2/2011
ROČNÍK 6
Úver pre váš
bytový dom len za
3,69 %
Výhodné financovanie
obnovy bytových domov
Úvery na obnovu bytového domu
Dexia banka je stabilný a dôveryhodný partner Spoločenstiev vlastníkov bytov (SVB) a vlastníkov bytov (VB) v správe bytových
družstiev a správcovských spoločností. Dlhodobo sa zameriavame na financovanie bytových domov a ponúkame výhodné
úvery na obnovu a rekonštrukciu s atraktívnymi podmienkami:
nízke úroky a poplatky
bankové záruky voči ŠFRB
Okrem výhodných úverov ponúkame aj zvýhodnené podmienky vedenia účtov a zvýhodnené
bankové služby pre SVB a VB. Ku všetkým produktom vám pribalíme osobnú starostlivosť obchodného
manažéra.
Banka pre život
www.dexia.sk, Dexia Linka 0850 700 007
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
Recenzovaný odborný časopis zaoberajúci sa správou bytových domov aj nebytových priestorov, pre profesionálne správcovské spoločnosti, bytové hospodárstvo, stavebné bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a orgány
štátnej správy v oblasti bytového hospodárstva. Poskytuje najnovšie informácie o legislatívnych, technických a finančných riešeniach
pre vlastníkov a nájomníkov bytových domov.
Periodicita: Dvojmesačník
Ročník: Šiesty
Vydáva:
V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.
Vydavateľstvo odborných časopisov
Školská 23, 040 11 Košice
OBSAH 2/2011
6
7
8
10
12
16
20
21
22
24
26
29
30
32
36
38
39
42
44
46
48
56
57
59
61
62
64
68
70
72
73
4
STOMIX: MÝTY A POVERY O ZATEPĽOVANÍ
18. KONFERENCIA TEÓRIA A KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB: KVALITA
A ŽIVOTNOSŤ BYTOVÝCH DOMOV
HENKEL: VOJNA ZNAČKY CERESIT PROTI HUBÁM A PLESNIAM
ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA PODPORUJE KOMPLEXNÚ OBNOVU BYTOVÝCH
DOMOV
CONECO/RACIOENERGIA 2011
ZpPOBD VÁS OBOZNAMUJE: VÝHERCOVIA SÚŤAŽE O NAJLEPŠIE OBNOVENÝ
BYTOVÝ DOM 2010
PSS: VYUŽITE PONUKU ÚVEROV UŽ OD 3,69 %
OVENTROP: KOMPLETNÉ SYSTÉMY PRE SOLÁRNE OKRUHY
MATERIÁLY ISOVER PRE KOMPLEXNÚ OBNOVU BYTOVÝCH DOMOV
POČET KVALIFIKOVANÝCH SPRÁVCOV PRESIAHOL UŽ POČET 60...
BAUMIT BAUMACOL – PROGRAM PRE OBKLADY A DLAŽBU KVALITA UKRYTÁ
POD DLAŽBOU A OBKLADOM
ŠKOLENÍ: „STAVEBNÝ DOZOR ETICS“
PREDSTAVUJEME VÁM: VÝHERCU SÚŤAŽE O NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM
ROKU 2010
AKO SI VYBERAŤ OKNO?
PREVÁDZKOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI ZDROJA TEPLA
DESATORO ZÁKLADNÝCH RÁD PRI REVITALIZÁCII BYTOVÉHO DOMU
KNAUF INSULATION: ZÁKLADNÉ MINIMUM CERTIFIKOVANÉHO KONTAKTNÉHO
ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
LINDAB: PROBLÉMY SO ZATEKANÍM PLOCHEJ STRECHY?
DECON OSLAVUJE OKRÚHLE VÝROČIE – 20 ROKOV VZNIKU SPOLOČNOSTI
RIEŠENIE PRE VÁS: LINDAB ROOF
VYMYSLICKÝ VÝTAHY: VÝTAHY BUDOU MUSET PLNIT NORMY EU
HYGIENICKÉ KRITÉRIÁ A ODPORÚČANÉ HODNOTY PRE NAVRHOVANIE SYSTÉMOV
TECHNIKY PROSTREDIA BUDOV
ICOPAL: PREVRATNÁ TECHNOLÓGIA SPEED SYNTAN® SBS NA PLOCHÉ STRECHY
NIE JE POLYSTYRÉN AKO POLYSTYRÉN...
VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME
ODBORNÝ SEMINÁR: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA NA VYKUROVANIE
A PRÍPRAVU TEPLEJ VODY
ISOVER: TERMOVÍZIA
TRANSFORMÁCIA PANELOVÉHO BYTU NA INTELIGENTNÝ
ŠKOLENIA SPOLOČNOSTI CAPAROL SLOVAKIA s.r.o.
DEXIA: FINANCOVANIE PROJEKTOV OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE
A ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI V KOMUNÁLNEJ SFÉRE
PROJEKT: BEZPEČNÝ DOMOV ZAHÁJIL V ROKU 2011 SVOJE ÚVODNÉ SYMPÓZIÁ
WÜSTENROT: REKOFOND, DOSTUPNÉ FINANCIE PRE BYTOVÉ DOMY
Odborný garant:
Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
prezident Združenia pre podporu
obnovy bytových domov
Šéfredaktorka:
Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.
Redakčná rada:
RNDr. Ján Jankura
Zdenka Jurčáková
Ing. Anna Sedláková, PhD.
Mgr. Vlasta Simonidesová
Ing. Juraj Šmelík
Ing. František Vranay
Ing. Jiří Frýba
Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Doc. Ing. František Kuda, CSc.
Grafická úprava:
Alena Ondrušová
Tel.:
+421 - 55 - 678 28 08
Mobil: +421 - 905 590 826
E-mail: [email protected]
Adresa redakcie:
V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.
Školská 23, 040 11 Košice
Tel.:
+421 - 55 - 678 28 08
Fax:
+421 - 55 - 729 64 64
Mobil: +421 - 905 541 119
E-mail: [email protected]
www.voc.sk
www.spravcovstvo.eu
Príjem inzercie:
V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.
Školská 23, 040 11 Košice
Mobil: +421 - 905 541 119
Tel.:
+421 - 55 - 678 28 08
a redakcia časopisu
Registrácia časopisu povolená
MK SR EV 3282/09
ISSN 1336-7919
Nepredajné!
Rozširovanie výhradne
formou predplatného!
Za vecné a gramatické nepresnosti
redakcia časopisu neručí!
www.tzbportal.sk
Baumacol
Systém pre
obklady a dlažby
Večná čistota
Baumacol
Lepenie obkladov a dlažby s perfektným výsledkom!
Lepiace malty a izolačné hmoty pre všetky požiadavky. Nivelačné a vyrovnávajúce hmoty
pre každý podklad. Škárovacie hmoty a silikóny, ktoré ladia s vašimi keramickými obkladmi.
Baumacol – to je kompletný program pre lepenie obkladov a dlažby. Jednoduché a rýchle
spracovanie, spoľahlivé a trvácne riešenie. Systémové riešenie v osvedčenej Baumit kvalite.
Informujte sa u vášho predajcu stavebných materiálov!
Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 041/507 66 51
Myšlienky s budúcnosťou.
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
MÝTY A POVERY O ZATEPĽOVANÍ
Pripravil: Lubomír Nytra
Súčasný trend zvyšovania cien energií nás vedie k zamysleniu, ako energie šetriť a tým šetriť i vlastnú
peňaženku. Je všeobecne známe, že najlacnejšia energia je tá nespotrebovaná. To však neznamená,
že by sme mali znižovať teplotu v miestnostiach, ktoré vykurujeme. Znižovaním teploty v miestnosti
neprospievame svojmu zdraviu a v niektorých prípadoch i stavbe.
Existuje celý rad povier a poloprávd, ktoré vznikajú väčšinou
z neznalostí funkcie jednotlivých komponentov i celého systému zatepľovania. Mnohokrát sú dôvodom na vymyslenie „múdrych“ teórií i rôzne prekážky pri zateplení vlastného domu. Preto
je rozumné obrátiť sa na skúsených odborníkov, ktorí sú schopní
celú problematiku zatepľovania objasniť.
Zateplenie prináša mnoho výhod. Okrem zníženia tepelných
strát sa predĺži životnosť stavby a zlepší sa tzv. tepelná pohoda
– to znamená, že sa odstráni nepríjemný pocit idúci od studených stien. Vplyvom zateplenia sa zvýši vnútorná povrchová
teplota obvodových múrov z cca 13 °C na cca 18 °C, a tým sa pri
dodržaní limitu vnútornej vlhkosti odstráni problém vnútornej
kondenzácie a tvorby plesní. V neposlednom rade je výsledkom
zateplenia aj zlepšenie estetického vzhľadu a cenové zhodnotenie domu a bytov.
Zatepľovanie znižuje náklady
Z hľadiska nákladov na vykurovanie podstatné je znížiť všetky tepelné straty: stratu tepla oknami, obvodovou stenou,
podlahou, stropom – strechou a infiltráciou. Percentuálny podiel
jednotlivých strát sa u jednotlivých budov líši. Je však jasné,
že strata obvodovou stenou a oknami bude vždy patriť k najvýznamnejším, na týchto miestach preto možno dosiahnuť najvyššie úspory energie.
Je však rozdiel, či chceme postaviť nový dom alebo chceme
vylepšiť súčasný. V prípade nového domu je situácia oveľa jednoduchšia: už v projekčnej príprave sa všetky konštrukcie domu
navrhnú tak, aby spĺňali požadované hodnoty. Je len potrebné
rozhodnúť, či použijeme termoizolačný murovací materiál, alebo
materiál plniaci statickú funkciu s dodatočným zateplením. Oba
spôsoby majú svojich priaznivcov. V prvom prípade sme obmedzení tepelno-izolačnými vlastnosťami murovacieho materiálu.
Nevýhodou sú vyššie hrúbky muriva a jeho nižšia akumulačná
schopnosť. Výhodou je vyššia paropriepustnosť – táto schopnosť však býva často preceňovaná. Druhý variant sa javí ako
výhodnejší z hľadiska možnosti dosahovania lepších tepelnoizolačných vlastností, ako i spomenutou tepelno-akumulačnou
schopnosťou. Vo väčšine prípadov je i finančne menej náročná.
V prípade rekonštrukcie staršieho domu je rozhodovanie zložitejšie. Budova svojou konštrukciou často neumožňuje odstrániť
všetky tepelné straty. Preto sa v tomto prípade väčšinou vykonáva iba zateplenie obvodového muriva a výmena okien. Veľmi
negatívne pôsobí snaha usporiť náklady na tieto činnosti. Práce
sú často vykonávané svojpomocne alebo „odborníkmi“ bez
technických znalostí, čím dochádza k podceneniu dôležitých
vplyvov, vytváraniu tepelných mostov a k zabudovaniu systému
tak, že jeho funkcie a životnosť sú značne obmedzené. Paralelne
a často i súčasne tu pôsobí mnoho, mierne povedané, mýtov
a povier.
6
Druhy izolácie
Zatepľovanie možno v súčasnosti vykonávať fasádnym polystyrénom EPS alebo fasádnou minerálnou vlnou MW s pozdĺžnym
alebo kolmým vláknom. Záujmové lobby spoločne s technickou
neznalosťou tu spôsobujú mnoho škôd.
Je jasné, že MW má niekoľkonásobne vyššiu paropriepustnosť
než EPS. Ak vychádzame z požiadavky pre vrstvené murivo, že
každá nasledujúca vrstva od interiéru smerom k exteriéru by
mala byť paropriepustnejšia než vrstva predchádzajúca, v zatepľovacom systéme paradoxne môže paropriepustnosť MW pôsobiť problémy. V žiadnom prípade neplatí mýtus, že vlhké murivo
je potrebné zatepliť MW. Naopak: v takom prípade môžeme očakávať kondenzáciu v mieste, kde je na MW nanesená základná
vrstva s výstužou. MW ako súčasť zatepľovacieho systému má
výhodu iba v svojej požiarnej odolnosti a tlmení hluku, je však
drahšia a náročnejšia z hľadiska technickej prípravy i vlastného
spracovania zateplenia. Obzvlášť je potrebné zabezpečiť, aby
podkladová konštrukcia pre zatepľovaci systém ETICS mala
difúznu priepustnosť nižšiu než vnútornú vrstvu ETICS tvorenú jeho základnou vrstvou a konečnou povrchovou úpravou.
Použitie EPS je lacnejšie a jednoduchšie a vo väčšine prípadov
plne dostačujúce.
Tvorba plesní
Často sa stretávame s názorom, že po zateplení polystyrénom
sa objavujú v byte plesne. Príčina však nie je ani v zateplení, ani
v polystyréne. Vo väčšine prípadov spočíva vo výmene okien
a nesprávnom užívaní bytov. Na udržanie hygienických, vlhkostných limitov je totiž potrebné v bytoch vetrať. Staré okná boli
netesné, čo napomáhalo výmene vzduchu v miestnosti. Nové,
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
najmä plastové okná sú takmer hermeticky tesné a ani tzv. mikroventilácia neumožňuje výmenu vzduchu. V snahe čo najlepšie
využiť zateplenie obyvatelia bytov podstatne menej vetrajú, čím
sa zvyšuje percento relatívnej vlhkosti vzduchu - rastie vnútorná
vlhkosť v byte. S rastom relatívnej vlhkosti vzduchu rastie i teplota rosného bodu, čo je teplota, pri ktorej sa vzdušná vlhkosť
mení na vodu. Pri relatívnej vlhkosti vzduchu φ – 70 % a teplote
v miestnosti 22 °C je teplota rosného bodu cca 17 °C. Pri tejto
teplote rosného bodu sa nemôžeme diviť, že zvlášť v rohoch
miestnosti vznikajú v byte vlhké miesta, kde následne bujnejú
plesne.
Hrúbka izolácie
Pri stanovení hrúbky izolantu treba vychádzať z tepelno-izolačných vlastností existujúceho muriva. Napríklad súčiniteľ prestupu tepla U, požadovaný pre steny rekonštruovaných stavieb je
0,46 (W.m2.K-1). Murivo z plnej pálenej tehly hrúbky 450 mm má
U cca 0,86 (W.m2.K-1). Na dosiahnutie požadovanej hodnoty je
preto potrebné pridať minimálne 80 mm izolantu. Tvrdenie, že
50 mm izolácie je dostatočné na všetky stavby, je nezmysel. Je
dobré si uvedomiť, že šetriť na hrúbke izolantu je hlúposť. Desať
mm izolantu na m2 predstavuje cca 0,50 € (15 Sk). Všetky ostatné
materiály zostávajú v spotrebe rovnaké.
Stanovenie hrúbky izolácie je najlepšie potvrdiť tepelno-technickým výpočtom, ktorý umožňuje nielen overiť správnosť voľby
hrúbky, ale i zistiť, či v navrhnutej skladbe obvodového muriva
nebude dochádzať k nežiaducej kondenzácii. Vyššia hrúbka vonkajšej tepelno-izolačnej vrstvy je obvykle priaznivejšia vzhľadom
na kondenzáciu vodných pár v konštrukcii. Tepelno-technický
návrh je základom pre konštrukčné a materiálové riešenie zateplenia. Bez jeho vykonania budeme opäť pracovať s poverami
a realita bude iná.
Životnosť ETICS a jeho údržba
I v tejto oblasti sa šíri mnoho nezmyslov. Zatepľovací systém použitý ako zostava, ktorá má výrobcom určené prevedenie a použitie, má všetky zákonné náležitosti výrobku (prehlásenie o zhode
podložené certifikátmi a skúšobnými protokolmi), má z hľadiska platných európskych technických špecifikácií predpoklad
životnosti min. 25 rokov. Na dosiahnutie tejto životnosti je však
potrebné nielen použiť ETICS, ktorý vyhovel všetkým súvisiacim
požiadavkám, ale i jeho správny výber, správne zabudovanie do
stavby a tiež zodpovedajúca údržba a užívanie. Áno, i zateplená
fasáda vyžaduje údržbu a dodávateľ systému je povinný poskytnúť návod na túto činnosť.
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
18. konferencia Teória a konštrukcie pozemných stavieb
KVALITA A ŽIVOTNOSŤ BYTOVÝCH DOMOV
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, STU Bratislava, SKSI, Slovenskou stavebnou vedecko-technickou spoločnosťou usporiadali
dňa 30. marca 2011 konferenciu s medzinárodnou účasťou „Kvalita a životnosť bytových domov“.
Konferencia sa konala tradične ako po minulé roky na stavebnom veľtrhu CONECO ako sprievodné
podujatie v priestoroch EXPO ARÉNY Incheba. Odborným garantom konferencie bola prof. Ing. Zuzana
Sternová, PhD.
Počas celého dňa boli odprezentované zaujímavé prednášky
z radov špičkových odborníkov a vysokoškolských pracovníkov.
Dôležité bolo sprístupniť širokej odbornej verejnosti najnovšie
poznatky o fyzickom stave fondu bytových domov, potrebe
uskutočňovania obnovy a stavebných úprav, poskytnúť poznatky o postupoch a metódach zabezpečovania kvality realizovaných prác, ktorými sa dosiahne predĺženie životnosti existujúcich budov, ale aj predpokladanej životnosti nových budov.
nia členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby. Na záver konferencie prebiehala diskusia. Konferenciu môžeme hodnotiť za
vydarenú, za čo patrí aj vďaka organizačnej garantke Ing. Eugénii
Kiselyovej zo Slovenskej stavebnej vedecko-technickej spoločnosti, ktorá dohliadala na úspešný priebeh tohto podujatia.
-ký-
Cieľom konferencie bolo aj informovať o podmienkach na vylúčenie nedostatkov znižujúcich úžitkové vlastnosti a bezpečnosť
pri užívaní poskytnutím výsledkov zistení z inšpekčnej činnosti
aj preto, lebo je lepšie učiť sa na cudzích chybách ako na vlastných.
Konferencie sa zúčastnili autorizovaní inžinieri, projektanti,
stavbyvedúci, pracovníci štátnej správy ale aj zástupcovia miest
a obcí, správcovia budov, bytových družstiev, spoločenstiev
vlastníkov bytov a samozrejme nechýbali pracovníci výskumu
a vývoja, pedagogickí pracovníci stredných a vysokých škôl.
Konferencia bola zaradená do systému celoživotného vzdelávawww.tzbportal.sk
7
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
VOJNA ZNAČKY CERESIT PROTI HUBÁM A PLESNIAM
Zloženie škárovacích hmôt a silikónov Ceresit sa zdokonalilo jedinečným prvkom MicroProtect, vďaka
ktorému naše materiály teraz úspešne odolávajú a vzdorujú invázii škodlivých mikroorganizmov.
V cementových škárovacích hmotách sa zmenilo zloženie modifikátorov a zdokonalili sa tie parametre,
ktoré sa priamo podieľajú na eliminácii schopností húb a plesní zamoriť prostredie. Medzi ne patria:
nízka priepustnosť (zabráni vode preniknúť cez spoje, čo bráni absorpcii výtrusom húb), hladkosť, vysoká
odolnosť proti poškrabaniu a zvýšená odolnosť proti oderu, vďaka čomu povrch spojov zostáva rovný,
tvrdý a hladký, t. j. bez dutín, v ktorých by sa mohla hromadiť výživa pre huby alebo ich spóry. Flexibilný
silikón, Ceresit CS 25, teraz navyše obsahuje 3-krát viac protiplesňových prísad!
Systém MicroProtect
zahŕňa nasledovné produkty Ceresit:
Flexibilnú škárovaciu hmotu s hydrofóbnym efektom Ceresit CE
40 aquastatic (na šírku škár do 8 mm) – odolnú proti znečisteniu,
plesniam a hubám. Škárovacia hmota je určená na škárovanie
obkladov, dlažieb a mozaiky z keramiky, skla a kameniny (vrátane mramoru) na stenách a podlahách. Vďaka vysokému stupňu
hydrofobizácie (efekt aquastatic) kvapky vody na jej povrchu
ostávajú vo forme perličiek a nevsakujú do štruktúry škáry. To
umožňuje jej použitie na miestach dlhodobo vystavených pôsobeniu vody, ako napr. v kúpeľniach, sprchách, kuchyniach.
Flexibilnú škárovaciu hmotu s výrazne zvýšenou chemickou
a mechanickou odolnosťou Ceresit CE 43 Grand´Elit, ideálnu na
balkóny a terasy (na šírku škár do 20 mm). Škárovacia hmota je
určená na škárovanie obkladov a dlažieb z keramiky, skla a ka-
meniny (okrem prírodného kameňa náchylného na prefarbenie
a mramoru) na stenách a podlahách. Vďaka vysokému stupňu
hydrofobizácie (efekt aquastatic) kvapky vody na jej povrchu
ostávajú vo forme perličiek a nevsakujú do štruktúry škáry. CE 43
môže byť použitá na všetkých verejných objektoch, ako napr.:
v predajniach, garážach, kanceláriách, skladoch, bazénoch, umývacích linkách a pod.
Trvale elastický sanitárny silikón Ceresit CS
25 – odolný proti vode, plesniam, baktériám,
vonkajším vplyvom a vysokým teplotám.
Vhodný na vypĺňanie škár a medzier v sanitárnej oblasti, medzi obkladmi a sanitárnou
keramikou. Zabezpečuje trikrát väčšiu ochranu proti plesniam v porovnaní so štandardným sanitárnym silikónom a dlhotrvajúci
estetický výsledok vďaka postupnému uvoľňovaniu aktívnych látok.
Viac informácií získate na adrese:
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 0918/710 779, 0915/742 669, 0905/888 068
www.ceresit.sk
*Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
8
http://spravcovstvo.eu/
Správa zrekonštruovaných bytových
domov je lacnejšia a menej náročná
Aj keď mnohé bytové domy na Slovensku prešli za posledné roky výraznou rekonštrukciou, veľkú časť bytového
fondu to ešte len čaká. Bývanie v bytových domoch znepríjemňujú a zbytočne predražujú najmä systémové poruchy
a zlé tepelnoizolačné vlastnosti. Odstránenie spomínaných
nedostatkov zlepší kvalitu bytov, zvýši ich hodnotu pri prípadnom predaji či pri prenájme a súčasne ušetrí nemalé
prevádzkové prostriedky predovšetkým na úspore energií.
podárenie s prostriedkami vo fondoch a platobná disciplína
bytového domu, nehodnotí sa úverová schopnosť jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Schválenie
úveru je obyčajne rýchle a jednoduché, aj do 3 dní po predložení požadovaných dokladov. Peniaze z úveru je možné
čerpať po podpise úverovej zmluvy a po splnení všetkých
podmienok určených bankou.
Aké doklady by nemali chýbať pri žiadosti o úver
– Doklad preukazujúci právnu subjektivitu,
– výpis z listu vlastníctva bytového domu,
– zmluva o výkone správy/zmluva o spoločenstve,
– poistná zmluva k bytovému domu,
– správa o hospodárení s prostriedkami fondov bytového
domu a aktuálny rozpis ročných platieb jednotlivých bytov a nebytových priestorov do fondov s uvedením platobnej disciplíny za posledných 12 mesiacov,
– zmluva so zhotoviteľom diela a rozpočet investičnej akcie,
– doklad o schválení investičnej akcie a dodávateľa prác
odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov
a nebytových priestorov,
– doklad o odsúhlasení úveru na financovanie investičnej
akcie, podmienok financovania a formy zabezpečenia
úveru najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov a splnenie ostatných
bankou stanovených podmienok.
Prečo rekonštruovať bytový dom
Zrekonštruované bytové domy vyzerajú ako nové a býva sa
v nich bezpečnejšie a príjemnejšie. Ich správa je lacnejšia,
jednoduchšia a menej náročná. Vlastníci bytov sú s bývaním v kvalitne zrekonštruovaných bytoch spokojnejší. Po
zateplení bytového domu klesnú náklady na kúrenie a zníži
sa počet porúch. A navyše, úspora energií spravidla vykompenzuje mierne zvýšené príspevky platené do fondu opráv.
Kde na to vziať
Najvhodnejším spôsobom financovania rekonštrukcie
a modernizácie bytových domov je úver z banky. V Slovenskej sporiteľni je možné získať úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov až do výšky 8 500 eur na jeden
byt, najviac 850 tis. eur na bytový dom. To väčšinou stačí
na komplexnejšiu opravu bytového domu – na zateplenie
a opravu fasády aj na odstránenie ďalších nedostatkov.
Výhody úveru na obnovu a rekonštrukciu bytových domov
Požičať si peniaze za výhodný úrok i na 20 rokov je možné aj na 100 % rekonštrukčných nákladov. Dobrou správou
pre majiteľov bytov v bytových domoch je, že ako zabezpečenie úveru postačí v prospech banky zriadiť vinkuláciu
poistného plnenia z poistnej zmluvy bytového domu, nepožaduje sa zriadiť záložné právo k bytom, vinkulovať vlastné finančné prostriedky na účte ani zriadiť záložné právo
k pohľadávkam z fondu opráv. Od 15. marca až do
15. júla 2011 môžete získať úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov s 50 % zľavou zo spracovateľského poplatku.
Peniaze rýchlo a jednoducho
K ďalším výhodám tohto financovania patrí jednoduché
posúdenie žiadateľa o úver a rýchle spracovanie úverovej
žiadosti. Bytový dom sa totiž hodnotí ako celok, jeho hos-
Ďalšie finančné služby vhodné
pre správcov bytových domov
Zvýhodnené účty
Bytové domy v správe správcu a tiež spoločenstvá vlastníkov
bytov môžu mať v Slovenskej sporiteľni účty bez poplatku
za vedenie, so zvýhodneným pásmovým úročením a elektronickým bankovníctvom. Tieto účty sú určené na vykonávanie bezhotovostných a hotovostných platobných operácií
súvisiacich s bežnou prevádzkou a správou bytových domov
a na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu.
Databanking šetrí čas aj peniaze
Komunikovať s bankou môžete lacnejšie, jednoduchšie,
pohodlnejšie, rýchlejšie a bez chýb, ak budete využívať Databanking. Je to nová služba elektronického bankovníctva,
ktorá je súčasťou ekonomického softvéru užívateľa. Umožňuje správcom bytových domov jednoducho spravovať všetky účty bytových domov z jedného miesta a automaticky
rozúčtovávať jednotlivé náklady. Spýtajte sa svojho dodávateľa softvéru, či váš informačný systém obsahuje Databanking. Za využívanie Databankingu sa neplatí.
Kde sa dozviete ešte viac o finančných službách pre
SBD a iných správcov bytových domov
Vo všetkých pobočkách a v 18 firemných centrách Slovenskej sporiteľne v každom regióne na Slovensku, na linke Sporotel (0850 111 888, 0910 111 888) a na www.slsp.sk.
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA PODPORUJE
KOMPLEXNÚ OBNOVU BYTOVÝCH DOMOV
Jednou z priorít v oblasti znižovania spotreby energie je v súčasnosti komplexná obnova bytových domov.
Komplexná obnova bytových domov znamená nielen zlepšenie tepelnoizolačných vlastností stavebných
konštrukcií a budov, odstránenie systémových porúch a statických nedostatkov, výmenu výplňových
konštrukcií, odstránenie tepelných mostov a predchádzanie vzniku plesní, ale aj hydraulické vyregulovanie
vykurovacej sústavy, výmenu spoločných rozvodov technických zariadení budov a v neposlednom rade
opravu alebo výmenu výťahov a zdrojov vykurovania. Procesu komplexnej obnovy bytových domov
musí predchádzať dobrá projektová príprava, spracovanie tepelnotechnického posudku, zodpovedný
výber zhotoviteľa a zabezpečenie financovania. Uvedenými opatreniami je možné dosiahnuť efektívne
vynaloženie finančných prostriedkov bytového domu na zníženie spotreby energií, zabránenie havarijným
stavom a predĺženie životnosti bytového domu.
Aktuálnosť potreby komplexnej obnovy bytového fondu je premietnutá do Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015 ako
aj do Programového vyhlásenia vlády SR. Obidva tieto záväzné
dokumenty potvrdzujú záujem štátu o podporu aktivít v oblasti
úspory energií a zlepšenia energetickej hospodárnosti budov.
S obnovou bytového domu sa spájajú finančné investície, ktoré
je možné zabezpečiť aj prostredníctvom:
• poskytovania dotácií na odstránenie systémových porúch
bytových domov v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní pod gestorstvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
• výhodných dlhodobých úverov zo Štátneho fondu rozvoja
bývania
Poskytovanie podpory z prostriedkov ŠFRB sa uskutočňuje v súlade so zákonom o ŠFRB, nariadením vlády SR a súvisiacimi vykonávacími predpismi. V súčasnosti sa ŠFRB riadi nasledovnými
legislatívnymi predpismi:
• Zákon č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB v znení zák. č. 523/2004 Z.z.,
zák. č. 536/2004 Z.z., zák. č. 349/2007 Z.z., zák. č. 518/2008
Z.z. a zák. č. 265/2009,
• Nariadenie vlády SR č. 432/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr
na jednotlivé účely z prostriedkov ŠFRB v znení nariadenia
vlády SR č. 547/2008 účinného od 1.1.2009,
Tepelná ochrana bytového alebo
rodinného domu
Obnova
bytovej budovy
Obnova alebo modernizácia
spoločných častí a zariadení BD
Odstránenie statických
nedostatkov BD
Zatepľovanie
bytovej budovy
(Vládny program
zatepľovania)
Zatepľovanie bytového alebo
rodinného domu
Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
č. 582/2007 Z.z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú
sa poskytuje štátna podpora, v znení vyhlášky č. 535/2009 Z.z.
ŠFRB poskytuje podporu na obnovu a zatepľovanie bytových
domov vo forme úveru, ktorý dlžník spláca mesačnými splátkami počas lehoty splatnosti.
Účely podpory zo ŠFRB na obnovu a zatepľovanie
Pre poskytovanie úverových podpôr na obnovu a zatepľovanie bytových domov z prostriedkov ŠFRB sú v zmysle zákona
č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov v súčasnosti
platné dva účely:
• Obnova bytovej budovy
• Zatepľovanie bytovej budovy / Vládny program zatepľovania
Obnova bytovej budovy
V rámci účelu obnova bytovej budovy je možné po splnení podmienok určených v zákonnom predpise poskytnúť žiadateľom
podporu zo ŠFRB na:
a) tepelnú ochranu bytového domu alebo rodinného domu
b) obnovu a modenizáciu spoločných častí a spoločných
zariadení bytového domu,
c) odstránenie statických nedostatkov bytového domu.
Ilustračné foto
10
To znamená, že podporu je možné poskytnúť okrem zateplenia
vrátane odstránenia systémových porúch aj na opravu a modernizáciu spoločných častí a zariadení bytového domu, napr. výťahov, vykurovacieho systému, kotolne vrátane technologického
zariadenia, spoločné vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Porovnanie základných parametrov poskytovanej úverovej podpory v účele obnovy bytovej budovy
a Vládneho programu zatepľovania
OBNOVA BYTOVEJ BUDOVY
VLÁDNY PROGRAM ZATEPĽOVANIA
Výška úveru do 80 % obstarávacej ceny stavby a max. 420 €/m2
podlahovej plochy bytov
Výška úveru do 100 % oprávnených nákladov stavby a max. 80 €/m2
zatepľovanej plochy BD, 50 €/m2 zatepľovanej plochy RD
Obstarávacia cena =
cena za zhotovenie stavby + projektovú dokumentáciu
Oprávnený náklad = cena za zhotovenie stavby, projekt, tepelný
posudok, inžiniersku činnosť, energetický certifikát
Vlastné prostriedky 20 % z obstarávacej ceny
Vlastné prostriedky 0,00 €
3.
Lehota splatnosti do 20 rokov
Lehota splatnosti do 15 rokov
4.
Úroková miera 1 % platná počas celej doby splatnosti úveru
Úver je bezúročný
6.
Dĺžka času uskutočnenia stavby 24 mesiacov
od poskytnutia podpory
Dĺžka času uskutočnenia stavby 24 mesiacov
od poskytnutia podpory
7.
Účel: zateplenie, obnova a modernizácia spoločných častí a zariadení
BD, odstránenie statických nedostatkov BD
Účel: komplexné zateplenie
1.
2.
8.
FO – výška príjmu do 3,5 x ŽM
FO – výška príjmu neobmedzená
9.
Kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie
bez obmedzenia veku domu
Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vydané pred rokom 1989
Poskytnutá podpora zo ŠFRB na obnovu
a zatepľovanie v roku 2010
Počet žiadostí v roku 2010 vysoko presiahol objem vyčlenených
prostriedkov na obnovu a zatepľovanie.
Počet podaných žiadosti v účele obnova bytovej budovy bol
299 so sumárnou požiadavkou na celkovú výšku podpory
59 009 542,31 €, čo značí, že požiadavky presiahli rozpočtové
zdroje ŠFRB (34 200 000,00 €) vo výške 24 809 542,31 €.
Počet podaných žiadostí vo Vládnom programe zatepľovania
v roku 2010 bol 96 so sumárnou požiadavkou na výšku podpory
17 181 005,68 €, pričom rozpočet ŠFRB v roku 2010 na Vládny
program zatepľovania bol 0,00 €.
20000
18000
16000
Pri stanovení výšky úveru sa vychádza z obstarávacej ceny stavby
(cena za zhotovenie stavby a projektovú dokumentáciu) a z veľkosti podlahovej plochy bytov.
14000
Poþet bytov
Ilustračné foto
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Zatepľovanie bytovej budovy /
Vládny program zatepľovania
Je vymedzený na účel komplexného zateplenia bytových budov,
čo znamená, že okrem zateplenia obvodového plášťa musia byť
vymenené aj otvorové výplne a zateplené strešné konštrukcie,
ako aj deliace stavebné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom. Pred realizáciou zateplenia je potrebné
odstrániť systémové poruchy bytových domov (oprava lodžií,
balkónov, vystupujúcich konštrukcií a pod.), po zateplení vyregulovať vykurovaciu sústavu na nové tepelnotechnické pomery
v bytovom dome.
Pri stanovení výšky úveru sa vychádza z oprávnených nákladov
stavby (cena za zhotovenie stavby, projektovú dokumentáciu,
tepelný posudok, inžiniersku činnosť, spracovanie žiadosti,
energetický certifikát) a z veľkosti zatepľovanej plochy bytového
domu.
www.tzbportal.sk
Celkom
Obnova
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1321 4078 7400 2922 8489 9147 10781 8300 5801 5981 9341 11975 10345 17851 10027
97
330
688
144
2447 1470 1317 4389 1818 1741 4644 8231 6435 14793 7203
Celkom
Obnova
Počet podporených bytov zo ŠFRB za roky 1996–2010
Stav k 22.11.2010
Poskytovanie výhodných dlhodobých úverov na obnovu bytových domov prostredníctvom ŠFRB predstavuje v súčasnom
období jednu z najvýhodnejších investícií štátu s minimálnym
rizikom ohrozenia jej návratnosti. Požiadavky žiadateľov o túto
formu úverov však vysoko prekračujú finančné možnosti rozpočtu ŠFRB.
Autor: Ing. Zuzana Petrášová
Štátny fond rozvoja bývania
11
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
CONECO/RACIOENERGIA 2011
Dňa 29.3. 2011 sa už po 32-krát otvorili brány medzinárodného veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA
2011. Tohoročný veľtrh sa niesol v duchu motta „Poznanie a kvalita“, ktoré myšlienkou nadväzovalo
na minuloročný veľtrh a vystihuje jeho zámer spolu so zvýraznenými témami úspory energie, ochrany
životného prostredia, trvalej udržateľnosti, novinkami a trendami vývoja v stavebnej mechanizácii.
Napriek tomu, že s výstavou CONECO/RACIOENERGIA prebiehali súbežne tiež výstavy STAVEBNÁ
MECHANIZÁCIA, CLIMATHERM, CONECOINVEST a SLOVREALINVEST, bolo na výstave všetkým jasné, že
tieto výstavy sú na úpadku a CONECO už zďaleka nie je tou „NAJ...“ výstavou, ktorou sa v minulých rokoch
pýšila ako nosná výstava noviniek pre celé Slovensko.
To, že stavebníctvo prechádza v súčasnosti hlbokou krízou,
bolo jasne viditeľné na všetkých plochách výstaviska INCHEBA
v Bratislave. Na celkovej výstavnej ploche 45 000 m2 sa predstavilo 561 vystavovateľov, čo oproti minulým ročníkom takisto znamenalo ich výrazný pokles. Chýbali tu mnohé významné
spoločnosti, ktoré v minulých rokoch priťahovali svojimi novinkami odborníkov. Nečudo preto, že na veľtrhu sa počas piatich
dní vystriedalo iba približne 100 000 návštevníkov. Medziročný
pokles návštevnosti tak predstavoval vyše 50 000 návštevníkov.
Aj napriek tomu, že sa veľkí výrobcovia a predajcovia stavebných
či vodo – kúrenárskych firiem výstavy nezúčastnili, už tradične
tento veľtrh priniesol prehľad toho najnovšieho nielen zo stavebníctva. V tomto roku prinášajú výrobcovia na trh množstvo
eko-noviniek, ktorými sa mohol inšpirovať aj bežný návštevník plánujúci stavbu alebo rekonštrukciu svojho domu či bytu.
Počas piatich dní tento veľtrh ponúkol prehliadku inovatívnych
riešení v oblasti stavebných výrobkov, materiálov a technológií,
ako aj noviniek na ochranu životného prostredia pre efektívne
využívanie energií v stavebníctve. Sme radi, že niektorí kvalitní
vystavovatelia boli ocenení rôznymi oceneniami.
Organizátori pripravili pre návštevníkov množstvo sprievodných seminárov, konferencií, workshopov. Pre študentov stredných odborných škôl bolo zorganizovaných niekoľko súťaží:
Majstrovstvá Slovenska žiakov v strechárskych remeslách pod
heslom: „Remeslo má zlaté dno“, súťaž: „Maliarsky učeň roka
2011“ a iné. Pre odbornú verejnosť bolo na veľtrhu pripravených
niekoľko konferencií. Zaujímavou bola 18. konferencia s medzinárodnou účasťou: Teória a konštrukcie pozemných stavieb, v ktorej sa prednášalo na tému: „Kvalita a životnosť bytových domov“.
O tejto konferencii píšeme samostatne na inom mieste. Vďaka
patrí aj každodennej prednáške Združenia SLOVENERGOOKNO,
ktorá bola na tému: Desatoro zásad pri výbere kvalitného okna.
Možno práve ocenené exponáty Vám napomôžu pri rozhodovaní, ktorým systémom si necháte obnoviť napríklad Vašu fasádu.
S potešením môžeme konštatovať, že niektoré z ocenených exponátov sme Vám už predstavovali v našom časopise: Okenný profilový systém GENEO PHZ od spoločnosti REHAU, s.r.o. Bratislava
netreba snáď predstavovať nikomu. Špičkový výrobok garantuje
pohodu aj maximálne tepelno – izolačné vlastnosti. Energeticky
12
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Už tradične sa počas veľtrhu odovzdávali ocenenia ZLATÁ PLAKETA CONECO, ZLATÝ LEONARDO, OSVEDČENIE CONECO ENERGO ENVIRO NAJ... Novinkou bolo
tohoročné vyhlasovanie výsledkov súťaže. „Najlepšie obnovený bytový dom“ za rok 2010.
Zoznam ocenených exponátov:
ZLATÁ PLAKETA CONECO 2011
Vystavovateľ
Výrobca
Okenný profilový systém GENEO PHZ
REHAU, s.r.o. Bratislava
REHAU AG + CO Wittmund, Nemecko
Penové sklo REFAGLASS
RECIFA, a.s. Smíchov, Česká republika
RECIFA, a.s. Smíchov, Česká republika
Weber. pas topdry
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.–divízia
Weber-Terranova Bratislava
Saint-Gobain Weber-Terranova GmbH Wien, Rakúsko
OSVEDČENIE CONECO ENERGO ENVIRO NAJ...
Výrobok:
Prihlasovateľ:
KATEGÓRIA B: ZABUDOVANIE (VÝMENA) PROGRESÍVNYCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ S TEPELNOIZOLAČNÝM ZASKLENÍM
Izolačné sklo CLIMATOP LUX
NITRASKLO, akciová spoločnosť Nitra
KATEGÓRIA C - ZATEPĽOVANIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV BUDOV
Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém EDISON ISOLTHERM EPS
a EDISON ISOLTHERM MW
EDISON, s.r.o. Trenčín
Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém STX. THERM ALFA
STOMIX Slovensko, s.r.o. Banská Bystrica
Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém STX. THERM BETA
STOMIX Slovensko, s.r.o. Banská Bystrica
Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém STX. THERM PRIMO
STOMIX Slovensko, s.r.o. Banská Bystrica
Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém weber.therm mínus 7
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber-Terranova
Bratislava
Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém weber.therm exclusive
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber-Terranova
Bratislava
Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém weber.therm terranova
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber-Terranova
Bratislava
KATEGÓRIA D - VYUŽÍVANIE OBNOVITEĽNÝCH A ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV ENERGIE, NAJMÄ SOLÁRNEJ ENERGIE NA VÝROBU TEPLA
A TEPELNEJ VODY, ALE AJ PASÍVNE VYUŽÍVANIE SLNEČNEJ ENERGIE
Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX PROFI
ATTACK, s.r.o. Vrútky
Energeticky komfortný SYSTÉM REHAU pre vykurovanie a chladenie
REHAU, s.r.o. Bratislava
NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM ROKA 2010
1. miesto
Bytový dom, Staničná 10, Trenčín
2. miesto
Bytový dom SVB, M. Marečka 975/20, 22, Myjava
3. miesto
Bytový dom SVB „Huty 903“, Jula Horvátha 903/36, Kremnica
Cena Združenia pre podporu obnovy bytových domov:
Bytový dom SVB, Janka Kráľa 1263, Púchov
Cena vydavateľstva V.O.Č. Slovakia s.r.o.:
Bytový dom SVB, Slovanská 4-6, Trnava
www.tzbportal.sk
13
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
komfortný SYSTÉM REHAU pre vykurovanie a chladenie sme
predstavovali našim čitateľom v časopise „Plynár – vodár – kúrenár tiež. Zo spolupracujúcich firiem získala spoločnosť STOMIX,
spol. s r.o., Žulová, Česká republika hneď tri ocenenia: za vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém STX. THERM ALFA, vonkajší
kontaktný tepelnoizolačný systém STX. THERM BETA a aj vonkajší
kontaktný tepelnoizolačný systém STX. THERM PRIMO. Všetkým
oceneným spoločnostiam blahoželáme.
Z výrobcov, ktorých produkty môžu zužitkovať správcovia bytových domov vo svojej každodenne praxi, sme oslovili niektoré,
aby sa prezentovali v našom časopise so svojim sortimentom.
Spoločnosť KALYPSO sa tento rok prezentovala na výstave
CONECO RACIOENERGIA ako partner Inštitútu pre energeticky
pasívne domy v rámci spoločnej expozície. Obchodno-technickí
poradcovia firmy KALYPSO boli na tomto stanovišti návštevníkom
k dispozícii počas celej výstavy a poskytovali odborné poradenstvo týkajúce sa predovšetkým okien pre energeticky úspornú
až pasívnu výstavbu. Zároveň zástupcovia KALYPSA v spolupráci
s ostatnými členmi združenia SLOVENERGOokno pripravili prezentáciu na tému „Desatoro zásad pri výbere okna“, ktorá bola
súčasťou odborného programu výstavy. Čo sa týka produktov
– v našom poradenskom centre sme chceli predovšetkým predstaviť jarnú novinku – okno EVOLUTION 2011, ktoré predstavuje
inteligentné spojenie profilovej konštrukcie GENEO® a vláknovokompozitného high-tech materiálu RAU-FIPRO®. Ide o energeticky jeden z popredných systémov okenných profilov, ktorý dokáže zabezpečiť hodnoty tepelnej izolácie až po pasívny štandard.
Zároveň vyniká maximálnou stabilitou a tvarovou stálosťou, čím
14
sa stáva ideálnym riešením nadrozmerných presklení, ktoré sú
orientované na južnú stranu a navrhnuté v tmavších farbách.
Celá škála produktov firmy KALYPSO, ktorú sme predstavili na
výstave CONECO, je určená predovšetkým ľuďom s aktívnym prístupom k zlepšovaniu svojho bývania a šetreniu energií.
Spoločnosť D.C.S.I., s.r.o. sa prezentovala na výstave Coneco 2011
s kompletným sortimentom hydroizolačných systémov INDEX
Taliansko, ktoré distribuuje na slovenskom trhu už od roku 2002.
Nosným produktom je zatepľovací systém INDEX PROTHERMO
PUR na ploché strechy, ocenený aj Zlatou Plaketou Coneco z roku 2006. Tento, dnes už veľmi rozšírený a navrhovaný systém sa
vyznačuje možnou nekotvenou aplikáciou a špeciálnym nopovým podkladným pásom PROMINENT, ktorý vytvára pravidelnú
expanznú vrstvu. Druhým vystavovaným výrobkom je univerzálny hydroizolačný asfaltový náter UNOLASTIC, ktorý je svojou
univerzálnosťou použitia, výbornými vlastnosťami (najmä elasticitou)a jednoduchou aplikáciou jedinečným na trhu.
http://spravcovstvo.eu/
Lindab Construline
Systém obytných stavieb
komplexný systém od jedného dodávateľa
ľahká oceľová konštrukcia (obvodové steny, krov)
možnosť výberu strešnej krytiny (Lindab Seamline, Lindab Topline)
možnosť odvodnenia Lindab Rainline
nízka hmotnosť
pevnosť a stabilita
požiarna odolnosť
bezprašný a nízkoodpadový proces suchej výstavby
rýchla montáž
prefabrikovaný modulový systém stien
geometrická presnosť
veľká variabilita tvarov a rozmerov
výber skladieb obvodových stien, strechy a stropov
výborné akustické vlastnosti
veľké tepelné odpory stien malých hrúbok
zníženie tepelných mostov pomocou štrbinových profilov
šetrný k životnému prostrediu
Lindab a.s.
Spišská Nová Ves
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4176 220-30
mobil: 0915 938 518
e-mail: [email protected]
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
ZDRUŽENIE PRE PODPORU OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV VÁS OBOZNAMUJE:
VÝHERCOVIA SÚŤAŽE O NAJLEPŠIE OBNOVENÝ
BYTOVÝ DOM 2010
Už tretí ročník súťaže „Najlepšie obnovený bytový dom“ má svojich výhercov. Víťazi súťaže si svoje
ocenenia prevzali vo štvrtok 31.3.2011 v EXPO Clube výstaviska INCHEBA v Bratislave. Vyhlasovanie
výsledkov prebehlo tento rok prvýkrát počas oficiálneho vyhlasovania výsledkov súťaží Zlatá plaketa
veľtrhu CONECO, Zlatá plaketa veľtrhu Racioenergia, Zlatý Leonardo, ConecoEnergoEnviro NAJ.
Pre rekapituláciu uvádzame v krátkosti informácie o súťaži nasledovne:
Vyhlasovatelia súťaže
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Združenie pre podporu obnovy
bytových domov, ako aj vydavateľstvo odborných časopisov
V.O.Č. Slovakia, s.r.o., (časopis: Správca bytových domov), vyhlásili aj v roku 2010 súťaž o Najlepšie obnovený bytový dom 2010.
Tretí ročník tejto súťaže bol ukončený slávnostným odovzdaním
cien výhercom počas výstavy Coneco 2011.
cu bytových domov. Mimo finančných cien získava vecnú cenu
jeden bytový dom za Združenie pre podporu obnovy bytových
domov. Bytový dom, ktorý získa v hlasovaní najväčší počet hlasov od čitateľov časopisu SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV, dostáva
vecnú cenu od V.O.Č. Slovakia s.r.o.
Súťažiaci
Do tohto ročníka súťaže sa prihlásilo spolu 14 bytových domov,
ktoré splnili v stanovených termínoch súťažné podmienky.
Vyhlásenie výsledkov
Podmienky súťaže
Účastníkmi súťaže sa mohli stať všetky prihlásené Spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB), stavebné bytové družstvá (SBD) a správcovia bytových domov, ktorí sú klientmi PSS, a. s., a splnili stanovené podmienky súťaže. Do súťaže
sa mohli zapojiť súťažiace domy, ktoré ukončili do 31.12.2010
realizáciu aspoň 1 z častí komplexnej obnovy bytového domu,
financovanú z úveru z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. a odovzdali prihlášku do súťaže v stanovenej lehote.
Za časti komplexnej obnovy bytového domu boli chápané:
• zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
• odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
• modernizácia vykurovacieho systému
• inštalácia termostatických ventilov
• hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
• rekonštrukcia balkónov a lodžií
• výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
• rekonštrukcia elektroinštalácie
• rekonštrukcia a obnova výťahov
• vstupné vchody
• výmena a montáž okien
• zateplenie a izolácia striech
Tohoročné vyhlásenie výsledkov bolo naozaj slávnostné. Úvodného slova sa ujal Ing. Miloš Blanárik z Prvej stavebnej sporiteľne
a.s., ktorý predstavil krátku históriu súťaže a výhody vyplývajúce
z tepelných úspor, ktoré vzniknú zatepľovaním bytových domov.
Po ňom vystúpil prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., ktorý podporil
myšlienku komplexnej obnovy bytových domov. Odovzdaných
bolo spolu päť ocenení. Oceňovanie prebehlo za účasti zástupkyne Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. JUDr. Kataríny Niňajovej,
Odovzdávanie ceny za 1. miesto
Vyhodnotenie
Súťaž vyhodnocuje:
a) odborná komisia, pozostávajúca zo zástupcov vyhlasovateľov
súťaže (finančné ocenenie od PSS, a.s.)
b) čitatelia časopisu „Správca bytových domov“ a návštevníci
stránky www.spravcovstvo.eu (vecné ocenenie)
Ceny
Samozrejme aj toho roku sa súťažiaci tešili hlavne na ceny od
PSS, a.s. Tieto 3 výhry od PSS a.s., sa realizujú pripísaním na zmluvu o stavebnom sporení oceneného domu SVB, SBD alebo správcu bytových domov, pričom ceny boli vo výške 1700 €, 700 €
a 350 €. Finančné ocenenia sa odovzdávajú osobne formou symbolického šeku do rúk zástupcu víťazného SVB, SBD alebo správ-
16
Odovzdávanie ceny za 2. miesto
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Odovzdávanie ceny V.O.Č. Slovakia s.r.o.
Odovzdávanie ceny za 3. miesto
zástupcu Združenia pre podporu obnovy bytových domov prof.
Ing. Dušan Petráša PhD. a V.O.Č Slovakia s.r.o. ktoré zastupoval
Mgr. Eugen Kurimský.
Výsledky súťaže
Prvé miesto a symbolický šek v hodnote 1700 € získal bytový
dom so súťažiacim číslom č. 10: BD Staničná 10, Trenčín. Druhým
miestom bol ocenený bytový dom so súťažiacim číslom 6: SVB,
M. Marečka 975/20,22 Myjava, ktorý získal symbolický šek v hodnote 700 €. Tretie miesto a výhru v hodnote 350 € získalo SVB
„HUTY 903“ ul. Jula Horvátha 903/36, Kremnica so súťažiacim
číslom 7.
Ocenenie vo forme multifunkčného zariadenia za „Združenia pre
podporu obnovy bytových domov“ získal bytový dom číslo 4:
SVB Janka Kráľa 1263 z Púchova. Vecnú cenu za čitateľov časopisu: „Správca bytových domov“ obdŕžal bytový dom číslo 1: SVB,
Slovanská 4 – 6, Trnava.
Odovzdávanie ceny Združenia pre podporu obnovy bytových domov
Výhercom srdečne blahoželáme!
Oceneným bytovým domom sa budeme jednotlivo venovať
v najbližších číslach časopisu.
1. miesto získal bytový dom č. 10
– cena od PSS a.s.:
symbolický šek v hodnote 1700,- EUR
BD, Staničná 10, Trenčín
Celkové náklady: 488 213 €
• zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
• odstránenie systémových porúch a statických
chýb,
• modernizácia vykurovacieho systému
• inštalácia termostatických ventilov
• hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
• meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
• rekonštrukcia balkónov a lodžií
• rekonštrukcia elektroinštalácie
Predpokladaná
• domové vstupy
úspora energie:
• výmena a montáž okien
• zateplenie a izolácia strechy
60 %
www.tzbportal.sk
17
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
2. miesto získal bytový dom č. 6 – cena od PSS a.s.:
symbolický šek v hodnote 700,- EUR
SVB, M. Marečka 975/20, 22, Myjava
Celkové náklady: 323 331 €
• zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
• odstránenie systémových porúch
a statických chýb,
• modernizácia vykurovacieho systému
• inštalácia termostatických ventilov
• hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
• meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
• rekonštrukcia balkónov a lodžií
• výmena a rekonštrukcia stúpačiek
a spoločných rozvodov
• domové vstupy
• výmena a montáž okien
Predpokladaná
• zateplenie
úspora energie:
a izolácia strechy
60 %
3. miesto získal bytový dom č. 7 – cena od PSS a.s.:
symbolický šek v hodnote 350,- EUR
SVB „Huty 903“, Jula Horvátha 903/36,
Kremnica
Celkové náklady: 692 249 €
• zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
• odstránenie systémových porúch a statických
chýb,
• modernizácia vykurovacieho systému
• inštalácia termostatických ventilov
• hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
• meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
• rekonštrukcia balkónov a lodžií
• rekonštrukcia elektroinštalácie
• domové vstupy
• výmena a montáž okien
• zateplenie
a izolácia strechy
Predpokladaná
úspora energie:
55 %
18
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Cenu Združenia pre podporu obnovy bytových domov:
Multifunkčné zriadenie získal bytový dom č. 4
SVB, Janka Kráľa 1263, Púchov
Celkové náklady: 87 614 €
• zateplenie a obnova obvodového
plášťa fasády
• hydraulické vyregulovanie
vykurovacej sústavy
• rekonštrukcia balkónov
a lodžií
• domové vstupy
• výmena a montáž okien
• zateplenie a izolácia strechy
Predpokladaná
úspora energie:
60 %
Cenu vydavateľstva V.O.Č. Slovakia, ktoré je vydavateľom časopisu
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV: Laserovú tlačiareň získal bytový dom č. 1
SVB, Slovanská 4–6, Trnava
Celkové náklady: 49 791 €
• zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
• rekonštrukcia balkónov a lodžií
• výmena a rekonštrukcia stúpačiek
a spoločných rozvodov
• rekonštrukcia elektroinštalácie
• domové vstupy
• výmena a montáž okien
• zateplenie a izolácia strechy
• vložkovanie komínov
Predpokladaná
úspora energie:
20 %
www.tzbportal.sk
19
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
VYUŽITE PONUKU ÚVEROV UŽ OD 3,69 %
O pár dní budú správcovia rozposielať ročné vyúčtovania nákladov za bytové domy. Chcete vedieť,
kde a prečo tieto vyúčtovania budú vlastníci preberať s úsmevom? Odpoveď je jednoduchá – tam, kde
majú najlepšie obnovený bytový dom.
Tretí ročník súťaže, ktorú vyhodnotili počas stavbárskeho veľtrhu
CONECO, vyhral podľa hlasovania odbornej poroty bytový dom
na Staničnej ul. č. 10 v Trenčíne. Pýtate sa prečo? Jednoducho
preto, lebo projektovaná výška úspory energií až 60 % pri investícii necelého pol milióna € doslova vyráža dych. Inak povedané,
prakticky celé splátky úveru z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,
vďaka ktorému obnovili a výrazne zmodernizovali svoj bytový
dom dokážu tamojší obyvatelia uhrádzať z úspory energií.
Správne nasmerovaná investícia
Váš 20 až 30-ročný bytový dom už zrejme nikdy nebude doslova nízkoenergetickou stavbou. Ale pri správne nasmerovanej
investícii do obnovy sa k takémuto typu stavby môže veľmi
priblížiť a vám priniesť značnú úsporu nákladov na bývanie.
V trenčianskom dome na Staničnej ul. č. 10 opravili, zaizolovali a zateplili strechu. Odstránili systémové poruchy a statické
chyby, a tiež obnovili a zateplili obvodový plášť fasády domu.
Ďalej zmodernizovali a vyregulovali vykurovací systém, nainštalovali termostatické ventily a zrekonštruovali elektroinštaláciu. Zároveň obnovili domové vstupy, namontovali nové okná
a opravili lodžie aj balkóny. Že toho nebolo málo? Všetky tieto
úpravy však navzájom úzko súvisia.
silného partnera, ktorý spoločenstvám vlastníkov bytov, správcom bytových domov alebo bytovým družstvám, ktoré zastupujú záujmy vlastníkov alebo užívateľov bytov, podá pomocnú
ruku. V prípade spomínaného domu a mnohých ďalších to bola
najväčšia stavebná sporiteľňa na Slovensku, ktorá na tunajšom
bankovom trhu pôsobí už takmer dve desiatky rokov.
Partner pomôže
„Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., práve v týchto mesiacoch znížila
úrokové sadzby úverov pre právnické osoby o viac ako jedno percento. Navyše, ak spoločenstvo vlastníkov bytov, správca bytového
domu alebo bytové družstvo požiada o nový úver XXL konštant
s voliteľným pridelením 95 %, získa finančné prostriedky na obnovu bytového domu s úrokovou sadzbou už od 3,69 % ročne. Rozdiel
predstavuje až 1,2 % v porovnaní s platnými úrokovými sadzbami,“
hovorí K. Niňajová a dodáva, že táto špeciálna úverová ponuka
od PSS, a. s., platí do konca júla 2011. Ponuka platí pre úvery bez
alebo len s 5-percentným počiatočným vkladom. Doba splatnosti úverov sa môže pohybovať v závislosti od zvolenej tarify
od 10 až do 25 rokov. Maximálna zvolená cieľová suma úveru je
neohraničená, zatiaľ čo minimálna je od 20 tisíc €.
Investujte a ušetrite
Lacnejšie a krajšie
„Zateplením fasády dosiahnete nielen zvýšenie estetického dojmu
zo stavby, ale tiež minimalizáciu úniku tepla cez obvodové steny. To
isté platí aj pre strechu. Samo o sebe by to však nestačilo, pretože
teplo z domu uniká nielen cez strechu a fasádu, ale aj cez netesniace
okná a dvere a tiež cez miesta, kde sú zabudované systémové poruchy,“ hovorí riaditeľka úseku sporenia a úverov právnických osôb
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., JUDr. Katarína Niňajová. Podľa jej
slov, v nadväznosti na vonkajšie úpravy domu je potrebné urobiť
zmeny aj vo vnútri. Tie súvisia predovšetkým s kúrením. Dôležité
je hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostatizácia. Vtedy už je možné uvažovať aspoň o 50-percentnej úspore na platbách za energie. V prípade bytového domu z Trenčína
to môže byť dokonca ešte viac. A preto je dobré mať po ruke
Bytový dom na Staničnej ulici č. 10 v Trenčíne pred obnovou...
20
Prečo vlastne investovať do obnovy bytového domu? Rozhodujúcim faktorom je úspora na platbách za energie, predĺženie
životnosti bytového domu, najmä jeho obvodovej konštrukcie
a tiež vylepšenie vzhľadu staršej nehnuteľnosti. Obyvatelia bytového domu sa potom môžu rozhodnúť, či vďaka úspore znížia
platby, alebo usporené peniaze investujú do ďalších úprav svojho domu. Treba si tiež uvedomiť, že čím rozsiahlejšiu obnovu
domu uskutočníte a teda čím väčší úver na ňu potrebujete, tým
nižšiu úrokovú sadzbu v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., získate
a teda v konečnom dôsledku aj menej zaplatíte.
Viac informácií u obchodných zástupcov PSS, a. s., na telefónnom čísle 02/58 55 58 55 alebo na www.pss.sk.
... a po obnove.
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
KOMPLETNÉ SYSTÉMY PRE SOLÁRNE OKRUHY
Vzhľadom na stále sa zvyšujúce ceny energii ako aj uvedomelejší prístup k životnému prostrediu sa stále
viac do popredia dostávajú ekologickejšie zdroje energie. Solárne systémy nadobúdajú v tejto súvislosti
čoraz väčší význam.
Oventrop prichádza s ponukou vysokohodnotných komponentov ako aj kompletných systémov pre solárne okruhy, ohrev pitnej vody a kúrenie. Tieto systémy je možné inštalovať nielen do
novostavieb ale je možné ich inštalovať do už existujúcich systémov. Moderná solárna technika sa dá optimálne zladiť s ostatnými komponentmi vykurovacej sústavy.
Oventrop ponúka prostredníctvom svojich systémov „Regusol“
moderný systém armatúr a regulátorov. Stanica Regusol sa skladá z odovzdávacej stanice, čerpadlovej slučky, zloženej z čerpadla, uzatváracích a poistných armatúr, meračov prietoku, napúšťacích a vypúšťacích kohútov atď.
Výhody stanice „Regusol“:
• vysoká funkčná bezpečnosť, dosiahnutá vďaka vysokokvalitným materialom
• všetky armatúry od jedného výrobcu
• dodávka kompletných systémov
• nízke montážne náklady
• teplota prívodu v nábehovej fáze do 160 °C
• prevádzková teplota v prívode max. 120 °C
• systém armatúr je vrátane izolácie
Pre oddelenie primárnej a sekundárnej strany na dve nezávislé
média má k dispozícií Oventrop solárnu stanicu „Regusol X“, ktorá obsahuje zabudovaný výmenník tepla.
Použité materiály ako i usporiadanie jednotlivých komponentov sú optimálne zladené s potrebami solárnej sústavy. Týmto je
z dlhodobého hľadiska zabezpečený bezpečný a bezporuchový
chod zariadenia. Zostavy armatúr „Regusol E-130“ a “Regusol EL130“ majú okrem hydraulických prvkov kompletne zmontovanú
digitálnu reguláciu solárnej sústavy.
Príklad integrácie solárnej sústavy do vykurovacieho systému
Armatúry a systémy na vykurovanie • Armatúry a systémy
na olej a plyn • Armatúry a systémy na sanitárnu techniku
Podlahové vykurovanie • Solárne systémy
Marián Borsík – odborný poradca
Oventrop,
GmbH & Co. KG, Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava, tel.: +421-2-436 336 77-8, e-mail: [email protected], www.oventrop.sk
www.tzbportal.sk
21
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
MATERIÁLY ISOVER PRE KOMPLEXNÚ OBNOVU
BYTOVÝCH DOMOV
Ing. Vladimír Balent, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia ISOVER
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, tel.: 0911 610 012, e-mail: [email protected]
Spoločnosť Isover vyvíja, vyrába a predáva izolačné materiály z minerálnych vláken, čadičových i sklených,
už od roku 1936. Každá druhá strecha v Európe je izolovaná materiálmi Isover, v USA každý piaty dom.
Isover je najväčší svetový výrobca izolácií s pôsobnosťou a výrobnými závodmi po celom svete. Isover
reprezentuje izolačnú divíziu koncernu Saint-Gobain, založeného v roku 1665 vo Francúzsku.
Nech už sa jedná o tradičné výrobky umožňujúce izolovanie podláh, priečok, stien, fasád, stropov,
podhľadov, plochých a šikmých striech obytných i komerčných objektov, či kompletný sortiment výrobkov
pre technické a priemyslové izolácie, až po špeciálne výrobky. U nás vždy nájdete to najlepšie riešenie.
Náš sortiment je navyše rozšírený o expandovaný a extrudovaný polystyrén Styrodur® C.
Optimálna tepelná izolácia budov pomocou Styrodur® C sa pre
investorov z pohľadu návratnosti investícií rýchlo amortizuje prostredníctvom nižšej spotreby energie. Izolácia prispieva
k zdravšej klíme obytných priestorov a stavebnú konštrukciu
chráni pred vonkajšími vplyvmi akými sú horúčava, chlad a vlhkosť. To predlžuje životnosť a zvyšuje hodnotu budovy.
vykazovať vysokú pevnosť v tlaku. Dôležité sú aj samotné tepelnoizolačné parametre tepelnej izolácie, ktoré musia byť nielen
veľmi dobré, ale aj časovo nemenné, aby bola splnená samotná
funkcia OP-strechy.
Vhodne navrhnuté ploché strechy (strechy bez akéhokoľvek sklonu resp. strechy s miernym sklonom) musia podobne ako šikmé
strechy spĺňať aktuálne požiadavky tepelnej ochrany budov, aby
bola zabezpečená spoľahlivá a dlhodobá ochrana budovy pred
vonkajšími poveternostnými vplyvmi. To, aká „bezpečná“ je strecha, teda nezávisí od toho, ako intenzívne je vodonosná plocha
zošikmená, ale od kvality projektu a samotnej realizácie konkrétnej strešnej konštrukcie.
V protiklade ku konvenčnej jednoplášťovej nevetranej streche,
pri ktorej hydroizolácia leží vždy nad vrstvou tepelnej izolácie, moderné izolačné hmoty, ako je napríklad Styrodur® C od
spoločnosti BASF, umožňujú pri plochej streche postupovať aj
„naopak“. Keďže stále viac projektantov uprednostňuje obrátenú
strechu, poskytuje spoločnosť BASF prostredníctvom produktu
Styrodur® C pre tento systém ideálny izolačný materiál.
Styrodur® C je extrudovaná, polystyrénová, tuhá, penová hmota
zelenej farby z produkcie spoločnosti BASF bez obsahu FCKW,
HFCKW a HFKW. Ako tepelnoizolačný materiál účinne prispieva
k redukcii emisií CO2. Vďaka vysokej pevnosti v tlaku, nízkej nasiakavosti, dlhej životnosti a odolnosti voči hnitiu sa Styrodur® C
stal synonymom pre extrudovaný polystyrén (XPS) v Európe.
Pevnosť v tlaku je hlavným rozlišovacím znakom rozličných
typov izolačných dosiek Styrodur® C.
Tepelnoizolačná vrstva obrátenej plochej strechy, ďalej uvádzanej ako OP-strecha, je prostredníctvom zrážkovej vody, pôdy
určenej na vysadenie strechy zeleňou alebo aj prevádzkovým
zaťažením na terasových strechách a strechách s parkovacou
plochou mimoriadne intenzívne namáhaná. Preto musí byť
odolná voči vlhkosti, teplotným zmenám, hnitiu a pod. Keďže
tepelnoizolačná vrstva OP-strechy je priamo namáhaná už
počas realizácie strešného plášťa a po ukončení realizácie leží
bezprostredne pod povrchovými vrstvami alebo zeminou, musí
22
Obr. 1 Styrodur® C vďaka vysokej pevnosti v tlaku a nízkemu súčiniteľu tepelnej vodivosti sa vynikajúco hodí na konštrukcie OP-striech.
Styrodur® C je pevný, ľahko spracovateľný stavebný materiál,
ktorý spĺňa všetky hore uvedené požiadavky. Pri procese extrudovania tepelnoizolačných dosiek vznikne na povrchu hladká,
stlačená ľahčená penová vrstva s minimálnou nasiakavosťou,
vďaka čomu je možné izoláciu klásť nezávisle na počasí. Okraje
platní by mali byť vybavené obvodovými stupňovitými drážkami (polodrážkou), aby pri spájaní platní nevznikol žiadny tepelný
most.
V závislosti od druhu využitia sa ploché strechy rozdeľujú na
„nevyužívané strešné plochy“ a „využívané strešné plochy“. Na
nevyužívané strešné plochy sa vstupuje len za účelom servisu
a všeobecnej technickej údržby.
Využívané strešné plochy sú určené na pobyt osôb na nich, na
využívanie prostredníctvom dopravy alebo na extenzívne a intenzívne vysadenie vegetácie. Adekvátne tomu sa rozlišujú
smernice o plochých strechách medzi:
• terasovými strechami
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
• strechami s parkovacou plochou
• zelenými strechami (extenzívnymi alebo intenzívnymi)
Podľa polohy izolačnej vrstvy sa jednovrstvová, nevetraná plochá strecha označuje ako „teplá strecha konvenčného tvaru“
alebo „OP-strecha“. Oba varianty strechy je možné zrealizovať pri
nevyužívaných ako aj využívaných strešných plochách.
Pod pojmom teplá strecha konvenčného tvaru sa rozumie jednovrstvová nevetraná strecha, pri ktorej strešná hydroizolácia
odolná voči vplyvom prostredia leží nad tepelnou izoláciou.
Obr. 5 Vľavo nový stav plus strechy, vpravo starý stav teplej strechy konvenčného typu.
s parkovacou plochou. Strešný princíp OP-strechy zostáva stále
rovnaký, modifikuje sa len jej konštrukčné zloženie.
Obr. 2 Porovnanie konštrukcie teplej strechy konvenčného tvaru a obrátenej
plochej strechy.
Naopak pri OP-streche sa rozlišujú tri ďalšie varianty:
• Najrozšírenejšou je štandardná OP-strecha, pri ktorej tepelno-izolačná vrstva pozostávajúca z izolačných dosiek z extrudovaného polystyrénu XPS leží vždy nad strešnou hydroizoláciou.
• Pri takzvanej „Duo streche“ sa nad teplú strechu konvenčného tvaru s XPS-doskami položí ďalšia izolačná vrstva zo
Styroduru® C nad strešnú hydroizoláciu. Pri tomto konštrukčnom princípe, ktorý sa vyskytuje najčastejšie pri
novostavbách, je možné často upustiť aj od parotesnej
zábrany, samozrejme v závislosti od hraničných klimatických podmienok.
Obr. 3 Prevedenie obrátenej strechy
so štrkovým zásypom.
Obr. 4 Prevedenie strechy typu duo.
• „Plus strecha“ predstavuje konštrukčné riešenie pre sanáciu plochých striech, ktoré nie sú dostatočne tepelne
zaizolované. Okrem toho sa tento typ používa aj vtedy, ak
sa pri konštrukcii strechy kombinujú výhody teplej strechy
konvenčného tvaru s výhodami OP-strešnej konštrukcie
a na konštrukciu strechy konvenčného typu sa nasadzuje
napríklad EPS alebo minerálna vlna na ochranu strechy
a na zvýšenie životnosti OP-strechy sa dáva XPS. V tomto
prípade sa tepelnoizolačná vrstva z materiálu Styrodur® C
ukladá následne na existujúcu konštrukciu teplej strechy
konvenčného typu, pri ktorej sa predtým musela preveriť
funkčnosť strešnej hydroizolácie.
Všetky tri varianty sú alternatívne vhodné na strechy so štrkovým posypom, terasovú strechu, zelenú strechu alebo strechu
www.tzbportal.sk
Výhody systému obrátenej plochej strechy
OP-strechu je možné postaviť jednoduchšie a rýchlejšie ako teplú strechu konvenčného tvaru, pretože pozostáva z menšieho
počtu vrstiev, ktoré sa musia položiť a zlepiť.
Pri OP-streche leží vrstva, ktorá je pre strechu najdôležitejšia,
čiže hydroizolácia strechy, na pevnom nosnom podklade, ktorý je bez špár. Výnimku tvorí Plus strecha a Duo strecha. Ak sa
izolačný pás mechanicky zaťažuje, zaťaženie sa prenáša ďalej do
nosného podkladu. Pri izolačnej vrstve ako podklade sa naproti
tomu medzi jednotlivými izolačnými doskami môžu vyskytnúť
malé špáry. Izolácia v týchto špárach môže „previsnúť“, čo môže
viesť k trhlinám.
Ak sa naopak strešná hydroizolácia na masívny betónový strop
celoplošne prilepí, tak sa v prípade poškodenia dajú trhlinky
ľahko lokalizovať. Voda vyteká na vnútornej strane bezprostredne na tom mieste, kde zlyhala strešná hydroizolácia. Ináč je to
pri teplej streche konvenčného typu: Ak tu voda presakuje cez
izoláciu, tak sa viditeľná škoda spôsobená vodou často ukáže na
vnútornej strane stropu ďaleko vzdialená od vlastnej netesnosti
v strešnej hydroizolácii.
Pri teplej streche konvenčného typu sa nesmie medzi parotesnou zábranou a strešnou hydroizoláciou uzavrieť žiadna vlhkosť,
čo v praxi nie je vždy realizovateľné. Pri konvenčnej plochej streche je potrebné dbať na to, aby použité tepelnoizolačné materiály boli neustále chránené pred vlhkosťou (pri skladovaní na
stavenisku, počas aplikácie a okamžite po položení tepelnoizolačnej vrstvy). Izolačné dosky sa v prípade konvenčných plochých
striech nesmú ukladať počas dažďa alebo hmly. V opačnom prípade vedie vlhkosť uzavretá pod strešnou hydroizoláciou k vzniku parných bublín. Naproti tomu pri OP-streche je možné tepelnoizolačnú vrstvu klásť aj počas dažďa. Dažďová voda stojaca na
strešnej hydroizolácii sa môže prostredníctvom tepelnoizolačnej
vrstvy zo Styroduru® C oddifundovať alebo sa môže prostredníctvom spojov izolačných dosiek odpariť do vonkajšieho vzduchu.
Strešná hydroizolácia OP-strechy by z hľadiska paropriepustnosti mala spĺňať požiadavku na min. ekvivalentnú difúznu hrúbku
sd min. 100 m. Redukuje sa tak na jednej strane značne difúzny
tok vodnej pary, ktorý sa môže pohybovať cez strešnú konštrukciu a okrem toho sa tým zamedzuje aj reverznej difúzii vlhkosti
smerom do interiéru budovy počas horúcich letných dní.
23
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
Keďže strešná hydroizolácia pri OP-streche leží pod tepelnoizolačnou vrstvou a nad ňou ležiacimi funkčnými vrstvami (napr.
vrstva štrku alebo povrchová vrstva), zostáva trvalo chránená
pred UV-žiarením. Pri konvenčných typoch plochých striech
môže v závislosti od ďalšieho usporiadania vrstiev dôjsť k tomu,
že hydroizolačná vrstva je vystavená priamemu UV-slnečnému
žiareniu. To môže tak pri bituménových hydroizoláciach ako aj
pri izoláciach na báze plastu viesť k ich trvalému poškodeniu.
Obr. 6 Výhoda systému obrátenej plochej strechy: Vrstva tepelnej izolácie
ležiaca nad hydroizolačnou vrstvou strechy chráni hydroizoláciu pred veľkými
zmenami teploty (teplotnými šokmi), UV-žiarením ako aj pred mechanickým
poškodením.
Aj výkyvy teploty na hydroizolácii strechy sú pri OP-strechách
podstatne nižšie. Pri konvenčnom type plochej strechy môžu
rozdiely teplôt na strešnom plášti v priebehu roka dosiahnuť až
cca. 100 – 110 K. Naproti tomu pri OP-streche sú výkyvy teploty
v priebehu roka približne 12 K, ak izbová teplota vzduchu pod
strechou je 20 °C.
Obr. 8 Odobratie skúšobnej vzorky z desať rokov starej obrátenej plochej
strechy osadenej zeleňou.
z funkčných OP-striech dokázali, že Styrodur® C si zachováva
svoje deklarované mechanické a fyzikálne vlastnosti počas veľmi
dlhého času takmer v nezmenenej forme.
Styrodur® CV vďaka vysokej hodnote modulu pružnosti v tlaku
preberá statické funkcie a vznikajúce záťaže rovnomerne rozkladá do nižšie položených vrstiev skladby.
Vzhľadom k pružnej ale napriek tomu nepoddajnej štruktúre je
schopný dynamicky oddeliť horné vrstvy strešného plášťa spolu s úžitkovou povrchovou vrstvou od spodných vrstiev strechy
s nosnou konštrukciou a hydroizoláciou strechy.
Šetrí energiu určenú na vykurovanie príp. chladenie a chráni
konštrukciu budovy pred intenzívnym pôsobením vonkajších
poveternostných vplyvov.
Obr. 7 Teplotné zaťaženie konvenčnej plochej strechy a OP-strechy.
Styrodur® C sa už od konca 70-tych rokov používa na obrátených plochých strechách a od roku 1978 je aj oficiálne schválený nemeckým stavebným dozorom. Odobraté skúšobne vzorky
Izolačné dosky Styrodur® C sú optimálnym riešením v skladbe
plochých striech s obráteným poradím vrstiev.
www.isover.sk
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
POČET KVALIFIKOVANÝCH SPRÁVCOV
PRESIAHOL UŽ POČET 60...
O legislatívnych zmenách, ktoré nás čakajú v oblasti výchovy a vzdelávania sme už písali v našom časopise
mnohokrát. Ani akreditovaný kurz: „Manažér správy budov“ netreba už našim čitateľom predstavovať.
Začiatkom marca sa skončil v poradí už tretí kurz, ktorého ukončením sa zvýšil počet kvalifikovaných
správcov na počet už vyše 60... Prvého tohoročného kurzu sa zúčastnili správcovia naozaj z celého
Slovenska. Aj keď sa uskutočnil v Modre, nechýbali tu profesionáli nielen z okolia Bratislavy, ale aj
z Krompách, Prešova či Vranova nad Topľou. Písomné skúšky z vyučovacích predmetov zvládli všetci a tak
môžeme novým absolventom iba blahoželať...
Celoživotné vzdelávanie je termín, ktorý si niektorí pamätáme
ešte z čias bývalého režimu. Napriek zmenám v spoločnosti je
však obzvlášť nutné si tento termín uvedomovať aj v súčasnosti a venovať mu patričnú vážnosť. Veda a technika idú vo
vývoji míľovými krokmi a ten, kto neudržuje krok, zaostáva.
Táto skutočnosť sa týka samozrejme aj výkonu správy BD a NP.
24
Vzdelávanie a získanie kvalifikácie je základným predpokladom
úspešného výkonu funkcie správcu. Napriek tomu, že zatiaľ nie
je legislatívne stanovená povinnosť získania kvalifikácie formou
akreditovaného kurzu, slúži rozhodnutie zvýšiť, prípadne doplniť si kvalifikáciu, na chválu všetkých, ktorí sa doteraz kurzov
zúčastnili.
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
ktorých by sme zhrnuli všetky novinky legislatívy i technických
a technologických noviniek, ktorými môže správca zlepšiť výkon
svojej správy. Plánujeme raz ročne (hlavne pre našich absolventov) 1–2 dňové preškolenie, v ktorom podáme ucelene všetky
novinky tak, aby naši správcovia „boli v obraze“.
Vráťme sa ale k našim tohoročným prvým, čerstvým absolventom. Kurz, ktorý absolvovali v Modre, úspešne všetci zvládli.
Žiaden z absolventov nebol v brandži nováčikom. Problematika
bola známa, avšak každý si našiel niečo nové, čo ho zaujalo
a v čom doteraz tápal. Spoločným menovateľom bola vôľa
vykonávať prácu čo najkvalifikovanejšie a najlepšie. Dúfame,
že získané nové vedomosti tomu napomôžu. Všetci tak získaSnáď nikdy v minulosti sme nezaznamenali tak obrovský rozmach
technológií či už v oblasti šetrenia energií formou zatepľovania
našich bytových domov či vyregulovania vykurovacích sústav,
výmeny okien a pod. Je nutné zvládať legislatívne (tak často
meniace sa) predpisy, zmeny v účtovníctve, daňové predpisy,
revízie, či „odsledovať“ dodávateľské a odberateľské zmluvy, aby
sme eliminovali podvodníkov, ktorých je čím ďalej tým viac...
Toto všetko (a mnohé iné veci) má robiť jeden správca – zodpovedný za chod bytového domu, ktorého si „podávajú“ nielen
dodávatelia, ale hlavne tí, pre ktorých výkon správy vykonávajú:
vlastníci a nájomníci bytových domov či nebytových priestorov... Kto neustále nesleduje vývoj, nové technológie, legislatívu,
novinky v technických riešeniach úspor energií, ten v dnešných
časoch nemôže byť dobrým správcom...
Neviem, či som napočítal za celý čas mojej komunikácie so správcami na prstoch jednej ruky takých správcov, ktorí nemali alebo
nemajú žiadne problémy. Práve problémy, s ktorými sa správcovia denne potykajú, nás doviedli k myšlienke zorganizovať pre
nich kurz, v ktorom by získali ucelené poznatky. Vytvorili sme
pre tento kurz špeciálne skriptá. Pri tvorbe kurzu sme sa snažili
o to, aby jeho absolvent dostal univerzálne informácie z každého odboru. Vzdelanie, získané na seminároch, by malo napomôcť v riešeniach, s ktorými sa správca pri výkone svojej funkcie
stretne. Dnes už ale vidíme, že skriptá, ktoré sme vytvorili, sú už
zastaralé. Tri roky, počas ktorých sme školili všetkých tých, ktorí
túžili po vzdelaní a nových informáciách, nám ukázali množstvo
ďalších problémov, ktorým sa treba venovať. Tvorcovia kurzu
a skrípt preto uvažujú v súčasnosti o nových skriptách s aktuálnejšími informáciami.
Takisto sa uvažuje o preškoľovaní správcov. Pre tých, ktorí nestíhajú sledovať legislatívu, chceme pripraviť krátke školenia, na
www.tzbportal.sk
li „Osvedčenie“, ktorým môžu preukázať svoju kvalifikáciu pre
výkon správy budov. Všetkým absolventom za ich študijné úsilie
patrí vďaka a zo srdca im k ukončeniu kurzu blahoželáme.
Záujemcov o tento kurz pribúda. Učebné osnovy a predmety,
ktoré sú na kurze prednášané, umožňujú absolventovi chápať
kompletné povinnosti vyplývajúce z výkonu služby správy bytových domov a nebytových priestorov. Diskusie, ktoré sú vedené
často aj po prednáškach sa týkajú praktických problémov, otázok
a riešení, ktoré sú na dnešných správcov kladené. Každému je
jasné, že výkon funkcie správcu nie je vôbec ľahkým chlebíčkom.
Preto sú tu, na kurze, aby si vedomostne doplnili medzery a získali komplexný prehľad. Je chvályhodné, že účastníci kurzu sa ho
zúčastňujú najčastejšie na vlastnú žiadosť so želaním získať nové
vedomosti a znalosti. Tento fakt je neklamným znakom toho, že
potreba vzdelania je chápaná a požadovaná už od samotných
správcov, teda „od spodu“.
Všetci vieme o pripravovaných legislatívnych zmenách, ktoré
umožnia výkon správy len kvalifikovanému správcovi. Pre záujemcov o získanie vzdelania pripravujeme ešte jednu novinku –
ktorú však budeme prezentovať až v druhej polovici roka. Tohto
roku sú plánované ešte dva termíny na kurzy, ktoré plánujeme
koncom júna a jeden v jesennom období.
Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť na našich
známych kontaktoch:
V.O.Č. Slovakia s.r.o., Školská 23, 040 11 Košice
+421 55 6782808, +421905541119
alebo mailom: [email protected], [email protected]
Tlačivo prihlášky, podmienky a bližšie informácie nájdete
na stránke: http://www.spravcovstvo.eu/
25
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
BAUMIT BAUMACOL – PROGRAM PRE OBKLADY A DLAŽBU
KVALITA UKRYTÁ POD DLAŽBOU A OBKLADOM
Lepenie obkladov a dlažieb je vo výstavbe finálna úprava mnohých povrchov v interiéri aj v exteriéri.
Dlažby a obklady dizajnéri doviedli k estetickým výšinám, a dnes poukazujú na kultúru svojho investora.
Pod všetkou dizajnérskou krásou však treba vidieť aj technickú a technologickú dokonalosť. Len tá dokáže
zaručiť, že výsledok bude optimálny – trvalo elastický, vodoodpudivý, a antibakteriálny. Bez kvalitných
produktov a technológií lepenia aj tým najkrajším povrchom hrozí strata estetickej kvality. Investícia do
krásnej a kvalitnej dlažby či obkladu do preto musí byť sprevádzaná správnym výberom produktov pre
lepenie dlažieb a obkladov.
Baumit Baumacol: pod dlažbou a obkladom
Produkty pre lepenie keramických obkladov a dlažieb sú podstatným momentom kvality finálnych úprav povrchov. Pri lepení keramických obkladov a dlažieb majú profesionálne lepiace malty nielen garantovať pevnosť, flexibilitu a priľnavosť, ale
majú byť súčasťou systémového riešenia, ktoré dlhodobo zaručuje dokonalosť výsledku.
Spoločnosť Baumit s programom Baumit Baumacol pokrýva
oblasť obkladania v interiéri aj v exteriéri. Baumit Baumacol je
produktová séria, ktorá spĺňa vysoké požiadavky profesionálneho lepenia dlažieb a obkladov v interiéri, exteriéri, a to pri novostavbách aj renováciách.
Produkty Baumit Baumacol sú neviditeľnou súčasťou interiérov
aj exteriérov. Sú to však dokonalí pomocníci, ktorí dokážu zabezpečiť dlhodobú kvalitu obkladov a dlažieb. Ich používanie, hoci
je vďaka výborným technologickým vlastnostiam jednoduché,
by malo byť spojené s odborným prístupom.
Produkty Baumacol
Program pre obklady a dlažby
Podklad: príprava a penetrácia
Základný predpoklad pre odborné kladenie obkladov je pevný, nosný a dostatočne rovný podklad. Pred kladením nového
obkladu musí byť podklad zbavený starých, mastných vrstiev ako
aj zvyškov lepidiel, mált a tiež farebných náterov. Väčšie trhliny
a škáry musia byť pred obkladačskými prácami vyplnené vhodnými stierkovacími hmotami. Kvôli lepšej priľnavosti je vhodné
podklad vopred natrieť penetračným náterom. Silne nasiakavé
podklady môžu napríklad zreteľne znížiť priľnavosť lepiacich
mált. Vhodný penetračný náter vytvorí dostatočne drsný podklad
a postará sa o to, aby sa vlhkosť lepiacej malty rovnomerne vsakovala do podlahy, čím dosiahne lepiaca malta optimálnu priľnavosť.
To čo vidíte, je dokonalé. Dokonalé je aj to, čo nevidíte. Baumacol, systémy pre
lepenie dlažby a obkladov. Overená Baumit kvalita.
Baumit Grund je vysokokvalitný základný náter na báze disperzie s veľmi dobrým vsakovaním do podkladu. Pred nanášaním
musí byť podklad suchý, nezamrznutý, pevný, nosný, stály, zbavený prachu a nečistôt, olejových a mastných škvŕn, odformovacích prostriedkov a uvoľňujúcich sa častí.
Baumit SuperGrund, jednozložkový základný náter s kremičitým pieskom bez obsahu rozpúšťadiel na špeciálnom disperznom základe, je určený pre vnútorné a vonkajšie použitie
na úpravu nenasiakavých podkladov, tiež starých podkladov pri
renováciách a zvlášť pri kladení dlažby na dlažbu.
Nerovnosti povrchu na podlahách a stenách
Pri kladení keramického obkladu je dôležitá rovinnosť podkladu,
inak môže dôjsť k zhoršenej priľnavosti a následnému praskaniu
obkladu. Dávnejšie sa používali na kladenie obkladu hrubšie
maltové lôžka. Dnes, v čase používania tenkovrstvových lepiacich mált, je potrebné podklad vopred nivelovať.
Baumit Nivello je samonivelizačná stierka určená na vyrovnanie
povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Tekutá hmota zaplní miesta podkladu prakticky sama, pomocou prirodzenej schopnosti nivelizácie.
Baumit Baumacol Planea je vyrovnávacia hmota, pomocou
ktorej jednoducho a účinne vyrovnáte rôzne výtlky, trhliny a prípadné nerovnosti. Obzvlášť vhodná je pre použitie na stenách.
Práve pri stenách je totiž dôležité, aby materiál rýchlo zavädol
a vytvrdol bez nežiaducich pnutí.
Podklad pre lepenie dlažby Baumacol SuperGrund
26
Baumit Nivello 10 a Baumit Nivello 30 sú cementové samonivelizačné stierky, určené na vyrovnanie povrchu cementových
poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodné sú aj na
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Správna lepiaca malta
Vysokokvalitné keramické obklady nespočetných farieb, vzorov a materiálov nekladú kreativite žiadne hranice. Dôležité je
však zvoliť správny typ lepiacej malty tak, aby bola garantovaná
stálosť a krása na veľa rokov. Pri lepení obkladu do tenkovrstvového lôžka musí lepiaca malta spĺňať požiadavku na spoľahlivú
prídržnosť, a to či ide o steny alebo podlahy, interiér alebo exteriér, obytné domy alebo priemyselné objekty. Baumit ponúka
pre každé použitie ten správny typ lepiacej malty - od Baumit
Baumacol Basic až po Baumit Baumacol FlexTop.
Vyrovnávanie podkladu – Baumacol Nivello
potery s podlahovým vykurovaním. Pochôdzne bývajú už po
dvoch hodinách.
Izolácia proti vlhkosti
Podlahy a steny, ktoré sú vystavené priamej odstrekujúcej vode
v miestnostiach s mokrou prevádzkou musia byť bezpečne
odizolované. Jednozložkový náter Baumit Baumacol Proof je
určený na vnútorné použitie ako bezškárová izolácia. S Baumit
Baumacol Protect je možné perfektne odizolovať terasy, balkóny
a plochy v exteriéri.
Baumit Baumacol Proof, vodonepriepustný, jednozložkový,
farebný, flexibilný, bezškárový izolačný náter bez obsahu rozpúšťadiel, je určený na izoláciu proti beztlakovej vode priamo pod
keramický obklad v sprchách a kúpeľniach v interiéri.
Baumit Baumacol Basic je tenkovrstvová suchá cementová
lepiaca malta, ktorá je vodeodolná, mrazuvzdorná, zušľachtená a hydraulicky tvrdnúca, je určená pre lepenie keramických
obkladov a dlažieb. Je vhodná aj pre použitie v potravinových
prevádzkach. Baumit Baumacol FlexUni, tenkovrstvová flexibilná suchá špeciálna cementová lepiaca malta s vyšším tepelným a statickým zaťažením. Táto vodeodolná, mrazuvzdorná,
zušľachtená, hydraulicky tvrdnúca lepiaca malta je určená na
kladenie keramického obkladu, keramickej dlažby a platní, ako
aj na lepenie jemnej kameninovej dlažby. Vhodná na vnútorné
a vonkajšie použitie. Baumit Baumacol FlexTop, tenkovrstvová
flexibilná suchá cementová lepiaca malta je určená na kladenie
rôzneho keramického obkladu a dlažby, platní tmavých farieb,
prírodného kameňa ako aj na lepenie jemnej kameninovej dlažby a na plochy s vyšším tepelným a statickým zaťažením.
Baumit Baumacol Protect vodonepriepustná, paropriepustná,
hydraulicky tvrdnúca, flexibilná, jednozložková izolačná stierka
na vytvorenie bezškárovej izolácie priamo pod keramický obklad
v interiéri aj v exteriéri.
Lepenie obkladu a dlažby – Baumacol Flex Uni.
Izolácia proti vlhkosti – Baumacol Proof
Baumit Baumacol Tesniaca páska
Pružná tesniaca páska slúži na dokonalé tesnenie hrán pred
nanesením izolačných hmôt. Systém dopĺňajú komponenty na
pružné utesnenie vonkajších a vnútorných rohov a vpustí.
Geniálne škárovanie
Škárovanie má obzvlášť dôležitú funkciu pri obkladaní. Predstavuje spojovací článok keramického obkladu, dôležitý prvok
stvárnenia obkladu a súčasne ponúka ochranu a istotu. Pomocou
správnych kombinácii obkladu a škárovacích hmôt vytvárate
najrôznejšie priestorové pôsobenie obkladu. Baumit Baumacol
Fuge, elastická, vodoodpudivá škárovacia hmota s protiplesňovou úpravou a úpravou odpudzujúcou nečistoty ponúka 12
farebných tónov a garantuje krásu a istotu na veľa rokov.
m
Baumacol vá
t
i
m
u
a
B
y
t
k
Produ
uť perfektný
n
h
a
i
s
o
d
u
ž
ô
pom
dení dlažieb
la
k
i
r
p
k
o
d
výsle
a obkladov.
Baumacol – Tesniaca páska
www.tzbportal.sk
Baumit Baumacol Fuge, prášková škárovacia hmota po aplikácii
je trvale elastická, s vodoodpudivým efektom a s protiplesňovou úpravou, vysoko pevná a flexibilná, je vhodná na škárovanie
keramických obkladov a dlažieb, platní, mozaikového obkladu,
obkladu z jemnej kameniny pre šírku škár 2–7 mm. Je určená pre
27
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
Škárovanie – Baumacol Fuge
vnútorné a vonkajšie použitie a je vhodná aj do potravinárskych
prevádzok.
Vodotesnosť so silikónom
Baumit Baumacol Silikon predstavuje optimálny doplnok ku
škárovacej hmote Baumit Baumacol Fuge. Je určený na uzavretie dilatačných a spojovacích škár rôznych materiálov v miestach
so stálym mechanickým zaťažením. Škáry medzi obkladom
a stenou sa pomocou Baumit Baumacol Silikon perfektne utesnia. Produkt je trvalo elastický a pri pohyboch podkladu vytvára
dokonalé utesnenie. Je vysokohodnotný, trvalo elastický silikónový tmel určený na použitie v oblasti sanity a tiež na vonkajšie
použitie. Vhodný je aj na eloxovaný hliník, glazované obkladačky, sklo, rôzne plasty, porcelán a i.
Baumacol, systémové riešenie v osvedčenej Baumit kvalite, je východiskom
pre technickú aj estetickú kvalitu. Perfektný výsledok na dokonalom podklade.
Oblasť exteriéru je vystavená poveternostným vplyvom, a tak
produkty od penetrácie až po škárovacie hmoty musia byť odolné voči týmto poveternostným vplyvom, voči teplotám a UV žiareniu. Produkty zo systému Baumacol tieto požiadavky spĺňajú.
Osekávanie starého obkladu je už minulosťou, so správnymi
produktmi zo systému Baumacol môžete starý neželaný obklad
„prelepiť“ novým obkladom.
Lepiace malty a izolačné hmoty pre všetky požiadavky. Nivelačné
a vyrovnávajúce hmoty pre každý podklad. Škárovacie hmoty
a silikóny, ktoré ladia s vašimi keramickými obkladmi. Baumacol
– to je kompletný program pre lepenie obkladov a dlažby.
Jednoduché a rýchle spracovanie, spoľahlivé a trvácne riešenie.
Systémové riešenie v osvedčenej Baumit kvalite.
Baumacol
Utesnenie škár – Baumacol Silikon
Lepenie obkladov a dlažby s perfektným výsledkom!
Informujte sa u vášho predajcu stavebných materiálov!
Baumit Baumacol je správny systém pre každé použitie. Používa
sa pre normálne podmienky použitia – v kuchyniach, predsieňach a všade, kde sú mierne požiadavky. Je mimoriadne vhodný
aj na vlhký podklad – ak sú steny a podlahy vlhké, musia obklady
odolávať zvýšeným nárokom, systém Baumacol ponúka riešenie. Má optimalizovanú skladbu obkladaných plôch sa postará
aj v prípade podlahového vykurovania.
Myšlienky s budúcnosťou.
Desatoro pre garanciu optimálneho výsledku s Baumit Baumacol
Čo nevidíte:
1. Dôkladne očistený podklad.
2. Penetračné nátery Baumit Grund alebo Baumit SuperGrund, ktoré je vhodné nanášať na podklad kvôli lepšej prídržnosti a vyrovnaniu nasiakavosti podkladu.
3. Baumit Nivello, ktorý sa hladidlom rovnomerne roztiahne na podklad do požadovanej hrúbky.
4. Baumit Nivello 10 prípadne Baumit Nivello 30, ktoré vyrovnávajú nerovnosti podláh, alebo Baumit Baumacol Planea nerovnosti
na stenách.
5. Tesniacu pásku, ktorá sa kvôli trvalo elastickému utesneniu vkladá do rohov.
6. Náteru Baumit Baumacol Proof, ktorý dobre izoluje podklad proti vlhkosti.
7. Lepiace lôžko – lepiaca malta Baumit Baumacol FlexUni sa rozhrnie vhodnou zubovou stierkou.
Čo vidíte:
8. Dlažbu a obklad: do pripraveného lepiaceho lôžka sa ľahko zatlačia obkladové prvky.
9. Škáry: Baumit Baumacol Fuge, elastická, vodoodpudivá škárovacia hmota s protiplesňovou úpravou sa diagonálne vtláča do
škár pomocou gumenej stierky
10. Namáhané škáry: farebne zladený Baumit Baumacol Silikon flexibilne utesní potrebné škáry.
28
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
ŠKOLENÍ: „STAVEBNÝ DOZOR ETICS“
Rostoucí cena energií vyvolává stále vyšší nároky na minimalizaci tepelných ztrát všemi konstrukcemi
budovy. Z tohoto hlediska jsou velmi významné – výměna oken a zateplení obvodového pláště. Postupně
se zvyšují nároky na hodnotu součinitele prostupu tepla obálky budovy – zateplení.
Tento trend zvyšuje nároky na kvalitu návrhu a provedení
tepelně izolační obálky budovy – zateplení. S navyšováním
tloušťky izolantu narůstá citlivost tepelných vlastností na vliv
tepelných mostů a dalších nedostatků. Jejich ponechání v
běžné úrovni neumožňuje docílit očekávaný přínos. Je logické,
že zateplování bez vad a poruch je základní podmínkou dosažení ekonomicky příznivé návratnosti investovaných prostředků.
Právě zde může sehrát významnou roli důsledná činnost stavebního dozoru, technického dozoru investora.
Společnost STOMIX se již od svého založení opírá o výrobní strategii postavenou na kvalitních zateplovacích systémech (ETICS).
Této kvalitě podřídila nejen přísný výběr dodavatelů surovin,
výstupní kontrolu, výzkum a vývoj, nové výrobní technologie,
ale hlavně celou organizaci společnosti. V případě zateplovacích
systémů hraje důležitou roli i samotná aplikace, respektive profesionalita stavební firmy, která toto zateplování provádí. Jedná
se hlavně o odborný servis a bezplatnou pomoc při samotné
realizaci. V rámci této činnosti provádí i pravidelná školení realizačních firem, dále školení projektantů a v ne poslední řadě
i osob provádějících stavební dozor.
V rámci této aktivity proběhlo dne 9.2.2011 školení „Stavebný
dozor ETICS“ v salónku Hotelu GOLDEN ROYAL**** na Vodnej
ulici č. 8, v Košiciach. Náplň školení byla zaměřena na vlastní
výkon dozoru a širšího chápání problematiky návrhu a provádění ETICS – KZS.
STN 73 2901 se zabývá nejen zhotovováním vnějších tepelně
izolačních systémů, ale hovoří o kontrole jejich provádění.
Popisuje předmět kontroly v jednotlivých technologických etapách včetně popisu, kdy by se kontrola měla provádět. Stěžejní
je ustanovení, že součástí systému kontroly zhotovování ETICS
je KZP – kontrolní a zkušební plán stavby zpracovaný pro konkrétní stavbu. Tento dokument společně se stavební dokumentací je vlastně základem úspěšné kontrolní činnosti provádění
ETICS.
Základní technická pravidla byla zpracována jako souhrn podmínek pro správný návrh a uplatnění ETICS. Specifikuje pravidla
v oblasti tepelně technického návrhu, jako i specifikace a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů.
Významnou částí školení bylo představení nejčastějších chyb při
realizacích ETICS. Problémy při aplikacích mohou již nastat při
přípravě záměru investora na provedení zateplení. Již v této fázi
by měl mít investor, mnohdy v problematice zateplení neznalý,
k dispozici zkušeného odborníka. Většina vad však logicky vzniká nedodržením technologické kázně v jednotlivých základních
technologických operacích. Nedá se specifikovat jejich míra
závažnosti. V konečném důsledku mohou být závažné všechny.
•
•
•
•
•
technologická operace „PŘÍPRAVA PODKLADU“
technologická operace „LEPENÍ DESEK TEPELNÉ IZOLACE“
technologická operace „KOTVENÍ HMOŽDINKAMI“
technologická operace „PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY“
technologická operace „PROVÁDĚNÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ
ÚPRAVY“
Znalost nejčastějších konkrétních vad je určitě přínosem pro
úspěšné provádění kontroly.
S velkou pozorností se setkala část přednášky o vlivu okolí na
provedené zateplení. Problémy s ptactvem z čeledi datlovitých,
kteří z přírodního instinktu klovou do zateplených fasád , jsou
z následných dotazů účastníků, časté. Bohužel, vyloučíme-li
úmysl tohoto živočicha fyzicky zlikvidovat, zbývá, nejlépe po
poradě s ornitologem, použití elektronického plašiče, nebo opatření vedoucí ke změně působiště nenechavého ptáka. Možná
i vážnější je výskyt řasy na zateplených fasádách. Tento velmi
nenáročný organizmus využívá naší snahy o minimalizaci prostupu tepla z interiéru. To se projevuje kondenzaci vodní páry
zvláště na severních nebo neosluněných stěnách zateplených
domů. Tato kondenzace je pak základní podmínkou pro vegetaci řasy. To, že řasa působí negativně pouze z hlediska estetiky
asi nikoho neuklidní.
Programem školení bylo:
• Stavební dozor jako součást STN 73 2901
• Základní technická pravidla
• Nejčastější chyby při realizacích ETICS
• Problematika řas a vlivy okolí na ETICS
www.tzbportal.sk
Informací bylo samozřejmě více. Tomu odpovídala i závěrečná
diskuse. Lze konstatovat, že účastníci semináře odcházeli spokojeni. Spokojen byl i organizátor. Společnost STOMIX získala
další partnery ve snaze o dosažení dlouhodobé životnosti svých
zateplovacích systémů. Jeden dobře zateplený dům je lepší
reklamou než pět billboardů na cestě.
29
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
PREDSTAVUJEME VÁM: VÝHERCU SÚŤAŽE O NAJLEPŠIE
OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM ROKU 2010
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Združenie pre podporu obnovy bytových domov, ako aj vydavateľstvo
odborných časopisov V.O.Č. Slovakia, s.r.o., (časopis: Správca bytových domov), vyhlásili aj v roku
2010 súťaž o Najlepšie obnovený bytový dom 2010. Tretí ročník tejto súťaže bol ukončený slávnostným
odovzdaním cien výhercom počas výstavy Coneco 2011. Prvé miesto a výhru 1700€ od PSS, a.s. vyhral BD
so súťažným číslom 10 zo Staničnej ul. 10, Trenčín. Obnovu tohto domu úspešne zrealizovala spoločnosť ERAN Slovakia, spol. s r.o. Bytový dom prihlásila do súťaže spoločnosť E-RAN Slovakia, spol. s r.o. z Trenčína
za podpory pána Mariána Mišáka, ktorého sme v našom článku trochu vyspovedali.
Pán Mišák, čo Vás viedlo k rozhodnutiu obnoviť Váš bytový
dom?
V roku 2006 som si kúpil byt pre seba aj pre syna. Po čase som
zistil, že bytový dom je v dezolátnom až havarijnom stave.
Tiekla strecha, opadávala omietka, boli obnažené železobetónové konštrukcie, oceľové okná na spoločných priestoroch boli
nefunkčné... Po uvážení som sa rozhodol s mojimi priateľmi z PIO
Keramoprojektu Trenčín a.s., že vypracujeme projektovú dokumentáciu pre ohlásenie stavených úprav s názvom „Obnova BD
- 88 b.j. Staničná ul. 10“.
Ako prebiehali výberové konania dodávateľa?
Ako Trenčan som už poznal spoločnosť E-RAN Slovakia, spol. s r.o.,
osobne p. Pavlisa. Po vypracovaní podrobnej projektovej dokumentácie, ktorej autormi bol Ing. Henrich Pavlík a Ing. Michal
Lešinský, som oslovil spoločnosť E-RAN Slovakia, spol. s r. o.,
o ktorej som vedel, že má veľmi bohaté skúsenosti s obnovou
bytových domov a použitím zatepľovacích systémov nielen
v Trenčíne, ale aj v rámci západoslovenského kraja. Po prvých
kolách rozhovorov s projektantmi z PIO Keramoprojekt, a.s.,
Trenčín a pracovníkmi E-RAN Slovakia, spol. s r.o., som ale zistil,
že nemáme potrebnú výšku vlastných finančných prostriedkov.
Z akých zdrojov ste hradili obnovu BD?
Náš bytový dom bol naozaj v dezolátnom stave. Na obnovu
bolo potrebných nemálo finančných zdrojov, ktoré sme neboli schopní zabezpečiť z vlastných zdrojov. Aj na samotný chod
a prevádzku išli nemalé zdroje. Nájomníci a vlastníci bytového
domu neboli schopní vytvárať rezervu do fondu opráv, nakoľko sa tento fond vždy vyčerpal. Keď sme chceli zabezpečiť celé
financovanie bytového domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania a využiť systémové závady ako nenávratnú dotáciu, potrebovali sme aj vlastné zdroje. Pri riešení tohto problému bola pre
nás jediná cesta osloviť PSS, a.s., ktorá nám vyšla maximálne vo
všetkom v ústrety a zabezpečila finančné prostriedky pre zahájenie rekonštrukcie bytového domu.
Prečo ste sa rozhodli pre realizáciu stavby firmou E-RAN Slovakia, spol. s r.o.?
Na realizáciu stavby sme chceli vybrať firmu, ktorá má skúsenosti
s obnovou bytových domov. A vybrali sme dobre. Vieme, že je
to seriózna firma, ktorá pracuje poctivo a kvalitne. Vedeli sme,
že E-RAN Slovakia, spol. s r.o., sa usiluje o certifikát kvality. Toto
sa im vo februári 2011 nakoniec aj podarilo a v súčasnosti je ERAN Slovakia, spol. s r.o., už právoplatným držiteľom certifikátu
kvality ISO 9001. Norma ISO 9001 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality.
Certifikovaná spoločnosť je zárukou kvality a serióznosti. Medzi
30
Prevzatie ocenenia na výstave Coneco
ich certifikované činnosti patrí aj uskutočňovanie stavieb a ich
zmien, včítane obnovy bytových domov.
Aké práce boli na Vašom bytovom dome prevedené a ako
dlho trvala celá stavba?
Na bytovom dome bolo treba urobiť takpovediac všetko. Postupy
prác sme konzultovali so spoločnosťou E-RAN Slovakia, spol. s r.o.
z Trenčína, zladili sme harmonogramy... Začali sme s odstraňovaním systémových porúch a statických chýb, výmenou a montážou okien, zateplením a obnovou obvodového plášťa fasády,
ďalej zateplením a izoláciou strechy. Nevynechali sme domové
vstupy, rekonštrukciu elektroinštalácie ani rekonštrukciu balkónov a lodžíí. Čo sa týka vyregulovania vykurovacej sústavy, dali
sme si nainštalovať termostatické ventily a dali urobiť hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Týmto sme splnili aj
podmienky na celkovú modernizáciu vykurovacieho systému
a pripravili sme moderný spôsob na meranie spotreby tepla na
vykurovanie a prípravu teplej vody. Práce začali v júli 2010 a väčšina prác bola dokončená do konca roku 2010. Realizačná firma
E-RAN Slovakia, spol. s r.o., zvládla aj náročné kapitoly obnovy, za
čo im patrí aj touto cestou naša vďaka.
Aké výhody vnímate z obnoveného bytového domu?
Samozrejme, že sme po obnove očakávali úspory ako energetické, tak aj finančné. Základné výhody, ktoré sme zaznamenali,
sa týkajú viacerých okruhov. Spomedzi nich spomeniem skutočnosť, že po rekonštrukcii bytového domu sa minimálne čerpá
fond opráv. Finančné prostriedky čerpáme fakticky iba na periodické kontroly, ktoré vyplývajú zo zákona (revízie – výťah, hydhttp://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Pôvodný stav
ranty, atď.). Máme za sebou prvú zimu – v konečnom dôsledku
sme spočítali obrovskú úsporu energií za vykurovanie (preplatok
plynu za toto zimné obdobie činí 2500 € na celý bytový dom).
Túto skutočnosť chcem vyzdvihnúť aj preto, že termohlavice na
radiátoroch (aj počas veľkých mrazov) neboli nastavené na viac
ako na druhý stupeň pri zabezpečení komfortného bývania, t.j.
takého istého tepla, na aké sme bývali zvyknutí aj pred obnovou. Pozitívom je aj fakt, že stúpol záujem o kúpu bytov v danom
bytovom dome – podstatne sa zvýšila cena jednotlivých bytov.
A to všetko máme za symbolicky zvýšené nájomné, ktoré sa zvýšilo cca o 15 € mesačne na bytovú jednotku.
Stav po rekonštrukcii
Za rozhovor ďakuje a k oceneniu ešte raz blahoželá E. Kurimský
www.tzbportal.sk
31
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
AKO SI VYBERAŤ OKNO?
Pavol Panáček
Na veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 2011 bolo združením SLOVENERGOokno denne prezentované
„Desatoro zásad pri výbere kvalitného okna“. Viac o tom v budúcom vydaní časopisu. Dnes sa zastavíme pri
výbere okna z pohľadu úspor vykurovacej energie. Okná a vonkajšie dvere patria medzi najslabšie miesta
z pohľadu úniku tepla z budovy. Riešenie tejto otázky je vnímané už aj v SR za jedno z najdôležitejších
opatrení na šetrenie palivami a zabezpečenie trvalo udržateľného života na Zemi.
Zateplené budovy bez predchádzajúcej výmeny okien sú
predpoveďou budúcich defektov obvodových plášťov budov,
pokiaľ k rozhodnutiu o výmene okien dospeje majiteľ až po
ich zateplení. Okenné konštrukcie z tepelno-technického hľadiska predstavujú nehomogénne konštrukcie. Okenná konštrukcia je zložená z rámovej konštrukcie a systému zasklenia,
t.j. z prvkov, ktoré majú rozličné tepelnotechnické vlastnosti.
Tepelnotechnické vlastnosti okna sú definované súčiniteľom
prechodu tepla Uw [W/(m2.K)]. Hodnota súčiniteľa prechodu
tepla okna je približne 5–10 krát horšia, ako hodnota súčiniteľa prechodu tepla nepriehľadných prvkov fasády. Tepelná
výmena oknom je v podstate priama a okamžitá, kým tepelná
výmena cez nepriehľadné časti fasády je oneskorená a stlmená akumuláciou tepla v stavebnej konštrukcii fasády. Na druhej strane oknom sa získava denné svetlo a slnečné žiarenie.
Pasívny solárny zisk sa počas vykurovacej sezóny môže využiť
ako zdroj tepla, čím sa eliminuje výška tepelnej straty oknom
počas tohto obdobia. Celkový tepelný výkon okna je vážený
priemer tepelného zisku a tepelnej straty oknom. Problémom
je, že v snahe znížiť tepelné straty sa znížia aj tepelné zisky
oknom. Optimalizáciu návrhu je preto nevyhnutné zakladať
na reálnych klimatických podmienkach, na spôsobe osadenia
budovy v teréne, na orientácii budovy na svetové strany a pod.
ENERGETICKÝ ŠTÍTOK OKNA
Prvým krokom musí byť správna identifikácia vlastností okna
alebo vonkajších dverí. Z energetického pohľadu je „povinným“
údajom na CE označení podľa harmonizovanej EN 14351-1
hodnota súčiniteľa prechodu tepla. Straty prievzdušnosťou sú
vyjadrené len triedou, ktorá má široké rozpätie a obyčajne užívateľovi veľmi málo napovie o „rezervách“ okna z pohľadu energetických úspor pri bývaní. Pasívny solárny zisk sa od vydania
zmeny A1 EN 14351-1 z roku 2010 vyjadruje hodnotou solárneho faktora (g) a je už aj spolu so svetelnou priepustnosťou skla
obsahom CE značenia. Ako jeden z produktov zvýšenia dôvery
zákazníka k oknám zaviedlo združenie SLOVENERGOokno v roku 2008 energetické štítky okien. Energetické štítky okien sú vo
vyjadrení zavedenom týmto združením minimálne vyjadrením
úcty výrobcu okna k zákazníkovi najmä tým, že tento dostáva do rúk korektné vyjadrenie vlastností okna a jeho prvkov.
Cieľom je nezavádzať užívateľa nízkymi hodnotami súčiniteľa
prechodu tepla izolačného skla a pritom nespomenúť vlastnosti rámu alebo okraja zasklenia.
Pri energetickom štítkovaní okien sa v súčte tepelných strát
a ziskov zvažuje celé okno s odhadom koľko tepla okno stratilo a aké boli zisky. Naviac do hodnotenia vstupujú aj výrobné podmienky výrobcu prostredníctvom nameranej hodnoty
prievzdušnosti okien. Z týchto faktorov vypočítaná energetická bilancia sa zaradí do stupnice, známej napr. z hodnotenia
elektrospotrebičov. Vyššia hodnota znamená energeticky účinnejšie okno. Túto metódu odhadu je možné uplatniť na všetky
typy okien a vonkajších dverí.
Metóda energetického ohodnotenia je založená na nasledovných predpokladoch:
• Metóda je jednoduchá tepelná rovnováha okna pre vykurovaciu sezónu.
• Ohodnotenie nebude obsahovať nejaké výpočty ochladzovania.
• Tepelná rovnováha bude obsahovať použitie faktorov pre
tepelné zisky.
• Použitie faktorov a dĺžky vykurovacej sezóny je založené
na obytnej referenčnej budove.
• Špecifické parametre okna použité vo výpočte sú: U, L
a g.
g celková priepustnosť slnečnej energie zasklením
L vzduchová priepustnosť
U súčiniteľ prechodu tepla
• Tepelná rovnováha bude mať nasledovnú formu:
Rating = A*g – B*(U+L)
• Tepelná rovnováha bude založená na priemernej orientácii okien vo vertikálnej polohe.
PRÍNOSY ENERGETICKÉHO ŠTÍTKOVANIA OKIEN
Obr. 1 Stupnica energetického štítkovania
32
Správne navrhnuté a osadené okno bude označené ako okno
s nízkou energetickou náročnosťou. Moderné energeticky efektívne okná umožňujú vysokú energetickú úsporu. Energeticky
efektívne okná nie sú závislé od použitého materiálu rámu
okna. Takto je možné vytvoriť efektívne okno na rôznej materiálovej báze. Mnohé novodobé materiály majú lepšie vlastnosti
ako tradične používané, ale správnym návrhom a výrobnou
technológiou je možné vyrobiť energeticky efektívne okno
i z tradičných materiálov. Energetickým štítkovaním presnejšie
identifikujeme efektívne okno ako celok a nesústreďujeme sa
len na okenný rám alebo zasklenie.
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
PRÍNOSY PRE SPOTREBITEĽA
ČO ROZHODUJE?
Energetické štítkovanie okien umožňuje spotrebiteľovi presný
odhad kvality energeticky ohodnoteného okna a jasne vidieť
prínosy výrobku. Namiesto nepresných vyhlásení a niektorých
reklám, má spotrebiteľ jednoduchý a pritom presný spôsob
odhadu energetickej efektívnosti okien. Spotrebitelia sú čoraz
otvorenejší k energeticky efektívnym produktom a čoraz častejšie ich používajú. Energeticky efektívne produkty sú teraz
viditeľné pri spotrebiteľoch ako integrálna časť návrhu a dodatočnom vylepšovaní ich domovov. Spotrebitelia potrebujú
jednoduchý spôsob odhadu energetickej efektívnosti produktov.
V odborne-populárnych časopisoch sa často objavujú tzv.
odborné články výrobcov okien vnucujúce čitateľovi názor, že
len ich okná s ich profilmi rámu a krídla okna či už plastovými,
drevenými alebo hliníkovými sú to najlepšie, čo si môžu kúpiť.
Rám a krídlo pritom zaberá len asi 20–30 % plochy okna a takýto
podiel má aj na celkových stratách alebo úsporách tepla. (A po
zateplení budovy ešte menej.) Títo autori nič nepíšu vo svojich príspevkoch o výrobcovi nakupovaného izolačného skla,
či spĺňa požiadavky harmonizovanej európskej normy, či má
so svojimi odberateľmi podpísané „zmluvy o kvalite“ (STN 70
1621). Ak nie, sú takéto a im podobné informácie o výhodách
tých-ktorých okien hrubé zavádzanie čitateľa. Cieľom energetického štítka okna vydávaného združením SLOVENERGOokno
je dať postačujúce informácie, na základe ktorých je možné
získať informácie o skladbe a vlastnostiach predmetného okna
a polotovarov, z ktorých je vyrobené. V oprávnení, ktorým dáva
združenie SLOVENERGOokno právo označovať výrobky energetickými štítkami sa ukladá výrobcovi používať len identifikovateľné polotovary. To, či výrobca nepoužíva „no name“ polotovary (sklá, kovanie a profily) sa informuje zástupca združenia min.
jedenkrát ročne kontrolou dodacích listov pri návšteve výrobcu
– držiteľa oprávnenia na označovanie výrobkov energetickým
štítkom. Energetický štítok obsahuje jednoznačné označenie
(Obr. 2 pozícia 1), vedúce k výrobcovi okna, ktorého plný názov
aj s adresou je uvedený v prvých riadkoch štítka (Obr. 2 pozícia 2). V ďalších riadkoch sú uvedené obchodné názvy profilov
okien, vlastnosti a skladba skiel (Obr. 2 pozícia 2). Na Obr. 2 je
príklad použitia 4-komorového plastového profilu, izolačného
dvojskla, z ktorého každé má hrúbku 4 mm a medzi nimi je
PRÍNOSY PRE VÝROBCU
Energetické štítkovanie okien má kladný prínos pre výrobcov
bez ohľadu na používaný materiál. Energetické štítkovanie
okien podporuje a vylepšuje energetickú efektívnosť produktov na trhu. Aktuálny nápor ku energetickej efektívnosti bez
nejakej jednotnej metódy na meranie a kontrolu výsledkov
môže vytvoriť chaos na trhu a mnohokrát nepripustí dobrých
výrobcov k prosperite. Energetické štítkovanie okien zabezpečí jasné a neomylné rozlišovanie vhodných a menej vhodných
výrobkov. Bude to nová obchodná príležitosť pre výrobcov,
ktorí prijali technológie výroby pre energeticky efektívne okná.
Vyššia efektívnosť je ohodnotená vyšším stupňom na hodnotiacom štítku. Výrobcovia s garantovaným štítkom získajú vierohodnosť na trhu s nezávislým a preskúšaným energetickým
hodnotením svojich výrobkov.
Doterajšie poznatky z energetického štítkovania okien v SR je
možné zhrnúť nasledovne [1]:
• Energetická trieda A je dosiahnuteľná kombináciou
tepelno-technických vlastností zvyčajne tak, aby Uw ≤ 0,8
W/(m2.K) a gg ≈ 0,5.
• V energetickej triede B a C sa zaradia okná vyhovujúce
požiadavke STN 73 0540-2: 2002 ich súčiniteľ prechodu
tepla sa pohybuje od 0,9 až do 1,6 W/(m2.K) a gg ≈ 0,63
• V energetickej triede D sa zaradí okno s Uw ≈ 1,7 W/(m2.
K) a gg ≈ 0,63. To je napríklad okno drevené s europrofilu IV68 s izolačným dvojsklom s Ug = 1,1 W/(m2.K). Teda
okno, ktoré ešte vyhovuje požiadavke tepelnoizolačného
kritéria v STN 73 0540-2 pre nové budovy.
Tab. 1 Pre SR odvodená škála v ENERGokno© sa používa takéto hodnotenie
výrobkov okien [1]
ENERGE TICKÁ TRIEDA
ENERGETICKÁ
BILANCIA QW
[kWh/(m2.rok)]
VÝROBOK
A
>0
Okná pre pasívne domy
B
-20 > 0
C
- 40 > -20
Okná, ktoré vyhovujú požiadavkám
STN 73 0540-2: 2002
D
- 60 > - 40
Uw = 1,7 gg = 0,63
E
- 80 > - 60
F
-100 > - 80
Okno drevené zdvojené
UW = 2,8 gg =0,75
G
> -100
Kovové okná bez prerušenia TM
Energetické štítkovanie okien nie je len sumárom tabuľkových
hodnôt, významný vplyv majú aj technologické podmienky
toho-ktorého výrobcu vyjadrené cez prievzdušnosť okien [2].
www.tzbportal.sk
Obr. 2 Energetický štítok okna podľa smernice združenia SLOVENERGOokno
(http://slovenergookno.sk)
1 – jednoznačné označenie štítka;
2 – identifikácia výrobcu a jeho sídla;
3 – identifikácia skladby okna a vlastností polotovarov;
4 – deklarované naplnenie izolačného dvojskla plynom;
5 – vlastnosť, ktorú ovplyvňuje výrobca okna.
33
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
Tab. 2 Vybrané charakteristiky tepelnoizolačných dvojskiel (ID) skladby (4 - 16 - #4) mm plnené argónom, najčastejšie používaných v SR
VÝROBCA TABÚĽ
SKLA
NÁZVY TABÚĽ
SVETELNÉ VLASTNOSTI
ENERGETICKÉ VLASTNOSTI
τv
ρv, ext
ρv, int
τUV
τe
ρe, ext
Saint – Gobain
Glass
Planilux
– Planitherm
Ultra N
80
12
12
33
53
24
AGC Glass
Unlimited
Planibel Clear
– Planibel Top
N+
78
13
14
21
52
28
Pilkington
Clear Float
Glass
– THERMOPLUS
S3
80
13
14
26
54
26
Guardian
Clear Float
Glass – Clima
Guard Premium
80
12
12
35
55
29
Vysvetlivky:
τv
– svetelná priepustnosť v %
ρv, ext – svetelná odrazivosť (reflexia) vonkajšej tabule ID v %
ρv, int – svetelná odrazivosť (reflexia) vnútornej tabule ID v %
τUV – priepustnosť UV žiarenia v %
– priepustnosť priameho slnečného žiarenia (priama solárna priepustτe
nosť) v %
ρe, ext – odrazivosť priameho slnečného žiarenia, vonkajšia v %
ρe, int – odrazivosť priameho slnečného žiarenia, vnútorná v %
αe
ρe, int
αe
20
Ug
αe1
αe2
SC
g
13
10
0,72
0,63
1,1
11
9
0,70
0,61
1,1
0,71
0,61
1,1
0,69
0,63
1,1
28
– pohltivosť priameho slnečného žiarenia (priama solárna absorpcia)
v%
– pohltivosť priameho slnečného žiarenia vonkajšej tabule ID v %
– pohltivosť priameho slnečného žiarenia vnútornej tabule ID v %
– tieniaci koeficient ( - ) SC = g/0,87
– celková priepustnosť solárnej energie (solárny faktor) v % alebo ( - )
– súčiniteľ prechodu tepla ID v W/(m2.K)
– pozícia nízkoemisného povlaku skla (3)
αe1
αe2
SC
g
Ug
#
Tab. 3 Vybrané charakteristiky tepelnoizolačných trojskiel (IT) skladby (4# - 12 – 4 -12 - #4) mm plnené argónom, najčastejšie používaných v SR
SVETELNÉ VLASTNOSTI
VÝROBCA TABÚĽ
SKLA
NÁZVY TABÚĽ
Saint – Gobain
Glass
ENERGETICKÉ VLASTNOSTI
τv
ρv, ext
ρv, int
τUV
τe
ρe, ext
Planitherm Ultra N Planilux – Planitherm
Ultra N
71
14
14
21
41
28
AGC Glass
Unlimited
Planibel Top N+
– Planibel Clear
– Planibel Top N+
69
17
9
39
28
Pilkington
THERMOPLUS S3
- Clear Float Glass
– THERMOPLUS S3
71
18
18
13
42
33
Guardian
Clima Guard Premium
- Clear Float Glass
– Clima Guard
Premium
70,1
15
15
19,5
40,9
31,9
ρe, int
αe
28
25
Ug
αe1
αe2/αe3
SC
g
19
6/6
0,58
0,50
0,7
18
5/5
0,54
0,47
0,7
0,58
0,50
0,7
0,53
0,49
0,7
Vysvetlivky:
τv
– svetelná priepustnosť v %
ρv, ext – svetelná odrazivosť (reflexia) vonkajšej tabule ID v %
ρv, int – svetelná odrazivosť (reflexia) vnútornej tabule ID v %
τUV – priepustnosť UV žiarenia v %
τe
– priepustnosť priameho slnečného žiarenia (priama solárna priepustnosť) v %
ρe, ext – odrazivosť priameho slnečného žiarenia, vonkajšia v %
ρe, int – odrazivosť priameho slnečného žiarenia, vnútorná v %
αe1
αe2
SC
g
Ug
#
medzera 16 mm (4–16–4). Ďalej sa dozvedáme, že medzisklená
dutina je vyplnená inertným plynom argónom (Ar), s naplnením 90 %, pri ktorom je deklarovaný súčiniteľ prechodu tepla
(Ug). Tolerancia naplnenia je ± 5 %. Dištančný ramik v medzisklenom priestore je z hliníka (Al rámik). Vlastnosti skladieb izolačných skiel sú deklarované výpočtom výrobcom tabúľ skla,
ktorý garantuje uvedené vlastnosti pri stanovenom naplnení
medzisklenej dutiny stanoveným plynom. Prehľad najčastejšie
používaných tabúľ skiel s menami ich výrobcov sú v Tab. 2 a 3.
Niektorí výrobcovia izolačných skiel tieto názvy korektne pre-
nášajú aj do štítkov nalepených na skle. Sú uvedené aj na energetickom štítku okna (na Obr. 2 Planibel Clear – Planibel TopN+).
Percento naplnenia plynom garantuje výrobca izolačného skla,
ktorý nakupuje sklá od týchto sklárskych koncernov – výrobcov tabúľ skiel. Nízkoemisný povlak izolačného skla (pokovenie, v Tab. 2 a 3 označené symbolom #) je už súčasťou dodávok
tabúľ skla a zabezpečuje v štítku uvedený solárny faktor skla
(g), súčiniteľ prechodu tepla izolačného skla (Ug) a ďalšie vlastnosti uvedené v týchto tabuľkách. Dôveryhodnosť výrobcu izolačného skla, že použil stanovené tabule skla, tesniace tmely,
34
αe
– pohltivosť priameho slnečného žiarenia (priama solárna absorpcia)
v%
– pohltivosť priameho slnečného žiarenia vonkajšej tabule ID v %
– pohltivosť priameho slnečného žiarenia vnútornej tabule ID v %
– tieniaci koeficient ( - ) SC = g/0,87
– celková priepustnosť solárnej energie (solárny faktor) v % alebo ( - )
– súčiniteľ prechodu tepla ID v W/(m2.K)
– pozícia nízkoemisného povlaku skla (3)
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Združenie SLOVENERGOokno uvedenými kontrolnými mechanizmami garantuje u tých členov, ktorí pristúpili k vydávaniu
štítkov, deklarované vlastnosti okna. Neplnenie podmienok,
ku ktorým sa zaviazal výrobca okien je postihované združením
zmluvnou pokutou. Okrem písomných zistení má združenie
možnosť aj zmerať naplnenie izolačného skla inertnými plynmi
a tým aj touto cestou v praxi kontrolovať plnenie zmluvných
záväzkov svojich členov (Obr. 3). Aktuálny zoznam držiteľov
energetických štítkov je na internetovej stránke združenia
(http://slovenergookno.sk).
ZÁVER
Obr. 3 Meranie percenta naplnenia izolačného skla argónom
ktoré neprepúšťajú plyn z uzavretej dutiny izolačného skla ako
aj to, že naplnil dutinu predpísaným percentom plynu je preukazovaná plnením harmonizovanej európskej normy. V SR sme
nedávnej minulosti mali cca 50 výrobcov izolačných skiel rôznej
úrovne výroby, ale aj vnútropodnikovej kontroly, pomocou ktorej sa sleduje plnenie požiadaviek relevantných noriem. Mnohí
v záujme dôveryhodnosti si takúto kontrolu dávajú zabezpečovať nezávislou treťou stranou (akreditovaným laboratóriom).
Obr. 4 Svetelné vlastnosti [6]
Držiteľ energetického štítka okien má povinnosť mať uzavretú
prv spomínanú zmluvu o kvalite a zbierať relevantné písomné
doklady poskytované výrobcom izolačného skla o zabezpečení vnútropodnikovej kontroly. Pokiaľ takúto zmluvu výrobca
izolačného skla s nim neuzavrie, je povinný dať si združeniu
prepočítať štítky, pričom hodnota súčiniteľa prechodu tepla
izolačného skla sa zhorší o 0,2 W/(m2.K), čo následne ovplyvní
celkovú energetickú bilanciu okna a môže viesť k preradeniu
okna do nižšej energetickej triedy (Obr. 2 pozícia 6). Alebo sa
obráti na iného dôveryhodnejšieho výrobcu izolačného skla.
Výber má veľký doma aj v zahraničí.
Obr. 5 Solárne vlastnosti [6]
www.tzbportal.sk
Profesijné združenie SLOVENERGOokno bolo založené najmä
výrobcami okien a dverí sídliacimi v SR. Jednou z priorít združenia je presadzovať v praxi výrobu, predaj a montáž kvalitných
otvorových výplní stavieb spĺňajúcich požiadavky noriem,
interných smerníc a najnovších poznatkov vedy a techniky. Sú
informácie o častom porušovaní obchodnej etiky pri predaji okien. Sú poznatky o skutočnostiach, že sú zvýhodňované
cenovo lacnejšie technicky prekonané riešenia, nespĺňajúce
požiadavky noriem. Inokedy sú zas zabudované iné výrobky
ako tie, ktoré vyhrali súťaž (napríklad s použitím iných profilov
alebo izolačných skiel).
Združenie SLOVENERGOokno v spojitosti s vedeckou a skúšobnou základňou, ktorých zástupcovia sú taktiež členmi združenia
hľadá prostriedky na sprehľadnenie ponuky okien na trhu v SR.
Energetické štítkovanie okien je prvým krokom na tejto ceste.
Vydanými oprávneniami na označovanie okien energetickými štítkami sa združenie usiluje o získanie dôvery kupujúcich
k takto označeným výrobkom. Združenie je otvorené všetkým
pripomienkam zo strany užívateľov takto označených okien.
Užívateľ má oprávnené nároky na hygienicky bezchybné bývanie. Výrobcovia okien často suplujúci architektov sa musia učiť
dimenzovať otvorové výplne podobne ako je to v iných oblastiach tvorby stavebného diela. Združenie SLOVENERGOokno
k splneniu tohto cieľa napomáha presadzovaním korektných
informácii o vlastnostiach okien.
Združenie týmto systémom dáva výzvu aj ostatným výrobcom
okien, ktorí tvrdia, že združenie nepotrebujú, aby dokázali
v praxi úctu k svojmu zákazníkovi tým, že im poskytnú rovnocenné informácie o svojich oknách, ako sú na energetických
štítkoch, so zabezpečením kvality izolačných skiel uzavretými
zmluvami o kvalite s výrobcami izolačných skiel a prihlásením
sa k etickému kódexu výrobcu okna zverejnenému na internetovej stránke združenia.
LITERATÚRA
1. Chmúrny, I: Poznatky z energetického štítkovania okien,
OKNOviny č. 1/2008, periodikum profesijného združenia
SLOVENERGOokno, ISSN 1337-8791, 2008, s. 4
2. Panáček, P.: Prievzdušnosť a jej vplyv na energetickú bilanciu
okien, In: Zborník prednášok zo seminára „Dřevěná okna, dveře, schody“, Hranice, 2008
3. Puškár, A. a kol.: Okná, zasklené steny, dvere, brány, Vydavateľstvo
JAGA GROUP, s.r.o. Bratislava, ISBN 978-80-8076-062-5, 2008
4. Chmúrny, I.: Tepelná ochrana budov Vydavateľstvo JAGA
GROUP, s.r.o. Bratislava, ISBN 80-88905-27-3, 2003
5. Puškár, A.: Tepelnotechnické vlastnosti drevených okien, In:
Zborník prednášok zo seminára „Dřevěná okna, dveře, schody“
Hranice, 2005
6. Anon.: MEMENTO, firemné materiály a prospekty SAINT –
GOBAIN GLASS
35
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
PREVÁDZKOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ
HOSPODÁRNOSTI ZDROJA TEPLA
Doc. Ing. Lulkovičová Otília, PhD.,
STU Stavebná fakulta, Katedra TZB, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, e-mail: [email protected]
Ing. Koník Ján
STU Stavebná fakulta, Katedra TZB, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, e-mail: [email protected]
Cieľom príspevku je poukázať na potrebu zvyšovania energetickej hospodárnosti zdrojov tepla pre bytové
domy, ako neoddeliteľnú súčasť komplexnej obnovy bytového fondu. Súčasný stav využívania energií už
pri jej vzniku vedie odbornú obec ako aj zákonodárcov na národnej, ale aj európskej úrovni k prijímaniu
opatrení pre zvyšovanie účinnosti týchto zdrojov tepla, rôznymi technickými spôsobmi a legislatívnymi
nariadeniami.
ÚVOD
Komplexná obnova bytového fondu pozostáva z analyzovania
mnohých stavebných a technických materiálov, technológií ako
aj spôsobe ich využitia, ktoré sa podieľajú na potrebe a teda aj
na spotrebe energie v nich. Medzi stavebné časti patria najmä
steny, okná, podlahy a strechy, ktoré su reprezentované tepelnoizolačnými vlastnosťami týchto konštrukcií. Pri technických
zariadeniach budov sú hlavnými reprezentantmi pre možnú
úsporu energie, rozvody tepla, zdroje tepla ako aj modernizácia
technológie s využitím najmodernejšej regulácie. Tým je podmienený celý sled krokov pre zlepšenie enegetickej náročnosti
budovy. Z uvedeného vyplýva, že nie je postačujúce napríklad
zatepliť obnovodový plášť alebo vymeniť okná, pričom by sa
nevenovala náležitá pozornosť zdroju tepla, regulácií ako aj
hydraulickému vyregulovaniu systému. Keby sme upravili len
teploizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií a na druhej
strane by sme ponechali starý zdroj tepla s nízkou účinnosťou
a zastaralou reguláciou, na spotrebu energie by to nemalo žiaden alebo malý vplyv, pri veľkých nákladoch na obnovu. Preto
vzniká potreba sa zaoberať aj obnovou zdrojov tepla ako na
úrovni odbornej verejnosti, tak aj na úrovni národnej a európskej.
SMERNICE A ZÁKONY O ENERGETICKEJ
HOSPODÁRNOSTI BODOV
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
č. 2010/31/EÚ O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV
Táto smernica je prepracovným znením staršej smernice
č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov, ktorá bola
touto doplnená, a kvôli prehladnosti nahradená. Smernica je
reakciou na analýzu Euróskej únie o 40 % podiele spotreby
energie v únií, ktoré pripadá na budovy. S neustále sa zvyšujúcim tempom výstavby budov rastie aj spotreba energií a tým
aj množstvo produkcie skleníkových plynov v spoločenstve.
V novej smernici s č. 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti
budov sa hovorí o znižovaní spotreby energie, o dodržiavaní
Kjótskeho protokolu a svojom dlhodobom záväzku udržanie
globálneho zvýšenia teploty pod hranicu 2 °C. Ďalej sa tu uvádza ambiciózny plán, ktorý hovorí o 20 % znížení skleníkových
plynov, 20 % znížení spotreby primárnej energie v spoločenstve, a o 20 % náraste podielu obnoviteľných zdrojov na produkcií energie do roku 2020. Dnes vieme s určitosťou povedať,
že ani jeden cieľ, hoci sú veľmi potrebné a z hľadiska ekológie,
ale aj ekonomiky dôležité, nie je a nebude možný na Slovensku
zrealizovať, bez potrebnej dávky politickej vôle, informovanosti
36
odbornej obce a občanov, aj napriek tomu, že dané smernice
sú pre členské krajiny záväzné.
Pri existujúcich budovách je podľa smernice potrebné, aby sa pri
výrazne obnovovaných bodovách alebo ich častí zlepšila energetická hospodárnosť budov tak, aby spĺňala minimálne požiadavky stanovéné v článku 4, za predpokladu že to bude technicky, funkčne a ekonomicky realizovateľné.
Požiadavky na vykurovacie systémy, a teda aj zdroje tepla sú stanovené v článku 14, v ktorom sa hovorí o pravidelnej kontrole
systémov používaných na vykurovanie budov, akými sú zdroje
tepla, systémy riadenia a regulácie, a kotly s obehovými čerpadlami s inštalovaným výkonom na vykurovanie väčším ako 20
kW. Kontrola zahŕňa posúdenie účinnosti kotla aj či je primeraný
inštalovaný výkon k požiadavkám budovy. Kotly s výkonom výšším než 100 kW sa kontrolujú najmenej každé dva roky s výnimkov plynových kotlov, pri ktorých sa interval kontroly môže zvýšiť na štyri roky.
ZÁKON NR SR č. 555/2005, O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI
BUDOV (aproximácia smernice č. 2002/91/ES)
V paragrafe 3 o energetickej hospodárnosti budov, definuje
v bode (1) energetickú hospodárnosť ako množstvo energie
potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo
energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na
chladenie a vetranie a na osvetlenie. Ďalej v bode (7) kde, podľa
energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého sa jednotlivé kategórie budov zatrieďujú do energetických tried A až G.
Každá energetická trieda je vyjadrená číselným rozpätím a je
súčtom číselných ukazovateľov z jednotlivých miest a spôsobov
spotreby energie v budove vyjadrených čiastkovými energetickými triedami.
ZÁKON NR SR č. 17/2007 O PRAVIDELNEJ KONTROLE
KOTLOV, VYKUROVACÍCH SÚSTAV
A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
Tento zákon ustanovuje postupy a intervaly pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov
a odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly kotlov,
vykurovacích sústav a klimatizačných systémov v nevýrobných
budovách, ktoré spotrebúvajú energiu (ďalej len „nevýrobné
budovy“), povinnosti vlastníka budovy v ktorej je zariadenie
umiestnené, intervaly pravidelnej kontroly kotlov v závislosti
od výkonu, ktoré sú vyznačené v Tab. 1.
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Tab. 1 Interval pravidelnej kontoly kotlov podľa zákona č. 17/2007 Z.z.
90/70 °C. Pre nespokojnosť a neekonickú prevádzku sa bytové
spoločenstvo rozhodlo o odpojenie o CZT a vybudovanie vlastnej kotolne na plynné palivo.
Tomu predchádzal energetický audit a návrh nového zdroja
tepla. Na základe auditu bolo konštatované, že cena za GJ tepla,
ktorú poskytuje centrálne zásobanie tepla je neadekvátna a ekonomicky výhodnejšie bude vybudovanie vlastného zdroja tepla.
Ako nový zdroj tepla boli nainštalované 5xkondenzačné kotly
s inštalovaným výkonom 495 kW.
Ročné prevádzkové náklady s starým zdrojom tepla boli vyčíslené
na........................................................................................................ 62380 eur
Ročné prevádzkové náklady s novým zdrojom tepla boli vyčíslené
na........................................................................................................ 41750 eur
Investícia na obstaranie nového zdroju tepla bola ........126150 eur
Ročná úspora pre prevádzku s novým zdrojom tepla .... 20630 eur
HRUBÁ NAVRATNOSŤ INŠTALÁCIE NOVÉHO ZDROJA ........7 ROKOV
PRÍKLAD ZVÝŠENIA ENERGETICKEJ HODPODÁRNOSTI
VYKUROVACIEHO SYSTÉMU – ZDROJA TEPLA
Po inštalácií nového zdroja tepla bolo vyhotovené aj enviromentálne posúdenie, a namerané tieto hodnoty emisií:
TZL: CTZL, S, N = MTZL/Vfg,dry = 5,66 mg/m3 < 35 mg/m3
NOx: CNOx, S, N = MNOx/Vfg,dry = 110,39 mg/m3 < 200 mg/m3
CO: CCO, S, N = MCO/Vfg,dry = 44,58 mg/m3 < 100 mg/m3
SO2: CSO2, S, N = MSO2/Vfg,dry = 0,679 mg/m3 < 5 mg/m3 pre nové
zdroje tepla.
ZÁVER
BYTOVÝ DOM V PETRŽALKE
Jedná sa o panelový bytový dom postavený v Bratislave
v miestnej časti Petržalka. Projektovú dokumentáciu spracoval
Stavoprojekt v decembri 1975. Pri energetickom audite boli
poskytnuté údaje správcom objektu, ktoré boli zapracované do
tabuliek a grafov uvedených nižšie. Bytový dom je čiastočne po
rekonštrukcii, pričom bol zateplený obvodový plášť fasádnym
polystyrénom hrúbky 50 mm v roku 2006.
Vykurovací systém bol reprezentovaný výmeníkovou stanicou
tepla. Odovzdávanie tepla je riešené vykurovacími telesami s tepelným spádom 90/70 °C.
Spotreby tepla za rok predstavovali:
Graf Vývoj spotreby energie pre vykurovanie a teplú vodu pred zateplením
(2003, 2004, 2005) a po zateplení (2006) v GJ/rok
Ďalšou fázou rekonštrukcie bola výmena samotného zdroju
tepla. Starý zdrojom tepla bola nezávislá výmeníková stanica
typu voda – voda s teplotným spádom na sekudárnom okruhu
www.tzbportal.sk
Správny návrh zdroja tepla pri komplexnej obnovy bytového
fondu, môže nielen zlepšiť ekonomické parametre vykurovacej
sústany a teda aj celého bytového komplexu, ale aj enviromentálne dopady na životné prostredie. Súčastne sa zvyšuje aj energetická efektívnosť a hosdpodárnosť, čo má za následok menšie
plytvanie primárnych zdrojov, napr. zemného plynu a podobne.
Treba však podotknúť, že táto „cesta je malým krokom okolo
galaxie“. Podľa smernice č.2010/31/EÚ by všetky nové budovy
postavené od 31. decembra 2020 mali mať spotrebu energie blížiacu sa k nule. To sa bez masívneho využívania obnoviteľných
zdrojov energie nebude dať realizovať a výhliadky pre túto časť
technického zariadenia budov sú v nedohladne.
LITERATÚRA
[1] Lulkovičová, O. a kol.: Zdroje tepla – domové kotolne. Bratislava:
Jaga, 2004.
[2] Lulkovičová, O.: Monitorovanie a prevádzková evidencia znečisťujúcich látok objektových zdrojoch
[3] Smernica č. 2010/31/EÚ Európskeho parlamentu a Rady zo 19.
mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov
[4] Smernica č. 2002/91/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16.
decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov
[5] Zákon č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[6] Zákon č. 476/2008 o efektívnosti pri používaní energie (zákon
o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č.
555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.
[7] Zákon NRSR č. 17/2007 z 13. decembra 2006 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[8] Vyhláška MHSR č. 548/2008 ktorou sa ustanovuje postup pri
pravidelnej kontrole kotlov, pri individuálnej špeciálnej kontrole
vykurovacej sústavy a pri pravidelnej kontrole klimatizačných
systémov
37
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
DESATORO ZÁKLADNÝCH RÁD
PRI REVITALIZÁCII BYTOVÉHO DOMU
1. Posúdenie stavu budovy
Vždy voľte tú spoločnosť, ktorá ponúka čo najkomplexnejšie
posúdenie technického stavu budovy. Dom sa nedá posúdiť
od stola. Energetický audit či preukaz sú dokumenty, ktoré vám
pomáhajú pri rozhodovaní o ďalšom postupe. Mali by tiež obsahovať doporučený postup pri odstraňovaní zistených závad.
2. Komplexné riešenie revitalizácie
„Hasenie“ okamžitých nedostatkov je krátkodobým odsunutím
ďalších problémov. Komplexné riešenie revitalizácie prináša preukázateľne väčšie úspory v oblasti energetických strát, výrazne
zvyšuje kvalitu, komfort a bezpečnosť bývania. Takým postupom možno výrazne ušetriť, i keď sa vložené náklady javia na
prvý pohľad relatívne vysoké v porovnaní s revitalizáciou prevedenou postupnými krokmi.
3. Spôsob financovania
Môžete stavbu financovať z vlastných zdrojov, alebo využiť
finančné služby niektorého bankového domu. Pri výbere je
pre vás vždy dôležitá položka súvisiaca s celkovými nákladmi na vytvorenie úveru. Teda celková suma za všetky súvisiace
poplatky, úroková sadzba a doba splácania. A opäť pripomenieme dôležité pravidlo - nižšia úroková sadzba nemusí znamenať
lacnejší úver. Preverte si tiež podmienky v prípade predčasného
splácania alebo predĺženie splátok.
4. Podpora štátu
Štátne programy podpory predstavujú významnú finančnú
pomoc. I tak je dôležité upozorniť, že úspory, ktoré získate komplexnou revitalizáciou domu, túto pomoc výrazne prevyšujú.
Komplexná revitalizácia so sebou naviac nesie prínosy, ktoré sa
nedajú finančne oceniť.
5. Cena
Pri porovnaní ceny od jednotlivých potenciálnych dodávateľov
porovnávajte porovnateľné. Na začiatku je nutné stanoviť presné požiadavky. Skontrolujte rozsah ponúkaných položiek u jednotlivých ponúk. Porovnajte s odporúčaním projektanta v nadväznosti na zistený stav bytového domu. Na prvý pohľad nižšia
cena nemusí znamenať ušetrené finančné prostriedky. Pozor na
práce, ktoré neboli zahrnuté a vyčíslené v ponuke, ale musia sa
vykonať a Vy ich dodatočne zaplatíte („naviac práce“).
6. Voľba materiálov
Dbajte na dodržovanie materiálov predpísaných v projekte.
Skúste kontrolovať dodávky na Vašu stavbu. Opäť platí pravidlo, lacný materiál nemusí vždy priniesť úspory. Voľte takého
dodávateľa, ktorý má meno na trhu, je stabilný a dá sa u neho na
základe jeho referencií predpokladať vysoká kvalita.
7. Výber dodávateľa stavebných a montážnych prác
I tu platí pravidlo - vyberajte na základe preverených a overiteľných informácií. Najlepšie osobným kontaktom s ľuďmi, ktorí
Vám môžu podať svoje osobné skúsenosti s danou spoločnosťou. Ďalej je dôležité si uvedomiť, že v priebehu vlastnej revitalizácie domu je tento dom stále užívaný a obývaný. Vlastný harmonogram prác Vám teda spoločnosť musí ponúknuť a pripraviť
tak, aby sa i behom stavebných prác v dome dalo relatívne „normálne“ žiť.
38
Ilustračné foto
8. Priebežná kontrola
Stavebný dozor nezávislý na dodávateľovi je dôležitým pomocníkom. V priebehu stavby však nespoliehajte iba na neho. Dívajte
sa okolo seba, nebojte sa opýtať a vyžadujte odpoveď. Ak máte
podozrenie, že sa deje niečo nesprávneho, ihneď reagujte. V prípade nejasností kontaktujte stavebný dozor. Informujte samotných obyvateľov domu, čo a ako sa bude robiť. I oni môžu pomôcť
s kontrolou. Závady odhalené v priebehu stavebných prác včas,
Vám môžu do budúcna ušetriť veľké problémy a potiaže.
9. Uloženie stavebného materiálu a prevziatie stavby
Vždy dohliadnite na to, ako je stavebný materiál uložený. Je
nepríjemné, keď zistíte, že sa Váš zatepľovací materiál nachádza na druhej strane sídliska, pretože fúkal silný vietor. Hodnota
zloženého materiálu je veľmi vysoká, a tak tu hrozí i nebezpečie
odcudzenia.
Po dokončení stavebných prác by stavba mala byť prevzatá v
takom stave, aby i okolie zodpovedalo novému kabátu Vášho
domu.
10. Poistenie
Doporučujeme vždy revitalizovaný dom prepoistiť. Po rekonštrukcii má výrazne vyššiu hodnotu, a tak stávajúca poistná
zmluva s veľkou pravdepodobnosťou neplní stopercentne svoj
účel a nehnutelnosť je podpoistená.
Poistiť možno tiež stavbu, materiál i zodpovednosť, a zabrániť
tak nepríjemnostiam v priebehu realizácie.
… a pár informácií navyše
• Komplexnou revitalizáciou možno dosiahnuť úspor
30 až 60 %.
• Použitím alternatívnych zdrojov energií sa energetické
náklady môžu ešte výraznejšie znížiť.
• Nie všetky prínosy možno finančne vyčísliť.
• V priebehu stavebných prác chráňte okolie domu, hlavne
stromy a kríky
• V dome nežijú iba ľudia, chráňte teda i tých.
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
ZÁKLADNÉ MINIMUM CERTIFIKOVANÉHO
KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
Maximálny úžitok z výhod, ktoré prináša zateplenie, pocítia obyvatelia budov v prípade, že je vyhotovený
z kvalitných komponentov a zabudovaný licencovanou realizačnou firmou. Riešením je zatepľovanie
certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom. Nielen výrobcovia komponentov zatepľovacích
systémov apelujú na celkové zvýšenie kvality pri zatepľovaní. Zatepľovací systém musí obsahovať kvalitné
materiály, ktorých vzájomné fungovanie je odskúšané. Prinášame vám prehľad základných požiadaviek
na certifikovaný kontaktný zatepľovací systém. Chyby v zateplení spôsobujú nielen lacné nekvalitné
komponenty, ktoré nie sú vzájomne kompatibilné, ale aj nekvalitná realizácia dodávateľov stavebných
prác. Zárukou bezproblémového fungovania obvodového plášťa sú licencované firmy so zaškolenými
pracovníkmi.
lizácii používala správne komponenty a dodržiavala predpísané
technologické postupy.
Kvalitatívne parametre ETICS
V certifikovanom systéme ETICS môžu byť uplatnené iba komponenty od jedného dodávateľa v príslušnej kvalite. Výrobca
týchto komponentov musí vystaviť prehlásenie o zhode týchto
výrobkov. Iba tak bude ETICS spĺňať deklarované vlastnosti.
Certifikovaný kontaktný zatepľovací systém znamená istotu
funkčnej fasády a minimalizuje chyby spôsobené nesprávnou
kombináciou komponentov. Realizácia certifikovaného kontaktného zatepľovacieho systému – ETICS (External Thermal
Insulation Composite System) by sa vždy mala riadiť podľa STN
73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov ETICS. Certifikovaný ETICS ponúka najvhodnejšiu kombináciu jednotlivých komponentov v kontaktnom
zatepľovanom systéme od jedného dodávateľa celého systému.
Dodávateľ musí deklarovať príslušné kvalitatívne požiadavky na
jednotlivé prvky systému, ale aj na súčinnosť jeho jednotlivých
vrstiev.
ETICS je posudzovaný ako ucelený stavebný výrobok. Dokonalá
súčinnosť materiálov je preto nevyhnutným predpokladom jeho
správneho fungovania. Pri stanovení kvalitatívnych parametrov
zatepľovacieho systému sa hodnotí šesť základných vlastností
výrobkov:
• mechanická odolnosť a stabilita,
• požiarna bezpečnosť,
• ochrana zdravia a životného prostredia,
• ochrana proti hluku,
• bezpečnosti pri používaní,
• úspora energie a tepelná ochrana.
Výrobcovia jednotlivých komponentov sú povinní zabezpečiť
certifikát zhody. Hodnotenia systémov sa vykonávajú podľa
požiadaviek európskeho technického návodu ETAG 004. Ten
stanovuje presne špecifikované charakteristiky, ktoré musia
tepelnoizolačné systémy deklarovať, ich minimálne, respektíve
Minimálne požiadavky na certifikovaný ETICS
V certifikovanom ETICS musia byť zahrnuté a kvalitatívne preukázané minimálne tieto komponenty:
• lepiaca zmes/lepiaca malta zvolená s ohľadom na systém
a prostriedok na mechanické pripevnenie v závislosti od
bázy systému (minerálna vlna alebo penový polystyrén),
• tepelná izolácia zodpovedajúca systému,
• výstužová omietka zodpovedajúca systému, ktorá sa skladá
z jednej alebo viacerých vrstiev, pričom aspoň jedna z týchto vrstiev musí obsahovať výstuž,
• výstuž typická pre systém,
• povrchová omietka alebo povrchová úprava kompatibilná
so systémom, ktorá môže obsahovať aj dekoratívnu vrstvu.
Konkrétny zatepľovací systém musí mať presne definované jednotlivé komponenty. Jeho výber závisí aj od podkladu, ktorý sa
má zatepliť. Dodávateľ zatepľovacieho systému musí k danému
ETICS predložiť montážny a aplikačný návod. Realizačná spoločnosť by mala byť zaškolená od dodávateľa ETICS tak, aby pri reawww.tzbportal.sk
39
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
Minerálna vlna v certifikovanom ETICS
Z viacerých pohľadov je najvhodnejším tepelným izolantom
používaným v ETICS kamenná minerálna vlna. Minerálna vlna
má výbornú priepustnosť vodných pár, teda nezvyšuje sa difúzny odpor, stavba dýcha. Ide o nehorľavý materiál, ktorý zaručuje najvyššiu mieru požiarnej ochrany budov. Jej použitím sa
v budove zabezpečí vynikajúca akustická izolácia obvodových
stien. Zachováva si objem a tvar aj po aplikácii. Vyznačuje sa dobrými mechanickými a pevnostnými parametrami. Tak ako ostané
komponenty, aj tepelná izolácia musí spĺňať prísne požiadavky
podľa predpisu ETAG 004.
maximálne hodnoty. Okrem samotných súčastí sa podľa ETAG
004 musí vyskúšať a deklarovať aj súčinnosť prvkov nadväzujúcich na seba v systéme.
Technický skúšobný ústav stavebný vydá po vyhodnotení
výsledkov výrobcovi zatepľovacieho systému európske technické osvedčenie (ETA). Na základe tohto osvedčenia (ETA) vydá
Technickú skúšobný ústav stavebný (TSÚS) certifikát zhody.
Platnosť ETA a certifikátu je obmedzená len na výrobky v ETICS,
ktoré sa vyrábajú v danom regióne a ich výrobňa sa uvádza v danom technickom osvedčení.
Najvýznamnejší vplyv na dosiahnutie kvalitného zateplenia
a správnu funkčnosť ETICS má správne vyhotovená realizácia.
Výrobca systému preto musí preškoliť zhotovovateľa (realizačnú firmu) tak, aby dodržal všetky zásady správnej aplikácie jednotlivých komponentov a podmienky celkovej aplikácie celého
ETICS.
Spoločnosť Knauf Insulation ponúka na našom trhu až tri výrobky vhodné na použitie v ETICS. Najnovším izolačným materiálom
na použitie v ETICS
je fasádna minerálna
doska FKD S. Tento
materiál spĺňa všetky
požiadavky stanovené
v predpise ETAG 004.
Fasádna minerálna
doska FKD S:
• lepšie izoluje
• ušetrí 10 % hrúbky izolácie
• nehorí a tlmí hluk
• výborné riešenie
pre novostavby
a rekonštrukcie
Miroslav Zliechovec
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR • Slovenská komora stavebných inžinierov
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě • Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.
ŠÁLA-MODI, Praha Česká republíka • Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť – člen Zväzu slovenských
vedeckotechnických spoločností
Vás pozývajú na 16. medzinárodnú konferenciu
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2011
Aktuálne tepelnotechnické požiadavky a trendy
ktorá sa koná v dňoch 5. – 6. mája 2011 vo Vysokých Tatrách – Štrbské Pleso, v hoteli PATRIA, Slovenská republika
Tematické okruhy konferencie:
1. Právne a technické predpisy súvisiace s požiadavkami na tepelnú ochranu a energetickú hospodárnosť budov
2. Nové stavebné materiály a konštrukcie na zlepšenie tepelnej ochrany budov
3. Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov – výpočtové metódy
4. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, spotreba energie, hygienické problémy – meracie metódy
5. Nízkoenergetické a pasívne budovy – príklady technických riešení
Termín uzávierky prihlášok
je 29. apríla 2011.
Tešíme sa na Vašu účasť.
40
Ing. Eugénia Kiselyová
organizačná garantka
e-mail: [email protected]
tel./fax: 02/ 50207650
www.zsvts.sk
http://spravcovstvo.eu/
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
PROBLÉMY SO ZATEKANÍM PLOCHEJ STRECHY?
RIEŠENIE PRE VÁS: LINDAB ROOF
Článok, ktorý Vám ponúkame o systéme ľahkých konštrukcií Lindab Roof, musíme tentoraz zahájiť
gratuláciou. Aj keď nie za tento strešný systém, ale za odkvapový systém Lindab Rainline, získala
spoločnosť Lindab, a.s. zo Spišskej Novej Vsi, Čestné uznanie Coneco 2011. K tomuto úspechu redakcia
spoločnosti Lindab a.s., ako aj materskej firme Lindab Sverige AB, Bastad, Švédsko – úprimne blahoželá.
Švédsku značku Lindab založil v roku 1959 pán Laghe Lindh vo
švédskom meste Grevie. Jej prvotným poslaním bolo ponúknuť
na trh novú koncepciu odkvapového systému s výrazne kvalitnejšou povrchovou úpravou. Dnes patrí koncern Lindab medzi
kľúčových európskych hráčov na trhu výrobcov tenkostenných
oceľových prvkov pre stavebníctvo. Pôsobí v 31 krajinách, kde
zamestnáva približne 5000 zamestnancov.
Už v minulých číslach nášho časopisu sme Vám predstavili
Lindab Roof – systém ľahkých konštrukcií, ktorý umožňuje
vybudovať na Vašu pôvodnú – zatekajúcu – novú šikmú strechu. S novou sedlovou strechou, okrem iného, budova dostáva nielen nový vzhľad, ale obyvatelia získajú väčší pocit bezpečia a tepla. Výhody tohto systému si zhrnieme v niekoľkých
bodoch v nasledovnom článku.
sa vyznačuje vysokou pevnosťou. Prednosť nízkej hmotnosti
a vysokej pevnosti zabezpečuje použitie za studena valcovaných pozinkovaných Z a C profilov. Použitie takýchto strešných
systémov je vhodné aj v horských oblastiach s dlhodobým snehom, voči ktorému je strecha odolná aj svojou váhou, aj spôsobom ukotvenia. Nosný systém Lindab Roof je navrhnutý tak, aby
usmernil všetky zaťaženia, ktoré na strechu pôsobia priamo do
nosných stien a pôvodné strešné panely tak nebudú zaťažené.
Systém je dimenzovaný s prihliadnutím na snehovú a veternú oblasť, v ktorej sa daný objekt nachádza. To znamená, že sa
nemusíte obávať žiadneho narušenia strešného systému.
Ako prebieha montáž strechy a odkvapového systému?
Samotná montáž je rýchla. Pri dobrých poveternostných podmienkach je možné pokládka cca 40–50 m2 systému za deň
s minimálnym narušením pohodlia bývania. Komplexný systém
V čom spočíva princíp Lindab Roof?
Systém Lindab Roof je ideálnym riešením pre všetky „paneláky“
s plochou strechou, ktoré mali alebo majú opakované problémy
so zatekaním, majú zle vyriešené ukotvenia vzduchotechniky
alebo iných zariadení, nachádzajúcich sa na strechách bytových
domov. Ide o zastrešenie plochých striech vytvorené z ľahkej
oceľovej konštrukcie, ktorá je aplikovateľná na akýkoľvek nosný systém a tvar budovy. Súčasťou systému je kvalitná švédska
strešná krytina s doplnkami a odkvapový systém. Špecializovaný
montážny partner tento systém nielen dodá a namontuje, ale
môže ho podľa potreby doplniť aj bleskozvodom, či vyhrievanými žľabmi. Lindab Roof teda predstavuje skutočne komplexné
a definitívne riešenie problémov s plochou strechou.
Z čoho sa systém skladá a ako je ukotvený na streche?
Celý systém pri svojej nízkej vlastnej hmotnosti, cca 10–15 kg/m2,
42
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
od jedného dodávateľa v prevedení štítovej, valbovej či pultovej strechy možno dodať do troch týždňov. Môžeme povedať,
že bežná strecha s montážou je hotová priemerne za 2–3 mesiace. Rýchly termín montáže je z časti aj z toho dôvodu, že systém
pozostáva výlučne z komponentov Lindab, čo napomáha bezproblémovému vzájomnému fungovaniu komponentov.
priebehom samotnej montáže. Samotný projekt však zadáva
investor, ktorý musí v zmysle platných zákonov požiadať o stavebné povolanie.
Takisto odkvapový systém Lindab Rainline dodávame v 10 vzájomne kombinovateľných farbách a v širokom sortimente komponentov. Montuje sa na konštrukciu atiky a úspešne odvedie
dažďovú vodu i do existujúcich strešných vpustov. Z dlhodobého hľadiska je však spoľahlivejším riešením odvod vody mimo
pôdorysu budovy prostredníctvom odpadových rúr.
Dá sa takýmto systémov poriešiť aj obývateľné podkrovie?
Podstrešný priestor vytvorený systémom Lindab Roof nie je
prispôsobený nárokom na bývanie, je to akýsi pôjd. V prípade
potreby vieme vyriešiť bytovú otázku systémom obytných nadstavieb Lindab Construline, ktorým dokážeme vytvoriť až niekoľko podlaží. Na požiadanie vieme spracovať aj takúto ponuku.
Bližšie informácie o takýchto možnostiach prinesieme v niektorom z našich ďalších príspevkov.
Ak Vás problematika riešenia plochej strechy zaujala a uvažujete o trvalom odstránení problémov Vašej plochej strechy, neváhajte a kontaktujte nás. Radi si s Vami dohodneme
stretnutie a ponúkneme vám individuálne riešenie pre Vašu
strechu.
Aké sú ďalšie možnosti úprav pri realizácii, zateplenia či
farebných odtieňov?
Zastrešenie plochých striech Lindab Roof predstavuje bezúdržbový systém, ktorý sa navyše vyznačuje nehorľavosťou. Strešná
krytina Lindab Coverline je k dispozícii v 17 farebných odtieňoch.
Pozitívom je i možnosť dodatočného zateplenia strechy, jednoduchou pokládkou tepelnej izolácie v novovytvorenom podstrešnom priestore. Okrem toho je dôležité vedieť, že súčasťou
dodávky je kompletný návrh systému a vypracovanie statických
prepočtov pre projektanta ako aj dielenskej dokumentácie pre
montážnu firmu. Samozrejmosťou je tiež odborný dohľad nad
www.tzbportal.sk
Lindab a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4176 220-30
mobil: 0915 938 518
e-mail: [email protected]
43
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
DECON OSLAVUJE OKRÚHLE VÝROČIE –
20 ROKOV VZNIKU SPOLOČNOSTI
Spoločnosť Decon zo Žiliny patrí so svojimi dlhoročnými skúsenosťami a tradíciou medzi špičkových
výrobcov tepelnej techniky a technológií odovzdávania tepla. Od začiatku svojej podnikateľskej činnosti
sa táto spoločnosť zameriava na návrhy, výrobu a predaj kompaktných výmenníkových staníc tepla.
O kvalite výrobkov svedčia mnohé odovzdávacie stanice nainštalované v slovenských, českých či iných
zahraničných mestách, ale predovšetkým spokojnosť zákazníkov. Doteraz spoločnosť Decon vyrobila
a spustila do prevádzky viac než 4600 odovzdávacích staníc tepla.
V týchto dňoch oslavuje spoločnosť Decon 20 rokov od svojho
vzniku. Spoločenské posedenie pri príležitosti tejto oslavy zahájil konateľ spoločnosti – Ing. Jozef Šottník. Vo svojom prejave sa
poďakoval obchodným partnerom za spoluprácu a na oplátku
mu prítomní zaželali minimálne ďalších 20 rokov úspešnej činnosti.
Činnosť firmy predstavíme našim čitateľom aspoň rámcovo v nasledujúcich riadkoch:
Svojimi výrobkami sa firma Decon, s.r.o., snaží pokryť celé spektrum výkonov a typov odovzdávacích staníc tepla, ktorých
parametre a kvalita prispievajú k spoľahlivej a hospodárnej prevádzke. Spoločnosť sa zameriava aj na výrobu a predaj ďalších
zariadení pre centralizované zásobovanie teplom, výbavu kotolní, chladiarenstvo a priemyselné aplikácie.
Svojim zákazníkom ponúka:
• Výmenníkové stanice tepla
• Moduly ohrevu TV pre kotolne
• Modulárne rozdeľovače
• Stanice na udržiavanie statického tlaku
• Moduly objektového merania TV
• Špeciálne technológie pre priemysel a chladiarenstvo
Pri každej aplikácii presadzuje zásadne individuálny prístup
a snahu nájsť pre zákazníka technicky, energeticky a finančne
optimálne riešenie. Vo výrobkoch sú štandardne použité kvalitné prvky renomovaných svetových výrobcov, čo prispieva k ich
spoľahlivej a ekonomickej prevádzke. Firma sa snaží vždy vyjsť
v ústrety želaniam zákazníka. Pri navrhovaní technologického
a technického riešenia ako aj pri vlastnej montáži poskytuje
44
konzultačné aj poradenské služby. Okrem výroby ponúka spoločnosť Decon s.r.o., v rámci svojej obchodnej činnosti výmenníky tepla, tlakové a expanzné nádoby, akumulačné zásobníky,
poistné ventily či iné komponenty pre teplo a chlad. Spoločnosť
kladie veľký dôraz na kvalitu ponúkaných výrobkov. Zavedený
systém manažérstva kvality je účelne vybudovaný a udržovaný
v súlade s modelom a požiadavkami medzinárodnej normy ISO
9001:2008.
A že sa im darí, o tom niet pochýb. Ako spomenul vo svojom príhovore Ing. Šottník, kolektív pracovníkov je sústavne omladzovaný. Zdobí ho nemenovaná zamestnankyňa, ktorá oslavuje
tohto roku taktiež 20 rokov... ale od svojho narodenia. Obom
jubilantom zo srdca blahoželá a ku gratuláciám sa pripája aj
vydavateľstvo V.O.Č. Slovakia s.r.o.
http://spravcovstvo.eu/
Stavba
Auto
Priemysel
REHAU – VÁŠ PARTNER PRE OBNOVU BYTOVÝCH DOMOV
VÝMENA ROZVODOV KANALIZÁCIE, PITNEJ VODY A OHRIATEJ PITNEJ VODY
www.rehau.sk
REHAU s.r.o., Kopčianska 82A, 850 00 Bratislava, tel.: +421 2 682 091 21, fax: +421 2 638 134 22, e-mail: [email protected]
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
VÝTAHY BUDOU MUSET PLNIT NORMY EU
Výtahy jako základní prostředek pro vertikální přepravu osob bydlících v bytových domech, nezáleží na
tom, zda v třípatrových nebo třináctipatrových, jsou součástí moderního života zdravých lidí, nezbytnou
potřebou lidí se zdravotním omezením.
Výtahy podléhají určitým legislativním předpisům a již od
počátku devadesátých let minulého století se začala legislativa
přibližovat pravidlům vyspělého světa – EU, kde záleží na bezpečnosti přepravovaných osob a kvalitě života.
U výtahů uvedených do provozu před rokem 1992 se vyskytuje
velké množství bezpečnostních rizik. Od roku 1999 se dokonce i nové výtahy budovaly stále s některými bezpečnostními
riziky. Důvodem tohoto přechodného období byla legislativa,
která připouštěla bezpečnostní rizika a v daném okamžiku to
bylo z ekonomického hlediska levnější.
Nynější legislativa je plně v souladu s předpisy EU a je povinností každého provozovatele bezpečnostní rizika vyhledávat
a odstraňovat nebo alespoň výši rizik snižovat.
K vyhledávání napomáhají jednak servisní společnosti, které
provozovatele upozorní při odborných zkouškách na bezpečnostní rizika a také inspektoři notifikovaných a autorizovaných
organizací po provedené inspekční prohlídce, které si musí provozovatel zajistit.
Nejčastěji uváděná rizika s vysokou prioritou (odstranění do
pěti let) a střední prioritou (odstranění do deseti let)
• Klec bez kabinových dveří
• Nekontrolovaný pohyb kabiny směrem nahoru
• Nevyhovující dveřní uzávěry
• Nevyhovující zachycovače
• Nevyhovující omezovače rychlosti
• Nevyhovující řídící systémy
• Chybějící nebo nevyhovující revizní jízdy
• Chybějící kontrola zatížení (přetížení) klece
• Chybějící oboustranná komunikace při poruše výtahu, jeli v kabině cestující
• Nevyhovující nárazníky klece a vyvažovacího závaží
• Rám vyvažovacího závaží – pevný, celistvý
• Vedení závaží – pevná vodítka místo ocelových drátů
• Nevyhovující ohrazení výtahových šachet
Tato rizika je možné řešit v podstatě dvěma způsoby:
• Odstraňovat rizika postupně – ale stejně zbývající rizika
stále přetrvávají a provozovatelé se vystavují nemalým
problémům ze strany kontrolních orgánů, případně při
úrazu
• Odstranění rizik najednou, to znamená téměř celý výtah
vyměnit
V prvním případě se mění určité komponenty a starý výtah
se udržuje v provozu, ale s riziky výše popsanými. Finance se
vkládají postupně a na konci jsou výrazně vyšší nebo podle
druhého způsobu se finance vloží na začátku, ale jedná se o
úspornější režim.
46
V tomto druhém případě jsou možnosti financování prostřednictvím bankovních ústavů.
Firma VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r. o. Vám pomůže s rozložením splátek až na několik let, dle dohody.
Zatím stále řešíme bezpečnost, ale nemalou roli hraje také užitná hodnota zařízení.
Výtahy, které mohou pohodlněji používat osoby se sníženou
(ztíženou) pohyblivostí, to znamená větší kabina, madlo v kabině, sedačka v kabině, automatické dveře – když vozíčkář,
člověk s berlemi, přijede k výtahu, stiskne tlačítko a výtah po
příjezdu automaticky otevře dveře nebo když člověk přijede do
stanice, dveře se automaticky otevřou a může pohodlně vystoupit aniž by musel dveře táhnout nebo tlačit.
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Dalším významným aspektem je to, že námi nabízené výtahy
mohou být také energeticky šetrné a ekologické, bez maziv
nebo s minimálním použitím maziv.
Opláštění šachty včetně výbavy madel, soklů a dalších doplňků dotváří elegantní a efektivní část interiéru bytového domu
s pohodlným a útulným bydlením.
Firma VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r. o. ročně vyrobí téměř
tři sta kompletních výtahů a několik set kusů kabin, dveří,
rozvaděčů i pro jiné firmy v ČR, na Slovensku a jiných zemích
Evropy. Pro naše zákazníky máme připraveno velké množství
možností řešení výtahů.
Jsme jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů na českém a slovenském trhu a určitě nejvýznamnější výrobce široké škály komponent na výtahy v Evropě – dobrá dostupnost
náhradních dílů.
Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště, Jarošov
tel.: 572 587 202, fax: 572 587 419,
e-mail: [email protected]
Ilustračné foto
www.tzbportal.sk
47
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
HYGIENICKÉ KRITÉRIÁ A ODPORÚČANÉ HODNOTY PRE
NAVRHOVANIE SYSTÉMOV TECHNIKY PROSTREDIA BUDOV
doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD., Ing. Eva Krídlová Burdová, PhD.
Každý z nás má právo na zdravé životné a pracovné podmienky. Keďže väčšinu svojho času (až 90 %)
trávime priamo v prostredí budov, je dôležité zabezpečiť takú kvalitu tohto prostredia, aby nebolo
ohrozené zdravie, znížená pracovná výkonnosť a komfort užívateľov budov.
Úvod
Prostredie v budovách je tvorené zložkami prostredia, vnútorným vzduchom ako poľom ich prenosu a človekom ako najdôležitejším subjektom prostredia. Zložky vnútorného prostredia
budov je možné deliť na fyzikálne (teplo, vlhkosť, svetlo, zvuk,
elektrické polia, statická elektrina, aeroióny), chemické (toxikanty, aerosóly, pachové látky) a biologické (mikroorganizmy).
Ďalšie dôležité delenie zložiek prostredia je na hmotnostné
(toxické pevné látky, kvapaliny a plyny, pachy, mikróby, kvapalné a pevné aerosóly), a energetické (tepelné a svetelné žiarenie,
ionizačné žiarenie, laserové žiarenie, statická elektrina a gravitácia). Tieto zložky prostredia zaťažujú alebo môžu zaťažovať užívateľov budov a miera ich pôsobenia závisí od zdrojov nachádzajúcich sa priamo v danom prostredí. Užívatelia budov sú teda
nepriaznivo ovplyvňovaní tokmi škodlivín, čo spôsobuje zdravotné problémy. Závažnosť týchto zdravotných účinkov závisí
od doby expozície, koncentrácie a od ich vzájomnej interakcie,
ako aj od prenosu škodlivín. Kvalita vzduchu v budovách je preto
ovplyvňovaná viacerými faktormi, pričom určujúcimi sú koncentrácia, miera vetrania, chemické reakcie škodlivín a vzduch ako
médium ich prenosu.
Vo významnej miere sa vo vnútornom prostredí vyskytujú chemické zložky. K chemickým zložkám patria toxikanty, aerosóly
a odorové látky. Z toxikantov sú to najmä radón, prchavé a poloprchavé organické látky, oxidy dusíka, oxidy uhlíka, ozón, a tabakový dym. Typickými zástupcami aerosólového znečistenia sú
tuhé častice (vlákna a prach).
Pre environmentálnu tvorbu vnútorného prostredia budov v súčasnosti nie je nepostačujúce individuálne vnímanie jednotlivých zložiek prostredia, ale komplexné posudzovanie výsledného vplyvu a interakčného pôsobenia škodlivín.
aby nepredstavovalo riziko pre užívateľov budov v dôsledku prítomnosti fyzikálnych, chemických, biologických a iných zdraviu
škodlivých faktorov a nebolo organolepticky zmenené [1].
Vykonávacím predpisom k zákonu o ochrane zdravia je Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z.z.
o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov
a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na
ubytovacie zariadenia. Stanovuje požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu a vetranie, osvetlenie, insoláciu a iné druhy
optického žiarenia, ako aj limitné hodnoty zdraviu škodlivých
faktorov vo vnútornom prostredí budov [2].
STN EN 15251:2007 Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov
na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov
– kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika
špecifikuje:
• parametre vnútorného prostredia, ktoré majú vplyv na
energetickú hospodárnosť budov,
• určovanie vstupných parametrov vnútorného prostredia na
navrhovanie systémov budovy a na energetické výpočty a
• metódy dlhodobého hodnotenia vnútorného prostredia
ako výsledku výpočtov a meraní.
Táto norma je použiteľná najmä v nevýrobných budovách, kde
kritériá na vnútorné prostredie budov sú založené na prítomností užívateľov a kde výroba a procesy nemajú hlavný vplyv na
vnútorné prostredie. Kritériá sú stanovené pre nasledujúce typy
budov: rodinné domy, bytové domy, budovy pre administratívu,
budovy pre školstvo, nemocnice, hotely a reštaurácie, budovy
na šport, budovy pre veľkoobchod a maloobchod. Odporúčané
vstupné hodnoty sú dané pre jednotlivé kategórie vnútorného
prostredia budov uvedené v Tab. 1.
Požiadavky na vnútorné prostredie budov
Základné požiadavky na ochranu zdravia sú ustanovené zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vnútorné
prostredie budov musí spĺňať požiadavky na tepelno-vlhkostnú
mikroklímu, vetranie a vykurovanie, požiadavky na osvetlenie,
preslnenie a na iné druhy optického žiarenia. Primárnou požiadavkou je taktiež zabezpečenie kvality vnútorného vzduchu tak,
Norma ďalej delí budovy na znečistené, málo znečistené a veľmi
málo znečistené. Budova je málo znečistená, ak väčšina použitých materiálov sú materiály s malým znečistením. Materiály
s malým znečistením sú tradičné prírodné materiály (napr.
kameň a sklo), ktoré sa vnímajú ako bezpečné z hľadiská emisií
znečisťujúcich látok a materiály, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v norme [3].
Tab. 1 Opis použiteľnosti jednotlivých kategórií
KATEGÓRIA
VYSVETLENIE
I
Vysoká úroveň očakávania a odporúča sa pre priestory užívané veľmi senzitívnymi užívateľmi so špeciálnymi požiadavkami, ako sú
telesne postihnutí, chorí, veľmi malé deti a starší ľudia.
48
II
Normálna úroveň očakávania a má byť použitá pre nové a rekonštruované budovy.
III
Prípustná, priemerná úroveň očakávania a môže byť použitá pre existujúce budovy.
IV
Hodnoty parametrov mimo kritérií predtým spomenutých kategórií. Táto kategória je prípustná iba obmedzenú časť roka.
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Tepelno-vlhkostná mikroklíma
Optimálne a prípustné podmienky tepelno-vlhkostnej mikroklímy sa určujú v závislosti od oblečenia ľudí, od celkovej tepelnej
produkcie ich organizmu podľa tried činností uvedených v Tab.
2. Základné veličiny na hodnotenie tepelno-vlhkostnej mikroklímy vo vnútornom prostredí sú teplota vzduchu (θa), operatívna
teplota (θo), výsledná teplota guľového teplomeru (θ ), relatívna
vlhkosť vzduchu (φ alebo rh) a rýchlosť prúdenia vzduchu (va).
Ďalej sa podľa potreby určuje celkový tepelný odpor odevu (Rcl),
celkový energetický výdaj (qM), teplota povrchu (θs) a ďalšie
potrebné veličiny.
V priestoroch určených na dlhodobý pobyt ľudí sa zabezpečujú
optimálne podmienky tepelno-vlhkostnej mikroklímy v teplom
aj chladnom období roka. V priestoroch s dlhodobým pobytom
ľudí, v ktorých nemožno vytvoriť optimálne mikroklimatické
podmienky, sa zabezpečia prípustné mikroklimatické podmienky s výnimkou mimoriadne chladných a mimoriadne teplých dní
(Tab. 3a, 3b) [2, 4].
Podľa STN EN 15251 sú kritériá pre tepelný stav prostredia založené na ukazovateľoch tepelnej pohody PMV-PPD (predpoklad
stredného tepelného pocitu – predpoklad percenta nespokojných) s typickou úrovňou aktivity a tepelnou izoláciou odevu
Θrm – teplota vonkajšieho vzduchu, (operatívny) kĺzavý priemer v °C,
Θo – operatívna teplota v °C
Obr. 1 Návrhové hodnoty operatívnej teploty pre budovy bez systémov
mechanického chladenia ako funkcie exponenciálne-váženého kĺzavého
priemeru vonkajšej teploty
(v zime a v lete). Na základe vybraných kritérií (kategórií pohody)
je určený zodpovedajúci interval teploty. Hodnoty na navrhovanie chladiacich systémov sú vyššie hodnoty z oblasti pohody
a hodnoty na navrhovanie vykurovacích systémov sú nižšie hod-
Tab. 2 Triedy činností
TRIEDA
CELKOVÝ ENERGETICKÝ
VÝDAJ
qM [met]
≤ 65
≤ 1,12
Pokojné ležanie, uvoľnené ležanie (odpočinok, sledovanie programu).
1,13 – 1,38
Činnosť posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou (administratívne práce, žiaci v učebniach, kontrolná
činnosť v dozorniach a velínoch), činnosť posediačky spojená s ľahkou manuálnou prácou rúk a ramien
(práca s PC, laboratórne práce, zostavovanie alebo triedenie drobných ľahkých predmetov).
1,39 – 1,81
Činnosť posediačky s manuálnou prácou rúk, ramien, občas nôh (výstupná kontrola, riadenie osobného
vozidla v bežnej premávke). Činnosť postojačky občas spojená s pomalou chôdzou po rovnej podlahe
s prenášaním ľahkých bremien alebo prekonávaním malého odporu (varenie, strojné opracovanie a montáž
malých ľahkých dielcov, kusová práca mechanikov, činnosť predavačov, nakupovanie).
1,82 – 2,23
Činnosť posediačky so stálym zapojením oboch rúk, ramien a nôh (práce v potravinárskej prevádzke
a v kuchyniach, strojné opracovanie a montáž stredne ťažkých dielcov, riadenie nákladných vozidiel, traktorov
a dráhových vozidiel). Činnosť postojačky s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh spojená s prenášaním
bremien do 10 kg (práca predavačov pri veľkej frekvencii zákazníkov, lakovanie, zváranie, obsluha strojných
vŕtačiek, sústruhov a fréz, ťahanie a tlačenie ľahkých vozíkov). Pomalá chôdza po rovine.
0
1a
1b
1c
PRÍKLADY ČINNOSTÍ
qM [W/m2]
66 - 80
81 – 105
106 – 130
Tab. 3a Optimálne a prípustné podmienky tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre teplé obdobie roka
OPERATÍVNA TEPLOTA θo [°C]
TRIEDA PRÁCE
0
PRÍPUSTNÁ RÝCHLOSŤ
PRÚDENIA VZDUCHU
va [m/s]
OPTIMÁLNA
PRÍPUSTNÁ
25 – 28
20 – 29
≤ 0,2
1a
23 – 27
20 – 28
≤ 0,25
1b
22 – 25
19 – 27
≤ 0,3
1c
20 - 24
17 – 26
≤ 0,3
PRÍPUSTNÁ RELATÍVNA
VLHKOSŤ VZDUCHU
φ [%]
30 – 70
Hodnoty θo, φ, va sú určené pre štandardné oblečenie Rcl = 0,3 – 0,5 clo
Tab. 3b Optimálne a prípustné podmienky tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre chladné obdobie roka
OPERATÍVNA TEPLOTA θo [°C]
TRIEDA PRÁCE
OPTIMÁLNA
PRÍPUSTNÁ
0
22 – 26
20 – 27
PRÍPUSTNÁ RÝCHLOSŤ
PRÚDENIA VZDUCHU
va [m/s]
PRÍPUSTNÁ RELATÍVNA
VLHKOSŤ VZDUCHU
φ [%]
≤ 0,2
1a
20 – 24
18 – 26
≤ 0,2
1b
18 – 21
15 – 24
≤ 0,25
1c
15 – 20
12 – 22
≤ 0,3
30 – 70
Hodnoty θo, φ, va sú určené pre štandardné oblečenie Rcl = 0,7 – 1,0 clo.
www.tzbportal.sk
49
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
Tab. 4 Príklady odporúčaných návrhových hodnôt operatívnej teploty pre navrhovanie budov a systémov techniky prostredia
OPERATÍVNA TEPLOTA Θo [°C]
TYP BUDOVY (PRIESTOR)
KATEGÓRIA
MINIMUM NA VYKUROVANIE
(ZIMNÉ OBDOBIE) ~ 1,0 clo
MAXIMUM NA CHLADENIE
(LETNÉ OBDOBIE) – 0,5 clo
Bytové budovy:
obytné miestnosti (spálne, kuchyne)
sedavé činnosti 1,2 met
I
21,0
25,5
Kancelárie
sedavé činnosti 1,2 met
Kancelárie s otvorenou dispozíciou
sedavé činnosti 1,2 met
Konferenčná miestnosť
sedavé činnosti 1,2 met
Poslucháreň
sedavé činnosti 1,2 met
Kaviarne/reštaurácie
sedavé činnosti 1,2 met
Učebne
sedavé činnosti 1,2 met
Materské školy
státie/chodenie 1,4 met
Obchodné domy
státie/chodenie 1,6 met
II
20,0
26,0
III
18,0
27,0
I
21,0
25,5
II
20,0
26,0
III
19,0
27,0
I
21,0
25,5
II
20,0
26,0
III
19,0
27,0
I
21,0
25,5
II
20,0
26,0
III
19,0
27,0
I
21,0
25,5
II
20,0
26,0
III
19,0
27,0
I
21,0
25,5
II
20,0
26,0
III
19,0
27,0
I
21,0
25,0
II
20,0
26,0
III
19,0
27,0
I
19,0
24,5
II
17,5
25,5
III
16,0
26,0
I
17,5
24,0
II
16,0
25,0
III
15,0
26,0
noty oblasti pohody. Príklady odporúčaných návrhových operatívnych teplôt pre vykurovanie a chladenie sú uvedené v Tab. 4.
výmenu vzduchu. Spôsob vetrania, poloha a veľkosť otvorov na
prívod a odvod vzduchu sa určia výpočtom.
Prípustné teploty vnútorného prostredia (chladiace obdobie)
v budovách bez mechanického chladenia sú znázornené na Obr.
1. Operatívna teplota (teplota miestnosti) je vhodná pre budovy
administratívy a ostatné obdobné budovy určené na prítomnosť
užívateľov najmä so sedavou činnosťou a pre obytné budovy,
kde je ľahký prístup k otvárateľným oknám a užívatelia môžu
voľne prispôsobiť svoje oblečenie tepelným podmienkam vnútorného alebo vonkajšieho prostredia.
V ostatných prípadoch sa musí výmena vzduchu zabezpečiť
núteným, mechanickým vetraním. Pri výmene vzduchu sa musí
dodržiavať zásada tlakového spádu vzduchu z miestností s čistejším prostredím do miestností s prostredím menej čistým.
Kvalita privádzaného vzduchu a odvádzaného vzduchu sa
považuje za vyhovujúcu, ak svojím zložením neohrozí zdravie
Vetranie
Všetky vnútorné priestory s dlhodobým a krátkodobým pobytom ľudí musia byť vetrané. Vetranie budov sa zabezpečuje prirodzeným vetraním alebo núteným vetraním. Vetranie sa určuje
podľa počtu osôb, vykonávanej činnosti, tepelnej záťaže a miery
znečistenia vzduchu tak, aby boli splnené požiadavky na množstvo vzduchu na dýchanie, na čistotu vnútorného vzduchu a aby
nedošlo k obťažovaniu ľudí pachovými/odorovými látkami.
Výmena vzduchu prirodzeným vetraním sa používa v priestoroch
bez zdrojov škodlivín a tepla, v ktorých postačuje jedno- až dvojnásobná intenzita výmeny neupraveného vzduchu a v ktorých
možno polohou a stavebným riešením zabezpečiť požadovanú
50
Obr. 2 Požiadavky na množstvo vymieňaného vzduchu na 1 osobu
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
ani nezhorší životné podmienky ľudí v priestoroch budovy ani
v okolí budovy.
Potrebné množstvo vzduchu na výmenu sa určuje v závislosti od
vyššie uvedených faktorov. V miestnostiach bez zdrojov škodlivín a so zákazom fajčenia, v ktorých je dlhodobý pobyt viacerých
osôb s aktivitou v triedach činnosti 0 až 1a, sa potrebná výmena
vzduchu určí z Obr. 2.
Príklady potrebnej intenzity výmeny vzduchu niektorých priestorov s osobitnými požiadavkami sú uvedené v Tab. 5 [2].
Osvetlenie
Tab. 5 Príklady parametrov tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre priestory
s osobitnými požiadavkami
PRIESTOR
θo [°C]
φ [%]
n [1/h]
SAUNY, SOLÁRIÁ
SPRCHÁREŇ/BAZÉN SAUNY
22 – 24
≤ 85
8
POTIAREŇ
80 a 100a)
–
5
ODPOČIVÁREŇ
24 – 26
30 – 70
3
MIESTNOSŤ S OPAĽOVACÍMI
ZARIADENIAMI
22 – 24
30 – 70
3
HOTELY, HROMADNÉ UBYTOVNE
ŠTUDOVNE, SPOLOČENSKÉ
MIESTNOSTI
22 – 24
30 – 70
3–6
JEDÁLNE
20 – 22
30 – 70
5 –10
KÚPEĽNÉ A LIEČEBNÉ BUDOVY
PRIESTORY URČENÉ NA
OBNAŽENIE PACIENTOV
24 – 25
30 – 70
5
OSUŠOVNE
25 – 30
30 – 60
2–4
SPRCHY
24 – 27
≤ 85
8
BAZÉNOVÉ HALYB)
24 – 30
≤ 65
6–7
VODOLIEČEBNÉ SÁLY
24 – 26
≤ 80
8 – 10
SÁLY PRE LIEČEBNÝ TELOCVIK
18 – 20
30 – 70
5
ŠKOLY, PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIA
TELOCVIČNE
15 – 17
30 – 70
5
SPÁLNE DJ, MŠ
18 – 20c)
30 – 70
5
UČEBNE, HERNE, DENNÉ
MIESTNOSTI
20 – 24c)
30 – 70
3–8
IZOLAČNÁ MIESTNOSŤ
22 – 24
30 – 70
5
Podľa STN EN 15251 sa kvalita vzduchu vyjadruje prostredníctvom potrebnej úrovne vetrania alebo pomocou koncentrácie
CO2. Kvalitu vzduchu ovplyvňujú emisie z užívateľov a ich aktivít (bioefluenty, fajčenie), z budov a ich zariadenia a zo samotných sústav techniky prostredia. Požadovaná výmena vzduchu
je založená na zdravotných kritériách a kritériách komfortu. Vo
väčšine prípadoch sa zdravotné kritériá splnia pri výmene vzduchu založenej na kritériách komfortu. Kritériá môžu byť vyjadrené rôznymi spôsobmi:
• výpočet potrebnej výmeny vzduchu pre užívateľov (fajčiari, nefajčiari) a požadovaný prídavok výmeny vzduchu
k súčastiam budovy,
• výpočet potrebnej intenzity výmeny vzduchu na osobu
alebo na m2 podlahovej plochy,
• výpočet požadovanej intenzity výmeny vzduchu založenej
na stave rovnováhy a na požadovaných kritériách na úroveň CO2.
www.tzbportal.sk
Tab. 6 sumarizuje pre jednotlivé kategórie odporúčanú intenzitu
vetrania vyjadrenú na osobu alebo na meter štvorcový podlahovej plochy. Hodnoty vetrania na osobu sú založené na predpoklade, že jediným zdrojom znečistenia je užívateľ. Hodnoty vetrania na meter štvorcový sú založené na predpoklade, že jediným
zdrojom znečistenia sú emisie z materiálov. Vetranie v budove
sa musí navrhnúť s prihliadnutím na všetky prítomné zdroje
znečistenia. Z toho dôvodu je možné použiť rozličné metódy
– prídavok hodnôt, najvyššiu hodnotu (maximum z vypočítaných hodnôt založených na výmene vzduchu na osobu a na m2
podlahovej plochy alebo hodnotu medzi najvyššou hodnotou
a hodnotou založenou na prídavku [3].
Osvetlenie vnútorných priestorov musí byť zabezpečené osvetľovacími otvormi alebo sústavami umelého osvetlenia tak, aby
v miestnostiach s pobytom ľudí alebo v ich funkčne vymedzených častiach boli dodržané základné požiadavky na osvetlenie
vo vzťahu k zrakovej činnosti osôb a k charakteru svetelného
prostredia. Osvetľovacie otvory, svietidlá a časti vnútorných
priestorov odrážajúce svetlo sa musia pravidelne udržiavať tak,
aby boli splnené základné požiadavky na osvetlenie, insoláciu
a iné druhy optického žiarenia.
Požiadavky na denné osvetlenie
Denné osvetlenie vnútorných priestorov okrem obytných miestností sa rieši tak, aby sa umožnilo vykonávanie zrakových činností a vytvorilo vyhovujúce svetelné prostredie na daný účel
miestnosti. Vnútorné priestory s dlhodobým pobytom osôb
musia byť riešené tak, aby mali vyhovujúce denné osvetlenie.
Miesta dlhodobého pobytu ľudí vo vnútornom prostredí musia
byť chránené pred pôsobením priameho slnečného svetla v prípadoch, kde by mohlo dôjsť k oslneniu alebo k inému narušeniu
zrakovej pohody.
Ak ide o dlhodobý pobyt osôb okrem obytných miestností,
najmenšia prípustná hodnota činiteľa dennej osvetlenosti na
porovnávacej rovine je:
• pri bočnom osvetlení Dmin = 1,5 %,
• pri hornom a kombinovanom osvetlení Dm = 3 %.
Požiadavky na umelé osvetlenie
Najnižšie prípustné hodnoty celkovej priemernej udržiavanej
osvetlenosti vnútorného priestoru alebo jeho funkčne vymedzených častí sú:
• celkové osvetlenie pre dlhodobý pobyt
– v priestoroch s dostatočným denným osvetlením
Em = 200 lx,
– v priestoroch so združeným osvetlením Em = 500 lx,
• celkové osvetlenie pre krátkodobý pobyt osôb
Em = 100 lx,
• celkové osvetlenie pre občasný pobyt osôb
Em = 20 lx .
Tab. 6 Príklady odporúčanej intenzity vetrania pri nebytových budovách
KATEGÓRIA
DÁVKA
VZDUCHU
NA OSOBU
l/s/osoba
DÁVKA VZDUCHU PRE ZNEČISTENIE
OD BUDOVY l/s/m2
Veľmi málo
znečistené
budovy
Málo
znečistené
budovy
Znečistené
budovy
I
10
0,5
1
2
II
7
0,35
0,7
1,4
III
4
0,2
0,4
0,8
51
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
Tab. 7 Návrhové hodnoty podľa normy STN 15251:2007
TYP BUDOVY
Budovy pre administratívu
Budovy pre školstvo
Nemocnice
Hotely a reštaurácie
Budovy na šport
Budovy pre obchod a služby
Komunikačné priestory
PRIESTOR
UDRŽIAVANÁ OSVETLENOSŤ
Em, V PRACOVNÝCH
OBLASTIACH, [lx]
UGR
Ra
POZNÁMKA
Jednoduché kancelárie
500
19
80
pri 0,8 m
Kancelárie s otvorenou dispozíciou
500
19
80
pri 0,8 m
Konferenčné miestnosti
500
19
80
pri 0,8 m
Učebne
300
19
80
pri 0,8 m
Učebne pre vzdelávanie dospelých
500
19
80
pri 0,8 m
Prednáškové haly
500
19
80
pri 0,8 m
Celkové osvetlenie v nemocničných
izbách
100
19
80
pri 0,8 m
Jednoduché vyšetrenie
300
19
80
pri 0,8 m
Vyšetrenie a liečba
1000
19
90
pri 0,8 m
Reštaurácie, jedálne
-
-
80
pri 0,8 m
Športové haly
300
22
80
pri 0,1 m
Predajné plochy
300
22
80
pri 0,8 m
Pokladničné plochy
500
19
80
pri 0,8 m
Chodby
100
28
40
pri 0,1 m
Schodište
150
25
40
pri 0,1 m
Požiadavky na združené osvetlenie
Vo vnútornom prostredí s nedostatočným denným osvetlením
možno riešiť osvetlenie ako združené. Združené osvetlenie ako
osvetlenie pre dlhodobý pobyt osôb sa môže realizovať len výnimočne, ak sa preukáže, že po technickej stránke nemôže byť
zabezpečené dostačujúce denné osvetlenie.
Požiadavky na osvetlenie v priestoroch bez denného svetla
Najnižšia prípustná hodnota priemernej osvetlenosti z celkového osvetlenia pre dlhodobý pobyt osôb počas dňa je:
a) Em = 500 lx , ak sú preukázateľne zabezpečené náhradné
opatrenia,
b) Em = 1 500 lx v ostatných prípadoch [5, 6].
Združené osvetlenie sa uplatňuje vo vnútorných priestoroch alebo v ich funkčne vymedzených častiach, v ktorých sú hodnoty
činiteľa dennej osvetlenosti nižšie ako požadované, ale dosahujú najmenej 1/3 týchto hodnôt. Najmenšia plocha funkčne
vymedzenej časti miestnosti pre združené osvetlenie je 10 m2
alebo 1/3 podlahovej plochy miestnosti. Priestory, v ktorých nie
je splnená podmienka, sa posudzujú ako priestory bez denného
svetla.
V Tab. 7 sú uvedené návrhové hodnoty osvetlenosti, oslnenia
a podania farieb podľa normy STN 15251:2007.
Združené osvetlenie sa rieši tak, aby bol zabezpečený vhodný
pomer jasov v zornom poli užívateľov.
Hluk
Podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácií v životnom prostredí stanovuje Vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky 549/2007 Z.z. Vo vnútornom
prostredí budov sa hodnotí hluk z vnútorných zdrojov v budove,
napríklad hluk z technických zariadení budov, hluk z aktivít človeka v budove, a hluk prenikajúci z vonkajších zdrojov, napríklad
hluk z dopravy, hluk z iných zdrojov.
Tab. 8 Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí budov
KATEGÓRIA
VNÚTORNÉHO
PRIESTORU
OPIS CHRÁNENEJ MIESTNOSTI V
BUDOVÁCH
REFERENČNÝ ČASOVÝ
INTERVAL
A
Nemocničné izby, ubytovanie pacientov v
kúpeľoch
B
Obytné miestnosti, ubytovne, domovy
dôchodcov, škôlky a jasle
PRÍPUSTNÉ HODNOTY G) (DB)
HLUK Z VNÚTORNÝCH
ZDROJOV D) LAmax,p
HLUK Z VONKAJŠIEHO
PROSTREDIA E) LAeq,p
deň
večer
noc
35
30
25
35
30
25
deň
večer
noc
40
40
30
40
40
30
LAeq,p
52
C
Učebne, posluchárne, čitárne, študovne,
konferenčné miestnosti, súdne siene
počas používania
40
40
D
Miestnosti pre styk s verejnosťou, informačné
strediská
počas používania
45
45
E
Priestory vyžadujúce dorozumievanie rečou,
napr. školské dielne, čakárne, vestibuly
počas používania
50
50
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Tab. 9 Príklady návrhovej hladiny akustického tlaku váhového filtra (A)
HLADINA AKUSTICKÉHO
TLAKU, [DB(A)]
BUDOVA
Bytová
Predškolské
zariadenia
Zhromažďovacie
priestory
Obchodné
priestory
Nemocnice
Hotely
Kancelárie
Reštaurácie
Školy
Budovy na šport
Všeobecne
TYP PRIESTORU
TYPICKÝ
ROZSAH
ZVOLENÁ
NÁVRHOVÁ
HODNOTA
Obývacia izba
25 – 40
32
Spálňa
20 – 35
26
Materské školy
30 – 45
40
Detské jasle
30 – 45
40
Prednáškové sály
30 – 35
33
Knižnice
28 – 35
30
Kiná
30 – 35
33
Súdne siene
30 – 40
35
Múzeá
28 – 35
30
Maloobchody
35 – 50
40
Obchodné domy
40 – 50
45
Supermarkety
40 – 50
45
Počítačové miestnosti
– veľké
40 – 60
50
Počítačové miestnosti
– malé
40 – 50
45
Chodby
35 – 45
40
Operačné sály
30 – 48
40
Oddelenia
25 – 35
30
Izby – nočný čas
20 – 35
30
Izby – denný čas
25 – 40
30
Vestibuly
35 – 45
40
Recepcie
35 – 45
40
Izby – nočný čas
25 – 35
30
Izby – denný čas
30 – 40
35
Malé kancelárie
30 – 40
35
Konferenčné
miestnosti
30 – 40
35
Kancelárie s otvorenou dispozíciou
35 – 45
40
Boxové kancelárie
35 – 45
40
Kaviarne
35 – 50
40
Reštaurácie
35 – 50
45
Kuchyne
40 – 60
55
Učebne
30 – 40
35
Chodby
35 – 50
40
Telocvične
35 – 45
40
Kabinety
30 – 40
35
Kryté štadióny
35 – 50
45
Plavárne
40 – 50
45
Toalety
40 – 50
45
Šatne
40 – 50
45
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom
prostredí budov sú uvedené v Tab. 8. Posudzovanou hodnotou
vo vnútornom prostredí budov je maximálna hladina A zvuku
pre deň, večer a noc pre kategórie vnútorného priestoru A, B
a ekvivalentná hladina A zvuku pre deň, večer a noc alebo iný
www.tzbportal.sk
referenčný časový interval pre kategórie vnútorného priestoru
A, B, C, D, E. Referenčný časový interval je časový interval, na ktorý sa vzťahuje posudzovaná alebo prípustná hodnota. Pričom
referenčný časový interval pre deň je od 6.00 h do 18.00 h (12 h),
pre večer od 18.00 h do 22.00 h (4 h) a pre noc od 22.00 h do 6.00
h (8 h) [7].
Pri návrhu vetracích systémov sa musia uviesť v projekčnej
dokumentácii požadované hladiny zvuku. Hluk zo systémov
techniky prostredia budovy môže obťažovať užívateľov a obmedzovať určené užívanie priestoru alebo budovy. Hluk v priestore
sa môže hodnotiť použitím ekvivalentnej hladiny akustického
tlaku váhového filtra (A). Tab. 9 je založená len na hluku zo systémov techniky prostredia a nie na hluku z vonkajšieho prostredia. Tieto kritériá sa vzťahujú na hluk od zdrojov hluku v budove,
ako aj na hladinu hluku od vonkajšieho servisného vybavenia.
Kritériá sa majú použiť na obmedzenie hladiny akustického tlaku
od mechanických zariadení a aj na určenie požiadaviek na zvukovú izoláciu proti hluku z vonkajšieho prostredia a susedných
miestností [3].
Zdraviu škodlivé faktory vo vnútornom vzduchu
Limitné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom
ovzduší budov sa ustanovujú ako limitné hodnoty vybraných
chemických, mikrobiologických a biologických znečisťujúcich
látok a tuhých častíc. Limitné hodnoty chemických látok a tuhých
častíc vo vnútornom vzduchu sú uvedené v Tab. 10.
Priemernou polhodinovou koncentráciou sa rozumie stredná
hodnota koncentrácie zistená na určenom mieste v priebehu
polhodiny.
Priemernou jednohodinovou koncentráciou sa rozumie stredná
hodnota koncentrácie zistená na určenom mieste v priebehu
jednej hodiny.
Priemernou osemhodinovou koncentráciou sa rozumie stredná
hodnota koncentrácie zistená na určenom mieste v priebehu
ôsmich hodín.
Priemernou dvadsaťštyrihodinovou koncentráciou sa rozumie
stredná hodnota koncentrácie zistená na určenom mieste v priebehu 24 hodín. Priemernou dennou koncentráciou sa rozumie aj
stredná hodnota najmenej 12 rovnomerne rozvrhnutých meraní
polhodinových koncentrácií v priebehu 24 hodín. Limitné hodnoty sa vzťahujú na štandardné podmienky. Objem prepočítaný
na teplotu vzduchu 20 °C a tlak vzduchu 101,3 kPa.
Limitné hodnoty mikrobiologických a biologických ukazovateľov kvality vnútorného vzduchu sú uvedené v Tab. 11 [2].
Požiadavky na kvalitu vzduchu v budovách sú splnené, ak stredná hodnota jednohodinovej, osemhodinovej alebo 24-hodinovej koncentrácie zisťovanej látky v meranom intervale za štandardných podmienok neprekročí limitné koncentrácie. Viditeľný
rast plesní na vnútorných povrchoch stien a predmetov vo vnútornom prostredí budov je neprípustný.
Záver
V súvislosti s potrebou hodnotenia parametrov vnútorného
prostredia budov z hľadiska zabezpečenia kvality vnútorného
vzduchu pri návrhu pozemných stavieb je nevyhnutná identifikácia zdrojov škodlivín, stanovenie predpokladanej záťaže
interiérov budov a návrh optimalizačných opatrení. Poznanie
vzájomných vzťahov jednotlivých škodlivín vnútorného prostre-
53
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
Tab. 10 Limitné hodnoty chemických látok a tuhých častíc vo vnútornom vzduchu
ZNEČISŤUJÚCA LÁTKA
VYJADRENÁ
AKO
NAJVYŠŠIA PRÍPUSTNÁ
HODNOTA [μg/m3]
ČAS
[h]
Oxid uhoľnatý
CO
30 000
1
10 000
8
Tuhé častice
PM10
50
Oxid dusičitý
NO2
200
1
Ozón
O3
120
8
SO2
125
24
100
0,5
Formaldehyd
HCHO
60
24
NH3
C7H8
Toluén
Xylény
C4H4
(CH3)2
Styrén
C8H8
Tetrachlóretylén
Sírouhlík
Sírovodík
200
24
8 000
24
260
168
4 800
24
800
24
260
168
C2Cl4
250
24
CS2
100
24
H2S
150
24
Vzťahuje sa na priemer vlákna menší ako 3 μm, dĺžku vlákna
väčšiu ako 5 μm a pomer dĺžky a priemeru vlákna väčší ako 3 : 1.
1 000 vlákien/m3
Azbestové vlákna
Pachové látky
Vystavenie hodnotám nepresahuje ustanovený čas, také
vystavenie sa nezopakuje v priebehu 8 hodín.
Prachové častice s prevládajúcou veľkosťou častíc s priemerom
10 μm, ktoré prejdú špeciálnym selektívnym filtrom
s 50-percentnou účinnosťou.
Oxid siričitý
Amoniak
POZNÁMKA
Nesmú byť v koncentráciách obťažujúcich obyvateľstvo.
Tab. 11 Limitné hodnoty mikrobiologických a biologických ukazovateľov
UKAZOVATEĽ
NAJVYŠŠIA PRÍPUSTNÁ HODNOTA [KTJ/m3]
Baktérie
< 500
Plesne
< 500
Patogénne druhy baktérií vrátane legionel
<1
Roztoče
< 2 μg alergénov roztočov / 1 g prachu alebo 0,6 mg guanínu / 1 g prachu
dia budov poskytuje garancie komfortu, hygieny a zdravia pre
užívateľov budov. Integrované posudzovanie budov z hľadiska
vzniku, prenosu a distribúcie škodlivín, ako i rešpektovanie interakčných väzieb sa musí stať súčasťou koncepčných riešení pri
projektovaní a výstavbe trvalo udržateľných budov.
Príspevok vznikol za podpory projektu 26220220064 Centrum
výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií.
LITERATÚRA
1. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.
259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
3. STN EN 15251:2007 Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov
na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov
– kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika
4. Kapalo, P.: Legislatívne požiadavky na výmenu vzduchu v budovách. In: Plynár. Vodár. Kúrenár + Klimatizácia. Roč. 7, č. 5 (2009),
s. 46-47. ISSN 1335-9614 [29.03.2011] Dostupné na: http://www.
plynar-vodar-kurenar.eu/?lid=53.
54
5. STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
6. STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie
budov na bývanie
7. Vyhláška 549/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí
Ilustračné foto
http://spravcovstvo.eu/
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
PREVRATNÁ TECHNOLÓGIA SPEED SYNTAN® SBS
NA PLOCHÉ STRECHY
Poruchy plochých striech väčšinou vznikajú starnutím krytiny, mechanickým namáhaním, pôsobením
poveternostných podmienok, ale aj nekvalitnou aplikáciou a zanedbanou údržbou. Sanácie plochých sú
často spojené s problémom odstránenia pôvodnej krytiny, čo je väčšinou veľmi drahá záležitosť. Vybúranie,
doprava, vhodná skládka, životné prostredie... atď. V dnešnej dobe ako všade aj v stavebníctve a samozrejme
aj pri realizácii plochých striech (nové alebo rekonštrukcie) sú dôležité rýchlosť, hospodárnosť a spoľahlivosť.
Práve preto tieto požiadavky investorov sú hnacím motorom pre výskum a vývoj inovatívnych systémových
riešení a materiálov aj v oblasti hydroizolácii plochých striech. A preto skupina Icopal, tradičný a osvedčený
partner v poskytovaní spoľahlivých a inovatívnych riešení pre ploché strechy, ponúka novú kompaktnú
technológiu SPEED SYNTAN® SBS s jedinečnou Osobnou zárukou kvality Icopal do 35 rokov.
Rekonštrukcia strechy s mikroventilačným a hydroizolačným
systémom s technológiou SPEED SYNTAN® SBS
Na základe dlhoročných poznatkov a skúseností vyvinula skupina Icopal novú technológiu pokládky Speed Syntan® SBS s tepelnou aktiváciou, ktorá znamená prevrat v pokládke pásov
na plochých strechách. Táto technológia udáva smer vývoja
do budúcnosti. Pre užívateľa je rozhodujúce, že tieto systémy
úspešne riešia problematiku zabudovanej vlhkosti, vyrovnanie
tlaku vodných pár a vznik bublín na plochej streche.
čujú rýchle prilepenie pásov k podkladu. Po krátkom nahriatí
plameňom horáka (tepelná aktivácia) sa roztaví separačná fólia
a pritom sa súčasne aktivuje samolepiaca vlastnosť špeciálneho
asfaltu. V praxi to znamená, že na dosiahnutie lepiaceho efektu
asfaltová hmota, (na rozdiel od ostatných nataviteľných pásov)
sa nemusí dostať do tekutého stavu.
Kompaktné systémy na rekonštrukciu
a na nové ploché strechy
Odporúčané skladby tvoria kompaktné systémy spolu so Siplast
Primer® Speed SBS a Silver Primer® Speed SBS systémy, ktoré
radikálne predlžujú životnosť povlakovej krytiny, jednoznačne
skracujú čas realizácie a znižujú investičné náklady.
Siplast Primer® Speed SBS je tekutá asfaltová hmota modifikovaná SBS kaučukom, určená na penetráciu podkladov v hydroizolačných systémoch a na vytváranie hydroizolačných vrstiev.
Siplast Primer® Speed SBS v porovnaní s bežným penetračným
náterom zaručuje:
• viac ako 2,5x hlbšiu penetráciu podkladu (2–3 mm)
• viac ako 2,5x lepšiu priľnavosť k napenetrovanému podkladu
• viac ako 7x rýchlejšie schnutie (výrazne skracuje čas realizácie)
• viac ako 3x väčšiu výdatnosť
Dekoračný a ochranný náter Copper Primer® Speed Varnish SBS s UV ochranou
Pásy vyrábané technológiou SPEED SYNTAN® SBS zabezpečujú
trojfunkčnosť systému:
• o 50 % lepšiu hydroizolačnú funkčnosť
• celoplošne, garantovanú mikroventiláciu strechy
• celoplošné vyrovnanie tlaku vodnej pary a plynov
Ochranný syntetický povlak SYNTAN® spolu s profilovanými
pruhmi zo špeciálnej asfaltovej hmoty zabezpečujú skrátenie
času aplikácie s tepelnou aktiváciou o 70 % a ochranu nosnej
vložky pred prepálením a tým zachovanie deklarovaných parametrov pásov po zabudovaní.
Premyslené geometrické usporiadanie pruhov na spodnej strane, dlžka a šírka pruhov, systém prerušovania, to všetko zaisťuje
potrebnú plochu k rozpínaniu vodnej pary do všetkých strán
a naozaj dlhodobú mikroventilačnú a hydroizolačnú funkčnosť
SPEED SYNTAN® SBS pásov. Pruhy zo špeciálneho asfaltu zaru-
56
Mikroventilačný pás s technológiou Speed Syntan SBS s priečnym spojom bez
posypu
Silver Primer® Speed SBS je strieborný, antikorózny, rýchloschnúci asfaltový lak modifikovaný SBS kaučukom, spája vlastnosti
reflexného laku a penetračného náteru. Je určený na regeneráciu, obnovenie a konzervovanie rôznych povrchov. Vytvára strieborný dekoratívny povrch so zvýšenou odolnosťou proti starnutiu a zároveň tenkú hydroizolačnú vrstvu.
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
• odráža cca 72 % UV žiarenia, a tým znižuje teplotu v podkrovnom priestore cca o 7 %
Všetky tieto materiály sú vyrobené zo surovín najvyššej kvality,
podľa vlastnej špeciálnej receptúry a know-how skupiny Icopal.
Strešné výlezy – funkčnosť a estetika
Pri rekonštrukciach plochých striech bytových domov veľmi často sa zabúda na strešné výlezy, veď to nikto nevidí, ale neopravené alebo nevymenené strešné výlezy sú zdrojom zatekania.
Nové strešné svetlíky zo spoločnosti Icopal Vám ponúkajú okrem
funkčnosti, bezpečnosti aj estetické riešenie. Najmodernejšie
typy zabezpečia denné svetlo na horných poschodiach v tmavých priestoroch. Veľkou prednosťou je ich jednoduchá a kvalitná konštrukcia, rýchla montáž, s ktorou získate priame prirodzené svetlo.
Rekonštruovaná plochá strecha Základnej školy v Stropkove technológiou
Speed Syntan SBS
Silver Primer® Speed SBS:
• predlžuje životnosť asfaltovaných pásov o viac ako 50 %
– vďaka ochrany asfaltu voči agresívnym poveternostným
vplyvom, slnečnému žiareniu a UV žiareniu
• zvyšuje mechanickú odolnosť povrchu asfaltovaného pása
o 40 % na dobu 5 rokov, ochranu proti opadávaniu posypu
z povrchu a vypĺňa mikrotrhliny asfaltovaného pása
Cieľom skupiny Icopal je ponuknúť Vám skutočné výhody vďaka neustálemu vylepšovaniu materiálov a optimalizácii technických a technologických procesov používaných pri riešení
hydroizolačných a strešných systémov.
Pre ďalšie informácie kontaktujte Icopal a.s.
Ing. Róbert Izsák – produktový manažér
[email protected], [email protected]
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
NIE JE POLYSTYRÉN AKO POLYSTYRÉN...
Mnohokrát sme už v našich článkoch písali o kvalite materiálov, pre ktoré sa užívatelia bytov pri obnove
svojich bytových domov rozhodujú. Žiaľbohu, stále platí, že smerodajná je najčastejšie CENA. Mnohí z vás
povedia, že práve cena (s argumentáciou: „Najdôležitejšie je, koľko budeme potom splácať“) je hlavným
faktorom výberového konania. Chyba...
Vedeli by sme menovať desiatky prípadov, kde práve vďaka
nekvalitnému materiálu sa neskôr cena výrazne navýši, ak nie
zdvojnásobí, alebo sa lacný materiál vypomstí inak. Platí to
napríklad o „lacných“ stúpačkách, po výmene ktorých máme
zabezpečený „kvalitný“ doživotný hluk pri každom spláchnutí
nad nami bývajúcich horných susedov, ale platí to aj o fľakatých
či odlupujúcich sa fasádach, ktoré sú zapríčinené nekvalitnými
materiálmi, či nedodržaním technologických postupov.
Realizačné firmy v snahe urobiť „dobrú cenu“ neuvádzajú pri
výberových konaniach presne používaný materiál (vynechajú
značku, typ, výrobcu a preukázanie zhody chýba takisto), prípadne realizačná firma nahradí projektantom prepísaný materiál
lacnejším, ktorý podľa nich spĺňa „tiež“ izolačné vlastnosti. „Co je
psáno, to je dáno“ – hovorí české príslovie. A poznajú to hlavne
„lacné“ realizačné firmy v praxi. Zmenu materiálu si totiž nechajú
odsúhlasiť písomne u Vás. VY, ako investor, odsúhlasíte v dobrej
viere zmenu materiálu v nádeji na „šetrenie“ realizačnej firme,
čím si sami podpíšete aj svoj ortieľ. Ste to VY, kto im odsúhlasil
a podpísal nekompletné alebo neodôvodnené zmeny „ulakomiac“ sa na cenu...
www.tzbportal.sk
Ilustračné foto
57
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
Odber vzoriek sa uskutočnil v dvoch etapách – v mesiacoch jún
a október. Celkom bolo odobratých a odskúšaných 12 vzoriek,
pričom každá bola od iného výrobcu.
Z dvanástich skúšaných vzoriek EPS bolo 6 druhov vyrobených
v Poľsku, 3 druhy v SR a 3 druhy v ČR.
Na vzorkách EPS boli podľa nižšie uvedených noriem odskúšané
nasledovné vlastností:
• STN 72 7221-2: 2010 – objemová hmotnosť
• STN EN 13163: 2009 – napätie v tlaku pri 10 % stlačení
– pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky
– pevnosť v ohybe
Ilustračné foto
Jediná rada, ktorú Vám môžeme nezištne dať, je nasledovná:
trvajte pri výberových konaniach na presnom rozpise (žiadajte
tzv. rozpis: „výkaz – výmer“) materiálu aj prác a venujte tomu
dostatok času. Každý materiál musí spĺňať určité normy. Od
materiálu a realizačnej firmy (najlepšie si skontrolujete podľa referencií osobne) budú závisieť Vaše úspory v budúcnosti. Spoľahnite sa len sami na seba, ak máte nejasnosti, pýtajte
sa... Lepšie sú otázky (aj ak sa niekedy budú zdať ako banálne
a smiešne) na začiatku, ako potom nedorozumenia v zmysle: „Ja
som si myslel....“ .
Ako si prečítate v nižšie uvedených riadkoch, porekadlo: „Co je
psáno, to je dáno“ neplatí v každom prípade. Na výrobkoch nižšie spomenutých EPS materiálov sa síce objaví nápis: „Fasádny
polystyrén“, avšak normy, ktoré by mal takýto výrobok spĺňať,
sú kdesi v nedohľadne. Dovoľujeme si uverejniť pre Vás voľne
prístupnú informáciu kontrolovaných materiálov z web stránky
SOI, ktorej patrí vďaka za dobre odvedenú prácu.
Výsledky skúšok vlastností dosiek z expandovaného
(penového) polystyrénu EPS
S ohľadom na zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má
expandovaný polystyrén (EPS) ako stavebný tepelnoizolačný
materiál významné postavenie pri dodatočnom zatepľovaní
obytných domov t.j. i naplnení požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona.
Dodatočné zateplenie vyžaduje značné finančné prostriedky,
ktoré fyzické, príp. právnické osoby získavajú na základe poskytnutia úveru z Vládneho programu zatepľovania cez Štátny fond
rozvoja bývania. S ohľadom na túto skutočnosť je nevyhnuté
kontrolovať kvalitu (vlastnosti) materiálov použitých na zateplenie, aby finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu
boli zhodnotené čo najefektívnejšie.
Podnety fyzických a právnických osôb zaznamenané v roku 2010,
ako aj poznatky SOI z predchádzajúceho obdobia, boli dôvodom
na vykonanie kontroly vlastností expandovaného polystyrénu
určeného na zateplenie obvodových múrov budov (EPS fasáda)
skúšaním jeho vzoriek odobratých z priamej ponuky trhu.
58
Ilustračné foto
Výsledky skúšok preukázali v zmysle STN EN 13163: 2009 nezhodu nameraných hodnôt vytypovaných vlastností EPS s parametrami deklarovanými výrobcom na obale výrobku v prípade 6
druhov od poľských výrobcov, v dôsledku čoho boli tieto druhy
klasifikované ako nevyhovujúce. Z uvedeného počtu 3 druhy
EPS nevyhoveli vo všetkých štyroch skúšaných vlastnostiach.
V zmysle STN 72 7221-2, tab.1 platí, že EPS je vhodný na zateplenie fasád, ak sa jeho objemová hmotnosť nachádza v hraniciach
13,5 ~ 18 kg/m3.
Táto požiadavka nebola splnená u 4 druhov, nakoľko namerané priemerné hodnoty objemovej hmotnosti sa nachádzali pod
úrovňou spodnej hranice a to v rozpätí od 9,4 do 13,0 kg/m3.
Doterajšie poznatky, ale aj výsledky merania dokumentujú, že
v prípade výrazného poklesu objemovej hmotnosti EPS (10,8
a 9,4 kg/m3) sa môžu niektoré deklarované parametre znížiť až
o 25 %. Preto objemová hmotnosť EPS môže byť pre spotrebiteľa
pri kúpe orientačným ukazovateľom k posúdeniu deklarovaných
parametrov vlastností.
Vybrané vlastnosti ostatných skúšaných druhov a výrobcov EPS
požiadavkám uvedených noriem vyhoveli.
Výrobcovia boli s výsledkami skúšok oboznámení. Na nevyhovujúce druhy EPS inšpektori SOI uložili zákaz dodávky a predaja.
Zdroj: http://www.soi.sk/sk/Kontrolna-cinnost/Vysledky-kontrolSOI/Vysledky-skusok-vlastnosti-dosiek-z-expandovaneho-penoveho-polystyrenu-EPS.soi?ind=
spracoval Mgr. Eugen Kurimský
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME
Na schôdzi vlastníkov bola požiadavka, aby zhromaždenie
vyberalo dodávateľa výberovým konaním. Nie je to v súlade so
zmluvou, ale sú aj takí chytráci, čo vymyslia uvedenú vec.
Rozhodnutie vlastníkov o tom, že výberové konanie budú robiť
vlastníci na zhromaždení môže byť prijaté aj napriek tomu, že to
takto nie je formulované v zmluve o spoločenstve. Zmluva o spoločenstve nie je dogma a je možné v nej robiť zmeny na základe
rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov, a to hlasovaním na zhromaždení (nie písomným hlasovaním). Samozrejme,
prijaté rozhodnutie nesmie byť v rozpore so zákonom.
V bytovke máme rádioamatérov, ktorí majú naťahané káble aj
po fasáde domu. Chceme fasádu opraviť, ale oni káble nechcú
odstrániť. Teraz nám z nich tečie voda po fasáde a zostávajú
špinavé šmuhy. Existuje nejaký predpis, ktorým by sme mohli
operovať a tak zabrániť škodám na fasáde?
Vlastník bytu nesmie meniť vzhľad domu, ani zasahovať do fasády bez súhlasu spoločenstva (§ 11 ods. 4 – zákon máte v prílohe).
Vyzvite písomne rádioamatérov, aby káble z fasády odstránili do
určitej lehoty. Ak tak neurobia, káble odstrihne firma, ktorá príde
fasádu opraviť. Pokiaľ by rádioamatéri káble opäť naťahali po realizácii opravy fasády bez súhlasu spoločenstva, oznámte im, v prvom
rade, že na to potrebujú súhlas spoločenstva (tento prerokujte na
zhromaždení). Zároveň ich upozornite na to, že ak bude zatekať
od káblov na fasádu a vznikne šmuha, ktorú bude treba opätovne
premaľovať alebo odstrániť iným spôsobom, tieto náklady im dáte
k náhrade.
Bytový dom je spoločný majetok, kde si nemôže ktorýkoľvek vlastník realizovať čokoľvek na úkor ostatných, na dôvažok, ak svojím
konaním tento spoločný majetok poškodzuje.
Prosím o informáciu vo veci právoplatnosti voľby predsedu
spoločenstva, pretože nemáme jednotný názor. Je možné
vykonať právoplatné voľby predsedu spoločenstva, v prípade
neschopnosti voľby nadpolovičnou väčšinou všetkých, hodinu
po začatí zhromaždenia nadpolovičným počtom hlasov zúčastnených na zhromaždení, podľa § 14 ods. 2. zákona o bytoch?
V dome je 29 bytov.
Vo vašom dome je 29 bytov, to znamená, že na rozhodovanie nadpolovičnou väčšinou všetkých je potrebných 15 hlasov.
a) Ak je hodinu od začiatku rokovania na zhromaždení prítomných 15 a viac vlastníkov, rozhodnutie je právoplatné, ak
bolo schválené minimálne 15 hlasmi.
b) Ak je hodinu od začiatku rokovania na zhromaždení prítomných 14 a menej vlastníkov, rozhodnutie je právoplatné, ak
bolo schválené nadpolovičnou väčšinou zúčastnených, t.j.
8 hlasmi pri 14 prítomných atď.
Predsedu možno zvoliť nadpolovičnou väčšinou zúčastnených
podľa ustanovenia § 14 ods. 2. za podmienok uvedených v bode
2 zákona NR SR zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Máme tiež informáciu, že Obvodný úrad v sídle kraja Žilina, si kladie podmienku,
že nadpolovičnou väčšinou zúčastnených možno zvoliť iba toho
predsedu, ktorý už predsedom je a volí sa nanovo. Táto podmienka
je v rozpore so zákonom, ktorý nerobí rozdiely medzi registráciou
nového alebo pôvodného predsedu. Zákon hovorí o voľbe predsedu bez rozdielu, či je volený prvý alebo siedmy raz. Pokiaľ tento
OÚ odmietne zapísať nového predsedu zvoleného nadpolovičnou
www.tzbportal.sk
väčšinou zúčastnených, je to v rozpore so zákonom a trvajte na
zápise.
Máme 16 bytov, 12 bytov je napojených na kotolňu a 4 majú
samostatné kúrenie. Jeden pán, ktorý má samostatné kúrenie,
v byte nebýva, byt nevykuruje, na čo sa sťažujú susedia, ktorý
bývajú pod ním a nad ním. Majú preukázateľne vyššiu spotrebu tepla ako iní vlastníci. Ako môžem postupovať? Ako donútim vlastníka kúriť alebo aspoň temperovať? Poprípade, ako
môže viac prispievať za kúrenie?
V prvom rade bolo veľkou chybou dovoliť samostatné kúrenie v štyroch bytoch, pretože bytový dom bol projektovaný a postavený
s centrálnym vykurovacím systémom. Ale to už nie je podstatné.
Opierajúc sa o vyjadrenie ÚRSO, o ktoré požiadal predseda
Regionálneho centra Martin, vyhláška č. 630/2004 Z.z. a jej novela č.
358/2009 Z.z. sa netýka tých bytových domov, ktoré majú samostatnú kotolňu. Na spôsobe rozpočítavania nákladov na vykurovanie
v bytovom dome s vlastnou domovou kotolňou sa dohodnú vlastníci bytov na zhromaždení. Toto rozhodnutie je potom záväzné pre
všetkých vlastníkov bytov. To znamená, že na základe prepočtov,
ktoré máte k dispozícii – t.j. preukázateľne vyššiu spotrebu tepla
v byte nad a pod bytom, v ktorom je vypnuté kúrenie, vyúčtujete
voči tomuto vlastníkovi predmetné náklady. V konečnom dôsledku
zaplatí za „ich“ teplo toľko, koľko by zaplatil za temperovanie svojho
bytu. Myslím si, že sa dá vypočítať, aké náklady by mal, keby aspoň
temperoval svoj byt na 18 °C. No a minimálne v tejto výške schváľte
jeho poplatok za vykurovanie. V prípade, že by došlo k súdnemu
sporu, všetko sa dá matematicky (fyzikálne) preukázať.
Problém vidím akurát v tom, že rozhodnutie o spôsobe rozpočítavania prijaté v roku 2011 môžete uplatniť voči vlastníkovi v roku
2012 vo vyúčtovaní za rok 2011. Nie retroaktívne za rok 2010.
Opäť tu máme čas podávania daňových priznaní a opäť som sa
stretol s rozličnými názormi o tom, čo tvorí príjem podliehajúci
dani a čo nie. Prosím Vás poraďte mi, ktorá z položiek prijatých
spoločenstvom je zdaniteľným príjmom a ktorá nie na základe
konkrétneho príkladu:
SVB a NP prijíma na účet iba finančné prostriedky od vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome. SVB a NP nevykonáva výkon
správy nikomu inému, iba výkon správy vlastného domu. Vlastníci
bytov a nebytových priestorov poukazujú na účet spoločenstva
mesačne sumu, ktorá je súčtom vkladov určených na tieto účely:
1) Ústredné kúrenie a príprava teplej vody,
2) Vodné + Stočné + Stočné zrážková voda,
3) Poistenie domu,
4) Fond prevádzky údržby a opráv,
5) Správa domu (vlastného)
Z istého zdroja som sa dozvedel, že príjmy za správu domu sú
daňovými príjmami, len ak sa jedná o správu iného domu, ako
toho, ktorého vlastníci sú členmi spoločenstva. Iný zdroj mi
zase tvrdil, že aj príjmy, ktoré vložili vlastníci domu na správu
vlastného domu (aby spoločenstvo malo peniaze na vlastnú
činnosť) sú daňovými príjmami.
Príjmom spoločenstva, ako právnickej osoby, ktorý podlieha dani
z príjmu je iba a jedine poplatok za správu, ktorý je zároveň oslobodený od dane, pretože SVB nie je podnikateľským subjektom (má
vyslovene zo zákona zakázané podnikanie!!!).
59
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
V daňovom priznaní PO sa tieto príjmy zapíšu do riadku č. 230 (príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou riadku
100). Do riadku č. Plnenia sú majetkom vlastníkov – síce ich platia
na účet spoločenstva, ale ako zálohu, ktorá sa im vracia formou
vyúčtovania = preplatok/nedoplatok. Tento príjem nie je z daňového hľadiska príjmom spoločenstva ako PO. Fond prevádzky údržby
a opráv je taktiež vlastníctvom vlastníkov – síce ho uhrádzajú na
účet spoločenstva, ale dostávajú ho naspäť formou investície do
spoločného majetku.
Jediným príjmom považovaným za „zisk“ je z daňového hľadiska
práve hore uvedený poplatok za správu, z ktorého sa platí odmena predsedovi, členom rady, za vedenie účtovníctva, adm. výdavky a pod. Pokiaľ v zálohovom predpise nemáte takto definovaný
poplatok za správu, ale máte samostatne špecifikované – napr.
odmena predsedu – 1,00 €, odmena členov rady 1,00 € vedenie
účtovníctva 1,00 €, prevádzková réžia (alebo poštovné a ceniny,
kancelárske potreby, administratívne náklady – môže sa to volať
akokoľvek), tak nemáte žiadne príjmy podliehajúce dani z príjmov.
Pokiaľ máte v dome priestory, ktoré prenajímate, alebo anténu
nejakého provajdera mobilnej siete alebo reklamný bilbord, ani
tento príjem za prenájom nie je príjmom považovaným za „zisk“,
pretože je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv a nie príjmom
spoločenstva, hoci sa zdaňuje 19 % a zapisuje sa do riadku č. 240
daňového priznania PO (príjmy nezahrňované do základu dane...)
Daňové úrady postupujú v tomto smere rozdielne. Niektoré vyžadujú podanie priznania, niektoré nie. Ak nemáte poplatok za správu vôbec definovaný ako poplatok za správu, daňové priznanie
nemusíte podávať, iba ak vás na to vyzve príslušný daňový úrad.
Neriešili ste náhodou na ZSVB bytov problém unikajúcej vody?
Konkrétne nám sa na začiatku tohto roka objavila v dvoch
pivniciach voda do výšky asi 15 cm. Prvé naše konštatovanie
bolo, že vyrazila spodná voda, no keď sme otvorili šachtu pri
bytovom dome, kde sa nachádza merač na vodu, tá bola plná
vody. Volali sme poruchovú službu vodární, tá vodu vyčerpala, uzavrela prívod vody v šachte, uzavreli sme aj my prívod
vody na potrubí v pivnici. Nakoľko máme ešte jedno odberné
miesto, presmerovali sme prívod vody do bytového domu na
predmetné odberné miesto. Vodárne konštatovali, že porucha
je na našej strane, nakoľko sa to tak javilo. Na merači v šachte
následkom vytečenej vody sa objavilo ale nehorazne číslo, ktoré
množstvo vody podľa vodárni bude znášať náš bytový dom. Na
to, aby sa odhalila príčina poruchy je potrebné vykonať zemné
práce, s ktorými čakáme na teplejšie podmienky. Totiž vodárne
nám listom oznámili, že v súvislosti so zmenou ceny vody budú
od 20.12.2010 vykonávať odpočty. Podľa ich poslednej faktúry nám aj účtujú posledný stav k 20.12.2010 a ten je už oproti
poslednému stavu 21.9.2010 mimoriadne vysoký. Na základe
toho my predpokladáme, že už vtedy bola v šachte voda a mali
nás na to upozorniť, keď je to podľa nich naša porucha.
Až po otvorení resp. pri odstraňovaní poruchy sa ukáže, čo ju spôsobilo. Preto Vám doporučujem, ak to bude možné, zabezpečiť
opravu inou organizáciou, ako sú vodárne. Pretože ak poruchu
odstránenia oni, nemusíte sa dozvedieť, či sa naozaj jednalo o poruchu vášho zariadenia – teda armatúry a potrubia patriace do
spoločných spodných rozvodov, alebo na armatúrach a rozvodoch
pred šachtou – resp. pred meradlom.
Obávam sa však, že ak vám meradlo zaznamenalo enormný prietok
vody, tak je porucha na vašej strane. To znamená, že vodu budete musieť zaplatiť. Pokiaľ sa to preukáže, doporučujem schváliť
na zhromaždení úhradu tejto vody z fondu opráv a nedávať to do
vyúčtovania k bytom. Hoci to tak či tak vlastníci zaplatia zo svojho,
pretože aj fond opráv je ich vlastníctvo, nebude to také zaťažujúce.
60
Pokiaľ sa preukáže, že porucha bola na meradle alebo armatúrach
mimo vašich rozvodov, nemali by ste vodu zaplatiť. Požiadajte
vodárne, aby túto čiastku od Vás nevymáhali až do doby opravy
poruchy. Potom sa ukáže.
Byt vo vlastníctve mesta bol v januári predaný novému vlastníkovi, ktorý začal byt prerábať a nasťahoval sa až v máji. V zákone 182/1993 som zbežne hľadal, od kedy je povinný platiť
nový vlastník bytu preddavky a od kedy je vlastníkom a od
ktorého dátumu mu budem robiť vyúčtovanie nákladov pre
tento byt. Bohužiaľ som tam tieto údaje nenašiel. Mám dojem,
že od dňa podania návrhu na vklad na kataster znáša náklady
na byt nový vlastník, alebo sa mýlim a táto povinnosť novému
vlastníkovi vyplýva až dňom zavkladovania nového vlastníka
na katastri?
Ak si zoberiete prapodstatu slova „vlastník“, hneď viete odpoveď.
Vlastník sa stáva vlastníkom povolením vkladu do katastra, takže
dňom povolenia vkladu mu začínajú plynúť jeho práva a povinnosti. Vyúčtovanie urobíte od 1.1.2010 ku dňu povolenia vkladu na starého vlastníka a od dňa povolenia vkladu do 31.12.2010 na nového
vlastníka. Potrebujete k tomu aj preberací protokol, resp. písomný
záznam údajov zo všetkých meradiel v byte (SV, TÚV, teplo – PRVN).
Ak nemáte merače na teplo na radiátoroch v bytoch, určíte množstvo tepla na január podľa prílohy č. 1 – vyhlášky ÚRSO č. 630/2005
Z.z. a jej novely č. 358/2009 Z.z., z ktorej vychádza na január 19 %
z celkových ročných nákladov.
Je nutné hlasovať o každom dodatku zmluvy, a teda aj o takom, ktorý zakomponováva novelu zákona?
Áno. Zmluva o spoločenstve a jej dodatky sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
pričom za každý byt je jeden hlas (nezávisle od toho, či má jedného alebo desiatich vlastníkov). Nemožno ju schvaľovať písomným
hlasovaním.
Zaujímalo by ma, aké zvyknú byť mesačné odmeny (platy)
predsedov spoločenstva prepočítajúc na jednu bytovú jednotku. Od čoho je závislá táto mesačná platba – počet bytov,
počet vchodov, plochy bytov, platobná schopnosť vlastníkov,
miesto bydliska a podobne? Existuje nejaký jednotný platobný
sadzobník pre predsedov spoločenstva bytov? Existuje nejaký
predpis pre mesačné, prípadne kvartálne alebo ročné odmeny
pre členov rady spoločenstva?
Na určenie výšky odmeny pre orgány spoločenstva vlastníkov bytov
a nebytových priestorov neexistujú žiadne predpisy ani sadzobník.
Je to v plnom rozsahu na platobnej schopnosti a rozhodnutí vlastníkov. Východiskovými podkladmi, z ktorých môžete vychádzať pri
určovaní odmeny za činnosť spojenú so správou bytového domu,
sú poplatky za správu bytových domov správcovských spoločností (bytových podnikov a bytových družstiev) vo vašej lokalite.
Samospráva by mohla byť lacnejšia. Odmena sa potom odvíja hlavne od počtu bytov (nezávisle od ich plochy – evidencia úhrad za byt
sa vykazuje v rovnakom rozsahu) a od rozsahu služieb, ktoré sa pre
bytový dom zabezpečujú. Odmeny v spoločenstvách sa pohybujú
od nuly po približne 10 eur. Rozdiely sú v nadväznosti na lokalitu
a „kúpyschopnosť“ obyvateľstva.
Chcel by som sa informovať, akou formou poskytnúť vlastníkom
bytov a NP za rok 2010 správu o tvorbe a čerpaní FPÚaO? Každému k vyúčtovaniu podrobne položkovite v písomnej podobe?
Pri veľkých spoločenstvách by to bolo dosť nákladov navyše.
Spoločenstvo má povinnosť najneskôr do 31. mája nasledujúceho
roka predložiť správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúci sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu a zároveň je
povinné vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby
a opráv. Môžete to vykonať rôznymi spôsobmi:
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
a) predložiť na zhromaždení vlastníkov bytov položkovite vyúčtovanie tvorby a čerpania FPÚaO do 31. 5. 2011,
b) dať každému vlastníkovi spolu s ročným vyúčtovaním zálohových platieb aj položkovite vyúčtovanie tvorby a čerpania
FPÚaO do 31. 5. 2011,
c) dať do vývesnej tabule v bytovom dome položkovite vyúčtovanie tvorby a čerpania FPÚaO v prípade, že nezvoláte
zhromaždenie do 31.5. 2011, v tomto prípade však musíte
vyvesiť aj správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok, aby
ste dodržal §7b ods. 3 zákona 182/1993 Z. z.
Najjednoduchší spôsob je pri ročnom vyúčtovaní pripojiť aj vyúčtovanie FPÚaO tak, aby každý vlastník v dome bol informovaný
o nakladaní s finančnými prostriedkami FPÚaO.
Vlastník bytu sa stáva aj podielovým spoluvlastníkom spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu. Predpokladám, že sa to týka aj strechy a obvodového plášťa obytného
domu. Máme staré zateplenie, ktoré nie je kvalitné chceme ho
dať strhnúť a väčšina rozhodla o strhnutí a zatepliť obytný dom
nanovo avšak jeden vlastník tvrdí, že on je spokojný so starým
zateplením a za žiadnych okolnosti ho nedá strhnúť nakoľko
si do tohto zateplenia vložil vlastné prostriedky, ale to všetci.
Ako ho presvedčiť o opaku a riešiť túto situáciu? Prosím Vás
o radu.
Rozhodnutie vlastníkov bytov, prijaté právoplatným hlasovaním
(t.j. na zhromaždení alebo písomným hlasovaním), je záväzné voči
všetkým vlastníkom. Každý prehlasovaný vlastník má právo v zákonom stanovenej lehote (do 15 dní od oznámenia o výsledku hlasovania v zmysle § 14 ods. 4) obrátiť sa na súd, aby vo veci rozhodol,
inak jeho právo zaniká. Pritom za prehlasovaného sa považuje ten
vlastník, ktorý sa fyzicky hlasovania zúčastnil a bol proti tomuto
rozhodnutiu, alebo odovzdal platný hlasovací lístok s nesúhlasným stanoviskom. Ak na zhromaždení nebol alebo sa písomného hlasovania nezúčastnil, nie je považovaný za prehlasovaného.
Ďalej môže vlastník, opäť súdnou cestou napadnúť rozhodnutie,
o ktorom sa nemohol dozvedieť v zmysle toho istého ustanovenia
zákona.
Z uvedeného vyplýva, že prijaté rozhodnutie je záväzné, platné (aj
to voči ktorému bolo zahájené súdne konanie) a môžete zahájiť realizáciu. Práve preto zákon umožňuje prijímať rozhodnutia určitým
kvórom a nevyžaduje 100%-ný súhlas všetkých vlastníkov ani pri
takých závažných rozhodnutiach, ako je vstavba, nadstavba alebo
čerpanie úveru, pretože často kvôli jednému spriečnemu, ktorý nič
nepotrebuje, nebolo možné realizovať obnovu na úkor ostatných
vlastníkov.
Ing. Otília Leskovská
Združenie spoločenstiev vlastníkov
bytov na Slovensku
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
ODBORNÝ SEMINÁR: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA
NA VYKUROVANIE A PRÍPRAVU TEPLEJ VODY
Jednou zo sprievodných akcií v rámci výstavy CONECO – RACIOENERGIA 2011 bol odborný seminár na
tému: Meranie a rozpočítanie tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody. Organizátorom bola Slovenská
spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, ktorá dňa 31. marca 2011 toto podujatie pripravila.
Seminár sa konal pod odborným dohľadom Ing. Michala Piterku a na úspešný priebeh tejto akcie dohliadal
organizačný garant p. Stanislava Šufliarska zo SSTP.
Mottom veľtrhu CONECO bolo „Poznanie a kvalita“, ktoré bolo
úspešne premietnuté aj do programu, ktorý bol pre účastníkov
tohto seminára pripravený. Seminára sa zúčastnili pracovníci
bytových družstiev, bytových podnikov, spoločenstiev vlastníkov bytov, správcovia a správcovské organizácie bytového fon-
du, mestské a obecné úrady, vedeckí pracovníci, projektanti,
energetici a pracovníci štátnej správy.
Na seminári prednášali špičkoví odborníci pôsobiaci v školstve,
správe nehnuteľností, projekcii či špecialisti z oblasti merania,
regulácie a metrológie. Príspevky boli zamerané na energetickú
legislatívu SR, najmä zákon o tepelnej energetike č. 657/2004
Z.z., vo vzťahu k metrológii a rozpočítania nákladov na vykurovanie a prípravu teplej vody podľa vyhlášky URSO č. 630/2005
Z.z. v znení vyhlášky 358/2009 Z. z. Priestor dostali aj príspevky
venované technickým prostriedkom na realizáciu spravodlivého
rozpočítania, ich prínosu pre konečného spotrebiteľa. Súčasťou
odborného seminára boli prezentácie popredných výrobcov
z oblasti meračov tepla, teplej úžitkovej vody, pomerových
rozdeľovačov tepla a firiem realizujúcich rozpočítanie tepla na
vykurovanie a teplej vody.
O tom, že bol seminár úspešne zvládnutý, svedčí aj záujem a veľká účasť zúčastnených na tomto podujatí, za čo patrí organizačnému garantovi úprimná vďaka.
-ký-
www.tzbportal.sk
61
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
TERMOVÍZIA
Stále častejšie sa stretávame so žlto-fialovými snímkami domov. Áno, reč je o termografickom
fotografovaní. Poďme sa pozrieť, čo všetko sa dá v bytových domoch merať a na čo také snímky slúžia.
Ako funguje termografia
Kontrola kvality zateplenia
Termografia je vlastne akýsi plošný teplomer, ktorý na diaľku
ukazuje povrchovú teplotu telies. Teplotné pole na povrchu telesa je v infračervenej oblasti svetelné spektra, ktoré je ľudskému
oku neviditeľné, a preto sú kamerou teplotám priradené farby
podľa teplôt. Najchladnejšie miesto na snímke má čiernu farbu
a najteplejšie zase bielu farbu. Takto je to však len v teoretickej
rovine. V praxi sa ale väčšinou stretávame s farebnými snímkami, kde pri základnom nastavení prevažuje žltá a fialová farba
a v pokročilejšom nastavení aj ostatné farby spektra…
Termovízia sa dá vhodne použiť pri kontrole kvality uskutočneného zateplenia. Na prvý pohľad môže všetko vyzerať v poriadku, ale často ide iba o naše prianie. Samotná termovízia je
nekompromisná…
Termografia sa dá využiť v mnohých odboroch. V priemysle sa
napríklad používa na meranie teplôt mechanických častí strojov
– pri prehrievaní, meraní elektrosúčiastok, kontrole teplovodného potrubia atď. V lekárstve zase napríklad dokáže odhaliť vznikajúcu rakovinu prsníkov. V stavebníctve sa zvyčajne používa pri
hľadaní tepelných mostov, cez ktoré uniká teplo z budov.
V izolačnom materiály môže pri montáži prichádzať k objemovým zmenám, na ktoré vplýva slnko. Pri teplotnom rozdiely 70 °C
môže byť rozdiel na 1 meter až 5 mm! Najčastejšou chybou je
nalepenie slnkom „zahriateho“ izolantu na fasádu domu, kde na
neho ešte ďalej „praží“ nízke západné slnko. Čo sa stane s takým
materiálom? Keď v noci klesne teplota, izolant sa „zmrští“ do
svojej pôvodnej veľkosti a vytuhnuté lepidlo ho takto na fasáde
zafixuje. Preto sú pri presnom a pozornom lepení potom medzi
jednotlivými doskami vidieť milimetrové špáry.
Vyriešiť sa to dá dôsledným dodržovaním technologickej disciplíny, nenechávať polystyrén na priamom slnku a používať
plachty na lešení, ktoré bránia vyfúkaniu neporiadku do okolia
staveniska, ale taktiež chránia čerstvo prilepený izolant pred
slnečnými lúčmi. Toto je obzvlášť dôležité pri sivých alebo čiernych grafitových polystyrénoch. Ak sa to poškodí aj napriek týmto opatreniam, mali by sa špáry vyplniť prúžkami izolácie, alebo
aspoň vypeniť PUR penou.
Obr. 1 Takto by to malo vyzerať
v ideálnom prípade. V pozadí je vidieť
Obr. 2 Teplo unikajúce z okien
„bežný“ dom.
Fotografovanie budovy z exteriéru
Fotografovaním budov z exteriéru sa snažíme nájsť miesto, ktoré
bude výrazne teplejšie než je zvyšok povrchu fasády (na snímke
bude mať inú farbu). V ideálnom prípade je teplota na povrchu
budovy zhodná s teplotou vonkajšieho vzduchu. Toto sa však dá
uskutočniť iba pri dvoch prípadoch: Prvý je veľmi jednoduchý
– ak v budove nekúrime, potom žiadne teplo nemôže unikať.
Druhý prípad nás zaujíma oveľa viac – ak v budove kúrime, ale
súčasne ju máme bezchybne zateplenú izoláciou s paramet-
Obr. 5 V tomto prípade si môžeme
všimnúť prekreslené hlavičky kotiev
a špáry medzi doskami izolácie.
Existujú špeciálne zátky z tepelnej
izolácie, aby sa prerušil tepelný most
kotvou
Obr. 6 Na tomto obrázku je vidieť
typický chladný kút. Teplota 10,1°C
nám naznačuje, že skôr alebo neskôr
sa v tomto mieste objaví pleseň (na
strope je vidieť oceľový stropný trám
– ďalší tepelný most).
Fotografovanie budovy z interiéru
Na rozdiel od fotografovania budovy z exteriéru, pri vnútornom
fotografovaní je dôležité, aby sa povrchová teplota konštrukcií čo
najviac blížila teplote vnútorného vzduchu. Nižšia teplota znamená únik tepla z interiéru, tepelný most a riziko vzniku plesní.
Čo dodať na záver?
Obr .3 Teplo unikajúce medzi stenový Obr. 4 Teplo unikajúce z nezateplenémi panelmi
ho suterénu
rom energeticky úsporných pasívnych domov – tzn. v hrúbkach
medzi 30 a 50 cm. Takéto meranie je však možné iba pri minimálnom rozdiele 15 °C medzi vnútornou a vonkajšou teplotou.
Preto sa fotografuje približne od novembra do marca. Čím je
vyšší teplotný rozdiel, tým sú výsledky presnejšie. Pokiaľ meriame nezateplený objekt, na zreteľnú rozpoznateľnosť tepelných
mostov nepotrebujeme zvlášť citlivý prístroj.
62
Pokiaľ sa zateplenie fasády a strechy uskutočňuje správne, tzn.
podľa technologických postupov popísaných dodávateľom certifikovaného zatepľovacieho systému, väčšinou nenastáva žiadny
problém. Termovízne snímky nám nepovedia, aké veľké máme
tepelné úniky v budove, iba nám naznačia, že niečo nemusí byť
v poriadku. Odhalia „sfušovanie“ zo strany realizačnej firmy, či zlé
vyprojektované zateplenie, pri ktorom nie je navrhnutá dostatočná
hrúbka izolácie, alebo sú zle riešené detaily konštrukcií. V takomto
prípade je termovízia dôležitým argumentom na strane investora.
Autor: Ing. Petr Vacek
Foto: archiv spol. ISOVER
http://spravcovstvo.eu/
Stojíme pri vás, keď zateplujete
s najširším portfóliom zatepľovacích materiálov
SKLENÁ VLNA, KAMENNÁ VLNA, POLYSTYRÉN EPS, STYRODUR C
www.isover.sk
tepelné izolácie
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
TRANSFORMÁCIA PANELOVÉHO BYTU NA INTELIGENTNÝ
Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
Fakulta architektúry STU, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava
Prelínie problematiky inteligentných budov s problematikou obnovy panelových bytových domov,
sa zrejme čitateľovi javí ako nemožná vízia. Koncept inteligentnej budovy si väčšina verejnosti spája
s nadštandardným riešením rodinného domu alebo vily. Integrácia inteligentných technológií do paneláku
sa preto asi javí ako úplne nereálna.
Vzhľadom k znižujúcim sa cenám technológií a stále rastúcim
cenám energií je ale možné, že sa aj táto vízia stane realitou.
V časoch masovej výstavby panelových domov by asi málokto predpokladal, že aj po vyše polstoročí budú stále funkčné,
a mnohé z nich podstúpia komplexnú obnovu. Práve nedostatočnosť „komplexnej obnovy“, respektíve nenaplnenie očakávaní obyvateľov sa stali motiváciou pre víziu „inteligentného
paneláku“. Mnohí majitelia bytov ani po zateplení, výmene okien
a rekonštrukcii strechy, nenaplnili svoje očakávania, v podobe
sľubovaných benefitov. Úspora energie bola nižšia ako očakávaná a komfort, respektíve diskomfort bývania v paneláku sa ani
po rekonštrukcii nezmenil. Obyvatelia panelového bytového
domu požadujú od bývania vlastnosti, ktoré im už bežný bytový
dom nie je schopný efektívne poskytnúť. Jedná sa najmä o vyššiu efektívitu narábania s energiami, možnosť obsluhovať a riadiť
jednotlivé elektronické zariadenia, riadiť osvetlenie a tienenie
a systémy umožňujúce ochranu bytov. Súčasný trend znižova-
nia cien hardverových komponentov integrovaných riadiacich
systémov, robí tieto zariadenia dostupnejšími širšiemu okruhu
užívateľov. Spolu s rastúcimi cenami energií je reálne, že implementácia inteligentných zariadení do bytov bude bežná.
Vhodne navrhnutá inteligentná budova je schopná zvýšiť komfort jej obyvateľov, pri nižších prevádzkových nákladoch. V bytovom dome sa tento paradox prejaví zvýšením štandardu bývania
pri nižších nákladoch na energie. Práve v tomto na prvý pohľad
paradoxe, sa skrýva inteligencia budovy. Takáto výhoda je pri
konvenčnom riešení nedosiahnuteľná.
Podstatu tvorby inteligentných obytných budov tvorí koncept
integrovaného plánovania. Koncept umožňuje vytvorenie inteligentnej obytnej budovy, ktorá rešpektuje optimálnu mieru
inteligencie, nespôsobuje užívateľovi nežiadúci diskomfort
a reaguje na vonkajšie prostredie. Tvorba kvalitného obytného
Obr. 1 Výber vhodných modulov kvality prostredia pre konkrétne riešenie
64
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
prostredia v inteligentných obytných budovách má byť orientovaná na uspokojenie potrieb užívateľa a na vytvorenie atmosféry
bez stresových stimulov pre obyvateľov. Inteligencia implementovaná do budovy, musí na jednej strane pokrývať požiadavky
na komfort a bezpečnosť, na strane druhej nesmie prekračovať
individuálnu mieru, aby nespôsobovala nežiadúci diskomfort.
Ak chceme do panelového domu integrovať iba inteligentné
technológie, ktoré budú skutočne využiteľné a budú mať rýchlu
návratnosť, musíme dokonale analyzovať potreby a požiadavky
užívateľov. Podľa popredného slovenského odborníka na inteligentné budovy P. Ehrenwalda: „Elementárnou psychologickou
črtou existencie človeka je možnosť uspokojovať svoje životné
potreby“.
Pri pochopení potrieb užívateľa môže do značnej miery napomôcť hongkongská definícia inteligentnej budovy, ktorá ako
jediná dvojúrovňová definícia abstrahuje neobmedzené množstvo potrieb užívateľa do ôsmych modulov kvality vnútorného
prostredia v inteligentnej budove. Takže potreby užívateľa je
možné rozviesť a konkretizovať, a následne zoradiť do ôsmych
modulov (1. Environmentálne priaznivé zachovanie zdravia
a energie, 2. Využitie a pružnosť priestorov, 3. Náklady na prevádzku a údržbu po dobu životnosti budovy, 4. Komfort pre ľudí,
5. Výkonnosť práce, 6. Odolnosť voči požiaru., 7. Kultúra., 8. Imidž
špičkovej technológie).
Toto riešenie umožní užívateľovi aj projektantovi s modulmi
ďalej pracovať pri návrhu inteligentnej budovy, umožní ich hierarchizovať a vylučovať a podľa toho formovať reálne riešenie
konkrétnej inteligentnej obytnej budovy pri dodržaní optimálnej miery inteligencie.
Inteligentný panelový dom by mal byť navrhnutý a realizovaný
tak, aby v maximálnej možnej miere naplnil očakávania užívateľa. Tvorba obytného prostredia by mala byť individuálne koncipovaná podľa konkrétnych požiadaviek každého obyvateľa.
Pri komplexnej obnove bytového domu je potrebné definovať
najvhodnejšie moduly kvality prostredia, ktoré sú vyjadrené
v hongkongskej definícii inteligentnej budovy. Z ôsmych modulov kvality prostredia sú iba niektoré aplikovateľné pre bytový
dom v procese komplexnej obnovy. Článok popisuje, ktoré z modulov a akou formou je možné aplikovať pri komplexnej obnove
panelového bytového domu.
Modul 1 – Environmentálne priaznivé zachovanie
zdravia a energie
V rámci modulu Environmentálne priaznivé zachovanie zdravia a energie sa pri rekonštrukcii uplatňujú nasledovné riešenia
a technológie:
• Reakcia inteligentnej budovy na okolie
Vhodná integrácia budovy do prostredia ju nerobí len viac efektívnou, ale znižuje aj náklady na prevádzku, ak budova a prostredie spolu kooperujú. Architektonický koncept inteligentnej
obytnej budovy by mal rešpektovať charakter okolitého prostredia. Vonkajšie prostredie racionálne formovalo výraz architektúry tak, aby umožnilo architektúre byť čo najefektívnejšia. Kvalitu
vnútorného prostredia je možné zabezpečiť aj prostredníctvom
zariadení inteligentnej budovy. Potenciál technologických zariadení inteligentnej budovy by mal byť využitý až vo fáze, keď na
zabezpečenie vnútornej pohody nedostačujú dispozície samotného konceptu. Návrh inteligentnej obytnej budovy by mal
byť orientovaný na komplexný návrh vnútorného prostredia
v budove tak, aby sa budova stala vhodnou na dlhodobý pobyt
a prácu obyvateľov.
www.tzbportal.sk
• Nízkoenergetické zariadenia pre vykurovanie a chladenie
Systém vykurovania v inteligentných budovách je zameraný na
efektívne dosiahnutie tepelnej pohody pri eliminovaní nákladov
na teplo. Ako zdôrazňuje odborník na vykurovanie G. J. Moreno
zo Stavebnej fakulty, Univerzity Autónoma de Querétaro v Mexiku: „Jeden z hlavných problémov inteligentných budov je poskytnutie komfortu obyvateľov, spolu so zvýšením ich výkonnosti pri
nízkych nákladoch na energie.“
Obr. 2 Výber vhodných riešení a zariadení pre modul – Environmentálne
priaznivé zachovanie zdravia a energie, pri rekonštrukcii bytového domu
Jednou z ciest je dosiahnutie energetickej úspory prostredníctvom pasívnych a nízkoenergetických systémov, udržujúcich
tepelnú pohodu v budove. Najpoužívanejšie aktívne solárne systémy v inteligentných obytných budovách sú solárne kolektory,
ktoré aktívne využívajú slnečnú energiu a premieňajú ju na teplo. Architektonický návrh budovy je ovplyvnený najmä tvarom,
veľkosťou a polohou kolektorov.
Medzi ďalšie systémy šetriace energiu používané na vykurovanie
inteligentných budov patria tepelné čerpadlá. Využívajú nízkopotencionálne zemské teplo. Je možné ich kombinovať s vyššie
uvedenými systémami. Podľa V. Havelského z STU KTT Bratislava:
„Tepelné čerpadlá môžu za určitých podmienok dosiahnuť v porovnaní s klasickou konvenčnou výrobou tepelnej energie výrazné
úspory primárnej energie – teda tepelnej energie získanej spaľovaním fosilných palív a môžu byť v mnohých praktických aplikáciách
súčasne tiež najefektívnejšou formou zabezpečovania ohrievacích,
ale aj chladiacich procesov v priemysle aj v komunálnej sfére.“
Frekventovnou oblasťou automatizácie pri inteligentných budovách je práve vykurovanie. Podľa P. Ehrenwalda: „Ide o automatizáciu vykurovania (v celom reťazci výroba-rozvod-využitie),
vetrania a klimatizácie, prípravy teplej vody a chladu pre klimatizáciu.“ Atraktívnou možnosťou regulácie pre inteligentné obytné
budovy je Individual room control (IRC). Tento systém umožňuje
aj individuálne korektúry teploty prostredia jednotlivých miestností. Systém vykurovania zohľadňuje aj vonkajšiu teplotu, dennú alebo nočnú dobu, prítomnosť užívateľov.
• Nízkoenergetické zariadenia pre vetranie a klimatizáciu
Pri realizácii inteligentných obytných budov je potrebné nezanedbávať možnosť prirodzeného vetrania. Súčasný trend jasne
určuje obrat od plne klimatizovaných priestorov k prirodzenému
vetraniu, preto by tento trend mal byť s určitosťou rešpektovaný
aj v budovách na bývanie.
Využívanie plne klimatizovaných budov odhalilo viaceré ekologické nedostatky – ťažko čistiteľné aj kontrolovateľné klimatizač-
65
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
umožňuje v priebehu užívania ľahko meniť dispozičné riešenie
bytu pomocou prestaviteľných alebo nemeniteľných prvkov,
podľa meniacich sa potrieb rodinného cyklu.
• Elasticita inteligentnej obytnej budovy – predstavuje taký
adaptabilný systém, v ktorom zmeny sa uskutočňujú na premenlivej ploche. Pridávaním identických jednotiek nedochádza len k objemovým zmenám bytu, ale aj k novým dispozično
– prevádzkovým väzbám.
Modul 3 – Náklady na prevádzku a údržbu po dobu
životnosti budovy
Obr. 3 Výber zariadení pre modul – Environmentálne priaznivé zachovanie
zdravia a energie, pri rekonštrukcii bytového domu
né a vetracie potrubia a neschopnosť prepojenia architektonického životného prostredia s vonkajšou klímou, ktorá nepriaznivo
vplýva na psychický stav veľkého množstva ľudí.
Pri realizácii inteligentných obytných budov je vhodné využiť systémy vetrania s rekuperáciou. V Západnej Európe sa na vetranie
budov používajú systémy núteného vetrania s vysoko účinnou
rekuperáciou tepla, ako celkom štandardné a energeticky najúčinnejšie riešenie. Pochopenie psychického hľadiska nutnosti
prirodzene vetrať súvisí s potrebou človeka cítiť sa prirodzene
a voľne v obytnom prostredí tým, že môže voľne manipulovať
s okenným otvorom, voľne vníma hluk z exteriéru, zvuk ulice.
Modul 2 – Využitie a pružnosť priestorov
Využitie a pružnosť priestorov, ako modul kvality vnútorného
prostredia je možné realizovať pri komplexnej obnove bytového
domu zmenami v dispozičnom riešení budovy tak, aby sa stali
adaptabilnými.
Pod pojmom adaptabilita rozumieme vo všeobecnosti všetky
možnosti prispôsobivosti priestorov, konštrukčných a technických prvkov budovy. Dom by mal byť schopný predvídavo
pokryť naplnenie funkcií, ktoré ešte len v budúcnosti prídu a budú realizované. Sociálnymi a kultúrnymi zmenami je determinovaná aj funkčná náplň budov.
Budovy by mali byť schopné týmto zmenám čeliť, mali by byť
navrhnuté tak, aby bola možnosť ich architektonickej, dispozičnej alebo konštrukčnej zmeny.
Podľa stupňa adaptability budov je možné hovoriť o flexibilite,
variabilite a elasticite. Tieto vlastnosti architektonického konceptu je možné pokladať za inteligentné, predstavujú prejav reakcie
budovy na zmeny.
Adaptabilitu (schopnosť prispôsobiť sa alebo prispôsobiť niečo
niečomu inému implikujúc vhodnosť alebo spôsobilosť pomocou prispôsobenia modifikácií) by inteligentná obytná budova
mala zvládnuť pokryť na úrovniach:
• Flexibilita inteligentnej obytnej budovy umožňuje pružné
funkčné prispôsobenie celého priestoru. Dispozícia môže
byť riešená ako voľný, otvorený, flexibilný priestor alebo
pozostáva zo sústavy priestorovo ohraničených jednotiek. Je
charakteristická pohotovou schopnosťou modifikácie alebo
zmeny pomocou plasticity (zmeny tvaru), ohýbateľnosťou
(poddajnosťou), variabilitou a často schopnosťou prispôsobiť
sa na nové situácie.
• Variabilita inteligentnej obytnej budovy – predstavuje
taký adaptabilný systém, ktorý na danej nemeniteľnej ploche
66
Tretí modul kvality vnútorného priestoru – Náklady na prevádzku
a údržbu po dobu životnosti budovy, v sebe integruje veľa súčastí z prvého modulu. Jedná sa o kvalitu architektonického konceptu, ktorý by mal spĺňať kritériá návrhu šetriaceho energiu podľa
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Takýto
koncept inteligentného domu je schopný racionálne využívať
zdroje energie. Okrem systémov vykurovania, chladenia, klimatizovania a vetrania spomínaných pri prvom module (pasívne a aktívne solárne systémy, tepelné čerpadlá, systémy vetrania s rekuperáciou, systém hygroregulovateľného vetrania, a.i.) je riešenie
znižujúce náklady na prevádzu charakteristické implementáciou
inteligentných fasád, systémov energeticky nenáročného umelého osvetlenia, systémom automatickej údržby, a.i.
• Inteligentná fasáda – Fasáda zabezpečuje a udržuje v budove optimálne vnútornú pohodu, ovplyvňuje parametre mikroklímy vnútorného prostredia. Problémom bežných fasád
je neschopnosť reagovať na zmeny vonkajších podmienok.
Severná fasáda je v zimnom období tepelne exponovaná, čo
spôsobuje ochladzovanie vnútorných priestorov a vyššie nároky na vykurovanie. V letných mesiacoch naopak profituje z tejto nevýhody, prostredníctvom nižších energetických nárokov
na produkciu chladu potrebného na klimatizovanie severných
miestností. Ak by fasáda dokázala aktívne reagovať na zmeny
ročného obdobia a počasia, znížila by nároky na vykurovanie
a chladenie budov. Niekoľko systémov inteligentných fasád
umožňuje fasáde reagovať na zmenu vonkajších podmienok.
• Fotovoltaická fasáda – Umožňuje integráciu fotovoltaických
článkov do sklenenej fasády. Z fasády sa týmto riešením stáva
producent elektrickej energie. Solárne prvky integrované do
plášťa inteligentnej budovy môžu zabezpečiť dôležitý podiel
z využitia obnoviteľných zdrojov pre klimatizovanie vnútorného priestoru budov, ak sú navrhované dostatočne účinne,
s primeranou kontrolou ich prevádzkových parametrov.
Modul 4 – Komfort pre ľudí
Štvrtý modul – komfort pre ľudí, v sebe integruje kvality architektonického riešenia spolu s aplikáciou vhodnej miery inteligencie, podľa štandardu obytnej budovy a požiadaviek užívateľov. Pocit komfortu pre užívateľov vzniká vo veľkej miere
v závislosti od kvality dispozičného riešenia, plochy miestností,
zvládnutia mierky a proporcie, preslnenia a presvetlenia obytných miestností a iných komplexných kvalít architektonického
konceptu. Ak sa tieto bazálne kvality architektonického riešenia
nepodarí naplniť, návrh nie je schopný saturovať požiadavky
užívateľa a tzv. „inteligentné riešenie“ tento nedostatok nedokáže kompenzovať. Pre komfort užívateľa je potrebné odhadnúť
optimálnu mieru inteligencie, ktorá je závislá od konkrétneho
riešenia, štandardu obytnej budovy, požiadaviek užívateľov.
Ako sekundárny, podporný element, vytvárajúci pocit komfortu v obytných budovách sa uplatňujú zariadenia inteligentného
domu, ako audio-vizuálne centrum, elektronické nakupovanie
(E-shopping), inteligentná elektroinštalácia.
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Obr. 4 Návrh riešenia komplexnej obnovy pre panelový bytový dom P1.14
v Petržalke (výsledok projektu INTERREG 3A, Bacová, A. – Puškár, B.)
Moduly číslo: 5 – Výkonnosť práce, 6 – Odolnosť voči požiaru, 7
– Kultúra, Modul 8 – Imidž špičkovej technológie, sú pri obnove bytových domov menej frekventované, lebo nedosahujú
dostačnú prioritu.
Vývoj krajín, ktoré riešia revitalizáciu panelových sídlisk určí,
akou formou a na akej úrovni sa bude obnova panelových bytových domov realizovať. Vzhľadom k nedostatočným výsledkom
v súčasnosti aplikovaných metód komplexnej obnovy „panelákov“, je možné, že jedna z ciest vývoja rekonštručných postupov
bude aplikácia konceptu inteligentnej budovy. Aj napriek súčasnej nedostupnosti, pre väčšinu užívateľov panelových bytov sú
perspektívy jej využitia nádejné. Inteligentné technológie dokážu maximalizovať efektivitu využitia energií v bytovom dome
a zároveň zvýšiť komfort obyvateľov, čo je bez ich implementácie takmer nemožné. Realizácia inteligentnej budovy by sa mala
orientovať na hlavný cieľ – spokojného užívateľa.
www.tzbportal.sk
LITERATÚRA:
[1] BIELEK, M.: Prirodzené vetranie inteligentných vysokých
budov. In: Konferencia: Inteligentné budovy, 1998, str.11
[2] BUDKEOVÁ, B .- PUŠKÁR, B.: Prvky tieniacej techniky v architektúre obytných budov. In: Stavba, 2005, č.9, str.20, ISBN
1335 - 5406
[3] COLEMAN, C.I.: Integrating Tall Building Systems and the
Surrounding Environment. North Carolina: North Carolina
A&T State University, 2004
[4] DANIELS, K: Technika budov. Bratislava: Jaga, 2003, ISBN 8088905-60-5
[5] EHRENWALD, P.: Je automatické riadenie zárukou vzniku inteligentnej budovy? In: AT&P Journal, 2000, č.3, str.15
[6] EHRENWALD, P.: Inteligentné budovy. Konferencia. Bratislava,
1995
[7] HAHN, A.: Flexibilita v bývaní. Bratislava 2004, str.8
[8] HAVELSKÝ, V.: O tepelných čerpadlách, Bratislava, 2008,
Dostupné na: http://www.euroweb.sk/szchkt/tepelne_cerpadla/tepelne_cerpadla.htm, 16.5.2007
[9] MASLOW, A.H.: Toward a psychology, Chicago: John Wiley &
Sons, 1998, ISBN 0471293091
[10] MORÁVEK, P.: Vetranie obytných budov. In: Stavba 2005, č.9,
str. 56
[11] OMER, A.M.: Renewable building energy systems and passive human comfort solutions.In: Renewable and Sustainable
Energy Reviews. ISBN 0-13-095246-X, Dostupné na http://
www.sciencedirect.com/science, 2.10. 2006
[12] RÍOS-MORENO, G. J.: Modelling temperature in intelligent
buildings by means of autoregressive models. In: Automation
in Construction, 2007, č.5, str. 118
[13] SALA, M.: New facade technologies: AIW - Active intelligent
window. In: Renewable Energy, 1997, č.10, str.186, ISBN 09601481
67
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
ŠKOLENIA SPOLOČNOSTI CAPAROL SLOVAKIA s.r.o.
Zástupcovia spoločnosti Caparol Slovakia s.r.o. sa venujú odbornému rastu všetkých, ktorí pracujú
s materiálmi tohto výrobcu. Školenia boli rozdelené do dvoch základných skupín: školenia pre stavebné
firmy, fasádnikov, živnostníkov a maliarov a školenia pre architektov, projektantov, zástupcom SBD
a správcovských spoločností a firiem. Jarné školenia sa uskutočnili koncom marca vo viacerých mestách
Slovenska. My sme sa spolu s Caparolom zúčastnili školenia v Košiciach a sme radi, že sa ho zúčastnilo tak
veľké množstvo realizačných firiem.
Doobednajšie školenia boli určené predovšetkým stavebným firmám, fasádnikom, živnostníkom, maliarom. Zúčastnení sa mali
možnosť zoznámiť so zatepľovacími systémami Capatect, s technologickými predpismi a montážnymi postupmi pri aplikácii
ETICS. Školenia sme sa zúčastnili aj my a musíme skonštatovať, že
prednášky pána Ing. Igora Kočvaru boli naozaj zaujímavé a plné
praktických rád. Mimo fasádnych systémov boli prakticky ukázané a na vzorkách predvádzané luxusné, netradičné a zaujímavé
maliarske techniky pod značkou Ambiente.
Veľmi dôležité boli praktické rady a návody o technologických
predpisoch. Montáž ETICS – správny montážny postup, poruchy
a príčiny nesprávnej aplikácie zatepľovacieho systému a jeho
dôsledky v praxi, zaujali všetkých snáď najviac. Novinkou bolo aj
predstavenie novej technológii v zatepľovaní – Carbon. Reálne si
účastníci školenia mohli vyskúšať prieraznosť na vzorkách zatepľovacích systémov, ich vlastnosti a názorné predvádzanie odolnosti.
Popoludní sa miesto konania školenia presunulo do priestorov
spoločnosti Wavex-IZ s.r.o., partnerskej firmy spoločnosti Caparol
Slovakia s.r.o. Popoludňajšie témy prednášal Ing. Jan Loukotka,
ktorý sa venoval hlavne projektantom krátkou prezentáciou histórie koncernu a predstavením novej technológie Carbon v zatepľovaní. Poukázal na vlastnosti a využitie nanotechnológie
v použitých materiáloch s uhlíkovými vláknami, duálny hydroefekt, extrémne nízku nasiakavosť a extrémnu odolnosť tohto
materiálu. Prítomných opäť zaujalo názorné predvádzanie odolnosti a prieraznosti na vzorkách zatepľovacích systémov. Vo svojej prednáške sa Ing. Loukotka venoval aj problematike tmavých
fasád, použitiu tmavých farieb na fasádach, nanotechnológii vo
farbách a omietkach, ako aj problematike plesní. V prednáške
boli rozobraté príčiny a dôsledky nevhodne použitých materiálov
a ich sanácia.
Pre maliarov bolo „pochúťkou“ predstavenie produktov Ambiente,
ktoré sa aplikujú ako dekoračné maliarske techniky. Na školení
bolo realizované praktické predvádzanie na vzorkách, čo bolo
pre zúčastnených netradičné, zaujímavé a v praxi použiteľné pre
zákazníkov, ktorí si želajú luxusné a špeciálne prevedenia.
68
Počas školenia bolo možné si prezrieť hotové interiérové techniky a liate epoxidové podlahy vo vzorkovni firmy Wavex-IZ s.r.o.
Môžeme povedať, že školenia CAPAROL hodnotíme vysoko pozitívne a ostáva len dúfať, že sa zúčastnení budú podľa získaných
informácií na školeniach aj riadiť v praxi.
- ký -
http://spravcovstvo.eu/
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
FINANCOVANIE PROJEKTOV OBNOVITEĽNÝCH
ZDROJOV ENERGIE A ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI
V KOMUNÁLNEJ SFÉRE
Ing. Ľuboslav Kosír, Ing. Michal Hölbling
Dexia banka Slovensko
Dexia banka Slovensko a.s. je lídrom na trhu financovania energetických projektov samospráv a má
dlhoročné skúsenosti s množstvom projektov využívajúcich najmodernejšie technológie s cieľom znížiť
náklady a racionalizovať procesy poskytovania verejných služieb. Na základe týchto poznatkov dokážeme
participovať na projekte od jeho počiatku až po samotnú realizáciu a uvedenie do úspešnej prevádzky.
Vplyv hospodárskej krízy na finančnú situáciu samospráv, ktorý
spôsobil výrazné krátenie rozpočtu a to najmä z dôvodu nižších
podielových daní, vyvoláva stále väčší dopyt po nových – efektívnych technológiách, ktoré môžu zabezpečiť pre samosprávy
výraznú úsporu financií. Ide najmä o úspory v službách poskytovaných občanom ako sú:
• centrálne zásobovanie teplom (rekonštrukcia CZT, zmena
palivovej základne, opatrenia energetickej efektívnosti
v zásobovaných objektoch);
• verejné osvetlenie (rekonštrukcia a modernizácia).
Na druhej strane existujú pre samosprávy nové možnosti, ktoré
im umožňujú využiť vlastný majetok na výrobu zelenej energie
s priaznivým efektom na vlastný rozpočet:
• strešné aplikácie fotovoltických miniprojektov (rekonštrukcia strechy, úspora nákladov na energie, príjmy z prenájmu
predtým nevyužitého priestoru).
Racionalizácia výroby tepla
Vzhľadom na zlý technický stav spôsobený zastaranou – energeticky neefektívnou výrobou a distribúciou tepla sa stretla
každá samospráva prevádzkujúca CZT s problémom ako znížiť
nepriaznivé ekonomické vplyvy takejto prevádzky. Keďže pri
rekonštrukcii, príp. výmene zdroja tepla, ako aj tepelných rozvodov takmer vždy ide o vysoké investičné náklady, samospráva nedokáže sama prefinancovať celý projekt. V súčasnosti má
samospráva 2 možnosti, buď ostáva jediným investorom projektu (ako väčšinový vlastník mestského podniku prevádzkujúceho
CZT) alebo hľadá pomoc v súkromnom sektore.
V prvom prípade je zrejmé, že vzhľadom na výšku investície je
len málo samospráv, ktoré by dokázali financovať takýto projekt výlučne z vlastných prostriedkov, a preto hľadá možnosť
financovania prostredníctvom bankového úveru, ktorého výška
je však obmedzená zákonným limitom zadlženosti samosprávy (max. 60 % bežných príjmov predchádzajúceho roku). Tento
limit predstavuje v súčasnosti pre množstvo samospráv neprekonateľný problém.
Druhou možnosťou, ktorá ponúka riešenie na realizáciu projektu
je participácia súkromného kapitálu, ktorý by mal preukázateľne
(na základe už zrealizovaných projektov) zabezpečiť efektívnejšiu prevádzku CZT vo vyššej kvalite, než ju pôvodne realizovala
samospráva. Takýmto spôsobom je vyriešený nielen problém
zákonného limitu, ale v mnohých prípadoch je to aj pozitívny
70
signál pre financujúcu banku, že celý projekt bude manažovaný profesionálmi s adekvátnymi skúsenosťami zo sektora. Celý
vzťah medzi samosprávou a súkromnou spoločnosťou je založený na dlhodobom kontrakte (horizont 15–20 rokov), ktorý
presne definuje všetky kvantitatívne a kvalitatívne parametre
poskytovanej služby.
Prípadová štúdia:
„Zmena palivovej základne zo zemného plynu na biomasu
v okresnom meste“
Popis
• 15-ročná nájomná zmluva medzi:
– mesto/bytový podnik (pôvodný prevádzkovateľ TEHO)
– súkromný investor (nový prevádzkovateľ tepla)
• Finančná štruktúra:
– 70 % bankový úver
– 30 % vlastné zdroje súkromného investora
– bez nároku na rozpočet mesta
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
• Štruktúra projektu:
– Inštalácia 2MW kotla na biomasu (ponechanie plynového
kotla na dokurovanie)
– Výmena rozvodov
– Inštalácia KOST
• Platobný mechanizmus:
– Nájomné platené do rozpočtu mesta
– Projekt inkasuje tržby od odberateľov tepla v zmysle
regulácie ceny tepla určenej ÚRSO
Benefity a riziká
• Benefity:
– Efektívna prevádzka systému CZT vzhľadom na preukázateľné skúsenosti súkromného investora s prevádzkami
aj v iných mestách
– Komplexná modernizácia CZT s použitím modernej technológie bez nárokov na rozpočet mesta
– Príjmy do rozpočtu mesta z prenájmu systému CZT
– Zachovanie vývoja ceny tepla, NIE zníženie ceny
– Zvýšenie bezpečnosti formou energetickej nezávislosti
na fosílnych palivách
– Regionálny dodávateľ biomasy
• Riziká:
– Nízke riziko výstavby z dôvodu existujúcej infraštruktúry
a skúseností investora
– Vysoké merné investičné náklady
– Nízke riziko straty odberateľov vzhľadom na dominantné
postavenie domácností a zákonné postupy pri odpojení
zo siete
Fotovoltické miniprojekty pre samosprávy
Minuloročný boom po fotovoltických projektoch (najmä väčšie
projekty cca. 1 MW), ako aj negatívne a často účelovo manipulované informácie najmä o doplácaní bežného občana na ceny
elektrickej energie vyrábanej z OZE, zatienil skutočný prínos
www.tzbportal.sk
a možné alternatívy, ktoré ponúka solárna energia v rámci menších aplikácií pre komunálnu klientelu.
Práve ploché strechy úradov komunálnych inštitúcií ponúkajú ideálnu možnosť využitia energie slnka (výkon do 100 kW)
a zároveň umožňujú samospráve efektívne zrenovovať strechy
a prispieť do komunálneho rozpočtu nemalou sumou za prenájom dovtedy nevyužitého priestoru – strechy. Vzhľadom na
vysoké investičné náklady a finančné problémy samospráv spomenutých vyššie sa dá totiž predpokladať, že tieto projekty sa
nezaobídu bez súkromného kapitálu podporeného technickými
znalosťami a skúsenosťami súkromného investora.
Prípadová štúdia:
„Strešná aplikácia malej fotovoltickej elektrárne na budove
školy“
Popis
• Dlhodobá nájomná zmluva medzi:
– mesto (zriaďovateľ školy)
– súkromný investor (prevádzkovateľ elektrárne)
• Finančná štruktúra:
– 70 % bankový úver
– 30 % vlastné zdroje súkromného investora
– bez nároku na rozpočet mesta
• Štruktúra projektu:
– Inštalácia fotovoltickej elektrárne na streche školy
– Rekonštrukcia strechy (vyvolaná investícia z prenájmu)
• Platobný mechanizmus:
– Nájomné platené do rozpočtu mesta na báze nájomných prázdnin v prvých 5 rokoch prevádzky
– Projekt inkasuje tržby od lokálnej distribučnej spoločnosti v zmysle regulácie ceny za elektrickú energiu určenej ÚRSO
71
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
PROJEKT: BEZPEČNÝ DOMOV ZAHÁJIL
V ROKU 2011 SVOJE ÚVODNÉ SYMPÓZIÁ
V minulom čísle nášho časopisu sme Vám predstavili poradenskú agentúru JUDr. Bohuslava Švamberka,
ktorá úzko spolupracuje so stavebnou sporiteľňou Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., v projekte
EUROREVIT. Ide o nový náhľad na obnovu bytových domov. Ako sme uviedli v minulom čísle, nestačí
bytový dom iba zatepliť, ale k obnove je potrebné pristupovať komplexne. Dôležité je zvoliť si správny
postup od vyhodnotenia rozsahu opráv a určenie ich priorít, cez stanovenie správnych technologických
postupov, zabezpečenie energetických auditov a energetických certifikátov, projektovej dokumentácie,
príslušných povolení, optimalizácie financovania, pomoc s organizovaním výberových konaní až po výber
dodávateľských firiem, kontrolu zmluvných vzťahov a riešenie prípadných reklamácií. To všetko poskytuje
program EUROREVIT. Organizačnú stránku sympózií pre správcov zastrešuje projekt: „Bezpečný domov“.
Úvodné tohoročné sympóziá pre správcov na Slovensku sa uskutočnili práve za pomoci organizátorov
tohto projektu a v nasledujúcich riadkoch Vám prinášame pár slov a pohľad na uskutočnené sympóziá.
Projekt: „Bezpečný domov“ pripravil pre rok 2011 sériu sympózií
pre správcov. Mali sme česť zúčastniť sa prvých sympózií, ktoré
boli zorganizované naozaj špičkovo a kvalitne. Sympóziá prebehli v mesiaci marec 2011 nasledovne:
Plánované sympóziá pre rok 2011:
14.6.2011 Nitra
PKO, J. Kráľa 4, Nitra
15.6.2011 Trnava
Hotel Inka, V. Clementisa 13, Trnava
16.6.2011 Bratislava NTC, Príkopova 3255/6, Bratislava
1.3.2011
2.3.2011
3.3.2011
Jeseň
20.9.2011
21.9.2011
22.9.2011
8.11.2011
9.11.2011
Trenčín
Žilina
Martin
Hotel Magnus, Považská ul. 1706, Trenčín
Hotel Grand, Sládkovičova 1, Žilina
Hotel Victoria, V. Žingora 9820, Martin
Sympózia boli koncipované tak, aby si prítomní správcovia mohli
odniesť ucelený súbor informácií od prvotného posúdenia
technického stavu budovy až po odovzdanie stavby. Tematika
sympózií bola zameraná na zvyšovanie bezpečnosti v bytových
domoch v podobe rekonštrukcií a revitalizácií bytových domov,
úsporách a zvyšovaní kvality bývania. Zúčastnení správcovia sa
dozvedeli množstvo užitočných a nových informácií, ktoré im
bezpochyby pomôžu pri výkone ich práce.
Košice
Prešov
Poprad
B. Bystrica
Bratislava
Hotel Centrum, Južná trieda 2/A, Košice
Hotel Dukla, Nám. legionárov 2, Prešov
Hotel Satel, Mnoheľova 825, Poprad
Hotel Národný dom, Národná 11, B. Bystrica
NTC, Príkopova 3255/6, Bratislava
Agentúra Švamberk pôsobí v Českej republike 10 rokov, kde
vďaka jej komplexnému poradenstvu v oblasti obnovy bytových
domov, prešlo obnovou viac ako 2 000 bytových domov. V spolupráci s Wüstenrot stavebnou sporiteľňou prináša toto nezávislé poradenstvo aj na Slovensko.
Pripomíname, že Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ponúka svojim klientom špeciálny finančný produkt pod názvom Rekofond
– Eurorevit. Záujemcom, ktorí žiadosť o medziúver na obnovu,
údržbu, či rekonštrukciu bytového domu podajú najneskôr do
30. apríla 2011, poskytne navyše na 2 roky zníženú úrokovú
sadzbu vo výške len 4,19 % p. a.
Nezabudnite:
VYŠŠÍ KOMFORT + ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ + ZAFIXOVANIE
BÝVANIA
NÁROČNOSTI
VÝDAVKOV
= KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU
Odborné sympózium v prevedení projektu: „Bezpečný
domov“ prináša správcom:
• možnosť získať komplexné a relevantné informácie o problematike rekonštrukcií a revitalizácií bytových domov
• orientáciu v legislatíve a dotáciách
• možnosť stretnutia s prednášajúcimi spoločnosťami a partnermi projektu nové kontakty
• konzultácie konktétnych problémov s možnosťou diskusie
o danom probléme
• možnosť podať námet na to, čo vám v sortimente konkrétnej spoločnosti chýba, pochváliť alebo sa posťažovať, jednoducho povedať a byť počutý
• vedieť o pestrej ponuke produktov z oblasti rekonštrukcií a revitalizácií (tzv. byť v obraze) – strechy, opláštenia,
okná, dvere, výťahy, zabezpečenia, úverovanie, poistenie,
vnútorné vybavenie, vykurovanie a i.
72
Zdroj: www.eurorevit.com
http://spravcovstvo.eu/
2/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
REKOFOND, DOSTUPNÉ FINANCIE PRE BYTOVÉ DOMY
Stavebné sporenie má o. i. tú výhodu, že je nezávislé od výkyvov na finančných trhoch, a tak si aj v čase
ekonomickej stagnácie, či dokonca prepadu, zachováva svoju spoľahlivosť a obľúbenosť.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa (WSS) je stabilná spoločnosť s pevnou pozíciou na trhu. Vďaka tomu aj v súčasných hospodárskych
podmienkach poskytuje klientom garancie a istotu, aké inde
nenájdu. Navyše, WSS zvýhodnila podmienky čerpania financií
z programu Rekofond. V tomto fonde kumuluje Wüstenrot stavebná sporiteľňa financie špeciálne na poskytovanie medziúverov a stavebných úverov pre spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá a správcov za účelom obnovy existujúceho bytového
fondu. Vzhľadom na atraktívnu ponuku počíta WSS v roku 2011
s nárastom záujmu cca o 30 %, ktorý dokáže uspokojiť.
ne skôr k prideleniu stavebného úveru. Splácanie mesačných
splátok medzi-/úveru je pritom realizované formou zvýšených
preddavkov poukazovaných do fondu opráv v rámci mesačných
platieb spoločenstvu, družstvu, resp. správcovi, ktorí následne
poukazujú prostriedky na zmluvy o stavebnom sporení.
V skratke
Rýchlejšia cesta k stavebnému úveru
Vykazuje váš bytový dom určité „prevádzkové problémy“, či zvýšené náklady? Chcete predĺžiť jeho životnosť, skvalitniť vzhľad,
či zvýšiť bezpečnosť? Ak ste, hoci len čiastočne, odpovedali áno,
tak potom využite mimoriadnu ponuku najvýhodnejších akciových medziúverov REKOFOND od Wüstenrot stavebnej sporiteľne, ktorá garantuje úročenie medziúveru len 4,19 % p. a. na celé
2 roky splatnosti. Mimoriadna ponuka platí do 30.4.2011 a umožňuje získať: medziúver aj bez počiatočnej akontácie, až do výšky
3 000 000 eur, zálohové čerpanie až do 80 % výšky úveru, garanciou úrokovej sadzby a výšky splátky na celú dobu splatnosti,
predčasné splatenie úveru bez poplatku, 10 % štátnu prémiu na
každé 4 byty v bytovom dome (SVB) a ďalšie výhody.
Výška splátok počas zvýhodneného úročenia medziúveru ako
i počas zostávajúceho obdobia bude spriemerovaná. Keďže zvýhodnenie bude započítané do všetkých splátok, zníži sa tým výška splátky počas celého trvania medziúveru, nielen počas prvých
2 rokov. Pre bytový dom to okrem úspory znamená, že sa dosta-
Komplexné informácie o možnostiach, podmienkach a parametroch produktov poskytujú klientom pracovníci odbytovej
siete WSS. Kontakt je možné získať priamo na telefonickej linke
0800 111 123, alebo na [email protected]
Dostupnejšie financie na obnovu bytofondu
Ako už bolo spomenuté, WSS zvýhodnila podmienky čerpania
úverových prostriedkov z programu Rekofond pre právnické
osoby. Záujemcom, ktorí žiadosť o medziúver na obnovu bytového domu podajú najneskôr do 30. apríla 2011, poskytne na 2
roky zníženú úrokovú sadzbu vo výške len 4,19 % p. a.
REKOFOND – OBLEČ TE SVOJ BY TOVÝ DOM
p
št re S
át V
na B
pr 10 %
ém
ia
MIMORIADNA PONUKA
zvýhodnená
úroková
sadzba
na obnovu vášho
bytového domu
4,19 %
p. a.
[email protected]
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
Grösslingová 77, 824 68 Bratislava
0800 111 123, www.wustenrot.sk
www.tzbportal.sk
73
INFORMÁCIE PRE INZERENTOV
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2011
V prípade, že sa rozhodnete inzerovať v našom časopise, môžete tak urobiť v nasledovných formátoch:
Cenník inzercie Vám zašle redakcia na vyžiadanie. Mimo Vami objednanej plošnej inzercie dohodou radi uverejníme aj Vaše odborné články. Fakturácia na základe Vašej objednávky po vyjdení každého čísla so 14-dennou lehotou splatnosti. Storno poplatky: 15 %
pred uzávierkou, 50 % po uzávierke. Storno je možné len písomne! Grafické stvárnenie (podklady) doručí firma najneskôr 2 týždne
pred uzávierkou čísla na každé číslo: elektronickou formou – dodá na CD alebo podklady pošle mailom na adresu: [email protected]
texty: WORD, obrazová dokumentácia: formát: *pdf, *jpg, rozlíšenie minimálne 300 dpi., farebnosť: CMYK
OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO R. 2011
Týmto si u Vás objednávame celoročné predplatné časopisu:
počet kusov: .............
počet kusov: ...........
počet kusov: .............
počet kusov: ...........
Firma: ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Sídlo firmy – fakturačná adresa: ............................................................................................................... PSČ: ......................................................................................
IČO: ................................................................ IČ DPH: .................................................................................. Tel.: ........................................................................................
Kontaktná osoba: ................................................................................................................. Tel. / Mobil: .................................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Časopis zasielajte na adresu (ak nie je totožná so sídlom firmy): ...................................................................................................................................................
Dátum: ..........................................................................................
Pečiatka – podpis
Ročné predplatné 15 € s DPH, predplatné katalógu Strojník mechanik je 7,5 € s DPH.
Objednávkový lístok zašlite na adresu: V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o., Školská 23, 040 11 Košice
Tel.: +421 - 55 - 678 28 08, fax: +421 - 55 - 729 64 64, mobil: +421 - 905 590 594, e-mail: [email protected]
Download

Správca bytových domov č. 2/2011