RO Č . 11
Č . 3 ČE RVE N 2014
V TOMTO VYDÁNÍ
R E PO RTÁ Ž Z FAR M Y
D O JEN Í
Z V ETERINÁRNÍ PRAXE
Technologie
budoucnosti
Zásady hygieny
při dojení
Kryptosporidióza
telat
CS03_CoverJuni.indd 2
26-05-14 10:37
CS03-p02.indd 2
23-05-14 09:03
Z
O BSAHU
NOVINKY
4
9
17
31
Z domova i ze světa
Info CRV Czech Republic
Info Agropartner
Info De Heus
ŠLECHTĚNÍ
6
12
22
26
28
32
Ukazatele zdraví ve šlechtění skotu
TOP české strakaté
TOP holštýn
Testace programu CZ ČESTR
Proč je SireMatch nejpoužívanější?
Genomičtí býci
R E P O R TÁ Ž Z FA R M Y
10 Technologie budoucnosti
V Ý Ž I VA
14 Jak zvýšit produkci mléka volbou
vhodných pícnin?
DOJENÍ
18 Zásady hygieny při dojení
Z VETERINÁRNÍ PRAXE
21 Kryptosporidióza telat
TECHNOLOGIE CHOVU
24 První Lely Vector v ČR v provozu
AGROCONTRACT
Mikuláš, a.s.
„Efektivní využití kejdy
a její aplikace.“ 10
Jaap van der Knaap
Zlepšováním kvality mléka zvyšujete své zisky
V
e Spojených státech amerických je
stále možné dodávat zpracovatelům
mléko s obsahem 750 000 somatických
buněk v 1 ml bez jakékoliv penalizace.
Je to překvapivé, neboť ve většině ostatních zemí se maximum obsahu somatických buněk pohybuje kolem 400 000 pro
mléko první třídy. V některých zemích
dokonce zpracovatelé poskytují extra příplatky za dodání mléka s obsahem somatických buněk nižším než 300 000. Dodání mléka v dobré kvalitě znamená vyšší
cenu za mléko, a to je to, co se počítá.
Export mléčných produktů ze Spojených
států během posledních dvou let rapidně
vzrostl. Země, které tyto mléčné produkty dovážejí, však požadují, aby byly vyrobeny z mléka s maximálním obsahem
somatických buněk do 400 000. A proto
zpracovatelé mléka ve Spojených státech
motivují své dodavatele ke snižování obsahu somatických buněk v mléce různými příplatky a bonusy. A zdá se, že to
funguje; celostátní průměrný obsah
somatických buněk klesá. Snížení počtu
somatických buněk v mléčném tanku
neznamená pouze vyšší cenu za mléko.
Krávy jsou zdravější a užitkovost vyšší.
Mnoho chovatelů, kteří se zaměřili na
zlepšování zdravotního stavu vemen,
současně navýšili mléčnou produkci
svých krav.
Červnové číslo Chovu skotu je zaměřeno
na zdravotní stav mléčné žlázy. Na straně
6 si můžete přečíst, jak lze šlechtěním
zlepšovat zdravotní stav vemene. Používání správných býků – zlepšovatelů je
tím prvním krokem.
Hygiena, dojicí technika, krmení, ustájení a klima, to je jen několik faktorů ovlivňujících kvalitu mléka. Zaběhlé zvyky se
těžko mění. Jestliže Vaši dojiči nepoužívají rukavice nebo nemění utěrku pro každou krávu, nebude lehké něco změnit.
Ale vězte, že zlepšováním kvality mléka
zvyšujete své zisky.
Výživa
Nové traviny
Technologie chovu
Farma v Boubíně
Šlechtění
Program SireMatch
14
24
28
Kvalita píce určuje kvalitu
celé krmné dávky a tím
i produkci mléka.
První automatický systém
krmení Lely Vector v České
republice v provozu!
Program SireMatch nyní
v ČR využívá 350 chovatelů
ve více než 400 stájích.
CH OVS K OT U
CS03_Contents.indd 3
ČE RV E N
2 0 1 4
3
26-05-14 11:56
Z
d o m o va
i
Z e
S v ě Ta
Telecí hry nejen pro zábavu
Sledování hrajících si telat není jen zábava, můžeme se tak hodně dozvědět o zdraví, pohodě a welfare telat v jejich současných podmínkách ustájení.
Často přehlíženým a opomíjeným, přesto
však velmi důležitým indikátorem zdraví
a pohody holštýnských telat je sledování
jejich etologických projevů. Telata mají
dva druhy „herního“ chování: lokomoční
a sociální. Lokomoční projevy zahrnují
běh, klus, cval, vyhazování a kopání bez
interakce mezi ostatními telaty, a to zejména pokud jsou ustájeny individuálně.
Přestože telata nemají při takovém ustájení přímý kontakt, často můžeme tyto lo-
komoční projevy pozorovat paralelně prováděné u více telat současně.
Sociální hry mohou telata provozovat, pokud jsou ustájena skupinově. Mezi sociální hry zahrnujeme veškeré aspekty pohybových her ve dvojicích nebo skupinách
doplněné o trkání a šťouchání se hlavou.
Někteří etologové do těchto her zahrnují
i válení se v podestýlce, trkání do hrazení
kotce, třesení hlavou, skoky a pády a další
pohybové projevy.
Hry jsou obecně považovány za projev
dobrých životních podmínek telat, protože telata mají motivaci si hrát pouze v momentě, kdy jsou naplněny jejich základní
potřeby a mají dostatek další energie. Základní potřeby telat zahrnují výživu, prostor na odpočinek a nepřítomnost bolesti
nebo nemoci. Studie ukazují, že za lepší
úrovně výživy si telata hrají více. Naopak
při horší úrovni výživy se herní projevy
telat vytrácí. Během nemoci mizí úplně,
telata pravděpodobně šetří energetickými
rezervami a projevy omezují na pohyb,
který je nezbytný pro přežití. Protože se
herní chování vyskytuje pouze při dobrém zdravotním stavu, může být jeho absence prvním příznakem zdravotní nepohody telat. Denní sledování běžného
dovádění telat se tak může pro cvičené
oko stát nástrojem k prvotnímu odhalení
zdravotních komplikací a tím i včasnějšímu zahájení léčby.
překlad z HOARD’S DAIRYMAN 3/2014
Zdroj: http://holstein.cz, 26.3.2014
Schmallenbergský virus stále hrozbou?
Po dvou letech od propuknutí infekce
Schmallenbergského viru v Evropě se
ukazuje, že 80 % zvířat má vytvořenu
imunitu proti této nákaze. Podle výsledků studie nizozemského Central Veterinary Institute (CVI) ve Wageningenu,
která byla provedena na farmách se skotem ve východním Nizozemsku, vědci
zjistili, že dlouhodobá ochrana proti
Schmallenbergskému viru se však vyskytuje pouze u dospělého skotu.
Telata narozená od infikovaných matek
získávají sice prostřednictvím mleziva
protilátky, nicméně ty během čtyř až
šesti měsíců mizí. Studie zároveň ukázala, že virus se stále vyskytuje i na farmách, kde je dospělé stádo imunní
a může tak být infikován mladý skot,
který je k nákaze stále vnímavý.
Zdroj: http://www.cschms.cz, 6.5.2014
4
Jak jedovatý je
starček přímětník?
Na nebezpečí příjmu již malého množství
starčeku přímětníku v seně zejména pro
koně upozorňují němečtí odborníci.
Jedovatý starček přímětník se stále šíří.
Přibývání ladem ležící orné půdy, nevhodná extenzifikace trvalých travních porostů a chybně prováděný management mohou jeho šíření urychlovat. Šíření také
napomáhají stále častější roky s déle trvajícími periodami sucha. Žlutě kvetoucí
rostliny jsou jedovaté. Pasoucí se zvířata
se starčeku v porostu kvůli obsahu hořkých látek v podstatě vyhýbají. Sušením
píce však tyto látky vyprchají, zatímco toxiny zůstanou a pro zvířata pak není problém rostliny v suchém stavu pozřít. Zemědělcům proto nezbývá nic jiného, než
rostliny před sečí vytrhat. Vysoká intenzita využívání totiž nevede k jejich likvidaci, rostliny zůstávají déle vitální a mohou
přežívat několik let. Obsažené pyrrolizidinové alkaloidy jsou v těle skotu, ovcí
a koní metabolizovány na škodlivé látky
a vedou k akutní nebo chronické intoxikaci (poškození jater). Obzvláště nebezpečné
na této látce je, že se nevylučuje, ale kumuluje v těle, především v játrech. Proto i
opakovaný příjem malého množství vede
k otravě, která má smrtelný průběh, protože neexistuje žádná možnost léčby. Různá užitková zvířata reagují na toxické látky rozdílně. Obzvlášť ohroženi jsou koně,
u nichž stačí k úhynu 2,4 kg v seně. Skot
je o něco méně citlivý a největší množství
toxinů snášejí ovce a kozy. Nebezpečí
je značné, protože jediný vzrostlý prýt
v průměru váží v čerstvém stavu přibližně
70 g a v suchém stavu přibližně 10 g.
15 prýtů tak odpovídá 1 000 g čerstvé
hmotnosti nebo 150 g sušiny. Pokud skot
o hmotnosti 700 kg toto množství pozře
100krát, je pro něj tato dávka letální. Mělo
by se proto důsledně dbát na to, aby nedošlo k žádnému zkrmování, protože první
poškození lze při chronickém průběhu
očekávat již po příjmu výrazně nižší krmné dávky. Účinek na plod nastává při podstatně nižším množství.
http://www.topagrar.com/news/Home-top-News-So-giftig-ist-Jakobskreuzkraut-1201617.
html, Zdroj: ÚZEI, agronavigator.cz, 31.7.2013
C H O CV HS O
K O
V ST K
U O ČT eUR v
ú
ř eínjNo
en
r2 0 12 40 0 9
CS03_cow talk.indd 4
26-05-14 10:58
Říjové projevy jsou slabší u krav s vysokým
počtem somatických buněk v mléce
Krávy, které se potýkají s vysokým počtem somatických buněk, často vykazují
snížení reprodukčních schopností. Výzkumníci ve Velké Británii se snažili vysvětlit tuto souvislost. Výsledky jejich práce byly publikovány v časopise Animal
Reproduction Science.
Testovaná skupina krav mezi 30. a 80.
dnem laktace byla rozdělena do skupin
podle výskytu laminitid a počtu somatických buněk s cílem odhalit, zda odchylky
v hormonálních profilech jsou zodpověd-
Z
Va š i c h
né za snížení četnosti ovulace u kulhajících krav a krav s vysokým počtem SB.
Zvířata byla rozdělena do 3 skupin: zdravé, s vysokým počtem SB a s vysokým
počtem SB a laminitidou. Folikulární fáze
všech dojnic byla následně synchronizována podáním gonadotropinu a prostaglandinu (PG). Hladina PG a koncentrace
estradiolu v krevní plazmě byla u všech
tří skupin obdobná.
Dalším cílem bylo zjistit, jestli vysoký
počet SB způsobuje odchylky v říjových
projevech dojnic. Interval od podání PG
do nástupu říje byl delší pro krávy s vysokým počtem SB. Navíc u těchto zvířat byly
projevy říje mnohem méně patrné.
Hladina progesteronu a 2x denně zjišťované koncentrace estradiolu se u krav s kombinací laminitidy a vysokého počtu SB nelišily od skupiny krav se zvýšeným počtem SB. Pouze projevy říje byly ještě nevýraznější než u předchozí skupiny.
překlad z HOARD’S DAIRYMAN 11/2013
Zdroj: http://holstein.cz, 20.11.2013
f o t o g R a f i í
Vážení a milí čtenáři,
zde na tomto místě máte příležitost podělit se s ostatními čtenáři o zajímavé,
neobvyklé a případně humorné záběry
z Vašeho fotoarchivu. Věříme, že mezi
Vašimi fotografiemi je ukryta řada snímků, které dokážou přinést radost, a proto
stojí za to, je tímto způsobem sdílet
s druhými. Sjednocujícím prvkem této
rubriky je skot. Dalšími požadavky
jsou ostrost, vysoké rozlišení a formát
„naležato“.
.....ty mě ale neolizuj!
Foto: Zuzana Bromová
těšíme se na Vaše fotopříspěvky
na e-mailové adrese:
[email protected]
CH O
CH
VO
S KV OS T
KU
O Tú
řUínj o
Če En
r R V2E0N0 92 0 1 4
CS03_cow talk.indd 5
5
26-05-14 10:58
Š L E C H T Ě N Í
Vývoj plemenných hodnot pro mastitidy na b
Ukazatele zdraví v
Příspěveks ez abýváprakti ckýmpří kladem
vývoje plemenných hodnot pro mastitidy
v Německu. Vychází z diskuzí na kongresu
Interbull v roce 2013 ve Francii v Nantes,
zejména z příspěvku autorů: H. Täuberta,
S. Rensinga, K.-F. Stocka a F. Reinhardta.
autor Ing. Pavel Bucek, ČMSCH, a. s.
Z
dravotní stav mléčné žlázy je ekonomicky
významný ukazatel u mléčného skotu. Mastitidy představují jednu z nejvýznamnějších
příčin vyřazování. Ve většině zemí nejsou data
o přímých mastitidách dostupná anebo jsou
k dispozici pouze pro malou část krav v kontrole užitkovosti. Z tohoto důvodu se využívá počet somatických buněk jako nepřímý ukazatel.
V Německu je počet somatických buněk k dispozici pro všechny krávy v kontrole užitkovosti
na měsíční bázi. Pro odhad plemenných hodnot
je tento ukazatel využíván na logaritmické stupnici, jako skóre počtu somatických buněk (SCS)
a publikované plemenné hodnoty reprezentují
rozdíly skóre počtu somatických buněk na prvních třech laktacích. Význam tohoto ukazatele
ve šlechtění je zřejmý a jako příklad lze uvést
váhu 7 % v německém selekčním indexu RZG,
jehož součástí je skóre počtu somatických buněk
od roku 1997. Skóre počtu somatických buněk
je mimo jiné částí komplexní funkční dlouhověkosti. Význam zdravotního stavu mléčné žlázy
v celkovém selekčním indexu je proto vyšší než
jeho podíl zakomponovaný do tohoto indexu.
Aktuálně se odhadnuté genetické korelace mezi
mastitidami a počtem somatických buněk pohybují mezi 0,5 až 0,8. Dědivost pro mastitidy, jako
přímého ukazatele, se pohybuje mezi 4 až 8 %.
U somatických buněk je dědivost vyšší, většinou
v intervalu mezi 20 až 30 % a jejich využití jako
nepřímého ukazatele pro selekci mastitid je
možné. V každém případě je vhodnější využívat
mastitidy. Údaje o mastitidách vyžadují zavedení dodatečného systému pro kontrolu zdraví.
Kromě Skandinávie nejsou údaje o mastitidách
dostupné pro všechny krávy. Kontrola zdraví se
zavádí v současné době v mnoha zemích, včetně
Německa, ale většinou ne na celé populaci. Celá
řada zemí zavedla odhad plemenných hodnot
6
C HOVSK OTU
CS03_MainArticle.indd 6
ú
ř
č ín
E jRo
e Vn
rE N 2 0
209
14
26-05-14 14:38
tidy na bázi výsledků počtu somatických buněk
ví ve šlechtění skotu
pro klinické mastitidy. Plemenné hodnoty pro
býky jsou většinou indexy kombinující mastitidy a nepřímý ukazatel skóre počtu somatických
buněk. Protože je k dispozici relativně málo dat
o mastitidách v porovnání s dostupnými daty
pro skóre počtu somatických buněk, přínos
mastitid v selekčním indexu je malý a publikované údaje indexů mastitid (zdravotního stavu
mléčné žlázy), zejména u mladých býků s omezeným počtem dcer, jsou více méně nepřímý
ukazatel než přímé mastitidy. Plemenné hodnoty pro skóre počtu somatických buněk za celou laktaci (305 dnů) mají nevýhodu, že vrcholy
počtu případů klinických mastitid jsou „zředěné“ v průměru skóre počtu somatických buněk.
Z tohoto důvodu byly analyzovány alternativní
definice těchto ukazatelů k odhadu (předpovědi)
klinických a subklinických mastitid. Například
výsledky z kontrolního dne pro počet somatických buněk byly definovány při nadměrném
počtu somatických buněk (více než 500 000 SB
v 1 ml mléka) a směrodatná odchylka počtu somatických buněk byla využita jako indikátor
výskytu mastitid. Genetické korelace byly vyšší
v porovnání s alternativními ukazateli (přímým
měřením) na úrovni 0,62 až 0,82. V rutinní genetické evaluaci pro skóre počtu somatických
buněk s Random-Regression-Test-Day-Modelem
(RRTDM) jsou korigovány tyto efekty: laktační
stádium stáda*roku*sezónního průměru počtu
somatických buněk.
Cílem studie bylo vyhodnotit, jestli mohou být
využita data z RRTDM novým způsobem k odvození informací o mastitidách.
Materiál, metody a výsledky
Rutinní RRTDM pro holštýnský skot v Německu
je založen na měsíčních testech počtu somatických buněk pro všechny krávy v kontrole užitkovosti. Aktuální databáze zahrnuje téměř
19 miliónů krav od 340 000 otců.
Fenotypová užitkovost je všeobecně rozčleněna
na následující komponenty P = G + E + e. Fenotyp může být rozdělen na genetickou (G) a environmentální (E) komponentu. Efekty, které nejsou vysvětleny ve statistickém modelu, jsou
sumarizovány v reziduálním efektu.
Reziduální efekt zahrnuje efekt obsahující fenotypová měření nevysvětlitelná environmentálním nebo genetickým efektem. Lze předpokládat, že extrémní hodnoty této chyby jsou
způsobeny jedinečnými událostmi během laktace, například mastitidami. Pokud mají mastitidy skutečně efekt na reziduální chybu, potom
CC
HH
OO
VV
S K
S K
OO
TT
U Uč ú
ř
E R
ínjVo
e En
rN
CS03_MainArticle.indd 7
2 0 1
04
9
7
26-05-14 14:38
Š L E C H T Ě N Í
laktace
s výskytem
mastitidy
bez
mastitid
celkem
1.
2.
3.
všechny
12 017
11 943
10 375
32 163
14 784
10 757
6 622
34 335
26 801
22 700
16 997
66 498
Tab. 1: Záznamy o mastitidách v kontrole
zdraví
STD
N_SCS
STD
N_SCS
0,09
0,22
0,76
0,04
Tab. 3: Odhad genetických parametrů pro
alternativní ukazatele k mastitidám
počet výskytů mastitid
směrodatná
uvnitř laktace
odchylka reziduí
0
1
2
0,74
1,16
1,39
N_SCS
N_RES
RZS (relativní plemenné hodnoty pro
zdravotní stav mléčné žlázy)
0,22
0,55
1,11
0,35
0,61
1,01
105,7
103,1
100,1
Tab. 2: Průměry pro analyzované ukazatele v laktacích s rozdílným počtem výskytu mastitid
tento ukazatel může být příležitostí pro
indikaci mastitid.
Na základě reziduí byly analyzovány čtyři ukazatele:
• N_RES: počet extrémních reziduí kontrolních dnů během (uvnitř) laktace;
• STD: směrodatná odchylka reziduí plemenných hodnot počtu somatických
buněk uvnitř laktace;
• N_SCS: počet extrémních hodnot skóre počtu somatických buněk uvnitř
laktace;
• RZS: relativní plemenné hodnoty pro
skóre počtu somatických buněk, vyjádřené jako dílčí selekční index.
K validaci předpovědního potenciálu
těchto čtyř ukazatelů aktuálního pozorování mastitid byly použity výsledky
v německých projektech GKUH and
BHNP (Stock et al., 2013). V těchto projektech jsou k dispozici podrobné údaje
o výskytu mastitid. Počet laktací s mastitidami je uveden v tabulce 1. Byly evidovány případy výskytu mastitid i případy
bez výskytu mastitid. Relativně vysoký
výskyt mastitid u krav na první laktaci v porovnání s výskytem u krav bez
výskytu mastitidy musí být interpretován v kontextu přesné definice krav bez
mastitidy.
Výsledky a diskuze
Přehledy o rozdílech reziduí, počet extrémních reziduí a počet somatických
buněk a jako dodatečný ukazatel průměr relativních plemenných hodnot
skóre počtu somatických buněk SCS
(RZS) v laktacích s výskytem a bez výskytu mastitid jsou uvedeny v tabulce 2.
Rozdíly jsou průkazné u případů s mastitidami i bez mastitid.
Vlivy definovaných ukazatelů na sledované vlastnosti byly analyzovány s využitím R-Square analýzy. STD má nejvyšší
vliv na výskyt mastitid, dále následuje
počet extrémních hodnot skóre počtu
somatických buněk. Zbylé ukazatele
mají pouze malý dodatečný vliv na hodnotu R-Square.
Na základě těchto výsledků u dvou ukazatelů STD a N_SCS byly vybrány alternativní ukazatele k mastitidám. Pro tyto ukazatele byly spočítány genetické
parametry. Jako model byl vybrán sire
model, u kterého byla vykázána lepší
konvergence. Výsledky jsou uvedeny
8
C H O VSKOTU
CS03_MainArticle.indd 8
ČERVEN
v tabulce 3. Dědivosti byly pro STD 0,09
a pro N_SCS 0,04. Genetická korelace
mezi těmito dvěma ukazateli byla 0,76.
Dědivost pro N_SCS je podobná jako
v literatuře.
Z výsledků celé řady výzkumných prací
vyplývá, že ukazatel STD má celou řadu
výhod, dokonce i v porovnání s mastitidami, které se zaznamenávají přímo
a jsou dostupné pro všechny krávy. Podle
definice může být mastitida zaznamenána pouze v případě, když je záznam proveden a kráva je ošetřena veterinářem.
Závěr
Informace o počtu somatických buněk
v Německu jsou dostupné pro všechny
krávy za celou laktaci (všechny kontrolní dny). Záznam výskytu mastitid započal na regionální bázi v celé řadě projektů, ale data nebyla k dispozici pro většinu
krav. Kromě Skandinávie je tento problém patrný ve všech zemích. Je zřejmé,
že lze ukazatel STD využít pro měření
mastitid přímo. STD je dostupné pro
všechny krávy při národní evaluaci skóre počtu somatických buněk a je to rozdílný ukazatel v porovnání s fenotypovými hodnotami skóre počtu somatických
buněk. Ukazuje ale podobné korelace se
skóre počtu somatických buněk a s výskytem mastitid. S dědivostí 0,09 nabízí
perspektivní ukazatel pro rutinní odhad
mastitid bez dodatečných požadavků na
sběr dalších dat. Rutinní evaluace pro
mastitidy s pomocí ukazatele STD může
být snadno zavedena v zemích, kde je
k dispozici odhad plemenných hodnot
pro skóre počtu somatických buněk.
Ukazatel je dostupný i historicky. Všechny dcery prověřených býků mohou být
prověřeny na mastitidy a následně je
možný odhad plemenných hodnot s pomocí genomických plemenných hodnot
na stejné referenční populaci jako pro
skóre počtu somatických buněk. Korelace mezi zeměmi v MACE jsou vysoké
a stejně vysoké korelace lze očekávat při
využití tohoto ukazatele STD. Vysoké korelace STD v MACE pro mastitidy budou
další nepřímou validací STD jako ukazatele charakterizujícího výskyt mastitid.
V Německu bude proveden odhad plemenných hodnot pro STD pro celou populaci a poté zaslán do TEST RUNU v Interbullu. l
2014
26-05-14 14:39
INFO CRV CZECH REPUBLIC
Zapište si do diáře
Rádi bychom vás pozvali na letní výstavy a chovatelské dny, kterých se
CRV účastní, případně je pořádá:
ČERVEN
4.6.
5.6.
ORLICKÝ POHÁR
PŘEHLÍDKA ZDISLAVICE
26.6.
14.6.
KROMĚŘÍŽ
KRALOVICE
Bližší informace získáte na www.crvcz.cz, www.facebook.com/crvcz nebo u konzulentů CRV.
Unikátní sestavy CRV
Společnost CRV nabízí nově zákazníkům vlastní nový produkt pro řízení stáda. Unikátní sestavy přinášejí chovatelům podrobné rozbory kontroly užitkovosti zaměřené na detailní části k jednotlivým položkám KU. Tento program
se soustředí jak na sestavy přehledové
a rozborové, tak na operativní sestavy
pro každodenní využití.
Přehledové sestavy se zaměřují na rozbory
produkce mléka, složek a také predikce
produkce pro jednotlivé skupiny zvířat.
Detailní rozbory somatických buněk pomáhají chovatelům pracovat se stádem
tak, aby docházelo k trvalému snižování
počtu problematických zvířat. Důležitou součástí jsou i přehledové sestavy
reprodukce, kde chovatel najde vývoj
vlastních reprodukčních ukazatelů, a to
ve srovnání za čtvrtletí, pololetí a rok.
Operativní sestavy chovatelům pomáhají
s každodenními úkoly na farmě, jako
jsou přehledy zvířat k inseminaci, telení, zasušení atd. Kalendář krav pak
umožní naplánovat si např. týdenní
úkony na farmě.
Důležitou součástí programu je podpora konzulentů a specializovaného týmu
lidí z CRV, kteří jsou chovatelům vždy
„po ruce“, aby jim s unikátními sestavami pomohli.
Neváhejte proto kontaktovat svého
konzulenta CRV pro více informací
a praktickou ukázku programu přímo
na vašich datech!
CH OVS K OT U
CS03_CRVNews.indd 9
ČE RV E N
2 0 1 4
9
26-05-14 11:26
O
FA R M Ě
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s.
Nejúspěšnější prvovýrobce mléka na Slovensku.
Kromě toho se věnuje rostlinné výrobě, aplikaci kejdy a prodeji technologií.
Nové Zámky
Slovenská republika
Počet krav:
Užitkovost:
Rozloha:
Zaměstnanců:
Kontakt:
905 dojnic H
12 559 kgM, 3,88 %T, 3,18 %B
5 500 ha
80
[email protected]
Ú
vodní slovo a přivítání asi 100 návštěvníků patřilo Mgr. Martinu Záhumenskému, po kterém následovala
prezentace zástupce dánské společnosti
Agrometer o využití kejdy jako organického hnojiva v rostlinné výrobě. Srovnání jednotlivých způsobů aplikace z hlediska efektivnosti, úniku amoniaku, ale
např. i míry poškození půdy při aplikaci,
představil konzultant farmářů v Dánsku,
Torkild Sondergaard Birkmose. Viliam
Korpáš, vedoucí živočišné výroby ve společnosti a manažer chovu skotu na farmě
dojnic v Mikuláši, mluvil o vývoji chovu
dojnic a jejich ustájení.
Počátky uspěšné produkce
Farma v Mikuláši patří, stejně jako mléčná farma v nedaleké Jasové, do holdingu
AGROCONTRACT, který má celkem 1 800
holštýnských dojnic a hospodaří na téměř 5 500 ha půdy. Historie naší spolupráce sahá až do roku 1993, kdy bylo do
Mikuláše prostřednictvím firmy KESA
dovezeno prvních 26 holštýnských jalovic z Nizozemska a byly používány inseminační dávky od společnosti Holland
Genetics. V roce 1994 při vazném ustájení na slámě bylo na farmě 212 dojnic
s průměrnou užitkovostí 2 989 kg mléka,
a v témže roce byla v rámci Slovenska
i České republiky spuštěna vůbec první
dojírna BouMatic 2x10, která je na farmě
využívána dodnes a během 24 hodin podojí 3x celé stádo dojnic. V průběhu následujících dvaceti let se počet dojnic postupně zvyšoval až na současných 905 ks
a s průměrnou užitkovostí 12 559 kg mléka s 3,88 %T a 3,18 %B se AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. dostal na první místo
v žebříčku hodnocení mléčných farem na
Slovensku. Stejně jako se vyvíjel počet
dojnic, tak svým vývojem prošel i způsob
ustájení. Ačkoliv byly později využívané
matrace, piliny či sláma pro zvířata daleko lepší než původní vazné ustájení, každý z těchto způsobů měl i své nevýhody
– u matrací např. otlaky a odřeniny, u pilin a drcené slámy pak vysoká prašnost
a nemalé finanční náklady, které vedení
10
C HOVSK OTU
CS03_SlovakFarm.indd 10
Efektivní využití kejdy a její aplikace
Technologie
budoucnosti
Na začátku dubna uspořádala slovenská společnost AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. seminář o využití a efektivní aplikaci kejdy
do půdy včetně praktické ukázky na farmě v Mikuláši (okr. Nové
Zámky), kde je ustájeno 905 holštýnských dojnic.
autor Martina Sasáková
farmy neustále motivovaly k hledání dalších řešení. Vzhledem k tomu, že je na
farmě v Mikuláši roční produkce kejdy
cca 35 000 m3, začali se zajímat i o možnost podestýlání tepelně upraveným separátem, a právě tuto technologii začali
plně využívat v roce 2013. K tepelné úpravě slouží kompostér Bedding Master od
společnosti DairyTech, který zpracuje za
den až 20 m3 podestýlky. Takto upravený
separát má obsah sušiny 40–44 % oproti
36–38 % před zpracováním a je bakteriologicky sterilní. Po ročním využívání
technologie jsou s výsledky velmi spokojeni. Kromě nemalé úspory nákladů oproti jiným stelivům (současné náklady jsou
pouze 30 €/den) a faktu, že zdroj podestýlky – kejdu – mají na farmě neustále
k dispozici, je pozitivní vliv vidět i na zvířatech samotných. Krávy mají maximální
komfort a jejich spokojenost je vidět už
na první pohled, když vejdete do stáje.
Podestýlání separátem je snazší i pro pracovníky díky prakticky nulové prašnosti,
a v neposlední řadě je následná manipulace pouze s tekutou frakcí kejdy jednodušší při aplikaci do půdy a také šetrnější
k čerpadlům a dalším zařízením.
Efektivní využití kejdy
S výčtem pozitiv této technologie pokračoval i Ing. Marián Záhumenský, který
svoji pozornost soustředil na srovnání
způsobů aplikace kejdy v minulosti až po
současnost, kdy využívají nejmodernější
samochodný aplikátor SDS 7200, který
rovněž představil ve své prezentaci jeden
z majitelů dánské společnosti Agrometer
Peter G. Pedersen.
V minulosti byl pro aplikaci kejdy využíván, stejně jako na většině farem, fekální
vůz (zn. Zunhammer, Annaburger) s traktorem, který jednak nebyl schopen přesné a stejnoměrné aplikace, ale také docházelo k nadměrnému poškozování půdy a rostlin. Kromě těchto faktorů bylo
nutné vyvážet kejdu jen v určitých ročních obdobích, a i tak se tato činnost vět-
Samochodný aplikátor kejdy Agrometer SDS 7200
Ú
Ř
Č ÍN
E JRO
E VN
RE N 2 0
209
14
26-05-14 10:52
Komfort krav zaručuje vysokou produkci
šinou setkala s negativními reakcemi
obyvatel obce kvůli znečištění silnic, velkému provozu a zápachu.
V dalším období v Mikuláši používali
Challenger TerraGator, se kterým se práce sice již usnadnila, ale stále nebyla
dostatečně efektivní. Při dvousměnném
provozu, kdy všechny potřebné stroje
muselo obsluhovat celkem 18 lidí, bylo
za 24 hodin do půdy aplikováno cca
1 500 m3 kejdy při spotřebě 1 360 litrů
nafty. Navíc i zde docházelo k utláčení
a ničení půdy díky velkému množství potřebné těžké techniky – kromě samotného stroje TerraGator bylo nutné na pole
přepravit zásobník Elefant, Tatry s vlekem, a i nadále fekální vůz Annaburger
s traktorem, který neustále dovážel kejdu
do mezizásobníku Elefant.
Další technologie už byly nakoupeny
od firmy Agrometer, konkrétně tažený
aplikátor SRS 1200 společně s půdním
injektorem SN 800, který je schopný za
24 hodin při dvousměnném provozu,
obsluze 4 pracovníky a spotřebě nafty
953 litrů aplikovat až 1 800 m3 kejdy
v přesně naprogramované dávce na hektar. Nejnovějším přírůstkem je samochodný aplikátor SDS 7200, který má
rozpětí aplikačních ramen až 36 metrů,
díky kterému je přejíždění po polích sníženo na minimum. Navíc není nutné na
pole přepravovat další těžkou techniku,
protože aplikátor je pomocí hadice, která dosáhne až do vzdálenosti 4 kilometrů, napojen přímo na čerpadlo u zásobníku na farmě. Pomocí přídavného
čerpadla lze vzdálenost prodloužit až na
9 kilometrů. Kromě vyjmenovaných výhod je u této technologie i vysoká efektivita, kdy je možné při dvousměnném
provozu, obsluze dvěma pracovníky a dvě-
Sušič separátu, který v SR a ČR zastupuje firma AGROCONTRACT Mikuláš, a.s.
ma pomocníky na 2 hodiny a spotřebě
930 litrů nafty za 24 hodin aplikovat až
3 000 m3 kejdy.
O kvalitě těchto technologií nepochybně
svědčí i fakt, že AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. smluvně poskytuje služby v oblasti aplikace kejdy i jiným významným
podnikům na Slovensku, jako jsou např.
Pigagro s.r.o., Dan-Slovakia Agrar a.s.
a AGRO-FOX s.r.o.
Zdařilé investice
Společnost AGROCONTRACT Mikuláš, a.s.
využívá velmi efektivním způsobem kejdu jako vysocekvalitní vícesložkové hnojivo, v jehož m3 je až 3,7 kg N, 0,6 kg P,
0,5 kg K a PH v hodnotě 7,0 až 7,2, ve velmi přijatelné formě pro rostliny. Tímto
společnost šetří nemalé finanční prostředky na průmyslových hnojivech. Zároveň separací kejdy a její následnou tepelnou úpravou vyprodukuje dostatek
velmi kvalitního separátu, který používají jako podestýlku do lehacích boxů. Tato
podestýlka zajišťuje komfortní ležení zvířat, a to za velmi nízkých provozních nákladů. Po více než ročních zkušenostech
s používáním tohoto tepelně upraveného
separátu nainstaluje firma stejnou technologii i na svou druhou farmu v Jasové,
kde je ustájeno 910 dojnic.
Obě výše popsané investice jsou ekonomicky velmi vydařené a předběhly dobu.
Z tohoto důvodu si společnost AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. po realizaci investic
smluvně zajistila s dodavateli technologií
jejich výhradní zastoupení pro český
a slovenský trh včetně servisu. l
CC
HH
OO
VV
S K
S K
OO
TT
U Uč ú
ř
E R
ínjVo
e En
rN
CS03_SlovakFarm.indd 11
2 0 1
04
9
11
26-05-14 10:52
T O P
Č E S K É
S T R A K A T É
Dubnové výsledky býků v České republice
Plemenné hodnoty C býků
Pět býků z našeho šlechtitelského programu CZ ČESTR je mezi
sedmičkou nejlepších býků v České republice!
autor Danuše Kolářová
A
čkoli poslední plemenné hodnoty
nepřinesly žádné podstatné novinky
oproti výsledkům z prosince loňského
roku, pohled na pořadí nejlepších býků
podle souhrnného indexu SIC je velice potěšitelný. Guitar, Galileo, Erogen
a Glorie patří mezi stálice připařovacích
plánů.
TOP 30 SIC
Mezi nejlepších třicet býků se z nižších
příček dostal i Impulse (minule 37. místo), který má však poněkud horší hodnocení končetin a hlavně vemen dcer
(94-94-92-86). O třicet míst si polepšil
Rureif, kterému se započítaly první dcery na druhých laktacích a na 29. místě i Generalisimus s hodnocením dcer
93-101-97-95. Jedinou novinkou v první
třicítce býků je Inkvizitor RAD-364 narozený v chovu pana Drhovského, který
je teprve jeho druhým býkem vybraným
do inseminace a testovaným v našem
programu. Otcem Inkvizitora je německý býk Imposium RAD-277 a matka je
po francouzském býku Ibidem UF-025.
Pochází z dvojčat a také jeho bratr prošel
RAD-364 Inkvizitor
12
úspěšně naší odchovnou a byl prodán do
přirozené plemenitby.
Mezi býky s indexem SIC nad 120 se
z nových mladých zařadili Imperial
TAR-076 z KLAS Nekoř a Manitogen pocházející z Německa.
Velice solidní výsledky na dcerách v České republice potvrzuje i Ricki BCH-102,
kterého nabízíme do připařování a jehož
jsme v minulosti použili i jako otce býků
v našem programu.
Další novinky
V TOP SIC se také setkáte s informací
o genetických vadách a odchylkách, které jsou u býků zjišťovány. Podrobnou informaci přinesl Zpravodaj Svazu chovatelů českého strakatého skotu v čísle
3/2013 a 1/2014, tak jen velmi stručně.
U prověřených býků se různé genetické
odchylky vyskytují pouze v heterozygotní formě, která nemá přímý vliv na kvalitu potomstva. Z býků otestovaných na
genetické odchylky se mezi prověřenými
setkáme s označením TPH+- (Erogen,
Hermelín, Gladis), které označuje heterozygotní založení pro tzv. samovolné
krvácení. V České republice mi není známo, že bychom se s tímto onemocněním
v praxi setkali. Z býků referenční báze,
které máme také otestovány, je heterozygotem RAD-178 Cansar a RAD-071.
Další zkratkou, kterou u některých býků
naleznete, je BMSH+-. Ta značí heterozygoty v odchylce způsobující zhoršenou
samčí plodnost (Impulse, Inkvizitor,
Golli, Hunter). Z našich starých býků má
stejné heterozygotní založení Cansar
a Dzentlmen. Tato odchylka má ale význam jen pro produkci plemenných
býků, tudíž pro připařování matek býků.
Třetí zkratkou, kterou můžete v TOP SIC
najít, je FH2H+-, označující heterozygoty s odchylkou zhoršeného růstu (Homer), homozygotně založení jedinci se
rodí s normální porodní hmotností, ale
jejich vývin se během 1–2 měsíců výrazně zpomaluje. Výskyt této alely je
v ČR ojedinělý (z našich býků ZEL-078),
takže pravděpodobnost projevu při náhodném zapouštění je cca u 1 telete
z 2 000 narozených.
Kdo hledá, najde
Většina těchto alel se v malé míře vyskytuje v naší populaci skotu již dlouhou
dobu, ale s rozvojem genetiky dokážeme
stále přesněji popsat jejich vliv. Z praktického hlediska se potvrzuje staré dobré pravidlo o zajištění co nejnižší příbuzenské plemenitby v užitkových chovech.
Záměrná příbuzenská plemenitba se
musí provádět vždy s maximální znalostí všech možných důsledků.
Při zušlechťování skotu tak mají stále
větší význam programy, které jsou
schopné pohlídat celou řadu znaků a ty
nežádoucí postupně v populaci snižovat.
Kategorické vyřazení všech zvířat s nějakou genetickou odchylkou není prakticky proveditelné a bylo by velkým krokem zpět. Přišli bychom jednak o zvířata
se špičkovou produkcí a velice bychom
snížili variabilitu v populaci, což by mělo
za důsledek vznik dalších genetických
vad. Důležité je, že heterozygotně založení jedinci jsou naprosto zdravá a pro
chov bez problémů použitelná zvířata.
Šlechtitelské programy již pracují se
znalostí nových dat a také jim přizpůsobují připařování matek býků i výběr plemeníků do inseminace. l
V EEC
T EH EOL VT S JKAONTUUA R
Ú
Č IN
E RO
1 V/RE2 N 2 02 0 91 4
CS03_ProvenFleckvieh.indd 12
26-05-14 11:43
RPH
por.
p
RPH
-ram
RPH
-osv
RPH
-kon
RPH
-vem
PH %
T
PH-k
gB
RPH
-vlpl
RPH
-pldc
RPH
-SB
DSIrep
DSIdlh
PH M
kg
137
137
135
135
134
134
134
133
133
131
131
131
130
130
130
129
129
128
127
127
127
127
127
126
126
126
126
125
125
124
130
135
131
130
121
139
137
122
129
133
129
139
124
139
118
137
130
122
130
126
124
129
120
129
124
125
121
128
118
130
85
113
115
116
109
96
113
111
90
96
101
93
116
102
112
108
108
112
97
118
107
91
111
84
103
112
106
102
114
106
128
80
95
96
116
100
93
112
106
125
131
100
103
100
115
99
103
96
97
89
98
109
98
109
114
90
99
103
118
99
140
118
118
118
135
109
101
131
129
106
107
100
117
91
128
89
101
119
112
104
116
112
121
117
110
109
121
101
109
93
960
1159
917
1018
843
1234
1516
783
1021
1376
1067
1347
872
1439
529
1275
1338
557
696
1212
826
1219
686
1031
706
1026
782
817
551
1022
0,12
0,16
0,20
0,15
0,12
0,01
0,01
0,07
0,03
-0,33
-0,04
0,20
0,05
-0,11
0,29
0,24
-0,18
0,25
0,52
-0,08
0,10
-0,10
0,03
0,07
-0,08
-0,10
0,25
0,09
0,15
0,19
49
60
52
53
43
54
66
38
46
37
44
71
40
55
39
70
46
39
61
47
42
46
32
49
26
39
49
41
32
56
0,14
0,11
0,19
0,09
-0,02
0,19
-0,10
0,07
0,10
-0,02
0,06
0,05
0,05
0,05
0,13
0,04
-0,10
0,23
0,29
-0,14
0,07
-0,07
0,10
0,05
0,25
-0,01
-0,01
0,22
0,16
0,07
39
44
39
38
27
50
46
29
39
45
39
47
32
51
23
45
40
29
36
34
31
37
27
37
35
34
26
37
25
38
126
104
107
107
121
88
106
129
108
125
136
106
106
95
110
111
118
107
109
95
104
100
105
122
126
99
105
116
120
116
121
79
96
98
111
121
94
96
110
119
115
104
108
115
120
97
96
98
97
100
103
123
102
99
103
98
103
98
114
92
118
93
100
109
126
110
83
113
137
95
100
86
98
92
121
100
104
95
111
79
115
91
102
106
96
93
104
104
119
94
106
89
69
101
117
91
116
101
96
112
109
102
104
78
118
90
67
78
85
92
82
113
96
92
87
103
108
105
101
104
111
111
112
96
105
108
89
109
88
100
84
95
100
101
97
94
98
120
94
103
93
96
102
94
99
94
93
96
93
91
79
103
106
102
97
72
90
107
91
84
77
88
105
94
102
94
91
100
99
105
105
111
100
71
105
89
102
77
101
78
110
102
96
98
105
102
100
107
101
100
100
93
94
85
93
92
87
113
95
85
103
92
93
92
96
95
104
105
97
104
134
113
110
108
119
110
107
115
113
109
113
107
111
93
115
86
100
111
103
108
102
107
117
124
104
112
113
102
95
98
HG-218
RAD-110
HG-218
HEL-052
RAD-214
MOR-059
RAD-110
HEL-052
BCH-081
AMT-013
NIC-010
290-248
RAD-214
HG-218
UF-036
RAD-214
RAD-277
AMT-029
AMT-005
MOR-119
MKM-229
BCH-070
MOR-160
290-332
AMT-017
MOR-059
TAR-017
ZB-052
REZ-300
TAR-026
SAL-025
TAR-053
MOR-059
UF-005
RAD-095
SAL-025
LC-278
HEL-003
BO-837
BA-097
UF-040
UF-006
NIC-010
HM-013
HEL-026
MKM-221
124
124
123
123
122
122
122
122
121
121
119
119
119
119
119
118
118
117
116
116
116
116
116
121
133
122
113
127
125
123
120
119
117
119
119
121
119
122
114
117
120
117
114
121
118
115
110
99
104
93
99
88
99
99
112
100
102
114
103
101
97
106
92
102
91
86
93
89
108
96
79
102
107
86
98
114
131
109
115
84
63
96
100
76
122
91
87
107
100
93
111
87
109
96
109
136
104
113
101
103
102
113
114
110
102
105
109
106
120
102
110
122
104
107
105
819
1269
1048
381
987
894
1093
840
874
615
815
659
918
935
744
509
576
968
767
571
1001
837
438
0,06
-0,17
-0,28
0,25
0,03
0,10
0,00
-0,07
-0,09
0,00
-0,10
0,07
0,03
-0,23
0,10
0,01
0,21
-0,13
0,02
-0,01
-0,15
-0,18
0,11
39
44
28
30
45
45
47
32
33
27
29
32
42
26
38
23
37
34
34
24
34
26
25
0,02
0,02
-0,08
0,13
0,04
0,05
-0,15
0,00
-0,06
0,10
-0,02
0,09
-0,08
-0,07
0,12
0,09
0,06
-0,12
-0,06
0,04
-0,12
-0,06
0,18
29
44
31
18
35
32
30
28
27
25
26
26
27
28
30
21
22
27
23
21
28
26
22
101
85
121
116
91
88
123
129
112
121
80
97
98
107
89
120
115
93
117
107
110
102
99
104
96
92
103
100
118
105
122
110
108
108
64
106
103
89
119
82
100
101
104
91
123
94
116
95
96
118
96
103
99
108
80
101
92
99
89
110
99
98
114
82
101
103
76
97
100
102
106
88
100
109
120
99
106
98
113
111
101
116
118
105
113
104
102
100
109
109
108
86
100
88
105
99
102
81
104
84
99
90
103
94
97
82
98
90
79
94
101
107
95
83
105
91
77
90
95
93
86
90
77
91
102
84
101
100
83
86
88
96
88
74
87
89
86
87
109
104
109
107
103
102
104
96
112
106
102
95
92
103
104
107
105
95
105
103
101
99
102
98
102
106
125
102
114
98
106
105
105
118
106
102
103
109
105
111
110
114
120
113
110
103
PH %
B
DSImlk
IMU
-FW
263-023
RAD-099
RAD-104
MOR-059
UF-036
REN-441
TAR-035
TAR-046
RAD-095
293-035
290-340
UF-006
MOR-036
JUN-654
BCH-069
RAD-156
RAD-099
UF-036
BCH-028
UF-074
MOR-059
BA-032
290-238
NIC-026
290-388
TAR-005
ZEL-047
JUN-618
TAR-005
UF-025
PH k
gT
OM
NIC-026
AMT-013
MOR-160
TAR-046
AMT-029
RAD-071
RAD-214
RAD-214
290-804
NIC-001
NIC-010
NIC-001
RAD-095
RAD-198
RAD-214
RAD-277
RAD-198
MOR-160
RAD-104
AMT-029
RAD-198
RAD-212
RAD-214
HEL-059
RAD-099
RAD-214
TAR-046
HG-218
MOR-160
RAD-277
SIC
otec
jmén
o
regis
tr
poř.
1
NIC-015
VALFIN JB
2
AMT-050 GUITAR
3
MOR-184 HURIKAN
4
TAR-062
HERKULES
5
AMT-048 GALILEO
6
RAD-253 EROGEN
7
RAD-318 GLORIE
8
RAD-335 HERMELIN
9
ZEL-113
ZAXON
10 NIC-010
NENNI JB
11 NIC-013
UTACH JB
12 NIC-011
ORLANDO
13 RAD-214 VANSTEIN
14 RAD-321 GUOTY
15 RAD-282 VARIKO
16 RAD-359 RSIMPULSE
17 RAD-309 GELF
18 MOR-188 HARLEY
19 RAD-277 IMPOSIUM
20 AMT-060 HORIZONT
21 RAD-306 GENERIK
22 RAD-300 GRAY ET
23 RAD-328 VITAL
24 HEL-070
HERON
25 RAD-329 RUREIF
26 RAD-338 HOMBRE
27 TAR-061
HOMER
28 HG-275
EXCEL
29 MOR-169 GENERALISIMUS
30 RAD-364 INKVIZITOR
další zajímaví býci
31 HG-312
WENZL
33 RAD-331 HOLLYWOOD
35 HG-317
GLADIS
40 HEL-068
GYMNASTA ET
44 RAD-337 HASAN
45 MOR-117 BUSS
48 RAD-324 GOURMET ET
49 HEL-062
FORMAT
53 BCH-093 HEBREJ
55 AMT-049 GOOGLE
65 NIC-017
EPOCHA ET
68 BCH-102 RICKI
72 RAD-307 GENESIS
73 HG-259
EPIGRAF ET
75 UF-094
BONSAI
81 RAD-302 GERLACH
83 RAD-355 HUBA
92 AMT-043 FENIX ET
93 AMT-017 ARTAGO
96 MOR-200 ISMAEL
98 MKM-278 DELEGAT
99 BCH-088 FONTANA ET
100 MOR-171 GALINT
Plemenné hodnoty býků – duben 2014
CH OVS K OT U
CS03_ProvenFleckvieh.indd 13
ČE RV E N
2 0 1 4
13
26-05-14 11:43
V Ý Ž I VA
Nové traviny představují zajímavou příležitost v oblasti silážování
Jak zvýšit produkci mléka
volbou vhodných pícnin?
Pícniny jsou stále hlavní složkou krmných dávek dojnic ve velkokapacitních mléčných chovech. Správně vyvážená krmná dávka
obsahuje nejméně 50–60 % píce z celkového příjmu sušiny.
Kvalita píce proto do velké míry určuje kvalitu celé krmné dávky,
a tím ovlivňuje i produkci mléka.
autor Lex van der Weerd překlad Business Language Centre, s.r.o.
Z
ásadní význam píce je zřejmý ze
skutečnosti, že energie a proteiny
z 1 kg sušiny píce vystačí na produkci
2 kg mléka.
Mezi nejběžněji používané pícniny patří
kukuřice, vojtěška, tráva a jetel. Vhodnou plodinu obvykle vybírají agronomové na základě místních polních a klima-
tických podmínek. V úvahu je nicméně
třeba také brát nároky samotných krav.
Z nutričního hlediska by měly pícniny
obsahovat správný poměr energie (>900
VEM), stravitelného proteinu (>75 SDVE),
minerálií a efektivní vlákniny. Pro zajištění optimálního příjmu krmiva je pak
nadmíru důležité, aby pícnina dojnicím
chutnala.
Když se podíváme na složení jednotlivých pícnin blíže, zjistíme, že kukuřice
má sice vysoký obsah energie (škrob),
avšak nízký podíl proteinů. Vojtěška
a jetel mají na druhé straně proteinů dostatek, obsahují však méně cukru a jsou
hůře stravitelné. Kvalitní siláž z trávy
má dostatek energie, proteinů i efektivní
Kvalita píce určuje kvalitu celé krmné dávky
a tím i produkci mléka
14
C HOVSK OTU
CS03_DeHeusGrassseeds.indd 14
ú
ř
č ín
E jRo
e Vn
rE N 2 0
209
14
26-05-14 11:54
Jemnolistá kostřava rákosovitá: vytrvalá travina s dobrou krmnou
hodnotou a obsahem efektivní vlákniny
Jemnolistá kostřava rákosovitá je druh
trávy, který nabízí dostatečnou krmnou
hodnotu i přiměřený obsah efektivní
vlákniny. Je zdrojem velkého objemu
píce s dostatečným obsahem energie pro
vysoce produktivní mléčný skot. Díky
vysokému obsahu bílkovin v píci má
velký podíl proteinů i vyprodukované
mléko. Tato nová travina, která je známa pod názvem „NutriFibre“, je hlavní
složkou směsí Bestergrass společnosti
De Heus.
O kostřavě rákosovité je všeobecně známo, že sice obsahuje vlákninu, ale má
nízkou krmnou hodnotu. Semenářská
společnost Barenbrug nicméně vyšlechtila jemnolistou variantu tohoto druhu
trávy, která obsahuje dostatek vlákniny
a přitom nabízí vysoké výnosy jak ve
smyslu tonáže, tak krmné hodnoty. Jemnolistá kostřava rákosovitá navíc kravám velmi chutná, čímž se zvyšuje příjem krmiva.
Optimální objem siláže z jemnolisté
kostřavy rákosovité závisí na krmném
programu mléčné farmy. Čím víc kukuřičné siláže skot dostává a čím je krmivo
koncentrovanější, tím více je možné
této travní siláže přidat do krmné dávky.
Výlučným rysem jemnolisté kostřavy
rákosovité jsou její dlouhé kořeny. Díky
nim může v obdobích méně častých
dešťů, kdy je povrchová půda vyschlá,
vstřebávat vodu z hlubších půdních vrstev. Travní porost tak je trvale v dobrém
stavu a produkuje každoročně kvalitní
píci. Kromě toho, že odolává suchu,
vlákniny. Údaje z českých chovů ukazují, že přídavek travní siláže do krmné
dávky podporuje příjem krmiva, produkci mléka i zdravotní stav dojnic.
podmínkám. Navíc v porovnání s tradičními travinami vykazují vyšší krmnou
kvalitu. Tuto skutečnost potvrzují výsledky analýz siláží provedených na řadě
farem. Z tabulky 1, uvedené níže, je zřejmé, že tyto traviny obsahují více cukru
a proteinů a jsou také stravitelnější.
„Siláž Bestergrass na našich farmách
zvýšila příjem krmiva i produkci mléka.
Proto se snažíme našim klientům nabízet právě tyto kvalitní traviny,“ podotýká Aleš Klusoň ze společnosti De Heus.
Volba vhodné travní směsi
Mezi jednotlivými travinami, které jsou
ve skutečnosti nejčastěji pěstovanými
plodinami na světě, existuje řada rozdílů. Vykazují odlišnosti, co se týká produkce, vytrvalosti, krmné kvality i použitelnosti v rámci systému hospodaření. Rozdíl mezi kvalitní a nekvalitní siláží může představovat více než
200 energetických jednotek VEM/kg
sušiny. V praxi to může znamenat
o 4–5 kg vyšší dojivost na jednu dojnici
denně. Volba nejvhodnější směsi travin
proto může být pro hospodaření farmy
zcela zásadní.
Společnost De Heus po intenzivním hledání vhodných travin pro české farmy
uvedla na trh řadu travních směsí Bestergrass. Všechny traviny v těchto směsích jsou oficiálně testovány a jejich
účinnost je ověřována v podmínkách
České republiky. Velká přednost směsí
Bestergrass spočívá v tom, že jednotlivé
traviny jsou vybírány tak, aby odpovídaly místním půdním a klimatickým
jemnolistá kostřava rákosovitá díky
svým hlubokým kořenům lépe využívá
minerálie z půdy, čímž se maximálně
zužitkuje aplikované hnojivo. Kořeny
jemnolisté kostřavy rákosovité dokáží
využít minerálie a vlhkost z hloubky
až jednoho metru. A to je také důvod,
proč se jemnolistá kostřava rákosovitá
etablovala jako mimořádně vytrvalá
odrůda.
Záhon vlevo: jemnolistá kostřava rákosovitá, záhon
vpravo: Festulolium. Obrázek pořízen po třech zimách.
Důležité je i polní hospodářství
Neměli bychom podceňovat ani význam
polního hospodářství a metod silážování, jelikož se jedná z hlediska kvality
zkrmované trávy o rozhodující aspekty.
Plán polního hospodářství umožňuje
realizovat správně načasované kroky
v průběhu celého roku. Jedná se o přípravu pole před setím, hubení plevele
a technologie hnojení a sklizně.
Společnost De Heus ve spolupráci s firmou Barenbrug, která se zaměřuje na
šlechtění travin, pořádá školení (formou
seminářů) v oblasti obhospodařování luk
a pastvin. Tyto semináře získaly velkou
odezvu u farmářů ze všech částí České
republiky. „Prvním důležitým krokem je
volba správné směsi semen. Konečnou
kvalitu siláže nicméně určuje kvalita
polního hospodářství,“ vždy připomínají
odborní poradci společnosti Barenbrug.
„Právě v této oblasti může řada farem
udělat velké pokroky.“ l
Tab. 1: Kvalita píce na základě analýzy siláží v České republice*
cukr (g/kg DM)
škrob (g/kg DM)
NDF (g/kg DM)
NDF-stravitelnost (%)
dusíkaté látky (g/kg DM)
energie dostupná pro produkci mléka (VEM/kg DM)
stravitelný protein (SDVE g/kg DM)
siláž z vojtěšky
travní siláž
siláž „Bestergrass“
21
0
419
58 %
190
754
55
52
0
492
60 %
130
825
55
80
0
460
72 %
170
940
75
* Zdroj: BLGG AgroXpertus / LaboExpert (2011)
CC
HH
OO
VV
S K
S K
OO
TT
U Uč ú
ř
E R
ínjVo
e En
rN
CS03_DeHeusGrassseeds.indd 15
2 0 1
04
9
15
26-05-14 11:54
Specialista ve výrobě kejdových cisteren
• Největší kejdové cisterny na světě
• Objemy cisteren od 2 500 do 26 000 litrů
• Aplikátory se zapravováním o záběru od 3 do 8 metrů
• Plošné aplikátory se záběrem od 9 do 27 metrů
• Individualizovaný katalog náhradních dílů pro každý stroj
EUROLINER
+ Terraflex
Moreau Agri, spol. s r.o.
Huštěnovice 370,
687 03 Huštěnovice
Tel: 572 586 032-4 Fax: 572 586 016
E-mail: [email protected]
www.moreauagri.cz
16
C H OV SKOTU
CS03-p16.indd 16
ČERVEN
Tel: 0032 43 77 35 45 – www.joskin.com
Česká republika
Jindřichův Hradec
Mladá Boleslav
Nové Město na Moravě
Choceň
Opava
Vsetín
České Budějovice
Blansko
Znojmo
Chrudim
tel: 602 501 901
tel: 602 580 822
tel: 602 525 994
tel: 602 580 823
tel: 602 526 924
tel: 603 510 631
tel: 602 615 085
tel: 602 318 364
tel: 602 552 504
tel: 602 745 954
Třebíč
Roudnice nad Labem
Jičín
Klatovy
Osek
Uherské Hradiště
Jihlava
Šumperk
Karlovy Vary
Vyškov
Praha
Slovenská republika
tel: 602 502 741
tel: 602 141 545
tel: 602 704 435
tel: 725 986 977
tel: 602 767 116
tel: 572 586 032
tel: 724 537 309
tel: 724 723 473
tel: 702 089 138
tel: 724 588 364
tel: 725 933 629
Madunice
Trenčín
Želiezovce
B.Štiavnica
Žilina
Rožňava
Trnava
Stropkov
Nové Zámky
Michalovce
tel: +421 337 435 728
tel: +421 903 723 699
tel: +421 903 719 710
tel: +421 903 208 300
tel: +421 911 454 604
tel: +421 911 220 855
tel: +421 903 713 328
tel: +421 911 959 733
tel: +421 911 959 744
tel: +421 911 022 041
2014
23-05-14 09:12
INFO AGROPARTNER
T4C InHerd v české
verzi již nyní!
Zákazníci společnosti AGRO-partner již
nyní mohou využít aplikaci Lely T4C
InHerd v české verzi. První komunikace
s robotem již probíhají. Farmáři komunikují s robotem a řídí farmu z traktoru
na poli. V současné chvíli chystáme pro
stávající uživatele dojicích systémů Lely
školení na toto téma.
Pokud máte i vy zájem o tento systém,
neváhejte se na nás obrátit.
AGRO-partner získala GrandPrix Techagro 2014
za automatické krmení skotu
Hi-tech technologie, spokojení návštěvníci a získané ocenění za automatický
systém krmení Lely Vector, to bylo
Techagro 2014. V pavilonu B, na stánku společnosti AGRO-partner o rozloze
více jak 600 m2, se mohli návštěvníci
přesvědčit nejen o jedinečných vlastnostech strojů a zařízení nizozemské
firmy Lely, ale také dalších renomovaných společností. Vystaven byl kompletní sortiment strojů na sklizeň pícnin, žací lišty Lely Splendimo, obraceče
Lely Lotus, shrnovače Lely Hibiscus,
nechyběly ani lisy Lely Welger, kombinace lisu a baličky Lely Tornado či návěs Lely Mengele. Dále byla k vidění
v provozu nová generace dojicího robota Lely Astronaut A4, přihrnovač objemného krmiva Lely Juno, a největší
novinka roku 2013, představena v rámci Žluté revoluce společnosti Lely, aplikace T4C InHerd. Ze stájových technologií se mohli zájemci přesvědčit také
o kvalitních svinovacích plachtách a svět-
líku společnosti ARNTJEN, separátoru na
kejdu německé společnosti Stallkamp
a jiné. Ze zemědělské techniky stojí za
zmínku traktory Steyr a podrýváky Maschio Gaspardo.
Možnosti zúčastnit se soutěže s Lely
Splendimo Clipem a zjistit, že výměna
jednoho žacího nože je opravdu jednoduchá, neodolaly ani ženy. Nejrychlejší čas
produktového manažera strojů na sklizeň píce ale nikdo nepřekonal. Cenou
útěchy jim tak byl alespoň dárek na památku, červený kyblík od firmy Lely.
AGRO-partner s. r. o., Květnová 506/2, 392 01 Soběslav, Tel.: +420 728 741 141, e-mail: [email protected]
CH OVS K OT U
CS03_AgroNews.indd 17
ČE RV E N
2 0 1 4
17
26-05-14 14:40
D O J E N Í
Proces dojení rozhoduje o kvalitě mléka i zdraví vemene
Zásady hygieny při dojení
Dodržování správného procesu při dojení má rozhodující vliv na
kvalitu získaného mléka a jeho další zpracování. Cokoli se při
získávání syrového mléka pokazí nebo udělá špatně, nedá se již
mlékárenským ošetřením ani zpracováním napravit.
autor Lenka Nejdlová
V
této etapě se rozhoduje o výši produkce mléka, jeho jakosti, zdravotní
nezávadnosti, ekonomice výroby i zpracování. Jak uvádí MVDr. Dušan Ryšánek,
existují tři faktory ovlivňující jakost
a zdravotní nezávadnost mléka. Jsou to
technologie ustájení, technologie krmení a v neposlední řadě technologie dojení.
Technologie ustájení ovlivňuje mikro-
Hygienické postupy při dojení
mají zásadní vliv na kvalitu mléka
a zdravotní stav mléčné žlázy
18
CS03_Milking.indd 18
C HOVSK OTU
Ú
Ř
Č ÍN
E JRO
E VN
RE N 2 0
209
14
26-05-14 13:38
biologické znaky jakosti i počet somatických buněk. Má rozhodující vliv na stupeň znečištění povrchu těla dojnic,
zejména znečištění struků. Ustájení je
potenciálním zdrojem traumatizace
mléčných žláz a zdrojem nepříznivého
působení mikroklimatu. Nejvhodnější
technologií z hlediska hygieny mléčné
žlázy je boxové ustájení s pružnými matracemi. Toto řešení přináší nejen pohodu zvířatům, ale také podstatné zlepšení
čistoty jejich povrchu. Kvalita mléka je
ovlivněna významně i složením krmné
dávky, jakostí krmiva a fázovostí výživy
podle reprodukčního cyklu dojnic.
Sanitace co nejdříve po dojení
Technologie dojení ovlivňuje kvalitu
a zdravotní nezávadnost syrového mléka
tím, že může působit jako pasivní i aktivní vektor přenosu mikrobiálních původců mastitid. Při nesprávném použití
může také zraňovat vemena dojnic, zvyšovat bakteriální kontaminaci syrového
mléka nebo způsobovat stloukání mléčného tuku a zvyšovat jeho oxidaci. Tomu
všemu je nutné zabránit vhodnou sanitací a správným způsobem použití. Podle
MVDr. Ryšánka bylo prokázáno, že hlavním zdrojem bakteriální kontaminace
syrového mléka je právě nedokonale vyčištěné dojicí zařízení. Zbytky mléka
jsou totiž ideálním živným substrátem
pro rozmnožování bakterií.
Přípravky používané k sanitaci dojicích
zařízení mohou být zásadité nebo kyselé, přičemž z poznatků z praxe vyplývá,
že nejúčinnější je denní střídání kyselého a alkalického přípravku. Sanitace dojicího zařízení musí být zahájena co nejdříve po ukončení dojení. Proces končí
vždy výplachem zařízení vodou. Aby se
proces sanitace neznehodnotil, je bezpodmínečně nezbytná pitná voda. Voda s nevyhovujícími mikrobiologickými
znaky bakteriálně kontaminuje vnitřní
plochy dojicího zařízení. Pro účinnost
sanitace je limitující koncentrace účinných složek, dodržení předepsané teploty a dodržení doby expozice.
Snížení počtu patogenů
Aby došlo ke snížení počtu mikroorganismů, které přebývají na povrchu struků
a vemene, je nutné provést před samotným dojením důkladnou hygienu vemene. Tak se podstatně snižuje možnost
výskytu mastitid vzniklých působením
bakterií. Úkony spojené s hygienou
vemene a struků patří podle Doc. Ing.
Oldřicha Doležala, DrSc. k těm nejdůležitějším a zároveň nejkritičtějším krokům
při dojení. Před samotnou hygienou je
Před dojením je nutné důkladně očistit a osušit všechny struky
nutné provést první odstřiky, k čemuž
slouží detekční nádoby. V žádném případě se nesmí odstřiky provádět na podlahu, do čisté utěrky nebo do rukou. Při
oddojování prvních střiků mléka se posoudí, zda dojená mléčná žláza nevykazuje příznaky zranění nebo zánětu. Takto postižené žlázy se dojí odděleně.
Volba typu hygieny
Před očištěním vemene a struků je také
nutné rozhodnout, jaký typ hygieny
bude použit. To se posuzuje podle míry
jejich znečištění. Přednost dáváme suché
toaletě, kdy po dobu deseti až dvaceti
sekund je nutné vlhkou, ale nikoliv
mokrou utěrkou (nejlépe teplou) očistit
všechny struky po celé jejich délce včetně spodní části vemene. Tím se podporuje sekrece oxytocinu a následné spouštění mléka. Pouhé vysušení struků suchou
utěrkou nestačí. Utěrka musí být vlhká
po namočení do dezinfekčního roztoku
a následně dobře vyždímaná.
Mokrá toaleta (sprchování) se používá
pouze v případě silně znečištěných struků a vemen, protože jakékoliv sprchování mléčné žlázy je tím největším zdrojem následných mastitid a podstatného
nárůstu počtu mikroorganismů v mléku. Mokrá toaleta se provádí vlažnou až
teplou vodou. Zde je nutný přídavek dezinfekčního prostředku. Při očišťování by
měla platit zásada použití dvou utěrek,
kdy jedna je použita na struky a okolí,
druhá k osušení konečků struků. Použití
jediné utěrky je velice rizikové.
Důkladné osušení
Dojičům se nedoporučuje očišťovat a osušovat celé vemeno, ale pouze struky a jejich sousední partie. Hlavním pravidlem
je utírat jednotlivé struky zvlášť, zejména ústí strukového kanálku, a to směrem nahoru až k základně struku. Jak
Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. uvádí,
z mikrobiologických analýz vyplývá, že
největší počet mikroorganizmů se soustřeďuje právě na samotných koncích
struků. Proto jsou nejdůležitější plochou
k očištění a dezinfekci. Tato oblast je zároveň velmi citlivá na stimulaci. Dokonalé osušení struků mimo jiné zabraňuje kondenzaci vodních částic ve formě
kapének do mléka. Chybné nasazení
strukového násadce na neosušený struk
způsobuje i nežádoucí vertikální pohyb
násadce s možným přisáváním vzduchu,
které může zpětně způsobovat přenos
zánětů. Po očištění se již dojič nesmí
struků dotýkat, a to ani při nasazování
dojicích násadců.
Nešetřit na utěrkách
Co se týče používaných utěrek, nabízejí
se dvě možnosti – papírové nebo bavlněné. Podle Doc. Ing. Oldřicha Doležala,
DrSc. bylo v provozech zjištěno, že textilní, nejlépe bavlněné utěrky očistí struky
a vemeno dokonaleji, lépe je vysuší a také
je vhodně stimulují.
Mohou se ale používat pouze za předpokladu, že následuje jejich perfektní horké vyprání a dezinfekce před vlastním
dojením. Další pravidlo zní: na utěrkách
nešetřit. Každý čistý roh by měl sloužit
pro očistu pouze jednoho struku, takže
každá kráva má mít svou vlastní utěrku.
Dodržování všech těchto zásad určitě
není z pohledu mnoha zootechniků jednoduché. Je však nezbytné k tomu, aby
byla dosahována vysoká kvalita nadojeného mléka a byl zlepšován zdravotní
stav mléčné žlázy. l
CC
HH
OO
VV
S K
S K
OO
TT
U Uč ú
ř
E R
ínjVo
e En
rN
CS03_Milking.indd 19
2 0 1
04
9
19
26-05-14 13:38
Windschermen • Pare-vent • Windbreaks • Windschirme
WE’RG FEOR
LOOKIN
DEALERS
Reg.No.013QS
Slow but constant aeration without draught...
In other words, optimal ventilation.
DNV Certification B.V., BELGIQUE
Industriestraat 8c • 8755 Ruiselede • Belgium • e-mail: [email protected]
Phone +32 (0)51 68 97 73 • Fax +32 (0)51 68 99 92 • Mobile 0475 43 56 78
W W W. V E R VA E K E . B E
01 Chov Skotu 30-04-2014.indd 1
23/05/14 09:00
Řešení pro koupele paznehtů
• Obohacený mědí, umožňuje koupel většího počtu krav
• Obsah mědi je o 80 % nižší ve srovnání s běžnými koupelemi
• Eliminuje potřebu formalínu
• Šetrný k životnímu prostředí
• Napomáhá k udržení dobrého zdravotního stavu stáda
Mave Sro
Pro Vaši objednávku volejte +420 519 324 667 (work)
+420 736 626 401 (mobile)
E-mail: [email protected]
Http://www. greenmech.cz
20
C H OV SKOTU
CS03-p20.indd 20
ČERVEN
2014
26-05-14 10:32
Z
V E T E R I N Á R N Í
M V D r.
PA V L A
P R A X E
K Y S I L K Y
Pavel Kysilka je veterinárním lékařem firmy CRV Czech Republic a na této
stránce popisuje problémy vyskytující se v chovech skotu a jejich řešení.
Prvok, který může ohrozit telata i člověka
Kryptosporidióza telat
U
narozených telat se na vzniku
průjmových onemocnění velmi
často podílí kryptosporidie. Cryptosporidium parvum je považováno za
nejčastějšího protozoárního původce
průjmů u telat. Je to jednobuněčný
parazit, který se přenáší oocystami
fekálně-orální cestou. Sporulované
oocysty jsou infekční bezprostředně po vyloučení s výkaly. Inkubační doba je velmi krátká, méně než
4 dny. Cryptosporidium parvum může
vyvolat enteritidu i u člověka a dalších živočišných druhů.
Výskyt
Výskyt v chovech telat může dosahovat až 60 %, a to nejčastěji od 4. dne
do 2 týdnů stáří. K infekci dochází
v chovech s nízkou úrovní hygieny
a nedostatečnou kolostrální imunitou. U telat starších 1 měsíce se vyskytuje ojediněle, ale tato telata a dospělý
skot jsou často rezervoárem infekce.
Průběh a příznaky
Kryptosporidie značně poškozují
sliznici tenkého i tlustého střeva, dochází k atrofii klků, narušuje se enzymatická a resorpční aktivita sliznice střeva. Největší ztráty vznikají při
smíšené infekci společně s E. coli,
rotaviry a koronaviry. Kryptosporidie jsou velmi odolné proti běžným
dezinfekčním prostředkům a v zevním vlhkém prostředí přetrvávají až
6 měsíců. V problémových chovech
dochází ke smíšené infekci již v prvních hodinách života telete a rychle
se rozvine průjem, dehydratace
a metabolická acidóza. Telata mají
výkaly nejčastěji vodnaté, žlutozelené barvy. V důsledku toho dochází
v organismu k poruše elektrolytové
rovnováhy, hypoglykémii, omezené
funkci ledvin. Poměrně rychle je narušen i energetický metabolismus
a dochází k podchlazení. Telata jsou
zesláblá, apatická, chuť k pití je snížena.
Na počátku klinické formy onemocnění
se může zvýšit teplota na 40 °C, pokud
nenastaly jiné komplikace, pak se teplota vrací k normálním hodnotám. Při přetrvávání vysoké teploty vzniká podezření na smíšenou infekci. Je snížená
elasticita kůže, dochází k vpadávání očních bulbů, a to od úrovně 6% ztráty
živé hmotnosti. Při dehydrataci vyššího
stupně dochází k ulehnutí, okrajové části těla jsou podchlazené. Většinou je doprovázena výrazná metabolická acidóza,
která vyvolává prohloubený a zrychlený
dech bez změn na plicích. Dochází k oběhové nedostatečnosti, selhávání ledvin
a hrozí nebezpečí úhynu.
Léčba
Základem je včasná a vhodná rehydratace průjmujících telat. Je nutné začít
včas, kdy jsou telata ještě schopna přijímat tekutiny. Zásadní je orální rehydratační terapie, pro kterou existuje celá
řada přípravků. Nezbytné je podávání
velkého množství tekutin, které musí
nahradit přirozenou denní potřebu a doplnit ztrátu vyvolanou průjmem. Denní
dávka by se měla pohybovat mezi 6–12
litry roztoku v závislosti na závažnosti
průjmů. Některé roztoky je třeba střídat
s podáním mléka, jiné se mohou podávat
zároveň s mlékem. U telat s vysokým
stupněm dehydratace a metabolické acidózy je nutné doplnit orální léčbu ještě
intravenózní infuzí. Zde volíme roztoky
s alkalogenním účinkem pro odstranění
acidózy, s přídavkem glukózy pro posílení energetického metabolismu. Antibiotika aplikujeme pouze v indikovaných
případech, kdy je smíšená infekce
(E. coli, salmonelóza) doprovázená zvýšenou teplotou. Vhodná je jejich kombinace s nesteroidními antiflogistiky.
Prevence
Prevence kryptosporidiových a všeobecně průjmových onemocnění telat krátce
po narození je zlepšení zoohygieny
a včasné podání kvalitního kolostra.
Do 3 hodin po narození je nutné podat
2,5 litru mleziva. Oocysty kryptosporidií
jsou velmi odolné, ale je možné je zničit
při teplotě 70 °C během 5 minut.
K prevenci patří zamezení přenosu infekce, tzn. vhodná příprava krav na porod, zlepšení zoohygienických podmínek ve stáji, hlavně v porodních boxech,
venkovních kotcích pro telata a včasný
přesun telat do venkovních individuálních boxů.
CH OVS K OT U
CS03-veterinarian.indd 21
Č E RV E N
2 0 1 4
21
26-05-14 11:51
T O P
H O L Š T Ý N
Jak si vedou holštýnští plemeníci ve vybraných zemích
Jarní topky u nás i ve světě
Vzhledem k datu vydání časopisu přichází tento článek s určitým
zpožděním, ale zato kompletní – dočtete se v něm o výsledcích
holštýnských býků jak v České republice, tak i ve světě.
autor Marie Marková
N
ejdříve se podíváme na národní žebříček SIH, který se po nějaké době
opět mírně přeskupil. Najdete v něm jak
nové býky, tak i „ostřílené bardy“, kteří
potvrzují své kvality.
Výsledky v ČR
Na deváté příčce se umístil Roumareho
syn NEA-909 Youri, jehož první dcery
z testace už zahájily 2. laktaci. Youri patří
mezi složkaře, při +0,25 %T a +0,34 %B
vykazuje stále rozumné množství mléka
(+421 kg), díky čemuž neohrozí výsledky
vysokoprodukčních stád, kde často bývají
problémy právě s nízkým obsahem složek. Mimo nízkého obsahu SB a dobré
dlouhověkosti býk nezaostává ani v exteriéru: jeho dcery jsou rámcové s dostatečnou šířkou i hloubkou těla a mělkými,
vzadu vysoko upnutými vemeny.
Hned za Yourim, tedy na 10. místě, najdeme zajímavého syna nizozemského
top býka Bertila, velice oblíbeného,
a proto i nedostatkového plemeníka.
NGA-655 De Biesheuvel Bertoli rovněž
NGA-655 Bertoli
patří mezi složkaře a o jeho výsledcích
by se dalo říci to samé, jako u výše zmiňovaného Youriho – jen posuďte sami:
+409 kgM při +0,31 %T a 0,37 %B a vynikajícím RPH SB 122. Jeho dcery sice
nebudou příliš narostlé, ale zato mají
velmi dobrou hloubku i šířku těla a dobrou kondici.
Velmi oblíbený komplexní plemeník
NXA-816 Yank má všechno, co si chovatel může přát – outcrossový původ, výbornou mléčnou produkci (+944 kgM;
+0,06 %T; +0,03 %B; RPH SB 103) i výborný zevnějšek – jeho dcery jsou rámcové
s vynikajícími hloubkovými i šířkovými
rozměry a špičkovými vemeny, ve kterých své vrstevnice převyšují téměř o tři
směrodatné odchylky (RPH 134!).
Do „top 25“ se probojoval i NXA-821 Astro, který také patří do kategorie složkařů (+431 kgM při +0,31 %T a +0,14 %B).
Velmi dobrý je i exteriér, kdy jeho rámcové dcery vykazují kromě výborných
vemen (RPH 126) také výraznou mléčnou sílu (RPH 120). Astro i Bertoli se vel-
mi dobře umístili rovněž v nizozemské
topce.
Nelze nezmínit fakt, že na třetí místo se
vyšvihl NEA-763 Sidney, který ale bohužel již není v nabídce CRV. Svým umístěním jistě potěší řadu chovatelů, kteří
jeho dcery mají ve stádě. Kromě outcrossového původu (Jardin x Justin) býk
vyniká svými PH pro vysokou mléčnou
produkci s vynikajícím obsahem bílkovin (+1 562 kgM; +0,17 %B) a vyrovnaným zevnějškem s velmi dobrým hodnocením končetin (112) a vemene (116).
Nizozemští holštýni
NEO-379 Rozello po svém otci Sunrisovi
zdědil vysokou mléčnou produkci i pěkný
zevnějšek. Podle dubnové predikce by
svým dcerám měl předávat jen to nejlepší
– zdravá vemena, vysokou dlouhověkost,
výrazný rámec (110) a nadprůměrná vemena (114). Jedná se o výrazného mlékaře
(+1 401 kgM; -0,36 %T; -0,02 %B; SB 106).
Z řad býků prověřených na dcerách stojí
za zmínku např. NGA-666 Jeroen či
NEO-385 Upgrade. Prvně jmenovaný
býk se může chlubit vynikající produkcí
dcer, kdy při +992 kg mléka mají extrémně vysoký obsah tuku (+0,31 %T) i bílkovin (+0,20 %B) a zároveň nízký obsah somatických buněk (107). Připočteme-li
k tomu snadné porody (106), zdravá vemena i paznehty a navíc špičkový zevnějšek (vemena 106, končetiny 105, celkem 108), máme před sebou ideálního
komplexního plemeníka do většiny stád.
Upgrade pak má zajímavý původ (Paramount x Dustin) a zaujme jistě nejen velmi vysokou užitkovostí (+1 699 kgM)
s výbornou perzistencí laktace a dobrou
dlouhověkostí, ale také pěkným exteriérem (rámec 105, končetiny 107, vemena
113, celkem 112). Jediné omezení je
v tom, že se tímto býkem nedoporučuje
zapouštět jalovice.
Za „velkou louží“
CRV již nějakou dobu nabízí balíček
„3 z 6“ genomických býků s TPI nad
2 300 bodů. Podívejme se tedy, jaké plemenné hodnoty si tato šestice v dubnu
vysloužila.
NEO-331 Chevrolet je zajímavý už svým
outcrossovým původem (Freddie x Planet), ten však zdaleka není jeho jedinou
předností. Již samotné indexy (TPI 2347,
22
C HOVSK OTU
CS03_ProvenHolstein.indd 22
ČERVEN
2014
26-05-14 11:16
Dallegra Large Gleam 196
NM$ 793, CM$ 813, PTAT 2,05) dávají tušit, že se jedná o býka s výbornou produkcí (+994 kgM, -0,01 %T, 0 %B) i zevnějškem. Jeho dcery budou kromě
mělkých, vpředu i vzadu výborně upnutých vemen (1,72) s výrazným závěsným
vazem vynikat i výbornými končetinami
(1,49), dlouhým produkčním životem
(5,3) a také vlastní plodností (1,2).
Jedna z jeho prvních dcer, HS NH Mercedes, se stala v Německu nejlepší jalovicí
dle RZG a navíc poprvé prolomila hranici
170 bodů RZG! Mercedes pochází z outcrossové mateřské linie, kde můžeme najít mj. plemenici Caps Mairy 4 VG85, která byla hojně využívána ve šlechtění.
NXB-095 Rocky (Shamrock x Goli) dosáhl rovněž indexu TPI 2347 a u ostatních
byl hodnocen ještě lépe: NM$ 799,
CM$ 872 a PTAT 2,45. Dcery tohoto býka
budou výborně stavěné a ve stádě dlouho vydrží (PL 6,1), přičemž produkce by
měla být ideálně vybalancovaná:
+674 kgM s plusovým obsahem složek
(+0,07 %T a +0,05 %B).
V případě býků NXB-096 Paltrow a NEO341 Paradise se budeme pouze opakoNEO-379 Rozello
Chevroletova dcera HS NH Mercedes
vat, proto jen stručně uveďme nejdůležitější čísla: Paltrow má TPI 2324, NM$
694, CM$ 778, PTAT 2,78 – tyto indexy
už naznačují, že býk rozhodně žádnou
ostudu ve stádě neudělá. Produkce je rozumná (+575 kgM s +0,05 %T a +0,06
%B) s nízkým obsahem somatických buněk v mléce, plodnost dcer je stejně jako
u předchozích býků plusová (0,7) a výhodou je dostupnost sexovaných inseminačních dávek SiryX.
Paradise si vysloužil TPI 2315, NM$ 689,
CM$ 689 a PTAT 2,83 – není divu, když
za vemena dostal známku 2,33 a za špičkové končetiny dokonce 2,91!
Výhodou býka NEO-386 Pep Boy (Hill x
Freddie) je kromě dobré produkce
(+763 kgM při -0,04 %T a -0,01 %B) a velmi pěkného zevnějšku (PTAT 1,91; končetiny 2,45; vemena 2,15) také predikce
snadného telení (6) a velmi vysoká plodnost dcer (2,1!). Pro doplnění uveďme
i produkční indexy – NM$ 778, CM$ 784.
Novinkou v balíčku je Dallegra Large
Gleam 196 pocházející z rodiny známé
plemenice Mar-Bil Cleitus Grace, která se
zařadila mezi „stotisícové“ krávy. Otcem
býka je Large, v pozici otce matky stojí
Jeeves. Gleam má ideální kombinaci
produkce, zevnějšku i funkčních znaků –
730 kgM s +0,02 %T a 0 %B, SB 2,62, produkční život 6,6 a výbornou plodnost dcer
1,8 doplňuje PTAT 2,27 (vemena 2,01,
končetiny 1,97). Produkční indexy jsou
rovněž velmi vysoké: NM$ 785 a CM$ 811.
Gleam nahradil v balíčku býka NXB-073
Danno, který však stále zůstává v nabídce. I on má outcrossový původ (Bookem
x Bolton), velmi dobrou produkci
(+810 kgM při +0,01 %T a +0,07 %B),
zevnějšek (PTAT 2,00) a plusovou plodnost dcer (0,6).
Je z čeho vybírat
Chovatelé, kteří obměňují připařovací
plány častěji než jednou za rok, mají jistě z čeho vybírat – a to se do článku nevešla řada dalších zajímavých býků, kteří by stáli za povšimnutí. Kompletní nabídku samozřejmě najdete na internetu
a u konzulentů CRV, kteří vám také
rádi poradí nebo zpracují připařovací
plány pomocí oblíbeného programu
SireMatch. l
NXA-821 Astro
CH OVS K OT U
CS03_ProvenHolstein.indd 23
ČE RVE N
2 0 1 4
23
26-05-14 11:16
T E C H N O L O G I E
C H O V U
Den otevřených dveří na farmě v Boubíně
První Lely Vector v České
republice v provozu!
Dne 24. dubna 2014 uspořádala firma AGRO-partner s.r.o.
společně s rodinou Václava a Dagmar Dubových Den otevřených
dveří na farmě v Boubíně u Horažďovic. Více než stovka návštěvníků si mohla prohlédnout v provozu první automatický systém
krmení Lely Vector v České republice.
autor Ing. Kamila Šestáková, AGRO-partner s.r.o.
P
o úvodním slovu manažera Lely Center Tomáše Hrůši a slavnostním přestřižení pásky se návštěvníci odebrali
do stáje, kde kromě práce Lely Vectora
mohli sledovat i práci tří automatických
systémů dojení Lely Astronaut. Celkem
je zde pomocí automatických technologií obsluhováno 180 dojnic českého
strakatého plemene. Prioritou pro rodinu Dubových není maximální dojivost,
ale pohoda zvířat a dlouhodobá udržitel-
nost chovu, což technologie firmy Lely,
které na český trh dodává firma AGRO-partner s.r.o., stoprocentně splňují.
Automatizace v praxi
Automatický systém krmení Lely Vector
vystřídal na krmném stole svého menšího kolegu z řad automatických pomocníků ve stáji Lely Juno 150, který se do té
doby staral o pravidelné přihrnování krmiva. Krmivo bylo dvakrát denně navá-
Manželé Dubovi
ženo na stůl tradičním krmným vozem.
Práce Lely Vectora začíná v tzv. kuchyni,
tedy přípravně, která je tady v Boubíně
napojena přímo na produkční stáj, čímž
se eliminují zbytečné přejezdy a maximalizuje se tak kapacita krmného robota. Pro Vectora však není problém ani
přejíždění mezi stájemi, a proto se do
budoucna uvažuje, že bude obsluhovat
Původně se zde o přihrnování krmiva staral Lely Juno 150 a nyní ho vystřídal první Lely Vector v České republice
24
C HOVSK OTU
CS03_AgroPartnerVector.indd 24
ú
ř
Č ín
E jRo
e Vn
rE N 2 0
209
14
26-05-14 10:50
i vedlejší stáj, ve které jsou ustájeny jalovice, suchostojné krávy a porodna.
V kuchyni Lely Vector míchá krmení,
nabíjí se a vyráží odtud na své plánované
cesty po krmném stole. Cílem těchto plánovaných cest je přihrnutí krmiva a zároveň změření jeho množství pomocí laseru. Pokud množství klesne pod
farmářem nastavenou hranici, je pro
danou skupinu namíchána čerstvá dávka krmení. Systém je tak maximálně flexibilní. Výhodou je, že není potřeba nikam denně zadávat změny v počtu zvířat
ve skupinách, jelikož Vector sám reaguje
na aktuální potřeby skupin. Pokud je
krav ve skupině víc a více žerou, je pro
ně automaticky namícháno více krmení.
Příprava čerstvé krmné dávky probíhá
v kuchyni, kam jednou za 2–3 dny naveze farmář jednotlivé komponenty. V případě farmy v Boubíně jsou to dobře udusané bloky kukuřičné siláže a senáže,
sláma a pivovarské mláto. Koncentrát je
dávkován do míchanice přímo ze sila.
Drapák nakládá komponenty do krmicího robota v předem určeném pořadí tak,
aby bylo krmivo optimálně zamícháno.
Lely Vector dokáže namíchat dávku až
pro 16 různých skupin. Na farmě rodiny
Dubových míchá robot v současné době
krmnou dávku pro 2 skupiny. Výhodou
je, že je krmná dávka namíchána pokaždé stejně, čímž se eliminují lidské chyby.
Přítomnost stále čerstvě namíchané konzistentní krmné dávky na krmném stole
vede k optimálnímu pH bachoru, což
se projevuje na celkově lepším zdravotním stavu zvířat a zlepšenou efektivitou
krmiva.
Automatický systém krmení Lely Vector
lze snadno nainstalovat do stájí jak s dojicími roboty, tak s dojírnou. V kombinaci s dojicími roboty Lely Astronaut získává navíc farmář kompletní přehled
o efektivitě krmení, jelikož se v manažerském programu T4C (Time for cows)
setkávají a vyhodnocují data jak z dojicích, tak z krmicího zařízení.
Lely Astronauty v Boubíně
O výhodách automatického dojení byli
manželé Dubovi přesvědčeni už dlouhou
dobu předtím, než si sami pořídili první
dojicí robot. Cesta, která vedla k pořízení současných tří dojicích automatů,
ukazuje na jejich píli, nadšení a pečlivou
zootechnickou práci.
První Lely Astronaut byl na farmě v Boubíně nainstalován v roce 2007. Automatické dojení mělo řešit problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků
a zároveň zvýšit soběstačnost rodinné
farmy. Dojicí robot s sebou přinesl i lepší
Skupina dvou robotů Lely Astronaut
kontrolu zdravotního stavu zvířat a reprodukce a větší pohodu ve stáji. Rodina
Dubových se výborně vypořádala s novým způsobem řízení stáda dojnic, které
automatické dojení vyžaduje. Důkazem
je další růst jejich hospodářství.
Z kapacitních důvodů, byla v roce 2010
dokončena přístavba stáje a do přístavby
byl nainstalován druhý robot Lely Astronaut. Ani to však ještě neznamenalo konec vývoje. Další navyšování počtu produkčních dojnic umožnila nižší brakace
společně s vynikajícím odchovem jalovic. Opět však bylo potřeba zvýšit kapacitu stáje. Nejlepším řešením se ukázalo
přebudování ustájení z hluboké podestýlky na boxové lože, čímž se zdvojnásobila kapacita jedné skupiny. Jako meziboxové zábrany si manželé Dubovi vybrali zábrany GreenStall Easy od firmy
Cow-Welfare. Tyto zábrany jsou flexibilní, krávy nikde netlačí, a jsou proto pro
dojnice maximálně pohodlné. Krávy do
nich snadno a rychle zalehávají, což
vede k delší době odpočinku dojnic. Po
dokončení rekonstrukce ustájení mohl
být v roce 2012 nainstalován třetí dojicí
automat Lely Astronaut.
Jelikož se v jednu chvíli sešly na farmě
tři generace Lely Astronautů, byl nejstarší z nich vyměněn za nejnovější, tedy za
typ A4. Ten umožňuje, na rozdíl od předchozích modelů, snadnou konfiguraci
dvou robotů v jedné skupině krav, kdy
oba roboty sdílí jedinou centrální jednotku. Kromě nižších pořizovacích nákladů
a snadnější obsluhy jsou takové roboty
méně prostorově náročné. Dva dojicí roboty v jedné skupině krav však mají výhodu i pro dojnice. Krávy mají možnost
si vybrat, který robot navštíví. Můžou si
vybrat robota, který zrovna není obsaze-
ný, což snižuje dobu čekání před robotem. Pro krávy to znamená vyšší komfort a pro farmáře optimálnější využití
obou dojicích zařízení v porovnání se situací, kdy jsou skupiny s jednotlivými
roboty rozděleny.
Odchov telat
Návštěvníci Dne otevřených dveří obdivovali kromě zařízení pro dojnice také
teletník, ve kterém jsou instalovány tři
napájecí automaty pro telata Urban Paula v celkem šesti kotcích. Telata jsou odchovávána turnusově. Po porodu jsou
umístěna do venkovních individuálních
boxů, kde jsou krmena mlezivem a poté
nativním mlékem. Po vytvoření skupiny
jsou telata přemístěna do jednoho kotce
na mléčný automat, kde jsou společně
ustájena až do odstavu. Skupina se již
nedoplňuje. Po odstavu se celý kotec pečlivě vydezinfikuje, a pokud je to možné,
nechá se před opětovným naskladněním
několik dní prázdný.
Plány do budoucna
O tom, že je rodina Dubova přesvědčena
o budoucnosti automatizace, svědčí fakt,
že i nadále hodlají investovat do chytrých technologií. Dalším produktem,
nad kterým uvažují, je automatické
osvětlení stáje Lely L4C (Light for cows).
Toto automatické osvětlení nastavuje
dojnicím optimální délku a intenzitu
světelného dne, což vede k vyšší produkci mléka a zároveň i k úspoře energie,
jelikož se jednotlivá světla rozsvěcí, jen
pokud je to potřeba.
Nezbývá než popřát manželům Dubovým úspěšné zemědělské podnikání s technologiemi od firmy AGRO-partner s.r.o.
a poděkovat za spolupráci. l
CC
HH
OO
VV
S K
S K
OO
TT
U Uč ú
ř
E R
ínjVo
e En
rN
CS03_AgroPartnerVector.indd 25
2 0 1
04
9
25
26-05-14 10:50
T E S TA C E
P L E M E N E
Č E S K É
ST R A K A T É
Informace o býcích testovaných v programu
CZ ČESTR
Začátek léta znamená zahájení testace pro čtyři nové mladé býky.
Dva z nich jsou po montbéliarde otcích a dva po fleckvieh býcích.
autor Danuše Kolářová
D
o této skupiny testantů nasazujeme
býky z různých chovů, společným prvkem je zastoupení matek býků v samičí části rodokmenů.
Libin HG-385
Rodištěm tohoto Willenbergova syna je známý šlechtitelský chov KLAS Nekoř. V rodokmenu býka najdeme čtyři generace matek
býků, zakladatelkou rodu je CZ 018750 571,
MB po býku Horb HG-048. Bába Libina
(o. ZEL-071) dala dva syny do přirozené plemenitby, ale ještě zajímavější je prabába
(o. BA-032), která je matkou kladně prověřených býků Grey RAD-300 a Conig HG-230.
Libin je druhým teletem matky býků po
otci MOR-119 Burak. Od kombinace Willenberg x Burak očekáváme velice dobrý tělesný rámec, průměrné osvalení, výborné končetiny a špičková vemena. Konec konců
vynikající hodnocení zevnějšku ukázal Libin již při základním výběru, kde získal
87 bodů – hodnocení VG! Vysoká mléčná
užitkovost je výraznou předností rodiny Libina, což potvrzuje na první laktaci i jeho
polosestra po otci Epocha.
Martel NIC-052
Právě výše zmiňovaný Epocha je otcem
Martela, který se narodil v Podorlickém ZD
Ohnišov.
Matka Martela je jednou z nejlepších krav
tohoto chovu, což dokazují vysoké plemenné hodnoty mléčné užitkovosti i jejich fenotypový projev. Na maximální 3. laktaci,
kdy nadojila přes 10 tisíc kg mléka, dosáhla
indexu stáda 143 a průměr stáda výrazně
překročila již na druhé laktaci (9 185 – 4,13
– 3,59) při indexu 142. Vynikající plemenicí
a matkou býků byla i bába Martela po
REN-441, která ukončila 5 laktací s průměrným indexem stáda 133 a na maximální
laktaci dokonce 142.
Výborný exteriér, který lze od kombinace
Epocha x Vanstein očekávat, potvrdil při základním výběru i Martel (86,6 bodů VG). Navíc s přírůstkem v testu 1 603 gramů za den
ukazuje na vynikající parametry i pro masnou užitkovost.
26
C H O VSKOTU
CS03_CFTestbulls.indd 26
ČERVEN
Luigi RAD-468
Rodina Luigiho patří mezi nejlepší v celé
České republice. V ZD Nová Ves-Víska se
s potomstvem této rodiny potkáme téměř
na každém kroku. Její zakladatelkou je
matka býků CZ 026969 502 po EB-423 a cíleným používáním embryotransferu se podařilo vybudovat skutečně vynikající rodinu nejen plemenic, ale i býků. Tři prověření
zlepšovatelé SAL-077, RAD-145 a RAD-162
jsou toho dokladem.
Luigi je jedenáctým býkem, který je testován v přímé linii (M, MM, MMM). Od matky
Luigiho testujeme ještě další dva syny po
otci Resolut a Ricki, bába má v testaci po
dvou synech po Malintovi a Rurexovi. Luigi
je synem Vanela, který dosahuje velice solidních výsledků PH nejen v DE/AT populaci
(GZW 122), ale i u nás (SIC 120).
Laptop HG-384
Také Laptop se narodil v ZD Nová Ves-Víska
v rodině matek býků. V jeho rodokmenu
jsou čtyři matky býků v přímé linii a další
tři najdeme v celé rodině zakladatelky
CZ 043266 502, jejímž otcem byl Lucián
271. Předností rodiny je vynikající mléčná
užitkovost, velice dobrý zevnějšek a také
dlouhověkost krav. Bába i prabába ukončily
šest laktací, matka Laptopa se letos otelila
potřetí a nasadila přes 40 kg mléka.
Otcem Laptopa je v současné době jeden
z nejpopulárnějších fleckvieh býků – Wille.
V dubnovém výpočtu plemenných hodnot
má v DE/AT populaci 166 započítaných dcer
a stále si drží přes +1 000 kg mléka a velice
dobrý zevnějšek (110-102-117-110). Velmi
dobrý zevnějšek je podpořen i ze strany otce
matky Laptopa, kterým je Rurex.
Od potomstva Laptopa tak očekáváme velmi dobrý, mírně větší tělesný rámec s nadprůměrným osvalením, bezproblémovými
končetinami a kvalitními vemeny. On sám
ukázal při základním výběru vynikající zevnějšek se špičkovým hodnocením 87,2 VG!
Plemenné hodnoty
Všichni mladí býci, kteří jsou testováni
v programu CZ ČESTR, mají proveden od-
2014
26-05-14 11:49
CZ ČESTR plemenní býci nasazení do testace od června 2014
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
HG-384 LAPTOP
CZ 000801943061
4.12.2012 plem.: C100
ZD Nová Ves-Víska
Jihočeský chovatel a.s. Čes. Budějovice
88 91 87 78 87 87,2 VG
O: WILLE HG-329
KDM:+995 PHkgM -0,14 PH%T +30 PHkgT +0,07 PH%B +39 PHkgB SIC
OM: RUREX*TA BCH-090
M: 380126 961
MM: 223712 961
ML: 2
9 493
3,9
370
3,5 334
10 725
3,6
ML: 3
ø: 2
8 714
3,9
342
3,6
311
8 983
3,7
ø: 6
PH:
753
0,15
44 -0,01
25
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
HG-385 LIBIN
CZ 000676491053
4,1
3,9
0,05
368
353
41
3,5
3,5
0,06
315
314
32
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000664616052
M: 194070 952
ML: 3 10 079
ø: 3
8 484
PH:
1014
4,1
4,1
0,1
412
351
53
3,4
3,5
0,04
347
301
37
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000801872061
3,7
3,7
-0,1
383
377
60
3,6
3,4
-0,14
372
349
43
had genomicky optimalizovaných plemenných hodnot. Nejvyšší opakovatelnosti těchto plemenných hodnot mají
pochopitelně býci s DE/AT původem ze
strany otce i matky. Za posledních 6 měsíců bylo do testace vybráno při základních
výběrech 36 býků. U dvaceti z nich však
OM:
MM:
ML:
ø:
3,6
3,5
307
291
př. v testu: 1 603 g
odchylka: 199
výška v kříži: 138 cm
326
310
3,9
3,8
8.8.2012 plem.: C100
ZD Nová Ves-Víska
CRV
88 89 83 78 80 84,6 G+
O: VANEL RAD-272
KDM: +720 PHkgM +0,13 PH%T +39 PHkgT +0,01 PH%B +25 PHkgB
M: 296822 961
ML: 3 10 437
ø: 3 10 211
PH:
1481
360
346
SIC 123
VANSTEIN RAD-214
120631 507
2
7 764
4,2
5
7 311
4,2
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
RAD-468 LUIGI
př. v testu: 1 242 g
odchylka: -162
výška v kříži: 132 cm
1.1.2013 plem.: C100
Podorlické ZD Ohnišov
CRV
87 89 89 81 84 86,6 VG
O: EPOCHA ET NIC-017
KDM: +976 PHkgM -0,12 PH%T +34 PHkgT -0,01 PH%B +32 PHkgB
376
322
SIC
BURAK MOR-119
114117 953
4
8 529
4,2
5
8 201
4,2
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
NIC-052 MARTEL
3,5
3,6
7.12.2012 plem.: C100
Klas Nekoř, a.s.
Reprogen, a.s., Planá nad Lužnicí
88 89 87 80 87 87,0 VG
O: WILLENBERG HG-339
KDM: +805 PHkgM +0,15 PH%T +43 PHkgT -0,02 PH%B +26 PHkgB
M: 232860 953
ML: 1
8 971
ø: 2
9 086
PH:
834
390
329
př. v testu: 1 399 g
odchylka: -5
výška v kříži: 133 cm
300
275
př. v testu: 1 341 g
odchylka: -63
výška v kříži: 132 cm
SIC 120
WATERBERG HG-212
124188 502
2
11 216
3,6
4
10 545
3,7
403
392
3,5
3,4
387
354
opakovatelnost indexu GZW nedosáhla
ani 50 %. Zde se jedná především o býky
s českými, francouzskými nebo kombinovanými původy. Z býků s opakovatelností
nad 60 % má nejvyšší hodnotu goGZW
Mesias (Wille x Vanstein), Leny (Resolut x
Weinold) a Lennon (Ricki x Vanstein). Vyš-
Polosestra Martela CZ 184990 953 z Líšnické a.s. na 3. laktaci
ší opakovatelnost mají genomicky optimalizované plemenné hodnoty masné
užitkovosti (goFW). U tohoto indexu nedosáhlo opakovatelnosti 50 % jen 9 býků.
Výborné hodnoty goFW má výše zmiňovaný Leny, Letkis (Appolo x Socrate)
a Laptop, který je právě v představované
skupině testantů.
Predikované goRPH zevnějšku
Dalšími znaky s akceptovatelnou opakovatelností jsou hodnoty zevnějšku. Mezi
býky s nejvyššími genomicky optimalizovanými RPH rámce patří Largo (Waldbrand x Burak), Laureat (Ubalm x Manitoba) a Lambert (Wille x Roibos). Hodnoty osvalení jsou předpovídány nejvyšší
u dcer Laptopa a dvou synů Vanela – Leroye (OM: Rustico) a Loyda (OM: Nenni). Končetiny vycházejí nejlépe u býka Lambert
(Wille x Roibos), v článku představovaného Libina a Lotosa (Ubalm x Bonsai). Na
vynikající vemena dcer ukazují goRPH
Leoparda (Erogen x Vanstein), Lincolna
(Erogen x Nenni) a Martela, kterého popisujeme výše. l
CH OVS K OT U
CS03_CFTestbulls.indd 27
ČE RV E N
2 0 1 4
27
26-05-14 11:49
Š L E C H T Ě N Í
Variabilní chovný cíl, genetický pokrok
a uniformita stáda v jednom
Proč je SireMatch
nejpoužívanější?
Software SireMatch vyvinutý společností CRV se stal během tří
let od uvedení na trh v České republice zdaleka nejrozšířenějším
nástrojem pro tvorbu připařovacích plánů. Nyní ho v ČR využívá
350 chovatelů ve více než 400 stájích.
P
rogram se ovšem používá i v jiných
chovatelsky vyspělých zemích, jako je
Nový Zéland, Brazílie, USA, Nizozemsko,
Německo, a v mnoha dalších. V tomto
článku jsme se rozhodli nejen zdůraznit
výhody programu, ale i přiblížit uživatelům logiku softwarového připařování.
Univerzální program
Proč se stal tento nástroj tak oblíbeným
mezi chovateli? Jedna z nejdůležitějších
funkcí je možnost nastavení individuálního chovného cíle dle požadavků chovatelů. Při tvorbě připařovacích sestav
používá SireMatch všechna dostupná
data. Pro účely připařování kombinuje
plemenné hodnoty býků a krav. Ty získává buď z oficiálně publikovaných dat,
nebo si je program dopočítává s využitím
oficiálních plemenných hodnot otce
a otce matky a ve výpočtech zohledňuje
i hodnocení utváření zevnějšku plemenic. Program může použít národní plemenné hodnoty, pokud jsou k dispozici,
oficiální americké plemenné hodnoty,
popřípadě MACE přepočty. SireMatch
umožňuje i využívání genomických
býků, jejichž PH byly stanoveny na severoamerické nebo evropské referenční
populaci. Samozřejmostí je možnost regulace maximálního stupně příbuznosti
i rizika výskytu genetických vad.
Program má unikátní funkce, pomocí
nichž chovatel dosáhne požadovaného
genetického pokroku s ohledem na uniformitu celého stáda. Připařovaní na
úrovni jednotlivých zvířat není založeno
pouze na plemenných hodnotách či vypočtených indexech, ale na tzv. indexech
28
C HOVSK OTU
CS03_CRVSireMatch.indd 28
zisku. Zisková funkce přemění plemenné hodnoty na body zisku proto, aby byl
na „špatné“ hodnoty, které je třeba přednostně zlepšit, následně kladen větší důraz než na znaky s vysokými hodnotami,
které je třeba pouze udržovat. To vše
s ohledem na průměr stáda, které má
být prostřednictvím cíleného připařování zlepšováno. Cílem připařovaní je nejen zvýšení průměrných hodnot stáda
v požadovaných znacích, ale hlavně snížení variability potomstva a vytvoření
uniformního stáda, které pro chovatele
znamená menší nároky a vyšší efektivitu.
Jak to vlastně funguje?
U každé krávy je pro každý znak spočtena odchylka znaku od průměru stáda. Po
vynásobení váhou danou v chovném cíli,
tj. [(PH – průměr stáda) * váha] získáme
hodnotu znaku v chovném cíli. Po sečtení výsledků přepočtu jednotlivých znaků je získán tzv. index krávy. Tento index je následně používán pro řazení krav
při zohledňování dalších parametrů,
jako je použití sexovaných ID na zvolené
procento nejlepších plemenic nebo naopak použití masných býků na určené
procento nejhorších plemenic. Tyto indexy ovšem nejsou používány pro kalkulaci nejvhodnějších kombinací, jelikož
prostou kombinaci úrovně plemenné
profitové body
autor Jiří Adam
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
75
85
95
105
115
125
135
145
plemenná hodnota
Graf 1: Příklad vztahu PH a profitových bodů
hodnoty a její váhy v chovném cíli není
možné využít pro určení jasných priorit
připařování. Tedy určitě ne, pokud chceme docílit uniformního stáda. Příkladem pro lepší porozumění může být
jednoduchá úloha jen se dvěma PH
v chovném cíli (viz tab. 1).
Jelikož je výsledek ve všech případech
stejný, je třeba najít něco, čím od sebe
jednotlivé kombinace odlišit – snahou je
více zlepšovat slabší znaky. Za tímto účelem jsou vytvořeny tzv. profitové funkce
Tab. 1: Chovný cíl 50 % závěsný vaz (ZAV) + 50 % plodnost (PLD)
kráva býk A býk B
ZAV
PLD
index
112
94
103
112
94
103
106
100
103
býk C býk D potomek A potomek B potomek C potomek D
100
106
103
94
112
103
112
94
103
109
97
103
106
100
103
103
103
103
ú
ř
Č ín
E jRo
e Vn
rE N 2 0
209
14
26-05-14 11:21
Program SireMatch nyní v ČR využívá
350 chovatelů ve více než 400 stájích
a jednotlivé hodnoty převedeny na profitové body (viz graf 1). Díky tomu budou
znaky, pro které má kráva hodnoty pod
průměrem stáda, získávat více bodů
v profitových funkcích, respektive býci,
kteří budou tyto znaky zlepšovat, budou
upřednostňováni.
Pro potřeby využití profitových funkcí je
stanovena tzv. požadovaná úroveň zlepšení. Tato hranice je stanovena v úrovni
25 % nejlepších zvířat v daném znaku.
Zvířata, která mají daný znak nad touto
hranicí, již nedostávají žádné body navíc
za zlepšení tohoto znaku. Vyšší tlak je
tak vyvíjen na zlepšení parametrů, které
úrovně 25 % nejlepších krav ve stádě nedosahují.
Tyto funkce lze sice v programu eliminovat tak, aby se v daných parametrech
zlepšovaly všechny kombinace bez ohledu na kvalitu matek v daných parametrech ve vztahu k průměru stáda, je ale
nutno říci, že se v tomto případě vzdáváme jedné z nejsilnějších výhod programu SireMatch, která pomáhá sjednotit
zlepšované stádo.
Sexované sperma a masní býci
Pokud chcete efektivněji pracovat s různými skupinami v rámci stáda, určitě
využijete již zmíněnou funkci řazení zvířat. SireMatch může automaticky nasa-
zovat sexované inseminační dávky na ty
nejlepší plemenice dle vámi zadaného
chovného cíle. Na druhou stranu je program schopen určit i plemenice, jejichž
potomci nejsou dle zadaného chovného
cíle vhodní pro další použití v daném
stádě a může na tyto plemenice doporučit masné býky.
Problémové znaky
Vedle definování vlastních chovných
cílů si uživatel může vybrat i několik limitních znaků, na které bude kladen
zvláštní důraz. SireMatch pak zajistí, že
všichni býci, kteří tyto vlastnosti nezlepšují, respektive nedosahují stanovené
minimální hodnoty, budou z připařování vyloučeni, a to bez ohledu na plemennou hodnotu nebo hodnocení zevnějšku
připařované plemenice.
Program ale může pracovat i s nastavením problémových znaků ve vztahu
k lineárnímu hodnocení připařovaných
zvířat. Jedná se o omezení býků, kteří
mohou být použiti do kombinace s kravami, jejichž hodnocení zevnějšku je
dle limitních hodnot považováno za
problémové. A to i v případě, že dané
znaky nejsou v chovném cíli. Například
pro plemenici s velmi krátkými struky
dle lineárního hodnocení zevnějšku
bude z připařování vyloučen býk, který
tento parametr nezlepšuje, a to i v případě, že by v ostatních parametrech byl
optimálním.
Program pracuje s oficiálním hodnocením zevnějšku, které zajišťuje ČMSCH,
ale pro účely připařování a hlídání problémových znaků je možné použít i neoficiální hodnocení zevnějšku poskytované zaměstnanci CRV.
Transparentní výstupy
Výstupem mohou být různé kombinace
sestav ve formátu pdf se třemi možnými
kombinacemi připařování včetně grafických přehledů a podrobných analýz stáda a efektů zvoleného připařování na
budoucí generaci. Pomocí exportu výsledků do excelu je navíc možné tyto výstupy libovolně přizpůsobit potřebám
chovatelů, popřípadě přímo naimportovat do softwarových programů na řízení
stáda, jako je Farmsoft, Mooml a mnohé
další. Chovatel může obdržet i seznam
zamítnutých kombinací a důvody těchto
zamítnutí.
Nechte si program předvést!
Toto bylo jen velmi stručné seznámení
s funkcionalitami programu SireMatch.
Pokud program ještě nepoužíváte, kontaktujte zástupce společnosti CRV. Rádi
vám ho předvedeme. l
CC
HH
OO
VV
S K
S K
OO
TT
U Uč ú
ř
E R
ínjVo
e En
rN
CS03_CRVSireMatch.indd 29
2 0 1
04
9
29
26-05-14 11:21
Máte zájem o inzerci
v časopise Chov skotu?
Kontaktujte nás!
Jana Jaskulková
mobil: +420 602 728 388 | fax: +420 515 550 948
[email protected] | www.tiskarna-didot.cz
CS03-p30.indd 30
23-05-14 09:42
iNFo DE HEus
Vykupujeme obilí
Ve společnosti De Heus a.s. funguje nákupní oddělení, které má na starost
pokrytí všech surovin potřebných pro
výrobu krmných směsí v závodech
Běstovice u Chocně a Marefy u Bučovic. V loňském roce De Heus nakoupila
a spotřebovala celkem 135 000 tun
obilovin. Největším podílem byla zastoupena krmná pšenice a kukuřice,
dále ječmen, triticale a oves. Krmných
směsí se vyrobilo v obou závodech celkem 220 000 tun. V roce 2014 se plánuje
výroba vyšší, takže i nákup obilí přesáhne 150 000 tun.
Je naším zájmem používat obilí z kvalitní české sklizně a spolupracovat s českými farmáři, kteří jsou i našimi zákazníky. Velice nás těší, že stále více se jich
stává i našimi dodavateli obilí. Cílem
De Heus je prohlubovat spolupráci se zemědělci a být si navzájem spolehlivými
partnery. Nákupem obilovin od našich
zákazníků se snižují náklady na logistiku, dodávka krmiva do zemědělských
podniků bývá zpětně vytížena obilím
a tím může být dosaženo daleko příznivější ceny, než jaká je na trhu obvyklá.
Pro více informací kontaktujte Ing. Martinu Zaoralovou – manažerku nákupu
De Heus a.s. (mobil: +420 724 203 324,
e-mail: [email protected]).
Melasované startery pro telata
Společnost De Heus a.s. patří mezi
úspěšné výrobce starterových krmiv
pro telata. Měsíční objem výroby se pohybuje mírně nad 300 tun a toto množství je postaveno pouze na čtyřech různých recepturách, z nichž stěžejní jsou
Kaliber Starter a Kaliber Junior.
Všechny telecí směsi jsou granulovány
na 4mm matricích. De Heus nevyrábí
speciální receptury na přání zákazníka
nebo konkurenčního výživáře. Receptury tvoří naši specialisté s důrazem na
kvalitu vstupních surovin zajišťující
krytí potřeb živin telat pro jejich dobrý
růst a vývin. Koncentrace živin je samozřejmě důležitá, další otázkou je jejich
stravitelnost a mezi nejdůležitější aspekty kvalitního starteru pro telata
patří CHUTNOST a s ní spojená vůně.
Co je komu platné, že krmení pro telata
má potřebnou koncentraci živin, když
ho telata moc nežerou? Naše společnost je známá i tím, že mezi standardní
vstupní suroviny pro výrobu telecích
starterů patří melasa. Atraktivitu její
chutě a vůně Vám jistě popisovat nemusíme, protože ji všichni znáte. Melasa má vedle pozitivních vlivů na smyslové buňky telat i vliv na kvalitu
granulí z hlediska tvrdosti a prašnosti.
Melasu do těchto směsí dávkujeme dva-
krát. První dávka je aplikována přímo
do míchačky společně s dalšími komponenty tvořícími recepturu a druhá část
melasy je nastřikována do již napařené
směsi těsně před granulačním lisem.
Takže, jak by řekl klasik: „Dvě dávky.“
De Heus a.s. • Marefy 144 • 685 01 Bučovice • Česká republika
Tel. +420 517 307 701 • Fax +420 517 307 702 • [email protected] • www.deheus.cz
CH OVS K OT U
CS03_DeHeusNews.indd 31
ČE RVE N
2 0 1 4
31
26-05-14 10:26
G E N O M I Č T Í
H O L Š T Ý N I
Nabídka genomických býků
Holštýnská kolekce
pro časné léto
SNOWMAN x PLANET
REMINGTON
NEO-401
DOBRONIN ALLICIA 12 VG85
NEO-402
CZ 221711 981 VG85
nar. 20. 12. 2012
2. 13 151 4,21 553 3,38 444
nar. 18. 11. 2012
1. 9 247 3,68 340 3,15 291
REMBRANDT
CZ 809556061
LATROY x SHOTTLE
HAVOC
SILK-N-SASS SHTTLE RASSI VG88
NEO-413
BRANDT-VIEW COLBY KIMBER VG86
nar. 12. 3. 2012
1. 10 646 3,91 416 3,34 356
nar. 7. 2. 2012
1. 16 683 3,58 598 3,17 529
US 071028390
Genomické testy přináší pro chovatele holštýnských krav pozitivní geny jak z domácích, tak ze
zámořských chovů.
autoři Anna Marcinková, Roman Hruda, Eric Elbers
P
ro závěr první poloviny roku 2014 jsme pro vás připravili kolekci čtyř genomicky testovaných býčků, kteří přináší pestrou paletu genů potřebných pro efektivnější produkci
mléka.
Dobronín Rembrandt
US 071060325
MASSEY x PLANET
NEO-411
RANGER
32
CZ 636522081
HUNTER x COLBY
jako embryo, jehož původ sahá do americké rodiny velmi známého plemeníka Norrielake Cleitus Luke. Tato vynikající plemenice (Dobronin Allicia 2) nadojila za čtyři normované laktace 48 195 kg mléka se 3,74 % tuku a 3,12 % bílkovin. Na druhé
laktaci získala při hodnocení zevnějšku celkem známku VG88,
v hodnocení vemene dosáhla ještě o bod více, tedy VG89. Z jednotlivých znaků vemene byla hodnocena maximálním počtem
devíti bodů ve znacích výška a šířka zadního upnutí.
Genomické hodnoty býčka Rembrandt jsou příslibem do budoucnosti, a to zejména u produkce. Výborná je také plodnost
dcer, kromě toho má výbornou genomickou hodnotu pro
všechny znaky exteriéru.
Farm-Va Remington
(Snowman x Planet x Roumare)
Býk Flevo Genetics Snowman (O Man x BW Marshall) je otcem
býka Rembrandt. Snowman je stále v mnoha zemích ve špici
hodnocení býků (TOP Kanada 1. místo, TOP Německo 2. místo,
TOP Nizozemsko 2. místo, TOP ČR 2. místo).
V Rembrandtově původu najdeme výborné kombinace Snowman x VG85 Planet x VG86 Roumare x VG88 Shottle x VG85
Allen x VG88 Durham x EX90 Jed x EX93 Leadman x VG86 Ned
Boy x EX91 Valiant.
Rodina stojící za Rembrandtem pochází z Dobrosevu a. s. Dobronín. Jeho prababička, Dobronin Allicia 2, byla dovezena
(Massey x Planet x O Man)
Remington pochází z velmi dobré kombinace Massey x VG85
Planet x VG85 O Man x GP84 Encino x VG87 Lord Lily x VG85
Ugela Bell x VG86 Cleitus x VG88 Bell x EX94 Astronaut.
Jeho původ sahá do americké rodiny Walkup Bell Lou Etta
VG88. Z této rodiny pocházejí i další velmi úspěšní býci. Výborným příkladem je Rothrock Tradition Leadman EX93, který je
synem býka Tradition a Walkup Valiant Lou Ella EX93, která je
sestrou plemenice Lou Etta.
Remington se narodil na farmě Ing. Svatopluka Kovaříka
ve Vajglově a jeho matka nyní dojí v Zemědělském družstvu
„Růžový palouček“ v Morašicích v nové stáji v Újezdci.
NEO-413 Brandt-View Havoc
NEO-411 Stonyvale Latroy Ranger
C H COHVOS V
K SO KT O
UT Č
UE Ú
Ř
R ÍV
NJ EO
E NN
R 20
21
04
09
CS03_HolsteinTestbulls.indd 32
26-05-14 13:36
Dobronin Allicia 3, pochází ze stejné rodiny jako Rembrandt
Delta Astrea, pochází ze stejné rodiny jako Remington
Aktuální produkce na 140 dnech druhé laktace přesahuje
42 kg mléka při výborném obsahu mléčných složek 4,12 %
tuku a 3,74 % bílkovin.
Genomické hodnoty býčka vypadají zajímavě nejen u produkce
a obsahu mléčných složek, ale také u vlastností fitness (výborná je například plodnost dcer a dlouhověkost).
Ranger má výhodu výsledků genomického testu jak v USA,
tak i v Nizozemsku. V obou systémech má pozitivní čísla
pro produkci (kg mléka, procenta tuku i bílkovin) a také vynikající výsledky pro utváření vemen, zdraví vemen a plodnost dcer.
Stonyvale Latroy Ranger
Brandt-View Havoc
(Latroy x Shottle x Goldwyn)
Rodina, která stojí za býkem Ranger, je světově proslulá
a vznikla na farmě Ladys-Manor v Marylandu. Vypadá to, že
tyto krávy mají vše, jak z pohledu hodnocení zevnějšku, tak
z pohledu celoživotní mléčné produkce. Zakladatelkou rodiny
je Ladys-Manor Top Gun Jemini a nalezneme ji v sedmé generaci býka Ranger. Tato dcera býka Cleitus byla ohodnocena
známkou EX93 a za svůj život nadojila přes 68 tisíc kg mléka.
V rodokmenu, mezi krávou Jemini a býkem Ranger, nalezneme další tři krávy, které získaly vynikající hodnocení známkami EX91, EX94 a EX90.
Také Rangerova matka vyrostla do krásy. Jako prvotelka byla
hodnocena známkou VG85 a ve třech letech byla přehodnocena na VG88.
Ranger pochází ze stejné rodiny jako Shamrock, dřívější jednička genomických býků podle GTPI. Při pohledu do původu objevíme, že Shamrockova babička Ladys-Manor Ruby, která byla
hodnocena EX90 a nadojila přes 56 tisíc kg mléka s 5,1 % tuku,
je prababičkou býka Ranger. CRV ráda investuje do takových
rodin, a tak má z této větve i jednoho syna po býku Cameron.
(Hunter x Colby x Potter)
Havoc pochází z americké rodiny krav, kterou založila Chan-Lee Jet Stream Stardust. Tuto velmi dobrou (VG88) dceru býka
Arlinda Jet Stream, která za svůj život nadojila přes 75 tisíc kg
mléka, nalezneme v osmé generaci býka Havoc. Ve čtvrté až
sedmé generaci Havocova původu jsou krávy s prefixem Chan-Lee, s hodnocením EX90, EX91, VG87 a VG86 a celoživotní produkcí mezi 54 až 73 tisíci kg mléka.
Zatímco Havocova babička a prababička působily na farmě
Conant-Acres, tak jeho matka předvedla fenomenální výkon
(přes 16 tisíc kg mléka na první normované laktaci) na farmě
Brandt-View. Farma Brandt-View se setrvale umisťuje v TOP 10
stád v Pennsylvanii. Matka a babička býka Havoc jsou velmi
oblíbenými matkami býků pro mnoho plemenářských organizací nejen díky své vynikající produkci, ale také díky svým
původům.
Havoc je genomicky testován v USA i v Nizozemsku a v obou
systémech ukazuje dobré výsledky pro produkci (vychází plusově v mléce, tuku i bílkovinách) a dlouhověkost – obě tyto
vlastnosti z něj dělají otce krav s velmi dobrou efektivitou,
a to bez omezení požadovaných vlastností fitness. l
AB Ladys Manor Ruby Jen, pochází ze stejné rodiny jako Ranger
Conant-Acres Potter Gail, bába býka Havoc
CH OVS K OT U
CS03_HolsteinTestbulls.indd 33
ČE RV E N
2 0 1 4
33
26-05-14 13:37
K ONTAKTY
C H O VA T E L S K É V Ý S TA V Y A A K C E
4. června
5. června
14. června
19. června
26. června
27.–28. června
2.–3. července
3.–5. července
22. 7., 16. 9., 20. 11.
11. září
11.–14. listopadu
Pouť krav ke kapličce na
kružberských pastvinách
Foto: Martina Sasáková
Chovatelské setkání, Zdislavice
Orlický pohár
Výstava hospodářských zvířat, Kroměříž
Základní výběry a dražba býků masných plemen, Osík;
více na www.crvcz.cz
Kralovická zemědělská výstava, Hadačka
All Holland Dairy Show, Zwolle, Nizozemsko
Livestock Event, Birmingham, Velká Británie
Danish National Show, Herning, Dánsko
Základní výběry býků plemene C a H, Osík;
více na www.crvcz.cz
Radešínská Svratka
EuroTier, Hannover, Německo
Časopis Chov skotu je vydáván šestkrát ročně
společností CRV Publishing.
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE
Redakce:
CRV Czech Republic, spol. s r. o.
Vídeňská 340, 252 42 Vestec
tel.: +420 244 912 201
fax: +420 244 102 530
e-mail: [email protected]
Vý ž i va a kr m en í
Srpen (29. srpna) – Hlavním tématem srpnového čísla bude Výživa a krmení. Najdete zde také
reportáž z farmy ve Velké Británii, jejíž majitel – 22letý farmář provedl významné změny
v managementu jejich rodinné farmy a díky svému úsilí se stal vítězem národní soutěže.
Vydavatel: Rochus Kingmans
Šéfredaktor: Jaap van der Knaap
e-mail: [email protected]
Redakce:
Ing. Simona Burešová, Ph. D.
e-mail: [email protected]
Metoda spol. s r. o.
e-mail: [email protected]
Inzerce:
Tiskárna Didot, spol. s r. o., Jana Jaskulková
tel.: +420 602 728 388 / +420 543 215 538
fax: +420 515 550 948
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování:
Veeteelt, P.O. Box 454, 6800 Arnhem,
the Netherlands
tel.: +31 26 38 98 821
fax: +31 26 38 98 839
e-mail: [email protected]
Tisk:
Tiskárna Didot, spol. s r. o., Trnkova 119,
628 00 Brno-Líšeň
tel.: +420 543 215 538
e-mail: [email protected]
Chov skotu je zdarma doručován zákazníkům
společnosti CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací Jihočeský chovatel, a.s.,
Reprogen, a.s., De Heus a.s. a AGRO-partner s.r.o.
prostřednictvím pracovníků plemenářských středisek
společnosti CRV Czech Republic nebo pracovníků
partnerských organizací. Ostatní zájemci jej mohou
získat zdarma na výstavách nebo prezentacích
společnosti CRV Czech Republic.
Fotografie:
Z archivu Veeteelt, CRV Czech Republic, spol. s r. o.,
partnerských organizací a Lenka Nejdlová (18).
Prohlášení:
Vydavatel neodpovídá za názory vyjádřené autory
jednotlivých příspěvků, ani nemusí zcela sdílet názory
těchto autorů. Snahou vydavatele je poskytovat
prostřednictvím Chovu skotu pravdivé a přesné
informace. Přesto nemůže být vůči společnosti
uplatňována žádná odpovědnost za chyby v obsahu
jednotlivých příspěvků. Všechna práva jsou vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být použita jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu
vydavatele.
MK ČR E 15326
ISSN 1801-5409
34
CS03_Contacts.indd 34
C H O VSKOTU
Č ERVEN
2014
26-05-14 11:57
S intenzivními
jetelotravami
Bestergrass®
Vyrobíte
kvalitní
senáž
a ušetríte
Senáže z těchto porostů mají vysokou hladinu energie (srovnatelnou
s kukuřičnou siláží), obsah N-látek
na úrovni 17% a stravitelnost organické hmoty kolem 77%. Taková senáž se pak stává velice silným
nástrojem k NAVÝŠENÍ MLÉČNÉ PRODUKCE s poměrně NÍZKÝMI NÁKLADY. Vysoká hladina energie a cukrů
u těchto jetelotravních porostů má
velice pozitivní vliv na chutnost vyrobených senáží a má také zásadní
dopad na konzervační proces. Tak
můžete UŠETŘIT za konzervanty.
WWW.DEHEUS.CZ
inz. Chov skotu_3.2014_210x297 mm_KRAVA.indd 1
CS03-p35.indd 35
12.05.14 12:59
23-05-14 09:45
CS02-p40.indd 40
12-03-14 16:03
Download

Technologie budoucnosti Zásady hygieny při dojení