interface
Newsletter Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity
Masaryk University Technology Transfer Office’s Newsletter
autumn 2013
01
Martin Bareš: Z univerzity
musí znít jednotný hlas
Martin Bareš: The University
Has to Have a Single Voice
03
Cliff Zintgraff, IC 2 Institute, USA:
Technologický rozvoj na MU
Cliff Zintgraff, IC 2 Institute, USA:
Technology-Based Development at MU
04
Jaromír Homola, Corinth s. r. o.:
Vyvíjíme vizuální vzdělávací svět
Jaromír Homola, Corinth Ltd.: We‘re
Developing a World of Visual Education
05
Specialisté z IC 2 Institute
se podílejí na rozvoji týmu CTT
IC 2 Experts Take Part
in Developing the TTO Team
06
Tým CTT MU poprvé uspořádal TT DAY
TTO MU Team Organized First TT DAY
07
První národní konferenci o transferu
technologií navštívilo přes 140 účastníků
The First National Conference
on TT Drew More than 140 Visitors
08
Luděk Matyska: CERIT-SC
je partner pro řešení velkých úkolů
Luděk Matyska: CERIT-SC
Is a Partner Prepared for Big Tasks
10
Biomechanická obuv J HANÁK R:
Výsledek spolupráce, který léčí
Biomechanical Footwear J HANÁK R:
Healing Coollaboration
12
Aktuality
News
www.ctt.muni.cz
interface
Martin Bareš:
Z univerzity musí znít jednotný hlas
The University Has to Have a Single Voice
Programové období 2014–2020 pro podporu z evropských strukturálních fondů bude klíčové
pro vědu, výzkum i transfer technologií na MU. Příprava na tyto roky a nastavení správné strategie je tak důležitější než kdykoliv předtím. V čele těchto aktivit na MU stojí prorektor pro rozvoj prof. Martin Bareš.
The 2014–2020 European structural funds support programmes are going to be pivotal to science, research, development and technology transfer at MU. Preparing for this period and setting up the right strategies is therefore more important than ever. These activities are supervised
by the vice-rector for development Prof. Martin Bareš.
Jak se Masarykova univerzita připravuje na
nadcházející programové období?
MU si už ve druhé polovině roku 2012 uvědomi­
la, že je třeba vytvořit vnitřní strategii ohledně
budoucích programových výzev. Na Rektorátu
MU vznikla pod mým vedením menší pracovní
skupina, která začala rozpracovávat tři základ­
ní kapitoly: vzdělávání, výzkum a další podpůr­
né činnosti. Hlavním cílem těchto aktivit je účel­
ně připravit univerzitu na programové období
let 2014–2020 a co nejvíce do něj vtělit její vize.
Tyto přípravy jsou nyní jednou z nejzásadnějších
agend na MU. I proto, že v pomalu končícím pro­
gramovém období byla MU velmi úspěšná, což
nás zavazuje, abychom v tom dalším byli úspěš­
ní minimálně stejně.
What steps is MU taking to prepare for the
upcoming programming period?
In the second half of 2012 MU already realized
that it is necessary to devise an internal strategy
concerning the future programme calls. At the
Rector’s Office a smaller work group was estab­
lished under my command; it has started work­
ing on three basic chapters: education, research
and other supporting activities. The main goal
of these activities is to prepare the university for
the 2014–2020 programmes while incorporat­
ing its objectives as strongly as possible. These
preparations are of utmost importance also be­
cause MU has been very successful during the
current programming period. This compels us
to be at least as successful during the next one.
Jak je tento aktivní přístup vnímán?
Ukazuje se, že šlo o správné rozhodnutí. A rád
bych zdůraznil, že MŠMT naši iniciativu přija­
lo velmi pozitivně, neboť ne každý subjekt v ČR
How is this proactive attitude perceived?
It appears that it was the right decision. I would
also like to stress that the Ministry of Education,
Youth and Sports (MEYS) very much appreciated
autumn 2013
01
přemýšlí takto prozíravě a chce hrát roli domi­
nantního partnera při vyjednávání s vyhlašova­
teli výzev. Zároveň však je nutné říct, že na MU
netvoříme pouze strategii pro evropské struktu­
rální fondy, ale celkovou strategii rozvoje uni­
verzity. Tak, abychom měli zmapovány všechny
kapitoly a pokryta bílá místa. A evropské struk­
turální fondy vnímáme jako jednu z příležitostí,
jak na strategické projekty získávat prostředky.
kvalitní vědy do budoucna. Důležitou oblastí je
též otevřenost univerzity vůči světu. Jsme na
dobré cestě, ale musíme ještě intenzivněji získá­
vat zahraniční akademiky, studenty a výzkumné
týmy. Rozvíjet výuku v angličtině, dbát na přije­
tí a dodržování mezinárodních standardů apod.
A ještě více vnímat MU jako celek – např. vytvá­
řením mezioborových studií, která mohou vést
k netušeným efektům.
Je třeba v porovnání s končícím programovým obdobím očekávat významné změny?
Věříme, že ano a že přinesou další zefektivnění.
Zejména by měly být preferovány větší tema­
tické celky – abychom se vyhnuli situaci známé
mj. z projektů OPVK, kdy výzvy často na tak­
řka stejné téma byly nelogicky rozděleny a řeše­
ny nepříliš koordinovaně. To přineslo komplika­
ce například v řízení projektů či fakult. Dále by
měl být kladen důraz na snížení administrativy.
Nadměrná administrativa v minulých letech ztí­
žila roli vedení jednotlivých fakult i koordinaci
mezi projekty. A spotřebovala peníze, které bylo
možné využít racionálněji.
Jaké přínosy budou výzvy mít pro oblast spolupráce MU s komerčními partnery?
Zatím nevíme, jak budou programové výzvy na­
konec nastaveny. Nicméně podle aktuálních infor­
mací je důraz na spolupráci s aplikační sférou, na
přenos výsledků do praxe a diverzifikaci finanč­
ních zdrojů univerzit jednou z významných a oče­
kávaných kapitol. Je zřejmé, že budeme muset
dále pracovat na tom, aby mizela tlustá linie mezi
univerzitou a komerčním prostředím. Potvrdila to
i nedávná evaluace Asociace evropských univer­
zit. Přínosy jsou jednoznačné – od lepší přípra­
vy absolventů na přechod do pracovního proce­
su až po získávání dalších zdrojů.
Můžete uvést některá opatření, která by
k těmto změnám měla přispět?
Pokud se má vysokým školám podařit vyjednat
výzvy tak, aby rozumně odpovídaly potřebám
příjemců – aby byly „user friendly“ – je třeba na
tom pracovat už nyní. Upozorňovat na minulé ne­
dostatky, administrativní zátěž apod. a ovlivňovat
nastavování věcnými argumenty. V další fázi už
pak musíme za relativně obecnými tezemi vidět
jednotlivé programové výzvy. A mít připravené
zásobníky tematických okruhů, abychom mohli
na výzvy náležitě reagovat. Tím vším se nyní mj.
zabývá i širší pracovní skupina složená ze zástupců
jednotlivých fakult a ústavů. Její členové přemýš­
lejí, co jsou jejich strategické plány do roku 2020
a co by opravdu chtěli změnit ve výuce či vědě.
Tento postup nám umožní identifikovat společ­
ná témata, která bude možné poskládat do zmí­
něných větších celků. Ty mají jednak větší šanci
na úspěch, jednak mohou snížit administrativní
zátěž. Třeba tak, že větší celek napříč několika
fakultami by obhospodařoval jediný projektový
tým. K této vizi chceme přispět a uděláme vše
pro to, abychom byli úspěšní.
Často diskutovaným tématem je, jak se MU
postaví k členům stávajících projektových týmů
v mezidobí do nového programového období.
Touto důležitou otázkou se zabýváme už od po­
čátku roku. Bohužel to zatím vypadá, že ač pro­
gramové období zahrnuje roky 2014–2020, první
výzvy lze očekávat přinejlepším na konci roku
2014, se začátkem realizace v polovině roku 2015.
Proto intenzivně pracujeme na tom zjistit, koho
se tento problém týká, a identifikovat, kteří pra­
covníci stávajících týmů jsou pro MU cenní i pro
další programové období. A nalézt prostředky,
abychom je mohli zaměstnávat i v mezidobí. Bylo
by krátkozraké nevyužít lidského potenciálu, který
zde již vznikl.
Do jaké míry může MU ovlivnit konkrétní témata, která budou podpořena?
Můžeme je ovlivnit celou řadou jednání. Minis­
terstva nám zasílají dotazy, existují neformální
sdružení jako Klub VaVpI, např. v těchto dnech
jsme odesílali na MŠMT dopis ohledně typových
projektů apod. Jako prioritu zde vidím přede­
vším to, aby z MU zněl navenek jeden hlas. Aby
si současné týmy z různých projektů nevyjedná­
valy rozdílné podmínky.
Je obtížné jednotného hlasu dosáhnout?
Ano, ale nic není neřešitelné. Je to o diskuzi, ote­
vřenosti a vědomí, že v tomto případě je konzis­
tentní chování celku prospěšné i pro jednotlivce.
Nechceme nic zásadním způsobem centralizovat,
naším cílem je minimalizovat rizika pro všech­
ny zapojené.
Které oblasti podpory jsou vnímány jako
klíčové?
Zejména výuka, jejíž podpora ve vztahu ke kva­
litě bude velmi významná. Už proto, že kvalitní
vzdělávání je nezbytnou podmínkou pro udržení
02
Co v souvislosti s již řečeným vnímáte pro
MU jako největší příležitost a co jako největší
riziko?
Za největší příležitost považuji celkový rozměr
strategie Masarykovy univerzity, tak, abychom
se kvalitativně – i díky zdrojům ze strukturálních
fondů – posunuli na vyšší úroveň. Aby byla MU
intenzivněji vnímána jako kvalitní univerzita v me­
zinárodním měřítku a špičkoví akademici a vý­
zkumníci si řekli: Toto je univerzita, kde chci strá­
vit část kariéry. A riziko? To je paradoxně v naší
úspěšnosti z aktuálního programového období.
Stát se úspěšným je jedna věc, udržet si vysokou
úroveň a dále se rozvíjet je mnohem těžší.
our initiative because not every institution is as
forward-looking and set on becoming a domi­
nant partner during negotiations with call mak­
ers. At the same time it has to be said that we
are not only creating a strategy for the European
Structural Funds but also a general development
strategy of the university, so that we have all the
chapters covered and blank areas filled. We see
European Structural Funds as one of the oppor­
tunities to fund strategic projects.
Should we expect any radical changes as
against the current programming period?
We believe so and we hope they will increase
effectiveness. Notably, larger thematic wholes
should be preferred so that we can avoid the
situation known from the ECOP projects when
almost identical calls were often unnecessarily
autumn 2013
divided and dealt with in a rather uncoordinated
fashion. It brought about complications e.g. in
project or faculty management. Furthermore, the
need to reduce administration should be stressed.
In past years, excessive administration compli­
cated both management of individual faculties
and coordination between projects. And it cost
money which could have been put to better use.
Can you mention some measures which
could contribute to these changes?
If universities want to succeed in negotiating the
calls in such a way that they reflect the needs of
beneficiaries and are “user-friendly” it is neces­
sary to start working on it right away – bring for­
ward past flaws, administrative load etc. and try
to change the process by objective arguments.
During the next phase we already have to be able
to transform relatively general propositions into
individual programme calls. We have to stock
up sets of topics so that we can respond to calls
properly. All this is currently being dealt with by
a larger work group consisting of faculty and de­
partment representatives. Its members reflect on
their strategic plans for 2020 and the changes
they really want to make in teaching or science.
This approach will allow us to identify common
topics which can then be made into the afore­
mentioned greater wholes. These stand better
chance of success and can decrease the admin­
istrative load, for instance by allowing a single
project team to take care of a “greater whole”
across several faculties. We want to contribute
to this vision and we will do whatever we can
to succeed.
To what extent can MU influence which topics will be supported?
We can influence it by a number of negotiations.
Ministries are sending us questions; there are in­
formal associations such as the RDI Club... For in­
stance, several days ago we sent a letter to MEYS
concerning model projects etc. However, for me
the priority is that MU is unified in its approach
and has a “single voice”. So that different pro­
ject teams do not negotiate different conditions.
Is it difficult to achieve this unified approach?
Yes it is, but it can be done. It is about dialogue,
openness and awareness of the fact that such
an approach is beneficial both for the whole
and an individual. We don’t want to centralize
anything in a radical way; we aim at minimiz­
ing risks for all the parties involved.
Which areas of support are perceived as
pivotal?
Especially education – supporting its quality will
be extremely important. First-rate education is
necessary to sustain high-quality science in the
future. Another important area is the openness
of the university to the rest of the world. We
are on the right track but we have to attract
even more foreign academicians, students and
research teams. We have to increase the num­
ber of lectures taught in English, observe inter­
national standards, etc. And we also have to
perceive MU more as a whole – e.g. by creat­
ing interdisciplinary studies which can yield sur­
prizing results.
What benefits will the calls have in the area
of MU’s cooperation with commercial partners?
We don’t know yet what the programme calls
interface
will look like. However, according to the latest
information, cooperation with the application
sphere, putting results to practice and diversi­
fication of universities’ financial resources are
some of the important and expected chapters.
It is apparent that we will have to go on trying
to erase the thick line between universities and
the commercial sphere. It was confirmed also by
the recent evaluation of the European University
Association. The benefits are clear – from bet­
ter prepared graduates to gaining other finan­
cial resources.
Another frequently debated topic is the attitude MU will adopt towards the members of
the current project teams during the interim between the programming periods.
This issue has been dealt with since the begin­
ning of the year. Unfortunately, it seems that
even though the programming period covers the
years 2014–2020, first calls can be expected to­
wards the end of 2014 at best; implementations
will begin mid-2015. We are therefore working
hard to find out who might be affected by this
problem and to identify those members of the
current teams who will be valuable to MU in the
next programming period. We are also trying to
find the resources to employ them even during
this interim. It would be rather short-sighted not
to use the human potential which is already there.
What do you perceive to be the greatest opportunities and risks for MU in relation to these
issues?
I consider the general strategy of MU to be the
greatest opportunity. It can push us to a whole
new qualitative level – also thanks to the struc­
tural funds. I would like MU to be seen as a firstrate university on an international level so that
top academicians and researchers could say:
“This is the university I would like to spend a part
of my career on. And the risks? Ironically, they
could lie in our success during the current pro­
gramming period. To become successful is one
thing, to keep it so and to develop even further
is much harder.
Cliff Zintgraff, IC2 Institute, USA:
Technologický rozvoj na Masarykově univerzitě
Technology-Based Development at Masaryk University
Institut IC 2 (Inovace,
Kreativita a Kapitál)
na Texaské univerzitě
v Austinu podporuje vý­
zkum a rozvoj ekonomik
založených na technolo­
giích. Poskytuje transfe­
rovým pracovištím, uni­
verzitám a regionům
poradenství v oblasti
lokálních programů pro rozvoj, získávání globál­
ních konexí, napojení na průmysl a uplatnění vý­
sledků výzkumu na trhu. Věříme, že technologic­
ké inovace jsou klíčem k ekonomickému rozvoji,
který napomáhá zlepšovat kvalitu života v regi­
onech po celém světě. Zaměstnanci a programy
Institutu IC2 sehráli v Austinu zásadní roli při roz­
voji ekonomiky založené na vyspělých technolo­
giích. V průběhu posledních 15 let jsme spolupra­
covali se 17 zeměmi Evropy, Asie, Jižní Ameriky
a na Středním východě při vytváření lokálně udr­
žitelné komercializace univerzitního výzkumu.
Nedávno jsem byl vedením CTT MU pozván,
abych strávil čtyři dny se zaměstnanci centra, vý­
zkumníky MU a partnery této univerzity. Vedl
jsem workshop cílený na výzkumníky v oblasti
přírodních věd, osobně jsem hovořil s výzkumní­
ky specializovanými na IT a přírodní vědy i s pod­
porovateli MU. Masarykova univerzita i brněnský
region disponují mnoha prostředky pro podporu
komercializace technologií. V Univerzitním kam­
pusu Bohunice jsem byl svědkem použití nejno­
vějších přístrojů založených na nukleární magne­
tické rezonanci k určování proteinů a hodnocení
potenciálu nových metod léčby. Seznámil jsem se
s dynamickou komunitou, kterou brněnský regi­
on v okolí kampusu pomohl vytvořit. Dozvěděl
jsem se o vládní podpoře budování infrastruktury
kampusu i o vznikajících plánech na zvýšení ka­
pacity a kapitalizaci výzkumu z celé univerzity.
Váš region má strategickou polohu a 14. mezi­
národní konference ICTPI, kterou MU hostí v září
2014, tento fakt jistě zviditelní. Výzkumníci, me­
todologové a experti z celého světa přijedou do
Brna, aby poznávali místní kulturu a diskutova­
li o tom, jak vytvářet udržitelná centra pro vý­
zkum a vývoj, která budou napomáhat regionál­
nímu ekonomickému rozvoji. Jednou z oblastí mé
kvalifikace je výuka vědy, technologií, inženýr­
ství a matematiky. Proto budu mít tu čest vést
jednání, jejichž cílem bude povzbudit spolupráci
mezi středoškolskými pedagogy, vysokoškolský­
mi pedagogy a zástupci průmyslu. Schopnost do­
dávat kvalifikovanou pracovní sílu je klíčová pro
udržení technologického rozvoje jakéhokoli regi­
onu. Další oblasti diskuze se budou týkat např.
tzv. „inteligentních měst“, veřejné politiky, ko­
nektivity a spolupráce.
Regiony schopné konkurence v globálním
měřítku zpravidla skvěle fungují jak na regio­
nální úrovni, tak v oblasti navazování celosvěto­
vých partnerství. Na takových místech dochází
k vzniku univerzitních spin-off společností, ma­
lých a středních firem založených na technolo­
giích, příchodu velkých zaměstnavatelů a zvýše­
ní finanční podpory akademických výzkumníků.
Gratuluji CTT a Masarykově univerzitě k jejich
dosavadním úspěchům i k rozhodnutí nepolevit
ve svém úsilí!
At the IC2 Institute (Innovation, Creativity and
Capital) at The University of Texas at Austin, we
advance the research and practice of developing
technology-based economies. We advise tech­
nology transfer offices, universities and regions
on how to build local programs, build global con­
nections, connect to industry, and take univer­
sity research to market. We believe technology
innovation is key to economic development, and
economic development helps build quality of life
in regions around the world. Staff and programs
at the IC 2 Institute have been instrumental in
developing the Austin, Texas high-tech econ­
omy. Over the last fifteen years, we have also
worked with partners in 17 countries in Europe,
Asia, South America, and the Middle East to cre­
ate locally sustainable capacity to commercialize
university research.
At the invitation of CTT leadership, I re­
cently spent four days with CTT staff, Masaryk
University researchers, and university partners.
I conducted a workshop for life science research­
ers, spoke individually with life science and ICT
researchers, and spoke with other supporters
of the university. The Masaryk University and
the Brno region have strong assets to support
technology commercialization. At the new cam­
pus in Bohunice, I saw state-of-the-art Nuclear
Magnetic Resonance (NMR) machines being
used to characterize proteins and identify poten­
tial new medical therapies, and I also saw how
the Brno region has built a dynamic community
around the new campus. I learned how the na­
tional government has helped fund the infra­
structure, and how there are emerging plans to
increase human capacity and capitalize on the re­
search emerging from all the Masaryk University
campuses.
Your region is well positioned, and soon
that will be highlighted when the Masaryk
University hosts the 14th International Conference
on Technology Policy and Innovation (ICTPI)
in September of 2014. Researchers, Policy and
Thought Leaders from around the world will ar­
rive in Brno to experience the local culture and
discuss how to build sustainable R&D Centers that
advance regional economic development. One
of my areas of expertise is Science, Technology,
Engineering and Math (“STEM”) education, and
I will have the honor of leading sessions encourag­
ing collaboration between secondary educators,
university educators and industry. “The ability to
deliver a qualified workforce is key to sustaining
high-tech growth in any region. Other areas of
discussion will include smart cities, public poli­
cies, and connectivity and collaboration.
Regions that compete well on the global stage
do a great job of working together regionally and
at building global partnerships. These regions will
see university spin-offs, technology-driven Small
to Medium Enterprises (SMEs), large technology
employers, and more funding for university re­
searchers arrive in their communities. I congratu­
late CTT and the university on its success to date,
and for embracing the next work to be done!
IC 2 Institute:
www.ic2.utexas.edu
Konference ICTPI 2014:
http://ictpi.ctt.muni.cz
autumn 2013
03
Jaromír Homola: Vyvíjíme vizuální vzdělávací svět
We‘re Developing a World of Visual Education
Společnost Corinth s. r. o., která se specializuje na vývoj interaktivních vzdělávacích aplikací, již
více než půl roku intenzivně spolupracuje s týmem Katedry biologie Pedagogické fakulty MU.
Jak partnerství, u jehož vzniku stálo Centrum pro transfer technologií MU, vlastně začalo? Jaké
budou jeho praktické výstupy? Na tyto i další otázky odpovídal marketingový ředitel společnosti Ing. Jaromír Homola.
For more than half a year now, the Corinth s. r. o. (Ltd) company, which specializes in developing interactive educational applications, has been engaged in an intensive collaboration with the
team of the Department of Biology FE MU. How did this partnership, birth of which was facilitated by TTO MU, actually started? What practical outputs is it going to have? These and similar questions were answered by the company’s marketing manager Ing. Jaromír Homola.
V květnu jste od Jihomoravského inovačního centra získali finanční podporu pro spolupráci s Pedagogickou fakultou MU. Jak projekt probíhá a jak jste s ním spokojeni?
Spolupráci s MU si nemůžeme vynachválit.
Oceňujeme technické zázemí špičkové univer­
zity – například elektronový mikroskop pro poři­
zování detailních snímků vnitřních struktur lidské­
ho těla – i přístup Katedry biologie Pedagogické
fakulty, se kterou projekt řešíme.
Jakožto firma, která se zaměřuje na vývoj
vzdělávacích pomůcek, potřebujeme kvalitní
materiály pro výuku. Zapojením expertů z MU
získáváme odborně popsané, přesné a originál­
ní obrázky lidského těla. My zase garantujeme
jejich kvalitní technologické a funkční zpraco­
vání tak, aby žáky doslova pohltily a motivova­
ly k učení.
Jakou formu budou mít výstupy z projektu?
Výsledným produktem budou výukové mate­
riály o lidském těle pro naši vzdělávací platfor­
mu Corinth Classroom, kterou nyní testujeme
04
na desítkách škol po celém světě. Budou mít po­
dobu vizuálních aplikací pro dotyková zaříze­
ní jako chytré telefony a tablety, ale i pro stol­
ní počítače. Žáci i učitelé si je tedy budou moci
spustit v podstatě na jakémkoliv zařízení, inter­
aktivně a ve 3D.
Katedra biologie spolupracuje se školami
a vzdělávacími institucemi nejen v Brně. Můžete
průběh kooperace trochu přiblížit?
Díky penězům z inovačního voucheru pro nás
výzkumný tým katedry získává poznatky o lid­
ském těle. My pak vyvíjíme moderní a pouta­
vý způsob, jak je šířit a jak pomoci žákům s je­
jich osvojováním. Na základě tematických plánů
přírodopisu na základních školách tak společně
skládáme interaktivní trojrozměrný obraz ana­
tomie člověka.
Jako velcí nadšenci do vědy a techniky jsme
fascinováni technologickými možnostmi kated­
ry. Díky tomu, že disponuje elektronovým mik­
roskopem, můžeme proniknout hluboko do lid­
ské struktury, doslova až na dřeň. Oko, složení
autumn 2013
lidské kůže, zkažený zub… Na 3D modelech
částí lidského těla se budou žáci učit, z čeho se
co skládá a jak to funguje.
Katedra nám dodává mikroskopické foto­
grafie, odborné texty i vlastní výzkumná data.
Tyto materiály i jejich didaktickou stránku spo­
lečně konzultujeme. Jak jste sám zmínil, členové
katedry s tím mají mnoho zkušeností. A proces
výroby aplikací je díky jejich zapojení rychlejší.
Pro nás jde o velmi obohacující spolupráci
a já doufám, že obohacující bude i výsledek. Rád
bych také vyzdvihl profesionální práci dr. Martiny
Jančové a ochotu doc. Zdeňky Lososové, která
celý projekt za katedru zastřešuje, spolupraco­
vat i nad rámec voucheru.
O inovační voucher se ucházelo na 180
firem. Z těch se losovala čtyřicítka, mezi kterou byly rozděleny dotace v celkové hodnotě
4 miliónů korun. Corinth přitom byl jedinou
firmou, jíž se hodnotící komise rozhodla udělit bonusový voucher. V čem si myslíte, že byl
váš projekt tak přesvědčivý?
Vizuální vzdělávací svět, který ve svých aplika­
cích vyvíjíme, činí přírodní vědy a technologie
pro žáky srozumitelnějšími. Učitelům zase pomá­
há studentům tento složitý svět vysvětlit. Snad
jsme porotu zaujali jeho názorností, interakti­
vitou i funkčností. A nejen porotu. Žáci v ame­
rickém Seattlu nedávno natočili sadu instruk­
tážních videí o našich aplikacích řady Corinth
Micro. Zábavný způsob, jak ostatním přiblí­
žit zábavné aplikace. A to z rukou těch, kteří je
sami používají. Podívejte se třeba na video k naší
anatomické aplikaci v augmentované realitě
interface
„Anatomy Augmented“: http://bit.ly/corinthby­
kids1. Někteří mí známí, kterým jsem videa uká­
zal, si myslí, že jde o naše vlastní PR.
Zdá se, že se vám daří zaujmout jak žáky,
tak své partnery. Dlouhodobě patříte k nejviditelnějším českým startupům v Silicon Valley,
za výukové aplikace série Corinth Micro jste
se stali jedním z nejuznávanějších globálních
partnerů Microsoftu ve vzdělávání. Za vizuální platformu Dreamwalk jste zase před několika týdny získali ocenění Podnikatelský projekt
roku, váš tým grafiků se již poněkolikáté dostal
do finále soutěže v architektonické vizualizaci…
Ano, je to pro nás silná motivace, abychom dále
investovali tolik energie do výzkumu uživatelské
praxe, potřeb učitelů i motivace žáků. Právě pro
ně to vše děláme – proto je jejich zpětná vazba
pro nás nejdůležitější. Jsme rádi, že nám v tom
pomáhá partnerství s MU a že se díky finanční
podpoře zprostředkované Jihomoravským ino­
vačním centrem vůbec mohlo uskutečnit. A že
nám Centrum pro transfer technologií MU po­
mohlo tuto plodnou spolupráci zprostředkovat.
In May 2013, the South Moravian Innovation
Centre financially supported your collaboration
with the Faculty of Education of MU. How is
the project going and how satisfied are you
with it?
The Collaboration with MU is priceless. We ap­
preciate the technology this top university has to
offer – e.g. an electron microscope we can use
to take detailed pictures of human body’s inter­
nal structures – and the helpful attitude of the
Faculty of Education.
As a company which focuses on develop­
ment of educational aids, we need high-qual­
ity educational materials. By involving the MU
experts, we can acquire expertly described, ac­
curate and original pictures of the human body.
Our company, on the other hand, can guaran­
tee a functional and high-quality application of
the data so that students are literally immersed
in the pictures and motivated to learn.
What shape will the outputs of the project
have?
The final product will consist in human bodyrelated educational materials for our Corinth
Classroom educational platform which is cur­
rently being tested in dozens of schools all over
the world. They will be presented in a form of
visual applications for touch-controlled devices
such as smartphones and tablets but also for
PCs. Both students and teachers will be able
to run them basically on any device, interac­
tively and in 3D.
The Department of Biology collaborates with
many schools and educational institutions. Can
you tell us more about the cooperation?
Thanks to the innovation voucher, the depart­
ment’s research team can supply us with infor­
mation related to human body. We are develop­
ing a progressive and attractive way to spread
it and help students to acquire it. On the basis
of the natural history thematic plans for basic
schools we are putting together an interactive
3D representation of human anatomy.
As huge science enthusiasts we are fascinated
by the technological possibilities the department
has. Thanks to the electron microscope, we can
penetrate deep into the very marrow of human
body structures. An eye, human skin, a decayed
tooth... 3D models of parts of human body will
teach students about their composition and
functions.
The department supplies us with microscopic
images, scientific articles and their own research
data. Then we consult these materials and their
didactic value with each other. As you mentioned
before, the department has a lot of experience
with these issues. And it makes the process of
developing the applications faster.
For us, this collaboration is extremely en­
riching and I hope the result will be enriching
as well. I would also like to point out the profes­
sional work of Dr. Martina Jančová and the will­
ingness of Assoc. Prof. Zdeňka Lososová (who
vouches for the whole MU part of the project)
to exceed the scope of the collaboration funded
by the voucher.
There were 180 companies competing for the
innovation voucher. 40 of those were chosen in
a draw and a subsidy of 4 million CZK was distributed amongst them. Corinth was the only
company awarded with a bonus voucher. Why
do you think your project was so convincing?
The visual educational environment we are de­
veloping through our applications makes natural
sciences and technology easier to comprehend.
It helps teachers to explain this complex world
to students. Perhaps it was the plasticity, func­
tionality and interactive nature of it that caught
the board’s attention, and not only the board’s.
Students from Seattle, USA recently made a set
of instructional videos about our Corinth Micro
application. It is an entertaining way to present
entertaining applications; moreover, it is done by
those who actually use them. Have a look at the
video about our augmented reality anatomical
application “Anatomy Augmented”: http://bit.
ly/corinthbykids1. Some of my friends thought
that it was our own PR.
It appears that you’re succeeding at arousing the interest of both students and your partners. For a long time now you have been one of
the most noticeable Czech start-ups in Silicon
Valley; the Corinth Micro educational applications made you one of the Microsoft’s most respected global partners in the area of education.
Only a couple of weeks ago the Dreamwalk
visual environment won you the Best Business
Project of the Year 2012 award; your team of
graphic designers has made it to the finals of
an architectural visualization competition several times already...
Yes, it motivates us to keep investing so much of
our energy into analyzing user feedback, needs
of teachers and the ways to motivate students. In
the end, it is them we’re doing all this for – that is
why their feedback is most important for us. We
are glad that the partnership with MU is help­
ing us to achieve our mission; and that thanks
to the financial support of the South Moravian
Innovation Centre, such partnership was even
made possible. We’re also grateful for the help
TTO MU provided when arranging this fruitful
collaboration.
Corinth s. r. o. (ltd)
tel.: 775 570 011
e-mail: [email protected]
www.ecorinth.com
Specialisté z IC2 Institute se podílejí na rozvoji týmu CTT
IC2 Experts Take Part in Developing the TTO Team
Už v první polovině letošního roku zahá­
jil tým CTT spolupráci s University of Texas,
konkrétně s jejím IC2 Institute. Pracovníci to­
hoto prestižního výzkumného a vzdělávacího
střediska disponují mnohaletými zkušenostmi
s transferem technologií do komerční praxe
a v rámci spolupráce se podílejí na dalším pro­
fesním rozvoji business development mana­
žerů CTT. Dvojice těchto kolegů – Mgr. Jan
Alán a Mgr. Jan Brulík – absolvovala v říjnu
2013 v Austinu intenzivní dvoutýdenní kurz
zaměřený na teoretické znalosti i praktic­
ké dovednosti nutné pro úspěšný transfer.
Nechyběly exkurze na akademická i neaka­
demická pracoviště, která transfer techno­
logií aktivně provádějí.
Spolupráce obou pracovišť pokračova­
la i v listopadu, kdy ČR navštívil Program
Manager IC 2 Institute Cliff Zintgraff. Tento
specialista s pětadvacetiletou praxí z aka­
demické i komerční sféry (v současnosti mj.
stojí v čele firmy DaVinci Minds) na MU na­
vštívil vybrané vědecké týmy. Vedle těch­
to konzultací pak 13. listopadu vedl prak­
tický workshop pro výzkumníky z oblasti
Life Sciences zaměřený na komercializaci
výsledků.
The collaboration of the TTO team with
the IC 2 Institute (University of Texas at Austin)
began in the first half of 2013. The employ­
ees of this renowned research and education
centre have many years of experience in tech­
nology transfer and within the scope of the
collaboration they take part in further profes­
sional advancement of the TTO business de­
velopment managers. In October 2013, two of
our colleagues – Mgr. Jan Alán and Mgr. Jan
Brulík – went to Austin to attend an intensive
two-week course aimed at theoretical and prac­
tical skills necessary for a successful transfer.
There were excursions to both academic and
non-academic institutions dealing with tech­
nology transfer.
The collaboration of both institutes went
on even during November when the Program
Manager of the IC 2 Institute Cliff Zintgraff vis­
ited the Czech Republic. This expert with 25
years of experience from both the academic and
the commercial sphere (currently he is the head
of the DaVinci Minds company) visited several
scientific teams at Masaryk University. Besides
tutoring them, he led a practical workshop for
Life Sciences researchers focused on commer­
cialization of results on 13th November.
autumn 2013
05
Tým CTT MU poprvé uspořádal TT DAY
TTO MU Team Organized First TT DAY
TT DAY – první den otevřených dveří Centra pro transfer technologií MU – přivítal 26. září 2013
v prostorách pracoviště více než sto hostů. Na všechny návštěvníky čekala prohlídka CTT MU,
prezentace vynálezů a technologií, netradiční kvíz, občerstvení i slavnostní přípitek.
On 26 September 2013, more than 100 guests visited our office on the occasion of TT DAY – the
first open day of the Technology Transfer Office of MU. Visitors could take a complete tour of
TTO MU, see presentations of inventions and technologies, take an unconventional quiz and
enjoy refreshments and a ceremonial toast.
V průběhu TT DAY se hosté mohli seznámit
nejen s týmem CTT, ale také s prací jeho jed­
notlivých oddělení i konkrétními příklady úspěš­
ného využívání vynálezů a technologií vzešlých
z Masarykovy univerzity v praxi. K dispozici
06
byla ukázka biomechanické obuvi společnosti
J HANÁK R, vyvíjené ve spolupráci s Katedrou ki­
neziologie Fakulty sportovních studií MU. Hosté
si mohli boty i vyzkoušet a sami tak posoudit je­
jich pohodlí. Na dalším stanovišti členové týmu
spin-off CaverSoft prezentovali fungování svého
produktu – softwaru CAVER Viewer, který pro­
vádí pokročilou analýzu a vizualizaci proteino­
vých struktur. Na třetím stánku si zájemci pro­
hlédli vzorkovače Centra pro výzkum toxických
látek v prostředí RECETOX, vyráběné ve spolu­
práci se společností BAGHIRRA. Čtvrté stano­
viště patřilo společnosti Corinth, která hostům
ukázala některé ze svých interaktivních výuko­
vých aplikací. Článek o spolupráci této společ­
nosti s Katedrou biologie Pedagogické fakulty
MU si můžete přečíst na straně 4.
Kromě těchto atraktivních ukázek návštěv­
níci TT DAY absolvovali zábavný právnický kvíz
s tematikou duševního vlastnictví. Za doprovo­
du příjemné živé hudby si každý host mohl pro­
číst také novou brožuru Transfer technologií na
Masarykově univerzitě, kterou pracovníci CTT
MU připravili. Vrcholem akce se stal slavnostní
inovační přípitek pronesený prorektorem MU
pro rozvoj prof. Martinem Barešem.
autumn 2013
During the TT DAY guests had an opportu­
nity to get to know the TTO team and also the
work of its individual departments and familiar­
ize themselves with specific examples of success­
ful application of MU inventions and technolo­
gies. There was a presentation of J HANÁK R
biomechanical footwear which is being devel­
oped in cooperation with the Department of
Kinesiology at the Faculty of Sports Studies of
MU. Guests could try the shoes on and form
their own opinion. At another display stand,
members of the CaverSoft spin-off team were
presenting their new product – the CAVER
Viewer software which performs advanced
analysis and visualization of protein structures.
At the third stand visitors could have a look at
the samplers of the RECETOX Research Centre
for Toxic Compounds in the Environment, pro­
duced in collaboration with the BAGHIRRA
Company. The fourth stand belonged to the
Corinth Company which was presenting some
of its interactive educational applications. You
can read the article about this company’s col­
laboration with the Department of Biology FE
MU on page 4.
Besides these attractive demonstrations
and presentations, TT DAY visitors could take
an entertaining legal quiz concerning intellec­
tual property. While listening to pleasant live
music, guests could also leaf through the new
brochure about technology transfer at MU
prepared by the employees of TTO MU. The
event was crowned with a festive innovation
toast made by the vice-rector for development
Prof. Martin Bareš.
interface
První národní konferenci o transferu technologií
navštívilo přes 140 účastníků
The First National Conference on Technology
Transfer Drew More than 140 Visitors
Tým CTT MU ve spolupráci se sdružením pracovišť transferu technologií v ČR zorganizoval ve
dnech 4.–5. listopadu 2013 v Brně 1. národní konferenci s názvem Transfer technologií v podmínkách ČR.
On 5th and 4th November 2013, the TTO team in collaboration with the Association of Technology
Transfer Offices in the Czech Republic organized the first national conference called Technology
Transfer in the Czech Republic.
the first speakers were the MU vice-rector for
development Prof. Martin Bareš, Mgr. et Mgr.
Tomáš Hruda from the Ministry of Education,
Youth and Sports and Prof. Jan Vrbka from BUT.
After a break, there were contributions from the
director of TTO MU Dr. Eva Janouškovcová, the
director of Inovacentrum of CTU Dr. Jaroslav
Burčík and Dr. Martin Jakl from the Association
of Knowledge Transfer Offices and Professionals
(AKTOP). The first day’s programme was topped
off with a moderated panel during which trans­
fer offices of public research organizations intro­
duced themselves. In the evening there were in­
formal networking discussions and refreshments
accompanied by the Ponava dulcimer folk band.
First four contributions of the second day
focused on technology transfer at institutional
level. Their authors were Dr. Pavel Krečmer
from the Centre for Technology and Knowledge
Transfer at the University of Pardubice, Ing. Jiří
Herinek from the Science and Technology Park
of Palackého University in Olomouc, Dr. Lucie
Bartošová from the Center for Transfer of
Biomedical Technologies (CTBT) at the Hradec
Králové University Hospital and Ing. Jiří Mošna
from the same institution. Current issues con­
cerning future grant support and legal issues
were discussed in the afternoon by Ing. Pavel
Komárek from the Technology Agency of the
Czech Republic, Mgr. Petr Chládek from the
Program setkání se zaměřil mj. na strate­
gickou podporu transferu technologií, aktuál­
ní výzvy a příležitosti, srovnání se zahraničím,
roli transferových pracovišť na půdě různých
typů institucí nebo odborné záležitosti z oblas­
ti transferu. O tom, že se jedná o klíčová téma­
ta, svědčila návštěvnost konference – do Brna
přijelo přes 140 hostů z vysokých škol, firem,
úřadů, nemocnic a dalších subjektů z celé ČR.
Dvoudenní akce, jejímž moderátorem se stal
prof. Jan Slovák, byla v Hotelu International Brno
zahájena 4. listopadu v odpoledních hodinách.
Mezi prvními řečníky se objevil prorektor MU pro
rozvoj prof. Martin Bareš, Mgr. et Mgr. Tomáš
Hruda z Ministerstva školství, mládeže a tělo­
výchovy a prof. Jan Vrbka z VUT v Brně. Po
přestávce následovaly příspěvky ředitelky CTT
MU Dr. Evy Janouškovcové, ředitele Inovacentra
ČVUT Dr. Jaroslava Burčíka a Dr. Martiny Jakl
z Asociace institucí a odborníků transferu zna­
lostí AKTOP. Odborný program prvního dne
završil moderovaný panel, při němž se postup­
ně představila většina transferových pracovišť
veřejných výzkumných organizací. Večer pak
nechyběla neformální networkingová jednání
a příjemné občerstvení za doprovodu cimbálo­
vé muziky Ponava.
První čtveřice příspěvků z 5. listopadu se
zaměřila na transfer technologií na institu­
cionální úrovni. Jejich autory byli Dr. Pavel
South Moravian Innovation Centre, Mgr. Lenka
Zemanová from TTO MU and JUDr. Matěj Myška
from MU.
We are glad that the conference provided pro­
fessionals from the area of technology transfer
with an opportunity to meet in one place, think
about current issues and consider the future of
technology transfer in the Czech Republic.
Krečmer z Centra transferu technologií a zna­
lostí Univerzity Pardubice, Ing. Jiří Herinek
z Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci, Dr. Lucie Bartošová z Centra
transferu biomedicínských technologií FN
Hradec Králové a Ing. Jiří Mošna z téhož pra­
coviště. Na aktuální témata spojená s budou­
cí grantovou podporou a právní problemati­
kou po přestávce promluvili Ing. Pavel Komárek
z Technologické agentury ČR, Mgr. Petr Chládek
z Jihomoravského inovačního centra, Mgr. Lenka
Zemanová z CTT MU a JUDr. Matěj Myška z MU.
Těší nás, že konference umožnila profesio­
nálům v oblasti transferu technologií setkat se
na jednom místě, zamyslet se nad společnými
tématy a pojmenovat možnosti transferu v ČR
do budoucna. The event dealt for example with strategic
support of technology transfer, current chal­
lenges and opportunities, comparison with for­
eign countries, role of transfer offices in vari­
ous institutions and other TT related issues. The
fact that these topics are of key importance was
supported by the attendance – more than 140
guests from universities, companies, public of­
fices and other organizations arrived in Brno.
The two-day event, which was moderated by
Prof. Jan Slovák, began in the afternoon of 4th
November in Hotel International, Brno. Among
autumn 2013
07
Luděk Matyska: CERIT-SC
je partner pro řešení velkých úkolů
Luděk Matyska: CERIT-SC
Is a Partner Prepared for Big Tasks
Ve spolupráci Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a Ústavu výpočetní techniky MU vyrůstá v Brně CERIT – Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT. Mezi trojici hlavních projektů, z nichž se skládá, patří CERIT Scientific Cloud vedený ředitelem prof. Luďkem Matyskou.
The collaboration of FI MU and ICS MU gave rise to CERIT – Center for Education, Research and
Innovation which is currently being built in Brno. One of the three main projects it consists of is
the CERIT Scientific Cloud led by the director of ICS prof. Luděk Matyska.
Jak vypadaly počáteční úvahy, ze kterých
se CERIT zrodil?
U zrodu myšlenky založení centra CERIT stáli
především doc. Václav Račanský a prof. Jiří
Zlatuška. Jejich vizí bylo vytvořit centrum ex­
celence se zaměřením na spolupráci s průmys­
lovými podniky – s cílem posílit složky FI a ÚVT,
které mají potenciál kooperace s průmyslem.
To zahrnovalo vhodné rozšíření výuky, vytvo­
ření prostor, kde se mohou setkávat výzkum­
níci z firem se studenty, a vznik zázemí, aby se
firmy více angažovaly v zadávání témat závě­
rečných prací.
Jak se tato vize dále vyvíjela?
V rámci projektu existovaly tři roviny: podpora
výukové a výzkumné části na FI, podpora spolu­
práce s průmyslem a aktivity, které na MU fun­
govaly už od roku 1994 jako Superpočítačové
centrum Brno. V jeho čele jsem stál já a před­
pokládalo se, že bude do projektu zahrnuto
jako třetí pilíř – výpočetní, simulační a obecně
in silico experimentální základna. Celkový pro­
jekt směřovaný do 2. prioritní osy však neuspěl,
a tak se pilíře rozštěpily do samostatných projek­
tů. Prvním je CERIT-SC (Scientific Cloud), který
podával ÚVT s mým zastřešením jako výpočet­
ní a e-infrastrukturní centrum určené primár­
ně pro výpočty, ukládání dat a simulace. Dále
CERIT-SP (Science Park) pro spolupráci s prů­
myslovými partnery a CERIT-RE (Research and
08
Education) usilující o zlepšení zázemí FI pro vý­
zkum a vývoj. V rámci MU ještě vzniklo samo­
statné středisko CERIT, které uvedené aktivity
zastřešuje pod vedením prof. Zlatušky.
Vy stojíte v čele CERIT-SC. Co je aktuálně
jeho úkolem?
V rámci ČR vytváříme centrum s nadrepubliko­
vým působením s dostatečně výkonnou výpo­
četní technikou a dostatečně velkou kapacitou
pro ukládání dat. Hlavním posláním je dovolit zá­
jemcům na této technice experimentovat. Naše
rétorika je jasná: Máme několik tisíc jader a vy
naopak IT problém, který neumíte spočítat?
Přijďte za námi, zahájíme společnou výzkum­
nou aktivitu. Může začít neformálně, a pokud
se bude dařit, převedeme ji do společného pro­
jektu s externím financováním. Pomáháme tedy
partnerům řešit IT část jejich problému. A pro­
tože disponujeme velkými kapacitami, zajímají
nás primárně jejich velké a složité úkoly. Příklad:
Vaše laboratoře získaly nové přístroje, které vám
10 000krát zvýší objem dat, a nejste si jisti, jak
se k tomu postavit? Pak je CERIT-SC správný
partner. Takových spoluprací bude nyní přibý­
vat, neboť v ČR vznikají centra typu CEITEC
či ELI, která mají podobné potřeby a zpravidla
nedisponují dostatečným IT zázemím. My za­
nalyzujeme jejich problém, pomůžeme ho na­
definovat i vyřešit. To vše se zapojením našich
odborníků i (především doktorských) studentů.
autumn 2013
Jaká partnerství už jste navázali?
Spolupracujeme např. s Centrem výzkumu glo­
bální změny AV ČR CzechGlobe nebo zmíněným
centrem CEITEC. Napojujeme se na velké projekty
ESFRI a VaVpI. Dále jsme spoluzakládajícím čle­
nem národního uzlu ELIXIR a aktivně kooperuje­
me s bioinformatiky. Pracujeme také s komerční­
mi partnery, např. společností ČEZ, a to v oblasti
smart grids a zelené energie. Vytvářeli jsme pro
ni simulační prostředí, v němž si mohla vyzkoušet
sběr a zpracování dat ze smartmeterů.
Preferujete komerční nebo akademické
partnery?
Nezastíráme, že akademická sféra je pro nás
primární, ale přesahu do komerční sféry se ne­
bráníme. Spolupracujeme také se státní sprá­
vou – např. s Národním bezpečnostním úřadem.
Vytváříme polygon pro simulace bezpečnostních
útoků a toho, jak na ně reagovat. Tvorba zázemí
pro takové simulace je přesně v souladu s hlav­
ním posláním CERIT-SC. Vyvíjíme různá prostředí,
která lze upravit dle potřeb partnera. A díky vir­
tuálnímu cloudovému prostředí je také dokážeme
i po delší době ve stejné podobě obnovit – v nor­
málním prostředí, kde se počítače a prostředí ne­
ustále aktualizují, to není možné.
Zmínil jste, že preferujete společné projekty. Jakou by měly ideálně mít formu?
Ideálním způsobem spolupráce by měl být spo­
lečný projekt financovaný např. z Horizon 2020,
TAČR či GAČR. Smluvní výzkum umíme také,
ale je to komplikovanější. Preferujeme neformál­
ní „oťukání“, a pak oficiální projekt.
Jak velký tým aktivity centra zajišťuje?
Z projektu je placeno 6 odborných a 1,5 adminis­
trativních pracovníků, z jiných zdrojů financujeme
interface
další 2 lidi. Ale to je pouze jádro týmu, CERIT-SC
je integrován do ÚVT a spolupracuje s FI, čerpá
tedy z mnohem širší základny včetně doktorských
a dalších studentů. Úzce spolupracujeme i se sdru­
žením CESNET, společně s FI máme laboratoř po­
kročilých síťových technologií SITOLA. Máme tak
de facto k dispozici přes 200 odborníků.
Jakou kapacitou CERIT-SC nyní disponuje?
Máme 4000 TB na data a asi 4500 jader. To je
dost, abychom mohli vymyslet, jak má part­
ner něco vyřešit, a rovnou to mohli vyzkoušet.
Kapacitu můžeme dále navýšit např. i díky spo­
lupráci se sdružením CESNET, s nímž dohroma­
dy máme dvojnásobný výkon a pětinásobnou
úložnou kapacitu.
Jaká je vize dalšího rozvoje centra?
Obsahově hodláme pokračovat ve stávajících
aktivitách. Nechceme ale objem spolupráce řá­
dově navyšovat, plánujeme se soustředit na asi
dvacet oblastí/partnerství. Za úspěch bych po­
važoval, pokud třetina bude financována expli­
citními projekty, třetina se bude nacházet v po­
znávací fázi a třetina bude fungovat, i když bez
vnějšího financování. Dále chceme, aby se naše
zkušenosti ze spolupráce se špičkovou vědou
více propagovaly a odrazily i v aktivitě ÚVT jako
celku. Potřeba IT podpory vědecké činnosti na
MU narůstá a naším cílem je přispět k náskoku
univerzity i v této oblasti. www.cerit-sc.cz/cs/
What was the original thinking behind CERIT?
The thought of building CERIT was conceived
chiefly by Assoc. Prof. Václav Račanský and
Prof. Jiří Zlatuška. Their vision was to create a cen­
tre of excellence focused on collaboration with
industrial partners – in order to strengthen FI and
ICS which have great potential for collaboration
with industry. It involved an appropriate broad­
ening of the curriculum, building a space com­
pany researches and students can meet in and
providing background which would allow com­
panies to be more involved in the selection of di­
ploma theses’ topics.
What was the further development of this
vision?
Within the scope of the project there were three
levels: supporting education and research at
FI, promoting collaboration with industry and
the activities which have existed at MU since
1994 under the name of Supercomputing Center
Brno. I was at the head of the center and it was
to be included in the project as the third pil­
lar – computing, simulation and in silico experi­
mental base. However, the whole project which
aimed at the second priority axis did not succeed
and the pillars were split into several individual
projects. The first one is CERIT-SC (Scientific
Cloud) which was submitted by ICS under my
supervision as a computing and e-infrastruc­
ture center designated primarily for computa­
tion, data storage and simulations. Then there
is CERIT-SP (Science Park) which supports col­
laboration with industrial partners and CERIT-RE
(Research and Education) aimed at improving
conditions for research and development at FI.
Moreover, an autonomous CERIT Center was
created at MU which is, under the supervision
of Prof. Zlatuška, overseeing the aforemen­
tioned activities.
You are at the head of CERIT-SC. What are
its objectives?
We are building an internationally orientated cen­
tre with sufficiently powerful computing technol­
ogy and enough data storage. Its chief goal is to
allow the interested parties to experiment with
this technology. Our offer is clear: We have sev­
eral thousands of cores whereas you may have
an IT problem which you can’t work out. Come
to us and we will start a joint research activity. It
may begin as an informal open collaboration and
if all goes well we can make it into a joint project
with external funding. This way we can help our
partners to solve the IT part of their problems.
And because we have huge capacities at our dis­
posal we are primarily interested in big and com­
plex tasks. For example: Your labs just acquired
some new devices which can increase your data
volume 10 000 fold and you don’t know how to
approach it? Then CERIT-SC is the right partner
for you. There is going to be more of these col­
laborations now that new centres such as CEITEC
or ELI are being created which have similar needs
and usually do not have a sufficient IT technology.
We can analyse their problem, help to define it
and then solve it. Our experts and (mostly doc­
toral) students are engaged in all these activities.
What par tnerships have you already
established?
We collaborate e.g. with the Czech Globe (Global
Change Research Centre AS CR) or with the afore­
mentioned CEITEC. We are connected to large
RDI projects. We have also co-founded the na­
tional ELIXIR node and we actively cooperate
with bioinformatics specialists. We also work with
commercial partners, e.g. with the ČEZ Company
in the area of smart grids and green energy. We
have been developing a simulation environment
in which this company can test collecting and pro­
cessing data from their “smartmeters”.
Do you prefer commercial or academic
partners?
We are not hiding the fact the academic sphere
is our primary concern; however, by no means
do we refuse reaching out to commercial sphere.
We are also collaborating with state administra­
tion – e.g. with the National Security Authority.
We are devising a polygon for simulations of se­
curity attacks and how to react to them. Providing
background for such a simulation is exactly what
CERIT-SC should do. We are working on various
environments which can be adapted to fill our
partners’ needs. Thanks to the virtual cloud envi­
ronment we are able to recover their original con­
figuration even after considerable time which is
not possible in a normal environment where com­
puters/interfaces are being constantly updated.
You mentioned that you prefer joint projects.
What form should they ideally have?
An ideal form of collaboration is a joint project
funded e.g. by Horizon 2020, TACR (Technology
Agency of the Czech Republic) or GACR (Czech
Science Foundation). We can do contractual re­
search as well but it is more complicated. We
prefer an informal “get together” before start­
ing an official project.
How big a team takes care of the centre’s activities?
There are 6 specialists and 1,5 administra­
tive workers paid from the project and 2 other
employees are paid from different sources. But
this is only the heart of the team, CERIT-SC is in­
corporated in ICS and collaborates with FI; thus it
draws on much broader base including doctoral
and other students. We collaborate with CESNET
and, together with FI, we run the Laboratory of
Advanced Networking Technologies (SITOLA).
In fact, we have more than 200 specialists at
our disposal.
What capacities does CERIT-SC currently
have?
We have 4000 TB of data storage and around
4500 cores. That is enough for us to figure out
a solution to our partner’s problem and try it out
right away. Moreover, we can increase the capac­
ity e.g. through collaboration with the CESNET
association; together we have double the com­
puting power and five-times the storage capacity.
What is the centre’s further development
going to look like?
We are planning to carry on with our current ac­
tivities. We don’t want to increase the volume
of our collaboration; we are planning on focus­
ing on around twenty areas/partnerships. I willl
consider it a success if one third is funded by
explicit projects, another third is in a cognitive
stage and a third works without external funding.
Furthermore, we would like our experience in col­
laborating with top science to be more promoted
and reflected in the activity of ICS as a whole.
The need for IT support of scientific activities at
MU is increasing and our goal is to contribute to
giving the university a head start in this area. www.cerit-sc.cz/en/
CERIT-SC
CERIT Scientific Cloud je národním cent­
rem poskytujícím flexibilní úložné a výpo­
četní kapacity a související služby, včetně
podpory jejich experimentálního využití.
Provádí též výzkum a vývoj v oblasti fle­
xibilních e-infrastruktur a spolupracuje
na výzkumných aktivitách uživatelů. Je
součástí národní e-infrastruktury – sys­
tému propojených síťových, výpočetních
a úložných kapacit a souvisejících služeb
pro výzkumnou komunitu ČR. Svým za­
měřením doplňuje její další složky schvá­
lené vládou: sdružení CESNET a superpo­
čítačové centrum IT4Innovations.
CERIT-SC
The CERIT Scientific Cloud is a national
centre providing flexible data storage and
computing capacities and related services
including the support of their experimen­
tal use. It also does research and develop­
ment in the area of flexible e-infrastruc­
tures and takes part in the users’ research
activities. It is a part of the national e-in­
frastructure – a system of connected net­
work, computing and data storage ca­
pacities and other related services for the
community of Czech researchers. Its ori­
entation complements the other govern­
ment-approved sections: the CESNET as­
sociation and the national supercomputing
center IT4Innovations.
autumn 2013
09
Doc. Martin Zvonař a Josef Hanák
Assoc. Prof. Martin Zvonař and Mr. Josef Hanák
Biomechanická obuv: Výsledek spolupráce, který léčí
Biomechanical Footwear: Healing Collaboration
Chůze je nejpřirozenějším pohybem. O to závažnějším problémem je, že většina populace dnes
chodí špatně a že to v blízké budoucnosti může stále více lidem přinášet vážné zdravotní problémy. Dostupné řešení přitom existuje – v podobě biomechanické obuvi, kterou společně vyvíjí
společnost Boty J HANÁK R, s. r. o. a tým doc. Martina Zvonaře z Fakulty sportovních studií MU.
Walking is the most natural movement. Unfortunately, nowadays most people walk in a wrong
way, which can cause serious health problems. Yet there is a solution – the biomechanical footwear being developed by the Boty J HANÁK R, Ltd. Company and the team of Assoc. Prof. Martin
Zvonař from the Faculty of Sport Studies of MU.
Jak největší problémy s chůzí vznikají a jaké
mají dopady? Pokud chodíme naboso, je vše an­
tropologicky v pořádku a přirozeně se vytváří
zdravá nožní klenba podélná i příčná. Většina bot
na trhu však nerespektuje morfologii chodidla.
„Příčná klenba je držena svrškem obuvi, vzniká
nevhodný tlak a výsledkem je plochá noha. Pata
začne vybočovat do strany a vše může vyústit
až ve valgozitu kotníku nebo kolena. Druhým
problematickým místem je první článek palce,
který má velký vliv na postavení nohy. Nevhodná
obuv nedokáže zajistit dokonalou rigidní páku
palce a opět negativně ovlivňuje klenbu. Noha
se zkrátka příliš zafixuje, což se může projevit
dokonce až u stehenních svalů,“ vysvětluje za­
kladatel obuvnické firmy Josef Hanák.
K řešení těchto problémů se společnost Boty
J HANÁK R dostala přes dlouholetou výrobu bot,
zejména těch zdravotních – např. pro diabetiky.
Druhým produktem, který dílnu ve Snovídkách
poblíž Slavkova u Brna proslavil, jsou speciální
stélky pomáhající zmírnit ortopedické problémy.
Doc. Martin Zvonař, vedoucí Katedry kineziologie
10
na FSpS MU, se nevhodností běžné obuvi zabý­
val také dlouhodobě: „Propadnutí nožní klenby
se promítne do kolen, kyčlí i páteře. Dokladem
jeho rozšířenosti je fakt, že více než polovina ev­
ropské populace má problémy s páteří. Nejvíce
se styl chůze a zdraví chodidla projevuje na be­
derní páteři. Lidé často bolavá záda řeší nevhod­
ně – neuvědomují si, že zdrojem je chůze a obuv,
a léčí tak místo příčiny jen následek. A co léčba
zborcené klenby? Běžná praxe funguje tak, že se
člověku vyrobí stélka, která kopíruje tvar nohy
a poškozenou klenbu podpírá. Tento postup
zdravotní problém nezhorší, ale ani nezlepší. Při
pobytu v USA na University of Illinois jsem se
seznámil s myšlenkou, která takovou praxi zpo­
chybňuje a hledá přínosnější cesty. Krátce poté
jsem se setkal s panem Hanákem, který přišel
s nápadem, jak efektivně podpořit už zmíně­
nou rigidní páku palce. V místě, kam se obvykle
umísťují podpůrné výplně, naopak udělat jamku.
Nepodpírat uměle zborcenou klenbu, ale palec
předpružit a nechat přirozeně fungovat. Klenba
tak dostane možnost se začít sama uzdravovat.“
autumn 2013
Setkání, které se uskutečnilo díky zprostřed­
kování ředitele boskovické nemocnice, stálo
u zrodu nové biomechanické obuvi i stélek do
bot. Kromě zmíněného přístupu k poškozené
klenbě, která tak může postupně narůst zpět,
má biomechanická obuv i další inovativní prvek.
„Jde o pružiny, které umožňují klenbě se hýbat.
Fyzikálně jde o jednoduchý princip: Impulz síly
je posunut dopředu, což zvětšuje páku a chůze
je biomechanicky zcela jiná. Tělo reaguje tím, že
zpevní vazy, které to nejvíce potřebují. A právě
tyto vazy jsou pro zdravou klenbu nejdůležitěj­
ší,“ doplňuje Zvonař.
Poté, co byl nejvhodnější tvar biomecha­
nické stélky navržen, bylo hlavní rolí specialis­
tů v laboratořích FSpS změřit a dokázat, že má
skutečně předpokládaný efekt. Martin Zvonař
uvádí: „Dlouho jsme přemýšleli, jak v experi­
mentech nastavit podmínky, abychom hodno­
věrně dokázali, že to opravdu funguje. Pomohly
nám přitom speciální přístroje, které měří tlaky
na spodní části nohy při došlápnutí. Ty nejlep­
ší se dají vložit přímo do boty a pomocí senzo­
rů umějí hodnotit nejen chování nožní klenby,
ale i vhodnost samotné obuvi.“ Výsledky měře­
ní na různých skupinách populace jednoznačně
potvrdily, že nové stélky a boty skutečně pomá­
hají. Samozřejmým předpokladem však je jejich
dlouhodobé používání.
Společnost Boty J HANÁK R tedy vyrábí obuv,
která umí vyřešit mnoho zdravotních problémů.
Přesto musí bojovat s předsudky danými dese­
tiletími nošení nevhodných bot po celém světě.
interface
„Když jsme dříve produkovali zdravotní boty pro
nemocné lidi, všichni to chápali. Nyní ale mnozí
nerozumějí tomu, proč by jako zdraví lidé měli
de facto zdravotní obuv nosit. To je ale nelogic­
ké uvažování – podle nás musí být obecně jen
jedna bota, a to taková, která nepoškozuje lid­
ské zdraví. Razíme filozofii, že zdravotní/zdra­
vé boty by měly být pro každého. Výrobcům
běžných bot však jde často jen o byznys, o to,
aby jejich boty byly líbivé. A spousta zákaz­
níků, když je zrovna nic nebolí, se rozhoduje
pouze podle vzhledu obuvi,“ říká Josef Hanák.
A Martin Zvonař dodává: „Z hlediska fyloge­
neze nyní stojíme na křižovatce, kdy se může­
me rozhodnout s dlouhodobými důsledky. Buď
budeme dále chodit v nezdravých botách jako
doteď, a noha se tomu přizpůsobí – tzn., že se
propadne a zhorší se nám podmínky pro chůzi.
Negativní zdravotní dopady takového rozhod­
nutí na populaci se mohou projevit už za dvě
generace. Nebo noze vrátíme možnost vyvíjet
se tak, jak se vyvíjela milióny let, a budeme sti­
mulovat podmínky pro zdravý pohyb.“
Jisté je, že spolupráce na vývoji mezi firmou
Josefa Hanáka a týmem doc. Martina Zvonaře
bude dále pokračovat. Připravují se nové typy
obuvi pro širokou veřejnost, ale pracuje se např.
i na studii pohybu těhotných žen, které mají
s nožní klenbou problémy. Tým CTT MU se do
spolupráce aktivně zapojuje a napomáhá jí např.
právní podporou (biomechanická obuv je mj.
chráněna patentem) nebo propagací.
arches? Typically the patient is given an insole
shaped to support the fallen arch. This proce­
dure makes the problem neither worse nor bet­
ter. During my stay at the University of Illinois
in the USA I came across an idea that questions
such procedures and makes for a better solu­
tion. Shortly afterwards I met Mr. Hanák who
came up with an idea to effectively support the
aforementioned rigid lever of the big toe. He de­
shoes. “Earlier, when we were producing health
shoes for patients everyone understood us. Now,
many people don’t see the reason to wear health
shoes when they are actually healthy. This is
rather unfortunate – we think that there should
be only one type of shoe – one that doesn’t
pose a risk to human health. Our philosophy is
that health (and healthy) shoes are for every­
one. Many shoemakers often think only about
www.botyhanak.cz
www.fsps.muni.cz/kk
cided to replace the supportive cushions with
a small depression, thus letting the big toe per­
form its natural function instead of artificially
supporting the fallen arch. This gives the arch
a chance to start healing on its own.”
The meeting which took place thanks to the
director of the Boskovice hospital stood at the
beginning of the new biomechanical footwear
and insoles. Besides the aforementioned ap­
proach to a fallen arch which is thus given an
opportunity to gradually grow back, the biome­
chanical footwear has another innovative fea­
ture. “It’s the springs which enable the arch to
move. From a physical point of view it’s a sim­
ple principle: The impulse of force is shifted
forwards, which increases leverage and alters
the walk biomechanically. Body reacts to it by
strengthening the ligaments which need it the
most. It is those ligaments which are most im­
portant for a healthy arch,” adds Mr. Zvonař.
After the design of the new biomechani­
cal insole was finished, the main role of the ex­
perts from the FSpS labs was to measure it and
prove that it really does have the anticipated ef­
fect. Mr. Martin Zvonař says: “For a long time
we were pondering on how to set up the con­
ditions of the experiments to provide a reliable
proof that it really works. We did so with the
aid of special devices which measure the pres­
sures exerted on the lower part of feet when
walking. The best of these devices can be in­
serted directly in the shoe and their sensors can
evaluate not only the behaviour of the foot arch
but also the suitability of the footwear.” The re­
sults have unambiguously proven that the new
insoles and shoes really do help. However, they
have to be used on a long-term basis.
That means the company Boty J HANÁK R is
producing footwear that can solve many health
problems. Nonetheless, it has to fight the prej­
udice caused by decades of wearing unsuitable
making their shoes attractive to increase their
sales. And many customers, when they don’t
have any health problems, judge shoes just by
their appearance,” says Josef Hanák. Martin
Zvonař adds: “From the phylogenetic point of
view we are at the crossroads and our decision
is going to have long-term consequences. Either
we keep wearing unhealthy shoes and our feet
will adapt to them – that is our arches will fall
and walking will become more difficult. The
negative effects of such a decision can mani­
fest as soon as after just two generations. Or
we’ll allow the foot to evolve the way it did for
millions of years and we will stimulate the con­
ditions for healthy walking.”
What problems can walking bring around
and what are their consequences? When we are
walking bare-footed everything is in order – from
an anthropological point of view. It supports the
natural growth of healthy transverse and lon­
gitudinal arches. However, most shoes on the
market do not respect the plantar morphology.
“Transverse arch is held by the shoe’s vamp
which creates undesirable pressure resulting in
flat foot. The heel starts tilting outwards and
the whole process can lead to valgoid knees or
ankles. The second problematic spot is the first
digit of the big toe which has a strong influence
on foot posture. Improper footwear can’t pro­
vide for an optimal and rigid lever of the big toe
and negatively influences arches of the foot. The
foot is just too immobilized which can show even
in thigh muscles,” explains the founder of the
company Josef Hanák.
The company Boty J HANÁK R came across
these problems after years of manufacturing
shoes, especially health ones – e.g. for diabet­
ics. Another product which made the company
from Snovídky near Slavkov u Brna famous was
the special insole reducing orthopaedic problems.
Assoc. Prof. Martin Zvonař, the head of the
Department of Kinesiology at FSpS MU, has
been dealing with the unsuitability of regular
footwear for a long time as well. “A fallen foot
arch can manifest in knees, hips and even spine.
The fact that more than a half of Europeans suf­
fer from spine problems proves just how com­
mon it is. Way of walking and condition of feet
influence mostly lumbar spine. People often treat
their aching backs in a wrong way – they don’t
realize walking and footwear can be the source
of their pain and treat the effects rather than
the cause. And how do we usually treat fallen
Nonetheless, the cooperation of Josef
Hanák’s company and the team of Assoc. Prof.
Martin Zvonař will certainly carry on. New types
of shoes for general public are being developed
and a study of movement of pregnant women
who often have problems with their arches is
also being elaborated. The TTO MU team ac­
tively participates in the cooperation and facil­
itates it e.g. by providing legal support (the bi­
omechanical footwear is patent-protected) or
promotion. www.botyhanak.cz
www.fsps.muni.cz/kk
autumn 2013
11
interface
Newsletter Masarykovy univerzity
s pololetní periodicitou. Prosinec 2013.
Vydává Masarykova univerzita, CTT.
Sídlo vydavatele: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Evidenční číslo: MK ČR E 18490 ISSN: 1803-5248
Masaryk University Newsletter of biannual
publication periodicity. December 2013.
Published by Masaryk University, TTO.
Seat of publisher: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno.
Náklad 2500 ks Circulation 2500 copies
Šéfredaktor: Eva Janouškovcová Redaktor: Miroslav Mašek
Redakční rada: Eva Janouškovcová, Jan Slovák,
Lenka Zemanová, Jan Alán
Design a sazba: Jakub Vémola (cube-studio.cz)
Foto: Miroslav Mašek, Aleš Ležatka a Ondřej Surý
Anglický překlad: Jakub Vémola Tisk: TISKÁRNA KNOPP
Photo: Miroslav Mašek, Aleš Ležatka and Ondřej Surý
Translation: Jakub Vémola Printed by: TISKÁRNA KNOPP
Editor-in-chief: Eva Janouškovcová Editor: Miroslav Mašek
Editorial board: Eva Janouškovcová, Jan Slovák,
Lenka Zemanová, Jan Alán
Graphic Design and setting: Jakub Vémola (cube-studio.cz)
Contact:
tel.: +420 549 49 8016, e-mail: [email protected],
www.ctt.muni.cz
Kontakty:
tel.: +420 549 49 8016, e-mail: [email protected],
www.ctt.muni.cz
Aktuality News
Patenty chrání další vynálezy z MU
Patents protect more MU inventions
V období červen–listopad 2013 bylo MU
uděleno hned několik patentů. Český patent
nyní chrání vynález Zařízení rozdělující tok te­
kutiny do více kanálů a jeho použití (Dr. Karel
Lacina z Výzkumné skupiny Nanobiotechnologie
CEITEC), který vznikl ve spolupráci s VUT v Brně.
Další české patenty byly uděleny na vynález
Iontově imobilizované katalyzátory pro akti­
vace elektrofilů, způsob jejich výroby a použití
(doc. Pavel Pazdera z Ústavu chemie PřF) a vy­
nález B-buněčný aktivující faktor pro zvýšení
slizniční imunity kojenců a přípravek jej obsahu­
jící (doc. Julie Bienertová Vašků z Kliniky dětské
onkologie – společného pracoviště LF a Fakultní
nemocnice Brno).
Evropský patent udělil Evropský patentový
úřad v Mnichově na vynález Method of deto­
xication of yperite by using haloalkane deha­
logenases (prof. Jiří Damborský z Centra pro
výzkum toxických látek v prostředí PřF). Tým
původců vedený prof. Damborským stál také
u zrodu vynálezu Method of thermostabilizati­
on of a protein and/or stabilization towards or­
ganic solvents, který je od listopadu chráněn
americkým patentem. Between June and November 2013 several
patents were granted to MU. The Invention
of the Device for Distribution of Fluid Flow to
Several Channels and Its Use (Dr. Karel Lacina
from the Research Group Nanobiotechnolgy
CEITEC) which was created in cooperation
with BUT, is now protected by a Czech pat­
ent. Other Czech patents were granted to
the Invention of Ion-Immobilized Catalysts
for Activation of Electrophiles, Process of
Their Preparation and Use (Assoc. Prof. Pavel
Pazdera from the Chemistry Deparment of FS)
and the Invention of the B-cell Activating Factor
for Increasing Mucosal Immunity of Suckling
Infants and Composition Containing Thereof
12
(Assoc. Prof. Julie Bienertová Vašků from the
Clinic of Pediatric Oncology – joint workplace
of FM and the University Hospital Brno).
The European Patent Office in Munich
granted a European patent to the Invention of
Method of Detoxication of Yperite by Using
Haloalkane Dehalogenases (Prof. Jiří Damborský
from the Research Centre for Toxic Compound
in the Environment at FS.) The team of authors
lead by Prof. Damborský was also at the birth of
the invention Method of Thermostabilization of
a Protein and/or Stabilization towards Organic
Solvents which is now protected by an American
patent.
Nová směrnice o duševním vlastnictví
New Intellectual Property Directive
Ve druhé polovině roku 2013 byla přija­
ta Směrnice 10/2013 Duševní vlastnictví na
Masarykově univerzitě, na jejíž přípravě se vý­
znamně podíleli pracovníci CTT. Důvodem nut­
nosti přijetí nové směrnice jsou především změny
v právních předpisech a potřeba reagovat na
ochranu duševního vlastnictví (DV) v projektech.
Jaké nejdůležitější změny směrnice přinesla?
1) Stanoví-li poskytovatel dotace nebo smlou­
va s třetí osobou (např. o kontrahovaném vý­
zkumu) odlišná pravidla, použijí se přednostně
před ustanoveními směrnice. 2) Dochází k roz­
lišení pojmů interní a externí využívání DV (dů­
sledek dopadu zákona č. 130/2002 Sb.). Externí
využívání se rozděluje na bezúplatné a komerční
(typicky jde o úplatnou licenční smlouvu k vy­
užití patentu). 3) Ochranu ochranných zná­
mek a nakládání s nimi bude provádět CTT.
4) Proces uplatňování práv k předmětu průmy­
slového vlastnictví je v rámci MU zjednodušen.
5) Smlouvy o nakládání s know-how podepisu­
je buď ředitel CTT, nebo vedoucí hospodářské­
ho střediska (HS) – dle toho, o jaké know-how
se jedná. 6) U zaměstnaneckých autorských
děl zůstává zaměstnancům výkon práv k dílům
časopiseckým a ve sbornících. Jsou však povi­
nni respektovat odlišná pravidla stanovená po­
skytovatelem dotace. Vnitřní norma MU nebo
HS může stanovit, že zaměstnanci jsou opráv­
něni vykonávat majetková práva i k monografi­
ím či jiným dílům. 7) Je doplněna problematika
ochrany databází a nakládání s nimi. 8) Proces
odměňování autorů a původců prošel změnou.
Je lépe definována odměna z komercializace,
která je pojímána jako podíl původce na čis­
tém výnosu z komerčního využívání DV. 9) Byla
doplněna část týkající se nabývání práv k DV.
10) Ekonomické a účetní záležitosti budou kom­
plexně upraveny v Pokynu kvestora k evidenci
a oceňování DV.
In the second half of 2013 the Directive
10/2013 Intellectual Property at Masaryk University was adopted. The TTO employees played
a crucial role in its preparation. The new directive
was adopted mainly because of the changes in
legislation and the need to respond to intellec­
tual property protection (IP) in projects. What
are the most important changes it has brought?
1) If the grant provider or the third-party
contract (e.g. concerning contractual research)
establishes different rules they are given pri­
ority before establishing the directive. 2) The
terms internal and external use of IP are differ­
entiated (as a result of the Act No. 130/20020
Coll.). External use is divided into gratuitous and
commercial (typically it is a commercial licens­
ing contract for use of a patent). 3) Registered
trademarks will be protected and dealt with by
TTO. 4) The process of exercising rights to sub­
jects of industrial property is simplified (within
MU). 5) Contracts concerning use of knowhow are signed either by the TTO director or
by the head of the cost centre – depending on
the type of know-how. 6) As for the employee
works their authors can still exercise their rights
to works in journals and anthologies/collections.
However, they have to respect the different rules
set by the grant provider. An internal standard
of MU or Cost Centre can specify that employ­
ees are entitled to exercise their property rights
even to monographs and other works. 7) The
issue of protecting and disposing of databases
was appended. 8) The process of rewarding au­
thors underwent some changes. The reward for
commercialization is better defined; it is now un­
derstood as the author’s interest in the net pro­
ceeds from the commercial use of IP. 9) A part
concerning acquisition of IP rights was added.
10) The economic and accounting issues will
be radically altered in the Bursar’s Directive on
Appraisal and registration of IP. 
Download

interface 2/2013 - Centrum pro transfer technologií