1
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves , Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy
v školskom roku
2013 – 2014
Predkladá :
Bc. Irena Ludvigová
riaditeľka Materskej školy
Milana Marečka č. 20, 841 08 Bratislava
Prerokované v Rade školy
pri MŠ Milana Marečka č. 20, 841 08 Bratislava
dňa : 9. 10. 2014.
Stanovisko rady školy:
Rada školy odporúča Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves
s ch v á l i ť Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach v školskom roku 2013 – 2014.
meno a priezvisko
predseda Rady školy pri MŠ: Kraváriková Bronislava
Stanovisko zriaďovateľa:
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves
s ch v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno –
vzdelávacej činnosti za školský rok 2013 – 2014.
..............................................................................
za zriaďovateľa
2
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy
v školskom roku 2013 - 2014.
( § 5 ods.7 písm. f) zákona č.596/2003 Z.z.)
I. Základné identifikačné údaje o škole:
1. Názov školy: Materská škola, Ul. M. Marečka 20, 841 08 Bratislava
/od 1.1. 2005 Právny subjekt s elokovaným pracoviskom na Ul. M. Marečka 16,/
2. adresa školy : Ul. Milana Marečka č. 20, 841 08 Bratislava
3. telefónne číslo: 02/ 64 778 146
4. elektronická adresa školy: msmarecka@gmail.com
webová stránka: wwwskolkydnv.sk
5. zriaďovateľ školy: MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
6. vedúci zamestnanci školy:
Bc. Irena Ludvigová – riaditeľka školy
Iveta Petercová - štatutárna zástupkyňa
Ivana Išpoldová – vedúca školskej jedálne
7. údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch :
Rada školy pri Materskej škole Ul. M. Marečka 20, bola ustanovená v zmysle § 24
zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a má 11 členov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Mgr. Gabika Hajdinová
Iveta Petercová
Alena Slivárichová
Bronislava Kraváriková
Ing. Mária Koprdová
Martin Perduk
Beáta Lengyelová
Mgr. Jozef Rajchl
MUDr. Lívia Baumanová
Mgr. Lenka Hlaváčová
Mgr. Peter Krúg
zástupca pedagogických zamestnancov
zástupca pedagogických zamestnancov
zástupca nepedagogických zamestnancov
predseda RŠ
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca obce
zástupca obce
zástupca obce
zástupca obce
 Rada školy
Zaoberala sa čerpaním rozpočtu na rok 2014, analyzovala ŠkV Program – Štvorlístok. Na
svojich zasadnutiach boli členovia informovaní o aktuálnom dianí v materskej škole
a prerokúvali jej problematiku. Všetci členovia RŠ pristupovali k zasadnutiam zodpovedne.
1. Počet zasadnutí rady školy: 3 krát
2. Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala: rozpočet 2014, ekonomika, projekty
MŠ, pomoc pri organizácii kultúrno – spoločenských akcií, realizácia projektov:
Môj bicykel - revitalizácia detského ihriska MŠ 16 a 20, Škôlka písmenkovo –
rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, brigády na úpravu areálu MŠ a prebehla kontrola
stravy podávanej v MŠ.
3
 Rodičovské združenie
pracuje samostatne vo všetkých triedach MŠ. Na stretnutiach sme sa venovali aktuálnym
problémom MŠ, efektívnym vyuţitím finančných prostriedkov na skvalitnenie VVČ,
organizáciami aktivít a podujatí v MŠ.
Rodičia v Materskej škole sú členmi Celoslovenskej rady rodičov so sídlom v Spišskej
Novej Vsi.
 Metodické združenie MŠ
V školskom roku 2013 – 2014 bola činnosť MZ opätovne zameraná predovšetkým na
skvalitňovanie realizácie ŠkVP Štvorlístok v praxi. Ďalej najmä na oblasť plánovania
a vyuţívanie poznatkov z Kontinuálneho vzdelávania pedagógov MŠ vo výchovnovzdelávacom procese.
Vedúca IMZ sa na svojich stretnutiach sa zaoberala aktuálnymi výchovno-vzdelávacími
otázkami, vymieňali si skúsenosti zo štúdia Metodiky predprimárneho vzdelávania,
z realizácie edukačného procesu, o vyuţívaní nových metód záţitkového učenia,
o otázkach pedagogickej diagnostiky.
Odovzdávali sme si poznatky o novej odbornej literatúre, o vyuţívaní rôznych
informačných zdrojov pre odborný rast učiteliek pri práci s interaktívnou tabuľou.
Okrem toho si vymieňali skúsenosti z oblasti plánovania - operacionalizácii výkonových
štandardov, vyuţívaní rôznych druhov taxonómií.
 Zvýšenú pozornosť členky MZ venovali najmä aktualizácii učebných osnov ŠkVP
Štvorlístok. Vypracovali a doplnili charakteristiku k jednotlivým obsahovým celkom na
jednotlivé mesiace, skontrolovali všetky výkonové štandardy súvisiace s danými
témami.
 Z plánu činností MZ sa zrealizovali podujatia: stretnutie s liečebným pedagógom
PaeDr. A. Mateášikovou „ Hyperaktívne deti “ , odborný seminár s detskou
logopedičkou Mgr. A. Gajdošovou, Odborný seminár s Doc. PaedDr. D. Valachovou
na tému: „ Kresba detí v predprimárnom vzdelávaní “. Prezentáciu PaedDr. B.
Kováčovej s pokračovaním na tému: „ Interaktívne hry s bábkou“ využívať pohyb
s využitím zrkadlenia. Stimulácia rozvoja asociačného a funkčného rozmýšľania
u detí Dr. Ranko Rajovič, Srbsko.
 Učiteľky sa zúčastňovali školení aj v rámci kontinuálneho vzdelávania inovačného,
funkčného, aktualizačného vzdelávania.
 Pedagogická rada
Pedagogická rada sa v rámci celej materskej školy sa zišla päť krát. Na prvej PR členovia
pedagogickej rady prerokovali ( Plán práce školy, Školský poriadok materskej školy,
Pracovný poriadok materskej školy) a oboznámili sa so Správou VVČ za predchádzajúci
školský rok a s internými smernicami materskej školy. Ostatné PR boli realizované podľa
Plánu práce školy ich program je zdokumentovaný v zápisniciach.
b) Údaje o počte detí v školskom zariadení
-
počet tried:
13
počet detí k 15. 9. 2013
310
počet detí k 2. 9. 2014
301
počet detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami : 0 detí zaradených do
špeciálnej triedy , 0 detí individuálne integrované
4
Materská škola
a elokované pracovisko
Počet
tried
k 15. 09.
2013
MŠ, M. Marečka 20
Elokované pracovisko: M. Marečka 16
Spolu:
Stav k 15. 9. 2013
Roč n é
Počet detí
k 15.09.
2013
Počet tried
k 2. 09.2014
Počet detí
k 2. 09. 2014
5
8
114
196
4
9
100
201
13
310
13
301
Stav k 31. 08. 2014
Z toho
špec.
tried.
Počet
detí
Z toho
Z toho Počet
v špec.
integ.
tried
tried.
Z toho
špec.
tried.
Počet
detí
Z toho
v špec.
tried.
Z toho
integ.
3-ročné 4
0
112
0
0
4
0
108
0
0
4-ročné 3
0
60
0
0
4
0
82
0
0
5-ročné 2
0
46
0
0
1
0
25
0
0
6-ročné 4
0
92
0
0
4
0
86
0
0
spolu
0
310
0
0
13
0
301
0
0
Počet
tried
13
c, d) Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka ZŠ:
Do I. ročníka základnej školy bolo z celkového počtu 5 – 6 ročných detí 92 zapísaných do ZŠ.
OPŠD dostalo 8 detí a predčasne zaškolené jedno dieťa.
Materská škola
a elokované triedy
MŠ M. Marečka 20
Elokované triedy
MŠ M. Marečka 16
Počet 5-6 ročných
detí
31
61
Zapísaných do ZŠ
OPŠ
26
58
5
3
Predčasne
zaškolených
0
0
Spolu:
92
84
8
0
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelanie, ktoré dieťa získa absolvovaním posledného
ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom
stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. V našej MŠ sa
Osvedčenie vydáva v rámci podujatia „ Slávnostná akadémia predškolákov “ a odovzdaním
5
symbolu materskej školy – Štvorlístka.
f) Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov
V tomto školskom roku sme postupovali vo výchove a vzdelávaní podľa ŠVP ( štátny
vzdelávací program) ISCED 0. Pri plánovaní sme vyuţívali ŠkVP (školský vzdelávací program)
Štvorlístok, ktorý bol spoločne vypracovaný a je záväzný pre MŠ a všetky elokované triedy.
Učebné osnovy sme prispôsobovali vekovým skupinám, individuálnym moţnostiam a
podmienkam materskej školy. V predprimárnom vzdelávaní sme kládli dôraz na optimálnu
emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň, ako základ pripravenosti detí pre vstup do základnej
školy. S deťmi, ktoré mali OPŠD sa pracovalo podľa Rozvíjajúceho programu pre deti
s OPŠD.
g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Počet zamestnancov:
43
Pedagogických:
26
Nepedagogických:
17
Materská škola
a elokované
pracovisko
8
MŠ, M.
Marečka 20
ET, M.
Marečka 16
Spolu
Dohoda
Uprat.
Administr. PaM
školníčka
Pedagóg. ŠK
2
+1
vedúca
ŠJ
18
4
3
26
8
1
1
1
1
5
7
0
43
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady, z toho 14 stredoškolské
pedagogické vzdelanie, 6 učiteliek má ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa, 6
ukončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.
Jedna vedúca zamestnankyňa absolvovala funkčné inovačné vzdelávanie Inovácie v riadení
materskej školy.
Kariérový systém:
Materská škola a
elokované triedy
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
Stredoškolské
vzdelanie
MŠ M. Marečka 20
ET.M. Marečka 16
Spolu



5
9
3
3
2
3
14
6
6
Kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec
Kariérový stupeň začínajúci pedagogický zamestnanec
pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 Kariérová pozícia
 pedagogický zamestnanec špecialista
 vedúci pedagogický zamestnanec
Vysokoškolské
vzdelanie druhého
stupňa
26
0
0
13
1
6
h). Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Zvyšovanie odborného rastu je zabezpečené prostredníctvom vypracovaných individuálnych
plánov štúdia kaţdou učiteľkou, ako aj odovzdávaním skúseností, vedomostí cez MZ. Učiteľky
sa zúčastňovali odborných metodických podujatí organizovaných materskou školou a inými
subjektmi. Výber tém prednášok je v súlade s poţiadavkami MŠ a potrebami učiteliek.
Základnou poţiadavkou na dosiahnutie kvalitných výsledkov činnosti je odbornosť,
profesionalita, teda adekvátna úroveň učiteľských kompetencií. Snaţili sme sa preto vytvoriť
učiteľkám priestor na sebavzdelávanie, seba rozvoj prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania,
účasťou na rôznych vzdelávacích podujatiach, zabezpečením odbornej literatúry.
Pozitívne hodnotíme v tomto školskom roku činnosť MZ, spoluprácu a komunikáciu MZ
jednotlivých ET. Plnili sme Plán kontinuálneho vzdelávania vypracovaný na kalendárny rok
2014, Plán KV realizovaný podľa vypracovaného štatútu.
Získané informácie zo vzdelávania a vzdelávacích podujatí boli multiplikované ostatným
kolegyniam a účinne sa prenášali do vlastného pedagogického procesu.
Zvyšovanie odborného rastu bolo zabezpečené aj prostredníctvom individuálneho štúdia
odbornej literatúry podľa vypracovaného osobnostného plánu kaţdou učiteľkou, ktoré je
súčasťou Plánu kontinuálneho vzdelávania.
Učiteľky si vzájomne odovzdávali poznatky a informácie prostredníctvom MZ i zúčastňovaním
sa na odborných metodických podujatiach organizovaných SPV ako aj inými subjektmi.
Návrhy opatrení:
 Naďalej skvalitňovať komunikáciu MZ
 Motivovať pedagogických zamestnancov na sebavzdelávanie a vzdelávanie v oblasti
IKT, Pedčitateľskej gramotnosti, Bee – boot – digitálne UP, Kreslenie v grafickom
programe RNA a Tux Paint, Vyuţitie digitálnej fotografie.
 Metodické stretnutia aj naďalej vyuţívať za účelom výmeny skúseností a poznatkov
v oblasti rozvíjania a zdokonaľovania kľúčových kompetencií pedagogických
zamestnancov
 Podporovať a rozširovať právne vedomie a profesijný rozvoj učiteľov
Vzdelávacie aktivity
Názov podujatia
Komunikácia dieťaťa
v predprimárnom
vzdelávaní
Stimulácia rozvoja
asociačného
a funkčného
rozmýšľania u detí
Čítanie detskej kresby
– diagnostika
Problematika seriality
v predškolskej
edukácii
Integrácia digitálnych
technológií do
kaţdodenných aktivít
Organizátor a forma Počet
vzdelávania
vzdelávaných
CPPPaP Fedáková 3
Priebeh vzdelávania
23
poldňový
Dr. Ranko Rajovič,
Srbsko.
4
poldňový
Doc. D. Valachová
24
jednodňový
Doc. B. Kováčová
8
jednodňový
MPC Ševčenková
8
jednodňový
7
detí MŠ. ( Pracujeme
s digitálnou hračkou
Bee – boot )
Výtvarná výchova vo
výchovno –
vzdelávacom procese
materskej školy
Funkčné inovačné
vzdelávanie vedúcich
pedagogických
zamestnancov
Rozvíjanie
grafomotorických
zručností
Projektovanie
Školská zrelosť
Orientácia v priestore
a priestorová
predstavivosť
v predprimárnom
vzdelávaní
Lyţovanie a plávanie
v materskej škole
Práca s interaktívnou
tabuľou
Prieskum potrieb
rómskej komunity pre
prípravu odborníkov
pracujúcich s deťmi
predškolského
a mladšieho
školského veku
( Projekt EÚ)
Pedagogika
montessori
Prezentácia
predškolskej výchovy
v dolnom Rakúsku
Systém predškolskej
výchovy v Holansku
Doc. D. Valachová
8
jednodňový
MPC Ševčenková
1
cyklické
MPC Ševčenková
2
cyklické
Comenius EÚ
1
poldňový
CPPPaP Fedáková 3
8
v rámci RZ
MPC Ševčenková
3
cyklické
Šport systém - lektor
3
jednodňový
MPC Ševčenková
2
cyklické
MŠ SR ( regionálne
školstvo)
2
poldňový
Spoločnosť
pedagogiky
montessori
1
jednodňový seminár
Spoločnosť pre
predškolskú výchovu
1
cyklické
Spoločnosť pre
predškolskú výchovu
1
cyklické
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Materská škola sa zapája do aktivít a kultúrnych podujatí tak v rámci elokovaných tried, ako aj
8
v MČ v spolupráci s inými inštitúciami. Niektoré podujatia v rámci právneho subjektu boli
totoţné, iné vyplývali zo zamerania a smerovania jednotlivých elokovaných tried. Aktivity MŠ
tvoria neoddeliteľnú súčasť edukačného procesu. Podporujú celostný rozvoj osobnosti dieťaťa
v oblasti sociálno – emocionálnej, kognitívnej i perceptuálno – motorickej.
V spolupráci s rodičmi:
 Tekvičkové slávnosti s ochutnávkou zdravých jedál
 Environmentálna výchova – Separácia odpadov
 Vyčistíme Devínsku
 Mikuláš , Barbora, Lucia – zachovávanie starých zvykov
 Lampiónový sprievod strašidiel spojený s Helloweenskou nocou v MŠ
 Vianočná akadémia v jednotlivých triedach MŠ
 Najkrajšia vtáčia búdka
 Fašiangová veselica na ľudovú nôtu, Fašiangový karneval
 Vynášanie Moreny spojené s vítaním jari
 Veľkonočné zvyky spojené s maľovaním kraslíc a zapletaním korbáčov
 Deň matiek, Deň otcov – tvorivé dielne a besiedky
 MDD – týţdeň detských radostí ( opekanie, posedenie s rodičmi)
 Malí šikovníčkovia – výstavka pracovných listov a prác na PC
 Čo všetko uţ vieme ? - otvorená hodina angličtiny, hudobno – pohybovej aktivity, flauty
a dramatického krúţku s účasťou rodičov
Aktivity a podujatia v MŠ
 Výučba anglického jazyka
 Výučba nemeckého jazyka
 Výtvarný krúţok Farbuška
 Interaktívne učenie s bábkou
 Tvorivé dielne v Národnej galérii
 Kultúrny program pre starších Senécio
 Výlet na hrad Devín
 Hry v prírode: Sanberg, Alúvia rieky Morava
 Plavecký kurz , Lyţiarsky kurz, kurz korčuľovania
 PC – práca s digitálnymi technológiami v multimediálnej učebni
 Depistáţ školskej zrelosti
 Logopedická depistáţ
 „Zdravé očko“ – preventívne vyšetrenie zraku všetkých detí
 Jazda na poníkoch - hipoterapia
 Reťaz priateľstva – stretnutie s rakúskymi deťmi v MŠ
 Práca s talentom detí celoslovenská súťaţ - Zlatá krajina
 Fašiangový karneval
 Rozlúčka s predškolákmi
 Návšteva u prvákov v ZŠ
 Deň Zeme – ekohry Kolobeh vody
 Na cestičke roháč – náučný chodník alúvia rieky Morava
 Rozprávkové dopoludnie s Andresenom
 Deň zdravej výţivy, Deň mlieka, Ochutnávka zdravých nátierok,
 Kultúrne a športové aktivity - olympiáda
 Deň otvorených dverí
 Deň ovocia a zeleniny- poznávať ľudové zvyky spojené so zberom úrody - doţinky
 „Pesničková paráda“ - prehliadka speváckych talentov
 „Išla sova na tanec“ - ukáţka ľudových nástrojov
 Turistické vychádzky do Dendroparku, hľadanie bociana Janka , námestie R. Slobodu
9
 Poznávaj miesta nášho mesta ( Bratislavský hrad a monumenty hlavného mesta)
 Svetový deň úsmevu
 Divadelné predstavenia priamo v MŠ 1 x mesačne ( Divadlo na kolesách, Divadlo
ţihadlo, Kocúr v čiţmách ...)
 Návšteva farmy ( poľné a vodné zvieratká)
 Čo priniesla víla z jesennej prírody
 Vianočné obdarovanie zvieratiek v lese Pod Lipovým
 Stretnutie detí s lesníkmi
 Zimné športy, bobovanie, lyţovanie, korčuľovanie
 EKO hry na snehu
 Sokoliari ( prezentácia sokolov, plamienky driemavej, orol)
 Výlet na Červený kameň ( exkurzia do hradu )
 Psíkovia záchranári - psovodi SR ( rehabilitačné aktivity)
 Rýchla zdravotná pomoc – prezentácia vozidla MZ SR
Aktivity, do ktorých sa MŠ zapojila:
 Návštevy ZŠ, Mestskej kniţnice, MsPolície , Hasičov
 Koncerty organizované ZUŠ
 Divadelné predstavenia v Istracentre
 Zapojenie sa do výtvarných súťaží Policajt môj kamarát, Doprava známa- neznáma,
Maľované fašiangy, Prečo som na svete rád, Vesmír očami detí, Dúhový kolotoč , Svet
okolo nás, Škôlkári zachraňujú, „Veselá pastelka“ „ Môj farebný detský svet“, „Deň
tulipánov“
 Pečenie vianočných medovníčkov so študentkami Pedagogicko – sociálnej akadémie
 Návšteva dopravného ihriska
 Ţltý, modrý, zelený, červený deň v MŠ
Prezentácia školy
Masmédiá :
 Časopisy Naša škola
 Devex
 Webová stránka materskej školy www.skolkydnv.sk
 facebook
Pozitívne hodnotíme prácu na webovej stránke MŠ.
Návrhy opatrení:
 Častejšia prezentácia v tlači
 Naďalej aktualizovať webovú stránku
 Naďalej uverejňovať aktuálny jedálniček - stravovanie detí v MŠ
j). Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
MŠ sa realizujú dlhodobé projekty zamerané na :
1. Hudobná expresia v predprimárnom vzdelávaní – utváranie pozitívneho vzťahu k
hudobnému umeniu.
2. Environmentálna výchova – rozvíjanie environmentálneho cítenia, podnecovanie
záujmu o pracovnú činnosť pri starostlivosti o zeleň.
3. Ostrov bezpečia – inováciu školského dvora so zameraním na dopravnú výchovu
4. V krajine hudby a tónov - ľudove zvyky a tradície očami detí – kultúrne dedičstvo
našich predkov
a udrţiavanie ľudových tradícií .
10
5. Dieťa a príroda – rozvíjanie environmentálneho cítenia detí , vnímania krás prírody
a jej jedinečnosti;
.
6. Naučme deti chrániť prírodu a zachovať zem pre budúce generácie - rozvíjanie
environmentálneho cítenia;
7. Kráľ športu - podporujme duševné a telesné zdravie detí - rozvíjanie návykov
súvisiacich so
zdravým ţivotným štýlom;
8. Adamko hravo a zdravo - podporu zdravého ţivota detí ;
9. Škôlka bez slzičiek - plynulý prechod detí z detských jasieľ do elokovanej triedy;
10. Môj bicykel – rozvoj dopravných zručností
11. Kniha náš priateľ a pomocník – aktualizáciu a revitalizáciu detskej a učiteľskej
kniţnice.
12. Okno do sveta vzdelávania cez interaktívnu tabuľu - projekt zameraný na digitálne
technológie (interaktívna tabuľa), aplikovaný do kaţdodennej výchovno-vzdelávacej
činnosti
13. Slniečko – detský folklórny súbor
14. Malí bádatelia ( motýlia farma )
15. Recyklohry – celoslovenský školský recyklačný program - deti získavali vedomosti
o dôleţitosti separácie odpadu a spôsobe akým môţu oni sami pomôcť chrániť blízku
prírodu a globálne aj našu Zem.
16. Farby dúhy - ostraţitosť pred cudzími ľuďmi a protidrogový program
17. Adamko zdravo a hravo – formou rôznorodej aktivity posilňovať imunitný systém
a upevňovať zdravý ţivotný štýl detí predškolského veku prostredníctvom racionálnej
výţivy a pohybovej kultúry
18. Prezentácia detí na kultúrnych podujatiach
19. Zdravý úsmev – starostlivosť a prevencia ústnej hygieny
20. Škôlka písmenkovo ( predčitateľská gramotnosť)
Projekty, ktoré sme vypracovali v školskom roku 2013 – 2014
 „Bezpečne na cestách“ nadácia Volkswagen , projekt nebol podporený
- neúspešné
 ,,Deti v pohybe “ – nadácia Tatrabanka zameraný na športové aktivity detí – úspešný
300,- €
 „Mama, ocko, brat, poď sa so mnou hrať“ – modernizácia školského dvora (Projekt
predloţený Nadácii Slovenskej sporiteľne- nebol podporený)
 Krajina písmenkovo – predčitateľská gramotnosť nadácia Siemens s.r.o. – úspešný
250, €
 „ Centrum športu, pohybu a zábavy“ – vytvorenie u detí a dospelých kladný postoj
k pohybovým aktivitám a športu – nebol podporený
k). Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
V tomto školskom roku sa komplexná inšpekcia neuskutočnila.
l ) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Interiér Priestorové podmienky materskej školy a jej ET sú vyhovujúce zapísanému počtu
detí. Miestnosti sú typizované, trieda je oddelená od spálne, všetky triedy majú svoje
umyvárky a detské WC. Interiér je zariadený vkusným detským nábytkom, edukačné centrá detí
11
sú doplnené o nové učebné pomôcky. Plne sa vyuţíva multimediálna učebňa s kompletným
vybavením , v ktorej je 6 PC s príslušenstvom, napojené na internet, tlačiareň. Pravidelne ju
navštevujú predškoláci podľa vypracovaného harmonogramu a potrieb MŠ ako doplnok VVČ.
Ďalej sa kaţdodenne vyuţíva telocvičňa - pri telovýchovných a pohybových činnostiach, ktorá
je vhodne zariadená telocvičným náradím a náčiním.
Exteriéry školského dvora sú estetické a bezpečné, vyhovujú potrebám detí. Deti majú dostatok
preliezok aj voľnej plochy pre pohyb a športové aktivity. Školský dvor je pravidelne kosený,
upravovaný, poskytuje veľmi dobré podmienky pre relaxáciu, pohybové vyţitie detí aj pre
edukačné aktivity detí. Postupne naďalej dochádza k úplnej revitalizácii detského ihriska na MŠ
16 podľa súčasných trendov a noriem EÚ. Pravidelne sa venuje pozornosť údrţbe pieskovísk.
Materiálno technické podmienky vyhovujú potrebám VV procesu, snaţíme sa ich neustále
zlepšovať, zvyšovať úroveň vybavenosti nákupom nových učebných pomôcok, výtvarného a
technického materiálu aj spoluprácou s rodičmi, sponzorskými darmi, vypracovávaním
projektov, vyuţívaním 2% z daní rodičov a zamestnancov MŠ.
V tomto školskom roku sa realizovalo:
-
-
Výmena krytiny v dvoch triedach ( bezpečný pohyb detí )
Zakúpenie interaktívnej tabule pre deti 5-6 ročné ( tr. Kačičky )
Boli zakúpené nové kvalitné učebné pomôcky pre deti ( polydróm)
Výmena nábytku a nových krytov na radiátory v tr. Macíkovia, Ţabky,
Realizácia výtvarného ateliéru
Za finančnej pomoci rodičov a MČ DNV prebehla počas letných prázdnin kompletná
oprava detských preliezok a pohybových atrakcií na oboch školských dvoroch, taktieţ
boli zakúpené nové pohybové atrakcie: šmýkľavky a kolotoče
Nákup detského riadu do ŠK ( poháriky, misky, krájač na chlieb)
Bola realizovaná oprava strechy na MŠ 16 ( celý trakt)
Výmena radiatorových ventilov
Oprava zimnej záhrady - rekonštrukcia
Vymaľovanie hlavného vchodu do MŠ
Zriadenie kniţnice s odbornou a detskou literatúrou
Výmena krytiny v školskej jedálni
Návrhy opatrení :
- Ďalšia výmena leţadiel ( v starších triedach odľahčené)
- Vybavenie tried interaktívnymi tabuľami a digitálnymi hračkami a pomôckami.
- Výmena podlahových krytín v triedach
- Výmena vodovodných batérií v detských umyvárkach
- Obnova regálov v sklade detskej bielizne
- Obnova zariadenia v ŠK 16 + 20 ( varný kotol, plynová stolička)
Väčšie investičné náklady:
- Rekonštrukcia elektrických rozvodov a výmena svietidiel.
- Oprava časti strechy MŠ 20
- Oprava chodníkov v detských areáloch
- Opravy vonkajších fasád oboch budov MŠ – stav je kritický
12
m). Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno - vzdelávacej činnosti školy,
a to:
Hospodárenie Materskej školy, Ul. M. Marečka 20 za rok 2013.
Záväzný
ukazovateľ
„Z“
„Z“
„Z“
„Z“
Materská škola a školská jedáleň
Rozpočet
Výdavky - celkom
Bežné výdavky
Z toho: financované z normatívu
financované z nedaňových príjmov školy
V tom: mzdy, platy, služobné príjmy a odvody
494 783
494 783
101 969
27 000
365 814
n). Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia
Strategický cieľ:
- Do septembra 2015 pri revitalizácii a inovácii ŠkVP sa koncentrovať na podstatné, aktuálne
a pozorovateľné javy súvisiace s potencionálnym rozvojom vedomostí, spôsobilostí, zručností
a postojov detí v predprimárnom vzdelávaní.
Koncepčný cieľ na školský rok:
- Naďalej rozvíjať informačné kompetencie detí a pedagogických zamestnancov využívaním
digitálnych technológií získaných v rámci národného projektu Vzdelávanie pedagogických
zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania.
Koncepčný zámer na školský rok 2013/2014, sme úspešne aplikovali do Plánu práce školy po
prerokovaní v pedagogických radách aj do plánov VVČ. V priebehu uplynulého roku sme ciele, ktoré
vyplývali z POP aplikovali do edukačných aktivít v rámci celého dňa pobytu dieťaťa v materskej škole.
Našim hlavným cieľom bolo pokúsiť sa nielen oboznámiť deti a pedagogických zamestnancov
s digitálnymi technológiami, ale hlavne rozvíjať, uplatňovať a vyuţívať ich materskej škole ako aj mimo
nej. Vo VVČ sme vyuţívali učebňu s PC, ako aj digitálne technológie získané z Národného
projektu. Veľkú pozornosť sme venovali v prvom rade zaškoleniu pedagogických zamestnancov
v práci s DT a to rôznymi formami:
- školenie PZ – začiatočníkov pod vedením PC technika
- účasť PZ na kontinuálnom vzdelávaní „Rozvíjanie digitálnych technológii“
organizovaného MPC
- aktivity organizované MZ na rozvíjanie a utvrdzovanie digitálnych kompetencií detí,
ktorým sa venovali fundované odborníčky, nakoľko 3 učiteľky ukončili vzdelávací
program „Rozvíjanie digitálnych kompetencií“ v rámci kontinuálneho vzdelávania
pedagogických zamestnancov organizovaného MPC v BA.
- metodické výstupy s „ včela Beebot“
Návrhy a opatrenia:
 Aktívne vo VVČ vyuţívať digitálne technológie, inovačné didaktické pomôcky.
 Organizovať metodické stretnutia za účelom výmeny skúseností a poznatkov v oblasti
rozvíjania digitálnych kompetencií detí.
13
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení
Kombinovali sme rôzne klasické a inovatívne výučbové metódy – záţitkové učenie a učenie sa,
heuristickú metódu, učenie sa praktickou, grafickou a výtvarnou činnosťou. Pri realizácii
edukačných činností sme vyuţili širokú škálu digitálnych technológii ako aj organizačných
foriem predprimárneho vzdelávania. Základom väčšiny aktivít bola hra, ktorá je dominantnou
činnosťou detí predškolského veku. Pri plánovaní sme rešpektovali integráciu nasledovných
tematických okruhov a vzdelávacích oblastí:
Ja som– perceptuálno-motorická, kognitívna, sociálno-emocionálna oblasť.
Ľudia – perceptuálno-motorická, kognitívna, sociálno-emocionálna oblasť.
Príroda - perceptuálno-motorická, kognitívna, sociálno-emocionálna oblasť
Kultúra- perceptuálno-motorická, kognitívna, sociálno-emocionálna oblasť.
Tematický okruh: JA SOM
Perceptuálno-motorická oblasť:
Silné stránky
Slabé stránky
Úroveň jemnej motoriky
Niektoré 5-6- ročné deti problém pri úprave
zovňajšku, mladšie deti v sebaobsluţných
činnostiach
Manipulácia s loptou – hádzanie, chytanie
Nízka úroveň grafomotoriky,
Technická zručnosť - zhotovovanie
a konštruovanie z rôznych materiálov,
skladačiek
5-6-ročné deti zvládanie práce na PC, s
digitálnymi hračkami, interaktívnej tabuli
Odporúčania
Problémy so stolovaním
V spolupráci s rodinou vyţadovať samostatnosť pri sebaobsluhe, stolovaní.
Pri grafomotorike a vizuomotorike- odporúčame precvičovanie aj doma.
Zaraďovanie loptových hier počas pobytu vonku.
Vyuţívať motivačné riekanky pri grafomotorických cvičeniach, pracovné
list , rozvíjať jemnú motoriku pri manipulácii s myškou, interaktívnu tabuľu
Kognitívna oblasť:
Silné stránky
Slabé stránky
Poznanie a objavovanie súvislosti medzi
informáciami v jednotlivých obsahových
štandardoch.
Riešenie problémov a problémových úloh
primerane veku s uplatňovaním vlastných
predstáv.
Encyklopedické znalosti o svete
Samostatná orientácia v okolí detailné
zobrazovanie ľudskej postavy
Neuvedomovanie si rizika kontaktu
s neznámymi ľuďmi.
Mladšie deti nevedia aplikovať teoretické
poznatky.
14
Odporúčania
Spolupráca s rodinou, individuálny prístup, častejšie opakovanie.
Sociálno-emocionálna oblasť:
Silné stránky
Slabé stránky
Riešenie konfliktov len s pomocou dospelej
osoby.
Uvedomenie si dôsledkov svojho správania.
Mladšie deti nevedia zhodnotiť dôsledky
svojho správania.
Deti dokáţu nadviazať kontakt s inými
Vystupovanie pred kolektívom za účelom
osobami.
prezentácie – nerešpektovanie
rozprávajúceho
Deti sa dokáţu hrať v skupine, kolektíve
Nesprávna výslovnosť, lokalizácia hlások,
rozlišovanie, analyticko-syntetické činnosti
Aplikácia základných pravidiel kultúrneho
správania
Zaraďovanie komunikačných kruhov, častejšie vytvárať priestor na
Odporúčania
hodnotenie a sebahodnotenie v priebehu dňa, spolupracovať s rodinou.
Naďalej vyuţívať hry a tvorivé konštruktívne činnosti na podporu
jemnej motoriky, ktorá úzko súvisí s centrom reči (problémy so správnou
výslovnosťou u detí predškolského veku – dôvod na OPŠD)
Uvedomenie si vlastnej identity.
Tematický okruh: ĽUDIA
Perceptuálno-motorická oblasť
Silné stránky
Slabé stránky
Hudobno – dramatický a hudobno – pohybový
Stvárnenie hudobno-dramatického textu
prejav detí.
u mladších detí
Prezentovať hudobno – pohybové a dramatické schopnosti detí na
Odporúčania
verejnosti, zapájať sa a organizovať programy k rôznym udalostiam.
Časté opakovanie HPH a ich pravidiel v rôznych organizačných
formách v priebehu dňa.
Kognitívna oblasť:
Silné stránky
Slabé stránky
Stvárňovanie rozmanitých ľudských činností,
chápanie významu práce.
5-6- ročné deti zvládajú riešenie
interaktívnych úloh na interaktívnej tabuli
a v detských edukačných programoch.
Poznanie dopravných prostriedkov, farieb
a farebných odtieňov primerane veku.
Pomenovanie priestorových aj rovinných
geometrických tvarov.
Počúvanie s porozumením.
Vyuţívanie neverbálnej komunikácie
15
Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie,
počítanie vykonávanie jednoduchých
číselných operácií primerane veku detí.
Reagovanie na jednoduché otázky slovne aj
neslovne a komunikácia jednoduchými
vetami.
Rozširovanie slovnej zásoby v cudzom
jazyku u starších detí
Odporúčania
Analyzovať úroveň reči detí na začiatku a na konci školského roka,
kooperovať s rodinou, spolupracovať s logopédom. Zaraďovať
individuálne a skupinové rozhovory a edukačné aktivity s vyuţitím
neverbálnej komunikácie.
Sociálno-emocionálna oblasť:
Silné stránky
Slabé stránky
Deti vedia zaujať pozitívne a empatické Podeliť sa s niekým a obdarovať niekoho.
postoje k chorým osobám a osobám so
zdravotným postihnutím.
Hodnotenie
pozitívnych
a negatívnych Riešenie konfliktov.
charakterových vlastností u druhých.
stúpajúca agresivita u detí
Pokus o sebahodnotenie
Zaraďovanie modelových situácií do edukačných aktivít. Vypracovanie
Odporúčania
pravidiel triedy a dbať na ich dodrţiavanie.
Spolupracovať s rodinou a CPPPaP – špeciálnym pedagógom,
psychológom.
V rámci MZ zorganizovať a zúčastniť sa vzdelávacích podujatí v oblasti
práce s hyperaktívnymi deťmi, v oblasti rozvíjania prosociálneho
správania.
Tematický okruh: PRÍRODA
Perceptuálno-motorická oblasť:
Silné stránky
Slabé stránky
Pohybovanie sa v rôznom prostredí
a vyuţívanie na pohyb rôzne pomôcky.
Zvládnutie turistických vychádzok,
prekonávanie prírodných prekáţok
Zvládanie špeciálnych pohybových zručnosti
primerane veku.
Tvorivosť a kreativita v aktivitách
16
.
Odporúčania
Podnecovanie tvorivosti v aktivitách, vyuţívať prácu rodič – dieťa,
tvorivé dielne medzi triedami navzájom.
Kognitívna oblasť:
Silné stránky
Slabé stránky
5-6- ročné rozlišovanie ročných období ich Mladšie deti nedokáţu odhadnúť
striedanie, zdôvodňovanie spojitosti medzi nebezpečenstvo dotýkania sa neznámych
rastlinnou a ţivočíšnou ríšou.
zvierat.
Orientácia v zvieracej ríši.
Poznatky o Zemi a vesmíre
Poznanie rastlín, hmyzu a vtákov.
Získavanie
poznatkov
bádaním
a experimentovaním
Práca s encyklopédiami a knihami, DVD, rozprávky k danej téme,
Odporúčania
simulované situácie, vyuţívanie DT
Zriadiť centrá bádania skúmania a experimentovania
Sociálno-emocionálna oblasť:
Silné stránky
Slabé stránky
Prejavy ochranárskych postojov
k prírodnému prostrediu, hodnotenie
pozorovaného prostredia.
Organizovať aktivity formou záţitkového učenia viesť deti k ochrane
Odporúčania
prírodného prostredia
Tematický okruh: KULTÚRA
Perceptuálno-motorická oblasť:
Silné stránky
Slabé stránky
Aktivita detí pri rytmizácii, v beţných
Mladšie deti nedokáţu pohotovo reagovať na
triedach reakcia pri zmene tempa hudobného zmenu tempa a samostatne improvizovať.
sprievodu.
Hra na telo, záujem o tanec a improvizáciu
podľa hudby.
Tréning pohotových reakcií, vyuţívanie individuálneho prístupu v rámci
Odporúčania
logopedickej starostlivosti.
Kognitívna oblasť:
Silné stránky
Slabé stránky
Rozlišovanie rôznorodosti hračiek
a predmetov.
Vyjadrovanie pocitov a dojmov z osláv
umeleckými prostriedkami u mladších detí
a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
17
potrebami.
Slabšie informácie z domáceho prostredia
u niektorých detí.
Staršie deti sa vedia orientovať v časových
vzťahoch, deti poznajú niektoré mestá v SR,
hlavné mesto a symboly.
Prezeranie encyklopédií a kníh.
Orientácia v časových vzťahoch
Vytváranie podnetov, organizovanie aktivít, prezeranie kníh,
Odporúčania
fotodokumentácie, počúvanie hudby, zúčastňovať sa osláv.
Tvorba inovatívnych metód a podnetov na podporu rozlišovania
časových vzťahov.
Sociálno-emocionálna oblasť:
Silné stránky
Slabé stránky
Radosť z hry a zapojenie do hry.
Niektoré deti nedokáţu prejaviť vo
výtvarných činnostiach tvorivosť.
Sólový spev detí.
Spev, rytmizácia riekaniek, hra na detských
hudobných nástrojoch.
Prednes riekaniek, básní, vyčítaniek.
Dramatické vyjadrenie príbehu.
Záujem o beţné výtvarné činnosti.
Záujem detí o knihy, obrázkové čítanie
primerane veku detí.
Vytváranie podnetov k tvorivosti a dramatizácii v čase hier a hrových
Odporúčania
činností.
Veľmi dobré výsledky:
 V hudobno-dramatickom a pohybovom prejave detí 4-6 ročné deti, čo potvrdzujú aj
rôzne prezentácie na verejnosti a pozitívny ohlas rodičov. ( vystúpenia detí Istracentrum,
Senécio)
 Vo výtvarnom prejave a zapájaní do celoslovenských súťaţí ( Vesmír očami detí, Zlatá
krajina)
 V environmentálnej výchove ( Strom ţivota)
 V kvalitnej a odbornej príprave detí na vstup do ZŠ.
 V spolupráci so ZŠ –( návštevy, účasť na zápise do ZŠ , športové aktivity)
 V dobrej spolupráci s rodičmi pri spoločných aktivitách ( výlety, brigády, sponzorstvo,
spoločné akadémie)
 V pohybovej zručnosti detí – športové aktivity a súťaţe
 IN – LINE korčuľovanie detí
 V tvorbe projektov a ich realizácií.
 V zapájaní sa do kultúrnych a športových podujatí.( Olympiáda hviezdičiek, futbalový
turnaj)
 V organizácii rozmanitých aktivít a podujatí UNESCO
 V budovaní zdravého ţivotného štýlu ( Športový deň, Deň zdravia, Mliečny program)
 V práci detí s digitálnymi technológiami.
 V prezentácii MŠ aktualizáciou informácii na webovej stránke
Návrhy opatrení :
 Snaţiť sa o získavanie ďalších finančných zdrojov na rozvoj materiálno-technickej
18






základne.
Partnerská spolupráca s rodičmi, deťmi a zamestnancami.
Podporovať odbornosť pedagógov vo všetkých oblastiach
Viac zapájať rodičov do diania školských a mimoškolských aktivít
Pedagogické pôsobenie zamerať na zmysluplné rozvojové moţnosti detí.
Pozornosť venovať deťom zo znevýhodneného prostredia.
Zachovávať diskrétnosť vo vzťahu k deťom aj rodičom za strany všetkých zamestnancov
MŠ.
2. a) Ďalšie informácie
Psychohygienické podmienky sú prispôsobené potrebám detí, rešpektujú poţiadavky vekových
a individuálnych osobitostí, ako aj zdravého ţivotného štýlu. Denný reţim je prispôsobený
potrebám detí, nie je direktívny, ale prispôsobuje sa aktuálnym podmienkam – rešpektujeme
poţiadavky rodičov a detí.( alergie na potraviny, diéty, neskorší príchod do MŠ) Interiéry
a exteriéry spĺňajú hygienické aj estetické poţiadavky – v priebehu roka sa podľa potrieb
a moţností obmieňa a obnovuje. Organizačné usporiadanie denných činnosti vyhovovalo
psychohygienickým poţiadavkám. Najviac preferovanými aktivitami boli edukačné hry. Umoţňovali
deťom najviac slobodného prístupu k hrovým aktivitám, k získavaniu a zdokonaleniu rečového,
pohybového, výtvarného alebo dramatického prejavu.
Pozitíva :
 pri usporiadaní denných činností sa vytvoril časový priestor na hru a učenie dieťaťa
a zároveň sa dodrţujú zásady ţivotosprávy
 poskytoval sa dostatočný čas na hru a činnosť podľa voľby detí
 odstránila sa striktná organizovanosť činností a tým sa minimalizoval vznik stresových
situácií
 deťom bolo umoţnené uplatňovanie vlastných hrových zámerov, zvyšovala sa rozvojová
účinnosť hry
 ponuka materiálnych prostriedkov bola pestrá, uspokojovala potreby a záujmy detí
 deti boli motivované k realizácii dramatických a námetových hier
 počet detí v triedach bol optimálny, podľa platnej legislatívy
Negatíva :
 narušenie psychohygienických podmienok aj pri krátkodobom spájaní detí v ranných
alebo odpoludňajších činnostiach z dôvodu PN, OČR, vzdelávania zamestnancov, čo sa
v našich podmienkach nedá riešiť iným spôsobom.
Spolupráca s rodičmi
Vzájomné vzťahy sú zaloţené na vzájomnej dôvere a partnerskom prístupe. Komunikácia je
aktívna a efektívna. Rodičia pomáhajú MŠ formou daru (televízny prijímač ) , či
rozmnoţovaním materiálov a pod. prípadné nedostatky a pripomienky sa snaţíme riešiť
okamţite a následne ich odstraňovať. Vzájomné vzťahy medzi školou, deťmi a rodičmi sú
zaloţené na kooperácií, vzájomnej pomoci a dôvere. Rodičia pomáhajú MŠ v rámci svojich
moţností - prevláda tolerancia a ochota pomôcť si.
Spolupráca s inými subjektmi
- Úzko spolupracujeme so ZŠ Bukovčana a P. Horova ( vzájomné konzultácie pedagógov,
športové aktivity, - futbal, návšteva telocvične, kultúrne podujatia)
- ZUŠ účasť na výchovných koncertoch a detských bábkových predstaveniach
- CPPPaP - konzultácie, vstupné vyšetrenia detí - testy školskej zrelosti logopéd (depistáţ v
MŠ, poradenstvo).
19
- Istracentrum: výstavy, divadelné predstavenia, prenájom sály, Mestská kniţnica,
- Polícia. Hasiči, Zdravotné stredisko.
- Ministerstvo zdravotníctva - záchranný systém RZP
- Pedagogicko – sociálna akadémia – v MŠ prebieha prax študentiek
- Pozitívne hodnotíme komunikáciu a spoluprácu so zriaďovateľom
Materská škola je otvorená verejnosti, našou snahou je dobrá prezentácia a propagácia materskej
školy.
Download

mšmarečkaSpráva_o_VVČ_2013 - 2014.pdf