RO Č . 7
Č . 4 Č E RVE N E C 2010
V TOMTO VYDÁNÍ
Š L E CH T Ě N Í
MANAGEMENT CHOVU
MANAGEMENT DOJENÍ
Plodnost krav je
ovlivňována mnoha faktory
Používání TMR směsí
znamená úsporu nákladů
Správný management
získávání mléka je důležitý
CS04_cover 2
20-07-2010 09:14:15
CS04_p02.indd 2
14-07-2010 15:16:10
Z
O BSAHU
NOVINKY
4
9
17
25
Z domova i ze světa
Info De Heus
Info Agropartner
Info CRV Czech Republic
MANAGEMENT CHOVU
6 Využití dojitelnosti v praxi
22 Výživa dojnic s úsporou
26 Úspěšné dojení s robotem
MANAGEMENT PRÁCE
18 Lidský faktor – výhra nebo komplikace
R E P O R TÁ Ž Z FA R M Y
10 AG družstvo Kružberk
32 Návštěva na farmě Siemers
ŠLECHTĚNÍ
12
14
20
30
Jak na plodnost II
Montbéliarde – ano či ne?
Testace programu CZ ČESTR
Testace programu CZ Holštýn
Jiří Slavík
„Je rozdíl o něčem mluvit
a je rozdíl něco udělat”10
Jaap van der Knaap
Důraz na kvalitu mléka
Ve Spojených státech amerických zavládla panika. Američtí chovatelé dojeného
skotu, kteří vyvážejí své produkty do
zemí EU, mohou od letošního podzimu
dodávat pouze mléko s počtem somatických buněk pod 400 000. Tento limit
není problémem pro české chovatele, ale
v USA je oficiální limit stanovený vládou
stále 750 000. Pro většinu amerických
chovatelů však nebude tento nový limit
problémem, neboť průměrný počet somatických buněk v mléce dodávaného
farmáři zapojenými v kontrole užitkovosti byl v minulém roce 233 000. Ale
i přesto jsou zde tato nová opatření směřující k tomu, aby chovatelé dojného
skotu kladli větší důraz na zdraví vemen
svých krav. Důvod je více než jasný –
i přes dobrý průměr je v USA stále velký
počet chovatelů, kteří budou mít problém nový limit splnit. Tato situace
může být pro české chovatele ponaučením, i když pro ně není problém dodržet
limity počtu somatických buněk. Nová
pravidla a nová legislativa mohou pomo-
Management chovu Šlechtění
Dojitelnost v praxi
Montbéliarde
6
Rychlost uvolňování a čas dojení jsou ekonomicky významnými ukazateli.
14
Jarní přehlídky potomstva
plemenných býků.
ci chovatelům zajistit, že nebudou muset provádět nepříjemnou, avšak ekonomicky ospravedlnitelnou činnost.
Tak například, jedna třetina prvotelek se
nedostane do druhé laktace. Hlavními
příčinami vysoké míry brakace jsou problémy s plodností a zdravotním stavem
vemen. Na tyto výsledky nemůže být nikdo hrdý. Každý dnes mluví o dlouhovýkonnosti, ale stále je velké procento krav
vyřazováno a je chováno stále méně
a méně starších krav. Pravděpodobně
chovatelé nemají trpělivost či podmínky
pro chov dojeného skotu nejsou ideální.
Nicméně tento způsob chovu dojnic
neodpovídá představám konzumentů
o dobrém prostředí a zdravých kravách,
které produkují zdravé mléko. Představy
a myšlenky konzumentů nakonec mohou nečekaně ovlivnit legislativu.
Je tento příklad něco, čeho byste se měli
bát? Rozhodně ne, ale je reálné, že zdravotní stav krav a udržitelnost chovu dojeného skotu se stane součástí prvovýroby mléka.
Management práce
Lidský faktor
18
Kvalita pracovníků a jejich
motivace jsou nezbytné pro
úspěšné podnikání.
CH OVS K OT U
CS04_contents 3
ČE RVE NE C
2 0 1 0
3
20-07-2010 09:15:36
Z
d o m o va
i
ze
s v ě ta
„Den francouzského masného skotu“
Zájemcům o chov netradičních plemen
masného skotu se naskýtá možnost zúčastnit se „Dne francouzského masného
skotu“. Akce se bude konat 22. 9. 2010
na farmě Pojedy na Nymbursku. Farma
je úzce specializována na chov francouzského masného skotu pro produkci plemenných zvířat a na intenzivní výkrm
vysoce kvalitní masné produkce pro trh
EU. Jsou zde zastoupena plemena limousine, gascognne, aubrac, parthenaise
a experimentální chov v ČR dosud nezastoupených plemen rouge des pres, brune z Andorry, vosgienne a bazadaise.
V současné době je na farmě chováno
cca 700 čistokrevných jedinců.
Na programu je představení plemen
aubrac a parthenaise a taktéž kolekce
doposud nezastoupených francouzských
plemen v ČR. Nedílnou součástí této
akce bude prezentace produkce masných
plemen, kterou budou upravovat francouzští kuchaři. Nebudou také chybět
specializovaní výrobci sýrů z plemen
aubrac a vosgienne.
Přijďte se tedy i Vy seznámit se širokou
kolekcí nových masných plemen v ČR
a s jejich produkty.
Zdroj: Zpravodaj ČSCHMS, č. 2/2010,
str. 27
Méně amoniaku z chovu krav
Přidání chmele do krmné dávky krav potlačuje růst bakterií, které produkují
amoniak a současně rozkládají aminokyseliny potřebné k tvorbě svalové hmoty.
Američtí vědci objevili způsob, jak snížit
množství emisí amoniaku z chovu krav
– stačí přidat chmel do krmné dávky.
Přežvýkavci potřebují přirozeně se vyskytující bakterie, aby mohli v bachoru
rozkládat trávu a jiné rostliny. Zatímco
některé bakterie pomáhají svému hostiteli trávit tuhou rostlinnou potravu,
bakterie HAB (hyper-ammonia producing bacteria, bakterie s nadprodukcí
amoniaku) odbourávají aminokyseliny.
Jedná se o chemický proces, při němž je
produkován amoniak a jsou rozkládány
aminokyseliny potřebné k tvorbě svalové hmoty. Ve snaze tomu zabránit používají chovatelé dobytka nákladné a neefektivní krmné přísady.
Výzkumný pracovník Michael Flythe přidával květy chmele nebo extrakt z květů
k čisté kultuře HAB nebo k bakteriálnímu mixu z bachoru krávy. Jak květy, tak
i extrakt inhibovaly růst bakterií. Kromě
chmele byly HAB nalezeny také v jeteli.
Zdroj: http://www.agronavigator.cz, 2. 7.
2010
BSE – naštěstí nic nového
Nákazová situace je dobrá, krávy „nešílí“. Poslední případ bovinní spongiformní encefalopatie, neboli BSE, byl
v ČR zaznamenán více než před rokem
(4. 5. 2009 na Opavsku).
Od počátku letošního roku bylo vyšetřeno 73 445 vzorků mozků skotu a neobjevil se žádný případ. Ke 30. 6. 2010 bylo
u nás od počátku roku 2001 vyšetřeno
1 593 843 mozků skotu a na toto množství bylo za celých prakticky deset let
diagnostikováno pouze 30 případů BSE.
4
CS04_ze sveta 4
Jelikož se další případy nevyskytují,
připravuje Státní veterinární správa ČR
žádost o zvýšení věku zvířat pro vyšetřování. Je tedy možné počítat s tím, že
v dohledné době by se mohla Česká republika přiřadit ke starým členským zemím EU, ve kterých se skot testuje na
BSE od 48 měsíců věku.
Zdroj: http://www.svscr.cz, 9. 7. 2010
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č eú
řr ín
vj o
ee n
n
r e c2 0 20 09 1 0
20-07-2010 12:53:08
Studie výskytu zárodků MAP
Národní poradní výbor Spojených států
pro mikrobiální kritéria u potravin
(National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods; NACMCF)
se vyjádřil ke studii vypracované pro
americké ministerstvo zemědělství. Studie si kladla za cíl zmapovat výskyt choroboplodných zárodků Mycobacterium
avium paratuberculosis (MAP) v životním prostředí a v potravinářském řetězci a výslednou expozici organismu lidí.
Klíčové závěry studie:
• Je nutné vyvinout bezpečné průkazní
metody životaschopných zárodků MAP,
aby bylo možno spolehlivě zjistit skutečný rozsah rozšíření MAP v potravinářském řetězci a v jiných zdrojích kontaminace.
• Kromě odvětví chovu přežvýkavců byl
výskyt zárodků MAP detekován jen zřídka, důvodem mohl být jak nízký výskyt,
tak také nespolehlivé průkazní metody.
• Vzhledem k šíření MAP ve stádech skotu v USA může být jednou z expozičních
cest u spotřebitelů sekané maso.
• Zárodky MAP přežívají v exkrementech
Nový ministr zemědělství ČR
Ivan Fuksa převzal řízení resortu
Dne 14. 7. 2010 premiér Petr Nečas uvedl do funkce nového
ministra zemědělství. Ivan Fuksa se poté osobně představil
všem zaměstnancům úřadu a také poděkoval odstupujícímu ministrovi Jakubu Šebestovi.
Ivan Fuksa pokládá za hlavní priority svého působení vyjednávání s Evropskou unií o spravedlivých podmínkách pro
české zemědělce, úspory a efektivní fungování resortu,
odstranění byrokracie a korupce. „Nepředstírám, že jsem
dnes expert na zemědělství, ale to může být i výhoda, protože k problematice mohu přistoupit bez předsudků.
Po čtyřech letech ve funkci prvního náměstka ministra
financí mám slušné zkušenosti s řízením velkého ministerstva. Oceňuji i to, že je v týmu ministerstva velká řada vynikajících profesionálů. Velkou výhodou nové vlády bude
i hladká spolupráce s mým kolegou, ministrem životního
prostředí. Máme společnou řadu klíčových témat, jako jsou
ochrana půdního fondu či ochrana před povodněmi,“
komentoval svůj vstup do úřadu ministr Ivan Fuksa.
Ministerstvo zemědělství okamžitě zahájí práci na přípravě
své části Programového prohlášení vlády, které již bude
obsahovat konkrétní záměry a plány pro příští čtyřleté
období.
skotu, ve vodě a v půdě a jejich přítomnost byla prokázána také v organismu
divoce žijících zvířat. MAP může prostřednictvím „odtoku“ z farem skotu
proniknout do vody určené k zavlažování a kontaminovat ovoce a zeleninu.
• To, zda se zárodky MAP mohou dostat
do organismu spotřebitelů pitnou vodou
z veřejného vodovodního řadu vyžaduje
další vědecké zkoumání.
• Spotřebitelé se mohou dostat do kontaktu s MAP současně z různých zdrojů – potravin a životního prostředí. Četnost a rozsah expozice je ještě nutné
objasnit.
• Jednou z možností kontaminace organismu člověka je konzumace mléka.
V méně než 3 procentech pasterovaného
mléka byla prokázána přítomnost životaschopných zárodků MAP. Díky dostatečné pasterizaci je však možné eliminovat zárodky MAP na maximální možnou
míru.
Zdroj: http://www.agronavigator.cz, 16. 7.
2010
Včasné očkování telat
proti trichofytóze
Telata by měla být vakcinována proti trichofytóze co možná
nejdříve, nejlépe již před zařazením do skupiny vrstevníků
využívajících společný krmný automat, protože pokud jednou
dojde k zavlečení této dermatomykózy do skupiny mláďat,
často dochází k velmi závažnému klinickému obrazu onemocnění. Vytlačení původce tohoto onemocnění je možné pouze
díky včasné vakcinaci a dezinfekci stáje. Odborníci doporučují
chovatelům, aby upřednostnili vakcíny, které je možné telatům aplikovat již velmi brzo. Bez věkového omezení je možné
použít vakcínu Bovilis a Trichovac LTF 130. V závažných případech by neměla mladší telata přijít do kontaktu se staršími
telaty. Při tlumení tohoto onemocnění je nutné zohlednit
skutečnost, že i téměř vyléčené případy mohou být stále ještě
infekční.
Zdroj: http://agronavigator.cz, 7. 7. 2010
Zdroj: http://www.agris.cz, 14. 7. 2010
C HC
VOH
EVEOSTVKE SO
E KLTO
TU Tj U
Ča enú
řruín
vjao
eern
n
ri e c
12/ 0220 09
2 10 00 9
CS04_ze sveta 5
5
20-07-2010 13:00:28
M A N A G E M E N T
S TÁ D A
Dojitelnost – užitečný nás
Využití dojiteln
Rychlost uvolňování mléka a čas dojení jsou ekonomicky významnými ukazateli. Zvýšení rychlosti toku mléka snižuje délku dojení
a tím i náklady na pracovní sílu, elektřinu a další položky v nákladech.
autor Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
R
ychlost toku mléka a ukazatele, které charakterizují dojitelnost, jsou
považovány za významný funkční ukazatel u dojeného skotu. Selekce krav proti
pomalému uvolňování mléka, pokud je
zavedena, je akceptována farmáři, protože může jako jeden z faktorů ovlivnit
ekonomické výsledky a management na
farmě (délka dojení, vztah dojitelnosti ke
klinickým mastitidám a počtu somatických buněk v mléce). Neuspokojivé hodnoty dojitelnosti mohou být také jednou
z příčin nechtěného vyřazování krav.
Dojitelnost a zdraví vemene
Z některých prací vyplývá, že subjektivní
hodnocení dojitelnosti nemá vztah k dojivosti krav (není geneticky korelováno).
Existuje nelineární závislost hodnot dojitelnosti a počtu somatických buněk. Nelineární závislost se v praxi projevuje nízkým vlivem na zdravotní stav mléčné
žlázy při střední rychlosti uvolňování
• Dojitelnost je měřena jako rychlost
toku mléka s využitím stopek, které provede kontrolní asistent organizace zodpovědné za kontrolu užitkovosti.
• Rozšířené je i subjektivní hodnocení dojitelnosti, nejčastěji farmářem s využitím
bodové stupnice (5, popř. 8 nebo 9 bodová stupnice), tato data pak sbírá kontrolní asistent organizace zodpovědné za
kontrolu užitkovosti. V některých zemích je tento ukazatel součástí lineárního popisu.
• S využitím mlékoměru (například LactoCorder), který umožňuje vyhodnotit
celou řadu ukazatelů, které charakterizují dojitelnost. Data jsou dále počítačově
analyzována. Tato oblast je v současné
době předmětem celé řady výzkumných
prací.
Měření dojitelnosti
Existuje několik přístupů, jak měřit
dojitelnost, která je podle metodiky
Interbull řazena do skupiny workability:
Tab. 1: Výsledky kontroly dojitelnosti v roce 2005 až 2009 v ČR
absolutní průměrný minutový absolutní průměrný minutový
výdojek v roce 2009
výdojek v roce 2005
laktace
1. laktace
2. laktace
3. a další laktace
celkem
počet
31 477
758
253
32 488
1)
APMV
počet
2,1
2,4
2,4
2,1
31 995
670
193
32 858
APMV
1)
2,2
2,5
2,4
2,2
APMV 1)
rozdíl 2)
0,1
0,1
0,0
0,1
1) absolutní průměrný minutový výdojek; 2) rozdíl mezi roky 2009 a 2005.
Zdroj: Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Tab. 2: Výsledky kontroly dojitelnosti podle plemen v roce 2009 v ČR
laktace
1. laktace
2. laktace
3. a další laktace
celkem
absolutní průměrný minutový absolutní průměrný minutový
výdojek – holštýnské
výdojek – české strakaté
rozdíl mezi
plemeno
plemeno
C a H 2)
počet
APMV 1)
počet
APMV 1)
13 421
540
186
14 147
2,0
2,5
2,4
2,0
17 890
79
6
17 975
2,3
2,7
2,2
2,3
–0,3
–0,2
0,2
–0,3
1) absolutní průměrný minutový výdojek; 2) C = plemeno české strakaté, H = plemeno holštýnské.
Zdroj: Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
6
CS04_milkspeed 6
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č EÚ
ŘR ÍN
VJ O
EE N
N
R E C2 0 20 09 1 0
20-07-2010 12:55:28
čný nástroj při řízení stád
telnosti v praxi
mléka. Zdravotní stav mléčné žlázy je
ovlivněn výrazně až při vysoké rychlosti
uvolňování mléka, kdy je také vykázáno
zvyšování počtu somatických buněk.
Při velice rychlém a velice pomalém uvolňování mléka se zvyšuje náchylnost
k mastitidám. Střední úroveň rychlosti
toku mléka se považuje za optimální. Dojitelnost je ukazatel, který je charakteri-
Rychlost toku mléka ovlivňuje
management stáda a zdravotní
stav mléčné žlázy
zován jako „optimální vlastnost“. To znamená, že nevhodné jsou krávy s velice
pomalým tokem mléka, ale na druhé
straně i příliš rychlý tok mléka od určité
výše může mít negativní následky. Podle
některých autorů by bylo vhodné určit
hraniční úroveň, při jejímž překročení by
byly krávy penalizovány. Rozdělení výskytu případů rychlosti toku mléka je
podle celé řady autorů nelineární. Z prací
některých autorů vyplývá, že selekce na
vyšší produkci mléka může mít za následek rychlejší tok (rychlejší uvolňování)
mléka. Některé práce tento vztah ale nepotvrdily a názory na vztah mezi produkcí mléka a dojitelností jsou nejednoznačné. Ze zkušeností některých zemí vyplývá,
že rychlost toku mléka může být vhodným doplňkovým ukazatelem v selekčních indexech. Průměrný tok mléka na
vyšších laktacích bývá obvykle vyšší než
na první laktaci. Informace o dojitelnosti
z dalších laktací by mohla přinést dodatečné informace a zvýšení přesnosti.
Zajímavý přístup publikoval Duda (2003),
který sledoval vztah mezi dojitelností
a zdravotním stavem mléčné žlázy s využitím dat získaných z mlékoměru LactoCorder v Bavorsku, který umožňuje automatický záznam dojitelnosti, produkce
mléka a odběr vzorku mléka pro zjištění
obsahu mléčných složek. Výhodné je zjišťování celé řady informací o dojitelnosti
bez dodatečných investic. Různé ukazatele, charakterizující dojitelnost, lze kalkulovat z křivky průtoku mléka pomocí matematických metod. Ve studii Dudy byly
využity tyto ukazatele:
• maximální průtok mléka (kg/minutu);
• průměrný průtok mléka (kg/minutu);
• doba trvání maximálního toku mléka
v minutách (maximální tok je definován
jako 80 % maximálního průtoku mléka
(kg/minutu));
• doba trvání snížení maximálního toku
mléka (mezi maximálním průtokem mléka a rychlostí mléka pod 0,2 kg za minutu);
• počet somatických buněk jako informace o náchylnosti k mastitidám.
Z výsledků studie Dudy (2003) jsou patrné významné rozdíly mezi jednotlivými
plemeny v dojitelnosti a počtu somatických buněk. Významný je zejména vyšší
maximální průtok mléka a vyšší počet
somatických buněk u plemene německý
brown a holštýn v porovnání s plemenem fleckvieh. Ze závěrů této studie
vyplynulo:
• Citlivost k mastitidám se zvyšuje s vyšší
hodnotou maximálního průtoku mléka
(kg/minutu) nezávisle na plemeni.
• Nízké hodnoty průměrného průtoku
mléka mohou vést k riziku infekce.
• Ani příliš pomalý, ani příliš rychlý průtok mléka není optimální pro zdravotní
stav mléčné žlázy.
• Dlouhá fáze trvání maximálního toku
mléka v minutách (maximální tok je definován jako 80 % maximálního průtoku
mléka v kg/minutu) vede ke snížení počtu somatických buněk v mléce.
• Pokud je doba trvání snížení maximálního toku mléka (mezi maximálním průtokem mléka a rychlostí mléka pod
0,2 kg za minutu) příliš dlouhá, vede tento jev ke zvyšování počtu somatických
buněk v mléce.
Při hodnocení vztahu dojitelnosti a zdravotního stavu mléčné žlázy je nutné vzít
v úvahu, že poslední střiky mléka při dojení obsahují 3 až 10krát více somatických buněk než první frakce při začátku
dojení. Při nedokonalém dodojování
může proto dojít ke zkreslení výsledků,
pokud se analyzuje vztah mezi dojitelností a počtem somatických buněk.
Výsledky kontroly dojitelnosti
V tabulce 1 je uvedeno porovnání výsledků kontroly dojitelnosti v letech 2005 až
2009. Je patrné, že ve sledovaném období
se hodnota absolutního průměrného minutového výdojku výrazněji nezměnila
a že je tento ukazatel v posledních letech
stabilní.
Zajímavé je také porovnání rozdílů mezi
hlavními plemeny skotu v ČR (tabulka 2).
S výjimkou 3 a dalších laktací byla vykázána vyšší hodnota absolutního průměrného minutového výdojku u plemene
holštýnského.
Závěr
Dojitelnost je v České republice na stabilizované úrovni. Ukazatele dojitelnosti
mohou být využity jako doplňkový nástroj pro řízení stád. l
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č EÚ
ŘR ÍN
VJ O
EE N
N
R E C2 0 20 09 1 0
CS04_milkspeed 7
7
20-07-2010 10:28:00
ELYONDA – ZCELA NEPRŮSVITNÁ SKLOLAMINÁTOVÁ KRYTINA
ELYPLAST – PROSVĚTLOVACÍ DESKY PRO KRYTINU ELYONDA
REKONSTRUKCE
Již deset let dodáváme krytinu Elyonda na český trh. Použití tohoto materiálu na zastřešení nových nebo již
stávajících budov se stalo nedílnou součástí zemědělské výroby. Spokojenost našich zákazníků nás těší a rádi
bychom tento dokonalý standard zprostředkovali a dopřáli Vám všem.
PAMA, a.s.
Desky Elyonda jsou dokonalým řešením pro rekonstrukce stávajících zemědělských a výrobních budov. Desky jsou
netoxické, tvarově stálé, snadno se řežou a lze je klást na jakýkoliv druh konstrukce krovu (železo-dřevo-beton).
Shodný profil desek se stávajícími běžnými krytinami (eternit apod.) umožňuje postupný časově navazující průběh
rekonstrukčních prací. Lehkost materiálu celou montáž usnadňuje.
Délka desek dodávaná přesně na míru představuje vysokou úsporu nákladů.
Desky Elyonda nevyžadují žádnou následnou povrchovou úpravu.
ELYONDA:
LEHKÁ KRYTINA: 3 kg/m2 – nezatěžuje konstrukci
ÚSPORA MATERIÁLU: délka desek až 13 m – úspora z přesahů asi 25 %
SAMOZHÁŠIVOST: krytina je deklarována jako samozhášivá
VYSOKÁ ÚNOSNOST: 300 kg/m2 – při vzdálenosti latí 1,2 m
ODOLNOST: vysoká odolnost agresivnímu prostředí tepelné rozpětí
– 40 až +140 oC
• JISTOTA: délka záruky 25 let
•
•
•
•
•
vlna 177/51
Rekonstrukce kravína na Fryšavě
trapéz 200/45
Řipec – výměna Bobrovek za desky Elyonda
Miletín – rekonstrukce kravína
STŘECHY • PROSVĚTELENÍ • IZOLACE
PAMA, a.s.
Ostrov nad Oslavou 273
594 45 Ostrov nad Oslavou
tel./fax: +420 566 503 233
[email protected]
PAMA, a.s.
K Šancím 50
163 00 Praha – Řepy
tel./fax: +420 235 311 486
[email protected]
není nic lehčího...
www.pamaas.cz
CS04_p08.indd 8
16-07-2010 11:24:02
info de heus
Kolik nás stojí produkce mléka?
V problematickém období nízkých
cen mléka dnes každý usiluje o snížení nákladů na jeho výrobu.
Zásadními problémy chovu dojnic
jsou dnes klesající počty dojnic i farem, změny struktury i výše dotací,
větší míra liberalizace trhu, narůstající množství pravidel a zákonných
omezení na národní i nadnárodní
úrovni, omezený trh EU. Pozitivní nárůst spotřeby mléka a mléčných výrobků je patrný zejména na jiných
kontinentech, což nemá stimulující
efekt pro náš trh. Většina těchto vnějších vlivů komplikuje výrobu mléka
jako podnikatelskou činnost. Proto je
nutné se ve větší míře věnovat interním parametrům našich chovů.
Jedním z nich je struktura nákladů,
která může mít mnoho podob podle
vnitřního uspořádání podniku. Významným nákladem, který vstupuje
do kalkulace ceny mléka na farmě, je
cena a kvalita odchované prvotelky.
Tento náklad ovšem udávají naši chovatelé velice rozdílný. Důsledné rozklíčování tohoto parametru zpravidla vede k lepší kontrole a řízení celého procesu
odchovu. Například cena odchované jalovice včetně mzdových nákladů je v Nizozemsku spočítána na 1 700 €. Tento náklad se potom podílí na každém litru
prodaného mléka.
Kvalitně odchovaná jalovice s potenciálem
„nadprůměrnosti“ tento náklad snižuje,
a zvyšuje tak prosperitu chovu dojnic.
Známé manažerské pravidlo „Co se dá
změřit, dá se zkontrolovat,“ je nutné
uplatňovat ve všech momentech řízení.
Jen striktně daný postup, který lze kontrolovat v každém kroku odchovu, ovšem
může přinést ekonomický efekt.
Jak na to Vám rádi zodpovíme v detailech
Kaliber – plánu odchovu jalovic.
Jaké jsou náklady na jalovici?
Parametr pro přežití
Mnozí chovatelé si dnes kladou otázku „Jak přežít těžké časy s nízkou výkupní cenou mléka?“ Mnoho úspěšných chovatelů – manažerů našlo
(nejen) díky mléčné krizi různé zjevné
i skryté rezervy ve svém podnikání,
na své farmě. Některá opatření jsou
okamžitá, či krátkodobá. Z pohledu
budoucnosti chovu dojnic je ovšem
nutné se věnovat i těm dlouhodobějším.
Diskuze o celoživotní užitkovosti se
v našich chovech stala jakousi „módní
záležitostí“ posledních let. Je to ale
jedna ze základních podmínek pro
zlepšení ekonomiky mléčných farem.
Takto je nutné otázku dlouhověkosti
chápat z pohledu managementu chovu skotu. Z oficiálních výsledků Kontroly užitkovosti, která zahrnuje přes
90 % dojnic v ČR, si můžeme udělat
představu o našich chovech z pohledu
Zvyšte celoživotní užitkovost Vašich dojnic
celoživotního využití krav (tabulka 1).
Pro doplnění, průměrná délka produkčního života dojnic v ČR je 2,4 laktace.
Ovšem například i v Nizozemsku bylo
nutné zastavit negativní trend délky užitkovosti dojnic, který se do roku 2000 stále
snižoval. Tomuto parametru se proto začali intenzivně věnovat koncem devadesátých let 20. století a výsledky jejich snaže-
Tab. 1: Věková struktura dojnic v našich chovech
rok
2008
zdroj: ČMSCH 2009
počet
krav
1
390 100
35,4 %
Tab. 2: Průměrná celoživotní užitkovost
dojnic v Nizozemsku
rok
% podíl krav podle počtu laktací
2
3
4
5–6
25,9 %
ní jsou dnes zřejmé (tabulka 2). V rámci
ČR máme, zejména v holštýnské populaci,
jedny z nejvyšších laktací. Problémem zůstává jen krátkodobé využití potenciálu
našich krav. Se správným managementem
a pílí je budoucnost v našich rukou.
17,3 %
10,5 %
9,8 %
>8
1,1 %
1992
2000
2009
počet počet celoživotní užitkokrav laktací
vost (kg mléka)
278 229
301 375
265 858
3,4
3,1
3,5
22 132
24 044
30 543
zdroj: RCV Holland 2010
De Heus a.s. • Marefy 144 • 685 01 Bučovice • Česká republika
Tel. +420 517 307 701 • Fax +420 517 307 702 • [email protected] • www.deheus.cz
CH OVS K OT U
CS04_info_De Heus 9
Če rve ne c
2 0 1 0
9
15-07-2010 10:23:56
O
FA R M Ě
AG družstvo Kružberk
Ekologicky chovat dojnice může znamenat i ekonomicky prosperovat, jen je třeba vědět, co po kravách
chtít, a umět jim dát možnost.
Kružberk
Počet krav:
Užitkovost:
Rozloha:
Počet zaměstnanců:
150 dojných, 130 BTPM
6 712 kg mléka
1 086 ha
30
H
rdiny následujícího článku ale budou
lidé, kteří na zdejších loukách, pastvinách a polích doslova i „de jure“ ekologicky hospodaří a chovají zvířata z nejužitkovějších – krávy. Skot byl domestikován
k mnohému užitku člověka a v zemědělském podniku AG Kružberk rozvíjejí
jeho dvě nejdůležitější schopnosti k tvorbě potravin: mléko a maso na dvou oddělených populacích. Na přímo zázračném
vzestupu chovu má podíl celý kolektiv
pracovníků živočišné výroby pod vedením zootechnika Jiřího Slavíka.
Krávy dojné i masné
Pozornost budeme věnovat populaci dojných krav (150 ks) a stádu masných krav
bez tržní produkce (130 ks). Co určitě
stojí za zmínku, je skutečnost, že přibližně necelá polovina kružberského chovu
má své jméno. Např. kráva Zatáčka byla
druhou celoživotně nejlepší strakou
v okrese Opava; a jako u indiánů, jméno
vypovídá něco o charakteru či znaku
nositele.
Ve stádě masných krav působí dva charo-
Precizní péče o paznehty je v Kružberku
samozřejmostí
Krok co krok
a přichází pokrok
V opavském reliéfu krajiny se nachází nejeden malebný kousek
přírody a mezi takové lokality patří i oblast Kružberka. Právě
v okolí obce Kružberk se ve známém televizním seriálu „Velké
sedlo“ odehrával příběh hrázného a lidí sepjatých s přehradou.
autor Lumír Křístek
laiští býci v přirozené plemenitbě, jalovice jsou zapouštěny inseminací. Pro zlepšení mléčnosti matek je v inseminaci
využíván masný simentál. Za naprosto
špičkovou lze považovat péči o vysokobřezí plemenice, následně pomoc při
porodu díky originálně vynalezenému
porodnímu vrátku a ošetření narozeného telete. Za všechno hovoří jeden údaj
– ze 116 otelení masných krav a jalovic
se podařilo odchovat 105 zdravých telat
(91 %).
Více času, práce i energie bez debat „spotřebovává“ stádo dojných krav. Krmná
„Jen se to střihne, ošetří, zaváže a kravka
zpět do stáda křepce pomaže“
Úbočí žírných pastvin svědčí i jalovičce Sněhuli. Narodila se za dramatických okolností – kdy to asi bylo?
10
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č EÚ
ŘR ÍN
VJ O
EE N
N
R E C2 0 20 09 1 0
CS04_farm Kruzberku 10
20-07-2010 10:11:04
Zelené povyražení a přilepšení ke konzervované krmné dávce skýtají pastviny přímo vedle kravína. Ředitelka (ležící) si to umí vychutnat
dávka, v létě zpestřená pastvou, je jednoduchá. Základem krmné dávky jsou travní, jetelotravní a jetelové senáže, siláž
GPS a triticale, podávané zvířatům ve
směsné krmné dávce TMR. Seno je podáváno ad libidum volně na žlab. Z minerálních doplňků dostávají zvířata mletý
vápenec, detamin GA a minerální lizy.
Velký skok v užitkovosti
Stádo je rozděleno na čtyři skupiny –
krávy na sucho, krávy před otelením,
produkční skupina a 2. fáze laktace.
Užitkovost vzrostla z 6 089 kgM v roce
2007/08 až na současných 6 712 kg. Plemenná skladba dojné populace je pestrá,
od 10leté straky se dostaneme až na
prvotelku se 100% podílem holštýnské
krve. Nicméně holštýnské prvotelky za
svou vyšší produkci „platí“ stavem kondice, která je v prvních 100 dnech laktace opravdu nízká. Z toho důvodu se poslední dva roky provádělo přilití krve
českého strakatého plemene býky
UF-094 Bonsai, MOR-117 Buss a TAR-040
Zoom. Cílem bylo a je vytvořit užitkový
typ krav, který „netrpí přehnaným mléčným typem“ a bude schopen při pevném
zdraví v ekologických podmínkách dávat vysokou mléčnou produkci. V současnosti jsou plemenice s vyšším podílem plemene C připouštěny také red holštýnskými býky RED-455 Latinlover
a RED-542 Fidelity, protože výsledným
užitkovým typem má být dojná kráva
a ne kombinovaný typ s výrazným osvalením. Hlavní prioritou ale zůstává vysoká plemenná odolnost stáda vůči vnějšímu prostředí, především v závislosti na
výživě, která je v ekologickém chovu
málokdy schopna splňovat požadavky
chovaných zvířat vzhledem k produkci.
Péče o paznehty
Nic dobrého, a chov krav není výjimkou,
se neděje jen tak samo, takže známé
„chercher la femme“ – za vším hledej
ženu, poopravím na „za vším hledej nápad zootechnika Jury Slavíka“. Z toho
všeho dobrého, co v chovu skotu bylo
a je zvířatům na Kružberku činěno, chci
nejvíce vyzvednout práci zootechnika
v oblasti, o které všichni velmi dobře
vědí, ale leckde se pro ni pohříchu málo
dělá, a to je péče o paznehty. Skvělá evidence, včasná diagnostika a perfektní
osobní provedení vystrouhání paznehtů
jsou základními kameny pro výtečný
stav končetin. Netřeba psát, že podle potřeby a závažnosti defektu se některá
kráva na převazy dostane do klece i 7x za
14 dní, dokud vše není skutečně řádně
zhojené. Díky tomu je chodivost zvířat
velice dobrá a kulhavost ve stádě nepřesahuje 5 % ze stavu zvířat. Čiperné plemenice prosté všech nemocí se odměňují
vysokou dojivostí, dobrým zabřezáváním a kvalitním mlékem. Aktuálně se
dojí na krávu a den 21,5 kg mléka o tučnosti 4,05 % a bílkovině 3,30 % při
95 000 somatických buněk a 8 000 CPM.
Výsledky reprodukce za rok 2009 jsou
následující: březost po 1. inseminaci:
krávy 43,4 %, jalovice 69,3 %; int. 65,2
dní; mezidobí 393 dní a SP 112,7 dní (za
první 2 měsíce roku 2010 činí 89,2 dní).
V jednoduchosti je síla
Určitě lze vědecky bádat a oprávněně
„spekulovat“ nad komplikovaností všech
vstupních faktorů do chovu dojných
krav, ale v Kružberku zvolili „návrat ke
kořenům“ a vsadili na nejvyšší prioritu
(v EKO chovu naprosto nezbytnou), zdraví zvířat. Vystříhají se všeho, co nedělá
dobře jejich svěřenkyním. Dosáhnout
zdravého stáda, to spatřuje zootechnik
jako jediné možné díky výrobě kvalitního objemného krmiva (v minulosti se
senážovalo i 20 dní, v současnosti trvalo
udělání jámy 5 dní). Z dlouhodobé praxe
zootechnik seznal, že dokonalé ošetření
paznehtů je naprostou nezbytností.
O špičkové péči svědčí i to, že žádné zvíře
neodešlo na nutnou porážku z důvodu
defektu končetin. V evidenci strouhaných a léčených krav, rychlosti zákroku
od nahlášení problému, kvalitě provedení a následné kontrole či převazu snad
už nelze nic vylepšit. Každá kráva minimálně 2x ročně projde strouhací klecí
(ta je stabilně v kotci vedle produkčních
skupin a porodního kotce) a při nutnosti
ošetření paznehtu (ojediněle i nutné amputaci jednoho prstu) může klecí projít
i 10x ročně. Smyslem není četnost pobytu krávy v kleci, ale její zdravé končetiny. Pak krok co krok dojnice „špacírují“
ke krmnému žlabu, k dojírně, v říji
i družka k družce.
Alfa i omega v každém chovu dojných
krav je dostatečně známá, jen je třeba
mít stále na paměti písmeno z abecedy,
které značí zdraví, zdraví a zase zdraví.
Motto zootechnika: „Je rozdíl o něčem
mluvit a je rozdíl něco udělat,“ mají
všichni zúčastnění kolem krav na mysli
a řídí se jím. V Kružberku to pochopili
a především to uvedli v realitu. l
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č eú
řr ín
vj o
ee n
n
r e c2 0 20 09 1 0
CS04_farm Kruzberku 11
11
19-07-2010 11:34:20
Ř Í Z E N Í
R E P R O D U K C E
Na co se zaměřit v chovu a šlechtění?
Jak na plodnost II
Nízké výkupní ceny mléka nutí chovatele snižovat celkové náklady, což znamená menší částku investovanou do jedné krávy.
Snaha zvýšit objem prodaného mléka znamená buď navýšit poSérie článků na téma Plodnost
Plodnost krav je ovlivňována mnoha faktory. Jak lze
plodnost na mléčných farmách zlepšit?
V následující sérii článků na téma Plodnost se dozvíte,
jak je plodnost ovlivňována ustájením, šlechtěním
a výživou.
1. část: Ustájení (červen 2010)
2. část: Šlechtění (červenec 2010)
3. část: Výživa a krmení (říjen 2010)
V
tomto článku se zaměříme na možnosti řízení plodnosti, která s ekonomikou produkce velmi silně souvisí.
Snaží-li se chovatel dosáhnout snížení
nákladů na jednotku produkce, ať již je
to jalovice k obnově stáda nebo kilogram
nadojeného mléka, je evidentní, že bude
nutné zlepšit úroveň managementu a najít skryté rezervy, aby šetření na nesprávném místě následně negativně neovlivnilo celkovou ekonomiku produkce.
Dlouholetý výzkum prokázal, že v komerčních stádech je vhodnější používat
umělou inseminaci, protože býci vybíraní
plemenářskými společnostmi pro účely
inseminace předávají svému potomstvu,
tedy budoucí generaci dojnic, mnohem
větší genetický pokrok, než je tomu
u býků z přirozené plemenitby. Tento
rozdíl se v posledních letech ještě znásobil díky zavedení genomové selekce do
šlechtitelských programů.
Nebojte se genomiky
Vzhledem k tomu, že znaky reprodukce
vykazují poměrně nízkou dědivost, je
zřejmé, že bude nutné hledat možnosti
zlepšení jak v oblasti genetiky, tak i na
úrovni řízení reprodukce v chovu. Výzkum posunul dopředu možnost vylepšit
reprodukci a selekci na znaky plodnosti,
když byl v roce 2004 zmapován genom
skotu. Díky přidání genomických informací k tradičnímu odhadu plemenných
hodnot na základě původu rodičů spolehlivost odhadu u všech znaků vzroste,
a chovatelé tak budou moci lépe posoudit, který býk se jim bude nejvíce hodit do
připařovacího programu.
12
čet krav ve stádě, nebo jejich produkci.
autor Marie Marková
A jak se konkrétně projeví genomické informace na celkové spolehlivosti odhadu?
Tabulka č. 1 ukazuje míru zvýšení spolehlivosti díky využití genomických informací u několika vybraných znaků, souvisejících s reprodukcí. Spolehlivější informace
mohou potom přispět ke zlepšení ekonomiky chovu. Pokud si chovatel vybere
býka s dobrými výsledky u znaků plodnosti, může na úrovni stáda dosáhnout
pokroku: zabřezne více plemenic, sníží se
procento těžkých porodů, sníží se náklady na opakované inseminace i případnou
veterinární asistenci a zvýší se zisk díky
většímu počtu telat i množství nadojeného mléka.
Sexování – moderní nástroj
Dalším „nástrojem“ zefektivnění produkce jalovic pro obnovu stáda je inseminace
sexovanými dávkami. To může znamenat
až 90 % jaloviček ze všech narozených telat. Vzhledem k tomu, že oplozovací
schopnost těchto ID je o něco nižší, než je
tomu u dávek konvenčních, pro sexování
se vybírají pouze býci s dobrou vlastní
plodností. Přesto je vhodné zvážit aktuální stav reprodukčních ukazatelů v konkrétním stádě, a pokud není zabřezávání
krav nadprůměrné, doporučuje se používat sexované ID spíše na jalovice. To zajistí nejen vyšší procento březosti, ale také
rychlejší genetický pokrok. Při správném
dodržování doporučené techniky inseminace a manipulace se sexovanými dávkami a dobrém managementu chovu není
třeba se této moderní technologie obávat
– až 90 % narozených jaloviček lze využít
nejenom k obnově vlastního stáda, ale
část také prodat jiným chovatelům a zpeněžit je tak výhodněji, než kdyby se prodávali býčci na porážku.
Cílevědomé šlechtění
Dojné krávy rok od roku dosahují vyšší
mléčné produkce, což s sebou přináší také
neustálé zhoršování parametrů reprodukce. Z toho důvodu již řada chovatelsky
vyspělých zemí zapracovala plodnost do
svých selekčních indexů. Např. v Nizozemsku roku 2008 došlo ke změně struktury indexu NVI, který nyní klade větší
důraz právě na index plodnosti. Ten mj.
zohledňuje počet nepřeběhlých plemenic
v 56. dni po inseminaci a délku mezidobí
(v poměru 1 : 1). Plodnost pak celkově tvoří 19 % indexu NVI. Stejně tak i americký
index TPI doznal v lednu 2010 změn,
týkajících se funkčních znaků. Nová rovnice klade vyšší důraz na plodnost dcer
(soubor znaků zdraví a plodnosti tvoří
33 % indexu TPI); naopak význam produkce mírně klesl.
Věk při prvním telení
Obecným cílem chovatelů by měla být
snaha, aby se jalovice určené pro obnovu
stáda otelily mezi 23. a 25. měsícem. Díky
tomu dosáhnou maximálních zisků
v rámci normované laktace i během celoživotní produkce. Jalovice, které se otelí
dříve, budou produkovat telata, mléko
a tedy i finanční zisk po delší dobu oproti
jalovicím, které se otelí později (a do jejichž odchovu tudíž chovatel déle investuje). Pozdější první otelení má také za následek větší počet zvířat potřebný
k obnově stáda. Např. podnik s 1 000 kravami při 38% brakaci a průměrném věku
prvního telení 30 měsíců by mohl snížit
počet zvířat pro obnovu stáda až o 210
jalovic a stále udržet stejnou velikost stáda. Vliv věku prvního otelení na počet jalovic potřebný pro obnovu stáda ukazuje
tabulka č. 2. V neposlední řadě také existuje souvislost mezi věkem při 1. otelení
a tělesnou kondicí – čím později se jalovice otelí, tím je větší riziko toho, že ztuční
a následně bude ohrožena metabolickými
problémy v okoloporodním období.
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č EÚ
ŘR ÍN
VJ O
EE N
N
R E C2 0 20 09 1 0
CS04_serie fertility 12
15-07-2010 10:33:51
znak
průměr
rodičů
genomika
kombinovaný
22
25
29
19
15
23
41
40
52
produkční život
plodnost dcer
snadnost telení
Tab. 1: Spolehlivost odhadu PH vybraných
znaků
Je důležité správně načasovat dobu prvního zapuštění jalovic. Holštýnky obvykle
dosahují pohlavní dospělosti v době, kdy
se jejich tělesná hmotnost pohybuje kolem 250–300 kg. V době první inseminace
by měly mít cca 400 kg a 127 cm výšky
a v ideálním případě by měly zabřeznout
mezi 14. a 16. měsícem věku. Důležitým
opatřením je pravidelné vážení a měření
jalovic; pouhý odhad bývá značně nepřesný a může způsobit špatné načasování
zapuštění budoucí plemenice.
Tepelný stres
Vzhledem k aktuálním vysokým teplotám bychom se na závěr měli zmínit ještě
o jednom faktoru, který ovlivňuje plodnost krav, a tím je tepelný stres. Ten má
za následek zvýšený výskyt skrytých říjí,
vyšší embryonální úmrtnost, pokles produkce i příjmu potravy a případně i zdravotní problémy. Chovatelé by se měli snažit co nejvíce snížit dopad tepelného
% brakace
24
26
24
26
28
30
32
34
36
38
40
53
57
62
66
70
75
79
84
88
57
62
67
72
76
81
86
91
95
věk při prvním otelení (měs.)
28
30
62
67
72
77
82
87
92
98
103
66
72
77
83
88
94
99
105
110
32
34
70
76
82
88
94
100
106
111
117
75
81
87
94
100
106
112
118
125
Tab. 2: Vliv věku 1. otelení na počet jalovic potřebných pro obnovu stáda
* Uvažovány 10% ztráty při telení; každý den zdržení nad 24 měs. věku znamená náklady
1,5–3,0 USD na jalovici
stresu na zvířata. Tepelné pohodě dojnic
lze napomoci poskytnutím stínu, dostatku čerstvé chladné vody a využitím stropních rozprašovačů. Rovněž úprava krmné
dávky může být jednou z možností, jak
eliminovat negativní dopad teploty
na zvířata. Podpořením správné funkce
bachoru přídavkem pufrovacích činidel
se dá zabránit výskytu acidózy. Velmi důležité je také zaměřit se na detekci říje –
vzhledem ke sníženému vnějšímu projevu říje lze doporučit využití různých
pomůcek, jako např. pedometrů nebo
ocasní křídy; samotné pozorování nestačí. Při absenci viditelných projevů říje
může částečně pomoci synchronizace říje
věk (měs.)
12
14
16
18
ž. hm. (kg)
výška (cm)
352
397
442
476
124
127
130
132
Tab. 3: Přibližná růstová křivka plemene
holštýn (Fricke, 2003)
s využitím hormonálních preparátů na
bázi GnRH nebo hCG; stejně tak se dá uvažovat o embryotransferu (nejlépe čerstvými embryi).
S využitím informací z www.dairyherd.com,
www.uwex.edu, www.das.psu.edu
Býci využívaní v umělé inseminaci předávají potomstvu větší genetický pokrok
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č eú
řr ín
vj o
ee n
n
r e c2 0 20 09 1 0
CS04_serie fertility 13
13
15-07-2010 10:34:05
ŠL E C H T Ě N Í
Jarní přehlídky potomstva plemenných býků
Montbéliarde – ano či ne?
Odpověď na tuto otázku hledáme v chovech i na přehlídkách
potomstva po býcích, kteří mají být využíváni jako otcové další generace býků. V dubnu pořádaly přehlídky tři plemenářské
společnosti, a tak si mohli chovatelé sami udělat obrázek.
autor Danuše Kolářová
Š
lechtitelský program CZ ČESTR představil potomstvo šesti nových zlepšovatelů, z nichž pět má v původu právě
býky montbéliarde. Dewalt a Edhar mají
plemenné hodnoty, které je zařazují do
úrovně otců býků, a právě proto pořádalo
CRV a JČCH přehlídky jejich dcer.
Dewalt ET UF-121
Přehlídka potomstva po Dewaltovi proběhla na okresech Svitavy, Ústí nad Orlicí
a Rychnov nad Kněžnou. Dewalt pochází
ze Zemědělské a.s. Koloveč z vynikající
rodiny. Jeho matka má ještě další dva
syny s vysokými plemennými hodnotami. Alon HEL-043 (SIC 118,2) byl také vybrán jako otec plemenných býků, druhým synem je Cario MOR-139 (SIC 111,2),
jehož potomstvo má velmi dobré osvalení
a krávy mají výborná vemena. Plná sestra
Dewalta je vybranou matkou býků, která
na první laktaci nadojila přes 11 tis. kg
mléka. Dcery Dewalta jsou většího tělesného rámce s průměrným osvalením.
Zádě jsou průměrné, rovné až mírně skloněné. Končetiny jsou normálně zaúhlené
a mají velmi dobrá suchá hlezna. Také
hodnocení vemen odpovídá plemenným
hodnotám, jsou průměrných až delších
předních i zadních délek, předností je postavení a rozmístění struků. Na základě
přehlídky potomstva a plemenných hodnot byl býk schválen pro produkci plemenných býčků. Bohužel se nedožil výsledků prověření, a proto byl k dispozici
pouze v omezeném množství. V současné
době již nejsou žádné inseminační dávky
k dispozici.
Edhar UF-125
Nejpočetnější část přehlídky se uskutečnila na Strakonicku, další dcery byly vidět na okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov
nad Kněžnou a Svitavy. Edhar pochází
ze ZD Nová Ves-Víska ze špičkové rodiny
matek býků. Jeho bába po Ebenovi 423
dala do inseminace tři plemeníky,
SAL-077 (SIC 106,0), RAD-145 (SIC 122,3)
a RAD-162 (SIC 111,1). Po této zakladatelce rodiny mají dcery Edhara i krásnou
plášťově červenou barvu. Velice nadějně
se jeví i polobratr Edhara RAD-233 (SIC
116,8) a testuje se plný bratr UF-136. Špičkovou plemenicí byla i polosestra matky
Edhara po býku Randy. Velkou předností
této rodiny mimo vynikající užitkovost je
také dlouhověkost všech krav v rodině.
Dcery Edhara jsou velice uniformní,
CZ 026969 502 – 5. laktace, o: EB-423, bába UF-125
14
středního tělesného rámce s průměrným
osvalením. Předností jsou hloubky a šířky
těla. Zádě jsou dobře utvářené, průměrných délek i šířek. Končetiny jsou suché
a pevné. Předností jsou vemena, která
mají velmi dobré upnutí. Přední čtvrtě
jsou průměrných délek, zadní jsou dlouhé a vysoko upnuté. Velmi dobré je i postavení a rozmístění struků. Také Edhar
UF-125 bude využit jako otec býků.
Epocha NIC-017
Velice nadějný býk pochází ze Zemědělské a.s. Koloveč. Jeho prabába byla dovezena z Francie a její dcera i vnučka, která
je matkou Epochy, byly desetitisícové plemenice s výborným obsahem mléčných
složek. Sedm předvedených dcer bylo
středního rámce s průměrným osvalením
a dojnějším užitkovým typem. Dcery
měly poněkud plošší hrudníky, dobré
utváření končetin i vemen. Předností je
postavení a rozmístění struků.
Diabola UF-122
Diabola se narodil v Příkosické zem. a.s.
z matky po Brokovi 841. Předvedených
16 dcer mělo dobrý střední tělesný rámec, průměrné až slabší osvalení a variabilnější utváření zádí (od užších po široké). Končetiny byly většinou hrubší a více
zaúhlené (3x měkčí spěnka). Vemena byla
průměrných až nadprůměrných délek, ve
třech případech s horším předním upnutím. Postavení struků je dobré, občas více
na kraji čtvrtí.
Elinor UF-126
Syn UF-074 Larseau pochází ze ZD Bělčice
z matky po Emagny AMT-002. Matka
CZ 167779 952 – 1. laktace, o: UF-125
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č eú
řr íjen
no
venec
r
2 0 20 09 1 0
CS04_CRV feature 14
15-07-2010 10:29:10
až širší zádě. Končetiny jsou suché, mírně
více zaúhlené s pevnou spěnkou. Vemena
jsou průměrných až větších délek, občas
bočně mírně dělená s velmi dobrým postavením a rozmístěním struků.
Využití montbéliarde býků
Český strakatý skot je plemeno, které je
chováno pro produkci mléka i masa.
Ve většině zemědělských podniků činí poměr z tržeb těchto komodit 75–80:25–20.
Pro tyto podniky je také postaven šlechtitelský program CZ ČESTR, který klade
velký důraz na kvalitní mléčnou užitkovost při zachování konstituční pevnosti
zvířat a dobrých výkrmových schopností
býků. V tomto programu rozhodně mají
své místo i montbéliarde býci a záleží
hlavně na výběru jednotlivých plemeníků. Z požadavků našich chovatelů vyplývají jednoznačné priority, kterými jsou
zdravé krávy s vysokou produkcí mléka
včetně jeho složek, bezproblémová vemena a dobré končetiny. Výsledky na domácí populaci skotu ukazují, že více než na
zemi původu záleží na správném výběru
býka do konkrétních podmínek chovu.
Ekonomika je nekompromisní, a pokud
nebudeme chovat skot pouze jako estetický doplněk krajiny, musíme šlechtit na
zlepšování těch nejdůležitějších ekonomických znaků.
Úkolem plemenářských firem je nabídnout takovou škálu plemeníků, aby
si chovatel mohl vybrat podle svých požadavků. l
Přehlídka na okrese Rychnov nad Kněžnou
i bába nadojily na maximálních laktacích
přes 11 tis. kg mléka a mají i vysoké
PH mléčné užitkovosti. Předvedeno bylo
15 dcer dobrého středního rámce s průměrným až lepším osvalením. Velmi dobré byly hloubky těla a pevná horní linie.
Zádě mají průměrnou až větší šířku, vyskytují se však problémy s kostí křížovou
(4x zkrácená, 2x vysazená). Končetiny
jsou dobře zaúhlené, suché (pouze 1x
hrubší a 2x měkčí spěnka). Vemena jsou
průměrných délek, 3x horší přední upnutí, struky bez problémů.
Býci Excelent a Elegán
V ZD Krásná Hora se po ET (2005 o: Rumba) z vynikající matky býků po Luciánovi
278 narodilo 6 jaloviček a 8 býčků. Excelent RAD-234 a Elegán RAD-235 byli na
OPB Osík vybráni do inseminace a testováni na přelomu roků 2006/07. Po Excelentovi bylo předvedeno 8 dcer s velice
vyrovnaným zevnějškem většího tělesného rámce s velmi dobrým osvalením.
Předností jsou prostorné zádě s dobrým
sklonem, končetiny jsou suché (1x hrubší), dobře zaúhlené s pevnou spěnkou.
Vemena nevynikají délkou předních čtvrtí, výška zadního upnutí je průměrná.
Velmi dobrá je hloubka vemen a utváření
struků (1x přední dál od sebe). Po Elegánovi bylo předvedeno 10 dcer s průměrným tělesným rámcem i osvalením. Předností je hloubka hrudníků a průměrné
Tab. 1: Plemenné hodnoty 06/2010, pořadí dle SIC
registr
jméno
otec
OM
NIC-017
UF-121
UF-125
UF-126
RAD-235
UF-122
RAD-234
EPOCHA ET
DEWALT ET
EDHAR
ELINOR
ELEGAN ET
DIABOLA
EXCELENT ET
NIC-010
UF-036
UF-066
UF-074
RAD-099
UF-066
RAD-099
UF-005
UF-008
MOR-045
AMT-002
LC-278
BO-841
LC-278
CZ 177608 953 – 1. laktace, o: NIC-017
SIC
137,9
133,9
124,9
116,2
113,3
112,8
108,8
DSI IMUmlk FW
R
%
DSI
rep
DSI
dlh
PH
Mkg
R
%
135
137
121
115
111
110
107
79
82
80
82
79
84
77
93
89
92
106
98
119
100
116
112
125
102
109
104
101
1350
1349
758
508
352
351
264
80
89
87
88
82
88
86
109
98
91
104
99
99
106
PH
%T
PH
%B
–0,15 –0,05
–0,01 –0,04
0,08 –0,04
–0,04 0,02
–0,22 0,07
–0,07 0,00
–0,21 0,01
RPH RPH RPH
vlpl pldc SB
102
110
86
121
97
121
95
98
85
112
96
110
114
113
109
103
108
108
94
99
91
RPH
ram
115
114
88
95
110
97
113
RPH RPH RPH
osv kon vem
87
94
88
106
115
100
115
105
95
123
100
120
95
120
CZ 157289 953 – 2. laktace, o: UF-121
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č eú
řr ín
vj o
ee n
n
r e c2 0 20 09 1 0
CS04_CRV feature 15
119
116
129
98
102
107
94
15
15-07-2010 10:29:21
Windschermen • Pare-vent • Windbreaks • Windschirme
WE’RG FEOR
LOOKIN
DEALERS
Reg.No.013QS
Slow but constant aeration without draught...
In other words, optimal ventilation.
DNV Certification B.V., BELGIQUE
Industriestraat 8c • 8755 Ruiselede • Belgium • e-mail: [email protected]
Phone +32 (0)51 68 97 73 • Fax +32 (0)51 68 99 92 • Mobile 0475 43 56 78
W W W. V E R VA E K E . B E
1. řijna TÉMA: Odchov telat
Termín dodání inzerce 23. září
EXPO DATA spol. s r.o. Tel: +420 543 217 298
16
CS04_p16.indd 16
C H OV SKOTU
Č ERVENEC
2010
14-07-2010 15:42:38
INFO AGROPARTNER
Nový produkt Lely Walkaway
Pravidelná péče o paznehty v tradiční
podobě má řadu nevýhod. Lely nyní
uvádí na trh nový produkt, který
umožňuje kontrolovanou individuální
péči o paznehty formou koupele v zařízení, které se jmenuje Lely Walkaway.
Je extrémně uživatelsky nenáročné,
automaticky se naplní vodou a správ-
nou koncentrací chemikálií (2 různé
typy). Zařízení disponuje automatickou funkcí pro vyprázdnění a čištění.
Významným prvkem instalace je ještě
větší klid ve stádě dojnic. Zařízení garantuje minimální pracnost, vždy čistou koupel nohou a volný průchod,
pokud se nepoužívá.
Agrokomplex 2010
Zveme Vás na výstavu Agrokomplex Nitra 2010 do naší expozice
v pavilonu A ve dnech 19.–22. 8.
2010.
Představíme Vám tyto nejnovější
technologie pro chov skotu:
– dojicího robota Lely Astronaut
A3 Next,
– automatický přihrnovač krmení Lely Juno,
– technologie pro odchov telat
Urban,
– technologie do stájí pro skot
Arntjen,
– čerpadla a míchadla kejdy LJM,
– nerezové jímky na kejdu Stallkamp,
– lehké obloukové haly od českého výrobce firmy POLAK CZ.
Pozor, součástí výstavy bude opět
„Veletržní anketa“. Při návštěvě
našeho stánku bude mít každý
český a slovenský chovatel dojnic
možnost zúčastnit se ankety.
Správně vyplněný anketní lístek
bude součástí slosování o dvě rotační drbadla pro dojnice Lely
Luna. Vylosování výherců proběhne poslední den výstavy.
Instalace dojicích robotů Lely Astronaut na Slovensku
Firma Agro-partner s.r.o. rozšiřuje svoje
obchodní a servisní aktivity i na oblast Slovenska. Jak je všeobecně známé, vstoupil
Agro-partner jako vůbec první dodavatel
na český trh v roce 2003 s dojicími roboty
Lely Astronaut. V současné době jich je
v České republice v provozu 90 ks.
V letošním roce firma nainstaluje a zprovozní prvních 7 ks dojicích robotů na 3 farmách na Slovensku. Protože dle dostupných informací není na Slovensku dosud
v provozu žádný dojicí robot, i zde tento
nejúspěšnější robotický systém zahájí „éru
robotického dojení“.
Model Lely Astronaut A3 Next je v současnosti považován za nejekonomičtější a nejspolehlivější dojicí robot na trhu. Lely je
stálým leadrem světového trhu s dominantním podílem.
AGRO-partner, s r. o., Květnová 506/2, 392 01 Soběslav, Tel.: +420 602 413 891, e-mail: [email protected]
CH OVS K OT U
CS04_info_Agropartner 17
Č er v ene c
2 0 1 0
17
20-07-2010 09:21:46
M A N A G E M E N T
P R Á C E
Kvalita pracovníků a jejich motivace jsou nezbytné pro úspěch podnikání
Lidský faktor – výhra nebo
komplikace
Zemědělská prvovýroba je jednou z mnoha podnikatelských činností, kde o úspěchu či neúspěchu rozhoduje kvalita pracovníků.
Některé postřehy z řešení „lidského faktoru“ vám prozradí následující řádky.
autor Anna Marcinková
P
řestože i v zemědělství spoustu lidské
práce nahradily stroje, tak se bez lidí
prostě neobejdeme. Na malých rodinných farmách bývá většina činností zajišťována rodinnými příslušníky, případně jsou najímáni sezonní zaměstnanci,
využívány služby specializovaných firem
nebo dalších zemědělců. Větší farmy už
se neobejdou bez stálých zaměstnanců
a sehnat ty správné není zrovna snadnou
záležitostí. Nejenže je třeba mít zaměstnance dostatečně kvalifikované, ale také
patřičně motivované a zodpovědné, aby
vám v provozu nenapáchali více škody
než užitku.
Sami nebo se zaměstnanci?
Varianta, kdy na farmě pracují pouze rodinní příslušníci, se mnohdy jeví jako
optimální (zejména jsou-li všichni s tímto životním stylem v souladu). Zvládání
každodenních úkolů je na dohodě mezi
členy rodiny a motivace je v tomto případě zřejmá – čím lépe se farmě bude dařit, tím lépe se bude dařit celé rodině.
Nicméně při některých činnostech si
mnohde sami neporadí. Může se jednat
o některé sezonní práce, kdy je potřeba
zvládnout velké množství práce v krátkém časovém úseku. Tehdy mohou pomoci brigádníci, protože pořizovat si zaměstnance, pro kterého máte práci pár
týdnů v roce, není tím nejlepším řešením. Musí ovšem jít o jednoduché nekvalifikované práce, které po krátkém zaškolení může vykonávat prakticky
každý. Typicky jsou to různé ruční sklizňové práce, které lze nabídnout jako
prázdninové brigády studentům. Ale
lepším příkladem u farmy s živočišnou
výrobou jsou práce související s přípra-
18
vou krmiv, při kterých je třeba nákladné
mechanizace, jejíž pořízení občas bývá
nad finanční možnosti farmáře. Krom
toho by tato nákladná technika nejspíš
značnou část roku „nevydělávala“, ale
přinášela starost s uskladněním a údržbou. Sice by bylo možno jí využít k „výpomoci“ sousedům, ale zase je tu jiná
starost – kdo ji při takové výpomoci bude
obsluhovat, protože doma na farmě práce nepočká.
Proto je někdy lepší využití služeb specializovaných firem. O tom, jak vybrat
tu správnou firmu, by se bezesporu dal
napsat samostatný článek nebo brožura.
Nejdůležitějšími atributy takového rozhodování určitě budou: včasnost (agrotechnické práce je nutno provádět v patřičných lhůtách daných stavem porostů),
operativnost (počasí ne vždy dovolí vyjet
do polí, kdy bylo naplánováno), spolehlivost (farmář nemá čas na to, aby hlídal
dalšího pracovníka brázdícího na některém ze specializovaných strojů jeho pole)
a se spolehlivostí úzce související kvalita
práce.
Když to bez zaměstnanců nejde
Pokud rodinná farma přerostla svou „optimální“ velikost, nebo se jedná o zemědělský podnik, pak to bez zaměstnanců
nejde. Můžete se rozhlédnout mezi absolventy zemědělských škol, na pracovních úřadech nebo v pracovních agenturách (případně se pokusit „přetáhnout“
zaměstnance z jiného podniku). Sehnat
„ty pravé“ lidi vskutku není jednoduchým úkolem. Práce v zemědělství právě
nepatří mezi prestižní a nadprůměrně
honorované činnosti – odliv pracovníků
ze zemědělství v posledních dvaceti le-
tech to jasně prokázal. Takže nejčastěji
musíte hledat ten nejlepší možný kompromis.
Kvůli „neatraktivnosti“ práce v živočišné
výrobě došlo mnohde na najímání zahraničních pracovníků (nejčastěji ze
zemí na východ od našich hranic), pro
které je i tato práce příležitostí k výdělku, na který by doma nedosáhli, a to zejména díky bezpočtu hodin, které jsou
ochotni v práci strávit. Výběr není nejjednodušší a spíše než na doporučení
různých zprostředkovatelských agentur
je třeba se spolehnout na vlastní úsudek.
Zde se ukázala jedna zajímavá zkušenost. Nejlepšími pracovníky v živočišné
výrobě bývají zpravidla ti, kteří nikdy
předtím takovou práci nedělali. Pokud
již byli dříve zaměstnáni v zemědělství,
tak práci zpravidla umějí „po socialisticku“ odšvindlovat. Ale ty, kteří s ní nemají žádné zkušenosti, nebývá zpravidla
problém zaškolit, aniž by se snažili využívat zlozvyků pracovníků socialistické
zemědělské velkovýroby. Pokud se podaří vyrovnat se s jazykovou bariérou, tak
kyne z toho naděje na úspěch. I když jednou mi vyprávěli o ukrajinském údržbáři: „On je na práci moc dobrý, akorát
z nástrojů zná jen kladivo a svářečku.
Když něco někde nedrží, tak to tam namlátí kladivem, když to nedrží ani pak,
tak to tam přivaří.“ Jenže na takovýto
přístup není většina u nás používané
techniky zvyklá. Proto musí být zcela
jasné, co je úkolem pracovníka a jak
jej bude plnit, a je třeba nedat velký prostor kreativitě, z níž většinou neplyne
mnoho dobrého.
Na druhé straně cílené využití všech
schopností a dovedností zaměstnanců
nebývá pro podnik špatné. To když zaměstnanci pochopí, že udělají-li některé
práce na farmě vlastními silami a nebude třeba objednávat drahé služby, získají
část peněz, které by jinak podnik vydal
na „odborné“ práce. Jednou jsem se potkala se zootechnikem, který na mne
neměl příliš mnoho času. Na otázku
proč, odvětil: „Natíráme. Buď to nabarvíme sami a přivyděláme si, anebo to budeme muset objednat, bude to dražší
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č er
ú
ř ín
vj o
enec
en
r
2 0 20 09 1 0
CS04_peoplemanagement 18
15-07-2010 10:32:27
a my z toho nebudeme mít nic. Tak
nám dal předseda na vybranou. Je
jasné, pro co jsme se rozhodli.“
Motivace je důležitá
Když máte pracovníky, kteří vědí co
a jak dělat, musíte také dokázat, aby
svou práci odváděli v maximální
možné kvalitě. Pokud seženete zaměstnance, kteří si své práce váží,
dokážou ji dělat pečlivě a jsou ochotni dělat to, co je zrovna potřeba, pak
máte vyhráno.
Když jsem se u některých chovatelů
ptala, kolik v chovu skotu pracuje
lidí, tak mi někteří nedokázali přesně odpovědět, protože dle jejich slov
pracovníci z různých oddělení podniku dělají to, co je právě nutné. Motivací jim nejčastěji byla jistota pravidelné výplaty v plné výši, případně
mimořádné prémie. Ano, nejlepší
motivací jsou peníze. Na to, aby to
bylo skutečně motivační, si nevystačíte pouze s jednotnou odměnou.
I mezi dobrými pracovníky jsou ti
lepší, kteří plní svěřené úkoly na maximum, a ty je vhodné odlišit od
těch, co udělají jen to nejnutnější.
A k tomu je potřeba mít zpracovaný
systém prémií a postihů. V první
řadě je třeba mít důkladně zanalyzované pracovní procesy a definované
jejich „kritické body“, abyste mohli
vhodně nastavit kritéria, podle kterých budete moci kontrolovat kvalitu práce zaměstnanců a na základě
výsledků je odměňovat.
Nesmíte zapomenout, že prémiové
ukazatele musí být dosažitelné – jinak se totiž snažení o motivaci mine
účinkem. Pokud totiž zaměstnanec
usoudí, že nemá šanci na prémii dosáhnout, přestane se snažit a jeho
práce tomu bude odpovídat.
Při pouhém využívání postihů za nedosažení určitých limitů se může poměrně snadno stát, že lidé budou
pracovat pouze s takovým úsilím,
aby „nespadli“ pod nastavený limit,
ale nějakého výrazného zlepšení se
nejspíš nedočkáte.
Proto je vhodné tyto dva systémy
kombinovat do staré známé metody
„cukru a biče“, která je velmi účinná.
„Bič“ je tu hlavně proto, aby se zachovalo dodržování základních technologických procesů, ale „cukr“ musí
být tou motivující složkou, která se
dá měnit, podle naléhavosti a důležitosti pracovních úkolů, které před
zaměstnanci stojí tak, aby pracovní
proces byl co nejefektivnější. l
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č EÚ
ŘR ÍN
VJ O
EE N
N
R E C2 0 20 09 1 0
CS04_peoplemanagement 19
19
15-07-2010 10:32:57
T E S TA C E
P L E M E N E
Č E S K É
S T R A K A T É
Testace konce léta
CZ ČESTR
V srpnu zahajujeme testaci dvou synů po českém otci býků Amolovi, tři synové mají otce německé a dva býci otce montbéliarde.
autor Danuše Kolářová
V
e skupině býků, kteří budou testováni koncem léta, představujeme jako
prvního Isaba BCH-104, který je posledním synem Romtella v našem šlechtitelském programu. Isabo pochází ze ZD
Krásná Hora, z rodiny, v níž jsou v řadě
4 generace matek býků (MB) s plemennými hodnotami (PH) mléčné užitkovosti přes +600 kg a užitkovostech kolem
10 tis. kg mléka za normovanou laktaci.
Zakladatelkou je MB, dcera Loma 255,
na ni navázala MB po Redaktorovi 75.
Tato plemenice byla využita jako dárkyně embryí a právě nejlepší dcera z ET
po RAD-022 je bábou Isaba. Otec matky
Waterberg přispěl ke zlepšení obsahu
mléčných složek a i na české populaci
potvrzuje vysoké PH s SIC 118,6. Čtyři generace MB svědčí nejen o vysoké
mléčné produkci, ale i o velmi dobrém
zevnějšku krav v rodokmenu Isaba (M:
83-81-85-81; MM: 84-81-80-85).
První dva syny Imposia, které v této skupině testujeme, jsme koupili v ZD Nová
Ves-Víska a ZD Krásná Hora. Krásnohorský Instinkt RAD-354 pochází z kombinace s Morelem 51 (vynikající plodnost
a dlouhověkost) a UF-022 Ingenu (vysoká
mléčná užitkovost). Další předností krav
v rodokmenu Instinkta je výborný zevnějšek (M: 84-81-80-84; MM: 83-80-8580). Huba RAD-355 má v rodokmenu
nejlepší krávu ze ZD Nová Ves-Víska a zakladatelku největší rodiny krav zdejšího
chovu. Dcera Ebena 423 CZ 026969 502
(prabába Huby) je matkou býků SAL-077
(RPH kg B 112), RAD-145 (RPH kg B 133)
a RAD-162 (RPH kg B 119). Od báby
CZ 124188 502 MB po Randy (PH kg M
+1 328, kg T +63, kg B +44) budeme testovat syna Malinta a dvě z jejích dcer
jsou již vybrané MB. Polosestra báby po
MOR-045 je matkou býků Edhara UF-125
(vybrán jako otec býků), Exiora RAD-233
a testovaného UF-136.
Český otec býků
Po býku Amol TAR-046 již testujeme
7 synů. Hindukus TAR-077 z Nahořan-
20
C H OV SKOTU
CS04_Fleckvieh testbulls 20
Č ERVENEC
ské a.s. pochází z kombinace s Morelem
59 (otec matky) a Honigem 76 (otec
báby). MOR-059 si stále drží velmi dobré
PH mléčné užitkovosti (RPH kg B 116)
při téměř 13 tis. započtených laktacích,
takže i od potomstva Hindukuse očekáváme vysokou mléčnou užitkovost a velmi dobrý zevnějšek. Předposledním
synem Amola je Harvard TAR-078 ze
ZD Krásná Hora. Výraznou předností rodokmenu tohoto býka je vysoká mléčná
užitkovost, kterou potvrzují tři generace
krav s normovanými laktacemi přesahujícími 9 000 kg mléka. Polosestra matky
po MKM-221 je dlouhověkou MB, která
z dosud šesti laktací hned 2x nadojila
přes 10 000 kg mléka. Polosestra Harvarda po Malintovi je nově vybranou MB
s vynikajícím obsahem mléčných složek
(3,92 % B). Výborný zevnějšek krav
v rodině potvrzuje i hodnocení matky
(80-79-84-80) a báby (88-88-80-84).
Montbéliardští otcové
Posledním synem Rhesuse v našem programu je Hobby UF-151 z VOD Zdislavice. Špičkové PH otce býka násobí i otec
matky TAR-005. Velkou předností rodiny
Hobbyho je vynikající obsah mléčných
složek, větší tělesný rámec a velmi dobré osvalení. Polosestra Hobbyho po
MOR-045 byla také vybrána jako MB
(85-81-79-84) s velmi slušnými PH mléčné užitkovosti +505 kg M, +27 kg T a +21
kg B. Naopak prvním synem se představuje Bonsai UF-094. Ingeborg UF-153
symbolicky pochází právě z Bonsaiova
rodiště – Zemědělské a.s. Koloveč. V rodokmenu Ingeborga se nachází na pozici
prabáby MB CZ 068875 341 po býku Tartars, která byla dovezena v těle matky
z Francie. U báby upozorňuji na vynikající obsah mléčných složek, který přinesl
další odchovanec kolovečského chovu,
HEL-012. Velmi dobré PH na české populaci krav má i otec matky AMT-014 (Ezozo x BLV) s SIC 117, indexem mléčné
užitkovosti 115, FW 91, indexem plodnosti 124 a dlouhověkostí 108. l
2010
20-07-2010 09:24:35
CZ ČESTR plemenní býci nasazení do testace od srpna 2010
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
BCH-104 ISABO
CZ 000610774021
O: ROMTELL BCH-081
KDM: +459 PHkgM -0,11 PH%T +12 PHkgT +0,01 PH%B
OM:
M: 135185 921
MM:
ML: 2
9691
3,8
371
3,4
331
ML:
ø: 2
9159
3,8
349
3,4 314
ø:
PH:
+817
-0,27
+20 -0,09 +23
+17 PHkgB
WATERBERG HG-212
119985 111
2
10073
3,9
2
9377
3,9
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
RAD-354 INSTINKT
CZ 000610715021
18.2.2009 plem.: C100
ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
CRV
86 89 84 68 85 84,2 G+
392
366
př. v testu: 1 577 g
odchylka: 179
výška v kříži: 136 cm
3,2
3,2
1.1.2009 plem.: C100
ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
CRV
87 85 85 70 84 86,0 G+
324
304
př. v testu: 1 432 g
odchylka: +48
výška v kříži: 129 cm
O: IMPOSIUM RAD-277
KDM: +760 PHkgM +0,42 PH%T +60 PHkgT +0,16 PH%B +38 PHkgB
M: 118804 921
ML: 2
10948
ø: 3
10371
PH:
+634
4,1
3,8
-0,28
452
398
+11
3,3
3,3
-0,18
360
342
+13
OM:
MM:
ML:
ø:
MORELO 051 MOR-051
132141 111
1
7706
4,2
321
1
7706
4,2
321
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
RAD-355 HUBA
CZ 000656680061
3,4
3,1
28.11.2008 plem.: C100
ZD Nová Ves-Víska
CRV
87 86 86 77 84 85,0 VG
262
262
př. v testu: 1 299 g
odchylka: -85
výška v kříži: 129 cm
O: IMPOSIUM RAD-277
KDM: +760 PHkgM +0,42 PH%T +60 PHkgT +0,16 PH%B +38 PHkgB
M: 223743 961
ML: 2
9495
ø: 2
8536
PH:
+790
3,3
3,4
-0,19
316
293
+25
3,3
3,3
-0,10
313
284
+22
OM:
MM:
ML:
ø:
DIONIS BA-097
124188 502
2
11216
3,6
4
10545
3,7
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
TAR-077 HINDUKUS
CZ 000565694052
3,5
3,5
-0,16
370
326
+23
3,3
3,4
-0,10
347
313
+20
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000592538021
M: 019008 921
ML: 4
10134
ø: 4
9201
PH:
+594
3,8
3,7
-0,27
380
343
+10
3,6
3,5
-0,06
367
318
+18
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000600196021
3,4
3,5
325
273
př. v testu: 1 438 g
odchylka: +54
výška v kříži: 137 cm
SIC 140
REDEZ 300 REZ-300
119521 111
3
9334
3,8
3
8391
3,9
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
UF-151 HOBBY
př. v testu: 1 286 g
odchylka: -98
výška v kříži: 137 cm
26.11.2008 plem.: C83R
ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
CRV
82 83 85 84 83 83,0 G+
O: AMOL TAR-046
KDM: +1025 PHkgM +0,23 PH%T +60 PHkgT +0,08 PH%B +39 PHkgB
387
354
SIC 140
MORELO 059 MOR-059
118228 505
3
9485
4,1
386
6
7704
4,2
325
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
TAR-078 HARVARD
3,5
3,4
5.12.2008 plem.: C100
Nahořanská a.s.
CRV
85 83 84 86 78 83,0 G+
O: AMOL TAR-046
KDM: +1025 PHkgM +0,23 PH%T +60 PHkgT +0,08 PH%B +39 PHkgB
M: 004750 952
ML: 4
10435
ø: 4
9293
PH:
+723
403
392
357
328
3,1
3,3
25.9.2008 plem.: C100
VOD Zdislavice
CRV
81 79 80 77 78 79,0 G
287
273
př. v testu: 1 379 g
odchylka: -22
výška v kříži: 138 cm
O: RHESUS UF-131
KDM: +899 PHkgM +0,29 PH%T +57 PHkgT +0,00 PH%B +31 PHkgB
M: 125375 101
ML: 2
8794
ø: 4
7745
PH:
+543
4,4
4,4
+0,14
387
3,9
341
3,7
+35 +0,08
345
286
+23
OM:
MM:
ML:
ø:
TARTARS 005 TAR-005
112695 101
1
7313
4,6
3
7438
4,5
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
UF-153 INGEBORG
CZ 000606638032
3,7
3,6
-0,02
374
3,8
345
3,6
+32 +0,24
381
345
+38
OM:
MM:
ML:
ø:
3,9
3,5
8.3.2009 plem.: CI100
Zem. a.s. Koloveč
Jihočeský chovatel a.s. České Budějovice
86 85 85 84 83 84,8 G+
O: BONSAI UF-094
KDM: +766 PHkgM +0,13 PH%T +42 PHkgT +0,12 PH%B +32 PHkgB
M: 124717 301
ML: 5
10055
ø: 5
9520
PH:
+706
338
332
283
264
př. v testu: 1 567 g
odchylka: +169
výška v kříži: 135 cm
SIC 127
AIMANT 014 AMT-014
000987 361
2
8232
4,6
376
3
7102
4,7
333
4,1
4,0
339
282
CH OVS K OT U
CS04_Fleckvieh testbulls 21
ČE RVE NE C
2 0 1 0
21
20-07-2010 09:25:01
M A N A G E M E N T
C H O V U
Menší počet komponent snižuje riziko chyby
Používání TMR směsí znamená úsporu nákladů
Výživa dojnic s úsporou
Neustále diskutovaná otázka shody teoretické krmné dávky
s reálnou TMR na žlabu má více aspektů. Tento proces může
podstatně ovlivnit volba techniky krmení v souladu s požadovanou ekonomikou výroby mléka.
autor Ing. Eduard Hanina
S
ystémy výživy, respektive technika krmení na jednotlivých farmách
může mít více podob. Dnes už asi nikdo
nepochybuje o výhodách systému směsné krmné dávky „TMR“, který je aplikován krmnými vozy různých konstrukcí.
Jeho výběr je odvozen od konkrétních
podmínek každého chovu. Z pohledu
vlastního krmení to jsou technické prostředky použité k odebírání, manipulaci
a dávkování objemných krmiv a dalších
komponent, podobně také skladové kapacity a jejich technické parametry.
Nejdůležitějším parametrem krmného
vozu je jeho schopnost aplikovat jednot-
22
livé krmné dávky s maximální možnou
přesností pro každou skupinu zvířat.
Prioritou je manipulovatelnost objemnými krmivy a dobré zamíchání dalších
složek krmné dávky. K tomu je nutný
spolehlivý systém vážení a evidence jednotlivých komponent.
Správný management
Z praktického hlediska je nutná snadná
kontrola všech procesů na farmě. Vždyť
se jedná o Vaše peníze, které mohou být
„prokrmovány“ nedůsledností a nespolehlivostí
jednotlivých
pracovníků
a techniky. To přináší značné výkyvy jak
v celkovém množství, tak v obsahu složek dodávaného mléka. Známé pravidlo
„Co se nedá změřit, nelze ani zkontrolovat,“ platí u krmení dvojnásob.
Time management, to není jen „moderní anglický termín“. Je to především každodenní nutnost maximálního využití
pracovního času. V dnešních těžkých
podmínkách, kdy dochází k redukci počtu zaměstnanců na všech úrovních, je
nezbytné řešit organizaci tohoto času
více, než kdy jindy.
Stále více chovatelů se snaží svoje zaměstnance využít pro více pracovních
operací. Dnes už jen málokdo zaměstnává „krmiče“, kteří pouze jezdí s krmnými vozy. Pokud tedy chceme organizačně lépe využít jednotlivé pracovníky, je
dobré sledovat čas, který je nutný k naložení, zamíchání a vykládce každého
krmného vozu, jejichž požadovaná kapacita je dána rozmezím množství krmiva
pro největší a nejmenší krmenou skupinu (zpravidla střed laktace vs. příprava
na porod). Jedním ze způsobů úspory
jsou samonakládací vozy s různým ty-
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č ervenec
ú
ř ínor
j en
2 0 20 09 1 0
CS04_De Heus feature 22
15-07-2010 10:28:02
pem řezacích nástrojů, kde není potřeba
další nakladač a obsluha.
Bezesporu značnou úsporu času představuje omezení komponent, které se do
každé krmné dávky navažují. Mnozí chovatelé jsou přesvědčeni, že skladovat
a následně navažovat každou komponentu samostatně je nejekonomičtější
varianta řízení výživy. Dnes tak není
problém vidět rozpis krmné dávky s 15
i více komponentami.
Snížení rizik
Pokud máme na farmě několik krmných
dávek (obvykle 3 produkční, 1 pro zasušené a 1 pro přípravu na porod) a pro větší skupiny je potřeba naložit dva vozy,
potom je kritických míst pro vznik chyb
opravdu mnoho. V praxi při 6 krmných
vozech s průměrně 12 komponentami
v jedné dávce a krmení 2x denně tak má
krmič a technika 144 příležitostí k chybě. Pokud budeme mít jen 6 komponent,
pak se toto riziko sníží na 72. To již určitě stojí za zvážení! Další výhodou menšího počtu komponent je značné zkrácení
času potřebného k míchání, tím i zkrácení celkové doby krmení a lepší využití
pracovního času zaměstnance. Při zjednodušení celého systému nemá ani zootechnik – manažer tolik starostí s objednáváním, nákupem, organizováním
skladů a sledováním trhu s komoditami.
Několik kladů a záporů různých systémů krmení je uvedeno v tabulce 1.
Vybalancovaná krmná dávka
Mnozí namítnou, že krmit směs znamená nevyužít vlastního obilí, respektive
být odkázán na „diktované ceny“ obilovin ze strany výrobců těchto směsí.
Vhodnou alternativou jsou ovšem koncentrovanější směsi jako systémový doplněk k objemným krmivům a vlastnímu obilí (šroty, CCM apod.). Taková směs
s podílem základních živin i bypassových
doplňků představuje jistotu a stabilitu
denní dávky. Pro vyřešení otázky fázové
výživy a šetření drahých aditiv lze kupovat kombinaci dvou směsí (s obsahem
a bez obsahu bypassových doplňků).
I kdyby měl chovatel investovat do pořízení sila, konečný efekt ve zjednodušení,
úspoře a možnosti jiného využití skladovacích kapacit se rozhodně zaplatí.
U certifikovaných výrobců s důslednou
kontrolou vstupních surovin, výrobního
procesu i expedice si dnes už nikdo asi
nedovolí pochybovat o garancích kvality
vyráběných krmiv. Kvalita skladů i vysoká obrátkovost všech surovin zase zajišťuje zpracování surovin ve stálé kvalitě,
bez nežádoucích příměsí a napadení
škůdci či plísněmi. Strukturovaná krm-
krmení s použitím koncentrátů / směsí TMR
mnohokomponentní systém krmení
menší opotřebení techniky
nižší spotřeba PHM
jasná kontrola kvality surovin
bezpečnost skladování
širší možnosti použitých surovin
konstantní krmná dávka
rychlejší úprava výživy
jistota promíchání ve voze
kratší čas na míchání
víceúčelová využitelnost pracovníků
1–2 dodavatelé (faktury)
jednoduchá kontrola zásob
častější poruchy a vyšší amortizace
vysoké zatížení prostředí
nutnost kontroly všech dodávek
náročné sledování zásob
omezení skladovací kapacitou
riziko technických i lidských chyb
komplikované programování dávek
složitá kontrola
riziko snížení efektivní vlákniny
horší využití pracovní doby
více (8–?) dodavatelů (faktur)
složitá komunikace s dodavateli
Tab. 1: Klady a zápory různého množství komponent v krmné dávce
reálná krmná dávka (střed laktace)
Kč/q
A (kg)
B (kg)
vojtěšková siláž
kukuřičná siláž
pšeničná sláma
seno
řepné řízky
melasa
sojový extrahovaný šrot
řepkový extrahovaný šrot
chráněný tuk
pšenice
ječmen
kukuřice
minerální doplněk
sůl
vápenec
vybalancovaná TMR směs
85
85
100
115
20
450
950
460
1650
250
250
300
1600
350
200
570
13
13
1
1
7
0,5
2,5
1,5
0,3
1,8
1,7
1
0,18
0,08
0,05
12
16
obsah živin v krmné dávce
sušina
sušina objemných krmiv
synchronizovaný stravitelný protein
NEL v sušině
počet komponent
kg
kg
SDVE
MJ
n
21,1
11,3
93
6,9
15
21,1
11,2
93
6,9
6
Kč
78,51
70,05
cena KD na den
2,5
6,5
Tab. 2: Srovnání produkční krmné dávky
ná dávka s vybalancovanou směsí může
obsahovat i více jak 20 surovin při větší
jistotě dávkování. To přináší širší možnosti kombinací surovin ve finální krmné dávce.
Finanční efekt
Finanční hlediska různého množství použitých komponent jsou minimálně dvě.
Vnitropodnikově je to množství „pozastavených peněz“ ve skladových zásobách, jakož i množství faktur a nepřehlednost toku peněz. Druhým významným hlediskem je vyjednávací síla
komerčního výrobce krmiv a stabilita
kontraktů pro vstupní suroviny. Výrobce směsí tak může převzít odpovědnost
za zamíchání mnoha komponent, navíc
není omezen jen na několik málo suro-
vin. Finální krmná dávka tak může být
i 25komponentní s tím, že na farmáře
zůstane zamíchat jen 4–6 vstupních surovin/směsí.
Každého zajímá výsledný finanční efekt.
Při využití detailních znalostí surovin
a jejich kombinací lze uspořit i s komerční směsí. Nejběžněji používané extrahované šroty a výlisky mají mnoho dalších
produktových variant, které jsou pro farmáře logisticky, či z jiných důvodů nedostupné. Ve vhodné kombinaci však přináší přímý finanční efekt jako levnější
zdroje živin. Konečným přínosem pak
může být dosažení vyšší produkce se
zdravějším bachorem. Srovnání produkční krmné dávky s větším počtem
komponent (A) a TMR směsi (B) najdete
v tabulce 2. l
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č eú
řr ín
vj o
ee n
n
r e c2 0 20 09 1 0
CS04_De Heus feature 23
1
9
23
15-07-2010 10:28:13
w w w. j o s k i n . c o m
Máme to, co potřebujete...
NOVINKA
zemědělské návěsy
kejdové cisterny
Silážní návěs Silo-SPACE
přepravníky zvířat Betimax
Česká republika
Moreau Agri, spol. s r.o.
Huštěnovice 370, 687 03 Huštěnovice
GSM brána: +420 724 041 340
tel: 572 586 032-4 - fax: 572 586 016
e-mail: [email protected]
www.moreauagri.cz
Jindřichův Hradec
Nová Včelnice
Mladá Boleslav
Nové Město na Moravě
Havlíčkův Brod
Choceň
Opava
Vsetín
České Budějovice
Blansko
AGRiFLEX
tel: 602 501 901
tel: 602 501 901
tel: 602 580 822
tel: 602 525 994
tel: 724 105 815
tel: 602 580 823
tel: 602 526 924
tel: 603 510 631
tel: 602 615 085
tel: 602 318 364
Znojmo
Chrudim
Praha
Týn nad Vltavou
Třebíč
Roudnice nad Labem
Jičín
Klatovy
Plzeň-sever
Ostrava
tel: 602 552 504
tel: 608 960 229
tel: 724 035 633
tel: 602 115 949
tel: 602 502 741
tel: 602 141 545
tel: 602 704 435
tel: 724 587 395
tel: 602 767 116
tel: 724 273 564
Provzdušňovač travních
porostů Scariflex
Slovenská republika
Uherské Hradiště
Klatovy
Louny
Šumperk
Velim
Jihlava
tel: 724 588 364
tel: 606 611 549
tel: 602 210 283
tel: 724 723 473
tel: 602 512 596
tel: 724 537 309
Madunice
Trenčín
Želizovce
Krupina
Piešťany
Žilina
Rožňava
Trnava
tel: +421 337 435 727-8
tel: +421 903 723 699
tel: +421 903 719 710
tel: +421 903 723 697
tel: +421 905 577 816
tel: +421 911 454 604
tel: +421 911 220 855
tel: +421 903 713 328
matrace pro krávy
Greenstall
• Kóje jsou ke zvířatům šetrné
• Flexibilní syntetická trubice
• Žádné škody na kravách
• Přizpůsobitelná výška a délka
• Jediné matrace s latexovým vnitřkem (výplní)
• Pouze latex zaručuje dlouhotrvající elasticitu a komfort
• Latexové matrace vychází jako nejlepší v nezávislých DLG srovnávacích testech
• Latexové matrace jsou velmi odolné a spolehlivé
• Vaše krávy se budou cítit lépe a budou žít déle
Více informací:
Brisket board
• Pohodiná hrudní op rka
• Vice komfortu a istoty pro Vaše krávy
pro více informací kontaktujte distributory
Tel. +31 529 455 320 • Fax: +31 529 455 315 • E-mail: [email protected] • www.agriprom.nl
24
CS04_p24.indd 24
C H OV SKOTU
Č ervenec
2010
14-07-2010 15:53:25
I n f o C R V C z e c h R e p u b l ic
Vyhodnocení akce „Čtyřkolka“
SireMatch v novém
Během výstavy v Kralovicích dne 24. 6.
2010 byla ukončena prodejní akce
„Čtyřkolka“ na sexované inseminační
dávky SiryX, která probíhala od začátku měsíce března. Nejpřesnější tip měli
a šťastnými výherci čtyřkolky se stali
zástupci zemědělského podniku ZEAS
Puclice a.s. Cenu si převzali hlavní zootechnička Věra Felixová a reprodukční
technik Václav Jícha.
ZEAS Puclice pod vedením předsedy
Ing. Jana Šambergera chová mj. 750
dojných krav plemene H a R. V podniku využívají sexované inseminační
dávky již dlouhou dobu a mají s nimi
výborné zkušenosti. Březost po sexovaných dávkách u jalovic se pohybuje
mezi 50 a 60 %. V podniku se po sexovaných ID narodilo již více než 100 telat a poměr pohlaví odpovídá téměř
Mnozí již o něm slyšeli. Někteří
jeho služeb využívají. Zpracování
připařovacích plánů programem
SireMatch nabízí CRV Czech
Republic již třetím rokem. Nyní
připravujeme spuštění zcela nové
verze. Co nový SireMatch přinese? Nový SireMatch pracuje
s plemennými hodnotami jednotlivých zvířat a s původy tak, aby
potomstvo splnilo požadavky
nastavené ve Vašem šlechtitelském cíli. Ohlídá zvolenou hranici koeficientu příbuznosti a rizika výskytu genetických vad a také
pracuje se ziskovými funkcemi…
Ale čím se tedy liší od toho starého? Např. dostupností přes webové rozhraní nebo třemi uživatelskými úrovněmi – GO, SELECT
a PRO, které se od sebe liší daty,
která jsou pro zpracování připařovacího plánu potřeba. Nový
SireMatch také dokáže ohlídat
vhodnost býka na jalovice nebo
vybrat vhodné plemenice pro
sexované dávky, a to i když
máte jalovice, prvotelky a krávy
v jedné skupině. Může Vám pomoci i v převodném či užitkovém
křížení.
Inu, pro každý šlechtitelský cíl,
pro každé plemeno a pro každou
krávu SireMatch najde to nejlepší
objektivní řešení.
přesně udávaným 90 % ve prospěch jaloviček. I to umožňuje podniku prodávat přebytek jalovic. Václav Jícha vysvětluje: „Nejdůležitější jsou vynikající
projevy říje. Zkoušeli jsme použít sexované dávky i na krávy, ačkoliv se to nedoporučuje. Ovšem v případě výrazných projevů říje jsme dosáhli dobrých
výsledků i u krav“.
Podnik odebírá veškeré sexované ID od
společnosti CRV. V minulosti využívali
SiryX dávky býků Canvas a Kirkland,
v prodejní akci se rozhodli pro býky
Yank a Plugy. Vzhledem k dobrým výsledkům budou sexované dávky i nadále používat.
Gratulujeme společnosti ZEAS Puclice
k výhře a přejeme mnoho dalších úspěchů, a to nejen v oblasti používání sexovaných inseminačních dávek!
CRV získala společnost BOS Trading v Austrálii
CRV, mezinárodní organizace pro zušlechťování skotu, získala 100% podíl
ve společnosti BOS Trading Australia.
Touto akvizicí se ještě více posílí pozice
CRV v oblasti Oceánie. CRV je partnerem BOS Trading od roku 2003. Společně se spoluvlastníkem, firmou CRI,
a zástupcem společnosti BOS Trading
Peterem van Elzakkerem dosáhla CRV
dohodu o akvizici všech akcií. Podle
manažera Petera van Elzakkerera je
tato událost logickým krokem pro další
vývoj BOS Trading. „Nyní budeme moci
efektivněji využívat celosvětových zdrojů, které má CRV k dispozici. Jelikož
je CRV jednou z vedoucích společností
ve využívání genomiky, bude nyní BOS
Trading moci poskytnout australským
chovatelům přístup ke genomickým
býkům z Evropy, Nového Zélandu i Severní Ameriky.“
Akvizice BOS Trading velmi dobře koresponduje se strategií CRV, kterou je mezinárodní růst. BOS Trading bude profitovat z možnosti využívat širokého
spektra dojných i masných plemen,
které CRV nabízí. Zároveň bude moci
pokračovat ve spolupráci se společnostmi CRI a Viking Genetics. Jak uvádí Peter van Elzakker: „Umožňuje nám to
přístup k možná jednomu z nejucelenějších a nejlepších šlechtitelských
programů skotu na světě.“
Společnost BOS Trading se stane součástí obchodní jednotky Oceánie, která
již zahrnuje CRV AmBreed, druhou největší plemenářskou společnost na Novém Zélandu. Realizace této spolupráce
umožňuje čerpat více genetického materiálu pro šlechtění skotu z Nového
Zélandu a naopak. CRV z pozice jednoho z vedoucích hráčů na trhu světového šlechtění skotu bude přínosem pro
australské chovatele a společnost BOS
Trading se těší na tuto příležitost.
CH OVS K OT U
CS04_info_CRV 25
Č e rv e n e c
2 0 1 0
25
19-07-2010 11:33:16
M A N A G E M E N T
D O J E N Í
Správný management získávání mléka je důležitý
Úspěšné dojení
s robotem
Jak funguje a vypadá řízení vysoce produktivního chovu s roboty
a co podmiňuje jejich úspěch? Výzkum provedli pracovníci firmy
Lely, hlavními kritickými faktory byl management, prevence
a uplatnění tzv. PMR (Partially Mix Ration) systému výživy.
autor Florus Pellikaan
„V
nizozemských statistikách o produkci mléka z let 2008–09 byly
v celkovém pořadí umístěny nápadně
vysoko podniky s dojicími roboty. Tyto
výsledky, ale i dotazy poradců z praxe
nám vnukly myšlenku pokusit se zjistit,
co mají tyto podniky společného ve své
práci,“ říká Cees Jan Hollander, který
stejně jako Fokker Wilma pracuje v oddělení pro podporu faremního managementu u Lely.
„Při hledání kritických faktorů pro
úspěch u dojicích robotů jsme získávali
a posuzovali informace ze 125 vysoce
produktivních podniků s dojicími roboty
Lely a jejich provozu,“ říká Fokker.
Z těchto pak již 96 bylo navštíveno a dotazováno třemi studenty z Christian Agricultural College v Drontenu.
Tyto podniky měly roční průměr dojivosti 10 038 kg mléka se 4,30 % tuku
a 3,49 % bílkovin. Studenti vyplňovali
s chovateli předem připravený dotazník
s indikátory stavu, ale zaznamenávali
také zvláštnosti jednotlivých chovů,“ říká Fokker.
Nižší stavy dojnic a PMR
Sledovaná skupina chovatelů provozovala robota v průměru 4 roky, z nich 30 %
v kombinaci s pastvou. Průměrná denní
kapacita robota vyjádřená celkovým nádojem byla 1 587 kg mléka, průměrná
četnost dojení 2,8x, počet odmítnutí 2,3x
za den. Průměrný denní nádoj mléka byl
31,9 litrů, dále volný čas robota měl podíl 20,3 % (viz tabulka).
Markantním detailem bylo to, že průměrné stáří stáje, ve které byl robot
umístěn, bylo 16 let. „Dnes dojíme s robotem u mnoha chovatelů jak ve staré
stáji, tak i v nové. Přesto není možné říci,
že stáří objektu není podstatné, naopak
vždy je velmi důležitý dostatek prostoru
s dobrým uspořádáním,“ říká Hollander.
„Podniky mají v průměru 85procentní
obsazenost lehacích boxů a 100procentní využití krmiště. Ukazuje se, že u robotického dojení není dobře, pokud je
prostor stáje přehuštěn. Také prvotelkám, které jsou na nejnižším stupni hierarchie skupiny, je potřeba umožnit ničím neomezovaný pohyb. Proto je nutné
Tab.: Vyhodnocení údajů z chovů používajících dojicí roboty
26
údaj-parametr
min.
max.
Ø
počet robotů
počet dojení na krávu/den
odmítnutí na krávu/den
produkce mléka na krávu/den (kg)
dojitelnost (kg/minutu)
doba dojení (minut)
Ø denní nádoj mléka na robota (kg)
procento volného času na robota
obsazenost boxů (%)
obsazenost krmiště (%)
stáří stáje s lehacími boxy
1
2,2
0,1
25,9
2,1
5,18
950
2,9
35,9
37
1
4
3,4
11,1
41
3,2
9,11
2 266
42,2
132,9
214,3
40
1,7
2,8
2,3
31,9
2,5
7,05
1 587
20,3
84,7
101
16
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č ervene
ú
ř íjen
nor c2 0 20 09 1 0
CS04_Agrop_feature 26
15-07-2010 10:30:11
zajistit dostatek prostoru a umožnit zcela svobodný pohyb zvířat. Při 70 dojnicích na robota může být pro některé dojnice
obtížné najít klidný moment pro návštěvu robota. Proto u chovů s vysokoprodukčními dojnicemi robot dojí 55–60 ks dojnic
při vyšší dojitelnosti na úrovni přes 2,5 kg mléka za minutu. Je
důležité zajistit nejméně 10 % volné kapacity robota, a umožnit tak kravám jej navštívit.
„Občas vidíme, že pokud chovatel sníží stav a prodá 5 ks dojnic,
jeho celkový denní nádoj mléka na robotu zůstane stejný.“
U sledovaných chovatelů byla šířka prostoru krmiště v průměru 3,3 m a mezi robotem a první překážkou 3,9 m. Dle Ceese
Jan Hollandera uplatňuje všech 96 podniků doporučený PMR
systém výživy (Partly Mix Ration) od Lely, při kterém je (oproti
TMR) do objemných krmiv přimíchán nižší obsah energie. Větší část koncentrátu je dávkována v robotu, což stimuluje četnost jeho návštěvy. „Pro vysokou produkci není nutné, aby
každá dávka na krmném stole obsahovala příliš mnoho energie. Tato studie prokázala, že PMR strategie zajišťuje dostatečný příjem krmiv při optimální četnosti návštěv, což umožňuje
realizaci vysoké produkce.“
Zdvojená terapie při zasušení
„Management je důležitý ve všech systémech, ale u dojicích
robotů je třeba ještě navíc dokázat motivovat dojnice, což vyžaduje u mnoha podniků provádět prevenci a hygienu. U systémů s dojírnou, pokud nějaká dojnice kulhá, jde sice jako poslední, ale dvakrát za den je podojena,“ říká Wilma Fokker.
„Pokud máte takovou dojnici u robota, musíte ji také k robotu
doprovodit. Po otelení je normální dojit 4x denně, kulhající
dojnici podojíte jen 2x. Tam, kde dojnice nejsou v pohodě, to
představuje práci navíc a vyšší ztráty na mléce oproti tradičním chovům. To však není účelem tohoto systému. Proto je
u vysoce produktivních podniků věnována velká pozornost
prevenci. Tři čtvrtiny všech podniků provádějí nejméně dvakrát za rok ošetření paznehtů. Čištění povrchu chodeb probíhá
automaticky v průměru 9,7x a povrchu lehacích boxů s obnovou přistýlky 3x za den. Chovatelé více času věnují kontrole
a pozorování zvířat, která jsou více v klidu v porovnání s tradičními systémy,“ říká Hollander. Aktivní větrání používá 60 %,
řízený světelný režim 30 % podniků a 38 % podniků používá
zdvojenou terapii při zasušování (antibiotika a utěsnění struků). „Všichni víme o pozitivním vlivu osvětlení i zdvojené terapie zasušování, tito chovatelé je používají v relativně vysokém
podílu,“ říká Fokker. „Přes 48 % podniků má dvě skupiny dojnic a 80 % používá v období stání na sucho specifické minerálie. Krávy stojí v průměru 6,5 týdnů na sucho.“
Kratší mezidobí
Protože automatický systém dojení nabízí mnoho užitečných
dat, jsou chovatelé schopni včas a správně reagovat. Hollander
jako příklad uvádí tzv. upozornění na zdraví vemene. Výzkum
prokázal, že 83 % chovatelů při upozornění na vyšší konduktivitu mléka následně provádí vizuální kontrolu vemena.
Výsledky v oblasti plodnosti, které Lely shromáždila, zvýrazňují rostoucí význam managementu a preventivních opatření.
„Průměrná doba mezidobí byla u 30 podniků s vysokou produkcí mléka na úrovni 419 dní, přitom národní průměr byl
423,“ říká Fokker. V dalších státech jsou podobné výsledky,
francouzští chovatelé s roboty dosahují mezidobí 410 dní oproti národnímu průměru 425, kanadští 421 oproti 426. l
Dojicí robot Lely v provozu
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č eú
řr ín
vj o
ee n
n
r e c2 0 20 09 1 0
CS04_Agrop_feature 27
27
15-07-2010 10:30:24
VOLNÁ, PRUŽNÁ PŘEPÁŽKA PRO
ODDĚLENÍ LOŽÍ A TA NEJKOMFORTNĚJŠÍ
MATRACE PRO KRÁVY
e
Hledám ry
uto
distrib
te prosím
„Přestaň rmaldehyd
fo
t
používa ch paznehtů…
lí
v koupe te přípravek
použij ves pro snížeHoo
ia
Healthy hu sulfátu měd
ní obsa u až o 80 %.
zink
R
FLEXIBILNÍ LOŽE
* Více loží pro krávy
* Jednoduchá instalace/D.I.Y
* Mnohem méně zranění! * Stáje pro krávy bez „tun“ oceli
Minimalizujte dopad
zánětu paznehtů
KOMFORTNÍ MATRACE PRO KRÁVY
* Z tvrzené gumy
* Antibakteriální
* Dokonale krytá
* Protiskluzová
www.healthyhooves.eu
R
Pro více informací kontaktujte:
Regent Ingredients BV
+31 (0)70 3950683
e-mail: [email protected]
www.regent.nl
Úžasní
• aAa kód: 651423
• Souměrné krávy
• +10 za končetiny, stálost, krávy produkující s lehkostí
• Pochází od chovatele červenobílého holštýnského býka Spektrum
• Jalovice s extrémní lehkostí produkce
• Linie matky je povětšinou prostá antibiotik
• Je potěšením pracovat s Peterovými dcerami
novinka!
• aAa kód: 651243
• Bezrohý, redfaktorový
býk s mimořádným původem
• Pochází z jedné z nejlepších německých rodin
• Typově velmi hezký býk
• Vysoká kvalita kostí
• Mohutné dcery
• aAa kód: 654123
• Obsah bílkovin +0,12%
• Mohutné krávy
• PH počtu somatických buněk 105
• Býk pro farmáře s požadavkem na vysoký obsah bílkovin
Budete ho chtít na
své farmě:
• aAa kód: 426351
• Vysoká produkce
mléka a bílkovin
• Dlouhovýkonné krávy
• Spolehlivý původ
• Potencionální výstavní krávy
• Nízká cena inseminační dávky
Kontakt: Healthy Hooves Europe
Pre-Treatment Solution Ltd
11 Central Avenue, Coventry, CV2 4DN, UK
Tel.: +44 (0) 2476 452 299, Fax: +44 (0) 2476 650 311
Email: saleshealthyhooves.eu
Matka VG 99 Guurtje 270
• aAa kód: 342516
• pochází ze známé nizozemské rodiny Zadia (Uineken, Dalen)
• Rámcový býk s dobrou kvalitou kostí
• Jedinný syn Classica z černobílé rodiny s vysokým obsahem
bílkovin (matka 3,77 % bílkovin)
• Veenhuizer Zadia 20 VG88 je špičkou mezi všemi
Classicovými dcerami
Pro informace či objednávky volejte: Ben Meijerink: (+31) 6-13485036
e-mail: [email protected]
28
CS04_p28.indd 28
C H OV SKOTU
Č ERVENEC
2010
21-07-2010 15:29:43
Z
V E T E R I N Á R N Í
M V D r.
J I Ř Í
P R A X E
D A V Í D E K
Jiří Davídek je soukromý veterinární lékař s mezinárodními znalostmi a kontakty.
V příspěvcích se snaží na minimálním prostoru přinést praktické rady pro každodenní použití.
Nejčastější onemocnění telat a jejich prevence
Péče o nemocná telata
I
při dodržení postupů může dojít
k propuknutí klinického onemocnění u telat. Pak bychom měli s nemocnými telaty pracovat podle předem připraveného plánu.
Průjmová onemocnění
V prvních týdnech života telat jsou
nejčastější průjmová onemocnění.
Nejzávažnější je velká ztráta tekutin,
a proto je nutné zvládnout dehydrataci. Léčba antibiotiky je v těchto případech jen doplňkem. Teleti zajistíme
normální příjem živin a navíc musíme dodat takové množství tekutin
a minerálů, abychom zcela doplnili
ztrátu způsobenou průjmem. Základní chybou je vysazení mléka při podávání rehydratačních roztoků, neboť
tele výrazně ochuzujeme o živiny,
zvláště proteiny, a snižujeme tak šanci na jeho rychlé uzdravení. Nejlepší
způsob, jak dostat do telete dostatek
tekutin, je časté napájení, kdy po každém napojení mlékem následuje
v krátkém časovém odstupu (30 minut až 4 hodiny) napojení rehydratačním roztokem (v létě 4x denně, v zimě
5–6x denně dle stavu dehydratace).
Telata musí všechny podávané nápoje
vypít, v případě potřeby použijeme
sondu. Voda musí být stále k dispozici. U velmi závažných průjmů využíváme rehydrataci do mléka spolu
s podáním rehydratačního roztoku.
Dalším rizikem je onemocnění bakteriemi (E. Coli, klostridie). Často propukají v zimě, kdy tele dostane velkou
dávku mléka najednou nebo kdy svou
dávku vypije velmi rychle. Úhyny jsou
velmi náhlé bez možnosti efektivní
léčby. Prevencí může být častější napájení nebo celková antibiotická clona u všech vnímavých telat, případně
okyselení mléka.
Respirační onemocnění
Druhým nejčastějším onemocněním
telat jsou respirační onemocnění. Obvykle nastupují později než průjmová onemocnění. Rizikem je ustájení starších telat s mladými telaty. V teletnících přispívá
k šíření onemocnění také špatná ventilace. Respirační onemocnění většinou začínají jako viróza (BVD, BRSV, PI3, adenoviry), jejímž následkem se v plicích uplatní
sekundární bakteriální mikroflóra (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophylus somnis), která je hlavní příčinou úhynu. Pokud propukne
klinické onemocnění, je nutné okamžitě
nasadit účinnou léčbu antibiotiky a případně i nesteroidními antiflogistiky. Další možností je metafylaxe, tedy plošná
aplikace antibiotik všem vnímavým zvířatům ještě před nástupem klinických
příznaků. Pokud začíná větší množství
telat v teletníku kašlat, je dobré aplikovat
antibiotika i těm telatům, která jsou ještě
klinicky zdravá, protože je u nich vysoké
riziko nakažení.
V poslední době se na mnoha chovech za-
číná šířit onemocnění, jehož původcem je
Mycoplasma bovis. Toto onemocnění je
charakteristické těžkými bronchopneumoniemi, občas onemocněním kloubů
a v některých případech i zánětem středního ucha, který se projevuje tak, že telata nosí hlavu na stranu. Telata je nutno
léčit antibiotiky, která nepůsobí na buněčnou stěnu. Peniciliny všech generací
jsou zcela neúčinné. Léčba musí být zahájena včas a musí trvat alespoň 10 dní.
Prevence
Prevence všech onemocnění spočívá
v dobré ošetřovatelské péči, správném
napojení prvním mlezivem, v suchém
a čistém prostředí s dostatečnou vrstvou
kvalitní podestýlky a ve vakcinaci. Pokud však vakcinujeme krávy v období
stání na sucho, měli bychom zajistit,
že mlezivo od těchto krav dostane tele
včas a v dostatečném množství. Proto by
měla být kontrola napájení mlezivem
pravidlem.
CH OVS K OT U
CS04_veterinary 29
ČE RVE NE C
2 0 1 0
29
15-07-2010 10:25:06
H O L Š T Ý N S K Á
T E S TA C E
Prázdniny, dovolená… a holštýnská testace
Letní nabídka CZ HOLŠTÝN
BERTIL x O MAN
NERNET
NGA-655
DE BIESHEUVEL JAVINA 3 VG87
NXA-857
CZ 100459 921 GP80
nar. 28. 1. 2009
2. 11 922 4,59 547 3,73 445
nar. 16. 3. 2009
3. 14 810 3,29 487 2,90 429
BERTOLI
NL 533285697
STYLIST x O MAN
NALLEN
BUTEMARE VENERIETE IDA O VG86
NXA-858
DOBRONÍN ALLICIA 3 VG89
nar. 10. 1. 2009
1. 9 034 4,26 485 3,50 374
nar. 14. 5. 2009
2. 12 703 3,27 415 3,13 397
NL 494749186
CZ 657391061
ERNESTO x JOCKO BESN
NEA-983
BURKE
STOL JOC x ORCIVAL
NORIS
GANVO ORCHIDEE VG87
NXA-859
DOBRONÍN ALLICIA 2 VG88
nar. 13. 2. 2009
1. 10 181 4,83 492 3,70 376
nar. 2. 6. 2009
2. 13 206 3,26 431 3,09 408
PREDESTINE
NL 938383752
US 139575220
CZ 686397061
PLANET x SHOTTLE
NEA-984
CALUMET
JET STREAM xTOYSTORY
MANDEO
CLAYTOP TS PREFER VG86
NXA-862
PINE-TREE MISSY MANDY VG85
nar. 30. 10. 2008
1. (365d) 13 880 4,10 569 3,20 444
nar. 9. 9. 2008
2. 15 708 3,70 581 2,90 456
ném proudu a CRV Czech Republic má i tentokrát připravenu skupinu nadějných testantů.
text Anna Marcinková, Jaap Brinkman
US 66024079
OZFEST x SHOTTLE
NEA-987
Léto je konečně tu, prázdniny a dovolené v pl-
BOLIVER x O MAN
obsahem tuku i bílkovin. Její matka, dcera býka Noorder Dustin, byla hodnocena VG88 a nadojila za 4 laktace 45 tisíc kg
mléka s obsahem 4,4 % tuku a 3,6 % bílkovin. Tato rodina sahá
k vynikající americké plemenici Plushanski Neil Flute.
Výsledky genomických testů podtrhují Bertoliho výborné predikce, zejména pokud jde o produkci mléka, utváření a zdraví
vemen.
Veneriete 262 Burke
I
(Bertil x O Man x Dustin)
Bertoliho otcem je jeden z nejvýraznějších zlepšovatelů bílkoviny – Bertil, který je i díky dalším přednostem jedním z nejoblíbenějších plemeníků společnosti CRV. Jeho matka Javina 3 je
v současnosti nejlepší genomicky testovanou dojnicí v Nizozemsku. Tato velmi dobrá O Manova dcera překonala na první
laktaci své vrstevnice o 34 %, a to při pastevním chovu. Na
druhé laktaci dosáhla téměř 12 tisíc kg mléka s velmi vysokým
(Stylist x O Man x Ronald)
Stylistův syn Burke se narodil ve vysokoprodukční rodině. Stylist (o. Steven) je v Německu stále mezi špičkou plemeníků díky
své kombinaci produkce a zevnějšku. Jeho dcery jsou středního
rámce s velmi dobře utvářenými vemeny a končetinami.
Jeho matka pochází z rodiny Ida, která je uznávaná díky své
fantastické produkci. Několik krav z této rodiny lze objevit
v produkční topce. Burkeho matka nadojila na druhé laktaci
přes 12 tisíc kg mléka s obsahem 4,6 % tuku a 3,6 % bílkovin.
A její matka, Ronaldova dcera s hodnocením VG87, nadojila
v pěti letech 13 650 kg mléka se 4,4 % tuku a 3,3 % bílkovin.
Genomické testy potvrzují u Burkeho vysokou produkci a navíc slibují lepší hodnocení zevnějšku a vyšší dlouhověkost.
De Biesheuvel Javina 3, matka býka Bertoli
Butemare Veneriete Ida O, matka býka Burke
tentokrát vám představíme skupinu osmi mladých holštýnských býků, kteří se budou snažit předat svým dcerám to nejlepší, co se v jejich genofondu nachází.
De Biesheuvel Bertoli
30
CZ 609039021
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č EÚ
ŘR ÍN
VJ O
EE N
N
R E C2 0 20 09 1 0
CS04_Holstein testbulls 30
15-07-2010 10:31:19
Ganvo Calumet
Dobronín Nallen
(Stol Joc x Orcival x Jesther)
Navzdory francouzským předkům ve svém původu Calumet
pochází ze známého nizozemského chovu Ganvo a z rodiny,
jejíž kořeny sahají do USA. Calumetův otec Stol Joc je stále jedním z nejlepších francouzských býků, který zlepšuje stavbu
těla a nevykazuje slabiny v utváření vemen.
Calumetova matka je dcerou Orcivala, který je v mnoha stádech uznávaný díky konstitučně pevným dcerám s širokými
záděmi a perfektními končetinami. Orchidee nadojila na první
laktaci více než 10 tisíc kg mléka se 4,8 % tuku a 3,7 % bílkovin, kromě toho získala za zevnějšek hodnocení VG87. Její matkou je slavná Jestherova dcera Ganvo Lavendel. Tato excelentní
kráva (EX91) za 4 laktace nadojila 77 tisíc kg mléka se 3,9 %
tuku a 3,2 % bílkovin. Přitom byla mimořádně úspěšná i na
výstavách!
(Planet x Shottle x Allen)
Nallen se narodil v chovu Dobrosevu a. s. Dobronín a jeho otcem je americký býk Esenada Taboo Planet, který je oblíbený
zejména díky vysoké produkci a výborně utvářeným vemenům. Nallen je jedním ze dvou býčků pocházejících z dobronínské rodiny Allicia, které budeme v tomto období testovat.
Zakladatelkou rodiny Allicia je nizozemská kráva Huijben Allen Alicia. Nallenovou matkou je její dcera Allicia 3, která se
může pochlubit nejen velmi dobrou produkcí, ale hlavně parádním zevnějškem, za který byla hodnocena VG89, kdy jejími
největšími přednostmi je stavba těla (EX91) a mléčná síla
(VG89), ale i končetiny a vemeno jsou velmi dobře utvářené
(KON 88, VEM 88).
Claytop JS Predestine
(Jet Stream x Toystory x Boliver)
Predestine je jedním z býků amerického CRV programu InSire.
Jeho otcem je Applouis Jet Stream, který je nejlepším Jockovým synem v USA.
Jeho matkou je velmi dobrá (VG86) Toystoryho dcera s první
laktací (365 dní) 13 880 kg mléka se 4,1 % tuku a 3,2 % bílkovin, která je mimo jiné 5. Toystoryho dcerou v zemi podle TPI
a 1. v produkci. Predestine je prvním synem v programu od
této žádané matky býků. Jeho bábou je Boliverova dcera VG87
s první laktací (365 dní) téměř 11 tisíc kg mléka se 4,8 % tuku
a 3,7 % bílkovin. Prabába, excelentní dcera býka Eastland Cash,
nadojila přes 100 tisíc kg mléka a je ve 13 letech stále v produkci. Je také matkou německého prověřeného býka Parade.
Predestineho genomické testy v CRV ukazují, stejně jako genomické testy jeho matky v USA, veliké plus v produkci mléka
a také lepší utváření vemen a vyšší dlouhověkost.
Dobronín Noris
(Ozfest x Shottle x Allen)
Druhým býčkem z dobronínské rodiny Allicia je Ozfestův syn
Noris. Tentokrát je matkou býčka Allicia 2, plná sestra Nallenovy matky. I tato kráva si velmi dobře vede v produkci – za dvě
normované laktace nadojila téměř 25 tisíc kg mléka s 3,3 %
tuku a 3,1 % bílkovin – a její zevnějšek je stejně jako u její sestry velmi dobře hodnocen, tentokrát známkou VG88, přičemž
její největší předností je utváření vemene (VG89) a mléčná síla
(VG88).
Pine-Tree Boliver Mandeo
(Ernesto x Jocko Besn x Aristides)
Ze ZD Čechtice pochází Ernestův syn Nernet. Býk Probstland
Ernesto je oblíben především díky vyrovnané produkci a výbornému utváření vemen.
Matka býka Nernet patří mezi velmi dobré dojnice. Za tři laktace má nadojeno téměř 40 tisíc kg mléka. Její matka nadojila za
4 laktace téměř 42 tisíc kg mléka se 4,2 % tuku a 3,5 % bílkovin
a byla také hojně využívanou dárkyní embryí.
Od býčka Nernet tedy můžeme očekávat dcery s velmi dobrou
produkcí a dobrým utvářením zevnějšku.
(Boliver x O Man x Rudolph)
Mandeo je dalším býkem z nabídky CRV USA. Mandeův otec
Boliver si díky výsledkům 14 000 dcer z opakovaného nasazení
v USA udržuje svou vysokou oblibu. Bezproblémové krávy jsou
doslova jeho obchodní značkou.
Mandeo se narodil ve 350hlavém stádě Pine-Tree v Ohiu. Jeho
matkou je velmi dobrá „Omanka“, která jako prvotelka nadojila přes 13 tisíc kg mléka se 3,6 % tuku a 2,9 % bílkovin.
Na druhé laktaci vyprodukovala přes 15 700 kg mléka s 3,7 %
tuku a 2,9 % bílkovin. Její matkou je známá dcera býka Startmore Rudolph Wesswood-HC Rudy Missy EX92, která na své
maximální laktaci nadojila za 365 dní 18 559 kg mléka se 4,1 %
tuku a 3,4 % bílkovin. Z Rudy Missy se stala mimořádná plemenice, která má v současnosti v USA 16 dcer v TOP 5000 podle
TPI.
Mandeo je genomicky testovaný v Nizozemsku i v USA.
Na americké bázi je 5. nejlepším Boliverovým synem podle indexu Net Merit. Můžeme od něho očekávat dcery s vysokou
produkcí, funkčním zevnějškem a výborným zdravím. l
Ganvo Orchidee, matka býka Calumet
Claytop TS Prefer, matka býka Predestine
Čechtice Nernet
CH OVS K OT U
CS04_Holstein testbulls 31
ČE RVE NE C
2 0 1 0
31
15-07-2010 10:31:32
O
FA R M Ě
Siemers Holstein
Postupné rozšiřování a zvládnutí provozních činností je
rozhodující. Tzn. vysoká produkce mléka a zaměření se
na preventivní předcházení
onemocnění zvířat.
Počet zvířat:
Rozloha:
Zaměstnanců:
Produkce:
Newton (Wisconsin)
USA
2800 krav, 2600 ks ml. skotu
4 000 ha
40
14 600 kgM 3,8 % T 3,2 % B
Dan Siemers
Na holštýnské farmě Siemers je více příležitostí
pro prevenci chorob
Prevence je lepší
než léčba
Rozhodnutí pro odchov mladého skotu na farmě Siemers Holstein odstartovala výstavba stájí pro mladý skot. „V nových stájích
máme maximální kontrolu nad stájovým mikroklimatem. Věříme,
že úspěšný odchov mladého skotu začíná dobrou ventilací.“
autor Jaap van der Knaap překlad Simona Burešová
N
emůžete minout dvě nové stáje
pro mladý skot na farmě Siemers
Holstein v Newtonu ve státě Wisconsin
(USA), na které farmaří Paul, Jenny, Dan
a Janina Siemersovi a Sherry SiemersPeterman.
Hned vedle příjezdové cesty jsou dvě
„přístřeškové“ stáje, v každé z nich je
ustájeno 66 telat starších 6 týdnů.
„Minulý rok jsme přesunuli odchov mladého skotu pod svá křídla,“ vysvětluje
Dan, který vlastní celkem 6 těchto stájí
pro mladý skot.
Rozhodnutí pro odchov mladého skotu
na farmě Siemers Holstein odstartovala
výstavba stájí pro mladý skot. „Odchov
mladého skotu stojí hodně peněz, ale teď
máme pocit, že máme vývoj a růst našich zvířat pod větší kontrolou.“
Nejmladší telata byla ustájena ve speciálně navržených stájích namísto tradičních bud. „Ustájení telat v boudách by
zabralo 5 akrů půdy. V nových stájích
máme navíc maximální kontrolu nad
stájovým mikroklimatem. Věříme, že
32
CS04_Siemers 32
Dostatek vlákniny v krmné dávce pro mladý skot
je důležitý
pravidelně analyzováno, a pokud je to
nezbytné, jsou do něj přidávány minerální doplňky. Podle Dana Siemerse je dostatečná hygiena dalším klíčovým krokem k úspěšnému odchovu mladého
skotu. „Do stájí pro mladý skot nemají
návštěvníci přístup, a když jsou stáje čištěny, jsou automaticky i dezinfikovány.
Investice při stavbě stáje – 2 000 dolarů
na tele – byla vysoká, ale nehodláme
podstupovat zbytečná rizika a nechávat
něco náhodě. Dobrá podpora počátečního růstu má rozhodující vliv na celý pozdější vývoj.“
Siemersovo rozhodnutí odchovávat si
mladý skot svépomocí provázelo rozhodnutí postavit novou stáj pro nejslibnější
mladý skot. Na Siemersově farmě, kde
vkládají velké investice do genetiky, je
chováno kolem 2 600 kusů mladého skotu. Během minulého roku bylo přeneseno 1 000 embryí, z nichž větší část pocházela z vlastních plemenných krav.
„Pokud investujete do šlechtění, musíte
úspěšný odchov mladého skotu začíná
dobrou ventilací.“
2 000 dolarů na každé tele
Bezprostředně po narození jsou telata
napojena 4,5 litry mleziva a poté jsou jalovičky přesunuty do stáje, kde má každá kotec o rozměrech 130 x 260 cm. Stáj
je vybavena systémem mechanické ventilace, díky kterému je možné proud
vzduchu nastavit (upravit) individuálně
pro každé tele. Na boční stěně je umístěna průhledná nafukovací přepážka
(clona). V letním období telata leží na
pilinách, v zimním období mají nastlánu
slámu. „Tento systém je velmi efektivní,
co se týče pracovní náročnosti,“ vysvětluje Dan. „Když jsou telata dostatečně
stará, přesuneme je do jiné stáje. Dvěma
mužům to zabere jeden den práce –
vyvézt hnůj ze stáje, odstranit hrazení,
vyčistit a vydezinfikovat celou stáj a připravit ji pro nová telata.“
Po dobu 6 týdnů jsou telata krmena pasterizovaným mlékem. Složení mléka je
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č EÚ
ŘR ÍN
VJ O
EE N
N
R E C2 0 20 09 1 0
20-07-2010 10:13:32
Každý kotec má rozměry 130 x 260 cm
Mechanická ventilace
si být jisti, že s mladými zvířaty máte tu
nejlepší možnou šanci,“ vysvětluje Dan
a předvádí nám svoji novou stáj. Je zde
prostor pro 400 zvířat a krmná dávka je
založena na vysokém obsahu sena. „Zkrmováním sena s odpovídajícím obsahem
vlákniny a bílkovin optimalizujete vývoj
svých zvířat.“
Dan nás upozorňuje na velký počet slibných telat narozených z embryotransferu. „V současné době používám mnoho
genomicky testovaných býků. Neustále
studuji rodokmeny býků a kupuji maximálně 100 dávek od jednoho býka, abych
riskoval co nejméně.“
Před třemi lety byla skupina jalovic
„zkřížena“ s plemenem montbéliarde
a švédským redholštýnským a v současné době prvních 250 dcer začíná dojit.
„Chtěli jsme zlepšit plodnost a snížit
úmrtnost telat. To se nám díky křížení
podařilo, ale výsledky produkce byly
zklamáním, takže už v tom dále nepokračujeme. V naší situaci zlepšení plod-
Čerstvý vzduch pro každé tele
lze individuálně nastavit
nosti nevyvážilo pokles v produkci ve
srovnání s čistokrevnými holštýnkami.“
Veterináři hrají větší roli
Dan Siemers na své farmě dosahuje mezidobí 13,5 měsíce a míra březosti je
25 %. Každých 28 dní zjišťuje veterinář
sonograficky březost a zajišťuje také chirurgické zákroky. „Máme dobrého zootechnika, který spoustu zákroků vykonává sám již po mnoho let, ale v současné
době jsme začali opět využívat služeb nezávislého veterinárního lékaře. Náš zootechnik byl příliš zaneprázdněn léčením
nemocných zvířat. Podle našeho názoru
je ekonomicky výhodnější, aby se zaměřil
na to, jak může onemocněním ve stádě
předcházet.“
Výsledky produkce jsou důkazem toho,
že krávy dostávají kvalitní krmnou dávku
a že je o ně dobře postaráno. 2 600 krav
dosahuje průměrné produkce 14 600 kg
mléka s 3,8 % tuku a 3,2 % bílkovin.
Ovšem zajištění kvalitní péče stálo Dana
Krávy jsou ve volné stáji podestýlány
pískem
Siemerse značné úsilí. „Minulý rok jsme
vyměnili všechny matrace ve volné stáji
za systém nastýlání pískem a zvětšili jsme
jejich rozměry,“ vzpomíná Dan na tuto
rozsáhlou rekonstrukci. „Vždy jsme zrekonstruovali jeden kotec ve stáji najednou. Odstranění boxů a matrací, vylámání betonu a položení nových podlah
v jednom kotci trvalo 9 pracovníkům jeden týden. Celkem jsme tak zrekonstruovali 16 kotců.“
Vynikající ukazatele produkce svědčí
o tom, že se odhodlání Siemersových investovat do pokroku a rošíření stájí vyplatilo. Nicméně minulý rok se do žádného
projektu nepustili. „Tento rok, poprvé od
roku 1995, co jsme tady začali farmařit,
jsme neexpandovali,“ říká Dan. „Síla naší
farmy je v tom, že se vždy rozšiřujeme jen
v malých krocích, a máme tak naše dluhy
pod kontrolou. Další výhodou je, že díky
změnám, pro které jsme se rozhodli, jsme
i při této velikosti farmy vždy zapojeni do
všech provozních činností.“ l
Nové „přístřeškové“ stáje pro telata
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
Č EÚ
ŘR ÍN
VJ O
EE N
N
R E C2 0 20 09 1 0
CS04_Siemers 33
33
20-07-2010 10:13:54
K O NTAKTY
C H O VA T E L S K É V Ý S TA V Y A A K C E
23.–26. července 2010
1.–5. srpna 2010 19.–22. srpna 2010
7.–8. září 2010
9. září 2010
14.–17. září 2010 2. října 2010
28.–31. října 2010 5.–14. listopadu 2010
16.–19. listopadu 2010
30. listopadu–4. prosince 2010
Agriculture International Fairground, Libramont, Belgie
European Young Breeders School, Battice, Belgie
Agrokomplex Nitra, Slovenská republika
Dairy Event and Livestock Show, Birmingham, Velká Británie
Radešínská Svratka
Space, Rennes, Francie
Word Dairy Expo, Madison, USA
European Championship, Cremona, Itálie
Royal Winter Fair, Toronto, Kanada
EuroTier, Hannover, Německo
Agromek, Herning, Dánsko
Příprava na další dojení
Foto: Harrie van Leeuwen
Časopis Chov skotu je vydáván šestkrát ročně
společností CRV Publishing.
Redakce:
CRV Czech Republic, spol. s r. o.
Vídeňská 340, 252 42 Vestec
Tel.: +420 244 912 201
Fax: +420 244 102 530,
e-mail: [email protected]
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE
S ro v n án í r ů zn ých t yp ů p o d est ýlek
Šéfredaktor: Jaap van der Knaap
e-mail: [email protected]
Redakce:
Ing. Simona Burešová, Ph. D.
e-mail: [email protected]
Říjen (1. 10. 2010) – V příštím čísle se společně s chovateli a odborníky blíže zaměříme na
různé typy podestýlek a jejich srovnání. Ve třetím a zároveň posledním článku o plodnosti
se dozvíte, do jaké míry může být plodnost ovlivňována výživou.
Inzerce:
Expo Data, Jitka Zemanová
Tel.: +420 543 216 411 / +420 541 159 584
Fax: +420 541 153 049
Grafické zpracování:
Veeteelt, P.O. Box 454, 6800 Arnhem,
the Netherlands
tel.: +31 26 38 98 821
fax: +31 26 38 98 839
e-mail: [email protected]
Tisk:
Metoda spol. s r. o., Hluboká 14, 639 00 Brno
tel./fax: +420 543 214 485
e-mail: [email protected]
Chov skotu je zdarma doručován zákazníkům
společnosti CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací Jihočeský chovatel, a.s.,
Reprogen, a.s., De Heus a.s., Agro-partner s.r.o.
prostřednictvím pracovníků plemenářských středisek
společnosti CRV Czech Republic nebo pracovníků
partnerských organizací. Ostatní zájemci jej mohou
získat zdarma na výstavách nebo prezentacích
společnosti CRV Czech Republic.
Fotografie:
Z archivu Veeteelt, CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací.
Prohlášení:
Vydavatel neodpovídá za názory vyjádřené autory
jednotlivých příspěvků ani nemusí zcela sdílet názory
těchto autorů. Snahou vydavatele je poskytovat
prostřednictvím Chovu skotu pravdivé a přesné
informace. Přesto nemůže být vůči společnosti
uplatňována žádná odpovědnost za chyby v obsahu
jednotlivých příspěvků. Všechna práva jsou vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být použita jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu
vydavatele.
MK ČR E 15326
ISSN 1801-5409
34
CS04_contacts 34
C H OV SKOTU
Č ervenec
2010
20-07-2010 09:19:41
h
innovators in agriculture
C HC
VOH
EVEOSTVKE SO
E KLTO
TU TJ U
ČA ENÚ
ŘRUÍN
VJAO
EERN
N
RI E C
12/ 0220 09
2 10 00 9
CS04_p35.indd 35
35
14-07-2010 16:21:54
Ichant Želiv Ichant
NEA-371
Datum narození: 9. 4. 2004
CZE 000050561061
OO PARKER AERO WADE
MO PASEN BELLWOOD MATRON
O NEA-028 ALTAGEN-I MERCHANT
M CZ 125522204
Exteriér
hodnoceno
49 dcer
76
88
100
115 nevhodný
ideální
kapacita
135 nevhodná
ideální
mléčná síla
95 nevhdoná
ideální
stavba těla
103 nevhodná
ideální
končetiny
113 nevhodné
ideální
vemeno
128 nevhodné
ideální
velký
rámec
121
malý
šířka hrudníku
125
úzká
hloubka těla
114
mělká
hluboká
hranatost
104
malá
výrazná
sklon zádě
117
zdvižená
šířka zádě
100
úzká
široká
postoj pánev. konč.
120
kravský
rovný
78
strmé
111
ploché
paznehty
šavlovité
122
volné
pevné
daleko
blízko
121
krátké
hluboké
zadní upnutí vemene
108
nízko
vysoko
112 nezřetelný
výrazný
rozmístění zad. struků
101
daleko
blízko
98
úzká
široká
77
hrubá
kvalita kostí
%B
kg B
+26
-0,02
+41
• Dobře upnutá mělká vemena
• Korektní končetiny se širokým
postojem zezadu
RPH plodn.
– býk
RPH plodn.
– dcery
RPH SB
129
110
94
101
Dílčí indexy
DSI-MLK
DSI-KON
DSI-VEM
119
113
120
jemná
chodivost
112 nežádoucí
žádoucí
kondice
122
dobrá
špatná
CZ 255409 961 - detail vemene
KA
Impuls
VI
N
!
kg T
RPH kg B
dlouhé
mělké
závěsný vaz
šířka zadního upnutí
+1213 -0,26
35 stád
strmé
102
119
%T
56 dcer
skloněná
přední upnutí vemene
délka struků
kg M
R: 85 %
široká
rozmístění př. struků
hloubka vemene
Produkce
126,9
• Kapacitní dcery s širokými
a hlubokými hrudníky
124
mléčný charakter
zaúhlení pánev. konč.
TDM CZE 05/2010
30 stád
112
OM ETAZON ADDISON
MM CZ 079443264
N
O
Woudhoeve 1042 Impuls
NEA-973
Datum narození: 3. 10. 2005
OO HA-HO CUBBY MANFRED
MO MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL
O NEA-113 O-BEE MANFRED JUSTICE
M NL 332885481 PIETJE 759
Exteriér
R: 79 %
39 dcer
92
stavba těla
107 nevhodná
96
100
108
ideální
mléčná pevnost
106 nevhodná
ideální
vemeno
104 nevhodné
ideální
končetiny
101 nevhodné
ideální
rámec
106
velký
malý
šířka hrudníku
106
úzká
hloubka těla
103
mělká
široká
hranatost
100
malá
výrazná
104
dobrá
špatná
sklon zádě
100
zdvižená
šířka zádě
104
úzká
široká
98
kravský
rovný
zaúhlení pánev. konč.
paznehty
mechanika pohybu
98
strmé
103
ploché
strmé
99
špatná
dobrá
101
volné
pevné
105
daleko
blízko
94
krátké
102
hluboké
%T
99 dcer
%B
88 stád
kg T
kg B
+1 200 +0,01 +0,07 +53
+48
INET
Produkční život
+167
325
dlouhé
Obtížnost Plodnost
telení
dcer
102
99
Zdrav. stav
vemene
SB
102
107
mělké
zadní upnutí vemene
100
nízko
vysoko
závěsný vaz
100 nezřetelný
výrazný
rozmístění zad. struků
100
blízko
daleko
R: 85 %
šavlovité
přední upnutí vemene
délka struků
kg M
skloněná
rozmístění př. struků
hloubka vemene
Produkce
hluboká
kondice
postoj pánev. konč.
OM JESTHER
MM PIETJE 641
TDM NLD 04/2010
34 stád
104
NLD 000383090074
Dcera Trien 1541
NVI
206
• Výborná produkce mléka společně
s plusovým obsahem složek
• Nízký obsah somatických buněk
• Kapacitní dcery s perfektně
utvářenými záděmi
Download

Červenec 2010