3/2011
ROČNÍK 7
TE
H
ÁL
IA
EN
ER
ÁC
G
VÁ
N
O
UVÁDZACIA
ZĽAVA AŽ
33 %
Lepšia
ako všetko ostatné
Stavajte bez malty a bez zatepľovania
Teraz s uvádzacou zľavou až 33 % na tehly POROTHERM Profi Ti a stropný systém.
Viac na www.lepsiatehla.sk
Chcete sa dozvedieť viac
o oknách GENEO z high-tech
materiálu RAU-FIPRO
www.rehau.sk/geneo
* Zníženie energetických strát na okne pri výmene starých drevených /plastových okien z 80-tych rokov [Uf = 1,9 W/(m2K);
Ug = 3,0 W/(m2K)] za okná z profilov GENEO [Uf = 0,91 W/(m2K); Ug = 0,5 W/(m2K); veľkosť okna 123 x 148 cm].
Stavba
Auto
Priemysel
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
Recenzovaný vedecko-odborný časopis o stavebných hmotách a materiáloch pre stavebníctvo. Časopis je určený pre projektantov,
stavebné realizačné firmy, stavebniny a firmy, ktoré sa zaoberajú stavebnými profesiami a stavebnou mechanizáciou. Tematicky sa
venuje novinkám v týchto odboroch, nezávislým testom a technickým popisom existujúcich materiálov, výrobkov, stavebnej chémie,
prísad a stavebných materiálov a iných hmôt, ktoré český a slovenský stavebný trh ponúka svojim zákazníkom.
Periodicita:
Dvojmesačník
Ročník:
Siedmy
Vydáva:
V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.
Vydavateľstvo odborných časopisov
Školská 23
040 11 Košice
OBSAH 3/2011
4
5
ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V BETONÁRNI
7
EUROPAK: AK HĽADÁTE VYSOKÚ KVALITU, RIEŠENÍM JE PODLAHA TRUDEC!
9
STN 73 6123:2010 STAVBA VOZOVIEK. CEMENTOBETÓNOVÉ KRYTY
– INFORMÁCIA O ZMENÁCH
12
BAUMIT LEPIACA KOTVA
14
REHAU: OKNÁ A DVERE ŠETRIACE DLHODOBO VAŠE PENIAZE REHAU
NOVINKY PREDSTAVENÉ NA VÝSTAVE CONECO 2011
16
MONTOVANÉ OBKLADY V INTERIÉRI
18
SKUPINA JUPOL V NOVOM BALENÍ
22
ARCHITEKTONICKÁ IDENTITA ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV
27
CONECO/RACIOENERGIA 2011
30
ZLOŽENÉ KOMÍNY FIRMY QATRO, S.R.O. SPOĽAHLIVOSŤ A KVALITA
32
POROTHERM PROFI TI VYŠŠÍ ŠTANDARD PRE OBVODOVÉ STENY
34
SPOĽAHLIVOSŤ A ŽIVOTNOSŤ STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A KONŠTRUKCIÍ
38
TEHLOVÁ DLAŽBA HELUZ ZAŽÍVA COMEBACK
39
SYSTÉMOVÉ CHYBY, ICH ODSTRAŇOVANIE, OBNOVA
A ÚDRŽBA BYTOVÉHO DOMU
46
FASÁDY – KONZERVATÍVNY POSTOJ ALEBO NOVÉ TECHNOLÓGIE
48
BETONOVÉ PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
53
MAPEI: INŠTALÁCIA KAMENNÝCH MATERIÁLOV. MATERIÁLY A SYSTÉMY
NA INŠTALÁCIU PRÍRODNÉHO A KOMPOZITNÉHO KAMEŇA
56
STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2011
58
EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN SPĹŇA NÁROKY NA POŽIARNU BEZPEČNOSŤ
60
XELLA: VYŽIADAJTE SI NAŠU NAJVÝHODNEJŠIU PONUKU!
61
VÝSTAVA ABC STAVEBNÍCTVA – ZÁHRADA V PREŠOVE
Redakčná rada
Šéfredaktor:
prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc.
Členovia:
doc. Ing. Ján Rybárik, CSc.
Ing. Katarína Bzovská
doc. Ing. Ján Slašťan, CSc.
doc. Ing. Stanislav Unčík, CSc.
doc. Ing. Rudolf Hela, CSc.
Grafická úprava:
Alena Ondrušová
Tel.:
+421 - 55 - 678 28 08
Mobil: +421 - 905 590 826
E-mail: [email protected]
Adresa redakcie:
V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.,
Školská 23
040 11 Košice
Tel.:
+421 - 55 - 678 28 08
Fax:
+421 - 55 - 729 64 64
Mobil: +421 - 905 541 119
+421 - 905 590 594
E-mail: [email protected]
www.voc.sk
www.stavebnehmoty.eu
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Príjem inzercie:
V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.
Školská 23
040 11 Košice
Mobil: +421 - 905 541 119
Tel.:
+421 - 55 - 678 28 08
a redakcia časopisu
Registrácia časopisu povolená
MK SR EV 3281/09
ISSN 1336-6041
Nepredajné!
Rozširovanie výhradne
formou predplatného!
Za vecné a gramatické nepresnosti
redakcia časopisu neručí!
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V BETONÁRNI
Ing. Martin Ostrolucký, Holcim Slovensko, a.s.
Pri plnení úloh v oblasti ochrany životného prostredia na betonárňach sa stretávame s pomerne častým
nedostatkom v podobe neinformovanosti strojníkov o základných princípoch prevencie znečistenia.
Nevyhnutnou úlohou vedúcich pracovníkov je poskytnúť im tieto informácie v stručnej a ľahko pochopiteľnej
forme.
1 Vplyv výroby transportbetónu na životné prostredie
Do výroby transportbetónu vstupujú viaceré suroviny, materiály
a látky. Proces výroby betónu a zaťaženosť dopravou vstupných
surovín i výsledného produktu k zákazníkovi ovplyvňujú zložky
a faktory životného prostredia, a to priamo v areáli prevádzky
i v jeho okolí. Povinnosťou každého vedúceho pracovníka betonárne je oboznámiť svojich podriadených s ich úlohami na úseku ochrany životného prostredia a kontrolovať ich plnenie.
2 Ochrana ovzdušia
2.1 Zdroje znečistenia ovzdušia
Betonáreň s projektovanou kapacitou výroby > 10 m3.h-1 je
klasifikovaná ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Najvýznamnejšími znečisťujúcimi faktormi sú prach a spaliny.
Ich prvotným zdrojom je:
• preprava, skladovanie a manipulácia so sypkými materiálmi,
• ohrev kameniva, vody a vykurovanie.
Druhotným, avšak významným zdrojom je doprava v rámci areálu prevádzky.
2.2 Prevencia znečisťovania ovzdušia
Základom prevencie sú technické opatrenia ako:
• spevnenie povrchov prevádzkových komunikácií,
• zastrešenie a opláštenie skládok sypkých materiálov,
• zakrytovanie dopravníkov sypkých materiálov,
• vybavenie síl vyhovujúcimi filtrami,
• vybavenie prepravných zariadení vhodnými tesneniami
a ventilmi,
• výsadba prevádzkovej zelene,
• oddelenia betonárne od okolia stavebnými prvkami.
Najdôležitejšie preventívne organizačné opatrenia sú:
• čistenie a skrápanie prevádzkových komunikácií,
• pravidelná kontrola technického stavu tesnení a filtrov,
vrátane kontroly ich funkčnosti a čistenia v súlade s pokynmi výrobcu.
3 Ochrana vôd a pôdy
3.1 Zdroje znečistenia vôd a pôdy
Na betonárňach dochádza k manipulácii s látkami, ktoré sú
nebezpečné z pohľadu možných negatívnych vplyvov na kvalitu
podzemných či povrchových vôd a pôdy. Jedná sa najmä o činnosti ako:
• skladovanie a manipulácia s ropnými látkami (palivami
a mazivami),
• skladovanie a manipulácia s prísadami do betónu,
• nakladanie s nebezpečným odpadom,
• nakladanie s ostatným odpadom,
• nakladanie s odpadovými kalmi a vodami.
3.2 Prevencia znečisťovania vôd a pôdy
Prvoradým predpokladom zamedzenia znečisťovania vôd
a pôdy je:
• výstavba spevnených prevádzkových plôch vrátane stokovej siete a odlučovačov ropných látok,
• výstavba priestorov vhodných na skladovanie a manipuláciu s látkami nebezpečnými pre životné prostredie (palivá,
mazivá, nebezpečné odpady a pod.),
• výstavby vhodných priestorov pre umývanie domiešavačov recykláciu zbytkového betónu a kalové hospodárstvo,
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
5
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
• zabezpečenie vhodného spôsobu odvádzania alebo zhromažďovania splaškových vôd,
• zabezpečenie vybavenosti prevádzky sanačným materiálom pre prípad havárie,
• preškolenie zamestnancov so zásad bezpečnej manipulácie s škodlivými chemickými látkami,
• výcvik zamestnancov zameraný na likvidáciu ekologických havárií.
Napriek tomu, že na betonárňach bežne používame netoxické
látky musíme brať do úvahy ich škodlivosť najmä vo vzťahu
k vodným ekosystémom.
Sklady nebezpečných látok a manipulačné plochy musia byť
vybavené havarijnými alebo záchytnými nádržami schopnými
zachytiť celý objem skladovanej látky, alebo inak technicky
zabezpečené proti úniku škodlivín.
Ďalšie požiadavky sa viažu na zaobchádzanie s nebezpečnými
látkami podľa vyhlášky 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia kvality povrchových alebo podzemných vôd.
Podľa uvedenej vyhlášky by sklady nebezpečných látok mali
byť:
• stabilné,
• nepriepustné,
• odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým,
biologickým a poveternostným vplyvom; ak ide o použité
umelé látky, musia byť aj odolné proti starnutiu,
• zabezpečené proti vzniku požiaru,
• zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností,
včasného zistenia úniku nebezpečných látok, ich zachytenia, zužitkovania alebo vyhovujúceho zneškodnenia,
• technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie
nebezpečných látok, ktoré unikli pri technickej poruche
alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru
vodou,
• konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.
V prípade, ak pri skladovaní alebo manipulácii dôjde k úniku
znečisťujúcej látky je prevádzkovateľ povinný zabrániť zväčšovaniu uniknutého množstva. Prípravok nesmie nechať unikať
do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd alebo pôdy.
Uniknutý prípravok je potrebné zasypať vhodným nehorľa-
6
vým absorpčným materiálom, napr. univerzálnym sorbentom,
vapexom, perlitom, alebo pieskom a následne ho umiestniť
do vhodných nádob v určenom prevádzkovom zhromaždisku
nebezpečných odpadov. Rovnaké pravidlá platia pre nakladanie so znečistenou pôdou, zneškodnenie obalov v prípade, ak
sú nevratné.
Ďalší postup zneškodnenia, keďže sa jedná o nebezpečný
odpad, sa riadi v zmysle zákona o odpadoch podľa pokynov
výrobcu, ktoré sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Medzi
základné povinnosti patrí vedenie evidencie o vzniku a nakladaní s nebezpečnými odpadmi, zákaz zmiešavania rôznych druhov
nebezpečných odpadov a ich odovzdávanie osobám, ktoré nie
sú oprávnené na zneškodňovanie nebezpečného odpadu.
Pri kontaminácii riek, jazier, alebo kanalizácie je potrebné
postupovať podľa miestnych predpisov (Zákon o vodách) a kontaktovať orgány štátnej správy (správcu kanalizácie, správcu
vodného toku, Slovenskú inšpekciu životného prostredia).
Použitá literatúra a zdroje informácií:
1. Zákon č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
2. Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
3. Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon)
4. Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov
5. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov
6. Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd (smernica 2004/35/EC)
7. Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických
prípravkoch v znení neskorších predpisov
8. Vyhláška MH SR č. 515/2001 Z.z. o podrobnostiach o obsahu
karty bezpečnostných údajov v znení neskorších predpisov
9. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/
2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006
10. STN 75 3415 „Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty
pre manipuláciu s ropnými latkami a ich skladovanie
11. Vyhláška MŽP SR č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami,
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení
mimoriadneho zhoršenia vôd
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
AK HĽADÁTE VYSOKÚ KVALITU,
RIEŠENÍM JE PODLAHA TRUDEC!
TRUDEC zámkový PVC podlahový systém zaručuje dlhodobé a trváce podlahové krytie. TRUDEC vysoko
záťažové dlaždice sú ideálnym riešením pre sklady, továrne, výstaviská, dielne, autoservisy, obchody,
posilňovne, verejné budovy, školy, garáže a mnohé iné oblasti, kde sú dôležité trvalosť, životnosť,
komfortnosť, bezpečnosť, rýchla a jednoduchá inštalácia a údržba.
Tento patentovaný zámkový systém je založený na veľkých pevných zámkových spojoch. Zabezpečí, že spoj bude pevný aj bez
použitia lepidla, bude sa ľahko čistiť a vyzerať dobre dlhé roky.
Je vyrobený zo špeciálnej zmesi PVC, ktorá má všetky vlastnosti
nevyhnutné pre bezpečnosť a zdravie pri práci.
Naše dlaždice zabezpečia Vám, Vašim zákazníkom a personálu atraktívnu podlahu, ktorá sa vyhýba nákladným problémom,
ktoré prinášajú mnohé tradičné podlahové povrchy (koberec,
nátery, vyrovnávacia vrstva pokrytá epoxidom), ako sú škvrny,
odlupovanie alebo praskanie. Poskytujú výbornú tepelnú a prachovú bariéru, znižujú hluk a vibrácie, spomaľujú horenie a sú
odolné voči olejom a chemikáliám.
Okrajové prvky dlaždíc, ako sú pásy vyznačujúce zóny, nájazdové lišty a hrany rámp, ako aj široká paleta farebných odtieňov
dlaždíc ponúkajú možnosť prispôsobiť si svoj vlastný podlahový
dizajn. Môžete si tak vytvoriť rôzne pracovné zóny či spojovacie
chodby.
Vďaka transparentným dlaždiciam je do podlahy možné umiestniť logo alebo značku Vašej spoločnosti, čím sa zviditeľníte
a spropagujete tak Vašu firmu. Tieto dlaždice však poslúžia aj
na splnenie rôznych zdravotných a bezpečnostných požiadaviek, nakoľko je pod ne možné vložiť akýkoľvek text či obrázok
(smer únikového východu, zákaz fajčenia na pracovisku...).
Ponúkame Vám aj antistatické a antibakteriálne dlaždice, ktoré sa vyrábajú na objednávku pre špeciálne pracovné plochy
v zdravotníckych zariadeniach, laboratóriách, lakovniach a pod.
Výhody podlahy TRUDEC:
• ľahká inštalácia – jednoducho dlaždice umiestnite, spojíte a okamžite môžete podlahu používať
• statická a dynamická záťaž – dlaždice sú dostatočne pevné, aby odolali ťažkým nákladom a nákladnej preprave
(napr. pri využívaní vysokozdvižných vozíkov)
• dlhá životnosť – špičkové dlaždice zo zmesi PVC garantujú
dlhú životnosť a odolávajú škvrnám
• prenosnosť – dlaždice sú kladené nasucho, preto je ich
možné kedykoľvek premiestniť, napr. pri sťahovaní do
iných priestorov
• nenáročná údržba – ľahko sa čistia a udržiavajú
• odolnosť – rezistentné voči oleju a chemikáliám
• redukcia zvuku a vibrácií
• spomaľovanie horenia
• stabilita – patentovaný a bezpečný zámok na dlaždiciach
zabezpečuje stabilný povrch bez rizík
• antibakteriálne vlastnosti – pri zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, zlepšovanie a udržiavanie hygieny
• antistatické vlastnosti – na špecializované použitie
• možnosť pokladania na nerovný povrch – dostatočne flexibilné na položenie na nerovné povrchy
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
7
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
• možnosť ťahania káblov v podlahe – v prípade zmeny projektu jednoducho upraviteľné
• flexibilnosť – dostupné aj vo verziách pre antiúnavové
oblasti alebo športové používanie, atď.
• široká škála výberu – dlaždice sú dostupné v rôznych
farebných odtieňoch; možnosť vytvárania pracovných zón,
spojovacích chodieb, zdôraznenie nebezpečenstiev, atď.
• špeciálne vyznačovacie dlaždice – na vytvorenie hraníc,
označení pruhov ako časti podláh; žiadne maľovanie čiar
• transparentné dlaždice – na vkladanie značiek alebo log
spoločností
• 2 povrchy: s členitými kruhovými výstupkami alebo ako
imitácia kože (jemná textúra) – možnosť kombinácie a zladenia oboch povrchov podľa požiadaviek
• estetickosť – vytvárajú pekné pracovné miesto
Na naše podlahy Vám poskytneme záruku 25 rokov.
Kontakt:
Europak Slovakia s.r.o.
Gemerská cesta 1
984 01 Lučenec
Telefón: +421 (0)918 790 920
Fax: +421 (0)47/43 30 085
Email: [email protected]
Web: www.europak.sk
8
Sme výhradným distribútorom
tradičnej anglickej podlahy
TRUDEC pre maďarský, ukrajinský,
slovenský a český trh.
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
STN 73 6123:2010 STAVBA VOZOVIEK.
CEMENTOBETÓNOVÉ KRYTY – INFORMÁCIA O ZMENÁCH
Ing. Jana Hozzová
Od septembra 2010 bola do sústavy slovenských technických noriem zavedená revízia normy
STN 73 6123. Predmetom revízie normy bolo predovšetkým:
• aktualizácia terminológie
• členenie cementobetónových krytov do skupín
• zapracovanie ustanovení európskych noriem pre zložky betónu a ostatné používané materiály
• definovanie požiadaviek na zloženie betónu a na vlastnosti čerstvého a zatvrdnutého betónu
• označovanie cementobetónových krytov a betónov pre cementobetónové kryty
• definovanie požiadaviek na rozsah a prijatie počiatočných skúšok typu
• stanovenie požiadaviek na zhotovovanie a skúšanie cementobetónových krytov vozoviek
1 Úvod
Od roku 1996 platila na výrobu betónu pre cementobetónové
kryty vozoviek, ale i na realizáciu a kontrolu stavby cementobetónových krytov vozoviek norma: STN 73 6123:1996 Stavba
vozoviek. Cementobetónové kryty. Táto norma bola v septembri
2010 zrušená a nahradená normou STN 73 6123:2010 Stavba
vozoviek. Cementobetónové kryty.
Nová norma začala platiť od 1. 9. 2010. Od tohto dátumu majú
výrobcovia betónu pre cementobetónový kryt vyrábať a uvádzať
na trh betón v zhode s požiadavkami novej normy. Výrobca tohto
betónu musí mať certifikát vnútropodnikovej kontroly podľa
novej normy, certifikáty vnútropodnikovej kontroly podľa zrušenej STN 73 6123: 1996 strácajú k 1. 9. 2010 platnosť.
Pokiaľ požiadavkám novej normy vyhovuje receptúra betónu
doteraz používaná a pokiaľ vlastnosti čerstvého i zatvrdnutého betónu pre cementobetónový kryt i požiadavky na vstupné
suroviny vyhovujú požiadavkám novej normy, výrobca predloží
k opakovanému nahliadnutiu autorizovanej osobe pôvodnú
počiatočnú skúšku typu, avšak spolu s dodatkom, ktorý bude
zohľadňovať požiadavky novej normy, ako napríklad nové označovanie betónu, posúdenie vhodnosti vstupných surovín použitých na výrobu betónu pre cementobetónový kryt, vyhodnotenie
výsledkov skúšok zatvrdnutého betónu podľa nových kritérií
a iné. Výsledná krivka zrnitosti zmesi kameniva musí vyhovovať
novej norme. Takže výrobca si musí vykonať kontrolu a posúdenie doteraz platnej počiatočnej skúšky typu. V prípade, že
počiatočná skúška typu bola vykonaná len na jednej zámesi
Na prvej strane novej normy je napísané, že norma zo septembra 2010 nahrádza v celom rozsahu normu z februára 2010. Je
to z toho dôvodu, že vo februári 2010 bola vydaná prvá revízia
normy, ktorej niektoré články však boli v rozpore s inými platnými technickými špecifikáciami týkajúcimi sa betónu. Aby norma
bola použiteľná pre výrobcov betónu a bola v zhode s platnými
technickými špecifikáciami, bolo potrebné februárovú verziu
ihneď stiahnuť z používania a urýchlene vypracovať nové znenie revízie.
Na vypracovanie nového znenia revízie normy, znenia platného
od septembra 2010, bola zostavená pracovná skupina, ktorá
spolu so spracovateľom intenzívne pracovali na novom znení. Pracovná skupina mala veľmi krátky čas na vypracovanie
nového znenia. Jej práca bola o to náročnejšia, že ani členovia
pracovnej skupiny nemali rovnaký názor a o každom článku sa
viedli intenzívne rozhovory.
2 Certifikácia vnútropodnikovej kontroly betónu pre
cementobetónové kryty vozoviek podľa
STN 73 6123:2010
Aby autorizovaná osoba mohla vydať výrobcovi certifikát vnútropodnikovej kontroly podľa novej normy, musí ju výrobca požiadať o jeho vydanie. Výrobca musí predložiť počiatočnú skúšku
typu betónu pre cemetobetónový kryt, ktorá musí vyhovovať
požiadavkám novej normy. Zloženie betónu pre cementobetónový kryt musí byť navrhnuté tak, aby boli splnené požiadavky
na kvalitatívne parametre čerstvého a zatvrdnutého betónu.
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
9
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
a ostatné vlastnosti sú vyhovujúce, nie je potrebné počiatočnú
skúšku typu opakovať a môže platiť i naďalej spolu s dopracovaným dodatkom.
Po predložení potrebnej dokumentácie bude výrobcovi
vydaný nový certifikát vnútropodnikovej kontroly podľa STN
73 6123:2010. Certifikát bude mať nové číslo.
3 Upozornenie na najdôležitejšie zmeny článkov normy
3.1 Členenie kvalitatívnych parametrov betónu
pre cementobetónové kryty
Zmenilo sa členenie kvalitatívnych parametrov betónu pre
cementobetónové kryty. Zrušené boli skupiny cementobetónových krytov označované CB L a CB IV. Zmenil sa účel použitia
pre jednotlivé skupiny cementobetónových krytov, zmenila sa
špecifikácia komunikácií (dopravných plôch), zmenili sa triedy
dopravného zaťaženia pre jednotlivé skupiny cementobetónových krytov.
Výrazne sa zmenilo označovanie betónu pre cementobetónový
kryt. Inak sa označuje cementobetónový kryt v projekte konštrukcie vozovky a inak sa označuje betón na výrobu cementobetónového krytu. Treba používať nové označovanie, príklady sú
uvedené v článku 3.1.2 normy. V označení betónu pre cementobetónový kryt je podobne ako v označení betónu podľa STN EN
206-1 okrem iného uvedené číslo predmetovej normy, veľkosť
maximálneho zrna použitého kameniva, obsah chloridov v betóne i konzistencia čerstvého betónu v čase dodania.
3.2 Požiadavky na zložky betónu pre cementobetónový kryt
Podstatné zmeny novej normy sa týkajú požiadaviek na zložky
betónu pre cementobetónový kryt, predovšetkým požiadaviek
na kamenivo.
Norma požaduje konkrétne kategórie a medzné hodnoty na
vlastnosti kameniva do betónu (viď. čl. 4.1).
Ilustračné foto
Norma stanovuje požiadavky na kamenivo, ktoré musia byť splnené. Z uvedeného dôvodu musí výrobca betónu od výrobcu
kameniva požadovať predloženie aktuálnych protokolov o skúškach vykonaných v predpísanej početnosti a výrobca kameniva
uvedené vlastnosti musí deklarovať i vo svojom vyhlásení zhody.
Na základe skúseností musím konštatovať, že výrobcovia betónu
10
majú veľký problém získať požadované protokoly o skúškach od
výrobcov kameniva. Výrobcovia kameniva si neuvedomujú, že ak
chcú kamenivo dodávať na betonáreň, ktorá bude vyrábať betón
pre cementobetónový kryt, musia všetky normou požadované
vlastnosti deklarovať vo vyhlásení zhody a v predpísanej početnosti vykonávať výrobno-kontrolné skúšky. Na základe výsledkov
skúšok a deklarovaných vlastností kameniva výrobca betónu
posúdi, či sú vlastnosti kameniva v zhode s požiadavkami normy.
V prípade, že niektorá vlastnosť nie je v zhode s požiadavkami
normy STN 73 6123: 2010, nie je možné kamenivo na výrobu CB
použiť. Pre každú skupinu CB sú odlišné požiadavky na kamenivo,
odlišné požiadavky sú na drobné a hrubé kamenivo. Požadované
kategórie zrnitosti kameniva musia byť dodržané stále, budú
výrobcom betónu kontrolované v predpísanej početnosti.
Vlastnosti, ktoré musí výrobca kameniva deklarovať na surovine:
• Obsah síry, síranov a chloridov
• Obsah zložiek meniacich rýchlosť tuhnutia a tvrdnutia
betónu (doba tuhnutia, pevnosť v tlaku) – len pre CB I
• Objemová stálosť – zmrašťovanie sušením
• Alkalicko-kremičitá reaktívnosť
Vlastnosti, ktoré musí výrobca kameniva deklarovať na drobnom kamenive:
• Zrnitosť – triedy zrnitosti – predpísaná kategória
• Typická trieda zrnitosti
• Obsah jemných zŕn
• Obsah zložiek meniacich rýchlosť tuhnutia a tvrdnutia
betónu – skúška humusovitosti
• Nasiakavosť
Vlastnosti, ktoré musí výrobca kameniva deklarovať na hrubom
kamenive:
• Zrnitosť – triedy zrnitosti – predpísaná kategória.
• Typické triedy zrnitosti – celkové medze a odchýlky na
strednom site frakcie (táto vlastnosť sa deklaruje len za
určitých podmienok uvedených v poznámke 1, Tab. 6.
• Pre drvené kamenivo tvar zŕn – index plochosti alebo tvarový index.
• Obsah jemných zŕn.
• Odolnosť proti rozdrobovaniu – LA.
• Odolnosť proti obrusovaniu (mikro-Deval) – aj pre kamenivo do CB III.
• Odolnosť proti vyhladzovaniu (PSV) – pre kamenivo do CB
I a CB II (pre jednovrstvový kryt alebo hornú vrstvu dvojvrstvového krytu).
• Nasiakavosť.
• Odolnosť proti síranu horečnatému.
• Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu.
Ďalšie požiadavky na kamenivo:
• Výrobca kameniva musí mať certifikát vnútropodnikovej
kontroly a vyhlásenie zhody podľa STN EN 12620 + A1.
• Na výrobu betónu pre cementobetónový kryt sa nesmie
použiť uhličitanové kamenivo.
• CB I a CB II do obrusných vrstiev sa nesmie robiť z ťaženého kameniva (čl. 4.1.6.), teda pri jednovrstvovom kryte sa
nesmie použiť a pri dvojvrstvovom do hornej vrstvy. Môže
byť použité len drvené kamenivo (pre frakcie 0/4 a 4/8
požiadavka neplatí).
• Na výrobu CB sa musia použiť najmenej 3 frakcie kameniva, nesmie sa použiť monofrakcia.
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
• Nesmie sa použiť umelé a recyklované kamenivo, len prírodné kamenivo.
• Pre CB I a CB II sa musí použiť aj frakcia s Dmax 22.
• Na výrobu betónu pre cementobetónový kryt, kde je predpísané použitie drveného kameniva, nie je možné použiť
kamenivo ťažené predrvené s podielom drvených zŕn
väčším ako 40 %, je možné použiť len kamenivo získané
drvením horniny.
• Receptúra v nových počiatočných skúškach typu musí byť
navrhnutá tak, aby výsledná krivka zrnitosti zmesi kameniva vyhovovala tabuľkám normy podľa veľkosti max. zrna.
3.3 Požiadavky na vlastnosti čerstvého betónu:
• Množstvo vody musí byť čo najmenšie, ale také, aby
zabezpečilo predpísanú konzistenciu v čase dodania.
Max. vodný súčiniteľ pre CB I a CB II je 0,45, max. vodný
súčiniteľ pre CB III je 0,50.
• V norme sú stanovené informatívne hodnoty dávkovania
cementu: pre CB I a CB II min. 370 kg/m3, pre CB III min.
340 kg/m3.
• Obsah cementu a jemných zŕn v kamenive nemá byť spolu viac ako 450 kg/m3.
• Konzistencia betónu musí byť špecifikovaná stupňom
konzistencie. Predpísaný stupeň konzistencie musí byť
vhodný pre spôsob ukladania betónu pre cementobetónový kryt. Pre stavbu krytu skupiny CB I a CB II treba na
rozprestieranie a spracovanie použiť finišer.
• Obsah vzduchu v čerstvom betóne musí vyhovovať STN
EN 206-1 v závislosti od veľkosti max. zrna kameniva.
3.4 Požiadavky na vlastnosti zatvrdnutého betónu:
• Skúša sa pevnosť v ťahu pri ohybe [na trámcoch (150 x
150 x 700) mm alebo (100 x 100 x 400) mm – vtedy sa
používa prepočítavací koeficient], alebo pevnosť v priečnom ťahu [na valcoch priemeru 150 mm a výšky 300 mm
alebo na kockách (150 x 150 x 150) mm – vtedy sa používa sa prepočítavací koeficient]. Pri PST odporúčam odskúšanie oboch vlastností, v rámci kontrolných skúšok treba
skúšať len vlastnosť požadovanú odberateľom.
• Pevnosť v tlaku je len normou odporúčaný parameter.
V Tab. 8 kvalitatívnych parametrov zatvrdnutého betónu je uvedená vlastnosť pevnosť v tlaku na valcoch.
Kritérium je uvedené predovšetkým na vyhodnotenie vzoriek odobratých z konštrukcie (vývrtov).
• Odolnosť povrchu cementového betónu proti pôsobeniu
vody a CHRL. Vyhodnotenie skúšky odolnosti voči CHRL
má iné kritérium ako doteraz, povoľuje sa len stupeň
porušenia 2 (predtým bol 3, takže niektoré PST nemusia
vyhovovať). Naďalej platí, že pri PST sa robí 50 % cyklov
naviac.
• Skúška mrazuvzdornosti je len odporúčaný parameter.
• Pre CB I a CB II musí byť v rámci PST odskúšaný súčiniteľ
priestorového rozloženia vzduchových pórov podľa STN
EN 480-11.
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Ilustračné foto
Ďalšie požiadavky a obmedzenia na zložky betónu pre CB:
• Do betónu pre cementobetónový kryt sa nesmie použiť
prímes typu II, teda popolček, troska, úlet.
• Na výrobu betónu pre CB sa môže použiť len predpísaný
a povolený druh cementu (čl. 4.2).
• Na výrobu betónu pre CB nie je možné použiť recyklovanú
vodu.
3.5 Počiatočné skúšky typu, kontrolné skúšky výrobcu
betónu, kontrolné skúšky na referenčnom úseku,
kontrolné skúšky hotového krytu a vyhodnocovanie
výsledkov
V norme sú stanovené nové požiadavky na výkon PST. Receptúra
musí byť overená min. na 2 identických zámesiach (na skúšku
pevnosti v ťahu pri ohybe a priečnom ťahu sa odoberajú tri vzorky z každej zámesi, na ostatné skúšky sa požadovaný počet vzoriek na jednu skúšku rozdelí na dve zámesi). Pre každú zámes
sa stanoví priemer pevnosti. Ak sa jednotlivý výsledok skúšky
líši od priemeru o viac ako 20 %, priemer sa vypočíta zo zostávajúcich výsledkov. Každý z priemerov jednotlivých zámesí musí
byť väčší alebo rovný ako je kritérium stanovené v Tab. 8.
V rámci VKS sa vykonávajú skúšky min. v rozsahu Tab. 9, 10,
11. To znamená:
• Skúšky vstupných surovín.
• Skúšky zámesovej vody - 1 x ročne.
• Meranie konzistencie v mieste výroby i v čase dodania
na stavbu.
• Meranie teploty čerstvého betónu v mieste výroby i v čase
dodania na stavbu.
• Meranie obsahu vzduchu v mieste výroby i v čase dodania
na stavbu.
• Pevnosť v ťahu pri ohybe alebo v priečnom ťahu (podľa
požiadavky odberateľa betónu). Výsledkom skúšky je priemer jednotlivých výsledkov. Ak sa jednotlivý výsledok líši
od priemeru o viac ako 15 %, skúška sa zamietne.
• Skúška odolnosti povrchu cementového betónu proti
pôsobeniu vody a CHRL – VKS i pre CB III.
• Pevnosť v tlaku na vývrtoch – valcoch – pevnosť v tlaku
sa skúša len na kontrolných skúškach vzoriek odobratých
z konštrukcie (pre tento parameter je kritérium v Tab. 8).
4 Záver
Revízia priniesla niekoľko závažných zmien. Ich zavedenie do
praxe bude postupné. Snahou spracovateľov nebolo komplikovať prácu a situáciu výrobcom betónu, projektantom a zhotoviteľom, ale zvýšiť kvalitu zhotovených cementobetónových krytov.
Použitá literatúra:
STN 73 6123: 2010 Stavba vozoviek. Cementonové kryty.
11
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
BAUMIT LEPIACA KOTVA
Vyzerá ako hmoždinka, ale nie je to hmoždinka. Funguje totiž na celkom inom princípe. Hmoždinka je prvok,
ktorý upevňuje veci k podkladu mechanicky. Lepiaca kotva je prvok, ktorý je súčasťou lepeného spoja.
Presadenie lepených spojov v priemysle znamenalo revolúciu, a dnes sa bežne používa v automobilovom
priemysle či výstavbe kozmických lodí. Lepenie totiž eliminuje mnohé problémy, ktoré vznikajú pri
klasických technológiách. Do oblasti zatepľovania budov lepené spoje uviedla spoločnosť Baumit, a to
Baumit lepiacou kotvou.
Nové technológie Baumit
Pri zatepľovaní budov bol dlhé roky zaužívaný postup, pri ktorom
sa tepelný izolant najprv nalepil na stenu a dodatočne sa uchytával hmoždinkami. Tento postup zaručuje dostatočnú pevnosť
celého zatepľovacieho systému, má však aj svoje drobné nevýhody. Predovšetkým tepelnoizolačnú dosku bolo nevyhnutné
prevŕtať až do steny. Takéto vŕtanie „naslepo“, keď montážnik
nevidí kam presne vŕta, mohlo viesť k problémom pri samotnom
vŕtaní. Následne bolo potrebné uchytiť izolant hmoždinkou.
Tepelnoizolačná doska bola takto mierne oslabená a vytvárala
to, čo je pri zatepľovaní potrebné eliminovať – tepelné mosty.
Hmoždinku bolo taktiež potrebné prekryť lepiacou maltou a pri
menej kvalitnej práci mohli byť tieto prekrytia aj viditeľné.
Ukázalo sa, že tieto problémy klasického zatepľovania s pomocou hmoždiniek, ktoré nie sú problémami, ktoré výrazne znižujú
kvalitu zatepľovacích systémov Baumit. Napriek tomu, v záujme
neustáleho zvyšovania kvality kontaktných zatepľovacích systémov Baumit, sa výskum v laboratóriách spoločnosti Baumit
zameral aj smerom k odstráneniu týchto problémov. Výsledkom
výskumu je Baumit Lepiaca kotva.
Baumit Lepiaca
kotva 138
du realizujú zväčša s príklepom. V prípade niektorých druhov
keramických tvaroviek s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami je použitie príklepu potrebné vopred zvážiť kvôli veľmi
tenkým a krehkým vnútorným priečkam vo vnútri tvaroviek. Pre
vŕtanie je potrebné použiť vrták s tvrdeným hrotom (vidiový). Po
vyvŕtaní otvorov je potrebné podklad očistiť od prachu.
Baumit Lepiaca kotva:
• žiadne tepelné mosty,
• nevykreslia sa obrysy
tanierových kotiev,
• úspora energie a nákladov
Osadzovanie Baumit Lepiacich kotiev
Baumit Lepiaca kotva je prvok, ktorý úplne
nahrádza dodatočné mechanické kotvenie
hmoždinkami, pričom spomínané problémy
úplne eliminuje. Vytvára lepený spoj, ktorý
dokonale spojí izolačné dosky Baumit EPS–F,
Baumit open, či Baumit open REFLECT s nosným podkladom.
Baumit lepiaca kotva sa používa na podklad z betónu a plných
alebo dierovaných tehál. Baumit Lepiaca kotva 138 môže byť
použitá aj na podklad s hrúbkou pôvodnej omietky 90 mm.
Spracovanie
Raster a vŕtanie otvorov
Vŕtanie otvorov pre osadenie Baumit Lepiacich kotiev sa realizuje do podkladu s dostatočnou rovinnosťou s maximálnou odchýľkou ± 5 mm. Väčšie nerovnosti je potrebné vyrovnať vopred,
napríklad s použitím vápennocementovej omietky. Následne,
po zatiahnutí omietky, je na podklad potrebné vykresliť rozostup
(raster) osadenia kotiev nastrelením čiar zafarbenou šnúrkou.
Raster je 40 x 40 cm.
Priemer vrtáku musí zodpovedať priemeru drieku Baumit
Lepiacej kotvy – 8 mm. Na vymedzenie požadovanej hĺbky vrtu
je potrebné použiť posuvné meradlo na vŕtačke. Minimálna hĺbka vrtu je 60 mm pri použití modrej lepiacej kotvy, v prípade
použitia červenej lepiacej kotvy 100 mm. Otvory sa do podkla12
Baumit Lepiace kotvy sa osadzujú
v rastri 40 x 40 cm
Baumit Lepiaca kotva sa
zasunie do pripraveného
otvoru a následne sa upevní
pribitím plastového tŕňa kladivom. Baumit Lepiace kotvy sa
osadzujú v rastri 40 x 40 cm
odsadené od spodnej hrany
soklovej lišty a nárožia budovy
10 cm. Pri uvedenom spôsobe osadzovania sa dosiahne
minimálne odporúčané kotvenie zatepľovacieho systému
v počte 6 kusov kotiev na m2.
Zmenšovanie počtu kotiev
rozširovaním rozstupu osadenia na viac ako 40 cm je
neprípustné.
Lepenie fasádnych izolačných dosiek
Baumit Lepiaca kotva je vhodná na upevňovanie fasádnych
izolačných dosiek na báze polystyrénu. Na lepenie fasádnych
izolačných dosiek sa používa výhradne Baumit Lepiaca stierka, Baumit Lepiaca stierka open® Bezprostredne pred lepením
je potrebné na osadené Baumit lepiace kotvy naniesť koláč
Baumit Lepiacej stierky s priemerom cca ∅ 110 mm, ktorý zodpovedá priemeru vonkajšieho prstenca kotvy a hrúbke vrstvy
cca 15 mm. Následne sa pristúpi k lepeniu fasádnych izolačných dosiek na podklad štandardným spôsobom (metódou
okrajovej húsenice).
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
• Lepiaca kotva 138
Nosné murivo
Omietka, resp. iná nenosná vrstva (max. 90 mm)
Baumit Lepiaca kotva 138
Lepiaci koláč - Baumit Star Contact,
Baumit open Contact
Izolant - Baumit open Therm, open Reflect,
Star Therm, EPS - F
Krycia vrstva zatepľovacieho systému
• dĺžka 138 mm
• podklad betón, plná a dierovaná tehla s omietkou do 90 mm
• Lepiaca kotva 88
Nosné murivo
Omietka (max. 40 mm)
Baumit Lepiaca kotva 88
Lepiaci koláč - Baumit Star Contact,
Baumit open Contact
Izolant - Baumit open Therm, open Reflect,
Star Therm, EPS - F
Krycia vrstva zatepľovacieho systému
• dĺžka 88 mm
• podklad betón, plná a dierovaná tehla s omietkou do 40 mm
• Lepiaca kotva 55
Betón
Baumit Lepiaca kotva 55
Energeticky pasívny dom v Pustých Úľanoch. Hrúbka zateplenia systémom Baumit open dosahuje až 30 cm. Na kotvenie bola použitá Baumit
Lepiaca kotva.
Výsledok
Kontaktné zatepľovacie systémy Baumit dosahujú už dlhé roky
tú najvyššiu kvalitu. Baumit Lepiaca kotva umožňuje kvalitu
zateplenia ešte zvýšiť. Zároveň zjednodušuje celý pracovný
postup, eliminuje vznik prípadných chýb pri realizácii, šetrí čas
a tak aj peniaze. Pri väčších hrúbkach zateplenia je Baumit
Lepiaca kotva výhodná kvalitatívne i ekonomicky. A výsledok je
na základe inovácií Baumit ešte lepší.
Baumit Lepiaca kotva:
• Jedna pre všetky hrúbky
izolantu!
• Istota!
• Bez tepelných mostov!
• Úspora času!
• Úspora nákladov
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Lepiaci koláč - Baumit Star Contact,
Baumit open Contact
Izolant - Baumit open Therm, open Reflect,
Star Therm, EPS - F
Krycia vrstva zatepľovacieho systému
• dĺžka 55 mm,
• podklad betón (plná a dierovaná tehla) bez
omietky
Informujte sa u vášho predajcu stavebných materiálov!
Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 041/507 66 51
Myšlienky s budúcnosťou.
13
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
OKNÁ A DVERE ŠETRIACE DLHODOBO VAŠE PENIAZE
REHAU NOVINKY PREDSTAVENÉ NA VÝSTAVE CONECO 2011
Požiadavky na energetickú efektívnosť, šetrenie prírodných zdrojov a trvalú udržateľnosť budov budú
ešte prísnejšie. Vďaka inovačným materiálom a systémovým technológiám majú architekti, projektanti
a stavebníci pri novostavbách, ale aj pri modernizácii k dispozícii čoraz efektívnejšie riešenia.
Energeticky efektívne stavanie je bezpečná „banka“ a zaručí nezávislosť od kolísania energetických
nákladov. Systémové riešenia firmy REHAU pokrývajú všetky piliere energetickej efektívnosti: efektívna
výroba energie, efektívne využívanie energie a znižovanie energetických strát. Naše inovačné materiály
a systémové technológie poskytujú architektom, projektantom, spracovateľom a inštalatérom vysoko
efektívne možnosti pozitívneho posudzovania energií a ekonomických riešení na prekonanie európskeho
nariadenia o šetrení energiou (EnEV). Naši zákazníci projektujú, stavajú a modernizujú komplexne – je
jedno, či využívajú geotermálnu alebo slnečnú energiu, chcú efektívnejšie vykurovania alebo chcú lepšiu
tepelnú izoláciu.
Firma Rehau s.r.o. na Coneco 2011 vystavovala na dvoch
výstavných plochách pod ústredným mottom: ENERGETICKY
EFEKTÍVNE STAVAŤ A MODERNIZOVAŤ. ZVYŠOVAŤ HODNOTY
– ZNIŽOVAŤ NÁKLADY.
V hale E vystavovalo oddelenie okenných a fasádnych systémov
(Téma: znižovanie energetických strát) a na voľnej ploche v High-tech kamióne a priľahlej ploche vystavovali oddelenie technického zariadenia budov a inžinierskych sieti (Témy: efektívna
výroba energie a efektívne využívanie energie).
Celosvetové požiadavky na znižovanie strát energie sa v posledných rokoch výrazne prejavujú aj v zavádzaní nových okenných
konštrukcií umožňujúcich výrazne energetické úspory. Rehau
k tejto úlohe pristúpilo zodpovedne a možno konštatovať aj
úspešne. V roku 2008 sme uviedli na trh nový revolučný systém GENEO®, ktorý je konštruovaný na báze kompozitných
materiálov (bližšie a podrobnejšie viď www.rehau.sk/geneo).
Od roku 2008 je aj na slovenskom trhu a jeho nástup a následný predaj možno hodnotiť ako mimoriadne úspešný. Vývoj profilového systému GENEO® úspešne pokračoval a v súčasnosti
REHAU ponúka vynikajúcu energetickú efektívnosť a stabilitu
vo všetkých dimenziách. Tieto nové doplnkové programy do systému GENEO® boli všetky predstavené na stavebnom veľtrhu
CONECO 2011.
Prvou predstavenou novinkou bol systém GENEO® PHZ spĺňajúci požiadavky certifikácie pre pasívne domy. Je to inovovaný
profilový systém, kde sme pomocou nového komorového stredového tesnenia, ďalších tepelnoizolačných vložiek a konvekčnej prepážky v detaile zasklenia dosiahli hodnotu súčiniteľa
prechodu tepla rámu Uf = 0,79 W/m2K, ktorá vyhovela a prešla certifikáciou v Inštitúte pre pasívne domy v Darmstadte. Za
tento systém sme získali Zlatú plaketu výstavy CONECO 2011
a úspešne sme sa opäť vzdialili od konkurencie. Taktiež sme
14
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
ticho a pohoda výrazne pôsobia na Vaše zdravie. A preto je na
mieste otázka: prečo nevyužiť poradenstvo firmy Rehau a jej
systémových spracovateľov – výrobcov okien?
Prečo sa nerozhodnúť pre kúpu okien z profilov, ktoré už dnes
spĺňajú kritéria, ktoré budú bežné a nutné o pár rokov? A preto porozmýšľajte, porovnajte a správne sa rozhodnite!
predstavili revolučný systém vchodových dverí. Systém je opäť
vyrobený z materiálu RAU FIPRO, čo nám umožňuje robiť biele
vchodové dvere bez oceľovej výstuže a dosahovať neuveriteľné
hodnoty tepelnej izolácie Uf = 0,76 W/m2K. Je to systém s troma
tesniacimi rovinami po celom obvode a ponúkame ich aj s dizajnovým riešením skrytých pántov.
Posledným systémom uzatvárajúcim rodinu GENEO® je exkluzívny systém zdvíhavo-posuvných dverí, ktoré dosahujú hodnotu
Uf = 1,3 W/m2K. Z tohto systému je možné spraviť jedno otváravé krídlo až 3 m široké a 2,6 m vysoké, respektíve pri štvorkrídlovom prvku dosiahnuť šírku až 10 metrov, teda aj celú šírku
miestnosti a tým dosiahnuť príjemný a jedinečný pocit spojenia
s prírodou.
A rovnako rozmýšľajte aj pri použití ďalších výrobkov od firmy
Rehau, ktoré sme vystavovali v samotnom stánku na voľnej ploche. Predstavili sme kompletný energetický komfortný systém
Rehau pre vykurovanie a chladenie. Tento systém je založený na
využívaní obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie, najmä
solárnej energie na výrobu tepla a teplej vody, ale aj na pasívne
využívanie slnečnej energie.
Čiže všetky typy výrobkov (okná, balkónové dvere, vchodové
dvere, sklopno-posuvné dvere, zvíhavo-posuvné dvere) v kombinácii s vhodne zvolenými typmi zasklenia prípadne výplní spĺňa-
Rehau na Coneco 2011 veľmi úspešne prezentovalo všetky
piliere energetickej efektívnosti: efektívna výroba energie, efektívne využívanie energie a efektívne znižovanie strát energie.
jú požiadavky kladené na výrobky vhodné pre pasívne domy.
A okrem ušetrených peňazí tieto nové systémy poskytujú neporovnateľný komfort bývania, či už z hľadiska pohody vnútorného
prostredia (teplota, prúdenie vzduchu), tak aj z hľadiska vynikajúcej zvukovej izolácie. Nie je problém pri dobre zvolenom type
zasklenia dosahovať zvukový útlm aj cez 48 dB. A práve kľud,
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
A to, že počas výstavy k nám chodilo množstvo vopred pripravených architektov, projektantov a aj investorov, ktorí už poznali
naše výrobky, náš servis a poradenstvo nám len potvrdilo, že
otázky energeticky efektívneho stavania a modernizácie stále
viacej vystupujú do popredia aj na Slovensku.
Ing. arch. Marian Macko
Doc. Ing. Peter Suchánek, PhD.
Rehau s.r.o.
15
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
MONTOVANÉ OBKLADY V INTERIÉRI
Ing. Alena Pernišová, PhD.
Stavebná fakulta STU, Katedra konštrukcií pozemných stavieb, Radlinského 11, Bratislava
Návrh a realizácia povrchových úprav jednotlivých ohraničujúcich plôch interiéru by mala byť vo vzájomnej
symbióze. Interiér vnímame ako funkčný celok, v ktorom povrchová úprava stien, stropu a podlahy spoločne
s nábytkom a ostatnými doplnkami vytvárajú určitý konkrétny štýl uzavretého priestoru.
Funkcia vnútorného obkladu úzko súvisí s tvarom priestoru, jeho
zariadením, funkčným využitím, osvetlením jednotlivých plôch
interiéru a pod. Vhodným zosúladením všetkých povrchových
úprav v interiéri vieme dosiahnuť požadovaný účinok z hľadiska
optického predĺženia, rozšírenia, zúženia, zvýšenia alebo zníženia priestoru. Pri návrhu obkladanej plochy treba brať do úvahy
nielen proporčné vzťahy jednotlivých plôch vo vzťahu k rozmerom
priestoru, ale aj veľkosť okenných otvorov, dverí, výklenkov a pod.
Z proporcií vychádza aj samotné členenie obkladu a spôsob jeho
ukotvenia na stenu.
Požiadavky na vnútorné montované obklady
Najdôležitejšie požiadavky na vnútorné montované obklady sú:
• z hľadiska prevádzky (funkcie priestoru) a životnosti materiálov,
• stavebno-fyzikálne (z hľadiska stavebnej tepelnej techniky,
z hľadiska akustiky, z hľadiska požiarnej odolnosti a pri
použití kovových prvkov aj z hľadiska zabránenia vzniku
korózie),
• na obkladový prvok a jeho konštrukciu,
• na montáž a demontáž jednotlivých obkladových prvkov,
• na hygienickú a zdravotnú nezávadnosť použitých materiálov.
Montovaný obklad je konštrukcia, ktorá je zmontovaná z obkladových dielcov, nosnej konštrukcie a kotviacich prvkov. Veľkorozmerové obkladové dielce kotvíme priamo, rôznymi kotviacimi
článkami alebo príchytkami s možnosťou rektifikácie. Menšie
obkladové dielce kotvíme pomocou roštov, ktoré môžu prechádzať v jednom, alebo vo viacerých smeroch, prípadne vytvárajú
rámy, ktoré vystužujú obkladový dielec a zároveň sú súčasťou
konštrukčného riešenia škár. Obkladový dielec je vrchná časť
konštrukcie obkladu, ktorá je z jedného alebo z viacerých materiálov. Podľa materiálu obkladových dielcov rozlišujeme obklady
drevené a na báze dreva (dosky z prírodného dreva, lepené lamelové drevo, vrstvené dyhové drevo, preglejkové dosky, trieskové
dosky spájané živicou, cementotrieskové dosky, drevovláknité
dosky), z prírodného kameňa, keramické, sklenené, na báze plastov, na báze kovov, silikátové (na báze cementu, sadrokartónové
obklady a pod.), z minerálnej vlny a obklady vytvorené kombináciou viacerých materiálov. Podľa účelu a stavebno-fyzikálnych
vlastností môžu mať obklady nasledovné funkcie: dekoračné,
ochranné, krycie, akustické, tepelnoizolačné, protipožiarne a iné.
Povrchové úpravy majú väčšinou viac funkcií. Materiálová báza
použitého obkladu je závislá nielen na charaktere prevádzky
priestoru, ale aj na tom, akú funkciu má obklad plniť. Povrchové
úpravy, ktoré svojim architektonickým a konštrukčným riešením
zabezpečujú niekoľko funkcií súčasne, nazývame integrované
povrchové úpravy.
Povrch obkladu a jeho farebné variácie
Na estetický výraz použitého obkladového materiálu majú vplyv:
• jeho tvar,
• rozmer,
• tvarovanie škár,
• členenie,
• štruktúra,
• drsnosť povrchu,
• farba.
Obr. 1 Obklad kompaktnými doskami Interior – Sazka aréna Praha
16
Veľmi dôležitá je výsledná kombinácia všetkých povrchov v interiéri. Vplyv farieb na pocity ľudí je individuálny. Niektoré farby
majú univerzálnu platnosť na pôsobenie psychiky človeka. Biela
je elegantná, presvetľuje aj menej osvetlené miesta v interiéri
a zjemňuje ostatné farby. Žltá má schopnosť odrážať svetlo a to
z nej robí vynikajúceho pomocníka pri rozjasňovaní zatienených
plôch. S červenou farbou treba narábať veľmi opatrne, pretože môže na niektorých ľudí pôsobiť agresívne, ale pri správnej
proporcii vhodne dopĺňa priestor v kombinácii so zelenou, alehttp://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
opticky vystupovať dopredu a obklad pôsobí hmotnejšie. Materiál
s hladkým povrchom ustupuje do pozadia a je menej nápadný.
Leštené povrchy obkladov pri nevhodnom umelom osvetlení
môžu odrazom svetelných lúčov úplne eliminovať farbu, čo znamená, že nevnímame farbu obkladu, ale len odrazené svetlo.
Lesklé materiály síce pôsobia slávnostnejšie, ale môžu vzbudzovať nepokoj, lebo z rôzneho miesta pohľadu sa povrch prejavuje
odlišne, podľa toho ako naň dopadá svetlo. Tmavšie farby svetlo
pohlcujú. Svetlejšie farby svetlo odrážajú, čím zvyšujú účinnosť
plochy. Jednotlivé farebné plochy by mali byť proporčne vyvážené. Menšie plochy sa môžu riešiť v sýtych farbách, väčšie plochy
sa väčšinou navrhujú v neutrálnych málo sýtych farbách. Čím
sú farebné kontrasty menšie, tým pokojnejšie pôsobí estetické
stvárnenie interiéru na subjektívne vnemy užívateľa.
Obr. 2 Kontrastná kombinácia farieb a materiálov s rôznou povrchovou
úpravou
Záver
Montované obklady umožňujú veľkú variabilitu riešenia interiéru.
Konkrétny návrh a realizácia obkladu stien závisí od individuálnych požiadaviek navrhovateľa a užívateľa.
bo inou tmavšou farbou. Modrá vytvára ilúziu hĺbky, pripomína
vodu a má veľmi veľa odtieňov. Jej nevýhodou je, že pri slabom
svetle sa steny v tejto farebnej úprave akoby strácajú. Oveľa jednoduchšie je navrhnúť farbu a štruktúru obkladových plôch pre
prirodzené denné osvetlenie ako pre umelé osvetlenie. Lenže
skutočnosť je taká, že z rôznych dôvodov musíme takmer vždy
brať do úvahy aj umelé osvetlenie interiéru. A práve tu prichádzajú na rad znalosti, skúsenosť a cit architekta pre svetlo a farbu
v kombinácii so štruktúrou a drsnosťou povrchu použitého obkladového materiálu. Pri drsných povrchoch farba obkladu nie vždy
vyniká, ale vplyvom vhodného osvetlenia môže hrubšia štruktúra
Literatúra:
[1] Fučila, J., Szomolányiová, K.: Montované prvky. Vonkajšie
a vnútorné montované obklady, podhľady, podlahy a priečky.
Vydavateľstvo Jaga group, a.s. Bratislava 2005. s.93
[2] Katalóg: Jaf Holz
Recenzent: Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD., Stavebná
fakulta STU
Tesniaci a izolačný systém Den Braven 3D
pre všetky realizácie a rekonštrukcie
Voľba osádzania výplní stavebných otvorov okenným systémom Den Braven 3D je nový, dokonalejší spôsob, ako efektívne utesniť a predovšetkým chrániť kritické miesta po obvode okenných rámov, vonkajších dverí, výkladov a vrát.
Tento systém berie ohľad na prirodzenú vlhkosť
v miestnosti, ktorá sa nedostáva do pripojovacej
škáry medzi rámom a ostením, nepoškodzuje
výplňovú izoláciu (PUR penu), zabraňuje tvorbe
plesní, prasklín a únikom tepla.
TU RE D U N
Q
UA LI TY S
R AN
MA N U
F
AC
DE
YS
Den Braven SK s.r.o., Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt prevádzka: Logistické centrum,
Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
IČO: 35740141, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540,
call centrum: 02/44970000, [email protected]
T
EM
www.denbraven.sk
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
17
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
SKUPINA JUPOL V NOVOM BALENÍ
Jupol zlučuje tradíciu, kvalitu a dôveru zákazníkov, ktoré sú výsledkom 40 ročných poznatkov a skúseností.
To všetko sa odráža v širokej škále našich výrobkov v skupine Jupol, ktorá sa vyvíjala v posledných rokoch.
Dnes je Jupol skupina veľmi kvalitných vnútorných farieb, ktorá zahŕňa výrobky pre všetky generácie a tak
pre každý dom resp. každý životný štýl.
Obchodná značka Jupol tak prešla do fázy zrelosti a v JUB-e sme
sa rozhodli pre jej osvieženie. V roku 2011 sme inovovali jeho
balenie a v novom balení ponúkame nasledovné výrobky:
Jupol Classic je klasický Jupol, ktorý je na trhu už viac ako 40
rokov. V roku 2011 sme ho premenovali na Jupol Classic. Na
základe jeho kvality a výnimočnej paropriepustnosti ho trh rokmi prijal vo všeobecnosti za vnútornú maliarsku farbu.
Jupol Junior je tiež už natónovaná vnútorná maliarska farba,
pri použití ktorej stačí už jednonásobný náter. Od roku 2011 prichádza výrobok na trh s celkom novými, o niečo intenzívnejšími
odtieňmi. Farebné odtiene sú vhodné na maľovanie a oživenie
detských izieb alebo na mnohé kombinácie s Jupolom Trend.
Jupol Citro je vnútorná farba určená do priestorov, kde sa môže
prejaviť pleseň na stenách (kúpeľňa, kuchyňa).
Jupol Gold okrem veľkej umývateľnosti a kvality umožňuje tónovanie do viac ako 2000 farebných odtieňov.
Jupol Block je nová maliarska farba v skupine Jupol, ktorá veľmi
dobre prekryje všetky druhy fľakov (káva, víno, detské farby,…).
Jupol Brilliant je biela farba s výnimočnou krycou schopnosťou
(stačí už jednonásobný náter), ktorý sa okrem možnosti tónovania do viac ako 2000 farebných odtieňov vyznačuje vynikajúcou
belosťou.
JUB profesionálne výrobky
teraz v novom balení!
Jupol Trend je už natónovaná vnútorná maliarska farba, ktorá
je k dispozícii v 12 moderných, trendových farebných odtieňoch,
pri použití ktorej stačí už jednonásobný náter. V roku 2011 sme
o trochu osviežili odtiene, v ktorých je výrobok dodávaný a prispôsobili sme ich farebným trendom.
18
Pri 135-ročnom výročí spoločnosti JUB menia svoj vonkajší
vzhľad aj výrobky, ktoré sú určené predovšetkým pre profesionálnych spotrebiteľov. Zlúčili sme ich obchodnú značku
JUB professional. Vysoké a jasné posolstvo a elegantný dizajn
sú dôležité vlastnosti obnoveného balenia výrobkov, ktoré ich
ešte viacej približuje k spotrebiteľovi a posilňuje dobré meno
spoločnosti JUB na trhu.
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
Predstavujeme vám zmeny v predajnom sortimente v roku
2011:
NOVINKA
1. JUBOLIN P-50 – nová
vyrovnávacia hmota, ktorá
je určená na veľmi jemné
vyrovnanie vnútorných stenových
a stropných povrchov
NOVINKY
Jupol JUNIOR sunrise 210, Jupol JUNIOR sunset 211, Jupol
JUNIOR princess 212, Jupol JUNIOR missy 213, Jupol JUNIOR
ice blue 214, Jupol JUNIOR spring 215
Balenie: 2,5 l
NOVINKA
4. JUPOL BLOCK – rýchlo
schnúca vnútorná maliarska
farba na blokovanie škvŕn
Balenie: 25 kg
2. JUPOL TREND – 2 farebné
odtiene sa vyraďujú z výrobného
programu a nahradzujú sa 3
novými:
vyradené: Jupol TREND kiwi 41,
Jupol TREND ocean 51
NOVINKY
Jupol TREND lychee 22, Jupol TREND cappuccino 61, Jupol
TREND orchid 70
Balenie: 2,5 l
3. JUPOL JUNIOR – všetkých 6
farebných odtieňov sa nahradí
6-timi intenzívnejšími farebnými
odtieňmi:
vyradené: Jupol JUNIOR yellow 110,
Jupol JUNIOR melon 111, Jupol
JUNIOR pink 112, Jupol JUNIOR violet 113, Jupol JUNIOR blue 114, Jupol JUNIOR green 115
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Maliarska farba, ktorá dobre blokuje vo vode rýchlo a ľahko rozpustné
látky (nikotínové a dechtové škvrny
vo veľmi zafajčených priestoroch,
škvrny od sadze a dechtu na stenách komínov, fľaky po zatečení, fľaky od vína, ovocných džúsov, kávy, kečupu a pod.) a menšie olejové a iné mastné fľaky.
Rýchlo schne. Vysoká krycia schopnosť; odolná proti mokrému
oteru, dobre paropriepustná.
Balenie: 2, 5, 15 l
NOVINKA
5. GLAMOUR – nová krycia metalická
maliarska farba v troch odtieňoch
(zlatá, strieborná, bronzová) na
dekoráciu detailov a maľovanie so
šablónami, pre najnáročnejších
zákazníkov
Odtiene: zlatý, strieborný, bronzový + 21
odtieňov systém JUMIX
Balenie: 0,65 l
19
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
11.1 ZÁKLADNÉ NÁTERY
NOVINKA
6. NANOXILCOLOR – nová
mikroarmovaná fasádna farba so
samočistiacim účinkom, ktorá
je určená na dekoračnú ochranu
nových a starých, drsných
alebo jemne drsných fasádnych
povrchov
nové balenie má tmavšie sivé veko, spojivo je zvýraznené
pásom, všetky EAN kódy zostávajú nezmenené.
AKRIL EMULZIA
– balenia 1, 5, 18 kg sa nemenia
STARÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
Odtiene: 76 odtieňov systém JUMIX
Balenie: 16 l
NOVINKA
7. OMIETKY XTG 1.5 mm a 2.0
mm; XTZ 2.0 mm
XTG a XTZ sú jednou z alternatív
skupiny akrylátových omietok. XTG
a XTZ ponúkajú výber z 206-tich
odtieňov. Aplikačne sú porovnateľné s omietkami ATG a ATZ, a to aj
podľa vzhľadu konečnej štruktúry.
Príprava podkladu musí byť vykonaná v súlade s návodom na
balení.
Balenie: 25 kg
JUKOL sa premenuje na JUKOLprimer – balenie 5 l sa nemení
STARÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
NOVINKA
8. OMIETKA XNG 1.5 a 2.0 mm
XNG je jedna z alternatív skupiny
silikónových omietok. XNG predstavuje novú generáciu silikónových
omietok, kde sme rozšírili výber
odtieňov na celkový počet 231. Na
základe jej aplikačných vlastností
je porovnateľná s omietkou SNG,
a to aj podľa vzhľadu konečnej štruktúry.
Balenie: 25 kg
9. KULIRPLAST – 4 nové
odtiene
KULIRPLAST 2.0 mm – odtieň 510,
KULIRPLAST 2.0 mm - odtieň 515,
KULIRPLAST 2.0 mm – odtieň 565,
KULIRPLAST 2.0 mm – odtieň 570
Balenie: 25 kg
JUBOSIL G sa premenuje na SILICONEprimer – balenie 5 l sa
nemení
STARÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
JUBOSIL GX sa premenuje na SILICATEprimer – balenie 5 l sa
nemení
STARÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
NOVINKA
10. ELAKRIL – elastická farba
na betón
Dekoračná ochrana betónových
fasádnych povrchov, betónových
a jemne omietnutých soklov, betónových oporných stien, plotov
a iných cementom spevnených
vertikálnych podkladov. Vlastnosti:
dobré premostenie prasklín do 1,6 mm.
Balenie: 16 l
11.2 FASÁDNE FARBY
veko vo farbe spojiva (pás vyjadruje spojivo), pri všetkých fasádnych farbách pridávame príponu COLOR.
ACRYLCOLOR – veľkosť balení sa nemení
STARÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
11. NOVÉ BALENIE VÝROBKOV PRE
PROFESIONÁLNYCH SPOTREBITEĽOV
Predstavujeme vám niekoľko príkladov starých a nových balení
výrobkov JUB pre profesionálnych spotrebiteľov. Fasádne farby
majú odteraz príponu »color«, základné nátery zase príponu
»primer«.
20
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
REVITALCOLOR AG – veľkosť balení sa nemení
STARÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2.0 a 2.5 – balenie 25 kg
sa nemení
AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1.0, 1.5, 2.0 a 2.5 – balenie
25 kg sa nemení
STARÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
JUBOSIL F sa premenuje na JUBOSILCOLOR silicone – balenia
5 a 16 l sa nemenia
STARÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
UNIXIL G 1.0, 1.5, 2.0 a 2.5 – balenie 25 kg sa nemení
STARÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
REVITALCOLOR SILIKON sa premenuje na REVITALCOLOR silicone – balenia 5 a 16 l sa nemenia
STARÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2.0 a 2.5 – balenie 25 kg
sa nemení
SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1.0, 1.5, 2.0 a 2.5 – balenie
25 kg sa nemení
STARÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
JUBOSIL FX sa premenuje na JUBOSILCOLOR silicate – balenia 5 a 16 l sa nemenia
STARÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA 2.0 a 2.5 – balenie 25 kg
sa nemení
SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA 1.5, 2.0 a 2.5 – balenie 25
kg sa nemení
STARÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
REVITALCOLOR SI sa premenuje na REVITALCOLOR silicate
– balenia 5 a 16 l sa nemenia
STARÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
NANOXIL G 1.5 a 2.0 – balenie 25 kg sa nemení
STARÉ BALENIE
NOVÉ BALENIE
11.3. DEKORAČNÉ OMIETKY
veko bielej farby (pás vyjadruje spojivo), v spodnom sivom poli je
znázornená štruktúra omietky
www.jub.sk
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
21
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
ARCHITEKTONICKÁ IDENTITA ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. – Ing. arch. Lukáš Šíp
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1, e-mail: [email protected][email protected]
Identita je vlastnosť toho čo je identické, teda rovnaké, zhodné, i keď rôznym spôsobom vnímané alebo
nazývané. Identita však zároveň pomenúva vlastnosť toho čo je jedinečné, individuálne, neopakovateľné.
Zvykli sme si, že ak architektúre priradíme akékoľvek adjektívum, tak toto bude predstavovať určitý
súbor vlastných vonkajších znakov, ktoré sú pre túto architektúru charakteristické. Dnes je pomerne
jednoduché identifikovať autentickú gotickú, renesančnú či modernú architektúru. Aký výrazový aparát
či súbor vonkajších znakov je však vlastný architektúre s adjektívom „ekologická“ alebo „energeticky
efektívna“? Bude vôbec možné niekedy rozlišovať autentické formy takejto architektúry? Nový výraz,
novú estetickú paradigmu považujeme za ďalší krok, ktorý energeticky úsporná architektúra bude
musieť urobiť. Je nevyhnutné, aby nadobudla vlastnú autentickú architektonickú identitu, ktorá by ju
charakterizovala v rámci spektra súčasných architektonických tendencií. Kľúčovú úlohu pritom zohráva
estetika. Architektúra totiž získava „nárok“ na udržateľnosť krásou, a až potom kvantifikovateľnými
parametrami.
Všeobecne o identite
Pojem identita pochádza z latinského idem, znamenajúceho
to isté, totožné. Identita je vlastnosť toho čo je identické, teda
rovnaké, zhodné, i keď rôznym spôsobom vnímané alebo nazývané [1]. Identita však zároveň pomenúva vlastnosť toho čo je
jedinečné, individuálne, neopakovateľné. Konkrétny význam
tohto pojmu je naprieč spektrom vied, ktoré s ním narábajú,
rozličný. V súvislosti s architektúrou predstavuje identita súbor
vlastností, ktoré objekt či urbánnu štruktúru charakterizujú a
tým definujú podstatu jej jedinečnosti. Identita architektúry
predstavuje individuálnu ucelenosť, ktorá je v čase viac-menej
stabilná a my cítime potrebu ju chrániť a posilňovať. Stáva sa
tak referenčným bodom novej výstavby [2]. Nie je práve táto
vlastnosť zárukou udržateľnosti o ktorú sa ekologická architektúra toľko snaží?
Je to skutočne tak, že dnešný človek už nepotrebuje miesto?
Vízie ekologického mesta budúcnosti tiež kladú dôraz na vlast-
nú identitu. Nejde iba o našu službu prírodným ekosystémom,
ale aj o snahu vytvoriť lepšie prostredie pre človeka; snahu
ponúknuť alternatívu k životu v dnešných mestách. „Osobná
identita človeka predpokladá identitu miesta“ (Ch. NorbergSchulz). [3]
Identita ekologickej architektúry
Architektonický priestor sa pre človeka stal primárnym biotopom; predstavuje zložitý umelý ekosystém, podobný tomu prírodnému. Domnievame sa, že práve ekologická architektúra
usiluje o hľadanie nového dialógu medzi architektúrou a ekológiou, s cieľom navrátiť individuálnu ucelenosť nášmu umelému
biotopu. Ucelenosť, s ktorou by sme sa dokázali identifikovať.
Ekologická architektúra ako relevantný postoj k základným
princípom architektonickej tvorby sa neustále formuje; podstata a výraz tohto fenoménu sa hľadajú celosvetovo. Pojem
ekologická architektúra pôsobí z terminologického hľadiska
„Žánre“ ekologickej architektúry. Akú formu má ekologicky autentická architektúra?
22
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
Identita ako a – rovnakosť, zhodnosť, totožnosť; b – jedinečnosť, neopakovateľnosť, výnimočnosť
• Architektúra kultúrneho kontextu (Cultural Context Architecture) predstavuje primárne rozšírenie svojho kultúrneho a historického kontextu, pričom sleduje spôsob akým
táto architektúra komunikovala so svojím prostredím;
• Architektúra ako environmentálne rozhranie (Environmental interface) – architektonická forma umožňuje
maximalizáciu pasívnych energetických ziskov z prírody,
predstavuje preto akési rozhranie medzi prírodnými energetickými zdrojmi a ich spotrebiteľom v podobe obydlia;
• Architektúra formovaná „zelenou“ technológiou (Green
design technological innovations) využíva alternatívne
zdroje energie prostredníctvom technologických inovácii
v oblasti „zelenej“ architektúry, pričom tieto technológie
vstupujú do architektonického výrazu stavebného diela;
• Priorita materiálového konceptu (Building materials koncepts) – využitie alternatívnych, recyklovateľných alebo
už recyklovaných materiálov môže ovplyvniť architektonický koncept diela, alebo aspoň jeho výraz.
Uvedené formy ekologickej architektúry alebo princípy naplnenia ekologickej podstaty diela je možné kombinovať. Táto kategorizácia delí ekologickú architektúru podľa konceptu, ktorým
chce architektúra dosiahnuť svoj udržateľný status. Je zrejmé,
že podstatu naplnenia pozitívneho vzťahu architektúry a prírody vidia jednotlivé žánre diametrálne rozlične. Miera autonómnej identity je rozdielna.
a – tradičná architektonická identita miest;
b – grafická (vizuálna) identita miest
pomerne exaktne. Široké spektrum rozmanitých architektonických konceptov realizovaných diel, ktoré sa označujú
ako ekologické, však stavia podstatu tohto pojmu na tenký
ľad. Ekologická alebo udržateľná architektúra zostáva „...
všeobecnou kategóriou bez jedinej formálnej, priestorovej
či teoretickej typológie. Môže zahŕňať široké spektrum koncepčných filozofií, od vedeckých, ktoré sa usilujú o sebestačnosť (architektúry) vďaka nulovým energetickým systémom,
po poetické, ktoré sledujú vytvorenie zmysluplného priestorového kontextu pre zažívanie prírody.“ [4]
Identita energeticky úspornej architektúry
V porovnaní so všeobecnými definíciami ekologickej architektúry pôsobí pojem energeticky úsporná architektúra veľmi exaktne. Kategórie ako nízkoenergetický či energeticky pasívny dom
vieme zadefinovať v podstate „matematicky“ presne. Samotná
hmotovo-priestorová interpretácia týchto fenoménov zostáva
na architektovi, čo predstavuje problém na jednej a výzvu na
druhej strane. Väčšina súčasných architektonických štýlov sa
odvíja od tradície architektonickej moderny (najmä v Európe).
James Wines konštatuje, že vplyv modernej architektúry na
súčasnú tvorbu je stále markantný a napriek všetkým snahám
sa mnohým „zeleným“ architektom stále nepodarilo vymaniť
z epigónstva modernistických foriem. Kombinácia modernis-
Niektorí protagonisti tohto žánru vidia naplnenie ekologického obsahu vo formálnej interpretácii prírodných motívov a
tvarov, iní sledujú prísny energetický koncept stavby, nezávislý od fosílnych prírodných zdrojov. Z tohto hľadiska je možné
ekologickú architektúru jednoducho rozdeliť na low-tech a
hi-tech krídlo. Podľa nášho názoru je toto delenie nedostatočné a značne skresľujúce. Súčasné architektonické koncepcie udržateľnej architektúry radšej delíme na komplexnejšie
kategórie:
• Architektúra inšpirovaná krajinou (Landscape architecture) je založená na organickej fúzii architektúry a krajiny, jej forma imituje krajinu, architektúra sa s ňou identifikuje;
• Tendencia zachovať, konzervovať miesto (Site conservation) – architektúra tohto typu dáva existenčnú prioritu
prírodným útvarom, resp. prírodnému kontextu, ktorým
sa radšej komplikovane „vyhne“ či „obíde ich“, akoby ich
mala zlikvidovať;
• Organická a Bionická architektúra (Organic forms) hľadá
svoju inšpiráciu v živej a neživej prírode;
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Hmotovo-priestorová interpretácia fenoménu ekologickej architektúry
zostáva na architektovi, čo predstavuje PROBLÉM na jednej (a) a VÝZVU
na druhej strane (b)
23
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
Prvý automobil vznikol osadením spaľovacieho motora na
konský povoz; radikálne nový technický prvok bol osadený na
(od toho momentu) archaickú formu dopravného prostriedku.
Skutočne autentickú formu automobilu priniesol až následný
vývoj. Tradičný dom so solárnymi kolektormi na streche má
k autenticky ekologickej architektúre rovnako ďaleko. Vplyv
moderných technológií a nových architektonických prvkov,
ktoré využívajú udržateľné zdroje energie, smeruje (a musí
smerovať) k novej estetickej paradigme architektúry. Otázka
znie: je energeticky efektívna architektúra natoľko formálne
vyvinutou kategóriou, že ju môžeme prehlásiť za autentickú?
Nový výraz, novú estetickú paradigmu považujeme za ďalší krok, ktorý energeticky úsporná architektúra bude musieť
urobiť. Potrebuje vlastný výrazový aparát na svoju prezentáciu
a identifikáciu. Je pravdepodobné, že znaky tohto výrazu už sú
latentne prítomné na realizovaných dielach ekologickej architektúry.
Aký výrazový aparát či súbor vonkajších znakov je vlastný architektúre
s adjektívom „ekologická“ alebo „energeticky efektívna“?
tickej formy a ekologickej podstaty väčšiny diel je podľa neho
zmätočná. [5]
Zvykli sme si, že ak architektúre priradíme akékoľvek adjektívum, tak toto bude predstavovať určitý súbor vlastných vonkajších znakov, ktoré sú pre túto architektúru charakteristické. Dnes je pomerne jednoduché identifikovať autentickú
gotickú, renesančnú či modernú architektúru. Aký výrazový
aparát či súbor vonkajších znakov je však vlastný architektúre s adjektívom „ekologická“ alebo „energeticky efektívna“? Bude vôbec možné niekedy rozlišovať autentické formy
takejto architektúry?
Tradičný dom so solárnymi kolektormi na streche má k autenticky
ekologickej architektúre rovnako ďaleko ako konský povoz so spaľovacím
motorom k autentickej forme automobilu
24
Jeden z týchto rodinných domov je ekologicky autentický
V rámci nášho výskumu sme predpokladali, že ekologická,
resp. energeticky efektívna architektúra (EEA) má vo svojom
„prirodzenom“ výraze zakódované znaky, ktoré vnímateľ
(hoci aj laik) vizuálne ľahko identifikuje a podvedome (automaticky) ich asociuje s ekologickým konceptom pozorovaného diela. Prítomnosť týchto znakov vo výraze nás presviedča
o ekologickej či energetickej udržateľnosti stavby bez toho,
aby sme potrebovali dôkazy v podobe overeného energetického certifikátu. Považujeme ich za autentické; teda také,
ktoré sú výrazu tejto architektúry vlastné; také, ktoré sú pre
EEA charakteristické. V konečnom dôsledku sme identifikovali 13 takýchto znakov: kompaktnosť, horizontalita, prírodné materiály, dominantné južné presklenie, optimalizácia
presklených plôch, tienenie presklených plôch, predsadené samonosné konštrukcie, efektívna dispozícia, teplotné
zónovanie, energetický medzipriestor, priame jednoramenné schodisko, integrácia solárnych systémov a skrytý vykurovací systém. Domnievame sa, že definícia týchto znakov
je medzistupňom k ich následnej tvorivej aplikácii; stanú sa
tak nástrojmi (nie obmedzeniami) architektonickej tvorby.
Identifikácia špecifického charakteru vizuálnych znakov tejto
architektúry je prostriedkom na ich pochopenie a následnú
tvorivú aplikáciu. Tento proces dokáže z izolovaného architektonického žánru, paralelne existujúceho so všeobecnou
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
vlastnej identity, teda ucelenosti a jedinečnosti, tak ju považujeme za nejednoznačnú, čo nás znepokojuje [2]. Ak má
Koolhaas pravdu, prečo potom mestá a miesta tak bažia po
znovunájdení vlastnej identity? Ekologická, resp. energeticky
úsporná architektúra potrebuje neustále hľadať svoju identitu,
svoj vlastný a jedinečný architektonický výraz, s ktorým by sa
identifikovala, ktorý by ju urobil nielen energeticky a ekologicky, ale aj sociálne a kultúrne udržateľnou.
Estetika ako podmienka udržateľnosti
James Wines vo svojej knihe Green architecture píše o zlyhaní
architektov pri „...konvertovaní vznešených cieľov do ekvivalentného umeleckého výrazu.“ A tiež, že „...bez umenia celá
Solárne panely na strechách budov potláčajú pôvodnú identitu vidieka.
Je toto nová identita energeticky úspornej výstavby?
architektonickou tvorbou, vytvoriť autentický architektonický
sloh.
Náš výskum bol zameraný na novostavby energeticky úspornej
architektúry. Veľké rezervy pri znižovaní energetickej náročnosti v stavebnom sektore vidíme v obnove existujúceho stavebného fondu. Zatepľovanie panelových domov je z hľadiska
hľadania ich novej architektonickej identity iste problém, ktorý
by si zaslúžil osobitú pozornosť. Zlepšenie tepelno-technických
parametrov „paneláku“ je nedostatočným ospravedlnením
absencie akejkoľvek novej architektonickej kvality, o novej
identite nehovoriac.
Má identita zmysel?
Aký význam má identita pre globalizovanú spoločnosť?
Neplatnosť tradičných princípov pri tvorbe architektonických
a urbanistických celkov túto otázku vnucujú. Rem Koolhas
hovorí vo svojej eseji o Generic city (teda meste bez vlastností)
ako odpovedi na štruktúry závislé od identity. Tie sú pre neho
iba prekážkou slobodného uvažovania o budúcnosti mesta či
miesta. Vyhlasuje, že progres, identita, architektúra, mesto
a ulica sú záležitosťou minulosti: „Panoráma... s tým je už
koniec. To je príbeh mesta. Mesto už nie je [6].“ Jeho argumentácia je presvedčivá, keď hovorí o meste bez vlastností ako
o najvitálnejšom urbánnom organizme. Václav Cílek naopak
tvrdí, že „genius loci je dôvodom, ktorý nevieme pomenovať,
ale kvôli ktorému sa niekam vraciame [7]“. Pokiaľ mesto,
urbánna štruktúra či architektúra nedisponuje istou mierou
Zlepšenie tepelno-technických parametrov „paneláku“ je nedostatočným
ospravedlnením absencie akejkoľvek novej architektonickej kvality
Aký význam má identita pre globalizovanú spoločnosť?
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
25
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
to cieľu a aspekty kultúrnosti vo svojom obsahu absorbovať.
Prvoplánová „ekologickosť“ a nízka energetická náročnosť
môžu byť pre udržateľnosť nedostatočné podobne ako efemérna ekonomická funkčnosť hypermarketov.
No a záver: Je nevyhnutné, aby energeticky efektívna architektúra nadobudla vlastnú autentickú architektonickú identitu,
ktorá by ju charakterizovala v rámci spektra súčasných architektonických tendencií. Kľúčovú úlohu pritom zohráva estetika. Architektúra totiž získava „nárok“ na udržateľnosť krásou,
a až potom kvantifikovateľnými parametrami.
Čo ak udržateľné technológie na výrobu „čistej“ energie neznehodnocujú
prírodné prostredie po stránke vizuálnej?
idea udržateľnosti padá. Ľudia si nikdy nebudú chcieť udržať
esteticky podradnú budovu vo svojom okolí, bez ohľadu na to
či je vybavená kvalitným termálnym zasklením, fotovoltickými článkami a podlahovými krytinami bez emisií.“ [8]
Estetická hodnota stavby sa stáva podmienkou jej udržateľnosti. Je nepravdepodobné, že by neestetická architektúra
mohla byť udržateľnou. Energeticky efektívna architektúra
potrebuje vlastný autentický výraz, s ktorým by sa mohla
identifikovať a vyčleniť sa tak od ostatných architektonických
štýlov (žánrov). Protiargumentácia v podstate neexistuje; iba
ak sa zhodneme na tom, že estetika je pre našu schopnosť
identifikácie sa s priestorom, ktorý obývame nepodstatná,
čím by sme negovali väčšinu teoretických spisov o vzťahu
estetiky a architektúry.
Energeticky úsporná architektúra potrebuje svoj vlastný a jedinečný
architektonický výraz, s ktorým by sa identifikovala; musí byť sociálne
a kultúrne udržateľnou
Vzhľadom k predpokladanému dopytu po udržateľných riešeniach, vyvolanom globálnou ekologickou krízou a rastom
cien nerastných surovín, môžeme predpokladať, že ekologická architektúra bude na trhu úspešná. Kríza ekologická, hospodárska či ekonomická bude nakoniec predsa len krízou
kultúrnou, krízou hodnôt a krízou etickou. Riešením bude iba
kultúrna udržateľnosť. Ekologická či energeticky efektívna
architektúra by mali svoje snaženie podriadiť najmä tomu26
Schéma udržateľnosti
Literatúra
[1] Šaling, S. – Ivanová-Šalingová, M. – Maníková, Z.: Slovník
cudzích slov. Vydavateľstvo SAMO, Bratislava – Prešov,
2005, s. 264.
[2] Moravčíková, H.: Identity – úvodník. ARCH, 2008, roč. 13, č.
1, str. 13
[3] Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci. Odeon, Praha, 1994
[4] Chan, Y.: Sustainable environments. Gloucester, Rockport
Publishers 2007, s. 9
[5] Wines, J.: Green architecture. Köln, Taschen Verlag 2008,
s. ?
[6] Koolhaas, R. – Werlemann, H. – Mau, B.: S, M, L, XL. The
Monacelli Press, New York, 1994.
[7] Cílek, V.: Krajiny vnitřní a vnější. Vydavateľstvo Dokořán,
Praha, 2002
[8] Wines, J.: Green architecture. Köln, Taschen Verlag 2008,
s. 8
Poznámky
V texte boli použité pasáže z publikácií:
• Šíp, L.: Hypotéza ekologickej autenticity architektúry.
Dizertačná práca. Bratislava, Fakulta architektúry STU
2011, 259 s.
• Špaček, R. – Šíp, L.: Identita. In: Zdravé domy 2010 –
zborník z konferencie. Brno, 2010
• Špaček, R. – Šíp, L.: Udržateľná architektúra. Eurostav
3, 2011
Tento článok bol napísaný ako príspevok do konferencie a publikovaný v: Špaček, R. – Šíp, L.: Architektonická identita energeticky úsporných budov. In: Kvalita a životnosť bytových domov.
Zborník z 18. konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Bratislava, BB Print 2011.
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
CONECO/RACIOENERGIA 2011
Dňa 29.3. 2011 sa už po 32-krát otvorili brány medzinárodného veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA
2011. Tohoročný veľtrh sa niesol v duchu motta „Poznanie a kvalita“, ktoré myšlienkou nadväzovalo
na minuloročný veľtrh a vystihuje jeho zámer spolu so zvýraznenými témami úspory energie, ochrany
životného prostredia, trvalej udržateľnosti, novinkami a trendami vývoja v stavebnej mechanizácii. Napriek
tomu, že s výstavou CONECO/RACIOENERGIA prebiehali súbežne tiež výstavy STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA,
CLIMATHERM, CONECOINVEST a SLOVREALINVEST, bolo na výstave všetkým jasné, že tieto výstavy sú na
úpadku a CONECO už zďaleka nie je tou „NAJ...“ výstavou, ktorou sa v minulých rokoch pýšila ako nosná
výstava noviniek pre celé Slovensko.
To, že stavebníctvo prechádza v súčasnosti hlbokou krízou, bolo
jasne viditeľné na všetkých plochách výstaviska INCHEBA v Bratislave. Na celkovej výstavnej ploche 45 000 m2 sa predstavilo
561 vystavovateľov, čo oproti minulým ročníkom takisto znamenalo ich výrazný pokles. Chýbali tu mnohé významné spoločnosti, ktoré v minulých rokoch priťahovali svojimi novinkami odborníkov. Nečudo preto, že na veľtrhu sa počas piatich dní vystriedalo
iba približne 100 000 návštevníkov. Medziročný pokles návštevnosti tak predstavoval vyše 50 000 návštevníkov.
Aj napriek tomu, že sa veľkí výrobcovia a predajcovia stavebných či vodo – kúrenárskych firiem výstavy nezúčastnili, už tradične tento veľtrh priniesol prehľad toho najnovšieho nielen zo
stavebníctva. V tomto roku prinášajú výrobcovia na trh množstvo eko-noviniek, ktorými sa mohol inšpirovať aj bežný návštevník plánujúci stavbu alebo rekonštrukciu svojho domu či bytu.
Počas piatich dní tento veľtrh ponúkol prehliadku inovatívnych
riešení v oblasti stavebných výrobkov, materiálov a technológií,
ako aj noviniek na ochranu životného prostredia pre efektívne
využívanie energií v stavebníctve. Sme radi, že niektorí kvalitní
vystavovatelia boli ocenení rôznymi oceneniami. Organizátori
pripravili pre návštevníkov množstvo sprievodných seminárov,
konferencií, workshopov. Pre odbornú verejnosť bolo na veľtrhu
pripravených niekoľko konferencií. Zaujímavou bola 18. konferencia s medzinárodnou účasťou: Teória a konštrukcie pozemných stavieb, v ktorej sa prednášalo na tému: „Kvalita a životnosť bytových domov“. Vďaka patrí aj každodennej prednáške
Združenia SLOVENERGOOKNO, ktorá bola na tému: Desatoro
zásad pri výbere kvalitného okna.
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
27
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
Možno práve ocenené exponáty Vám napomôžu pri rozhodovaní, ktorým systémom si necháte obnoviť napríklad Vašu fasádu. S potešením môžeme konštatovať, že niektoré z ocenených exponátov sme Vám už predstavovali v našom časopise:
Okenný profilový systém GENEO PHZ od spoločnosti REHAU,
s.r.o. Bratislava netreba snáď predstavovať nikomu. Špičkový
výrobok garantuje pohodu aj maximálne tepelno-izolačné vlastnosti. Energeticky komfortný SYSTÉM REHAU pre vykurovanie
a chladenie sme predstavovali našim čitateľom v časopise
„Plynár – vodár – kúrenár tiež. Zo spolupracujúcich firiem získala spoločnosť STOMIX, spol. s r.o., Žulová, Česká republika hneď
tri ocenenia: za vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém STX.
THERM ALFA, vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém STX.
THERM BETA a aj vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém
STX. THERM PRIMO. Všetkým oceneným spoločnostiam blahoželáme.
Niektoré zo stavebných spoločnosti sme na veľtrhu navštívili aj
osobne a opýtali sme sa ich na otázku: „S čím sa prezentovala
Vaša spoločnosť na veľtrhu CONECO?“ Odpovede Vám prinášame v tejto krátkej reportáži.
rům na trhu umožňujícím realizaci zděných nízkoenergetických
a pasivních domů bez dalšího zateplení. Návštěvníci projevili
velký zájem také o komínové systémy a nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ, který ocenila odborná porota Čestným
uznáním.
Kontrakting krov hrou, s.r.o.
Prezentovali sme sa ako spoločnosť, ktorá „stavia z dreva“.
Zameriavame sa nielen na navrhovanie a výrobu konštrukcií z drevených väzníkov, ale na výstavbu z dreva všeobecne.
V našom sortimente sú to najmä konštrukcie pre pasívne stavby (napr. rodinné domy), ale tiež skeletové stavby a konštrukcie
z lamelového lepeného dreva alebo veľkoplošných materiálov.
Pomáhame našim odberateľom hľadať najoptimálnejšie riešenie a šetriť ich investičné prostriedky.
Naše firma Compacfoam prezentovala na stavebním veletrhu
Coneco novinku v oblasti tepelných izolací. Jedná se o materiál Compacfoam rakouské výroby na bázi polystyrenu.
Compacfoam vyniká dobrými tepelně izolačními vlastnostmi
(0,04 W/mK) a zároveň výbornou pevností v tlaku (1-10 Mpa).
Má jedinečnou vlastnost mezi tepelnými izolacemi a to možnost šroubování, která dělá z materiálu nenahraditelný produkt
na trhu. Compacfoam se používá na lokální řešení tepelných
mostů, kde se nedá použít konvenční izolace z důvodu malé
pevnosti. Možností použití je celá řada, např. podkladové profily
pod okna, dveře, kotvení težkých prvků v úrovni zateplené fasády, podkladní izolace pod vysoce zatěžované dílce.
Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., výrobce komplexního cihelného systému pro hrubou stavbu, dodává své výrobky
na Slovensko od roku 2006 a v současné době na slovenský
trh směřuje 20 % její produkce. Na veletrhu CONECO vystavuje
pravidelně a vždy se prezentuje výběrem nejlepších produktů
ze svého sortimentu. Letos se návštěvníci veletrhu mohli blíže
seznámit především s nejprodávanějším výrobkem – řadou
broušených cihelných bloků HELUZ Family. Ty si svou oblíbenost získaly hlavně díky nejlepším tepelněizolačním paramet28
Spoločnosť Lindab a.s., ako slovenský výrobca plechových
strešných krytín s najširšou ponukou na slovenskom trhu sa
tento rok prezentovala so svojimi šiestimi najpredávanejšími
krytinami. Ako novinku sme zaradili plechovú strešnú krytinu,
ktorá vychádza z falcovanej krytiny, avšak s inovatívnym spôsobom montáže s tzv. click systémom, čím sa jednoznačne zrýchli
a uľahčí montáž. Do našej ponuky patrí aj odkvapový systém
Lindab Rainline, ktorý nemohol na výstave chýbať. Keďže sa
počas výstavy často skloňovali témy ako ochrana životného
prostredia, trvalá udržateľnosť, novinky a trendy vývoja v stavebníctve, prihlásili sme tento náš produkt do súťaže, v ktorej
nám bolo udelené čestné uznanie od Incheby ako organizátora. V súvislosti s odkvapovým systémom sme predstavili aj
celú koncepciu predaja, ktorú tvoria Lindab Centrá, čiže miesta,
odkiaľ je možné nakúpiť produkty Lindab ihneď. Ďalej je to špecialista na odkvapový systém pod názvom Rainline Expert, ktorý
Vám pri kúpe odkvapu poradí. A poslednú časť tohto konceptu
uzatvára Rainline Epres – expresná služba, ktorá zabezpečí
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
ktorá je v čoraz väčšej obľube nielen pre majiteľov rodinných
domov ale aj pre dodávateľov systémových riešení. Ako prvá
doska z minerálnej vlna na Slovenskom trhu sa môže prezentovať s λD = 0,036 W/(m.K), a tým výraznou mierou prispieva
k znižovaniu tepelných strát na budovách. Veľmi kladne je hodnotená aj jej ľahká manipulovateľnosť kvôli o 35 % nižšej objemovej hmotnosti oproti tradičným fasádnym doskám. Na záver
by som chcel upriamiť pozornosť na fakt, že zvyšujúce sa ceny
dovoz tovaru priamo až k Vám pravidelne, rýchlo a zadarmo.
Túto myšlienku plánujeme v tomto roku rozvíjať a skvalitňovať
ponúkané služby a komfort.
ropy a ropných produktov majú zásadný vplyv na cenu materiálov na báze penových plastov, čo výrazne znižuje cenový rozdiel
medzi izolantmi na tejto báze a našimi produktmi, čo v spojení
s unikátnymi vlastnosťami kamennej vlny (akustická pohltivosť,
paropriepustnosť, tvarová stálosť, spracovateľnosť, protipožiarna ochrana...) robí z našich produktov nekompromisné riešenie
za výhodnú cenu.
Spoločnosť PROMOEURO s.r.o. na výstave CONECO prezentovala dvoch talianskych výrobcov dverí s dlhoročnou tradíciou
– PIETRELLI porte a ALIAS. Spoločnosť PIETRELLI porte vyrába
interiérové dvere v špičkovom dizajne a vysokej kvalite. Súčasťou
ich portfólia produktov sú aj hotelové dvere. Vo výrobe používajú
najmodernejšie materiály, novinkou sú aj bezzárubňové dvere.
Spoločnosť ALIAS vyrába bezpečnostné a protipožiarne dvere.
Novinkou sú stenové riešenia pod značkou Wing, ktoré dávajú
dojem jednotnosti a okrem vchodových dverí ponúkajú aj úložný priestor. Dvere majú vysoký stupeň bezpečnosti, certifikovaný najvýznamnejšími európskymi inštitútmi. Obidve spoločnosti
vyrábajú dvere v dvoch líniách – klasickej a modernej. Uvedení
výrobcovia hľadajú obchodné zastúpenie na slovenskom a českom trhu.
Spoločnosť Rockwool Slovensko, s.r.o. sa po piatich rokoch
absencie na významných stavebných fórach a veľtrhoch rozhodla, že tento rok urobíme krok vpred, krok k zákazníkom.
Ideálnou možnosťou sa nám javilo predstaviť sa na najväčšom
tradičnom stavebnom veľtrhu CONECO. Využili sme možnosť byť
súčasťou spoločného stánku s Inštitútom pre energeticky pasívny dom, kde sme zakladajúcim členom, nakoľko naše výrobky
a systému úzko súvisia a pozitívne ovplyvňujú práve úsporné
riešenia v stavebnom odvetví. Na CONECO 2011 sme predstavili absolútnu novinku z BAU Mníchov a to systém Aerorock® IDVP s prevratnými tepelno-izolačnými vlastnosťami λD = 0,019
W/(m.K). Ďalej sme prezentovali náš nosný produkt pre kontaktné zatepľovacie systémy, fasádnu dosku Frontrock Max E,
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Komunikácia moderných okenných systémov twinaktiv a illmod
Trio+, s dvojicou lepidiel PU700 a PU010 s aplikátorom illbruck
Cap, bola hlavným pilierom, na ktorom bola postavená celá prezentácia Tremco illbruck. Za doprovodu moderátora sa začali
na firemnom stánku, v hodinových intervaloch, stavať múry,
zatepľovať steny a inštalovať okná. Za živej demonštrácie použitia produktov vzniklo akčné predstavenie, ktorého sa denne
účastnilo stovky ľudí, a to v priebehu celého konania výstavy.
Návštevníkov zaujali hlavne okenný systém illmod Trio+ a lepidlá PU700 a PU010. Produkt illmod Trio + bol prihlásený aj do
súťaže o Zlatú plaketu Coneco 2011, kde odborná porota uznala, že produkt illmod Trio+ je výnimočný svojimi vlastnosťami
a použitím a udelila mu Čestné uznanie.
29
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
ZLOŽENÉ KOMÍNY FIRMY QATRO, S.R.O.
SPOĽAHLIVOSŤ A KVALITA
Už viac ako 18 tisíc spokojných zákazníkov má postavený komín od firmy QATRO, s.r.o. Spišská Nová
Ves, na Slovensku, Česku a v Maďarsku. Toľko komínov o priemernej výške 7 m bolo predaných
za posledných 5 rokov, pričom za posledné dva roky to bolo viac ako 10 tisíc komínov. Aj to svedčí
o mimoriadnom náraste o počte predaných komínov a dúfame, že aj obľúbenosti medzi stavebníkmi.
Týmto počtom sa náš komínový systém zaradil medzi najpredávanejšie na Slovensku. Z toho počtu
bolo iba zanedbateľných 6 reklamácií zväčša zavinených chybou pri výstavbe komína. Našou prvoradou
snahou je maximálna kvalita a spokojnosť u zákazníkov. A o cenovej výhodnosti nech sa presvedčí každý
kto má záujem o náš komínový systém.
Komínový systém je certifikovaný podľa európskej legislatívy
a celý výrobný proces prebieha niekoľkými úrovňami kontroly.
Každý polrok kontrolu vykonáva štátna skúšobňa. Vo všeobecnosti dáva spoločnosť na všetky svoje výrobky 10-ročnú záruku.
Firma Qatro s.r.o. obohacuje svoj široký sortiment betonárskych
výrobkov o prvky, z ktorých je možné zložiť komínové systémy pre
rôzne druhy palív, ako aj pre rôzne druhy spotrebičov – kotlov.
Komíny dodávané spoločnosťou Qatro je v zásade možné rozdeliť na dva typy – komín so šamotovou vložkou a komín s vložkou
z nehrdzavejúcej ocele.
Použitie
Komín so šamotovou vložkou sa používa pri pevných, tekutých
a plynných palivách. Je odolný voči vyhoreniu sadzí a je určený
pre teplotu spalín do 600 stupňov Celzia. Komín sa skladá z betónových komínových tvárnic, jedno alebo dvojprieduchových,
ktoré tvoria jeho vonkajší plášť. Vnútorný plášť tvoria šamotové
vložky s tvarovkami na pripojenie spotrebiča – kotla, s tvarovkami na komínové dvierka a priebežnými tvarovkami. Priestor
medzi vonkajším plášťom a šamotovými vložkami je vyplnený
expandovaným perlitom, ktorý zabezpečuje tepelnú izoláciu
komína a prevetrávanie. Súčasne umožňuje dilatáciu šamotových vložiek.
Povrchová úprava
Povrchovú úpravu komína nad strechou je možné riešiť buď
omietkou, alebo keramickým obkladom a pod. Komín je možné tiež obmurovať lícovými tehlami formátu 25 x 12 x 6,5 cm.
V takom prípade je potrebné pod úrovňou strechy do komínového telesa zabudovať krakorcovú dosku, ktorá nesie obmurovku.
Ukončenie komína tvorí betónová krycia doska, ktorú kotvíme
do komínových tvárnic betonárskou výstužou. Proti zatekaniu
dažďovej vody do medzipriestoru vyplneného perlitom použijeme krycí kónus z nehrdzavejúcej ocele.
Konštrukčné riešenie
Komín s vložkou z nehrdzavejúcej ocele je určený hlavne pre
kondenzačné kotly, ktoré sa vyznačujú tým, že produkujú značné množstvo kondenzu. Ak by boli v tomto prípade použité
šamotové tvarovky, boli by trvalo navlhnuté. Tento komín je konštrukčne riešený tak isto ako komín so šamotovými vložkami,
avšak s rozdielom, že medzipriestor medzi vonkajším plášťom
30
a nerezovými rúrami nie je vyplnený tepelnou izoláciou, ale slúži na nasávanie spaľovacieho vzduchu. Ukončenie komína je
obdobné ako pri použití šamotových vložiek.
Montáž
Montáž komínového systému je jednoduchá a bez problémov
ju zvládne priemerne zručný remeselník. Je potrebné dôsledne dodržať montážne pokyny, ktoré sú dodávané s komínovým
systémom. Aj napriek tomu odporúčame montáž zveriť do rúk
odbornej firmy, ktorá za montáž prevezme záruku.
Bezpečnosť
Komínový systém QATRO je odolný proti viacnásobnému vyhoreniu sadzí. Bez porúch vydrží teplotu 1000 °C po dobu 30 minút.
Spĺňa všetky požadované parametre podľa noriem EÚ.
Výhody
Zložené komíny môžu byť riešené ako jedno- alebo dvojprieduchové, čo je veľká výhoda pri výstavbe rodinného domu. Majiteľ
má tak možnosť odvádzať jedným prieduchom spaliny z kozuba či kachľovej pece a druhým prieduchom z kotla ústredného
kúrenia. Pri správnom postupe montáže a dodržaní montážnych
návodov je životnosť komína minimálne 50 rokov. Neposlednou
výhodou je cena, ktorá je na slovenskom a českom trhu bezkonkurenčná.
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
POROTHERM PROFI TI
VYŠŠÍ ŠTANDARD PRE OBVODOVÉ STENY
Pri stavbe rodinného domu sa každý stavebník zamýšľa nad tým, aký dom chce vlastne postaviť. Nejde
pritom iba o vzhľad domu, ale čoraz viac aj o jeho energetickú náročnosť pri užívaní. Od rozhodnutia,
či dom má byť energeticky úsporný, nízkoenergetický alebo dokonca energeticky pasívny, závisia
náklady na realizáciu a neskôr na prevádzku domu. Ešte pred projektovou prípravou investori „sondujú“
riešenia výrobcov, skúsenosti odborníkov alebo skúsenosti ľudí, ktorí už svoj dom postavili. Dôležitým
faktorom, ktorý ovplyvní energetickú náročnosť domu, je aj kvalita obvodovej steny počnúc výberom
materiálu, cez kvalitu realizácia až po riešenie detailov. Spoločnosť Wienerberger prináša riešenie
v podobe novej generácie tehál POROTHERM Profi Ti.
Tehly POROTHERM Profi Ti (Ti = tepelnoizolačná), predstavujú vďaka brúseným ložným plochám nový a vylepšený
variant tehál POROTHERM Ti pre obvodové steny v štandardných hrúbkach 38 a 44 cm. Nové tehly majú označenie
POROTHERM PROFI 38 Ti a POROTHERM Profi 44 Ti. Oba
formáty majú aj svoje doplnky na riešenie detailov. Čomu
vďačia tehly POROTHERM Ti za svoje nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti?
Dráha prechodu tepla
tepelnoizolačné parametre oproti starším typom tehál
POROTHERM. Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností tehál Ti
znamená ďalšie úspory energií na vykurovanie bez potreby
zatepľovania.
Nová geometria dierovania
Moderné technológie murovania
Dôležitým momentom zlepšovania tepelnoizolačných vlastností dierovaných tehál je voľba geometrie dutín. Pri tehlách
Ti sme využili najnovšie poznatky z tejto oblasti: v tehle sa
striedajú rady troch rôznych tvarov dutín.
Vďaka svojim tepelnoizolačným parametrom sú tehly
POROTHERM Profi Ti vhodné na výstavbu energeticky
úsporných domov (EÚD) a nízkoenergetických domov (NED).
Murujú sa na tenkovrstvovú lepiacu maltu, alebo na penu
Dryfix extra. Tieto moderné technológie murovania znamenajú výraznú úsporu času a nákladov na realizáciu. Sú zárukou
kvalitného zhotovenia muriva, bez premenlivej hrúbky ložnej
škáry, chýb a nerovností, ktoré by znamenali tepelné mosty.
Do muriva sa dostáva minimum stavebnej vlhkosti, čo zaručuje deklarované tepelnoizolačné parametre muriva.
Zvýšenie počtu radov dutín
Tehly POROTHERM Ti majú oproti pôvodným tehlám zvýšený
počet radov vnútorných rebier a tým aj vzduchových dutín. To
znamená, že v pôvodnej hrúbke obvodovej steny sa predĺžila
dráha prechodu tepla o 25 %.
Vďaka zmene geometrie dierovania a zvýšeniu počtu radov
dutín tehly POROTHERM Ti dosahujú cca o 20 % lepšie
32
Na detailoch záleží
Kvalitné zhotovenie stavby je dôležitým kritériom pri výstavbe
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
Prvý rad tehál býva často predsadený cez okraj základovej
dosky, čím sa šetrí vnútorný priestor. Pri realizácii je však
potrebné správne zhotoviť detail zateplenia sokla s dostatočnou tepelnou izoláciou a to predsadením tehly, alebo použitím tenšej tehly v prvom rade.
Na správne riešenie detailov ostení a parapetov sú určené
tzv. koncové tehly (ozn. K a K1/2). Použitie koncových tehál
na stavbe predstavuje minimálne navýšenie ceny materiálu,
ale je zárukou správneho riešenia detailov. Koncové tehly
majú kapsy o rozmeroch 200 x 45 mm. Po vymurovaní okenného alebo dverného otvoru vznikne v osteniach a parapete
kapsa, ktorá sa vyplní extrudovaným polystyrénom.
Poloha okenného rámu v rámci šírky izolačného pásu môže
byť premenlivá. Aby bol detail kompletný, vytvoríme nad otvorom preklad z prefabrikovaných prekladov KP 23,8 a tepelnej
izolácie. Tým odstránime tepelný most aj z prekladu. Správne
riešený detail bráni tepelným stratám a napomáha dosiahnuť potrebné teploty na vnútornom povrchu stien. Nesprávne
navrhnuté alebo zrealizované detaily predstavujú naopak
tepelné mosty, a tým aj zvýšenie spotreby energie na vykurovanie.
Riešenie detailov pre energeticky úsporné domy
nájdete na www.porotherm.sk
nehovoriac o nekompromisne dôkladnom prevedení detailov.
Správne navrhnutý detail v projekte neznamená automaticky
jeho zvládnutie na stavbe. Medzi najdôležitejšie detaily z teplotechnického hľadiska patria oblasť sokla, ostenia a parapety otvorov, preklady, detaily stropnej konštrukcie a strechy.
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Ing. Marián Hajtmaník
Wienerberger-Slovenské tehelne, spol. s r.o.
Infolinka: 0850 111 283
www.porotherm.sk
33
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
SPOĽAHLIVOSŤ A ŽIVOTNOSŤ STAVEBNÝCH MATERIÁLOV
A KONŠTRUKCIÍ
prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc.
Vysoká škola bezpečnostného manžérstva v Košiciach, Kukučínova 17, 040 01 Košice
e-mail: [email protected]
Spoľahlivosť stavieb je funkciou ich bezpečnosti, trvanlivosti a použiteľnosti. Životnosť stavebných
konštrukcií je determinovaná trvanlivosťou stavebných materiálov, kvalitou zhotovenia a podmienkami
užívania stavby.
1. Úvod
V poslednom období, ako dôsledok globalizácie, sa ako rozhodujúci faktor kvality života začína preferovať pojem „bezpečnosť“ v najširšom význame tohto slova. Ide o prirodzené
základné požiadavky a potreby človeka a ľudstva zamerané na
bezpečnosť a dostupnosť potravín, vody, bývania, práce, dopravy, energie a ďalších zdrojov, bezpečnosť človeka, rodiny, štátu,
regiónu, etc. Bezpečnosť je dnes ponímaná ako komplexný, globálny problém celého sveta, vrátane reálnych hrozieb terorizmu
a bezpečnosti stavieb.
2. Spoľahlivosť stavieb
V stavebníctve vždy bola a je rozhodujúca priorita navrhovať
a zhotovovať stavebné konštrukcie a budovy tak, aby tieto splňovali požiadavky na ich spoľahlivosť, t.j. na ich bezpečnosť,
trvanlivosť a použiteľnosť.
2.1 Bezpečnosť stavieb
Bezpečnosť je chápaná ako stav, pri ktorom je riziko ohrozenia
(osôb) alebo vzniku škody na majetku vylúčené alebo znížené
na prijateľnú úroveň. Bezpečnosť stavebných konštrukcií bola
v stavebníctve od nepamäti rozhodujúcim faktorom hodnotenia jej kvality. V dávnej minulosti išlo predovšetkým o statickú
a dynamickú bezpečnosť nosných stavebných konštrukcií. Od
počiatkov urbanizácie miest a obcí sa k tejto požiadavke pridružila požiarna bezpečnosť budov. V minulom storočí sa začala
pozornosť venovať bezpečnosti stavieb pri užívaní a od prvej
ropnej krízi v šesťdesiatych rokoch 20. storočia je mimoriadna
pozornosť venovaná otázkam energetickej náročnosti na výstavbu a hlavne na spotrebu energie budov pri ich využívaní.
Z pohľadu predpisov je otázka bezpečnosti stavieb komplexne
poňatá až v Smernici č. 89/106/EEC o základných požiadavkách na stavby a stavebné výrobky. Vo všetkých šiestich základných požiadavkách je pozornosť explicitne alebo implicitne
zameraná na otázky bezpečnosti: mechanická odolnosť a stabilita; požiarna bezpečnosť; užívateľská bezpečnosť; úspory energie a ochrany tepla (energetická bezpečnosť); hygiena, zdravie
a životné prostredie (bezpečnosť života); ochrana pred hlukom
a vibráciami (bezpečnosť života). Rovnako pripravovaná siedma
základná požiadavka, korá má byť zahrnutá do nariadenia o stavebných výrobkov (trvalo udržateľná výstavba) je zameraná na
bezpečnosť života.
Projektanti majú k dispozícii celú škálu právnych a technických
noriem, často už harmonizovaných, pri rešpektovaní ktorých
budú technické riešenia spĺňať bezpečnostné parametre kladené na stavebné konštrukcie a budovy. Dlhodobé poznatky a skú34
senosti preukazujú, že stavbári projektujú a zhotovujú budovy
na dostačujúcej miere bezpečnosti.
Osobitne dimenzie nadobúda pojem bezpečnosť pri užívaní stavieb. Ak projekt a zhotovenie stavby je v súlade so základnou
požiadavkou č. 4 Bezpečnosť stavby pri jej užívaní, potom po
kolauácií túto zodpovednosť preberá vlastník, resp. správca
budovy.
Užívateľská bezpečnosť stavieb je orientovaná najmä na tieto
problémové oblasti: peší pohyb, mechanické prostriedky pohybu, elektrické, plynové, vykurovacie a tepelné siete, klimatizačné systémy a pôsobenie agresívnych činiteľov.
Z hľadiska bezpečnosti stavby pri užívaní vrátane technológie
prevádzky sa musí stavba navrhnúť a postaviť tak, aby nevzniklo neprípustné nebezpečenstvo úrazu pošmyknutím, pádom,
nárazom, porezaním, popálením, obarením, zásahom elektrického prúdu, výbuchom, pohybujúcim sa vozidlom alebo pádom
uvoľnenej časti stavby [8]. Z hľadiska stavebných výrobkov,
kvalitatívne kritériá pre túto skupinu vlastností sú: šmykľavosť
povrchov, bezpečnosť elektroinštalácií, plynových zariadení
a pod. Ide teda o komplexnejšie kritérium, nakoľko v etape užívania stavebného diela sa sú pre jeho vlastníka, resp. užívateľa
dôležité všetky ďalšie faktory (vlhkosť, teplota, prašnosť, plesne, etc.). Jedným z rozhodujúcich faktorov kvality mikroklímy
prostredia budov je úroveň prirodzenej rádioaktivity. Prirodzená
rádioaktivita je závislá v prvom rade na distribúcii prirodzených
rádioizotopov hlavne v súvislosti s umiestnením a geologickými
podmienkami stavby a použitými stavebnými výrobkami.
Menej pozornosti sa v tejto základnej požiadavke venuje ochrane budov. Stavby sú navrhované na odolnosť proti statickému
a dynamickému zaťaženiu komplexu všetkých fyzikálnych,
poveternostných, chemických biologických účinkov. Až v poslednom období sa začína patričná pozornosť venovať ochrane
stavebných objektov pred človekom – násilná trestná činnosť.
Technické riešenia problému (ide najmä o otvorové výplne) spočívajú v mechanických a elektrotechnických bezpečnostných
systémoch [4], [5]. Pri existujúcich budovách, najmä vo väčších
obytných súboroch sa už dlhšiu dobu pojem bezpečnosť budov
rozširuje aj do iných oblastí – psychologickej, sociologickej,
ochrannej, omamné a psychtropné látky, etc..
2.2 Trvanlivosť stavebných materiálov
Analýza vplyvov a podmienok exploatácie stavebného diela je
nevyhnutná nielen pre správne hodnotenie príčin porúch budov,
ale najmä ako účinná spätná väzba pre projektovanie nových
stavieb. Faktory, ktoré vplývajú na trvanlivosť stavebných matehttp://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
riálov a použiteľnosť stavebných konštrukcií počas plánovanej
životnosti stavbieb sú rozličnej povahy a charakteru, rozdielnej
intenzity a koncentrácie [2], [3].
Trvanlivosť stavebných materiálov je funkciou interných a externých faktorov. Medzi interné faktory patrí ich kvalita, ktorá je
funkciou kvality základných surovín, formulovania zloženia
surovinovej zmesi, technológie výroby. Medzi externé faktory
patrí správny projekt stavebných konštrukcií, t.j. určenie použitia stavebných výrobkov pre konkrétnu funkciu v konkrétnych
podmienkách exploatácie v stavebnej konštrukcii na základe
poznania technicky významných vlastností stavebných výrokov.
Ďalším dôležitým externým faktorom trvanlivosti stavebných
výrobkov sú konkrétne podmienky exploatácie stavby (fyzikálne,
chemické, poveternostné a biologické) a podmienky využívania
stavby (opravy, údržba, obnova).
Prax preukazuje, že v jednotlivých uvedených procesoch nie sú
problémy zásadnejšieho charakteru. Problémy sú na rozhraní
jednotlivých procesoch (stavebník-projektant, projektant-zhotoviteľ, výrobca stavebných výrobkov-projektant, stavebník-zhotoviteľ, výrobca stavebných výrobkov-zhotoviteľ). Každý z účastníkov výstavbového procesu tu má nielen svoje úlohy, ale aj svoje
vlastné priority, ciele a termíny, a nie každý z nich má dostatočné
vedomosti o komplexnom riešení technických, technologických
a materiálových úloh a problémov. K tomu všetkému sa pridružujú finančné, časové a organizačné problémy, a to u každého
účastníka výstavbového procesu.
Výrobca stavebného výrobku testuje svoje výrobky pre konkrétne plánované podmienky použitia a na základe takýchto
výsledkov určuje možné použitie a vydaním preukázania zhody
so špecifikovanými požiadavkami môže tieto výrobky uviesť na
trh. Projektanti a zhotovitelia často nemajú dostatočné znalosti
o technicky významných vlastnostiach stavebných výrobkov. Až
príliš často sa stáva, že do stavebných konštrukcií sú navrhnuté
a použité stavebné výrobky, ktoré pre daný účel v danom mieste
konštrukcie nie sú vhodné.
Na stavebné látky a konštrukcie pôsobí veľké množstvo rôznych
chemických zlúčenín. Korózne pochody prebiehajú, a degradáciu stavebných materiálov spôsobujú len pri vyšších koncentráciách koróznych médií a pri vlhkosti v konštrukcii od 65 % do
95 %. Pri nízkej vlhkosti prostredia korózne pochody neprebiehajú, ak sú póry materiálov zaplnené kvapalnou fázou bez prístupu vzduchu, rovnako nie sú priaznivé podmienky pre vznik
a priebeh chemických reakcií.
Z fyzikálnych činiteľov najväčším problémom je nízka mrazuvzdornosť používaných stavebných materiálov (zvislé konštrukcie) a nízka odolnosť proti teplotným zmenám a slnečnému
žiareniu (ploché strechy) a spolupôsobenie týchto materiálom
s podkladom, resp. krycou vrstvou.
Pri betónoch sa často pertraktuje otázka atmosférickej korózie betónov tých konštrukcií, ktoré sú vystavené vonkajšiemu
obklopujúcemu prostrediu. Vo všeobecnosti platí, že ak je betón
kvalitný (nízka pórozita cementového kameňa a vysoká hutnosť
betónu), nie je karbonatizácia takéhoto betónu väčším problémom. Z rezortného hľadiska je problematika korózie hutných
betónov najkritickejšia v stavebných konštrukciách v chemickom priemysle, mostnom a cestnom staviteľstve a relatívne
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
najjednoduchšia je v bytových domoch. Väčším problémom je
degradácia ľahkých betónov (pórobetón, trosko-pemzobetón,
expanditbetón, keramzitbetón) obvodových plášťov budov, ktoré
sú v nevyhovujúcom technickom stave a obnova veľkej väčšiny
panelových bytových domov je nevyhnutná.
Na strešné konštrukcie pôsobí agresívne plynné prostredie
zo znečistenej atmosféry. Najnepriaznivejšia situácia je pri
plochých strechách, kde na mäkké hydroizolačné pásy veľmi
intenzívne pôsobí kombinácia fyzikálnych, chemických a poveternostných vplyvov a niektoré hydroizolačné pásy nižšej kvality
majú veľmi malú životnosť a poruchy strešného plášťa plochých
striech sú veľmi časté. Chemické zloženie atmosférickej zrážkovej vody je značne ovplyvnené stupňom znečistenia ovzdušia, ktoré obsahuje jednak kvapalné a pevné častice (aerosoly) a jednak znečisteniny plynné. Medzi kvapalné častice patrí
napr. kyselina sírová H2SO4 vznikajúca oxidáciou SO2 a dechtovité látky. Pri pohybe ovzduším sa atmosférické zrážky obohacujú
uvedenými látkami a tým sa mení ich chemické zloženie. Závisí
to však aj od prevládajúcich smerov vetra.
Strata kvality budovy ako celku v priebehu času môže mať
pôvod na jednej strane vo fyzickej degradácií stavebných materiálov, konštrukčných prvkov a stavebných konštrukcií (hľadisko
technickej životnosti), na druhej strane vo zvyšujúcich sa požiadavkách ľudí na kvalitu života vyplývajúcich zo stáleho rastu
životnej úrovne (hľadisko morálnej životnosti). Kritéria životnosti
sú zvyčajne sformované tak, aby sa zabezpečilo, že „vyhovujúca
kvalita v priebehu času“ bude zachovaná napriek pôsobiacim
účinkom degradačným faktorov v procese exploatácie stavebného diela. Prispôsobenie zmene štandardu (nižšej kvalite)
tohto kritéria nie je prípustné.
Problém trvanlivosti stavebných materiálov a životnosti stavebných konštrukcií počas životného cyklu stavebného diela vo všeobecnosti je kombinácia nasledujúcich faktorov:
a) Vlastné charakteristiky jednotlivých stavebných materiálov a ich degradácia pôsobením rôznych vonkajších faktorov.
b) Intenzita typických degradačných faktorov ako funkcia
typu objektu a jeho okolia.
c) Poloha stavebných materiálov a konštrukčných prvkov
v objekte s ohľadom na spôsob ich vystavenia rôznym
degradačným faktorom.
d) Poloha stavebných materiálov, konštrukčných prvkov
a stavebných konštrukcií v budove s ohľadom na možnosť
merania degradácie ich technicky významných vlastností a vykonávania preventívnych opatrení (údržba) a/alebo nápravných opatrení (oprava, obnova, modernizácia,
rekonštrukcia).
Jedným z hlavných cieľov napĺňania filozofie Trvalo udržateľného rozvoja a Trvalo udržateľnej výstavby je kritérium trvanlivosti
stavebných materiálov a životnosti stavebných konštrukcií. Táto
paradigma by mala viesť projektanta k tomu, aby vo väzbe na
životný cyklus stavebného diela bral do úvahy kombináciu uvedených faktorov. Čiastkové ciele by mali byť určené definovaním:
a) Skutočnej očakávanej trvanlivosti a životnosti so zachovanou vyhovujúcou kvalitou.
b) Limitných hodnôt prípustného poklesu stupňa kvality
v priebehu času.
35
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
c) Súhlasu alebo odmietnutia vzhľadom na aktívnu údržbu
a/alebo opravu, ako prostriedok zaisťujúci životnosť.
d) Druhu a stupňa agresivity prostredia.
e) Modifikácie druhu a agresivity prostredia prostredníctvom
správneho projektového riešenia vo väzbe na konkrétny
účel použitia v konkrétnom mieste v budove vrátane riešenia stavebných detailov.
f) Druhu a frekvencie pravidelných revízií, kontrol a aktívnej
údržby.
2.3 Životnosť stavebných konštrukcií a konštrukčných
prvkov
Plánovanie životnosti stavebných konštrukcií a konštrukčných
prvkov je proces, ktorého výsledkom má byť stavba, ktorá s dostatočnou spoľahlivosťou bude plniť svoje vyžadované funkcie
minimálne po dobu projektovanej životnosti a to pri optimálnych
prevádzkových nákladoch. Vývojové tendencie preukazujú, že
začína prevládať morálna životnosť stavebných prvkov a konštrukcií a technického vybavenia budov na ich technickou životnosťou, t.j. v dôsledku zvyšujúcich sa požiadaviek zákazníkov
dochádza ku skracovaniu ich skutočnej životnosti.
Je zrejmé, že prognózovanie životnosti je zložitý problém, ktorý
je funkciou mnohých premenných faktorov (kvalita: špecifikácie požiadaviek, projektu, stavebných materiálov, zhotovenia
a podmienok užívania), z ktorých každý jeden je možno dekomponovať do značných podrobností. Problematika trvanlivosti
stavebných materiálov a životnosti stavebných konštrukcií
a konštrukčných prvkov zameraná na bytové domy detailne
uvedená v publikácii [3].
Plánovanie kvality stavebného objektu v čase prípravy verejnej
súťaže väčšinou prebieha vo všeobecnej polohe, kedy spôsob
výstavby, použité stavebné materiály a stavebné konštrukcie
nie sú známe, a konečná kvalita stavebného diela je iba predpokladaná. V tejto etape plánovanie kvality prebieha na rozhraní
výstavbového procesu: „zákazník/stavebník – architekt/projektant“, ktorí majú aj plnú zodpovednosť.
V ďalšej etape plánovanie kvality stavebného diela okrem rozhrania „zákazník – architekt/projektant“, prebieha aj na rozhraniach: „zákazník/stavebník – zhotoviteľ“ a „architekt/projektant – zhotoviteľ“. Práve táto etapa výstavbového procesu
je z hľadiska budúcej trvanlivosti stavebných materiálov a životnosti stavebných konštrukcií stavebného diela počas celého
životného cyklu stavby rozhodujúca.
Projektant tu má na základe požiadaviek zákazníka/stavebníka
a technických špecifikácií zabezpečiť, že v konkrétnych plánovaných podmienkach sa „Vyhovujúca kvalita v priebehu času“
zachová a že sa neprípustne (pod akceptovateľnú úroveň)
nezhorší (Obr. 1). Cieľom kritérií trvanlivosti stavebných materiálov a životnosti stavebných konštrukcií by malo byť vedenie
projektanta k uvažovaniu spojených účinkov technicky významných vlastnosti materiálov, intenzity degradačných faktorov,
kvalita
plánovaná úroveĖ
akceptovateĐná úroveĖ
skutoþná úroveĖ
þas t
Obr. 1.a Nadštandardná údržba
36
umiestnenia materiálov a prvkov v konštrukcii stavebného diela
a uľahčenie stavebného dozoru, kontroly a merania, preventívnej údržby a opravy počas celého životného cyklu stavby.
2.3.1 Podmienky užívania stavieb
Viac pozornosti už v procese projektovania treba venovať podmienkam užívania stavebného diela (environmentálne aspekty; náklady na užívanie; výkonnosť; opravy a údržba; predvídať
budúce požiadavky na zmeny podmienok užívania (modernizácia) a poslednej fáze životného cyklu stavby (demolácia a recyklácia). Žiada sa vytvoriť metodiku hodnotenia životného cyklu
stavieb s ohľadom na životné prostredie, predĺženie životnosti
stavebných konštrukcií s cieľom zabrániť rýchlej spotrebe zdrojov. [2], [3], [6]
Medzi parametre vplývajúce na stavebné prvky a budovy v čase
ich užívania patria najmä: úroveň údržby, úroveň opráv, zmena
podmienok užívania, intenzita užívania, orientácia stavby na
svetové strany, poloha stavby vo vzťahu k územiu, etc.. Spôsob
užívania rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje životnosť stavebných konštrukcií, stavebných dielov a prvkov ako aj životnosť
stavby ako celku. Skúsenosti a poznatky z užívania stavieb jednoznačne preukazujú, že dôležitou oblasťou vplyvu na životnosť
je správny spôsob užívania, ktorý zohľadňuje rozdielne okolnosti a podmienky.
Plánovaná úroveň je vždy stanovená projektantom a vo väčšine
prípadov má vždy vyššiu kvalitu, ako sú špecifikované požiadavky. Akceptovateľná úroveň ešte spĺňa požiadavky noriem
z hľadiska spoľahlivosti, t.j. z hľadiska bezpečnosti, trvanlivosti
a použiteľnosti. Skutočná úroveň už často nedosahuje požiadaviek noriem z hľadiska spoľahlivosti, kde už je nižšia bezpečnosť, stavebné materiály sú už často do značnej miery degradované a použiteľnosť je obmedzená. Na kvalitu budovy v etape
užívania jej životného cyklu rozhodujúcu úlohu zohráva úroveň
starostlivosti, t.j. periodické prehliadky, kvalita údržby a včasné
opravy (Obr. 1b). Pri nedostatočnej údržbe (Obr. 1c) technicky
významné charakteristické znaky budovy klesnú pod akceptovateľnú úroveň, zvyšuje sa pravdepodobnosť nastátia rizík, kedy
kvalita
plánovaná úroveĖ
akceptovateĐná úroveĖ
skutoþná úroveĖ
þas t
Obr. 1.b Štandardná údržba
kvalita
plánovaná úroveĖ
akceptovateĐná úroveĖ
skutoþná úroveĖ
þas t
Obr. 1.c Nedostatočná údržba
konštrukcie budovy môžu ohroziť zdravie, životy alebo majetku
osôb. Poškodené alebo neudržiavané budovy si potom vyžadujú
väčšiu údržbu a opravy väčšieho rozsahu, čím sa zvyšujú náklady a samozrejme znižuje sa ich hodnota. Efektívna životnosť
stavieb môže byť dosahovaná prostredníctvom vykonávania
periodických plánovaných kontrol a vykonávaním preventívnej
údržby a okamžitých opráv.
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
Metodika faktorov a kritérií trvanlivosti stavebných materiálov
a životnosti stavebných konštrukcií je pre prvú etapu výstavbového procesu, kedy spôsob výstavby, použité stavebné materiály a stavebné konštrukcie nie sú známe a konečná kvalita
stavebného diela sa iba predkladaná, je vo všeobecnej polohe,
t.j. na úrovni technických špecifikácií.
Kritéria trvanlivosti stavebných materiálov a životnosti stavebných konštrukcií sa definujú buď ako úrovne absolútneho
minima vyžadovanej kvality, alebo ako pásmové úrovne, ktoré
umožňujú podľa požiadaviek zákazníka zvyšovanie kvality. Za
samozrejmé sa považuje, že vyžadované kritéria by mali byť
plnené priebežne a v čase kolaudácie stavby a jej uvedenia do
prevádzky by všetky špecifikované požiadavky mali byť splnené.
Podľa Interpretačných dokumentov [8] „Trvanlivosť stavebných
výrobkov (vždy je vzťahovaná na hodnoty rozhodujúcich charakteristík pre jednotlivé základné požiadavky) je zamýšľaná k vyjadreniu rozmedzia, v ktorom sú hodnoty charakteristík počas
životnosti udržované v prirodzenom procese zmeny charakteristík, s vylúčením agresívnych vonkajších zaťažení“. Upozorňuje
sa, že údaje o životnosti výrobku uvádzané výrobcom nemôžu
byť považované za záruku danú výrobcom, ale sa k ním prihliada pri výbere správnych výrobkov vo vzťahu k predpokladanej
ekonomicky primeranej životnosti stavby. Avšak tieto kritéria
nedefinujú, do akého veku stavby by mali byť úrovne špecifikovaných charakteristík udržané. Najvšeobecnejší postoj k zvládnutiu tohto časového faktora je, vyžadovať, aby všetky uvažované kritéria boli splnené počas celej doby plánovanej životnosti
stavby a výber preferovaného návrhového variantu by mal byť
založený na minimálnych nákladoch životného cyklu, t.j. odhadovaný vlastný súčet investičných nákladov stavby a nákladov
dlhodobej údržby a nákladov na opravy. V súčasnosti je táto
požiadavka dosť nereálna, pretože náklady na údržbu a opravy
budovy počas jej využívania nie sú vo väčšine prípadov v potrebnej miere sledované a preskúmané a potrebné štatistické dáta
nie sú preto k dispozícii.
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
3. Záver
Trvanlivosť stavebných materiálov a životnosť stavebných konštrukcií a konštrukčných prvkov je funkciou úplnosti špecifikácie
požiadaviek zákazníka; kvality: projektu, stavebných materiálov,
technologických procesov počas zhotovovania; obklopujúceho
prostredia a úrovne údržby počas užívania. Životnosť stavebných
konštrukcií a konštrukčných prvkov je funkciou trvanlivosti stavebných materiálov a agresivity obklopujúceho prostredia, ako
aj úrovne údržby a opráv počas užívania stavby. Problematika
bezpečnosti budov sa rozširuje o zámerné negatívne pôsobenie
človeka.
Literatúra:
[1] Bleich, J.: Poruchy stavieb. JAGA, Bratislava, 2000, ISBN 8088905-49-4.
[2] Ďurica, T. a kol.: Životnosť stavebných materiálov a konštrukcií bytového domu. Vydalo Ministerstvo výstavby a verejných
prác SR vo vydavateľstve ZING PRINT. Bratislava. 1999,
ISBN 80-88997-02-X, 151 s.
[3] Ďurica, T.: Životnosť stavebných konštrukcií a konštrukčných
prvkov.
In.: 12. konferencia Teória a konštrukcie pozemných stavieb.
Životnosť panelových budov, ich fyzický stav a možnosti
obnovy. Bratislava. 2005. ISBN 80-969-0-8. s.22-27.
[4] Főldes, L.: Bytová bezpečnosť v bytových domoch. In.: Bezpečné bývanie 2010. Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Bratislava, 2010, ISBN 978-80-969158-9-7.
[5] Gýmerská, J.: Mechanický zábranný systém a jeho úloha
pri ochrane chráneného záujmu. In.: Bezpečné bývanie
2010. Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť,
Bratislava, 2010, ISBN 978-80-969158-9-7.
[6] Kurdowsky, W.: Chemia cementu a betonu. Wydawnictwo
Polski Cement, Kraków a Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, ISBN 978-83-9131524-8, 2010, 728 s.
[7] Šmerda, Z. a kol.: Životnosť betonových staveb. ČKAIT,
Praha, 1999, ISBN 80-9022697-8-8, 184 s.
[8] Interpretačné dokumenty ku Smernici č. 89/106/
EEC. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Bratislava.
37
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
TEHLOVÁ DLAŽBA HELUZ ZAŽÍVA COMEBACK
Prírodné materiály zažívajú v súčasnosti renesanciu a tešia sa stále väčšej obľube. Dlažba z tehlového
materiálu, známa aj pod názvom pôjdovka, bývala kedysi veľmi obľúbenou podlahovou krytinou a je
takmer neodmysliteľnou súčasťou niektorých typov stavieb. Aj spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
opätovne zaznamenala zvýšený dopyt po tomto produkte. Po ôsmich rokoch teda obnovila jeho výrobu
a spolu s ďalšími tehlovými výrobkami ho v inovovanom vyhotovení prináša svojim zákazníkom.
Aj napriek všeobecne zaužívanému názvu pôjdovka, odvodenému od pôvodného účelu použitia na podlahy pôjdových priestorov, sa táto dlažba používala napr. v cirkevných stavbách. Dnes
opäť nachádza svoje uplatnenie, a to nielen pri úpravách a rekonštrukciách historických budov, kostolov, hradov a zámkov,
ale aj v moderných interiéroch novostavieb. Svoje stále miesto
mala vždy aj pri výstavbe a rekonštrukcii chalúp či sedliackych
stavieb.
rového členenia, v zimných záhradách, ako okenný parapet či
odkladacia doska.
Ďalším vyhľadávaným tehlovým okrasným prvkom, ktorý dodá
interiéru špecifický charakter, sú vínovky HELUZ. Okrem klasického použitia vo vínnych pivniciach na ukladanie fliaš sa dajú
použiť aj ako deliaca stena v interiéri či na výstavbu odkladacej
stienky.
Trojicu obľúbených pohľadových prvkov uzatvárajú tehlové
obkladové pásiky. Tie sa vďaka svojmu elegantnému nadčasovému dizajnu využívajú hlavne ako obklad na fasádu či ako
obloženie komínov, možnosti ich uplatnenia sú však oveľa širšie. Vďaka svojej mimoriadnej odolnosti voči poveternostným
vplyvom, mrazuvzdornosti, pevnosti a nízkej nasiakavosti sú
vhodné aj na mechanicky alebo chemicky namáhané povrchy
a možno ich použiť aj na stienky a ploty či na drobnú záhradnú
architektúru.
Tehlová dlažba HELUZ ponúka typicky príjemný prírodný povrch
a v spojení s nadčasovým dizajnom sa výborne hodí ako pri
úpravách a rekonštrukciách, tak aj pri novostavbách. Jej využitie
je naozaj široké, možno ju dobre kombinovať napríklad s drevenými podlahami a veľmi vkusne pôsobí ako doplnok k hlineným
omietkam a marockej štukatúre. Popri funkčných vlastnostiach
podlahovej krytiny má aj zaujímavý dizajnový potenciál v interiéri. Rozmanité uplatnenie nachádza napr. pri realizácii interié-
O spoločnosti HELUZ
Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vznikla v roku 1992.
Vlastní celkom osem výrobných prevádzok v troch lokalitách.
V Dolnom Bukovsku, kde sídli aj centrála spoločnosti, je tehliarska výroba, výroba stropných konštrukcií, výroba roletových
prekladov a výroba tehlových komínov. V Hevlíne pri Znojme sú
dva výrobné závody na kompletný tehliarsky sortiment a v Libochoviciach neďaleko Prahy je tehelňa a paneláreň.
Spoločnosť je najväčším českým výrobcom tehliarskeho tovaru.
Vyrába a dodáva komplexný tehlový systém pre hrubú stavbu,
tzn. tepelnoizolačné tehlové bloky pre obvodové murivo, tehly pre nosné, priečkové a akustické murivo, keramické stropy
a preklady, nosné preklady pre vonkajšie tieniace systémy, keramické stropné panely, tehlové komíny, tehlové obkladové pásiky
a nepálené tehly.
38
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
SYSTÉMOVÉ PORUCHY, ICH ODSTRAŇOVANIE,
OBNOVA A ÚDRŽBA BYTOVÉHO DOMU
Skôr, ako sa začneme venovať technickým systémovým chybám bytových domov vybudovaných v minulom
20. storočí a ich odstraňovaniu, mali by sme si povedať aspoň minimum o histórii a príčinách ich vzniku
a dnešnej existencie. V prvom rade si musíme uvedomiť a priznať, že bytová výstavba v minulom storočí
aj keď mala niektoré technické chyby, predsa len na rozdiel od posledných 15 až 18 rokov pozitívne
a komplexne riešila nároky na bývanie zvyšujúceho sa počtu obyvateľstva Slovenska a Česka. V princípe
možno konštatovať, že rastúca bytová výstavba hlavne v rokoch 1971 až 1989 20. stor. (493 778 bytov
[1]) napriek niektorým technickým nedostatkom a predpokladanej projektovanej životnosti cca 60–80
rokov výrazne riešila problematiku štátnej a národnej bytovej politiky. Treba však poukázať aj na fakt,
že v mnohých prípadoch kvôli dodržaniu a skracovaniu stanovených termínov zahájenia a dokončenia
stavieb sa vo výrobe panelov zjednodušovali konštrukčné detaily a následne nie vždy boli dodržiavané
technologické postupy výroby podľa projektu, čo znižovalo konečnú kvalitu panelov. Tiež bolo až pravidlom,
že stavebné firmy boli kapacitne preťažené, ako po technickej, tak ľudskej stránke, čo miestami viedlo
k zhoršeniu technologickej disciplíny počas výstavby.
Do konca 80. rokov 20. stor. správcovia a súčasne vlastníci panelových bytových domov nevykonávali priebežnú pravidelnú údržbu technického zariadenia týchto stavieb, striech a obvodových
stien. Od začiatku 90. rokov a po prechode bytov do osobného
vlastníctva sa údržba obmedzila už len na revízne činnosti a odstraňovanie havarijných stavov. Priebežná preventívna údržba
bytových domov bez ohľadu na ich konštrukčný systém takmer
zanikla. Od počiatku 90. rokov nastal citeľný úbytok panelovej
bytovej výstavby, až sa napokon úplne zastavila. Napriek tomu,
že priemyselná panelová bytová výstavba upadla do nemilosti,
práve ona doposiaľ udržiava najvyššiu kapacitu starnúceho byto-
vého fondu (asi 749 359 bytov [1]), čo predstavuje cca 1 487 718
občanov Slovenska ak počítame 2 osoby v jednom panelovom
byte. Koncom druhej polovice 90. rokov 20. storočia nastalo oživenie bytovej výstavby, avšak už nie koncepčne riadenej v rámci
potrieb celého Slovenska, ale decentralizovanej podľa lokálnych
záujmov. Výsledkom je, že máme lokality s neobývanými nepredajnými veľkoplošnými bytmi. Cieľovou skupinou bytovej výstavby
sa stala finančne silná klientela, pričom sa pozabudlo na väčšie
a príjmovo slabšie skupiny obyvateľstva s potrebou obytnej plochy do cca 60–65 m2. Prakticky sa tiež nikto nevenoval problému stále ťažšej dostupnosti bývania mladých ľudí zakladajúcich
si rodinu. Štát sa nestará o možnosti získania nájomných bytov,
pretože bývanie postavil výlučne na komerčnú rovinu a rôzne
typy úverov. Ani jedna Slovenská vláda nemala a nemá vo svojom programe výstavbu štátnych nájomných bytov. V EU je pomer
štátnych nájomných bytov k bytom v osobnom vlastníctve 70:30,
kým na Slovensku je to naopak... V tomto smere prichádza k veľmi vážnej systémovej chybe v novej výstavbe a údržbe súčasného stavu bývania, pretože na Slovensku sa od roku 1955 stavali
domy až podľa 23 typov panelových bytových sústav, ktoré vďaka
výrazne obmedzenej údržbe začínajú už technicky dožívať bez
adekvátnej náhrady. Som toho názoru, že aj vďaka zastaveniu
kontinuálnej panelovej výstavby nemáme v súčasnosti objemovo, časovo a technicky pripravenú adekvátnu náhradu za panelové bytové stavby, ktoré jednoducho jedného dňa dožijú a za nie
veľa rokov pocítime akútny nedostatok bytov pre rastúci počet
ekonomicky slabšieho obyvateľstva a začínajúce mladé rodiny na
Slovensku... Nie je mi známe, že by sa touto vážnou netechnickou
systémovou závadou bytových domov niekto seriózne komplexne
v rámci celého Slovenska zaoberal, alebo ju konkrétne riešil.
JE NAJVYŠŠÍ ČAS NA OBNOVU, EKONOMIKU
A ÚSPORY ZA ENERGIE
Z technického hľadiska je najvyšší čas predísť otázke, čo sa stane s obyvateľmi bytových domov, ktoré jednoducho zo statického
hľadiska dožijú a stanú sa neobývateľnými, alebo nebezpečnými,
ak ich vlastníci budú neustále zanedbávať ich údržbu a obnovu.
Vážnejšou sa stáva táto otázka ešte v momente, keď si uvedomíme, že na Slovensku prešlo viac, ako 80 % bytov z verejného sektora – štátu a bytových družstiev do individuálneho súkromného
vlastníctva. Prakticky po celý život bytového domu sa vykonávala
a vykonáva minimálna údržba jeho konštrukcie. Povedzme si to
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
39
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
Svetovo uznaný vzor projektovania sídlisk Nitra-Chrenová
priamo, nestaráme sa o dom do času, kedy sa niečo nepokazí
a staráme sa len o to, aby sme mali najnižšie možné mesačné
platby do fondu opráv, minimum z minima... Tento jav je však aj
ospravedlniteľný, pretože na Slovensku vydáva priemerná rodina
cca 60 % a viac zo svojho rozpočtu na energie a bývanie, čo je
veľmi vysoký pomer. Tento pomer je samozrejme daný aj jedným
z najnižších príjmov priemernej rodiny v rámci EU, ale na druhej
strane vysokými, stále rastúcimi cenami za energie, ktoré tu vyrábame a ktorých cena napriek sľubom sa neznížila ani po ich predaji
zahraničným investorom, nehovoriac už o cenách potravín a pod...
Skrátka, všetko so všetkým súvisí, či sa nám to páči, alebo nie.
V súčasnosti majú vlastníci bytových domov prakticky jedinú možnosť, ako predĺžiť technický život svojho domu a zároveň znížiť jeho
prevádzkové náklady v energetickej položke. Touto možnosťou je
„Obnova bytového domu“ ľudovo často zúžené na zatepľovanie,
čo má svoj logický pôvod v skutočnosti, že na mnohých miestach
Slovenska sa vlastníci a správcovia bytových domov, ale aj realizačné firmy zamerali len na zateplenie zvislej obvodovej konštrukcie s výmenou výplní stavebných otvorov (okná a dvere). Samotné
zateplenie je však len jednou z častí obnovy bytového domu.
OBNOVA, ÚDRŽBA BYTOVÉHO DOMU
JE ZLOŽITÝ PROCES
Nielen z vlastných skúseností si dovolím konštatovať, že nie je
veľa vlastníkov, správcov, projektantov a realizačných firiem, ktorí
sa zameriavajú aj na ostatné časti obnovy bytového domu, strešnú konštrukciu, stav obvodového plášťa, stav nosných častí stavebnej konštrukcie, suterén, stav armatúry v spojových častiach
medzi panelmi, rozvody médií a i. Na odstraňovanie systémových
technických porúch, obnovu a údržbu bytového domu je nutné
hľadieť komplexne, ako na jeden kompaktný funkčný celok,
ktorý nie je možné pri týchto činnostiach kúskovať na dlhodobé
realizačné etapy. Obnova a odstraňovanie porúch panelových
bytových domov po častiach je aj z ekonomického hľadiska ten
najdrahší spôsob realizácie, pretože zdroje na účte fondu opráv
takmer nikdy nevykryjú celú sumu stavebných dodávok. Pre
správcov a vlastníkov je najvýhodnejšie chýbajúce finančné zdroje doplniť jedným úverom, ktorý pokryje celú obnovu a odstránenie systémových porúch panelového bytového domu. V takomto
prípade sa stavebné a montážne práce vykonajú súbežne v jednom období roka a vlastníci so správcom sa nemusia na niekoľko
ďalších desaťročí zaťažovať rozkúskovanými opravami a obavami, kedy a čo spadne, alebo praskne. Aby však celková obnova
a odstránenie systémových porúch dopadla v najvyššej možnej
kvalite je na strane vlastníkov a správcov potrebné prehodnotiť
40
svoj postoj v prístupe k činnostiam na obnove bytových domov,
pretože prax v tomto smere nie je veľmi ružová. Prax je zväčša
taká, že vlastníci na vlastnú škodu, ale aj niektorí správcovia
podceňujú potrebu vyhotoviť pred obnovou bytového domu realizačný projekt a prizvať nezávislého stavebného dozora a statika
už na samom počiatku rozhodovania a prípravy obnovy veriac,
že vylúčením týchto odborníkov v prípravnej fáze ušetria ťažko
zarábané Eurá. Ak si aj prizvú stavebného dozora, tak len v tom
najnutnejšom rozsahu pre administratívne úkony v rámci stavebného konania na požiadavku stavebného úradu, t.j. pre vydanie
stavebného povolenia a podpis na odovzdávacom protokole po
ukončení stavebných prác. Stavebný dozor v takýchto prípadoch
„dozorovanú“ stavbu počas realizácie ani nevidel, čo v počiatočnej fáze obnovy ich domu uspokojuje vlastníkov, pretože ich stál
zvyčajne cca 100–300 EUR... V zmluve o výkone dozora však
nebude nič o jeho zodpovednosti a kontrole!
Veľmi často sa stávajú v prípravnom procese dve základné chyby, ktoré sú zapríčinené tzv. “profesionálnou slepotou“ vlastníkov
a správcov (prehliadanie viditeľných porúch stavby) a „paušálnym
prístupom“ k spracovaniu projektu obnovy „od stola“ zo strany
niektorých projektantov, ktorí sú schopní dodať projekt obnovy
bytového domu aj do 10 dní, ak nie aj skôr. Ide totiž o to, že neraz
sa stalo, že vlastník, alebo aj správca si častou návštevou toho
istého objektu prestane všímať viditeľné technické poruchy a poškodenia stavby, alebo jej častí či zariadení. Je to prirodzená ľudská vlastnosť, že si zvykneme na viditeľné poškodenie, ktoré prestaneme vnímať do doby havárie. Mnoho krát ani nevedia, aké
systémové poruchy má ich dom už od výstavby. „Rýchly“ projektant zasa zabudol v tabuľkách niektorých výkresov údaje z predchádzajúceho projektu... Čo sa týka prípravnej fázy obnovy, tu si
dovolím správcom a vlastníkom bytových domov doporučiť, aby
neváhali a nešetrili tam, kde v konečnom dôsledku môžu najviac
získať, na kvalite celého procesu obnovy od prípravy projektových
prác až po odovzdanie poslednej ukončenej práce na objekte,
a na investičných nákladoch za realizačné práce a dodávky.
Prípravná fáza obnovy bytového domu má na kvalitu a cenu vplyv
viac ako 70–80 % z možných 100 % všetkých stavebných činností. Zanedbaním a podcenením kvality prípravných procesov zostáva vlastníkovi a správcovi posledná možnosť vplyvu na kvalitu
a cenu len počas samotnej stavebnej realizácie v rozsahu vplyvu
cca 20–30 %, čo sa u nás od konca 90 rokov minulého storočia prakticky bežne deje. Vďaka školeniam stavebných dozorov
a projektantov v posledné cca 1–2 roky zameraných na problematiku obnovy bytových panelových domov sa zvyšuje ich odborná činnosť a vedia poradiť a usmerniť správnym smerom projektovú, technickú a cenovú úroveň v prospech vlastníkov, kde je
ešte stále dosť nedostatkov. Preto si pripomeňme a podrobnejšie
sa pozrime aj na druhý, systémový technický problém panelových
bytových domov, teda na technické systémové poruchy.
Graf vplyvu kontroly počas celého investičného procesu vykonávanej stavebným dozorom stavebníka
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
Podľa Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7.12.2006 č. V-1/2006 sú to tieto systémové poruchy, na ktoré sa vzťahuje aj možnosť finančnej dotácie:
1. keramzitbetónových obkladových dielcov na klimaticky
najviac namáhanom štíte bytového domu najmä konštrukčného systému ZT, ZTB, T06B-BA a BA. Vizuálne zistenie poruchy: zatekanie dažďovej vody, trhliny v keramzitbetóne, oddeľovanie, drolenie a vypadávanie hmoty
obkladových dielov z keramzitbetónu;
2. troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu konštrukčného systému T06B-KE.
Vizuálne zistenie poruchy: zatekanie dažďovej vody, oddeľovanie troskopemzobetónových obkladových dielcov od
nosnej železobetónovej steny;
3. vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu najmä konštrukčného systému, alebo stavebnej sústavy ZTB, BA-BC a BA NKS-S. Vizuálne zistenie
poruchy: praskliny, lámanie a vypadávanie copilitu, trhliny medzi vystupujúcou a ostatnou časťou budovy, zatekanie dažďovej vody, korózia spojovacej výstuže a oceľových rámov zasklenia;
4. predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu najmä konštrukčného systému ZT. Vizuálne
zistenie poruchy: vypadávanie betónovej hmoty v mieste uloženia dosky loggie (na podporný rám alebo stenu)
a v strede dosky v dôsledku korózie kotvenia zábradlia
rozpadom betónovej hmoty rebrovej dosky loggie, trhliny a rozpadávanie betónovej hmoty, zatekanie dažďovej
vody pre chýbajúcu, alebo porušenú hydroizoláciu v podlahe a koróziu výstuže;
5. predsadených loggií s dutinovými stropnými panelmi
bytového domu konštrukčného systému T08B. Vizuálny
stav poruchy: zatekanie dažďovej vody do pozdĺžnych
dutín loggiovej stropnej dosky, trhliny v betóne v oblasti
uloženia dosky loggie, korózia kotvenia zábradlia, vypadávanie betónovej hmoty, korózia výstuže;
6. balkónov a lodžií bytového domu najmä stavebnej sústavy alebo konštrukčného systému T-11 až T-16, T01B až
T03B, BA, MS-5, MS-11, LB, MB, T06B a B-70. Vizuálne
zistenie poruchy: vypadávanie betónovej hmoty, trhliny
v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, korózia
výstuže príp.aj korózia nosnej oceľovej konštrukcie a kotvenia zábradlia, vytváranie tepelného mosta;
7. vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu najmä konštrukčného systému LB a MB.
Vizuálne zistenie poruchy: vytváranie trhlín v betónovej
hmote, zatekanie dažďovej vody, vypadávanie betónovej
hmoty, vytváranie tepelného mosta a korózia výstuže;
8. obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov
bytového domu najmä stavebnej sústavy P1.15, SpM
P1.15, PS 82 a BA NKS-S. Vizuálne zistenie poruchy:
zatekanie dažďovej vody medzi pórobetónové prvky spínaných dielcov obvodového plášťa a do hmoty pórobetónu, trhliny medzi prvkami a v hmote pórobetónu, zatekanie spôsobujúce koróziu oceľových konzol, spínacích
ťahadiel a výstuže;
9. stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelno-izolačnou vrstvou hrúbky 80 mm bytového domu najmä stavebnej sústavy P1.14, SpM P1.14, PS 82 a P1.24.
Vizuálne zistenie poruchy: korózia výstuže spojov a zatekanie dažďovej vody stykmi obvodového plášťa;
10. atiky bytového domu najmä stavebnej sústavy PS 82
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
PP. Vizuálne zistenie poruchy: trhliny v strešnej krytine,
odklonenie atikových dielcov od zvislej roviny, otváranie
vertikálnej škáry styku, deformácia oplechovania, zatekanie dažďovej vody;
11. obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových
tvárnic bytového domu konštrukčného systému PV-2.
Vizuálne zistenie poruchy: trhliny v povrchovej úprave,
odúvanie a odpadávanie povrchových úprav (vonkajších
a vnútorných omietok);
12. obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov
a súvisiacej predsadenej loggie bytového domu stavebnej
sústavy BA NKS-S. Vizuálne zistenie poruchy: trhliny v obvodovom plášti, nesprávne ukotvená loggia a zábradlie,
uvoľnenie ukotvenia zábradlia, vypadávanie hmoty pórobetónu v nadpraží obvodových dielcov pri predsadenej
loggii.
(Zdroj: Výnos Min. výstavby a reg. rozvoja
Slovenskej republiky zo 7.12.2006 č.V-1/2006)
Tu si dovolím zdôrazniť, že spôsob odstránenia systémových
porúch treba už od prípravy zveriť stavebným odborníkom, ktorí sa venujú problematike panelových bytových domov počnúc
stavebným dozorom, ktorý bude po odbornej stránke zastupovať záujmy vlastníka a správcu bytového domu. Pri odstraňovaní systémových chýb bytového domu nie je možné podceňovať
priebežnú kontrolu všetkých činností stavebným dozorom, ktorý
napriek nepriaznivému súčasnému stavu legislatívy je prakticky
jedinou ochrannou inštitúciou, ktorá môže a vie dohliadať na kvalitu všetkých vykonaných prác a dodávok. Vlastníci a správcovia
by sa nemali spoliehať na vlastné, často krát laické vedomosti
získané z rôznych brožúr a rád šikovných murárov zateplovačov,
ktorí ako sa nakoniec ukáže sú kúchári, maliari, len stavební
odborníci nie.
BALKÓNY A LOGGIE
Pre informáciu musím poukázať v prípravnej etape spracovávania projektu na nutnosť rozhodne sa vyvarovať zanedbaniu
zabezpečenia ukotvenia zábradlia, odstráneniu uvoľnených častí
stavebných konštrukcií predsadených loggií a dielcov obvodového plášťa, odstráneniu priťaženia loggiovej, alebo balkónovej
dosky, nahradeniu odstránených nosných častí, odstráneniu
a nahradeniu tesniacich hmôt spojov medzi obvodovými panelmi
a ošetreniu armatúr spojov, kotvení a stavu balkónových dosiek
a iných porúch, ktoré musí pred spracovaním projektovej dokumentácie osobne obhliadnuť stavebný dozor, statik a projektant
spolu so zástupcom vlastníkov, prípadne aj so správcom. V tejto
súvislosti je potrebné venovať zvýšenú pozornosť okrem predsunutých loggií aj balkónom, pretože v poslednom období prichádza na niektorých budovách k ich deštrukcii – odtrhnutiu zatiaľ
bez poškodení zdravia, alebo úmrtia. Z terminologického a technického hľadiska si musíme rozdeliť loggiu a balkón. Balkón je
41
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
– dlažbou a je k nosnej konštrukcii šetrnejší a ľahší. Cena suchého spôsobu obnovy balkónu je podľa použitého systému len asi
o 30–40 % vyššia, pričom jeho životnosť je 2 až 3 násobne dlhššia ako murársky, tzv. mokrý spôsob obnovy, ktorý má bežnú
životnosť 5–7 rokov. Samotná realizácia murárskeho spôsobu
obnovy bežnej balkónovej konštrukcie (cca 1,6 m2) trvá asi 5–7
dní a suchý spôsob asi 4–6 hodín.
Pri obnove balkónových a lodžiových konštrukcií by sa projektant
nemal dať ovplyvniť vlastníkom z hľadiska šetrenia peňazí a mal
by vždy navrhnúť aj kompletnú výmenu zábradlia. Oceľ zábradlia
býva zvyčajne z vnútra hĺbkovo skorodovaná a meniť ho 2–3 roky
po obnove dosky je nanajvýš nevhodné, lebo dôjde k porušeniu
všetkých konštrukčných vrstiev a k znehodnoteniu celej obnovy
balkónu alebo lodžie. V tejto súvislosti je veľmi dôležité posúdenie
stavu kotvenia zavesených oceľových balkónov aspoň raz za 10
rokov, bezpodmienečne však na domoch, ktoré sa idú zatepliť.
VÝPLNE OTVOROV
konštrukcia, ktorá vyčnieva z úrovne fasády a zábradlie mávajú
z ocele, z betónu alebo aj z dreva. Loggie sú konštrukcie, ktoré
sú celkom alebo z časti zapustené, alebo celkom, alebo z časti
vyčnievajúce z úrovne fasády domov. Teda majú podlahu, bočné
steny a strop, a sú otvorené. Zábradlie tiež môže byť z rôznych
materiálov.Väčšina panelových domov má loggie predstavané. To
znamená, že konštrukčné časti loggií sú prichytené s oceľovými
kotvami do konštrukcie fasádnych panelov. Konštrukčný materiál
týchto loggií je železobetón. Medzera medzi fasádnym panelom
a konštrukciou loggie je spravidla 2 cm. To znamená, že dažďová
voda steká po fasáde a cez oceľové kotvy, ktoré sú voľné bez protikoróznej ochrany. Je známe, že asi 60 % panelových domov má
už 20–50 rokov. Nie je problém si predstaviť, čo dokáže urobiť
korózia železa za túto dobu. Balkóny boli naprojektované staticky
spolu s panelovým domom. Ich bezpečnosť bola so statickými
výpočtami spojená spolu s technológiou montáže. Ako som spomenul, balkóny a loggie sú súčasťou bytu. Žiaľ, majitelia, nájomcovia, užívatelia, ale ani správcovia bytov doposiaľ nekontrolovali
a nekontrolujú fyzický a statický stav týchto loggií a balkónových
konštrukcií. Niektoré sú už vážne poškodené, pričom ich majitelia, nájomníci alebo užívatelia ich používajú často krát ako sklad,
zasklievajú ich, vykonávajú výmurovky, pokladajú ďalšiu dlažbu,
atď. Nikto nepočíta s tým, že takými zmenami viacnásobne zaťažujú ich konštrukciu. Pri starších panelových bytových domoch
by mali vlastníci lodžie nie zaťažovať, ale naopak odľahčiť a dať
vyhotoviť odborný posudok statika. V prípade predsunutých lodžií
sa odporúča dvojtonové betónové zábradlie vymeniť za zábradlie z ľahších materiálov. Rekonštrukcia balkónových a lodžiových
dosiek sa robí až po posúdení stavu na základe obhliadky statika, hlavne v mieste napojenia do nosnej konštrukcie budovy.
Pre vlastníkov je výhodnejšie, ak sa obnova balkónovej a lodžiovej konštrukcie vykoná tzv. suchým spôsobom, ktorý pozostáva
z viacerých lepených izolačných vrstiev pod nášľapnou vrstvou
42
Veľmi dôležitou súčasťou obnovy bytových domov a stavieb vôbec
je zabezpečiť ich energetickú efektivitu, tj. postarať sa v rámci
odstránenia systémových chýb aj o zníženie energetickej náročnosti zabránením úniku tepla. V tomto smere je v poslednom
období 1–2 rokov už s vlastníkmi „ľahšia“ komunikácia a nie je
už veľmi zamietavý názor vlastníkov proti výmene výplní otvorov
a zatepleniu obvodových stien. Pri výmene výplní otvorov – okien
a dverí si však treba dávať veľmi veľký pozor pri výbere typov,
výrobcov a montážnikov. Tu doporučujem vybrať firmu, ktorá okná
vyrába a montuje svojimi pracovníkmi a používa len osvedčené
kvalitné materiály, či pôjde o okná z plastov alebo dreva. Okno je
v rámci obvodovej steny najvýznamnejším miestom úniku tepla
z objektu a nie je možné podceňovať jeho výber zameraním sa
na najnižšiu cenu. Zvlášť si treba dať pozor na požiarnu odolnosť
a spôsob montáže okien do stenovej konštrukcie. Stáva sa, že
veľmi výhodní lacní dodávatelia s neznámym typom okna deklarujú parametre, ktoré sa pri opätovnej protipožiarnej skúške na
podnet stavebného dozora ukážu ako nepravdivé a tepelný odpor
tiež nezodpovedá deklarovaným parametrom. Ak sú pochybnosti o parametroch okna, doporučujem jednoduché riešenie, ako
predísť neskoršiemu prekvapeniu. Vymedzte si v zmluve, že váš
dozor námatkovo vyberie okno a dá ho do skúšobne na overenie
parametrov. Hneď už pri reakcii na túto požiadavku zbadáte, čo
vám váš dodávateľ ponúka v rámci výberu a potom naozaj doviezol na stavenisko. Jednou skúškou zničené okno nepoloží nijakú
serióznu firmu a tiež takáto firma nebude mať žiadne námietky.
Pri montáži okien váš dozor musí trvať na zabudovaní všetkých
tesniacich komponentov určerných výrobcom okna a projektantom obnovy domu, pretože zanedbanie správnej montáže a utesnenia k obvodovému murivu vám v konečnom dôsledku môže
radikálne znížiť parametre úspor energií a spôsobí vznik vlhkosti
a plesní na osteniach. Sú domy, ktoré vďaka podceneniu potreby
výmeny starých okien za kvalitné nedosiahli ani predpokladanú
minimálnu 40 % projektovanú úsporu energie na teplo (skutočne
len cca 8–12 %...), pričom sa vlastníci tešili, že ušetrili na cene
okien s montážou až 3–5 %, niekedy aj 20 %... Tiež sa stáva,
že sa v byte neskôr objavia plesne a vlhkosť okolo okna. Je to
takmer vždy dôsledok chybnej montáže zanedbaním buď technologických postupov, alebo vynechaním zabudovania tesnení a dilatačných prvkov medzi zateplením, oknom a stenou. Nemôžem
nespomenúť, že sú prípady, kedy za tento stav „nemôže“ dodávateľ okien, ale stavebník – vlastníci bytov, pretože šetrili na cene
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
okien a vybrali si dodávateľa, ktorý vynechal v cenovej ponuke
tieto nesmierne dôležité komponenty a ponúkol výrobok na nižšej kvalitatívnej a technickej úrovni, len aby získal zákazku...
ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN
Podobná situácia je pri výbere a realizácii samotného zateplenia obvodových stien. Vlastníci, ale aj niektorí správcovia si príliš
veria v stavebných a technických veciach a vytvoria si výberové
podmienky na základe kusých informácií z rôznych rozsiahlych
propagačných materiálov s množstvom referencií, zväčša dodávateľsko obchodných firiem, ktoré nemajú vlastných realizačných
pracovníkov. Stáva sa tiež, že podmienky sa prispôsobia možnostiam priateľov, známych, niekedy aj rodín, či spolubývajúceho
v bytovom dome. Takmer vždy sa po takomto výbere z kruhov
známych, alebo firiem s neskutočnými benefitmi „ZADARMO“
neskôr stretávame s problémami v realizácii, v konečnej kvalite
a samozrejme aj vyššej cene voči pôvodne schválenej. Na smolu
a škodu vlastnikov však už býva zvyčajne neskoro, problém je
na svete a peniaze vyplatené. Súďte sa potom so známym, rodinou alebo s firmou, ktorej ste podpísali zmluvu s „ohromnými“
benefitmi a službami „ZADARMO“, ktoré by ste dostali častokrát
za výrazne výhodnejších podmienok a pritom ešte zistíte, že
všetko je inak a vaše oprávnené nároky sú nevymožiteľné, pretože firma nemá s kým opraviť poškodenú dodávku... Dovolím
si upozorniť, že tu sa dejú neuveriteľné chyby s ďalekosiahlym
dopadom na financie vlastníkov a medziľudské vzťahy, vrátane
vzťahov správca – vlastníci. Aby správcovia a vlastníci predišli
následným škodám a aj prípadným osobným problémom plynúcich z možných podozrení z klientelizmu, doporučujem aby si
už pri rozhodnutí o „zatepľovaní“ prizvali stavebný dozor, ktorý
je znalý tejto problematiky a pomohol im nestranne a nezávisle
stanoviť výberové podmienky už pri samotnom zamýšlaní sa nad
„zateplením“ domu. Dnes je veľkou módou pozvať na výberové
konanie 5–15 možných dodávateľov z celého Slovenska a „najlepšie“ cez internetový portál v domnení, že tak získame najlepšiu ponuku. Realita býva zvyčajne opačná, je z toho ešte väčší
zmätok, chaos a menej objektívna cena, pretože v najlepšom
prípade si stavbu skutočne a podrobne pozrú 1–2 možní dodávatelia a tí budú vylúčení pre neprijateľnú cenu, pretože nacenia
všetko, čo sa zabudovať správne musí a dom naozaj potrebuje...
Nech už to teda akokoľvek je, som toho názoru, aby sa vlastníci a správcovia nezameriavali na quantum všakovatých ponúk
zvlášť, keď sa čerpá len komerčný úver, ale nech si navrhnú max.
1–3 kandidátov s presne a podrobne definovanými technickými
podmienkami. Dokonca si dovolím doporučiť, nech si správcovia a vlastníci vyberú realizátora – dodávateľa obnovy bytového
domu už pri spracovaní realizačného projektu hlavne na základe
technologických kritérií a obhliadky skutočných stavieb dodaných
kandidátom. Za mimoriadne dôležitý doporučujem aj rozhovor so
správcom a zástupcom vlastníkov už takto obnoveného domu,
prípadne nejakým námatkovo vybraným vlastníkom bytu v takom
dome! Sú s tým len pozitívne skúsenosti pre všetky zúčastnené
strany. Kritérium ceny nech stanovia až do druhej polovice hodnotenia. V každom prípade nech sú hlavným kritériom technické
parametre, ETICS systém, životnosť systému, záručný a pozáručný servis zhotoviteľa a výrobcu systému. Nedoporučujem aplikáciu anonymných „skladačkových“ zateplovacích systémov ETICS
a systémov pod životnosť 20 rokov. Treba si uvedomiť, že úver
budú vlastníci splácať 15–20 rokov a čo potom so systémom,
ktorý dožije po 7–15 rokoch, alebo dôjde k jeho problémom krátko po záručnej lehote... Preto je veľmi dôležitá spolupráca so stavebným dozorom, statikom a kvalifikovaným projektantom, ktorí
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
tieto podmienky a požadované technické parametre už podrobne spracujú v realizačnom projekte presne podľa potrieb domu.
Rozhodne nedoporučujem prevziať a zaplatiť za projekt zateplenia, ktorý nemá presne stanovený systém ETICS aj podrobným
detailným riešením pre konkrétny dom, ale uvedie niekoľko systémov, z ktorých si má dodávateľ pred realizáciou vybrať a stavebník ani netuší s akým systémom bude mať napokon svoj dom
zateplený a za čo vlastne platí...
Taktiež považujem za nevyhnutné v prípade zatepľovania vykonať ťahové a odtrhové skúšky už v rámci projektu a nie až tesne
pred začatím prác ich dodávateľom, ako sa to u nás bežne robí.
Doporučujem pred spracovaním projektu, aby stavebný dozor
a technologický zástupca výrobcu ETICS posúdili a otestovali
technické možnosti a vlastnosti povrchu obvodového plášťa pre
montáž konkrétneho systému a výsledok posúdenia odovzdali
projektantovi, ktorý namerané hodnoty zahrnie do realizačného
projektu s návrhom riešenia prípadných problémov. V tejto súvislosti si dovolím dať do zvýšenej pozornosti aj diagnostikovanie
stavu spár medzi panelmi, čo sa často podceňuje a vlastníci
neradi v rámci zateplenia realizujú, pretože ide o náročnú prácu
a nie lacnú... Stáva sa, že po otvorení spoja medzi panelmi vytečie niekoľko litrov hrdzavej vody. Projektant má časový a technický priestor v rámci projektu riešiť prípadné problémy, čo po
nástupe stavebnej firmy už bude riešiť dodávateľ s negatívnym
dopadom na cenu diela v neprospech vlastníka. Zhotovitelia
nech svoje ponuky vyhotovia už na konkrétny systém a presne na
základe realizačného projektu. Len v takomto prípade je reálne
objektívne porovnanie dodávateľských schopností a cien, pretože vlastníci a správcovia budú porovnávať porovnateľné.
STRECHA
V rámci projektovej prípravy obnovy by mal správca a vlastník
trvať na kompletnej obnove strešnej konštrukcie, na izolácii pivničného priestoru a ošetreniu základovej a soklovej časti domu.
Vlastníci často nemajú záujem investovať do pivníc, soklov
a opravy strechy okrem tých, ktorí bývajú na prízemí a majú studené podlahy, a tých, ktorí majú byty pod strechou, vytopila ich
dažďová voda, v lete majú v byte neúmerne teplo a v zime musia
prikurovať. V prípade obnovy strešnej konštrukcie možno pripomenúť, že konštrukčne nie sú vždy ideálne navrhnuté a ešte
menej kvalitne udržiavané. Tepelnotechnicky a hydroizolačne
treba považovať plochú strechu v pôvodnom vyhotovení skôr za
nevyhovujúcu. Cez strechu sú vysoké úniky tepla a často prichádza aj k havarijným situáciám vplyvom zatekania. Strecha by sa
mala rekonštruovať súbežne s ostatnou obnovou, a to kompletne vo všetkých vrstvách. V prvom rade je zo statického a hydroizolačného hľadiska potrebné až nevyhnutné odstrániť všetky
vrstvy asfaltovanej povlakovej krytiny. V jednom prípade bývalý
správca počas 36-ročnej údržby nalepil až 11 vrstiev asfaltovaných pásov na strechu a voda aj tak pretekala do podstrešných
bytov a šácht so zvislými rozvodmi. Na Slovensku máme v súčasnosti dosť kvalitných systémov a spôsobov obnovy plochej strechy aj so zateplením za primeranú cenu a pokiaľ sa tieto práce
vykonajú kvalitne, vlastníci majú najmenej na pár desaťročí so
strechou pokoj.
SUTERÉN A ROZVODY MÉDIÍ
Pri obnove suterénu je potrebné dostatočne tepelne izolovať
rozvody vykurovacích médií so spiatočkami, stropy pivničných
priestorov, vymeniť okná a dvere, zatepliť steny, ku čomu vlastníci veľmi neradi pristupujú, považujúc to za zbytočnú investíciu.
43
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
V tejto súvislosti doporučujem výmenu všetkých rozvodov médií,
ak sú staršie ako 25 rokov a vlastníci uvažujú o celkovej obnove domu. Technická životnosť rozvodov bola počítaná na cca 30
rokov. Keď už vlastníci menia aj všetky rozvody a vykonávajú kroky k prevádzkovým úsporám domu, stojí za úvahu doplniť výmenu rozvodov o solárny systém pre TUV a UK (rozvod úžitkovej teplej vody a ústredné kúrenie). Treba upresniť, že solárny systém
pre TUV dokáže zabezpečiť úsporu viac ako 60–70 % z celoročných nákladov pri návratnosti cca 4–5 rokov. Solárny systém pre
UK treba považovať len za doplnok využívajúci prebytkovú energiu zo systému pre TUV, ale predsa len so zaujímavým prínosom
s úsporou viac ako cca 5–10 %. (Údaje sú z merania 76 B.j. v Bánovciach nad Bebravou po 1,5 ročnej prevádzke). Tiež je dôležité
ošetriť obvodové základové pásy objektu proti vzlínavosti vody
po betónovej hmote pásu a jeho podchladzovaniu. Termovízne
snímky dokazujú neočakávané množstvo úniku tepla cez základové konštrukcie bytových domov a z pivničných rozvodov tepla.
Rozhodne, technické riešenia musí posúdiť a navrhnúť projektant podľa individuálneho stavu a možností bytového domu.
STATICKÁ BEZPEČNOSŤ BUDOV
Z hľadiska prevádzky bytového domu považujem za vhodné,
aby odborník na technické zariadenie budov vykonával odbornú
obhliadku zariadení aspoň raz za 10 rokov, pretože aj keď životnosť rozvodov je plánovaná na cca 30 rokov, nedajú sa vylúčiť
menšie problémy aj skôr. Statik by mal vykonať odbornú obhliadku celej stavby najmenej raz za 20 rokov života panelovej stavby,
aj s vyhotovením jej kompletnej diagnostiky, vrátane systémových porúch. Zvlášť takúto obhliadku musí statik vykonať pred
vyhotovením projektu pre obnovu bytového domu so zateplením
a odstránením systémových porúch. Tu je potrebné upozorniť, že
od 1. apríla 2010 platia aj na Slovensku eurokódy pre výpočet
statiky budov. Hlavný rozdiel oproti slovenským statickým normám je, že v prípade akéhokoľvek zásahu do konštrukcie panelového domu je statik povinný prepočítať statiku celého domu.
Aj pri zatepľovaní. Poľutovaniahodné je, že napriek platnosti
eurokódu od 1. apríla 2010, niektoré stavebné úrady vydávajú
stavebné povolenia na stavebné úpravy, ktorých statika je počítaná podľa už neplatnej národnej normy. Vydávajú súhlas bez
statického prepočtu podľa eurokódu na zasklievanie predsunutých loggií, zatepľovanie bez diagnostiky a opravy spojov, stavebné úpravy vytváraním nových otvorov v panely, vyberanie celých
panelových stien v konštrukcii domu, výmena bytových ľahkých
plastových jadier za murované z pórebetónových hmôt a pod.,
Test ťahu kotvy zateplenia – meranie
44
čím zmenia silové záťažové statické pomery stavby a negatívne
menia jej statickú bezpečnosť. Najvážnejšie zásahy sú v panelových bytových domoch, ktoré majitelia alebo správcovia ani
neohlásia na príslušné stavebné úrady. Takéto zmeny sú v skutočnosti nekontrovateľné a v mnohých prípadoch sú to zásahy
do nosného systému panelového bytového domu. Majitelia bytov
si neuvedomujú, že oni sú majiteľmi bytov v bytovom dome a oni
rozhodujú a sú zodpovední za rozhodnutie ako s ním naložia. Po
takýchto nevhodných úpravách bez serióznej statickej diagnostiky a posúdenia často vznikajú ďalšie poruchy a poškodenia,
napr. praskanie vnútorných alebo obvodových panelov, ktoré pripisujú systémovým poruchám. Je známe, že fasádny panel hlavne po r. 1970 bol pre niektoré konštrukčné systémy sendvičový
v skladbe betón, izolácia, betón. Jeho zaťaženie sa zväčšuje na
vnútornej strane, čím vzniká excentrické zaťaženie, t.j. na vnútornej strane, kde sú položené stropné panely a na vonkajšej
strane vznikajú trhliny.
Pri návalových dažďoch po fasáde tečie dažďová voda, ktorá sa
dostane do spomenutých trhlín, čím sa zvyšuje vnútorná vlhkosť
hmoty panelu a zhoršujú sa tak jeho technicko-tepelné parametre. Vo väčšine prípadov sa po zateplení vnútorná vlhkosť takto
navlhnutého panelu stáva živnou pôdou pre plesne v oblasti kotvenia panelov (rohy, kúty) a za tento stav sa potom viní zateplenie... Zvýšené excentrické zaťaženie ostáva. Aby sa týmto nepríjemnostiam predišlo je nevyhnutné, aby statik so stavebným
dozorom pripravovali odborné podklady pred spracovaním projektu a so svojimi zisteniami oboznámili správcu bytového domu
a jeho vlastníka, prípadne spoluvlastníkov. Zistené skutočnosti
musí projektant zahrnúť do projektu v časti odbornej obhliadky a diagnostiky a tie potom konštrukčne riešiť v dokumentácii
aj s detailami riešení. V prípade, že projektová dokumentácia
neobsahuje kompletnú diagnostiku systémových porúch statika,
odporúčam takúto dokumentáciu od projektanta neprevziať.
NA ZÁVER
Vykonávať odstraňovanie systémových porúch bytového domu
na úrovni projektu pre stavebné povolenie v konečnom dôsledku predraží pôvodnú cenu obnovy, pretože takýto projekt neobsahuje podrobné technické riešenia v detailnom prevedení.
V takomto prípade musí dodávateľ stavebných prác zadať svojmu projektantovi spracovať chýbajúce technické detaily a tým
samozrejme zvýšiť pôvodnú cenu... Tu správca a vlastník zistí,
že síce ušetril na projekte 2–4000 EUR a na dozorovi ďalších 2–
4000 EUR, ale v konečnom dôsledku prerobí zvyčajne niekoľko
násobky tejto úspory... Preto je z technického, technologického
a cenového hľadiska najvhodnejšie, aby projekt bol aj na realizačnej úrovni tak ako sa vykonáva vo vyspelých ekonomikách
EU (kedysi aj u nás), t.j. aby bol spracovaný presne na konkrétne
systémy a technologické detaily a nie všeobecne, ako sa to bežne u nás robí.
Samotnú realizáciu stavebných prác treba zveriť firme so skúsenosťami s panelovými stavbami a so stálymi pracovníkmi a dodávateľmi zaškolenými na daný druh stavebných činností. Ide
o nemalé investičné náklady vlastníkov, ktoré pri kvalitne odvedenej práci všetkých dodávateľov znamenajú predĺženie technickej životnosti bytového domu viac ako len o 20–25 rokov pri
vykonávaní stálej priebežnej údržby, pričom sa nedá vylúčiť predĺženie životnosti aj na dvojnásobok voči jej pôvodne projektovanej. Správcovia a vlastníci by si mali uvedomiť, že v súčasnosti
niet peňazí na adekvátnu náhradu bytového domu v prípade
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
zákazu užívania pôvodnej stavby pre statické poškodenie znemožňujúce ďalšie bývanie v narušenom dome ak sa oň nebudú
priebežne starať. Bytový dom je v súkromnom vlastníctve, preto
sa súkromný vlastník a spoluvlastník musí sám podieľať na jeho
oprave a údržbe, napriek tomu, že v prípade evidentnej technickej systémovej poruchy môže štát pomôcť a poskytnúť dotáciu
na jej odstránenie, pretože ide len o čiastočnú pomoc. Inej cesty
v odstraňovaní systémových porúch a obnovy bytových domov
niet, len skôr či neskôr sa do odstraňovania porúch a obnovy
domu pustiť. Odkladaním obnovy a odstraňovania systémových
porúch dúfajúc, že neskôr budú práce a materiál lacnejšie je pre
vlastníka cestou do pekla, pretože keby aj bol materiál lacnejší,
čo je pri stúpajúcich cenách energií iba zbožnou ilúziou, ľudská
práca bude už len drahšia a porúch na dome viac a viac a vo
väčšom rozsahu. Ľahko sa môže stať, že vlastník sa dostane
do situácie, že svoj dom jednoducho nebude mať za čo obnoviť
a banka mu neposkytne úverové krytie. V súvislosti s narastaním životných nákladov a nákladov na bývanie pripomeniem, že
na Slovensku už platí Európska smernica o energetickom audite
stavby a jeho centrálnej evidencii, a o požiadavke zabezpečiť vo
všetkých stavbách takmer nulovú spotrebu do roku 2020. Tieto
certifikáty sa od októbra 2010 sústreďujú do celoslovenskej
centrálnej databázy „Inforeg“ a určite to v konečnom dôsledku
bude mať dopad na prevádzku a hodnotu bytového domu podľa
jeho energetického zaradenia. Preto by niektorí vlastníci a správcovia mali prehodnotiť svoj doterajší postoj k prebiehajúcej
obnove bytových domov a ku svojmu vlastníctvu, t.j. uvedomiť
si konečne, že každá závada na dome, aj keď nie je v mojom
byte, má vplyv na prevádzku celého domu, a tým aj môjho bytu.
Môj je priestor v dome, ktorý je ohraničený spoločnými stenami.
Nepochopenie vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov v bytových domoch na Slovensku spôsobuje nezáujem o správu,
prevádzku, údržbu a obnovu bytových domov, čo spôsobuje, že
Slovensko patrí v obnove bytového fondu na chvost EU a v spotrebe energií medzi špičku EU. Problematiku odstraňovania systémových porúch bytových domov, ich obnovy a údržby možno
zhrnúť do niekoľkých základných odporúčaní:
• vlastníkom treba vysvetľovať, že jedinou cestou ako predĺžiť život ich dožívajúcemu bytovému domu a znížiť náklady
na bývanie je jeho technická obnova a investícia do tepelno izolačných riešení zabezpečujúcich úsporu energií,
• zlepšiť osvetu v prospech obnovy bytových domov zo strany úradov a správcov,
• zlepšiť komunikáciu a spoluprácu medzi správcami a vlastníkmi,
• neodkladať obnovu bytových domov v nádeji, že neskôr
budú nižšie ceny a našetríme si viac vo fonde opráv, čím
sa vyhneme úveru,
• už pri úvahe o obnove si prizvať nezávislého stavebného
dozora a nezávidieť mu jeho odmenu, vráti sa nám v kvalite a úspore nákladov,
• vytvoriť kvalitné výberové podmienky pre všetkých dodávateľov počnúc projektantom,
• osloviť len tých dodávateľov, ktorých pracovníci a poddodávatelia majú menovité osvedčenie o zaškolení na daný
druh vykonávaných prác, licencie a certifikáty,
• rozhodovať o výbere dodávateľov neunáhlene, po dôkladnom rozbore všetkých položiek ocenených činností a technologických postupov a nielen na základe najnižšej ceny,
aj keď rozhodovanie bude trvať niekoľko hodín alebo dní,
• k rozhodovaniu o dodávateľoch si ako poradcu prizvať
nezávislý stavebný dozor,
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Statické poškodenie panelu po nevhodných stavebných úpravách v panelovom dome
• nevyberať dodávateľov len na základe priateľstiev a známostí, nieto ešte rodín,
• zadávať projekt obnovy bytového panelového domu na
úrovni pre stavebné povolenie a realizáciu,
• zadávať projekt na obnovu ako celkovú obnovu a odstránenie všetkých porúch,
• vyhotoviť cenové ponuky dodávateľov na základe projektu
pre realizáciu,
• realizovať obnovu bytového domu a odstránenie systémových porúch v celku a nie po etapách s niekoľkoročnými
odstupmi,
• prehodnotiť pôvodný minimálny vklad do fondu opráv
a zvýšiť ho na reálnu úroveň,
• v prípade riešenia úverového krytia sa nespoliehať na
ponuku jedného úverového zdroja a nebáť sa zobrať úverové krytie na celú obnovu v jednom „balíku“,
• dodávka kvalitného výrobku a prác za nízku cenu s množstvom doplnkov „zadarmo“ a benefitov je ilúzia, ktorej sa
vlastníci a niektorí správcovia bytových domov, žiaľ, na
vlastnú škodu, veľmi radi utiekajú...
• benefity a dodávky položiek „zadarmo“ sú položkami,
ktoré predražujú a spomaľujú obnovu bytových domov na
Slovensku,
• je potrebné zvyšovať kvalifikáciu a kvalitu práce stavebných úradov.
Nakoľko nie je pre mnohých vlastníkov a niektorých správcov
bytových domov ľahké a jednoduché objektívne rozhodovať
o rozsahu a spôsobe obnovy bytového domu, ktorý vlastnia alebo spravujú, Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne
spôsobilých osôb má už vo svojich radoch kvalitných odborníkov, ktorí sú vo svojom odbore uznávaní aj medzinárodne a vedia
poradiť a pomôcť pri takýchto náročných rozhodnutiach. Naša
kancelária v Bratislave a v Nitre je vlastníkom a správcom k dispozícii nielen pri výberových rozhodnutiach o obnove bytových
domov, ale spolu s odborníkmi zo špecializovaných pracovísk
a skúšobní v Českej a Slovenskej republike riešime aj statické
a iné poškodenia a problémy stavieb.
Autor: Ivan Pauer, prezident SASDARS
Foto: SASDARS
[1] Zdroj: MVRR SR
45
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
FASÁDY – KONZERVATÍVNY POSTOJ
ALEBO NOVÉ TECHNOLÓGIE
Ing. Martin Henčel
Rockwool Slovensko, s.r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
tel.: 00421 249 200 911, e-mail: [email protected]
Pri otázke ako riešiť problémy s neustále rastúcimi cenami energií a ich vysokou spotrebou, sa často
stretávame s odpoveďou – zateplite! Vieme ale skutočne čo sa za týmto pojmom skrýva?
Na trhu sa objavujú stále nové technológie, ktoré umožňujú spotrebiteľom ušetriť náklady na prevádzku
nehnuteľnosti a s tým súvisiacu úsporu finančných prostriedkov potrebných na vykurovanie.
Poďme sa bližšie pozrieť na riešenie fasád. Na úvod treba povedať, že samostatne sa zaoberať fasádami ako technológiou,
ktorá vyrieši všetky problémy stavby je krátkozraké a z technického hľadiska nepostačujúce. Napriek tomu väčšina realizácií
je zameraná len na fasády.
je dobré mať na zreteli fakt, že životnosť KZS podľa ETAG 004
je 25 rokov a rozhodne nie je na mieste rozhodovať sa medzi
kvalitou alebo nekvalitou, ktorú väčšinou prezradí nízka cena.
Vhodnú hrúbku tepelného izolantu zadefinujeme pomocou STN
73 0540.
V prvom rade si treba uvedomiť, že samotná fasáda, kontaktný
zatepľovací systém (KZS), je stavebný výrobok a nie je možná
zámena žiadneho komponentu, z ktorého sa skladá. To znamená, že ak je ako stavebný výrobok odskúšaná a certifikovaná
(platí ETAG 004), je nutné aby sa ako stavebný výrobok aj predávala a zabudovávala. Obraz či sa tak deje je na zvážení každého
z nás.
Faktory ovplyvňujúce spotrebu energie
(so zameraním na fasády):
• zvolený zatepľovací systém
• hrúbka izolácie
• kvalita tepelnoizolačných vlastností zatepľovanej konštrukcie (podkladu)
Tab. 2
Ako ovplyvniť hrúbku izolantu?
Čo je hlavnou funkciou KZS?
Prináša úsporu energie, ktoré môže dosiahnuť až 50 % (pri
pasívnych domoch až 90 %) – úspora je priamo úmerná vhodnému návrhu hrúbky tepelnej izolácie. Samotná hrúbka má
zase vplyv na investíciu do zateplenia.
Väčšia hrúbka = vyššia cena?
Ak berieme do úvahy počiatočné náklady tak hore uvedená
rovnica platí. Samotné zateplenie nekončí po realizácii ale má
dlhodobú návratnosť a náklady sa mnohonásobne vrátia. Preto
Pri použití jednoduchého vzorca na výpočet tepelného odporu
R (m2.K.W–1)
R = d / λ D,
kde d je hrúbka (m), λD je deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti (W.m–1.K–1) platí, že čím je nižšia hodnota λD, tým dosiahneme vyššiu hodnotu tepelného odporu.
Tu sa znovu dostávame na úvod článku, kde boli spomínané
nové technológie – pokiaľ tieto prinášajú pozitívny efekt pre
spotrebiteľa, je na mieste uvažovať a kalkulovať s novinkami,
ktoré na trhu sú.
Pasívny dom a nízkoenergetický dom?
• Nízkoenergetický dom (NED) – ročná spotreba maximálne
70 kWh/m2
• Pasívny dom (PD) - ročná tepelná spotreba maximálne 15
kWh/m2
Tab. 1 Graf priemernej spotreby tepla na m2 obytnej plochy pri priemernom obytnom dome a pri dome zodpovedajúcom odporučeniu STN 0540
46
Ak nás z konštrukčných alebo iných dôvodov nelimituje hrúbka
izolantu, tak sa pri nízkej hodnote súčiniteľu tepelnej vodivosti
λD a veľkej hrúbke dostávame k hodnotám spĺňajúcim požiadavky pasívneho alebo nízkoenergetického štandardu. Tu je
dôležitý parameter U – súčiniteľ prestupu tepla konštrukciou.
Ten by mal dosahovať hodnotu najviac 0,15 W.m–2.K–1 pre
pasívny dom.
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
Tab. 3
Opäť pozitívny vplyv technológií, ktoré umožňujú vyrábať materiály do veľkých hrúbok pri dodržaní nízkych súčiniteľv tepelnej
vodivosti.
Izolácia Frontrock MAX E
Novinka v oblasti tepelnoizolačných materiálov na báze kamennej (minerálnej) vlny.
Ako prvá je vyrábaná dvojvrstvovo
• prvá (horná tvrdá vrstva) má zvýšenú odolnosť voči vonkajšiemu mechanickému poškodeniu a zabezpečuje
výbornú prídržnosť stierkovej hmoty.
• druhá (spodná mäkká vrstva) je flexibilná, prenáša nerovnosti podkladu (±20mm).
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,036 W.m–1.K–1 je spolu s možnosťou výroby do 280 mm bezkonkurenčnou špičkou v oblasti
minerálnych izolantov. Tieto parametre umožňujú použiť tento
materiál ako do realizácie PD a NED tak aj do rekonštrukcií.
Obr. 2
Frontrock MAX E a kontaktný zatepľovací systém
Kontaktný zatepľovací systém je možné realizovať a predávať
len ako celok.
Frontrock MAX E je certifikovaný v mnohých systémoch podľa
ETAG či podľa národných osvedčení (v krajinách, kde nie je nutné mať ETA certifikát). Samotný izolant má CE certifikát a spĺňa všetky požiadavky kladené na izolanty z minerálnej vlny. Je
možné ho aplikovať na všetky druhy podkladov bez požiarneho
obmedzenia. Samotná aplikácia je rovnaká ako pri ostaných
druhoch izolantov.
Doporučenie používať skrutkovacie kotvy je z dôvodu bezpečnosti a plne v súlade s platnou normou EN 1991, kde sa mení
metodika výpočtu zaťaženia vetrom, mapa vetrových oblastí
a súčinitele vonkajšieho tlaku vetra!
Podrobnosti týkajúce sa montážneho návode KZS s Frontrock
MAX E je možné získať na www.rockwool.sk. KZS pre panelové
domy sú v súčasnej dobe jednou z možností pre získanie dotácie. Kvalitný KZS zaistí bezpečné a zdravé užívanie všetkých
budov, na ktorých bude aplikovaný. Voľba kontaktného zateplenia s izoláciou z kamennej vlny je voľba úspor energie, nákladov
a dlhej životnosti stavebných objektov…
Obr. 1
Pri rekonštrukciách je mnohokrát obmedzujúca hmotnosť –
dodatočné zaťaženie konštrukcie, v prípade použitia Frontrock
MAX E odpadá aj tento problém, keďže objemová hmotnosť je
o 45 % nižšia ako pri bežných tepelnoizolačných doskách na
báze minerálnej vlny. Hmotnosť pozitívne ovplyvňuje aj prácnosť – znižuje ju, urýchľuje priebeh prác.
Doska potvrdzuje svojimi parametrami jedinečné vlastnosti
kamennej vlny Rockwool: vynikajúce tepelnoizolačné schopnosti, nehorľavosť – ochrana pred požiarom, zvuková pohltivosť
– vhodná aplikácia aj na stavby s nízkou objemovou hmotnosťou konštrukčného materiálu, vodoodpudivosť a odolnosť proti
vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná, paropriepustnosť a rozmerová stálosť.
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Obr. 3
47
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
BETONOVÉ PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
Doc. Ing. Rudolf Hela, CSc.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 602 00 Brno
Příspěvek se zabývá problematikou provádění betonových průmyslových podlah, zejména se zřetelem na
vliv technologie betonu při provádění a některá ustanovení příslušných betonářských norem. Případně
vznik poruch a vad z příčin nevhodné technologie betonu.
1. Úvod
V současné době není pro provádění průmyslových betonových
podlah k dispozici speciální předpis či manuál nebo odpovídající ČSN či EN. Tuto problematiku pokrývá v ČR pouze norma
ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení z roku 2008. Tato
norma je ovšem zaměřena na obecné požadavky na všechny
typy podlah a pro oblast betonových průmyslových podlah přináší spíše komplikace. Dílčí souvislost s prováděním betonových
podlah pak lze najít ještě v ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení a samozřejmě pak některá ustanovení v ČSN EN 206-1, změna 3. V úvodu
tohoto příspěvku budou některé ustanovení výše uvedených
norem komentovány.
2. Komentář některých článků norem
2.1 ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí
– Část 1: Společná ustanovení
V následujícím textu jsou uvedeny citace z ČSN EN 13 670 –
Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení a jejich vztah k provádění průmyslových betonových podlah.
Jednou z důležitých činností, která může extrémně ovlivnit
výslednou kvalitu betonových podlah je ošetřování po uložení
a zhutnění betonu.
V čl. 8.5, odst. 3 a 4 jsou uvedeny následující požadavky:
3) Způsoby ošetřování musí zajistit pozvolné vypařování
vody z povrchu betonu nebo udržovat povrch stále vlhký,
návod je uveden v příloze F. Přírodní ošetřování je dostatečné, jestliže jsou podmínky po celou dobu požadovaného ošetřovacího období takové, že rychlosti vypařování
z povrchu betonu jsou nízké, např. ve vlhkém, deštivém
nebo mlhavém počasí.
4) Po ukončení zhutňování a konečné úpravě se musí povrch
betonu, kde je to nutné, ošetřovat bez odkladu. Je-li třeba
zabránit trhlinám od plastického smršťování na volných
površích, musí se před ukončením uplatnit dočasné ošetřování. V Tab. 4 jsou pak definovány 4 třídy ošetřování.
Nadefinování těchto tříd je ovšem dosti nejasné a v praxi
komplikované, neboť informace např. z průkazních zkoušek betonů neobsahují procentuální poměry pevností v určitých časových obdobích, tudíž provést zatřídění
betonů bez dalších doplňujících zkoušek je nemožné.
V praxi samozřejmě nebývá dostatek času pro zjištění
těchto informací a současně vyvstává i otázka finanční.
V Tab. F. 1 je pak uveden příklad pro určení nejkratší doby ošetřování pro třídu ošetřování 2.
Kdybychom chtěli postupovat podle této tabulky, vidíme, že stanovat požadované podmínky ošetřování je v podstatě vědecká
práce s nejistým výsledkem. Vždyť i název tabulky F 1, kde se
objevuje výraz „odpovídající povrchové pevnosti betonu rovnají-
Tab. 4 Třídy ošetřování
a
TŘÍDA OŠETŘOVÁNÍ 1
TŘÍDA OŠETŘOVÁNÍ 2
TŘÍDA OŠETŘOVÁNÍ 3
TŘÍDA OŠETŘOVÁNÍ 4
DOBA OŠETŘOVÁNÍ (HODIN)
12a
nepoužívá se
nepoužívá se
nepoužívá se
PROCENTNÍ HODNOTA PŘEDEPSANÉ
CHARAKTERISTICKÉ 28DENNÍ PEVNOSTI
nepoužívá se
35 %
50 %
70 %
Za předpokladu, že tuhnutí nepřekročí 5 hodin a teplota povrchu betonu je 5°C nebo vyšší
Tab. F. 1 Nejkratší doba ošetřování pro třídu ošetřování 2 (odpovídající povrchové pevnosti betonu rovnající se 35 % stanovené charakteristické pevnosti)
NEJKRATŠÍ DOBA OŠETŘOVÁNÍ, DNY a)
TEPLOTA POVRCHU
BETONU (t), °C
VÝVOJ PEVNOSTI BETONU c,d)
r ≥ 0,50
RYCHLÝ
t ≥ 25
STŘEDNÍ
( fcm2/fcm28) = r
0,50 > r ≥ 0,30
POMALÝ
0,30 > r ≥ 0,15
1
1,5
2,5
25 > t ≥ 15
1
2,5
5
15 > t ≥ 10
1,5
4
8
10 > t ≥ 5
2
5
11
b)
a)
Plus doba tuhnutí přesahující 5 hodin.
b)
Pro teploty nižší než 5°C se může doba ošetřování prodloužit o dobu rovnou trvání teploty nižší než 5°C.
c)
Vývoj pevnosti betonu je poměr průměrné pevnosti v tlaku po 2 dnech k průměrné pevnosti v tlaku po 28 dnech stanovených z průkazních zkoušek
nebo založených na známém chování betonu s porovnatelným složením (viz EN 206-1 ).
d)
Pro velmi pomalý vývoj pevnosti betonu mohou být uvedeny speciální požadavky v prováděcí specifikaci.
48
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
cí se 35 % stanovené charakteristické pevnosti“ je diskutabilní,
protože stanovení povrchové pevnosti není podle vědomostí
autora zásadně definováno.
Příklad: teplota vzduchu 20 °C, relativní vlhkost vzduchu 50 %.
teplota betonu 20 °C, rychlost větru 20 km.h–1, a potom je
množství odpařené vody 0.6 kg.m–2.h–1 (Schulze).
Vidíme, že použití těchto článků z normy v praxi je poměrně
komplikované. Problém může nastat v praxi, kdy v případě
reklamací použije např. investor v případě vzniku vad (např.
smršťovacích trhlin) proti zhotoviteli tyto argumenty.
Další články této normy, které mají dílčí souvislost s prováděním
podlah jsou např. tyto:
F.8.2 Činnosti před betonováním
1) Pracovní spáry nemají být v kritických místech.
2) Nosné prvky se mají izolovat od zeminy vrstvou podkladního betonu, tloušťky nejméně 50 mm, pokud není krycí
vrstva výztuže zvětšena proti požadavkům EN 1992–11.
3) Betonování na zmrzlém podkladu nemá být dovoleno,
pokud nenásledují speciální pracovní postupy.
4) V době betonování má být teplota povrchu pracovní spáry
vyšší než 0°C.
5) Prováděcí specifikace má určovat teploty prostředí, při
kterých se musí plánovat opatření na ochranu betonu
proti škodlivým účinkům.
Pro praxi je podstatné řídit se při ošetřování betonu těmito zásadami:
1. Běžné počasí s teplotou 20 ± 5°C, relativní vlhkostí nad
50 %, střední sluneční svit nebo střední vítr. Po dobu tuhnutí asi 12 až 24 hodin, zakrýt povrch betonu nepropustnou textilní tkaninou. Při tvrdnutí betonu udržovat povrch
vlhký nejméně 3 dny nebo nastříkat parotěsným nástřikem.
2. Horké počasí s teplotami nad 25 °C, relativní vlhkostí
do 50 %, s intenzivním slunečním svitem nebo větrným
počasím. Doba ošetřování nejméně až 14 dnů, min. 10
dnů postříkávat mlhovinou vody.
3. Studené a vlhké počasí s teplotami kolem 15 °C, vysokou
relativní vlhkostí vzduchu (cp > 0,8), slunce nesvítí a je
většinou bezvětří. Po dobu tuhnutí a tvrdnutí betonu po
dobu nejméně 3 dnů zakrýt povrch foliemi nebo provést
nástřik povrchu parotěsnou látkou.
4. Mrazivé počasí s teplotami +5 až -5°C. Doba teplotního
ošetřování min. týden, beton ihned po betonáži zakrýt
a udržovat teplotu betonu nad +5°C.
Množství odpařené vody z povrchu betonu v závislosti na
povětrnostních podmínkách: teplotě a relativní vlhkosti
vzduchu a rychlosti větru lze odečíst z nomogramu na Obr.
1.
Opět vidíme poměrně nejasné obecné formulace, které jsou
v praxi obtížně splnitelné.
2.2 ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení
V této normě se první zmínka o průmyslové podlaze objevuje
v kap. 3 termíny a definice a to v čl. 3.2
3.2 Průmyslová podlaha
Průmyslová podlaha je podlahovou konstrukcí, která je zatížena
rovnoměrným zatížením větším než 5 kN/m2, nebo pohyblivým
zatížením – manipulačními prostředky, jejichž celková hmotnost
je větší než 2000 kg. Průmyslovou podlahou je i konstrukce se
zvláštními požadavky na odolnost proti obrusu, kontaktnímu
namáhání, chemickému působení, a to i v případě, že zatížení
je menší než výše uvedené hodnoty.
V čl. 4.8.2 je pak uvedeno:
4.8.2 Pro průmyslové podlahy se požaduje, aby kvalita pod2 KOROZE VLIVEM KARBONATACE
Pokud je beton obsahující výztuž nebo jiné zabudované kovové vložky
vystaven ovzduší a vlhkosti, pak se stupeň vlivu prostředí se určuje
následovně:
POZNÁMKA Vlhkostní podmínky se vztahují ke krycí vrstvě výztuže nebo
jiných kovových vložek, ale v mnoha případech podmínky v krycí vrstvě
výztuže se mohou považovat za stejné jako v okolním prostředí. V takových
případech může být přiměřené stanovit vliv podle okolního prostředí, ne
však v případech, kdy je beton od okolního prostředí oddělen.
Obr. 1 Odpařování vody z povrchu betonu v závislosti na počasí.
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
XC1
suché nebo
stále mokré
beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí
vzduchu; části staveb uvnitř budov
se střední vlhkostí vzduchu (včetně
kuchyní, koupelen a prádelen v obytných
budovách);
beton trvale ponořený ve vodě
XC2
mokré,
občas suché
povrch betonu vystavený dlouhodobému
působení vody; části vodojemů; většina
základů
XC3
středně
mokré, vlhké
beton uvnitř budov se střední nebo velkou
vlhkostí vzduchu;
venkovní beton chráněný proti dešti
XC4
střídavě
mokré a
suché
povrchy betonu ve styku s vodou, které
nejsou zahrnuty ve stupni vlivu prostředí
XC2; vnější části staveb z betonu přímo
vystaveného srážkám
49
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
kladní nebo přímo pojížděné vrstvy odpovídala nejméně pevnostní třídě C20/25 podle ČSN EN 206-1, případně pevnostní třídě, která byla stanovena statickým výpočtem. Provádění
a hodnocení betonových vrstev se provádí podle ustanovení
ČSN EN 206-1.
Zde bych poukázal na v praxi běžný problém. Z hlediska statického je v mnoha případech třída C20/25 i z hlediska statického vyhovující. Projektanti ovšem dále předepisují požadavek na
stupně vlivu prostředí. Zejména je předepisováno prostředí XC.
Z těchto tříd prostředí je nejčastěji předepisováno prostředí XC3
a XC4. Co z toho vyplývá s ohledem na příslušná ustanovení
ČSN EN 206–1, změna 3? V případě, že se použije závazných
požadavků uvedených v Tab. F.2 jsou pak požadavky na min.
třídu betonu zvýšeny až na třídu C30/37. Tento případ nastává
nejvíce v projektech vysokokapacitních garáží Toto nejenom,
že zvyšuje výrazně cenu betonu, ale způsobuje např. problémy
s výraznějšími objemovými změnami a vznikem smršťovacích
trhlin. Tento dopad je pak pro provozování a životnost konstrukcí podstatně nebezpečnější než projevy karbonatace betonu.
V případě použití rozptýlené výztuže ocelovými vlákny je pak
toto ještě více diskutabilní.
3. Dopad vzniku trhlin
3.1 Základní rozdělení
Je dostatečně známou skutečností, že jednou z největších slabin všech cementových materiálů (betonu, malt) způsobující
snížení pevnosti a životnosti je tvorba trhlin v jejich struktuře.
Trhlinami nazýváme malé diskontinuity, které nevedou k úplnému oddělení částí materiálu a často nejsou na první pohled
ani viditelné. Lom je úplné oddělení a ztráta integrity materiálu.
Někdy dochází k záměně a i o lomu se také často mluví jako
o trhlině.
Není-li na materiálu viditelný lom, neznamená to samozřejmě,
že by v něm nebyly trhlinky. Přítomnost trhlin lze předpokládat
v každém betonu a jejich velikost a frekvence má vliv na pevnost a trvanlivost betonových hmot v jejich celém objemu. Proto
má zabránění jejich vzniku a šíření velký praktický význam.
Jakýkoli cementem pojený komposit se v průběhu vysychání
a ochlazování smršťuje. Není-li tomuto procesu bráněno hovoříme o tzv. volném smršťování (viz obrázek 2a, b). Jestliže je však
nějakým způsobem tento proces omezován, vyvolá proces
smrštění napětí, které je vlivem procesem dotvarování redukováno v čase. Jestliže v kterémkoli okamžiku tohoto procesu
Tab. F.2 Mezní hodnoty pro složení a vlastnosti betonu platné v ČR pro dopravní a jiné významné stavby*) (předpokládaná životnost 100 let)
STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ
0,45
C30/37 h)
360
4,5b)
----20
4,0b)
5,5b)
0,50
C25/30 h)
320
4,5b)
----35
4,0b)
5,5b)
0,55
C25/30
300
----50
---
---
XA3
---
0,45
C30/37
340d)
5,5a)
4,5a)
XA2
1,8l) n)
4,0a)
XA1
0,20 l) n)
1,0l)
0,24 l)
20
XF4
CHEMICKY
AGRESIVNÍ
PROSTŘEDÍ
20
0,50
C25/30
320d)
5,0a)
4,0a)
1,0l)
0,24 l)
35
3,5a)
0,50
C25/30
300d)
4,5f)
3,5f)
----50
----20
----50
----50
----50
----50
-----
50
---
Maximální průsak vody při
zkoušce dle ČSN EN 12390-8
[mm] e)
---
Maximální součinitel rozložení
vzduchových pórů (L) při
zkoušce dle ČSN EN 480-11
[mm]
---
3,0f)
XF3
---
3,0f)
XF2
---
2,5f)
4,0f)
300
C25/30
0,55k)
XF1
---
---
320
C30/37 i)
0,45
XD3
---
---
---
300
C25/30
0,50
XD2
---
---
---
300
C25/30
0,55
XD1
---
0,50
C30/37
300
-----
JINÉ CHLORIDY
NEŽ Z MOŘE
PŮSOBENÍ MRAZU A
ROZMRAZOVÁNÍ
---
---
0,55
C25/30
280
-----
0,60
C25/30
280
-----
0,65
C20/25
260
C12/15
---
XC4
KOROZE
ZPŮSOBENÁ
CHLORIDY
---
Minimální obsah mikropórů
A300 ve ztvrdlém betonu při
zkoušce dle ČSN EN 480-11
[%] o)
XC3
---
se zrnitostí do
22–32 mm
XC2
---
se zrnitostí
do 16 mm
---
se zrnitostí
do 8 mm
XC1
---
Minimální
obsah vzduchu
v ČB při zkoušce
dle ČSN EN
12350-7 pro
beton
[%] c) l)
--
Minimální obsah cementu
při návrhu složení betonu
[kg/m3] o)
---
Doplňková specifikace
minimální pevnostní třídy
betonu bez rozlišení životnosti
konstrukce. Pro konkrétní
konstrukce je specifikována
zvláštním předpisem**)
---
Maximální vodní součinitel
w/c
---
X0
KOROZE ZPŮSOBENÁ
KARBONATACÍ
---
BEZ NEBEZPEČÍ
KOROZE NEBO
NARUŠENÍ
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
dojde k překročení tahové pevnosti materiálu, vznikne trhlina
(viz Obr. 1e).
Vznikající trhliny v betonech lze rozdělit v zásadě do dvou skupin:
• Konstrukční trhliny (statické) vznikají vlivem stálých a nahodilých statických i dynamických zatížení působících na
betonové konstrukce. V řadě případů jsou předvídatelné
a lze i výpočtem vyčíslit např. jejich šíři.
• Nekonstrukční trhliny (nestatické) (smršťovací, expanzní)
jsou výslednicí vlastností samotné hmoty a mají náhodný
charakter.
Konstrukční statické trhliny jsou dokladem přetížení konstrukce
vyvolaného nevhodným návrhem, provedením nebo nepředvídaným zatížením a jsou důvodem pro zásah spojený se zesilováním konstrukce nebo celkovou výměnou.
Volné smršťování = vysychání a ochlazování bez omezení
a) Výchozí stav
b)
Pro cementem pojené materiály tj. betony a malty lze rozdělit
nekonstrukční trhliny na 4 základní typy:
• plastické smršťovací trhliny,
• teplotní trhliny,
• smršťovací trhliny vlivem vysychání a autogenního smršťování (hydratace),
• expanzní trhliny vlivem alkalické reakce kameniva, působením mrazu v kombinaci s vodou, koroze výztuže nebo
betonu.
Plastické trhliny
Vznikají v době, kdy se beton nachází v plastickém stavu před
zahájením tvrdnutí tj. v čase cca 0,1–6 hodin po uložení směsi.
Tento typ trhlin lze rozdělit na následující dva podtypy:
a) Trhliny vzniklé vlivem sedání směsi projevující se odlučováním vody ze směsi tj. tzv. procesem krvácení (bleeding).
Trhliny tohoto typu vznikají:
– sedání směsi přes pruty výztuže
– v horních částech sloupů, kdy kvůli klenbovému účinku
nedojde k rovnoměrnému sednutí betonu po celé výšce
sloupu
– v místech změn výšek průřezů
b) Plastické smršťovací trhliny vzniklé rychlým odpařením
záměsové vody. Trhliny tohoto typu vznikají v okamžiku
rychlého odpařování záměsové vody ze směsi (např. vlivem horkého počasí). Výsledkem vzniklých kapilárních
sil jsou náhodně vzniklé diagonální trhliny nebo všesměrně propagující se trhliny tvořící plošné mapy trhlin.
Propagaci tohoto typu trhlin napomáhá i výztuž blízko pod
povrchem.
Teplotní trhliny v raném stádiu
c) Vázané smršťování = vysychání a ochlazování s omezením
Tyto trhliny jsou vyvolány teplotami vyvozenými chemickou reakci cementu s vodou tj. hydratací. Vznik trhlin může být vyvolán
dvěma způsoby:
1) Teplotním gradientem mezi jádrem a povrchem betonového prvku.
2) Omezením smršťovacího procesu v okamžiku, kdy ohřátá konstrukce začne chladnout, např. nabetonování nové
konstrukce na starou nebo u masivních pilířů. Tento typ
trhliny se projeví na konstrukci v čase 2–7 dní po betonáži .
Smršťovací trhliny vzniklé vlivem vysychání
a autogenního smrštění
d) Vázané smršťování = vysychání a ochlazování s omezením
e) Vznik trhliny při překonání pevnosti tahovým napětím
Obr. 2 Průběhy smršťování cementových hmot – volné a vázané smršťování
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Mnoho trhlin, které jsou považovány za smršťovací vlivem vysychání, jsou při bližším studiu ve skutečnosti trhliny teplotní nebo
plastické. Hlavním vodítkem pro rozlišení tohoto typu trhliny je
doba jejího vzniku. Tyto trhliny vznikají v časovém horizontu týdnů a měsíců.
U běžných betonů má dominantní vliv na vznik těchto trhlin
vysychání. Vliv chemického procesu hydratace a vyvolané
tzv. autogenní smrštění je pro běžné betony (vodní součinitel
0,4– a více) minoritní. Znamená to, že rozhodující pro smrštění
je u těchto betonů obsah vody a nižším obsahem vody je minimalizováno i konečné smrštění. Jak však ukazují různé aktuální
vědecké studie, toto konstatování platí pouze do určité míry.
Velmi významným a značně nepříjemným se stává proces autogenního smrštění (proces hydratace) u betonu s nízkým vodním
51
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
součinitelem (do cca 0,35 a méně) tj. u betonů dnes označovaných různými zkratkami, které však mají obvykle vysokou pevnost v tlaku (cca 80 MPa a více).
Tento typ smrštění se projevuje až v delším čase a obvykle souvisí s charakterem konstrukce nebo s uspořádáním detailu. Např.
nebudou-li trny procházející dilatací mezi sousedními betonovými deskami vozovky opatřeny v jedné desce vrstvou zaručující
posun, dojde ke vzniku trhliny za touto dilatací. Dalším příkladem je vybetonování vrstvy betonu až ke sloupům nebo rohům
bez použití dilatační mezery.
Specifickým typem smršťovacích trhli je jemná síť trhlinek vznikající zejména na površích přehlazených (podlahy) nebo na styku hladkých bednění s betonem, kdy dojde ke vzniku vrstviček
s vysokým obsahem jemných složek a pojiva. V kombinaci se
špatným ošetřováním tak vzniká síť trhlinek, která se nejlépe
projeví při navlhčení povrchu.
Trhliny vzniklé expanzí
Tento typ porušování je vyvoláván obvykle procesy, které mají
dlouhodobý charakter (roky) a jejichž důležitým činitelem je přítomnost vlhkosti. Lze mezi ně zařadit:
• Alkalickou reakci kameniva s cementem
• Korozi výztuže, při které korozní zplodiny vyvolávají expanzní tlaky a vedou k oddělování povrchových vrstev betonu
• Působení vlhkosti a mrazu.
• Síranovou korozi vyvolávající obdobné trhliny jako alkalická reakce (obrázek 3 – trhlina N).
Pro přehlednost hlavní příčiny vzniku jednotlivých typů trhlin statických i nestatických souhrnně uvedeny v Tab. 3.
Tab. 3 Souhrn příčiny vzniku různých typů trhlin
STAV
BETONU
DOMINANTNÍ
VLIV
KONKRETIZOVANÝ VLIV
Smrštitelné kamenivo
Fyzikální
Vysychání hmoty
Vysoký obsah jemných podílů
Koroze výztuže
Alkalická reakce kameniva
Chemický
Síranová koroze
Vlivy působení mrazu
Termální
Sezónní výkyvy teplot
Teplotní objemové změny ve fázi
betonáže
Náhodné přetížení
Statické
Dotvarování
Termální
Poškození mrazem v raném stádiu
Působení nahodilých zatížení
Plastický stav
Konstrukční
pohyby
52
Důležité je však nejen jak identifikovat příčiny vzniku trhlin, ale
jak se jejímu vzniku účinně bránit. Z výše uvedeného lze odvodit, že značná část trhlin vzniká při zpracování betonu či malty
těsně po uložení a zhutnění. Vzniklé zárodky trhlin se pak dále
šíří a propagují. Stav hmoty v prvních hodinách až dnech po
výrobě je tedy fundamentální pro dlouhodobou životnost konstrukce. Proto je nutné věnovat vysokou pozornost všem faktorům, které zmírňují počáteční negativní vlivy způsobující vznik
trhlin.
Mezi důležité technologické faktory k omezení trhlin v plastickém stavu směsi lze zařadit
• Granulometrická skladba směsi = vyvážené (přiměřeně
nízké případně vhodně seskládané) množství jemných
podílů do 0,125 (kamenivo = přírodní + jemné filery a dávka cementu) přispívá k nižší dávce vody a tím k nižšímu
plastickému sedání a plastickému smrštění. Naopak přítomnost jemných filerů v dnes běžně používaných vysoce
ztekucených směsích přispívá ke stabilitě směsi a omezení rozměšování, odlučování vody a tím i sedání směsi.
• Aplikace plastifikačních přísad = redukce záměsové vody
a tím i redukce smrštění vlivem vysychání.
• Aplikace provzdušňovací přísady = změna reologie směsi a redukce plastického sedání a odlučování vody a tím
i plastického smršťování.
• Aplikace polypropylénových vláken = stamilióny vláken
v 1 m3 směsi redukují plastické smršťování, plastické
sedání a odlučování vody, a dále i redukují konečnou šíři
trhlin v zatvrdlém stavu hmoty.
• Aplikace přísad redukujících objemové změny (ASR)
• Technologie provádění
a) revibrace = redukce plastického smršťování a sedání,
b) vhodné hlazení povrchů = redukce vzniku sítě jemných
trhlin a plastického smršťování,
c) provádění za vhodných klimatických podmínek (stabilní
teplota, mimo období přímého oslunění, úprava teplot
během provádění, zastiňování ploch atd.),
d) tepelná ochrana při zhotovování masivních konstrukcích = zamezení vzniku gradientu teplot.
• Včasné a důkladné ošetřování vlhčením = redukce smršťovací trhliny z vysychání a vzniku sítě jemných trhlin.
• Aplikace prostředků proti rychlému odpaření záměsové
vody = redukce plastického smršťování.
Proces hydratace (autogenní
smrštění)
V zatvrdlém
stavu
V plastickém
stavu
4. Omezování vzniku trhlin
Plastické smrštění
Plastické sedání (bleeding)
Pohyby bednění
Pohyby podzákladí
Tento výsledek byl získán za finančního přispění projektu MSM
0021630511 „Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí“ a projektu
MPO ČR FR- TI - 350
Literatura:
ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení
ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí – Část 1:
Společná ustanovení
ČSN EN 206-1, změna 3 Beton
Kolísko, J.: Klasifikace trhlin v betonech.
Recenzent
prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc.
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
INŠTALÁCIA KAMENNÝCH MATERIÁLOV
MATERIÁLY A SYSTÉMY NA INŠTALÁCIU PRÍRODNÉHO A KOMPOZITNÉHO KAMEŇA
Typické problémy pri inštalácii kamenných materiálov
V priebehu posledných rokov trh prináša nové, tenšie dosky
z prírodného kameňa, ktoré sú často porovnávané s bežnými
hrubšími doskami, tiež umelý kameň alebo rôzne druhy spojív.
Výsledkom toho však môžu byť aj nové problémy, s ktorými sa
môžete stretnúť pri lepení týchto materiálov.
Pre kamenné materiály sú obvyklými problémami deformácia
a rozpínanie, ktoré sú spôsobené vlhkosťou podkladu alebo
zmenami teplôt. V prítomnosti vody sa tvoria pri istých druhoch
kameňa fľaky alebo neestetické výkvety kryštálikov soli.
Zo sledovaného množstva kamenných materiálov sa v triede A
nachádza približne až 62 % kameňov, v triede B 22 % a v triede
C 16 %.
Podľa výsledkov skúšky rozmerovej stálosti v kombinácii s ostatnými špecifickými vlastnosťami kameňa, prípadne s predpokladanými prevádzkovými podmienkami, v ktorých sa kameň
nachádza, je možné následne zadefinovať najvhodnejší systém
lepenia kameňa s dlhoročnou garanciou.
Tieto dva problémy nie sú nevyhnutne prepojené, preto môžu
prichádzať samostatne.
Rozmerová nestabilita a deformácie
Citlivosť niektorých druhov kameňa na deformácie v prítomnosti
vody alebo na teplotné zmeny je určujúci faktor pri výbere správneho lepidla. Pri použití nevhodného lepidla môže byť funkčnosť
plôch s nalepeným kameňom značne zoslabená.
Tendencia materiálov deformovať sa (ohýbať, krútiť) je typická
najmä pre určité druhy zeleného mramoru (ako napr. Alpine
Green, určité druhy bridlice, Pietra Serena a niektoré druhy
kompozitných kameňov, ktoré sa vyrábajú používaním polyesterových živíc - sú viac citlivé na termické zmeny). Náchylnosť na
krútenie tiež veľmi závisí na tvare, rozmeroch a hrúbke kamenných dosiek. Tento problém ovplyvňuje charakter kameňa a jeho geometrické vlastnosti, ktoré prakticky robia nemožným
predvídať správanie sa kameňa pri lepení a počas prevádzky
bez toho, aby sa pred použitím vykonali skúšobné testy.
Obr. 2 Skúška rozmerovej stability kameňa nalepeného použitím rýchloschnúceho lepidla.
Fľaky a výkvety
Vznik fľakov a výkvetov na povrchu kameňa je dôsledkom prítomnosti vody, ktorej zvýšený obsah môže byť následkom rôznych vplyvov:
• kameň položený do bežného cementového lôžka alebo
použitie normálne tuhnúceho lepidla;
• inštalácia kameňa na povrch, ktorý nie je dostatočne
odizolovaný proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti;
Obr. 1 Deformácia kameňa citlivého na vlhkosť.
Zatiaľ iba jediný výrobca stavebnej chémie na svete vyvinul
a navrhol systém klasifikovania kamenných materiálov podľa
ich citlivosti na vlhkosť. V závislosti na miere deformácie kameňa meranej po 6 hodinovom uložení vo vlhkom prostredí je možné rozdeliť kamenné materiály do 3 tried:
Trieda A: δ < 0,3 mm
Trieda B: 0,3 mm < δ < 0,6 mm
Trieda C: δ > 0,6 mm
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Obr. 3 Tvorba fľakov na bielom mramore Carrara spôsobených pyritom.
53
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
• inštalácia kameňa na povrch, ktorý nie je ešte úplne
vyschnutý a vyznačuje sa vysokým obsahom zostatkovej
vlhkosti.
Príprava podkladu
Podklad je nutné pripraviť podľa špecifických požiadaviek tak,
aby bol vhodný na inštaláciu kameňa. Požadované vlastnosti sa
môžu líšiť v závislosti od účelu použitia podlahy a sú stanovené
v norme UNI 11322.
Najvýznamnejšie vlastnosti podkladu, ktoré musia byť sledované pred inštaláciou kameňa, sú:
• hrúbka
– vhodnosť hrúbky závisí od druhu podkladu. Pri kameňoch
citlivých na vlhkosť, to znamená náchylných na tvorbu fľakov
a výkvetov, musí byť podklad vopred skontrolovaný, či nie je
možnosť vzlínania vlhkosti. Je potrebné sa uistiť, že existujúci poter je oddelený vhodnou membránou proti prepúšťaniu
vodných pár alebo nové potery je potrebné realizovať v minimálnej hrúbke 4 cm, pričom táto vrstva je tiež odizolovaná
proti vzlínaniu vody použitím napr. polyetylénových fólií.
Obr. 4 Fľaky na podlahe zo žuly.
Hoci tvorba výkvetov sa môže vyskytnúť na všetkých druhoch
kameňa, tento problém je najmarkantnejší pri svetlých odtieňoch mramoru, kremeňa, žuly a pri umelom kameni (ako napr.
mramor Carrara, Thassoss, ružový Quarzite atď.).
Problém je odvodený od prítomnosti substancií v kameni (hlavne v prípade železnatých minerálov), ktoré sa rozpúšťajú v alkalickej vode stúpajúcej z podkladu alebo lepiaceho lôžka (v prípade rozpustných solí), alebo ktoré reagujú všeobecne s vodou.
• mechanická pevnosť a kompaktnosť
Požiadavka mechanickej pevnosti musí byť sledovaná v závislosti na prevádzkových podmienkach a konečnom použití.
Hodnota pevnosti v tlaku od 20 MPa sa považuje všeobecne
za dostatočnú pri podkladoch v obytných priestoroch, v komerčných alebo priemyselných prevádzkach je to až do 30 MPa. Pri
omietkach na fasáde sa kontroluje pevnosť pri roztrhnutí, ktorá
musí dosahovať minimálne 1 MPa.
• vyzretie podkladovej vrstvy
Pred inštaláciou kameňa je potrebné si preveriť, že podklad je
dobre vyzretý. Čas vytvrdzovania pri cementových podkladoch
je približne 7–10 dní na centimeter hrúbky. Počas tejto doby
sú poter alebo omietka vystavované hygrometrickému zmrašťovaniu, ktoré môže spôsobovať vznik trhlín. Ak by sa kameň
inštaloval bez dodržania času finálneho vyzretia je veľmi pravdepodobné, že trhliny sa prekopírujú na povrch kameňa, a tiež
hrozí riziko oddelenia sa lepidla od podkladu.
Lepenie kameňa
Pri výbere vhodného lepidla je dôležité brať do úvahy rozmer,
druh podkladu a prevádzkové podmienky.
Obr. 5 Výkvet spôsobený vzlínaním vlhkosti z podkladu.
Na lepenie prírodného kameňa a kompozitného kameňa na
cementovej báze, ktorý nie je citlivý na tvorbu fľakov a výkvetov, je možné použiť cementové lepidlá klasifikované podľa EN
12004 ako C2TE S1 alebo C2F. Na fasády je pri aplikácii potrebné použiť cementové, vysoko deformovateľné lepidlo triedy S2.
Na lepenie kompozitného kameňa na živičnej báze (len v interiéri), ktorý nie je citlivý na tvorbu fľakov a výkvetov, je potrebné
použiť cementové lepidlá klasifikované podľa EN 12004 ako
C2TE S1 alebo dvojzložkové polyuretánové lepidlá triedy R2.
V prvom prípade sú rozpustné substancie odvádzané smerom
ku povrchu kameňa spolu s vodou zo zadnej strany dosky, čo
spôsobuje vznik rozsiahlych fľakov alebo výkvetov. Kombinácia
účinku vody, kyslíka a svetla spôsobuje v prípade reaktívnych
substancií oxidáciu, ktorá sa prejavuje vznikom nepríjemných
fľakov na povrchu.
Na lepenie prírodného kameňa a kompozitného kameňa na
cementovej a živičnej (len v interiéri) báze, ktorý je citlivý na tvorbu fľakov a výkvetov, sa odporúča použiť rýchlotuhnúce cementové lepidlá klasifikované podľa EN 12004 ako C2F S1 alebo
C2FTE S2, pri fasádach lepidlo triedy C2FT S2.
Používanie rýchlotuhnúcich cementových lepidiel, ktoré znižujú čas kontaktu kameňa s vodou, zastavuje stúpanie vody na
povrch. Používaním reaktívnych lepidiel sa dá tiež predchádzať
výskytu podobných defektov.
Na kamene, ktoré majú tendenciu sa deformovať do 0,3 mm
je nevyhnutné používať rýchlotuhnúce cementové lepidlá triedy
C2F, C2FT S1, C2FTE S2 alebo C2FT S2 podľa EN 12004 na
fasáde.
54
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
Kamene s deformačnou schopnosťou nad 0,3 mm je nutné lepiť
dvojzložkovými reakčnými lepidlami na polyuretánovej báze triedy R2 alebo epoxidovej triedy R2T podľa EN 12004.
Výber správnej škárovacej malty a tesniaceho tmelu
Pri pevnom škárovaní sa odporúča použiť cementové škárovacie malty triedy CG2 podľa EN 13888. Pri výplni pružných škár
je potrebné venovať pozornosť správnemu výberu tesniaceho
Obr. 7 Výplň pružných škár v prírodnom kameni použitím tesniaceho
tmelu s neutrálnou reakciou.
tmelu, pretože zvlášť tmely sieťujúce v kyslom prostredí spôsobujú vznik fľakov.
Na tento účel sa preto používajú silikónové tmely s neutrálnou
reakciou alebo tmely na polyuretánovej báze s dostatočnou rozťažnosťou, t.j. minimálne 10%.
Obr. 6 Fľaky na prírodnom kameni vzniknuté na okraji škár spôsobené
použitím silikónového tesniaceho tmelu s kyslou reakciou.
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Ing. Stanislav Hošek
Technický manažér spoločnosti Mapei SK, s.r.o.
55
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2011
Komplex Stavebních veletrhů Brno 2011 a Mezinárodního veletrhu interiéru a bydlení MOBITEX se
uskutečnil na brněnském výstavišti v tradičním jarním termínu, od 12. do 16. dubna. V letošním roce
byl nově doplněn o prezentaci investičních a inovačních příležitostí, a komunální technologie a služby
– Mezinárodní veletrhy URBIS INVEST a TECHNOLOGIE.
Zvýrazněnými tématy letošního ročníku Stavebních veletrhů
Brno byla celosvětově atraktivní témata energeticky úsporného
stavění, úspor energií, alternativních zdrojů energií a vytápění. Všechna témata byla rozvíjena pod společným souhrnným
názvem Green Building. Energeticky úsporná řešení byla prezentována jak na stáncích jednotlivých vystavovatelů, tak i v odborném doprovodném programu, který připravily již tradičně
odborné asociacemi a partneři veletrhu.
Novinky a trendy vystavovatelů Stavebních veletrhů Brno
Stavební veletrhy Brno byly opět místem, kde se uváděly na trh
novinky a technologická zlepšení. Návštěvníci tak získali jedinečný komplexní přehled nejen o jednotlivých výrobcích. Po dvou
letech, kdy se stavební stroje prezentovaly na veletrzích v Paříži
a Mnichově, se představily stavební stroje na volných plochách
P a Z. Letošní novinkou bylo umístění stavebních strojů hned
za hlavní vstupní branou do areálu brněnského výstaviště, tedy
volných plochách v okolí pavilonu A.
li celkem 562 jednání. Tato iniciativa podpořila především malé
a střední podniky i výzkumné instituce při hledání obchodních
partnerů, zákazníků a dodavatelů, a při transferu technologií.
Dopravní infrastruktura v době krize – je řešením PPP
Letošní rok je pro stavbaře tím nejhorším, pokud jím nebude
ten příští. Východiskem z této situace by mohly být PPP projekty. Firmy, které postihla krize, se snaží uplatnit na trhu v zahraničí, což není snadné, většina společností omezuje kapacity,
dokonce konzervuje stroje. Vyplynulo to z odborné konference
Dopravní infrastruktura a krize, která se uskutečnila v rámci
Stavebních veletrhů. Fakt je, že PPP projekty se v České republice ještě nerozjely, existují pouze dva.
Sympozium Mosty 2011
Odborné konference a semináře doprovodného programu
Tradiční součástí Stavebních veletrhů Brno byl odborný doprovodný program, kde se všichni zájemci mohli dozvědět aktuální
informace ze všech oborů stavebnictví a technického zařízení
budov. Za všechny můžeme jmenovat například seminář Systémy
TZB pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, konferenci
Energie v budovách a komplexech v budov, Bezbariérové užívání staveb z pohledu právních předpisů a technických norem.
O nejnovějších poznatcích souvisejících s mosty se hovořilo na
tradičním mezinárodním symposiu MOSTY 2011. Již tradiční
praktické ukázky protipovodňových opatření probíhaly v bazénu
před pavilonem Z.
Kontakt – Kontrakt
Už 8. ročník salonu obchodních příležitostí malých a středních
firem Kontakt – Kontrakt se uskutečnil v expozici Regionální
hospodářské komory Brno v pavilonu A1. Na dvoudenní akci se
zaregistrovalo 90 firem ze 13 zemí a organizátoři pro ně připravi56
Evropské peníze pomohou vyřešit výstavbu či rekonstrukci
700 mostních objektů v ČR. V současné době, kdy celosvětově
doznívají dopady hospodářské krize, pomáhají České republice při řešení dopravních staveb prostředky z evropských fondů.
Z ekonomického hlediska je Operační program Doprava (OPD)
největším programem v období 2007–2013 s celkovou schválenou alokací 5,774 miliard eur. Vyplynulo to z 16. mezinárodního
sympozia Mosty 2011, které se koná při stavebních veletrzích
v hotelu Voroněž v Brně.
Poradenská centra
I v letošním roce fungovala na výstavišti nezávislá odborná
poradenská centra. Jedním z nich bylo i poradenské centrum
Centra pasivního domu, kde všichni návštěvníci po celou dobu
konání veletrhu měli možnost získat odborné odpovědi na své
otázky, které se týkaly všech oborů tzv. Green Buildingu. Novinky
ze světa stavebních materiálů, nové legislativy a jejich dopadů
na vydání stavebního povolení nebo provoz budovy, získali ve
Stavebním centru Stavebních veletrhů Brno – na stánku České
komory autorizovaných inženýrů a techniků a Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR.
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
Zlaté medaile IBF a SHK
V rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno
2011 byly slavnostně vyhlášeny v novém pavilonu P vítězné
exponáty, které obdržely Zlaté medaile IBF 2011 a Zlaté medaile SHK. Soutěž byla určena pro exponáty, které byly vystaveny
na mezinárodních stavebních veletrzích. Hodnotitelskou komisi
tvořili přední odborníci z dané oblasti.
propagovat projekční dodavatelské a investorské subjekty mající sídlo v Jihomoravském kraji, které realizují zajímavé stavby
na území kraje.
Zdroj: www.bvv.cz
Soutěž Stavba Jihomoravského kraje 2010
Na Stavebních veletrzích byly vyhlášeny výsledky soutěže Stavba
Jihomoravského kraje 2010. Posláním této soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstupových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců
širší laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl
NAJEKON
N
A JEKO N O M I C K E J Š I E K O M Í N Y N A S L O V EN SK U
Zložené
komíny
• so šamotov
šamotovými
vý vložkami na odvod spalín z pevných, kvapalných a plynných palív
• s antikorov
antikorovými
vým vložkami na odvod spalín z kondenzačných kotlov („turbokotlov“)
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Letecká
57 www.qatro.sk
37 (letisko), 052 01 Spišská Nová Ves, tel./fax: 053/442 27 19, 446 82 68, 442 82 87e-mail: [email protected],
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN SPĹŇA NÁROKY
NA POŽIARNU BEZPEČNOSŤ
Základným predpokladom dostatočnej protipožiarnej ochrany budovy je správny návrh stavebnej
konštrukcie so zabudovaným tepelným izolantom. Výskumy dokazujú, že pre celkovú požiarnu bezpečnosť
budovy nie sú protipožiarne vlastnosti tepelného izolantu kľúčové. Verejnosť teda dlhé roky neodôvodnene
zaznávala túto vlastnosť polystyrénu. Nastal čas uviesť veci na pravú mieru.
Základom každej bezpečnej budovy je projektantom správne
navrhnutá stavebná konštrukcia. Bezpodmienečne je nevyhnutné dodržať pravidlo aplikácie akéhokoľvek tepelnoizolačného materiálu spolu s vonkajšou krycou vrstvou (omietkou)
a ostatnými prvkami systému. Pri konštrukciách z expandovaného polystyrénu (EPS) má krycia povrchová vrstva rozhodujúci
vplyv na reakciu na oheň konštrukcie. Sadrokartónové dosky,
kameň, murivo, omietky, drevo alebo plech, ochránia tepelnú
izoláciu v prvej fáze požiaru. Správne aplikovaný a inštalovaný
EPS preto nespôsobuje vznik a rozvoj požiaru v budove. Krycí
materiál okrem toho chráni tepelnú izoláciu aj pred mechanickým poškodením, vlhkosťou či plesňami. Významným faktorom
pri požiarnej bezpečnosti je aj odborné vykonanie prác od projekčného návrhu až po realizáciu, vrátane detailov. Okrem toho
sa nikdy neposudzuje horľavosť EPS nezabudovaného do systému, osobitne v kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS),
ale sa posudzuje a aj skúša kompletný systém, vrátane skúšky
reakcie na oheň, ktorej musí vyhovieť.
Požiarna bezpečnosť izolačných výrobkov
zo samozhášavého EPS
Väčšina EPS izolačných produktov, ktoré sa predávajú v Európe
sa vyrába z EPS obsahujúceho retardér horenia, teda tzv. samozhášavý typ. „Pre stavebné účely sa používa zásadne EPS s pridávaním retardéru horenia. Táto prísada sa u výrobcu suroviny do polystyrénu pridáva za prísne regulovaných podmienok
v súlade s platnou legislatívou Európskej únie. Takto upravený
expandovaný polystyrén sa v prípade vznietenia od tepelného
zdroja, uhasí sám hneď ako zdroj plameňa pominie, čiže nikdy
Obr. 1 Skúšobná vzorka ETICS
počas skúšky STN EN 13823 (tzv.
SBI test). Počas skúšky nedošlo
k šíreniu požiaru po povrchu skúšobnej vzorky
58
Obr. 2 Skúšobná vzorka ETICS po
ukončení skúšky. Na skúšobnej
vzorke neboli žiadne známky pretrhnutia resp. prasknutia povrchovej
vrstvy.
nevytvára priestor pre rozšírenie požiaru po celej budove, resp.
šírenie požiaru z rôznych iných príčin,“ prízvukuje Ing. Marta
Strapková, predsedníčka Združenia výrobcov, spracovateľov
a používateľov expandovaného polystyrénu. Výskumy EUMEPSu (Európske združenie výrobcov EPS) dokazujú, že samozhášavé vlastnosti polystyrénu nestrácajú svoju účinnosť ani po
desaťročiach.
Pre posudzovanie požiarneho rizika EPS v zabudovaných systémoch je vždy dôležitá skúška triedy reakcie na oheň systému
vykonávaná v akreditovanom a notifikovanom laboratóriu, prihttp://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
čom musí byť pre prípad kontaktného zatepľovacieho systému
skúškou preukázaná trieda reakcie na oheň min. B-s1, d0, potvrdená protokolom o skúške. Tento tzv. SBI test (skúška osamelo
horiacim predmetom podľa EN 13823) je kľúčovou skúškou pre
každý z 37 kontaktných zatepľovacích systémov na Slovensku,
na ktoré boli vydané platné Európske Technické osvedčenia
(ETA) osvedčovacím miestom zo Zákona č. 90/1998, ktorým je
TSÚS Bratislava. Prirodzene sú skúšané aj ostatné parametre
(je ich ďalších 5), ktoré musia v rovnako náročných skúškach
vyhovieť. Príkladom je požiarna skúška na ETICS z júna 2008,
kde pri hrúbke EPS 180 mm štandardný schválený ETICS tejto
skúške vyhovel.
Pre každého, kto má právo alebo chce získať presné informácie,
nájde ich na TSÚS v Bratislave, vrátane informácií o 650 licenciách vydaných celkovo 500 zhotoviteľom kontaktných zatepľovacích systémov podľa platnej STN 73 2901.
Ďalšie zistenia
Európske združenie výrobcov EPS potvrdilo vo svojich výskumoch, že správne aplikovaný a zabudovaný EPS nemá vplyv
na výskyt a rozvoj požiaru v budove a na stavbách. Testovanie
expandovaného polystyrénu zabudovaného do kontaktného
zatepľovacieho systému (ETICS) podľa normy EN 13501-1 pre
normované stavby ho zaradilo do klasifikačnej triedy B – neľahko horľavé. Aj zaradenie kritéria tvorby dymu v rámci tejto klasifikácie do triedy s1 je tou najlepšou možnou klasifikáciou pre
bezpečnú stavbu.
alebo rozvoji týchto požiarov. „Identifikovalo sa mnoho iných
faktorov, ktoré uvedeným požiarom pomohli, medzi nimi napr.
neopatrné zaobchádzanie so žeravými odstrekujúcimi čiastkami materiálu, chýbajúce hasiace prostriedky a požiarne vlastnosti materiálov uskladnených v budovách. Výsledky prieskumu
ukázali, že medzi použitým materiálom a škodou spôsobenou
požiarom, nie je žiadna súvislosť. EPS sa nepodieľal na vzniku
alebo ďalšom rozvoji požiaru,“ vysvetľuje M. Strapková.
Používajte iba kvalitný polystyrén
Výrobky z expandovaného polystyrénu sú populárne vďaka svojej prijateľnej cene i vlastnostiam. Okrem dostatočnej požiarnej
bezpečnosti sa EPS vyznačuje aj ďalšími vlastnosťami (nízka
hmotnosť, dobré mechanické vlastnosti, odolnosť voči vlhkosti,
vode, je kompatibilný s väčšinou stavebných materiálov, zdravotne neškodný, má nízky negatívny dosah na životné prostredie), ktoré sú zaručené počas celej životnosti budovy. Toto všetko platí, ak siahnete po kvalitnom polystyréne. S orientáciou
vám pomôže projekt Monitoring kvality EPS, ktorého výsledky
za rok 2010 potvrdili, že sa u nás vyrába a používa kvalitný
EPS. Pri rozhodovaní však vždy platí, že treba vyberať kontaktný zatepľovací systém (ETICS), na ktorý bolo vydané Technické
osvedčenie, ako sme už uviedli. V takom ETICS je vždy použitý
kvalitný EPS. Zámeny materiálov neodporúčame, mohlo by prísť
k poškodzovaniu spotrebiteľa a k zníženiu funkčnosti ETICS, čo
však platí aj o ostatných predpísaných a odskúšaných komponentoch schváleného ETICS.
O Združení EPS.SR
Výrobok ETICS je stavebný výrobok, ktorý sa skladá na stavbe
z komponentov, a preto je jeho zaradenie do triedy B istotou pre
stavebníka, že EPS plní v systéme svoju izolačnú funkciu perfektne a je aj bezpečný. Znamená to taktiež, že EPS prispieva
k produkcii dymu len veľmi málo, alebo vôbec. Z toho možno
vyvodiť záver, že pri správnom používaní EPS nehrozí žiadne riziko zvýšenej tvorby dymu. To je dané najmä tým, že EPS je z 98 %
tvorený vzduchom, dym teda môže vznikať len z 2 % hmotnostnej podstaty materiálu.
V prípade požiaru je z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia
nevyhnuté zabezpečiť aj nízku toxicitu dymu. Podľa výsledkov
výskumu holandskej spoločnosti TNO*, horením EPS vzniká
oveľa menej toxického dymu ako pri prírodných materiáloch,
napríklad dreva, korku alebo minerálnej vlny. Správne navrhnuté stavebné konštrukcie s kvalitne zabudovaným izolačným
materiálom, ktorý je chránený povrchovou krycou vrstvou má
iba malý vplyv na tvorbu dymu.
Ďalším dôležitým požiarnym parametrom je teplo produkované
horiacim materiálom, ktoré určuje, ako sa požiar bude vyvíjať.
„Vďaka vysokému obsahu vzduchu má EPS nízky podiel na celkovom požiarnom zaťažení budovy. Podiel EPS na požiarnom
zaťažení bežnej konštrukcie plochej strechy s asfaltovým hydroizolačným pásom je asi 10 %,“ dodáva Ing. Marta Strapková.
Význam izolačných materiálov pri požiari
Ukazuje sa, že vplyv izolačných materiálov na výskyt a rozvoj
požiaru je zanedbateľný. Výrobcovia EPS si objednali nezávislý
prieskum príčiny a rozvoja viac ako 40 veľkých priemyselných
požiarov. Pýtali sa, akú úlohu pri nich zohral izolačný materiál
na báze EPS. Tento prieskum sa začal v roku 2002 a pokračuje
sa v ňom dodnes. Zistilo sa, že EPS sa nepodieľal na vzniku
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
Združenie EPS.SR je združením výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku.
Je dobrovoľným a nezávislým združením členov, ktorých podnikateľské
aktivity pokrývajú celý komplex problematiky spätej s výrobou, projektovaním a montážou zateplenia pomocou
expandovaného polystyrénu. Vzniklo
s cieľom: podporovať rozvoj dopytu po
expandovanom polystyréne, participovať na tvorbe noriem a legislatívnych
opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z expandovaného polystyrénu, poskytovať konzultácie v oblasti spracovania
a montáže výrobkov z expandovaného polystyrénu a podieľať
sa na úsporách energie. Združenie EPS.SR realizuje projekt
Monitoring kvality EPS, ktorého cieľom je zabezpečiť kvalitu
výrobkov tepelných izolácií z EPS pre zatepľovanie v súlade s garantovanými vlastnosťami, ktoré sú deklarované vo vyhlásení
zhody, a tým zabezpečiť dlhodobú životnosť a kvalitu zateplenia.
Projekt je realizovaný v zmluvnej spolupráci s TSÚS Bratislava.
V súčasnosti sa v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou realizuje projekt zameraný najmä na fasádny polystyrén
EPS 70F. Viac informácií nájdete na www.epssr.sk.
* Spoločnosť TNO – je nezávislá výskumná organizácia zameraná na inovácie. Spája ľudí a poznatky, aby mohla trhu prinášať inovácie, vďaka
ktorým budú podniky konkurencieschopnejšie a budú môcť prispievať
k zachovaniu trvalo udržateľnej a zdravej spoločnosti. Viac ako 4300
odborníkov TNO prináša aplikované poznatky a riešenia pre globálne
problémy. TNO sa zameriava na sedem tém, z ktorých považuje za
veľmi dôležitú tému využívania energie v oblasti stavebníctva. Viac na
www.tno.nl.
59
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
VYŽIADAJTE SI NAŠU NAJVÝHODNEJŠIU PONUKU!
Tohtoročnú stavebnú sezónu štartuje YTONG opäť originálne. Aktuálny cenník na rok 2011 neprináša
iba ceny sortimentu s upravenou sadzbou DPH, no po prvýkrát aj výhodné objektové ceny na základe
projektu domu.
Vedeli ste, že stavebný materiál na hrubú stavbu tvorí len 9 %
celkových nákladov na stavbu? No aj tieto percentá sa môžu
líšiť v konečnej cene za stavebný materiál. Na to, aby ste získali
najvýhodnejšiu cenu materiálu stačí, ak si necháte vypracovať
cenovú ponuku YTONG na mieru podľa projektu vášho domu.
prvky ako nosný preklad, prekladový trámec, schodiskový
dielec, stropný dielec či strešné dielce vyrábané na mieru.
Najúspornejšie riešenie spočíva aj v úspore času a peňazí pri
výstavbe domu, najlepších tepelnoizolačných vlastnostiach
v lete aj v zime, dlhodobých úsporách energií a v optimálnej
akumulácii tepla. K tomu nechýba ani profesionálna pomoc od
projektu až po dokončenie stavby, komfort a pohodlie bez zateplenia, najvyššia trieda požiarnej bezpečnosti, rýchlosť stavby,
nenáročná manipulácia, zdravá vnútorná klíma, tvarová stálosť
či rýchle a jednoduché opracovanie.
Ak chcete vedieť viac o tejto téme či o komplexnom stavebnom
materiáli YTONG, navštívte stránky www.ytong.sk alebo www.
pomahamestavat.sk, ktoré ponúkajú rôzne užitočné informácie
ako aj odborné poradenstvo. Zašlite do Ytongu váš projekt a vyžiadajte si najvýhodnejšiu cenovú ponuku pre váš dom, s ktorou
ušetríte zaujímavú čiastku, ktorá zaiste poteší každého staviteľa
alebo majiteľa domu.
Nižšie ako cenníkové ceny
S objektovými cenami možno ušetriť zaujímavý balík peňazí. Na
lepšiu predstavu slúži objektová cena pri veľkosti domu 130 m2
zastavanej plochy vrátane stropu. V cenníkových cenách je
výsledná suma za stavebný materiál 11 400 EUR, pričom objektová cena vypočítaná na základe projektu domu môže byť nižšia
až o 2050 EUR. Suma závisí od vybraného variantu riešenia
obvodových stien majiteľom domu, pričom v ponuke sú až štyri
rozdielne energetické štandardy. Každá voľba a odporúčanie
zodpovedá inému typu domu – postaviť tak možno pasívny,
nízkoenergetický, energeticky úsporný dom alebo energeticky
hospodárny dom v energetickej triede od A po C.
Od podlahy až po strechu
Okrem tvárnic rôznej hrúbky použiteľných na výstavbu obvodových či vnútorných priečok sú v sortimente YTONG i ďalšie
60
http://stavebnehmoty.eu
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
VÝSTAVA ABC STAVEBNÍCTVA – ZÁHRADA V PREŠOVE
Stavbársku a záhradkársku sezónu na východe Slovenska otvorila najväčšia regionálna výstava ABC
stavebníctva – Záhrada. Už 19. ročník sa uskutočnil v dňoch 23.–25. marca 2011 v Mestskej hale v Prešove.
Široký sortiment výrobkov a služieb prišlo prezentovať 160 vystavovateľov z Nemecka, Rakúska, Poľska,
Maďarska, Čiech a celého Slovenska. Ako tradične organizátorom tohto podujatia bol pán Róbert Šalata
z agentúry Bocatius.
Na výstave bola pripravená aj ochutnávka devätnásť metrov
dlhého šarišského koláča, v ktorom si niekoľko šťastlivcov
mohlo nájsť zapečenú finančnú výhru v podobe dvadsať euro-
Stavebná časť výstavy bola zameraná predovšetkým na úspory
a racionálne využívanie energií. Preto tu nechýbali výrobcovia
zatepľovacích materiálov, novinky z oblasti vykurovania, technológie na výrobu tepla z alternatívnych a obnoviteľných zdrojov
energií. Prvýkrát sa predstavila česká firma s lismi a kotlami
na peletky. Bohatá bola ponuka komplexných systémov oplotenia, ale aj stolárskych výrobkov, okien, dverí a schodísk. Úplnou
novinkou je technológia decopierre, ktorou sa dá pretvoriť fasáda, plot, múr alebo interiér domu o krásu kameňa. V expozíciách
viek. Pre malých stavebníkov bola určená výstava stavebnice
LEGO. Deti mohli tešiť na desaťmetrovú plne funkčnú železnicu
z Lega a množstvo zaujímavých modelov.
boli prezentované aj murovacie materiály, čistiarne odpadových
vôd, biokrby, strešné krytiny, kamenárske výrobky či vybavenie
domov a domácností.
Predzvesťou jari je široká ponuka záhradníckeho materiálu,
ovocných a okrasných stromčekov, kvetov, priesad a semien
zeleniny. Každý deň pracovníci Slovenského zväzu záhradkárov
poskytovali poradenstvo a organizovali súťaže vo viazaní kvetov a veľkonočných dekorácií. Zaujímavou bola aj prezentácia
včelárov.
www.tzbportal.sk/stavebnictvo
61
STAVEBNÉ HMOTY 3/2011
informácie pre inzerentov
V prípade, že sa rozhodnete inzerovať v našom časopise, môžete tak urobiť v nasledovných formátoch:
Cenník inzercie Vám zašle redakcia na vyžiadanie. Mimo Vami objednanej plošnej inzercie dohodou radi uverejníme aj Vaše odborné
články. Fakturácia na základe Vašej objednávky po vyjdení každého čísla so 14-dennou lehotou splatnosti. Storno poplatky: 15 %
pred uzávierkou, 50 % po uzávierke. Storno je možné len písomne! Grafické stvárnenie (podklady) doručí firma najneskôr 2 týždne
pred uzávierkou čísla na každé číslo: elektronickou formou – dodá na CD alebo podklady pošle mailom na adresu: [email protected]
texty: WORD, obrazová dokumentácia: formát: *pdf, *jpg, rozlíšenie minimálne 300 dpi., farebnosť: CMYK
OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO R. 2011
Týmto si u Vás objednávame celoročné predplatné časopisu:
počet kusov: .............
počet kusov: ...........
počet kusov: .............
počet kusov: ...........
Firma: .......................................................................................................................................................................................................................
Sídlo firmy – fakturačná adresa: ......................................................................................... PSČ: ........................................................................
IČO: ..................................................... IČ DPH: ................................................................... Tel.: .........................................................................
Kontaktná osoba: ............................................................................................. Tel. / Mobil: .................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................................................................................................................
Časopis zasielajte na adresu (ak nie je totožná so sídlom firmy): .......................................................................................................................
Dátum: ..........................................................................
Pečiatka – podpis
Ročné predplatné 15 € s DPH, predplatné katalógu Strojník mechanik je 7,5 € s DPH.
Objednávkový lístok zašlite na adresu: V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o., Školská 23, 040 11 Košice
Tel.: +421 - 55 - 678 28 08, fax: +421 - 55 - 729 64 64, mobil: +421 - 905 590 594, e-mail: [email protected]
Baumit Star
Zatepľovacie
systémy
Baumit – kompetentný partner pre zatepľovanie bytových domov
Obnova bytového fondu potrebuje expertov. Vďaka kompetencii a dlhoročným skúsenostiam
v oblasti obnovy bytových domov je Baumit expertom na termickú sanáciu panelových domov.
Okrem technicky dokonalých a inovatívnych zatepľovacích systémov ponúka Baumit investorom
komplexné profesionálne riešenia. Baumit vám pomôže pri plánovaní, financovaní a úspešnej realizácii
vašich projektov zatepľovania. Partnerské realizačné firmy sú zárukou hladkého priebehu vášho projektu.
So zatepľovacími systémami Baumit môžete ušetriť až 50 % nákladov na vykurovanie a prispieť
k výraznému zníženiu emisií CO2, čím chránite životné prostredie. Zatepľovacie systémy Baumit
vám ponúkajú slobodný výber aj pri rozhodovaní o vonkajšom vzhľade vašej fasády.
Vyberte si z 200 farebných odtieňov kolekcie Baumit Colours of more emotion.
So zatepľovacím systémom Baumit Star idete na istotu. V tomto perfektne zosúladenom
systéme je obsiahnuté komplexné know-how zatepľovania.
Baumit Star – spoľahlivosť na najvyššej úrovni!
Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 041/507 66 51
Myšlienky s budúcnosťou.
DOM, KTORÝ VYHREJETE VLASTNÝM TELOM
DOMY ZO SYSTÉMU YTONG MAJÚ VÝNIMOČNÉ VLASTNOSTI
Ytong Lambda pre úsporné domy, Ytong Theta pre nízkoenergetické domy bez zateplenia, alebo
bezkonkurenčné riešenie Ytong Multipor pre pasívne domy, ktoré vyhrejete vlastným telom.
www.ytong.sk
TEPLO JE ŽIVOT
Download

Stavebné hmoty č. 3/2011