INFORMAČNÝ BULLETIN SPOLOČNOSTI PS STAVBY
JAR / 2012, ROČNÍK 2
TECHNICKÉ RIEŠENIA
FINANCIE
Kotvenie
Lodžií
Wüstenrot
REKOFOND
HISTÓRIA
VZNIK PETRŽALKY
Rozhovor
w w w.ps s t av by. s k
Zateplenie celej
fasády a lodžií
PS STAVBY, s.r.o.
Gagarinova 7/A
821 05 Bratislava
[email protected]
Tel.: 02-4564 0592
Fax: 02-4564 0593
Mob.: 0914-339 953
Mob.: 0914-339 945
Mob.: 0914-323 293
Obsah
Obsah
Niečo o nás
3
Financie
4
Technické riešenia
6
Technické riešenia
12
Rozhovor
14
História
16
Správny postup výberového
konania na zhotoviteľa obnovy
bytového domu
INFORMAČNÝ BULLETIN SPOLOČNOSTI PS STAVBY
Wustenrot-REKOFOND
Kotvenie lodžií
Baumit - nová kotva
Medveďovej 9-11 Bratislava
Vznik Petržalky
www.psstavby.sk
2
Niečo o nás
Ako postupovať
pri výbere zhotoviteľa
O
zatepľovaní a procese s ním
súvisiacom bolo už povedané
a napísané asi všetko. Rada
by som sa však v týchto riadkoch vrátila
k téme, s ktorou sa na mňa najčastejšie obracajú vlastníci a to je otázka ako
postupovať pri výbere zhotoviteľa. Často
nevedia na čo sa zamerať, aké podklady
si pýtať, načo si dať pozor, čo je pre nich
ako vlastníkov dôležité vedieť a je to pre
nich akási záruka, že od samého oslovenia
keď so zhotoviteľmi začnú komunikovať
až po konečný výber postupovali správne.
Revitalizácia v posledných rokoch nabrala
na obrátkach a priniesla so sebou aj pretlak
firiem, ktoré vidia v tomto segmente
veľký potenciál. Preto tento proces
naozaj netreba podceniť. Práve tu vzniká
predpoklad, že ak si určíme presný postup
a kritéria, vylúčime hneď na začiatku firmy,
ktoré by mohli vlastníkov ako neskúsených laikov a zároveň investorov “opiť
rožkom“ výhodnou cenou, či inými rôznymi
1
rozhodnutie vlastníkov obnoviť bytový dom
2
3
vypracovanie projektovej dokumentácie
4.1
„výhodami“. Ak si nastavíme
4.2
výberový proces s prísnymi
5
kritériami hneď od začiatku sa
vyhneme problémom ako sú
6
nesystémové riešenia, nekvalitný
7
materiál,
slabá
technická
vybavenosť, či nebodaj nedostatok
ľudí.
• Ak hľadáme silného a stabilného
partnera, malo by nás v prvom rade
zaujímať kedy spoločnosť vznikla,
kto je za ňou, akú má tradíciu
na trhu, čo všetko má za sebou,
overujeme si hlavne referencie z tej
istej konštrukčnej sústavy ako je náš
dom.
• Preveríme si či má spoločnosť platné
licencie na zatepľovanie, najlepšie
je ak sa orientujeme na spoločnosti
ktoré sa zaoberajú výhradne obnovou
bytových domov. Zaujímame sa o ľudí
ktorí sú zodpovední za realizáciu, o ich
skúsenosti z praxe. Len odbornosť
a skúsenosti zabezpečia, že akékoľvek
navrhnuté technické riešenia z projektu
zvládnu, a ak sú naozaj profesionáli
a stretnú sa s riešeniami ktoré sa
z projektu v praxi nebudú dať realizovať
navrhnú Vám iné alternatívy.
• Ďalšia dôležitá stránka na ktorú treba
pri výbere prihliadať je technické
a strojné zabezpečenie ( lešenie,
autodoprava, kontajnery, výťahy,
kladky a pod. ) budúceho zhotoviteľa. Len veľká a silná spoločnosť
túto časť nepodceňuje, tí najlepší
majú všetko vybavenie vo vlastnej
réžií, tým vedia napr. garantovať cenu
lešenia aj v prípade, že sa realizácia za
nečakaných okolností predĺži.
• Vrátim sa ešte k ekonomickej stabilite
firmy, pretože tieto ukazovatele nám
napovedia akú nám vie dať spoločnosť
predrealizačná príprava
výber financovania
výber zhotoviteľa
schválenie investičného zámeru vlastníkmi
realizácia diela
kolaudácia
záruku na dielo, aké splatnosti faktúr,
aké vysoké zádržné a na akú dobu vie
zhotoviteľ akceptovať.
A ak sú všetky uvedené kritéria kladne
splnené, môžeme pristúpiť k výberu?
Samozrejme, ak máte jasno vo financovaní, ak za Vás zorganizuje schôdzu
správca, a pod. Ak nie, poradím ešte jedno
kritérium. Profesionálny a naozaj kvalitný
zhotoviteľ vás prevedie celým procesom,
poskytne kompletný servis od A po Z.
Nielen, že má dobré referencie, vlastné
vybavenie, ekonomické zázemie, ale Vám
aj prezentuje možnosti financovania,
poradí a v súčinnosti s vami alebo vašim
správcom aj zabezpečí financie. A ako
čerešničku na torte Vám v rámci realizácie
napr. zabezpečí energetický certifikát, či
termovíziu.
Takto to robíme my, profesionáli.
Martina Šipošová
PS STAVBY, s.r.o.
manažér obnovy budov
[email protected], 0914 339 953
JAR/2012,ROČNÍK2
3
Financie
Nepúšťajme peniaze do vetra
Ceny za teplo v byte nám
strpčujú život,
Nepúšťajme
peniaze
do vetra
no nemuseli
Ceny
za teplo vby
byte nám strpčujú život, no nemuseli by
INFORMAČNÝ BULLETIN SPOLOČNOSTI PS STAVBY
Keď drahé teplo uniká
Cenydrahé
energie
súuniká
jednou z pomerne často
Keď
teplo
diskutovaných
keď stúpajú.
Ceny
energie sútém,
jednouhlavne
z pomerne
často
Dôsledky zvyčajne
Nie však
diskutovaných
tém,pocítime
hlavne všetci.
keď stúpajú.
Dôsledky
zvyčajne síce
pocítime
všetci.
rovnako. Nemáme
vplyv na
cenu Nie
enervšak
rovnako.
Nemáme
síce vplyv
na cenuviegie, ale
množstvo
jej spotreby
ovplyvniť
energie,
jej spotreby
ovplyvniť
me. A toale
užmnožstvo
je len kúsok
k riešeniu:
úspora
vieme.
A to už je len kúsok k riešeniu: úspora
energií = úspora nákladov.
energií = úspora nákladov.
Akona
natoto
Ako
tom, že
že revitalizácia
revitalizácia bytových
bytovýchdomov,
domov,
OO tom,
najmä tých,
tých,čo
čoužužnesú
nesúviacero
viacero
„krížikov
najmä
„krížikov
nana
fasáde“, je nielen
nielen nevyhnutná,
nevyhnutná,alealevýrazne
výrazne
zvýši
zvýši komfort
komfortbývania
bývaniapri
prinižších
nižšíchnákladoch
nákladoch
za
teplo, sasaužužpresvedčili
presvedčilistovky
stovkytisícov
tisícov
za teplo,
mamajiteľov
bytov
v tzv.
bytovkách.
Otázka
jiteľov bytov
v tzv.
bytovkách.
Otázka
preto
preto
nestojí či renovovať bytový dom, ale
nestojí či renovovať bytový dom, ale skôr s
skôr s kým renovovať a za akých podmienok.
kýmzásadnejšiu
renovovaťobnovu
a za akých
podmienok.
Na
bytového
domu totižNa
zásadnejšiu
obnovu
bytového
domu vo
totiž
často
nepostačujú
zdroje
kumulované
často opráv.
nepostačujú
fonde
Ponukazdroje
na trhukumulované
je pomernevo
fonde opráv.
na trhu je
pomerne šiširoká,
banky Ponuka
sa predbiehajú
v úverových
ponukách,
sa teda, že vjeúverových
si z čohoporoká, bankyzdá
sa predbiehajú
vyberať.
sa však
hneď zlákať
nukách, Netreba
zdá sa teda,
že nechať
je si z čoho
vyberať.
Netreba sa však nechať hneď zlákať iba výškou
proces
financovania
zahŕňa
iba úroku.
výškouCelý
úroku.
Celý proces
financovania
viac
než viac
len úrokovú
sadzbu.
zahŕňa
než le úrokovú
sadzbu.
Aj
vedieť
Ajšetriť
šetriťtreba
treba vedieť
prípade výberu
nančného partnera
treba
VVprípade
výberufifinančného
partnera
trepostupovať
rozumne
a azvažovať
ba
postupovať
rozumne
zvažovaťviaceré
viaceré
faktory.Medzi
Medzi
spoľahlivých
a cenovo
faktory.
spoľahlivých
a cenovo
výhodvýhodných
partnerov,
s
ktorými
sa
bez obáv
ných partnerov, s ktorými sa bez obáv možmožno pustiť do financovania renovácie,
no pustiť do financovania renovácie, údržby,
údržby, do výmeny okien, atď. nepochybne
do
výmeny
okien,
atď. nepochybne patria
patria
stavebné
sporiteľne.
povinnej mesačnej tvorby fondu opráv,
• SVB (vmajú
štátnu
prémiu
tomtomožnosť
roku 10 %získať
z vkladov,
max
66,39
(v tomto
roku 410
% z vkladov, max
eur na každé
byty).
66,39 eur na každé 4 byty).
• široký
výber foriem zabezpečenia,
poplatku,
Wüstenrot je garanciou spokojnosti
Aj stavebná
sporiteľňaspokojnosti
a stavebná
Wüstenrot
je garanciou
sporiteľňa
sa
líšia
svojou
ponukou.
Tu sú
Aj stavebná sporiteľňa a stavebná sporiteľňa
dôvody prečo sa pustiť do revitalizácie
sa líšia svojou ponukou. Tu sú dôvody prečo
s programom REKOFOND od Wüstenrot
sa stavebnej
pustiť do sporiteľne.
revitalizácie
programom
REK s vyššie
uvedeným
KOFOND
od Wüstenrot
stavebnej
pozitívnym
argumentom
sa eštesporiteľne.
pridávajú
K vyššie
uvedeným pozitívnym argumentom
nasledovné:
sa •eštemedziúver
pridávajú nasledovné:
bez predchádzajúceho
sporeniabez
od 1,69
% p.a.,
• medziúver
predchádzajúceho
spore•nia od
operatívne
financovanie, spracovanie
1,69 % p.a.,
medziúveru
do 3 dní, spracovanie me• operatívne
financovanie,
•dziúveru
lehotado
splatnosti
úveru už od 7 rokov do
3 dní,
max. 25 rokov,
• lehota splatnosti úveru už od 7 rokov
• menej poplatkov, férový prístup, žiadne
do max.
25podmienky.
rokov,
skryté
z výšky úveru ihneď po schválení,
•• možnosť
zálohového
čerpania
80 %
výška splátky
úveru až
do 90 %až
z výšky
z výšky
úveru
ihneď po
schválení,
povinnej
mesačnej
tvorby
fondu opráv,
SVBsplátky
majú možnosť
•• výška
úveru získať
až do štátnu
90 % prémiu
z výšky
Išpoldová
Alena, 0905 444 842,
viac
informácií:
[email protected]
www.wustenrot.sk,
www.eurorevit.sk
stavebné sporiteľne.
V porovnaní s bankami majú v tejto oblasti
hneď niekoľkos bankami
bodov k dobru:
V porovnaní
majú v tejto oblasti
• garantovaná
úroková
sadzba a stabilná
hneď
niekoľko bodov
k dobru:
výška splátky celú dobu splácania,
• garantovaná úroková sadzba a stabilná
• široký výber foriem zabezpečenia,
splátky celú
dobu splácania,
• výška
predčasné
splatenie
úveru bez
možnosťsplatenie
zálohového
čerpania
až 80 %
•• predčasné
úveru
bez poplatku,
• menej poplatkov, férový prístup, žiadne
skryté
podmienky.
viac
informácií:
www.wustenrot.sk,
REKOFOND – Oblečte svoj bytový dom
pr
štá e SV
tn B 1
ap 0
ré %
mi
a
MIMORIADNA PONUKA
zvýhodnená
úroková
sadzba
na obnovu vášho
bytového domu
1,69 %
p. a.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
Grösslingová 77
824 68 Bratislava 26
0800 111 123, [email protected]
www.wustenrot.sk
www.psstavby.sk
4
pr
štá e SV
tn B 1
ap 0
ré %
mi
a
REKOFOND  Oblečte svoj bytový dom
MIMORIADNA PONUKA
zvýhodnená
úroková
sadzba
na obnovu vášho
bytového domu
1,69 %
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
Grösslingová 77
824 68 Bratislava 26
0800 111 123, [email protected]
www.wustenrot.sk
p. a.
Technické riešenia
Poruchy predsadených lodžií
a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytových domov BANKS-S.
Článok vznikol za spolupráce našej spoločnosti a riaditeľom VVÚPS-NOVA a projektantom Ing. Romanom Horečným
INFORMAČNÝ BULLETIN SPOLOČNOSTI PS STAVBY
B
ytová výstavba v minulom
storočí, aj keď mala niektoré
technické chyby, predsa len
na rozdiel od posledných 15 až 18 rokov
pozitívne a komplexne riešila nároky na
bývanie zvyšujúceho sa počtu obyvateľstva Slovenska a výrazne riešila
problematiku štátnej bytovej politiky.
V mnohých prípadoch sa na
dodržanie a skrátenie
stanovených
termínov
začiatku
a dokončenia stavieb vo výrobe panelov
zjednodušovali konštrukčné detaily,
nedodržiavali sa technologické postupy
výroby. Stavebné firmy boli kapacitne
neustále preťažené, tak z technickej,
ako aj personálnej stránky, čo miestami
viedlo k zhoršeniu technologickej
disciplíny pri výstavbe.
Počas užívania panelových domov
sa údržba obmedzovala často len na
revízne činnosti a na odstraňovanie
havarijných stavov. Priebežná preventívna údržba bytových domov bez
ohľadu na ich konštrukčný systém
takmer zanikla.
Nastal teda stav,
keď bolo nutné
začať
sa
vážne zaoberať stavom bytového fondu
a formou obnovy tento fond zachovať na
ďalšie roky.
Na základe koncepcie rozvoja bývania
schválenej vládou SR sa prijali
programové kroky, zamerané na
komplexnú obnovu starších bytových
domov. Jedným z krokov je aj podpora
odstránenia systémových porúch. Ide
o poruchy, ktoré nezapríčinili užívatelia
bytov zanedbaním údržby a opráv, ale
majú pôvod v chybnom projektovom
riešení, nesprávne použitej technológii výstavby, v nesprávne navrhnutých alebo použitých materiáloch,
podcenením montážnych tolerancií,
skutočných vlastností zabudovaných
materiálov aj klimatických vplyvov.
Pre rôzne panelové sústavy bytových
domov sú charakteristické vždy určité
typy systémových porúch. Celkovo je
identifikovaných až 12 druhov
týchto porúch.
Bytový dom Jasovská 2-4, Bratislava,
realizácia prác rok 2010, zhotoviteľ PS STAVBY, s.r.o.
www.psstavby.sk
6
Technické riešenia
Ich zoznam tvorí prílohu č. 1 zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní, kde sa
uvádzajú ich prejavy aj odporúčaný
spôsob ich odstránenia. Pri 9 z 12
porúch je takýmto odporúčaným
riešením zateplenie.
Ide o tieto poruchy:
1. keramzitbetónové obkladové dielce
na klimaticky najviac namáhanom
štíte bytového domu, najmä
konštrukčného systému ZT, ZTB,
T06B-BA a BA. Viditeľná porucha:
zatekanie dažďovej vody, trhliny
v keramzitbetóne, oddeľovanie,
drobenie a vypadávanie materiálu
z keramzitbetónových obkladových
dielcov;
2. troskopemzobetónové obkladové
dielce na štítoch bytového domu
konštrukčného systému T06B-KE.
Viditeľná
porucha:
zatekanie
dažďovej vody, oddeľovanie troskopemzobetónových
obkladových
dielcov od nosnej železobetónovej
steny;
3. vystupujúce konštrukcie schodiskového priestoru bytového domu,
najmä konštrukčného systému
alebo stavebnej sústavy ZTB, BA-BC
a BA NKS-S. Viditeľná porucha:
praskliny, lámanie a vypadávanie
copilitu, trhliny medzi vystupujúcou a ostatnou časťou budovy,
zatekanie dažďovej vody, korózia
spojovacej výstuže a oceľových
rámov zasklenia;
4. predsadené lodžie s kazetovými
stropnými panelmi bytového domu
najmä konštrukčného systému ZT.
Viditeľná porucha: vypadávanie
betónu v mieste uloženia dosky
lodžie (na podporný rám alebo na
stenu) a v strede dosky v dôsledku
korózie
kotvenia
zábradlia
rozpadom betónu rebrovej dosky
lodžie, trhliny a rozpadávanie
betónu hmoty, zatekanie dažďovej
vody pre chýbajúcu alebo porušenú
hydroizoláciu v podlahe a koróziu
výstuže;
5. predsadené lodžie s dutinovými
stropnými panelmi bytového
domu konštrukčného systému
T08B. Viditeľná porucha: zatekanie
dažďovej vody do pozdĺžnych dutín
a MB. Viditeľná porucha: vytváranie
trhlín v betóne, zatekanie dažďovej
vody,
vypadávanie
betónu,
vytváranie
tepelného
mosta
a korózia výstuže;
8. obvodový plášť zo spínaných
pórobetónových dielcov bytového
domu, najmä stavebnej sústavy
Obr. 1
lodžiovej stropnej dosky, trhliny
v betóne v oblasti uloženia dosky
lodžie, korózia kotvenia zábradlia,
vypadávanie betónovej hmoty,
korózia výstuže;
6. balkóny a lodžie bytového domu,
najmä stavebnej sústavy alebo
konštrukčného systému T-11 až
T-16, T01B až T03B, BA, MS-5,
MS-11, LB, MB, T06B a B-70.
Viditeľná porucha: vypadávanie
betónu, trhliny v betóne, zatekanie
dažďovej vody, korózia výstuže,
prípadne aj korózia nosnej oceľovej
konštrukcie a kotvenia zábradlia,
vytváranie tepelného mosta;
7. vystupujúce
zvislé
pilastre
a vodorovné rímsy bytového domu
najmä konštrukčného systému LB
Bytový dom BANKS-S (priečelie s lodžiami)
P1.15, SpM P1.15, PS 82 a BA
NKS-S.
Viditeľná
porucha:
zatekanie dažďovej vody medzi
pórobetónové prvky spínaných
dielcov obvodového plášťa a do
pórobetónu, trhliny medzi prvkami
a v pórobetóne, zatekanie spôsobujúce koróziu oceľových konzol,
spínacích ťahadiel a výstuže;
9. styky
obvodového
plášťa
s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou s hrúbkou 80 mm
na bytovom dome, najmä stavebnej
sústavy P1.14, SpM P1.14, PS 82
a P1.24. Viditeľná porucha: korózia
výstuže spojov a zatekanie dažďovej
vody v stykoch obvodového plášťa;
10.atika bytového domu, najmä
stavebnej sústavy PS 82 PP.
JAR / 2012, ROČNÍK 2
7
Strop
Technické riešenia
Viditeľná porucha: trhliny v strešnej
krytine, odklonenie atikových
dielcov od zvislej roviny, otváranie
vertikálnej škáry styku, deformácia
oplechovania, zatekanie dažďovej
vody;
11. obvodový plášť a nosné steny
A
INFORMAČNÝ BULLETIN SPOLOČNOSTI PS STAVBY
A
Obr. 3
Miesta maximálnych porúch v obvodovom plášti
z pórobetónových tvárnic bytového
domu konštrukčného systému
PV-2. Viditeľná porucha: trhliny
v povrchovej úprave, odúvanie
a odpadávanie povrchových úprav
(vonkajších a vnútorných omietok);
12.obvodový plášť zo spínaných
pórobetónových
dielcov
a súvisiaca predsadená lodžia
bytového
domu
stavebnej
sústavy BA NKS-S. Viditeľná
porucha: trhliny v obvodovom
plášti, nesprávne ukotvená lodžia
a zábradlie, uvoľnenie ukotvenia
Obr. 4
Trhliny v obvodovej stenezo strany bytu (zvnútra)
Obvodový
zábradlia,
vypadávanie
plášť
pórobetónu v nadpraží
obvodových
dielcov
pri predsadenej lodžii.
Dotácia sa poskytuje
na úhradu časti oprávVypadávanie pórobetónu v obvodovej stene
Obr. 5
zo strany bytu (zvnútra)
nených nákladov na odstráObr.5 Vypadávanie pórobetónu v obvodovej
nenie týchto 12 druhov
stene zo strany bytu (zvnútra)
systémových porúch bytových
statický a tepelno-technický výpočet.
domov maximálne do výšky
Na úspešné odstránenie systémovej
50 % oprávnených nákladov
poruchy nepostačuje vyhotovenie
na odstránenie systémovej
projektovej dokumentácie na stavebné
poruchy bytového domu,
povolenie. Projektová dokumentácia
pričom je určený maximálny
by mala byť spracovaná v úrovni realilimit na m2 podlahovej plochy
začnej projektovej dokumentácie.
bytov v bytovom dome.
Jedným z prvých projektantov,
Oprávnené náklady stavby
ktorý sa začal zaoberať komplexnou
na odstránenie systémovej
obnovou bytových domov, a teda aj
poruchy sú náklady na stavebné
problematikou odstraňovania systépráce a dodávky vrátane
mových porúch, je Ing. Roman Horečný
dane. Dotáciu na odstránenie
z TSUS pracovisko VVÚPS-NOVA,
systémovej poruchy možno poskytnúť
Studená 3, Bratislava. Má za sebou
len vtedy, ak existenciu systémovej
množstvo projektov, z ktorých firma
poruchy preukáže odborný posudok
PS STAVBY, s.r.o., už mnohé zrealivypracovaný autorizovanou osobou.
zovala. Ing. Horečný v tomto čísle
Autorizované osoby sú uvedené
časopisu vysvetľuje príčiny, prejavy
v zozname, ktorý vedie Slovenská
aj spôsob riešenia jednej z najnáročkomora stavebných inžinierov.
nejších systémových porúch – poruchy
Súčasťou dokumentácie na odstrápredsadených lodžií a súvisiaceho
nenie systémovej poruchy bytového
obvodového plášťa zo spínaných
domu je aj projektová dokumenpórobetónových dielcov bytových
tácia. Táto musí podľa charakteru
domov BANKS-S (obr. 1).
systémovej
poruchy
obsahovať
okrem technickej správy, výkresov,
Systémová porucha sa prejavuje
detailov, výkazu výmer a rozpočtu aj
trhlinami až vypadávaním hmoty
Obr. 6
Vypadávanie pórobetónu v obvodovej stene zo strany lodžie (zvonka)
Strop
Bočná stena
lodžie
Nosná
stena
Obvodový
plášť
Kotvenie
K33
Obvodový
plášť
Obr.6 Vypadávanie pórobetónu v obvodovej
stene zo strany lodžie (zvonka)
www.psstavby.sk
8
Technické riešenia
obvodových spínaných pórobetónových dielcov v priečelí s predsadenými lodžiami. Porucha je spôsobená
nesprávnym prikotvením predsadených lodžií a ide teda o poruchu
predsadených lodžií bytových domov
BANKS-S. Súčasťou tejto poruchy sú aj
poruchy zábradlia predsadených lodžií.
Typový podklad pôvodného riešenia
bytového domu BANKS-S predpokladá
vzájomné posuny medzi vlastným
domom a lodžiovou konštrukciou
v zvislom a vodorovnom smere, ktoré
sú spôsobené nerovnakými teplotami
uvedených stavebných konštrukcií
v priebehu dňa a roka. Stropné dosky
lodžií pôsobia ako jednoduché nosníky
uložené na zvislých lodžiových stenách.
Podporu konštrukcie lodžií kolmo
na rovinu priečelia (vyklonenie od
domu) tvorí oceľové lano 7 x □ 4 mm
K34 (obr. 2), zakotvené v škárach
medzi stropnými panelmi domu
a lodžie v každom uzle lodžiových
stenových a stropných panelov. Cez
obvodový plášť malo lano prebiehať
voľne, čím sa mali umožniť zvislé aj
vodorovné pohyby v rovine rovnobežnej s priečelím. Kotvenie K33 (obr.
2) umožňuje voľný pohyb stien lodžií
v zvislom smere, súčasne však tvorí
podporu pre vodorovné pohyby lodžií
Obr. 8
Strop
Trhlina
Trhlina
Bez medzery
Obr. 7
Trhliny v obvodovej stene zo strany lodžie (zvonka)
Obr. 7 Trhliny v obvodovej stene
strany
lodžiediagnostikou
(zvonka)
rovinu zo
priečelia.
Kotvenia
sa zistilo, že
kolmo na
K33 sa pri realizovaní združených
lodžií (niekoľko polí vedľa seba) mali
osadzovať len v strednom stĺpci
(umožnenie vodorovných pohybov
ostatných stĺpcov od zmeny teploty).
Porucha predsadených lodžií
BANKS-S spočíva v nesprávnom
ukotvení lodžiových stien k nosnej
konštrukcii
bytového
domu
a v poruchách zábradlia.
Skutočné zhotovenie ukotvenia
lodžiových stien je odlišné od projektovaných predpokladov. Vizuálnou
Zvislý posun
Zmenené
ukotvenie
Vodorovný
posun
Bočná
stena
lodžie
Obvodový plášť
Veľká zvislá aj vodorovná tolerancia a zmenené ukotvenie v hornej časti betónového zábradlia
Bočná
stena
lodžie
Kotvenie
K33
Zábradlie
lodžie
Obr. 8 Veľká zvislá aj vodorovná tolerancia
a zmenené ukotvenie v hornej časti
v oblasti
ukotvenia „A“ (obr. 3) vo väčšine bytov
sú v styku pórobetónových prvkov
trhliny a záteky. V mnohých bytoch
najmä vo vyšších podlažiach sa zistilo
odutie až vypadnutie hmoty pórobetónu
obvodového plášťa. V niektorých
domoch sa zistili nesprávne zvary
medzi klznými uholníkmi kotvenia K33
a oceľovou platňou v priečnej lodžiovej
stene. Pri realizácii pilotného projektu
sa zistilo, že lano K34 je skorodované
(najmä v kondenzačnej zóne) a asfaretanový obal lana sa nenašiel.
Na základe doterajšej vizuálnej
diagnostiky možno konštatovať, že
medzi lodžiou a bytovým domom (najmä
v oblasti kotvenia K33) je „blokovací
mechanizmus“, ktorý spôsobuje, že
v kotvení K33 sa vytvára vzájomné
silové pôsobenie značnej veľkosti.
Existencia blokovacieho mechanizmu
sa potvrdila celoročnými meraniami
vzájomných posunov dom – lodžia.
Rozhodujúce sú zvislé sily. Lodžiová
stena sa v zime „zavesí na dom“ a v lete
sa dom oprie o lodžiovú stenu. Tieto
sily rastú s výškou miesta nad terénom
a spôsobujú deformácie (pootočenia,
respektíve posuny) kotiev K33. Keďže
JAR / 2012, ROČNÍK 2
9
Technické riešenia
kotvenia K33 sú súčasne konzolami
na uloženie spínaných pórobetónových obvodových panelov, uvedené
deformácie negatívne ovplyvňujú
INFORMAČNÝ BULLETIN SPOLOČNOSTI PS STAVBY
Stropná
doska
lodžie
Bočná
stena
lodžie
Obr. 9
tolerancia v
uložení
na stropnú lodžiovú dosku, ktorú
mimoriadne zaťažilo. Horné kotvenie
zábradlia do priečnych nosných stien
nie je zhotovené podľa typového
Zábradlie
lodžie
Poruchy v
uložení
Veľká vodorovná tolerancia v uložení a porucha v uložení zábradlia - pohľad zdola
Obr. 9 Veľká vodorovná tolerancia v uložení
stav
napätosti v týchto
paneloch, zábradlia
podkladu ako- kĺbové,
keďže odlišná
a porucha
v uložení
pohľad
zdola
najmä v oblasti A (obr. 3). Bežne sa
to prejavuje trhlinami medzi prvkami
spínaných panelov obvodového plášťa
(obr. 4 až 7). V niektorých prípadoch,
najmä na posledných podlažiach,
napätie spôsobuje až vylupovanie časti
pórobetónu (obr. 5, 6).
Tým, že kotvenia K33 sú zhotovené
v niektorých domoch vo všetkých
stĺpcoch združených lodžií (projekt
predpokladal v krajných stĺpcoch
len kotvenie K34), predpokladané
vzájomné posuny medzi vlastným
domom a lodžiovou konštrukciou
vo vodorovnom smere vyvolané
nerovnakými teplotami uvedených
stavebných konštrukcií sú obmedzené,
až znemožnené.
Degradácia betónu, prípadne
nepresné uloženie zábradlia lodžií
spôsobilo, že v niektorých prípadoch je
zábradlie posunuté (obr. 8) a uvoľnené
v uložení (obr. 9), čím dosadlo
odstraňovania systémovej poruchy sa
stanovil po ukončení pilotného projektu
nasledovne:
a) Obnova ukotvenia lodžií
• dodatočné
ukotvenie
lodžií
k nosným stenám domu spĺňajúce
podmienku
ukotvenia
lodžie
v rovine kolmej na priečelie
a posuvného uloženia v rovine
priečelia (obr. 11, 12),
• odstránenie
„blokovacieho
mechanizmu“ lodžií v bytových
podlažiach (odstránenie betónovej
zálievky, nesprávnych zvarov,
uvoľnenie skorodovaného kotvenia
K34),
• dodatočné ukotvenie atikových
panelov kolmých na priečelie
(v nárožiach) a ich rozpílenie
v rovine dilatácie lodžií a bytového
domu (obr. 13),
• odstránenie
„blokovacieho
mechanizmu“ na streche v rovine
dilatácie lodžií a bytového domu
(uvoľnenie
pevne
uloženého
kotvenia K34),
• zhotovenie novej hydroizolácie
na streche v oblasti dilatácie
lodžií a bytového domu, umožňujúcej zvislé aj vodorovné pohyby
konštrukcie lodžií a bytového
domu.
geometria tvaru zábradlia a lodžiovej
dosky spôsobila oddialenie zábradlia od
steny o 20-50 mm. Z uvedeného dôvodu
je typovým podkladom predpísaný
kĺbový spoj nahradený spojom zvislo
posuvným (nezabraňuje poklesu
zábradlia) (obr. 8, 9).
Stredové kotvenie zábradlia do
lodžiovej dosky nie
je zhotovené podľa
typového podkladu ako
zvislo posuvné, ale ako
kĺbové, keďže z titulu
veľkých
tolerancií
Zvar namiesto
boli skrutkové spoje
skrutky
nahradené zvarovými
(obr. 10).
Spätný
posun,
zdvihnutie a dodatočné
upevnenie zábradlia je
súčasťou odstránenia
systémovej poruchy.
zvislá aj vodorovná tolerancia a zmenené ukotvenie v hornej
Obr. 10 Veľká
časti betónového zábradlia
S p ô s o b
Obr.
10 Nesprávne zhotovené stredové
kotvenie zábradlia
www.psstavby.sk
10
Technické riešenia
b) Obnova zábradlia
• dodatočné ukotvenie zábradlia
k nosným stenám lodžií bez
posunov
(platí
na
všetky
zábradlia bez rozdielu zistených
nedostatkov);
• dodatočné ukotvenie zábradlia
k nosným stenám lodžií s posunmi
(platí na zábradlia s poklesom
v mieste uloženia na lodžiové steny,
ktoré zaťažujú dodatočne lodžiovú
dosku); výber zábradlí na posuny
stanoví projektant po prehliadke
lodžií. Pre posuny zábradlia je
nutné použiť montážne zariadenie,
Obr. 12
zabezpečujúce možnosť vykonať
potrebné posuny pri zaistení
potrebnej bezpečnosti prác (obr.
14).
Postupnosť jednotlivých úkonov sa
určuje v projektovej dokumentácii.
c) Zateplenie priečelia s lodžiami
• Zateplenie obvodového plášťa
sa vykoná bežným kontaktným
zatepľovacím systémom, umožňujúcim v stykoch s lodžiovými
stenami a lodžiovými doskami
predpokladané pohyby vyplývajúce
Dodatočné ukotvenie lodžie v byte
Obr. 11
z rozdielnych teplotných pomerov
stavebných konštrukcií lodžií
a bytového domu. Hrúbka a typ
tepelnej izolácie v zatepľovacom
systéme sa stanoví v projektovej
dokumentácii.
• Tento
spôsob
odstránenia
systémovej poruchy predsadených lodžií sme úspešne realizovali na viacerých bytových
domoch v Bratislave – Jasovská
2-4 (obr. 15), Poľná 19 (obr. 16).
V súčasnosti sa realizuje na objekte
Podzáhradná 3-5.
Dodatočné ukotvenie lodžie zo strany lodžie
Horný posun
Rozpílenie atiky
Dvíhanie
Dolný posun
Prikotvovacie
prvky
Obr. 13
Obr. 15
Dodatočné ukotvenie atiky
Obr. 13 Dodatočné ukotvenie atiky
Obr. 14
Dvíhanie a posuny zábradlia
Obr. 14 Dvíhanie a posuny zábradlia
Obr. 16
JAR / 2012, ROČNÍK 2
11
Baumit
Technologická
špička v zatepľovaní budov
Baumit StarTrack
INFORMAČNÝ BULLETIN SPOLOČNOSTI PS STAVBY
Presadenie lepených spojov v priemysle znamenalo svojim spôsobom revolúciu. Lepenie totiž eliminuje
mnohé problémy, ktoré vznikajú pri klasických technológiách. Do oblasti zatepľovania budov lepené spoje
uviedla spoločnosť Baumit a to lepiacou kotvou Baumit StarTrack. Tento inovatívny kotviaci prvok sa
zaraďuje medzi lepiace technológie, ktoré sa stále vo väčšom rozsahu používajú aj v takých náročných
odvetviach ako je automobilový priemysel, letecká doprava či pri výstavbe kozmických lodí.
Č
o je to vlastne lepiaca kotva
Baumit StarTrack? Vyzerá
ako rozperná kotva, ale nie
je to rozperná kotva. Funguje totiž na
celkom inom princípe. Rozperná kotva je
prvok, ktorý upevňuje izolant k podkladu
mechanicky, lepiaca kotva je prvok na
vytvorenie dodatočného lepeného spoja
medzi nosným podkladom a izolačnými
doskami pri realizácii kontaktných tepelnoizolačných systémov. Používa sa na
podklad z betónu, plných, dierovaných
tehál alebo pórobetónu s maximálnou
hrúbkou pôvodnej omietky až 9 cm podľa
typu lepiacej kotvy. V plnom rozsahu
nahrádza dodatočné mechanické kotvenie
rozpernými kotvami.
Inovácia Baumit
Pri zatepľovaní budov je dlhé roky
zaužívaný postup, pri ktorom sa tepelnoizolačná doska najprv nalepí na podklad
a dodatočne sa uchytáva rozpernými
kotvami. Tento postup zaručuje dostatočnú
pevnosť celého
tepelnoizolačného
Revolučné kotvenie tepelnoizolačných systémov pomocou Baumit StarTrack
fasáda bez tepelných mostov
nijaké obr ysy bežných rozperných kotiev na fasáde
jedna lepiaca kotva pre všetky hrúbky izolantu
bezpečné vŕ tanie do podkladu, nie do izolantu
jednoduchá a r ýchla realizácia
úspora času, energie a nákladov
systému, má však aj svoje nevýhody.
Predovšetkým tepelnoizolačnú dosku
je nevyhnutné prevŕtať až do podkladu.
Takéto vŕtanie „naslepo“, keď montážnik
nevidí kam presne vŕta, môže viesť
k problémom už pri samotnom vŕtaní.
Následne je potrebné uchytiť tepelnoizolačné dosky rozpernou kotvou.
Tepelnoizolačná doska je takto mierne
oslabená a vytvára to, čo je pri zatepľovaní
potrebné eliminovať – tepelné mosty.
Rozperné kotvy pri nesprávnej realizácii
výstužnej vrstvy alebo pri istých poveternostných podmienkach boli vykreslené
na fasáde. V záujme neustáleho
zvyšovania
kvality
kontaktných tepelnoizolačných systémov
sa výskum v laboratóriách spoločnosti
Baumit zameral aj smerom k odstráneniu
týchto problémov. Výsledkom výskumu
je lepiaca kotva Baumit StarTrack, ktorá
úplne nahrádza dodatočné mechanické
kotvenie rozpernými kotvami, pričom
spomínané problémy úplne eliminuje.
Vytvára lepený spoj, ktorý
dokonale spojí
tepelno-
www.psstavby.sk
12
Baumit
izolačné dosky s nosným podkladom.
nosné murivo
pôvodná omietka
Realizácia s Baumit StarTrack
Vŕtanie otvorov pre osadenie lepiacich kotiev
Baumit StarTrack sa realizuje do podkladu,
ktorý má byť dostatočne rovný. Väčšie
nerovnosti je potrebné vopred vyrovnať.
Následne je na podklad potrebné vykresliť
raster osadenia kotiev. Lepiaca kotva
Baumit StarTrack sa zasunie do pripraveného otvoru a následne sa upevní pribitím
plastového tŕňa kladivom alebo zaskrutkovaním. Lepiace kotvy sa osadzujú v rastri
40 x 40 cm odsadené od spodnej hrany
soklovej lišty a nárožia budovy 10 cm.
Pri uvedenom spôsobe osadzovania sa
dosiahne minimálne odporúčané kotvenie
tepelnoizolačného systému v počte 6 kusov
lepiacich kotiev na m2. Zmenšovanie počtu
kotiev rozširovaním rozstupu osadenia na
viac ako 40 cm je neprípustné. Lepiaca kotva
Baumit StarTrack je vhodná na upevňovanie
fasádnych tepelnoizolačných dosiek na báze
polystyrénu. Bezprostredne pred lepením je
potrebné na osadené lepiace kotvy naniesť
lepiaca kotva Baumit StarTrack
lepiaci koláč – Baumit StarContact
izolant – Baumit StarTherm reflect
výstužná vrstva – Baumit StarContact + Baumit StarTex
základný náter – Baumit Premium Primer
omietka – Baumit NanoporTop
koláč lepiacej malty s priemerom asi 110
mm, ktorý zodpovedá priemeru vonkajšieho prstenca kotvy a hrúbke vrstvy cca. 15
mm. Následne sa pristúpi k lepeniu dosiek na
podklad štandardným spôsobom - metódou
okrajovej húsenice a troch bodov.
Kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit
dosahujú už dlhé roky vysokú kvalitu, ktorú
lepiaca kotva Baumit StarTrack ešte zvyšuje.
Zároveň zjednodušuje celý pracovný postup,
eliminuje vznik prípadných chýb pri realizácii,
šetrí čas, energiu a tým aj peniaze. Pri
väčších hrúbkach tepelnoizolačných dosiek
je lepiaca kotva Baumit StarTrack výhodná
nielen kvalitatívne, ale tiež ekonomicky.
Myšlienky s budúcnosťou
Baumit StarTrack – jednoduché pravidlá, zaručený výsledok!
over te kvalitu podkladu, zistite hrúbku omietky a jej kvalitu
zvoľte vhodný typ lepiacej kotv y Baumit StarTrack
osaďte lepiace kotv y Baumit Star track podľa predpísanej schémy
na zhotovenie lepeného spoja i na samotné lepenie izolantu použite doporučené v ysokokvalitné lepidlo –
Baumit StarContact, Baumit openContact alt. Baumit ProContact
pri ďalších krokoch realizácie dodržte všetky zv yčajné spracovateľské zásady realizácie tepelnoizolačného systému
schéma rozmiestnenia lepiacich kotiev Baumit StarTrack
použitie kvalitných lepidiel je zárukou kvality lepeného spoja
JAR/2012,ROČNÍK2
13
BD Medveďovej 9-11
Rozhovor
Zateplenie
celej fasády a logií
INFORMAČNÝ BULLETIN SPOLOČNOSTI PS STAVBY
Medveďovej 9-11, Bratislava
Oslovili sme riaditeľa bytového podniku Petržalka Ing. Daniela Šavela
a porozprávali sa s ním o významnej obnove tohto bytového domu. Na tomto
dome boli zrealizované nasledovné úpravy: zateplenie celej fasády a loggií,
časti stropu na 1.NP bytového domu kontaktným zatepľovacím systémom
s povrchovou tenkovrstvovou omietkou vrátane oplechovania a osadenia
profilov ETICS, rekonštrukcia podláh loggií s odstránením pôvodných
vrstiev a následná realizácia nových vrstiev podlahy (spádový poter, hydroizolácia, tepelná izolácia, nová dlažba). Výmena pivničných okien, balkónových dverí na schodiskových lodžiách a dodávka a montáž hliníkových
vstupných dverí. Nové prestrešenie vstupov zo strany parkoviska, osadenie
zábrany proti sadaniu vtákov na vystupujúce konštrukcie, dodávka a montáž
poštových schránok v interiéri na stenu. Výmena stupačiek – voda, kanalizácia, plyn. Ďalším z desiatok domov, ktorý prešiel revitalizáciou je aj
bytový dom na Medveďovej 9-11 v Bratislave v mestskej časti Petržalka.
Pán Šavel, aký bol Váš začiatok so
zatepľovaním a obnovou bytových
domov v BPP*?
V marci minulého roku, kedy som
do spoločnosti BPP prišiel, nebol
počet zateplených bytových domov
príliš lichotivý. Vzhľadom na potrebu
technickej, energetickej, ale aj estetickej
obnovy domov
v našej správe,
sme vo veľmi
krátkom
čase
rozbehli prípravu
a následne ešte
v priebehu sezóny
zrevitalizovali
obnovu 18-tich
bytových domov.
Aký je Váš postup pri komplexnej
obnove bytových domov?
V prvom rade je potrebné, aby boli
vlastnici rozhodnutí svoj bytový
dom obnoviť. V tom sa im snažíme
pomáhať formou prípravy technicko
- ekonomického modelu, ktorý
zhodnotí aktuálny stav domu, činnosti
potrebné pre obnovu domu, možné
spôsoby financovania, ale aj predpoklad
následnej úspory resp. návratnosť
investície. Po prerokovaní možných
krokov, ich konkretizácii a schválení na
schôdzi vlastníkov bytov a NP prichádza
k výberu projektanta a k spracovaniu projektu,
n á s l e d n e
zabezpečeniu
stavebného
povolenia, výber
zhotoviteľa
obnovy a návrh
najvhodnejšieho
spôsobu
financovnia konkrétne pre každý dom,
všetko samozrejme v úzkej súčinnosti
so stavebnou komisiou vlastníkov
bytov a NP a opätovne prichádza
k oboznámeniu vlastníkov bytov a NP
s už realizovanými krokmi na schôdzi
vlastníkov bytov a NP a samozrejme ich
schválenie. Po oboznámení vlastníkov
bytov a NP príde na radu projekcia,
povolovanie a samozrejme odsúhlasovanie prác a financovania na domovej
schôdzi.
Celková obnova bytových domov je
obrovská investícia, akým spôsobom
sa podarilo zabezpečiť finančné
zdroje v tomto prípade?
V tomto prípade bolo financovanie zabezpečené zo ŠFRB, čiže
úver s 1%-ným úrokom v kombinácií
s vlastnými zdrojmi, ktoré predstavovali 20% z celkových rozpočtových
nákladov. Úver je v takomto prípade
rozložený na 20 rokov splácania.
Čo všetko sa v rámci obnovy
bytového domu zrealizovalo?
V rámci obnovy tohto bytového domu
bolo realizované kompletné zateplenie
fasády bytového domu, zateplenie loggií
s vyrovnaním a novou povrchovou
*BPP - Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
www.psstavby.sk
14
Rozhovor
pripraviť realizáciu tak, aby
nedochádzalo k nepredpokladaným naviac prácam
a nepredlžuje sa plánovaný čas
realizácie.
BD Medveďovej 9-11
úpravou loggiových zábradlí, revitalizácia vstupných priestorov s ich
zateplením a inštaláciou noých
poštových schránok, novou dlažbou,
výmenou predných aj zadných
vstupných brán a taktiež rekonštrukcia
zvislých rozvodov kanalizácie, plynu,
studenej a teplej úžitkovej vody.
Prečo je dôležitý kvalitný a úplný
projekt na realizáciu zateplenia
a obnoby BD?
V poslednom čase sme mali možnosť
porovnať rôzne úrovne projektovej dokumentácie a zároveň sme
mohli vyhodnotiť ako pomôže počas
realizácie kvalitný projekt. Už pri výbere
dodávateľa je cena realizácie
podstatne presnejšia, čo vplýva
aj na presné nastavenie
financovania.
Ďalšou
podstatnou výhodou
kvalitného
projektu
je
možnosť
Akým spôsobom bola zabezpečená kontrola kvality prác
na stavbe?
Počas realizácie sa na kontrole
podiela externý technický
dozor, ktorý je zároveň zodpovedný
za preberanie riadne zhotoveného
diela, ďalej za našu stranu je priamo
zodpovedný vedúci technického úseku,
ktorý sa zúčastňuje nielen
kontrolných dní, ale aj
rozhodujúcich preberaní
jednotlivých
celkov
a
samozrejme
práce kontroluje
stavbyvedúci
dodávateľa, ktorý zabezpečuje dennú
kontrolu prác na stavbe.
Patrí firma PS STAVBY, s.r.o medzi
stavebné firmy, s ktorými sa Vám
dobre spolupracuje?
Firma PS STAVBY je spoločnosťou, ktorá
má v portfóliu činností nielen stavebnú
časť, ale aj podporu pri príprave obnovy.
Zároveň organizácia a prevedenie prác
je na vysokej úrovni, čo samozrejme
posúva túto firmu medzi stavebné
spoločnosti, ktoré považujeme za
dobrého a spoľahlivého partnera pri
obnove bytových domov v našej správe,
o čom svedčia aj viacere domy ktoré
sme spolu zrevitalizovali.
BD Medveďovej 9-11
JAR/2012,ROČNÍK2
15
História
Vznik mestskej časti
Bratislava - Petržalka
Historické záznamy o Petržalke existujú od roku 1225. V roku 1866 mala
Petržalka 594 obyvateľov a 103 domov. V roku 1920 tu žilo už 10-tisíc
obyvateľov, pred druhou svetovou vojnou 20-tisíc obyvateľov a dnes žije
v tejto mestskej časti až 134-tisíc obyvateľov z rôznych kútov Slovenska.
Ako sa začalo s výstavbou panelového sídliska?
K
oncom 60. rokov 20. storočia,
keď bol primátorom Milan
Hladký, sa vypísala medzinárodná súťaž na riešenie mestského sektoru
Bratislava-Petržalka. Riešené územie
malo rozlohu 1806 ha a ohraničoval ho tok
Dunaja a predpokladaný odtokový kanál.
Územie bolo charakteristické existujúcim
rozsiahlym parkom a zeleňou záhrad
i lesných masívov. V riešení štúdie malo
byť čo najviac rešpektovaný ráz územia
v celkovom obraze mesta.
Program stavby požadoval riešiť:
• obytné územie pre 100 000 obyvateľov
s komplexnou bytovou vybavenosťou
• Fakultu fyzikálnej chémie SVŠT
• výskumné pracovisko ČSAV
• výstavisko
• telovýchovné zariadenia celomestského významu
• dobudovanie existujúcej dostihovej
dráhy na medzinárodnú úroveň
• plocha pre priemysel bola záväzne
vymedzená
udelená tretia cena kde sa ocitlo päť
návrhov. Záverečnú podobu vypracovali
Jozef Chovanec a Stanislav Talaš so spolupracovníkmi. Neskôr sa však Chovanec
vzdal účasti na projekte, no napriek tomu
sa podarilo základnú funkciu naplniť.
Urbanistická súťaž mestského sektoru
Bratislava-Petržalka bola asi najvýznamnejšou slovenskou urbanistickou súťažou
storočia, a výsledky tejto súťaže sa aj
realizovali.
S asanáciou pôvodnej zástavby sa začalo
už v roku 1972, posledné obytné domy boli
zbúrané ešte pred novembrom 1989. Prvé
panelové domy začali slúžiť svojmu účelu
už v roku 1977.
Súťaž vzbudila mimoriadny ohlas,
v stanovenom termíne došlo 84 návrhov
z 19 krajín. Na najvyššom mieste bola
Väčšina územia modernej Petržalky
je zastavaná obytnými panelovými
bytovkami s výškou 4 až 12 podlaží.
OBNOVA BUDOV JAR 2012 - Informačný bulletin spoločnosti PS STAVBY.
Vydáva: PS STAVBY, s.r.o., Gagarinova 7/A, 821 05 Bratislava, tel.: 02/4564 0592,
e-mail: [email protected], web: www.psstavby.sk,
Grafická príprava: LIMA CHARLIE, s.r.o.,
Tlač: areaprint s.r.o., Galvaniho 14, 821 04 Bratislava
Pod pojmom „sídlisko a panelové domy“
mnohí majú predstavu o úplne rovnakom
spôsobe bytovej výstavby, aj keď je možné
poukázať na veľké množstvo rozdielov.
Tieto ovplyvňujú nielen technické
a funkčné vlastnosti, ale aj kvalitu bývania.
Hromadná bytová výstavba bytových
domov sa na Slovensku uskutočnila
vo viac ako 20 typoch, konštrukčných
systémoch a stavebných sústavách.
Odlišovali sa podlažnosťou a tvarom.
Zásadne možno rozlišovať radové
a doskové domy (s prevládajúcou dĺžkou
budovy), ako aj bodové a vežové (s prevládajúcou výškou budovy).
Technický stav panelových domov je
v súčasnej dobe nevyhovujúci. Obnova
panelových domov na Slovensku si podľa
prepočtov vyžaduje okolo 13,5 miliárd eur
a trvala by 30až 40 rokov. V súčasnosti
sa rekonštrukcia týka hlavne výmeny
starých okien za plastové, s lepšou
tepelnou izoláciou a fasádny zatepľovací
systém.
Download

obnova budov jar 2012