Cenník pestovných prác – lesníctvo, poľovníctvo
1. ZALESŇOVANIE
jamková sadba
veľkosť jamky 40cm x 40 cm
prekopanie jamky 20 - 25 cm
platí pre všetky dreviny
0,190 eur/sadenica
štrbinová sadba
platí pre dreviny BK a SMC
0,160 eur/sadenica
2. VYŽÍNANIE-KOSENIE
pomiestne -mechanizované aj ručné
ušľapávanie buriny
vyžínanie holiny (celoplošne pred výsadbou)
vyžínanie celoplošné
kosenie krovinorezom (dohoda podľa prerastenia trávy, prípadných
krovín)
195 eur/ha
130 eur/ha
145 eur/ha
230 eur/ha
0,09 eur/m2
3. OCHRANA PROTI ZVERI
náter repelentom
ochrana staniolom JD
zber staniolu JD
4. ČISTENIE RÚBANÍSK
čistenie rúbanísk
vrátane uhadzovania do pásov
vrátane výrubu plevelných drevín a ich uhádzania do pásov
bez pálenia
75 eur/ ha
155 eur/ha
65 eur/ha
675 eur/ha
5. VÝRUB PLEVELNÝCH DREVÍN V MLADINÁCH
(vrátane rozrezania a uloženia na hromady )
výrub do 4m
do 50 ks
od 50 -125ks
od 125-200ks
131 eur/ha
235 eur/ha
330 eur/ha
výrub nad 4m
do 50 ks
od 50-125ks
od 125-200ks
125 eur/ha
275 eur/ha
344 eur/ha
Cenník pestovných prác – lesníctvo, poľovníctvo
6. PREREZÁVKY
prerezávky
do 10ks/ár
10-40ks/ár
40-100ks/ár
96 eur/ha
187 eur/ha
260 eur/ha
7. OCHRANA LESA OSTATNÉ PESTOVNÉ PRÁCE
hodina práce
6,40 eur
8. PILČÍCKE PRÁCE
pílenie dreva na klátiky 1 meter kubický = cca 1,8 meter priestorový
dĺžka polienka 0,50 m
dĺžka polienka 0,33 m
dĺžka polienka 0,25 m
8,70 eur
8,90 eur
9,20 eur
kálanie (sekanie) dreva a uloženie 1 meter kubický = cca 1,8 meter priestorový
dĺžka polienka 0,50 m
4,40 eur
dĺžka polienka 0,33 m
4,30 eur
dĺžka polienka 0,25 m
4,20 eur
9. ÚDRŽBA ZVÁŽNIC, PRIEPUSTOV VYKONÁVANIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATRENÍ
hodina práce
6,40 eur
10. OPLOCOVANIE LESNÝCH KULTÚR
bežný meter (bm)
cena zahŕňa:
rozmiestnenie stĺpov na 3m vzd.
navŕtanie, alebo vykopanie jám na stĺpy
osadenie stĺpov
vyhotovenie dvoch preliezok
osadenie podpier na každý tretí stĺp
inštaláciu pletiva
cena nezahŕňa:
výrobu stĺpov - zaplatí sa podľa ťažby
odkôrnenie stĺpov – 0,85 eur/1bm
rozvoz stĺpov z dovozného miesta na plochu
určí sa podľa použitého mechanizmu
11. POUŽITIE MECHANIZAČNÉHO PROSTRIEDKU
Podľa druhu prostriedku - určí sa pred vykonaním prác
6,20 eur/bm
Cenník pestovných prác – lesníctvo, poľovníctvo
Práce neuvedené v cenníku sa budú posudzovať individuálne pred ich vykonaním.
Cenník je súčasťou každej objednávky alebo zmluvy o dielo.
Cenník platí od 1.júla 2014 do odvolania.
Vladimír Mazúch
Holz Agro Real
Download

Cenník pestovných prác – lesníctvo, poľovníctvo