KOTLOVIKOTLE
ZA
SAGOREVANJE
NA SPALOVÁNÍ
BIOMASY
BIOMASE
UVOD
UVODNA REČ
Poštovani kupci!
Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih
vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo
pozajmljen sa dužnošću da ga vratimo sledećem potomstvu
umnožen i poboljšan.” Naša kompanija Step TRUTNOV se
sporim koracima trudi da postigne ovaj cilj. I, ukoliko kompanija
želi da se istakne, ona mora pre svega početi od same sebe i
od svojih radnika, koji predstavljaju najveći "know-how" svakog
uspeha.
Step TRUTNOV nudi moderne tehnologije kotlova za
sagorevanje biomase sa akcentom na ekonomski aspekt i
osnovne principe ekologije. Verujem da će ovaj primer našeg
rada privući vašu pažnju i da ćemo se u budućnosti sresti kod
novih projekata, kako bismo kroz diskusiju doprineli daljem
razvoju ove tehnologije obazrive prema životnoj sredini. Samo
tako ćemo moći da jednom kažemo, sa ponosom, da smo
svojim mislima, vizijama i idejama zajedno doprineli boljim
životnim uslovima za buduće generacije.
Libor Pavlíček, MBA
direktor i predsednik upravnog odbora društva
Bili smo nagradeni
2
3
KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE
KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE
KOTLOVI
ZA SAGOREVANJE
BIOMASE
 Opšti opis kotlova
U principu, sve verzije kotlova sastoje od
komore za sagorevanje koja se nalazi iznad
rešetke (fiksne, ili pokretne ) i od vertikalnog ili
horizontalnog razmenjivača toplote.
Komora za sagorevanje se sastoji od vodovodnih
cevi, membranska je, te kod manjih snaga samo
hlađena vazduhom za sagorevanje.Prednji deo
je opremljen ulaznim grlom goriva. Hidraulički
ili pužni dodavač potiskuje gorivo iznad prednjeg
dela rešetke. Ulazno grlo u cilju predsušenja
KOTLOVI ZA SAGOREVANJE
CELIH PAKETA SLAME
seno | slama | konoplja |energetski kiseljak Uteuša i sl.
Model, opseg snage: STEP-KS 100 - 1000 kW
Kotlovi
Za sagorevanje celih paketa svih biljnih proizvoda bez
prethodnog rasturanja i sečenja, postoje dve osnovne
konstrukcije. Kotlovi snage od 100 kW do 1000 kW, gde se
paket spaljuje u vertikalnom položaju. U kotlovima snage od
600 kW do 5000 kW ceo paket (slame, sena i drugich biljnih
goriva) se spaljuje slično. Kotlovi za sagorevanje biomase
u izvedbi se razlikuju: Pogon toplom vodom, pogon vrućom
vodom, parom ili toplim vazduhom, i mogu da se koriste za
proizvodnju toplote kao i električne energije.
KOTLOVI ZA SAGOREVANJE CELIH PAKETA
SLAME SNAGE 100 - 1000 kW
PARAMETRI KOTLOVA STEP-KS; TOPLOVODNA VERZIJA
Snaga
kotla
kW
100
175
350
600
800
1000
 Podela kotlova prema
korištenju i gorivu
goriva zagreva vodom za zagrevanje.
Kotlovi se dostavljaju sa kompletnom
opremom - sa termoizolacijom i limenom
oplatom. Pepeo se iz kotlova vadi pužnim
transporterom sa kraja rešetke ili na drugi
( mehanički ) način.Dimni gasovi izlaze
iz komore za sagorevanje u vertikalne ili
horizontalne delove kotla.Izlazni otvor
dimnih gasova može se prilagoditi položaju
prema projektu kotlarnice.
2/ Drveni komadići
3/ Okrugli paketi sena
Katalog opisuje kotlove naše firme prema
korišćenom gorivu. U prvom delu kataloga
se nalaze kotlovi novih, potpuno unikatnih
konstrukcija, koje omogućavaju sagorevanje
celih paketa biljne biomase, bez potrebe za
njihovim prethodnim deljenjem ili razdvajanjem.
Tako se uštedi električna energija – za oko
nekoliko desetina kW po satu. Za novim načinom
- sagorevanjem celih paketa je danas, kada raste
interes za sagorevanjem energetskih biljka, sve
veća potražnja. U poljoprivredi se radi uglavnom
o sagorevanje sena prikupljenog sa trajnih
travnatih livada i sa pašnjaka. Sagorevanje celih
paketa ujedno omogućuje korišćenje biomase
poput paketa od kukuruzne slame, lana i drugih
biljaka koje je moguće balirati na polju, pomoću u
običajne poljoprivredne mehanizacije.
Ove vrste goriva nisu se do sada koristile jer nisu
postojali kotlovi srednjih snaga koji bi omogućavali
sagorevanje mase i zajedno poštovali propisane
limite emisija.
Naša firma takođe nudi i kotlove za sagorevanje
razlićitih vrstva drvenog otpada, kao što su drveni
komadići, smese piljevine i rendisanja.
Legenda za crtež sa dimenzijama
kotlova STEP-KS 100-1000 kW
A
Ulaz goriva
B
Izlaz odvodnih gasova
C1 Ulaz vazduha za sagorevanje (primarnog)
C2 Ulaz vazduha za sagorevanje (sekundarnog)
1/ Primer jedne od referentnih kotlarnica za sagorevanje celih paketa slame, sena, lana, presovanog
papirnog kartona u Častrovu kod grada Pelhřimov. Ova tehnologija dobila je Zlatnu nagradu (Zlatá cena
výrobku) od Češke građevinarske akademije. Step TRUTNOV dobitnik je takođe Zlatne nagrade Stevie®
Award 2012 i bronzane nagrade Stevie® Award 2013, i drugih.
4
4/ Pravougaoni paketi slame ili sena
D
Ulaz vode za grejanje
E
Izlaz vode za grejanje
F
Ispuštanje
G
Vrata za čišćenje grejne površine
H
Kontrolna vrata
I
Sklopivi poklopac
J
Izlaz pepela
5
KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE
KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE
KOTLOVI ZA SAGOREVANJE CELIH
PAKETA SLAME
KOTLOVI ZA SAGOREVANJE
DRVENIH KOMADIĆA
seno | slama | konoplja | energetski kiseljak Uteuša i sl.
Model, opseg snage: STEP-KS 600 - 5000 kW
smeša piljevina | odrezaka | kore | šumskih drvenih komadića | strugotine i sl.
Model, opseg snage: STEP-KB 600 - 5000 kW
 Vrste goriva
1/ Kod kotlova za sagorevanje biomase u
U pogledu vrste korištene biomase kao
goriva, kotlovi se mogu podeliti u dve
osnovne grupe:
2/ Kotlovi za sagorevanje paketa slame
od repice, žitarica ili kukuruza,
konoplje, sena, energetskog
kiseljaka Uteuša i dr.
Legenda za crtež sa dimenzijama
paketima, transport goriva predvidjen
na nekoliko načina. Jedna mogučnost
jeste trakastim transporterom i
pomičnim stolom, koji sa nalaze
u magacinu goriva. Pakete slame
osoblje stavlja na trakasti transporter
npr.viljuškarom. Transporter ove
pakete slame donosi na pomični stol.
Pomični stol je opremljen senzorima,
koji prate prisustvo paketa slame
i koji u trenutku napunjenog stola
daju komandu za zaustavljenje
transportera.
KOTLOVI SNAGE 600 - 5000 kW
1/ Kotlovi za sagorevanje piljevine,
odrezaka, kore, drvenih komadića,
treseta, fermentisanih mešavina i dr.
 Transport goriva
PARAMETRI KOTLOVA STEP-KS + STEP-KB; TOPLOVODNA VERZIJA
Snaga kotla
kw
600
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
Dužina kotla
m
4,9
5,4
5,8
6,2
6,5
6,8
7,2
7,6
Širina kotla
m
2,1
2,1
2,1
2,1
2,5
2,5
3,0
3,0
Visina kotla
m
4,5
4,5
4,7
5,1
5,4
5,7
6,1
6,5
Masa kotla
kg
12400
13200
14000
14800
16500
18400
20900
24100
kotlova STEP-KS 600-5000 kW
A
Ulaz goriva
B
Izlaz odvodnih gasova
C1 Ulaz vazduha za sagorevanje (primarnog)
C2 Ulaz vazduha za sagorevanje (sekundarnog)
6
D
Ulaz vode za grejanje
E
Izlaz vode za grejanje
F
Ispuštanje
G
Vrata za čišćenje grejne površine
J
Izlaz pepela
Pre svakog ugurevanja paketa u
kotao, najpre se otvara vodom
hlađeni zatvarač, koji se odmah
nakon uguravanja paketa automatski
zatvori. Ceo proces ubacivanja goriva
u kotao i doziranja goriva u ložište
reguliše se potpuno automatski ,
upravljačkim sistemom kotla. Celih
paketa u komoru kotla stedi znatnu
količinu električne (desetine kWh),
koja je neophodna kod dosada
korištenih tehnologija za razdvajanje
paketa slame.
Kod manjih kotlova se pakete biomase
ručno ili pomoću jednostavne
mehaničke opreme stavljaju u
otvorena vrata kotla.
7
KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE
KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE
KOTLOVI ZA SAGOREVANJE
DRVENIH KOMADIĆA
 Transport goriva
smeša piljevina | odrezaka | kore | šumskih drvenih komadića | strugotine i sl.
Model, opseg snage: STEP-KB 100 - 1000 kW
2/ Kod kotlova za sagorevanje mešavina
piljevine, drvenih komadića,
strugotine, odrezaka, kore i dr.,
se transport goriva iz silosa vrši
hidraulički – uz pomoć aksijalne
transportne šipke sa klinovima
za iznošenje.Ovu šipku pokreće
hidraulični cilindar. Na slični način
funkcioniše i transport goriva klipom
pomeranim opet hidrauličkim
cilindrom, kojeg uključenje u promet
se upravlja regulacionim sistemom
kotla.
KOTLOVI ZA SAGOREVANJE DRVENIH KOMADIĆA SNAGE 100 - 1000 kW
PARAMETRI KOTLOVA STEP-KB; TOPLOVODNA VERZIJA
Snaga
kotla
kw
100
190
300
400
500
600
800
1 000
Legenda za crtež sa dimenzijama
kotlova STEP-KB 100 - 1000 kW
A
Ulaz goriva
B
Izlaz odvodnih gasova
C
Ulaz vazduha za sagorevanje (primarnog
D
Ulaz vode za grejanje
E
Izlaz vode za grejanje
F
Ispuštanje
G
Vrata za čišćenje grejne površine
H
Kontrolna vrata I
I
Kontrolna vrata II
J
Vrata za oduzimanje pepela
i sekundarnog)
KOTLOVI ZA SAGOREVANJE CELIH
PAKETA BIOMASE
slame | sena | konoplja i energetskih biljaka
Model, opseg snage: STEP-KC 50 kW - 190 kW
1/ Namena
Ova oprema za sagorevanje biomase
(sagorevanje celih okruglih/kvadratnih
paketa slame, eventuálno lana ili sena) je
konstruisana za grejanje manjih objekata
(industrijski objekti, opštinske toplane,
poljoprivredne zgrade, lokale itd.) Ložište
može biti prilagođeno i za spaljivanje drva
u komadima.
4/ Kotao STEP-KC 190 kW
6/ Upravljanje i regulacija
Za STEP-KC 50 kW
Sagorevanja u kotlu je regulisano
regulatorom vuče (Samonastupajući
termostatski ventil), koji reguliše
leptiraste ventile za dovod vazduha
za sagorevanje u ložište. Otvori sa
leptirima za dovod vazduha se nalaze na
vratima– u njihovom donjem i gornjem
delu. Kotao je opremljen uređajem za
hlađenje za slučaj pregrejavanja.
2/ Verzije kotla
Kotlovi se isporučuju u toplovodnoj
verziji i funkcionišu na radnom pritisku
maksimalno 2,0 bara i maksimalnoj
radnoj temperaturi od 100 °C.
Za STEP-KC 190 kW
Do sagorevanja u kotlu dolazi
zahvaljujući prinudnom dovodu vazduha
za sagorevanje i odvođenju dimnih
gasova.Kotao je opremljen regulatorom
temperature. Regulator u slučaju
dostizanja pretpodešene temperature
vode (oko 90 °C) zatvori otvore za dovod
vazduha u ložište. Kotao je opremljen
uređajem za hlađenje za slučaj
pregrejavanja.
3/ Kotao STEP-KC 50 kW
7/ Gorivo
Kotao spaljuje slamu i drvo.Slama
(od repice ili žitarica), konoplje ili
energetskog kiseljaka Uteuša povezane
su u pakete pravougaonog ili okruglog
oblika, imaju maks. 16 % vlage i malo su
ili srednje presovane. Ne preporučuje se
spaljivati piljevinu ili strugotinu. Ne su
pogodne za sagorevanje u automatskim
kotlovima.
 Upravljanje i
regulacija
5/ Opis kotla
Kotao STEP-KC se sastoji od vodom
hlađenog ložišta sa cilindričnom
komorom za sagorevanje i od vertikalnogo
izmenjivača toplote dimnih gasova
(KC – 50) i gorizontalnogo izmenjivača
toplote dimnih gasova (KC – 190). Na
prednjem delu se nalaze kružna vrata,
koje omogućavaju lako ručno stavljanje
paketa slame u komoru za sagorevanje.
Izlazni otvor za dimne gasove nalazi se
u zadnjem delu kotla sa gornje strane.
Kotao se isporučuje se obaveznom
opremom, izolacijom i limenom oplatom.
8
Regulacija snage kotla je potpuno
automatska. Zavisi od vrednosti
potpritiska u komori za sagorevanje,
od temperature vode na izlazu iz kotla
a kod kotlova većih snaga takođe
i od sadržaja kiseonika u dimnim
gasovima.
Hod ventilatora sekundarnog vazduha
je regulisan frekventnim regulatorom
obrtaja u zavisnosti od sadržaja
kiseonika u dimnim gasovima.
Ventilator na izlazu gasova pomoću
frekventnog regulatore obrtaja
reguliše predpodešeni potpritisak u
komori.
9
Tehnologija elektrane
za sagorevanje biomase
KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE
8/ Odstranjivanje pepela i
čišćenje kotla
Pepeo se iz ognjišta vadi ručno kroz
otvorena čeona vrata pomoću strugača i
pada u rezervoar na točkićima. Vađenje
pepela iz ložišta se preporučuje (ako se
spaljiva slama) jednom u 7-10 dana.
9/ Uputstvo za instaliranje
Kotao se isporučuje sa uputstvom za
montažu, opsluživanje i održavanje.
Proizvođač kotla preporučuje da se u
grejni sistem instalira akumulacioni
rezervoar (vidi Šema preporučenog
priključenja kotla).
Preporučuje se čistiti grejnu površinu
razmenjivača toplote (ako se spaljiva
slama) jednom za 10 do 20 dana.
ŠEMA PREPORUČENOG PRIKLJUČENJA KOTLA
STEP-KC SA AKUMULACIONIM REZERVOAROM
 Varijante
kotlova i njihova
upotreba
Kotlovi se proizvode za potrebne snage,
za određenu vrstu goriva (biomase),
prema zahtevu kupca i možemo isporučiti
toplovodne, vrućevodne, parne ili
toplovazdušne kotlove, sa ili bez pregrejača
pare. Istovremeno, kotlovi se koriste za
mogućnost proizvodnje kombinovane
električne energije iz biomase. Komora
za sagorevanje može da se projektira i za
toplovazdušni tip kotla. Navedeni kotlovi
za biomasu se mogu koristiti pre svega
za grejanje objekta sa većim potrebama
u pogledu toplotne energije ( industrijski
objekti, kotlarnice centralnog snabdevanja
toplotnom energijom, kotlarnice u
opštinama, u poljoprivrednim objektima,
hotelima i dr).
Mali kotlovi sa ručnim dopunjavanjem
goriva od 50 do 190 kW se koriste
uglavnom kod manjih poljoprivrednika,
u hotelima i dr.
TEHNOLOGIJA ZA PROIZVODNJU
ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ BIOMASE
ELEKTRANA ZA SAGOREVANJE BIOMASE
Proizvodnja električne energije iz biomase predstavlja ekonomski zanimljivu tehnologiju za
kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije iz biomase. U globalu, radi se o jednoj iz
mogućih varianti za korištenje energije iz biomase kao obnovlivog izvora.
Principi upotrebe kotla za sagorevanje biomase i tehnologije za proizvodnju električne energije:
1/ Kombinovana proizvodnja električne energije i pare za sopstvene potrebe
2/ Korištenje viška toplote za vlastitu potrošnju
Tri varijante za rešenje kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase STEP CC (Condensing ciklus).
Manje snage izvora su rešeni individualno.
Količina proizvedene električne energije
STEP-CC 500kWel.
STEP-CC 1000kWel.
STEP-CC 1500kWel.
Parni kotao Step
Instalisana snaga parnog kotla (kg pare/sat)
6 400
2 x 6 400
2 x 6 400
Legenda:
Dizajn pritisak parnog kotla (bar)
16
16
32
01 Kotao STEP-KC
Ukupna električna snaga na priklučcima (kW)
585
1 170
1 500
02 Ventil za mešanje
03 Zatvoreni ekspanzioni rezervoar
04 Sigurnosni ventil po = 2 bara
05 Pumpa kotlovog prstena
06 Akumulacioni rezervoar
07 Cirkulaciona pumpa
08 Ventil za mešanje
 Drugi tehnički
podaci
Koeficijent efikasnosti kod a utomatski
regulisanih kotlova je 85 do 90 % , pri
temperaturama dimnih gasova od 175° do
180° C. Kod toplovodnih kotlova izlazna
temperatura dimnih gasova je do 110° C a
normalni pritisak 6 bar, kod vrućevodnih
i parnih kotlova izlazna temperatura je
prema zahtevu kupca. Potrošnja goriva je
obično oko 45 kg/sat na 100 kW ako se radi
o comadićima drveta sa vlagom do 40%, za
slamu je potrošnja goriva 29 kg/sat na 100
kW - ako je vlaga u gorivu do 20%.
 Kotlovi sa
mogućnošću
proizvodnje
električne energije
Izlazni parametri pare ili vruće vode
industrijskih kotlova koje proizvodimo za
sagorevanje svih navedenih vrsta biomase,
mogu se prilagoditi za kombinovanu
proizvodnju toplotne i električne energije.
Konstruišu se po zahtevima konkretnih
projekta, a prema lokalnim uslovima rada.
Efektivni su samo projekti sa mogućnošću
korišćenja toplote u toku cele godine. U svim
razvijenim zemljama prodaja i korišćenje
električne energije iz obnovljivih izvora uživaju
značajnu podršku države i javnosti.
10
11
Tehnologija elektrane
za sagorevanje biomase
reference
TEHNOLOGIJA ELEKTRANE NA BIOMASU
Parni kotao za sagorevanje
biomase
Kotlovi proizvedeni od dva osnovnih samostalnih
blokova - ložišta s hidrauličnom rešetkom
uključivajući zazidjivanje i parnog razmenivaća
toplote. U bubnjevima parnih kotlova generira
se zasićena para sa pritiskom od 16 do 30 bara.
Kotlovi su projektovani da rade při obilasku 1x4
sata ili prema mestnim uslovima.
Sagorevanje
Sagorevanjem u kotlovima upravlja sistem
za upravljane (MaR) i reguliše kompjuter
na osnovu ostvarenih registriranih veličina
toplotnog medijuma, podataka o dimnim
gasovima iz lambda sonde, temperature i
podpritiska u ložištu.
Odvoz pepela
Pepeo se transportuje hidrauličnim
transporterom ugradjenim u donjem delu
van iz kotla, gde slobodno pada u redlerski
transporter, odakle se iznosi vani u kontejner.
Tehnologija za proizvodnju
električne energije (parna
turbina, parni motor)
Postrojenje tehnologije za proizvodnju električne
energije iz biomase, za zasićenu paru danih
ulaznih parametara, dostavlja se kao kompletno
montirani blok na transportnom ramu, sastojeći
se od parne turbine ili parnog motora, te
generatora s priborom.
CC blok za pretvaranje
rezidualne energije pare u
električnu energiju
Tehnologija bloka CC služi za korištenje
rezidualne toplotne energije za proizvodnju
električne energije. Rezidualna para,
koja izlazi iz motora ili turbine, koristi se
kao rezidualna para niskog pritiska za
proizvodnju druge električne energije, znači
upotrebljava se kao kondenzator pare.
Toplotna energija, koju nije moguće dalje
iskoristiti, hladi se u vanjskim vazhuhom
hlađenim kondenzatorima.
Mašinski deo
Mašinski deo kotlarnice i postrojenje
za preradu vode sastoje se od sledećih
tehnologija: sistema goriva s loženjem
biomase u kotlu/kotlovima, kompletnog
parnog kotla za sagorevanje biomase,
tehnologije za proizvodnju električne energije
(parna turbina ili parni motor) dostavlenih
na transportnom ramu, kondenz cikla
za upotrebu rezidualne energije pare za
pretvaranje u električnu energiju, tehnologije
za napajanje i posuda pod pritiskom za
degaziranje napojne vode, sistema kondenzata,
cevovoda za paru i kondenzat, postrojenja
za preradu vode, armatura, napojnih i
cirkulacionih pumpi i drugih uredjaja
neophodnih za funkcionisanje i rad kotlarnice i
mašinske radionice.
Sistem upravljanja i elektro
za tehnologiju proizvodnje
električne energije
Šluknov
Čišćenje dimnih gasova se vrši na takav način
da se osigura ispunjenje važećih emisnih limita
u mestu, gde su instalirani kotlovi za elektranu.
Zdobnice
Vodochody
Helvíkovice
Šumperk
Praha
Rosovice
u Dobříše
Častrov
u Pelhřimova
Chelčice
Bouzov
Jihlava
Bechyně
Keply
Step
Trutnov
Step
Upravljački sistem i radno mesto operatera se
priključuju na pojedinačne sisteme upravljanih
i praćenih tehnologija. Na ovakav način sistem
obezbeđuje kontrolu drugih autonomnih
upravljačkih sistema parnih kotlova, generatora
parnog motora ili turbine i generatora CC bloka.
Odvod i čišćenje dimnih gasova
Oldřichov
v Hájích
u Liberce
Popovice
u Dolního
Bukovska
Olomouc
Kněžice
Valašská
Bystřice
LEGENDA
izabrane reference
Valtice
Step
kontakt tačke firme
Izabrane
reference
Zemcheba s.r.o., Chelčice Elektrana na biomasu
Kotlarnica na sagorevanje pravougaonih
paketa slame s proizvodnjom toplotne i
električne energije. Snaga: 2x4,2 MW.
Cidem Hranice a.s., Cetris
Kotao za sagorevanje drvenih komadića.
Snaga: 1 930 kW.
Seva – Flora s.r.o., Valtice
Kotao za sagorevanje celih okruglih paketa
slame. Snaga: 190 kW.
Astur Straškov a.s., Vodochody
Kotao za sagorevanje celih provougaonih
paketa slame. Snaga: 190 kW.
Tespo – topenářské centrum s.r.o.,
Šumperk, Agritec Šumperk
Kotao za sagorevanje celih paketa slame.
Snaga: 190 kW.
Petr Houdek , Šluknov
Kotao za sagorevanje celih paketa slame.
Snaga: 195 kW.
Starkon Jihlava CZ a.s.
Kotao za sagorevanje celih okruglih paketa
sena. Snaga: 2x190 kW.
Slatina nad Zdobnicí, Poljoprivredna
zadruga Zdobnice a.s.
Kotao za sagorevanje celih provougaonih
paketa sena. Snaga: 800 kW.
Poljoprivredna zadruga Rosovice kod Dobříša
Kotao za sagorevanje celih paketa sena.
Snaga: 190 kW.
Poljoprivredno preduzeće, Keply
Kotao za sagorevanje celih paketa sena.
Snaga: 2x190 kW.
Oldřichov v Hájích u Liberce
Kotao za sagorevanje celih okruglih paketa
sena. Snaga: 190 kW.
Opština Bouzov
Kotao za sagorevanje drvenog otpada.
Snaga: 1x2 700 kW i 1x 1 000 kW.
Krivany, SK
Kotao za sagorevanje drvenih komadića.
Snaga: 350 kW.
Florcenter Olomouc
Kotao za sagorevanje celih paketa slame.
1x 1 600 kW i 1x 2 000 kW.
Popovice u Dolního Bukovska,
Proizvodnja pernate živine Dynín
Kotao za sagorevanje celih pravougaonih
paketa slame. Snaga: 700 kW.
Opština Kněžice
Kotao za sagorevanje drvenih komadića.
Snaga: 400 kW.
Kotao za sagorevanje celih paketa slame.
Snaga: 800 kW.
Častrov u Pelhřimova
Kotao za sagorevanje celih provougaonih
paketa slame. Snaga: 600 kW.
Step Trutnov a.s.
Kotao za sagorevanje celih pravougaonih
paketa sena. Snaga: 1000 kW.
Format s.r.o., Švedlár, SK
Kotao za sagorevanje drvenih komadića.
Snaga: 2x 220 kW.
Grad Bechyně
Kotao za sagorevanje celih paketa slame.
Snaga: 3 500 kW.
Opština Valašská Bystřice
Kotao za sagorevanje drvenih komadića.
Snaga: 1 500 kW.
Poljoprivredna zadruga Hluk
Kotao za sagorevanje celih pravougaonih
paketa slame. Snaga: 600 kW.
Fitmin a.s., Helvíkovice
Kotao za sagorevanje biomase.
Snaga: 1 270 kW.
Rokytnice v Orlických horách
Kotao za sagorevanje drvenog otpada.
Snaga: 1x 1 000 kW i 2x 2 500 kW.
JB Adams, Velikobritanija
Kotao za sagorevanje celih paketa slame,
odnosno drvenih komadića.
Snaga od 1 000 kW.
Kontejnerska (mobilna) kotlarnica na biomasu.
12
13
Sedište društva
Sedište društva
Delatnost
društva
Firma Step TRUTNOV osnovana je 1990
godine. Obzirom na dugogodišnje iskustvo,
nudi široki portfolio proizvoda od posuda
pod pritiskom do kotlova za sagorevanje
biomase. Firma raspolaže vlastitom bazom
za proizvodnju, administrativnim prostorijama
i proizvodnim halama. Glavnu aktivnost
predstavljaju proizvodnja, isporuka i montaža
industrijskih kotlova za sagorevanje biomase
snage od 100 kW do 5 MW s mogućnošću
proizvodnje električne energije. Ovi strateški
dominantni proizvodi imaju ogromni značaj
u finansijskom pogledu, jer u poređenju s
drugom tehnikom dostupnom na tržištu, mogu
kupcima znatno smanjiti njihove troškove.
Druga aktivnost, kojom se ovo društvo
bavi, jeste proizvodnja i isporuka vrhunskih
tehnologija u oblasti posuda pod pritiskom,
kao što su razmenjivači toplote, rezervoari za
vazduh, grejači vode, spremnici za tečnosti
i druge mase, filteri, uređaji za postrojenje
za preradu vode, distributori (raspodelivači),
kolektori i mnogo drugih. Svi ovi proizvodi
izrađeni su od karbon čelika odnosno
nerđajućeg čelika prema zahtevu kupca.
Step TRUTNOV a.s.
Na Příkopě 17
110 00 PRAHA 1
GPS: 50°5'7.904"N, 14°25'30.188"E
Adresa fabrike
kompanije
Horská 695
541 02 TRUTNOV 4
GPS: 50°34'48.666"N, 15°53'27.935"E
tel.: +420 499 407 407
fax: +420 499 407 499
www.steptrutnov.cz
Pec pod
Sněžkou
Jičín
Praha
Hradec
Králové
© Přispěvatelé OpenStreetMap
Proizvodni prostori
14
15
Step TRUTNOV a.s.
Na Příkopě 17
110 00 PRAHA 1
ČEŠKA REPUBLIKA
www.steptrutnov.cz
Download

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE