Návod k instalaci a obsluze
nízkoteplotního litinového
kotle
PROTHERM 80 KLO
(PROTHERM 80 KLR)
PROTHERM, s.r.o.
170 00 Praha 7, Jablonského 4
tel.: (02) 66712424
fax: (02) 805593
Váž
ení
ážení
od tohoto okamžiku Vám bude sloužit nízkoteplotní litinový kotel PROTHERM. Věříme, že Vám
bude sloužit k plné spokojenosti, budete-li s ním správně zacházet. Proto Vás prosíme o pečlivé prostudování a dodržování těchto pokynů.
1. Úv
od
Úvod
Použití litiny na zhotovení tělesa kotle umožňuje provozovat takový kotel bez obtíží a jakýchkoli zvláštních opatření i v případech, kdy jeho výkon je odebírán jen částečně, tj. pracuje-li kotel
zpravidla jen s nízkými teplotami otopné vody (dále jen OV). V našich klimatických podmínkách
se potřebuje plný výkon kotle (dimenzovaný vždy na největší možné mrazy) jenom během velmi malé části topné sezóny; po její celý zbytek pak dochází právě k takovému neúplnému a částečnému topnému zatížení. Na ochlazovaném povrchu spalovacího prostoru tělesa kotle pak
kondenzuje vlhkost chemicky reagující se zde přítomnými spalinami na různé kyseliny, což jsou
předpoklady ke vzniku tzv. nízkoteplotní koroze u ocelových kotlů. Nízkoteplotní korozi se čelí
nejčastěji udržováním vyšších teplot OV, vlastně tedy méně hospodárným provozem než by ryze
samotnému topení odpovídalo.
Použití litiny samo o sobě nezamezuje popsaným dějům v tělese kotle (i když svými materiálově tepelnými vlastnostmi může snížit intenzitu s jakou probíhají), ale opírá se o velmi vysokou odolnost kotelní litiny vůči jejich účinkům.
S tím, že po převážnou dobu topné sezóny by byl kotel vytížen neúplně, se vyrovnává jeho
tzv. dvoustupňová konstrukce; během hlavní topné sezóny (kdy jsou mrazy) může kotel pracovat s prvním stupněm, tj. na plný výkon. V období, kdy se venkovní teploty pohybují již i nad 0°C,
lze přepnout na druhý stupeň, tj. na snížený výkon.
K těmto základním užitným vlastnostem přistupuje dále spolehlivost a stabilita provozu i jednoduchost instalace a obsluhy kotle v „klasickém“ pojetí, tj. stavěného na podlahu a s odtahem
spalin do komína.
1.1. Char
akter kkotle
otle a typ
y
Charakter
a typy
1.1.1. T
yp 80 KLO – ZP
Typ
ZP,, P
Protherm 80 KLO – ZP, P pracuje se dvěma stupni výkonu (I. stupeň - 75 kW, II. stupeň 37,5 kW).
Dělení výkonu na dva stupně (také jen plný a snížený výkon) se děje tak, že při sníženém
výkonu je v provozu jen polovina hořáku (hořákových trubic), při plném hoří hořák celý ( všechny
trubice).
Přepínání stupňů provádí uživatel přepnutím přepínače na ovládacím panelu viz obr. 3a.
Kotel může „spolupracovat“ s vnějším zásobníkovým ohřívačem užitkové vody (TUV). Standardní výbava umožňuje jednoduché zapojení potřebných elektrických vodičů od „spolupracujích“ vnějších součástí na svorkovnici kotle.
K zajištění správné funkce se předpokládá použití zásobníkového ohřívače o objemu 200 až
5000 l, vybaveného termostatem. U kombinovaných bojlerů (majících také elektrický ohřev vody)
je bezpodmínečně nutno vyloučit přivedení „cizího napětí“ do kotle – tj. kontakt termostatu oddělit od vnitřní elektroinstalace bojleru !!!
Bojler se ohřívá samostatným topným okruhem, který je otevírán a zavírán motorickým trojcestným rozdělovacím (nikoli směšovacím !!!) ventilem DN 5/4" (1"). Ventil musí být vybaven
KLO/KLR/cs01 ~ 1
elektrickým spínacím kontaktem, který je rozepnut, není-li motor ventilu v činnosti (je-li bez napětí). Vhodný motorický trojcestný rozdělovací ventil je možno objednat v součinnosti se smluvním servisem výrobce – viz bod 2. – který provádí instalaci kotle.
Kotel nepracuje do topení dříve, než-li natopí bojler. Zvyšování teploty TUV nad obvyklou míru
(cca 55°C) prodlužuje proto ohřev bojleru a ohrožuje plynulost topné funkce.
1.1.2. T
yp 80 KLR – ZP
Typ
ZP,, P
Kotel PROTHERM 80 KLR (kotel řídící) vychází z provedení a vlastností kotle PROTHERM
80 KLO (kotle standardního) a liší se od něho takto:
a) má vestavěn řídící regulátor (kaskádový řadič). Ten podle svého nastavení řídí práci dalších
instalovaných kotlů (či jejich dvoustupňový provoz) v předem zvolených nanejvýš čtyřech
výkonových sekcích. Nejmenší samostatně ovládanou výkonovou sekcí může být pouze
“polovina” hořáku jednoho kotle. Předvolba výkonových sekcí se realizuje elektrickým zapojením (rozvedením ovládacích signálů pro jednotlivé sekce).
Upozornění:
Příprava TUV se zajišSuje jen první sekcí.
b) pracuje vždy jen s plným výkonem 75 kW (t.j. nepřepíná se u něj výkon plný, nebo snížený
a to ani ručně, ani automaticky).
1.2. P
opis a výba
v a kkotle
otle
Popis
a výbav
1.2.1. Všeobecně
Kotel PROTHERM 80 KLO (KLR) – ZP, P (dále jen litinový kotel) se skládá:
– z litinového kotlového tělesa, včetně izolace a potrubních úseků vodních přípojek
– lože kotlového tělesa
– hořákové desky, včetně plynové cesty a startovacího zařízení
– sběrače spalin, včetně přerušovače tahu
– oplášSování s ovládacím panelem a svorkovnicí kotle
Litino
vé těleso – je složeno z článků a slouží současně jako spalovací komora (včetně spaliLitinov
nových cest) i jako vodní prostor (včetně vodních cest). Články jsou boční („pravý“ a „levý“)
a střední (jednoho druhu). Skládáním článků vzniká kotlové těleso s odpovídající velikostí (jak
spalovací komory, tak vodního prostoru). Smontované kotlové těleso je opatřeno potrubními úseky pro vodní připojení a izolováno proti odvodu (rohoží s obchodním názvem SIBRAL)
i vyzařování (lesklou reflexní fólií) tepla. Je také opatřeno úchyty pro osazení čidel termostatů
a teploměru a úchyty na nohách ke spojení s ložem.
Lož
e kkotlo
otlo
vého tělesa – je svařovaný rám, který kromě kotlového tělesa nese oplášSování a drLože
otlov
žák ovládacího panelu.
Hoř
ák
o vá deska – je osazena úsekem plynového rozvodu, vlastními hořákovými trubicemi
Hořák
áko
a startovacím zařízením. Nese 8 hořákových trubic a celou plynovou cestu. Hořáková trubice (společně s tryskou nejpodstatnější část hořáku) je trubkový hořák „POLIDORO –
MULTIGAS, ∅ 51 – 270" (rozměry v mm). Plynovou cestu tvoří potrubní úsek přípojky plynu, který končí vstupem do dvou kombinovaných plynových armatur. Komb. plynové armatury regulují přívod plynu do kotle v závislosti na požadovaných a dosažených provozních
stavech systému (tj. kotle i otopné soustavy dohromady). Výstupy z plyn. armatur jsou již úseky plynového rozvodu hořákové desky, zakončené 2 × 4-mi tryskami (po jedné pro každou
hořákovou trubici). Hořáková deska nese také startovací zařízení a zabezpečovací prvky pro
kontrolu plamene.
KLO/KLR/cs01 ~ 2
Při každém požadavku kotel startuje elektrickou jiskrou. Jako zařízení pro start a udržování
chodu jsou užity řídící automatiky firmy HONEYWELL, které jsou přímo spojeny s kombinovanými plyn. armaturami od téže firmy v jeden celek. Tím jsou také sníženy všechny nároky na
vzájemné propojení.
Sběr
ač spalin – plechový zákryt, ve kterém je umístěn SKKT; je rovnou spojen s přerušovaSběrač
čem tahu a za ním zakončen spalinovým hrdlem kotle (pro připojení kouřovodu). SKKT – systém kontroly komínového tahu je založen na sledování teploty spalin odcházejících z kotle;
při jejich hromadění v kotli (tj. nedostatečném odvodu) je aktivován a kotel zhasne. Sběrač
spalin je opatřen odnímatelným čistícím víkem, které je přístupné po odstranění vrchní části
oplášSování (horního krytu) kotle.
OplášSo
v ání – je složeno z krytů (pevně přichycené zadní stěny a bočnic, odnímatelné čelní
OplášSov
stěny a odnímatelné vrchní části), které jsou opřeny o rám. Rám je spojen s ložem a v horní části nese držák ovládacího panelu. Horní kryt má výřez pro přístup k ovládacímu panelu; hrany výřezu jsou kryty plastovým rámečkem. Ovládací panel (viz dále kap. 4) je upevněn v držáku ovládacího panelu – elektroskříni; zde je upevněna také svorkovnice kotle.
Potr
ubní úseky př
ípojek – jsou:
otrubní
přípojek
a) dva pro OV, připojené přímo na boční litinové články kotlového tělesa
b) jeden pro plyn, samonosně připevněný na rám kotle.
1.2.2. T
yp kkotle
otle 80 KLR – ZP
Typ
ZP,, P
Lože kotlového tělesa je opět spojeno s rámem, který nese oplášSování a držák elektroskříní – u tohoto řídícího kotle jsou elektroskříně dvě.
Elektroskříň zpředu uzavřená ovládacím panelem zůstává v podstatě stejná jako u kotle
stardardního a rovněž obsahuje kotlovou svorkovnici – viz. el. schéma kotle PROTHERM 80
KLR. Druhá elektroskříň obsahuje pouze vestavěný řídící regulátor.
1.2.3. Slož
en
ý zdroj (k
otelní kaskáda)
Složen
ený
(kotelní
Složený zdroj může obsahovat řídící kotel jen jeden; ostatní zbývající kotle v něm jsou pak
kotle standardní (ovládáné kotlem řídícím).
Řídící kotel sám slouží také k zajišSování teplé užitkové vody (TUV) – je upraven pro připojení trojcestného ventilu o DN 5/4" (1") (u standardních kotlů je ventil popsán jako zařízení pro
„spolupráci“ s vnějším bojlerem). Motorický trojcestný ventil spojený s řídícím kotlem je ovládán
řídícím regulátorem.
2. Určení a společná technic
ká i bezpečnostní ustano
v ení
technická
ustanov
Kotel PROTHERM 80 KLO – ZP, P a PROTHERM 80 KLR – ZP, P může být uveden do provozu pouze k tomu oprávněnou organizací podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. (ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.). K dodávání a instalaci kotle, k jeho uvedení do provozu, záručnímu i pozáručnímu servisu výrobce vybudoval síS smluvních partnerů (firem) s takovým oprávněním s cílem zabezpečit zákazníkovi služby jak odborné, tak úplné a neroztříštěné, navíc
s ohledem na znalost blízkých místních poměrů. Seznam smluvních partnerů výrobce poskytuje na vyžádání.
Okolí kotle podléhá nárokům na plynové kotelny ve smyslu ČSN 07 0703.
Ke správnosti a bezpečnosti provozu kotlů s výkonem nad 50 kW slouží místní provozní řád
(MPŘ). Při jeho zpracování se užívá obecně platných norem a předpisů, projektových údajů,
podkladů výrobce, příp. i zkušenosti provozovatele.
KLO/KLR/cs01 ~ 3
Dokud není vypracován MPŘ, provoz kotle se zajišSuje podle projektových údajů a podkladů výrobce kotle, případně podkladů výrobců dalších navazujících zařízení (regulátorů, čerpadel
atd.). Vypracování MPŘ má zajistit provozovatel.
Kotel PROTHERM 80 KLO (KLR) – ZP je určen k provozu na zemní plyn o jmenovitém přetlaku v rozvodné síti 1,8 kPa, pro který se nejčastěji udává hodnota výhřevnosti od 9 do 10 kWh/
m3. Vnitřní rozvodná síS plynu i plynoměr musí být dostatečně dimenzovány. Ke kotli je třeba vést
větev o min. Js odpovídající rozměru připojení plynu na kotli, lépe však se světlostí o stupeň
vyšší.
Kotel PROTHERM 80 KLO (KLR) - P je určen k provozu na propan. Pro výhřevnost propanu
se udávají hodnoty od 12,6 do 12,8 kWh/kg. K jeho provozu se předpokládá současně i instalace zásobníku v blízkosti vytápěného objektu i jeho naplňování oprávněnou organizací.
Dodatečné dimenzování přívodu propanu ze zásobníku ke kotli, případně i dalším jiným plynovým spotřebičům je pak součástí projektu a dodávky zásobníku. Redukčním tlakovým ventilem (stanicí) by měl být před kotlem zajištěn jmenovitý tlak 3,0 kPa.
Kotel je teplovodní a je konstruován na provoz s otopnou vodou do přetlaku 400 kPa, která
odpovídá ČSN 07 7401 (především nesmí být v žádném případě kyselá, tj. musí mít hodnotu
pH > 7 a má mít minimální uhličitanovou tvrdost).
Kotel v sobě nemá zabudovánu expanzní nádobu, ani pojistný ventil, proto jej lze připojit pouze
na otopnou soustavu, která je provedena v souladu s ČSN 06 0310 a jištěna podle ČSN 06
0830.
Kotel je určen pro odtah spalin do komína (přes komínový průduch) s ustáleným tahem v rozmezí 2 až přibližně 200 Pa. Napojení kotle na komínový průduch se provádí kouřovodem s průměrem odpovídajícím rozměru kouřového hrdla kotle. Do kouřovodu není přípustné vkládat tělesa omezující průchod spalin (např. různé druhy výměníků pro využití jejich zbytkového tepla). Kouřovod není součástí výbavy kotle. Průřez kouřovodu se nesmí směrem ke komínu zužovat. Prokáže-li se však (výpočtem podle ČSN 73 4201 nebo v některých případech i experimentálním měřením), že k odtahu postačí průřez kouřovodu (i komína) menší, pak je dovoleno bezprostředně za hrdlem spotřebiče zmenšit průřez kouřovodu způsobem podle ČSN 73 4201. Provedení kouřovodu musí být v souladu s ČSN 73 4210.
Spalovací vzduch si kotel odebírá ze svého okolí. Okolí kotle podléhá nárokům na plynové
kotelny ve smyslu ČSN 07 0703.
Jsou-li na přemísSování kotle zvláštní požadavky (např. zabránit poškození krytů, zmenšit průnosný profil apod.), je možno kotel ze smontovaného stavu, ve kterém je dodáván, částečně
demontovat.
Kolem samotného kotle je třeba ponechat takový volný prostor, aby manipulace s kotlem
i s návaznými zařízeními byla bezpečná, jak při montáži, tak během provozu.
Kotel se usazuje na stavební podklad, tj. podlahu (příp. podstavu). Podlaha musí mít dostatečnou únosnost a nesmí být kluzká. Čištění okolí se může provádět jen suchým způsobem
(např. vysáváním). Kotel musí být umístěn na nehořlavé podložce. Pokud by byla podlaha
z hořlavého materiálu, je nutno kotel vybavit nehořlavou, tepelně izolující podložkou, přesahující půdorysný rozměr kotle alespoň o 100 mm.
K transportu oplášSovaného kotle je třeba, aby dveře měly šířku alespoň 85 cm.
Pro umísSování kotle a pro jeho provoz není dovoleno, aby se ve smyslu ČSN 06 1008 přibližovaly k jeho obrysu předměty (klasifikované podle ČSN 73 0823) na méně jak:
– 100 mm z materiálů nesnadno hořlavých, těžce hořlavých nebo středně hořlavých
– 200 mm z lehce hořlavých hmot (např. dřevovláknité desky, polyuretan, polystyrén, polyethylen,
lehčený PVC, syntetická vlákna, celulózové hmoty, asfaltová lepenka, pryž a další podobné).
Z hlediska elektrotechnické části je kotel určen pro prostředí normální dle ČSN 33 2000-3 a ČSN
33 2000-5-51 s teplotami neklesajícími pod 5°C.
Upoz
or
nění
Upozor
ornění
nění: V praxi mohou nastat situace, při kterých musí uživatel dodržet nezbytná opatření,
tj. především:
a) zabránit (i náhodnému) spuštění kotle při prohlídce a práci na komíně a kouřovodu a rozvoKLO/KLR/cs01 ~ 4
du plynu i vody, a to tím, že se přeruší přívod el. energie do kotle ještě i jinak, než jen pouhým kotlovým vypínačem
b) odstavit kotel vždy, objeví-li se (i přechodně) v jeho okolí hořlavé či výbušné páry ve vzduchu (např. výpary z lepidel při kladení linolea na podlahu, z barev při zhotovování nátěrů, při
úniku plynu apod.)
c) pokud je nutné vypustit vodu z kotle, či odkudkoliv ze soustavy, pak nesmí být nebezpečně teplá.
Dále je nutné chránit kotel před neočekávanými zásahy, tj. především zajistit, aby:
d) v případě potřeby se doplňovala voda do kotle jedině již vychladlého (aby nedošlo k popraskání litinového tělesa náhlým smrštěním).
3. Montáž
3.1. Demontáž a montáž na samotném kkotli
otli zahr
n uje:
zahrn
a) demontáž kr
ytů
krytů
– čelní (a horní) kryt lze odejmout tahem dopředu (a vzhůru)
– pak se povolí šrouby, upevňující boční kryty k loži a k opěrnému rámu krytů a kryty se odejmou
– na konec se odejme zadní stěna (kryt) – stejným způsobem jako boční
– všechny plechové kryty se odloží stranou, příp. opřou o ze_ (pozor na odření barvy!) a zajistí proti pádu.
Po demontáži krytů je již možné demontovat kompletně osazené a zaizolované kotlové těleso z lože uvolněním kotevních šroubů – je třeba pouze vyjmout čidla termostatů a teploměrů
z jímek na tělese a odpojit elektrické vodiče směřující k ovládacímu panelu a svorkovnici kotle.
Je však třeba uvážit, zda při manipulaci s takto osazeným kotlovým tělesem nebudou poškozeny další samonosné díly kotle – v případě potřeby se musí od kotlového tělesa dále demontovat.
b) demontáž sběrače spalin
– lze jej odejmout po uvolnění přidržovacích šroubů; zároveň je třeba odpojit od sběrače spalin čidlo termostatu činného v SKKT.
c) demontáž hoř
ák
o v é desky
hořák
áko
– lze ji odejmout opět po uvolnění jejích přidržovacích šroubů
Upoz
or
nění: V žádném případě se nesmí využívat potrubní úseky přípojek (vody i plynu) jako
Upozor
ornění:
madel k uchopení při manipulaci s kotlovým tělesem !!!
3.2. Elektroinstalace
3.2.1. Základní podmínky
Při pracech na elektroinstalaci musí být dodrženy obecně platné normy a předpisy, zejména
ČSN 33 2130, ČSN 33 2180, ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-5-537 a
ČSN 33 2000-4-46.
Elektroskříň je přístupná po sejmutí horního krytu kotle. Její čelní stěnu tvoří ovládací panel přichycený šrouby. Po odklopení ovládacího panelu dopředu je přístupná svorkovnice kotle. Panel
nadále zůstává spojen se svorkovnicí a s tělesem prostřednictvím vodičů a kapilár měřidel a termostatů.
Pro připojení vnějších prvků platí zásada, že do kotle nesmí být přivedeno žádné cizí napětí!
KLO/KLR/cs01 ~ 5
Elektrické připojení kotle na síSové napětí je provedeno třívodičovým pohyblivým přívodem
s vidlicí. K napájení je třeba řádně provedená zásuvka (podle ČSN 33 2180). Není dovoleno
používat nejrůznějších „rozdvojek“ apod. Kotel je jištěn proti přetížení a zkratu trubičkovou pojistkou.
Elektroinstalaci i servis elektrotechnické části kotlů musí bezpodmínečně provádět osoba
s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Před zásahem do elektotechnické
části je nutné kotel odpojit od síSového napětí vytažením síSového přívodu ze zásuvky!
Pro vodiče k připojení čidel je nutné respektovat mezní hodnoty uvedené v samostatné technické informaci k regulátoru.
Nastavení topného režimu provedeme dle samostatného návodu k regulátoru.
Upozornění:
3.2.2. T
yp 80 KLO - ZP
Typ
ZP,, P
Řídící regulátor by pro připojení na síSové napětí neměl být bez vážných důvodů opět odpojován;
obsahuje záložní zdroj (lithiovou baterii) k překlenutí krátkodobých výpadků síSového napětí a každým,
zvláště dlouhodobým odpojením snižujeme kapacitu tohoto záložního zdroje. Proto montážní práce
i seřizování jednotlivých kotlů provádíme ještě před připojením síSového napětí k regulátoru.
Připojení regulace
Př
ipojení čer
padel a rozdělo
vacího tř
ícestného vventilu
entilu
Připojení
čerpadel
a rozdělov
třícestného
Pokojový regulátor s bezpotenciálním výstupem se připojuje silovým vedením na svorky Pr2,
Pr1 kotle.
Užije-li se regulátor vyžadující pro svou činnost napájení 230 V (bimetalový s ohřívacím odporem), pak fázovou (L) a nulovou (N) svorku regulátoru propojíme se svorkou Pr1 a N kotle.
Výstupní svorku regulátoru propojíme se svorkou Pr2 kotle.
Při užití pokojového regulátoru lze kotel provozovat s plným nebo sníženým výkonem – snížení výkonu se dosáhne ručně přepínačem plného a sníženého výkonu. Neužije-li se pokojového regulátoru, je vždy nutno svorky Pr2 a Pr1 galvanicky propojit. Stupňovat výkon kotle pak
lze i automaticky propojováním svorek H bezpotenciálními spínacími prvky. Propojením svorek
H a H1 spouštíme jenom polovinu výkonu, propojením svorek H a H2 druhou polovinu výkonu
kotle.
Připojení čerpadla
Centrální oběhové čerpadlo OV, rozdělovací třícestný ventil i čerpadlo zásobníku TUV lze zapojit přímo k výstupním svorkám kotle 80 KLR jen pokud vyhovují svými elektrickými parametry dovoleným hodnotám spínacích prvků řídícího regulátoru (viz. technická data regulátoru) a třícestného rozdělovacího ventilu (pomocný spínací kontakt). Celková hodnota proudu takto připojené zátěže je současně omezena velikostí síSové pojistky umístěné na plošném spoji
v elektroskříni.
Pro případy event. poruchy řídícího regulátoru (nutnosti jeho odpojení při údržbě a opravách
kotlů ve složeném zdroji ap.) je třeba zajistit manuální provoz.
K zajištění manuálního provozu řídícího kotle nestačí jen přepnutí přepínače AUTO – MAN
do polohy MAN, ale současně je třeba zajistit, aby elektroinstalace centrálního čerpadla umožňovala v tomto případě přepnutí do individuálního „normálního“ chodu.
Pomocný spínací kontakt třícestného ventilu se zapojí mezi svorky určené pro třícestný ventil
označené W1 a W2 (oběhové čerpadlo TUV je spínáno pomocným kontaktem).
– v případě, kdy se jedná o zátěž vyšší než dovoluje síSová pojistka v kotli, je třeba užít dodatečný spínací prvek (stykač).
Poz
o r !!!
ozo
Př
ipojení součástí pro „spolupr
áci“ s vnějším bojlerem
Připojení
„spolupráci“
Je-li sepnut síSový vypínač regulátoru umístěný na servisním panelu, je na některých svorkách
hlavní svorkovnice síSové napětí i při vypnutém síSovém vypínači kotle !!!
(tj. trojcestného motorického ventilu a termostatu bojleru) – spočívá v jejich propojení se
svorkovnicí kotle. Spínací kontakt trojcestného ventilu se připojí na svorky W1, W2. Termostat
bojleru se připojuje na svorky Tb1, Tb2.
Mechanické připojení ventilu musí vypadat takto:
– výstup OV z kotle se propojí se vstupem do motorického trojcestného ventilu; není-li motor
ventilu v činnosti (je-li bez napětí), musí být výstup z něho do bojleru uzavřen a do topení
otevřen (při požadavaném ohřevu TUV se výstup z ventilu do bojleru automaticky otevře a výstup z ventilu do topení se uzavře – v této poloze motor ventilu zůstává pod napětím!)
– užije-li se motorického trojcestného ventilu, který nebyl dodán výrobcem kotle, musí být orientace jeho vývodů i následnost otevírání (uzavírání) jeho výstupů takové, jak je zde popsáno
(včetně jeho elektrovýbavy spínacím kontaktem)!!!
Př
ipojení bezpečnostního vypínání kkotle
otle
Připojení
Bezpečnostní vypínání kotle (v situacích např. podle bodu 5.3.1. se zajistí vložením rozpínacího prvku mezi svorky B1 a B2 kotle; bezpečnostní vypínání každého kotle v sestavě
více kotlů musí být na ostatních galvanicky nezávislé.
3.2.3. T
yp 80 KLR – ZP
Typ
ZP,, P
Řídící regulátor
Poznámka
Napětí na svorkách pro ovládací signály na svorkovnici řídícího kotle se může objevit také,
je-li elektricky propojen s dalšími kotly 80 KLO do složeného tepelného zdroje (kotelní kaskády), jsou-li tyto další kotle pod napětím, a to i tehdy, je-li řídící kotel odpojen od sítě vytažením
vidlice ze zásuvky !!!
3. 3. Vlastní instalace kkotle
otle
Připojovací koncovky jsou na zadní straně kotle – viz obr. 2.
Připojovací koncovky kotle (zejména plynu) nesmí být zatěžovány silami od trubkového systému otopné soustavy nebo přívodu plynu. To předpokládá přesné dodržení rozměrů zakončení všech připojovaných trubek, a to jak výškově, tak od zdi i vzájemně (jednotlivých vstupů
a výstupů mezi sebou).
Při rekonstrukcích, při nepříznivých stavebních dispozicích apod. je možno připojit kotel k systému otopné soustavy i přívodu plynu flexibilními elementy (hadicemi), ale vždy jen k tomu určenými. V případě užití flexibilních elementů měly by být tyto co nejkratší, musí být chráněny před
mechanickým a chemickým namáháním a poškozováním a musí být zajištěno, aby před ukončením jejich životnosti nebo spolehlivosti plnit své parametry (podle údajů jejich výrobců) byly
vždy vyměněny za nové.
Řídící regulátor je vestavěn do ovládacího panelu kotle 80 KLR a jeho vstupní a výstupní svorky jsou propojeny na hlavní svorkovnici.
KLO/KLR/cs01 ~ 6
KLO/KLR/cs01 ~ 7
4. P
opis a funkce o
vládacích pr
vků kkotle
otle 80 KLO
Popis
ovládacích
prvků
5. Obsluha kkotle
otle
5.1. Př
ípr
a v a a star
otle
Přípr
ípra
a startt kkotle
4.1. T
yp 80 KLO
Typ
Ovládací prvky kotle jsou soustředěny na ovládacím panelu – obr. 3a
Pro
vozní teploměr – ukazuje teplotu OV v kotli a tím napomáhá správnému nastavení její tepProv
loty provozním termostatem.
Pro
vozní tlak
oměr – neslouží přímo k ovládání kotle, ale napomáhá sledování jeho chodu.
Prov
tlakoměr
Pro
vozní ter
mostat – slouží k nastavení teploty OV, při které kotel zhasíná.
Prov
termostat
Přepínač plného a sníž
eného výk
on
u – umožňuje volbu plného výkonu (značka dva plamínvýkon
onu
a sníženého
ky), nebo sníženého (polovičního) výkonu.
Přepínač auto – man – kotel je v poloze auto ovládán kaskádovým řadičem, tato funkce se
využívá pro případy potřeby sestavení vyšších výkonů. Je-li kotel provozován samostatně,
pracuje kotel v poloze man (značka ruka) a je řízen pokojovým regulátorem, nebo pouze provozním ovladačem topení.
Signálka ha
var
ijních sta
vů
hav
arijních
stavů
vů, tj. havarijního termostatu a současně i SKKT (systém kontroly komínového tahu) – její rozsvícení signalizuje havarijní stav kotle.
SíSo
vý vypínač – slouží k připojení (odpojení) přívodu elektrické energie do kotle
SíSový
Signálky por
uch
y plamene – indikují poruchu kotle při zhasnutí plamene.
poruch
uchy
Tlačítk
o RESET – slouží k odstranění poruchy plamene.
Tlačítko
Přepínač LÉT
O – ZIMA – slouží k volbě provozu v režimu:
LÉTO
– LÉTO (značka sluníčko) – kotel spolupracuje s vnějším bojlerem
– ZIMA (značka sněhová vločka) – kotel topí i spolupracuje s vnějším bojlerem.
Na kotli jsou také servisní prvky, určené jen odbornému servisu. Jsou umístěny na elektroskříni pod ovládacím panelem a přístupné jsou pouze po sejmutí horní části krytu kotle. Jsou to:
Ha
var
ijní a pojistn
ý–spalino
vý ter
mostat – slouží k odstavení kotle při přehřátí, nebo v rámHav
arijní
a pojistný–spalino
ý–spalinový
termostat
ci SKKT při přerušení komínové tahu – poruchy tím příp. vyvolané jsou samočinně nevratné.
Upoz
or
nění: Především proto, aby se vyloučilo zanedbání příčin, které k těmto poruchám
Upozor
ornění:
vedly, nesmí uživatel se servisními prvky jakkoli manipulovat !!!
SíSo
v á pojistka – chrání elektroinstalaci kotle před přetížením a zkratem.
SíSov
Funkce SKKT
SKKT (systém kontroly komínového tahu) je založen na pojistném–spalinovém termostatu;
ten musí zajistit, aby v případě nedostatečného komínového tahu došlo k havarijnímu (nevratnému) vypnutí kotle. Při příp. prověřování této funkce se sleduje, za jak dlouho (nebo zda vůbec) dojde k vypnutí kotle.
Přípravu a start kotle provede smluvní servis výrobce a je součástí uvádění kotle do provozu.
Zkontrolujeme tlak vody na kotlovém tlakoměru. Pustíme plyn do kotle.
U kotle 80 KLO nastavíme přepínače LÉTO - ZIMA do polohy ZIMA a zajistíme aby byl sepnut
pokojový regulátor (nebo - není-li užit - byly vodivě propojeny svorky PR1 a PR2).
U kotle 80 KLR vypínačem řídícího regulátoru připojíme řídící regulátor na napětí. Řídící regulátor se nastaví podle samostatného návodu k němu (režim topení a přípravy TUV)
Po stisknutí síSového vypínače kotel startuje a automaticky topí; je-li u něho realizována spolupráce s vnějším bojlerem, kotel napřed ohřívá bojler.
Jestliže kotel netopí (ani nenahřívá bojler) je třeba ověřit polohu přepínače LÉTO - ZIMA (u
kotle 80 KLO) nebo nastavení regulátoru. U řídícího kotle umožní řídící regulátor spuštění centrálního čerpadla (i topení kotle ) je-li venkovní teplota nižší, než 22°C - pro topení je pak třeba
užít manuálního režimu (jako při poruše regulátoru). Není-li příprava TUV vůbec realizována,
je nutné u řídícího regulátoru zajistit simulovaný ohřev TUV. Místo čidla teploty TUV (na zásobníkovém ohřívači) se zapojí ve svorkovnici regulátoru rezistor odporu 1800 Ω a požadovaná
teplota TUV na regulátoru se nastaví na hodnotu 30°C.
Pokud je nutné provést seřízení výkonových stupňů, provede se podle obr. 4.
V systému více kotlů sestavených do složeného zdroje přistoupíme před vlastní spuštění celého
systému k jeho prověrce. Tato prověrka vychází z vlastností řídícího regulátoru. Řídící regulátor má
testovací program - v průběhu 10 min zapíná centrální čerpadlo, postupně všechny výkonové sekce
a ovládá i motoricky řízený trojcestný ventil k přípravě TUV. Svoje řídící činnosti signalizuje signálkami
v horním pravém rohu svého panelu a je nutno kontrolovat, zda čerpadlo, topné bloky i ventil správně
reagují.
Aby testovací program řídícího regulátoru byl vůbec účinný, je samozřejmě nutno:
– všechny kotle připojit na síSové napětí
– všechna přepínače AUTO - MAN na kotlích nastavit do polohy AUTO
– centrální čerpadlo i ventil k přípravě TUV přepojit z případného individuálně řešeného
„manuálního“ ovládání od řídícího regulátoru.
Testovací program řídícího regulátoru se zvolí přepnutím servisního přepínače na regulátoru
do dolní polohy - servisní přepínač (značka stranový klíč) je ve výřezu spodní neprůhledné části
krytu panelu řídícího regulátoru; teprve potom lze řídící regulátor připojit na síSové napětí síSovým
vypínačem regulátoru.
Po ukončení testovacího programu se přepne servisní přepínač regulátoru opět do horní
polohy.
5.2. Pr
vní zatápění
První
4.2. T
yp 80 KLR - ZP
,P
Typ
ZP,P
Ovládací panel (viz. obr 3b) oproti předchozímu typu neobsahuje přepínač plného a sníženého výkonu, ani přepínač LÉTO – ZIMA a má navíc vypínač řídícího regulátoru.
Mezi servisními prvky je navíc síSová pojistka řídícího regulátoru.
KLO/KLR/cs01 ~ 8
První zatápění je krátký ostrý provoz kotle (kotelní kaskády) po připojení na otopnou soustavu. Je součástí uvádění kotle do provozu a provádí jej odborný servis.
Provádí se při maximálním výkonu tepelného zdroje. Takového režimu dosáhneme přepnutím
servisního přepínače regulátoru do dolní polohy - před přepnutím servisního přepínače do dolní
polohy musí být regulátor již pod napětím!!!
V těchto podmínkách udržuje celý systém (tepelný zdroj i otopnou soustavu) dokud se nestabilizuje (tj. neustálí se teplota i na tělese, které je od tepelného zdroje nejodlehlejší), a pak ještě
po jistou, k tomu určenou (sjednanou) dobu - minimálně však alespoň 1 hodinu. Režim maximálního výkonu tepelného zdroje ukončíme přepnutím servisního přepínače na regulátoru do
horní polohy.
KLO/KLR/cs01 ~ 9
Pak se kotel (kotelní kaskáda) vypne síSovým vypínačem. Hodnota tlaku OV na jednom stále
uživaném místě se zaznamená. Provede se kontrola dokonalosti zaplavení (odvzdušnění) otopné soustavy.
Systém se nechá dále chladnout. Již během poklesu teploty se sleduje, jestli nedochází
současně k výraznému poklesu tlaku OV.
Při takovém poklesu tlaku se vyhledají netěsnosti, odstraní se a první zatápění se opakuje.
Případná analýza spalin se provádí vždy nejblíže spalinového hrdla kotle; pro nasunutí měřící
sondy do proudu spalin je nutno opatřit kouřovod s vhodným otvorem (otvory), které po skončení
měření musí být spolehlivě uzavřeny.
5.4. Odsta
v ení kkotle
otle z pro
v ozu
Odstav
z prov
Krátkodobé odstavení kotle z provozu provedeme vypnutím síSového vypínače. Při dlouhodobém odstavení navíc vytáhneme pohyblivou přívodní šňůru ze zásuvky a uzavřeme přívod
plynu do kotle. Nehrozí-li zamrznutí kotle, ponecháme v něm vodu, v opačném případě je třeba vodu z kotle i soustavy vypustit.
Umožňuje-li to uspořádání otopné soustavy, vypouštíme v případě demontáže kotle vodu pouze z něho, otopnou soustavu ponecháme zavodněnou, aby nedocházelo k její korozi.
5.3. Vlastní pro
voz kkotle
otle
prov
6. Údržba kkotle
otle
Po uvedení do provozu pracuje kotel automaticky podle nastavení ovládacích prvků včetně
regulátoru.
6.1. Odborná údržba
5.3.1. Nároky na obsluhu kkotle
otle
Kromě nastavení ovládacích prvků (včetně regulátoru) má obsluha při vlastním provozu:
1) postupovat podle návodů k jednotlivým zařízením (kotli, regulátoru ..), nebo dodržovat vypracovaný MPŘ (viz bod 2)
2) udržovat pořádek a čistotu v okolí kotle
3) dbát, aby se v okolí kotle neprováděly práce, které nesouvisí s jeho provozem a údržbou
4) dbát a zajistit (např. výstražnými tabulkami, zámkem na dveřích atd.), aby se v okolí kotle
nezdržovaly osoby bez patřičných potřebných znalostí, osoby mladší 18 let, či osoby nesvéprávné
5) udržovat trvale volné průchody dveřmi a v okolí kotle
6) vést důležité provozní záznamy (tzv. provozní deník – PD) v rozsahu a termínech podle MPŘ.
Kromě opatření v praktických situacích (podle upozornění v bodu 2) musí dále obsluha zajistit odstavení kotle vždy, nelze-li jej nadále spolehlivě ovládat (i po přepnutí do manuálního režimu). Také musí zajistit uzavření přívodů při úniku médií z nich (především plynu, ale rovněž
OV, příp. i elektřiny následně přivolat odborný smluvní servis (viz bod 2). Odstavení kotle a uzavření přívodů musí zajistit také v případech, kdy k nežádoucím stavům ještě nedošlo, ale jejich
vznik hrozí (např. při požáru objektu).
5.3.2. Zásady pro zajištění řřádného
ádného topného režim
u
režimu
Možnosti, jak ovládat kotel v provozu, jsou závislé na druhu regulátoru, kterým je kotel vybaven a na jeho nastavení. Dosahování požadovaných hodnot parametrů ve zvoleném režimu
závisí dále na klimatických podmínkách, charakteru a tepelných vlastnostech stavby, uspořádání otopné soustavy a příp. ohřevu TUV. Vyváženosti mezi řízením kotle a dosahováním uživatelských požadavků v konkrétním případě se obvykle nedosáhne napoprvé; vždy je třeba vysledovat, čeho se ještě nedosahuje, co tomu brání a nakolik co změnit. Proto pokud celé zařízení neplní tak docela požadavky na něj kladené, příčina je nejčastěji v pouhém seřízení.
Pokud jsou příčiny nedokonalé funkce mimo obsluhu a její požadavky, jedná se pak již jen
o závady na zařízení (nejde-li dokonce o jeho nesprávný návrh a užití – např. nedostatečný výkon). Řada z nich není ani záležitostí kotle (např. nedokonalé odvzdušnění vodních okruhů, ovlivnění veličin snímaných k regulaci (zejména teplot, např. při špatném umístění čidel atd.) a některé z nich je schopen odhalit a odstranit i neodborník (poruchy v dodávkách plynu a el. energie, paliva, signalizace ztráty plamene atd.). Přitom vždy platí:
Nejedná-li se o věci očividně zřejmé a o zásahy proveditelné bez naprostého rizika, je nutno povolat odborný servis!
KLO/KLR/cs01 ~ 10
Jednou za rok, nejlépe před začátkem topné sezóny, doporučujeme nechat kotel prohlédnout
a seřídit servisní organizací. Tato prohlídka není součástí záruky.
Jedná se většinou o úkony jako je kontrola funkce a stavu hořáku, kontrola a seřízení výkonu, kontrola těsnosti spojů kouřovodu (s případnou nápravou stavu), dále pokud je třeba také
o čištění trysek hořáku (pozor – nesmí se poškodit jejich vnitřní průměr!).
ZvlášS důležitá je přitom prověrka činnosti havarijního termostatu a pojistného (spalinového)
termostatu činného v SKKT.
6.2. Údržba kkotle
otle pro
v áděná uživ
atelem:
prov
uživatelem:
a) podle potřeby plášS kotle nasucho zbavit nečistot
b) jednou týdně zkontrolovat tlak vody v topném systému, v případě potřeby vodu doplnit
c) kontrola stavu těsnosti spojení kouřovodu s kotlem.
d) v případě úniku plynu kotel odstavit z provozu, zavřít plynový ventil a povolat servisní organizaci.
Součástí údržby (servisu) jsou i opravy. Jsou to jednorázové odborné zásahy, vykonávané
vždy neprodleně potom, kdy k nim vznikl podnět (závada). Opravy závad se provádějí výměnným způsobem za užití správných součástí a dílů výhradně od výrobce.
Při provádění údržby a oprav kotle je nezbytné naprosto zamezit úrazům el. proudem, pádem (pohybem) břemen a popálením.
Při provádění mechanické údržby osobami bez odborné elektrotechnické kvalifikace je nutné vždy zajistit bezpečné vypnutí elektrického napětí všech zdrojů (viz. bod. 3.2.3.).
7. Zajištění bezpečnosti zař
íz
ení a osob
zaříz
ízení
Vlastnosti kotlů jsou zajišSovány a prověřovány ve výrobě systémem řízení jakosti. Jako výrobky jsou zkoušeny a schváleny podle zákon č. 30/1968 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)
v SZ č. 202 v Brně (určené k tomu Výnosem ÚNM č 121/84).
Kotle (i jejich příp. doplňky) splňují požadavky platných technických i zákonných norem a předpisů, především pak ČSN 07 0240. Pro jejich instalaci i navazující zařízení je třeba dbát kromě již uvedených na závazné předpisy bezpečnosti práce, obecné hygienické zásady a požadavky na ochranu zdraví.
KLO/KLR/cs01 ~ 11
8. Záruka a záruční podmínky
11. T
echnic
k é par
ametr
y 80 KLO (80 KLR)
Technic
echnick
parametr
ametry
Na plynový kotel PROTHERM 80 KLO (KLR) – ZP, P se poskytuje záruka podle ZÁRUČNÍHO LISTU a podmínek v něm uvedených.
Zapalování
Předepsané palivo
9. Dopr
a va a sklado
v ání
Dopra
a skladov
Výkon [kW]
Výrobce manipuluje s kotlem, který je na paletě a je na ní zajištěn proti posunutí (přišroubován).
Pro manipulaci s kotlem na paletě i s kotlem bez ní lze užít vysokozdvižného nebo paletovacího vozíku. Ramena vidlic těchto vozíků se zasouvají pod kotel z boku.
V konkrétních podmínkách montáže lze užít způsobů, které odpovídají přemisSování těžších
břemen, t.j. válečkových tratí, smyků, lyžin, líh, zvedáků, sochorů, pák apod. Působit jimi lze pouze na obnaženou (pod kryty vyčnívající) část lože (spodek) kotle. K usnadnění některých z popsaných manipulací má kotlové lože otvory k provléknutí zhruba palcovýh tyčí.
Pro skladování je třeba dodržet alespoň běžné skladovací podmínky (neagresivní prostředí, vlhkost vzduchu do 75 %, rozsah teplot od 5°C do 50°C, nízká prašnost, vyloučení biologických
činitelů).
Při manipulaci i skladování není možné působit silou na oplášSování a panel kotle!
10. K
ompletnost dodá
vky
Kompletnost
dodávky
10.1. Dodá
vka vlastního kkotle
otle
Dodávka
Kotel PROTHERM 80 KLO (KLR) – ZP, P je dodáván kompletně smontován a funkčně odzkoušen.
Součástí dodávky je i následující dokumentace:
– návod k obsluze
– osvědčení o kompletnosti a jakosti výrobku
– záruční list
– podklady pro revizní knihu
Spotřeba ZP [m3/hod]
P [kg/hod]
Počet článků tělesa
Počet hořákových trubic
Odtah spalin – způsob
Připojení [mm]
Účinnost [%]
Obsah vody [l]
Max. prac. teplota [°C]
Max. prac. přetlak [bar]
Připojení plynu
Připojení OV
El. napětí / frekvence [V/Hz]
El. příkon [W]
El. krytí IP
Rozměry – šířka [mm]
– hloubka [mm]
– výška [mm]
Hmotnost bez vody [kg]
elektrickou jiskrou
zemní plyn 2H, jmen. připojovací přetlak 1,8 kPa
propan 3, jmenovitý připojovací tlak 3 kPa
I. stupeň
II. stupeň
75*
37,5
8,4
4,2
5,8
2,9
9
8
do komína
220
91,5
30
90
4
G 1"
G 5/4"
230 / 50
40
40
930
710
1000
256
* dosahovaný výkon u typu KLR
10. 2. Zvláštní dodá
vka
dodávka
Na zvláštní objednávku je ke kotli možno také dodat:
– samostatně umístitelný pokojový regulátor
– třícestný motorický ventil
12. T
echnic
k é změn
y
Technic
echnick
změny
Výrobce si vyhrazuje právo úprav výrobků vyplývajících z inovačních nebo technologických
změn.
Takovéto změny nemusí být v návodu vždy uvedeny.
KLO/KLR/cs01 ~ 12
KLO/KLR/cs01 ~ 13
obr
aco
vní schéma kkotle
otle
obr.. 1 – Pr
Praco
acovní
1 – ovládací panel
2 – víko čistícího otvoru
3 – komínová příruba
4 – sběrač spalin s přerušovačem tahu
5 – SKKT (systém kontroly komín. tahu)
6 – výstup topné vody
7 – přívod plynu
8 – články litinového výměníku
9 – spalovací komora
10 – vstup topné vody
11 – přívod sekundárního vzduchu
12 – atmosférický hořák
13 – přívod primárního vzduchu
14 – trysky hořáku
15 – kombinovaná plynová armatura
16 – zapalovací automatika
17 – plášS kotle
18 – jímka pro čidla teploměru, havarijního
a provozního termostatu
KLO/KLR/cs01 ~ 14
obr
ipojo
v ací a základní rozměr
y kkotle
otle
obr.. 2 – Př
Připojo
ipojov
rozměry
1 – ovládací panel
2 – servisní prvky
3 – snímání tlaku OV
4 – snímání teploty OV
5 – litinové těleso kotle
6 – kombinovaná plynová armatura
7 – zapalovací elektrody
8 – samostatné měřící místo (k seřizování
průtoku plynu)
9 – napouštění a vypouštění
10 – hořáková deska (rozvod k tryskám)
11 – spalinové hrdlo
12 – přerušovač tahu
13 – pojistný termostat (čidlo)
14 – výstup OV
15 – vstup plynu
16 – vstup OV
17 – řídící regulátor (jen u typu 80 KLR)
KLO/KLR/cs01 ~ 15
obr
visní pr
vky pod o
vládacím panelem 80 KLO
obr.. 3a – Ovládací panel a ser
a servisní
prvky
ovládacím
1 – teploměr
2 – tlakoměr
3 – provozní ovladač topení
4 – signálka poruchy plamene plyn. armatury I
5 – signálka poruchy plamene plyn. armatury II
6 – signálka havarijního termostatu
7 – přepínač plného a sníženého výkonu
KLO/KLR/cs01 ~ 16
8 – tlačítko RESET
9 – přepínač auto – man
10 – přepínač LÉTO – ZIMA
11 – síSový vypínač
12 – spalinový termostat
13 – havarijní termostat
14 – síSová pojistka
obr
visní pr
vky pod o
vládacím panelem
obr.. 3b – Ovládací panel a ser
a servisní
prvky
ovládacím
1 – řídící regulátor
2 – teploměr
3 – tlakoměr
4 – provozní termostat topení
5 – signálka poruchy plamene plyn. armatury I
6 – signálka poruchy plamene plyn. armatury II
7 – signálka havarijního termostatu
KLO/KLR/cs01 ~ 17
8 – tlačítko RESET
9 – přepínač auto - man
10 – vypínač řídícího regulátoru
11 – síSový vypínač
12 – spalinový termostat
13 – havarijní termostat
14 – síSová pojistka
80 KLO – ZP
145
80 KLO – P
260
obr
vý vventil
entil HONEYWELL – nasta
vo vání topného výk
on
u
obr.. 4 – Plyno
Plynový
nastav
výkon
onu
HV
PO1
HT
ST
- hlavní vypínač
- pojistka síSová
- havarijní termostat
- spalinový termostat
DT3 - signálka havarijního stavu
M-A - manuální - automatický provoz
SP
- spínač plného výkonu
PT-TOP - provozní termostat topení
TL
DT1
DT2
L-Z
Poznámka: změna stupně výkonu se dosahuje změnou počtu hořákových trubic v chodu
- tlačítko RESET
- signálka ztráty plamene 1. stupně
- signálka ztráty plamene 2. stupně
- přepínačv LÉTO – ZIMA
tlak plynu
mm H2O
1 – měřící místo tlaku plynu vstupujícího do armatury
2 – měřící místo tlaku plynu vystupujícího z armatury
obr
ic
k é schéma zapojení 80 KLO
obr.. 5a – Elektr
Elektric
ick
KLO/KLR/cs01 ~ 18
KLO/KLR/cs01 ~ 19
KLO/KLR/cs01 ~ 20
obr
ic
k é schéma zapojení 80 KLR
obr.. 5b – Elektr
Elektric
ick
HV 1 - síSový vypínač kotle
PO 1 - síSová pojistka 1
HT
- havarijní termostat
ST
- spalinový termostat
DT3
- signálka havarijního stavu
M-A
- manuální automatický provoz
PT-TOP - provozní termostat topení
TL
- tlačítko RESET
DT1
- signálka ztráty plamene 1. stupně
DT 2 - signálka ztráty plamene 2. stupně
HV2
- vypínač řídícího regulátoru
PO2
- síSová pojistka
KLO/KLR/cs01 ~ 21
Download

PROTHERM 80 KLR