REPKA
+
Odborná pRíloha Časopisu
2015
1,20 €
MAXIMÁLNA
ÚRODA OLEJA
PT211
odrody súčasného sortimentu Pioneer, dosahujúce
• Moderné
vysoký obsah oleja v sušine semien.
výkonnosť pozorovaná v minulých rokoch v sieti pokusných
• Dobrá
pestovaní spoločnosti Pioneer v strednej Európe.
PT205 sa vyznačuje stredne skorým a PT211 stredne
• Hybrid
neskorým dozrievaním.
hybridných rastlín je nižšia, 155 - 165 cm, hybridy majú dobrú
• Výška
odolnosť voči poliehaniu.
• Obsah glukozinolátov je veľmi nízky, 11,0 - 14,5 (μmol/g).
VYSOKÝ
VÝNOS
DOBRÁ
OLEJNATOSŤ
VÝBORNÁ TOLERANCIA
VOČI CHOROBÁM
DuPont oválne logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti DuPont.
®,TM,SM sú ochranné známky spoločnosti Pioneer Hi-Bred. © 2014, PHII.
PT205
Editoriál
N
O výnosoch ešte nie je rozhodnuté
Recenzovaný časopis pre rastlinnú
produkciu
Ročník IV.
Predplatné, distribúciu a fakturáciu
zabezpečuje:
Vývoj osevných plôch repky na Slovensku niekedy až nelogicky
kolíše. Medzi rokmi 2009 – 2014 hovoríme o rozdieloch až
60-tisíc ha, s maximom 168-tisíc ha v roku 2010. V tomto roku je
repka vysiata (podľa odhadu predaného osiva) zhruba na výmere
Profi Press SK, s.r.o.
100-tisíc hektárov. Kým v minulom roku sme o takomto čase písali,
Dlhá 25, 949 01 Nitra
že Slovensko má našliapnuté na historicky najlepšiu repku, čo sa
odbyt – predplatné
v konečnom dôsledku aj naplnilo, tento rok je situácia iná.
Tel.: +421 37 31 41 143
Mobil: +421 948 050 971
e-mail: [email protected]
Repky sú mimoriadne nevyrovnané. Niekde prerastajú, inde
medzerovite vzchádzajú a na viacerých miestach sa dajú očakávať
vyorávky. Problémy nastali už pri zakladaní porastov. Situáciu
dosť skomplikovala legislatíva EÚ zákazom neonikotinoidových
Adresa redakcie
Dlhá 25, 949 01 Nitra
moridiel, v dôsledku čoho sa rada škodcov premnožila. Veľkým problémom jesene boli skočky. V rade
podnikov sa ošetrovalo insekticídne aj dvakrát. Vyššie úhrny zrážok vytvorili vhodné podmienky
na rozšírenie chorôb ako pleseň sivá, fómova škvrnitosť a fómova hniloba. Vo väčšine porastov vraj
môžeme na jar očakávať výskyt fómovej hniloby.
Redaktor
O výnosoch však ešte nie je rozhodnuté. O tom, aká bude úroda rozhodne najbližšie obdobie a vývoj
Ing. Adela Gálová
počasia v apríli a máji. Každopádne však už teraz je zrejmé, že v pôde bude málo minerálneho dusíka.
Tel.: +421 37 31 41 144
Aj preto by prvá dávka nemala byť znižovaná, naopak, treba počítať s tým, že repky budú po zime
Mobil: +421 948 050 973
hladné.
e-mail: [email protected]
Stále častejšie sa hovorí o jesennom hnojení repky, ako o bežnej súčasti pestovateľských technológií.
Kto tento zásah pred zimou nestihol, mal by o to viac hnojiť na jar. S čím a v akých dávkach, aj o tom
Manažéri inzercie
Ing. Juraj Vrabec
Tel.: +421 37 31 41 141
Mobil: +421 616 641
e-mail: [email protected]
Ing. Petra Poláková
bude pojednávať táto príloha, ktorú, ako budete môcť ďalej vidieť, sme sa v tomto roku rozhodli spojiť
s ďalšou samostatnou prílohou Roľníckych novín – Agronóm. Dôvodom bolo pred otvorením sezóny
priniesť komplexnejší prehľad informácií, ku ktorým prehľad prípravkov na ochranu rastlín bezpochyby
patrí. Ide o veľmi efektívny zásah. Tak napríklad fungicídy sa stávajú významným intenzifikačným
vstupom a vychádzajú aj v suchých rokoch, kedy nie je tak intenzívny výskyt chorôb. Z rôznych zdrojov
sa uvádza, že fungicídne ošetrenie na jar môže zvýšiť úrodu o 5 – 15 %.
V tabuľkovej prílohe si budete môcť porovnať účinnosti jednotlivých pesticídov, pôsobenia
Tel: +421 372 420 002
a ďalšie potrebné odporúčania, ktoré vám spolu s odbornými článkami v tejto prílohe môžu pomôcť
Mobil: +421 903 555 538
pri zostavovaní pestovateľskej technológie. Pretože aj keď vlaňajší úspech zrejme v tomto roku
[email protected]
nezopakujeme, ale ako sme už spomínali, o výnosoch ešte nie je rozhodnuté.
Redakcia nezodpovedá za vecnú a jazykovú
správnosť inzerátov.
Obsah
Grafik
Dušan Neubauer
Vydáva Profi Press s.r.o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
Tel.: +421 37 31 41 143
http://www.profipress.sk
Adela Gálová
4Najvýznamnejšie hubové choroby repky ozimnej
8Desatoro pestovania repky olejnej ozimnej
11Agronóm – Komplexná ochrana repky
28 Efektívne hnojenie ozimnej repky na jar
30 Výživa a stimulácia repky ozimnej v priebehu vegetácie
32 Jarná prehliadka repky
34 Technika pre hnojenie repky hnojovicou
38Perspektívy cien repky v r. 2015
www.rno.sk
3
Repka
Najvýznamnejšie hubové
choroby repky ozimnej
Vo vegetačnom roku 2014/2015 je repka ozimná na Slovensku vysiata na výmere približne 100 000 ha.
V súčasnosti, v období prezimovania, je väčšina porastov repky ozimnej v dobrom zdravotnom aj
kondičnom stave. Od prezimovania a od vývoja repky na jar závisí, či aj v roku 2015 dosiahneme také
vysoké úrody ako v minulom roku.
Podmienky pre
rozšírenie chorôb
a vývoj repky na jeseň
v rokoch 2013 a 2014
Jeseň v roku 2013 bola suchá,
v októbri na väčšine územia
Slovenska padlo len minimálne
množstvo zrážok. Aj v decembri boli zrážky výrazne nižšie
v porovnaní s dlhodobým normálom. Podmienky pre rast a vývoj
repky ozimnej počas jesene
a zimy 2013/2014 boli dobré a nižšie úhrny zrážok spôsobili, že
v porastoch bol minimálny výskyt
chorôb.
V roku 2014 bola jeseň veľmi
teplá s vyššími úhrnmi zrážok,
v porovnaní s rokom 2013. Už
pri vzchádzaní repky ozimnej
bolo na niektorých lokalitách
pozorované padanie vzchádzajúcich rastlín. Laboratórne testy
potvrdili prítomnosť patogéna
Phoma lingam v poškodených
pletivách rastlín repky. Patogén
Phoma lingam je známy najmä
ako pôvodca nebezpečného
ochorenia repky – fómovej hniloby koreňov a stonky, ale môže
zapríčiniť aj padanie klíčiacich
a vzchádzajúcich rastlín. Padanie
klíčiacich rastlín sa môže vyskytnúť na mladých rastlinách repky.
Jedná sa o komplexné ochorenie
mladých, klíčiacich i vzchádzajúcich rastlín, ktoré môže okrem
druhu Phoma lingam spôsobiť viacero patogénov. Jedná sa najmä
o zástupcov z rodu Pythium,
Olpidium brassicae a Alternaria
brassicae. Najčastejšie huby napádajú hypokotyl, na ktorom sa
vytvorí hnedá, vodnatá škvrna.
Hypokotyl postupne sčernie,
Repka vo fáze listovej ružice, optimálny čas pred prezimovaním.
zaškrtí sa a rastlina býva v mieste
napadnutia nitkovito zúžená,
stráca stabilitu i pevnosť a padá.
Koreňový systém napadnutých
rastlín sa zle rozvíja, korene
druhého a tretieho rádu odumierajú a rastliny sa dajú ľahko
vytiahnuť z pôdy. Priama škodlivosť ochorenia spočíva v odumieraní napadnutých klíčiacich
rastlín, čo znižuje počet rastlín na
jednotku plochy a priamo negatívne ovplyvňuje budúcu úrodu
repky. V niektorých prípadoch
môže padanie spôsobiť značné
ekonomické straty, najmä na ťažších, zlievavých pôdach. Výskyt
ochorenia podporuje vytvorenie
pôdneho prísušku, nedostatok
vzduchu v pôde a vysoká vlhkosť
pôdy.
Fómová hniloba
K najškodlivejším chorobám
repky ozimnej v jesennom období
patrí fómová hniloba koreňov
a stonky. Ochorenie môže byť jednou z príčin vyzimovania repky.
Menej škodlivá forma ochorenia
– fómová škvrnitosť listov sa prejavuje bledými škvrnami s tmavým okrajom a v strede škvŕn sa
nachádzajú drobné čierne bodkovité útvary – pyknidy. Za vhodných podmienok patogén infikuje
koreňové krčky rastlín. Najskôr
sa na stonke, tesne nad povrchom pôdy objavujú sivé škvrny
s tmavým okrajom. Na škvrnách
sa vytvára veľké množstvo drobných, čiernych pykníd. Patogén
postupne preniká do pletív, rozrušuje ich, pričom korene podliehajú hnilobe a silne napadnuté
rastliny odumierajú. Priebeh
choroby má rýchlejší priebeh ak
padne na jeseň väčšie množstvo
zrážok, je mierna zima a vyššia
snehová pokrývka porastov. Ak
napadnuté rastliny počas zimy
neodumrú a pokračujú v raste na
jar, dochádza k prenikaniu patogéna hlbšie do stonky a narušeniu vodivých pletív, čo má za
následok núdzové dozrievanie
a políhanie rastlín. Podmienky na
jeseň v roku 2014, najmä vyšwww.rno.sk
4
Repka
šie úhrny zrážok v septembri
a v októbri, vytvorili vhodné prostredie pre rozšírenie fómovej hniloby v porastoch repky.
Aj poškodenie koreňov rastlín
škodcami, napríklad kvetárkou
kapustovou, môže byť jednou
z príčin rozšírenia chorôb v porastoch repky ozimnej. Poškodenia
spôsobené škodcami uľahčujú
prenikanie patogénov do rastlinných pletív, pričom samotní
škodcovia môžu napomáhať
rozširovaniu spór patogénov.
Rozšírenie škodcov hrozí najmä
pri používaní insekticídne nenamorených osív.
Pleseň kapustová, sivá,
aj múčnatka
Kým suché podmienky na jeseň
v roku 2013 neumožnili výraznejšiu infekciu poškodených koreňov
rastlín repky a poškodenie koreňov kvetárkou kapustovou prakticky neovplyvnilo zdravotný stav
porastov, v roku 2014 je situácia
odlišná.
Pri vyšších teplotách a vyššej
vlhkosti sa na jeseň na rastlinách
repky môžu objaviť aj symptómy
plesne kapustovej, plesne sivej
Prerastené rastliny repky na jeseň vo fáze predlžovacieho rastu.
i múčnatky. Pleseň sivá môže spôsobiť žltnutie, vädnutie a odumieranie rastlín. Veľmi nápadný je
sivý hustý povlak mycélia a konídionosičov s konídiami, nachádzajúci sa na napadnutých listoch.
Symptómy plesne kapustovej sa
prejavujú vo forme žltých škvŕn
na listoch. Na spodnej strane listov, na škvrnách je dobre viditeľný
jemný, biely povlak fruktifikačných orgánov huby, ktorými sa
Väčšina
porastov
repky ozimnej
je v súčasnosti
v dobrom
zdravotnom aj
kondičnom stave.
Porovnanie vegetačného vrcholu rastlín repky vo fáze listovej ružice (v strede) a vo fáze predlžovacieho
rastu.
www.rno.sk
5
rozširuje v poraste. Hoci pleseň
kapustová nespôsobuje v našich
podmienkach odumieranie rastlín
repky na jeseň, pri silnom napadnutí môže spôsobiť odumieranie
listov. Rozvoj plesne kapustovej
podporuje vysoká vlhkosť, ovlhčenie listov a vysoká hustota porastov.
Teplé počasie na jeseň ovplyvnilo aj rast a vývoj repiek, ktoré
mali tendenciu prerastať. Preto
bolo potrebné repky regulovať.
Je dôležité, aby rastliny repky prezimovali v rastovej fáze listovej
ružice a neprešli do fáze predlžovacieho rastu. Optimálny stav
je vtedy, ak má repka vyvinutú
listovú ružicu a vegetačný vrchol
Repka
je tesne (1 – 2 cm) nad povrchom
pôdy. Stonka a rastový vrchol by
sa nemali na jeseň predlžovať. Na
jeseň bolo vhodné použiť fungicídny prípravok s morforegulačným účinkom, ktorý by zabránil
výraznejšiemu rozšíreniu fómovej
hniloby.
Stále častejšia jarná
morforegulácia
Ošetrenie porastov repky ozimnej proti hubovým chorobám
na jar je potrebné vykonať na
základe aktuálneho zdravotného
stavu porastov. V posledných
rokoch sa stále častejšie využíva
jarné ošetrenie porastov repky
ozimnej fungicídmi s morforegulačným účinkom. Fungicídne
ošetrenie nie je možné zanedbať najmä v prípade vysokého
rizika rozšírenia fómovej hniloby.
Aplikácia prípravkov s morforegulačným účinkom zlepšuje
celkovú štruktúru porastu, podporuje vetvenie rastlín, podporuje tvorbu väčšieho množstva
šešúľ, ovplyvňuje výšku rastlín
a zabezpečuje skrátenie a spevnenie stonky. Regulovať by sa nemali
porasty s poškodenými a slabými
Škvrny s pyknidami na listoch spôsobené patogénom Phoma lingam.
rastlinami (priemer koreňového
krčka menší ako 5 mm). V optimálnom stave by mali mať rastliny
dobre vyvinutý koreň, s priemerom koreňového krčka 10 mm.
V riedkych porastoch a v poras-
toch s optimálnym počtom rastlín
(40 – 60 rastlín na m2) sa odporúča
aplikovať fungicídy s morforegulačným účinkom čo najskôr na
jar (na začiatku fázy predlžovacieho rastu), pri výške rastlín 10 –
15 cm. Ak sú porasty prehustené,
fungicídy sa odporúča aplikovať
neskôr (na konci predlžovacieho
rastu), pri výške rastlín 40 – 60 cm.
S ošetrením netreba vyčkávať,
keď v dôsledku nepriaznivých
podmienok počas zimy ostali
porasty preriedené a je potrebné
zahustiť porast a samozrejme
v prípade vysokého infekčného
tlaku patogéna Phoma lingam
a vytvorení podmienok vhodných
pre rozšírenie fómovej hniloby po
prezimovaní.
Infekčný tlak chorôb je možné
výrazne znížiť aj včasnou a účinnou ochranou proti stonkovým
krytonosom, ktorí poškodzujú
stonky a uľahčujú prenikanie
patogénov do rastlín.
Dôležitým faktorom
v procese vývoja bielej
hniloby
Biela hniloba, ktorú spôsobuje
huba Sclerotinia sclerotiorum
patrí medzi najdôležitejšie choroby repky ozimnej v období kvitnutia a dozrievania. Aj v minulom
roku sa toto ochorenie v dôsledku
intenzívnejších zrážok v období
kvitnutia objavovalo vo väčšine
Symptómy bielej hniloby v poraste repky ozimnej.
www.rno.sk
6
Repka
Od prezimovania a od
vývoja repky na jar
závisí, či aj v roku
2015 dosiahneme
také vysoké úrody
ako v minulom
roku.
porastoch repky. Napriek prognózam, pri ktorých sa predpokladal vyšší výskyt bielej hniloby
(RN 4. 6. 2014) bol výskyt bielej
hniloby v porastoch počas dozrievania nízky a vo väčšine porastov
počet rastlín so symptómami bielej hniloby nepresiahol 5 %.
Kým v roku 2012 bolo infikovaných priemerne len 0,4 %
zo všetkých odobratých korunných lupienkov, v roku 2013 to
bolo 4,69 % a v roku 2014 bolo
patogénom Sclerotinia sclerotiorum v priemere infikovaných až
16,01 % korunných lupienkov.
Najviac napadnutých lupienkov
bolo zistených v termínoch 18. 4,
25. 4. a 5. 5., pričom percento
napadnutých lupienkov odobratých z jednotlivých porastov ozimnej repky sa pohybovalo od 19
do 43 %.
Dôležitým faktorom v procese
vývoja bielej hniloby sú poveternostné podmienky. Daždivé
obdobie, ktoré v roku 2014 pretrvávalo od polovice apríla prakticky až do konca kvitnutia repky
ozimnej bolo vhodné pre vznik
infekcií a rozvoj bielej hniloby.
Preto v roku 2014 bolo vysoké
riziko rozšírenia bielej hniloby
v porastoch repky ozimnej.
Nedostatok zrážok v júni a včas
vykonané ochranné fungicídne
Uschnutá rastlina so symptómami fómovej hniloby koreňov a stonky
počas dozrievania.
ošetrenia zabránili výraznejšiemu
rozšíreniu bielej hniloby a vyšším
stratám na úrode.
Napríklad pri hodnotení výskytu
bielej hniloby v poloprevádzkových pokusoch na lokalitách Hul
(okres Nové Zámky), Prašice (okres
Topoľčany) a Galovany (okres
Liptovský Mikuláš) vo fungicídne
ošetrených variantoch a variantoch bez fungicídneho ošetrenia
boli zistené veľké rozdiely. Kým vo
variantoch fungicídne ošetrených
bolo zistené priemerné napadnutie len 1,55 %, tak vo variantoch
neošetrených bolo priemerne
napadnutých až 3,09 % rastlín.
Účinnosť fungicídov závisí najmä
od termínu aplikácie a nízky
výskyt bielej hniloby i dosiahnutá účinnosť fungicídov v roku
2014 poukazuje na ich aplikáciu
v optimálnom termíne. Podobné
výsledky boli zistené aj v roku
2013, keď v ošetrených variantoch
bolo napadnutých priemerne
1,80 % rastlín a v neošetrených
variantoch bolo napadnutých až
7,32 % rastlín.
Verticíliové vädnutie
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2014
patrilo verticíliové vädnutie k najrozšírenejším chorobám repky
ozimnej. V roku 2014 bol výskyt
verticíliového vädnutia v porastoch repky oveľa vyšší a počet
rastlín so symptómami ochorenia, v závislosti od lokality, sa
najčastejšie pohyboval v rozmedzí
od 10 do 40 %. Na niektorých
Porovnanie priemerného výskytu bielej hniloby a verticíliového vädnutia rastlín [%] v neošetrených
a fungicídne ošetrených variantoch v poloprevádzkových pokusoch na lokalitách v Prašiciach, Huli
a Galovanoch v rokoch 2012, 2013 a 2014.
Variant
Ošetrené
Neošetrené
2012
-
Biela hniloba
2013
1,80
7,32
2014
1,55
3,09
Verticíliové vädnutie
2013
4,86
12,18
2012
8,80
23,88
www.rno.sk
7
2014
34,69
56,40
lokalitách však napadnutie rastlín bolo vysoké a dosahovalo 70
– 80 %. Huby Verticillium spp.,
ktoré ochorenie spôsobujú, často
infikujú najmä rastliny poškodené
na jar stonkovými krytonosmi.
V tomto prípade platí, že dobre
zvládnutá ochrana proti týmto
škodcom repky na jar, dáva predpoklad pre nízky výskyt verticíliového vädnutia rastlín.
Aj v roku 2014 sa potvrdilo, že
fungicídne ošetrenia vykonané
v období kvitnutia proti bielej
hnilobe tiež účinkujú aj proti
patogénom spôsobujúcim verticíliové vädnutie. Pri vysokom
počte napadnutých rastlín je však
fungicídna účinnosť použitých
prípravkov nižšia. V roku 2014
bol počet napadnutých rastlín
vo fungicídne ošetrených variantoch 34,69 % a vo variantoch bez
ošetrenia bolo napadnutých až
56,40 % rastlín (fungicídna účinnosť 38,51 %). V roku 2013 v poloprevádzkových pokusoch bolo
vo variantoch bez fungicídneho
ošetrenia zaznamenaných v priemere 12,18 % rastlín so symptómami verticíliového vädnutia a vo
variantoch fungicídne ošetrených
bol priemerný počet napadnutých rastlín 4,86 % (fungicídna
účinnosť 60,10 %).
Ošetrenie prípravkami obsahujúcimi účinnú látku azoxystrobin,
od štádia žltého púčika až do
začiatku kvitnutia, účinkuje nielen proti bielej hnilobe, ale môže
čiastočne pôsobiť aj proti patogénom spôsobujúcim verticíliové
vädnutie. V mnohých pokusoch
malo použitie fungicídu vplyv aj
na zvýšenie úrod repky (green
efect). Z ochranných opatrení je
dôležitá aj prevencia. V záujme
obmedzenia výskytu mikrosklerócií v pôde, by sa na pozemku
pred repkou nemali pestovať
kapustovité medziplodiny. Ďalšou
možnosťou zníženia potenciálu
inokula je boj proti kapustovitým
burinám.
Ing. PETER BOKOR, PhD.
Katedra ochrany rastlín
SPU v Nitre
FOTO – AUTOR
Repka
Desatoro pestovania
repky olejnej ozimnej
Stále zaujímavou plodinou spomedzi všetkých pestovaných v našom poľnohospodárstve na Slovensku
je repka olejná. Pri minimálne priemernej úrode je to zisková plodina a sú to prvé peniaze získané
v danom vegetačnom roku.
Výrazné sucho pri zakladaní
porastov, ktoré sa v posledných
rokoch často vyskytovalo (občas
sú aj výnimky, kedy je nadpriemerne vlhko) a veľakrát aj v priebehu celej vegetácie, podmieňuje
posuv pestovateľských oblastí
repky olejnej do vyšších polôh.
Pre dosiahnutie priemerných
až vyšších úrod pri repke olejnej
je potrebné dodržať určité agrotechnické zásady.
Výber vhodného
pozemku –
predplodiny
Aj keď si už v súčasnej dobe
ani neviem predstaviť na podnikoch, kde sa pestuje repka olejná
už viac rokov, že môžu existovať
plochy – pozemky, kde sa repka
(poprípade slnečnica) nepestovala
minimálne 3 roky dozadu, predsa
je výber vhodného pozemku jedným zo základných ukazovateľov
pre efektívne pestovanie repky.
Prečo efektívne – efektívnejšie?
Pri sejbe do pôdy, na ktorej sa
repka olejná (slnečnica) nepestovala vôbec, alebo viac rokov, je
predpoklad zdravého prostredia
pre vzídené rastliny a tým aj ich
zdravého vývoja (odhliadnuc od
výskytu škodcov). Takéto rastliny
vytvárajú predpoklad pre ich lepšie prezimovanie a odpadá pri
nich jesenná ochrana proti chorobám a často aj proti škodcom.
k živinám nie len z vrchnej časti
ornice a lepšie odoláva prípadnému suchu a ostatným nepriazňam počasia (napr. silnému vetru).
Konečné slovo pri príprave
pôdy hovorí práve prebiehajúce
počasie: nadmerná vlhkosť alebo
sucho, za ktorých je príprava pôdy
veľmi sťažená. Pôda pred sejbou
repky olejnej by mala byť pripravená ako v záhradke a potom
by aj samotná sejba bola ideálna
s dobrým vyrovnaným vzchádzaním, pravidelným rozmiestnením
jedincov, čo by výrazne uľahčilo
rozhodovanie pri regulácii jesenného rastu repky olejnej.
Príprava pôdy
Dôležitým faktorom v procese
pestovania repky olejnej je príprava pôdy, od ktorej sa odvíja jej
kompletnosť vo vzchádzaní, čo sa
odzrkadlí pri jej ďalšom, hlavne
jesennom, vývoji.
Od prípravy pôdy závisí aj vývoj
koreňa. Po klasickej orbe je koreň
na jeseň vyvinutý – rovný, nezakrivený a rastlina má lepší prístup
Výživa pred sejbou
Alfou a omegou pri pestovaní
repky olejnej je výživa. Ak chceme
aby repka mala z čoho rásť
a vytvárať dostatočné množstvo
ako nadzemnej tak aj podzemnej
hmoty, je nevyhnutná aj jesenná
Poškodenie byľomorom.
výživa či už v podobe priemyselných hnojív, alebo v podobe
organických hnojív.
Na základe výsledkov viacročných pokusov sme dospeli
k názoru, že repka olejná potrebuje pred sejbou minimálne 30 kg
dusíka a vyvážený stav ostatných
prvkov. Dávku dusíka na jeseň
treba prispôsobiť aj množstvu
pozberových zvyškov na pôde,
ktoré na svoj rozklad odoberajú
dusík z pôdy. Repka olejná je
plodina, ktorá tiež výrazne reaguje na nedostatok bóru. Jeho
nedostatok sa dopĺňa pre rastlinu
foliárnou aplikáciou – v podobe
listových hnojív s rýchlym účinkom
v prípade jeho nedostatku a tiež
nedostatku ostatných prvkov.
Termín sejby a hustota
Termín sejby je dôležitý
z pohľadu dosiahnutia požadovanej rastovej fázy na jeseň
a vytvorenia dostatku asimilátov,
potrebných pre dobré prezimovanie repky. Optimálna fáza repky
olejnej pred ukončením vegetácie
je vytvorenie 6 – 8 listov s priemerom koreňového krčka 8 až
14 mm.
V minulých dobách platili určité
termíny sejby pre jednotlivé
výrobné oblasti. Zmena klimatických pomerov v súčasnej dobe
posúva v niektorých regiónoch
termíny sejby (zachytenie vlahy)
na začiatok augusta. Odporúčať
termín sejby pre jednotlivé
regióny by bolo z mojej strany
veľmi trúfalé, pokiaľ nežijem
v danom prostredí a nepoznám
klimatické pomery posledných
rokov, nemám šancu správne určiť
termín sejby. Odporúčam však
www.rno.sk
8
Repka
výsev vždy ošetreného osiva. Na
jeseň r. 2014 som už našla hrčky
na koreňoch, ktoré spôsobuje
larva krytonosa kapustového a to
je hlavne následok viacnásobného siatia neošetreného osiva.
Dodržať odporučený výsevok či už pri hybridoch, alebo
odrodách, je ešte stále boľavou
stránkou niektorých pestovateľov repky olejnej. Treba si uvedomiť, že prehustená repka je
náchylnejšia na choroby (hustota
vytvára ideálna mikroklíma pre
šírenie patogénov) a tiež horšie
odoláva nepriazňam počasia – silnému vetru. Tiež ochrana proti
škodlivým činiteľom (choroby,
škodcovia) je ťažšia. Kontaktné
insekticídy, ktoré sa často aplikujú
proti škodcom nedokážu pokryť
celú rastlinu (všetkých škodcov)
a nastáva problém v podobe zlikvidovania škodcami veľkej časti
úrody. Podobný problém nastáva
aj pri ošetrení proti chorobám.
Z dlhoročných výsledkov z pokusov môžeme povedať, že ideálna
hustota u línie – odrody je 35
– 45 rastlín na m2, u hybridov 25
– 35 rastlín. Rastliny pri takejto
hustote sú pevné, rozvetvené už
zo spodnej časti stonky, dobre
ochrániteľné pred škodcami
a chorobami.
Jesenné fungicídne,
morforegulačné,
insekticídne
a herbicídne ošetrenie
Ako som už spomínala, časté
pestovanie repky olejnej po sebe
zanecháva v pôde vysoké množstvo patogénneho materiálu,
ktorý následne atakuje mladé
rastliny hneď po ich vzídení.
V závislosti od odrôd (hybridov)
sa za vhodných podmienok pre
vznik choroby príznaky fómovej
hniloby objavujú už na klíčnych
listoch, odkiaľ potom prerastajú
na všetky nadzemné orgány
a tiež aj na koreňový kŕčok. Takto
poznačená repka olejná nedáva
predpoklad dobrého prezimovania. Aby sme zabezpečili – vytvorili pre rastlinky čo najvhodnejšie
podmienky pre prezimovanie,
Veľmi často sa v posledných rokoch na jeseň stretávam
so zaburinenými porastmi.
musíme počítať s fungicídnou
ochranou, ktorú spájame zároveň
aj s morforeguláciou rastliny.
Pár rokov dozadu, keď prvým
novembrom začínalo v prírode
zimné obdobie, rastliny prirodzene zastavili svoj rast a prešli
do vegetačného kľudu. V súčasnej dobe – „zima“ 2014 a dodnes
(24. 1. 2015) aj tá tohoročná
(okrem severných regiónov)
vytvára podmienky pre celoročné
vegetovanie rastlín a tak aj pre
parazitáciu chorôb a prerastanie
vegetačného vrcholu pri repke
olejnej. Máme množstvo dobrých
morforegulátorov zároveň s fungicídnym účinkom, ale rozhodne
s týmito prípravkami netreba
experimentovať v podobe znížených, poprípade delených dávok.
Naše pokusy potvrdili, že na zastavenie prerastania vegetačného
vrcholu za súčasných klimatických
podmienok treba rozhodne aplikovať plnú odporučenú dávku
morofregulátora, poprípade fungicídu s morforegulačným účinkom. Polovičné dávky nedokážu
prerastanie vegetačného vrcholu
razantne zastaviť. V prípade, že
repka bola siata veľmi zavčasu(začiatok augusta) a ešte koncom novembra sú vysoké denné
aj nočné teploty, ktoré podporujú
rast repky, je možné ešte apliko-
vať niektorý z lacnejších povolených regulátorov rastu (napr.
Retacel).
Veľmi často sa v posledných rokoch na jeseň stretávam so zaburinenými porastmi.
Pestovateľ si necháva herbicídnu
ochranu až na jar – podľa toho
ako prezimuje repka. Musíme si
uvedomiť, že buriny odoberajú
kultúrnej rastline výživu, vlahu
a tiež, že s mnohými burinami
sa ľahšie bojuje na jeseň ako
na jar.
Okrem chorôb v posledných
rokoch sa na mladých rastlinkách
hneď po vzídení objavujú skočky(kapustová, repková), ktoré
dokážu za pár dní zlikvidovať celý
porast. Ich intezívny výskyt treba
očakávať za slnečného a skôr
suchšieho počasia. Ošetrenie
povolenými insekticídmi (kontaktné) treba viacnásobne opakovať, pokiaľ chceme porast
ochrániť pred týmito vysoko
agresívnymi škodcami. Aby toho
nebolo dosť, naopak za vlhkého
počasia ničia repku slizniaci (v niektorých regiónoch dokázali aj na
jeseň 2014 zlikvidovať hektáre
povzchádzanej repky). S ošetrením sa neoplatí čakať, hneď, pri
počiatočných výskytoch slizniakov
a pri predpoklade vlhkého počasia, treba ošetrovať.
Nastupujú piliarka repková,
siatica oziminová, proti ktorým
poväčšine bojujeme spoločne
ošetrením povoleným insekticídom. Sú to agresívni škodcovia,
ktorí dokážu z už pomerne pekne
vyvinutých rastlín repky vytvoriť holožer. V posledných tokoch
teplé jesene a zimy vytvorili
vhodné podmienky aj pre premnoženie hrabošov, ktoré aj pod
prípadnou snehovou prikrývkou
dokážu porasty repky v značnej
miere zredukovať.
Naše pokusy potvrdili, že na zastavenie prerastania vegetačného
vrcholu za súčasných klimatických podmienok treba rozhodne
aplikovať plnú odporučenú dávku morforegulátora.
www.rno.sk
9
Repka
Skoré jarné
prihnojenie – výživa
Pre dosiahnutie vysokých úrod
sú rozhodujúce jarné dávky
dusíka. Využitie úrodového
potenciálu repky olejnej spočíva v plynulom zásobovaní živinami a tým pokrytie jej značne
vysokých nárokov na minerálnu
výživu, pričom hlavné postavenie
v jej výžive má dusík.
Dusík je potrebné aplikovať
veľmi zavčasu, aby ho mala repka
„vždy k dispozícii“ v čase jarnej
regenerácie.
Počas jarnej vegetácie sa osvedčil pri repke postup delených
dávok dusíka. Napríklad pri celkovej dávke dusíka 180 kg.ha-1
je treba túto rozdeliť na regeneračnú 100 kg.ha-1 (aj túto je
možné rozdeliť na dvakrát – 50 kg
a o 10 dní 50 kg N), produkčnú
40 – 50 kg. ha-1 a kvalitatívnu 30
– 40 kg.ha-1. Regeneračná dávka
dusíka je dôležitá pre dosiahnutú úrodu repky, ale musí
byť doplnená o síru – najvyššie
nároky na tento prvok má repka
pri počiatočnom jarnom raste,
(jej dostatok podmieňuje efektívne využitie dusíka rastlinou).
V období sucha po otvorení vegetácie je výhodnejšie dodať všetky
živiny rastlinám foliárnou aplikáciou, kedy ich majú k dispozícii
k okamžitému využitiu.
Veľakrát je vhodné spolu s aplikáciou insekticídov, poprípade
fungicídov, pridať aj roztopenú
močovinu (podľa uváženia a predchádzajúcej sumy aplikovaného
hnojiva). Repka sa po aplikácii
takejto kombinácie odvďačí rýchlym rastom a dobrou vitalitou
porastu.
Ošetrenie
prezimovaných
porastov
V období, keď sa prebúdza vegetácia, prebúdzajú sa aj škodcovia a choroby. Skôr ako začneme
riešiť ochranu proti škodlivým
činiteľom a skoré prihnojenie –
urobíme si podrobnú prehliadku
prezimovaných rastlín. Ak je stav
repky uspokojivý s dostatočným
Z dlhoročných výsledkov z pokusov môžeme povedať, že ideálna
hustota u línie – odrody je 35 – 45 rastlín na m 2, u hybridov 25 – 35
rastlín.
počtom dobre prezimovaných
jedincov na m2, robíme všetky
opatrenia pre zabezpečenie podmienok na dosiahnutie čo najvyšších úrod. V prípade, že jarné
prebúdzanie repky je pomalé aj
po predchádzajúcom prihnojení,
podporíme rýchly štart rastu niektorým zo „životabudičov“.
Po dosiahnutí plusových nočných aj denných teplôt treba
vyložiť na pole žlté lepové dosky
(poprípade žlté misky) a sledovať
prvé nálety krytonosa repkového
a štvorzubového. V prípade, že
nájdete na nástrahách v priebehu 2 – 3 dní 6 – 8 dospelých
chrobákov (v poraste ich býva
schovaných podstatne viac) treba
uvažovať o insekticídnej ochrane
a to najlepšie v čase, keď svieti
slnko a všetky dospelé chrobáky
sa začnú vyhrievať a vyliezať.
Upozorniť na prítomnosť spomínaných škodcov nás môžu aj čerstvé požerky na listoch. Škodca sa
musí napásť, spáriť (a tu je najideálnejší termín aplikácie insekticídu) a potom kladie vajíčka
do vytvárajúcich sa stoniek rastlín a listov. Ošetrenie v štádiu,
keď sú larvy vyvinuté a vyžierajú
hlavnú stonku (larva krytonosa
repkového) a listovú stonku (larva
krytonosa štvorzubového) je už
neskoré. Takto poškodená rastlina stráca pevnosť stebla, nehovoriac o narušení prívodu živín do
vytvárajúcich sa šešúľ.
V tomto období sa rozhodujeme
podľa stavu napadnutia chorobami (fómová hniloba, alternáriova škvrnitosť) aj o fungicídnom
ošetrení repky olejnej. V prípade,
že je porast relatívne zdravý,
odložíme fungicídne ošetrenie až
do kvetu.
Ošetrenie počas
vegetácie po kvitnutie
V tomto období nasleduje
takmer pravidelný výskyt škodcu
(v závislosti od lokalít), ktorý
dokáže výrazne zredukovať úrodu
v prípade, že si ho pár dní nevšimneme – blyskáčik repkový. Začína
sa objavovať už hneď ako sa začínajú vytvárať puky, hoci škody
spôsobuje až keď sa dá do pukov
zavŕtať a vyhrýzť celý ich obsah,
následkom čoho poškodené puky
odpadnú a je po úrode. Veľakrát
sa spolu s blyskáčikom objavujú
už aj prví „prieskumníci“ krytonosa šešuľového a likvidujeme ich
spoločne s blyskáčikom.
Ošetrenie do kvetu
proti škodcom
a chorobám
Medzi posledné vstupy do
porastov repky olejnej patrí aj
insekticídne ošetrenie proti šešuľovým škodcom – byľomora kelového a krytonosa šešuľového,
spolu s fungicídnym ošetrením
proti bielej hnilobe, fómovej hnilobe a i. na šešuliach. Škodcovia
sa objavujú pri objavení prvých
žltých kvetoch a hľadajú práve sa
vytvárajúce malé šešuľky (samička
byľomora kelového), do ktorých
vpichom kladú vajíčka, z ktorých
sa po pár dňoch (v závislosti od
počasia) vyliahnu malé smotanové larvy, postupne sa negatívnou činnosťou lariev šešuľky
deformujú, pukajú a semienka
vypadávajú. Samička krytonosa
šešuľového kladie po jednom
vajíčku a vyliahnuté larvy sa živia
obsahom vyvíjajúcich sa semienok. Podľa dlhoročných skúseností a výsledkov z pokusov je
ideálny termín ošetrenia proti
týmto škodcom v prípade, že sa
v poraste objavujú (treba ich hľadať cez obed, poprípade až po
obede, keď je vzduch prehriaty),
keď je približne tretina kvetov
v poraste rozkvitnutá povolenými
systémovo pôsobiacimi insekticídmi v kombinácii s kontaktným
insekticídom.
V tomto období spoločne pri
ošetrovaní proti spomínaným
škodcom ošetrujeme (povolenými
fungicídmi) pri jednom vstupe aj
fungicídne proti bielej hnilobe
a aj proti verticíliovému vädnutiu.
Choroby formou likvidácie funkcie cievnych zväzkov spôsobujú
predčasné dozretie napadnutých rastlín, znižovanie pevnosti
stoniek a namiesto vyvinutých
semienok sa objavujú maličké,
nevyvinuté, zaschnuté semienka.
Príprava porastov
repky na zber
Posledným vstupom do vyvinutých porastov repky je ich ošetrenie proti vypadávaniu (tzv.
zalepenie), ktoré ale treba urobiť
včas podľa odporučeného termínu, ktorý je pri jednotlivých
prípravkoch. V prípade vysokého
zaburinenia porastov repky olejnej je vhodné porasty aj zdesikovať.
Ing. MÁRIA SEKERKOVÁ, CSc.
Odborný poradca –
ochrana rastlín
FOTO – ARCHÍV
www.rno.sk
10
ochrana rastlín | výživa rastlín | osivo a sadba
Komplexná ochrana repky
12 Herbicídy
24 Morforegulátory
18 Fungicídy
26Predzberové aplikácie
21 Insekticídy
Herbicídy
12
Colzor Trio
dimethachlor 187,5 g/l napropamide 187,5 g/l clomazone 30 g/l
Syngenta Slovakia s.r.o.
Cliophar 300 SL
clopyralid 300 g/l
Arysta Lifescience Slovakia s.r.o.
Cleravis
metazachlor 375 g/l quinmerac
100 g /l imazamox 17,5 g/l
BASF Slovensko, spol.
s r.o.
Centurion Plus NOVINKA
clethodim 120 g/l
Arysta Lifescience Slovakia s.r.o.
Butisan Star
metazachlor 333 g/l quinmerac
83 g/l
BASF Slovensko, spol.
s r.o.
Butisan Max
metazachlor 200 g/l dimethenamid-P 200 g/l quinmerac 83 g/l
BASF Slovensko, spol.
s r.o.
Agil 100 EC
propaquizafop 100 g/l
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.
Vhodný prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
vhodná teplota (°C),
Pýr plazivý
Lipkavec
obyčajný
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●
●●●
●●●
1,2–1,5 l/ha
3–4 listy = 0,4 l/
ha, 4 a viac listov
= 0,5-0,8 l/ha
●
●●●
●●●
rizikové
Doplňujúce informácie
len odrody Clearfield
0,35 l
preemergentne, najneskôr do 3 dní po sejbe
ničí: dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec 2 +
(1,25 l)
ničí: dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec
3,5 – 4 l
vyššiu dávku použite na stredných a ťažkých pôdach a pri
predpokladanom vyššom tlaku burín 1x za 3 roky na tom
istom pozemku po aplikácii prípravku pri vyorávke repky na
jar sa neodporúča vysievať jarné obilniny, ľan, cukrovú repu
(TM) Teridox 500 EC 1x za 3 roky na tom istom pozemku
DAM 390, Targa Super 5 EC, Pilot 5 EC, Nurelle D
Post aplikácia bez ohľadu na fázu repky (ideálna fáza repky
BBCH 10 – 18), fáza burín: trávovité 2 – 3 listy a dvojklíčnolistové max 1 kg úč. l. metazachlor na ha 1x za 3 roky na tom
v štádiu 2 – 4 pravých listov, príjem cez koreň, hypokotyl a listami istom pozemku
burín
herbicídy, fungicídy, regulátory rastu, insekticídy
ničí: jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny (metlička, výmrv
bez obmedzenia pre následné plodiny Postrekom
obilnín, mak, rumančeky, lipkavec, úhorník, mrlík, pakosty, kapsič- nesmú byť zasiahnuté plodiny TM – zmáčadlo Dash 1 l/ha
ka pastierska)
1,5 – 2,0 l
Selektívny, Aplikácia v dobe plného rastu trávovitých burín. Proti
jednoročným trávam a výmrvu obilnín je aplikácia prípravku
najvhodnejšia v štádiu 2 – 5 listov burín CENTURION PLUS je
odolný proti zmytiu dažďom za 1 hodinu po aplikácii. Po aplikácii
na trváce trávy (pýr) nekultivujte povrch pôdy, aby účinná látka
mohla byť rozvedená i do podzemných orgánov.
0,8 l
2l
max 1 kg úč. l. na ha 1x za 3 roky na tom istom pozemku
Pre-post aplikácia bez ohľadu na fázu repky, buriny vo fáze
herbicídy, fungicídy, regulátory rastu, insekticídy
klíčnych listov, príjem cez koreň, hypokotyl a klíčnymi listami burín
bez obmedzenia pre následné plodiny
ničí: jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny (metlička,
rumančeky, lipkavec, úhorník)
max 1 kg úč. l. na ha 1x za 3 roky na tom istom pozemku
Pre-post aplikácia bez ohľadu na fázu repky, buriny vo fáze
herbicídy, fungicídy, regulátory rastu, insekticídy
klíčnych listov, príjem cez koreň, hypokotyl a klíčnymi listami burín
bez obmedzenia pre následné plodiny
ničí: jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny (metlička,
rumančeky, lipkavec, úhorník, mrlík, pakosty)
1,8 – 2,5l
1 hod.
systémový, cez listy
dobrá účinnosť i za chladu
ničí: jednoročné trávy (2–3 listy až koniec odnožovania), pýr od
herbicídy, fungicídy, insekticídy, listové hnojivá, DAM
3 listov do zač. steblovania(výška 15-20 cm), výmrv od 3 listov do 390
konca odnožovania
0,4–1,5 l
listová ružica
systémový, cez listy, vo vzídenej kultúre na vzídené buriny
až začiatok
ničí: rumančeky, rumany (vo fáze malej i veľkej prízemnej
predlžovacieho
ružice)
rastu lodyhy
●●●
●
vhodné,
Aplikačná dávka (na 1 ha)
škodlivý, tank-mixy
spôsob príjmu a účinku, vhodná fáza buriny, ďalšia
účinnosť
jedovatý,
Pichliač roľný
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Výmrv obilnín
odstup zrážok od aplikácie (hod.), toxicita pre včely:
Ozimná repka – herbicídna ochrana
13
Herbicídy
Piccant
clopyralid 267 g/l picloram 67 g/l
Arysta LifeScience Slovakia s.r.o
Gramin
quizalofop-P-ethyl 50 g/l
FN Agro Slovensko spol.
s r.o.
Garland Forte
propaquizafop 100 g/l
Dow AgroSciences s.r.o.
Galera
clopyralid 267 g/l picloram 67 g/l
Dow AgroSciences s.r.o.
Fusilade Forte 150 EC
fluazifop-P-butyl 150 g/l
Syngenta Slovakia s. r. o.
Devrinol 45 F
napropamide 450 g/l
Agor Aliance SK, s.r.o.
Command 36 CS
clomazone 360 g/l
FN Agro Slovensko spol.
s r.o.
Clomate
Clomazone 360 g/l
Agro Aliance SK, s.r.o.
Vhodný prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
1,2–1,5 l/ha
●●●
●●●
●●●
1,8 - 2 l
●●●
3–4 listy = 0,4 l/
ha, 4 a viac listov
= 0,5 l/ha
●●●
0,75 l
●●●
●
Pýr plazivý
Lipkavec
obyčajný
lipkavec do 8
praslenov
●●●
lipkavec do 8
praslenov
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●
Pichliač roľný
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Výmrv obilnín
ničí: rumančekovité, mlieč roľný, nevädza poľná, ďalšie významné buriny repky
0,35 l
listový herbicíd s translokačným účinkom
ničí: ovos hluchý, moháre, ježatka kuria noha od 2.listu do
odnožovania, pýr pri výške 15–20 cm
0,75 - 3 l
systémový, cez listy,
ničí: jednoročné trávy (2–3 listy až začiatok odnožovania),
pýr od 3 listov do steblovania, výmrv od 3 listov do počiatku
odnožovania
0,4–1,5 l
ničí: rumančekovité, mlieč roľný, nevädza poľná, ďalšie
významné buriny repky
0,35 l
systémový, cez listy
ničí: výmrv a jednoročné trávy (ovos hluchý, moháre, ježatka
kuria noha) vo fáze 2-4 listov, pýr plazivý pri výške 15–20 cm
proti výmrvu obilnín aplikujte na jeseň vo fáze 2-3 listov výmrvu
obilniny dávku 0,5 l/ha, ktorá je ekonomická a úplne dostatočná
v štandardných klimatických podmienkach. Pri strese výmrvu z
dlhotrvajúceho sucha, alebo ak má výmrv viac ako 4 listy je vhodné dávku úmerne zvýšiť. • pri veľmi nerovnomernom vzchádzaní
výmrvu je najlepšie urobiť dve aplikácie. • ak sa na parcele okrem
výmrvu nachádzajú aj jednoročné trávy, potom je potrebné použiť
vyššiu dávku v rozpätí 0,8 - 1,0 l/ha.
0,75 – 2 l
systémový, cez koreňový systém vzchádzajúcich burín
ničí: dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec
2,5 l/ha 2,5 l + (0,2 – 0,25 l/ha Command 36 CS)
preemergentne do troch dní po zasiatí
0,2 – 0,25
preemergentne do troch dní po zasiatí (pred vzídením plodiny a
burín)
0,33 l/ha
spôsob príjmu a účinku, vhodná fáza buriny, ďalšia
účinnosť
Aplikačná dávka (na 1 ha)
nad 12 °C
Targa Super 5 EC, Pilot 5 EC, Cyperkill 25 EC, DAM
390, Sparta, Riza, Atonik
1 hod., od 8 °C, aktívny rast podporuje účinnosť
Galera, Lontrel
insekticídy, hnojivá (DAM 390)
1 hod.
dobrá účinnosť i za chladu
DAM 390, Nurelle D, Lynx, Galera
nad 12 °C
Garland Forte, Nurelle D, DAM 390
DAM 390
Butisan 400 SC, Quiz, Sultan 50 EC
aplikujte na jemne skyprenú pôdu bez hrúd, s vlhkým a
zarovnaným sejbovým lôžkom. Semeno musí byť prekryté
vrstvou pôdy s hrúbkou aspoň 20 mm. V prípade priameho
výsevu bez orby musia byť pred aplikáciou riadky prekryté
bránením v priečnom smere. Zaistite rovnomerné pokrytie
plochy postrekom. Maximálny počet ošetrení: 1x za
vegetáciu
Doplňujúce informácie
Herbicídy
14
Rapsan 400SC
Metazachlór 400 g/l
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Rango Super
quizalofop- P-tefuryl 40 g/l
Chemtura Europe Ltd.
Quiz
metazachlor 500 g/l
FN Agro Slovensko spol.
s r.o.
Pilot 5 EC
quizalofop-P-ethyl 50 g/l
Arysta Lifescience Slovakia s.r.o.
Pantera 40 EC
quizalofop- P-tefuryl 40 g/l
Chemtura Europe Ltd.
Nero
Pethoxamid 400 g/l Clomazone 24 g/l
Arysta Lifescience Slovakia s.r.o.
Lontrel 300
clopyralid 300 g/l
Dow AgroSciences s.r.o.
Leopard 5 EC
quazifop-P-ethyl 50 g/l
SUMI AGRO CZECH, s.r.o.
Kerb 50 W
propyzamide 50 %
Dow AgroSciences s.r.o.
Kaput Harvest
glyphosate 360g/l
FNAgro spol. s r.o.
Vhodný prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
2,25–2,5 l/ha,
3–5 listov
●●●
●●●
2 l/ha
0,7–1 l/ha
0,7–1 l/ha, od 1–2
listov do konca
odnožovania
●●●
●●●
●●●
2,25–2,5 l/ha,
3–5 listov
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
0,7–1 l/ha, od 1–2
listov do konca
odnožovania
●●●
●●●
Pýr plazivý
Lipkavec
obyčajný
●●●
●●●
0,35 – 0,4 l
listový herbicíd s translokačným účinkom
ničí: ovos hluchý, moháre, ježatka kuria noha od 2.listu do
odnožovania, pýr pri výške 15–20 cm
1,0 – 2,0 lt
pôsobí ako koreňový herbicíd, aplikujte v dobe, keď má repka 4
listy a buriny 2-4 listy
ničí: jednoročné trávy
1 kg
3l
spôsob príjmu a účinku, vhodná fáza buriny, ďalšia
účinnosť
Aplikačná dávka (na 1 ha)
ošetriť pred vzídením (po zasiatí) alebo po vzídení repky, buriny
môžu mať vytvorené maximálne klíčne listy
2,5 l/ha
aplikácia v dobe rastového optima
ničí: výmrv od 2 listov do konca odnožovania, jednoročné i
vytrvalé trávovité, pýr v štádiu 3–5 listov
1 – 2,5 l
ošetrenie pred vzídením (po zasiatí) alebo po vzídení repky,
buriny môžu mať vytvorené maximálne klíčne listy
1,5 – 2 l
systémový, cez listy, likviduje i pakorene (podzemky) a korene, od
dvoch listov do konca odnožovania
ničí: ježatka, ovos hluchý, metlička obyčajná, mätonohy, moháre
a ďalšie trávovité
1–2l
aplikácia v dobe rastového optima
ničí: výmrv od 2 listov do konca odnožovania, jednoročné i
vytrvalé trávovité, pýr v štádiu 3–5 listov
1 – 2,5 l
preemergentne (po sejbe pred vzídením plodiny aj burín ),
najneskôr do 3 dní po zasiatí plodiny. Aplikujte na jemne skyprenú
pôdu bez hrúd, s vlhkým a zarovnaným sejbovým lôžkom.
3l
listová ružica
až počiatok
systémový, cez listy, vo vzídenej kultúre na vzídené buriny
predlžovacieho ničí: rumačeky, rumany (vo fáze malej i veľkej prízemnej ružice)
rastu lodyhy
●●●
●●●
●●●
Pichliač roľný
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Výmrv obilnín
1 hod., od 8 °C, aktívny rast podporuje účinnosť
Command 36CS preemergentne do dvoch dní po zasiatí
1 hod., optimálne nad 10 °C
fungicídy s morforegulačným účinkom, insekticídy
DAM 390
Command 36CS preemergentne do troch dní po
zasiatí
1 hod., od 8 °C, aktívny rast podporuje účinnosť
Galera, Cliophar 300 SL, Maxibor, NitroMagBos, Atonik
insekticídy, hnojivá (DAM 390)
1 hod., optimálne nad 10 °C
fungicídy s morforegulačným účinkom, insekticídy
DAM 390
DAM 390, herbicídy, Nurelle D
1 hod., od 8 °C, aktívny rast podporuje účinnosť
Galera, Lontrel
insekticídy, hnojivá (DAM 390)
účinnosť podporuje vlhko a chlad do 15 °C
Lontrel 300, Nurelle D, DAM 390
pri predzberovej aplikácii: - ak 60% semien v strednom
podlaží má hnedú farbu t.j. cca 14-21 dní pred zberom, vlhkosť semien pod 30%
Doplňujúce informácie
15
Herbicídy
Targa Super 5 EC
quizalofop-P-ethyl 50 g/l
Arysta Lifescience Slovakia s.r.o.
Touchdown Sytem 4
glyphosate 360g/l
Syngenta Slovakia s.r.o..
Sultan Top
metazachlor 375 g/l quinmerac
125 g/l
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o..
Sultan 50 SC
metazachlor 500 g/l
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.
Stratos Ultra
cycloxydim 100 g/l
BASF Slovensko, spol.
s r.o.
SALSA 75 WG
ethametsulfuron methyl 750 g/kg
Du Pont
Reactor 360 CS
clomazone 360 g/l
Arysta Lifescience Slovakia s.r.o.
Vhodný prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Pýr plazivý
Lipkavec
obyčajný
2 l/ha
●●●
●●●
0,7–1 l/ha
●●●
4l
1 – 1,5 l
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
posilnený účinok s Command
36CS
25 g/ha + TM
metazachlor +
quinmerac
●●
●●●
●●●
Pichliač roľný
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Výmrv obilnín
Doplňujúce informácie
max 1 kg úč. l. na ha 1x za 3 roky na tom istom pozemku
Command 36CS preemergentne do troch dní po zasiatí
1 hod.
pri predzberovej aplikácii: - ak 60% semien v strednom
podlaží má hnedú farbu t.j. cca 14-21 dní pred zberom, vlhkosť semien pod 30%
1–2l
1 hod., od 8 °C, aktívny rast podporuje účinnosť
systémový, cez listy, likviduje i pakorene (podzemky) a korene, od
Golden Piccant 334 SL, Cliophar 300 SL, Maxibor,
dvoch listov do konca odnožovania
NitroMagBos, Atonik
ničí: ježatka, ovos hluchý, metlička obyčajná, mätonohy, moháre
insekticídy, hnojivá (DAM 390)
a ďalšie trávovité
neselektívny herbicíd aplikuje sa dávka: 3 l na aktívne rastúce
buriny, 4 l v prípade intenzívnejšieho výskytu trvácich burín - pýr,
pichliač, alebo v menej priaznivom období pre aktívny rast burín
3-4l
max 1 kg úč. l. metazachlor na ha 1x za 3 roky na tom
ošetrenie PRE, EPOST a POST pôsobí na jednoročné dvojklíčno- istom pozemku
listové buriny, buriny môžu mať vytvorené maximálne klíčne listy
1,75 – 2 l
ošetrenie pred vzídením (po zasiatí) alebo po vzídení repky,
buriny môžu mať vytvorené maximálne klíčne listy, pôsobí na
jednoročné dvojklíčnolistové buriny
1,5 – 2 l
systémový, zelenými časťami rastlín
ničí: keď majú trváce buriny dostatok zelenej plochy na prijatie
účinnej látky do konca odnožovania, pýr pri výške 15–20 cm,
cirok alepský 20 - 30 cm, prstnatec obyčajný 10 - 15 cm
1–4l
skorá postemergentná aplikácia na jeseň bez ohľadu na fázu
repky, buriny vo fáze klíčnych listov, príjem cez koreň, hypokotyl a
klíčnymi listami burín
nad 8 °C a dostatočná pôdna vlhkosť po aplikácii
ničí: dvojklíčnolistové buriny: kapsička pastierska, mrlík,
podporujú účinnosť
pakosty, hluchavka, parumanček nevonný, hviezdica prostredná,
2 hod.
peniažtek roľný, láskavec ohnutý, ruman roľný. • na aktívne
herbicídy, fungicídy, regulátory rastu, insekticídy
rastúce buriny v rastovej fáze klíčnych listov až prvého páru
pravých listov (BBCH 10-12) • selektívny ku všetkým pestovaným
odrodám repky vrátane Clearfield ™ odrôd • obmedzenie použitia
na tom istom pozemku 1× za 3 roky
25 g
preemergentne ihneď po výseve najneskôr však do 3 dní po
výseve. Nižšie dávky použite na ľahkých pôdach alebo pri
očakávanom nižšom výskyte burín. Vyššie dávky použite na
stredných a ťažkých pôdach a pri očakávanom silnejšom výskyte
burín, najmä lipkavca. Prípravok pre rozšírenie spektra účinnosti
používajte zásadne v registrovanom tank-mixe.
0,2-0,25 l
spôsob príjmu a účinku, vhodná fáza buriny, ďalšia
účinnosť
Aplikačná dávka (na 1 ha)
Herbicídy
16

Vivendi 200
clopyralid 200 g/l
Agri Aliance SK, s r.o.
Teridox 500 EC
Dimatachlor 500g/l
Syngenta Slovakia s. r. o.
Vhodný prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Pýr plazivý
Lipkavec
obyčajný
posilnený účinok s Command
36CS
Odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač 0,5 – 1,0 l/ha
preemergentne, najneskôr do 3 dní po sejbe
ničí: dvojklíčnolistové buriny
2 l + (0,2 - 0,25l)
ničí: dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec 1,25 l
+ (2 l)
ničí: dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec
2l
spôsob príjmu a účinku, vhodná fáza buriny, ďalšia
účinnosť
Aplikačná dávka (na 1 ha)
listová ružica
systémový, cez listy, vo vzídenej kultúre na vzídené buriny
až počiatok
ničí: rumančeky, rumany (vo fáze malej i veľkej prízemnej
predlžovacieho
ružice)
rastu lodyhy
●●●
Pichliač roľný
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Výmrv obilnín
Nepoužívajte na vlhké plodiny, alebo ak do 6 hodín
predpokladáte zrážky. Aplikujte na jar, od druhého listu
repky (BBCH 12) po štádium kvetných pukov (BBCH 50).
Prípravok VIVENDIR 200 je najúčinnejší vtedy, keď sú buriny v aktívnom raste (teplota vzduchu nad 5 °C). Prípravok
VIVENDIR 200 je kompatibilný s prípravkami na báze
deltamethrinu a mancozebu. Dávka vody 200-400 l.ha-1.
Maximálna dávka prípravku je 1,5 l.ha-1 za rok. Najlepšie
výsledky sú, ak sa prípravok VIVENDI 200 mieša s inými
herbicídmi, napríklad na báze MCPA, mecoprop alebo
fluroxypyr. Dávka vody 200 – 400 l/ha, max 1x za rok.
do 14 dní 10-15 mm max. 1 kg úč. l. dimethachlor na
ha 1x za 3 roky na tom istom pozemku (TM) Command
36 CS max. 1 kg úč. l. dimethachlor na ha 1x za 3 roky
na tom istom pozemku (TM) Colzor Trio max. 1 kg úč. l.
dimethachlor na ha 1x za 3 roky na tom istom pozemku
Doplňujúce informácie
17
Fungicídy
Biela
hniloba
Pleseň
sivá
Čerň
repková
●●●
●●●
1,5 l
systémový , preventívny a kuratívny
účinok
0,5 kg
systémový, preventívny a kuratívny
účinok
0,75 l
systémový s preventívnou a kuratívnou
účinnosťou
spôsob účinku
nad 5
°C, 1–2
hod.
1,0 – 1,4 l
●●●
Horizon 250 EW
tebuconazole 250 g/l
Bayer, spol. s r. o.
●●●
listové hnojivá rady Wuxal, insekticídy DAM 390
●●●
systémový s morforegulačným účinkom,
preventívny, kuratívny
1l
nad 5°C
Doplňujúce informácie
rizikové
vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby
vhodné,
1–2 hod.
1–2 hod.
do 25 °C,
2 hod.
po nástupe vegetácie do začiatku kvitnutia, najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa; v dobe plného
kvetu, keď je 50–60 % kvetov otvorených (hniloba biela, alternária kapustová), max. 2x za vegetáciu silný
morforegulačný účinok – spevnenie stoniek, podpora vetvenia, zvyšuje odolnosť proti poliehaniu
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, fómová hniloba, černanie stoniek, verticíliové vädnutie
nad 10 °C (morforeg.),
biopreparát, aplikácia pred výsevom repky alebo na pozberové zvyšky pred prvým spracovaním pôdy. Po
aplikácii zapravenie prípravku do hĺbky asi 5–8 cm. Ničí skleróciá bielej hniloby v pôde
skoro na jar, v období predlžovacieho rastu do začiatku kvitnutia morforegulačný účinok – spevnenie stoniek,
podpora vetvenia, zvyšuje odolnosť proti poliehaniu
ďalšia účinnosť: morforegulačný efekt
nad 5 °C,
skoro na jar až krátko pred kvitnutím, kvitnutie až začiatok opadávania korunných lupienkov (biela hniloba)
aplikácia na skrátenie stonky a podpory vetvenia asi od 20 cm výšky porastu
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, pleseň sivá, verticiliové vädnutie, morforegulačný efekt
nad 10 °C,
od začiatku do konca kvitnutia
ďalšia účinnosť: čerň repková
2 hod.
aplikácia max. 1x za vegetáciu
ďalšia účinnosť: vedľajší účinok na pleseň sivú, čerň repkovú
2 hod.
vo fáze začiatku vývoja súkvetia až do konca kvitnutia
ďalšia účinnosť: čerň repková, pleseň kapustová, múčnatka
2 hod.
škodlivý, tank-mixy
dávka 1 – 4 kg skleníky, fóliovníky dávka
na voľnú pôdu je 1-2 kg
fungicídy, insekticídy (Vaztak), graminicídy DAM
systémový, preventívny i kuratívny
390 (nedá sa), kvapalné hnojivá (neodporúčajú
účinok, rastovo-regulačný efekt
sa), graminicídy (pýrohubné dávky)
●●●
fungicídy, insekticídy (Vaztak), graminicídy DAM
hĺbkový, systémový preventívny a
390 (nedá sa), kvapalné hnojivá (neodporúčajú
kuratívny
sa), graminicídy (pýrohubné dávky)
●●●
TM s insekticídmi, fungicídmi
●●●
Karate Zeon 5 CS, Moddus
●●●
jedovatý,
Aplikačná dávka (na 1 ha) )
Významná
vedľajšia 0,8 - 1 l
účinnosť
insekticídy, herbicídy, listové hnojivá, regulátory
rastu
●●●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Fómové
černanie
stoniek
odstup zrážok od aplikácie (hod.), toxicita pre včely:
bežné chemické prípravky používané po použití
ContansWG nemajú negatívny vplyv na účinnosť
Contans WG nevykonávať aplikáciu Contans WG
Contans WG
coniothyrium minitans 100 g/kg bezprostredne po aplikácii močovky, hnojovice,
DAM 390, digestátu, dusíkatého alebo páleného
ASRA spol. s r.o.
fungicídna dezinfekcia pôdy
vápna - dodržať 14 dní odstup. spoločná aplikácia s clomazone, clopyralid, fluorochloridon,
matazachlor, napropamide, propraquizafop a i. je
možná. Zoznam miešateľnosti nájdete na www.
asra.sk
Caryx
metconazole 30 g/l mepiquatchloride 210 g/l
BASF Slovensko, spol.
s r.o.
Caramba
metconazole 60 g/l
BASF Slovensko, spol.
s r.o.
Cantus
boscalid 500 g/l
BASF Slovensko, spol.
s r.o.
Amistar Xtra
azoxystrobin 200 g/l cyproconazole 80 g/l
Syngenta Slovakia
s.r.o.
Acanto NOVINKA
Picoxystrobin 250 g/l
MV – servis, s.r.o.
Vhodný prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
vhodná teplota (°C),
Ozimná repka – fungicídna ochrana
Fungicídy
18
Čerň
repková
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
1l
Dávka 2,0 l/ha
spôsob účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha) )
•••
listové hnojivá, insekticídy
•••
insekticídy, listové hnojivá,
●●●
●●●
•••
●●●
1l
2l
systémový účinok, morforegulačný efekt
1l
●●●
listové hnojivá, insekticídy
●●●
●●●
listové hnojivá, insekticídy, DAM 390
●●●
systémový, s morforegulačným účinkom,
preventívny, kuratívny
1l
systémový, rastovo- regulačný efekt
1 l/ha
listové hnojivá rady Wuxal, insekticídy DAM 390 systémový účinok
●●●
●●●
listové hnojivá rady Wuxal, insekticídy DAM 390 systémový, rastovo-regulačný efekt
Mystic
tebuconazole 250 g/l
F&N Agro Slovensko,
spol. s r.o.
Orius 25 EW
tebuconazole 250 g/l
ADAMA Agriculture
Slovensko spol. s r.o.
Pleseň
sivá
Repku ozimnú ošetrujte BBCH 50 (štádium kvetné
pupene vytvorené, stále obkolesené listami) do
štádia BBCH 75 (50 % šešúľ dosiahlo konečnú
veľkosť) v dávke 2 l.ha-1, dávka vody 300 l.
Prípravok aplikujte maximalne 1 x za vegetáciu.
Zabezpečte dostatočné pokrytie porastu postrekovou kvapalinou. Odporúčame použiť zmáčadlo
Silwet Star alebo Designer. Odolnosť proti zmytiu
dažďom vzniká po 2-4 hodinách od aplikácie.
●●●
•••
Riza
Tebuconazole 250 g/l
RWA Slovakia spol. s
r.o.
Biela
hniloba
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Fómové
černanie
stoniek
Mirador Forte
Tebuconazole 100 g/l Azoxystrobín 60 g/l
ADAMA Agriculture
Slovensko spol. s r.o.
MV-TEBUCOL
Tebuconazole 250 g/l
MV – servis, s.r.o.
Lynx
tebuconazole 250 g/l
Dow AgroSciences
s.r.o.
EMINENT Star
Tetraconazole 62,5 g/l Chlorothalonil 250 g/l
Agro Aliance SK, s.r.o.
Vhodný prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
do 25 °C,
2 hod.
nad 10°C do 25°C
do 25 °C,
2 hod.
do 25 °C,
2 hod.
do 25 °C,
2 hod.
proti fómovej hnilobe, bielej hnilobe a černi repkovej ošetrujte v závislosti od predpokladaného stupňa
napadnutia už na jeseň od štádia 4 – 6 listov dávkou 1 do l.ha-1 až do konca kvitnutia (BBCH 69). Toto
ošetrenie posilňuje aj tvorbu koreňov, zabráni predčasnému predlžovaciemu rastu a má pozitívny vplyv na
prezimovanie porastov. Na jar pri výške porastu 30-60 cm proti hubovým chorobám ošetrujte dávkou 1 l.ha-1.
Toto ošetrenie spôsobuje tiež podporu vetvenia, skrátenie stoniek a tým aj menšie riziko poliehania porastov.
V období kvetu ošetrujte proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), plesni sivej aj černi repkovej dávkou 1
l.ha-1. Toto ošetrenie má pozitívny vplyv na pevnosť šešúľ (zabráni ich napadnutiu) a zaistí ich rovnomerné
dozrievanie maximálny počet ošetrení 2x,
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, verticíliové vädnutie
nad 10 °C (morforeg.),
po nástupe vegetácie do začiatku kvitnutia, najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa, v dobe plného
kvetu, keď je 50-60% kvetov otvorených, max 2x za vegetáciu silný morforegulačný účinok – spevnenie
stoniek, podpora vetvenia, zvyšuje odolnosť proti poliehaniu
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, fómové černanie stoniek, verticíliové vädnutie
nad 10 °C,
repku ozimnú ošetrujte v závislosti od predpokladaného stupňa napadnutia už na jeseň od štádia 4-6 listov (
BBCH 14 - 16) a na jar až do konca kvitnutia (BBCH 69).
nad 10 °C,
2 hod. aplikácia max. 1x za vegetáciu ošetrenie vykonajte od začiatku do konca kvitnutia (BBCH 60-69)
repku ozimnú ošetrujte v závislosti od predpokladaného stupňa napadnutia už na jeseň od štádia 4-9 listov (
BBCH 14 - 19) a na jar až do konca kvitnutia (BBCH 69).
2 hod.
po nástupe vegetácie do začiatku kvitnutia, najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa; v dobe plného
kvetu, keď je 50–60 % kvetov otvorených (hniloba biela, alternária kapustová), max. 2x za vegetáciu silný
morforegulačný účinok – spevnenie stoniek, podpora vetvenia, zvyšuje odolnosť proti poliehaniu
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, fómová černanie stoniek, verticíliové vädnutie
nad 10 °C (morforeg.),
EMINENT Star je miešateľný s mnohými fungicídmi a insekticídmi použivanými v repke ozimnej.
Odolnosť proti zmytiu dažďom vzniká po 2-4 hodinách od aplikácie.
vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby
Doplňujúce informácie
19
Fungicídy
Toprex
paclobutrazol 125 g difenoconazole 250g
Syngenta Slovakia
s.r.o.
Tilmor
prothioconazole 80 g/l tebuconazole 160g/l
Bayer, spol. s r. o.
Sparta
tebuconazole 250 g/l
Arysta LifeScience
Slovakia s.r.o.
Symetra
isopyrazam 125g/l azoxystrobin 200g/l
Syngenta Slovakia s.r.o
Propulse NOVINKA
prothioconazole 125 g/l fluopyram 125 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Prosaro 250 EC
prothioconazole 125 g/l tebuconazole 125g/l
Bayer, spol. s r. o.
Pictor
boscalid 200 g/l dimoxystrobin
200 g/l
BASF Slovensko, spol.
s r.o.
Paroli
Thiofanát-methyl 167 g/l Iprodion 167 g/l
SUMI AGRO CZECH
s.r.o.
Ornament 250 EW
tebuconazole 250 g/l
Agro Aliance SK, s.r.o.
Vhodný prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Biela
hniloba
Pleseň
sivá
Čerň
repková
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●
●●
0,3 - 0.5 l
systémový s preventívnym a kuratívnym
účinkom, rastový regulačný účinok
Karate Zeon, Fusilade Forte a ostatné graminicídy DAM 390
systémový, preventívny a kuratívny
účinok, rastovo – regulačný efekt
●●●
insekticídy Proteus 110 OD, Biscaya 240 OD
alebo Decis EW 50, listové hnojivá DAM 390
●●
0,8 l
1l
systémový, preventívny a protektívny
účinok
1l
0,8 - 1 l
systémový, kuratívny, preventívny
0,75 l
●●●
●●●
●●●
●●●
systémový, rastovo-regulačný efekt
●●●
●●●
systémový, preventívny i kuratívny účinok
0,3 - 0,5 l
systémový, protektívny, kuratívny účinok
3 lt
systémový, s morforegulačným účinkom,
preventívny, kuratívny
1l
spôsob účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha) )
Atonik, Maxibor, NitroMagBos, Samppi, insekticídy DAM 390
●●●
●●●
●●●
●●●
insekticídy (Vaztak + Mospilan pack), fungicídy,
listové hnojivá DAM 390
●●●
●●●
listové hnojivá rady Wuxal, Microstar, Boronia,
Rosasol, Thiomax.
●●●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Fómové
černanie
stoniek
do 25 °C
7–25 °C
do 25 °C,
2 hod.
7–25 °C
• jesenná aplikácia: fómové černanie stoniek, podpora prezimovania: zvyšuje rýchlosť zakorenenia, zosilnenie koreňového krčku, intenzívny skracujúci účinok 0,3 l (BBCH 11-16) • jarná aplikácia: podpora na jar:
silný fungicídny účinok proti fóme, intenzívnejšie vetvenie, podpora zakladania kvetných pupeňov, znižovanie
poliehania 0,5 l (BBCH 31-55) • jesenná + následná jarná aplikácia 0,3 l (BBCH 11-16) + 0,5 l (BBCH 31-55)
optimálny morforegulačný efekt: vyššie nasadenie pukov bočných vetiev, zvýšenie percenta prezimovaných
rastlín, zahustenie riedkych porastov, ochrana proti poľahnutiu • jesenná aplikácia od 2.listu do 6.listu
(BBCH 12-16) • na jar vykonávajte aplikáciu po nástupe vegetácie až do začiatku kvitnutia v prípade silného
infekčného tlaku chorôb odporúčame použiť dávku 1 l/ha registrácia aj do jarnej repky a horčice
1 hod.,
po nástupe vegetácie do začiatku kvitnutia, najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa; v dobe plného
kvetu, keď je 50–60 % kvetov otvorených (hniloba biela, alternária kapustová), max. 2x za vegetáciu silný
morforegulačný účinok – spevnenie stoniek, podpora vetvenia, zvyšuje odolnosť proti poliehaniu
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, fómová černanie stoniek, verticíliové vädnutie
nad 10 °C (morforeg.),
Prípravok SYMETRA aplikujte v repke ozimnej na jar od rastovej fázy začiatku kvitnutia (BBCH 61) do konca
kvitnutia (BBCH 69). Počet aplikácií: 1. Odporúčaná dávka vody je 100-400 l/ha.
kompletná registrácia na všetky významné choroby repky. efektívny termín aplikácie proti bielej hnilobe v
období od začiatku kvitnutia až do odkvitania porastu.
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, múčnatka na repke
kompletná registrácia na všetky významné choroby repky, efektívny termín aplikácie proti bielej hnilobe v
období od začiatku kvitnutia až do odkvitania porastu.
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza
1 hod.,
proti bielej hnilobe je možné aplikovať už v dobe krátko pred kvetom až do konca kvitnutia
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, čerň repková, verticíliové vädnutie
optimálny termín aplikácie od začiatku kvitnutia do plného kvetu. Okrem bielej hniloby prípravok je čiastočne
účinný proti černi repkovej a plesni šedej
po nástupu vegetácie do začiatku kvitnutia, najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa; v dobe plného
kvetu, keď je 50–60 % kvetov otvorených (hniloba biela, alternária kapustová), max. 2x za vegetáciu silný
morforegulačný účinok – spevnenie stoniek, podpora vetvenia, zvyšuje odolnosť proti poliehaniu
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, fómová černanie stoniek, verticíliové vädnutie
vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby
Doplňujúce informácie
Insekticídy
20
●●●
●●●
Delta EW 50
deltamethrin 50 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Fury 10 EW
zeta-cypermethrin 100 g/l
FN Agro Slovensko
spol. s r.o.
FYFANON 440 g/l EW
NOVINKA
malathion 440 g/l
Arysta Lifescience
Slovakia s.r.o.
●●●
Decis EW 50
deltamethrin 50 g/l
Bayer, spol. s r. o.
●●●
●●●
●●●
●●●
●●● 0,1 l
●●● 0,1 l
●●● 0,1 l
●●●
●●● 0,1 l
Cythrin 250 EC
cypermethrin 250 g/l
Agriphar s.a.
●●●
●●● 0,2l
●●●
●●●
Calypso 480 SC
thiacloprid 480 g/l
Bayer, spol. s r. o.
●●●
●●● 0,2 l
●●● 0,2 l
Cyprin 10 EC
cypermethrin 100 g/l
ISAS Chemicals
●●●
Bulldock 25 EC
beta-cyfluthrin 25 g/l
ADAMA Agriculture
Slovensko spol. s r.o.
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
Biscaya 240 OD
thiacloprid 240 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Blyskáčik
repkový
Krytonos
šešuľový
Byľomor
kelový
●●● 0,10,15 l
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●● 0,10,15 l
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Krytonos
štvorzubý
Cyperkill 25 EC
cypermethrin 250 g/l
Arysta Lifescience
Slovakia s.r.o.
●●●
Krytonos
repkový
odstup zrážok od aplikácie (hod.), toxicita pre včely:
Bariard NOVINKA
thiacloprid 240 g/l
Dow AgroSciences
Avaunt 15 EC NOVINKA
indoxacarb 150 g/l
MV – servis, s.r.o.
Vhodný prípravok účinná látka registrant alebo
zástupca
vhodná teplota (°C),
Ozimná repka – insekticídna ochrana
●●●
Voška kapustová
jedovatý,
2l
0,1 - 0,15 l
0,15 l (0,1 l blyskáčik)
0,15 l (0,1 l blyskáčik)
0,1 l
0,2 l
0,1 l
0,2 l (0,1 l blyskáčik)
0,3 l (0,2 l blyskáčik)
0,3 l (0,2 l blyskáčik)
0,3 l (0,2 l blyskáčik)
0,17 l
Aplikačná dávka
(na 1 ha)
vhodné,
Doplňujúce informácie spôsob účinku
rizikové
vhodný i pri vyšších teplotách
vhodný i pri vyšších teplotách
1 hod.
1 hod.
vhodný za nižších teplôt, do 23 °C
vhodný za nižších teplôt, do 23 °C
vhodný za nižších teplôt, do 23 °C
1 hod.
odolný po zaschnutí
odolný po zaschnutí
odolný po zaschnutí
vhodný i pri vyšších teplotách
vhodný aj pri nízkych teplotách do 20–25 °C
vhodný i pri nízkych
Ošetrujte repku proti blyskáčikovi vo fáze BBCH 50 – 59 (od začiatku tvorby kvetných
pupeňov do obdobia pred kvitnutím). Dávka vody 300 l/ha. Ošetrujte prípravkom Fyfanon
440 g/l EW maximálne 2 x za rok s 10 dňovým medziaplikačným intervalom.
nesystémový, kontaktný, požerový
nesystémový, dotykový, požerový, čiastočný ovicídny účinok
teplotách, do 23 °C 2 hod.
DAM 390 (pred kvetom), aj skočky, piliarka repková
nesystémový, dotykový, požerový, čiastočný ovicídny účinok vhodný i pri nízkych
teplotách, do 23 °C 2 hod.
DAM 390 (pred kvetom), Relan PGR aj skočky, piliarka repková
kontaktný, požerový
kontaktný, požerový
kontaktný, požerový
systémový kontaktný a požerový
nesystémový, kontaktný a požerový pyretroid, vhodný za nižších teplôt, do 23 °C; aj
skočky, piliarka repková (žraví škodcovia) odolný po zaschnutí
herbicídy (POST), fungicídy, listové hnojivá, DAM 390 (pred kvitnutím)
systémový, kontaktný a požerový
systémový, kontaktný a požerový
škodlivý pre populáciu Diaeretiella rapae kontaktný a požerový; účinok tiež ovicídny,
ničí aj všetky larválne štádia účinok nie je závislý na teplote lipofilný, odolný po
zaschnutí
škodlivý, tank-mixy
21
Insekticídy
●●●
●●●
Nexide
gamma-cyhalothrin 60 g/l
Arysta Lifescience
Slovakia s.r.o.
Nurelle D
chlorpyrifos 500 g/l cypermethrin 50 g/l
Dow AgroSciences
s.r.o.
Pirimor 50 WG
pirimicarb 500g/kg
Syngenta Slovakia
s.r.o.
Plenum 50WG
pimetrozyne 500g/
kg Syngenta Slovakia
s.r.o.
v registračnom konaní!
●●● 0,12 kg/ha
Mospilan 20 SP
acetamiprid 20 %
Sumi Agro Czech
s.r.o.
●●●
●●●
●●● 0,12
kg/ha
●●●
●●●
●●●
●●●
●●● 0,1 kg/ha
●●●
●●●
●●●
●●● 0,1 l
●●●
Markate
lambda-cyhalothrin 50 g/
Sumi Agro Czech
s.r.o.
●●●
Karate Zeon 5 CS
lambda-cyhalothrin 50 g/l
Syngenta Slovakia
s.r.o.
●●●
●●●
●●●
●●●
Kaiso Sorbie
lambda-cyhalothrin 50 g/l
FN Agro Slovensko
spol. s r.o.
Blyskáčik
repkový
Krytonos
šešuľový
Byľomor
kelový
●●●
●●● 0,15
kg/ha
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●● 0,15
kg/ha
●●●
●●●
●●●
●●●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Krytonos
štvorzubý
Mavrik 2 F
tau-fluvalinate 240 g/l
ADAMA Agriculture
Slovensko spol. s r.o.
●●●
Krytonos
repkový
GUNNER
lambda-cyhalothrin 50 g/
ISAS
Chemicals Slovakia
s.r.o.
Vhodný prípravok účinná látka registrant alebo
zástupca
●●●
●●● 0,4 l
●●● 0,06 l
●●●
●●●
Voška kapustová
nesystémový, kontaktný, požerový
vhodný aj pri nízkych teplotách do 20–25 °C
0,3 – 0,5 kg/ha
0.15 kg
0,6 l
0,08 l
0,1-0,15 kg
do 23 °C aj skočky, piliarka
flexibilný k vyššej teplote
selektívny, systémový len na vošky
Karate Zeon 5 CS a prípravkami na báze účinných látok chlorothalonil, carbendazim,
atď
Odporúčaný termín aplikácie je BBCH 51-59 pri prekročení prahu škodlivosti blyskáčika
repkového. Aplikujete max. 1 x za sezónu. Dávka vody je 150-400 l/ha
, kontaktný, požerový, dýchací 5–6 hod., vhodný pri nízkych i vyšších teplotách
DAM 390, Galera, Gallant Super, bežné fungicídy aj siatica oziminová
kontaktný, požerový pyretroid s repelentným účinkom
repková
systémový (translaminárny), kontaktný a požerový
DAM 390
3 hod.
i nad 25 °C, odolný proti zmytiu
vhodný pri nízkych teplotách do 20–25 °C
kontaktný a požerový pyretroid s akaricídnym účinkom
dažďom, lipofilný; tolerantný k včelám
0,15 l (0,125 l + 50 l nesystémový, dotykový, požerový
DAM 390 blyskáčik)
Mospilan aj skočky
0,2 l
0,15 l (0,125 l + 50 l nesystémový, dotykový, požerový vhodný pri nízkych teplotách do 20–25 °C
DAM 390 blyskáčik)
Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC aj skočky
0,15 l
vhodný pri nízkych teplotách do 20–25 °C
Doplňujúce informácie spôsob účinku
0,15 l (0,125 l + 50 l
DAM 390 blyskáčik) nesystémový, dotykový, požerový
Aplikačná dávka
(na 1 ha)
Insekticídy
22
●●●
Vaztak Active NOVINKA
alpha-cypermethrin 50 g/l
BASF, spol. s r. o.

●●●
Vaztak 10 EC
alpha-cypermethrin 100 g/l
BASF, spol. s r. o.
Supersect
cypermethrin 250 g/l
Lucagra s.r.o.
●●●
●●●
●●●
●●● 0,1 l
●●●
●●●
●●●
Sparviero
lambda-cyhalothrin100 g/l
ASRA spol. s r.o.
●●●
●●●
●●●
●●●
Rapid
gamma-cyhalothrin 60 g/l
RWA Slovakia spol.
s r.o.
●●●
●●●
●●●
●●●
Pyrinex Supreme
beta-cyfluthrin 12 g/l chlorpyrifos 250 g/l
ADAMA Agriculture
Slovensko spol. s r.o.
Blyskáčik
repkový
Krytonos
šešuľový
Byľomor
kelový
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Krytonos
štvorzubý
Rafan
cypermethrin 250 g/l
Agriphar s.a.
●●●
Krytonos
repkový
Proteus 110 OD
thiacloprid 100 g/l deltamethrin 10 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Vhodný prípravok účinná látka registrant alebo
zástupca
●●● 0,06 l
Voška kapustová
0,2–0,3 l
0,1–0,2 l
0,1 l
0,075 l
0,08 l
0,1 l
0,75 – 1,25 l
0,5 – 0,7 l
Aplikačná dávka
(na 1 ha)
odolný po zaschnutí
vhodný za nižších teplôt, do 23 °C odolný po zaschnutí
nesystémový dotykový a požerový pyretroid nad 10 °C (vysoko účinný), flexibilný k
teplote vzduchu v dobe aplikácie po zaschnutí odolný voči dažďu
DAM 390 aj piliarka repková 0,2 l Vaztak Active + Mospilan
nesystémový dotykový a požerový pyretroid nad 10 °C (vysoko účinný), flexibilný k
teplote vzduchu v dobe aplikácie po zaschnutí odolný voči dažďu
DAM 390 aj piliarka repková 0,1 l
kontaktný, požerový
nesystémový, kontaktný a požerový účinok vhodný pri nízkych teplotách do 20–25 °C
neonikotinoidy, DAM 390 (pred kvitnutím), aj skočky, piliarka repková
do 23 °C aj skočky, piliarka
vhodný za nižších teplôt, do 23 °C
kontaktný, požerový pyretroid s repelentným účinkom
repková
kontaktný, požerový
kontaktný, požerový, dýchací 2 hod., vhodný pri nízkych i vyšších teplotách
DAM 390, herbicídy, fungicídy, listové hnojivá aj skočky, piliarka repková, vhodný aj na
siaticu oziminovú
systémový, dotykový, požerový
fungicídy, listové hnojivá, plnohodnotná účinnosť už od 8 °C, účinnosť aj pri vyšších
teplotách nad 23 °C 1 hod.
Doplňujúce informácie spôsob účinku
23
Morforegulátory
13–15 50–55
podľa pesticídu, ku ktorému sa pridáva
Grounded
732 g/l rafinovaný parafínový olej,
alifatické hydrokarbony, hexahydrické
alkohol ethoxyláty, C 18-C 20 mastné
kyseliny
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.
Kelpak
extrakt Eclonia maxima 33,26 %
BioActiv
podľa pesticídu ku ktorému sa pridáva
Greemax
heptamethyltrisiloxan modifikovaný
polyalkylenoxidom 84 %
Chemtura Europe Ltd.,o.z.
podľa herbicídu a regulátoru rastu ku ktorému sa
pridáva
Gondor
lecitín 495 g/kg
Agro Aliance SK, s.r.o..
30–32 (zelená ružica až začiatok predlžovacieho
rastu) 61–69 (začiatok kvetu alebo do kvetu)
Atonik
ONP-Na 2g/l PNP-Na 3 g/l 5-NG-Na
1 g/l
Arysta Lifescience Slovakia
s.r.o.
podľa fungicídu a insekticídu ku ktorému sa
pridáva
pred sejbou zapracovať do pôdy - na jeseň spolu
s fungicídom - na jar spolu s insekticídom alebo
fungicídom (alebo samostatne) -neodporúčame
miešať s hnojivom DAM390
Amalgerol
Premium -rastlinné výťažky -minerálne destiláty -bylinné výťažky
-exktrakty z morských rias
ISAS Chemicals Slovakia
s.r.o.
Designer
Karboxylovaný styrén butadien
kopolymer 225 g/kg
Agro Aliance SK, s.r.o..
podľa pesticídu a hnojivu ku ktorému sa pridáva
podľa pesticídu, ku ktorému sa pridáva
Adaptic
Síran amónny 190 g/l, polyacrilamide
11,3 g/l
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.
Agrovital
96,0 % pinolene®
ASRA spol. s r.o.,
Termín aplikácie – vývojová fáza rastliny
Chemický prípravok
účinná látka
registant alebo zástupca
1.aplikácia urýchľuje regeneráciu porastu, možno ju uskutočniť spoločne s insekticídom proti krytonosom
alebo hnojivom DAM 2. aplikácia na začiatku kvetu zvyšuje odolnosť proti napadnutiu porastu byľomorom, zlepšuje opelenie a násadu šešúľ, možno kombinovať s insekticídom a fungicídmi
pri aplikácii na strnisko alebo pred sejbou napomáha rozkladu pozberových zvyškov -pri aplikácii na list
na jeseň pomáha lepšiemu prezimovaniu repky -na jar aplikácia urýchľuje regeneráciu porastu, možno ju
uskutočniť spoločne s insekticídom
adjuvant podporuje a predlžuje účinnosť pesticídov a chráni ich pred odparom a zmyvom dažďom. V koncentrácii 0,07 % poskytuje zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín, zníženie povrchového napätia
postrekových kvapalín. V koncentrácii 0,14 % poskytuje zníženie úletu postreku, zvýšenie odolnosti proti
dažďu. Registrovaný v TM so všetkými pesticídmi.
adjuvant k zlepšeniu vlastností postrekových kvapalín, zníženie penivosti, zníženie úletu pri aplikácii,
rovnomernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zvýšenie odolnosti proti dažďu. Upravuje kvalitu tvrdej
vody a optimalizuje pH postrekovej kvapaliny, zlepšuje biologickú účinnosť pesticídov, predovšetkým na
báze glyfosátov, diquatu, pyretroidov a herbicídov na báze fenoxykyselín.
Doplňujúce informácie spôsob účinku
2,0 + 2,0 l (DA)
0,2 – 0,4 l
1.aplikácia ihneď po prezimovaní v štádiu minimálne 3-5 listov 2.aplikácia o 3 týždne v štádiu tvorby
kvetných pukov. V žiadnom prípade neaplikujte na jeseň ! stimulácia úrody; ovplyvňuje rast a vývoj
koreňového systému rastlín, semien. Zvyšuje úrodu a jej kvalitu (obsah oleja).
adjuvant určený k zlepšeniu vlastností postrekových kvapalín, zníženiu úletu pri aplikácii, rovnomernému
pokrytiu ošetrovaného povrchu a zvýšeniu adsorpcie účinnej látky pôdnymi časticami. Znižuje riziko
poškodenia plodiny a zlepšuje biologickú účinnosť pesticídov, predovšetkým herbicídov s pôdnym účinkom (pendimethalin, flufenacet, clomazone, metazachlor, dimetachlor, linuron, S-metolachlor, metribuzin,
metamitron, terbuthylazine, diflufenican, ethofunesate, mesotrione, aclonifen)
0,04 l/ha + systémový, translaminárny
zlepšenie a urýchlenie príjmu účinných látok a listových hnojív bez zníženia základnej dávky fungicídu,
a hĺbkovo pôsobiaci fungicíd, insekinsekticídu alebo akaricídu
ticíd a akaricíd
0,25 – 0,4 l/ha (maximálna koncentrá- adjuvant zvyšuje priľnavosť a rozprestretie postrekovej zmesi, penetráciu a translokáciu aplikovaných
cia 0,25%)
pesticídov. Znižuje nežiaduci úlet pri aplikácii postrekovej zmesi.
0,1 – 0,15 l/ha (maximálna koncentrá- adjuvant zvyšuje priľnavosť a rozprestretie postrekovej zmesi, penetráciu a translokáciu aplikovaných
cia 0,125%)
pesticídov. Znižuje nežiaduci úlet pri aplikácii postrekovej zmesi.
0,6 l
5 l/ha
0,07 – 1,4 l
0,2 – 0,5 l, max 0,5 % konc.
Aplikačná dávka (na 1 ha)
Ozimná repka – regulátory rastu, vývoja a pomocné rastlinné prípravky
Morforegulátoary
24
0,2 – 0,5 l
0,25 l/ ha v 200-300 l vody
1. štádium 4 - 6 listov (BBCH 14-16) v priebehu
butonizácie (BBCH 50 – 53) po odkvitnutí (BBCH
69-71)
Unicum
40g/l abiesetíny
ASRA spol. s r.o.
podľa pesticídu, ku ktorému sa pridáva
2 – 2,5 l/ha
- na jeseň sólo alebo v TM s fungicídmi a
insekticídmi pri výške rastlín 10 – 20 cm - na jar
sólo alebo v TM s fungicídmi a insekticídmi - pred
kvitnutím
0,1 – 0,15 % s POCH
Terra-Sorb foliar
biostimulátor s obsahom voľných
aminokyselín 9,3 % - celkový obsah
organického N 2,1 % + mikro prvky
B,Zn,Mn
ASRA spol. s r.o.,
Velocity
771,5 g/l metylester repkového oleja,
105,9 g/l polyéter-polymetylsilaxan-kopolymér
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.
adjuvant je určený pre zlepšenie vlastností postrekových kvapalín, zníženie úletu pri aplikácii, rovnomernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zlepšenie biologickej účinnosti pesticídov, predovšetkým
kontaktných fungicídov , prípravkov na báze sulfonylmočovín (metsulfuron-methyl, tribenuron-methyl,
nicosulfuron, rimsulfuron, thifensulfuron), kontaktných fungicídov, napr. captan, chlorothalonil, folpet atď.
a graminicídov, hlavne za stresových podmienok (sucho, chlad).
aplikuje sa do konca septembra, keď rastliny majú 5-7 pravých listov (BBCH 15-17), počet rastlín sa blíži
k počtu 80-100 na m² a výška rastlín (vzpriamené listy) predstavuje 15-20 cm, ale ešte vždy pred začiatkom predlžovania bylí. Na zvýšenie účinnosti sa odporúča pridať do postrekovej kvapaliny zmáčadlo. Pre
posilnenie regulačného efektu s fungicídnym zásahom proti fómovej hnilobe sa odporúča TM s úč. látkou
tebuconazole
regulácia výživy, biostimulácia, antistresové pôsobenie, zmáčavý účinok, aktivácia pôdy; aplikácia listová
(prednostne), na pôdu a závlahou
Doplňujúce informácie spôsob účinku
Adjuvant na zlepšenie vlastností postrekových kvapalín a zrýchlenie penetrácie prípravkov do rastlín
a zvýšenie biologickej účinnosti pesticídov, predovšetkým systémových fungicídov (azoly, strobiluríny,
boscalid, prochloraz). Významne tiež zvyšuje účinok regulátorov rastu na báze CCC a trinexapac-etylu
Biologický stimulátor rastu a imunity rastlín. regenerácia poškodených plodín zvýšenie kvality produktov a
zníženie zberových strát podpora účinku fungicídov stimulácia vitality rastlín, posilnenie obranných mechanizmov proti negatívnym vplyvom vonkajšieho prostredia (sucho, mráz, škodcovia, chemický stres a i.)
pri foliárnej aplikácii: - zvyšuje odolnosť rastlín voči biotickému a abiotickému stresu, - otvára prieduchy
listov, čím zvyšuje fotosyntetickú aktivitu, - zvyšuje priepustnosť bunkovej steny (vyššia absorpcia živín),
lepšia translokácia ku rastovým vrcholom, formovanie aktívnych chelátov ( Ca, Fe, Zn, Mn), - kvalitnejšie
opelenie
Spartan je adjuvant (absorpčné činidlo), zvyšuje pokrytie a priľnavosť aplikačnej kvapaliny na ošetrené
rastliny, zvyšuje distribúciu a vstrebanie postrekového prípravku. Zvyšuje odolnosť aplikačnej kvapaliny
proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Zabezpečuje maximálnu biologickú účinnosť pesticídov,
podporuje účinnosť rastových regulátorov. Je bezpečný pre rastliny.
pomocná látka na zlepšenie pokryvnosti ošetrených častí rastlín postrekovou kvapalinou. Zvyšuje
0,1 l s dávkou vody do 400 l.ha-1 0,2 l
zmáčavosť a priľnavosť postrekovej kvapaliny fungicídov a insekticídov a morforegulátorov (s výnimkou
-1
s dávkou vody nad 400 l.ha
prípravkov na báze CCC)
podľa pesticídu ku ktorému sa pridáva
podľa pesticídu ku ktorému sa pridáva
Silwet L-77
heptamethyltrisiloxan modifikovaný
polyalkylenoxidom 84 %
Chemtura Europe Ltd.,o.z.
0,1 – 0,4 l
SPARTAN
500 g/l alkylamine ethoxylate propoxylate
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
podľa pesticídu, ku ktorému sa pridáva
5 – 6,5 l
3–5l
plodiny v najdôležitejších fyziologických štádiách
potreby zvýšeného príjmu a energie (rýchly
vegetatívny rast, formovanie kvetov a púčikov, diferenciácia, nasadzovanie plodov, klasenie, atď.),
ďalej v stresových situáciách ako sú: nedostatok
živín, sucho, nízke teploty, mráz alebo ľadovec, pri
aplikácii postemergentných herbicídov, atď
fáza 4-6 listov repky
Aplikačná dávka (na 1 ha)
Termín aplikácie – vývojová fáza rastliny
Rollwet
832 g/l block copolymer of etylene
oxide and propylene oxide, 204 g/l
polyalkylene oxid modified heptamethyl trisiloxane
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.
Retacel Extra R
chlormequat 65 %
Lucagra,s.r.o.
Protifert LMW 8%
50% org.hmota, 8% org.dusík, 50%
aminokyselín celkových, 26% org.
uhlík
ASRA spol. s r.o.
Chemický prípravok
účinná látka
registant alebo zástupca
25
Predzberové aplikácie
2 – 3 týždne pred zberom (šešule je ešte možné ohnúť do tvaru
písmena „U“ bez prasknutia, semená sú už čierne)
2 – 3 týždne pred zberom (šešule je ešte možné ohnúť do tvaru
písmena „U“ bez prasknutia, semená sú už čierne)
Clinic
480 g/l glyphosate-IPA
FN Agro Slovensko spol. s r.o.
Cosmic
glyphosate 360 g/l (480 g/l IPA)
Alchem spol. s r.o.
4 – 7 dní pred zberom
predzberová aplikácia vhodná pre nerovnomerný a rôzne dozrievajúci
porast, 14 dní pred zberom, pri vlhkosti zrna pod 30%
Barclay Gallup HI-AKTIV®
661,2 g/l glyphosate-IPA
Sumi Agro Czech s.r.o.
Quad Glob
diquat 200 g/l
GLOBACHEM
predzberová aplikácia, vhodná pre nerovnomerný a rôzne dozrievajúci
porast, 14 dní pred zberom, pri vlhkosti zrna pod 30%
predzberová aplikácia. Aplikujte v čase, keď polovica šešúľ prešla z
tmavozelenej na svetlo zelenú farbu, t.j. približne 3 - 4 týždne pred
zberom, zvyčajne spolu s glyphosátom
Arrest
kopolymér karboxylovaného styrén
butadiénu, 420 g/l
Arysta LifeScience Slovakia
s.r.o.
Barclay Gallup 360®
483 g/l glyphosate-IPA
Sumi Agro Czech s.r.o.
aplikujte v čase, keď polovica strukov prešla z tmavozelenej na svetlo
zelenú farbu, t.j. približne 3 - 4 týždne pred zberom
Termín aplikácie–vývojová fáza rastliny
Agrovital
pinolene 96 %
ASRA spol. s r. o.
Chemický prípravok účinná látka
registant alebo zástupca
Ozimná repka – predzberová aplikácia
desikácia
obmedzenie predzberových a zberových strát
obmedzenie predzberových a zberových strát
obmedzenie predzberových a zberových strát. Vytvára flexibilný
polymérový obal na šešuliach. Kombinácia s prípravkami na báze
glyphosate (Kapazin, Cosmic, Jetstar).
obmedzenie predzberových a zberových strát pôsobením UV
žiarenia a vzduchu polymerizuje, vytvára pružnú polopriepustnú
membránu prírodnej živice pozemky silne zaburinené odporúčame
ošetriť Agrovitalom v kombinácii s desikantom alebo glyfosátom napr.
Glyfogan 480 SL
Doplňujúce informácie spôsob účinku
likvidácia prerastených burín regulácia dozrievania desikácia
3 – 4 l s dávkou vody max 200 l.ha-1 možné pridať
možnosť aplikácie spolu prípravkom Arrest na obmedzenie predzArrest v dávke 1,0 l/ha
berových a zberových strát
3 – 4 l s dávkou vody max 200 l.ha-1 možné pridať likvidácia prerastených burín regulácia dozrievania desikácia spolu
Spodnam v dávke 0,8 – 1,0 l/ha
so Spodnamom obmedzenie predzberových a zberových strát
2 – 3 l 1,5-2 l + (70-200 l) (TM) DAM 390
2,9 l/ha
4 l/ha
1,0 l
0,7 l
Aplikačná dávka (na 1 ha)
Poznámky k regulátorom rastu, vývoja a pomocným rastlinným prípravkom:
Všetky tu uvedené údaje majú výlučne informatívny charakter. Pri aplikácii dbajte na pokyny uvedené na etikete prípravku.
Vysvetlenie skratiek:
PHO1: Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany
rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).
PHO 2: Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd. (Pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené
na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo). Vo vnútornej časti 2. pásma hygienické ochrany povrchových vodných zdrojov môže byť prípravok použitý za týchto podmienok:
a) použitie mimo obdobia, kedy možno očakávať do 24 hodín zrážky vo forme dažďa,
b) použitie s výnimkou vnútornej časti 2. PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu vodárňami,
c) použitie za predpokladu, že bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a vylúčenie svahovitých pozemkov
(nad 15°), kde je riziko splachu do povrchových vôd,
d)zaistenie zvýšeného dozoru, prípadne sledovanie reziduí v indikovaných prípadoch,
e) dôsledné zohľadnenie rozsahu zaburinenia a nevyhnutnosti ošetrenia daných pozemkov.
PHO 3: Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelená na
vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).
Predzberové aplikácie
26
Touchdown System 4
glyphosate 360 g/l
Syngenta Slovakia s.r.o.
14 - 21 dní pred zberom
podľa pesticídu ku ktorému sa pridáva
v dobe, keď 50 % šešúľ mení farbu z tmavozelenej na svetlozelenú, t.j.
asi 3-4 týždne pred predpokladaným zberom
Spodnam DC
pinolene 555,4 g/l
FN Agro Slovensko spol. s r.o.
Silwet L-77
heptamethyltrisiloxan modifikovaný
polyalkylenoxidom 84 %
Chemtura Europe Ltd.,o.z.
60 % šešúľ by malo mať 60% semien s hnedými líčkami 17 -21 dní pred
plánovaným zberom
ROUNDUP RAPID
607 g/l glyphosate-IPA
Monsanto Slovakia s.r.o.
2 – 3 týždne pred zberom (šešule je ešte možné ohnúť do tvaru
písmena „U“ bez prasknutia, semená sú už čierne)
MAMBA
glyphosate 360 g/l (480 g/l IPA) ISAS
Chemicals Slovakia s.r.o.
4 – 7 dní pred zberom
14 dní pred zberom (šešule je ešte možné ohnúť do tvaru písmena „U“
bez prasknutia, semená sú už čierne)
Kaput Harvest
glyphosate 360 g/l (480 g/l IPA)
FN Agro Slovensko spol. s r.o
Reglone
diquat 200 g/l
Syngenta Slovakia s.r.o.
v termíne cca. 14 dní pred predpokladaným zberom (šešule je ešte
možné ohnúť do tvaru písmena „U“ bez prasknutia, semená sú už
čierne)
Glyfogan 480 SL
360 g/l glyphosate (480 g/l IPA)
ADAMA Agriculture Slovensko
spol. s r.o.
2 – 3 týždne pred zberom (šešule je ešte možné ohnúť do tvaru
písmena „U“ bez prasknutia, semená sú už čierne)
Kapazin
glyphosate 360 g/l (480 g/l IPA)
Arysta LifeScience Slovakia
s.r.o.
3-4 týždne pred zberom
Flexi
472,2 g/l karboxylovaný styren butadien
kopolymer
Sumi Agro Czech s.r.o
2 – 3 týždne pred zberom (šešule je ešte možné ohnúť do tvaru
písmena „U“ bez prasknutia, semená sú už čierne)
3 - 4 týždne pred očakávaným termínom zberu (BBCH 81)
Elastiq
karboxylovaný styrén butadién kopolymér 450 g/l
Chemtura Europe Ltd.,o.z.
Jetstar
glyphosate 360 g/l (480 g/l IPA)
Arysta LifeScience Slovakia
s.r.o.
Termín aplikácie–vývojová fáza rastliny
Chemický prípravok účinná látka
registant alebo zástupca
určený na odmedzenie predzberových a zberových strát. Zabraňuje
samovoľnému praskaniu šešúľ pri dozrievaní. Aplikácia v kombinácií
s prípravkami na báze glyphosate -Barclay Gallup Hi-Aktiv
obmedzenie predzberových a zberových strát šešule by v dobe aplikácie mali byť svetlo zelené, pružné a je možné ich ohnúť do tvaru
písmena „U“ alebo „V“ bez ich prasknutia. pri aplikácii na zaburinené
porasty využite kombináciu s Kaputom Harvest
Doplňujúce informácie spôsob účinku
pre uľahčenie zberu zaburinených porastov. Len pozemný postrek.
Spolu s Agrovitalom obmedzenie predzberových a zberových strát.
Spolu s Adapticom urýchlenie príjmu a lepší účinok, zníženie úletu,
dávky vody, optimalizácia pH postrekovej kvapaliny a neutralizácia
vplyvu tvrdej vody.
3–4l
0,1 l s dávkou vody do 400 l.ha-1 0,2 l s dávkou
vody nad 400 l.ha-1
1,25 l
2 – 3,2 l (s dávkou vody 200 – 400 l.ha-1)
2 – 3 l 1,5-2 l + (70-200 l) (TM) DAM 390
3 – 4 l s dávkou vody max 200 l.ha-1
uľahčenie zberu, len pozemný postrek, aplikuje sa ak 60% semien
v strednom podlaží má hnedú farbu a vlhkosť semien je pod 30%
pomocná látka na zlepšenie pokryvnosti ošetrených častí rastlín
postrekovou kvapalinou. Zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť postrekovej
kvapaliny fungicídov a insekticídov a morforegulátorov (s výnimkou
prípravkov na báze CCC)
obmedzenie predzberových a zberových strát 3 – 4 týždne pred
zberom TM Clinic 3 – 4 l/ha: aplikujte na prerastené buriny 14 dní
pred zberom plodiny - uľahčenie zberu silne zaburinených porastov,
v tom prípade je možné znížiť dávku Spodnamu na 0,8 – 1 l/ha.
regulácia dozrievania, obmedzenie predzberových a zberových strát,
uľahčenie zberu silne zaburinených porastov. Len pozemný postrek
desikácia- uľahčenie zberu a zamedzenie strát, aplikuje sa ak
90% semien v strednom podlaží je vyfarbených a vlhkosť semien
dosiahne 20 %
likvidácia prerastených burín regulácia dozrievania desikácia
3 – 4 l s dávkou vody max 200 l.ha-1 možné pridať uľahčenie zberu silne zaburinených porastov nejedná sa o desikáciu,
Elastiq v dávke 0,8 – 1,0 l/ha
spolu s Elastiqom obmedzenie predzberových a zberových strát
3-4 l, dávka vody max. 200 l.ha-1 , možné pridať
Adaptic v dávke 0,2 – 0,5 l/ha alebo Agrovital v
dávke 0,7 l/ha
likvidácia prerastených burín regulácia dozrievania desikácia
3 – 4 l s dávkou vody max 200 l.ha-1 možné pridať
možnosť aplikácie spolu s prípravkom Arrest na obmedzenie predzArrest v dávke 1,0 l/ha
berových a zberových strát
likvidácia prerastených burín regulácia dozrievania desikácia
3 – 4 l s dávkou vody max 200 l.ha-1 možné pridať
možnosť aplikácie spolu prípravkom Arrest na obmedzenie predzArrest v dávke 1,0 l/ha
berových a zberových strát
0,5 – 1,0 l dávka vody 100-400 l
0,8 – 1 l
Aplikačná dávka (na 1 ha)
Celoslovenská prehliadka a výstava odrôd,
ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej
Celoslovenská
Celoslovenská
prehliadka
prehliadka
a výstava
a výstava
odrôd,
odrôd,
techniky a hospodárskych zvierat
ochrany
ochrany
a výživy
a výživy
rastlín,
rastlín,
poľnohospodárskej
poľnohospodárskej
techniky
techniky
a hospodárskych
a hospodárskych
zvierat
zvierat
Poľnohospodárska výstava sa koná pod záštitou
predsedu vlády Slovenskej republiky
Poľnohospodárska
Poľnohospodárska
výstava
výstava
sa koná
sa koná
pod záštitou
pod záštitou
predsedu
predsedu
vládyvlády
Slovenskej
Slovenskej
republiky
republiky
Organizátor
Organizátor
Organizátor
::
:
Spoluorganizátori:
Spoluorganizátori:
Spoluorganizátori:
Partner:
Partner:Partner:
partneri:
Výstavu
MediálniMediálni
partneri:
Mediálni
partneri:
Výstavu poistila:
Výstavupoistila:
poistila:
Repka
Efektívne hnojenie
ozimnej repky na jar
Na regeneráciu rastlín po zime a rast na začiatku jarnej vegetácie má významný vplyv stav rastlín
pred zimou, ich prezimovanie a zásoba živín v nepoškodených častiach rastlín na začiatku jari. Jedným
z najvýznamnejších faktorov, ktorý rozhoduje o výške dosiahnutých úrod a ekonomike pestovania je
jej optimálna výživa, realizovaná cez racionálne hnojenia.
Hnojenie dusíkom
Rozhodujúce pre úrody sú jarné
dávky dusíka. Pri súčasných pestovaných odrodách sa najlepšie
osvedčuje systém delených dávok.
Regeneračné hnojenie sa
realizuje čo najskôr na jar, len čo
to umožnia pôdne a klimatické
podmienky. Prvou jarnou dávkou
dusíka sa snažíme podporiť regeneráciu rastlín po zime a zabezpečiť dostatok dusíka v koreňovej
zóne rastlín na začiatku predlžovacieho rastu. V tejto dobe dochádza vzhľadom k postupnému
prehrievaniu pôdy k nízkej mineralizácii živín z pôdnej organickej
hmoty. V minerálnych hnojivách
by sme mali iba doplniť rozdiel
medzi celkovou potrebou rastlín a množstvom, ktoré poskytuje pôda (predovšetkým dusík
organických hnojív, koreňových
a pozberových zvyškov).
V závislosti na dosiahnutých úrodách, predplodine, organickom
hnojení a pôdno­‑klimatických
podmienkach,
predstavuje
1. dávka dusíka v minerálnych
hnojivách od 60 do 100 kg/ha,
pričom na premyvných, svahovitých a podmáčaných pôdach
používame nižšiu dávku dusíka.
V tomto období existuje nebezpečenstvo návratu zimy a z tohto
dôvodu je hnojenie dusíkom spojené s rizikom. Preto je možné
1. dávku N rozdeliť na dve čiastkové dávky:
1a dávka (30 - 40 kg/ha N)
1b dávka (30 – 60 kg/ha N).
Dávku 1b aplikujeme približne
14 dní po 1a dávke. Výhodné je
rozdeliť dávku tam, kde je možné
použiť v nasledujúcich termínoch
kvapalné hnojivo, pretože skoré
hnojenie týmito hnojivami je
spojené s určitým rizikom „popá-
Prvou jarnou dávkou dusíka sa snažíme podporiť regeneráciu rastlín
po zime a zabezpečiť dostatok dusíka v koreňovej zóne rastlín na
začiatku predlžovacieho rastu.
lenia“, ktoré sa výrazne znižuje
v neskoršom období. Preto pri
dávke 1a radšej používame niektoré z pevných dusíkatých hnojív,
pri 1b dávke používame kvapalné
hnojivá. V prípadoch neskorého
otvorenia jari sa regeneračná
dávka nedelí a používame tuhé
hnojivá, pričom napríklad na ťažkých pôdach možno jednorázovo
aplikovať až 100 kg/ha N.
Podľa stavu porastu, stanovišťa a začiatku jarnej vegetácie
je možné odporučiť nasledujúci
postup pri výbere hnojív s rôznymi formami dusíka:
1. Uprednostnenie hnojív s liadkovou formou dusíka (LAV, LAD).
• neskorší a rýchlejší nástup jari
• okrem bežných porastov
vhodná forma dusíka pre slabé
a poškodené porasty
2. Uprednostnenie hnojív s ami-
V prípadoch neskorého otvorenia jari sa regeneračná dávka nedelí
a používame tuhé hnojivá,
dickou formou dusíka (močovina).
• pri aplikácii vyšších dávok
dusíka na začiatku jarnej vegetácie, hlavne v oblastiach s častými
neskoršími prísuškami
• pri skoršom nástupe jari
a riziku neskorších mrazov
• bežné porasty okrem veľmi
slabých a výraznejšie poškodených po zime.
3. Uprednostnenie
hnojív
s amónnou formou dusíka v kombinácii so sírou (síran amónny,
DASA).
• nedostatok dostupnej síry
v prekorenenom pôdnom profile
(po vlhkej zime, na ľahkých premyvných pôdach, pri hospodárení
bez živočíšnej výroby a pod.)
• pri skoršom nástupe jari
• bežné porasty okrem veľmi
slabých a poškodených po zime
Hnojenie vo fáze predlžo­
www.rno.sk
28
Repka
vacieho rastu (2/3 dávka).
Hnojenie sa realizuje približne 3
– 4 týždne po hnojení dávkou
1b. Bežná dávka dusíka je 50 až
80 kg/ha. Dôležitým faktorom je
takisto stav porastu. Silné porasty,
ktorých hustota predstavuje 30
až 40 rastlín na m2, hnojíme vyššími dávkami dusíka (asi o 20 kg
N na hektár). V tomto období
je výhodné aplikovať DAM-390
spolu s bórom a humátovými preparátmi, ktoré zvyšujú využiteľnosť použitých živín.
Hnojenie vo fáze žltých
pukov (3/4 dávka). Táto dávka
má svoje opodstatnenie na ľahších a chudobnejších pôdach
v suchších oblastiach, kde nie je
zabezpečený prísun dusíka rastlinám v dobe kvetu a vo fáze zelených šešúľ. Osvedčuje sa takisto
pre dosiahnutie vysokých úrod
po predchádzajúcej bezchybnej
technológii. V tomto období
sa obyčajne aplikuje DAM-390
v dávke dusíka 20 až 40 kg/ha
spolu s bórom a humínovými preparátmi, ak sme ich nepoužili pri
produkčnom hnojení. Príliš vysoké
dávky dusíka (50 kg N na hektár a viac) v tomto období môžu
negatívne ovplyvňovať priebeh
dozrievania a zvýšiť podiel zelených semien.
Hnojenie sírou
Repka patrí medzi plodiny
náročné na výživu sírou. Úrodou
3 t.ha-1 odoberie repka z pôdy
54 kg síry. Asi polovica z tohto
množstva je lokalizovaná v semenách, čiže síra má bezprostredný
dopad na produkciu repky.
Hnojenie sírou by malo smerovať hlavne do obdobia skorej
jari, kedy je využitie síry z hnojiva najvyššie a taktiež deficit síry
v pôde je najzreteľnejší. Vhodné
N­‑S hnojivá sú napríklad DASA
26/13 s obsahom 13 % síry a 26 %
dusíka, Agrosam, SAM ale aj ďalšie. Celkové dávky síry v jarnom
období by mali predstavovať
20 – 40 kg/ha S. Vysoké dávky
hnojenia sírou vedú k nadmernej
akumulácii síry v pletivách rastlín a následne k zvýšenej syntéze glukozinolátov v semene.
Za dostatočný obsah síry vo fáze
predlžovacieho rastu možno
považovať asi 0,55 % S v sušine
nadzemnej hmoty.
Hnojenie bórom
Repka patrí medzi plodiny
mimoriadne citlivé na nedostatok
bóru. Viac ako 80 – 90 % porastov
ozimnej repky je potrebné hnojiť
bórom. Výnimku tvoria iba hlinité, hlboké pôdy s dostatočnou
Pri súčasných pestovaných odrodách sa najlepšie osvedčuje systém
delených dávok.
Rozhodujúce pre úrody sú jarné dávky dusíka.
zásobou organických látok. Dávka
bóru sa môže korigovať podľa
obsahu bóru v listoch repky. Za
optimálnu hodnotu je považovaný
obsah B v sušine 50 – 60 mg.kg-1.
Nedostatok bóru sa prejavuje
slabším nasadením šešúľ s menším počtom semien. Pri väčšom
deficite bóru odumierajú vegetačné vrcholy rastlín. Zvýšenie
úrod repky úzko súvisí s obsahom
bóru v pôde a jeho prijateľnosťou
rastlinami. Vhodným obdobím
pre mimokoreňovú výživu je fáza
predlžovacieho rastu až začiatok
kvitnutia. Na trhu je množstvo
listových hnojív, ktoré je možno
kombinovať s DAM-390. Na
pôdach s vysokým deficitom bóru
je ho možné aplikovať použitím
špeciálnych listových hnojív už na
jeseň (v priebehu mesiaca október). Celková dávka bóru pri foliárnej aplikácii môže predstavovať
400 – 600 g/ha.
doc. Dr. Ing. LADISLAV DUCSAY
Katedra agrochémie a výživy
rastlín, FAPZ SPU Nitra
FOTO – ARCHÍV
Vhodným obdobím pre mimokoreňovú výživu je fáza predlžovacieho
rastu až začiatok kvitnutia.
www.rno.sk
29
Repka / Inzercia
Výživa a stimulácia repky
ozimnej v priebehu vegetácie
Repka je dlhodobo stabilnou plodinou väčšiny poľnohospodárskych subjektov, pričom pri priaznivých
realizačných cenách môže významne zlepšiť ich ekonomickú situáciu. V moderných pestovateľských
technológiách sa v poslednom období stáva neodmysliteľnou súčasťou jej ošetrenie rastlinnými
stimulátormi. Práve takáto intenzifikácia sa z pohľadu ekonomiky vyznačuje vyššou ziskovosťou
a vyššou rentabilitou jej pestovania.
Porast v jeseni
a podpora
prezimovania
So stimuláciou porastu začíname od vytvorenia tretieho
listu. Jej podstatou je v jesennom období prispôsobiť porast
na dobré prezimovanie a zároveň vytvoriť dobré podmienky na
dosiahnutie vysokých úrod. Pre
tento účel je vhodné použiť prípravok Alga 600, ktorý stimuluje
rast koreňa a jemného koreňového vlásnenia. Bohatý koreňový
systém je schopný počas jesennej
vegetácie načerpať dostatok živín
a vytvoriť energetické zásoby
pre zimné obdobie. Vyzimovanie
porastov môže významne ovplyvniť aj hnojenie bórom. Tento
mikroelement ovplyvňuje stabilitu rastlinných buniek, ktorých
poškodenie spôsobené mrazom
vedie k odumieraniu a trhaniu
koreňového systému. Aplikáciou
bóru v produkte ProBoron podporíme v bunkových stenách
tvorbu stabilných polysacharidov,
čím podporíme zimuvzdornosť
repky. Keďže silný a zdravý porast
v jesennom období tvorí základný
predpoklad pre rýchlu regeneráciu repky v jarnom období,
odporúčame pridať do tankmixu
aj produkt SoftGuard++, ktorý
vďaka účinnej látke chitosan oligosacharid pôsobí preventívne
voči chorobám.
Rýchla regenerácia
porastu po zime
V skorom jarnom období
bude významná „štartovacia“
dávka dusíka (90 kg/ha), ktorú
Napadnutie repky fómovou hnilobou v jesennom a jarnom období (%).
je potrebné aplikovať hneď, ako
to dovolia pôdno-klimatické
podmienky. Akonáhle sa obnoví
listová ružica a začnú rásť prvé
biele korienky, je čas na stimuláciu a aplikáciu listovej výživy,
a to predovšetkým bóru a síry.
Vhodné sa javí zopakovať aplikáciu kombinácie prípravku Alga
600 (0,5 kg/ha), SoftGuard++
(1 l/ha) a ľahko prijateľného
organického bóru v produkte
ProBoron (0,7 l/ha).Vďaka synergickému účinku použitých prípravkov urýchlime regeneráciu
poškodených porastov po zime
a rovnako zlepšíme prijateľnosť
dusíka a ostatných dodaných
živín. Jarný regeneračný zásah stimulátora Alga 600 podporí hlbšie zakorenenie repky a tvorbu
jemného koreňového vlásnenia. Korene siahajúce do hlbších
vrstiev pôdy sú schopné lepšie
využívať vodu a živiny. Alga 600
ovplyvní pozitívne rastliny aj pri
zakladaní bočných vetví, ktoré sú
Výsledky maloparcelkového pokusu s repkou ozimnou (2014).
Odroda: Es Astrid. Lokalita: Borovce (NPPC). Riešiteľka pokusu: Ing. Mária Sekerková, CSc.
Variant
Dávka /ha
Aplikácia
Úroda (t/ha)
5,67
Navýšenie úrody
(t/ha)
-
5,94
0,27
38,70
6,20
0,53
78,00
Kontrola
–
–
Alga 600
0,5 kg
jeseň
Alga 600
Algreen
Alga 600
SoftGuard++
Alga 600
Sofguard++
Algreen
SoftGuard++
0,5 kg
1l
0,5 kg
1l
0,5 kg
1l
1l
1l
jar
pred kvetom
Zisk (Eur/ha)
-
jeseň
jar
pred kvetom
www.rno.sk
30
Repka
Možnosti biostimulácie, prevencie a listovej výživy v repke v priebehu vegetácie.
Komplexné
riešenia
v repke
Poznatky overené
praxou
tová výživa
Biostimu
lác
ia
L is
g
Or
Posledným aplikačným termínom sa pre stimulátory z dlhodobého kontextu stala fáza
butonizácie (žlté puky). Práve
v tomto období môžu prípravky
z kategórie biostimulácie pozitívne ovplyvniť intenzitu a kvalitu
kvitnutia s následným navýšením
počtu semien v šešuliach. Pre
tento účel odporúčame produkt, ktorý je vyrobený z čerstvých morských rias Algreen
(1 l/ha). Po jeho aplikácii sa zvyšuje intenzita fotosyntézy na
všetkých poschodiach rastlín, čo
prispieva k vyrovnanému kvitnutiu, nasadeniu a dozrievaniu
šešúľ. Bioaktíve látky, ktoré sú
v produkte obsiahnuté pomôžu
rastline vysporiadať sa aj so stresovými situáciami, ktoré vyvolávajú
v tomto období vysoké teploty
a sucho. Okrem sucha môže byť
Ing. Zuzana Balátová, PhD.
Produktový manažér
Agrobiosfer, s.r.o
si
va
V rámci minulého ročníka
2013/2014 bol založený maloparcelkový pokus, kde sme preverovali účinnosť samostatnej
aplikácie prípravkov z kategórie
biostimulácie a ich kombináciu
s prípravkom prírodnej prevencie
(tabuľka).
Ošetrenie bolo realizované
podľa odporúčaní v troch aplikačných termínoch (obrázok).
Výsledkom jesennej aplikácie
prípravkov na oboch ošetrených
variantoch bol zdravý a silný
porast s bohatým koreňovým systémom, ktorý sa v jarnom období
vyznačoval rýchlejšou regeneráciou a vyšším počtom bočných
vetiev v porovnaní s kontrolou.
Dobrý stav porastov, ktorý sme
zaznamenali na oboch ošetrených variantoch sa prejavil aj vo
vyššej úrode semena v porovnaní s kontrolou. Najvyššia úroda
semena repky bola dosiahnutá na
skými riasami, ale hlavne sa prejavil jeho preventívny účinok voči
hubovým chorobám, čo viedlo
k lepšiemu zdravotnému stavu
porastu v jesennom aj jarnom
období (graf).
encia
Zvýšená efektivita
kvitnutia
variante, ktorý bol počas vegetácie ošetrený kombináciou prípravkov z kategórie biostimulácie
a prírodnej prevencie (tabuľka).
Dané výsledky vypovedajú
o vhodnosti použitia tejto kombinácie prípravkov počas vegetácie. Potvrdila sa tak synergia
prípravku SoftGuard++ s mor-
ev
príčinou fyziologického opadu
kvetov, ktorý znamená redukciu
generatívnych orgánov aj nedostatok bóru. Deficit tohto prvku je
možné eliminovať foliárnou aplikáciou prípravkom ProBoron.
Bór v ošetrenom poraste zvyšuje
intenzitu kvitnutia a pozitívne
ovplyvňuje priebeh kvitnutia, čím
sa zvyšuje počet šešúľ na rastline.
Pr
základom tvorby generatívnych
orgánov. V dôsledku topenia
snehovej prikrývky sú rastliny
v priebehu jarného obdobia vystavované vyššiemu tlaku chorôb,
vrátane fómovej hniloby. Po aplikácii prípravku SoftGuard++ sa
aktivuje imunitný systém rastlín,
čo bráni šíreniu patogéna v rastline. Rastliny sú po jeho aplikácii
odolnejšie, čo sa prejaví ich nižším
napadnutím (graf).
.h
no
silný koreňový
systém
Prírodou
inšpirované
riešenia
www.rno.sk
31
prevencia voči
chorobám
jivá
ie
en
Mor
o
zvýšenie kvality
a kvantity úrod
www.agrobiosfer.sk
[email protected]
+421 917 713 998
Repka / Inzercia
Jarná prehliadka repky
Príchod skorej jari a začiatok februára či marca je pre pestovateľov repky spojený s jej prehliadkou
a rozhodovaním o prvom prihnojení repky po zimnom období. Všetko závisí od klimatických
podmienok, ale výnimočné nie sú prvé ošetrovania porastov už vo februári.
Celkový stav závisí i od podmienok, v ktorých sa porasty
zakladali. Porasty repky založené v extrémne suchom počasí
často trpia kvalitou a prípravou
osivového lôžka. Leto 2014 bolo
v tomto ohľade priaznivejšie,
dažďa však bolo na mnohých
lokalitách viac a porasty samotné
boli zakladané v neskorších termínoch. Repka síce vzišla, ale
s nástupom zimy sa prejavila
nerovnomernosť porastov, výživové deficity. Bežným inventárom
polí sú porasty nevyrovnané s rôznou hustotou a rastliny boli často
v štádiu 3 – 4 pravých listov, čo
nie je ideálny stav na prezimovanie. Neskorá jeseň poskytla širokú
škálu porastov repky v rôznych
vývojových štádiách.
Pravý začiatok zimy svojim
atypickým počasím neprekvapil
a skutočná zima a zimné počasie prišlo až na konci roka 2014.
Momentálny stav praje nižším
teplotám s výskytom mrazu
počas noci a nízkymi, niekde
i zápornými teplotami počas dňa.
Relatívne vysoké plusové denné
teploty a nočné mrazíky okolo –3,
–5 °C porastom repky a ozimín
opäť nepridajú a komplikujú už
i tak dosť zdecimované porasty.
Horší stav je možné pozorovať na
porastoch bez snehovej pokrývky,
ale na takýto stav si pestovatelia
už zvykli. V každom prípade, rozhodujúci je aktuálny stav porastu
a vyhliadka počasia na najbližšie
dni. Jedným s najhorších scenárov sú porasty so stojacou vodou,
keďže zem je stále zamrznutá,
stojaca voda spomaľuje jej rozmŕzanie počas denných plusových
teplôt, poprípade s inými defektami pôdy. Voda nemá kam odtekať a porast sa jednoznačne dusí
a hynie.
Dôležitý je aktuálny stav
porastu, jeho hustota a v neposlednej miere vitalita a životaschopnosť jednotlivých rastlín.
Mnoho porastov, hoci po zime
zúbožených, vyzerá, že predsa len
prekoná toto náročné obdobie,
realita však môže byť úplne iná.
Reálny stav by sme teda nemali
posudzovať len podľa celkového
vzhľadu porastov, stavu srdiečok
a povrchovej obhliadky koreňov.
Ideálne je rastliny priečne rozre-
zať a prezrieť i kvalitu a konzistenciu pletív. Tie by mali byť jasnej
svetlej farby s pevnou konzistenciou a v tomto čase s náznakmi
prebúdzania sa porastu po zime
– jasnozelené „živé“ srdiečka,
začiatok obnovovania rastu pletív
po zime. Hnedé sfarbenie v blízkosti srdiečka a mäkké pletivo
na priereze koreňa repky s tmavožltým-hnedým zafarbením je
charakteristikcké pre poškodenie
cievnych zväzkov a pletív koreňov rastlín. Takýto porast, žiaľ, už
nezregeneruje.
Na prvý pohľad sa teda porasty
môžu zdať, že úspešne prezimovali, ale prvoradá je vždy dôklad-
Prihnojenie porastov repky po zime je prvou jarnou operáciou
v porastoch repky.
Zdroj: Prof. Ložek, KAVR, SPU Nitra.
Úroda t/ha
1t
3t
4t
N
50
150
200
Odber živín nadzemnou biomasou [kg]
P
K
Ca
Mg
S
11
50
35
6
18
33
150
105
18
54
44
200
140
24
72
B
0,1
0,3
0,4
www.rno.sk
32
Repka
nejšia prehliadka – vytiahnuť
rastliny z pôdy a skontrolovať ich
stav na priečnom reze.
Jarné prihnojenie repky je
prvým a najdôležitejším vstupom
do porastov repky po zime. Tento
krok a jeho správne načasovanie
často rozhoduje o nasledujúcom
osude porastu. Dusík a síra sú
v tomto období jednými z najdôležitjších prvkov vo výžive
repky, ktoré ovplyvnia výslednú
úrodu. Nemenej podstatná je
však i forma aplikácie týchto prvkov. Dusíka nesmie byť málo ani
veľa. Vysoké dávky dusíka výrazne
ovplyvňujú kvalitu rastlinných
pletív, celkový rast, kvitnutie, ale
i dozrievanie porastu. Do obdobia predlžovacieho rastu stonky
by dávka dusíka nemala prekročiť 150 kg/ha. Spolu s aplikáciou
dusíka je dôležitá i dávka síry
a mikroelementov.
Regeneračné dávky dusíka je
vhodné aplikovať do porastov
skoro na jar. Začať sa dá – v rámci
podmienok – už počas februára
a marca – podľa možnosti čo
najskôr. Vhodná je amoniakálna
forma dusíka – tá je vhodná i pre
nízke teploty. Následne o dva až
tri týždne je vhodné opakovať pri-
hnojenie dusičnanovou formou
dusíka. Nitrátová forma dusíka je
ľahko prijímaná rastlinami aj pri
nízkych teplotách, ale vďaka rýchlemu nástupu účinku klesá odolnosť voči mrazu v období reštartu
repky. Nie je to teda najlepšie
odporúčanie v oblastiach s rizikom výskytu neskorých mrazov.
Aplikácia je vhodná počas marca
– apríla. Nitrátová forma je prospešná pre regeneráciu delivých
pletív – meristému, pletív stonky
a odnoží. Vhodné sú delené
dávky so sledom opakovania po
dvoch až troch týždňoch.
Regeneračné dávky dusíka by
sa mali pohybovať na úrovni 60
– 100 kg/ha. Ak porast dobre
prezimoval, pestovateľ sa sústreďuje ma maximalizáciu úrody.
Produkčné dávky by sa mali pohybovať na úrovni 30 – 60 kg/ha,
spolu so sírou a mikroelemntami,
odstup od regeneračnej dávky
po troch až štyroch týždňoch.
Najneskoršia dávka dusíka
by nemala byť neskôr ako približne dva týždne pred kvitnutím
porastu a nemala by presiahnuť
30 kg/ha.
Ing. Anna Sadloňová­
‑Plačková, PhD.
REPKOVÉ
HYBRIDY
DEKALB®
ZÁKLAD VAŠEJ ÚRODY
ZIMUVZDORNOSŤ
VYNIKAJÚCI
ZDRAVOTNÝ STAV
www.dekalbclub.sk
www.rno.sk
33
Repka
Technika pre hnojenie
repky hnojovicou
Rastúca intenzifikácia živočíšnej výroby nasmerovaná na zníženie výrobných nákladov je spojená
aj s vyššou produkciou organických odpadov, ku ktorým sú často mylne zaraďované aj organické
hnojivá, ako napr. maštaľný hnoj, močovka, hnojovica a hnojovka.
Najmä hnojovica sa v podmienkach bezstelivových prevádzok
často stáva čoraz väčším „strašiakom“. Nadmerné množstvo
hnojovice vyvoláva celý rad problémov ako z hygienického, tak
aj z ekologického pohľadu. Preto
sa „tekutý hnoj“ často považuje
za problematický odpad, ktorý
spôsobuje farmárom viaceré starosti. Vďaka moderným metódam ošetrenia hnojovice sa však
môže z odpadového produktu
stať plnohodnotné hnojivo, alebo
dokonca zdroj príjmov. Používané
metódy spracovania a využívania
organických hnojív vrátane hnojovice by mali preto predovšetkým viesť k zachovaniu kolobehu
organických látok a živín tak, aby
sa ich po spracovaní dostalo do
pôdy rovnaké množstvo, ako bolo
z nej odobraté.
Pre farmárov môžu byť organické hnojivá žiadanou alternatívou k minerálnym hnojivám
a môžu prispieť k nemalým úsporám vstupov v rastlinnej výrobe.
Potenciál či už tuhých alebo tekutých organických hnojív je obrovský a je potrebné ho efektívne
využiť. Pre efektívnu aplikáciu
týchto hnojív je ponúkaný celý
rad vhodných zariadení. Dôležité
však je zvládnuť celú technológiu
aplikácie ako celok – od systému
skladovania, cez manipuláciu až
po konečnú aplikáciu.
Pri hnojení repky je významným organickým hnojivom predovšetkým kvalitný (dobre vyzretý,
neslamnatý) maštaľný hnoj
v dávke podľa obsahu dusíka do
60 kg.ha-1 N, to je asi 20 – 30 t.ha-1
hnoja. Hnoj je však potrebné
zaorať minimálne 3 týždne pred
sejbou, aby sa opäť obnovila kapilarita pôdy. Z týchto dôvodov je
lepšie hnojiť maštaľným hnojom
k predplodine.
Z ďalších organických hnojív je
pre hnojenie repky zvlášť vhodná
hnojovica, v dávke podľa obsahu
dusíka do 40 – 50 kg.ha-1 N.
Jednou z výhod hnojenia hnojovicou je predovšetkým to, že ide
o hnojivo s komplexným obsahom živín a ďalších prospešných
zložiek.
Hnojivý účinok hnojovice nielen pri hnojení porastov repky,
ale aj niektorých ďalších poľných plodín, je všeobecne dobrý.
Spôsobuje to aj prítomnosť moču,
inzercia
FUNGICÍD
Eminent
Star
®
Prvý repkový fungicíd
s chlorothalonilom
 Unikátny fungicíd so systémovou
(tetraconazol) a kontaktnou (chlorothalonil)
zložkou
 Dlhodobé pôsobenie pri dávke 2,0 l/ha
 Vynikajúca účinnosť proti všetkým
štyrom hlavným chorobám repky
 Aplikujte preventívne v dobe od začiatku
kvitnutia repky, alebo pri intenzívnom
napadnutí porastov chorobami
 Vďaka dvom účinným látkam s odlišným
mechanizmom účinku je riziko vzniku
rezistencie obmedzené na minimum
NOV INK A
 Cenovo veľmi zaujímavé ošetrenie
repky
Regionálni zástupcovia:
Agro Aliance SK, s.r.o.
Ing. Anton Belorit, PhD.
Ing. Ján Gajdoš
Tomáš Sándor
ČSĽA 579/28
972 17 Kanianka
tel./fax: 046 540 0501
fax: 046 540 0051
Piešťanská 659
956 05 Radošina
mobil: 0905 316 418
e−mail: [email protected]
Hlavná 79
925 28 Pusté Úľany
mobil: 0915 781 289
e−mail: [email protected]
Dolná 527
925 42 Trstice
mobil: 0918 926 602
e−mail: [email protected]
Repka
ktorý obsahuje nielen ľahko prijateľné živiny, ale svojimi stimulačnými účinkami pôsobí priaznivo
aj na tvorbu biomasy pestovaných rastlín a na pôdnu úrodnosť.
Dusík, ktorý hnojovica obsahuje,
je menej pohyblivý ako minerálny
dusík dodávaný minerálnymi hnojivami. Napriek tomu je hnojovica často mylne označovaná za
hlavného pôvodcu kontaminácie
vody. K tomu môže dôjsť v prípade prehnojenia, alebo zmyvu
z povrchu pôdy pri nedokonalom
zapravení. Kontaminácia vody
môže nastať aj pri nedostatočnej
homogenizácii hnojovice v prípade, že hustá hnojovica doslova
„upchá“ pôdne póry na povrchu
pozemku a prvé zrážky ju zmyjú
do vodného toku alebo podzemnej vody. Týmto problémom sa dá
zabrániť používaním vhodného
technologického postupu aplikácie hnojovice.
Výhodou hnojovice je to, že ju
okrem aplikácie v rámci predsejbovej prípravy pôdy pod repku
(aplikácia na strnisko predplodiny)
môžeme aplikovať aj počas vegetácie priamo do porastu repky.
Samozrejmosťou je možnosť využitia rôznych systémov a adaptérov pre samotnú aplikáciu.
Výhodou hnojovice je to, že ju okrem aplikácie v rámci predsejbovej prípravy pôdy pod repku (aplikácia
na strnisko predplodiny) môžeme aplikovať aj počas vegetácie, priamo do porastu repky.
Správne skladovanie je
základom
Prvým predpokladom pre ekonomické využitie organických
hnojív je ich správne skladovanie a ochrana pred vonkajšími,
najmä klimatickými vplyvmi. Je
nutné zabrániť predovšetkým
nadmernému vyplavovaniu živín
a znižovaniu obsahu sušiny, tiež
musíme zabezpečiť ochranu životného prostredia, najmä spodných
vôd. Dnes existuje celý rad predpisov a noriem, ktoré skladovanie
tuhých a tekutých organických
hnojív upravujú a nariaďujú.
Za účelom skladovania tekutých
organických hnojív sa budujú
nádrže, kedy sa ako materiál
využíva železobetón, alebo povrchovo upravená a ošetrená oceľ.
Niektorí výrobcovia tiež ponúkajú
konštrukcie z nerezovej ocele.
Ďalšiu z možností predstavuje
budovanie zemných nádrží, ktorých dno a steny sú opatrené
špeciálnou pevnou a nepriepustnou fóliou. Nádrže sa budujú
ako otvorené, niektorí výrobcovia
ponúkajú aj systémy zastrešenia.
Kapacita uskladňovacích nádrží
vychádza predovšetkým z požiadaviek na skladovanie hnojovice po dobu minimálne šiestich
mesiacov. Skladovacie kapacity
pre hnojovicu zahŕňajú aj ďalšie
príslušenstvo, ktoré súvisí predovšetkým s čerpaním a plnením
prepravných prostriedkov, ktoré
zaisťujú vyvážanie a aplikáciu.
Súčasťou sú aj rôzne zariadenia pre homogenizáciu obsahu,
ktoré rovnako ako systémy pre
čerpanie môžu byť mobilné alebo
stacionárne. Niektoré prevádzky
využívajú v spojení s hnojovicovým hospodárstvom tiež rôzne
systémy separácie pevných (separát) a kvapalných (fugát) frakcií.
Separát sa môže využiť ako pevné
organické hnojivo, do kompostov,
alebo k pristielaniu prevádzok
živočíšnej výroby.
Spôsoby aplikácie
hnojovice
Prvým predpokladom pre ekonomické využitie organických hnojív je ich správne skladovanie.
www.rno.sk
35
Základným a v praxi ešte stále
často požívaným prvkom je tzv.
nárazová hlava, ktorá umožňuje plošnú aplikáciu a rozptyl
Repka
po povrchu pozemku. Tento spôsob aplikácie hnojovice sa využíva
hlavne v rámci základnej prípravy
pôdy, kedy sa hnojovica aplikuje
spravidla na strnisko predplodiny.
Je žiaduce, aby po takejto aplikácii došlo k bezprostrednému
zapraveniu hnojovice do pôdy,
pretože tým zásadne obmedzíme
straty živín, najmä dusíka. Hlava
môže byť buď jedna na výpustnom otvore, alebo ich môže byť
viac na rúrkovom ráme. Medzi
možnosti plošnej aplikácie
môžeme zaradiť ešte tzv. „hnojovicové delo“. Ide o špeciálnu dýzu
pre rozstrek hnojovice do väčších vzdialeností. Slúži k aplikácii
z okrajov pozemkov a používa sa
v niektorých prípadoch, kedy je
potrebné aplikovať hnojovicu na
horšie prístupné pozemky a cisterna tak nemusí pracovať napríklad v nadmernom svahu.
Ďalšou skupinou sú adaptéry pre
podpovrchovú aplikáciu. K nasadeniu na ornej pôde sa využívajú
najmä radličkové a tanierové apli-
kátory, ktoré svojou konštrukciou
vychádzajú z kypričov (radličkových, dlátových) a podmietačov
(radličkových, tanierových) aj
ich príslušenstva (utužovacie
valce, pôdne pechy, zavlačovače). Väčšina výrobcov dokonca
upravené podmietače a kypriče
priamo využíva a volí spravidla
zábery 2,5 až 6 metrov.
Priame zapravovanie hnojovice
do pôdy vykazuje najmenšie straty
amoniaku (zvyčajne pod 5 %
obsahu N v hnojovici). Vzhľadom
na povahu hnojovice je podpovrchová aplikácia výhodná aj z hľadiska zníženia zápachu. Nevzniká
ani druhotná nerovnomernosť
rozdeľovania vplyvom stekania hnojovice po nerovnostiach
povrchu. Podstatnou nevýhodou
podpovrchového aplikovania je
jeho značná energetická náročnosť. Pri klasickom zapravovaní
hnojovice zapravovacími radlicami na ornej pôde je potrebné
počítať s príkonom 5 kW na jednu
radlicu. Ďalší príkon si v ťažších
podmienkach vyžaduje objem cisterny (asi 10 kW na 1 m3).
Aplikačné cisterny
a ich príslušenstvo
Pri aplikácii hnojovice do porastov repky počas vegetácie sa
využívajú tzv. aplikačné cisterny
vybavené aplikačnými adaptérmi.
Tieto sa s cisternou agregujú
prostredníctvom spojovacej konzoly, alebo trojbodového závesu.
K základným adaptérom pre aplikáciu hnojovice patrí spravidla
hadicový aplikátor s pracovným
záberom 6 až 24 metrov. Záber
je treba voliť najmä s ohľadom
na objem nádrže, pretože je
potrebné zabezpečiť, aby cisterna prešla určitú dráhu. Preto
sa v praxi stretneme najmä s aplikátormi o zábere 9 a 12 m, čo
má tiež väzbu na koľajové riadky
a zábery postrekovačov, ktoré
dosahujú spravidla násobky
týchto hodnôt. Súčasťou hadicových aplikátorov a iných zariadení
na povrchovú a podpovrchovú
aplikáciu je rozdeľovacia hlava,
spravidla s rezacím zariadením,
ktorá zabezpečuje rozdelenie
toku hnojovice k jednotlivým
aplikačným hadiciam. Niektorí
výrobcovia používajú pre dopravu
hnojovice k jednotlivým hadiciam
závitovkové dopravníky.
Aplikačné cisterny, ak sú osadené podvozkom s dvoma nápravami, by mali byť vybavené
riaditeľnou nápravou pre šetrný
pohyb vo vzrastenom poraste.
Môžeme sa stretnúť aj s väčšími
cisternami, napríklad s trojnápravovým podvozkom a objemom 18
až 24 m3, prípadne s ešte väčšími,
ktorých nasadenie v hustejších
porastoch je ale už problematické.
Preto výrobcovia, ktorí sa špecializujú na vývoj a výrobu aplikačných cisterien, ponúkajú objemy
od 5 do 8 m3 s jednou nápravou a maximálne okolo 15 m3
s dvomi nápravami. Pre aplikáciu
sa používajú aj väčšie cisterny,
ale ich nasadenie je vhodné skôr
pri aplikácii hnojovice na strnisko,
inzercia
HERBICÍD
®
Vivendi
200
Najekonomickejšie
jarné ošetrenie repky
proti burinám
 Ničí rumančeky, pichliač roľný,
púpavu lekársku a iné vďaka účinnej
látke clopyralid
 Vysoko selektívny pre kultúrne
plodiny
 Flexibilné dávkovanie 0,5-1,05 l/ha
podľa spektra a vývojovej fázy burín
 Okrem repky (ozimnej a jarnej) je
registrovný do pšenice, jačmeňa,
cukrovej, kŕmnej a šalátovej repy,
tiež na ošetrenie lúk a pasienkov
 Aplikujte na aktívne rastúce buriny
pri teplotách nad 12 °C
NOV INK A
 Cenovo najvýhodnejšie jarné
ošetrenie repky
Regionálni zástupcovia:
Agro Aliance SK, s.r.o.
Ing. Anton Belorit, PhD.
Ing. Ján Gajdoš
Tomáš Sándor
ČSĽA 579/28
972 17 Kanianka
tel./fax: 046 540 0501
fax: 046 540 0051
Piešťanská 659
956 05 Radošina
mobil: 0905 316 418
e−mail: [email protected]
Hlavná 79
925 28 Pusté Úľany
mobil: 0915 781 289
e−mail: [email protected]
Dolná 527
925 42 Trstice
mobil: 0918 926 602
www.rno.sk
e−mail: [email protected]
Repka
nie pre výživu a hnojenie vyrastených porastov poľných plodín.
Samotná cisterna potom môže
byť vyrobená buď z ocele s patričnou technologickou úpravou
zaisťujúcou životnosť vo veľmi
agresívnom prostredí, alebo sa
používajú rôzne spevnené syntetické hmoty s výstuhou proti
mechanickému poškodeniu.
Hadicové aplikátory tiež ponúkajú rôzne modifikácie. Okrem
tzv. vlečených hadíc, z ktorých
hnojovica voľne vyteká na povrch
pôdy, môžu byť osadené nadstavcami (radličkami) pre aplikáciu do
vrchnej pôdnej vrstvy.
Ponuka príslušenstva techniky
pre aplikáciu hnojovice, a to tak
pre aplikačné cisterny, ako aj pre
ostatné konštrukčné skupiny, je
pomerne široká. Nechýbajú ovládacie systémy pre presné nastavovanie dávky a meranie prietoku.
K ďalším prvkom patria rôzne
nasávacie ramená pre spojovacie systémy medzi cisternami
navzájom, alebo medzi nádržami
a cisternami. K príslušenstvu tiež
radíme rôzne systémy miešania
obsahu nádrže, a to buď hydraulické, alebo pneumatické, ktoré
zabraňujú sedimentácii pevných
frakcií. Možnosť voľby ponúkajú
tiež systémy plnenia cisterny.
Pre farmárov môžu byť organické hnojivá žiadanou alternatívou k minerálnym hnojivám.
Spravidla máme na výber medzi
klasickou vývevou a čerpadlom,
môžeme sa stretnúť aj s kombináciou vývevy a zariadenia pre
zvýšenie sacieho výkonu, ktoré
sa všeobecne označuje termínom „turboplnenie“. Ďalšia skupina príslušenstva sa týka najmä
podvozkov, závesných a ťažných
zariadení, výmeny nadstavieb
a ostatných prvkov, ktoré sú rovnaké ako u dopravnej techniky.
Záver
Efektívne hnojenie či už priemyselnými, ale aj organickými
hnojivami s dlhodobou perspektívou zachovania úrodnosti pôd
nie je možné bez znalosti výživného stavu pôdy a potreby rastlín
na nej pestovaných. Konkrétne
dávky hnojív by preto mali vychádzať z informácie o stave zásoby
živín v pôde, ktoré sú podložené
vhodným pôdnym testom – agro-
Vďaka moderným metódam ošetrenia hnojovice sa však môže z odpadového produktu stať plnohodnotné
hnojivo, alebo dokonca zdroj príjmov.
www.rno.sk
37
chemickým rozborom. Samotná
aplikácia hnojív by potom mala
byť vykonávaná tak, aby boli nielen pokryté potreby pestovaných
rastlín, ale aby nedochádzalo ani
k znižovaniu zásobenosti pôd živinami. Riadime sa pravidlom, že
by sme mali do pôdy dodať minimálne toľko živín, koľko prostredníctvom výnosu semien z poľa
odvezieme.
Pestovatelia repky vedia, že táto
plodina je veľmi náročnou plodinou na výživu, ale na druhej
strane použité živiny sa v značnej miere vracajú späť do pôdy
prostredníctvom pozberových
zvyškov.
Keď napr. repka potrebuje na
1 tonu úrody semien 55 kg dusíka,
mali by sme ho do pôdy dodať či
už formou priemyselných, alebo
organických hnojív, z ktorých
významným hnojivom môže byť
práve hnojovica. Technika pre jej
vývoz a aplikáciu je v súčasnosti
vyrábaná a ponúkaná na vysokej
úrovni a treba ju len efektívne
využívať.
Spracoval:
doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.
Slovenská poľnohospodárska
univerzita, Nitra
FOTO – ARCHÍV
Repka / Inzercia
Perspektívy cien repky v r. 2015
Je zrejmé, že podmienky obchodovania na svetových trhoch sa v poslednom čase podstatne zhoršili.
Ceny surových minerálnych olejov menej ako 50 USD za barel výrazne stlačili nadol i ceny mnohých
iných surovín (vrátane vzácnych kovov a poľnohospodárskych produktov) a dostali ich tak na 4, 5
alebo 6-ročné minimá. Tento fakt sa tiež prejavil prudkým poklesom indexu Commodity Research
Bureau, ktorý sa dostal na viacročné minimá.
Produkcia bionafty má vo viacerých krajinách klesajúci trend,
odkedy rastlinné oleje stratili
svoju cenovú atraktivitu na energetickom trhu v septembri 2014.
A hoci toto je čiastočne kompenzované pretrvávajúcim rastom produkcie bionafty v Brazílii
a niektorých ďalších krajinách, je
veľmi pravdepodobné, že svetová
produkcia bionafty sa v roku 2015
medziročne zníži – bude to vôbec
prvý zaznamenaný pokles pri
tomto produkte.
Medzi producentmi vládne
momentálne všeobecné sklamanie z trhu. Tempo rastu globálneho dopytu po mnohých
poľnohospodárskych produktoch
sa spomaľuje. Zvýšená konkurencia medzi výrobcami vytesňuje
všetkých, ktorí nedokážu konkurovať pri súčasných nízkych
cenách. Pri tom všetkom však
poľnohospodári v krajinách EÚ
stále dokážu pri súčasných cenách
tvoriť zisk. Slabé euro im v tejto
situácii napomáha. Pre ďalšie
zefektívnenie výroby repky by
však bolo potrebné venovať viac
úsilia zvyšovaniu úrod a kontrolovaniu nákladov.
Ekonomická a finančná kríza
prispela v mnohých krajinách
k negatívnej nálade. Európske
poľnohospodárstvo tiež ovplyvňuje obchodný konflikt s Ruskom.
Svetový trh je v situácii nadbytku
so zvyšujúcimi sa zásobami olejnín (predovšetkým sóje), ale
i kukurice a ostatných poľnohospodárskych produktov. V súčasnosti môžeme len snívať o cene
repky medzi 420 – 550 eur za tonu
komodity, ktorá bola pred tromi
či štyrmi rokmi.
Rekordná úroda repky v roku
2014 prispela k tlaku na ceny.
Len v Nemecku sa vyprodukovalo
6,3 mil. ton repky (o 1 mil. viac
ako je posledný päťročný priemer), najmä vďaka vysokým hektárovým úrodám. Produkcia repky
v EÚ bola na rekordnej úrovni
24,2 mil. ton, o 2,9 mil. ton viac
voči roku 2013 a o 3,6 mil. ton
viac voči priemeru za posledných
5 rokov. To prispelo k poklesu cien
repky na 300 – 310 eur (MATIF) na
začiatku augusta 2014.
Ďalším dôvodom výrazného
poklesu cien je neobvykle vysoká
produkcia olejnín vo svete. Platí
to najmä pre sóju, predovšetkým
v USA, kde produkcia v roku 2014
dosiahla fenomenálnych 108 mil.
ton, čo predstavuje o 16 mil.
ton viac voči predošlému roku
a o 19 mil. ton viac voči päťročnému priemeru.
Vyhliadky na produkciu repky
2015 sú v dôsledku nižšej osevnej
plochy ozimnej repky a zvýšeným
obavám z poškodenia porastov
chorobami a škodcami zhoršené.
V súčasnosti očakávam, že úroda
repky v Nemecku sa v tomto roku
vráti na úroveň 5,0 – 5,3 mil. ton
(v roku 2014 to bolo 6,3 mil. ton)
a v EÚ-28 na úroveň 20,5 – 21 mil.
ton (3,2 – 3,7 mil. ton pokles voči
roku 2014). To výrazne zníži možnosti dodávok v rámci EÚ a zvýši
požiadavky na import v období
jún 2015/júl 2016.
Zostáva otázkou, či produkcia v hlavných exportných krajinách bude dostatočne vysoká
na pokrytie zvyšujúcich sa požiadaviek dovozu EÚ. Momentálne
očakávame, že produkcia repky
v Kanade sa zvýši len mierne o 0,5
– 1 mil. ton voči minuloročnej
produkcii 15,5 mil. ton. Ukrajina
ale vyprodukuje cca o 0,2 –
0,3 mil. ton menej. Isté oživenie
môže prísť neskôr v tomto roku
z Austrálie v prípade priaznivých
poveternostných podmienok.
Orientačná projekcia OIL
WORLD predpokladá, že svetová
produkcia repky sa v ďalšej sezóne
zníži o 2 – 3 mil. ton na trojročné
minimum 66 – 67 mil. ton. Preto
sa predpokladá, že pokles cien
sa zastaví a zvyšujú sa šance na
aspoň mierne oživenie cien repky
v nasledujúcich mesiacoch.
Avšak potenciál rastu cien repky
je pomerne obmedzený, pokiaľ sú
v prebytku svetové zásoby sóje.
Nasledujúcich pár týždňov bude
dôležitým faktorom vývoj počasia
v južnej Amerike, pretože väčšina
plôch sóje sa bude v Brazílii zberať
vo februári a marci a v Argentíne
v apríli. Mnohé dôležité oblasti
pestovania v Brazílii už boli
Cenové minimá
V decembri 2014 a januári 2015 sa ceny repky priblížili
alebo mierne presiahli 355 eur
(MATIF). V druhej polovici januára nasledoval mierny pokles.
Ceny pravdepodobne zostanú
i naďalej nestabilné, ale podľa
môjho názoru cenové minimá sú
už za nami. Samozrejme slabé
euro prispelo k oživeniu cien
repky a stimulovalo export repky
a repkového oleja z EÚ. V prvých
mesiacoch sezóny bolo z EÚ
exportovaných 0,5 mil. ton repky,
predovšetkým do Pakistanu,
Turecka a Spojených arabských
emirátov. Jedna dodávka repky
dokonca smerovala do Kanady
a nejaké dodávky údajne smerovali i do Indie. Tiež je zaujímavé
pozorovať, že EÚ sa pravdepodobne stane čistým exportérom
repkového oleja v období január/
marec 2015.
poškodené suchom, z čoho sa
predpokladajú straty na produkcii 3 – 5 mil. ton. V Argentíne
bolo zase príliš vlhké počasie
v oblastiach Santa Fe a Cordoba,
ktoré poškodilo porasty slnečnice
a sóje.
Je pravdepodobné, že repka
bude profitovať z oživenia
podielu olejov v produktoch kombinovanej hodnoty. V nasledujúcich 6 – 12 mesiacoch bude na
trhu nedostatok repky a slnečnice a nadbytok sóje. Svetová
produkcia 17 najvýznamnejších
olejov a tukov sa v tejto sezóne
výrazne spomalí. V našom revidovanom odhade očakávame nárast
svetovej produkcie týchto olejov
len o 3 mil. ton v období október 2014/september 2015, ktorý
je v kontraste s prudkým rastom
o 11,2 mil. ton v období 2013/14.
Nárast produkcie dokonca nie je
dostatočný ani na pokrytie budúceho rastu svetového dopytu po
potravinách, čím sa vytvára deficit. Preto je potrebné znižovať
spotrebu energie. Stále je pravdepodobné, že zásoby rastlinných olejov sa v priebehu sezóny
2014/15 znížia. Repka, ako vysoko
produkčná plodina, by mala z uvedeného predpokladu profitovať.
S relatívnym posilňovaním ceny
olejov voči potravinám predpokladáme, že cena repky sa bude
posilňovať rýchlejšie ako cena
sóje. Záverom je ale potrebné
poznamenať, že od vyšších cien
nás delí len jediné – zlyhanie
produkcie v hociktorej z hlavných
svetových produkčných oblastí.
Thomas Mielke, ISTA Mielke
GmbH, OIL WORLD, Hamburg
preložil
Ing. Tomáš Upohlav, PhD.
RAPOOL Slovakia
www.rno.sk
38
Máme nosy
na výnosy
MARATHONH - aktuálne úrody z praxe (2014)
5,56 t/ha MVL AGRO, s.r.o., Bánovce n/Bebravou (50 ha)
5,52 t/ha PD Bebrava, Veľké Chlievany (14,2 ha)
5,51 t/ha AGROFARMA Bosý, s.r.o., Vinohrady n/Váhom (22 ha)
5,50 t/ha FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov (12 ha)
5,50 t/ha WH DANUBIUS, s.r.o., stredisko Leles (45 ha)
5,12 t/ha AGRO-DRUŽSTVO Trebatice (31,7 ha)
5,05 t/ha Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie (70 ha)
5,01 t/ha Agrocoop - poľnohospodársko-výrobné družstvo Hul (150 ha)
4,63 t/ha DONA, s.r.o., Veľké Revištia (27 ha)
4,51 t/ha Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce (180 ha)
4,50 t/ha POĽNOTREND Trebišov a.s., Trebišov (42 ha)
4,43 t/ha AT ZEMPLÍN spol. s r.o., Dúbravka (okr. Michalovce, 23 ha)
4,36 t/ha AGROSLUŽBY VK Giraltovce, spol. s r.o. (45 ha)
Hybridy roku 2015
MARATHONH
MERCEDESH
SHERPAH
NoviNky
SHREKH
ORIOLUSH
XENONH
ROHANH
INSPIRATIONH
EDIMAXHCL
VERITASHCL
TRUMPFH
www.rapool.sk
Ochráni váš
zlatý poklad
Fungicíd pre kvitnúcu repku
• najnovšia účinná látka z novej
chemickej skupiny SDHI
• vynikajúca účinnosť na všetky
najvýznamnejšie choroby repky
• výrazný výnosový efekt vďaka
zvýšenej pevnosti šešúľ
www.bayercropscience.sk
Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy
prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.
Download

repka-web