I N F O R M A Č N Ý B U L L E T I N S P O LO Č N O S T I P S S TAV B Y
Poľnohospodárska 32–34 A, Bratislava
ZIMA 2013 | 3. ROČNÍK
• Tepelné izolanty na obnovu domov a budov
• Financovanie obnovy a zateplenia
• BOZP nad rámec zákona
zima 2013
OBSAH
Na úvod
3
Obnova BD Poľnohospodárska 32–34A, Bratislava4
Na slovíčko
7
Financovanie obnovy a zateplenia
8
BOZP nad rámec slovenskej legislatívy
10
Konferencia KOBD 2013
11
Tepelné izolanty na obnovu domov a budov
12
PS Filantropia
15
Obyvateľom domu spríjemňuje bývanie okolitá zeleň.
Obnovený bytový dom
Andreja Mráza 1 – 3, Bratislava
Bytový dom sa nachádza na jednom z najstarších bratislavských
sídlisk. Obklopuje ho vzrastlá zeleň a leží v bezprostrednej
blízkosti parku. Obyvatelia domu sa rozhodli pre rozsiahlu
obnovu, ktorá zahŕňala zateplenie strechy, obvodového plášťa
a stropov prízemia, obnovu balkónov a lodžií, vybúranie vrstiev
podláh a ich nahradenie novými, montáž nového zábradlia
vrátane výplní a výmenu výťahov a TZB.
Čisto prevedený obvodový plášť v pestrých farbách.
2
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
zima 2013
NA ÚVOD
OBNOVA BUDOV ZIMA 2013
Informačný bulletin spoločnosti
PS STAVBY, s. r. o.
Vydáva:
PS STAVBY, s. r. o.
Letná 5
831 03 Bratislava
tel: 02/45 64 05 92
fax: 02/45 64 05 93
e-mail: [email protected]
web: www.psstavby.sk
Grafická úprava:
Goodwind, s. r. o.
[email protected]
Milí priatelia, kolegovia, čitatelia,
koniec roka sa už tradične nesie v znamení odborných konferencií, stretnutí a diskusií. Situácia v stavebníctve vo všeobecnosti nie je priaznivá, no po rokoch prázdneho bedákania prichádza konečne čas pomenúvania ozajstných neuralgických bodov odvetvia. Je fakt, že každý segment v stavebníctve má určité
špecifiká, no tie podstatné neduhy sú spoločné pre všetkých a týka sa to tak výstavby diaľnic, pozemného staviteľstva, ako i obnovy bytových domov. Najviac
rezonujúcimi témami sú podcenenie prípravy projektovej dokumentácie diela a
problematické financovanie. A ako sa tieto témy týkajú oblasti nášho spoločného
pôsobiska, teda obnovy bytových domov? Jedným slovom: Zásadne! Nedostatočný dôraz na prípravu projektu ako celku, výber projektanta len na základe najnižšej ceny, minimalizácia rozsahu dokumentácie, to sú faktory, ktoré predznačujú ďalšie komplikácie v celom procese výstavby. Nekvalitné podklady pre súťaž
znamenajú väčší priestor pre špekulantov a netransparentné postupy tendrovania stavebných firiem. Tento fenomén dospel až do štádia, keď stavby začínajú
ohrozovať zdravie a životy samotných stavbárov a občanov (príkladom je diaľničný úsek pri obci Kurimany alebo komplex 3Nity v Bratislave).
Financovanie je možno ešte zásadnejšia téma, lebo všetci dobre vieme, že peniaze sú hneď na prvom mieste. Vývoj za posledné roky dospel do štádia, keď sa
bez prispenia eurofondov či rôznych dotácií a štátnych podpôr v podstate nič nepostaví. V našom segmente obnovy bytových domov je takýmto javom najmä obrovský dopyt po zvýhodnených úveroch zo zdrojov ŠFRB, ktorý značne prevyšuje
možnosti samotnej inštitúcie, čo spôsobuje stagnáciu trhu, pričom potreba obnovy je z roka na rok zásadnejšia.
Pretože sa problémy začínajú pomenúvať, pevne verím, že začína i obdobie
zmien. Prajem vám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych. Šťastné a veselé.
Miloš Milanovič,
riaditeľ PS STAVBY, s. r. o.
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
3
prípadová štúdia
zima 2013
OBNOVA BD POĽNOHOSPODÁRSKA 32–34A, BRATISLAVA
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Typ konštrukcie domu
Výber zhotoviteľa:
august 2012
Získanie financií:
marec 2013
Začiatok stavby:
január 2013
Ide o radový bytový dom v stavebnej sústave P 1.14 BA,
južnou stranou na dilatačnú škáru spojený so susedným
objektom Poľnohospodárska 34B. Pozdĺžnou osou je orientovaný v smere západ – východ. Dom má 2 vstupy na každej
pozdĺžnej fasáde. Výstavba bytového domu bola ukončená
v roku 1983. Bytový dom má 8 + 1 nadzemných podlaží, nie
je podpivničený, má tri schodiská a 48 bytových jednotiek.
Vstupné podlažie je riešené ako technické podlažie s vodorovnými rozvodmi energií. Sú v ňom situované vstupy,
pivnice a ostatné spoločné priestory. Ostatné podlažia sú
obytné. Komunikačné jadro vstupného podlažia tvorí zádverie, dvojramenné schodisko a osobný výťah.
Obvodový plášť je predsadený, sendvičový, tvorí ho vnútorná nosná betónová vrstva hrúbky 150 mm, tepelnoizolačná vrstva hrúbky 80 mm a vonkajšia ochranná betónová
membrána hrúbky 70 mm. Lodžiové obvodové steny hrúbky 300 mm sú vrstvené sendvičové panely, zábradlie tvoria
oceľové rámy s kovovými výplňami. Strecha BD je plochá,
s vnútornými odpadmi a s vystupujúcimi strojovňami výťahov. Hydroizoláciu tvorili natavované asfaltované pásy.
Odovzdanie diela:
august 2013
Stav bytového domu pred obnovou
Dom:
Bytový dom Poľnohospodárska 32–34A,
Bratislava
Projektant:
Ing. Anna Halčinová,
Rajecká 4, 821 07 Bratislava
Investor:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Poľnohospodárska 32–34A, Bratislava
v zastúpení: SBD Bratislava II,
Strojnícka 8, 827 01 Bratislava
Stavebný dozor:
Ing. Ivan Želinský,
Ing. Vendelín Sedláček
Dodávateľ:
PS STAVBY, s. r. o.
Cena projektu:
455 000 € vrátane DPH
HARMONOGRAM
Odovzdanie projektu: január 2012
SPÔSOB FINANCOVANIA
ŠFRB:
80 %
Vlastné zdroje:
20 %
ZÁKLADNÝ ROZSAH OBNOVY
Zateplenie obvodového plášťa a lodžií
Zateplenie a hydroizolácia strechy modifikovanými pásmi
Zateplenie stropov 1. NP vo vstupoch
Obnova stien, osvetlenia a dlažieb vo vstupoch
Dodávka a montáž vstupných hliníkových brán, vrátane systému DEK a obojstranných poštových schránok
Dodávka a montáž schodiskových a pivničných plastových okien
Výmena stúpacích rozvodov studenej vody, teplej vody
a cirkulácie, odpadovej kanalizácie, plynu a ležatých rozvodov
studenej vody, teplej vody a cirkulácie
Dodávka a montáž nových výťahov
Do konštrukcie obvodového plášťa zatekalo trhlinami
v obvodovom plášti. Intenzita zatekania bola ovplyvnená
orientáciou podľa svetových strán, prevládajúceho smeru vetra a výškou nad terénom. Hlavnou príčinou zatekania
škárami stykov medzi panelmi bol zostarnutý tesniaci tmel,
trhliny v ňom a trhliny v stykoch jednotlivých dielcov. Vlhkosť obvodového plášťa bola zvýšená zatekaním strešného
plášťa. Uvedené zatekanie, niekedy z bytu ani neviditeľné,
spôsobovalo nekontrolovateľnú koróziu kotevných prvkov
obvodového plášťa. Železobetónové konštrukcie lodžií boli
rokmi zdegradované. Miestami boli na lodžiách odlúpené
časti betónu až po úroveň obnaženia výstuže. Plochá strecha bola z hľadiska dnešných technických požiadaviek celkom nevyhovujúca. Išlo o plochú strechu bez spádu a bez
zateplenia. Hydroizolačnú funkciu tvorili natavované asfaltované pásy, ktoré poznačil zub času.
Tepelné úniky spôsobovali aj drevené okná v pivniciach
a na schodisku. Presklenie vstupov nevyhovovalo požiadavkám na energetickú hospodárnosť. Pôvodné výplne
Bleskozvod
Inštalácia búdok pre dažďovníky a netopiere
POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE
Opláštenie – vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
weber.therm exclusive s použitím fasádnych izolačných dosiek
z minerálnej vlny Rockwool, Nobasil
Strecha – hydroizolácia a zateplenie strechy tepelnou izoláciou
EPS 100S a nová vrstva hydroizolácie z modifikovaných pásov
Vstupné hliníkové brány z profilov HEROAL 065 s prerušeným
tepelným mostom zasklené bezpečnostným dvojsklom
Okná – plastové okná Slovaktual BASIC s 5-komorovým profilom s izolačným dvojsklom K = 1,1, s dorazovým a stredovým
tesnením
Osobné výťahy Mezolift TOV 300 s automatickými dverami – 3 ks
4
Pôvodný stav bytového domu.
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
zima 2013
prípadová štúdia
Stav bytového domu po obnove.
Opis obnovy bytového domu
otvorov okrem toho nespĺňali ani estetické a bezpečnostné kritéria.
V zlom technickom stave sa nachádzali aj rozvody studenej vody, teplej vody a cirkulácie, rozvody odpadovej
kanalizácie a rozvody plynu. Výťahy boli v pôvodnom stave. Značné finančné prostriedky boli vynakladané na časté opravy. Rovnako nespĺňali estetické kritériá a časom ani
bezpečnostné pravidlá a platné technické normy.
Na základe uvedených skutočností, finančných možností
BD a z hľadiska neustále sa zvyšujúcich nárokov na energetickú hospodárnosť bolo najakútnejšie potrebné riešiť tieto
problémy:
• vysoká energetická náročnosť objektu v spojení s rastúcimi cenami energií
• zatekanie v rôznych častiach objektu, vrátane strechy
• systémová porucha obvodového plášťa
• zlý technický stav rozvodov vody, kanalizácie a plynu
• zlý technický stav výťahov
Pri návrhu obnovy bytového domu sa postupovalo tak,
aby boli splnené nielen technické požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, ale aj finančný limit bytového
domu. Cieľom úprav bolo odstránenie existujúcich nedostatkov, zníženie energetickej náročnosti objektu a celkové
zvýšenie kvality a komfortu bývania.
Nosnou časťou projektu bolo zateplenie obvodového
plášťa a lodžií, ktorému predchádzalo kompletné odstránenie všetkých nefunkčných prvkov, kontrola súdržnosti
a pevnosti omietky. Zateplenie sa realizovalo kontaktným
systémom weber.therm exclusive s použitím fasádnych izolačných dosiek z minerálnej vlny Nobasil a Rockwool na požiarne úseky s povrchovou úpravou silikónovou omietkou
s ryhovanou štruktúrou a hrúbkou zrna 2 mm. Fasáda zaujme aj farebnosťou a grafickými prvkami.
Strecha prešla opravou podkladu, zateplením tepelnou
izoláciou EPS 100S v dvoch vrstvách hrúbky 60 mm a zrea­
Poškodená pôvodná keramická dlažba vo vstupnom priestore.
Nová vstupná brána do objektu.
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
5
prípadová štúdia
zima 2013
lizovaním novej vrstvy hydroizolácie z natavených modifikovaných pásov. S danými prácami súvisela aj dodávka
a montáž nových oplechovaní atiky. Na streche bola osadená nová mrežová sústava bleskozvodu. Počas obnovy domu
sa vykonali všetky potrebné klampiarske práce, ako aj inštalácia nových zvodov bleskozvodu.
Vyšší komfort bývania bol dosiahnutý aj zateplením podhľadov vo vstupoch a inštaláciou kazetového podhľadu. Zároveň boli zrealizované aj nové maľby stien s aplikáciou olejového náteru do výšky 1,4 m a nové dlažby vo vstupoch.
Nové je aj energeticky úspornejšie osvetlenie vstupných
priestorov vyhovujúce aj dizajnovým kritériám.
Pôvodné oceľové vstupné zasklené steny bytového domu
boli nahradené za nové hliníkové vstupné brány s prerušeným tepelným mostom a výplňou z bezpečnostného dvojskla. Súčasťou sú aj obojstranné poštové schránky. Bezpečnosť domu zvýšila inštalácia systému DEK, ktorý obmedzuje
vstup cudzích ľudí do domu. Súčasťou stavebných prác
bola aj výmena dosiaľ nevymenených pôvodných okenných
konštrukcií za nové plastové okná s izolačným dvojsklom
v priestoroch pivníc a schodísk s vyhovujúcimi tepelno-izolačnými parametrami. Súčasťou výmeny bola aj demontáž
starých a osadenie nových vnútorných aj vonkajších parapetov.
Pri rekonštrukcii rozvodov TZB boli použité jedny z najnovších technologických riešení a materiálov. Výmena pôvodných oceľových pozinkovaných potrubí vody bola realizovaná z materiálu plast-hliník príslušných dimenzií. Nové
rozvody zabezpečujú dodávku kvalitnejšej vody. Pôvodné
stúpacie oceľové rozvody plynu boli nahradené medeným
potrubím určeným na rozvod plynných médií. Stúpacie odpadové potrubie kanalizácie bolo vymenené za potrubie
PP HT. Pôvodný ležatý rozvod studenej vody bol nahradený novým plastovým a oceľovým pozinkovaným potrubím.
Pôvodné výťahy nevyhovujúce estetickým no najmä bezpečnostným parametrom boli vymenené za nové elektrické
lanové výťahy typu Mezolift OTV 300/1,0 s automatickými
dverami, nosnosťou 300 kg a komfortnejším ovládaním. Výťahy sú umiestnené v pôvodných výťahových šachtách a sú
vybavené zariadením umožňujúcim obojstrannú hlasovú
komunikáciu so stálou vyslobodzovacou službou.
Súčasťou prác bola aj inštalácia hniezdnych búdok pre
dažďovníky a náhradných úkrytov pre netopiere na severnej štítovej stene a výťahových šachtách ako kompenzácia
za stratené hniezdiská chráneným druhom živočíchov a ich
biotopov, ktoré po zateplení bytového domu budú neprístupné. Búdky boli osadené podľa doporučení BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) v rámci celoslovenského projektu na záchranu dažďovníkov a netopierov
v budovách, ktorý podporuje Európska komisia a Ministerstvo životného prostredia SR v rámci programu LIFE+.
Všetky práce sa uskutočnili s dôrazom na zachovanie
okolitého prostredia a pôvodnej zelene, ktorá výrazne prispieva k celkovému pozitívnemu dojmu v tejto obytnej zóne.
Výsledok obnovy bytového domu
Obnova bytového domu prináša energetické úspory,
zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok, lepšiu tepelnú pohodu, vyšších komfort a bezpečnosť bývania. Zároveň predĺžila životnosť budovy a zvýšila jej trhovú hodnotu.
 Ing. Oľga Dianišková
Takto vyzerá bytový dom po obnove.
6
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
rozhovor
zima 2013
NA SLOVÍČKO…
Bytový dom z roku 1983 postavený v stavebnej sústave
P 1.14 BA bol v pôvodnom stave. Nespĺňal kritéria
energetické ani estetické. O dôvodoch obnovy sme
sa porozprávali s Elenou Arnaudovou, zástupkyňou
vlastníkov bytov bytového domu Poľnohospodárska
32 – 34 A v Bratislave.
→ Prečo ste sa rozhodli pre obnovu?
Náš dom má 30 rokov. Rekonštrukciu sme robili z dôvodu výrazného
opotrebovania domu a starostí, ktoré
to spôsobovalo.
→ Čo tvorilo podstatu obnovy
bytového domu?
nancovanie. Rozhodli sme sa na základe najlepšej finančnej ponuky a ponuky prác. Pred finálnym rozhodnutím
sme boli pozrieť aj zrealizované stavby. Zavážil osobný rozhovor pri prezentácii a prístup zamestnancov vašej
firmy.
→ Ako hodnotíte priebeh realizácie?
Kompletná rekonštrukcia: stúpačky, výťahy, obvodový plášť, interiér,
okná, dvere, strecha.
Boli sme maximálne spokojní. Malé
zanedbateľné problémy boli zo strany
subdodávateľov.
→ Ako ste vyriešili financovanie
projektu?
→ Vyskytli sa nejaké závažné
problémy alebo niečo, čo vás
prekvapilo?
Obnovu sme financovali úverom zo
ŠFRB, 20 % ceny projektu sme mali na
fonde opráv.
→ Ako prebiehalo rozhodovanie
o tom, či sa do obnovy pustíte a v akej
miere?
Rekonštrukciu sme pripravovali dlhodobo, ale nebol dostatok vôle zo
strany vlastníkov. Na začiatku roka
2011 sa ale vlastníci dohodli, rozhodli a jednomyseľne schválili komplexnú
rekonštrukciu bytového domu.
→ Na základe čoho ste sa rozhodli
oslovovať realizačné spoločnosti?
Koľko ste ich oslovili a v koľkých
kolách ste zužovali výber? Aké kritériá
ste zvolili pri konečnom výbere
zhotoviteľa? Spomedzi koľkých firiem
ste vyberali? Čo zavážilo najviac
v prospech PS STAVIEB?
Vyberali sme si zo 6 firiem v dvoch
kolách. Kritéria boli: komplexnosť a fi-
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
Vyskytol sa jediný problém: oplechovanie lodžií kopírovalo pôvodné línie lodžiových dosiek. Tieto nerovnosti sa po demontáži lešenia zvýraznili,
no PS STAVBY sa zachovali seriózne
a estetické nedostatky vyriešili včas
a komplexne.
→ Ktoré mechanizmy kontroly
kvality ste využívali?
Kvalitu prác sme riešili a prehodnocovali cez stavebný dozor. Preto
sme ho angažovali, aby strážil kvalitu,
a tým aj financie. Bol výborný.
→ Podarilo sa dodržať plánovaný
rozpočet a harmonogram?
Práve vďaka práci stavebného dozoru sa podarilo dodržať výšku čerpania
financií na celej stavbe aj jednotlivo.
→ Čo bolo na celom projekte
najnáročnejšie?
Bolo ťažké ulahodiť obyvateľom
domu, aby vydržali a aby spolupracovali. Hlavne pri rekonštrukcii rozvodov, lebo tam sa zasahovalo do každého bytu.
→ Čo by ste poradili tým, ktorí sa
o obnove domu ešte len rozhodujú?
Na čo by si mali dať pozor?
Moja rada: mať dobrých, férových
projektantov, ako realizátora firmu PS
STAVBY a hlavne dobrý a zodpovedný
stavebný dozor. To je alfa a omega celkového úspechu.
→ Aká bola a je vaša predstava
o úsporách energií a teda aj financií,
ktoré obnovou získate? Aká je odhadovaná návratnosť celého projektu?
Úsporu uvidíme po vykurovacej sezóne. Návratnosť je predpokladaná po
uplynutí 5 rokov.
Férový projektant,
kvalitný realizátor
a zodpovedný stavebný
dozor – to je alfa
a omega úspechu.
→ Máte naplánované ďalšie práce
na obnove domu?
V dome nám zostalo doriešiť vnútorné osvetlenie na schodištiach.
→ Aké sú postrehy spoluvlastníkov
bytov o priebehu prác ako aj
o celkovom konečnom efekte?
V globále sú obyvatelia spokojní. Je
tu 48 bytov a, veru, každému neulahodíte.
→ Zhodnoťte, prosím, celkovú
spoluprácu so spoločnosťou
PS STAVBY.
K práci spoločnosti PS STAVBY nie sú
žiadne pripomienky. Zo strany firmy
bola vynaložená maximálna snaha,
profesionalita a zodpovednosť týkajúca sa práce, ktorú vykonávali.
 Ing. Tatiana Malá
7
trendy a inšpirácie
zima 2013
FINANCOVANIE OBNOVY A ZATEPLENIA
Limitujúcim faktorom obnovy bytového domu sú
financie. Nie vždy sú k dispozícii vlastné zdroje
v dostatočnej výške. Preto väčšina vlastníkov hľadá
ďalšie možnosti financovania revitalizácie domu.
Pre realizáciu obnovy a zateplenia bytových domov existujú rôzne formy financovania. Je dôležité si uvedomiť, že
získanie akéhokoľvek zvýhodneného financovania si vyžaduje osobitný postup pri podávaní žiadosti, keď je presne definovaný rozsah podkladov a podmienky poskytnutia
zvýhodneného financovania. Taktiež výber optimálneho komerčného úveru si vyžaduje aktuálnu analýzu finančného
trhu a ponúk od konkrétnych finančných inštitúcii. Sme pripravení pomôcť vám získať potrebné finančné prostriedky
na plánovanú obnovu a zateplenie vášho bytového domu.
Pri financovaní zateplenia (či obnovy) bytových domov
existujú 3 základné zdroje financovania s týmito možnosťami:
VLASTNÉ ZDROJE
Vlastné zdroje vlastníkov bytov a nebytových priestorov získané buď nasporením vo fonde prevádzky, údržby
a opráv alebo jednorazovým navýšením platby do fondu
opráv. V podmienkach slovenských bytových domov sú tieto zdroje zvyčajne nedostatočné, preto je nutné zabezpečiť
financovanie aj z cudzích zdrojov, či už štátnych alebo komerčných.
ŠTÁTNE ZDROJE
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Dotácie na odstraňovanie systémových porúch
Pri obnove (zatepľovaní) bytového domu so systémovou
poruchou je možné využiť štátne zdroje financovania, napr.
nenávratnú dotáciu na odstraňovanie systémových porúch.
Podmienky poskytnutia dotácie:
• systémová porucha bytového domu musí spĺňať kritériá systémových porúch podľa prílohy č. 1 Zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciá ch na rozvoj bývania
a o sociál­nom bývaní,
• spôsob jej odstránenia musí zodpovedať povinnému
spôsobu odstránenia poruchy podľa rovnakej prílohy.
Dotácie sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu. Pri splnení podmienok pre systémové poruchy je možné
získať dotáciu do výšky 70 % oprávnených nákladov. Pri odstraňovaní dvoch a viac systémových porúch na jednom bytovom dome sa výška dotácie určí ako súčet dotácií na jednotlivé systémové poruchy.
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)
Prehľad podpôr pre obnovu bytových domov v roku 2014
Zateplenie bytového domu (skolaudovaného do 31. 12. 2001)
Podpora sa poskytuje na zateplenie bytových domov, t. j.
na stavebné úpravy, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej
ochrany – zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní bytového domu.
8
Podmienky poskytnutia podpory:
• úroková sadzba 1,5 %,
• maximálna výške 85 € na m2 zatepľovanej plochy bytového domu,
• lehota splatnosti max. 20 rokov,
• podpora vo výške 75 % z celkovej obstarávacej ceny na
zateplenie bytového domu.
Odstránenie systémovej poruchy bytového domu
Podpora sa poskytuje na odstránenie systémových porúch bytových domov, ak je systémová porucha uvedená
v Zozname systémových porúch bytového domu podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 150/2013 Z. z. Podporu na odstránenie systémovej poruchy možno poskytnúť za nasledovných
podmienok:
• existenciu systémovej poruchy preukáže odborný posudok vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom,
• na stavbu bude spracovaný evidenčný list systémovej
poruchy,
• na stavbe sa budú realizovať minimálne činnosti uvedené v prílohe č. 2 k zákonu č. 150/2013 Z. z. (Povinný
spôsob odstránenia poruchy).
Podmienky poskytnutia podpory:
• úroková sadzba 1 %,
• maximálna výška 70 € na m2 podlahovej plochy bytu
(minimálne však 30 € na m2 PP bytu),
• lehota splatnosti do 20 rokov,
• podpora vo výške 75 % z celkovej obstarávacej ceny.
Výmena alebo modernizácia výťahu
Podpora sa poskytuje na modernizáciu bytového domu,
s účelom vymeniť alebo modernizovať výťah s preukázaním
zhody určeného výrobku.
Podmienky poskytnutia podpory:
•
•
•
•
úroková sadzba 1 %,
maximálna výška 32 500 € na výťah,
lehota splatnosti do 20 rokov,
podpora vo výške 75 % z celkovej obstarávacej ceny.
Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie,
vody a tepla v bytovom dome
Podpora sa poskytuje na modernizáciu bytového domu,
s účelom vymeniť spoločné rozvody plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome.
Podmienky poskytnutia podpory:
• úroková sadzba 0,5 %,
• maximálna výška 70 € na m2 podlahovej plochy bytu
(minimálne však 30 € na m2 PP bytu),
• lehota splatnosti do 20 rokov,
• podpora vo výške 75 % z celkovej obstarávacej ceny.
Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov
v bytovom dome
Podpora sa poskytuje na modernizáciu bytového domu,
formou stavebných úprav spoločných častí bytového domu
a spoločných zariadení bytového domu tak, aby bol možný
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
trendy a inšpirácie
zima 2013
prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu.
Podmienky poskytnutia podpory:
• úroková sadzba 1 %,
• maximálna výška 110 € na m2 podlahovej plochy bytu
(minimálne však 30 € na m2 PP bytu),
• lehota splatnosti do 20 rokov,
• podpora vo výške 75 % z celkovej obstarávacej ceny.
Iná modernizácia bytového domu
Podpora sa poskytuje na modernizáciu bytového domu,
mimo už uvedených foriem modernizácie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu. Podporu na modernizáciu bytového domu nemožno poskytnúť na zriadenie novej kotolne.
Podmienky poskytnutia podpory:
•
•
•
•
úroková sadzba 3 %,
maximálna výška 90 € na m2 podlahovej plochy bytu,
lehota splatnosti do 20 rokov,
podpora vo výške 75 % z celkovej obstarávacej ceny.
Úroková sadzba pri kombinácii jednotlivých typov obnov
bytových domov
V prípade kombinácie uvedených typov obnov na jednom
bytovom dome platia nasledovné pravidlá:
• Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú dva z typov obnov
BD, určí sa pre poskytnutý úver spoločná úroková sadz­
ba, a to vo výške nižšej z hodnôt ročnej úrokovej sadzby.
• Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú 3 a viac typov
obnov BD, určí sa pre poskytnutý úver spoločná úroková
sadzba, vo výške najnižšej z hodnôt ročnej úrokovej sadzby z vybraných typov zníženej o 0,5 %.
Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB)
Úver na obnovu bytového fondu
SZRB poskytuje priamy úver na obnovu bytového fondu
pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
zastúpených správcom bytového domu. Cieľom podpory je
umožniť spoločenstvám vlastníkov a vlastníkom bytov a nebytových priestorov zjednodušený prístup k úverovým prostriedkom a podporiť obnovu bytového fondu. Z úveru možno financovať až 100 % projektových nákladov zameraných
na obnovu bytového domu, najmä modernizáciu a rekonštrukciu spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytových domov.
Podmienky poskytnutia úveru:
• minimálna výška úveru 16 500 € na bytový objekt, maximálna výška je 13 500 € na bytovú jednotku,
• maximálna doba splatnosti úveru je do 15 rokov.
Kvalitne vykonané zateplenie má ekonomický aj estetický prínos.
byt 235 € a súčasne jeho max. výška 10 000 €,
• lehota platnosti bankovej záruky pri zlepšení energetickej hospodárnosti bytového domu až do 20 rokov.
KOMERČNÉ ZDROJE
Stavebné sporenie
Stavebné sporiteľne majú produkty na obnovu a rekonštrukciu bytových domov i samostatných bytových jednotiek. K výhodným podmienkam a okamžitému čerpaniu finančných prostriedkov sa klient môže dostať okamžite aj
bez predchádzajúceho sporenia. Navyše je možné získať aj
štátnu prémiu pre spoločenstvá vlastníkov bytov.
Bankové úvery
V pestrej ponuke úverových produktov bánk je možnosť
rýchlejšie získať úver a v niektorých prípadoch aj výhodnejšiu formu ručenia.
Program SLOVSEFF a MUNSEFF
Ide o úverové linky Európskej banky pre obnovu a rozvoj
a Ministerstva hospodárstva SR. Ich cieľom je podpora rozvoja energetickej efektívnosti budov.
Program SlovSEFF, určený na modernizáciu bytového
fondu, zvyšovanie energetickej efektívnosti v priemyselnom sektore a podporu obnoviteľných zdrojov, má v súčasnosti financie takmer vyčerpané, EBRD však hľadá ďalšie
zdroje financovania, aby mohla táto kreditná linka pokračovať.
Program MunSEFF je zameraný na podporu energetickej efektívnosti municipalít a od roku 2013 taktiež
bytového fondu. Spoločenstvá vlastníkov bytov a vlastníci
prostredníctvom správcu môžu vďaka programu MunSEFF
získať nenávratný grant vo výške 10 – 15 % zo sumy úveru
poskytnutého zo zdrojov EBRD. Podmienkou získania grantu je podiel usporenej energie vo výške 30 % oproti pôvodnému stavu, ktorý je potrebné realizáciou projektu dosiahnuť. Výška grantu je závislá od počtu opatrení, ktoré
plánuje bytový dom realizovať. Prostredníkom pre tok týchto peňazí sú komerčné banky (VÚB). Žiadateľom je poskytovaná bezplatná technická podpora vo forme zjednodušených energetických auditov, plánu racionálneho využitia
energie a asistencie pri podávaní žiadostí o úver zo strany
konzultanta projektu.
 Ing. Silvia Barcziová
Program štátnej podpory obnovy bytového fondu formou
poskytovania bankových záruk za úvery
Účelom podpory je vytvorenie podmienok na obnovu bytového fondu. Podpora sa realizuje formou poskytovania
bankovej záruky za úver žiadateľa, ktorý nedisponuje prostriedkami v potrebnom rozsahu:
• bankovú záruku je možné poskytnúť do výšky 100 %
istiny úveru,
• podmienkou poskytnutia je min. výška úveru na jeden
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
9
bezpečnosť pri práci
zima 2013
BOZP V SPOLOČNOSTI PS STAVBY
NAD RÁMEC SLOVENSKEJ LEGISLATÍVY
Keď sa pri školení spýta bezpečnostný technik, resp. autorizovaný bezpečnostný technik, čo si účastníci školenia
predstavujú pod pojmom bezpečnosť práce, prvé tri veci,
ktoré ich napadnú a zo seba vyhŕknu, sú: prilby, testy na
alkohol a školenia. Áno, tie „nudné“ školenia, na ktorých školiteľ rozpráva o tlakových nádobách v predajni
optiky alebo o vysokozdvižných vozíkoch v kancelárii
plnej „IT-čkárov“, ktorý si ako-tak matne spomínajú, že
toto slovo už nahadzovali do nejakého bezpečnostného
softvéru, ale inak si ho konkrétnejšie predstaviť nevedia.
Koncept BOZP s rešpektom
Nemusí to byť tak. Potrebné je, aby sa problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) poňala správne,
prakticky, výstižne a rozumne. A vtedy je to téma zaujímavá a prospešná aj pre zamestnávateľa aj pre zamestnancov
a získa si rešpekt. Tak ako je to v spoločnosti PS STAVBY.
V tejto organizácii sa problematika BOZP rieši na úrovni vyspelých krajín Európskej únie, a to „safety first“. BOZP je zahrnutá vo všetkých činnostiach, ktoré sa v spoločnosti vykonávajú, a to od školení, cez nákup a prideľovanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), riešenie pracovných úrazov až po samotné výkony kontrolných činností
na pracoviskách a stavbách spoločnosti.
definícia pojmov
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú
pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie
zamestnancov zamestnávateľa, zamestnancov dodávateľov (zmluvných strán) a návštevníkov, zdržiavajúcich sa s vedomím zamestnávateľa v jeho priestoroch
a na jeho pracoviskách.
Bezpečnosť práce vyjadruje stav pracoviska, ktorý poskytuje vysokú mieru istoty, že pri dodržiavaní pravidiel (bezpečnostných predpisov, technologických
a pracovných postupov) platných pre príslušné pracovisko a pracovný proces a bez pôsobenia nepredvídateľných vonkajších vplyvov, bude vylúčená alebo
znížená možnosť ohrozenia života a zdravia osôb, poškodenia alebo zničenia hospodárskych hodnôt.
Nad rámec legislatívy
Ak by sme chceli prejsť konkrétnymi oblasťami, ktoré sa
riešia z hľadiska BOZP v rámci spoločnosti, a to v zmysle
platnej legislatívy, dostaneme sa vždy nad jej rozsah:
• Školenia BOZP a Ochrany pred požiarmi sa v zmysle platnej legislatívy vykonávajú v intervale 1 × za 2 roky, resp. 24
mesiacov, avšak spoločnosť PS STAVBY vykonáva školenie
BOZP pre stavbyvedúcich v intervale 1 × za 12 mesiacov.
• Spoločnosť PS STAVBY pokrýva stavebné práce aj dodávateľmi a zmluvnými partnermi, ktorí ako SZČO, resp. ako
iné právnické osoby, sú zodpovedné za svoje školenia,
resp. školenia svojich zamestnancov a pracovníkov,
avšak napriek tomu PS STAVBY vykonávajú aj povinnú
inštruktáž o BOZP stavbyvedúcimi na každej stavbe, ale
aj preškoľujú externých spolupracovníkov o BOZP a OOPP
autorizovaným bezpečnostným technikom a technikom požiarnej ochrany v intervale 1× za 2 roky, resp. 24 mesiacov.
• Spoločnosť PS STAVBY si plní aj povinnosti vyplývajúce
bodu 2 písm. a) odseku 1 § 8 Zákona NR SR č. 124/2006
Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov:
§ 8 Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom
a vážnom ohrození života alebo zdravia
(1) Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia je zamestnávateľ po
zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, charakteru nebezpečenstiev a veľkosti rizika povinný:
a)vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov a na
poskytnutie prvej pomoci a na ten účel najmä:
10
Umiestnenie lekárničiek a prenosných hasiacich prístrojov
na stavbách
Oznam o umiestnení lekárničiek a prenosných hasiacich
prístrojov na stavbách
• vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami, vrátane
prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci.
Márne by ste hľadali rozbité drevené skrinky lekárničky zahádzané stavebným materiálom v kontajneroch,
len aby bola splnená legislatíva. Nástenné lekárničky
sú umiestnené v skrinkách na to špeciálne určených
a tomu prispôsobených. O tejto skutočnosti je každý informovaný formou vývesky umiestnenej na stavbe (či už ide
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
zima 2013
o samotných pracovníkov stavby, obyvateľov bytových domov alebo kontrolných orgánov).
• Uvedené zabezpečovanie prostriedkov prvej pomoci na
stavbách je podobné aj pri zabezpečovaní požiarnotechnických zariadení, a to konkrétne prenosných hasiacich
prístrojov v zmysle písm. a) § 5 Zákona NR SR č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
§ 5 Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na
účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná,
a) obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, požiarne vodovody, zdroje vody na hasenie požiarov, hasičskú techniku, hasiace látky, požiarne a evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie, prostriedky
na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky
ochrany pred požiarmi so zreteľom na nebezpečenstvo
vzniku požiaru v objektoch, zariadeniach a v priestoroch a
udržiavať ich v akcieschopnom stave; … zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou …
bezpečnosť pri práci / ps novinky
• V zmysle odseku 2 § 6 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
o BOZP v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ
povinný prideľovať požadované osobné ochranné pracovné prostriedky svojim zamestnancom, no napriek tomu
sú ochrannou prilbou a výstražnou vestou vybavení všetci pracovníci stavby, a to aj externí dodávatelia a zmluvní
partneri. Navyše výstražná vesta nie je povinným druhom
OOPP, a už vôbec nie na lešeniach, avšak napriek tomu
nemožno poprieť, že vo výstražnej veste je pracovník na
stavbe lepšie viditeľný, čo významne pomáha pri predchádzaní vzniku pracovných úrazov.
Vysoké povedomie o BOZP prínosom
Aj napriek tomu, že už uvedené je len zlomok nad rámec
zákonných povinností v oblasti BOZP a OOPP zo strany spoločnosti PS STAVBY, tieto opatrenia pomáhajú spoločnosti tomu, že je úspešná na trhu vo svojom obore. Vznik pracovných úrazov je ojedinelý a osoby vykonávajúce pracovné
činnosti pre spoločnosť PS STAVBY majú vysoké povedomie
v oblasti BOZP a OOPP. Tak len tak ďalej!
 Ing. Silvia Chudá,
autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany
KONFERENCIA KOBD 2013
Tradičným odborným jesenným podujatím je medzinárodná konferencia Komplexná obnova bytových domov – KOBD 2013. VII. ročník s podtitulom Legislatívne
a technické nástroje znižovania energetickej náročnosti bytových domov sa konal v termíne 20. – 22. novembra
2013 v Grand hoteli Permon Podbanské.
Konferenciu pod záštitou prof. Ing. Dušana Petráša, PhD,
odborného garanta konferencie, organizovalo Združenie
pre podporu obnovy bytových domov v spolupráci s profesijnými organizáciami odborníkov z odvetvia stavebníctva
a správy bytových domov. Konferencia počas 3 dní trvania
riešila 8 tematických celkov z oblasti KOBD: legislatíva, financovanie, príprava, realizácia, architektúra, obnova stavebných konštrukcií, obnova TZB a správa. PS STAVBY, tak
ako po minulé roky, podporili konferenciu svojou účasťou.
Bytová politika a financovanie
Na konferencii bola prezentovaná koncepcia bytovej politiky s dôrazom na komplexnú obnovu bytových domov.
S tým súvisia aj zmeny legislatívnych nástrojov podpory zo
ŠFRB a implementácia novej Európskej Smernice o energetickej náročnosti budov a Smernice o obnoviteľných zdrojoch energie.
Stále rezonujúcou témou bola aj otázka financovania obnovy s dôrazom na viaczdrojové financovanie a možnosť
využívať prostriedky Európskej únie. Tieto financie môžu
značným spôsobom pomôcť zvýšiť podiel komplexne obnovených bytových domov.
Kvalita a nové smery
Jeden z programov konferencie sa sústredil na aspekt
kvality realizácie komplexnej obnovy. Okrem tradičných
činností ako zatepľovanie a výmena okien odporúčal riešiť
aj technické systémy v budovách – nielen hydraulické vyPSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
regulovanie sústav vykurovania a prípravy teplej vody. Samostatný blok bol venovaný technickým zariadeniam budov
(stúpacie a ležaté rozvody vody, kanalizácie, vzduchotechniky a plynu), ktoré predstavujú časovanú bombu. Do popredia sa dostáva aj potreba výmeny rozvodov elektriny aj
výťahov. V tejto súvislosti boli predstavené nové materiály
a technológie na ich obnovu. Konferencia sa venovala aj tradičným témam týkajúcich sa obnovy, stavebných konštrukcií a nadväzujúcej správy bytových domov.
Zelená má zelenú
Na programe bola aj tematika znižovania energetickej
náročnosti bytových domov. Veľký priestor bol venovaný
aj „zeleným“ témam: vplyv obnovy na chránené živočíchy,
koncepty Lowenergy, Green a Hightech byt.
Priestor na nové partnerstvá
Účasťou na konferencii sme získali nové poznatky o súčasných trendoch pri komplexnej obnove. Bol to aj priestor na
nadviazanie nových partnerstiev, na posilnenie väzieb s existujúcimi partnermi, dodávateľmi a spolupracovníkmi počas
neformálnych stretnutí mimo konferenčných priestorov.
11
technická téma
zima 2013
TEPELNÉ IZOLANTY
NA OBNOVU DOMOV A BUDOV
Trendom súčasnosti je výstavba budov v nízkoenergenickom štandarde. Drvivá väčšina obytných domov
ale pochádza z obdobia komplexnej bytovej výstavby – z obdobia, keď sa na energetickú úspornosť dôraz nekládol. Tepelná izolácia dnes ale tvorí neoddeliteľnú súčasť obnovy budov. Jej význam stúpa s rastom
cien energií, ale aj so zmenami počasia. Je rovnako
dôležitá pri novostavbe, ale aj pri revitalizácii existujúcich domov.
Dnes je možné ako tepelný izolant použiť rôzne materiá­
ly. Typ izolantu je navrhnutý vždy už v projekte, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každej obnovy budov (napr. ESP,
XPS, MW). Projekt rieši špecifiká každej stavby, preto je dôležité, aby nebol iba kópiou domu od vedľa.
Druhy izolantov
Izolačné materiály môžeme rozdeliť podľa rôznych kritérií (podľa pôvodu, formy, miesta použitia). Predstavíme
v súčasnosti najpoužívanejšie, ktoré sú súčasťou kontaktných zatepľovacích systémov (KZS – kontaktný zatepľovací
systém, ETICS – external thermal insulation composite systems).
Penový polystyrén EPS F, šedý EPS
Polystyrén je organická hmota zo skupiny penových plastov. Vyrába sa z chemickej látky – styrénu, ktorý sa získava
z ropy. Expandovaný (penový) polystyrén (EPS – Expanded
PolyStyren) sa expanduje pôsobením vodnej pary a nadúvadla. Polystyrén ako materiál má vysoký difúzny odpor.
Vzniknutý odpad je možné 100 % recyklovať.
EPS je biely, nepriehľadný a vyznačuje sa veľmi nízkou tepelnou vodivosťou a hustotou ʎ = 0,033 – 0,044 W/m.K (čím
menšie, tým lepšie). Táto hodnota sa závisí od objemovej hmotnosti (kg/m3). Z toho dôvodu je využívaný v stavebníctve ako súčasť zatepľovacích systémov pre domy
a budovy. Polystyrén je pri normálnych teplotách zdravotne neškodný. Tento typ polystyrénu sa využíva hlavne pri
kontaktnom zatepľovacom systéme (EPS 70 fasády) a pri
dodatočnom zatepľovaní strešných plášťov (EPS 100 strechy).
Sivý EPS (s grafitom) je nová generácia stavebného izolačného materiálu. Výrazne lepšie izolačné vlastnosti dosahuje pridaním absorbéru infračerveného žiarenia (napr.
grafitových častíc) do základnej matrice penového polystyrénu. Dochádza tým k odrazu tepelného žiarenia späť ku
zdroju a k ďalšej úspore energie. Z tepelno-technického
hľadiska je tento typ izolantu v porovnaní s EPS kvalitnejší. Súčiniteľ tepelnej vodivosti je na úrovni ʎ = 0,035 W/m.K.
Tento typ izolantu sa používa hlavne na zateplenie fasád
obytných domov. Výhodou oproti klasickému EPS je použitie menších hrúbok, napr. 100 mm EPS môžeme nahradiť
80 mm EPS s grafitom.
•
•
•
•
•
•
•
Výhody:
Výborné mechanické vlastnosti
Veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti
Dlhá životnosť
Biologická neutrálnosť
Ekonomická výhodnosť
Minimálna hmotnosť
Jednoduchá spracovateľnosť
Nevýhody:
• Vysoký difúzny odpor
• Pri teplotách nad 70 °C dochádza k zrýchlenej degradácii
•Horľavosť
• Starnutie materiálu a degradácia v organických rozpúšťadlách
• Objemovo nestály
• Neekologický (hlavný zdroj – ropa)
Do detailu zvládnutá montáž grafitového polystyrénu so zateplením ostenia minerálnou vlnou.
12
Veľkou nevýhodou EPS je jeho horľavosť, resp. odkvapkávanie. Dosky EPS sa vyrábajú ako samozhášavé, to znamená, že po odstránení zdroja požiaru EPS prestane horieť.
Roztavené časti môžu odkvapkávať. Aj z toho dôvodu sa
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
zima 2013
izolant nepoužíva pri zateplení stropných konštrukcii v suteréne. Vďaka tejto vlastnosti je použitie EPS z požiarneho
hľadiska obmedzené na výšku max. 22,5 m a použitie v exteriéri.
Minerálna kamenná vlna – dosky a lamely
Základnou surovinou pri procese výroby kamennej
vlny je čadič. V priebehu spaľovania sa tvorí teplota okolo 1400 – 1500 °C. Pri tejto teplote sa z minerálneho kameniva (čadiča) stáva tekutá láva. Kvapalná hmota sa vylieva
z pece a pomocou gravitácie steká na špeciálne disky rotujúce rýchlosťou niekoľko tisíc otáčok za minútu. Disky rozstrekujú tečúcu lávu a pretvárajú ju na vlákna, ktoré sa následne chladia vzduchom a padajú do usadzovanej komory
v podobe vlny. V priebehu vytvárania vlákien sa pridávajú spojivá a hydrofóbne látky. Kamenná minerálna vlna sa
skladá predovšetkým z:
• inertných minerálnych vlákien, ktorými sú amorfné kremičitany, v množstve od 95,5 do 99,5 %
• organického spojiva (syntetický plast – termoset na
báze fenolformaldehydovej živice) – v obsahu od 0,5 %
do 3,5 % hmotnosti.
Výrobky z kamennej minerálnej vlny sú charakteristické
veľmi nízkym difúznym odporom. Vďaka tomu môže vodná para prechádzať izoláciami až na povrch stavebnej konštrukcie. Tam, kde nie povolené, aby sa vodná para dostala
do konštrukcie, je nutné pred vrstvou izolácie aplikovať parozábranu. V prípade, že sa izolácia používa zvonku, postupujeme smerom k exteriéru a každá ďalšia vrstva steny by
mala byť viac difúzne otvorená. Pri použití izolácie z kamennej vlny sa životnosť samotnej konštrukcie predĺži.
•
•
•
•
•
•
technická téma
Reflexné fasádne nátery
Reflexný náter je jedným z mnohých spôsobov izolácie
obvodového plášťa. Tento spôsob izolácie funguje na princípe termoreflexie. Termoreflexia je odraz sálavého tepelného žiarenia. Schopnosť odrazu tepelného žiarenia závisí
od vlastností materiálu a od vlnovej dĺžky žiarenia. Reflexný
náter môžeme aplikovať v interiéri, ale aj v exteriéri.
Výhody:
• Nízke investičné náklady
• Jednoduchá aplikácia
• Nátery sú umývateľné
Nevýhody:
• Kopírovanie podkladu
• Podstatne nižšia úspora ako pri klasických zatepľovacích systémoch
• Nevhodnosť použitia pre financovanie cez štátne fondy
Nielen druh ale aj hrúbka
Pri obnove domu je dôležitým nielen vybraný druh izolantu, ale aj jeho hrúbka. Hrúbku a typ izolantu určujeme už pri počiatočnom návrhu – pri projekte. Pri novostavbách ako aj pri obnovovaných stavbách hrúbku určuje
projektant v projektovom hodnotení (tepelno-technický
posudok). Toto hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou
projektovej dokumentácie obnovy a novostavby. Typ izolantu a jeho hrúbku určujeme na základe niekoľkých faktorov.
Výhody:
Požiarna bezpečnosť
Vynikajúce akustické vlastnosti
Priedušnosť materiálu
Veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti
Dlhá životnosť
Tvarovo stála
Z požiarneho hľadiska je minerálna vlna zaradená do
najlepšej/najbezpečnejšej kategórie A1 zo siedmich európskych tried. Minerálna vlna je nehorľavá. Z hľadiska tepelnej
ochrany je minerálna vlna na úrovni ʎ = 0,040 – 0,046 W/m.K.
Fenolová pena
V súčasnej dobe je to najkvalitnejší izolant používaný na
zateplenie fasád. Tento typ izolantu je o 40 % účinnejší ako
štandardné izolanty. Izolant sa skladá z tuhého fenolového
jadra bez CFC/HCFC a tkaných povrchových fólií na oboch
stranách. Z hľadiska tepelnej ochrany je fenolová pena na
úrovni ʎ = 0,022 – 0,025 W/m.K. V jednej vrstve sa ukladá do
hrúbky 140 mm, čo bez problémov spĺňa tepelno-technické
požiadavky na obnovu.
Výhody:
• Použitie podstatne menších hrúbok ako pri štandardných izolantoch
• Použite v zatepľovacích systémoch ETICS
• Vysoká odolnosť v tlaku
• Tvarová stabilita
• Odolnosť proti starnutiu
Nevýhodou tohto materiálu je nízka požiarna odolnosť
a príliš vysoká cena.
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
Obyvatelia BD Gazdovský rad 49–53 v Šamoríne sa rozhodli pre
zateplenie minerálnou vlnou.
13
technická téma
zima 2013
Typ podkladu
Pri obnove bytových domov určujeme typ podkladu na základe dostupných informácií o objekte a obhliadky. Takmer
všetky typy bytových domov sú spracované v odbornej literatúre, ktorá by nemala chýbať v knižnici každého projektanta.
Klimatické podmienky
Klimatické podmienky určujeme na základe normy
STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, ktorá stanovuje okrajové podmienky pre
interiér a exteriér.
Obmedzenia stanovené úradmi
Oprávnenie stanoviť typ a hrúbku izolantu majú predovšetkým stavebné úrady a Pamiatkový úrad SR pri historicky chránených objektoch. Môžu určiť, že rozšírenie obvodového plášťa o hrúbku štandardne používanej tepelnej
izolácie (EPS, minerálna vlna) nie je prípustné. V tom prípade sa ako alternatíva používa izolant z fenolovej peny, ktorý
je podstatne kvalitnejší ako štandardne používané izolanty.
Technologický postup
Okrem kvalitného izolantu v správnej hrúbke kvalitu zateplenia určuje technologický postup a jeho dodržanie.
Technologický postup určuje spôsob, akým sa má navrhnutý KZS aplikovať na fasádu a je súčasťou každého izolantu.
Je nevyhnutné, aby spoločnosť, ktorá zateplenie realizuje,
mala oprávnenie na realizáciu navrhnutého zatepľovacieho
systému. Oprávnenie udeľuje spoločnosť dodávajúca KZS.
Situácia na Slovensku
Najčastejšie používaným izolantom je polystyrén. Jeho
prednosťou je výhodný pomer kvality a ceny. Pri zatepľovaní bytových domov s požiarnou výškou nad 22,5 m je nutné KZS s polystyrénovým izolantom nahradiť KZS s izolantom na báze minerálnej vlny – táto podmienka je riešená aj
v projekte požiarnej ochrany. Je len málo bytových domov,
ktoré sa pri zateplení rozhodnú pre drahšiu a kvalitnejšiu
minerálnu vlnu (majitelia bytov v BD na Lietavskej 15 v Bratislave a vlastníci v BD Gazdovský rad 49 – 53 v Šamoríne
sú svetlou výnimkou). Fenolová pena je vzhľadom na svoje
vlastnosti málo využívaná.
Druh, hrúbka a technológia
Nesprávne navrhnutá izolácia môže spôsobiť viac škody
ako úžitku. Každý druh má svoje ideálne miesto použitia,
nekvalitné zhotovenie môže vytvoriť tepelné mosty a spôsobiť zdravotné problémy. Rozhodujúce pre efektívne zateplenie budovy sú preto všetky časti procesu – výber správneho
izolantu a jeho hrúbky, výber správneho postupu a jeho dodržanie. Len tak dosiahneme požadovaný efekt: efektívnu
energetickú prevádzku, dobré hygienické a zdravotné podmienky, tepelnú pohodu v interiéri počas celého roka a dlhú
životnosť stavby.
 Ing. Tomáš Jókay
Majitelia bytov v BD na Lietavskej 15 v Bratislave sa rozhodli
pre drahšiu a kvalitnejšiu minerálnu vlnu.
14
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
zima 2013
ps novinky
PS FILANTROPIA
Lídrom večera na Beánii stavbárov bola skupiny Helenine oči.
Partnerstvo so Združením študentov
Stavebnej fakulty STU
Naše snaženie nesmerujeme iba do obchodu. Naším dlhodobým projektom je partnerstvo so Združením študentov
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Spoluprácu realizujeme predovšetkým na odbornej
báze. Budúcim magistrom a inžinierom v rôznych odboroch
stavebníctva ponúkame odbornú prax už počas štúdia na
rôznych oddeleniach našej spoločnosti pod dohľadom našich profesionálov, ale aj možnosť vypracovania ročníkovej
alebo diplomovej práce v spolupráci s odborníkmi. Po skončení štúdia mnoho našich stážistov príjme ponuku na trvalú spoluprácu.
Vzdelávací projekt Your Knowledge
Podporujeme aj odborné stretnutia nadaných študentov
s cieľom zvýšiť úroveň vzdelávania prostredníctvom projektu Your Knowledge. Projekt umožňuje rozšírenie vedomostí
v aktuálnej problematike stavebníctva formou výjazdových
PSSTAVBY.SK | INFOLINKA 02/45 64 05 92
školení. Študentov formou seminárov vzdelávajú odborníci
z praxe, profesionáli vo svojom odbore.
Beánia stavbárov 2013
Každoročne pomáhame s organizáciou aj finančnou
podporou najvýznamnejšieho spoločenského podujatia –
Beánia stavbárov. Aj tento rok sme sa stali generálnym
partnerom tejto akcie, ktorá sa konala 20. novembra 2013
v Spoločenskej sále ŠD Jura Hronca a ktorá je spoločenským vrcholom zimného semestra. Aj vďaka našej podpore
sa mohlo viac ako 1000 hostí stretnúť a zabávať. Podujatie tradične otvorili slávnostným príhovorom dekan Stavebnej fakulty prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD, a predsedníčka Združenia študentov Stavebnej fakulty Kristína Vaňová.
O dobrú náladu sa počas celého večera staral DJ Flymaster,
tanečnice z Prodance, hudobná skupina A.M.O. a líder večera – skupina Helenine oči. Atmosféra bola počas celého večera úžasná, zabávali sa nielen študenti, ale aj kolegovia, pre ktorých je táto akcia návratom do študentských
čias.
15
Veľa šťastných rozhodnutí v roku 2014 želá
Download

• Tepelné izolanty na obnovu domov a budov