Pořadatelé:
Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti
J.E.Purkyně
a Lázně Luhačovice, a.s.
ve spolupráci s
Ministerstvem zdravotnictví České republiky,
Univerzitou Karlovou v Praze, 3. lékařskou fakultou,
Lékařskou fakultou v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze,
Lékařskou fakultou v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze,
Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci,
Lékařskou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě,
Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě
a Hornickou poliklinikou, s.r.o. v Ostravě
si vás dovolují pozvat na
VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
který se uskuteční
ve čtvrtek 16. října a v pátek 17. října 2014
v přednáškových sálech Společenského domu v Luhačovicích
Akce se koná s odbornou garancí Ministerstva zdravotnictví
České republiky
Hlavní odborná témata:
I.
II.
III.
IV.
V.
Zkušenosti s novelizovaným seznamem nemocí z povolání
Klinické pracovní lékařství a hygiena práce u nás a v zahraničí
Pracovnělékařské služby a jejich poskytovatelé
Nelékařská péče v pracovním lékařství
Varia
Odborný garant
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
Náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu
veřejného zdraví - hlavní hygienik ČR
Prezidentka kongresu
Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
Předsedkyně Společnosti nemocí z povolání ČLS J.E.Purkyně
Předseda vědeckého programového výboru
Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
Místopředseda a vědecký sekretář Společnosti nemocí z povolání
ČLS J.E.Purkyně
Sekretář kongresu a hlavní koordinátor
MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.
Místopředseda Společnosti nemocí z povolání ČLS J.E.Purkyně
Předseda organizačního výboru
MUDr. Jiří Hnátek
Vedoucí lékař Lázně Luhačovice,a.s.
Vedoucí nelékařské sekce
MUDr. Aleš Hejlek
Místopředseda Společnosti nemocí z povolání ČLS J.E.Purkyně
VIP osobnosti symposia: (in alfabetical order)
Doc. MUDr. Igor Batora, CSc.
Bratislava, Slovenská republika
MUDr. Eduard Bláha
Luhačovice, Česká republika
Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.
Martin, Slovenská republika
Ing. Jan Halíř
Praha, Česká republika
RNDr. Petr Hapala
Ostrava, Česká republika
Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Ostrava, Česká republika
Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Ostrava, Česká republika
Ing. Přemysl Kantor
Ostrava, Česká republika
Doc. MUDr. L´ubomír Legáth, Ph.D.
Košice, Slovenská republika
MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D.
Olomouc, Česká republika
Doc. MUDr. Oto Osina, CSc.
Martin, Slovenská republika
MUDr. Anežka Sixtová
Praha, Česká republika
MUDr. Helena Šebáková
Ostrava, Česká republika
MUDr. Dana Šviráková
Zlín, Česká republika
Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
České Budějovice, Česká republika
MUDr. Michael Vít, Ph.D.
Praha, Česká republika
Členové vědeckého programového výboru:
Doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc.
Doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.
MUDr. Hana Lehocká, Ph.D.
MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
Členové organizačního výboru:
MUDr. Aleš Hejlek
Kolaříková Hana
MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D.
RNDr. Jiří Urbanec
PROGRAM
Čtvrtek 16.10.2014
• dopoledne (9.00 – 12.00 hod.)
Velký sál A – lékařská sekce
Zahájení
Hlavní moderátor: Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
1. Nakládalová, M., Smolková, P., Zapletalová, J., Jakubec, P.,Vildová, H., Kolek, V.
(Olomouc): Další sledování osob v minulosti profesionálně exponovaných azbestu
2. Gromnica,R., Kundrát,P. (Ostrava): Laterální epikondylitida humeru v klinické praxi
oddělení nemocí z povolání
3. Buchancová,J., Švihrová,V., Legáth,L., Bátora,I., Záborský,T., Hudečková,H.,
Zibolenová,J., Janoušek,M. (Martin, Bratislava, Košice): Profesionálne intoxikácie na
Slovensku v rokoch 1993 – 2012
Hlavní moderátor: Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
4. Machartová, V. (Plzeň): Onemocnění měkkých tkání – jak dále postupovat v případě
objektivizace nemoci z povolání?
5. Mikyska, M. (Malá Skála): Odškodňování újmy na zdraví pohledem zákoníku práce
(současnost i varianty možného budoucího vývoje)
6. Šplíchalová, A. (Ostrava): Zkušenosti se screeningovým EMG v pracovně - lékařské
péči
• odpoledne (14.00 – 17.30 hod.)
Hlavní moderátor: MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.
1. Chaloupka, J. (Hradec Králové): CHOPN jako nemoc z povolání
2. Bejčková, H., Malkusová, I. (Plzeň): Exogenní alergická alveolitida
3. Volf, J., Hajduková, Z. (Ostrava): Chronická obstrukční plicní nemoc a expozice
volnému Si02
4. Perečinský, S., Jančová, A., Legáth, Ľ. (Košice): Existuje rozdiel v závažnosti
profesionálnej bronchiálnej astmy oproti astme neprofesionálnej etiológie?
5. Lehocká, H. (Ostrava): Ergonomie v praxi
6. Žídková, V., Nakládalová, M., Kollárová, H. (Baška, Olomouc): Prevence syndromu
karpálního tunelu v automobilce
Hlavní moderátor: MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D.
7. Mušák, Ľ., Valachová, J., Klimentová, G. , Halašová, E., Buchancová, J., Osina, O.
(Martin): Subjektívne príznaky a hodnotenie hematologických parametrov pri
profesionálnej expozícii olovu
8. Boušová, K., Kučerová, I. (Hradec Králové): Pilní muži s olovem
9. Eichlerová, A., Kusínová., H. (Pardubice): Sledování pracujících exponovaných 2naftylaminu. Úskalí následných preventivních prohlídek v praxi
10. Čechová H., Matoušková, M. (Plzeň): Přehled výsledků cytogenetických vyšetření u
zaměstnanců pracujících s cytostatiky ve FN Plzeň za roky 2004 - 2013
11. Matoušková, I., Sedlatá Jurásková, E. (Olomouc): Reakce kůže rukou u zubních
lékařů na dezinfekční přípravky a latex
12. Hejlek, A. , Müllerová, H. (České Budějovice): Má rozbor nově zjištěných nemocí
z povolání a ohrožení nemocí z povolání ještě nějaký praktický význam pro středisko
nemocí z povolání?
Malý sál B – lékařská sekce
• odpoledne (14. – 17.30 hod.)
Hlavní moderátor: Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
1. Hrnčíř, E., Kneidlová, M. (Praha): Odškodňování bolesti a ztížení společenského
uplatnění podle pravidel platných od 1.1.2014
2. Kneidlová, M., Hrnčíř, E. (Praha): Výuka pracovního lékařství na 3. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Praze
3. Kolářová, M. (Plzeň): Prevence chorob z povolání – kasuistika. Uvažované změny ve
vyhlášce 79/2013 Sb.
4. Čeledová, L., Babková, K., Rogalewicz, V., Čevela, R., Brhel, P. (Plzeň, Praha, Brno):
Index pracovní schopnosti u osob starších 50 let jako možný nástroj pracovně
lékařských služeb
5. Hrušková, M., Rošková, D., Strýčková, M., Mitošinková, M., Rosenberger, J.,
Buchancová, J., Cigániková, Z., Zelník, Š., Kolář, R. (Žilina, Bratislava, Piešťany):
Ochrana zdravia pri práci v sieti dialyzačných pracovísk
6. Vasičko, T., Osina, O., Habiňáková, H., Špigúthová, D., Jakušová, V., Jakuš, J.
(Martin): Expozícia elektromagnetickým poliam v prostredí strednej školy
Hlavní moderátor: Doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.
7. Bubeníčková, J., Chaloupka, J. (Hradec Králové): Vyšetření zraku a jeho specifika
v pracovním lékařství
8. Müllerová, H., Hejlek, A. (České Budějovice): Je přeřazení pacienta s ohlášenou
nemocí z povolání na novou práci vždy vyhovující?
9. Červinková, D., Lehocká, H. (Ostrava): Práce v podmínkách 21. století
10. Honzíková, M. (Průhonice): Nové poznatky o významu lymfatického systému
v procesu zánětu – význam v patogenezi některých chorob z povolání
11. Mihalík, P., Hejlek, A. (České Budějovice): Praktické dopady tzv. „lázeňské
vyhlášky“ č. 267/2012 Sb. platné od 1. 1. 2013
12. Machartová, V. (Plzeň): Posuzování zdravotní způsobilosti k práci dle vyhlášky
79/2013 Sb.?
Pátek 17.10.2014
Velký sál A – lékařská sekce
• dopoledne (9.00 – 12.30 hod.)
Hlavní moderátor: Doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc.
1. Bršiak, V. (Púchov): Vplyv sekundárnej prašnosti na výsledky merania
2. Mašková, Š. (Plzeň): Respirační onemocnění u zootechničky – kazuistika
3. Nakládalová, M., Pastorková, R., Landecká, I. (Olomouc, Karviná):
Q-horečka jako profesionální onemocnění vedoucí k invaliditě – kasuistika
4. Čevela, R., Čeledová, L., Brhel, P., Bienertová, J. (Plzeň, Brno, České Budějovice):
Dvouleté zkušenosti s funkčním posuzováním stupně závislosti pro účely příspěvku
na péči
5. Hrušková, M., Roškotová, D., Mitošinková, M., Rosenberger, J., Buchancová, J.,
Strýčková, M., Kolář, R., Zelník, Š. (Žilina, Bratislava, Piešťany):
Zabezpečenie zdravotného dohľadu u zamestnancov poskytujúcich dialyzačné
služby z hľadiska profesionálnych infekcií
6. Sedlatá Jurásková, E., Matoušková, I. (Olomouc): Mikrobiální kontaminace
mikroaerosolu v ordinaci zubního lékaře
Hlavní moderátor: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
7. Hajduková, Z., Volf, J., Kudělka, J. (Ostrava): Objektivizace epikondylitidy
loketních kloubů pomocí 3 - fázové scintigrafie
8. Hajduková, Z., Volf, J. (Ostrava): Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u
alergiků
9. Minksová, J., Chalupová, V. (Ostrava): Pracovní podmínky a nemoci z povolání u
zdravotníků + kasuistika NzP svrab
10. Machartová, V. (Plzeň): Infekční nemoci z povolání v západočeském regionu
v letech 1994 – 2013
11. Močigemba, J., Straková, V., Sikorová, M., Hudeczková, Ž., Šustrová, V., Illéš, T.,
Davidová, M., Kilián, V., Lehocká, H. (Ostrava): Jsou chráněné dílny opravdu
chráněné?
Malý sál – nelékařská sekce
• dopoledne (9.00 – 12.30 hod.)
Hlavní moderátor: MUDr. Aleš Hejlek
1. Dvořák, V. , Hejlek, A. (České Budějovice): Pracovnělékařský dohled u vybraného
podniku se specifickými riziky
2. Kusínová, H. (Pardubice): Sledování
karcinogenní látce 2- naftylaminu
pracovníků
exponovaných
v minulosti
3. Vodička, Z. (Plzeň): Rizika spojená s ředěním a aplikací cytostatik ve FN Plzeň
4. Ulčová, R. (Plzeň): Radiační zátěž ve FN Plzeň
5. Galuszka, S. (Ostrava): Pracovní podmínky při údržbě zeleně – hodnocení rizika a vliv
na zdraví + kasuistika případu NzP
6. Gaďourek,P., Urban P., Hlávková J., Lebeda T., Nakládalová M., Ehler E.,Pelzlová,D.,
Posuzování
Ridzoň P., Fenclová Z., Richter M. (Praha, Olomouc, Pardubice):
pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře pomocí ergonomického sofware
Tecnomatix Jack
Hlavní moderátor: RNDr. Jiří Urbanec
7. Bartošová, I. (Praha): Školení v poskytování první pomoci jako součásti
pracovnělékařských služeb z pohledu sestry
8. Haláčková, P., Tošenovská, P., Guziurová, R., Gromnica, R. (Ostrava): Hluk a jeho
vliv na zdraví člověka
9. Vévoda, J., Ježorská, Š. (Olomouc): Syndrom vyhoření u onkologických sester
10. Brlková, I., Nakládalová, M., Hrubá, V. (Olomouc): Autoterapie u syndromu
karpálního tunelu
11. Bučková, A., Matoušková, M. (Plzeň): Rozvoj Kliniky pracovního lékařství v Plzni
Závěr a zhodnocení kongresu:
Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
POSTERY
1. Boriková, A., Nakládalová, M., Pelclová, D., Urban, P., Hlávková, J., Ridzoň, P.,
Fenclová, Z., Ehler, E., Richter, M., Laštovková, A., Eichlerová, A. (Olomouc, Praha,
Pardubice): Onemocnění bederní páteře z přetěžování jako profesionální onemocnění
2. Korolová, E., Eichlerová, A., Ivančáková, K. (Pardubice): Trend vývoje a spektra
profesionálních intoxikací v Pardubickém kraji v letech 1984 – 2013 (30 let).
3. Ivančáková, K., Eichlerová, A., Korolová, E. (Pardubice): Epikondylitida v praxi
4. Landecká, I., Kempná, J., Kuzníková,J. (Karviná): Spektrum nemocí z povolání a
ohrožení nemocí z povolání hlášených v letech 2004 - 2013 na oddělení nemocí
z povolání Karvinské hornické nemocnice, a.s.
5. Holčíková J., Bátora I., Teplý I. (Bratislava): Vývoj syndrómu karpálného tunela po
priznaní choroby z povolania
6. Majtánová, S., Cisariková, S. (Púchov): Hodnotenie lokálnej svalovej záťaže v zmysle
platnej legislatívy SR
7. Mikolajčíková, M., Moravčíková, K., Klimentová, G., Osina, O. (Martin): Najčastejšie
profesionálne ochorenia pracovníkov pri výrobe autopoťahov
8. Prokůpková, Š., Hejlek, A., Podstatová, H. (České Budějovice): Jak se zdravotníci
staví ve své profesi k rizikům a rizikovosti práce
9. Ranná, D., Šalandová, J. (Pardubice): Zdravotně způsobilý jako řidič MHD?
10. Pivokonská R. (Pardubice): Nemoci z povolání u pracovníků zdravotní a sociální péče
11. Hurbánková, M., Černá, S., Volkovová, K., Hrašková, D., Marcišiaková J.,
Wimmerová, S., Moricová, Š. (Bratislava, Hnúšťa): Profesionálna a experimentálna
expozícia nanočasticiam – respiračná toxicita nanočastíc Fe3O4
INFORMACE
1. Formy prezentace:
a) přednáška v lékařské nebo nelékařské sekci (trvání do 10 minut., se souhlasem vědeckého programového
výboru do 20 minut),
b) poster velikost 85x150cm
Abstrakta budou publikována v časopise Pracovní lékařství.
Poznámka: vědecký programový výbor kongresu si z organizačních (zejména časových) důvodů vyhrazuje právo
zařadit původně přihlášenou přednášku mezi postery.
2. Kontaktní adresa:
předseda organizačního výboru:
MUDr. Jiří Hnátek
Lázeňský hotel Palace
Náměstí 28. října 441
763 26 Luhačovice
tel.:577 681 102
E-mail: [email protected]
3. Registrace
Foyer Společenského domu, Lázně Luhačovice, a.s.
- dne 15.10.2014 od 15.00hod. do 20.00hod., další dny od 8.00hod. až do ukončení kongresu.
4. Účastnický poplatek (splatný při registraci)
členové Společnosti nemocí z povolání
800,-Kč
zdravotní sestry
800,-Kč
ostatní účastníci kongresu
1200,-Kč
první autor předneseného sdělení
polovina poplatku,tj. 400,- nebo 600,-Kč
5. Ubytování
ceny podle kategorií v rozmezí 400 - 1900,-Kč za lůžko a den. Každý účastník obdrží „Rezervaci ubytování“
s podrobnými instrukcemi
6. Stravování (úhrada při registraci)
snídaně
oběd
večeře
90,-Kč
150,-Kč
150,-Kč
7. Společenský večer: čtvrtek 16.10.2014 od 20.00hod.
Live-hudba a rautové pohoštění. Vstup ve společenském oděvu volný pro všechny registrované účastníky
symposia. Součástí společenského večera bude vyhlášení nejlepších prezentovaných sdělení.
8. Doprovodný program
ve čtvrtek 16.10.2014 od 17.00 do 19.00 hod. možnost využití lázeňských zařízení pro registrované účastníky
kongresu (za zvýhodněnou cenu).
9. Jednací jazyky
čeština, slovenština, angličtina, němčina
10. Projekční technika
dataprojektor s PC, diaprojektor, zpětný projektor, videoprojektor
11. Parkování v lázeňském areálu po celou dobu kongresu v ceně 200,-Kč.
Limitovaná možnost parkování přímo u Společenského domu v ceně 400,-Kč.
12. Písemné přihlášky k ubytování a pasivní účasti:
(do vyčerpání ubytovací kapacity)
do 15.10. 2014
Zasílejte prosím písemně nebo mailem na adresu:
MUDr. Jiří Hnátek
Lázeňský hotel Palace
Náměstí 28. října 441
763 26 Luhačovice
tel.:577 681 102
E-mail: [email protected]
13. Kongres je registrovanou a akreditovanou akcí,
účast bude bodově ohodnocena ČLK a ČAS.
14. Další informace jsou k dispozici na sekretariátu kongresu, ev. přímo u hlavního koordinátora akce:
MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.
primář oddělení nemocí z povolání
Hornická poliklinika, s.r.o., akreditované zdravotnické zařízení.
Sokolská třída 81
702 00 Moravská Ostrava
tel: 597 454 152, 597 454 149
E-mail: [email protected]
Download

Ke stažení v PDF