ÚSTAV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA JLF UK , MARTIN
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA, MARTIN
SPOLOK LEKÁROV SLS, MARTIN
SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ HYGIENIKOV SLS
SLOVENSKÁ EPIDEMIOLOGICKÁ A VAKCINOLOGICKÁ
SPOLOČNOSŤ SLS
PROGRAM
VIII. MARTINSKÉ DNI VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
konferencia s medzinárodnou účasťou
Martin
6. – 7. 3. 2013
kongresová miestnosť
Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, Martin – Podháj
VEDECKÝ VÝBOR
Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.
Prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.
MUDr. Rostislav Gromnica, PhD.
Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD.
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
Prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc.
Prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.
MUDr. Mgr.Tatiana Červeňová, MPH, MHA
doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH
doc. MUDr. Ivan Kocan, CSc.
doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
PhDr. Marta Tkáčová, PhD.
Mgr. Eva Malobická
MUDr. Dana Rošková
MUDr. Veronika Szabóová
Ing. Katarína Uhrínová
Mgr. Jana Zibolenová
Bc. Katarína Lamošová
Ingrid Prachárová
Jana Suržínová
Mgr. Radka Štefanidesová
STREDA, 6. 3. 2013, Hotel Victoria – kongresová miestnosť
9,30 – 10,00 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
Čestné predsedníctvo
Prof. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH – vedúca ÚVZ JLF UK v Martine
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. – dekan JLF UK v Martine
Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH.– hlavný hygienik SR
Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. – prezident SLS
Prof. MUDr Július Mazuch, DrSc. – predseda Spolku lekárov SLS v Martine
PROGRAM
10,00 – 10,45 ÚVODNÉ PREDNÁŠKY
10,00 – 10,15 Evidence-based public health
Janout, V.
10,15 – 10,30 Profesionální onemocnění pohybového aparátu, výuková opora s
videosekvencemi
Nakládalová, M., Smolková, P.
10,30 – 10,45 Eradikácia malárie - príčiny neúspechu
Straka, Š.
10,45 – 10,55 PRESTÁVKA
10,55 – 12,15 KONTROLA INFEKČNÝCH OCHORENÍ
Vedenie sekcie: prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc., prof. MUDr. Henrieta
Hudečková, PhD., MPH
10,55 – 11,05 Je tuberkulóza stále problémom vo svete?
Solovič, I., Rozborilová, E.
11,05– 11,15 Aktuálna situácia v TBC na Slovensku
Rozborilová, E., Solovič, I.
11,15– 11,25 Dostáva sa profesionálna TBC po rokoch do úzadia ?
Buchancová, J., Švihrová, V., Hudečková, H., Rozborilová, E.,
Záborský, T., Legáth, Ľ., Bátora, I., Osina, O., Zibolenová, J.
11,25 – 11,35 Pertussis – staronový problém
Krištúfková, Z., Gajdošíková, A.
11,35 – 11,45 Vplyv očkovania na výskyt invazívnych hemofilových a
pneumokokových ochorení v detskej populácii na Slovensku
Hudečková, H.
11,45 – 11,55 Imuno-alergologické princípy očkovania
Jeseňák, M., Bánovčin, P., Urbančíková, I.
11,55 – 12,15 Diskusia
12,15 – 13,30 Prestávka na obed
13,30 – 14,30 POSTEROVÁ SEKCIA I.
1. Surveillance nozokomiálnych infekcií v mieste chirurgického výkonu.
Rošková , D., Malobická, E., Hudečková, H.
2. Výskyt ornitózy – psitakózy u ľudí na Slovensku
Čisláková, L., Halánová, M.
3. Výskyt varicely a herpes zoster na Slovensku – skutočnosť a matematický
model
Zibolenová, J., Hudečková, H.
4. Analýza výskytu nozokomiálnych nákaz v Univerzitnej nemocnici Martin a
v Slovenskej republike za roky 2002 – 2012
Malobická, E., Rošková, D., Hudečková, H., Červeňová, T.
5. Virologická surveillance chrípky za obdobie 8 rokov na OLM RÚVZ v
Banskej Bystrici.
Kissová, R., Maďarová, L., Klement, C.,
6. Postoje všeobecných lekárov pre deti a dorast k očkovaniu a trend
odmietania očkovania
Gajdošíková, A., Krištúfková, Z., Špániková, M.
7. Detekcia antikoxielových protilátok u vybraných skupín populácie
Dorko, E., Rimárová, K., Zákutná Ľ.
8. Laboratórna diagnostika pertussis a najnovšie odporúčania
EU.PertstrainGroup
Maďarová, L., Bottková, E., Klement, C., Čamajová,J., Avdičová, M.,
Morihládková, V.
9. Surveillance lymskej boreliózy
Bochníčková, M.
10. Serologický prieskum Lymskej boreliózy u darcov krvi na východnom
Slovensku
Zákutná, Ľ., Dorko E., Rimárová, K.
11. Invazívne pneumokokové ochorenia a monitoring zámeny kauzálnych
sérotypov Streptococcus pneumoniae
Čamajová, J., Bottková, J., Klement, C., Maďarová, L., Hupková, H., Avdičová,
M., Hudečková, H.
12. Karcinóm krčka maternice: epidemiologický vývoj na Slovensku od roku
1971
Szaboová, V., Švihrová, V.
13. Rizikové faktory karcinómu krčka maternice
Tirpáková, M.
14. Európska sieť pre dohľad a kontrolu rakoviny kŕčka maternice v nových
členských štátoch Európskej únie
Baška, T., Švihrová, V., Hudečková, H., Danko, J., Lamošová, K.
15. Determinujúce faktory vplývajúce na výskyt endoparazitárnych infekcií
rómskej populácie žijúcej v osadách na výhodnom Slovensku
Juriš, P., Dudlová, A., Papajová, I., Rudohradská, P., Čisláková, L., Jarčuška,
P., Solovič, I.
16. Manažment hodnotenia pracovnej neschopnosti
Marčišiaková, J., Hurbánková, M., Móricová, Š.
17. Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže u profesií vo vybraných
oblastiach hodpodárstva
Hrušková, M., Zelník, Š., Buchancová, J., Strýčková, M., Cigániková, Z.
18. Priemyselné minerálne vláknité prachy používané v stavebníctve-vlastnosti
a vplyv na respiračný trakt
Hurbánková, M., Hrašková D., Marcišiaková J., Moricová, Š.
19. Expozícia perzistentným organickým polutantom a jej možný vplyv na
vybrané ušné parametre u ľudí
Tihányi, J., Lancz, K., Patayová, H., Trnovec, T.
20. Prehľad o kvalite vody verejných vodných zdrojov – artézskych studní v
meste Šaľa za roky 1997-2011
Dragúňová, K., Kraváriková, M., Moravčíková, E.
21. Deň vôd – význam a zhodnotenie
Šušotová, A., Prieložná, I., Zacharová, M.
22. Možné riziká spojené s hrou na detských ihriskách
Uhrinová, K., Buchancová, J., Šošková, Ľ. , Kapasný, M.
23. Vplyv antropometrických ukazovateľov na parametre držania tela v
mladšej školskej populácii
Rimárová, K., Hamráková, M., Stebnický, M.
24. Názory na vakcináciu u rodičov rómskeho a nerómskeho etnika v "KAP"
dotazníkovej štúdii
Rimárová, K., Dorko, E., Zákutná, Ľ., Tirpáková, M., Lovayová, V., Stebnický,
M., Kimáková, T.
25. 14,30 – 15,50 RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÉHO PROSTREDIA I.
Vedenie sekcie: MUDr. Rostislav Gromnica, PhD., prof. MUDr. Janka
Buchancová, CSc.
14,30 – 14,40 Preventivní pracovní lékařství a reklasifikace v ostravské části
OKR
Gromnica, R., Straková, V., Šplíchalová, A.
14,40 – 14,50 Požívanie alkoholu - humánny a sociálny impakt
Straka, Ľ., Novomeský, F., Janík, M., Krajčovič, J., Štuller, F.,
Komáreková, I.
14,50 – 15,00 Prehľad profesionálnych intoxikácií a s nimi spojených
rizikových prác. Neobvyklé kazuistiky
Buchancová, J., Švihrová, V., Hudečková, H., Záborský, T.,
Janoušek, M., Legáth, Ľ., Bátora, I., Zibolenová, J.
15,00 – 15,10 Problematika inhalačných anestetík z pohľadu verejného
zdravotníctva
Marušiaková, M., Záborský T., Šulcová M., Mušák, Ľ., Buchancová,
J., Tomášková, D.
15,10 – 15,20 Neobvyklé prípady v ambulancii praktického lekára
Ľuptáková, M.
15,20 – 15,30 Ovlivňuje konzumace alkoholu a kouření cigaret životní
spokojenost českých dětí?
Hlaváčková, E., Hodačová, L., Čermáková, E.
15,30 – 15,50 Diskusia
15,50 – 16,20 Prestávka na kávu
16,20 – 17,45 RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÉHO PROSTREDIA II.
Vedenie sekcie: doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD., prof. MUDr. Janka
Buchancová, CSc.
16,20 – 16,30 Problematika výskytu muskuloskeletálních onemocnění zubních
lékařů v České republice
Hodáčová, L., Šustová, Z., Kapitán, M., Šmejkalová, J.
16,30 – 16,40 Zdravotné riziká pri práci so zobrazovacou jednotkou
Bagoni, M., Vesperinová, L.
16,40 – 16,50 Hodnotenie fyzickej pracovnej záťaže zamestnancov na
montážnej linke
Cisariková, S.
16,50 – 17,00 Hodnotenie fyzickej záťaže pri práci: Finálna inšpekcia – práca
na linke
Marejková, E., Cisariková, S.
17,00 – 17,10 Sledovanie zdravotného stavu zamestnancov odchádzajúcich za
prácou do zahraničia
Hrušková, M., Zelník, Š., Buchancová, J., Strýčková, M.,
Cigániková, Z., Berková, E.
17,10 – 17,25 Forenzné aspekty smrteľných nehôd pri profesionálnom
potápaní
Novomeský, F.
17,25 – 17,45 Diskusia
19,00
Spoločenský večer
ŠTVRTOK, 7. 3. 2013, Hotel Victoria – kongresová miestnosť
8,00 – 9,00 POSTEROVÁ SEKCIA II.
1. Kombinovaný účinok minerálnych vláknitých prachov a tabakového
fajčenia na respiračný trakt – inhalačná expozícia
Hrašková, D., Hurbánková, M., Beňo, M., Černá, S., Wimmerová, S.,
Moricová, Š.
2. Prestaň a vyhraj 2012 - štruktúra súťažiacich a jej porovnanie s rokmi
2006 a 2010
Herdová, O., Ochaba, R., Majtánová, Ľ.
3. Prestaň fajčiť daj si jablko – zdravotno–výchovná kampaň 2012
Ochaba, R., Kadličeková, P., Herdová, O.
4. Zákon o ochrane nefajčiarov – hodnotenie výsledkov štátneho zdravotného
dozoru v zariadeniach HŽP
Chudovanová, M., Szóradová, M., Kunkelová, E.
5. Gestačný Diabetes mellitus ako rizikový faktor zdravia novorodencov
Blažeková, T., Baška, T.
6. Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách na Slovensku za
rok 2011
Pavleová, E., Spálová, M., Hamade, J., Knošková, E., Rovný, I.
7. Neogenéza etanolu vo vzťahu k správnemu uskladňovaniu krvi vo
verejnom zdravotníctve
Popaďák, P., Vyhnalková, V., Dorko, E.
8. Pitný režim žiakov prvého a deviateho ročníka základnej školy
Pogranová, M., Švihrová, V.
9. Prevencia zubného kazu, vplyv výživy a dentálnej hygieny na kazivosť
zubov u detí
Hološová, Z., Mucska, M., Ležovič, M., Mihinová, D.
10. Úroveň vedomosti a postoje nezdravotníckych pracovníkov regiónu Liptov
k verejno-zdravotníckej problematike výskytu malígneho melanómu
Švandová, M., Jakušová, V.
11. Vedomosti študentov gymnázia a potreba ich edukácie o
elektromagnetickom žiarení z mobilných telefónov
Jakušová, V., Špigúthová, D., Jakuš, J., Osina, O.
12. Monitorovanie spokojnosti pacientov jednodňovej zdravotnej starostlivosti
a hospitalizovaných pacientov na vybranom oddelení nemocnice v
Žilinskom samosprávnom kraji
Jakušová, V., Bielená, Z.
13. Možnosti ovplyvnenia nárastu obezity u detskej a dorastovej populácie
Hamade, J., Pavleová, E., Mihalská, E., Knošková, E., Rovný, I.
14. Obštrukčné spánkové apnoe ako rizikový faktor metabolického syndrómu
Mucska, M., Hološová, Z., Mucska, I., Egnerová, A.
15. Prítomnosť metabolického syndrómu, pocit zdravia a pohody u osôb
vyšetrených v celonárodnej štúdii EHES vo vzťahu k ich hmotnosti a
fyzickej aktivite
Vrbanová, H., Avdičová, M., Námešná, J.
16. Selén a probiotiká v prevencii onkologických ochorení
Tirpáková, M.
17. Syntetické farbivá v požívatinách
Karnetová, M., Cesneková, M.,Síkorová, I.
18. Monitoring obsahu peroxidu vodíka v kozmetických výrobkoch určených
na bielenie zubov
Karnetová, M., Šošková, Ľ., Cesneková, M.
19. Validácia nového dotazníka CD-QOL
Švihrová, V., Jančiová, M.
20. Význam charty ľudských práv v zdravotníckej praxi
Tkáčová, M.
21. Slovenská agentúra životného prostredia – organizácia celospoločenského
významu – 20. výročie vzniku
Mihalská, E., Bojčíková, M., Špringer, P., Knošková, E.,Rovný, I.
22. Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov zdravotného stavu populácie v
rámci realizácie projektu EHES v okrese Liptovský Mikuláš
Švandová, M., Benková, Ľ.
23. Vybraté parametre vyšetrení a poradenstvo u klientov Poradne zdravia v
regióne Liptova
Benková, Ľ., Švandová, M.
9,00 – 9,55 CHRONICKÉ CHOROBY A ICH RIZIKOVÉ FAKTORY
Vedenie sekcie: MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD., MUDr. Jana Povová,
PhD.
9,00 – 9,10
9,10 – 9,20
9,20 – 9,30
9,30 – 9,40
9,40 – 9,55
Rizikové faktory Alzheimerovy choroby - předběžné výsledky
Povová, J., Ambroz, P., Tomášková, H., Šerý, O., Štěpánová, J.,
Vařechová, K., Janout, V.
Výskyt obezity a jej vzťah k ostatným rizikovým faktorom
srdcovo – cievnych ochorení. Výsledky celonárodnej štúdie
EHES
Francisciová, K., Avdičová, M., Námešná, J.
Deň zodpovednosti – zdravotno–výchovná kampaň 2012
Ochaba, R., Kadličeková, P., Herdová, O.
Vybrané sociálne determinanty duševného zdravia mládeže
žijúcej v mestách - výsledky projektu Euro-URHIS 2
Katreniaková, Z., Nagyová, I., Behanová, M., Lachytová, M.
Diskusia
9,55 – 10,00 Prestávka - len pre výmenu predsedníctva
10,00 – 10,40 PSYCHOAKTÍVNE LÁTKY OVPLYVŇUJÚCE ZDRAVIE
POPULÁCIE
Vedenie sekcie: prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc., doc. MUDr. Tibor
Baška, PhD.
10,00 – 10,10Pasívne fajčenie – rizikový faktor pre zdravie matiek
Ševčíková, Ľ., Argalášová, Ľ., Jurkovičová, J., Štefániková, Z.,
Babjaková, J., Kánovicsová, A., Hirošová, K., Weitzman, M.
10,10 – 10,20 Užívanie tabaku u školskej mládeže na Slovensku - vývoj situácie
v období 2002-2011
Baška, T., Novák, M., Ochaba, R.
10,20 – 10,30 Vek ako premenná rozdielnych postojov k fajčeniu u dospelej
populácie
Ochaba, R.
10,30 – 10,40 Úmrtia v súvislosti s nadmerným požitim alkoholu v materiáloch
ÚSLaME v rokoch 1994-2011
Komáreková, I., Straka, Ľ., Novomeský, F.
10,40 – 10,55 Diskusia
10,55 – 11,10 Prestávka na kávu
11,10 – 12,45 VARIA
Vedenie sekcie: Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., doc. Ing. Viera Jakušová,
PhD., MPH
11,10 – 11,20 Od pramatky Lucy k dnešnému človeku, stručný prehľad
antropometrických a vývojových štúdií
Buchanec , J., Zibolenová, J., Jakušová, Ľ., Buchancová, J.
11,20 – 11,30 Sledovanie režimu práce a odpočinku detí a mládeže
Šindlerová, L., Butkajová, J., Hamade, J., Janechová, H.
11,30 – 11,40 Program ovocie a zelenina do škôl - výsledky monitoringu v
rokoch 2010 a 2011
Herdová, O., Morvicová, E., Jakubková, V.
11,40 – 11,50Chemická kontaminácia piesku vybraných detských pieskovísk
na Slovensku v rokoch 2009-2011
Borošová, D., Krčmová, E., Pĺžiková, A., Vassányi, Z., Majoroš, J.,
Kráľovičová, E., Dubajová, J., Kukučová, M., Šošková, Ľ., Janošek,
J.
11,50 – 12,00 Pesticídy v pracovnom a životnom prostredí
Jaroš, F.
12,00 – 12,10 Hodnotenie radiačnej záťaže novorodencov v dôsledku
rádiologických vyšetrení
Varjúová, A., Nikodemová, D., Greschner, J.
12,10 – 12,20 Dozimetrické monitorovanie expozície elektromagnetickým
poliam u stredoškolskej mládeže
Vasičko, T., Osina, O., Habiňáková, H., Špigúthová, D., Jakušová,
V., Jakuš, J.
12,20 – 12,30 Účinky ionizujúceho žiarenia na orgánové systémy v humánnej
medicíne
Višňovcová, N., Višňovcová N. jr., Jakušová, V., Jakuš, J.
12,30 – 12,45 Diskusia
12,45 – 13,00 ZÁVER KONFERENCIE
INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV (vo vestibule Hotela Victoria)
Streda, 6. 3. 2009 (8,00 - 17,00 hod)
Štvrtok, 7. 3. 2009 (7,30 -10,00 hod)
KONFERENČNÝ POPLATOK
Konferenčný poplatok zahŕňa účasť na konferencii, konferenčné materiály, zborník
a občerstvenie.
Platba v hotovosti pri registrácii.
dvojdňový: pre členov SLS : 50,-€
pre nečlenov SLS : 60,- €
jednodňový: pre členov SLS : 25,-€; pre nečlenov SLS : 30,- €
UBYTOVANIE A STRAVOVANIE
Účastníci konferencie si ubytovanie a stravovanie zabezpečujú individuálne:
Hotel Victoria – V. Žingora 9820, 036 01 Martin
Telefón: 00421 43 43 04 836, 00421 911 406 407,
fax: 00421 43 43 04 848, e-mail: [email protected]
SPOLOČENSKÝ VEČIEROK
6. marca 2013; cena: 15,- € (platba v hotovosti pri registrácii)
INFORMÁCIE PRE AKTÍVNYCH ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE
prednášajúci majú k dispozícii: PC – data projektor
rozmery posterov: šírka 60 x výška 84 cm; orientácia na výšku.
maximálna dĺžka prednášky – 10 min.
Čas vystavenia posterov:
- Posterová sekcia I – 6. 3. 2013 od 13,30 hod. do 17,45 hod.
- Posterová sekcia II – 7. 3. 2013 od 8,00 hod. do 13,00 hod.
Postery vystaviť podľa zaradenia v programe príslušnej sekcie.
ÚČASŤ NA KONFERENCII JE HODNOTENÁ KREDITMI SACCME:
Pasívna účasť: 6. 3. 2013 – 6 kreditov; 7. 3. 2013 – 3 kredity (spolu 9 kreditov)
Aktívna účasť: 1. autor - 10 kreditov; 2. a 3. spoluautor - 5 kreditov
Prednáška v cudzom jazyku: 1. autor – 15 kreditov; 2. a 3. autor 10 kreditov
Aktívnym účastníkom sa kredity za aktívnu a pasívnu účasť sčítavajú.
Potvrdenia o účasti sa budú vydávať po skončení prednášok.
Download

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA - Slovenská lekárska spoločnosť