Jakubské hody 2014
Ani letos nemohly na seznamu kulturních akcí v Nosislavi chybět tradiční Jakubské hody.
Z původního počtu nás zbylo jenom 8 párů a 3 sklepníci, o to více nás těšilo, že jsme to i tak dokázali
zvládnout. Hodový víkend letos připadl na 18. – 20. července a k tanci a poslechu nám zahrály kapely
Šarže 54, Dreams a Dambořanka.
V pátek jsme se všichni dobře navečeřeli a vyrazili na naše hodové stanoviště, kde jsme to pořádně
roztočili.
Sobota byla letos poklidnější, a tak jsme se mohli řádně vyspat, zrelaxovat a připravit se na večerní
tancovačku. Během večera jsme předvedli nacvičený pochod, který sklidil velký aplaus (děkujeme !).
Neděle nám začala trošku netradičně focením a odstraňováním „much“ na pochodu a až potom jsme
se sešli na slavnostní mši v kostele. Odpolední pochod dědinou byl, jako vždy, doprovázen příznivci
stárků, kteří nás doprovodili až na „plac“ za mostem. Odtancovali jsme pár tanečků, zazářili pochodem
a najednou to vše strašně rychle uteklo a byl večer. Všichni se těšili na naše půlnoční překvapení
a potom měli možnost si s námi zacvičit při rozcvičce.
Hody se nám opět povedly a to také díky sponzorům: Elakov, Klempířství Čech, Pneuservis Klobása,
Kadeřnictví Marta, Stolařství Krišpín, Kopírovací stroje Knesl, REMAX Jitka Pešová, TJ Sokol Nosislav,
Dobroty u Mikulášků, Kovářství Mahovský, Vinařství Válka, Autoopravna Brabec, Pohostinství U mostu,
Autoopravna Svoboda, Geodetické práce Mrkvica, Oknium, Voda topení plyn a servis bazénů Bartušek,
Elkot Tupa, Elektroinstalace Lattenberg, Kadeřnictví Lucca, rodičům a všem, kteří si došli zatancovat
a pobavit se.
Děkujeme a těšíme se na příští hody.
Stárci ročníku 1996
1
Zprávy z radnice informace o činnosti zastupitelstva (ZM), rady (RM) a úřadu (ÚM) městyse
k datu 8. července 2014
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 Uvolněného mandátu člena ZM (pozn. po zesnulém ing. Františku Pichovi, místostarostovi, členu ZM
a RM) se podle výsledku komunálních voleb v roce 2010 ujal pan Josef Hřebíček, Kroužek č. p. 430.
Zastupitelstvo zvolilo:
 pana Jaromíra Kokrhela, bytem Komenského 233, místostarostou městyse Nosislav.
 pana Martina Buriana, bytem Krátká 326, členem RM.
Zastupitelstvo schválilo:
 odprodat pozemek ve vlastnictví městyse, p. č. 422/24, orná půda, o výměře 202 m2, k. ú. Nosislav,
panu Pavlu Dlabkovi, Družstevní č. p. 380, za částku 25 654 Kč.
 odprodat pozemek ve vlastnictví městyse, p. č. 422/22, orná půda, o výměře 89 m2, k. ú. Nosislav,
manželům Milanu a Ludmile Žilkovým, Družstevní č. p. 380, za částku 11 303 Kč.
 závěrečné účty DSO Židlochovicko a DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň a hospodaření společnosti
KTS EKOLOGIE, s. r. o., za rok 2013.
 celoroční hospodaření městyse Nosislav v roce 2013 a závěrečný účet za rok 2013.
 uzavřít s městem Židlochovice Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 40 000 Kč
na spolufinancování projektu: „ZŠ Židlochovice – sportovní areál“ v předloženém znění.
(Pozn.: Jedná se o nová hřiště a areály u školy za cca 20 mil. Kč, dotované z EU. Výrazně zlepší
podmínky pro sport a tělovýchovu žáků ZŠ Židlochovice. Vlastní finanční zdroje mimo města
Židlochovice pokryjí i další obce, jejichž děti navštěvují ZŠ. Po dohodě s městem je možné si
sportovní areál zdarma pronajmout pro pořádání školních i mimoškolních aktivit dětí, spolků, hasičů
a dalších sdružení z Nosislavi.)
 že nebude uplatňovat u právnických a fyzických podnikatelských subjektů napojených do jednotné
kanalizační sítě poplatek za vypouštění a odvádění dešťových vod.
Rada městyse za uplynulé období:
 revokuje a ruší přijaté usnesení Rady městyse Nosislav č. 37 s tím, že právo honitby na dotčených
pozemcích městyse v k. ú. Nosislav a v k. ú. Velké Němčice bude i nadále vykonávat podnik
Lesy ČR, s. p., Lesní závod Židlochovice.
 schválila smlouvu se společností Telefónica Czech Republic, a. s., o zřízení služebnosti inženýrské
sítě – podzemní komunikační vedení na pozemcích p. č. 630, p. č. 1336/29, vše ostatní plocha v k. ú.
a obci Nosislav.
 schválila smlouvu se společností E.ON Distribuce, a. s., o zřízení věcného břemene – kabelové
vedení NN, stavba: „Nosislav, Masarykova, DP-k.NN, Dolanská, Višňák“, na pozemcích p. č. 948,
p. č. 1011/1, p. č. 1015/3, p. č. 1017/3, p. č. 1021, vše v k. ú. a obci Nosislav.
 schválila Smlouvu o dílo s ing. arch. Barborou Jenčkovou na zhotovení územních studií
zastavitelných ploch Z2 a Z20 dle ÚP Nosislav za celkovou částku 134 310 Kč vč. DPH.
 schválila Smlouvu o dílo se společností Atregia, s. r. o., na vypracování žádosti o dotaci ze Státního
fondu životního prostředí ČR na pořízení stroje na úklid zpevněných cest a komunikací pro městys
Nosislav, a to za celkovou částku 56 870 Kč vč. DPH.
 schválila předložené smlouvy na poskytnutí finanční podpory z rozpočtu městyse, podle usnesení
ZM, v celkové výši 257 tis. Kč, z toho: 6 tis. Kč pro MUDr. Valachovou, provoz ordinace; 6 tis. Kč pro
MUDr. Prokopa, provoz ordinace; 95 tis. Kč pro TJ Sokol Nosislav, provoz a vypůjčení krojů na hody;
15 tis. Kč příspěvek na dechovou hudbu pro pořadatele babských hodů; 25 tis. Kč pro ČCE Nosislav
na úpravu vstupního chodníku do kostela; 5 tis. Kč pro YMCA Brno – Nosislávek na psací potřeby pro
děti; 10 tis. Kč pro Tenisový oddíl Nosislav na opravu podlahy ve skladě; 10 tis. Kč pro Švarcavan, o.
s., na pořádání setkání mužáckých sborů; 40 tis. Kč pro MS Nosislav na zhotovení oplocenky pro
zvěř; 5 tis. Kč pro Junák na vybavení klubovny.
 souhlasí s dostavbou výrobního areálu Elakov, s. r. o., podle předložené projektové dokumentace
vyhotovené ing. V. Cichrem, při dodržení dalších podmínek stanovených městysem.
 souhlasí s rozhodnutím výběrové komise o vítězné nabídce v rámci uskutečněné veřejné soutěže
na opravu chodníku v ul. Družstevní a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo se
společností STAMA, s. r. o., za částku 550 709 Kč včetně DPH.
 stejně tak souhlasí s rozhodnutím výběrové komise o vítězné nabídce v rámci uskutečněné veřejné
soutěže na dodávku a montáž přístřešku pro auta a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy
o dílo se společností Střešní systémy, ing. Pavel Chrástek, Staré Město, za částku 517 396 Kč
včetně 21% DPH.
2
 schválila dohodu o ukončení Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce –
krajskou pobočkou v Brně.
 souhlasí s rozhodnutím výběrové komise o vítězné nabídce v rámci uskutečněné veřejné soutěže
na dodávku malotraktoru s příslušenstvím a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy kupní se
společností MOREAU AGRI, spol. s r. o., Brno-Židenice, za celkovou částku 1 020 351 Kč, vč. DPH
(jedná se o traktor McCORMICK GM 45 s příslušenstvím)
 souhlasí s uzavřením předložené nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadků
z obalů se společností EKO-KOM, a. s.
 souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na úroky z úvěru na vybudování kanalizace a ČOV ve výši 100 000 Kč a pověřuje starostu městyse
jejím podpisem.
 schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a. s.,
na umístění distribuční soustavy – kabelového el. vedení NN na pozemcích povinného (městyse)
p. č. 715, 791/3 v k. ú. Nosislav.
 schvaluje rozhodnutí výběrové komise o vítězné nabídce v rámci uskutečněné veřejné soutěže
na opravu silnice v ulici Komenského a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo se
společností REACOM, s. r. o., Třebíč, s nabídnutou cenou 639 485 Kč, vč. 21% DPH.
RM projednala
 předložený způsob řešení a situaci rozpracované projektové dokumentace na opravu chodníku
a zřízení parkovacích stání v ul. Masarykova a souhlasí s dalším postupem.
 technické parametry a reference od více jak deseti výrobců malotraktorů a po porovnání zúžila
budoucí poptávku na základě nejvhodnějších parametrů pouze na čtyři z nich.
 žádost SBD Pálava, Hustopeče, o koupi pozemků ve vlastnictví městyse, p. č. 421/2, 420/2, 420/4,
vše k. ú. Nosislav, které se nacházejí pod bytovými domy č. p. 379, č. p. 380, a pověřuje
místostarostu městyse dalším jednáním s družstvem.
RM vzala na vědomí
 zprávu o bezpečnostní situaci v městysi za rok 2013, předloženou Policií ČR v Židlochovicích.
 rozhodnutí Vinařského fondu, se sídlem v Brně na Žerotínově náměstí, o poskytnutí finanční dotace
ve výši 8000 Kč na pořádání 12. ročníku Vinobraní pod hradbami, které se bude konat 6. a 7. září.
 rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí finanční dotace ve výši 28 000 Kč na dokončení
automatizace Obecní knihovny Nosislav (Clavius Reks).
 inspekční zprávu České školní inspekce v ZŠ MŠ Nosislav, vykonanou ve dnech
8. až 10. dubna 2014, s uvedenými závěry.
 zprávu starosty městyse o provedené fyzické kontrole pracovníků ROP JV v Kulturním centru
Nosislav, nebyly zjištěny nedostatky.
DALŠÍ ČINNOST ÚM
1) Byly provedeny úpravy dokumentace a smluvních vztahů městyse v souvislosti s nabytím platnosti
nového občanského zákoníku.
2) Zpracování podkladů pro žádost o dotaci na zametací vůz. (Pozn.: Žádost byla úspěšně podána
a máme docela slušnou šanci zametací vůz na dotaci získat. V případě přiznání dotace počítáme
s pravidelným zametáním veřejných prostranství, ploch a komunikací v intervalu jednou za 14 dnů.
Výrazně tím snížíme prašnost v naší obci. Nicméně i přesto prosím o pravidelný úklid a zametání
v bezprostředním okolí vašeho domu a také chodníku, tak jak je to u nás na vesnici stále ještě
dobrým zvykem.)
3) Probíhá vyúčtování stočného za období 09/2013 – 05/2014 (kvůli sjednocení termínů vyúčtování
s VaK).
4) Naplánované investice a opravy pro rok 2014 běží dle harmonogramu, některé z nich (např. chodník
Družstevní, oprava Komenského apod.) jsou již dokončeny před termínem – viz foto z dokončených
akcí na poslední straně zpravodaje.
5) Provedeno pokácení uschlých stromů a prořez dřevin na obou hřbitovech a v jejich okolí.
6) Tolik městysem vyžadovaná rekonstrukce krajské silnice přes naši obec, nazvaná „Nosislav II/425
– průtah“, bude realizována v termínu od 1. srpna 2014 do dubna 2015. (Pozn.: Zahájení
očekáváme spíše v období podzimních plískanic a dopředu chci všechny poprosit o jistou toleranci
a pochopení. Řekl bych, že jsme si tuto stavbu u Jihomoravského kraje „vybrečeli minutu
po dvanácté“, a je tedy na místě být trpěliví. Ulice Městečko a vlastně celá stavba by měla být
průjezdná s mírnými komplikacemi. Její úplná uzavírka bude až v době před pokládkou finální vrstvy
3
asfaltobetonu, respektive gumoasfaltobetonu, který by měl výrazně snížit hlučnost vozidel. Nejdříve
se bude frézovat a mechanicky narušovat vozovka, v části ulice se vzhledem k jejímu propadání se
mírně upraví i její niveleta. Budou vyměněny všechny obrubníky, délkově prodlouženy zastávky
a vzniknou nové ostrůvky na přechodech. Podařilo se nám prosadit minimalizaci tzv. mysů ve snaze
zachovat stávající příznivou šířku vozovky s krajnicemi a tím i zajistit vyšší bezpečnost cyklistů
a dalších účastníků silničního provozu. V poslední fázi bude provedena instalace nového osvětlení
přechodů pro chodce. Po dokončení díla začneme na vlastní náklady s rekonstrukcí chodníků
a vjezdů k rodinným domům.)
7) Značky zakazující tranzit nákladních aut jsou již ve fázi souhlasně vydaného „rozhodnutí“ všech
dotčených místněpříslušných úřadů (i Břeclav souhlasí, stejně jako Hustopeče a Židlochovice). V této
chvíli je tedy náš záměr již „na spadnutí“ a počítáme s jeho realizací v řádu několika měsíců. Právě
nyní jednáme se SÚS (ŘSD atd.), kdo značky bude platit, fyzicky umísťovat atd.
8) Žádost o dotaci na parky byla úspěšná. Získali jsme dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ve výši 1,8 mil. Kč (celkové náklady cca 2,2 mil. Kč). Následně vypracujeme projektovou
dokumentaci, realizace proběhne nejpozději do května roku 2015. (Pozn.: Uskuteční se revitalizace
stávajícího parku za mostem a vznikne další zcela nový park za fotbalovým hřištěm směrem k lesu.
Vysázíme 377 kusů dřevin, nainstalujeme devět laviček, sedm odpadkových košů, stojany
na kola atd. Umístíme dalších 18 kusů herních prvků – houpačky, lanové centrum, doskočiště,
hrací tabule, prolézačky atd.)
9) Projektová dokumentace na chodník a stání v ul. Masarykova je ve fázi připomínek účastníků
stavebního řízení (pozn.: hlavně Policie ČR s výhradami). Přesto je realizace naplánovaná na období
09 – 11/2014 stále reálná.
10) Územní studie Z2 a Z20 je ve fázi provádění, dokončení cca 09/2014.
11) Hala pro techniku na obecním dvoře je ve fázi zpracování projektové dokumentace a jejího
připomínkování, s výstavbou počítáme nejpozději do října tohoto roku.
12) Volby do zastupitelstva městyse proběhnou 10. a 11. října 2014.
V závěrečném bloku apeluji na vaši obezřetnost a opatrnost při jednáních s podomními prodejci.
Po posledních zkušenostech, když jsem je ve spolupráci s Policií ČR vykázal z naší obce (nebylo to
bohužel nic platné, do půlhodiny i po zaplacení pokuty byli zase zpátky), upozorňuji na jejich
protizákonné chování. Jejich snaha získat zákazníka nezná snad už žádných hranic. Když nerespektují
zákon ani policii, tak si myslím, že u nich nemá potencionální „váhavý“ odběratel energií vůbec žádnou
šanci, a o profesní slušnosti obchodního zástupce si v tomto případě nedělejme žádné iluze.
Připomínám znovu, že v obci platí vyhláška o zákazu podomního prodeje, a pokud vás někdo bez
předem dohodnutého termínu začne obtěžovat svými produkty nebo službami, sdělte mu, že se chová
v rozporu se zákonem, a kontaktujte ihned policii, respektive úřad městyse.
Jménem městyse děkuji všem účinkujícím dětem a jejich paním učitelkám a všem ostatním, kteří se
podíleli na letošní červnové školní akademii. Opravdu se bylo na co dívat a co poslouchat. Děti své
scénky doslova prožívaly a daly do nich kus sebe. Byl to pěkný zážitek, nejvíce asi pro rodiče, kteří jim
drželi palce, aby se po období náročných příprav vše zdařilo. Myslím si, že se podařilo. Jen tak dál.
Přeji všem spoluobčanům – cestovatelům, rekreantům, dětem a čtenářům krásné prožití letošních
prázdnin, spokojené dovolené plné zážitků a šťastný návrat domů do Nosislavi.
Pavel Fröhlich, starosta městyse
Kulatá výročí
Moc jich letos není, historie nebyla štědrá na koncovky se čtyřkou. V případě smutných výročí je to ale
vlastně dobře.
→ 450 let uplynulo, co Jan Ždánský ze Zástřizl odkazuje židlochovické panství Fridrichovi ze Žerotína.
Nastává doba rozkvětu (1564).
→ 120 let je to, co byla postavena nová budova katolické školy na č. p. 103 (1894).
→ Před 100 lety byl zřízen evangelický sirotčinec v Nosislavi (1914), dům č. p. 137, v roce 1915 pak
pojmenován jako Husův dům.
→ 40 let uplynulo od spojení zemědělských družstev Velké Němčice, Křepice a Nosislav (1974).
Vladimír Svoboda
Pozvání
Ve dnech 6. a 7. září 2014 se bude konat tradiční nosislavské
Vinobraní pod hradbami.
4
Školství, sociální služby, odpady a prorodinná politika jako oblasti meziobecní
spolupráce
V rámci projektu meziobecní spolupráce byly pro správní obvod obce s rozšířenou působností
Židlochovice zpracovány analýzy v oblasti školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství.
Z podrobných rozborů těchto tematických okruhů vyplynulo, že spolupráce obcí na našem území již
funguje a že je zde vůle meziobecní spolupráci dále prohlubovat. Vzhledem k aktuálním problémům obcí
se nabízí např. spolupráce při realizaci dotačních projektů škol (zvyšování kvality ve vzdělávání,
společné psychologické a kariérní poradenství), součinnost při nakládání s bioodpadem (sdílení
kompostáren) nebo výraznější zapojení obcí do komunitního plánování sociálních služeb. Tyto návrhy
budou součástí připravované strategie meziobecní spolupráce, kam se mohou zapojit všechny obce
i jejich občané se svými náměty a připomínkami.
Na setkání představitelů obcí židlochovického regionu dne 10. června 2014 byl vybrán další tematický
okruh meziobecní spolupráce – prorodinná politika. Jedná se o téma průřezové a aktuální pro všechny
obce, netýká se jen podpory rodin s malými dětmi, ale i možnosti zapojení seniorů do dění v obci,
prevence kriminality, dopravní bezpečnosti, podpory smysluplného trávení volného času apod.
Více informací poskytne koordinátorka projektu Lucie Kubalíková ([email protected],
tel. 734 352 329), případně lze navštívit webovou stránku www.obcesobe.cz, kde jsou uvedeny i příklady
dobré praxe.
Lucie Kubalíková
Webový projekt informuje o aktuálním dění na Židlochovicku
Již od roku 2012 provozujeme portál
www.regionzidlochovicko.cz, na kterém se
snažíme informovat o všem, co se v tomto
regionu děje. Snažíme se publikovat to
nejdůležitější – od nejnovějších zpráv přes
kulturní události až po sport a politiku. Portál
není zaměřen na specifické téma, a proto si
na něm každý najde něco zajímavého. Kromě
toho máme i několik dalších portálů z okolí Brna.
Denně aktualizujeme databázi zaměstnání
a brigád na Židlochovicku. Zdarma nabízíme
možnost vložit inzerát a firmy se mohou
bezplatně zaregistrovat v nejobsáhlejším
katalogu v regionu. Pořadatelé a organizátoři
u nás mohou zveřejnit pozvánky na své akce.
Portál denně navštěvuje 50 pravidelných
čtenářů.
Nabídka spolupráce
Pořadatelům akcí či firmám je určena nabídka
reklamní spolupráce či mediálního partnerství.
Svou reklamu můžete cílit na daný region, aby ji
viděla jen cílová skupina zákazníků, anebo
můžete své služby propagovat na vybraných
portálech, klidně i na všech dvanácti. Vzhledem
k tomu, že má náš portál vysokou návštěvnost,
můžeme zaručit, že se články dostanou
k mnoha lidem vybraného regionu.
Všechny
portály
jsou
úzce
provázány
s Facebookem. Články pravidelně publikujeme
na našich facebookových stránkách, navíc si
naši čtenáři mohou sami „lajknout“ vybrané
články. Ty se potom zobrazí i jejich přátelům.
Náš facebookový profil má téměř 300 fanoušků.
Čtenáři navíc pravidelně soutěží o hodnotné
ceny. Například náš článek se soutěží o lístky
na festival vína na Pohořelicku zhlédlo
za několik málo dní kolem 700 čtenářů.
Naší prioritou je vaše spokojenost, ať už jste
naším čtenářem, inzerentem či partnerem.
S každým
zájemcem
o
spolupráci
komunikujeme individuálně a rádi splníme vaše
požadavky.
Věra Sychrová
5
ZEMOS, a. s. – Živočišná výroba
V dobách před kolektivizací byl dobytek téměř v každém stavení, ke kterému patřila půda. Krávy
se používaly mimo produkce mléka a masa také k tahu. Tahaly nejen povozy, ale také různá nářadí
na poli. Mléko se pochopitelně získávalo ručním dojením.
Po založení JZD v Nosislavi v roce 1951 byla jako první hospodářská budova postavena
drůbežárna o kapacitě 150 kusů drůbeže. V roce 1953 došlo k rozšíření kapacity drůbežárny na 500
kusů a ke stavbě kravína. V roce 1955 byla zahájena stavba kravína Na Přídancích, která však byla
dokončena až v roce 1957. Po dokončení bylo ve stáji umístěno 108 kusů dobytka, časem se však počet
dobytka zvýšil. Od roku 1959 byl dobytek ustájen i v novém kravíně a vepříně Donava. Celkový počet
hospodářských zvířat v té době byl 837 kusů skotu, 1218 prasat, 1713 kusů drůbeže a 54 koní.
Výstavba dalších stájí probíhala Na Přídancích od roku 1964, od roku 1966 i výstavba výkrmny prasat
pro 1200 kusů. V roce 1974 došlo ke sloučení JZD Nosislav, Velké Němčice a Křepice a vzniklo tak
JZD Osvobození. V té době byla živočišná výroba velice rozmanitá jak co do druhů chovaných zvířat,
tak také způsobu ustájení, technologií. Většina prací byla prováděna ručně, za každého ročního období,
za každého počasí. Postupně dochází ke specializaci, krávy se přesunují do velkokapacitních kravínů, je
vybudován společný zemědělský podnik na výkrm vepřů JAVE…
1971 – užitkovost na jednu dojnici a rok 2400 litrů mléka, jedné prasnici se narodilo 18 selátek za rok
(rodí v průměru dvakrát do roka), býk přirůstal 0,75 kg denně, prase přibralo tehdy 0,5 kg denně.
2014 – prase ve výkrmu přirůstá denně 1,0 kg, býk ve výkrmu 1,2 kg denně. Prasnici se za rok narodí
kolem 30 selat. Jedna dojnice ve Velkých Němčicích nadojí za rok 8000 litrů mléka, v Uherčicích
9000 litrů mléka za rok.
Z desítek chovaných kusů v dobách minulých se staly stovky až tisíce. K dnešnímu dni lze počítat
na obou střediscích přibližně 620 telátek, 740 jalovic, 1160 krav a 260 býků. Tedy 2780 kusů hovězího
dobytka. Převratným se stal způsob ustájení. Od domestikace skotu až po devadesátá léta minulého
století byly dojené krávy upoutány na řetězech. Na konci minulého století se však i v naší republice mění
filozofie chovu skotu, jeho ustájení. Jsou provedeny rekonstrukce stájí, zvířata se v nich pohybují
naprosto volně, odstraňují se okna, celé stáje se otvírají, aby byl všude dostatek vzduchu, za dojením si
dojnice jdou na dojírnu. Trendem je tzv. welfare neboli pohoda zvířat. Té se podřizuje veškeré úsilí,
protože jedině spokojené zvíře je schopno naplno využít to, co je mu geneticky dáno.
Genetika.
S otevřením hranic se otevřely možnosti
pro využití šlechtění z celého světa. Na farmě
ve Velkých Němčicích a Nosislavi jsme se dali
cestou využití kombinované užitkovosti,
tj. získávání nejen mléka, ale i masa, a začali
využívat genetiku francouzského plemene
montbéliarde. V Nosislavi na kopci je ustájeno
přibližně 350 kusů jalovic tohoto plemene,
které se ve Francii využívá nejen na mléko pro
výrobu tamních sýrů, ale také na produkci
hovězího masa. V minulosti to bylo tak, že
na to, aby byla jalovice březí (gravidní)
a mohlo se jí narodit tele, musela k býkovi.
Teprve až se takové jalovici narodí telátko,
stává se z ní kráva. No a takový plemenný
býk, to nebyl žádný drobeček, vážil obvykle něco přes jednu tunu, samotný akt připuštění nebyl také
úplně bez rizika, protože byl jeden býk pro více plemenic, existovalo reálné riziko přenosu různých
chorob. A jak je to dnes? Prohlédnete si v katalogu nabídku desítek až stovek býků. Jak vypadají, jaké je
jejich potomstvo, kolik která kravka po kterém býkovi dojí, býček přirůstá, a objednáte si. Co? No přece
inseminační dávku. Nebo rovnou několik. Chováme přece 350 jaloviček a všechny chtějí být březí.
Od jednoho býka lze získat inseminační dávku odběrem „uměle“ a naředěním vyrobit až několik tisíc
takových dávek. Ty se zamrazí a v lázni tekutého dusíku při teplotě minus 196°C vydrží několik let. Tak
se přivezou z Francie do Nosislavi a tady čekají, až se u jalovice dostaví říje (potřeba se teď hned
rozmnožovat), přijde zootechnik, který má na tyto věci patřičný kurz, vyhodnotí oprávněnost potřeby
plemenice, vybere pro ni vhodného partnera (k tomu má počítačový program) a sám inseminační dávku
rozmrazí a umístí tam, kam je to správně. Pro ilustraci: inseminační dávka má velikost náplně
do propisovací tužky. Pro kravičku i zootechnika je to bezpečné, praktické a velice účinné. Jen ten
prožitek je ten tam. Kdysi musel projít Napoleonův voják půl Evropy za dlouhé měsíce, aby tu po něm
„něco“ zůstalo, dnes odešlete e-mail s objednávkou a za devět měsíců po inseminaci (kráva je březí
6
stejně dlouho jako člověk) tu máme francouzské telátko. Bude to buď jalovička, z které nám vyroste
dojnice nebo býček, který se bude vykrmovat. Ale to je opět dlouhá cesta, na kterou vás, milí čtenáři,
pozvu do příštího čísla, ve kterém vám představíme telátka.
Jak bylo napsáno na začátku, skoro v každém stavení byla kdysi hospodářská zvířata. Pro děti,
které vedle nich vyrůstaly, to bylo naprosto samozřejmé. Jako je dnes samozřejmostí počítač v každé
domácnosti. Proto chceme dětem z okolí ukázat, že zvířata zůstala stejná, jen jejich chov je jiný,
řekněme moderní. Pokud by vaše dítko školou povinné mělo zájem vidět víc z naší farmy, samozřejmě
vás, případně školu či školku provedeme provozem, stačí dohodnout termín návštěvy.
Ivana Paulíková,
vedoucí živočišné výroby, ZEMOS, a. s.
Pamětníci vzpomínají na pamětníky
Letos vzpomínáme 100. výročí od zahájení světové války, která byla do té doby nejhorším válečným
střetem. Navíc žel později musela nést ještě označení „první“. Žádní pamětníci již nežijí, proto nám
zůstává jako zdroj v ústní tradici jen vzpomínání pamětníků na pamětníky.
Na pana Františka Střídeckého (7. června 1900 až 5. prosince 1981) vzpomeneme výňatky z jeho
„Zápisníku rodinného“ s laskavým svolením jeho syna Františka Střídeckého z Prostějova. Trošku tím
vybočíme ze seriálového sepisování ústní tradice, ale s potěšením, že se zachovávají zápisníky a jiné
listiny po našich předcích.
O velké válce si pan Střídecký zapsal (přepisujeme s pravopisnými úpravami, styl textu je ale
ponechán):
Sotva jsem trošku vyrostl, nastaly mně časy zlé, nastala světová válka… Neměl jsem já čtrnáct roků,
musel jsem kosu brat, a tak každodenní chleba musel si dobývat. Vojna dále zuřila, každý do 42 let
musel k odvodu v květnu 1915, a kdo byl odveden, musil bojovat. Vystrojil jsem svého otce, sám jsem
musel pracovat. (Otec odešel 15. května 1915 do Vídně a odtud do Budapešti do továrny až do konce
války, 2. listopadu 1918 se navrátil domů.)
…Šel jsem do Brna na dráhu v domnění, že nebudu muset rukovat, ale přišel čas a den 28. leden (1918,
pozn. redakce), kdy jsem musel k odvodu, a jelikož nám sdělili, že nás nesmí reklamovat, náš ročník
tedy, jsem musel 6. února odjet do Znojma a odtud druhý den do Vídně k 24. pluku do 10. okresu
a odtud 4. června do Italie do Gasasoly (?). Odtud jsme se stěhovali 14. července 1918 do Moggio
Udinese, odtud do Prato di Rezia, odtud do Via.gniva (nesrozumitelné, pozn. redakce) a odtud na kopec
Garnica, kde bylo asi poutní místo, neboť tam byl kostel sám o samotě, ale úplně rozbit: známka, že
tudy šla linie válečná, granátu všudy plno v trávě a pušek, ale žádná neměla závěr, tedy ku střelbě
neschopné. Většinou byly italské, území bylo italské, 120 km od bývalých hranic rakousko-uherských.
Tam plynul život jednotvárně, zlé to nebylo, ale hlad jsme přece měli, do uzených ryb se nikomu
nechtělo – těch jsme měli dost, poněvadž to nikdo nechtěl, ale jiného ne. Tak jsme žili bezstarostně, až
přišel 12. říjen, který nám vše zelené změnil v bílé, napadlo nám sněhu a my jsme z polovice bosí v tom
chodili dva dny, až přišel rozkaz, že máme odjet odtud do Tarčenta (Tarcenta), asi jednu hodinu
od známého Udine, a tam jsme byli dáni na krmík k maďarské divizi a 1. listopadu prý půjdeme
do fronty. No – šli jsme ale domů.
V Tarčentě jsem poznal fíkové stromy, jedlé kaštany a mnoho jiných věcí, které jsem dříve neviděl. Tam
jsme chodili jedna část na práci do továrny na hedvábí – ne pracovat, ale odklízet stroje a vozit
na nádraží; a druhá část chodila na stráž na nádraží. Já jsem přišel k té části, co byla pro stráž. Když
stojíme stráž 28., jedou vlaky plné vojska domů, ponejvíce Češi, a volají na nás: „Zahoďte to a pojeďte
dom.“ My se na ně dívali, co se děje, ale věřit se nám tomu nechtělo, ač jsme nějaké zprávy měli.
Ale šli jsme domů taky, 29. října, pochodem do Gemony. Tam jsme vyrabovali, co kde se dalo, každý
hleděl obut a obléct, a pak večeře a hned potom dál. Pak jsme přišli do Pontáflu – Ponteba a tu se nás
pár sebralo, že my již pěšky nepůjdem, že pojedem vlakem. Tak čekáme na vlak, ale ten byl přeplněný,
ale přeci jsme místo našli aspoň na střeše, jen když se jelo dom. Přijeli jsme do Vídně a tam byla velká
prohlídka: co kdo vezl, vše jim musel dát a jen to, co měl na sobě, s tím mohl jet dál. Pak jsme přijeli
do Břeclavi a zase prohlídka, ale tu již každý s radostí dal, co ještě měl, neboť to dával svým a sobě, své
vlasti osvobozené. Po prohlídce již každý spěchal k vlaku, aby mohl co nejdřív být doma.
Dne 15. června 1918 jsme poslouchali… ofenzivu na Piavě, slyšeli jsme houkání děl, praskání granátů,
když se roztrhl, byla velká záře červená, což bylo zdaleka viděti. Povídali jsme si: dobře, že tam nejsme,
ale jistě se toho dočkáme, což se nám nestalo. Dočkali jsme se ale odchodu domů, což bylo lepší než
do fronty. Domů jsem přišel 3. listopadu. 18. ráno a odpoledne jsem šel ryt řepu, pomoct rodičům. Rylo
se za krky na nivě za Zeleňákem a pak jsem rodičům pomáhal vše ostatní dokončit…
Vladimír Svoboda
7
Historie domu č. p. 119
Ráda bych se s vámi podělila o informace, které jsem získala při probírání starých fotografií a dotváření
kroniky rodiny Mikuláškovy.
Dům č. p. 119 se nachází v čele ulice Ševcovské, nad poštou na „staré silnici“, na ulici Komenského.
Bohužel nevím, jak původní dům vypadal a v jakém roce byl postaven. Prapraděd Pavel Mikulášek,
obchodník v Nosislavi v č. p. 243, dostal stavební povolení v roce 1903 ke stavbě nového domu
na pozemku původních domků č. 119 a 236, téhož roku byl vypracován plán domu. Jeho syn Pavel si
vzal za manželku Arnoštku v roce 1904. Pavel st. a jeho žena Eleonora v roce 1905 pozemek synovi
prodali. Dům byl patrně postaven v tomto roce.
Pavel ml. založil první
poštovní úřad v Nosislavi
zřejmě ještě ve svém
rodném domě č. p. 243.
Zkoušku poštovní služby
složil v roce 1901, zmocněn
k samostatnému vedení
tohoto úřadu byl téhož roku,
pošta
byla
v
provozu
od 16. února 1901, poté se
úřad přesunul do č. p. 119.
Arnoštka si v přízemí domu
č. 119 zřídila obchod. Pavel
měl poštovní úřad mezi
obchodem a průjezdem. Zde
byla přepážka a na poštu se
chodilo vraty. Dodnes se této
místnosti říká „na poště“, nyní je zde kuchyně.
Zajímavostí domu je, že levé okno v patře bývalo jen namalované. Výloha je patrně z druhé poloviny
19. století. Je dovezena z Brna v době, kdy se městské centrum renovovalo. Původně na jejích sloupech
byly mušle, bohužel ve velmi špatném stavu. Jelikož byl prapraděd řezbář a truhlář, patrně je jeho prací
„vitrážové okénko“ v chodbě, také s motivem mušle. K němu patří i současná knihovna v obchodě.
V září 1932 byl vytvořen situační nákres benzinového čerpadla před obchodem, které bylo postaveno
zřejmě téhož roku.
Arnoštčin obchod se smíšeným zbožím měl sortiment opravdu různorodý. Od vchodu, kde bývaly lítací
dveře, byla nalevo pokladna s galanterií, dále tzv. krátké zboží, tj. látky, šátky, zástěry, papuče valašky,
pletené zboží (kamaše a ponožky ze Studené, kde si dědeček Jaroslav našel jakožto obchodní cestující
i babičku Vlastu). Dále zde byla prosklená skříňka s dárkovým zbožím, papírnictví, naproti vchodu
koření, mouka, káva a váha. Následoval petrolej, hlinky, mazací tuky, oleje, nože a další železářské
zboží. Také se zde prodávaly kyselé okurky, marmelády, zelí (v betonových kádích dnešní dílny a dvorku
se šlapalo zelí), rybí saláty vlastní výroby, alkohol, cukrovinky, čokoláda, rohlíky, jidáše na Velikonoce,
tvarůžky, máslo. Neprodávalo se v té době mléko, vejce, maso ani chléb. Jezdívali obchodní cestující, se
kterými se vytvářela objednávka. Zboží se dováželo přímo z fabrik dráhou do Židlochovic, s měsíční
splatností faktur. Večer do nočních hodin byla v rodině obchodníka další práce – lepily se potravinové
lístky (od roku 1939), navažovalo zboží, i děti musely pomáhat. Zboží přicházelo ve velkých baleních
a odvažovalo se do balicího papíru. Káva se kupovala zelená a pražila se v obchodě. Zachovaly se
pytlíky na kávu různých velikostí a barev (pravděpodobně z let před 1. světovou válkou, nejpozději
ze začátku 30. let minulého století) – s textem „Dnes a denně každý den, od Mikulášků káva jen. Naše
káva v soutěži vždycky zvítězí.“.
Na regálech bývaly po stranách desetimístné písmenné šifry, které odkazovaly k ceně zboží. U průchodu
mezi obchodem a poštou bývaly točité železné schody do skladu v 1. patře o rozloze cca 150 m2.
Bydlelo se v zadních místnostech o celkové výměře cca 45 m2. Z toho v místnůstce pozdější uhlárny
o rozloze 10 m2 žila v podnájmu důchodkyně paní učitelka Sedlová se svým manželem.
Dědeček Jaroslav od matky obchod převzal v roce 1940, živnostenský list měl pozastaven
31. března 1951. V roce 1945 byl obchod vyrabovaný ruským vojskem, v roce 1951 byl zavřen, zboží
zkonfiskováno a nabídnuto za něj cca 150 korun. Prostory mezi původní poštou s vedlejší místností
a obchodem byly neprostupně uzavřeny. Raritou při obnovení průchodů byla odpadní roura z patra
uprostřed dveří a nález krabičky s cca stoletými neporušenými vinnými kvasinkami. Obchod dále vedla
Jednota, otevřela zde látky – oděvy, později průmyslové zboží.
8
Obchodní prostory byly navráceny do vlastnictví dceři Jaroslava a Vlasty Mikuláškových, Haně
Šimonové, v roce 1989. Byly pronajímány jako smíšené zboží, potraviny (ovoce – zelenina a konzum),
second hand a soukromá posilovna.
Dcera Hany Diana prostory zrekonstruovala na přelomu let 2013 a 2014. Nyní v nich naleznete obchod
Dobroty u Mikulášků, kde jsme s nejvyšší péčí a úctou k našim předkům a jejich umu zachovaly
a veřejnosti zpřístupnily, co jen bylo možné. Data tohoto článku jsou většinou z listin, které se zachovaly.
V případě zájmu vám můžeme zapůjčit kroniku Mikulášků, kde tyto a další zajímavosti naleznete.
Kroniku založil Jaroslav po úmrtí svého otce. Mimo vzpomínky a kondolence k jeho úmrtí však v této
činnosti dále nepokračoval. Doplnily jsme
kroniku texty a dochovanými dokumenty.
Za zmínku stojí např. kopie zakládacích listin
pošty, báseň Vlasty Javořické k úmrtí
babiččiny sestry Věry Klímové nebo
dědečkova
korespondence
s
paní
prezidentovou Benešovou po tragickém
úmrtí jeho syna Daniela.
Srdečně chci poděkovat za trpělivé
konzultace
pamětníkům,
manželům
Vlastimilu a Ludmile Dobrovolným. Paní
Ludmila v obchodě u Mikulášků pracovala
v letech 1945–1951.
Ester Jochmanová
Působivá vzpomínka
Jsou významná výročí, která snadno přehlédneme, jdou jaksi mimo nás. Sice je vnímáme, ale
nevěnujeme jim větší pozornost, netýkají se nás.
Nepřehlédnutelným výročím se stala vzpomínka na sarajevský atentát, jehož stoleté výročí připadlo
na 28. června letošního roku. Tehdy před sto lety ukončily výstřely život následníka trůnu Františka
Ferdinanda a jeho manželky Žofie. Událost
otřásla natolik Rakousko-Uherskem, že
habsburský císař František Josef vyhlásil
o měsíc později válku Srbsku. Nikdo netušil,
že konflikt přeroste ve válku, které se
postupně zúčastní 39 států, nikdo netušil, že
válka si vyžádá deset milionů mrtvých. Není
obce, která by neměla své mrtvé, pomníky
obětí jsou rozsety po celé Evropě.
Zúčastnil jsem se pietní vzpomínky, která
probíhala v Nosislavi. Před pomníkem padlých
u katolického kostela promluvil farář církve
evangelické Ondřej Macek, před evangelickým
kostelem u pomníku dalších nosislavských
padlých katolický farář Pawel Cebula.
Duchovní obou církví spolu se zúčastněnými
občany věnovali padlým obětem modlitbu.
Akci podpořil starosta Pavel Fröhlich, zejména
jako muzikant hlasem vedl zpěv hymny
v původní československé verzi.
V sousedních Hrušovanech ve stejný den byla
za oběti velké války sloužena polní mše.
Pro mě působivý dojem z Nosislavi byl týž
večer ještě umocněn. V televizi jsem sledoval
koncert vídeňských filharmoniků, který byl
přímým přenosem ze sarajevské radnice a jemuž byl také přítomen současný spolkový prezident
Rakouska Heinz Fischer. Podmanivá hudba se střídavě prolínala s dobovými událostmi připomínajícími
průběh atentátu i velké války. Koncert byl ukončen Beethovenovou Ódou na radost, která je evropskou
hymnou.
Bylo to pro mne dojemné a důstojné ukončení svátečního dne.
Karel Vavřík
9
Tereza Říčanová
Tereza Říčanová se narodila v roce 1974.
Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou
školu
v Praze
a
Vysokou
školu
uměleckoprůmyslovou v Praze, obor ilustrace
a grafika
u
prof.
Jiřího
Šalamouna.
V devadesátých letech cestovala na Sibiři
a v Turecku.
Přivdala se do staré evangelické rodiny Říčanů,
chodí do kostela v Moravči. Od roku 1998 žije
na statku v Mezné u Pelhřimova, kde se věnuje
volné tvorbě, pěti dětem a hospodářství (osel,
kůň, dvě čubičky, slepice, včely, dříve kozy,
ovce). Několik let učila na Střední umělecké
škole grafické v Jihlavě, a pak pracovala
v zámku panů z Říčan v Muzeu Vysočiny
Pelhřimov. Kromě volné tvorby je například
autorkou orientačních piktogramů v Městské
knihovně v Praze.
Ilustrovala
a
vytvořila
několik
knih
v nakladatelství Baobab, které získaly ocenění
Nejkrásnější kniha ČR či Zlatá stuha. Její
obrazové
album
Noemova
archa
bylo
nominováno na cenu Magnesia Litera.
Proč píšete?
Píšu jako doplnění obrazu, rozhodně bych
řekla, že spíš kreslím, než píšu. Ilustrace je
osvětlení slova obrazem, můj postup je opačný,
spíš osvětluju ilustraci textem. Nejdřív ale je
příběh, ten vidím v obrazech, které pak umím
popsat, vysvětlit. Texty mi dávají dost práce
a psaní je pro mne těžší než kreslení. Ideální by
byla fúze kreslení a zpívání. Ale přece tu práci
se slovem mám ráda.
Proč tvoříte knihy, tedy fúzi textu a obrazu,
a nevěnujete se jen vlastní volné tvorbě?
Text k obrazům mi tak nějak sám
naskakuje do hlavy. Někdy se mu bráním
a nevšímám si ho, někdy ho používám. Takhle
jsem to měla již odedávna. Dost mne překvapilo,
že to jiní tak nemají.
Vybrala jste si pro svoji předposlední knížku
biblické téma.
Jdu na to v podstatě vědecky. Já jsem si
to nejdřív četla v bibli, pak konzultovala
s různýma teologickýma osobnostma, jak by se
to dalo vysvětlit. Nejdřív dospělejm, pak dětem.
Hodím to do kompjůtru (jako do sebe), nechám
to na sebe působit a pak se do toho teprve
pustím. Celý poselství Noemovy archy je vlastně
dost štiplavý. Třeba postava anděla, který vybírá
zvířata, která na archu vezme. Jseš ta, která
chce bejt na lodi? Cpala by ses tam? Jak
10
bychom v tomhle příběhu obstáli my? Děti to
možná vidí jinak: Je to o mně, já jsem na lodi.
Málokoho napadne, že třeba všichni jeho
kámoši by zůstali ale mimo. Tahle knížka otevírá
tolik otázek. Je třeba je nakousnout, ale zároveň
asi děti uklidnit, že to bylo už hrozně dávno. Já
svým dětem vždycky říkám, že to bylo tak
dávno, že jsem ani já nebyla na světě.
Proč Noemova archa nevyhrála Magnesii
Literu?
Abych tam nemusela lézt na to pódium
a aby celý národ nemusel vidět, že mám tlustší
a kratší nohy než Geislerová ...
Hudba v kostele
Když se kdysi člověk poprvé umělecky projevil, týkalo se to boha. A když pak chtěl umění zaznamenat,
nejdřív to provedl právě s náboženským repertoárem. Za mnohé z příkladů lze zmínit nejstarší českou
dochovanou píseň: je to píseň duchovní, Hospodine, pomiluj ny neboli Pane, smiluj se (Kyrie eleison).
V budoucnosti pak byly v díle jakéhokoliv skladatele základem právě duchovní skladby, nejčastěji mše.
Proto mi přijde logické, když se koncerty takzvané vážné hudby konají v kostelech, jsou to místa, díky
kterým se evropská hudba formovala (a to dříve, než přišlo divadlo a koncertní sály). Navíc – dnes je to
snad jediný způsob, jak nezávazně a nenásilně pozvat lidi různých vyznání i bez vyznání ze širokého
okolí do jakéhokoliv kostela. V tom nosislavském evangelickém se na přelomu jara a léta nabízelo
několik hudebních programů – theorba uváděla vernisáž výstavy Marie Plotěné, v červnu koncertoval
Brněnský ekumenický sbor, česká varhanice Hana Bartošová s americkou hobojistkou Kristen Cooper
a v červenci doprovázel bohoslužby chrámový žesťový soubor Consonare doplněný o významné
nosislavské posily z řad členů naší dechové kapely.
Asi s posluchačsky i interpretačně nejnáročnějším programem vystoupil zmiňovaný Brněnský
ekumenický sbor. V jeho repertoáru převládají sborové skladby z období renesance a baroka, z období,
která se vyznačují dost odlišným hudebním jazykem, než jaký jsme dnes zvyklí poslouchat. Jedná se
o vokální polyfonii, řečeno jednoduše – většinou se pouze zpívá a máme pocit, že se hlasy tak nějak
proplétají. Ale je to krásné! Brněnský ekumenický sbor, sbor amatérský, umí polyfonii interpretovat – zní
čistě (a to není samozřejmé) a zpěváci, ač jich není a nemá být mnoho, působí sebejistě. Svůj program
do Nosislavi na 1. června navíc sestavil jako bohoslužbu či mši, rámcem koncertu byla Missa brevis
renesančního Giovanniho Pierluigiho da Palestrina, mezi jednotlivé části ordinaria byly vloženy latinské
a německojazyčné duchovní písně (ty byly zpívány v českém překladu), biblické zamyšlení
a instrumentální intermezzo. Pro mě byla vrcholem koncertu kantáta Heinricha Schütze Farizeus
a celník. Bas neboli farizeus se až komicky chvástal, jak je zbožný, jak plní všechna přikázání a že není
proboha tak odporný jako opodál stojící celník. Tenor coby celník se naléhavě kaje, nad barvitými
vychloubačnými verši farizeovými zní pouze jeho „Bože, smiluj se“. Ať znáte to podobenství či ne, je
jasné, kdo sám sebe vidí realisticky, kdo ví, že není bez chyby. Ten taky bude vzat na milost…
Na závěr koncertu pak zazněly skladby pro dnešního posluchače srozumitelnější – Bachova kantáta
Jesu, meine Freude a píseň Adama Václava Michny z Otradovic Buď Bohu všechna chvála čest
(s textem současného Luďka Rejchrta). Tu zazpíval sbor i se svými posluchači, byla to píseň
na odchodnou, prostě když je konec bohoslužeb. Taky se nijak extra dlouho netleskalo, nevyvolával se
přídavek, nekřičelo se bravo, ale člověku bylo dobře.
Vážné a té staré hudbě sluší kostel. Folklor, tedy projev lidový a původně neurčený k zaznamenávání
(to až romantičtí sběratelé začali chodit po dědinách), patří do ulic. Může to být někdy i naopak anebo
úplně jinak, ale v Nosislavi to takhle funguje dobře. Jako se každý rok děkuje stárkům za hody,
děkujeme i těm, kteří nás zvou do kostela na kulturu trochu jiného ražení.
Lenka Dobrovolná
Okénko KSŠK (Komise sociální, školská a kulturní)
Cestopisné povídání Nikaragua 2014
Myslím, že není třeba znovu představovat
dr. Lukáše Nevěděla a jeho cestu
do Nikaraguy, neboť rozhovor na toto téma
jste si mohli přečíst již v minulém čísle
Nosislavského zpravodaje. Jen chci
vzpomenout jedno nedělní odpoledne, kdy
jsme
vše
mohli
slyšet
naživo
a s promítáním fotografií z cesty. Lukáš
začal informacemi o zemi, které se
přednáška týkala, dále už následovala
cesta, pobyt a výlety. Poznali jsme jiný
svět. Těžko něco srovnávat, když tam je
vše jinak než tady. Ale i tak jsme tu a tam
zaslechli i přepočet na naše peníze, když
nám přednášející popisoval, kolik to či ono stojí. Do kulturního centra 8. června 2014 sice přišly jen asi
dvě desítky diváků/posluchačů, ale i tak věřím, že to stálo za to. Třeba to byla první vlaštovka cestopisů
v Nosislavi. Toto odvětví kultury zde není moc zažité, ale i přesto si dr. Lukáš Nevěděl dal tu práci
a přednášku připravil. Díky za ni!
Martin Burian, předseda KSŠK
11
Den dětí s myslivci
Po loňské premiéře a kladném ohlasu bylo už docela snadné dát znovu dohromady dvě organizace
a zopakovat jednu pěknou akci. Ráno v pátek 13. června 2014 se žáci místní základní školy sešli
v obvyklou
dobu,
jen s sebou tentokrát nemuseli mít
aktovku s učením.
Jako první je čekal
tak trochu tělovýchovný úkol: pěší
přesun na místní
střelnici. Tam už si
pro ně pánové
z mysliveckého
sdružení připravili
několik
dalších
vzdělávacích
i
praktických úkolů.
Žáci byli rozděleni
do skupin a postupně se střídali
na
stanovištích.
Na závěr všechny
zúčastněné čekal pamětní diplom, oběd a malá pozornost od pořadatelů. Tak vypadal jeden
předprázdninový školní den v Nosislavi. Snad se tato akce udrží i nadále. Snad v dětech zanechala
dobré vzpomínky a užily si ji. Snad budou mít i větší vztah k přírodě než k počítačům...
Všem díky za spolupráci a školákům přejeme hezké prázdniny!
Martin Burian, KSŠK a MS Nosislav
Den dětí za mostem
Rok utekl jako voda a zase přišel den věnovaný
především dětem. S organizací nám opět pomohli
Hasiči Nosislav, Volné sdružení rodičů, stárci i několik
dobrovolníků. Nemalým dílem se na zdaru a kvalitě
akce podíleli i sponzoři. Již tradičně mezi ně patří
firma Libora Brabce – Strojrent, dále Oknium,
Řeznictví Janíček a Čupa, Relax Bellenos (Zbořilovi),
Kopírovací stroje Knesl, Voda topení plyn a servis
bazénů Petr Bartušek, Smíšené zboží Ilona, Czech
Trailers (Sokolovi), rodina Crhákova. Všem patří velký
dík od nás pořadatelů za podporu. Od dětí jim (i nám)
pak byly odměnou spokojené a nadšené tváře, ať už
při plnění soutěžních úkolů nebo jen při rozbalení
dárkového balíčku, který každé dítě na závěr dne
obdrželo spolu s diplomem. Zpestřením odpoledne
7. června 2014 byl nepřehlédnutelný skákací hrad. Jeho stěny se nepřestávaly otřásat pod nárazy
neúnavných dětí celé hodiny. Neutuchající fronta byla i u malování na obličej či u „tetovacího studia“
pana Zdenka Peterky. Jako v minulých letech i tentokrát jsme viděli ukázku výcviku policejních psů, se
kterými přijel Vojta Konečný z kynologického klubu Nero Křepice. Mezi jeho psy byl i Marco, kterého jste
možná někdy zahlédli i v televizních krimi zprávách. Zblízka bylo možno tento den vidět i motorový
paraglajd. Pro všechny už byl připraven táborák, ale jelikož bylo takové horko, neměly děti ani tak chuť
na špekáček, jako spíš na něco osvěžujícího. Už nějakou dobu předem žadonily o zopakování loňské
hasičské sprchy, a tak bylo jejich přání vyslyšeno. Tento kousek se dokonce v následném týdnu dostal
i do Diváckých zpráv! Dokonalou tečkou za osvěžením byl chlazený meloun a ledňáčky pro všechny.
Pro nás coby pořadatele utekl ten den rychle – chystat, rozdávat, vypisovat, fotit, točit, hlídat... Každý
dělal něco a někteří i více věcí najednou. Když si ale představím ten areál za mostem, kde se to hemžilo
spokojenými nasycenými dětmi, příjemně se usmívajícími rodiči a několika kolemjdoucími, vidím další
vydařenou akci. Ještě jednou tedy děkuji všem pořadatelům a sponzorům, bez kterých by toto vše šlo
jen těžko uskutečnit. Díky!
Martin Burian, předseda KSŠK
12
Jen tak táborák
Už z nadpisu tohoto článku, který koresponduje s názvem
akce, vám musí být jasné, že nešlo o nic velkého. I když jak
se to vezme... Co do přípravy a nákladů to byla sranda.
Z dětského dne nám zbyly nějaké špekáčky, hořčice, kečup
a pití. A tak jsme se domluvili, že maso každý uložíme
u sebe v mrazáku a naplánujeme táborák pro všechny, ať se
to sní. V pátek 20. června 2014 už se jen dokoupily chleby,
připravil oheň a opíkadla. Nepřišlo sice tolik lidí, jako bývá
na pálení čarodějnic, ale aspoň jsme nemuseli sníst všechno
sami. Hlavní je, že se umíme bavit i bez televize. Lidé by se
měli scházet a bavit se spolu. A tady se to, myslím, i když
v menším počtu, povedlo. Jménem naší komise dovolte, abych vám všem popřál hezké léto a příjemné
zážitky!
Martin Burian, předseda KSŠK
Mladí hasiči pomáhají přírodě
V rámci kroužku mladých hasičů jsme 8. května
s dětmi vyšli na pomoc přírodě. Když jsem v daný
čas dorazil k hasičské zbrojnici, nemohl jsem uvěřit,
kolik dětí a ochotných rodičů přišlo podat pomocnou
ruku.
Příchozích 16 dětí jsme rozdělili na dvě skupiny
a vyrazili jsme na místa, která nám pan hajný
předem ukázal. Každá skupinka dostala do rukou
pytle na odpadky a ochotně je plnila nahromaděným
odpadem (viz foto). Dohromady čtrnáct pytlů jsme
naplnili plastovými láhvemi, sklem, kartony, igelity
a dalším odpadem, a to za pouhé zhruba dvě
hodiny. Některé pak odvezl pan hajný a některé
přišly do sběrného dvora v Nosislavi.
Myslím, že tato akce byla velice vydařená, bylo
krásné počasí a děti si odnesly jak ponaučení, že odpadky patří do koše, tak náležitou odměnu
v podobě zmrzliny a vystřihovánek.
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným, a to nejen dětem, ale i rodičům, za pomoc s organizací
a samotným úklidem. Snad se i ostatní poučí ze svých chyb, budou přírodě spíše pomáhat nežli škodit
a budou ji mít rádi takovou, jaká by měla být. Čistá!
Michal Nádeníček
Putování po sklepech nosislavských
Vážení čtenáři, detail z fotografie otištěné v minulém čísle
zpravodaje patří sklepu na ulici Masarykova. Shodou
okolností se nachází hned vedle sklepa pana Rubeše,
o kterém jsme psali minule. Hospodaří zde pan Jaromír
Richter se synem z Velkých Němčic.
Sklep vlastnila rodina Kušlova. Patřil k domu na Masarykově
ulici č. p. 210 (Čechovi). Dříve sloužil i jako hospodářský
sklep k uskladnění potravin. Dále sklep užíval a dělal zde
víno pan Jaroslav Svoboda i jeho syn Petr. Nynější majitel,
pan Richter, sklep koupil asi před čtrnácti lety od paní
Hřebíčkové, roz. Kušlové.
O rekonstrukcích sklepů na této straně ulice jsme obsáhle
psali
již
v minulém
příspěvku. Sklípek je krásně opravený a to nejen z venku. Přála bych
vám vidět jej i zevnitř. Slouží nyní k uskladnění vína a uložení
archivních vzorků. Děkuji za možnost „okouknout“ další sklep a přeji
mnoho sil, elánu a plný sklípek výborného vína!
Libuše Konopíková
A nyní opět otázka: Víte, kde se nachází sklep, ke kterému patří detail
na následující fotografii?
13
Společenská kronika
Dne 15. května 2014 se narodil Filip Loskot,
rodiče Alena a ing. Roman Loskotovi, Masarykova 420, Nosislav.
Pokud máte zájem, aby narození Vašeho děťátka, Vaše životní jubileum či oznámení
o úmrtí blízkého člověka bylo oznámeno v Nosislavském zpravodaji, je potřeba
na úřadu městyse podepsat souhlas se zveřejněním osobních údajů.
Další činnost úřadu městyse (fotografie z dokončených akcí - článek na straně 3)
Nový práh v ul. Krefty
Nový chodník ul. Družstevní
Nový povrch komunikace v ul. Komenského
Nový povrch komunikace v ul. Komenského
Nová fasáda portálu hřbitova
Nosislavský zpravodaj. Vydává Úřad městyse Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude 10. září 2014. Náklad 470 výtisků je
neprodejný a je bezplatně dodáván občanům do domácností. Nevyžádané rukopisy nevracíme, články nehonorujeme. Inzerci přijímá Úřad městyse. Aktuální
informace se nachází na www.nosislav.cz. Redakční rada pracuje ve složení: Libuše Konopíková, Vladimír Svoboda. Jazyková úprava: Lenka Dobrovolná.
Hlavička grafika: Vítězslav Válka, foto: Pavel Konopík, Milada Válková, Vítězslav Válka. Tiskla firma Karla Vodáka www.color-press.cz. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Příspěvky a podněty zasílejte na: [email protected] Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR
pod evidenčním číslem E 10126.
14
Download

1 Jakubské hody 2014