RO Č . 11
Č . 2 BŘ E ZE N 2014
V TOMTO VYDÁNÍ
CS02-cover.indd 2
Š L E CH T Ě N Í
V ÝSTA VA
M O JE PRÁCE A J Á
Genomická
selekce
Techagro představí novinky
již za pár dní
Asistent není jen
vzorkař
17-03-14 12:55
hledáte
dodavatele
kvalitních
krmiv
prijd’te nás
navštívit na
Techagro,
pavilon A2,
stánek 029
Nikdo nechce zůstat na jednom místě.
Chceme se stále zlepšovat. Pomocí podnikavosti. Pomocí objevování a posunování
hranic. Pomocí učení se. Tento elán posouvat se kupředu charakterizuje De Heus již
100 let. Nehybnost není součástí našeho
slovníku, zato pomoc našim zákazníkům jít
kupředu ano. Chceme, abyste se zlepšovali
také. Protože tím, že PŘISPÍVÁME K RŮSTU
NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ, rosteme i my. ZNÁME
STAROSTI FARMÁŘŮ a jsme pro ně partnerem, o kterého se mohou opřít.
Základem našeho přínosu zákazníkům je
5 PILÍŘŮ. Naše síla je v KVALITĚ našich
krmných směsí, vyráběných pod kontrolou
celého řetězce a všech procesů. Stejně
důležitá je však také kvalita našeho poradenství. Tím Vám pomůžeme dosáhnout
lepší VÝSLEDKY. Na rozdíl od jiných výrobců
krmiv nemáme i jiné aktivity a jsme
NEZÁVISLÝ PARTNER. Neustále se snažíme
naplňovat náš potenciál, pokaždé BÝT
LEPŠÍ. A to, mimo jiné, také díky naší
PODNIKAVOSTI. Těchto 5 pilířů tvoří náš nový
koncept nazvaný POWERING PROGRESS.
PŘESVĚDČTE SE NA NAŠEM STÁNKU NA
TECHAGRU.
WWW.DEHEUS.CZ
inz. Krmivar_2.2014_210x297 mm_OBECNY.indd 1
CS02-p02.indd 2
10.02.14 19:42
12-03-14 11:54
Z
O BSAHU
NOVINKY
5
15
19
29
Z domova i ze světa
Info Agropartner
Info De Heus
Info CRV Czech Republic
TECHNOLOGIE
6 Využití zařízení AfiLab
26 Jaro inovátorů v zemědělství
MOJE PRÁCE A JÁ
11 Asistent není jen vzorkař
R E P O R TÁ Ž Z FA R M Y
12 V Dublovicích vsadili na mléko
ŠLECHTĚNÍ
16
24
30
36
Genomická selekce
Mladí býci H
Výběry matek býků pro CZ ČESTR
Testace programu CZ ČESTR
V Ý S TA VA
20 Techagro představí novinky za pár dní
V Ý Ž I VA
34 Koncentráty a jejich kvalita
Ing. Václav Dědina
“Stálým problémem
je sehnat lidi, práce tu
máme spoustu.” 12
Jaap van der Knaap
Genomická selekce u telat
V
USA je v chovu dojeného skotu běžná selekce narozených jaloviček na
základě plemenných hodnot pocházejících z genomických testů. Všechna narozená telata jsou genomicky testována
pro zjištění jejich genetického potenciálu. Ve výsledném protokolu je uvedena
úroveň plemenných hodnot pro průběh
růstu telete do produkčního věku, nebo
pokud bude prodáno pro výkrm či na
jatka. Výhodou tohoto systému je včasná
selekce kvalitních zvířat a předcházení
vysokých nákladů plynoucích z odchovu
telat s nízkým genetickým potenciálem.
V Evropě a také v České republice je pouze několik chovatelů dojeného skotu,
kteří selektují svá telata na základě plemenných hodnot nebo dokonce genomických plemenných hodnot. Selekce
většinou začíná v době inseminace, když
jsou jalovice vybrány buď pro použití
sexovaného semene nebo býka masného
či mléčného plemene. Velmi často je
také selekce prováděna až později, když
se jalovice otelí a jsou selektovány na
základě produkce či typu.
Genomická selekce má ale u telat velkou
budoucnost. V současné době je prováděna pouze na inseminačních stanicích
či u špičkových chovatelů. V běžných
stádech není využívána. Ale pokrok je
rychlý. Díky novým, nižším cenám za
genomické testování bude v budoucnu
tento typ selekce stále více a více zajímavý i pro většinu komerčních stád. Není
to náhoda, že je genomická selekce
v USA používána hlavně na velkých farmách s více než 1 000 kravami. Tyto farmy využívají tento typ selekce, jen pokud jsou přesvědčeny, že jim přinese
velké zisky.
Produkce mléka je stále více ovlivněna
ekonomikou, a tak si myslím, že časná
genomická selekce u telat je možná
mnohem blíž, než bychom si dokázali
představit.
Technologie
Využití AfiLab
Technologie
Jarní novinky
Výživa
Kvalita koncentrátů
6
26
34
Nové možnosti při získávání
kvalitní suroviny pro výrobu
sýrů.
Představení krmného automatu Lely Vector a aplikace
T4C InHerd.
Používání TMR zabraňuje
chybám při přípravě krmné
dávky.
CH OVS K OT U
CS02-contents.indd 3
B Ř E Z E N
2 0 1 4
3
17-03-14 13:43
Od roku 1785
Světový výrobce dojicích a chladicích technologií
FULLWOOD-CS, spol. s. r.o., člen Fullwood-Packo Group
Jihlavská 320/2, 664 41 Troubsko, CZ, tel.: 547 422 911, e-mail: [email protected]
www.fullwood.cz
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Techagro 2014, která se koná od 30. 3.–3. 4. 2014 na BVV v Brně.
Najdete nás tradičně v pavilonu G2 na stánku číslo 1.
CS02-p04.indd 4
12-03-14 11:55
Z
d o M o Va
i
Z e
s V ě ta
Vliv tepelného stresu na rozená telata
Účinky tepelného stresu na krávy jsou
dobře zdokumentovány. Jak ale tepelný
stres ovlivňuje telata vystavená v matkách tepelnému stresu? University of
Florida sumarizovala poslední poznatky
o vlivu tepelného stresu na telata narozená matkám, které byly v období stání
na sucho tepelnému stresu vystaveny.
Pro test bylo 34 suchařek ustájeno do vybrané stáje po dobu 45 dní před porodem. Jedna skupina byla vystavena nepříznivým tepelným podmínkám, druhá
si užívala komfortu chlazení ventilátory
a rosení vodou. Stresovaným matkám se
rodila telata v průměru o 6 kg lehčí a při
odstavu vážila o 13 kg méně než telata
od matek z podstatně komfortnějšího
prostředí. Tělesná hmotnost a výška v kohoutku se však v 7 měsících mezi skupinami nelišila. Obsah imunoglobulinu
IgG v mlezivu matek rovněž nebyl tepelným stresem ovlivněn. Ale telata stresovaných matek měla menší schopnost
imunoglobulin z kolostra využívat a sérové koncentrace v prvních 28 dnech života
měla nižší než telata komfortně ustájených krav. To naznačuje snížení přenosu
pasivní imunity z matky na tele.
Překlad z HOARD’S DAIRYMAN 7/2013
Zdroj: http://www.holstein.cz, 21.11. 2013
Mléka z tuzemských obchodů nemají škraloup na kvalitě
Spotřebitelský časopis dTest testoval
28 čerstvých i trvanlivých polotučných
mlék prodávaných v tuzemských obchodech. Laboratorní testy ukázaly, že se
ani v jednom ze vzorků nenacházely těžké kovy, zbytky pesticidů nebo nebezpečné bakterie. Navíc všechna mléka
Z
Va š i c h
měla náležitý obsah bílkovin a vápníku.
„Rozdíly mezi testovanými výrobky byly
minimální. Spotřebitelé mohou vybírat
jednoduše podle toho, co jim vyhovuje,
případně podle ceny,“ sdělil vedoucí redakce dTestu Daniel Pavlis. Laboratoř
zkoumala, zda mléko neobsahuje nebez-
pečné látky používané dříve v zemědělství, například DDT či hexachlorbenzen,
anebo polychlorované bifenyly z již zakázaných nátěrových hmot silážních
žlabů. Zaměřila se i na přítomnost těžkých kovů, jako je rtuť, olovo či kadmium. Hledala nebezpečné bakterie, například listerie. Sledovala i mykotoxiny,
které mohou přejít do mléka z krmiva
napadeného plísní. Vše bez nálezu. Z testů dále vyplynulo, že čerstvá, tedy pasterovaná polotučná mléka se co do obsahu
bílkovin, vápníku a vitamínů nijak výrazně nelišila od trvanlivých, tedy vysokoteplotně ošetřených (UHT).
Zdroj: http://www.agris.cz, 4. 3. 2014
f o t o g r a f i í
Vážení a milí čtenáři,
zde na tomto místě máte příležitost podělit se s ostatními čtenáři o zajímavé,
neobvyklé a případně humorné záběry
z Vašeho fotoarchivu. Věříme, že mezi
Vašimi fotografiemi je ukryta řada snímků, které dokážou přinést radost, a proto
stojí za to, je tímto způsobem sdílet
s druhými. Sjednocujícím prvkem této
rubriky je skot. Dalšími požadavky
jsou ostrost, vysoké rozlišení a formát
„naležato“.
„Co bude dnes dobrého?“
Foto: Jana Čermáková
těšíme se na Vaše fotopříspěvky
na e-mailové adrese:
[email protected]
CH O
CV
H SOKVOS TK U
O Tú
řUínj o
Be Ř
n
r e Z2e 0N0 92 0 1 4
CS02-cow talk.indd 5
5
17-03-14 13:32
T E C H N O L O G I E
Nové možnosti při získávání kval
Využití zařízení AfiLa b
Příspěvek se zabývá jedním z moderních přístupů při
výrobě mléka, který může být perspektivním směrem
pro budoucnost. Vychází z diskuzí na mezinárodních
konferencích ICAR a z referátu, který přednesl
Katz a kol. v roce 2013 na kongresu ICAR v Dánsku.
autor Ing. Pavel Bucek, ČMSCH, a. s.
A
fiLab je zařízení, které je možné přímo instalovat do
dojíren a využívat v průběhu dojení. Toto zařízení
umožňuje analyzovat obsah složek v mléce (tuk, bílkovina, laktóza), kvalitativní ukazatele v mléce (počet somatických buněk), některé další ukazatele (obsah močoviny
a přítomnost krve v mléce) a ukazatele koagulace v reálném čase v průběhu každého dojení každý den. Tyto
možnosti umožňují potenciální nové aplikace a přístupy
při výrobě kvalitních sýrů zajištěním vhodnější suroviny
pro jejich výrobu.
Úvod
Produkce a kvalita mléčných výrobků je závislá na chemickém složení syrového kravského mléka. V případě
sýrů existují rovnice pro předpověď produkce sýrů, které
navrhl Van Slyke, využitelné při výrobě sýrů a ve vědecké
a experimentální práci (Brito et al., 2002; Emmons and
Modler, 2010; Fenelon and Guinee, 1999; Verdier-Metz
et al., 2001). Tento koncept je založen na obsahu složek
v mléce pro předpověď produkce sýrů při určité vlhkosti.
Kvalita složek a jejich přínos při produkci sýrů nejsou
v této předpovědní rovnici zahrnuty. Bylo prokázáno,
že rozdílné várky se stejným obsahem složek v mléce
(tuku, proteinu a kaseinu) mohou vést k odlišné produkci
sýrů. Tato kvalita je manifestovaná v parametrech srážení mléka:
• dobou vytvoření sýřeniny (RCT) v sekundách;
• pevností sýřeniny (FC) 30 minut po podání koagulačního enzymu.
Chemické složení mléka produkovaného v mléčné žláze
je ovlivněno celou řadou faktorů, jako jsou: klima a sezóna, krmivo, věk, plemeno krávy, stádium laktace, zdravotní stav zvířete a další. Na běžné farmě v jakékoliv době
jsou zvířata v různé fázi laktace, kondici, mají odlišnou
hladinu hormonů a rozdílný zdravotní stav. Charakter
mléka u každého individuálního zvířete ovlivňuje kvalitu
mléka v tanku a následné zpracování. Proto nadojené
mléko pro zpeněžování nebo pro další výrobu reprezentuje průměrné složení mléka od všech zvířat ve stádě.
Přístup, kdy se hodnotí kvalita mléka pro zpeněžování
podle počtu somatických buněk (SCC), obsahu složek
6
C H O
C H
V SOKVOS TK U
O TBUŘ Eú
řZínEj o
N
en
r 2 0 21 04 0 9
CS02-main article.indd 6
17-03-14 13:26
vání kvalitní suroviny pro výrobu sýrů
La b pro separaci mléka
(tuk a protein) a celkového počtu mikroorganizmů má
své limity. Ukazatele charakterizující koagulaci, které
jsou nejdůležitější při produkci sýrů, nejsou v tomto přístupu zahrnuty. Moderní stáda jsou charakterizována
vysokou úrovní automatizace sběru dat získaných senzory instalovanými v dojírnách nebo v dojicích robotech
a využívaných u individuálních krav. Tato data jsou využívána při managementu stáda a při rozhodování ve
vysoce precizním zemědělství. Zařízení AfiLab poskytuje
informaci o mléce každé krávy, jeho složení a také o parametrech srážení mléka v reálném čase okamžitě v průběhu dojení. Pokud se instaluje toto zařízení v dojírně
a jsou k dispozici dvě potrubí a dva tanky na mléko, je
možné provést kontrolu kvality a vhodnosti mléka pro
výrobu sýrů v průběhu dojení a skladovat mléko podle
určitých požadavků odděleně ve dvou tancích.
V Izraeli byl proveden experiment, jehož cílem bylo vyhodnotit ekonomický potenciál oddělení mléka podle
jeho kvality a vhodnosti pro výrobu sýrů na základě analýzy provedené zařízením AfiLab. Jako kritérium bylo
využito vyhodnocení ukazatelů srážlivosti Af-CF a ověření možnosti vyšší produkce sýrů. Koncept řízení na základě odchylek pro optimalizaci produkce ve velkých stádech se stává běžným mezi dodavateli manažerských
systémů pro řízení stáda. Potenciál tohoto přístupu je
aplikován na řízení podle odchylek při každodenním
managementu stáda u každého dojení.
Experiment
Experiment byl uskutečněn u producenta sýru typu
Gouda, který vyráběl celou řadou dalších mléčných výrobků, měkkých a tvrdých sýrů. Dodávka mléka pocházela od krav izraelského holštýnského skotu. Mléko šlo
z dojírny do dvou tanků odděleným potrubím (tank A
a B) na základě výsledků analýz v průběhu dojení ze zařízení AfiLab, které bylo instalováno na každém stání. Mléko bylo odděleno do jednoho ze dvou tanků na základě
diskriminační hranice ukazatelů jeho srážlivosti
(Af-CF). Kvalita mléka v tanku A byla vhodná pro výrobu
tvrdých a polotvrdých sýrů, zatímco mléko v tanku B
bylo využito pro výrobu měkkých sýrů a dalších produktů (například jogurtů). Výzkum probíhal 9 měsíců a hlavním hodnoceným produktem byl sýr Gouda.
Použité metody a výsledky
Systém byl navržen tak, aby bylo dodáno mléko s optimálními ukazateli srážlivosti (Af-CF), ukončením srážlivosti a tvorbou sýřeniny pro výrobu sýrů. Podíl množství
mléka v tanku A byl dán úrovní ukončení srážlivosti stanovenou operátorem podle obsahu tuku, proteinu a ukazatelů srážlivosti (Af-CF). Množství mléka na základě
technologických ukazatelů pro výrobu sýrů bylo kalkulováno na bázi užitkovosti z posledních třech dnů. Sýr
Gouda je považován za polotvrdý sýr (maximum 39 %
C HCOH VOSVK SOK TOUT U
ú
ř ínBj o
eŘ n
r
E Z E2N0 02 90 1 4
CS02-main article.indd 7
7
17-03-14 13:26
T E C H n o L o G i E
vlhkosti). Byly testovány rozdílné diskriminační hranice na základě vhodnosti mléka pro výrobu sýrů pro oddělení mléka do jednotlivých tanků
(tank A – mléko pro výrobu sýru Gouda a tank B – mléko pro výrobu dalších
produktů). Složení mléka se změní,
když se použije tvrdší hodnota diskriminační hranice ukazatelů srážlivosti (Af-CF pro oddělení mléka do
obou tanků). Nejdůležitější komponenty při výrobě sýrů jsou protein
a kasein, jehož obsah se zvyšuje, pokud se zvýší diskriminační hranice
pro oddělení mléka. Obsah kaseinu,
který se pohybuje obecně na úrovni
74–78 % proteinu, se zvyšoval při využití tvrdší diskriminační hranice
podobně jako obsah bílkovin. Zvýšil
se také obsah tuku. Pozornost by se
měla také věnovat i dalším měřeným
hodnotám jako jsou laktóza, močovina a počet somatických buněk, které
se příliš neliší podle rozdílné úrovně
diskriminační hranice pro oddělení
mléka.
Složení standardizovaného mléka
pro výrobu sýrů, produkce sýra v kg
na 100 litrů a očekávaná produkce
sýru podle rovnice, kterou navrhl
Van Slyke je uvedená v tabulce 1.
Během standardizace se žádný z parametrů průkazně nezměnil. AfiLab
odděluje mléko beze změn jeho komponent spojených se zpeněžováním
mléka, jako jsou například somatické buňky. Mléko neztratilo žádné z jeho složek po standardizaci a pasteraci. Produkce sýrů, hlavní testovaný
faktor v projektu, se zvýšila s tvrdší
úrovní diskriminační hranice ukazatelů koagulace. Dodatečným ukazatelem spojeným s koagulací mléka je
efektivita proteinu. I když to nebylo
testováno, je možné, že se zvýší také
kvalita vyrobeného sýru. Využitím
tohoto mléka není nutné měnit standardní postupy při výrobě sýrů (stejné množství mléka, práce, velikost
kádě). Existují velké odchylky parametrů srážení mléka mezi jednotli-
vými kravami a během jednotlivých dojení. Tato informace byla nalezena jako
relevantní při klasifikaci kvality mléka
a následných ukazatelů srážení mléka
a produkce sýrů. Mléko nadojené každou z podojených krav při navržené
úrovni diskriminační hranice bylo odděleno do tanku A a B. Na základě rozdílné
hranice pro oddělení mléka bylo na konci odlišné množství mléka v jednom ze
dvou tanků pro jeho uskladnění. V tanku A bylo vyšší množství mléka, pokud
byla diskriminační hranice nižší (nižší
nároky na koagulaci a parametrů při výrobě sýrů). Pokud byl ukazatel diskriminační hranice Af-CF tvrdší (vyšší nároky
na ukazatele koagulace mléka), podíl
mléka v tanku A byl nižší.
Závěr
Výše uvedené závěry jasně indikují, že
AfiLab umožňuje on-line oddělení mléka
pro širokou škálu mléčných výrobků.
Produkce sýrů Gouda dosažená při normovaném množství mléka se zvýšila
o 14,4 %. Zvýšení bylo také demonstrováno u sýrů Parmesan, Mozzarela a Camembert. Separace tuku před výrobou
sýrů v mlékárně nabízí další možnost
pro produkci dalších výrobků s vysokým
nebo nízkým obsahem tuku. Je zřejmé,
že dodatečná ekonomická hodnota může
být dosažena využitím mléka z tanku B
pro výrobu jogurtů nebo mléka k přímé
konzumaci. Změny kvality syrového
kravského mléka pro výrobu sýrů jsou
patrné mezi jednotlivými kravami a stádii laktace, ale také mezi jednotlivými
dny a i ze dne na den a během jednotlivých dojení. Tento koncept je výhodný
pro praxi a je výhodnější než použití mechanických nebo umělých zásahů v mlékárnách. Možnost oddělení mléka během všech dojení optimalizuje produkci
mléka pro výrobu sýrů bez dodatečných
pracovních zásahů a nákladů na farmě.
Kalkulace diskriminační hranice ukazatelů srážlivosti Af-CF pro produkci sýrů
byla provedena tak, aby bylo k dispozici
požadované množství mléka pro výrobu
požadovaného množství produktu. l
Tab. 1: Standardizace mléčných složek, produkce v kg/100 litrů mléka podle
diskriminační hranice pro oddělení mléka na základě ukazatelů srážení mléka
typ mléka
kontrola
A 70–76 %
A 39–50 %
A 21–24 %
8
standardizované složky mléka (g.l-1)
tuk
protein
kasein
laktóza
33,5
35,1
39,7
34,9
32,4
33,6
34,9
34,7
23,8
24,4
25,4
25,3
48,3
49,4
49,3
49,1
počet
somatických
buněk
SCC x 103
kg/100 litrů
kg/100 l
Van Slyke –
produkce sýrů
kg/100 litrů při
42% vlhkosti
265
232
239
196
10,47
10,93
11,80
11,89
10,47
10,87
11,45
11,98
10,53
10,98
11,91
11,11
produkce
sýru
produkce sýrů
korigovaná
na tuk
efektivnost
proteinu
0
1,4
4,9
10,4
%
VCE HE O
C
T EH
V EO
S LKVTOS jT
KaU
OnTBuUŘa Er
úZinE o
1n /r 22 021040 9
CS02-main article.indd 8
17-03-14 13:26
CH OVS K OT U
CS02-p09.indd 9
B Ř E Z E N
2 0 1 4
9
12-03-14 12:01
ALFA AGRITECHNIK CZ
ALFA AGRITECHNIK CZ
ALFA AGRITECHNIK CZ
ALFA AGRITECHNIK CZ
ALFA AGRITECHNIK CZ
ALFA AGRITECHNIK CZ
ALFA AGRITECHNIK CZ
ALFA AGRITECHNIK CZ
ALFA AGRITECHNIK CZ
ALFA AGRITECHNIK CZ
ALFA AGRITECHNIK CZ
Prodej a servis zemìdìlských strojù a technologií.
Oficiální zastoupení spoleèností:
špièkové dojírny a podpora chovatelù
renomované krmné vozy a teleskopické manipulátory
nìmecká kvalita suchého a tekutého krmení
revoluèní øešení míchání, zastøešení a separace KEJDY
+420 602 746 971, 556 770 333 / [email protected] / www.alfaagritechnik.cz
CS02-p10.indd 10
12-03-14 12:03
M O J E
Jméno:
Bydliště:
Profese:
Věk:
Vzdělání:
Klady mojí práce:
Zápory mojí práce:
P R Á C E
A
J Á
Eva Skalická
Bor u Sedlčan
kontrolní asistentka KU skotu
54
SOU Příbram
práce se zvířaty
ruční přepisování, nedůslednost ostatních, časné vstávání
Práce při kontrole užitkovosti vyžaduje
pečlivost a důslednost
Asistent není
jen vzorkař
autor Anna Marcinková
O
d mládí jsem se na vesnici setkávala se zvířaty a získala
k nim vztah. Nicméně má cesta k práci, která je se zvířaty neoddělitelně spojena, nevedla přímo. Vyučila jsem se
prodavačkou, ale když mi v roce 1986 manžel řekl, že se na
plemenářském středisku uvolnilo místo kontrolního asistenta,
tak jsem se přihlásila a začala se připravovat na novou profesi. Po nástupu k plemenářům následoval asi měsíc zaučování.
Šlo o správnou přípravu vzorkovnic, změření množství mléka a vlastní odebrání vzorku, o přípravu a zpracování velkého
množství dat o užitkovosti zvířat a nově narozených telatech,
vypisování karet plemenic a mnohé další.
Na počátku jsem měla ve svém obvodě, který zahrnoval podniky v oblasti Příbram a Sedlčany, na starosti přibližně 1 000 krav
v menších stájích o 100 až 200 ks a s dojivostí 3 500 kg mléka
za laktaci. Postupem času došlo k řadě změn. Od dojení na stání a přezmenových vah jsme se dostali k dojírnám a průtokoměrům. Dřevěné přepravky s 30 či 50 vzorkovnicemi byly nahrazeny plastovými se 100 ks. Kapacita stájí vzrostla na 400 až
600 ks. Dojivost stoupla k 8 až 10 tisícům. A počet dojnic, které
musím pravidelně zvládnout, se přiblížil ke 3 000. Pro kontrolu takového počtu zvířat je potřeba spousta práce, nejen vlastní příprava vzorkovnic, ale také formulářů, které do dnešní
doby doznaly jen nepatrných změn a stále máme jen papír
a pero. Kontrolní asistent stráví spoustu času ani ne tak vlastní
prací v terénu, ale především přípravou a následným zpracováním záznamů před odesláním vzorků do laboratoře (popisování vzorkovnic a přepisování záznamů z jednoho formuláře do
druhého). Pečlivost je proto nezbytná, protože riziko vzniku
chyb, které je nutno následně opravovat, jde s takovým postupem evidence ruku v ruce. Některý z moderních způsobů pořizování dat by práci určitě zjednodušil a snížil chybovost.
Životní rytmus kontrolního asistenta je dost nepravidelný.
Začátek dne se řídí počátkem dojení na kontrolované stáji.
Na ranní dojení vstávám kolem jedné hodiny, abych byla na
třetí hodinu připravená na stáji. A naopak, jedu-li na večerní
dojení, tak jsem ráda, pokud se ještě ten den dostanu domů.
Když se k tomu přidají stáje s trojím dojením, tak už někdy ani
nevím, co je za den a jestli už zase vstávám nebo teprve jdu
spát. Tuto nepravidelnost lze považovat za zápor této práce, ale
na druhou stranu i příliš stereotypu může škodit.
CH OVS K OT U
CS02-on the farmyard.indd 11
B Ř E Z E N
2 0 1 4
11
17-03-14 13:18
O
FA R M Ě
Fungující živočišná výroba stojí na lidech, krmivu
a pohodě zvířat
ZS Dublovice a.s.
Zemědělská společnost hospodaří nedaleko Sedlčan.
Kombinuje rostlinnou výrobu s živočišnou a doplňuje
ji i produkcí energie z obnovitelných zdrojů.
Dublovice
V Dublovicích
vsadili na mléko
Zemědělský podnik je organismem, jehož fungování závisí na
Základní stádo:
Dojivost:
Rozloha:
Přírůstky:
600 červenostrakatých dojnic
8 300 kg mléka/laktaci
2 880 ha zem. půdy
800–1 200 g za den
P
očátky ZS Dublovice a. s. bychom
mohli hledat již v polovině minulého
století, kdy bylo založeno JZD Dublovice. To se v sedmdesátých letech sloučilo s JZD Břekova Lhota, Líchovy, Chramosty, Křepenice, Zvírotice a Příčovy
a v roce 1992 došlo k jeho transformaci
v družstvo vlastníků ZD Dublovice, jež
se věnovalo hlavně pěstování obilovin
a brambor, chovu skotu a prasat.
Ve třetím tisíciletí
V roce 2006 se z družstva stala akciová
společnost, která má v současnosti asi
300 akcionářů. V témže roce byla zahájena i rekonstrukce mléčné farmy v Dublovicích a v letech následujících se započalo se stavbou bioplynové stanice, která
byla dokončena v roce 2009. Ten rok byl
také důležitým mezníkem v dalším směřování živočišné výroby – po téměř 50 le-
mnoha faktorech. Na chodu podniku se podílejí všichni
a dobré výsledky nikdy nedělá sám jedinec.
autor Anna Marcinková
tech skončil chov prasat na farmě ve
Zvíroticích.
Z původních 2 200 ha zemědělské půdy
se společnost dostala až na cca 2 880 ha,
na kterých jsou pěstovány především
obilniny, z nichž je více než polovina určena pro potřeby živočišné výroby. Zhruba 370 ha zabírá řepka, na 820 ha jsou
louky a pastviny a na zbývající výměře
rostou pícniny, nejen pro potřeby chovu
skotu, ale i pro velkou bioplynovou stanici, jež spotřebuje přibližně polovinu produkce kukuřice z celkové plochy 750 ha.
Čestr vyhrává
Živočišné výrobě v ZS Dublovice a.s.
naprosto jednoznačně dominuje český
strakatý skot, v jehož původech lze najít
řadu montbéliardských i fleckvieh býků.
Krátce po roce 2000 bylo do chovu přivezeno asi 30 jalovic holštýnek. Nicméně
místní podmínky se neukázaly optimálními, a tak tu dnes spatříme již jen několik kusů tohoto specializovaného dojného
plemene. Konstitučně pevnější a celkově
odolnější kombinované straky si tedy
svou drtivou početní převahu s přehledem uhájily. V uzavřeném obratu stáda je
chováno přibližně 1 600 ks skotu, z toho
je téměř 600 dojnic. V důsledku vyšší brakace jdou všechny jalovice zpět do chovu,
i když do budoucna by rádi část vysokobřezích jalovic chtěli prodávat. Býčci jsou
určeni k výkrmu a většinou putují jako
zástav do zahraničí. Bohužel kupní síla
obyvatel u nás je nízká, a tak v České
republice stále chybí trh, na kterém by
se větší množství kvalitního hovězího
masa prodalo.
Reprodukci mají v Dublovicích velmi
dobře zvládnutou. K detekci říjí tu využívají sledování aktivity pomocí pedomet-
V nové stáji je dostatek prostoru, vzduchu i světla, které dojnice potřebují
12
C H OC VH SOKVOS TKUO TB U
Ř EÚ
ŘZ ÍN
EJ N
O
EN
R2 0 2
10
409
CS02-farm report.indd 12
17-03-14 13:16
Pastevní výběhy jsou vhodným prostředím pro zdárný vývoj jalovic
rů, jejichž záznamy vyhodnocuje počítačový program a s ním spojená selekční
branka za dojírnou, která odděluje zvířata ke kontrole inseminačním technikem
nebo veterinářem a následně k inseminaci či veterinárnímu zákroku.
Březost se u krav pohybuje kolem 45 %,
u jalovic okolo 60 %. Věk při prvním otelení se podařilo snížit z 28 na 26 měsíců.
Inseminační interval byl v loňském roce
69 dní, servis perioda 92 dní a inseminační index 1,7.
K inseminaci používají dávky býků ze
špičky červenostrakatých žebříčků, kteří v co možná největší míře přispívají
k mléčné produkci. Nicméně, na část stáda jsou stále používáni býci německého fleckvieh, kteří slouží k udržení rámce a osvalení. Ze známých jmen se tu výborně osvědčil například jihočeský
Aport, který byl pouštěn 3 roky plošně
na jalovice.
Krmením ke zdraví
Krmná dávka dojnic je založena na vojtěškové senáži a kukuřičné siláži a doplňována jádrem. U jalovic spočívá báze
krmení na travní senáži. Již zhruba dva
roky je u telat používána také TMR, která se skládá z řezané slámy, kukuřičné
siláže a směsi jádra. Tato krmná dávka
výrazně podporuje rozvoj bachoru, díky
tomu mohou zvířata nejen přijmout velké množství sušiny, ale také ji patřičně
využít. Výsledkem tohoto způsobu krmení je zejména odpovídající vývoj rámce a ranější zvířata. Přírůstky se pohybují na úrovni 800–850 g za den u telat,
800–1 000 g u jalovic a 1 000–1 200 g za
den u býků.
Zdravotní stav zvířat je na dobré úrovni
a ztráty telat jsou naprosto minimální,
ale čas od času musí bojovat u krav s metabolickými poruchami a kulhavostí,
které bývají zpravidla spojené s nevyrov-
nanou kvalitou senáže a nutností kompenzovat živinové potřeby jiným způsobem. Tady vidí nejen zootechnici cestu
ke zlepšení. Další možné rezervy by se
daly odkrýt ve zvýšení kvality luk a pastvin. Jenže v podmínkách srážkového stínu je tento úkol poněkud složitější, než
by se na první pohled mohlo zdát.
Paznehty ošetřují rutinně dvakrát do
roka a v případě akutních případů kdykoliv v průběhu roku, u jalovic se řeší
pouze akutní problémy. V rámci prevence a ošetření počátečních problémů jsou
využívány koupele ve formalínu cca 3x
za měsíc. Problémová zvířata brodí častěji či delší dobu a díky tomu se většinu
problémů daří zvládnout.
Technologie
Ustájení na farmě je zvládnuto naprosto
ukázkovým způsobem, a to navzdory
tomu, že jim z prostorových důvodů nebylo umožněno postavit obě plánované
nové haly, ale bylo nutné přistoupit pouze k rekonstrukci původních objektů,
která byla navíc výrazně dražší. Tak tu
vznikla jedna zbrusu nová produkční
hala s bezstelivovým provozem a boxovými loži s matracemi pro cca 330 dojnic. Původní osmiřadý vazný VKK s dojením do potrubí byl přestavěn na odchovnu mladého skotu, do které jsou
převáděna telata po období individuálního odchovu v boudách. Své místo zde má
180 telat ve stlaných skupinových kotcích. Býčci jsou zde ustájeni zhruba do
půl roku a jalovice přechází v přibližně
devíti měsících do bezstelivové technologie s lůžky, která jsou srovnatelná s ustájením u dojnic. V další stáji je porodna
a krávy v poporodním období a nelze
opomenout, že všechny individuální
boudy pro telata jsou pod přístřešky,
takže je zajištěn jak komfort pro mláďata, tak pro obsluhu.
Kejda je z hnojných chodeb shrnována
do středového kanálu, kterým je s pomocí gravitace dopravována k využití v bioplynové stanici postavené na dolním
konci areálu.
Mléko a zaměstnanost
Produkce mléka doznala za dobu fungování podniku podstatného nárůstu. Na
počátku se dodávka do mlékárny pohybovala na úrovni lehce přes 7 000 kg za
den, zatímco v současnosti již překonala
12 tisíc kg mléka. Průměrná laktace je
přes 8 300 kg mléka s výborným obsahem mléčných složek (4,10 % tuku
a 3,50 % bílkovin). Mléko je dodáváno
přes mlékařské družstvo do společnosti
Povltavské mlékárny. Cena je v poslední
době naštěstí stabilní a vcelku dobrá, ale
pokud by šla ještě o něco nahoru, tak by
se nikdo z producentů určitě nezlobil.
„Pokud bychom se chovali čistě ekonomicky, a nepřemýšleli třeba o zaměstnanosti lidí v regionu, tak by bylo výhodnější mléko prodávat do Německa,“ řekl
předseda představenstva Ing. Václav
Dědina. „Stálým problémem je sehnat
lidi, práce tu máme spoustu ať už pro
traktoristy, na dojírně nebo na bioplynové stanici, nabízíme i možnost rekvalifikace a řadu zaměstnaneckých benefitů,
ale ani to mladé k práci v zemědělském
provozu příliš neláká.“ Inu, práce v zemědělství je prací za každého počasí
a každý den v roce a to není v dnešní
době příliš populární, ale třeba se jednoho dne dočkáme toho, že produkce potravin získá i v ČR tu vážnost, které se
těší například v zemích západní Evropy.
A co říci závěrem? Děkujeme za možnost
navštívit zajímavý podnik, kde ze všech
koutů doslova čiší zapálenost pro společnou práci a invence lidí při řešení problémů každodenního provozu. Přejme jim
do dalších let mnoho úspěchů i elánu. l
C HCOHVOS VK SOKTOU T U
ú
ř ínjBo
eŘ n
rE Z E2 N0 0290 1 4
CS02-farm report.indd 13
13
17-03-14 13:16
Specialista ve výrobě kejdových cisteren
Pavilon
Pavilon V,
V,
stánek
stánek
č.
č. 011
011
• Největší kejdové cisterny na světě
• Objemy cisteren od 2 500 do 26 000 litrů
• Aplikátory se zapravováním o záběru od 3 do 8 metrů
• Plošné aplikátory se záběrem od 9 do 27 metrů
• Individualizovaný katalog náhradních dílů pro každý stroj
EUROLINER
+ Terraflex
Moreau Agri, spol. s r.o.
Huštěnovice 370,
687 03 Huštěnovice
Tel: 572 586 032-4 Fax: 572 586 016
E-mail: [email protected]
www.moreauagri.cz
Tel: 0032 43 77 35 45 – www.joskin.com
Česká republika
Jindřichův Hradec
Mladá Boleslav
Nové Město na Moravě
Choceň
Opava
Vsetín
České Budějovice
Blansko
Znojmo
Chrudim
tel: 602 501 901
tel: 602 580 822
tel: 602 525 994
tel: 602 580 823
tel: 602 526 924
tel: 603 510 631
tel: 602 615 085
tel: 602 318 364
tel: 602 552 504
tel: 602 745 954
Třebíč
Roudnice nad Labem
Jičín
Klatovy
Osek
Uherské Hradiště
Jihlava
Šumperk
Karlovy Vary
Vyškov
Praha
Slovenská republika
tel: 602 502 741
tel: 602 141 545
tel: 602 704 435
tel: 725 986 977
tel: 602 767 116
tel: 572 586 032
tel: 724 537 309
tel: 724 723 473
tel: 702 089 138
tel: 724 588 364
tel: 725 933 629
Madunice
Trenčín
Želiezovce
B.Štiavnica
Žilina
Rožňava
Trnava
Stropkov
Nové Zámky
Michalovce
tel: +421 337 435 728
tel: +421 903 723 699
tel: +421 903 719 710
tel: +421 903 208 300
tel: +421 911 454 604
tel: +421 911 220 855
tel: +421 903 713 328
tel: +421 911 959 733
tel: +421 911 959 744
tel: +421 911 022 041
MLÉČNÉ KRMNÉ SMĚSI
MIKROP ČEBÍN a.s., 664 23 ČEBÍN 416, Česká republika
tel.: 549 213 930, fax: 549 424 312 – objednávky, e-mail: [email protected], web: www.mikrop.cz
14
CS02-p14.indd 14
C H OV SKOTU
BŘ EZEN
2014
12-03-14 12:05
INFO AGROPARTNER
Skokan roku v mléčné užitkovosti
v KU v okrese Chrudim
V roce 2011 proběhla na farmě v Dřeveši instalace automatického systému
dojení Lely Astronaut A3-Next. Díky
této technologii zde v kontrolním roce
2012–2013 narostla mléčná užitkovost
za laktaci z 5 817 kg na 6 543 kg.
Vývoj denního nádoje po zavedení dojicího robota Lely Astronaut A3-Next
2600
2400
množství nadojeného mléka
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
1.1.
201
1.2. 2
201
2
1.4.
201
2
1.5.
201
2
1.6.
201
2
1.7.
201
2
1.8.
201
2
1.9.
201
1.10 2
.201
2
1.11
.201
1.12 2
.201
2
1.1.
201
3
1.2.
201
3
1.3.
201
3
1.4.
201
3
1.5.
201
3
1.6.
201
3
1.7.
201
3
1.8.
201
3
1.9.
201
1.10 3
.201
1.11 3
.201
1.12 3
.201
3
800
datum
Farma tak získala 1. místo a titul
„Skokan roku“. V prosinci roku 2013
zde byl nainstalován druhý dojicí systém
Lely Astronaut A3, s certifikátem Lely
Taurus.
Přejeme, aby i letošní rok byl rokem
takto produktivním a připojujeme naši
gratulaci.
Techagro 2014
Nenechte
si ujít zadni
prvnístrana.pdf
ukázku automanaut,11:15
novinku v oblasti ustájení dobytmapka sobeslav
1
19.02.14
tického krmení Lely Vector v Čechách,
ka – Greenfeeding, nejnovější typ shrautomatický systém dojení Lely Astronovače Lely Hibiscus 815 CD Vario
a mnoho dalšího. Přijďte navštívit
na veletrhu Techagro náš stánek 019
v hale B.
AGRO-partner s. r. o., Květnová 506/2, 392 01 Soběslav, Tel.: +420 728 741 141, e-mail: [email protected]
CH OVS K OT U
CS02-agrop news.indd 15
B Ř E Z E N
2 0 1 4
15
17-03-14 13:35
Š L E C H T Ě N Í
Genomická selekce součástí šlechtitelského
programu i komerčních stád
Genomická selekce
Genomická selekce je prakticky využívána ve šlechtitelských programech po celém světě. Plemenářská společnost CRV využívá
tuto inovativní technologii od srpna 2008 a od té doby hraje genomická selekce důležitou roli jak při výběru matek býků, tak při
výběru genomických býků do nabídky.
autor CRV BV překlad Martina Sasáková
P
rvní oficiální plemenné hodnoty byly zveřejněny v Nizozemsku a Belgii
v srpnu 2010.
Referenční populace
Genomická selekce se od svého uvedení
neustále vyvíjí. V srpnu 2008 začínala
s referenční populací 4 000 prověřených
býků, na základě které začala CRV s výpočtem genomických plemenných hodnot.
Od roku 2010 se však referenční populace
značně rozrostla. V rámci populace Eurogenomics CRV úzce spolupracuje s dalšími evropskými zeměmi, aby byly výpočty genomických hodnot co nejpřesnější
a nejspolehlivější. V současné době obsahuje referenční populace Eurogenomics
data od více než 25 000 prověřených býků
z různých zemí.
Nejlepší matky býků
Základem šlechtitelského programu CRV
jsou ty nejlepší matky v kombinaci s nejlepšími otci. Embrya od nich jsou pak využívána v Nizozemsku a Belgii a rozšiřují
tak základnu šlechtitelského programu.
Všechna zvířata, která chce CRV zařadit
do svého šlechtitelského programu, musí
projít genomickými testy. Ročně je takto
genomováno 8 000 zvířat. Avšak prvotní
selekce zvířat začíná daleko dříve. Ty nejlepší krávy vybíráme v zahraničí na základě jejich původu a také s ohledem na
vlastní užitkovost a zevnějšek. Až poté
jsou podrobeny genomickým testům.
Přísnější selekce
Na základě všech těchto informací je následně rozhodnuto, jestli bude zvíře zařazeno do šlechtitelského programu. Pieter
van Goor, specialista na šlechtění v CRV,
vysvětluje: „Genomická selekce nám poskytuje takové množství dat, jaké bychom
např. u krav měli až po třetí laktaci. Také
u zdravotních znaků máme jednoznačně
více informací, než bychom měli pouhým
odhadem PH nebo na základě výsledků
samotného zvířete.“
Jako příklad způsobu výběru matek býků
uvádí Pieter dcery býka Paramount. „Z téměř 35 000 dcer jsme u nejlepších 223
na základě jejich původu a výsledků udělali genomické testy a 31 z nich jsme
nakontrahovali jako matky býků do šlechtitelského programu. Díky genomické selekci a přísnějším kritériím tak máme
možnost spolehlivěji vybrat pouze ta nejlepší zvířata.“
Pieter van Goor říká, že po zavedení genomické selekce výběr matek býků čím dál
více směřuje do řad jalovic. Tato mladá
zvířata jsou většinou na vyšší genetické
úrovni, než byla starší generace. Samičí
část šlechtitelského programu tak pochází převážně z jaloviček narozených z embryí od nejlepších krav z nukleového stáda Delta. Důležitým faktorem i skuteč-
DNA je možné získat i z chlupů
16
C
CH
HO
OV
V SS KK O
O TT U
U ú
řB íŘ
nj Eo
e Zn
rE N 2 20 00 19 4
CS02-GenomicSelection.indd 16
17-03-14 13:45
nost, že všechny krávy z nukleového stáda musí projít praktickým testem v běžném prostředí stáda na jedné z 5 farem,
které na programu s CRV spolupracují.
Od InSire k prověřeným býkům
Princip selekce býčků funguje v podstatě
stejně jako u výběru jaloviček. Býček je
podroben genomickému testu, a pokud se
dobře vyvíjí z hlediska exteriéru, jeho
sperma vyhovuje normám CRV, a pokud
jeho matka i otec drží své plemenné hodnoty na dobré úrovni, je tento býček využíván jako genomický býk InSire. Tento
způsob nám umožňuje vybírat opět jen ta
nejlepší zvířata, ze kterých je pak na trhu
nabízeno asi jen 10 TOP býků.
„Za posledních pár let a hlavně díky genomické selekci se způsob výběru opravdu zpřísnil,“ dodává Pieter. „Ze začátku
jsme měli pro selekci ve šlechtitelském
programu velmi limitovaný prostor. V té
době se vybíralo ze skupiny 500 býčků
tak, abychom 200 z nich testovali, což
znamenalo výběr 1: 2,5. V současné době
je selekce na úrovni 1:15. V loňském
roce se narodilo ze šlechtitelského programu 2 100 býčků, ze kterých bylo nakonec vybráno jen 140 (100 H a 40 R) genomických býků InSire. Díky přísnější a
spolehlivější selekci tak podstupujeme
daleko nižší riziko zklamání a propadů u
genomických býků, než tomu bylo v minulosti.“ Nejlepší z genomických býků,
jejichž dcery v produkci potvrdí gPH, budou znovu zařazeni do nabídky, tentokrát jako býci prověření.
kg mléka
<-1 000
-1 000–750
-750–500
-500–250
-250–0
0–250
250–500
500–750
750–1000
1 000–1 250
1 250–1 500
1 500–1 750
1 750–2 000
>2000
celkem
%T
genomické PH
%B
0,90
0,59
0,53
0,40
0,27
0,15
0,06
-0,05
-0,12
-0,21
-0,29
-0,34
-0,38
-0,43
-0,01
0,38
0,29
0,26
0,19
0,15
0,10
0,05
0,02
-0,02
-0,06
-0,10
-0,12
-0,16
-0,17
0,03
INET počet krav
19
5
46
57
82
102
122
145
171
191
212
244
270
313
143
skutečná produkce
kg mléka
%T
10
23
65
186
303
423
554
649
612
429
255
119
32
12
3672
7 181
7 577
7 658
7 705
8 028
8 419
8 734
9 013
9 337
9 706
10 110
10 530
11 087
12 058
9 005
5,30
4,90
4,76
4,68
4,58
4,43
4,31
4,22
4,13
4,02
3,93
3,85
3,74
3,59
4,25
3,95
3,83
3,76
3,70
3,66
3,61
3,55
3,51
3,46
3,41
3,35
3,34
3,31
3,22
3,52
Tab. 1: Porovnání skutečné produkce s genomickými PH u 3 672 krav
Díky zapojení genomické selekce do šlechtitelského programu CRV tak mají chovatelé skotu přístup k jednomu z nejširších
šlechtitelských programů na světě, ve kterém mohou využívat široké spektrum
býků, kteří budou odpovídat právě jejich
potřebám a požadavkům.
Kromě přesnějšího a lepšího výběru býků
do připařovacího programu mohou mít
ale chovatelé díky genomické selekci
i představu o kvalitách svého mladého
skotu již ve velmi raném věku.
Vyšší spolehlivost
Jedním z nejistých aspektů šlechtění je
poměrně nízká spolehlivost plemenných
hodnot mladých jalovic. Abychom byli
schopni zhodnotit skutečné kvality krávy,
musí mít za sebou několik laktací. Díky
testování pomocí markerů se však spolehlivost těchto hodnot zdvojnásobuje. Spolehlivost produkčních znaků je tak u telat
a jalovic téměř tak spolehlivá jako u krav
na třetí laktaci. Nejvyšší spolehlivosti dosahujeme v oblasti dlouhovýkonnosti,
zdraví, plodnosti a zevnějšku. Zde máme
k dispozici více informací než kdykoliv
předtím.
Výsledek genomických testů zvířete je založen na kombinaci informací z genových
markerů a z původu zvířete, kdy otec
a otec matky zvířete hrají nejvýznamnější
roli. Díky těmto informacím můžeme jalovičky lépe a přesněji selektovat a odchovávat tak nižší počet plemenic, jejichž
kvalita je ale o to vyšší.
InSire Talent Scan pro chovatele
InSire Talent Scan (markerový test společnosti CRV, který slouží k určení gPH)
umožňuje i chovatelům přístup k nejnovějším markerovým technologiím a funguje na stejném principu jako test, který
genomické
plem. hodnoty
95–96
97–98
98–99
99–100
100–101
101–102
102–103
103–104
104–105
105–106
106–107
107–108
108–109
109–110
110–111
111–112
112–113
113–114
114–115
>115
celkem
počet krav
skutečné
hodnocení
exteriéru
1
3
15
34
59
117
155
274
325
393
423
414
326
264
188
111
39
34
9
5
3 189
79,0
80,0
81,1
82,1
81,9
83,3
82,9
83,4
83,6
83,9
84,3
84,8
84,9
85,2
85,5
86,1
86,2
86,8
86,3
86,2
84,3
Tab. 2: Porovnání skutečného hodnocení
exteriéru s genomickými PH u 3 189 krav
používá CRV pro určení genomických plemenných hodnot InSire býků. InSire Talent Scan lze použít jak u jaloviček, tak
u dospělých krav. Podmínkou je registrovaný původ zvířete.
Spojitost mezi gPH a skutečností
CRV porovnala genomické plemenné hodnoty jalovic s jejich pozdějšími skutečnými plemennými hodnotami. Tabulka 1
ukazuje, že skutečné hodnoty zvířat, která byla min. 150 dní na první laktaci,
v průměru odpovídají jejich dřívějším genomickým hodnotám. Stejnou situaci
můžeme vidět i u zevnějšku v tabulce 2. l
C CH HOOV VS SK KOOT TU U B ú
ř
Ř ín
E jZo
e En
rN
CS02-GenomicSelection.indd 17
%B
22 00 10 49
17
17-03-14 13:45
18
CS02-p18.indd 18
C H OV SKOTU
BŘ EZEN
2014
12-03-14 12:08
iNFo DE HEus
Krmení robotických farem
V České republice pomalu, ale jistě roste zastoupení farem, které využívají
k dojení roboty. V případě robotických
farem se dojnice krmí systémem PMR
(Partial Mixed Ration = částečná krmná dávka). To znamená, že část jádra
a všechna objemná krmiva jsou zvířatům předkládána na krmný stůl a v robotu se dávkuje zbývající jádro individuálně, dle užitkovosti. Koncentrace
živin v sušině se „zvíře od zvířete“ liší.
Výživářští
specialisté
společnosti
De Heus a.s. disponují výživářským
programem FeedExpert, který je přímo určen i pro kalkulaci krmných dávek robotických farem. Na výstupu
z tohoto programu každý farmář vidí
doporučené dávky granulí v robotu
pro prvotelky, druhotelky nebo starší
krávy dle nadojených litrů. Takto specializovaný program jsme (zatím) nikde u konkurenčních firem nezaznamenali!
U robotických farem je velmi důležité
to, aby dojnice do robota často a ráda
chodila. Množství návštěv za den je velmi sledovaným parametrem u robotic-
kých farem. Návštěvnost ovlivňuje
řada faktorů a jedním z nich je sestavení krmné dávky na krmném stole.
Ta musí být postavena tak, aby motivovala dojnice k aktivitě jít se nechat podojit. Díky praktickým informacím
a zkušenostem z naší mateřské společnosti víme, co dělá krávy „línými“ – co
snižuje návštěvnost. Víme také, jak sestavit krmnou dávku s cílem dosáhnout vyššího počtu návštěv. Samozřejmostí k tomu je chutnost granulí
dávkovaných v robotu. De Heus a.s.
vyrábí melasované granule pro robotické farmy. Melasa, mimo atraktivní chuť,
také zlepšuje fyzikální vlastnosti granulí. V naší výrobně dávkujeme část melasy přímo do míchačky a další dávku nastříkáváme za granulační jednotkou
na povrch granule. Využijte našich služeb v poradenství a nechte Vaše krávy
„mlsat“ naše granule.
Extenzivní luční vs. intenzivní travní senáže
Podíváme-li se na ČR, všude najdeme
spíše luční-extenzivní, nežli travníintenzivní porosty, využívané pro výrobu senáží či sena pro krmení skotu. Jak
ovšem vypadá taková extenzivní senáž?
Kromě velice nízkých obsahů NL, často
na úrovni 11 %, je zde i velice nízký obsah energie. Mezi obsahem energie
a žravostí krav je přímá úměra – čím
nižší, tím nižší a naopak. Od krav chce-
me, aby žraly, a hodně. Navíc v lučních
porostech, kromě plevelů a bylin obsahujících chuťově neatraktivní látky,
jsou zastoupeny ve velké míře i nekulturní trávy, kde převažují stonky nad
listy. To způsobuje nižší obsah živin
a menší chutnost. Energie a dusík jsou
totiž v listech a ty nejvíce rostou kulturním travám.
Naše společnost se ve spolupráci s nizozemskou osivářskou firmou Barenbrug
snaží změnit přístup českých farmářů
k lučním porostům i celkovému náhledu na krmné dávky. Reakce jsou pozitivní a zájem o výrobu chutných, intenzivních travních senáží veliký. Tyto
senáže jsou v obsahu NL na úrovni jetelových senáží a z hlediska energie jsou
velice blízké kukuřičným silážím.
Intenzivní trávy s vysokým výnosem
sušiny jsou zajímavé i pro podniky, které postavily nebo staví bioplynové stanice (BPS). Krávy i BPS se musí „nažrat“
a z intenzivních travních porostů získáme za rok 10–12 tun sušiny z hektaru.
De Heus a.s. • Marefy 144 • 685 01 Bučovice • Česká republika
Tel. +420 517 307 701 • Fax +420 517 307 702 • [email protected] • www.deheus.cz
CH OVS K OT U
CS02-de heus news.indd 19
B Ř E Z E N
2 0 1 4
19
17-03-14 13:03
V Ý S TA VA
Zvířata a technika opět na brněnském výstavišti
Techagro představí novinky
již za pár dní
Od 30. března do 3. dubna 2014 se na brněnském výstavišti po
dvou letech uskuteční veletrh zemědělské techniky Techagro spolu
s doprovodnými veletrhy Animal Vetex, Silva Regina a Biomasa.
Jejich návštěva je dobrou příležitostí nejen ke zmapování novinek
v zemědělské oblasti, ale také k získání odborných informací.
autor Lenka Nejdlová
P
rvní Techagro proběhlo na brněnském
výstavišti již před 20 lety a letošní ročník bude oslavou tohoto kulatého výročí.
Návštěvníci opět uvidí nejnovější trendy
v zemědělské technice a technologiích
a bude pro ně připraven bohatý doprovodný program. Svoje produkty zde vystaví vystavovatelé ze 40 zemí. Očekává
se, že letošní ročník navštíví přes 100 tisíc
návštěvníků.
Krátce o programu
První den veletrhu proběhne kulatý stůl
Euroasijské ekonomické komise. Kulatého stolu se zúčastní zástupci ministerstev
Ruska, Běloruska a Kazachstánu. Hlavními tématy budou společná zemědělská
20
ukázky strojů – štěpkovačů, drtičů a strojů na nakládku sypkého materiálu. Silva
Regina nabídne návštěvníkům v lesnické
části především techniku pro těžbu dřeva
a s tím související bohatý doprovodný
program včetně dřevorubeckých sportů.
Pro myslivce bude skutečným zážitkem
návštěva pavilonu Z, kde kromě mnoha
exponátů z lovecké oblasti, jsou pro návštěvníky připraveny i prodejní expozice.
Výstava hospodářských zvířat
politika a organizace chovu mléčného
skotu v České republice.
Zemědělská technika zabírá celý areál
brněnského výstaviště kromě pavilonu H
a přilehlých volných ploch, kde jsou vystavena hospodářská zvířata, a pavilonu Z
a volných ploch, které jsou věnovány
lesnické technice, myslivcům a výrobě
a zpracování biomasy. Prodány jsou i plochy, na kterých byli návštěvníci v minulých letech zvyklí vídat doprovodný program. Úzký vztah k zemědělské a lesnické
problematice má také veletrh Biomasa,
jehož hlavním zaměřením je zpracování
energeticky využitelné biomasy. V okolí
pavilonu Z uvidí návštěvníci nejen statické expozice, ale především praktické
Součástí veletrhu Animal Vetex budou
expozice firem, které na český trh dodávají technologie pro chov, krmiva, krmné
směsi a doplňky, veterinární přípravky či
reprodukční techniku. Na programu zmíněné výstavy je i Středoevropský veterinární kongres zaměřený na aktuální
téma antibiotické politiky. Součástí doprovodného programu je také včelařská
výstava a především pak expozice hospodářských zvířat. Letos tu bude mimo jiné vystaveno 22 plemen masného skotu
a chybět nebudou ani přehlídky zvířat.
Zájemci mohou zhlédnout například soutěžní přehlídku českého strakatého skotu
a komentované předvádění holštýnského
skotu a plemen ovcí, prasat a koz. Na Národní holštýnský šampionát 2014 si ale
C H O
CV
H SOKVOS TK UO TB UŘ ED
ÚZ U
NE B
O
N ER2
N 0 21 04 0
19
4
CS02-Tech Agro.indd 20
17-03-14 13:07
Techagro letos nabídne expozici skotu i komentované přehlídky zvířat
chovatelé budou muset počkat ještě několik měsíců. Uskuteční se totiž až 10. října
v Lysé nad Labem, a to v rámci výstavy
Náš chov, která se řadí na čelní místo
mezi chovatelsky zaměřenými výstavami.
Nová doplňková krmiva
Techagro je už sice za dveřmi, ale ještě
než se rozjedete do Brna, přinášíme Vám
alespoň částečnou informaci o tom, jaké
novinky firmy pro chovatele připravily.
Stávající sortiment společnosti Chr. Hansen Czech Republic s. r. o. rozšířilo nedávno hned několik novinek z oblasti výživy
Letošní Techagro navštíví přes 100 tisíc
návštěvníků
hospodářských zvířat, které budou na
Techagru prezentovány. První z nich je
produkt s názvem Rescue Kit® ruminant,
což je v podstatě doplňkové krmivo na
podporu užitkovosti dojnic a hovězího
dobytka, jehož hlavním cílem je vázání
toxinů a podpora imunity. Obsahuje vysoké dávky absorbentu toxinu a pivovarské kvasnice, které působí jako aktivní
nosič s pozitivním vlivem na fermentaci
v bachoru.
Další novinkou je Prolyt Pack® – doplňkové krmivo pro stabilizaci gastrointestinálního traktu v kombinaci s osmolyty
a elektrolyty. Produkt byl vyvinut s cílem
zlepšit využití živin u telat v období stresu
a tlumení malabsorpce. Probiotické mikroorganismy, které jsou do něj přidány, kolonizují střevní stěnu a stimulují tvorbu
vyvážené střevní mikroflóry, zatímco
škodlivé bakterie jsou ze střev vyloučeny.
Ve startovací fázi života přidané mikroorganismy podporují trávení mléka a mléčných náhražek přes produkci specifických enzymů. Betain, který je v přípravku obsažen, brání dehydrataci prostřednictvím své osmoprotektivní funkce. Zadržuje vodu v buňkách ve střevní stěně,
přičemž snižuje obsah vody v trusu a v moči. Mikroprvky jsou v organicky vázané
formě a pokrývají potřebu telat.
Třetí novinkou je tekutý multivitamínový
koncentrát pro drůbež, prasata a telata
s názvem LiquiVit® 20, který napomáhá
udržovat vysokou užitkovost. Podává se
v pitné vodě k doplnění základních vita-
mínů v období stresu nebo nemoci, po
očkování nebo při užívání léků a během
změny v krmných recepturách. Zabraňuje celkové slabosti, oslabení imunitního
systému a růstové depresi.
Mléčné krmné směsi
Expozice společnosti Fides Agro, spol.
s r. o. bude zaměřena převážně na sortiment mléčných krmných směsí pro telata, jehňata, hříbata a selata. Firma v nedávné době do všech receptur mléčných
krmných směsí zařadila kromě tradičních syrovátek, podmáslí či odstředěného mléka také plnotučné mléko, a tudíž
obsahují kromě kvalitního proteinu i mléčný tuk. Zároveň byla posílena jejich baktericidní účinnost. Sortiment byl sjednocen a zjednodušen tak, aby pokryl požadavky chovatelů na kvalitu a cenu
v optimálním poměru. Úplnou novinkou
v této oblasti je mléčná krmná směs pro
odchov telat Telfid Komfort s vynikající
rozpustností, nízkým obsahem vlákniny
a popele. Směs je složena ze sušené syrovátky, rostlinných olejů, pšeničného
proteinu, vitamínů a stopových prvků.
Obsahuje též antioxidanty a stabilizátory
střevní mikroflóry.
Mechanizace v živočišné výrobě
Společnost Agrico s. r. o. je dodavatelem
stájových technologií pro chov skotu, prasat, drůbeže a ryb a tento sortiment bude
prezentovat i na Techagru. Z vybavení stájí pro chov skotu nabízí napájecí žlaby,
C HC OH VOSVKSOK TOUT UD
ÚU
NB B
O
Ř EERNZ E 2N0 0
12 9
40 1 4
CS02-Tech Agro.indd 21
21
17-03-14 13:07
V Ý S Ta Va
Techagro je největší přehlídkou
zemědělské techniky v ČR
drbadla, podlahové rošty a desky, individuální boudy pro telata, zásobníky krmných směsí, hrazení, matrace a mnoho
dalších. Letos prezentovanou novinkou
bude robustní shrnovací lopata pro odkliz
kejdy a hnoje. Firma projektuje různé
sestavy mechanických lopat pro stáje
s koncovým nebo středovým příčným kanálem s odvodem kejdy přeronem nebo
slamnatého hnoje pomocí hydraulického
dopravníku.
Pohonné jednotky se vyznačují nízkou
spotřebou energie. Řídící jednotky jsou
vždy programovatelné pro různé režimy
provozu, zajišťují pozvolný rozběh mechanických lopat, reagují na případné
překážky v dráze mechanické lopaty.
Program na kontrolu mykotoxinů
Společnost Alltechnology CZ s. r. o. působící v oblasti výživy zvířat bude na
Techagru prezentovat svůj nový program
na kontrolu mykotoxinů s názvem 37+,
který zahájila v loňském roce jako reakci
na rostoucí hrozbu plísní a mykotoxinů
pro hospodářská zvířata a ziskovost podniků. Celkem pětibodový program analy-
zuje daný vzorek krmiva na přítomnost
řady mykotoxinů. Poskytuje posouzení
rizika a vypočítá riziko pro odpovídající
množství pro daný vzorek krmiva. Program na analýzu rizika mykotoxinů
(MIKO) je navržen tak, aby pomáhal zlepšit výrobní systémy v zemědělských podnicích a při výrobě krmiva. Provádí audit,
stanovuje kritické kontrolní body a zavádí kritické limity, monitorovací postupy,
nápravná opatření, kontrolní postupy
a protokoly pro zaznamenávání údajů.
Tým pro kontrolu mykotoxinů pak poskytuje kompletní zprávu o kontaminaci
a doporučení týkající se řízení a výživy,
která mohou pomoci při prevenci a kontrole mykotoxinů. Hodnocení vzorků krmiva Alltech provádí prostřednictvím
vlastní laboratoře v sídle firmy.
V oblasti výživy mléčného a masného skotu představí Alltech mimo jiné proteinový program Optigen, jež je zdrojem nebílkovinného dusíku (NPN). Novinkou
v tomto sortimentu je produkt Rumagen
(komplexní zdroj bílkovin rozpustný až
ve střevech), jehož používání vede k vyšší
stravitelnosti a využitelnosti dusíku z kr-
mné dávky při výrobě mléka a současně
i ke zlevnění krmné dávky.
Program k řízení stáda on-line
Výživářská společnost Schaumann ČR
s. r. o. také na Techagru představí svůj
sortiment a nabízené služby. Nově bude
prezentovat software s názvem MOOML
určený pro řízení a management stád
skotu. Systém shromažďuje a vyhodnocuje data z kontroly užitkovosti mléka,
z centrální evidence či různých dojicích
systémů. Nahrazuje také funkci „stájových deníků“, takže je možné do něj zahrnout informace o zdraví či kondici zvířat,
zapouštění, zjištění březosti, přesunech
uvnitř stáda, prodejů a podobně. Výhodou programu je to, že umožňuje zootechnikům zpracovávat všechny informace o zvířatech na jednom místě. Největší
předností je však možnost ovládání z jakéhokoliv počítače, tabletu nebo „chytrého“ telefonu, kde je připojení k internetu.
Analýzy tedy nejsou k dispozici jen v kanceláři zootechnika, ale v podstatě kdekoliv, kde je on-line připojení. V ČR tento
systém využívá již 213 stájí. l
Novinky budou představeny
v oblasti mléčných krmných směsí
pro telata i doplňkových krmiv
22
V E ECC
T HEH O
EOLVVTSS KjKa
OOnTTu
UUa Br
úŘinE o
1Z /r
E 2n 22000194
CS02-Tech Agro.indd 22
17-03-14 15:49
2014_Animal Vetex105x297+3_cz 2/28/14 2:26 PM Stránka 1
INZERCE
VETERINÁRNÍ KONGRES V BRNĚ
ANTIBIOTICKÁ POLITIKA, VIZE A REALITA
VE VETERINÁRNÍ PRAXI
Používání antibiotik v živočišné výrobě je v současnosti předmětem diskusí mezi odborníky více, než kdy
jindy. Šestý ročník Středoevropského veterinárního
kongresu (CEVC), který se koná při mezinárodních agrárních veletrzích TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA
REGINA a BIOMASA si jako akcentované téma zvolil
právě tuto problematiku. Největší tuzemská přehlídka
zemědělství a veterinárního oboru se koná od nedělě
30. března do čtvrtka 3. dubna, CEVC samotný pak
1. – 2. dubna v Kongresovém centru brněnského výstaviště.
Nejen zemědělské stroje, ale také technologie pro chov hospodářských zvířat, veterinární laboratorní techniku, veterinární stroje
a zařízení, diagnostické a léčebné přípravky najdou návštěvníci
na jarním čtyřlístku agrárních výstav v Brně. Bude se zde prezentovat na šedesát dodavatelů technologií pro chov, krmiv, krmných
směsí, minerálních, vitaminových a energetických doplňků,
veterinárních přípravků, reprodukční techniky a dalšího vybavení
pro živočišnou výrobu. V pavilonu A soustředí své expozice
SCHAUMANN ČR, MIKROP ČEBÍN, De Heus, Alltechnology
CZ, DELACON biotechnik ČR, Sano-Moderní výživa zvířat,
Ch. Hansen Czech Republic, IFRAMIX a mnoho dalších. Součástí programu je i výstava hospodářských zvířat, konkrétně skotu,
ovcí, koz, prasat a koní. Výstava živých zvířat bude v daleko menším
rozsahu, než tomu bývá v lichých letech na Národní výstavě, i tak
se bude na co dívat.
12. mezinárodní
veterinární veletrh
30. 3. – 3. 4. 2014
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ
Středoevropský veterinární kongres aktuálně
o používání antibiotik
Tradicí veterinárního veletrhu ANIMAL VETEX se stal i Středoevropský veterinární kongres, konaný pod záštitou Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno, Komory veterinárních lékařů ČR
a SR a státních veterinárních správ České republiky a Slovenska
ve dnech 1. – 2. dubna. Kongresu se zúčastní přednášející nejen
z České republiky, ale také ze zahraničí.
Z programu prvního dne, který je zaměřen na Veterinární antibiotickou politiku a rezistenci, bychom zdůraznili přednášku na téma
Strategie antibiotické politiky farmaceutických společností v EU,
se kterou vystoupí Declan O´Brien z IFAH-Europe. Na programu
jsou také vystoupení odborníků z VFU Brno, Ministerstva zemědělství či Státní veterinární správy. Druhý den se kongres zaměří
na pronlematiku medikovaných krmiv v chovech potravinových
zvířat.
Kongres je určen především pro odborníky – státní a soukromé
veterinární lékaře, zástupce státních orgánů, odborné veřejnosti
a zástupců odborných vysokých škol. Předpokládaný počet
účastníků veterinárního kongresu je cca 150 účastníků z České
republiky i ze zahraničí.
Pokud máte zájem se kongresu účastnit, pořadatelé pro vás připravili pohodlnou možnost online registrace na webu www.cevc.cz.
Pro studenty je připravena zlevněná registrace.
Více informací o veletrhu najdete na:
www.techagro.cz
www.animal-vetex.cz
www.cevc.cz
CS02-p23.indd 23
6. středoevropský veterinární kongres
1. – 2. 4. 2014, Kongresové centrum Brno
Témata:
Veterinární antibiotická politika a rezistence
Medikovaná krmiva v chovech potravinových zvířat
souběžně probíhá:
• Techagro
• Silva Regina
• Biomasa
www.bvv.cz/cevc
12-03-14 12:10
M L A D Í
B Ý C I
H
Nabídka genomických býků
Jarní holštýnská kolekce
ROMAN
CZ 809380061
NEO-352
ALTAIOTA x JEEVES
RASTY
DOBRONIN ALLICIA 18 GP82
NXB-120
CZ 395707 961 G79
nar. 2. 8. 2012
1. 11 468 3,71 426 3,39 389
nar. 9. 7. 2012
CAMERON x SUPER
RYTMUS
REGAN-ALH SUPER DARA VG85
NXB-102
DOBRONIN MARTA 20 VG86
nar. 8. 4. 2012
1. 11 922 3,50 417 3,20 382
nar. 9. 8. 2012
1. 7 024 4,20 295 3,35 235
US 071181628
Jaro už nám klepe na dveře a nová kolekce
genomických býků je pro vás připravena.
autoři Anna Marcinková, Roman Hruda, Eric Elbers,
Zdeněk Schaffelhofer (Jihočeský chovatel, a. s.)
V
tomto čísle časopisu Chov skotu vám představíme čtyři
býčky, kteří mohou přinést řadu kvalitních genů do vašich
stád.
Dobronín Roman
(AltaIota x Jeeves x Shottle)
Býk Regancrest AltaIota (O-Man x Ito) je otcem býka Roman.
AltaIota je u chovatelů oblíben zejména díky velmi dobré mléčné produkci dcer s plusovými PH pro obsah mléčných složek
v kombinaci s funkčním utvářením zevnějšku a výborně hodnoceným fitness charakteristikám.
Roman se narodil v podniku Dobrosev a. s. Dobronín. Babička
býka, Dobronin Allicia 2, pochází z embrya dovezeného z americké rodiny velmi známého amerického plemeníka Norrielake
Cleitus Luke. Tato vynikající plemenice nadojila v průměru
za čtyři normované laktace 12 049 kg méka se 3,70 % tuku
a 3,13 % bílkovin. Dobronin Allicia 2 získala na druhé laktaci
při hodnocení zevnějšku celkem známku VG88, v hodnocení
vemene dosáhla ještě o bod více – to znamená VG89. Z jednotlivých znaků vemene byla hodnocena maximálním počtem
devíti bodů ve znacích výška a šířka zadního upnutí vemene.
Genomické hodnoty býčka jsou příslibem zejména ve funkčNEO-396 Drover
CZ 809417061
SUDAN x O MAN
NEO-396
DROVER
24
CZ 796586061
O-COSMOPOLITAN x GARRETT
ních vlastnostech (výborná je hlavně plodnost dcer), kromě
toho má vynikající vlastní genomickou hodnotu pro všechny
znaky exteriéru.
Sandy-Valley Drover
(Cameron x Super x Goldwyn)
Drover pochází z americké rodiny krav Markwell Blackstar
Raven. Tuto vynikající EX95 Blackstarovu dceru s celoživotní
produkcí přes 72 000 kg mléka najdeme v šesté generaci
Droverova původu. Tato rodina soustavně přináší do řady zemí
atraktivní potomstvo. Býk A-L-H Dakota, který je známým
zlepšovatelem mléčné produkce, je plným bratrem krávy
A-L-H Destini-ET VG88, která je Droverovou prabábou. Goldwynův syn Danilo je plným bratrem Droverovy báby Regancrest-ALH Destini VG88. Dalším jejich plným bratrem je německý
býk Goldday.
Drover je genomicky testován v Nizozemsku a USA. Oba systémy potvrzují Droverovy kvality pro mléčnou produkci, dlouhověkost, plodnost dcer a somatické buňky. A právě tyto vlastnosti jsou stále častěji oceňovány chovateli na celém světě.
Dobronín Rytmus
(O-Cosmopolitan x Garrett x Jardin)
Býk Rytmus pochází z nejznámější rodiny Dobrosevu a. s.
Dobronín. Příslušnice této rodiny prezentující se vynikajícím
zevnějškem sbírají mnohá ocenění na regionálních i národních
výstavách. Dobronín Marta 8 byla šampiónkou výstavy Opařany 2011, Dobronín Marta 22 reprezentovala Českou republiku
na Evropském holštýnském šampionátu ve Frieburgu v roce
2013. V rodině Marty je intenzivně využíván přenos embryí.
NXB-102 Rytmus
C H O
CV
H SOKVOS TK UO TB UŘ EÚ
ŘZ ÍNEJ O
N
EN
R2 0 21 04 0 9
CS02-testbulls holstein.indd 24
17-03-14 13:00
A-L-H Destini ET VG88, prabába býka Drover
V současnosti má 66 samičích potomků. Velice zajímavou
příslušnicí rodiny je Dobronín Marta 37, která byla jedničkou
českého TOP SIH jalovic a v současné době je po otelení TOP 2
v SIH krav.
Matkou Rytmuse je kráva CZ 436028 961 Dobronín Marta 20
(VG86). Bába Dobronín Marta 3 (VG88) byla v dubnu 2011 na
25. místě v evropském žebříčku krav dle GTPI.
V kontrole dědičnosti jsou prověřeni býci Lexikon, Lordin,
Lemar a Losteden. Na své prověření čekají Moxie, Mystyle
a Lobby. Mezi chovateli je oblíben býk Pavarotti s GTPI 2047.
Markwell Blackstar Raven
(o. Blackstar)
Markwell Luke Rapture
(o. Luke)
Markwell Durham Daisy
(o. Durham)
A-L-H Dakota
(o. O Man)
A-L-H O Man Destiny
(o. O Man)
Danillo
(o. Goldwyn)
Regan A-L-H Destini
(o. Goldwyn)
Želiv Rasty
(Sudan x O Man x Mascol)
Býk Rasty se narodil v Zemědělském družstvu „Vysočina“ Želiv.
Pochází z rodiny krávy CZ 170286 961. Tato rodina je charakteNXB-120 Rasty
Goldday
(o. Goldwyn)
Regan A-L-H Super Dara
(o. Superstition)
Sandy-Valley Drover
(o. Cameron)
ristická vysokou produkcí mléka a dlouhověkostí dcer. Matka
Rastyho nadojila v maximální laktaci téměř 11 500 kg mléka
a její PH pro kg bílkovin je +77. Bába CZ 318932 961 (VG85)
dosáhla při maximální třetí laktaci 15 819 kg mléka, 453 kg
tuku a 491 kg bílkovin. Prabába CZ 170284 961 (VG86) nadojila
na maximální 5. laktaci 12 200 kg mléka, 358 kg tuku a 393 kg
bílkovin.
Z této rodiny pochází kromě Rastyho i další býci. V kontrole
dědičnosti začíná nabíhat býk Navaho a na své prověření ještě
čekají Otto, Rozmberk a Pecoss. Kráva CZ 466815 961 po otci
Beacon dosáhla GTPI 2087. l
CH OVS K OT U
CS02-testbulls holstein.indd 25
B Ř E Z E N
2 0 1 4
25
17-03-14 13:00
T E C H N O L O G I E
Nová sezóna přináší novinky ze světa automatizace v produkci mléka
Jaro inovátorů v zemědělství
Jaro letos přišlo poněkud dříve a s ním na našem trhu rozkvetly
i dvě zásadní novinky od inovátorů v zemědělství, nizozemské
společnosti Lely. Lely je známá svým nekonvenčním přístupem
ve výrobních procesech zemědělství od pícniny až ke sklenici
mléka, které končí v dojicích automatech Lely Astronaut.
autor Ing. Petr Štrébl, produktový specialista Lely, AGRO-partner s.r.o.
V
poslední době se více než na dojení
obrací pozornost na přípravu a distribuci kompletní krmné dávky v chovu
skotu, a tak se i společnost AGRO-partner s.r.o. rozhodla představit široké veřejnosti koncept automatického krmení
Lely Vector na letošním Mezinárodním
veletrhu zemědělské techniky Techagro
2014 ve dnech 30. 3.–3. 4.
Tím druhým jarním kvítkem, který v našich končinách plně rozkvete o něco později, je soubor praktických modulů zabalených do typicky červené Lely barvy
mobilní aplikace T4C InHerd představené na podzim loňského roku.
krmiva na krmném stole. Díky těmto
třem parametrům můžeme docílit stavu, kdy krmný vůz samostatně opouští
nabíjecí stanici v přípravně kuchyně,
kde dochází k jeho automatickému naložení, a předkládá optimálně zamíchanou směs příslušné skupině ve velkém
množství několikrát denně (3–4x). Nebo
krmení zakládá v menším množství,
avšak s mnohem větší frekvencí (8–12x).
Tím je dosaženo toho, že všechny krávy,
tedy i submisivní zvířata na nižších pozi-
cích hierarchie stáda, mají zajištěn přístup ke vždy dostupnému čerstvému
krmivu častěji, než v tradičních způsobech krmení. Ve stáji je jen zřídka pozorovatelný hromadný nástup zvířat k šíjové zábraně za zvukem blížícího se traktoru s krmným vozem. S Lely Vectorem
jsou krávy aktivnější, využívají krmivo
efektivněji, produkují více mléka a mají
zdravější bachor.
Jméno Vector, příjmení Flexibilní
Systém automatického krmení se dokáže přizpůsobit různým faremním podmínkám. Byl vyvinut proto, aby se vhodně začlenil do různých i již existujících
stájí a aby s jeho pořízením nesouvisely
další nákladnější vodicí konstrukce a kolejnice. Krmný vůz dokáže projet průjezdem o šíři 275 cm do oboustranné
krmné chodby o šíři 325 cm nebo jednostranné krmné chodby 310 cm široké.
Jeden krmicí systém je schopen obsluhovat více stájí a až 16 různých skupin se
specificky sestavenou krmnou dávkou.
Krmný robot Lely Vector při přípravě krmné dávky
Koncept automatického krmení
Lely Vector není celosvětovou novinkou,
byl představen již v rámci tradiční akce
společnosti Lely nazvané Žlutá revoluce
na jaře 2012. Letošní jaro je významné
tím, že začátkem měsíce března začíná
pracovat první automatický systém krmení Lely Vector na české farmě a začíná
vnášet do této oblasti nový čerstvý
vzduch, řadu otazníků a pozitivních či
negativních názorů, tak jako jsme zaznamenali před 10 lety u dojicích robotů.
Koncept automatického krmení spočívá
v poskytování čerstvého krmení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na základě potřeb krav ve stádě. Tyto potřeby se mohou během dne nebo i během roku různě měnit, kouzlo Vectora tkví v tom, že
pravidelně monitoruje stav na krmném
stole, přihrnuje krmení a v závislosti na
množství hmoty připraví na míru sestavenou čerstvou krmnou dávku, přitom
nezáleží na tom, zda je ve skupině 100
nebo 10 zvířat. Do systému stačí zadat
množství krmné komponenty na krávu
a den, maximální naložení krmného
vozu a minimální průměrnou výšku
26
C H O
CV
H SOKVOS TK U
O TB UŘ Eú
řZínEj o
N
en
r 2 0 21 04 0 9
CS02-Agrop feature.indd 26
17-03-14 13:30
Jiná část programu, modul VýkonFarmy
zobrazuje informace, které dobře znají
uživatelé desktopového T4C v podobě
budíků přístrojové desky. Pomocí červené, žluté a zelené barvy jsou informováni o zhoršujícím se, stagnujícím či
zlepšujícím se stavu průměrné denní
dojivosti stáda, celkové dojivosti na robota a jiných ukazatelů výkonu vztažených na skupinu, konkrétního robota či
celou farmu. Průběh jmenovaných i dalších parametrů v čase lze sledovat i na
grafech.
Produkce i produktivita
Lely T4C InHerd
Složení takovéto krmné dávky může být
kdykoliv změněno, a to jak v množství,
tak v poměrném zastoupení krmných
komponent. Jeden robotický krmný vůz
zvládne obsloužit 250–300 zvířat, ale
v závislosti na podmínkách farmy (počet
krmných komponent/vzdálenost stájí od
přípravny krmiva/frekvence naskladňování přípravny krmiva atd.) se v praxi
dosahuje i kapacity vyšší. Pro větší stáda
(500–600 ks) se uplatňuje systém dvou
robotických krmných vozů, které svojí
24hodinovou pracovní směnou dokážou
zabezpečit pravidelný přísun čerstvého
krmení.
Ekologická ekonomika
Co je pro tento krmný automat typické,
je práce s malými porcemi krmiva a tím
i velmi nízká spotřeba elektrické energie. Na farmách, kde Vector již nějakou
dobu pracuje, byla naměřena spotřeba
19–22 kWh denně (140–170 VDJ). Automatizace procesů spojených s přípravou
a distribucí krmné dávky přispívá i k zajímavé úspoře lidské práce, která se denně pohybuje mezi 1,3–1,8 hodinami. Je
důležité zmínit, že celá příprava míchanice probíhá pokaždé vždy stejně přesně
a důsledně, bez vlivu chyb a nepřesností
lidské obsluhy.
Současní majitelé oceňují i pružnější
pracovní dobu s možností mnohem lépe
si naplánovat každodenní rutinu, jak již
někteří znají z režimu dojicích automatů. Tito uživatelé mohou snadno kontro-
lovat efektivitu krmení na základě produkce mléka a příjmu sušiny pomocí
manažerského programu T4C, a ovlivňovat tak výkonnost svého stáda a strategicky řídit svou farmu. Automatický
systém krmení Lely Vector tak nejen zefektivňuje výrobu mléka a důkladně
krmí Vaše zvířata, ale také významně
usnadňuje každodenní tvrdou práci na
farmě.
O tom, jak Vector funguje a jak vypadá
na vlastní oči, se můžete přesvědčit na
Techagru 2014 v Brně, kam Vás srdečně
zveme. Zájemcům rádi předvedeme i novou aplikaci T4C InHerd určenou pro
operační systémy Android a iOS.
T4C do stáje
Tato aplikace je určena všem majitelům
a uživatelům počítačového programu T4C
pro řízení stáda v dojicích automatech Astronaut všech typů. Jak už napovídá název T4C InHerd = Čas na krávy ve stádě, je
aplikace přenesena do chytrých mobilních telefonů právě proto, aby farmáři
trávili ve stádě se zvířaty více času na
úkor práce s T4C v počítači. Modul Kráva
totiž nejen poskytuje všechny nezbytné
informace o jednotlivých zvířatech, jejich
užitkovosti, reprodukci, zdraví i spotřebě
koncentrátu v robotu, ale také umožňuje
zaznamenávat různé reprodukční události, provedená zdravotní opatření a automatické nasměrování zvířete při výstupu
z dojicího robota do separační místnosti,
kde může být bezpečně vyšetřeno.
V Lely se dlouhodobě zabývají produktivitou práce farmářů ve snaze zefektivnit
a zjednodušit jejich náročnou práci, proto se T4C InHerd nezabývá jenom informacemi z dojicích automatů, ale též poskytuje návody řady rutinních prací.
Obsluha robotů tedy může vykonávat
různé činnosti spojené s údržbou pomocí návodu s obrázky, krok za krokem,
a potvrdit svému nadřízenému, že danou rutinu vykonal včas a správným
způsobem.
V současné době modul JakNaTo obsahuje přes třicet pracovních postupů zahrnujících například procedury od výměny strukových návleček robota, přes
návod, jak správně nasadit krávě obojek
s identifikačním responderem, až po
kontrolu březosti či zasušení krav.
Pomocí nástroje ZáznamyFarmy může
manažer farmy organizovat práci ošetřovatelům zadáním potřebných úkonů.
Tyto úkony jsou přednastavené v modulu Dnes. Po vykonání předepsaných úkolů je potvrdí v mobilním telefonu, a manažer má tak přehled o tom, co už je
hotovo a co je potřeba ještě dodělat.
Další moduly SystémDnes a Signály jsou
vztažené k provádění preventivní údržby na dojicích robotech s popisem, jak to
udělat co nejlépe a také na upozornění
generované v případě, že došlo ke změnám v dojicím systému každého robota.
Všechny součásti T4C InHerd jsou již
dnes ke stažení na Google Play and App
Store v demo verzi, kde si je můžete vyzkoušet. V okamžiku, kdy bude aplikace
oficiálně představena i v české lokalizaci, bude možné ji bezplatně využívat po
dobu 3 měsíců.
V závěru bych Vás všechny chtěl, jménem společnosti AGRO-partner s.r.o., ještě jednou pozvat na letošní Techagro.
Nezáleží, zda se přijdete podívat na dojicí Astronauty A4 v akci, krmicí Vector
nebo širokou škálu strojů Lely pro sklizeň pícnin, rádi se s Vámi setkáme a popovídáme si. l
C H COHVOS V
K SOKT OU T Ú
U
Ř ÍNJBO
EŘN
RE Z E2 N0 0 29 0 1 4
CS02-Agrop feature.indd 27
27
17-03-14 13:30
CS02-p28.indd 28
12-03-14 13:14
InfO CRV CzeCh RePublIC
První letošní základní výběry
a dražba masných býčků v Osíku
Dne 21. února 2014 se uskutečnily první základní výběry letošního roku na
odchovně v Osíku u Litomyšle. Účast na
základním výběru a následně i dražbě
byla velmi dobrá, sešlo se cca 70 chovatelů a kupců masných býčků.
Test ukončilo 25 býčků. K základnímu
výběru jich do katalogu bylo zařazeno
24: třináct býčků plemene charolais,
2x limousine, 2x blonde dAquitaine,
3x masný simentál, 3x piemontese a jeden býček Aberdeen angus.
Při základním výběru byli vyřazeni
2 býčci plemene charolais a jeden byl
odročen.
Nejlépe byl ohodnocen býček piemontese CZ 812978061 Ventura (79 bodů;
o. ZPI-556 Max) od pana Jaroše z Rosič-
ky. Pan Jaroš starší byl odměněn
věcným dárkem. Druhým nejlépe hodnoceným býčkem byl masný simentál
CZ 786615061 Vivaldi Agrochyt P (76
bodů; otec ZSI-821 Snaebum Campari
PP) rodiny Chytkových, v majetku firmy Agrochyt s.r.o. Mohelno.
Hodinu po základním výběru proběhla
dražba plemenných býčků. Šestnáct
chovatelů, kteří si zakoupili dražební
terčík, obdrželo od firmy CRV teplou
fleecovou deku.
Vedoucí odchovny seznámil přítomné
s býčky jdoucími do dražby a jejich vyvolávacími cenami. Dražbou provázel
pan Ing. Jan Kaplan. Za nejvyšší cenu
byl tentokrát vydražen býček kat. č. 13
plemene charolais z chovu Ing. Hatláka
Chovatelé měli možnost prohlédnout si býčky již během základního výběru
Nejlépe hodnocený býk CZ 812978061
(za 116 000,- Kč, z vyvolávací ceny
80 000,- Kč). Nejvíce příhozů měl býček
kat. č. 8 od pana Leoše Slavíka z Mokrýšova, jehož majitelem byla firma CRV
Czech Republic, spol. s r.o. Býčka vydražila paní Hana Strnadová z Loučné nad
Desnou.
V dražbě bylo prodáno 9 býčků charolais, jeden limousine, dva býčci masný
simentál, jeden býček blonde dAquitaine. Po dražbě bylo realizováno, nebo
šlo domů do chovu dalších 6 býčků.
K dnešnímu dni zůstávají k prodeji jeden býček plemene blonde dAquitaine
a jeden plemene piemontese.
Již se těšíme na další základní výběry
na odchovně v Osíku, které se uskuteční v měsíci dubnu, květnu a červnu.
Termíny základních výběrů i dražeb naleznete na internetových stránkách
www.crvcz.cz. Srdečně tímto zveme
všechny chovatele.
Využitie a aplikácia, ukážka efektívnej aplikácie hnojovice do porastu a do pôdy
Jasová/Dubník časť Sv. Mikuláš, 10. apríla 2014 od 9.00 hod.
Usporiadateľ: AGROCONTRACT Mikuláš, a.s.
9.00 – 9.30:
Prezentácia účastníkov v dome
kultúry obce Jasová (okres Nové Zámky)
9.30 – 10.10: Torkild Søndergaard
Birkmose, Agrometer a/s (DK)
Efektívne využitie hnojovice ako organického
hnojiva v rastlinnej výrobe
10.10 – 10.30: Viliam Korpáš,
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. (SK)
Využívanie dezinfikovaného separátu na podstielanie dojníc v spoločnosti AGROCONTRACT
Mikuláš, a.s.
10.30 – 11.00: Peter G. Pedersen, Agrometer
a/s (DK)
Predstavenie najmodernejšej technológie
spoločnosti Agrometer a/s
11.00 – 11.20: Zástupca spoločnosti
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. (SK)
Praktické skúsenosti aplikácie hnojovice
v spoločnosti AGROCONTRACT Mikuláš, a.s.
11.20 – 12.00: Diskusia
12.00 – 13.00: Obed
13.00 – 13.30: Presun do spoločnosti
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s.
13.30 – 15.00: Praktické ukážky technológií
Mediálny partner:
15.00 – 16.00: Prehliadka farmy/Záver
Prihlásenie účastníkov do 31. marca 2014 na e-mailovej adrese [email protected], alebo na telefónnom čísle 0908 701 285
CH OVS K OT U
CS02-crv news.indd 29
bŘ e z e n
2 0 1 4
29
17-03-14 13:20
Š L E C H T Ě N Í
Matka býků CZ 269914 921 (o. Dewalt UF-121)
Výběry matek býků v ZD Krásná Hora
Výběry matek býků pro šlechtitelský program CZ ČESTR
A že je z čeho vybírat!
Populace českého strakatého skotu je základnou, ze které se snažíme vybírat ty nejlepší jedince pro naplnění požadavků našich
chovatelů na kvalitní býky do jejich připařovacích plánů.
autor Danuše Kolářová
S
elekce je jedním z kroků, které užívají zcela obecně proměnlivosti jedinců uvnitř populace. Selekce vychází
z kontroly užitkovosti, sběru dat o užitkovosti, využití informací o užitkovosti
vlastní a příbuzných jedinců pro odhad
plemenné hodnoty plemenných zvířat
a vlastní selekce jedinců pro sestavení
rodičovských párů za účelem zvýšení užitkovosti a stabilizace žádoucích užitkových vlastností (citace z odborné knihy „Selekce-inbríding-hybridizace“ autorů V. Jakubec, J. Bezdíček a F. Louda).
Dlouhodobá práce
Každý, kdo se chovu skotu věnuje s cílem
ho dále zvelebit, dobře ví, že se jedná
o dlouhodobý proces. Využívání moderních biotechnických metod a genomiky
nám sice výrazně zkracuje generační interval, přesto ale výsledky posuzujeme
v řádu let a ne dnů nebo měsíců. O to důležitější je zachování kontinuity v chovném cíli, který (ať se nám to líbí nebo ne)
by měl směřovat k co nejlepší ekonomice.
Požadavky na matky býků a otce býků
by měly být vždy o krok dál, o což se snažíme i v našem šlechtitelském progra-
30
mu. Velice pozitivní je, že se stále více
potkáváme s rodinami, kde je celá řada
špičkových zvířat a třeba již několik generací matek býků. Stoupající úroveň je
velice dobře vidět i ve fenotypu, hlavně
v mléčné užitkovosti a zevnějšku krav,
kde jsme se dostali na vynikající úroveň.
Do ekonomiky však promlouvá i celá
řada dalších ukazatelů, z nichž mají
mnohé přece jen nižší dědivost a jsou
více ovlivněny prostředím. Tyto ukazatele se dostávají do popředí při výběru rodičovských párů pro další generaci plemenných zvířat. Co nejlepší ekonomika
chovu skotu je také prioritou pro další
směřování našeho šlechtitelského programu. Dobrým pomocníkem by mohl
být připravovaný index zdraví a celoživotní efektivity, který v úpravě pro holštýnské plemeno používají již někteří
nizozemští farmáři.
Výběry matek býků
Matky býků vybíráme v chovech splňujících přísné požadavky na zdraví a plemennou hodnotu zvířat. Každý rok tak
minimálně jednou, ale většinou častěji,
navštívím téměř šedesát chovů, kde spo-
lečně s chovateli a mými kolegy vybíráme nadějné plemenice pro záměrné připařování otci další generace býků. Za tu
řádku let, po kterou se snažíme najít ty
nejlepší krávy, prošel výběr matek býků
dost výrazným vývojem. Ti zkušenější
chovatelé jistě pamatují dobu, kdy výběry matek býků byly skutečným chovatelským svátkem, kdy se kandidátky předváděly na ohlávce a jedním z výběrových
kritérií byla i ovladatelnost zvířete, která kráva se nedala předvést, ta nemohla
být matkou býků! V dnešní době pro někoho možná úsměvná podmínka, ale
hodnocení charakteru je dnes běžnou
součástí popisu krav. Jistě, byla to jiná
doba a dnešní produktivita práce těmto
aktivitám nepřeje. O to více si cením postoje řady chovatelů hlavně v západočeské oblasti, pro které jsou výběry matek
býků stále výjimečnou událostí, pro kterou stojí za to kandidátky umýt a připravit do zvláštního prostoru na předvedení. Jsou to přece nejhodnotnější zvířata
ve stádě, kterým by měla být věnována
přece jen trochu větší pozornost!
Požadavky na kandidátky
Základní požadavky jsou dány Svazem
chovatelů českého strakatého skotu
v Šlechtitelském programu českého strakatého skotu z roku 2012. Z těchto požadavků také vychází selekční kritéria pro
kandidátky (KMB) do našeho programu.
Jako matky býků mohou být vybrány jen
plemenice C1 a C2 (C75 a více) v PK PCA
a PCB. Hlavní parametry pro rok 2014
C H OC VH SOKVOS TK UO TB U
Ř Eú
řZ ín
Ej N
o
en
r2 0 21 04 0 9
CS02-choosing bull dams.indd 30
17-03-14 12:52
Výběry matek býků v Zemědělské a.s. Koloveč
ukazuje tabulka 1, matky kandidátek
musí mít RPH kg bílkovin alespoň 112
nebo průměrný index stáda minimálně
112. Jejich otec musí mít SIC nebo GZW
minimálně 112 a ISU minimálně 120.
Kandidátky musí mít zkoušku dojitelnosti s APMV min. 1,9. Je třeba upozornit na to, že v průběhu letošního roku
dojde ke spojení výpočtu plemenných
hodnot mléčné užitkovosti s DE/AT
a může dojít k menším úpravám. Ročně
podle aktuálně stanovených parametrů
vybíráme 250–300 nových kandidátek,
u kterých se s chovateli domlouváme na
KMB
Výběry matek býků v ZD Merklín – farma Zemětice
speciálním připařovacím plánu a eventuálním využitím pro embryotransfer.
Součástí výběru je kromě posouzení údajů o plemenici, zhodnocení její rodiny
a aktuálního zevnějšku také pořízení fotodokumentace. Je pravda, že v této oblasti máme stále ještě rezervy. O tyto
plemenice je doplněn seznam potenciálních matek býků, se kterým v programu
pracujeme. Úroveň základních parametrů potenciálních matek býků v průběhu
posledních let ukazuje tabulka 2 a skladbu nejčastějších otců matek najdete
v tabulce 3. V letech 2012–13 se výrazně
PH kgB
PH %B
užitkovost
rámec
vemeno
24
32
> -0,07
> -0,07
> 280 kgB
> 300 kgB
82
82
82
82
1.–2. laktace
3. laktace
Tab. 1: Požadavky na KMB pro rok 2014
rok
poč.
KMB
kgM
kgB
PH
kgM
PH
kgB
PH
%B
RA
OS
KO
nově
VE vybráno
771
746
689
592
8 877
8 901
8 555
8 435
315
316
304
300
981
915
844
762
35
32
29
26
0,00
0,00
-0,01
-0,02
83
81
82
82
81
79
79
79
82
79
80
80
84
81
81
82
2013
2012
2011
2010
338
249
297
257
Tab. 2: Průměrné hodnoty KMB
Tab. 3: Zastoupení otců KMB
2010
2011
otec KMB počet KMB otec KMB počet KMB
NIC-010
HG-218
RAD-071
AMT-013
MOR-059
RAD-106
RAD-214
CSM-345
REZ-376
UF-067
45
27
23
23
18
17
17
16
14
13
NIC-010
RAD-214
AMT-013
HG-218
RAD-110
BCH-081
TAR-040
CSM-345
TAR-046
REZ-376
41
39
28
26
24
20
17
16
15
14
2012
2013
otec KMB počet KMB otec KMB počet KMB
UF-094
RAD-214
MOR-119
RAD-110
NIC-010
AMT-013
BCH-081
RAD-145
TAR-046
RAD-276
40
38
37
36
33
25
22
19
19
19
UF-094
MOR-119
RAD-110
RAD-214
UF-121
RAD-277
NIC-015
RAD-276
TAR-046
NIC-010
104
40
34
34
28
28
23
21
15
15
prosadily mezi potenciální matky býků
dcery Bonsaie, mezi kterými je celá řada
špičkových krav.
Produkce plemenných býků
Jednoznačným cílem výběru je zajištění
kvalitního potomstva pro šlechtitelský
program. Velice důležitý je výběr rodičovských párů, při kterém se snažíme
respektovat vedle přání chovatele i další
(mnohdy matematické) aspekty. Připařovací plán na matky býků aktualizujeme
několikrát ročně, podle aktuálních hodnot matek i otců býků, počtů zapuštěných a zabřezlých matek po jednotlivých
otcích býků a kombinací již narozených
a genotypovaných býčků.
Velice si cením spolupráce s našimi chovateli, kteří mají zájem aktivně na šlechtitelském programu pracovat, tomuto programu věří a býky, kteří z něj pocházejí,
využívají ve svých stádech. Je jen na vás,
chovatelích, jestli věříte, že to, co děláte,
má smysl. Při pohledu na výsledky chovu českého strakatého skotu v porovnání s chovatelsky vyspělými zeměmi jsem
přesvědčena, že naše společná práce
smysl má a hlavně – ve stájích i na výstavních předvadištích se rozhodně
máme čím chlubit!
Šlechtitelský program společnosti CRV
a jejích partnerů JčCh a Reprogenu dává
u českého strakatého skotu důraz na co
nejlepší ekonomiku chovu skotu. Proto
již při výběru matek býků je hlavní prioritou mléčná užitkovost, vynikající utváření vemen, konstituční pevnost a dobré
končetiny. Chceme dlouhověké, zdravé
krávy s maximálním výkonem, což není
zrovna jednoduchý úkol. Máme však stále více informací, které vyhodnocujeme
a zapracováváme do našeho programu,
abychom byli schopni co nejlépe naplnit
účel selekce z úvodu článku. l
C H COHV OS V
K O
S KT O
UTú
řU ínjBo
eŘn
rE Z E2 N
0 0 29 0 1 4
CS02-choosing bull dams.indd 31
31
17-03-14 12:52
32
CS02-p32.indd 32
C H OV SKOTU
BŘ EZEN
2014
12-03-14 13:30
PROTISKLUZOVÉ A ODVODŇOVACÍ DRÁŽKY
FRÉZOVANÉ DO BETONU
Výrazně přispívají k pohodě zvířat!
AB Diamant Pavel Sláma, řezání a vrtání konstrukcí, www.abdiamant.com, tel: +420 608 320 705
Využití v objektech živočišné
výroby, především pro přechody,
porodny, chodby a další prostory
se zvýšeným rizikem poranění
končetin skotu. Provádíme standardně drážky profilu 15x15 mm
a vrtání děr pro sloupky a stájová hrazení. Pracujeme nonstop po celé ČR i na Slovensku.
Na požádání poskytneme další
informace včetně referencí o realizovaných akcích.
Řešení pro koupele paznehtů
• Obohacený mědí, umožňuje koupel většího počtu krav
• Obsah mědi je o 80 % nižší ve srovnání s běžnými koupelemi
• Eliminuje potřebu formalínu
• Šetrný k životnímu prostředí
• Napomáhá k udržení dobrého zdravotního stavu stáda
Mave Sro
Pro Vaši objednávku volejte +420 519 324 667 (work)
+420 736 626 401 (mobile)
E-mail: [email protected]
Http://www. greenmech.cz
SCHAAP AGRO HOLLAND s.r.o.
Skladová 2/A, Trnava 917 01
GSM: 00421 905 613 211, e-mail: [email protected]
web: www.schaapagroholland.sk
DVOJKOMOROVÉ VODNÉ MATRACE
ABSOLÚTNE POHODLIE | VYNIKAJÚCA HYGIENA | AŽ 10 ROČNÁ ZÁRUKA
CS02-p33.indd 33
SKLADOVACÍ VAK
BEZPEČNÉ USKLADNENIE KEJDY,
DIGESTÁTU, TEKUTÝCH HNOJÍV
AŽ DO KAPACITY 7000 m3
12-03-14 13:36
V Ý Ž I VA
Proč nakupovat bílkovinné koncentráty?
Koncentráty a jejich kvalita
Jednoduchý, funkční a ekonomicky méně náročný systém krmení
laktujících dojnic = krmení prostřednictvím bílkovinných koncen-
když si je můžeme vyrobit sami?“ říkají.
K tomuto tvrzení lze však přidat několik
důležitých připomínek.
trátů formou vybalancovaných granulovaných směsí. Tento sys-
Úspora času a peněz
tém nabízí De Heus a.s. v ČR a SR již od počátku roku 2010.
autor Ing. Jana Čermáková
C
ílem všech farmářů je mít zdravé
stádo s vysokou užitkovostí za co
nejmenší náklady. Jedním z faktorů
ovlivňující tento cíl je i složení krmné
dávky zvířat. Snahou optimální výživy je
pak sestavení efektivní a vybalancované
krmné dávky. Čili na jednu stranu chceme na nákladech za krmení co nejvíce
ušetřit, ale na druhou stranu má krmná
dávka poskytnout dojnicím vše co potře-
bují v dostatečné kvantitě i kvalitě. Jen
tak lze u nich dosáhnout dobrého zdraví, maximální produkce mléka a vysoké
plodnosti.
V rámci finanční úspory si chovatelé často připravují krmivo sami. Nasypou do
krmného vozu jednotlivé komponenty,
přidají premix doplňkových látek – minerálů a vitamínů a vše zamíchají. „Proč
bychom nakupovali drahé krmné směsi,
Shánění a nákup jednotlivých surovin
stojí čas a čas jsou peníze. Starosti spojené s nákupem i skladováním surovin potřebných pro přípravu vyrovnané krmné
dávky by měl chovatel nebo zootechnik
přenechat výrobci krmné směsi a věnovat se jiným záležitostem spojeným
s chovem dojnic. Navíc velké krmivářské firmy, jako například De Heus, využívají jednak výživářské know-how své
mateřské společnosti v Nizozemí, a dále
nákupem zpracovávaných surovin ve
velkém šetří peníze i koncovému odběrateli – farmáři. Také je zde záruka stále
výborné kvality i stálé dodávky. Zároveň
mají k výběru větší spektrum surovin,
Cílem optimální výživy je sestavení efektivní
a vybalancované krmné dávky
34
C H OC VH SOK VOSTKUO TB U
Ř Eú
řZ ín
Ej N
o
en
r2 0 1
24
009
CS02-de heus feature.indd 34
17-03-14 13:05
Používání TMR zabraňuje chybám při přípravě krmné dávky
čímž se zvyšuje pestrost krmné dávky
a možnost jejího uzpůsobení konkrétní
produkci. Krmné bílkovinné koncentráty TMR Balance® obsahují přibližně
7 zdrojů bílkovin, jako je řepkový extrahovaný šrot, řepkové výlisky, slunečnicový extrahovaný šrot, sójový extrahovaný šrot hi-pro kvality (2,8 % tuk po
hydrolýze, 50 % hrubého proteinu)
a dále například sladový květ, močovina,
kukuřičné lihovarské výpalky (DDGS),
pšeničné a žitné otruby a v některých
koncentrátech jsou také suroviny jako
suché cukrovarské řízky, kukuřičné zrno a tekutiny, především melasa či tekuté melasované výpalky. Při výrobě
TMR Balance® se melasa dávkuje přímo
do míchačky a její druhá část se používá
jako nástřik na granule, čímž se zlepšují
technologické vlastnosti, jako je fyzikální struktura či nižší prašnost. Granule
tak po melase příjemně voní a lépe chutnají, což ocení zejména telata a robotické farmy.
Pokud si chovatel vyrábí krmivo sám,
je oddělené skladování jednotlivých surovin pro výrobu krmné dávky v běžných provozních podmínkách problematické. Navíc, v zásobách má „zakonzervovány“ finanční zdroje. Při větší obratovosti nakupovaných směsí je zajištěna také stálá čerstvost surovin i efektivní kontrola skladů. Využíváním krmných směsí se také zabraňuje chybám
při přípravě krmné dávky, protože do
krmného vozu se navažuje méně komponentů. Zkracuje se také čas na přípravu krmení, snižují se náklady na míchání díky nižší spotřebě nafty a je menší
opotřebení míchacího krmného vozu.
S časem krmiče se šetří také práce
a mnohdy i nervy ekonomického oddělení. Finanční nákladovost je časově rozložena, protože fakturace je průběžná po
Kontrolována je každá dodávka už při příjezdu
celý rok, a to za celou směs a ne nárazově za nákup jednotlivých surovin.
Lepší zdraví bachoru
Otázka zdraví bachoru je u nás stále poněkud opomíjena. Přitom ale platí, že
spokojení bachorčíci = spokojený bachor
= spokojená kráva = spokojený farmář.
Je důležité, aby bachorové mikroorganizmy měly k dispozici ve správný čas
správný obsah a kvalitu energie i proteinu. To nám zajistí vyvážená krmná
dávka s pestrým zastoupením krmných
komponent. Jak již bylo napsáno, bílkovinné koncentráty TMR Balance® obsahují v průměru 7 různých bílkovinných
vstupních surovin, které zajišťují pestrou výživu bachorových mikroorganizmů. Specialisté na výživu ze společnosti
De Heus pracují s výživářským programem FeedExpert, založeném na systému
SynchroFOS®. Tento systém umožňuje
vybalancování všech živin dle kvality
místních objemných krmiv a rovněž
synchronizaci bachorových mikroorganizmů, které tímto způsobem výživy
mají k dispozici energii i dusíkaté látky
nejen rychle a středně, ale i pomalu trávené v bachoru. Speciálně navržené granule pak zajišťují krmení bez separace
a špatného zamíchání komponent, krmná dávka je stabilnější (každé sousto je
stejné) a je zaručená vysoká koncentrace
minerálních látek a vitamínů. De Heus
nabízí okolo 10 druhů TMR Balance® pro
různé farmy s různými druhy objemných krmiv a různým dávkováním komponent podle užitkovosti.
Kontrola jakosti
Použití kontrolovaných a rozborovaných
surovin zajišťuje vysokou kvalitu, a tudíž
i bezpečnost vyráběných směsí. Navíc
v plně kontrolovaném procesu výroby
dochází díky granulaci ke zničení možných nežádoucích mikroorganizmů.
Také De Heus a.s., jakožto certifikovaný
výrobce krmiv, zajišťuje stálou kvalitu
a pravidelnou kontrolu jakosti na vstupu i výstupu. Při příjmu surovin probíhá
senzorická analýza. Posuzuje se především barva, vůně, množství nečistot
a nežádoucích příměsí. U kukuřičných
lihovarských výpalků je posouzení barvy
důležité z hlediska možného znehodnocení jejich stravitelnosti Maillardovou
reakcí v důsledku nešetrné výroby. Vzorkuje se každá přijíždějící dodávka a ze
vzorků se provede laboratorní analýza
na NIR a chemická analýza. Vzorky se
archivují. Laboratorní analýzy vstupních
surovin i vyrobených krmných směsí
probíhají podle plánu analýz, který se
neustále aktualizuje v součinnosti s mateřskou společností. Ačkoli skot není tolik citlivý na mykotoxiny jako selata
nebo prasnice, je třeba v rámci bezpečnosti výživy věnovat pozornost i jejich
možnému výskytu. Využívá se jednak
screeningová metoda a dále se vzorky na
mykotoxiny testují v externí laboratoři
kapalinovou metodou (HPLC). Testuje se
na Deoxynivalenol (DON), Aflatoxin,
Zearalenon, Ochratoxin (OTA) a T2-Toxin. Firma De Heus využívá svoje vlastní
vnitřní limity, které jsou ještě přísnější
než normy EU či norma GMP+.
Nákupem vybalancovaných krmných
směsí nebo koncentrátů, které jsou zárukou zdravé a bezpečné výživy dojnic,
spojeným s odbornou ošetřovatelskou
prací, dostává chovatel záruku, že i jeho
stádo bude zdravé, dlouhověké, s vysokou mléčnou užitkovostí a bezproblémovým zabřezáváním, a to vše za menší
náklady. Je na chovateli, jakou cestu
k cíli zvolí. Cíl je dán a trasa též, tak
správný směr a šťastnou cestu! l
C H CO HV O
S K
VO
S KT O
U Tú
řU ínjBo
eŘn
rE Z E2 N
0 0 29 0 1 4
CS02-de heus feature.indd 35
35
17-03-14 13:05
T E S TA C E
P L E M E N E
Č E S K É
ST R A K A T É
Informace o býcích testovaných v programu
CZ ČESTR
Pro jarní měsíce duben a květen je připravena skupina šesti nových
mladých býků. Polovina z nich tentokrát pochází z chovu ZD Nová
Ves-Víska, který se stal vítězem Svazové soutěže za rok 2013.
autor Danuše Kolářová
C
hovy na vynikající úrovni a ty nejlepší plemenice z těchto chovů jsou základem našeho šlechtitelského programu. Jen tak je možné naplnit základní
teze pro výběr nejlepších rodičovských
párů pro další generaci. Pohled na úroveň mléčné užitkovosti krav v původech
našich testantů je toho průkazným dokladem.
Býček z Kolovče
Prvním představovaným býkem je Lotos
AMT-074 ze Zemědělské a.s. Koloveč.
Matka je dcerou býka Bonsai, který také
pochází ze zdejšího chovu. Bába Lotosa
se narodila po přenosu embrya z matky
býků CZ 102294 301 (o. AMT-004 Etrepy).
Jak bába, tak prabába měly velice dobré
hodnocení zevnějšku a vysoké plemenné
hodnoty mléčné užitkovosti, dokladované ve fenotypu maximální laktací hodně
přes 10 tis. kg mléka. Matka Lotosa v září
loňského roku porodila třetí tele a její
mléčná užitkovost potvrzuje kvalitu rodiny. Její průměrný denní nádoj od otelení je na úrovni 38,5 kg mléka (4,57 %T
a 3,39 %B)!
Od potomstva Lotosa očekáváme vysoký
obsah tuku a bílkovin v mléce, optimální
tělesný rámec se solidním osvalením
a vynikajícími končetinami, což již ukazuje i sám Lotos.
ZD Nová Ves-Víska
Rodištěm tří býků této skupiny testantů
je úspěšný chov z okresu Havlíčkův
Brod. Largo HG-371 je synem Waldbranda a matky po Burakovi. Jako matka
býků byla vybrána již bába Larga
CZ 39515 961 po otci Regio. Také matka
Larga je otelená potřetí a podle průběhu
laktace lze opět očekávat překročení
desetitisícové hranice. Burak v původu
Larga přináší špičkové utváření vemen
a Waldbrand zase výrazně zvyšuje parametry masné užitkovosti potomstva,
36
C HOV SK OTU
CS02-testbulls fleckvieh.indd 36
BŘ EZEN
u kterého očekáváme větší tělesný rámec a bezproblémové končetiny.
Lambert HG-379 je synem Willeho z matky po Roibosovi. U Lamberta musím vyzdvihnout jeho bábu CZ 124074 502, která byla ve své době nejlepší plemenicí
zdejšího chovu. Tato dcera švýcarského
Pickela dala do chovu 4 dcery. Nejlepší
z nich (o. Imposium) je vybranou matkou býků, od které testujeme býka Lipan
HG-366. Matka Lamberta byla loni ze
zdravotních důvodů po pátém otelení
vyřazena, ale již má v chovu nástupkyni,
dceru Hadese.
Rodinu třetího býka už v našem programu velice dobře známe a potkává se s ní
řada chovatelů. Její zakladatelkou je
matka býků CZ 26969 502 (o. EB-423), od
které pocházejí býci SAL-077, RAD-145
a RAD-162. Její dcera po MOR-045 dala
do inseminace 4 býky: HG-200, UF-125,
UF-136 a RAD-233 a 4 další matky býků.
Další z jejích dcer je právě bábou býka
Luigi RAD-468, syna Vanela. Od této
matky býků je v chovu 5 dcer vybraných jako matky býků (v programu od
nich testujeme býky RAD-355, HG-360
a HG-359). Bába býka Luigiho je matkou
dvou testantů v našem programu, a to
MOR-204 a BCH-109. Také matka Luigiho je využívána jako dárkyně embryí,
testujeme od ní ještě býky RAD-434
a BCH-133.
ALA a.s. Řepníky
Stejně jako v Nové Vsi, i v Řepníkách vsadili na embryotransfer, pomocí kterého
se daří rozmnožovat nejkvalitnější plemenice v chovu. Leroy RAD-467 pochází
právě z jedné z těchto rodin. Zakladatelkou je dcera Bois le Vina UF-006, matka
býků CZ 018604 503, která se stala
skutečnou legendou chovu. Do inseminace dala 3 býky: RAD-120, RAD-190
a RAD-178, jehož potomstvo teď dělá radost řadě chovatelů. Její nejlepší dcerou
2014
17-03-14 13:49
CZ ČESTR plemenní býci nasazení do testace od dubna 2014
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
AMT-074 LOTOS
CZ 000739953032
28.8.2012 plem.: C100
Zem. a.s. Koloveč
CRV
81 83 77 84 78 80,3 G+
O: UBALM AMT-063
KDM:+708 PHkgM +0,09 PH%T +35 PHkgT +0,07 PH%B +30 PHkgB SIC
OM: BONSAI UF-094
M: 259194 932
MM: 106639 932
ML: 2
9 040
4,2
377
3,6 325
10 899
3,4
ML: 2
ø: 2
8 707
4
351
3,6 314
9 996
3,5
ø: 6
PH:
1156
-0,09
47
0,05
43
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
HG-371 LARGO
CZ 000801883061
3,8
3,8
0,06
413
328
37
3,5
3,6
-0,03
381
310
23
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000801903061
4,1
4,1
0,16
424
340
36
3,7
3,8
0,13
389
320
26
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000665298053
4,5
4,3
0,05
447
377
56
3,9
3,9
-0,05
390
336
36
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000801872061
3,7
3,7
-0,1
383
377
60
3,6
3,4
-0,14
372
349
43
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000796271031
3,7
3,7
-0,13
366
292
41
3,4
3,5
-0,02
331
276
37
je CZ 123460 503 (o. Gardian HEL-023),
která je bábou Leroye. Dvě její dcery jsou
matkami býků, v inseminaci působil její
syn BO-846 a testujeme další dva syny
AMT-059 a AMT-071. Při úctyhodné
mléčné užitkovosti prokazuje tato plemenice také výjimečnou vitalitu! Matka
OM:
MM:
ML:
ø:
455
397
př. v testu: 1 444 g
odchylka: 40
výška v kříži: 134 cm
605
482
3,8
3,6
516
417
př. v testu: 1 341 g
odchylka: -63
výška v kříži: 132 cm
403
392
3,5
3,4
7.11.2012 plem.: C100
Drhovský, Maršov
Reprogen, a.s., Planá nad Lužnicí
85 84 86 84 83 84,5 G+
O: EROGEN RAD-253
KDM: +1132 PHkgM -0,01 PH%T +48 PHkgT +0,18 PH%B +47 PHkgB
M: 200343 931
ML: 3
9 829
ø: 5
7 960
PH:
1094
3,5
3,5
SIC 120
WATERBERG HG-212
124188 502
2
11 216
3,6
4
10 545
3,7
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
RAD-470 LEROGEN
461
400
8.8.2012 plem.: C100
ZD Nová Ves-Víska
CRV
88 89 83 78 80 84,6 G+
O: VANEL RAD-272
KDM: +720 PHkgM +0,13 PH%T +39 PHkgT +0,01 PH%B +25 PHkgB
M: 296822 961
ML: 3 10 437
ø: 3 10 211
PH:
1481
361
333
SIC 120
RUSTICO RAD-271
123460 503
3
13 433
4,5
8
11 653
4,1
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
RAD-468 LUIGI
3,6
3,6
28.8.2012 plem.: C100
ALA, a.s. Řepníky
CRV
87 85 87 75 83 84,6 G+
O: VANEL RAD-272
KDM: +720 PHkgM +0,13 PH%T +39 PHkgT +0,01 PH%B +25 PHkgB
M: 224500 953
ML: 1
9 886
ø: 2
8 688
PH:
1140
423
361
SIC
ROIBOS ET RAD-212
124074 502
3
13 130
3,5
5
11 467
3,5
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
RAD-467 LEROY
př. v testu: 1 374 g
odchylka: -30
výška v kříži: 132 cm
př. v testu: 1 345 g
2.10.2012 plem.: C100
odchylka: -55
ZD Nová Ves-Víska
Jihočeský chovatel a.s. České Budějovice výška v kříži: 134 cm
84 84 84 84 83 83,8 G+
O: WILLE HG-329
KDM: +995 PHkgM -0,14 PH%T +30 PHkgT +0,07 PH%B +39 PHkgB
M: 296780 961
ML: 4 10 388
ø: 4
8 358
PH:
563
361
329
SIC
BURAK MOR-119
039515 961
2
10 060
4,2
6
9 327
3,9
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
HG-379 LAMBERT
3,3
3,3
19.8.2012 plem.: C100
ZD Nová Ves-Víska
CRV
80 82 85 83 84 82,5 G+
O: WALDBRAND HG-335
KDM: +553 PHkgM +0,04 PH%T +25 PHkgT +0,09 PH%B +25 PHkgB
M: 338021 961
ML: 2 10 852
ø: 2
8 686
PH:
721
371
352
př. v testu: 1 337 g
odchylka: -67
výška v kříži: 130 cm
IBIS UF-047
116000 208
8
9 184
8
8 859
387
354
př. v testu: 1 508 g
odchylka: 108
výška v kříži: 128 cm
SIC 131
3,8
3,8
353
340
3,5
3,4
325
305
Leroye byla po 3. otelení vyřazena, takže
od této exteriérově špičkové plemenice
již více potomků nebude.
Býček z Maršova
Chov pana Drhovského má již pevné
místo v našem šlechtitelském progra-
mu. Lerogen RAD-470 pochází z rodiny,
jejíž zakladatelka Esterka nadojila za
8 laktací 70 868 kg mléka a do chovu
dala tři matky býků. Jednou z nich je
právě matka Lerogena a matkou býků je
již i její dcera. V našem programu z této
rodiny testujeme ještě býka Inocent. l
CH OVS K OT U
CS02-testbulls fleckvieh.indd 37
B ŘE Z E N
2 0 1 4
37
17-03-14 13:49
K ONTAKTY
C H O VA T E L S K É V Ý S TA V Y A A K C E 2 0 1 4
29. 4., 30. 4., 9. 5., 19. 6.
21. 3.! změna, 22. 5., 22. 7., 16. 9., 20. 11.
Krmení v chladném ránu
Foto: Harrie van Leeuwen
22.–23. března
30. března–3. dubna
15. května
4. června
5. června
14. června
26. června
27.–28. června
2.–3. července
3.–5. července
11.–14. listopadu
Základní výběry a dražba býků masných plemen, Osík;
více na www.crvcz.cz
Základní výběry býků plemene C a H, Osík;
více na www.crvcz.cz
Swiss national show, Švýcarsko
TechAgro/Animal Vetex, Brno
Opařany
Chovatelské setkání, Zdislavice
Orlický pohár
Výstava hospodářských zvířat, Kroměříž
Kralovická zemědělská výstava, Hadačka
All Holland Dairy Show, Zwolle, Nizozemsko
Livestock Event, Birmingham, Velká Británie
Danish National Show, Herning, Dánsko
EuroTier, Hannover, Německo
Časopis Chov skotu je vydáván šestkrát ročně
společností CRV Publishing.
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE
Redakce:
CRV Czech Republic, spol. s r. o.
Vídeňská 340, 252 42 Vestec
tel.: +420 244 912 201
fax: +420 244 102 530
e-mail: [email protected]
D o j e ní
Vydavatel: Rochus Kingmans
Šéfredaktor: Jaap van der Knaap
e-mail: [email protected]
Redakce:
Ing. Simona Burešová, Ph. D.
e-mail: [email protected]
Metoda spol. s r. o.
e-mail: [email protected]
Květen (30. května) – Hlavním tématem květnového vydání Chovu skotu bude dojení. Dále Vás
veterinární lékař Pavel Kysilka seznámí s kryptosporidiózou telat. Jak léčit takto nemocná telata
a jak zamezit výskytu tohoto onemocnění na Vaší farmě?
Inzerce:
Tiskárna Didot, spol. s r. o., Jana Jaskulková
tel.: +420 602 728 388 / +420 543 215 538
fax: +420 515 550 948
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování:
Veeteelt, P.O. Box 454, 6800 Arnhem,
the Netherlands
tel.: +31 26 38 98 821
fax: +31 26 38 98 839
e-mail: [email protected]
Tisk:
Tiskárna Didot, spol. s r. o., Trnkova 119,
628 00 Brno-Líšeň
tel.: +420 543 215 538
e-mail: [email protected]
Chov skotu je zdarma doručován zákazníkům
společnosti CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací Jihočeský chovatel, a.s.,
Reprogen, a.s., De Heus a.s. a AGRO-partner s.r.o.
prostřednictvím pracovníků plemenářských středisek
společnosti CRV Czech Republic nebo pracovníků
partnerských organizací. Ostatní zájemci jej mohou
získat zdarma na výstavách nebo prezentacích
společnosti CRV Czech Republic.
Fotografie:
Z archivu Veeteelt, CRV Czech Republic, spol. s r. o.,
partnerských organizací, Martina Sasáková (19),
Lenka Nejdlová (21, 22) a Jana Čermáková (35).
Prohlášení:
Vydavatel neodpovídá za názory vyjádřené autory
jednotlivých příspěvků, ani nemusí zcela sdílet názory
těchto autorů. Snahou vydavatele je poskytovat
prostřednictvím Chovu skotu pravdivé a přesné
informace. Přesto nemůže být vůči společnosti
uplatňována žádná odpovědnost za chyby v obsahu
jednotlivých příspěvků. Všechna práva jsou vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být použita jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu
vydavatele.
MK ČR E 15326
ISSN 1801-5409
38
C HOV SK OTU
CS02-contacts.indd 38
BŘ EZEN
2014
17-03-14 13:14
Automatický systém
krmení Lely Vector
REVOLUCE V PŘÍPRAVĚ KRMENÍ
Uvědomili jste si někdy, kolik času strávíte
krmením vašich dojnic? Nový, flexibilní koncept
plně automatického krmení Vám významně ušetří
čas a Vašim slečnám zajistí krmení nonstop.
Je určený pro všechny chovatele skotu.
Lely Center v Soběslavi • Lely Center ve Svitavách
Tel.: +420 381 521 618, +420 702 202 357.
ROZVÍJET SE.
www.lely.com
CZ14003-DE-Vector-magazine-210x297-TL.indd
1
CS02-p39.indd
39
innovators in agriculture
3/14/2014
3:30:19 08:58
PM
17-03-14
CS02-p40.indd 40
12-03-14 16:03
Download

Březen - 5 MB