nebudou velké,
zejména u prověřených býků s několika tisíci dcer. U mladších býků, jako je
např. Ralma O-Man CF Cricket, se dodatečné genomické informace projeví
zvýšením spolehlivosti o cca 5 %. Obecně se dá říci, že čím více dcer v laktaci
bude býk mít, tím menší podíl na jeho
PH bude tvořit genomika.
Mladí býci získají nejvíc
Wageningenské univerzity (Dr. Roel
Veerkamp a Prof. Dr. Johan van Arendonk). GES se rozhodla brát za základ
gPH mladých býků bez dcer genomové
informace od samotného býka + PH
otce a dalších býků v jeho původu; fenotypové informace krav nejsou zahrnuty. Díky tomu jsou gPH odhadované
společností GES nestranné a nedochází
k nadhodnocení. To je velký rozdíl ve
srovnání s USA, kde jsou do gPH mladého býka zahrnovány také informace od
matky, což v některých případech
může vést k nadhodnocení. GES tudíž
používá přesnější metodu odhadu PH.
Nejvíce budou z genomových informací
profitovat mladí býci, kteří ještě nemají
žádné dcery – spolehlivost odhadu pro
index NVI bude v průměru 59 %. Navýšení spolehlivosti odhadu díky dodatečným genomickým informacím lze přirovnat ke spolehlivosti odhadu PH
u býka, který má 10–15 dcer.
Metodika odhadu
V Nizozemsku a Vlámsku je za oficiální
odhad PH zodpovědná společnost GES
(Genetic Evaluation Sires). Veškeré aktivity GES jsou koordinovány pracovníky
Graf: Spolehlivost odhadu plemenných hodnot
genomika
původ
90
80
Eurogenomics
70
60
50
40
30
20
četi
ny
celk
ová
zná
mk
a
dlo
uho
věk
ost
som
. bu
ňk y
plo
dno
st
obt
ížno
st te
lení
tem
per
am
ent
doj
iteln
ost
eno
kon
síla
vem
ec
čná
mlé
Inet
rám
(%)
ko
(%)
ovin
y
bílk
tuk
0
NVI
10
mlé
% spolehlivosti
V roce 2010 se CRV zapojila do partnerství evropských šlechtitelských organizací, které se spojily pod názvem
Eurogenomics. Každá strana dodala informace od cca 4 000 býků, což celkem
vytvořilo referenční populaci čítající
přes 16 000 býků. Díky tomu se zvýšila spolehlivost genomových PH býků
z globálního šlechtitelského programu
CRV o 10 %. To znamená, že spolehlivost odhadu kvality genetického
potenciálu mladých býků se ještě
zlepšila a základna vytvořená za použití genomické selekce je nyní silná
a stabilní.
Znaky
CH OVS K OT U
CS05_CRVCompanyNews 19
ř íj e n
2 0 1 0
19
28-09-2010 14:30:19
INFO AGROPARTNER
Polní dny Lely 2010
Astronauti v SRN
V Německu se vedou velmi přesné statistiky o prodeji zemědělských strojů i dalších technologií.
Vzhledem k přesnosti sledování
je následně i vypovídací hodnota
těchto čísel velmi vysoká. Statistika monitorující oblast nákupu
a obnovy nových dojicích technologií vykazuje především v období od r. 2008 velmi významné posílení pozice dojicích robotů.
Firma Lely prodala v Německu
v roce 2009 celkem 700 dojicích
robotů, v letošním roce se vzhledem k vývoji prodeje do současné
doby plánuje přibližně stejný počet. Celkový podíl prodaných robotů na trhu s dojicí technikou se
v posledních dvou letech vyšplhal
na úroveň přes 40 %, v současnosti atakuje 50% hranici. Přes
mléčnou krizi investují chovatelé
dojnic stále více do špičkových
automatizačních technologií.
Firma Lely si se svým Astronautem stále udržuje dominantní postavení na trhu s dojicími roboty,
její podíl na německém trhu s roboty je 60 %. Druhý v pořadí je
DeLaval s 27 % podílu, ostatní výrobci mají nízké až zanedbatelné
podíly.
Ukázka strojů při práci v extrémně vlhkých podmínkách
V německém Wolfenbüttelu se 12. srpna 2010 konaly „Mezinárodní polní
dny Lely“. Akce probíhala za účasti
více než 200 dealerů z Německa, Švýcarska, Rakouska, Dánska a České republiky. Cílem bylo informovat Lely
obchodní partnery z těchto zemí
o produktech Lely a Lely-Mengele a seznámit je s nejnovějším vývojem
u těchto produktů zajišťujících excelentní kvalitu sklizně objemných krmiv při nízkých nákladech.
Představen byl nový koncept taženého
žacího stroje s označením Lely Splendimo 550 P, který je dnes nejširším žacím strojem na světě. Dalším novým
strojem z dílny „Lely“ je impozantní
obraceč Lely Lotus 1500 s pracovním
záběrem 15 m a velmi promyšlenou
koncepcí kopírování terénu, vynikajícími manévrovacími vlastnostmi a kvalitou provedení.
Z produkce Lely Welger byla představe-
na také řada novinek. Jednou z nich je
i nový lis na kulaté balíky s variabilní
komorou RP 445, a především revoluční kombinace lisu a baličky Lely Welger RPC 445 Tornado, kde lis i balička
pracují variabilně a celý stroj je velmi
kompaktní. Další novinkou je typová
řada baliček na kulaté balíky Lely Atis
s jednoduchou obsluhou, rychlostí
a kvalitou procesu zabalení.
Lely letos dokončila převzetí značky
Mengele (27. 5. 2010), je tedy nyní výhradním vlastníkem této značky, která
se bude distribuovat pod značkou Lely.
V rámci polních dnů byly z této produkce představeny sběrací a senážovací návěsy Lely Tigo.
Polní dny potvrdily, že Lely systematicky pracuje na dalším posílení svých
pozic v segmentu strojů pro sklizeň
pícnin, a stále více tak naplňuje svoji
filozofii „od pícniny až ke sklenici
mléka“.
Ocenění přihrnovacího robota Lely Juno v Nitře
Naše firma se úspěšně zúčastnila letošní Mezinárodnej polnohospodárskej
a potravinárskej výstavy Agrokomplex
Nitra 2010.
Naše expozice byla zaměřena na technologie automatizující chov dojnic, vystaven byl např. nejnovější typ dojicího
robota Lely Astronaut A3 Next, o který
byl ze strany návštěvníků největší zájem. Dalším zajímavým prvkem expozice, který také velmi zaujal, byl koncept lehkých montovaných hal pro
zemědělské účely od české firmy Polak
CZ, s níž úzce spolupracujeme. Naše
účast na veletrhu symbolizuje i aktivní
Pavol Obžera přebírá ocenění od ministra
polnohospodárstva pana Simona Zsolta
vstup naší firmy na slovenský trh.
V expozici byl představen i koncept robota-přihrnovače objemných krmiv Lely
Juno. Tento přihrnovací robot zlepšuje
příjem krmiv u dojnic a jejich zdravotní
stav, zvyšuje užitkovost a zároveň snižuje náklady na produkci mléka. Proto byl
i v rámci výstavy oceněn „Čestným uznáním slovenského ministerstva polnohospodárstva“.
Ocenění převzal na slavnostním večeru
od slovenského ministra polnohospodárstva, životného prostredia a regionálného rozvoja pana Simona Zsolta náš slovenský kolega Pavel Obžera.
AGRO-partner, s. r. o., Květnová 506/2, 392 01 Soběslav, Tel.: +420 602 413 891, e-mail: [email protected]
20
C HO VSKOTU
CS05_AgropartnerCompNews 20
ř í jen
2010
28-09-2010 14:14:06
M A N A G E M E N T
C H O V U
Je dobré zkusit se poučit u chovatelů prasat
Rozvoj ve všech oblastech
Zveme Vás na exkurzi mléčné farmy Jana a Marjon Moonových,
kteří hospodaří v Holandsku u městečka Hilvarenbeek. Dnes
chovají 230 dojnic a 210 kusů mladého dobytka.
autor Eduard Hanina
T
ato mléčná farma vždy patřila k těm
relativně větším. Janův otec začal
v 60. letech minulého století budovat
farmu a spolu se synem se specializovali na chov dojnic. Farma se začala velmi
rychle rozvíjet. Po registraci v obchodní
komoře začali Janovi rodiče investovat
do nákupu mléčné kvóty. Od 90. let Jan
s rodiči pracovali jako společníci, vlastnili mléčnou kvótu na 600 000 kg mléka
spolu s 35 ha půdy. V roce 1998 Jan převzal společnost a v roce 2001 vybudoval
novou produkční stáj pro 200 kusů a odpovídající technické zázemí. Poté, co do
managementu farmy v roce 2003 vstoupila i Marjon, společnost dále rostla.
V roce 2008 byly provedeny další změny.
Původní stáj byla přestavěna na lehací
boxy s kapacitou 420 míst. Nová dojírna
Westfalia pro 36 krav s přilehlou čekárnou a selekční brankou byl poslední významný krok v rozvoji farmy, která se
stále více zaměřuje na zvýšení efektivity
práce. „Nová dojírna umožňuje produkovat více mléka za hodinu. To umožňuje dosažení našeho cíle poskytnout tolik
mléka, kolik je možné. Dnes zcela naplňujeme kvótu 2,1 milionů kg mléka.“
Produkce za 305denní laktaci je 9 700 litrů mléka s 4,20 % tuku a 3,59 % proteinu. V den otevřených dveří, který se konal 10. prosince 2009, se přišlo podívat
bezmála 2 000 návštěvníků.
Vlastní odpovědnost
Bart, který patří od roku 2004 mezi stálé
zaměstnance Jana a Marjon, také přispívá k rozvoji efektivity. Na farmě má každý svoji zodpovědnost, zároveň je potřeba vždy pružně reagovat na měnící se
situaci. Záležitosti vyžadující okamžitou
pozornost zapisují na centrální tabuli,
kde jsou všem na očích. Marjon s Janem
zapojili Barta i do managementu dojnic.
Poskytli Bartovi podmínky pro jeho studium a rozvoj. Jan říká o Bartovi: „Protože na farmě začínal jako stážista a účastnil se rozvoje, má stejnou vizi o farmě
a je pro mě skoro jako bratr!“
Poslední realizovaný nápad bylo rozšíření dojírny na dnešní 36místný karusel.
Možnost vybrat si z různých modelů managementu poskytuje lepší pracovní
podmínky. Dává to prostor pro zvýšení
efektivity a rozvoj ve všech oblastech.
„Co se týká využití modelů řízení a plá-
nů, je dobré se zkusit poučit u chovatelů
prasat, kde podobné systémy úspěšně
fungují. Mnohým věcem se u nich můžeme naučit,“ říká Jan.
Společně za lepšími výsledky
Logickým cílem expanze je konečná
úspora v chovu. Poměry a složení doplňkových krmiv k tomu výrazně přispívají.
Základní dávka je stanovena na 27 litrů
a je doplňována 2 koncentráty. Jedním
s podílem kukuřičného glutenu (Protex
Mais) a druhým s vysokou úrovní glukogenické energie – GGE (Lactation Starter). Jan dávkováním těchto koncentrátů
stimuluje začátek laktace a co možná
nejrychlejší nástup maximální produkce. Doplněk s vysokou hodnotou GGE
pomáhá rychle změnit energetickou
bilanci z negativní na pozitivní, což kladně stimuluje reprodukci i mléčnou produkci.
To vše dohromady vede k vysoké efektivnosti krmiv. Při denní produkci 30 litrů
mléka s tukem 4,57 % a bílkovinou
3,75 % ve 180 dnech laktace si Jan myslí,
že ví, o čem mluví: „Dodavatel krmiv a
naše spolupráce je velmi důležitá.“ Pro
vysvětlení uvádí příklad: „Péče ze strany
De Heus je zásadní a bezchybná! Zajišťují rychlé dodávky a jsou vždy velice
blízko svým klientům. Pracují na principu klient = klient, ve smyslu stejné péče
o všechny. Nám to jen potvrzuje správnost rozhodnutí této spolupráce. Specializace De Heus nám prostřednictvím svého zástupce umožňuje naše výsledky.“ l
Den otevřených dveří přilákal
2 000 návštěvníků
21
CS05_DeHeusFeature 21
C
VH
E EOTVE SE KL O
T TJ UA NÚ
Ř UÍNJAO
ERN
RI
12/ 02 0
19
0
2 0 0 9
21
28-09-2010 14:13:13
H O L Š T Ý N
Nabídka býků pro blížící se období tvorby připařovacích plánů
Novinky v holštýnské nabídce
S nadcházejícím podzimem přichází i nová nabídka býků na sezonu 2010–2011. S mírným předstihem bychom Vás rádi seznámili
s tím, na co se můžete těšit v dalším katalogu CRV.
autor Marie Marková
N
abídku holštýnských býků rozšíří
několik zajímavých novinek původem nejenom z České republiky, ale také
z Nizozemska a Spojených států.
produkcí s velmi nízkým obsahem somatických buněk a velmi dobrou perzistencí laktace. Predispozice pro zdravá vemena spolu s výraznějším rámcem, lehce
nadprůměrným mléčným charakterem
a dobrými vemeny naznačují, že tento
býk bude vyhledáván především majiteli
produkčních stád, kteří chtějí šlechtit
bezproblémové dlouhověké krávy.
Trojici nizozemských nováčků uzavírá
Delta Lindberg (Shottle x Jocko Besn),
který pravděpodobně bude vyhovovat
stejné skupině chovatelů jako jeho polobratr Hot Shot. Lindberg kromě velmi
dobré dlouhověkosti předává svým dcerám dispozice pro zdravá, pevně upnutá,
mělká vemena s výrazným závěsným
Nováčci z Nizozemska
Ze země sýrů a tulipánů k nám dorazí tři
noví býci. Prvním z nich je Barnkamper
Forward, pocházející ze zajímavé kombinace December x Lantz. Jedná se
o býka vhodného k zapouštění jalovic,
jehož dcery zdědí dobré dispozice pro
zdraví paznehtů i vemene, s čímž souvisí
i nízký obsah somatických buněk v mléce. Forward dosáhl výjimečného hodnocení exteriéru – na celkových 114 bodech
se značně podílí index končetin (116),
chodivost (115) a vzadu vysoko upnutá
vemena (114) s výrazným závěsným vazem (108).
Dalším novým býkem bude nadějný
Shottlův syn Tjebbinga Hot Shot, u něhož v pozici otce matky stojí Etazon Addison. Jak již jeho původ napovídá, dcery
býka Hot Shot budou vynikat kromě vysoké dlouhověkosti i výbornou mléčnou
Tjebbinga Hot Shot
vazem, dále nízký obsah somatických
buněk, nadprůměrně hodnocený mléčný charakter a velmi dobrou perzistenci
laktace.
Crockett-Acres B Bronson
Made in USA
Do nabídky býků, kteří zaujmou zejména chovatele orientující se na ryze americkou genetiku, zařadíme několik nováčků narozených shodně v roce 2005.
Jedná se např. o býka Zimmerview Shottle JT, který pochází z kombinace Shottle x Granger. JT se může pochlubit pěknou mléčnou produkcí při zachování
téměř neutrálního obsahu složek a nízkém obsahu somatických buněk. Kromě
toho výrazně přesahuje průměr populace v hodnocení končetin, upnutí vemene
a v závěsném vazu.
Dalším nováčkem je Boliverův syn
Far-O-La Bolvr Sambo CRI, který dosáhl
22
V EEC
T EH EOL VT S JKAONTUUA R
Ú
Ř IÍNJ O
1E /N
R2
CS05_ProvenHolsteins 22
2 0 01 90
28-09-2010 14:18:32
mělká vemena a výraznější mléčný charakter.
Mladík s výbornou genomikou
Far-O-La Bolvr Sambo CRI
TPI 1992 mimo jiné díky dobré produkci
s plusovým obsahem mléčných složek,
nízkému obsahu somatických buněk
a výbornému hodnocení plodnosti dcer,
kterým také předává výborné končetiny
a velmi dobrá, pevně upnutá vemena.
Do třetice nabídku rozšíří další syn famózního Shottla, Lotta-Hill Shottle 41.
Jeho matka, Lotta-Hill Marshall 3328,
byla vysoce produkční kráva – během tří
nejvyšších laktací nadojila více než
12 800 kgM a celoživotní produkci završila s 49 528 kg mléka. Její matka LottaHill Manfred 3073 za pět laktací vyprodukovala téměř totožné množství mléka.
Hill si svůj index 2095 TPI zasloužil velmi vysokou mléčnou produkcí s nízkou
somatikou, ale zejména výborným hodnocením exteriéru – celkovými 2,64 body
Rich-J Potter Sly
přesahuje průměr populace o více než
2,5 směrodatné odchylky a podílí se na
tom jak vynikající stavba vemen a končetin, tak i rámec a mléčný charakter.
Tento býk tedy zaujme nejenom chovatele, kteří šlechtí typová zvířata na výstavy, ale i majitele produkčních stád.
Poslední novinkou z „americké“ nabídky
je Rich-J Potter Sly, pocházející tentokrát z outcrossové kombinace Potter x
Orion. Jedná se o specialistu na funkční
znaky – velmi dobré hodnocení produkčního života, velmi nízký obsah somatických buněk v mléce a především vysoká
plodnost dcer jistě stojí za úvahu ve stádech, kde se vyskytují problémy obdobného charakteru. Sly se také hodí na jalovice a svým dcerám kromě dobrého
zdraví předává i výborná, pevně upnutá,
Mezi býky z USA se řadí i Crockett-Acres
B Bronson po otci Bolton (otcem matky
je Shottle). Bronson pochází ze známé
americké farmy Regancrest, kterou
v roce 1951 založili manželé William
a Angella Reganovi. Základem stáda se
staly nejlepší plemenice ze států Iowa,
Minnesota a Wisconsin. Jedním z cílů
Reganových bylo šlechtit ziskové krávy
s důrazem na dobré končetiny a vemena,
což se jim daří dodnes.
Vzhledem ke svému nízkému věku Bronson zatím ještě nemá žádné dcery, nicméně byl genomicky testován s výbornými výsledky. Jedná se o typového býka
s výrazně nadprůměrným hodnocením
vemene, končetin i celkové stavby těla.
Navíc jeho dcery budou vynikat i dobrou
mléčnou produkcí s plusovým obsahem
složek a velmi dobrou somatikou. Všechny tyto přednosti byly ohodnoceny celkovým gTPI 2091 a 3,16 gPTAT za typ.
Prověřeni na českých dcerách
Abychom nenabízeli pouze zahraniční
býky, máme dvě zajímavé novinky i mezi
býky prověřenými v ČR. Prvním z nich je
NEA-322 Goolstar Diamond, o kterém si
můžete přečíst článek v tomto čísle Chovu skotu, proto jen stručně: v září se
umístil na 11. místě topky s SIH 129,8,
které si zasloužil především díky vysokému obsahu složek v mléce, nadprůměrné plodnosti dcer, dobrým vemenům
a dlouhověkosti. Druhým nováčkem je
NEA-594 Showboy, který zaujme především chovatele účastnící se výstav – k indexu končetin 114, stavbě těla 118,
vemenu 145 a celkovému hodnocení 148
bodů snad ani není co dodat. Kromě špičkového exteriéru je Showboy také zlepšovatelem % tuku a jeho dcery mají nízký obsah somatických buněk v mléce.
K Vašim službám
Pomalu se blíží období, kdy chovatelé
začínají přemýšlet o tvorbě připařovacích plánů na další rok. Doufáme, že si
z naší pestré nabídky býků vyberou
všichni – ať již jsou zaměřeni na chov
čistě produkčních, bezproblémových
zvířat, nebo se chtějí úspěšně prezentovat na různých přehlídkách. Konzulenti
CRV Vám v brzké době dodají nový katalog býků na rok 2011 a také na požádání
rádi zpracují připařovací plány v novém
vylepšeném softwaru SireMatch 2.
Do další sezony Vám přejeme hodně chovatelských úspěchů! l
CH OVS K OT U
CS05_ProvenHolsteins 23
Ř ÍJ E N
2 0 1 0
23
28-09-2010 14:18:46
ŠL E C H T Ě N Í
Býci plemene belgické modré spolehlivě prověřeni
na holštýnkách
Belgické modré
v užitkovém křížení
Zatímco v části Evropy se plemeno belgické modré využívá
k produkci masa v čistokrevné formě, jeho neobyčejné vlastnosti
v meziplemenném křížení mu pomohly rozšířit se po celém světě.
zdroj BBG překlad Hana Popelářová
24
C HO VSK OTU
CS05_BelgianxHolstein 24
Ú
Ř ÍNJ O
EN
R
P
roto se s tímto plemenem můžeme
setkat ve Francii, Nizozemsku, Velké Británii, Irsku, Dánsku, Spojených
státech, Brazílii i v dalších oblastech.
Plemeno se dokáže přizpůsobit různým
klimatickým i půdním podmínkám a je
ceněno i pro svou klidnou povahu.
Terminální užitkové křížení
Jak již bylo řečeno, v mnoha zemích se
stále více rozšiřuje terminální užitkové
křížení (kříženci jsou určeni pouze na
produkci masa).
Jedním z možných spouštěcích mechanismů tohoto trendu bylo zavedení
evropského klasifikačního systému
SEUROP pro hodnocení jakosti poražených hospodářských zvířat. Do otcovské
pozice pro křížení jsou často vybíráni
býci plemene belgické modré, především
201
00
9
28-09-2010 14:33:11
Prověření býci z programu CTBBH zaručují bezproblémové telení
z důvodů ekonomické rentability a kvality masa. Zkušební křížení mezi belgickými modrými býky a kravami místních
plemen proběhlo v mnoha zemích a ve
všech případech se ukázaly nadprůměrné vlastnosti narozených kříženců spočívající v rychlém růstu, výkrmnosti a především v osvalení.
Kříženci belgických modrých býků
s holštýnskými kravami mají výrazně
lepší výtěžnost (o 4-5 %) a zmasilost
(o 8 %). Navíc mají telata vyšší přežitelnost, vyšší denní přírůstek a lepší konverzi krmiva. Na rozdíl od ostatních
masných plemen však toto zlepšení není
doprovázeno zvýšeným počtem obtížných porodů.
V sérii testů, které byly prováděny na
křížencích různých plemen pod záštitou
Ministerstva zemědělství Spojených států, překonali kříženci plemene belgické
modré všechny ostatní ve výtěžnosti
z jatečně opracovaného trupu. Do testu
byla zahrnuta i tamní nejoblíbenější
masná plemena angus a hereford.
Při křížení dojných krav s belgickými
modrými býky dosáhnou kříženci prokazatelně lepších vlastností než mateřské plemeno: lepší výtěžnost, libovější
a méně tučné maso, lepší konverzi krmiva a další.
Vlastnosti kříženců
• O 8-10 % více prodejného masa.
• Velmi jemné maso.
• Nízký obsah cholesterolu.
• Velmi klidná povaha.
• Vysoké denní přírůstky.
• Ranost.
• Výborná konverze – nejnižší náklady
na krmivo na kg jatečného trupu.
• Většina masa v 1. třídě, vyšší prodejní cena.
Kříženci mají výbornou konverzi krmiva a vysoké denní přírůstky
Při křížení ve stádě dojného skotu by se
mělo přibližně 25 % krav s nejnižším genetickým potenciálem pro mléko inseminovat dávkami belgických modrých
býků. Tím se zlepší zpeněžení telat o cca
33 % (na nizozemských, belgických a německých trzích až o 100 %) bez finančních investic a zlepší se rentabilita dojného stáda, což zajistí vyšší výnosnost
v budoucnu.
Selekce a testování potomstva
CRV prostřednictvím společnosti BBG
každoročně testuje 600 mladých býků
plemene belgické modré na tyto ukazatele: denní přírůstek, konverze krmiva,
tržní cena býků na jatkách a rentabilita.
Tato selekce je založená na plusových
hodnotách ukazatelů v testu, lineárním
popisu a parametrech zdraví. Testování
potomstva z užitkového křížení probíhá
v Belgii, Francii, Nizozemsku a Irsku.
Prověřeno na křížení s holštýny
Díky projektu uskutečněnému v regionu
Hainaut v Belgii a Nord Pas de Calais ve
Francii se každoročně testují býci plemene belgické modré v užitkovém křížení
s holštýnskými kravami. Práce šlechtitelů a vědců, kteří se zasloužili o zdokonalení plemene testováním, genetickým
hodnocením a kontrolou užitkovosti,
udělala z plemene belgické modré absolutní špičku v užitkovém křížení.
Jedním z důvodů úspěchu plemene je
přítomnost genu MH (gen „dvojitého
osvalení“) v genetické výbavě zvířat. Aby
však byli chovatelům nabízeni jen ti nejlepší býci, kteří zaručují maximální výsledky, byl realizován program zvaný
„Terminální křížení belgických modrých
býků s holštýnskými kravami“ (CTBBH).
„Cílem tohoto programu je otestovat bel-
gické modré býky na vlastnosti důležité
v užitkovém křížení,“ vysvětluje veterinární lékař Hubert Brismée, který je koordinátorem programu. „Všichni býci,
kteří vstupují do testu, musí mít gen
MH, nemají žádné genetické vady a jsou
bíle zbarveni. Díky těmto splněným podmínkám se posléze rodí výborně stavěná
modrá telata.“
V projektu CTBBH získá každý býk indexy křížení pro různé znaky, jako je například délka březosti, snadnost telení,
porodní hmotnost, stavba těla po narození, velikost těla a síla kostí.
Testovací program potvrdil, že největší
část zisků tvoří prodej narozených kříženců. Studie také ukazuje, že užitkové
křížení s býky belgického modrého by
mohlo být využíváno na přibližně 30 %
stáda na každé farmě. Tento podíl závisí
na funkci, velikosti a obratu stáda. Nový
testovací program křížení býků plemene
belgické modré s holštýnskými kravami
se bude převážně zaměřovat na výkrmové schopnosti, složení jatečného těla
a kvalitu masa kříženců.
Dobrá volba
Používání belgických modrých býků pro
užitkové křížení představuje správnou
volbu pro chovatele dojných plemen,
kteří chtějí zvýšit své výnosy i úroveň
stáda. Velkou výhodou jsou pak spolehlivé plemenné hodnoty skupiny belgických býků z programu CTBBH, vybraných pro užitkové křížení s holštýnskými
kravami – tito býci byli prověřeni na velké populaci holštýnských plemenic, a informace o jejich plemenných hodnotách
jsou tudíž pro chovatele dojnic mnohem
spolehlivější než běžně uváděné plemenné hodnoty pocházející z testování na
masných stádech. l
CH OVS K OT U
CS05_BelgianxHolstein 25
ú
ř ínj o
e n
r
2 0 1
0 0
9
25
28-09-2010 14:33:27
Z
V E T E R I N Á R N Í
M V D R .
PA V L A
P R A X E
K Y S I L K Y
Pavel Kysilka je veterinárním lékařem firmy CRV Czech Republic a na této
stránce popisuje problémy vyskytující se v chovech skotu a jejich řešení.
O čem vypovídají jednotlivé parametry mléka?
Složky-kvalita mléka-zdraví
J
en zdravé dojnice produkují mléko v dostatečném množství a kvalitě jednotlivých složek. Je to ovlivněno hlavně
plemenem a používaným býkem ve stádě, fází laktace, úrovní dojení a převážně systémem a kvalitou výživy. Při nedostatcích ve výživě klesá produkce mléka a mění se i hlavní
složky mléka, včetně jejich vzájemných poměrů.
Diagnostika problémů
Diagnostiku příčin těchto problémů je třeba zaměřit nejdříve
na posouzení managementu chovu a péče o stádo (struktura
stáda, jednotlivé fáze laktace, systém výživy, vlastní dojení,
kondice zvířat, používaní býci v inseminaci, atd.). Ve druhé
fázi je třeba vyhodnotit analýzy vzorků mléka, kde je k dispozici celá řada parametrů, se kterými můžeme pracovat. Vzorky mléka z bazénu nám sice dají celkový obraz o stádě, ale
některé parametry mají slabou vypovídací schopnost. Vzorky
mléka od jednotlivých skupin dle fáze laktace a individuální
vzorky od dojnic nám poskytnou přesnější informace.
Složky mléka
Jaké parametry důležité pro kvalitu mléka sledujeme? Jaké
mohou být příčiny a důsledky změn ve složkách?
Nízký obsah tuku v mléce (syndrom nízké tučnosti mléka)
bývá při zkrmování vysokého podílu koncentrátů v KD, nízkém zastoupení rozpustné strukturální vlákniny, krmení nekvalitních senáží. Častěji se objevuje snížený tuk v letním
horkém období, při sníženém přežvykování a bachorových
acidózách. V bachorové tekutině klesá podíl kyseliny octové,
který je prekurzorem mléčného tuku. Tuk v mléce se zvyšuje
při zkrmování vysokého obsahu vlákniny v TMR, při deficitu
pohotové energie, nízké koncentraci živin v TMR a při vyšším
zastoupení kyseliny octové v nekvalitních silážích. Krátkodobě se zvyšuje mléčný tuk v počáteční fázi ketózy, kdy je zvýšená lipomobilizace zásobních tuků a krávy hubnou.
Snížený obsah mléčné bílkoviny zjišťujeme při výrazném deficitu dusíkatých látek a souběžně při nedostatku pohotové
energie. Přímo úměrně se snižuje obsah tukuprosté sušiny.
Velmi zajímavé z hlediska konverze živin je sledovat poměr
obsahu tuku a bílkovin. Optimální poměr by měl být T/B
1,15–1,4. Zvýšený kvocient nad 1,4 ukazuje na energetický
deficit a možnou ketózu. Kvocient pod 1,15 signalizuje subklinické acidózy, acidogenní krmnou dávku a též se zvyšuje
frekvence reprodukčních poruch.
Laktóza je poměrně stabilní složka a klesá jen při těžké ketóze a poškození jater. Hodnota se mění též při mastitidách.
Močovina je ukazatelem příjmu dusíkatých látek. Při současném deficitu energie se zvyšuje resorpce amoniaku z bachoru do jater a zde se syntetizuje močovina, která je vylučována
26
CS05_veterinary 26
C HO VSKOTU
Ř Í JEN
močí a mlékem. Při optimální výživě je hladina 3–5,5 mmol/l.
Zvýšená koncentrace močoviny v mléce zvyšuje vznik poruch
reprodukce.
Přítomnost acetonu a snížený obsah kyseliny citronové
v mléce signalizuje poruchy energetického metabolismu.
Počet somatických buněk a přítomnost patogenů souvisí
hlavně se zdravím mléčné žlázy.
Pravidelnost sledování
Aby všechny získané hodnoty měly praktický význam, doporučuji pravidelné sledování mléčných složek a porovnávání
s předcházejícími parametry v průběhu laktace. Chovatel
tím může velice snadno hodnotit úroveň výživy svého stáda
a též kontrolovat základní metabolismus dojnic. Cílem každého farmáře mléčného skotu je zcela určitě produkce plnohodnotného mléka s vysokým podílem mléčných složek,
protože mimo jiné budou sehrávat čím dál větší roli při zpeněžování mléka. Není škoda tato čísla nevyužít?
2010
28-09-2010 14:34:28
T E S TA C E
P L E M E N E
Č E S K É
S T R A K A T É
Informace o podzimní testaci
CZ ČESTR
Ismael
V září a říjnu zahájíme testaci šesti nových mladých býků z našeho šlechtitelského programu.
autor Danuše Kolářová
Itala
Imitator
Inkvizitor
Imperial
Impresario
D
věma syny do podzimní testace
přispěl Burak MOR-119 a Amol
TAR-046, po jednom synu jsou zastoupeni Mandela a Imposium.
by měla podpořit samičí část rodokmenu, stejně jako utváření vemen (bába
82 bodů, prabába 85 bodů a její matka
84 bodů).
Linie Morelo
Linie Radi
Hlavní předností potomstva Buraka
je velmi dobrý zevnějšek a vysoký obsah
tuku a bílkovin v mléce. Ismael
MOR-200, pocházející ze Zemědělské a.s.
Koloveč, k tomu ve svém původu přidává
vynikající plemenné hodnoty pro mléčnou užitkovost (OM: NIC-010 Nenni je
aktuálně na 2. místě s SIC 139,3
a +1 512 kg mléka). V rodokmenu Ismaela jsou dvě špičkové matky býků, bába
po UF-008 Brachy měla za hodnocení
vemene dokonce 90 bodů! Matka je
aktuálně na 3. laktaci a za 100 dnů
nadojila 3 490 kg mléka. Ismael prokázal
také vynikající potenciál masné užitkovosti vlastním testem růstových schopností, kde dosáhl denního přírůstku
1 504 g.
Druhým synem Buraka v této skupině je
Itala MOR-201 z Agrochlumu Záluží.
Jeho rodokmen zdobí kromě dvou matek býků také řada dlouhověkých krav
s vysokou celoživotní užitkovostí. Prabába za 11 laktací nadojila přes 56 tisíc kg
mléka a její matka za 9 laktací přes
40 tis. kg mléka. O vysoké mléčné produkci matky svědčí i vynikající index
stáda – v průměru 124, na maximální
laktaci dokonce 137! Itala patřil k nejlépe hodnoceným býkům na výběru
(86 VG). Linii Morelo zastupuje i druhý
syn Mandely v našem programu.
Imitátor MOR-202 pochází z ALA a.s.
Řepníky z jedné z nejlepších rodin –
čtyři matky býků v řadě a celá řada dalších v rodině, čtyři býci v testaci, z nichž
zatím nejvyššího SIC dosáhl Apolo
RAD-121 (+732 kgM, +37 kgT,+20 kgB).
Od potomstva Imitátora očekáváme
větší tělesný rámec s velmi dobrým osvalením a výbornými končetinami, koneckonců i sám Imitátor měl špičkový zevnějšek (87,1 VG)! Mléčnou užitkovost
Německé otce býků v této skupině
zastupuje mimo Mandely také Imposium. Inkvizitor RAD-364 od pana
Drhovského je další z řady exteriérově
vynikajících býků (86,6 VG) v našem programu. Na odchovně vykazoval vynikající růstovou schopnost s přírůstkem
v testu 1 522 g. Tento býk má ty nejlepší
předpoklady vysokých plemenných
hodnot zejména mléčné užitkovosti,
kterou podporuje i otec matky Ibidem
(ČR +1 277 kgM, +55 kgT, +37 kgB).
Dcery by měly být středního rámce s výbornými vemeny. Inkvizitor je třetím
synem Imposia, kterého nasazujeme do
testace.
Linie Tartars
Poslední dva syny z celkových deseti budeme testovat po českém býku Amol
TAR-046. Tento býk si drží stále špičkové
plemenné hodnoty (SIC 140,7) a doufáme, že i v jeho synech se najde pokračovatel srovnatelné úrovně.
Imperial TAR-076 z Klasu Nekoř má
v rodokmenu dvě matky býků a jeho
matka dala do testace ještě další dva
syny (O: Rau a Weinold).
Také Impresario TAR-079 z VSP Group
Olešnice pochází z rodiny krav s vysokými plemennými hodnotami mléčné užitkovosti (MM: +1 331 kgM, +46 kgT, +39
kgB). I Impresario byl vysoce hodnocen
za zevnějšek (87,6 VG) a dosáhl výborného přírůstku v testu 1 510 g. l
Kompletní informace včetně tabulek najdete na www.crvcz.cz
CC
H
VH
EO EO
VTV
SEK
SE K
O
LO
TT U
TJ UAŘNÚ
Ř
ÍU
JÍNEJAO
N
ERN
RI 210
2/ 1
02 0 9
2 0 0 9
CS05_FleckviehTestbulls 27
27
28-09-2010 14:18:10
P Ř Í B Ě H
B Ý K A
Býk, který figuruje na čelní pozici v několika topkách
Diamond – volba investorů
Diamant je výjimečný šperk a zároveň je to chytrý investiční tah,
neboť cena diamantů již 100 let trvale roste. Stejně tak roste
i hodnota SIH býka Goolstar Diamond – v červenci se dostal
do první desítky top SIH.
zdroj CRV překlad Marie Marková
I
nvestiční diamanty musejí splňovat
určité předpoklady z hlediska kvality,
která je charakterizována čtyřmi základními vlastnostmi diamantů: brus, barva,
čistota a hmotnost. U Diamonda to jsou
složky, vemeno, dlouhověkost a plodnost dcer.
Po Willisovi, který je u něho v pozici otce
matky, zdědil Diamond výborný obsah
složek v mléce (na českých PH 0,41 % T
a 0,18 % B) a je tak vhodnou kombinací
pro vysokoprodukční stáda, ve kterých
je třeba vylepšit obsah tuku a bílkovin.
Za zmínku stojí i výborná plodnost dcer
(106 na CZ číslech) a RPH dlouhověkosti
126. Co se týče exteriéru, jeho dcery budou průměrného rámce s velmi dobrou
chodivostí a mírně skloněnou zádí. Rovněž všechny znaky vemene s výjimkou
struků, které jsou o něco kratší, jsou
nadprůměrné a dávají celkový index
vemene 113. Goolstar Diamond je prověřen na dcerách nejenom v Nizozemsku
Josta 29, matka býka Goolstar Diamond
a v České republice, ale také na Novém
Zélandu. V září se v české topce umístil
na 11. místě s indexem SIH 129,8 a i jeho
přepočet na TPI je výborný – s hodnotou
1982 TPI vystoupal na 36. příčku amerického žebříčku.
Diamondovy kořeny
Goolstar Diamond pochází z rodiny Josta, jejíž kořeny sahají na farmu Franka
van Goola z Dorstu (jih Nizozemska). Diamondova matka, Josta 29 (po otci Veneriete Willis), zaujala šlechtitele z CRV
v době, kdy už byla na své třetí laktaci.
Josta 29 je první krávou z této rodiny,
která se stala matkou býků, a dá se
říci, že při tom měla tak trochu štěstí.
Koncem roku 2003 hledal Henk Buijs,
šlechtitel CRV, krávy březí po býku
Jocko Besn. CRV tohoto býka ve svém
šlechtitelském programu příliš nevyužívala, protože jeho přepočtené plemenné
hodnoty nebyly pro Nizozemsko až
tak vysoké. Nicméně na základě výsledků svých dcer z druhého nasazení se
rychle dostal na seznam plemeníků. Po
započítání nizozemských dcer do Jockova indexu se ukázalo, že je tento býk
mnohem lepší, než se očekávalo pouze
na podkladě předchozích Interbullových
přepočtů. Nyní se tedy otevřel prostor
pro jeho další syny, což rozhodně byla
dobrá volba.
„Kontraktování plemenic, které ještě nebyly březí, by trvalo příliš dlouho,“ říká
Henk, „a proto jsem hledal krávy s vysokým indexem, které byly březí po Jockovi.“ Jako dcera Willise z matky po známém býku Sunny Boy se Josta 29
umístila vysoko na Henkově seznamu.
Stejně jako její vrstevnice ještě nebyla
ohodnocena bonitérem, avšak už měla
za sebou dvě působivé laktace a nyní
byla na třetí ještě lepší. Henk se tedy
rozhodl navštívit van Goolovu farmu
a Jostu 29 si blíže prohlédnout.
Hodnocení exteriéru
Henkova návštěva skutečně stála za námahu. „Rámcová Willisova dcera na mě
udělala dojem a rozhodl jsem se ji nakontraktovat,“ říká Henk. Na to, aby se
mohla stát matkou býků, bylo nutné
hodnocení exteriéru. Bonitér ji popsal
jako pevnou krávu s velmi dobrým vemenem i končetinami, což vyústilo v celkové hodnocení VG88. Z kombinace Josta 29 x Jocko Besn se narodil býček, který
putoval do stájí CRV.
Vysoký obsah složek
Josta 29 se může pochlubit i velmi pěknou celoživotní užitkovostí, za pět laktací nadojila téměř 70 000 kg mléka s vysokým obsahem složek – 5,31 % tuku
a 3,78 % bílkovin. Zejména třetí a čtvrtá
laktace byly výjimečně vysoké. Na 3. lakJosta 24
(Sunny Boy)
Josta 29
(Willis)
Josta 34
(Trent)
Goolstar Diamond
(Jocko Besn)
Josta 36
(Rafael)
Josta 37
(Toystory)
28
CS05_CRVFeature 28
C HO VSK OTU
ú
řínj o
en
r
201
00
9
28-09-2010 14:14:45
CZ 161546 921, dcera býka Goolstar Diamond
taci vyprodukovala 14 816 kgM (5,12 % T
a 3,58 % B), čímž si vysloužila index stáda 141, na 4. laktaci pak 13 862 kgM
(5,30 % T a 3,70 % B) a IS 134. Takto vy-
Annie 58, dcera býka Goolstar Diamond
soký obsah složek zdědila po svém otci,
býku Veneriete Willis, který je v žebříčku NVI mezi nejlepšími „složkaři“. Jeho
dcery kromě toho mají dobré končetiny
i vemena, zejména pak přední upnutí,
a také vysoké skóre pro dlouhověkost
a zdraví vemene.
Mateřská linie
Frank van Gool nenechával své stádo bonitovat, a proto většina krav z rodiny Josta neměla hodnocení exteriéru. Matkou
Josty 29 byla Josta 24 po býku Sunny
Boy. Během čtyř laktací s krátkým mezidobím nadojila téměř 35 000 kg mléka
s 3,57 % bílkovin. Její matka, Josta 20,
završila celoživotní produkci s 47 756 kg
mléka o 3,98 % tuku a 3,46 % bílkovin
nadojených během pěti laktací.
Dcery Josty 29
Ještě než Josta 29 upoutala pozornost
Henka Buijse, narodila se jí Josta 34,
zajímavá jalovička po otci Trent (o.
Belwood). Ta je momentálně na čtvrté
laktaci s predikovanými 12 851 kg mléka
s 4,36 % tuku a 3,43 % bílkovin. Její celoživotní produkce zatím hravě překročila
40 00 kgM.
Josta 29 již byla nakontraktována několikrát a byli na ni použiti býci jako
Gryphus Simon, Holim Rafael a Swamo
Delta Jordan. Po otci Rafael se narodila
Josta 36, která je nyní na první laktaci
s predikovanou produkcí 9 618 kg mléka
o 4,43 % tuku a 3,60 % bílkovin. Index
stáda 125 napovídá, že tato Rafaelova
dcera patří k nejlepším prvotelkám ve
stádě Franka van Goola. Po Jordanovi se
narodil býček, který putoval do stájí CRV
a také jalovička, Delta Jubke. Jak již napovídá její jméno, byla zařazena do nukleového stáda Delta. Na první laktaci má
predikováno 9 174 kgM při 4,59 % T
a 3,53 % B. I ona patří k nadprůměrným
prvotelkám. Za svou tělesnou stavbu
byla ohodnocena GP83, lze u ní vyzdvihnout především dobrý sklon zádě a mechaniku pohybu. l
Býk Goolstar Diamond je ustájen v České
republice
CH OVS K OT U
CS05_CRVFeature 29
Ú
Ř ÍNJ O
E N
R
2 0 1
0 0
9
29
28-09-2010 14:15:04
K O NTAKTY
C H O VA T E L S K É V Ý S TA V Y A A K C E
2. října 2010
28.–31. října 2010 5.–14. listopadu 2010
16.–19. listopadu 2010
30. listopadu–4. prosince 2010
4. prosince 2010
World Dairy Expo, Madison, USA
European Championship, Cremona, Itálie
Royal Winter Fair, Toronto, Kanada
EuroTier, Hannover, Německo
Agromek, Herning, Dánsko
HHH-show, Zwolle, Nizozemsko
2011
13. ledna 2011
13. ledna 2011
19.–27. února 2011
20.–24. února 2011
WEU convent, Oldenburg, Německo
CRV Koe-Expo, Gent, Belgie
SIA, Paříž, Francie
SIMA Paříž, Francie
Impozantní otec býků Dextro
Foto: Harrie van Leeuwen
Časopis Chov skotu je vydáván šestkrát ročně
společností CRV Publishing.
Redakce:
CRV Czech Republic, spol. s r. o.
Vídeňská 340, 252 42 Vestec
Tel.: +420 244 912 201
Fax: +420 244 102 530,
e-mail: [email protected]
Šéfredaktor: Jaap van der Knaap
e-mail: [email protected]
Redakce:
Ing. Simona Burešová, Ph. D.
e-mail: [email protected]
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE
M a n a gem en t silážo ván í a d lo u h o věko st k rav
Prosinec (10. prosince 2010) – Nejen správné vyprázdnění a pečlivé naplnění krmného vozu
siláží je důležité pro zajištění dobré kvality krmiva. A právě zajištění kvalitního krmení bude
hlavním tématem prosincového čísla. V tomto čísle se taktéž zaměříme na dlouhověkost
dojnic chovaných v České republice.
Inzerce:
Expo Data, Jitka Zemanová
Tel.: +420 543 216 411 / +420 541 159 584
Fax: +420 541 153 049
Grafické zpracování:
Veeteelt, P.O. Box 454, 6800 Arnhem,
the Netherlands
tel.: +31 26 38 98 821
fax: +31 26 38 98 839
e-mail: [email protected]
Tisk:
Metoda spol. s r. o., Hluboká 14, 639 00 Brno
tel./fax: +420 543 214 485
e-mail: [email protected]
Chov skotu je zdarma doručován zákazníkům
společnosti CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací Jihočeský chovatel, a.s.,
Reprogen, a.s., De Heus a.s., Agro-partner s.r.o.
prostřednictvím pracovníků plemenářských středisek
společnosti CRV Czech Republic nebo pracovníků
partnerských organizací. Ostatní zájemci jej mohou
získat zdarma na výstavách nebo prezentacích
společnosti CRV Czech Republic.
Fotografie:
Z archivu Veeteelt, CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací.
Prohlášení:
Vydavatel neodpovídá za názory vyjádřené autory
jednotlivých příspěvků ani nemusí zcela sdílet názory
těchto autorů. Snahou vydavatele je poskytovat
prostřednictvím Chovu skotu pravdivé a přesné
informace. Přesto nemůže být vůči společnosti
uplatňována žádná odpovědnost za chyby v obsahu
jednotlivých příspěvků. Všechna práva jsou vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být použita jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu
vydavatele.
MK ČR E 15326
ISSN 1801-5409
CH OVS K OT U
CS05_Contacts 30
říjen
2 0 1 0
30
28-09-2010 14:22:52
K O NTAKTY
C H O VA T E L S K É V Ý S TA V Y A A K C E
2. října 2010
28.–31. října 2010 5.–14. listopadu 2010
16.–19. listopadu 2010
30. listopadu–4. prosince 2010
4. prosince 2010
World Dairy Expo, Madison, USA
European Championship, Cremona, Itálie
Royal Winter Fair, Toronto, Kanada
EuroTier, Hannover, Německo
Agromek, Herning, Dánsko
HHH-show, Zwolle, Nizozemsko
2011
13. ledna 2011
13. ledna 2011
19.–27. února 2011
20.–24. února 2011
WEU convent, Oldenburg, Německo
CRV Koe-Expo, Gent, Belgie
SIA, Paříž, Francie
SIMA Paříž, Francie
Impozantní otec býků Dextro
Foto: Harrie van Leeuwen
Časopis Chov skotu je vydáván šestkrát ročně
společností CRV Publishing.
Redakce:
CRV Czech Republic, spol. s r. o.
Vídeňská 340, 252 42 Vestec
Tel.: +420 244 912 201
Fax: +420 244 102 530,
e-mail: [email protected]
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE
M a n a gem en t silážo ván í a d lo u h o věko st k rav
Prosinec (10. prosince 2010) – Nejen správné vyprázdnění a pečlivé naplnění krmného vozu
siláží je důležité pro zajištění dobré kvality krmiva. A právě zajištění kvalitního krmení bude
hlavním tématem prosincového čísla. V tomto čísle se taktéž zaměříme na dlouhověkost
dojnic chovaných v České republice.
Šéfredaktor: Jaap van der Knaap
e-mail: [email protected]
Redakce:
Ing. Simona Burešová, Ph. D.
e-mail: [email protected]
Inzerce:
Expo Data, Jitka Zemanová
Tel.: +420 543 216 411 / +420 541 159 584
Fax: +420 541 153 049
Grafické zpracování:
Veeteelt, P.O. Box 454, 6800 Arnhem,
the Netherlands
tel.: +31 26 38 98 821
fax: +31 26 38 98 839
e-mail: [email protected]
Tisk:
Metoda spol. s r. o., Hluboká 14, 639 00 Brno
tel./fax: +420 543 214 485
e-mail: [email protected]
Chov skotu je zdarma doručován zákazníkům
společnosti CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací Jihočeský chovatel, a.s.,
Reprogen, a.s., De Heus a.s., Agro-partner s.r.o.
prostřednictvím pracovníků plemenářských středisek
společnosti CRV Czech Republic nebo pracovníků
partnerských organizací. Ostatní zájemci jej mohou
získat zdarma na výstavách nebo prezentacích
společnosti CRV Czech Republic.
Fotografie:
Z archivu Veeteelt, CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací.
Prohlášení:
Vydavatel neodpovídá za názory vyjádřené autory
jednotlivých příspěvků ani nemusí zcela sdílet názory
těchto autorů. Snahou vydavatele je poskytovat
prostřednictvím Chovu skotu pravdivé a přesné
informace. Přesto nemůže být vůči společnosti
uplatňována žádná odpovědnost za chyby v obsahu
jednotlivých příspěvků. Všechna práva jsou vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být použita jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu
vydavatele.
MK ČR E 15326
ISSN 1801-5409
30
CS05_Contacts 30
C HO VSKOTU
říjen
2010
29-09-2010 08:42:41
N
O
VI
N
!
KA
Diamond
Goolstar Diamond
NEA-322
Datum narození: 28. 1. 2004
NLDM000377829950
OO BESNE BUCK
MO GAIA 9
O NEB-893 JOCKO BESN
M NL 236225891 JOSTA 29
OM VENERIETE WILLIS
MM JOSTA 24
129,8
Dcera D-Travis Diam
Exteriér
hodnoceno
64 dcer
76
mléčný charakter
kapacita
mléčná síla
88
100
112
124
87 nevhodný
ideální
101 nevhodná
ideální
94 nevhodná
ideální
stavba těla
98 nevhodná
ideální
končetiny
106 nevhodné
ideální
vemeno
113 nevhodné
ideální
rámec
90
malý
velký
šířka hrudníku
102
úzká
široká
hloubka těla
103
mělká
hluboká
hranatost
80
malá
výrazná
sklon zádě
108
zdvižená
šířka zádě
91
úzká
široká
postoj pánev. konč.
98
kravský
rovný
88
strmé
107
ploché
šavlovité
přední upnutí vemene
107
volné
pevné
117
daleko
blízko
délka struků
86
krátké
107
hluboké
zadní upnutí vemene
107
nízko
vysoko
závěsný vaz
106 nezřetelný
výrazný
rozmístění zad. struků
114
daleko
blízko
šířka zadního upnutí
100
úzká
široká
kvalita kostí
102
kg M
R: 89 %
%T
83 dcer
kg T
61 stád
%B
kg B
+242 +0,41 +46 +0,18 +23
RPH kg B
RPH plodn.
– býk
RPH plodn.
– dcery
RPH SB
116
87
106
98
• Velmi dobře upnutá vemena
s předními struky blízko sebe
• Nadprůměrná plodnost dcer
strmé
rozmístění př. struků
hloubka vemene
Produkce
• Výrazně pozitivní procentuální obsah
mléčných složek
skloněná
zaúhlení pánev. konč.
paznehty
TDM CZE 09/2010
44 stád
Dílčí indexy
dlouhé
mělké
hrubá
DSI-MLK
DSI-KON
DSI-VEM
124
106
109
jemná
chodivost
117 nežádoucí
žádoucí
kondice
111
dobrá
špatná
Dcera CZ 161546 921, MONTAMILK s.r.o. Kamenné Zboží
Hill
Lotta-Hill Shottle 41
NEO-027
Datum narození: 25. 11. 2005
O NEA-588 PICSTON SHOTTLE
M US 060508495 LOTTA-HILL MARSHALL 3328
Exteriér
R: 80%
22 dcer
-2
-1
0
2,64 nevhodný
ideální
Index vemene
2,77 nevhodný
ideální
Index končetin
1,52 nevhodný
ideální
rámec
2,59
malý
velký
konstituce
0,55
slabá
pevná
hloubka těla
0,76
mělká
hluboká
dojný typ
1,84 nevýrazný
výrazný
sklon zádě
2,26
skloněná
šířka zádě
1,05
úzká
-0,54
strmé
postoj pánev. konč.
1,25
kravský
rovný
úhel paznehtu
2,42
plochý
strmý
skóre končetin
1,34
nízké
vysoké
přední upnutí vemene
3,10
volné
pevné
zadní upnutí vemene
4,01
nízké
vysoké
šířka zadních čtvrtí
2,91
úzké
široké
závěsný vaz
2,21 nezřetelný
výrazný
hloubka vemene
2,98
hluboké
mělké
rozmístění př. struků
1,31
daleko
blízko
rozmístění zad. struků
1,37
daleko
blízko
délka struků
1,10
krátké
dlouhé
zaúhlení pánev. konč.
Produkce
R: 88 %
61 dcer
37 stád
kg M
%T
kg T
%B
kg B
+849
-0,03
+27
-0,05
+19
široká
šavlovité
OO CAROL PRELUDE MTOTO
MO CONDON AERO SHARON
OM MARA-THON BW MARSHALL
MM LOTTA-HILL MANFRED 3073
TPI
2095
• Nejlepší syn Shottla s hodnocenými
dcerami v exteriéru i produkci
+2
Typ
zdvižená
TDM USA 08/2010
14 stád
+1
USAM000062942427
NM$
CM$
548
510
Funkční vlastnosti
Obtížnost
telení
Produkční
život
Somatické
buňky
Plodnost
dcer
8
3,7
2,75
-1,1
Dcera Troika Hill Roeray
• Vysoká mléčná produkce s nízkým
obsahem somatických buněk
• Vynikající hodnocení předního
upnutí i ostatních znaků vemene
Download

Říjen 2010