Střední průmyslová škola strojnická Tábor
Komenského 1670
Studijní obor Technické lyceum
KANADSKÉ SRUBY A JEJICH VÝSKYT V JIŽNÍCH
ČECHÁCH
Závěrečná ročníková práce
Autor:
Třída:
Školní rok:
Vedoucí učitel:
Konzultant:
Dmytro Paslavskyj
4.La
2005/2006
ing. Eva Pivokonská
ing. David Hora
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracoval samostatně pouze za použití literatury, uvedené na
konci závěrečné práce a na základě odborných konzultací s ing. Evou Pivokoňskou a ing.
Davidem Horou.
V Táboře dne ...
………………………………………….
Dmytro Paslavskyj
Poděkování
Rád bych poděkoval vedoucímu učiteli ing. Evě Pivokonské a kozultantovi práce ing.Davidu
Horovi, za jejich konzultace, odborné rady a připomínky.
ANOTACE
Závěrečná ročníková práce řeší problematiku Kanadských srubů a jejich výskyt v regionu
jižních Čech.
Oblastí rostoucího zájmu celé společnosti je v současnosti problematika životního
prostředí a s ní související koncepce udržitelného rozvoje. Proto se podniky usilující o
dlouhodobější existenci musejí otázkou udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí
aktivně zabývat, přizpůsobit tomuto trendu všechny podnikové činnosti a zvolit si
odpovídající strategii.
Dřevostavby představují ekologickou alternativu moderního bydlení. Celkově lze
konstatovat, že předpoklady pro jejich rozvoj v České republice jsou velice příznivé. V
současnosti u nás existuje řada firem podnikajících v oblasti dřevostaveb, mezi než patří i
Drevodom Rajec CZ s.r.o.
Z analýzy provedeného průzkumu plyne, že zákazníci hodnotí danou firmu velice
pozitivně, jsou spokojeni jak s odvedenou prací, tak i s její propagací, provozní náklady též
odpovídají jejich představám. Největší výhody dřeva spatřují především v jeho fyzikálních
vlastnostech, nespokojeni jsou naopak s jeho náchylností na hnilobné bakterie, plísně, houby
a škůdce.
ANNOTATION
The final year´s class work try to find a solution to the problems of Canadian log house
and their presence of the region South Bohemia.
Area of progressive interest of all the world is the problem today of living environment
and with it relative conception of sustainable development. That´s why the company bent on
the long life time have to go into the guestion of sustainable development and nature
protection. They have to adapt this trend to all business activity and try to choose good
strategy.
The wooden construction represents the ecological alternative of the the new living. We
can submit, that the hypothesis for this development is positive in Czech Republic. Today
many firms make business in Wooden construction, among others Drevodom Rajec CZ s.r.o.
too.
The analyses of investigation shows, that the customers assess this firms very well, they
are satisfied with well mode work. Publicity and operating costs are according to their ideas.
The best privileges of the wood are in the physical properties, on the other side they do not
like proclivity for bacterial, fungi and borer.
OBSAH:
1. Dřevostavba jako ekologická alternativa moderního bydlení
1.1 Obecný pohled na dřevostavby
1.2 Historie dřevostaveb
1.3 Výhody dřevostaveb
1.4 Nevýhody dřevostaveb
2. Životní cyklus dřevostavby
3. Cena dřevostavby
3.1 Struktura nákladů
4. Rozbor poptávky po produktech podniků dřevostaveb
4.1 Výstavba ze dřeva v ČR, Evropě a USA
5. Predikce stavu
5.1 Budoucnost dřevostaveb v České republice
6. Společnost Drevodom Rajec
6.1 Představení firmy Drevodom Rajec s.r.o.
6.2 Historie a důvody vzniku firmy Drevodom Rajec CZ s.r.o.
6.3 Základní údaje o firmě
6.4 Výrobní program firmy
6.4.1 Výroba srubů
6.5 Distribuce
6.6 Propagace
7. Cíl a metodika práce
8. Vlastní práce
8.1 Výskyt srubů v Jižních Čechách
8.2 Vyhodnocení výsledků
1
1
1
2
4
5
9
9
10
10
12
12
13
13
13
14
15
15
16
16
18
20
20
21
9. Závěr
29
10. Seznam literatury
31
11. Přílohy
32
ÚVOD
Lidé na naší planetě se již řadu let potýkají s vážnými problémy, které si způsobili sami.
Jde především o stále rostoucí spotřebu energie, kterou musíme velice nákladně vyrábět,
v drtivé většině ze zdrojů, které nejsou obnovitelné, a které neumíme zpracovat jinak, než za
cenu ohromné a nevratné zátěže životního prostředí. Dalším z řady problémů je ohromné
množství odpadů, které neumíme zpracovat a pokud ano, daří se to jen v zanedbatelné míře a
potřebujeme k tomu opět ohromné množství energie. Souvisejícím problémem je stále
rostoucí devastace životního prostředí a jeho zatěžování v míře, která neměla nikdy v historii
lidského druhu obdoby. Konkrétním příkladem může být globální oteplování, poškozování
ozónové vrstvy a podobně.
Současným trendem je spotřeba a život na dluh, bez ohledu na následky. Zvykli jsme si žít
v luxusu, nadbytku a pohodlí a jsme na nich stále více závislí. Jakákoli závislost je ale velice
nebezpečná a v konečném důsledku zničující. Hovořit v těchto souvislostech o „svobodné“
společnosti začíná vyvolávat otazníky. Pokračování těchto trendů v současném rozsahu a
tempu představuje vážnou hrozbu pro celou planetu v reálném časovém horizontu.
Do 19. století bylo dřevo s přírodním kamenem rozhodujícím stavebním materiálem.
Přestože ve 20. století vzhledem k masivnímu používání železobetonu ztratilo dřevo své
široké uplatnění, zachovalo si svůj význam a v důsledku současných požadavků na trvale
udržitelný rozvoj se mu jako stavebnímu materiálu znova otevírají nové perspektivy.
Rozhodujícím faktorem je skutečnost, že ze dřeva jako jediné obnovitelné suroviny lze
postavit celý objekt od podlahy až po krytinu. Také celková energetická náročnost na těžbu,
zpracování dřeva, na výstavbu objektu a po skončení jeho životnosti na likvidaci je třikrát až
šestkrát nižší, než u materiálů jako je beton, cihla a podobně.
Zaměření ročníkové práce vychází z povinné praxe, jenž uzavírala 3. ročník mého studia
na Střední průmyslové škole strojnické v Táboře, kde studuji obor Architektura. Tuto praxi
jsem absolvoval ve společnosti Kanadské sruby Drevodom Rajec Cz s.r.o.,ul. Farského 1988,
390 02, Tábor. Za dobu mého působení na pracovišti bylo uzavřeno několik kontraktů
s klienty firmy, měl jsem možnost seznámit se jak s administrativní stránkou podniku, tak i
s praktickým chodem společnosti. Bylo mi umožněno navštívit vybrané zrealizované i
rozestavěné objekty.
Důvodem volby tématu: Kanadské sruby a jejich výskyt v Jižních Čechách bylo
navázání na absolvovanou povinnou praxi, a tím i rozšíření mých poznatků v daném tématu.
Po dohodě s mým konzultantem a zároveň ředitelem firmy Kanadské sruby Drevodom Rajec
Cz s.r.o. ing. Davidem Horou jsme dospěli ke společnému názoru, že závěrečná ročníková
práce na svém konci bude sloužit jako propagační materiál, a právě proto její nedílnou
součástí je marketingový mix ( produkt, cena, distribuce, propagace ).
Svým obsahem ročníkový projekt nejvíce spadá do vyučovacích předmětů Stavitelství
Architektura a Ekonomika a mohou ho využít potenciální klienti Kanadských srubů, kteří tak
získají ucelené informace o nabízených a zrealizovaných stavbách a budou si moci utvořit
vlastní představu o této formě bydlení.
Převážná část práce bude zpracována v textovém dokumentu Word, v přílohách se objeví
fotografie srubů.
1. Dřevostavba jako ekologická alternativa moderního bydlení
1.1 Obecný pohled na dřevostavby
Praktická část této práce se zabývá dřevostavbami jako ekologickou alternativou
moderního bydlení.
Dřevostavba je pojem, který se používá v různých významech, a který nemá bohužel
jasně vymezený obsah. Lze konstatovat, že dřevostavba je stavební dílo, jehož nosnou
konstrukci tvoří především dřevěné prvky, případně v kombinaci s prvky na jeho bázi.
Dřevostavba či jakékoli použití dřeva v nosné konstrukci je stále v podvědomí naší
společnosti spojováno s několika zažitými představami, které jsou založeny především na
pocitu a jsou rovněž výsledkem dosavadní „propagandy“ konkurenčních lobby. Při
podrobnějším zkoumání se zjistilo, že skalními odpůrci dřevostaveb jsou lidé, kteří s nimi
nemají žádné zkušenosti, nic o nich neví a v drtivé většině se o nich ani nic dozvědět
nechtějí. Situace je pak komplikována stavem na našich odborných školách, včetně
vysokých, kde se dřevostavby, ani přes naprosto jednoznačný vývoj a trendy v tomto
směru, stále ještě nevyučují a v praxi už mnoho let chybí lidé alespoň se základními
znalostmi, na které by bylo možné navázat.
Hlavní doménou dřevostaveb jsou především rodinné domy a stavby pro bydlení.
V poslední době ale roste významně i podíl dřevěných konstrukcí a dřevostaveb na
takových stavbách jako jsou administrativní budovy, školy, restaurace, továrny, výrobní
haly a podobně.
1.2 Historie dřevostaveb
Používání dřeva už v dávné minulosti umožňovalo lidem vytvářet hodnoty, které
sloužily nejen jejich materiálním potřebám, ale díky přirozené spojitosti dřeva s přírodou
a jeho vynikajícím vlastnostem umožňovalo dotvářet obytné prostředí a obohacovat ho o
prvky, které vzbuzují v lidech pocit všestranné pohody a mocného estetického zážitku.
Tradice použití dřeva v konstrukcích je stará jako lidstvo samo. Dřevo je čistě
přírodní, ekologický produkt. O rozvoj moderního pohledu na použití dřeva se zasloužila
1
především Severní Amerika a Skandinávie. Naše země se bohužel v této souvislosti řadí
k těm méně rozvinutým, neboť nejen průmyslová revoluce, ale především ideje
komunistického režimu vedly k deklasování dřeva do pozice něčeho téměř nežádoucího.
Ani za 13 let novodobé historie české země se nepodařilo v této oblasti učinit veliký
pokrok, nicméně používání dřeva jako stavebního materiálu se stává v současosti často
diskutovaným tématem mezi stále širší odbornou ale i laickou veřejností.
Díky dobré opracovatelnosti a tvarovatelnosti dřeva nacházejí dřevěné konstrukce
svoje uplatnění prakticky ve všech historických obdobích lidské společnosti, všech
architektonických slozích v lidové architektuře, sakrálních i měšťanských stavbách,
mohutných románských střešních konstrukcích, důmyslných konstrukcích gotických
krovů, působivých hrázděných stavbách pozdněgotického a renesančního období,
barokních věžích. Známé jsou archeologické nálezy dřevěných obranných valů z dob
prvního osídlování našich území, rekonstrukce jednoduchých srubových obydlí
postavených na kůlech, původní srubové obytné a hospodářské stavby v Pošumaví,
Českomoravské vrchovině, Valašsku, dřevěné pevnosti z doby Velké Moravy, nebo
dřevěné kostelíky na východním Slovensku (4).
1.3 Výhody dřevostaveb
•
Dřevo je přírodní, ekologický, plně obnovitelný materiál.
Doba obnovy je
srovnatelná s lidským věkem. Po dobu svého růstu je strom zcela nezastupitelný
(spotřeba kysličníku uhličitého, produkce kyslíku, funkce krajinotvorná a tak dále).
Dřevo má také dobré fyzikální vlastnosti (příjemné aroma, dobré akustické
vlastnosti, schopnost pohlcovat škodlivé látky z interiéru, tepelné izolační vlastnosti).
•
Menší energetická náročnost na zpracování prvotních surovin, výrobu, vlastní
stavbu, dopravu, manipulaci, provoz a následně i její likvidaci. V příloze je uvedeno
srovnávací schéma dřevostavby a zděné stavby v realizační fázi (viz. Příloha 2).
•
Dobré tepelně izolační vlastnosti dřevostaveb. Při současných cenách energií a
jejich předpokládanému vývoji v budoucnu se patrně uvítá možnost protopit za
2
sezónu méně, než je obvyklé. V dřevostavbě se může protopit třeba třetina obvyklých
nákladů, nulové náklady na vytápění v našich klimatických podmínkách jsou však
také reálné. V případě nulových nákladů na vytápění se už ale pohybujeme na jakési
limitní hranici a její dosažení bývá někdy zbytečně drahé, především pokud jde o
investiční náklady na stavbu.
•
Kratší doba výstavby, s menším množstvím pracovních sil.
•
Umožňuje snadnou, jednoduchou a energeticky nenáročnou přestavbu a to
v krátkých termínech, s nízkou pracností a vysokou efektivitou.
•
Vysoká odolnost dřevostaveb proti zemětřesení.
•
Odolnost vůči ohni (přímé zkoušky „in situ“ prokazují, že požární odolnost
dřevěných konstrukcí je podstatně vyšší než by odpovídalo skutečnosti, že jde o
hořlavou hmotu. Na rozdíl například od oceli, která zcela kolabuje bez jediného
varování při dosažení určité teploty a tento proces je nevratný, odhořívá dřevo
postupně a i v případě jeho částečného poškození ohněm je možné konstrukci celkem
jednoduše opravit a stavbu zprovoznit. Náklady na opravu, zprovoznění, případně
odstranění a novou stavbu jsou jednoznačně nižší než u ostatních materiálů).
•
Stavba je vhodná do zátopových oblastí (snadné vysušení a rychlé zprovoznění).
•
Dřevostavbu lze navrhnout a provést tak, aby splňovala akustické požadavky na
moderní bydlení.
•
Vysoká životnost dřevostaveb. Nejstarší dosud fungující stavba ze dřeva byla
postavena před více jak 600 lety. Dřevo, stejně tak jako každý jiný materiál, funguje
optimálně v určitých podmínkách a pokud jsou tyto podmínky splněny a dodrženy, je
3
životnost dřevostaveb ve stovkách let. Fyzická životnost se u dřevostavby pohybuje
kolem 100 až 150 let i více, u morální životnosti je perioda kratší, přibližně 20–30 let.
1.4 Nevýhody dřevostaveb
•
Těžba dřeva a jeho přeprava poškozuje krajinu a zatěžuje životní prostředí.
•
Velká spotřeba řeziva na stavbu, přítomnost chyb materiálu (suků, trhlin,
smolníků).
•
Objemové a tvarové změny materiálu vlivem vlhkosti.
•
Náchylnost dřeva na hnilobné bakterie, plísně, houby a škůdce.
•
Horší urbanistické začlenění dřevostavby vzhledem ke specifickému vzhledu
staveb (3).
4
2. Životní cyklus dřevostavby
obr. 1 Fáze životního cyklu dřevostavby
Získávání surovin
y těžba surovin
Výroba dřevěných
staveb
y výroba stavebních
materiálů
y výroba konstrukčních
prvků
y návrh budovy
y výstavba
y ochrana stavby před
nepříznivými vlivy
Užívání
y užívání
y údržba
y opravy
Konec životního
cyklu
y demontáž
y opětovné využití
odpadu
y recyklace
Fáze životního cyklu dřevěné stavby
Zdroj: www.substance.cz
1) Získávání surovin
Česká republika disponuje značnými kapacitami dřeva jako obnovitelného
surovinového zdroje. Lesy zaujímají cca 34% území našeho státu, to jest přes 4 430 tisíc
hektarů. Doba reprodukce trvá přibližně 100 let. Celková roční těžba se pohybuje
přibližně na úrovni 75 % každoročního přírůstku dřevní hmoty. Z těchto údajů tedy
vyplývá, že v České republice je nadbytek dřevní hmoty, který představuje trvalou
průmyslovou základnu.
Z hlediska životního prostředí je důležité, aby těžba byla prováděna s co nejmenším
dopadem na přírodu, což znamená, že by se měla používat šetrná těžební technika
s přísným dodržováním směrnic a postupů kácení, které zaručí minimální ztráty dřeva,
jeho znehodnocení a poškození okolí, zejména vodních zdrojů, půdy, rostlin
a živočichů. Pro zaručení nevyčerpatelnosti dřeva, je nutné provádět jeho neustálou
obnovu zakládáním lesních školek, zajišťovat ochranu a prevenci lesů.
5
2) Výroba dřevostaveb
Způsob výstavby srubových staveb je založen na suchém procesu, což umožňuje
stavět nepřetržitě po celý rok. Na výrobu srubů se používá prvotřídní dřevo, které se
nejprve pečlivě vybírá a poté se ručně opracovává pro jeho následné použití.
Klády musí být zdravé (nenapadené dřevokazným hmyzem a houbami). Srubové
stěny jsou konstruovány z horizontálně uložených klád opasovaných obkreslením
v rozích a spojených rohovými spoji (sedly). Průměr klád k výrobě srubových stěn by
neměl být menší jak 20 centimetrů. Klády nejsou v přímém kontaktu se základovým
zdivem, jsou uloženy na účinné izolační vrstvě, která zabraňuje přenosu vlhkosti ze
základové konstrukce do dřeva a utěsňuje spáru mezi základem a spodní stranou prahové
klády proti povětrnosti a vzduchové infiltraci.
Stěny jsou opatřeny odvodňovacím zářezem nebo okapničkou, která odvádí vodu ze
spodní strany prahové klády. Jsou ukotveny do základové konstrukce, aby odolaly
normovému zatížení větrem a zemětřesením, pokud se objekt nachází v seismicky aktivní
oblasti. Během stavby se postupuje přesně podle plánů a výkresů. Striktně jsou také
dodržována pravidla, která jsou přesně stanovena světovou asociací výrobců srubů ILBA
(International Log Building Association). Dbá se na to, aby každá i nepatrná křivost a
kresba dřeva zůstala zachována. Jedině tak je docíleno technicky dokonalého a přitom
absolutně přírodního vzhledu.
Zpravidla ihned po smontování krovu se položí střešní krytina a srub je zanechán na
několik měsíců k vysychání, čímž se splní podmínka několikaměsíční plánované
technologické přestávky. Teprve po seschnutí lze zahájit dokončovací práce (broušení
stěn, montáže oken, dveří, příček, a tak dále).
Nezbytnou součástí výroby je i povrchová ochrana stavby, a to jak vnější, tak
vnitřní, která zahrnuje přirozené zušlechťování dřeva, zkrášlování a ochranu dřevěných
povrchů. V současné době je na trhu k dispozici nepřeberné množství ochranných
přípravků, pouze některé z nich však odpovídají ekologickým požadavkům. Ekologicky
koncipované výrobky na bázi přírodních, obnovitelných surovin jsou vyvinuty na základě
vědeckých poznatků, odzkoušené a certifikované neutrálními zkušebnami. Jsou tudíž bez
škodlivin a určené pro zdravé bydlení.
6
Na ochranu interiérů se doporučují používat ve větší míře oleje a vosky, kde základní
suroviny jsou přírodního původu. Jedná se zejména o lněný nebo slunečnicový olej, či
včelí nebo karnaubský vosk. Oleje, na rozdíl od laků, nevytvářejí na povrchu podlahy
žádný film ani vrstvu. Obvykle se používá kombinace olejů a vosků v jednom výrobku,
kde olej dřevo impregnuje a vosk jej chrání na povrchu. Takové výrobky nabízí například
firma Tikkurila v rámci výrobkové řady Nostalgia. Takto ošetřené dřevo neobsahuje
žádné alergeny či nežádoucí látky zatěžující životní prostředí. Na vnější povrchy se
doporučuje ekologicky šetrné akrylátové, vodou ředitelné barvy a laky (například
TEBAKRYL nebo BALAKRYL VENKOVNÍ LAK od firmy Barvy Tebas s.r.o., které
nesou značku „Ekologicky šetrný výrobek“) nebo nátěry na bázi alkydových pryskyřic
s přísadou vysýchavých olejů. Vhodné jsou i kombinované alkydakrylové nátěry.
3) Údržba
Cílem údržby je zpomalit procesy fyzického opotřebení, vyrovnat nestejné projevy
stárnutí jednotlivých materiálů a částí stavby a zajistit tak její dlouhodobou životnost.
Údržba srubů zahrnuje pravidelnou obnovu zvětralých nátěrů vnějších obkladů, oken, ale
také odstranění menších poruch jako jsou trhliny nebo mechanické poškození a s tím
související odstranění příčin a prevence jejich vzniku.
Fyzicky opotřebované části stavby, jako jsou povětrností či jinak poškozené dřevěné
prvky na choulostivějších místech stavby, se opravují nebo vyměňují zcela, například
porušené krokve, laťování, šindele.
4) Zpracování odpadů a likvidace stavby
Ze zbylých částí kmenů lze vyrábět vedlejší produkty, kterými jsou paletové přířezy a
ekologické palivo s vysokou výhřevností (dřevěné brikety). Takto se zabezpečuje
maximální zhodnocení dřevní hmoty ve výrobě a zajišťuje se výjimečná bezodpadová
technologie s uzavřeným cyklem dřevní hmoty.
Dřevěné brikety jsou vyrobené z čistých pilin při vysokém tlaku a vysoké teplotě, bez
jakýchkoliv chemických příměsí. Toto palivo je využitelné stejně jako ostatní tuhá paliva,
7
šetří spotřebu uhlí a koksu, zvyšuje účinnost spalovacího procesu a snižuje množství
popela.
Způsob opětovného využití vzniklých odpadů lze hodnotit velmi pozitivně
a jeví se jako velmi efektivní. Technologie zpracovaní odpadů je správně zvolena a je
bezpochyby zřejmé, že se ubírá správnou cestou ve vztahu k životnímu prostředí. Rovněž
poptávka po tomto vedlejším produktu vykazuje v poslední době stále rostoucí tendenci.
Rozebrání stavby a její odstranění je podstatně jednodušší a levnější než v případě
zděných technologií, kde likvidace stavby znamená přemístit desítky tun materiálu, který
už v drtivé většině případů nelze dále využít.
8
3. Cena dřevostavby
Cenové rozpočty staveb jsou porovnatelné s ostatními klasickými technologiemi
výstavby, často dokonce výrazně levnější. Cena hrubé stavby činí 4 900 – 6 000 Kč/m2
podlahové plochy. Při stavbě na klíč zhruba 12 000 – 15 000 Kč/m2 a u luxusního
provedení 22 000 Kč/m2 podlahové plochy. Nejčastěji se cena realizovaných hrubých
staveb pohybuje v rozmezí 600 000 – 1 500 000 Kč.
3.1 Struktura nákladů
Struktura nákladů na výstavbu dřevěného obytného domu je závislá na velikosti
stavby, úrovni kvality a jejího vybavení. Rozhodující část nákladů je spojena s nosnou
dřevěnou konstrukcí, obvodovým pláštěm a interiéry. Struktura nákladů je obvykle
následující:
•
55-60% hmoty (materiál a výrobky)
•
13-15% mzdy na staveništi
•
9-12% výrobní režie
•
7-9% správní režie
•
6-8% zisk
•
5% ostatní přímé náklady
•
1% stroje
Jejich obvyklá struktura ve vztahu k jednotlivým etapám výstavby je uvedena
v příloze (viz. Příloha 3) (1).
Pro názornou představu o výši a struktuře nákladů na výstavbu je v práci také uveden
příklad kalkulace nákladů z již realizovaného projektu rodinného domu firmou Drevodom
Rajec CZ s.r.o. včetně jeho grafického znázornění s následujícími parametry:
dvoupodlažní rodinný dům, půdorys 12,3 m x 13,5 m, 6 místností, krytá terasa, krbová
vložka s tepelným rozvodem po celém objektu, garážové stání (viz. Příloha 4).
9
4. Rozbor poptávky po produktech podniků dřevostaveb
4.1 Výstavba ze dřeva v ČR, Evropě a USA
Česká republika
Za posledních 200 let se zalesněná plocha na území dnešní České republiky zvětšila
asi o 30 % (viz. Příloha 5). Jistým problémem je ale kvalita českých lesů a následně i
dřevní hmoty (3).
Mezi evropskými státy zaujímá Česká republika 12. místo v lesnatosti, v zásobě dřeva
na 1 hektar je na 4. místě a v ročním přírůstu na 1 hektar je na 6. místě. Porovnáním těžby
a přírůstu zjistíme, že přírůstové možnosti nebyly v minulých letech v České republice
zdaleka využity. Lesní hospodáři mohou přiměřeně zvýšit těžby (viz. Příloha 6), aniž by
tím ohrozili zájmy společnosti vyjádřené kategorizací lesů.
Zastoupení dřevostaveb na celkové bytové výstavbě je v ČR asi jen 1 až 2%. V
porovnání se světově vyspělými státy je to v průměru až o 25% méně, proto výroba
dřevostaveb pro firmy v České republice by měla být v blízké budoucnosti velkým tržním
potenciálem.
V uvedeném grafu (viz. Příloha 7) je podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ)
materiálově-technologická
struktura bytové výstavby v České republice v posledních
patnácti letech, spolu s jejím celkovým rozsahem. Ke konci 80. let bylo ze 100
montovaných domů: 93 betonových, zděných 4 a dřevěných 3. Dřevěná varianta byly
především rodinné panelové domy typu OKAL. Po roce 1990 dochází k totální změně
materiálově-technologické struktury a v roce 1996 jsou již zcela převažující zděné byty –
cca 73 %, montované betonové varianty doznívají a dřevo je reprezentováno cca 100-200
rodinnými domy. V roce 2000 je změna struktury dovršena, jedna dominance byla
nahrazena druhou – zděné byty tvoří cca 87 % z celkové výstavby. V roce 2001, evidoval
ČSÚ výstavbu 170 dřevěných rodinných domů, žádný bytový dům (1).
Za předpokladu příznivého ekonomického a sociálního rozvoje, odpovídající aktivity
stavebního a dřevozpracujícího průmyslu a státní, respektive regionální podpory, je reálné
v průběhu následujících 10 let dosáhnout podílu dřevostaveb na bytové výstavbě v České
republice přibližně 15 %. Hlavní pozornost by přitom měla být zaměřena na vícepodlažní
bytové domy a nástavby na panelové domy.
10
Evropa
•
Německo: Ročně se v Německu staví okolo 30 tisíc domů na bázi dřeva, což
představuje 7 % celkového objemu bytové výstavby. Z toho asi 1500 domů tvoří
vícepodlažní domy. Státní podpora se zaměřuje především na výstavbu tří až
čtyřpodlažních bytových domů. V Bavorsku je podíl dřevostaveb na bytové výstavbě
dokonce 30 %.
•
Rakousko: Podíl dřevostaveb na bytové výstavbě je okolo 10 %. Rakousko má
dlouholetou tradici v používání dřeva v bytové výstavbě. V současnosti věnuje velkou
pozornost uplatnění dřeva při stavbě vícepodlažních bytových domů.
•
Švýcarsko: Podíl dřevostaveb na bytové výstavbě je přibližně 10 %. Vláda
dlouhodobě podporuje rozvoj vícepodlažních dřevostaveb - poslední podpůrný
program byl “Dřevo 2000”. Banky podporují snahy snížit energii například nižšími
úrokovými sazbami nebo poskytováním finanční hotovosti.
•
Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko: Tyto země jsou vzhledem k zásobám dřevní
hmoty,
špičkovému
zpracovatelskému
průmyslu
a
dlouhodobým
tradicím
nedostižným vzorem. Bytová výstavba na bázi dřeva je zde přes 60%. V letech 1995
až 2000 byl realizován celoskandinávský program “NORDIC WOOD”, zaměřený
především na možnosti výstavby vícepodlažních staveb na bázi dřeva.
•
Spojené království, Skotsko: Ve Spojeném království činí rozloha lesů 0,04 hektarů
na obyvatele, což je 6,5krát méně než v ČR. Přesto podíl dřevostaveb na bytové
výstavbě činí v současnosti 10 %. Ve Skotsku činí podíl dřevostaveb dokonce 50 %
(Anglie a Wales 5 %). Ve Spojeném království roste v současnosti zájem používat
dřevo více v bytové výstavbě. Objevují se dokonce informace o tom, že v budoucnu
by podíl dřevostaveb měl dosáhnout 40 %. Realizován byl projekt “Dřevostavba
2000”. Jednalo se o velmi podrobné testování pětipatrového bytového domu včetně
náročných požárních zkoušek.
USA:
Zastoupení dřevostaveb na bytové výstavbě tvoří v USA asi 70 %, zalesněnost je 31%
(3).
11
5. Predikce stavu
5.1 Budoucnost dřevostaveb v České republice
Česká republika stojí před mnoha těžkými úkoly. Jedním z nich je vyřešení bytové
otázky, a to především v souladu s trendy moderního bydlení, platnými v zemích
společenství Evropské unie. V současnosti se vedou diskuse o vizi architektury
budoucnosti, architektury úzce související a přímo vycházející z principů dnešního světa a
dnešního životního stylu. Diskutují se možné způsoby stavění po roce 2006 a šíře i kvalita
nabízených stavebních materiálů. Předmětem diskusí jsou i možnosti tak zvané suché
výstavby, která by nahradila zdlouhavé, neúsporné, neekologické a obtížně
kontrolovatelné mokré procesy na stavbě jak z hlediska kontroly jakosti, tak z hlediska
finančního. V posledních letech je především v Evropě mimořádná pozornost věnována
problematice trvale udržitelného rozvoje. V rámci řešení této problematiky mají lesy a
dřevo jako obnovitelná surovina velmi významnou roli.
Je jasné, že myšlení stavebních, obchodních i projekčních firem nelze změnit ze dne
na den, stejně jako okamžitě aplikovat nové přístupy u velkých stavebních akcí. Je však
možné pokrok v oblasti dřeva a materiálů na bázi dřeva zavádět do praxe u menších
stavebních akcí, například u stavby rodinného domu či drobné bytové výstavby.
Se vstupem naší republiky do Evropské unie představuje princip zdravého bydlení
reálný obraz budoucí globální a mobilní společnosti. V zásadě lze konstatovat, že se
Česká republika v posledních letech velmi přiblížila z hlediska dovednosti realizovat
různé druhy a typy staveb na bázi dřeva Evropské unii. V současné době je u nás řádově
okolo čtyřiceti výrobců dřevostaveb, z nichž několik je na vysoké úrovni (2).
Z výše uvedeného lze předpokládat, že množství podniků zabývajících se výrobou
dřevostaveb se v následujících letech zvýší a bude se jednat o silně konkurenční prostředí,
ve kterém se udrží firmy pouze stabilní, konkurenceschopné, vyrábějící kvalitní stavby za
„rozumnou“ cenu. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že společnost Drevodom Rajec CZ
s.r.o. obstojí a nalezne své místo na trhu dřevostaveb i v budoucnosti.
12
6. Společnost Drevodom Rajec
6.1 Představení firmy Drevodom Rajec s.r.o.
Drevodom Rajec s.r.o. je soukromá dřevozpracující společnost, založená v roce 1992
s centrálním sídlem v hornaté oblasti severního Slovenska, v městečku Rajec, nedaleko
Žiliny.
Firma má dlouholeté zkušenosti s těžbou a zpracováním dřeva, které zhodnocuje
jedinečnou technologií výroby kanadských srubových staveb (Příloha 8). Toto know-how
získala přímo z Kanady, a jako první ve Střední Evropě ho od roku 1995 přizpůsobuje
našim podmínkám. Přitom čerpá z bohatých zkušeností a postupů našich předků.
Ve firmě pracuje přes 100 zaměstnanců, měsíčně zpracuje okolo 1000 m3 dřevní
hmoty, což firmu řadí do pozice největšího výrobce srubových staveb ve střední a
východní Evropě.
Zákazník, který se rozhodne svěřit realizaci svého vysněného srubu této společnosti,
má jistotu, že se jeho přáními a představami bude zabývat tým mladých a kreativních
stavebních inženýrů společně se zkušenými stavebními techniky s dlouholetou praxí ve
stavebnictví.
Každému klientovi je nabízena jistota renomované, stabilní a finančně zajištěné
společnosti. Důraz na absolutní kvalitu zpracování srubu tuto společnost posouvá do
spektra zájmu náročného zákazníka. Důkazem toho jsou nejen desítky staveb stojících
v České republice a na Slovensku, ale též stavby zrealizované ve Španělsku, Itálii,
Chorvatsku, Francii, Rakousku a Holandsku.
Tyto stavby představují unikátní architektonická díla, které v plné míře splňují
představy a požadavky firemních zákazníků.
6.2 Historie a důvody vzniku firmy Drevodom Rajec CZ s.r.o.
V průběhu roků 1997 až 1999 podnik Drevodom Rajec s.r.o. zaznamenal enormní
nárůst poptávky po produktech firmy ze strany zahraničních zákazníků a to především
z České republiky. Snahy o uspokojení těchto zahraničních klientů byly spojeny
s obrovským úsilím, které však nebylo ve všech případech až tak úspěšné. V průběhu
13
realizací staveb v zahraničí totiž docházelo k různým problémům, které nebylo možno
efektivně řešit na tak obrovskou vzdálenost a ve většině případů se u staveb začaly
objevovat i vícenáklady, zvyšující celkovou cenu stavby. Tyto všechny problémy vyústily
v nutnost rozhodnutí o expanzi na zahraničí trh, formou organizační složky. Firma tak
začala v následujících měsících usilovně pracovat na plánu své strategie, čímž byl vstup
na nový zahraniční trh a to ze Slovenské republiky do České republiky.
Od jara roku 2001 začíná v České republice působit firma Drevodom Rajec CZ,
prostřednictvím pobočky v centru Tábora, nejdříve formou organizační složky, s pozdější
přeměněnou na společnost s ručením omezeným. Za posledních pět let bylo jen v České
republice realizováno více než 85 rekreačních objektů, rodinných domů, restaurací,
horských chat a penzionů.
Společnost Drevodom Rajec CZ s.r.o. se v současné době nachází ve stádiu vzniku
životního cyklu podniku. V této fázi má velmi jednoduchou strukturu, kdy vlastník přímo
řídí své zaměstnance, sám rozhoduje, spravuje finance podniku a snaží se určovat směr
společnosti.
6.3 Základní údaje o firmě
•
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
•
Obchodní firma:
DREVODOM RAJEC CZ s.r.o.
•
Sídlo:
Tábor, Farského 1988, PSČ 390 02
•
Předmět podnikání:
Zprostředkování obchodu
Velkoobchod
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Architektonické, inženýrské a související technické činnosti
Poradenství
14
6.4 Výrobní program firmy
6.4.1 Výroba srubů
Na výstavbu kanadských srubů se používá výběrová kulatina se středovým průměrem
23 až 34 cm v závislosti od účelu stavby a klimatických podmínek v lokalitě, kde bude
dům stát. Standardní, doporučovaný a nejvíce používaný průměr klád (270 mm),
vyhovuje Evropské normě o tepelných ztrátách (R = 3,0 m2 KW-1). Tepelný odpor
ostatních častí konstrukce stavby jako jsou okna, dveře, podlahy, stropy a střecha jsou
konstrukčně navrhnuty tak, aby též vyhovovaly současné Evropské normě o
energetických ztrátách. O kvalitě realizace staveb svědčí i udělení "certifikátu kvality" o
prokázaní shody vlastností, jako jsou únosnost, protipožární odolnost, zvuková
neprůzvučnost, tepelný odpor a zdravotní nezávadnost. Styl opracování kulatiny, způsob
výstavby a různorodost tvarů těmto stavbám dodává dokonale přírodní a ekologický
vzhled. Díky tomu jsou tyto dřevené stavby řazeny do kategorie staveb, které jsou
preferované v podhorských oblastech klasické vesnice, v podhorských samotách a v
neposlední řadě i při výstavbě v zákonem chráněných krajinných oblastech.
Způsob a technologie výstavby dřevostaveb umožňuje zákazníkovi vybírat různé
způsoby dokončování interiéru, od klasické vybroušené a nátěrem upravené konstrukce
až po bílé sádrokartonové úpravy hladkých stěn.
Systém výstavby umožní zákazníkům vybrat stupeň rozestavěnosti stavby, který se dá
jednoduše a případně svépomocí dokončit. Každá stavba je originál a ke každému
klientovi firma přistupuje individuálně. Postup je založený na úzkém kontaktu projektant
- zákazník. Každý vážný zájemce dostane vypracovanou studii. Zákazník tak vidí
konečný vzhled stavby. Součástí studie je i přiložený rozpočet a cenová kalkulace. Pokud
se zákazník rozhodne pro výstavbu, je připravena smlouva. Dodání hrubé stavby firma
garantuje do třech měsíců od jejího podpisu. V případě, že si zákazník objedná stavbu na
klíč, předání stavby proběhne do šesti měsíců od podpisu smlouvy. Je samozřejmé, že
termín dodání stavby se může s investorem dohodnout i individuálně. Dům je montován
na základovou desku, kterou si obvykle zákazník připraví sám. Firma je však schopna
stavbu realizovat kompletně, včetně základové desky.
Na stavby po dokončení je poskytována záruka 15 let a záruční servis 3 roky.
15
6.5 Distribuce
Distribuce srubů ze Slovenska do České republiky se uskutečňuje formou výhradního
zastoupení v Táboře, kde je realizován pouze prodej. Celý výrobní proces probíhá na
Slovensku.
Po podpisu smlouvy s klientem, zpracování studie a projektu stavby se začíná
s výstavbou srubu ve výrobním závodě. Po jeho dokončení dochází k demontáži
a následnému převozu na pozemek klienta. Tato přeprava probíhá formou kamionové
dopravy v rozsahu podle velikosti stavby. Po převozu na místo určení jsou jednotlivé díly
složeny z kamionu jeřábem a srub je opět sestaven přesně podle pořadí očíslování klád.
Podle dostupnosti pozemku je nutné v určitých případech použít i další doplňkové formy
převozu, například traktor s valníkem.
6.6 Propagace
Úspěšná propagace je závislá na kvalitě a způsobu komunikace. Pomáhá ke
zviditelnění společnosti, udržování kontaktu se stálými zákazníky či přilákání nových
zájemců. Vhodně zvolená forma propagace může do značné míry ovlivnit objem prodeje.
Společnost Drevodom Rajec CZ s.r.o. využívá ke své propagaci například inzerci
v některých zpravidla specializovaných publikacích a periodikách (viz. Příloha 9).
Důkazem nesprávně zvolené reklamní strategie je nedávno uskutečněná reklamní
kampaň na rádiu Prácheň. Vzhledem k tomu, že potencionální zákazník nemá
prostřednictvím rozhlasu možnost si stavbu představit, byla kampaň vyhodnocena jako
neefektivní. Z tohoto důvodu firma volí prezentace, u které si zákazník může srub
prohlédnout. Společnost se také zúčastnila několika veletrhů, například Země živitelka a
Hobby v Českých Budějovicích, Coneco v Bratislavě a ForArch v Praze-Letňanech. Tato
prezentace, kde si tisíce návštěvníků mohlo srub prohlédnout byla ze všech reklamních
aktivit nejúspěšnější.
Ve spolupráci se společností MasterFoods, výrobcem krmiv Chappi a Kitekat, se v
roce 2003 uskutečnila v České republice a na Slovensku soutěž, kde hlavní výhrou byla
chata v hodnotě 1 milion Kč s pozemkem v hodnotě 200 000 Kč (viz Příloha 10).
Kampaň
byla
úspěšná
především
z hlediska
16
zacílení
na
zákazníka.
Řadou
marketingových studií je dokázáno, že dražší krmivo pro psy a kočky kupují spíše
zákazníci středního věku s vyššími příjmy. A právě uvedení zákazníci jsou cílovou
skupinou pro společnost Drevodom Rajec CZ s.r.o. I tato reklamní kampaň byla
vyhodnocena jako velice efektivní.
Pro lepší představu a získání základních informací a možnostech řešení stavby
společnost poskytuje svým potenciálním zákazníkům přehledný katalog, který byl
v letošním roce zcela inovován. Dalším prostředkem komunikace jsou firemní webové
stránky.
Společnost spatřuje vhodnou formu budoucí propagace ve využití velkoplošných
reklamních ploch (billboardů) u hlavních silničních tahů a nákup reklamního času
v některé z regionálních televizních společností (například ATV Mira (TV NOVA), GIMI
(TV PRIMA)).
17
7. Cíl a metodika práce
Závěrečná ročníková práce řeší problematiku Kanadských srubů na základě různých
údajů, poznatků a kritérií, získaných při zpracování uvedeného tématu.
Předmětem
podrobnějšího šetření se stane výskyt dřevěných domů v Jižních
Čechách, zrealizovaných společností Drevodom Rajec CZ s.r.o.
Údaje byly zpracovány podle dostupnosti a hodnoty, ze kterých lze zjistit spokojenost
zákazníků jmenované firmy s tímto typem ekologického bydlení (včetně výhod a nevýhod,
jež shledávají u dřevostaveb), získat hlubší informace o spokojenosti klientů s odvedenou
prací a propagací firmy.
Rozsah výskytu dřevostaveb jsem zvolil po dohodě s oblastním ředitelem této firmy
ing. Davidem Horou, a to z důvodu neustálého nárůstu klientů především v dané oblasti.
Provedený průzkum bude sloužit nejenom společnosti, a to jako zpětná vazba od jejich
zákazníků, ale též potenciálním klientům Jižních Čech a blízkého okolí, jenž budou mít
k dispozici ucelené informace v podobě této ročníkové práce o výskytu zrealizovaných
staveb, a tak možnost vytvoření vlastní představy o dané problematice.
K vlastnímu průzkumu bude sloužit dotazník, jehož plné znění je uvedeno v příloze1.
Dotazník je způsob psaného řízeného rozhovoru. Na dotazy, které jsou na rozdíl od
rozhovoru psané, se vyžadují odpovědi písemné. Bývá řazen do takzvaných metod
subjektivních. Subjektivnost dotazníku je dána tím, že vyšetřovaný zde může různým
způsobem ovlivňovat své výpovědi, může se snažit jevit společensky lepší nebo naopak
horší, mohou se zde velmi nápadně ukazovat takové tendence, jako je simulace,
disimulace, případně argavace a podobně.
V dotazníku se mohou vyskytovat otázky uzavřené či otevřené. Uzavřené otázky
nabízejí tázanému volbu mezi dvěma či více možnými odpověďmi. Otázky s otevřeným
zakončením dávají odpovědím tázaného širší vztahový rámec, kladou málo omezení na
odpovědi, mohou poukázat na důležité vztahy a souvislosti. Otázky tohoto typu jsou
pružné, přinášejí někdy nečekané odpovědi, umožňují podnítit spolupráci a dosáhnout
kontaktu (raportu) tazatele s tázaným.
V mém dotazníku se objevují pouze otázky s uzavřeným koncem.
18
Z výsledků průzkumu vyhodnotím jednotlivé odpovědi respondentů formou
tabulkového, grafického znázornění a slovní interpretace.
Prostřednictvím zpracovaných závěrů bude možné dosáhnout výše uvedených,
vytyčených cílů.
Marketingový výzkum byl proveden mezi klienty společnosti Drevodom Rajec CZ
s.r.o., žijících na jihu Čech, a to v zimních měsících prosinec-únor 2005/2006. Celkový
počet srubových staveb vyskytujících se v tomto kraji je 23, z čehož 2 domy jsou zatím
ve fázi výstavby (Radkov u Tábora, Zvonková u přehradní nádrže Lipno). Získal jsem 18
dotazníků použitelných a vyhovujících stanoveným cílům, to znamená, že cílovou
skupinu respondentů tvořilo 18 jedinců (dvě stavby nejsou zatím dokončeny, tudíž
majitelé těchto objetků nebyli vhodnými respondenty pro marketiongový výzkum a tři
dotázaní odmítli spolupracovat a odpovídat na mé otázky) .
Nezbytným zdrojem informací je též literatura uvedená na konci této práce, interní
materiály firmy a v neposlední řadě odborné rady, konzultace, připomínky vedoucího
učitele a odborného konzultanta.
19
8. Vlastní práce
8.1 Výskyt srubů v Jižních Čechách
1. Děbolín (Jindřichuv Hradec)
2. Dobřejice (Malšice)
3. Frymburk (přehradní nádrž Lipno)
4. Chýnov (Tábor)
5. Kadov (Blatná)
6. Kvilda (směr Bučina)
7. Lipka (Vimperk)
8. Majdalena (Chlum u Třeboně)
9. Malovice (Česka Sibiř)
10. Mezivrata (Votice)
11. Milevsko
12. Miličín (Česka Sibiř)
13. Miličín (Česka Sibiř)
14. Padařov (Tábor)
15. Planá nad Lužnicí
16. Radkov u Tábora
17. Stožec (vodní nádrž Lipno)
18. Tábor (Letiště – ukázkový srub firmy Drevodom Rajec s.r.o.)
19. Třeboň
20. Vacov (Prachatice)
21. Vimperk
22. Zátoň (Šumava – Boubín)
23. Zvonková u přehradní nádrže Lipno
20
8.2 Vyhodnocení výsledků
Dotazník obsahuje devět otázek, u sedmi z nich je možné vybrat pouze jednu
odpověď, u otázek dvě a tři lze zvolit možnosti dvě.
Pro přehlednost, snazší a rychlejší orientaci jsem zpracoval hodnoty z dotazníku
v tabulkové podobě (vertikální členění zahrnuje vždy procentické vyjádření, a taktéž
počet dotázaných, horizontální členění pak vybranou odpoveď respondentem), tomu
odpovídající grafické znázornění
(zvolil jsem výsečový typ grafu, v popiscích dat jsou
zobrazena příslušná procenta a barevné vyznačení grafu vysvětluje legenda umístěná na
pravé straně od grafu) a následuje komentář výsledků.
Úvodní otázka dotazníku byla směřována na zjištění spokojenosti zákazníků s
ekologickým typem bydlení. Cíleně jsem zvolil pro tuto otázku první pozici, a to z důvodu
nastínění problematiky dotazníku respondentům.
Další část, otázky 2 a 3, získávají hlubších informace o výhodách a nevýhodách
dřevostaveb z pohledu klientů vybrané firmy.
Tématem v otázkách 4-6 je společnost Drevodom Rajec s.r.o. Cílem šetření byla její
propagace a kvalita odvednené práce.
Otázky 7-8 řeší problematiku provozních nákladů a komfortu bydlení dřevostaveb,
závěrečná otázka zjištuje, zda respondenti poskytnou pozitivní či negativní reference,
spojené s tímto druhem stavby, svým přátelům a známým.
21
Otázka 1. Jste zcela spokojeni s tímto typem ekologického bydleni?
Tab.1 Spokojenost s ekologickým bydlením
Ano
Ne
Procenta
100
0
Počet
18
0
Graf 1
Spokojenost s eko bydlením
0%
ano
ne
100%
Cílem této otázky bylo seznámit respondenty s tématem, na které je dotazník
směřován, i když při prvním kontaktu byli oslovení jedinci samozřejmě informováni o
okruhu mého zájmu.
Mé prognózy splnil počet tázaných 18 (100%), jenž mají pozitivní vztah
k ekologickému bydlení, žádný z oslovených nemá vztah negativní.
Otázka 2. Uveďte, jaké 2 největší výhody shledáváte u dřevostaveb?
Tab.2 Výhody dřevostaveb
Fyz.vlastnosti
dřeva
Doba
výstavby
Nižší energetická
náročnost
Jednoduchá
přestavba
Vhodn. do
zátop. oblastí
Procenta
50
22
28
0
0
Počet
9
4
5
0
0
22
Graf 2
Výhody dřevostaveb
0%
28%
fyz.vl.dřeva
doba výstavby
en. náročnost
50%
přestavba
vhodn.do zátop. obl.
22%
Z provedené analýzy plyne, že 50% klientů ocenilo především fyzikální vlastnosti
dřeva, mezi které řadíme například příjemné aroma, dobré akustické a tepelné izolační
vlastnosti.
Druhou pozici zaujímá menší energetická náročnost
na zpracování prvotních
surovin, stavbu, dopravu i likvidaci (28%).
Důležitou předností dřevostaveb se ukázala být i kratší doba výstavby v porovnání
s domy zděnými (což má příznivý dopad na dobu vázanosti investic vložených během
výstavby), kterou si zvolilo 22% dotazovaných.
Překvapivě nikdo nezvolil vhodnost stavby do zátopových oblastí (snadné vysušení)
či jednoduchost přestavby srubových objektů.
Otázka 3. Uveďte, jaké 2 největší nevýhody shledáváte u dřevostaveb?
Tab.3 Nevýhody dřevostaveb
Poškození
krajiny
Velká spotřeba
řeziva
Náchylnost
dřeva
Obtížnější
urb. začlenění
Omezení
vícepodl. staveb
Procenta
11
6
77
6
0
Počet
2
1
14
1
0
23
Graf 3
Nevýhody dřevostaveb
6% 0%
11%
Poškození krajiny
6%
Velká spotř. řeziva
Náchylnost dřeva
Obtížnější urb. začlenění
Omezení vícepodl. staveb
77%
Drtivá většina klientů (77%) není tolerantní k náchylnosti
dřeva na hnilobné
bakterie, plísně, houby a škůdce.
Zatížení životního prostředí a poškození krajiny neschvaluje pouze 11% tázaných.
Shodné výsledky (6%) se objevují u nesnadého začlenění dřevostavby do krajiny
vzhledem k jejímu specifickému vzhledu a vysoké množství spotřebovaného řeziva, jenž
je nutné na stavbu.
Otázka 4 O společnosti Drevodom Rajec s.r.o. jsem se dozvěděl/a prostřednictvím:
Tab.4 Zdroj prvotních informací
Noviny
TV
Inernet
Rádio
Reference od známých
Jiné
Procenta
6
0
50
11
27
6
Počet
1
0
9
2
5
1
Graf 4
Zdroj prvotních inform ací
6%
6% 0%
noviny
tv
27%
internet
rádio
50%
reference
11%
jiné
24
Internet je v současné době nepostradatelným zdrojem informací, o čemž svědčí i
výsledky průzkumu, ze kterého je patrné, že 9 z 18 respondentů ho využilo jako primární
pramen dat o společnosti Drevodom Rajec s.r.o.
Vysoké procento odpovědí lze zaznamenat (27%) u referencí od přátel a známých,
jenž zmíněnou firmu doporučili jejím potenciálním zákazníkům.
1 z tázaných čerpal informace z denního tisku a 6% uvedlo jiný zdroj poznatků
(reklamní a propagačních materiály), nezahrnutý v mém dotazníku.
Otázka 5 Myslíte si, že firma Drevodom Rajec s. r.o poskytuje dostatečnou propagaci
svých produktů?
Tab.5 Propagace firmy
Ano
Ne
Procenta
100
0
Počet
18
0
Graf 5
Propagace firm y
0%
ano
ne
100%
Reklama je způsob ovlivňování lidí, aby dobrovolně přijali rozhodnutí, které je pro
cíle propagátora či agitátora výhodné. Dobrý podnikatel musí být aktivní jak v této
oblasti, tak i v udržení dobrých vztahů s veřejností, obcí (public relations), v podporování
prodeje (vlastních výrobků a služeb), taktéž musí vědět, o naplnění jakých cílů usiluje,
musí přijít s hotovým projektem.
V návaznosti na předchozí vyhodnocené dotazy nelze očekávat jinou odpověď, než-li
100% kladné ohlasy, týkající se propagace společnosti Drevodom Rajec s.r.o.
V příloze 9 je uveden seznam realizovaných reklamních kampaní firmy.
25
Otázka 6 Jak hodnotíte odvedenou práci zmíněné společnosti?
Tab.6 Provedená práce firmy Drevodom Rajec s.r.o.
Zcela spokojený/á
Průměrně odvedená práce
Zcela spokojený/á
Procenta
89
11
0
Počet
16
2
0
Graf 6
Provedená práce DR
11%
0%
Zcela spokojený/á
Průměrně odvedená
práce
Zcela spokojený/á
89%
Kladné ocenění a celkové ohodnocení akce je velmi důležitým znakem úspěšnosti
v podnikání a vytváří dobrou reklamu a image podnikatele. Naopak jakýkoliv výrazný
nedostatek jen v jediném článku (ať už se bude jednat o vlastní stavbu, dopravu či
organizační činnost) sníží celkové hodnocení.
Zpracované údaje však vykazují příznivé hodnoty, 16 dotázaných (89%) jsou zcela
spokojeni s postupy a prací dané firmy, průměrně hodnocení získala společnost ve dvou
případech.
Tuto otázku lze považovat za klíčovou pro firmu, která si tímto může ověřit zpětnou
vazbu klientů.
Otázka 7 Odpovídají provozní náklady Vaším představám?
Tab.7 Provozní náklady
Ano
částečně
Ne
Procenta
44
56
0
Počet
8
10
0
26
Graf 7
Provozní náklady
0%
44%
ano
cástečně
56%
ne
Více než 50% respondentů (10) je částečně spokojeno s provozními náklady.
Přibližně stejný počet dotazovaných (8) jsou s náklady zcela spokojeni a odpovídají
jejich prognozám.
Otázka 8 Jste spokojení s poskytovaným komfortem bydlení?
Tab.8 Komfort bydlení
Ano
částečně
Ne
Procenta
67
33
0
Počet
12
6
0
Graf 8
Kom fort bydlení
0%
33%
ano
cástečně
ne
67%
Je dobré si uvědomit, že kvalita neznamená luxus. Kvalita vyžaduje, aby jednoduché
věci a služby byly prováděny mimořádně dobře. Kvalitativní nároky stoupají, klienti
žádají větší péči, rozmanitější nabídku, nižší ceny a samozřejmně maximální komfort
ubytování.
27
Poskytovaný komfort pozitivně hodnotí téměř 70% respondentů, částečně spokojeno je
6 tázaných.
Otázka 9 Na základě svých zkušeností bych svým známým tento druh stavby:
Tab.9 Doporučení
Doporučil
Nedoporučil
Nevím
Procenta
94
6
0
Počet
17
1
0
Graf 9
Doporučení
6% 0%
doporučil
nedoporučil
nevím
94%
Hodnocení zákazníků je nejdůležitějším kritériem úspěchu firmy, proto je nezbytné
zajistit nejvyšší míru spokojenosti klientů. V případě úspěchu jsou pak její zákazníci
nejúčinnější formou propagace a reklamy, která přivede i další klienty.
Potěšujícím faktem je, že pouze 1 odpověď byla záporná a naopak vysoké procento
klientů (94%) jsou zcela spokojeni s výsledkem firmy, a tudíž by jí rozhodně doporučili
svým známým.
28
9. Závěr
Pokud bychom posuzovali dřevo jako stavební materiál z hlediska komplexu
mechanických, tepelnětechnických, estetických vlastností a dopadu na životní prostředí,
zřejmě bychom mezi ostatními materiály nenašli konkurenci.
Vlastnosti přírodního dřeva jsou příjemné pro člověka, o čemž svědčí i provedená
anlýza: polovina respondentů ocenila zejména fyzikální vlastnosti dřeva (nízká tepelná
akumulace, schopnost přijímat nadměrnou vlhkost z prostředí a naopak uvolňovat ji
do suchého prostředí, schopnost pohlcovat škodlivé látky z interiéru, příjemné aroma,
rychlé zvýšení vnitřních povrchových teplot stěn při vytápění, schopnost udržovat
přijatelné klima i v letním období). Pozadu nezůstává ani nízká energetická náročnost
(zvolilo jí 28% dotázaných), a to jak na stavbu samotnou, tak i na činnosti s ní spojené
včetně její likvidace či kratší doba výstavby (22%). Srubové obytné domy našly uplatnění
díky přitažlivému tvaru a navíc mohly být postaveny, aniž by prostý stavitel měl znalosti
ze stavební fyziky, ekologie nebo architektonické kompozice.
Nemůžeme však opomenout i některé nevýhody, vyskytující se u dřeva, kupříkladu
jeho náchylnost na plísně či různé škůdce. S touto negativní stránkou byl nespokojen
největší počet klientů (14).
Dnešní fenomén dřevěné architektury v mnohých zemích Evropy (hlavně německy
hovořících) neznamená jen navázání na tradici, snahu návratu k přírodě a původním
hodnotám nebo touhu pobývat v přitažlivém a pohodovém prostředí. Důvodem je i trend
šetření energií a snaha snižovat zatížení životního prostředí (poškození krajiny
neschvaluje 11% tázaných).
Trend renesance dřevěných konstrukcí lze sledovat už i v Čechách a na Slovensku.
Kromě architektonického ztvárnění dřeva jako esteticky velmi vděčného materiálu je však
nutné respektovat jeho vlastnosti a technologie. Při navrhování dřevěných konstrukcí je
nutné zohlednit specifické výpočtové postupy a respektovat příslušné normy. Dřevěné
konstrukce mohou překvapivě vykazovat velmi dlouhou životnost, pokud se zohlední při
jejich realizaci zásady konstrukční ochrany a v nutných případech i jejich chemická
ochrana.
29
Dřevěné stavby, v sobě nesou působivý estetický náboj. V době vyspělých
informačních technologií a virtuální reality tak dřevo přibližuje člověka jeho původnímu
prostředí.
V současné době na našem trhu působí zhruba čtyřicet firem podnikajících v oblasti
dřevostaveb, z nichž přibližně deset lze označit za dominantní výrobce s mnohaletými
zkušenostmi. Z podniků působících v této oblasti v ČR můžeme jmenovat: Drevodom
Rajec CZ s.r.o. (Tábor), OK PYRUS (Brno), Sruby Pacák s.r.o. (Frýdek-Místek), Haniš
srubové domy s.r.o. (Hradec Králové), Srub.cz (Praha), Palis s.r.o. (Třemošná), Canadian
Wood (Choceň), Honka (Praha).
Společnost Drevodom Rajec CZ s.r.o. podniká v Jižních Čechách (v Táboře), kde svoji
činnost provozuje i několik konkurentů, ale žádný z dominantních. Z tohoto tvrzení by se
nechalo usuzovat, že podnik působí pouze na regionálním trhu a konkurenční prostředí
tedy není nikterak silné. Opak je však pravdou. Zmíněné firmy totiž nepodnikají pouze ve
svém nejbližším okolí, ale využívají trh národní a staví dřevostavby i velmi daleko od
sídla
své
společnosti.
Není
tedy
výjimkou,
že
společnost
staví
sruby
až
v třistakilometrové vzdálenosti od sídla firmy.
Konkurenční firmy se od sebe odlišují nejen velikostí, cenou, výrobní kapacitou,
finanční stabilitou, dodacími lhůtami, ale také kvalitou zpracování srubů. Lze konstatovat,
že společnost Drevodom Rajec CZ s.r.o. produkuje velmi kvalitní srubové domy.
Zpracované údaje vykazují i příznivé hodnoty spojené s odvedenou prací této firmy –
kvalita a rychlost realizace, dodržení rozpočtu - (89 % zákazníků jsou s ní zcela
spokojeni, což lze považovat za velice pozitivní fakt). Jejím dalším kladem je finanční
stabilita a snaha stále zvyšovat své výrobní kapacity. Klienti mohou spatřovat pozitiva
také v krátkých dodacích lhůtách a hlavně ve snaze přizpůsobit se cenou co nejblíže
možnostem klientů. Z výsledků vlastního šetření lze dále deklarovat, že provozní náklady
odpovídají představám klientů ve více než 50% a přibližně stejný počet respondentů
(44%) jsou s nimi spokojeni částečně.
Úspěšná propagace je závislá na kvalitě a způsobu komunikace. Pomáhá ke
zviditelnění společnosti, udržování kontaktu se stálými zákazníky či přilákání nových
zájemců. Vhodně zvolená forma propagace může do značné míry ovlivnit objem prodeje.
Společnost Drevodom Rajec s.r.o. využívá ke své propagaci například inzerci v některých
zpravidla specializovaných publikacích a periodikách (100% respondentů jsou s ní zcela
uspokojeni).
30
10. Seznam literatury
1. DŘEVOSTAVBY, odborný seminář, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová
škola, Volyně 2003
2. ERA 21, 5/2003
3. Dřevostavby RUZICKA M., 2003
4. ŠTEFKO J., REINPRECHT L.: Dřevěné stavby, Jaga group, Bratislava, 2004
5. http://www.czso.cz
6. http://www.domacidilna.cz
7. http://www.env.cz
8. http://www.kanadskesruby.cz
9. http://www.silvarium.cz
10. http://www.substance.cz
11. http://www.sweb.cz/trvala-udrzitelnost/
12. http://www.zruby.sk
13. interní zdroje firmy Drevodom Rajec s.r.o.
31
11. Přílohy
Příloha 1
Dotazník
1. Jste zcela spokojeni s tímto typem ekologického bydlení?
ano
ne
2. Uveďte, jaké 2 největší výhody shledáváte u dřevostaveb?
fyzikální vlastnosti dřeva (příjemné aroma, dobré akustické vlastnosti,
schopnost
pohlcovat škodlivé látky z interiéru, tepelné izolační vlastnosti)
kratší doba výstavby
nižší energetické nároky na vytápění
snadná, jednoduchá a energeticky nenáročná přestavba
stavba vhodná do zatopových oblastí
3. Uveďte, jaké 2 největší nevýhody shledáváte u dřevostaveb?
poškození krajiny a zatížení životního prostředí
velká spotřeba řeziva na stavbu, výskyt vad materiálu (suků, trhlin,
smolníků)
náchylnost dřeva na hnilobné bakterie, plísně, houby a škůdce
obtížnější urbanistické začlenění vzhledem ke specifickému vzhledu staveb
značná omezení pokud jde o realizaci více podlažních staveb
32
4. O společnosti Drevodom Rajec s.r.o. jsem se dozvěděl/a prostřednictvím:
novin
televize
internetu
rádia
reference od známých
jiné
5. Myslíte si, že firma Drevodom Rajec s.r.o poskytuje dostatečnou propagaci svých
produktů?
ano
ne
6. Jak hodnotíte odvedenou práci zmíněné společnosti?
( kvalita a rychlost realizace,dodržení rozpočtu)
zcela spokojený/a
průměrně odvedená práce
zcela nespokojený/á
7. Odpovídají provozní náklady Vaším představám?
ano
částečně
ne
8. Jste spokojeni s poskytovaným komfortem bydlení?
ano
částečně
ne
9. Na základě svých zkušeností bych svým známým tento druh stavby:
doporučil
nedoporučil
nevím
33
Příloha 2
obr. 2 Srovnávací schéma dřevostavby a zděné stavby v realizační fázi
(Plošná velikost šipek slouží jako komparativní kvantifikátor)
Zdroj: Dřevostavby,odborný seminář, 2004
34
Příloha 3
graf 10 Struktura nákladů podle etap výstavby u dřevostaveb
Úprava terénu výkopy
Základy
Nosná dřevěná
konstrukce
Fasádní plášť
Střešní plášť
Interiéry
Vybavení
Vytápění
Zdr. Instalace
0
10
%
20
30
Zdroj: Dřevostavby,odborný seminář, 2004
35
Elektroinstalace
Příloha 4
tab. 10 Kalkulace nákladů na realizaci srubového domu
A. HRUBÁ STAVBA
1. Srubovina
777 000,- Kč
- V ceně je zahrnuta výroba a demontáž srubového skeletu ve výrobním závodě,
nakládka na TIR, impregnace.
2. Montáž
65 100,- Kč
- V ceně je zahrnuta vykládka, založení stavby, pokládka izolačního pásu, impregnace
a izolace drážek, vyřezání stavebních otvorů oken a dveří, drážek pro zděné příčky a
pro montáž dřevěné podlahy.
3. Doprava TIR
- Doprava ze SR na místo stavby.
78 000,- Kč
4. Spojovací materiál
26 600,- Kč
- V ceně je zahrnuta izolační minerální vata, přípravek na impregnaci drážek, kotvící
a rektifikační šrouby, hřebíky a pomocné řezivo.
5. Konstrukce krovu
118 400,-Kč
- V ceně je zahrnuta dodávka a montáž konstrukce krovu + konstrukce štítů včetně
impregnace.
6. Režie
70 200,- Kč
- V ceně je zahrnuta inženýrská činnost, stavební dozor, náklady na osobní dopravu,
přesun hmot.
7. Schody
71 000,- Kč
8. Jeřáb
55 000,- Kč
HRUBÁ STAVBA CELKEM (VČ. 5 % DPH)*
36
1 261 300,- Kč
B. DOKONČOVACÍ PRÁCE
1. Broušení
99 225,- Kč
- Interiér a exteriér.
2. Nátěry
110 250,- Kč
- Interiér a exteriér
3. Střešní plášť
151 725,- Kč
- Fólie, kontralatě, latě, krytina + doplňky, klempířské prvky titan-zinek.
4. Okna
133 980,- Kč
- Euro profil s izolačním dvojsklem (standard) + okenní obložky.
5. Dveře vchodové
54 600,- Kč
- Dle projektové dokumentace.
7. Okna Velux
81 900,- Kč
DOKONČOVACÍ PRÁCE CELKEM
631 680,- Kč
CENA CELKEM (vč. 5% DPH)*
1 892 980,- Kč
* … u trvale obyvatelných staveb se uplatňuje snížená sazba DPH 5 %, u ostatních staveb
(např. chatařských, chalupářských) se používá základní sazba 19 %.
Zdroj: Interní materiály firmy
37
obr. 3 Grafické znázornění zrealizovaného projektu společnosti Drevodom Rajec CZ
s.r.o.:
Zdroj: interní zdroje firmy
38
Příloha 5
tab.11 Plochy dřevin a zalesňování v ČR (v ha):
Rok
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Plochy dřevin
v tom
celkem
jehličnaté
2 542 218 2 005 290
2 542 328 2 001 600
2 542 133 1 997 526
2 542 658 1 994 794
2 544 248 1 993 247
2 545 572 1 991 382
2 547 157 1 988 694
2 546 882 1 985 908
2 547 792 1 980 814
2 549 619 1 978 733
2 551 873 1 975 065
2 556 224 1 973 099
2 559 537 1 968 588
2 562 171 1 961 958
2 564 238 1 972 302
listnaté
536 928
540 728
544 607
547 864
551 001
554 190
558 463
560 974
566 978
570 886
576 808
583 125
590 949
600 213
604 109
Zdroj: www.czso.cz
39
Zalesňování
v tom
celkem
jehličnaté listnaté
33 615
28 248
5 367
31 516
26 978
4 538
29 600
24 959
4 641
27 698
22 896
4 802
26 897
20 478
6 419
30 128
21 861
8 267
28 426
19 407
9 019
24 038
15 660
8 378
24 257
15 506
8 751
23 165
14 746
8 419
21 867
13 910
7 957
19 109
12 533
6 576
18 120
11 730
6 390
17 164
10 974
6 190
18 500
10 035
5 894
graf 11 Zalesňování v letech 1990 - 2004
40
listanaté
35
jehličnaté
30
tis. ha
25
20
15
10
5
0
1990
1992
1994
1996roky1998
2000
2002
2004
graf 12 Zalesňování podle druhu dřevin 2004
smrk
borovice
borovice
14%
ostatní
jehličnaté
8%
smrk
43%
ostatní jehličnaté
dub
11%
dub
buk
buk
15%
ostatní litanaté
ostatní
listanaté
9%
Zdroj: www.czso.cz
40
Příloha 6
graf 13 Těžba dřeva v letech 1990 – 2004
16
14
12
mil. m3 b.k.
10
listanaté
8
jehličnaté
6
4
2
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
roky
graf 14 Těžba podle druhu dřevin 2004
12,31%
3,74%
2,77%
5,34%
3,67%
smrk
72,17%
borovice
ostatní jehličnaté
dub
buk
ostatní litanaté
Zdroj:
www.czso.cz
41
Příloha 7
graf 15 Materiálově-technologická struktura a rozsah bytové výstavby v ČR 1989-
2004
100
93
90
81
79
80
88
87
83
73
70
montované
procenta
60
52
50
zděné
44
dřevěné
40
ostatní
30
20
18
20
13
12
10
43
0
3
0
2
0
2
2
5 6
3
1
10
2
1
8
2
1
2
1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
roky
graf 16 Bytová výstavba v ČR-dokončené byty 1989-2004
5500
6000
5000
4000
3200
2480
3000
2000
2320
2000
1970
1260
1000
0
198
199
199
199
rok
199
200
200
Zdroj: Dřevostavby, odborný seminář, 2004
42
Dokon
čené
byty
Příloha 8
obr 4 Technologie firmy Drevodom Rajec CZ s.r.o.
Výběrová kulatina se ve výrobním závodě na
Slovensku zbavuje kůry klasickým ručním
způsobem, čímž si dřevo zachovává svou
přirozenou křivost a naturalistický vzhled. Na
povrchu hmoty se takto zachovávají okrajové
letokruhy, které vytvářejí nejhustší vrstvu dřevní
hmoty v kolmém přířeze dřeva. Firma dbá na to,
aby každá i nepatrná křivost dřeva zůstala
zachována a tím je docíleno dokonalého, přitom
absolutně přírodního vzhledu.
Při ručním opracování se nevykompenzuje
přirozená sbíhavost kulatiny. Její možný vliv při
konstrukci
srubové
technologií
výstavby.
stěny
Do
je
vyloučený
každého
ručně
oloupaného dřeva se vyfrézuje a dlátem dočistí
rýha, která kopíruje křivost předcházejícího kusu
v stěně stavby.
Ve výrobě se postavená stavba zkontroluje
společně se zákazníkem, potom se naloží do
přepravních klecí na kamiony a dopraví se na již
hotovou základovou desku klienta. Tam je srub
pomocí jeřábu podle dokumentace složen zpět
v označeném pořadí.
Při montáži se do vyfrézovaných rýh vkládá
tepelná izolace, stavba se impregnuje a do
srubových stěn se vkládají chrániče na rozvod
elektroinstalace. Po dokončení montáže se
stavba
očistí,
obrousí,
přebytečná
izolace
odstraní Srubová stěna tvoří velmi dobře těsnící
masivní kompaktní celek.
Zdroj: Interní materiály firmy
43
Příloha 9
Příklady uskutečněných reklamních kampaní firmy Drevodom Rajec CZ s.r.o.
Knihy:
Dřevěné stavby, J. Štefko, L. Reinprecht, Jaga group, Bratislava, 2004
Dřevostavby, ERA group, Brno, 2002
Srubové domy z kulatin,D.Houdek, O.Koudelka, ERA group, Brno, 2004
Časopisy:
BYDLÍME aneb co dělá domov domovem
Benefit magazín-Eurotel (3/04)
Nové Bydlení
Chatař a chalupář
HOBBY magazín
Můj dům
Noviny:
Deníky Bohemia, Deníky Moravia
Nemostránky-Annonce
Pražský kudykam
Poštovní inzertní noviny
Partner
Inzertní noviny Karlovarska
Humpolecký inzert
City EXPRES
Inzertní noviny Šance
TOP magazín (příloha Deníků Bohemia)
Elefant
Rádia:
Rádio Prácheň
Webové stránky: www.kanadskesruby.cz
Veletrhy:
Země živitelka (České Budějovice)
Coneco (Bratislava)
ForArch (Praha-Letňany)
Soutěže:
Chappi, Kitekat. Soutěž platila na území ČR a SR. (Vyhrajte chatu pro
rodinné chvíle pohody anebo 6000x misku s menu vašeho miláčka)
Předpokládaná reklama:
ACE media ventures (billboardy), BigBoard, Bigmedia
TV Nova - regionální ATV Mira
Zdroj: Interní materiály firmy
Příloha 10
44
Reklamní materiál k soutěži se společností Master Foods o srubový dům
Zdroj: Interní materiály firmy
45
Příloha 11
Fotografie srubových domku
1. Děbolín (Jindřichuv Hradec)
2. Dobřejice (Malšice)
3. Frymburk (přehradní nádrž Lipno)
4. Chýnov (Tábor)
5. Kadov (Blatná)
6. Kvilda (směr Bučina)
46
7. Lipka (Vimperk)
8. Majdalena (Chlum u Třeboně)
9. Malovice (Česka Sibiř)
10. Mezivrata (Votice)
11.Milevsko
12.Miličín (Česka Sibiř)
47
13. Miličín (Česka Sibiř)
14. Padařov (Tábor)
15. Planá nad Lužnicí
17.Stožec (vodní nádrž Lipno)
16. Radkov u Tábora
18. Tábor (Letiště – ukázkový srub firmy DR spol.s.r.o.)
48
19. Třeboň
20.Vacov (Prachatice)
22. Zátoň (Šumava – Boubín)
21.Vimperk
23. Zvonková u přehradní nádrže Lipno
49
Download

Střední průmyslová škola strojnická Tábor KANADSKÉ