1. UVOD
Na základě objednávky společnosti CSI, a.s. byl ve dnech 29.|0, a 4'|I. a ],|I..2008 uskutečněn
stavebně - technický průzkum bytového domu v ul. Breitcetlova, čp. 876-880, Praha 9
II.
-
ČernýMost
Bytový dům (BD č.7 dle projektové dokumentace) byl postaven panelovou technologií VVÚ ETA
jako osmipoď|ažni stavba o pěti sekcích celkem se l14 byovými jednotkami. Konstrukční soustava
objektu je celomontovaná, obsahuje soubor silikátových (betonových) dílcůa konstrukcí určených pro
hromadnou výstavbu bytových domů na uzemi hlavního města Prahy. Generálním projektantem (GP)
stavby byl podnik Montované stavby Praha, dodavateli byly firrny Montované stavby, závoď 3 a
Stavosewis. Stavba byla započata koncem osmdesátých let a po několikaletém přerrršení
pravděpodobně dokonč ena a zkoIaudována v roce 1 994.
Cílem posudku je zhodnocení stávajícího stavu, popis zjištěných poruch, stanovení příčinjejich
vzniku, moŽných následků a doporučení vhodného způsobu regenerace objektu. Poruchy jsou
zdokumentovány na přiložených fotografiích.
2. PODKLADY A LITERATURA
t1l Prováděcí projek1ová dokumentace z archivu družstva, aktua7izace z|et I99O a 1991
zpracovatel Montované stavby Praha),
12)
Informačnísešit KS VVÚ-ETA 1STÚ Praha),
i3l ČsN z:
1
2
1
1 Navrhování betonových konstrukcí panelových budov,
t4l Fotodokumentace stávajícího stavu objektu.
3. STAVEBNÍ ČÁsr oBJEKTU
objekt má osm nadzemních a jedno podzemní pod7aži, skládá se z pěti řadových sekcí s označením
sekce 8-44 . objekt je rozdělen objektovou dilatačníspárou na část se třemi sekcemi jejížvýšková
úroveň t0 se nachází na kótě 260p0 m a část se dvěma sekcemi jejížúroveň *0 se nachází na kótě
259,]0 m . Konstrukčnívýška jednbtlir,1lch podlaži činí2,80 m, celková výška stavby od úrovně ,r 0
tj. podlahy 1.NP k horní hraně atiky činí23,35 m, resp' 20,55 m. Nad střešní rovinou jsou umístněny
strojovny Výtahů, jejichž výška od úrovně čistépodlahy 1 NP činí25,93 m' resp. 23,|3 m..
Průběžnésekce s označením8-44 jsou půdorysně jednoduchého obdélníkovéhotvaru a využivaji
třítraktového příčnéhostěnového systému s modulem 6,0 m. Stropní panely jsou uloženy v podélném
Směru, tomu odpovídá i řešení fasád' Průčelníplocha východní fasády je ve spodní části odlehčena
proslenými vstupními stěnami, zbytek této je proveden z celostěnových dílců,západní fasáda je
rozčleněna lodžiemi, sevetní a jižni štítovéstěny jsou p|nébez okenních otvorů.
Konstrukce nosných částíse obecně říclíkatalogem KS-VVÚ-pre z roku 198i. kompletizované dílce
jsou upraveny V souladu s revidovanou tepelně technickou norTnou CSN 730540.Vzh1ed objektu je
poplatný době vzniku a potržitéteohnologii celomontované konstrukce.
3.1 ZáHady
je
za|ožen na příčnýchdvoustupňových železobeÍonových pasech. Horní stupeň je
prefabrikovaný o rozměrech o,65lO,75 nr, spodní stupeň je monolitický ovýšce 0,5 m a šíř.ceI,3-|,7 a
2,O m. Základový pas v místě objektové dilatace je celý monolitický.
objekt
Záktadová spára se nacházi v poloze drobových břidlic až jemnoztnných drob a v poloze siltových a
drobových břidlic s polymiktnínri a křemennými pískovci. Hladina spodní vody je kolísavá a silně
agresivní vzhledem k vysokým koncentracím Co2. Technickými opatřeními (systém drenáži ) je
hladina trvale sníŽena pod úroveň základů. Primární ochrana betonových konstrukcí je zajištěna
dávkováním struskopor1landské ho cementu v betonové směsi.
Na zhutněném násypu mezi zák|adovými pasy je vybetonována deska vtl. 150 mm , vyztužená
svař.ovanou sítía5 100/100 rnm.
3.2 Skladba nosné konstrukce
Svislou nosnou konstrr-rkci tvoří příčnéstěnové panely tl. 190 a 290mm. rozmístěné r'osové
vzdálenosti 6,0 m. objekt je v příčnémsměru zavěttován vnitřními nosnými stěnami a štítovými
stěnami. Podélriéztužení objektu zajišt'ují primárně podélnéztužujícistěny vnitřního komunikačního
traktu tl. l90 mm a já&a výtahových šachet. Celkovou prostorovou tuhost objektu zvyšují diaťragmy
obvodového pláště, sjejichŽ působenímvŠaknení ve statickém výpočtu uvaŽováno. Na příčných
nosných stěnách jsou uloženy předpjaté betonové dutinové stropní panely tl. 190 mm. Dveřní otvory
jsorr unrístěny nad sebou s výjimkou některých otvorů v 1.NP a v 1.PP. Konstrukční výška všech
montovaných podlažíje 2,80 m.Konstrukční systém působístaticky jako prostorově tulrá krabicová
soustava tvořená příčnýmia podélnými nosrrými stěnami, spojenými v každémpod|aži tuhou
vodorovnou stropní deskou' Po vyztuŽeni a za\ití spár mezi jednotlivými panely se předpokládají stěny
i stropní tabtrle dokonale zmonolitněné - tj. staticky spolupůsobící.Podélnéprůčelnístěny jsou
provedeny převážně z kompletizovaných celostěnových dílcůpouze u lodŽií jsou stěny vývořeny
z pásových parapetních sendvičových panelů t|. 240 mm, da1šívýjimkou je atypické řešení v místě
kolektoru a v oblasti vstupů na úrovni l NP. Stítovéstěny nadzemních podlaži i suterénu jsou řešeny
jako nosné vrstvené panely tl. 290 mm.
3.3 Stěnové panely
Vnitřní nosné stěnové panely jsou plného průřezu o tl. 190mm. Svislé spáry mezi stěnovými panely
jsorr tlouštky 20 mm. Na bocích stěnoých panelů jsou půlkruhové dráŽky se zazubením' které spolu
s cementovou zálir,kou vytvářejí svislé hmoždinkovéspoje. Kolmé styky podélných a příčnýchstěn
jsou hladké. V homích rozích nrají stěnové panely vybrání, tzv. ,'kapličky... pro vzájemné spojení
všech panelťr sbíhajícíchse ve styku pomocí spon Z betonářské oceli. Ložnéspáry mezi stropními a
stěnovými panely jsou hladké, tl. 15 mm. Veškeré stěnové panely jsou osazeny do maltového loŽe.
3.4 Štítovépanely
Štítovépanely jsou opatřeny tepelně izolačnívrstvou a jejich vnějšílíc ochrannou betonovou
monierkou povrchově upravenou fasádním nástřikem v hnědé barvě. Jejich celková tloušťka je 290
mm, při standardních šířkách (1200, 1800 a 2400) mm' výška 2800 mm včetně spojovacího ozubu. V
podzemních podlažíchjsou navrženy rovněŽ štítovépanely tloušt'ky 290 mm s tepelnou izolaci.
panely obvodového pláště jsou vrstvené o tloušt'c e 29O mm se skladbou vrstev:
Štítové
vnějšíbetonová vrstva s hlazeným povrchem a nástřikem tl. 60 mm,
tepelná izo|ace pěnový polystyrén tl. 80 mm,
vnitřní nosná betonová vrstva tl. 150 mm.
-
Dle dostup nyc
ich technických podkladů vykazují štítovédílce přibliŽný tepelný odpor
-2t
R: 1,67 m. KW-'.Svislé i vodorovné spárv mezi vněišími betonovÝmi vrstvami obvodovÝch oanelů
mají být dle projektu vyplněny utěsňovacím profilem z mikroporéznípryže a trvale plastickým
tmelem. Stěny obvodového pláště jsou v nejvyššímpod|aži zakončeny atikovými dílci výšky
1200 mm.
3.5 Stropní panely
Zastropení jednotlivých podlažíje navrženo dutinovými panely o rozměrech (1200 x 6000) mm,
(2400 x 6000) mm, instalačnímidutinovými panely o rozměrech (1200 x 6000)
rym a plnými panely o
rozměrech (600 x 6000) mm. Vše s jednotnou tloušťkou 190 mm dle KS-VVU-ETA. V lodžiíchje
navržen kompletizovaný lodžioý panel. Přilehlé části zastropení k ýtahové šachtě a zastropení
výtahové strojovny jsou provedeny z panelů pro vertikální komunikace.
Staticky působístropní panel jako jednoduchý nosník o rozpětí daného modulu tj. 6,0 m. Skladebná
šířka činí2400 mm, 1200 mm, resp. 600 mm. Podélnéstyčnéspáry mezi stropními panely mají v dolní
úrovni šířku 10 mm a v horní úrovni 40 mm' Na bocích jsou stropní panely opatřeny podélnou
lichoběŽníkovou dráŽkou, která spolu s cementovou zálivkou styčnéspáry zajišťuje vzájemné
spolupůsobení stropních panelů. Mezi čely stropních panelů je lichoběŽníková spára' která má v dolní
úrovni šířku20 mm a v horní úrovni 50 mm.Ve skladbě stropních panelů jsou mezi lodžiovými a
vnitřními stropními dílci Úrzké monolitické dobetonávky.
3.6 obvodový plášt'
obvodový plášt' podélných fasád je navržen z kompletizovaných celostěnových dílcůtl. 240 mm
s povrchem z vytnývanéhoho teraca. V okenních pásech u lodŽií se uplatňují lehké meziokenní vloŽky
MIV.Dle dostupných technických podkladů vykazuji železobetonové sendviče parapetních pásů
tepelný odpor přibližně R: 1,64 *' Kw-'.
3.7 Lodžie
LodŽie jsou zapuštěné. Vyskytují se pouze na západnim průčelí.Posuzovaný objekt má celkem 75 ks
lodŽií.
Lodžie se skládají ze tří konstrukčních prvků:
- kompletizovaný stropní panel tl. 230 mm,
- stěnový panel vrstvený i nevrstvený,
- ocelové zábrad|í s výplní z drátkoskla
Stropní panel je kompletizovaný dílec tl. 230 mm opatřený vyspádovanou hlazenou podlahou a
ocelovým chrličem.
Stěnový panel lodŽie je proveden
ťrpravy.
v
tlouŠt'ce 29Omm. Čelo a vnitřní plocha jsou bez povrchové
ocelová zábradlí jsou na všech lodžiíchstejná. Svislé a vodorovné nosné prvky (horní tvoÍ1téžmadlo)
jsou vyrobeny zuzavŤených tenkostěnných ocelových profilů, plošná výplň z drátkosklaje osazena do
ocelového rámu s dělícímisloupky ve třetinách délky rámu. Horní vodorovný profil (madlo) i spodní
vodorovný profil jsou na koncích zakotveny do lodžiových stěnových panelů přivařením na ocelové
kotevní desky. Ve třetinách délky je zábrad|i vyztuženo již zmíněnými svislými sloupky, vetknutými
shora do stropních lodžiových panelů.
3.8 obvodové panely suterénu
obvodové panely suterénu jsou dle výkresové dokumentace realizovány
290 mm.
v
tloušt'oe 240 mm, resp.
3.9 Schodiště
Schodiště objektu jsou navrŽena přímočará, jednoramenná, o skladebné šířce 1200 mm. Jedná se o
standardní konstrukčníprvky soustavy VVU - ETA. Vnější schodiště zajišt'ujícíbezbariérový přístup
je konstruováno z desek PZD uložených do ocelových L profilů a zpŤefabrikovaných stupňů.
3.10 Výtahy
V každésekci objektu je
předmětem průzkumu.
navrŽen jeden osobní ýtah. Technické podrobnosti nebyly zjišt'ovány.
Není
3.11 Příčky
Podle projektové dokumentace jsou'v objektu použity plynosilikátové příčkytl. 80 mm, dále betonové
60 mm a zděné tl' 100 mm.
příčkytl.
3.12 Atiky
Atika je rea|izována z dílcůtloušt'ky 240 mm s větracími štěrbinami. Kotvení atik je navrženo pomocí
ocelových přípravků.
3.13
Střecha
Střecha objektu
je dvouplášt'ová. Spodní plášt' je tvořen stropními panely posledního nadzemního
je
vyskládán zžebirkových desek PZs a spádových žIabŮ osazených,
v příslušnémspádu směrem k vnitřním střešním vpustím. Vnitřní prostor (dvouplášťové střechy) je
provětrán otvory v podélných atikách. odvodnění střechy je zajištěno prostřednictvím střešních vpustí
ukončených litinoými vtoky.
podlaŽí. Horní plášt'
3.|4
Úpravy povrchů obvodového pláště
Fasádní dílce využívajíkúpravě povrchu tzv. vymývané teraco. Štítovépruky jsou zvýrobny
provedeny bez iprav (hladký betonový povrch), na stavbě opatřeny barevným nástřikem.
4. TECHNICKÁ
4.1.
zlřúznxÍnuoovy
Kanalizace
objekt je odvodněn dešťovoua splaškovou kanalizací. odvodnění střechy je řešeno svislým litinovým
potrubím, které je vedeno převážné ve schodišt'ovém prostoru. Splašková kanalizace odvádí svislým
novodurovým potrubím průřezu I|0l2,8 odpadní vodu z bytových jader do \ežatého svodu uloženého
pod základy objektu. Do tohoto svodujsou bez kanalizačních šoupat napojeny rovněž podlahové
vpusti zpodrlžných prostor suterénu (prádelna, sušárna..). Materiál |ežatých svodů je kana|izačni
kamenina v proťrlu DN125-DN200 s osazenými revizními šachtami a s litinovými čistícímikusy.
Vzhledem k agresivitě spodních vod a kolísavéhladině bylo realizováno umělé sníženíhladiny spodní
vody systémem drenáží.
4.2.
Vodovod
Přípojka studené vody je do objektu přivedena z hlavního rozvodu v kolektoru' Vodoměr je umístěn
hned za obvodovou zdí. Rozvodné potrubí TUV,SV a C je v suterénu vedeno na společnémzávěsu.
Stoupací větve SV a32l3 jsou z polypropylenu MOSTEN, TUV je vedena v potrubí z litého
polypropylenu VESToLEN a 3213 a cirkulace je rovněž z litého polypropylenu VESTOLEN a
2512,5. Na každémpodlažíje ve schodišt'ovém prostoru osazena hydrantová skříň s hadicí.
Vodorovné rozvody v suterénu jsou z pozinkovaných ocelových trub závitových opatřenýchizo|aci a
plastovou folií FATROiD.
4.3.
Vytápění a příprava teplé užitkovévody
Výápění je teplovodní nízkotlaké s nuceným oběhem topné vody. otopná soustava je napojena na
objektovou předávací stanici umístěnou v suterénu. V předávací stanici je umístěn systém měření a
regulace. Regulace je ekvitermní' Topný rozvod je rozdělen do dvou větví, znichžjedna výápí sekce
1-3 a druhá dodává teplo do sekcí 4-5. Každá sekce má vlastní stoupací větve volně vedené po
stěnách a osazené vypouštěcími kohouty, šikmými uzavíracimi ventily a regulačníarmaturou s trvalým
nastavením. otopná tělesa jsou litinová článková' opatřená na přívodní straně termostatickými ventily
a na vratné straně radiátorovým rohovým šroubením.Výápěcísystém je dvoutrubkový souproudý
s nuceným oběhem, který je zajištěn čerpadlem umístěným ve výměníkovéstanici.Ve stanici jsou dva
výměníky zapojené v serii Íak, že v případě poruchy jednoho výměníku můŽe druhý pracovat
samostatně. Teplá užitková voda (TUV) je připravována centrálně rychloohřevem ve výměníkové
stanici. ohřev TUV je dvoustupňový s recirku|aci mezi výměníky. Předávací stanice je navržena jako
tlakově nezávislá. Spotřeba tepla je měřena jednak celková a jednak zv7ášt, spotřeba tepla pro přípravu
TUV. Sekundární systém je projektován na provoz s teplotním spádem 92,5167 ,5"C při venkovní
výpočtovéteplotě -I2"C.
4.4.
Větrání
Přívod čerstvéhovzduchu do objektu je zajištěn větráním otevřenými okny, popř. spárami mezi
okenními křídly a rámy a spárami kolem dveřních křídel. Prostory WC, koupelen a kuchyní jsou
mechanicky odvětrány do exteriéru svislým potrubím bytového jádra B 91 Toto potrubí je z důvodu
moŽnosti čištěníve své nejnižšíčásti ukončeno pod stropem suterénu, vyústění na střechu je řešeno
sběrnými komorami. Chod mechanického větrání je zajištěn agregáty umístěnými na střeše a
propojenými se sběrnou komorou. ovládací tlačítkaventilátoru jsou umístěna v každémpod|ažíu
kuchyňských linek, WC a koupelen. Stisknutím tlačítkase uvede do chodu větrání těchto prostor
současně ve všech podlažích.
4.5.
Elektro silnoproud
provozní soustava 3+PEN 380l2z0v
ochrana zák]adní nulováním a zvýšená pospojováním'Každá sekce je samostatně napojena přípojkou
NN ze sídlištníkabelové sítě NN. Na východní straně je před před každým vstupem do objektu
umístěna přípojková skříri SR do které je přivedena kabelová přípojka NN. Připojení objektu je pak
realizováno horizontálním rozvodem uloženým v betonových trubkách pod podlahou suterénu.
Přechod trasy na ver1ikální rozvod s protaŽením kabe1ů do prefabrikovaných elektroinstalačníchjader
(PEJ) je zajištěn šachtou. V elektroinstalačníchjádrech na stoupací trasejsou dvě stoupací vedení.
10
Download

3. STAVEBNÍ ČÁsr oBJEKTU