3/2011
ROČNÍK 6
Kvalita
www.fenestrask.eu
v cenách pre všetkých
FENESTRA GENEO 3+
Preco FENESTRA GENEO 3+ ?
* info na
www.fenestrask.eu
1+ Geniálna úspornost. Materiál RAU-FIPRO® zarucuje životnost a úsporu až 76 % energie.
2+ Neporazitelnost v tepelnej izolácii. Vdaka Uw = 0,68 W/(m2.K) udáva trendy v šetrení energiou.
3+ Ultrastabilita. Materiál RAU-FIPRO® prináša bezpecnost a plnenie štandardov budúcnosti.
FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, Zlaté Moravce, INFOLINKA: 0800 222 555
OKNÁ S PERSPEKTÍVOU
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
Recenzovaný časopis pre profesionálne správcovské spoločnosti bytových aj nebytových priestorov, bytové hospodárstvo, stavebné bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a orgány štátnej správy v oblasti bytového hospodárstva. Poskytuje
najnovšie informácie o legislatívnych, technických a finančných riešeniach pre vlastníkov a nájomníkov bytových domov.
Recenzovaný odborný časopis zaoberajúci sa
správou bytových aj nebytových domov
Periodicita: Dvojmesačník
Ročník: Šiesty
OBSAH 3/2011
6
8
10
14
16
20
24
25
26
28
30
31
32
36
37
38
40
42
44
45
47
50
52
55
56
57
62
63
68
70
72
4
MOŽNOSTI VYUŽITIA BYTOVÝCH ODOVZDÁVACÍCH STANÍC TEPLA PRI OBNOVE
BYTOVÉHO FONDU
SORTEC: SPOLOČNÁ TELEVÍZNA ANTÉNA. MINULOSŤ ALEBO BUDÚCNOSŤ?
PORUCHY PODLAH SOUVISEJÍCÍ S VLHKOSTÍ
JEDEN Z NAJKRAJŠÍCH BYTOVÝCH DOMOV V POPRADE JE ZATEPLENÝ FASÁDNYM
SYSTÉMOM JUBIZOLfasáda
SPÔSOBY ZNIŽOVANIA VLHKOSTI V SPODNEJ STAVBE HISTORICKÝCH BUDOV
BAUMIT: CHYBY PRI NÁVRHU A REALIZÁCII ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV
16. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2011
KONFERENCIA CASSOTHERM 3
DEXIA: AKO NA HYPOTÉKU?
ROCKWOOL: FASÁDY – KONZERVATÍVNY POSTOJ ALEBO NOVÉ TECHNOLÓGIE
PRE NEDOSTATOČNÚ ÚDRŽBU JE NAJVÄČŠÍ POTENCIÁL ÚSPOR ENERGIÍ V OBNOVE
BYTOVÉHO FONDU
SLSP: SPRÁVA ZREKONŠTRUOVANÝCH BYTOVÝCH DOMOV JE LACNEJŠIA A MENEJ
NÁROČNÁ
POVLAKOVÉ KRYTINY PLOCHÝCH STRIECH
ODBORNÝ SEMINÁR: MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA NA VYKUROVANIE
A PRÍPRAVU TEPLEJ VODY
PROBLEMATIKA AKUSTIKY NA ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOCH – ETICS
ERAN: VÝZNAMNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV – JEDINÉ SPRÁVNE RIEŠENIE
VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME
LINDAB: RIEŠENIA PRE PLOCHÉ STRECHY
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRI REKONŠTRUKCII VYKUROVACIEHO SYSTÉMU
ZBHS ZÍSKAVALO POZNATKY V NEMECKU
MONITORING ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A TEPELNÉHO STAVU BYTOVÉHO DOMU
JARNÁ SÉRIA ODBORNÝCH SEMINÁROV – KOMPLEXNÁ OBNOVA BD
SLOVENERGOOKNO: AKO SI VYBERAŤ OKNO?
DESATORO ZÁSAD PRI VÝBERE KVALITNÉHO OKNA – 2. ČASŤ
VÝSLEDKY PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNE, A.S., V PRVOM ŠTVRŤROKU 2011
KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU.
PRODUKTY A SLUŽBY KALYPSO SPOL. S R. O.
OBNOVA BYTOVÉHO DOMU KONŠTRUKČNÉHO SYSTÉMU P 1.14, ZATEPLENIE
STREŠNÉHO PLÁŠŤA
ICOPAL: ÚSPEŠNÁ OBNOVA STRECHY ZÁKLADNEJ ŠKOLY JEDINEČNOU
TECHNOLÓGIOU
PREDSTAVUJEME VÁM: SBD PÚCHOV
EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN SPĹŇA NÁROKY NA POŽIARNU BEZPEČNOSŤ
REHAU: PRÍKLADY REKONŠTRUKCIE ZVISLÝCH ROZVODOV VODY, KANALIZÁCIE
A PLYNU V BYTOVÝCH DOMOCH
HOVAL ULTRAGAS® – ULTRAŠETRNÝ, ULTRAHOSPODÁRNY, ULTRAMNOHOSTRANNÝ
Vydáva:
V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.
Vydavateľstvo odborných časopisov
Školská 23, 040 11 Košice
Odborný garant:
Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
prezident Združenia pre podporu
obnovy bytových domov
Šéfredaktorka:
Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.
Redakčná rada:
RNDr. Ján Jankura
Zdenka Jurčáková
Ing. Anna Sedláková, PhD.
Mgr. Vlasta Simonidesová
Ing. Juraj Šmelík
Ing. František Vranay
Ing. Jiří Frýba
Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Doc. Ing. František Kuda, CSc.
Grafická úprava:
Alena Ondrušová
Tel.:
+421 - 55 - 678 28 08
Mobil: +421 - 905 590 826
E-mail: [email protected]
Adresa redakcie:
V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.
Školská 23, 040 11 Košice
Tel.:
+421 - 55 - 678 28 08
Fax:
+421 - 55 - 729 64 64
Mobil: +421 - 905 541 119
E-mail: [email protected]
www.voc.sk
www.spravcovstvo.eu
Príjem inzercie:
V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.
Školská 23, 040 11 Košice
Mobil: +421 - 905 541 119
Tel.:
+421 - 55 - 678 28 08
a redakcia časopisu
Registrácia časopisu povolená
MK SR EV 3282/09
ISSN 1336-7919
Nepredajné!
Rozširovanie výhradne
formou predplatného!
Za vecné a gramatické nepresnosti
redakcia časopisu neručí!
www.tzbportal.sk
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
MOŽNOSTI VYUŽITIA BYTOVÝCH ODOVZDÁVACÍCH
STANÍC TEPLA PRI OBNOVE BYTOVÉHO FONDU
doc. Ing. Ján Takács, PhD.,
Katedra technických zariadení budov, SvF STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava
e-mail: [email protected]
Pri obnove bytového fondu sa často stretávame s požiadavkou odberateľov tepla – užívateľov jednotlivých
bytov, aby sa dodávka tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody merala priamo v mieste pripojenia
bytu. Tejto požiadavke sa najviac blížia tzv. bytové odovzdávacie stanice tepla. Celkový fond bývanie
na Slovensku tvorí 1,7 milióna bytov, z ktorého asi 850 tisíc bytov (49,5%) sa nachádza v bytových
domoch postavených v rámci hromadnej bytovej výstavby, panelovými technológiami po roku 1960 [1].
Až 94 % z týchto bytov má zabezpečenú potrebu tepla prostredníctvom ústredného vykurovania (VYK)
a centrálnu prípravu teplej vody (TV). Dodávka tepla je zabezpečená na 55 % zo sústav centralizovaného
zásobovania teplom (SCZT) cez podružné odovzdávacie stanice tepla (OST) a zvyšných 45 % z domových
alebo blokových kotolní. Technologické zariadenie OST nie vždy bolo nadimenzované podľa súčasných
požiadaviek potreby spotrebiteľa. V dôsledku racionalizačných opatrení znižovania energetickej
náročnosti (zatepľovacích programov, výmenou okien ako aj hydraulickým vyregulovaním) sa podstatne
menia požiadavky odberateľov, ktoré majú dopad na modernizáciu jestvujúcich OST ako aj celej SCZT.
1. Vznik bytových odovzdávacích staníc tepla
2. Rozdelenie bytových odovzdávacích staníc tepla
Dôvody, ktoré viedli k vzniku bytových odovzdávacích staníc
tepla by sme mohli zhrnúť do nasledovných bodov:
• Hlavným dôvodom vzniku bytových odovzdávacích staníc
tepla (BOST) bolo premiestniť prípravu teplej vody (TV)
čo najbližšie k miestu odberu v prípade bytových domov
to boli kúpelne a kuchynská linka resp. kuchynský drez.
Príklad takejto sústavy BOST je zobrazená na Obr. 1.
• Druhým dôvodom bolo eliminovať časté problémy s cirkuláciou TV pri jej centrálnej výrobe v tlakových zásobníkových ohrievačoch príp. prietokových ohrievačoch TV,
kde vznikali značné tepelné straty tak pri výrobe ako aj pri
transporte k užívateľovi.
• Zaistiť možnosť zabezpečenia vykurovania resp. temperovania bytu podľa potreby užívateľa bytu aj mimo vykurovacej sezóny (napr. nepriaznivé počasie alebo zdravotné
problémy užívateľa a pod.).
• Elegantné riešenie pri rekonštrukcii a obnove bytových
jadier u starších bytov ako aj pri prestavbách kuchýň a bytových jadier.
• Jednoduchšie meranie spotrebovaného množstva tepla
a väčšia spokojnosť odberateľa tepla – užívateľa bytu.
Rozdelenie BOST je možné uskutočniť podľa rôznych hľadísk:
A/ Jednoúčelové BOST – sú určené len na prípravu TV pre príslušné odberné miesto jeden byt. Principiálna schéma je
zobrazená na Obr. 2:
Obr. 2 Schéma zapojenia jednoúčelovej BOST slúžiacej na prípravu teplej vody
• Prietokové
• Bez cirkulácie TV,
• S cirkuláciou TV.
• Zásobníkové
• Bez cirkulácie TV,
• S cirkuláciou TV.
Obr. 1 Príklad sústavy dodávajúcej teplo do BOST
6
B/ Kombinované BOST, ktoré okrem prípravy TV zabezpečujú aj
potrebu tepla na vykurovanie bytu, resp. potrebu tepla pre tephttp://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
6. Pre umiestnenie BOST v byte je nutný primeraný manipulačný priestor kvôli údržbe, pričom musíme zabezpečiť
dostatočne vetranie kvôli prehriatiu.
4. Výhody a nevýhody BOST oproti klasickému
modernému vykurovaciemu systému
Obr. 3 Schéma zapojenia kombinovanej BOST zabezpečujúcej vykurovanie
a teplú vodu
lovodnú vykurovaciu sústavu. Principiálna schéma takejto BOST
je zobrazená na Obr. 3.
• Priame pripojenie VYK
• Regulácia teploty iba pomocou vysokoodporových
ventilov s termostatickými hlavicami.
• Regulácia priestorovým termostatom + vysokoodporové ventily s termostatickými hlavicami.
• Regulácia teploty teplonosnej látky vo vykurovacom okruhu miešaním
• Regulácia teploty teplonosnej látky priestorovým termostatom + vysokoodporové ventily s termostatickými
hlavicami.
• Regulácia teploty teplonosnej látky podľa vonkajšej
teploty vzduchu.
• Kombinované a viac okruhové BOST. Jedná sa o také BOST,
ktoré pripravujú TV aj so zásobníkom a zásobujú viac vykurovacích okruhov v nadštandardných bytoch (okruh veľkoplošného podlahového vykurovania a teplovodná vykurovacia sústava).
3. Projektovanie bytových odovzdávacích staníc tepla
Základné podmienky, ktoré by sme mali rešpektovať pri projektovaní a samotnom návrhu BOST sú zhrnuté do nasledovných
bodov:
1. Nutná konštantná teplota na zdroji tepla (OST alebo
kotolňa) minimálne 65 °C do systému, pri domových
kotolniach je potrebná aj akumulácia tepla.
2. Rozvod tepla v objekte je potrebné dimenzovať s uvažovaním súčasnosti odberov, rozvodné potrubie (prívodné
a vratné potrubie) riadne izolovať aby sme minimalizovali
tepelné straty transportom.
3. Pre veľké rozľahlé byty s viac ako 4–5 odbermi nestačí
jeden prietokový ohrev, sú potrebné dva alebo akumulácia TV do tlakového zásobníkového ohrievača.
4. BOST je potrebné umiestniť čo najbližšie k zvislým rozvodom a primárne potrubie riadne izolovať, inak dochádza
k nežiadúcemu prehriatiu chodby prípadne samotného
interiéru bytu.
5. Pokiaľ možno použiť BOST s reguláciou teploty teplonosnej látky pre vykurovaciu sústavu, hlavne pre väčšie byty.
www.tzbportal.sk
Výhody BOST oproti klasickému modernému vykurovaciemu
systému môžeme zhrnúť do nasledovných bodov:
1. Možnosť dodávky tepla pre vykurovaciu sústavu podľa požiadaviek užívateľa počas celého roka nezávisle od
vykurovacieho obdobia.
2. Možnosť priamej kontroly odberu spotrebovaného množstva tepla a studenej vody na merači resp. na vyhodnocovacom člene BOST.
3. Podstatné zjednodušenie zdroja tepla, OST alebo kotolne
odpadá centrálna príprava TV, odpadajú rozvody TV a cirkulácie TV.
4. Zjednodušenie rozvodov tepla v objekte, vypadnú tri
potrubia teplej vody, rozvod tepla sa uskutoční len dvoma
potrubiami – prívodné a vratné potrubie do zdroja tepla.
5. Psychologický efekt pri predaji bytu – „každý užívateľ si
odoberie také množstvo tepla aké momentálne potrebuje“.
Nevýhody BOST oproti klasickému modernému vykurovaciemu
systému môžeme zhrnúť do nasledovných bodov:
1. Vysoká teplota teplonosnej látky vo vratnom potrubí z bytov do zdroja tepla počas celého roka
• Znevýhodnenie možnosti použitia kondenzačných
kotlov, vyššia spotreba paliva cca o 10 až 12%,
• Zvýšenie teploty vo vratnom potrubí do rozvodu CZT
čomu sa bránia výrobcovia tepla.
2. Vyššie investičné náklady, cca + 1000 €/byt za vybudovanie BOST.
3. Prehrievanie budov v lete v dôsledku tepelných strát v rozvodoch.
4. Vyššie tepelné straty v rozvodoch tepla.
5. Komplikované zariadenie v bytoch s nárokmi na pravidelný servis a údržbu BOST.
6. Nejasnosť vlastníckych vzťahov v prípade poruchy na
primárnom rozvode zo zdroja tepla až po napojenie do
BOST.
5. Záver
Záverom môžeme konštatovať, že BOST je vhodné aplikovať
v bytových domoch iba po dôkladnom technicko-ekonomickom rozbore a porovnaní s inými možnosťami dodávky tepla pre
vykurovaciu sústavu a teplej vody.
Aplikácia BOST má ako všetky technické zariadenia svoje výhody aj nevýhody. Investor má možnosť voľby a na základe ekonomického vyhodnotenia prevádzky sa môže rozhodnúť . BOST sú
odskúšané zariadenia hlavne v zahraničí, a pri správnom návrhu
sú tu minimálne riziká, predovšetkým ide o investičné a prevádzkové náklady, ktoré treba porovnávať.
Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA –
č. 1/1052/11.
Literatúra
1. Petráš, D. – Lulkovičová, O. – Takács, J – Bašta, J., Kabele:
Vykurovanie rodinných domov a bytových domov. Jaga 2005,
Bratislava, str. 231
2. Danko P.: Bytové výmenníkové stanice – Pohľad z iného uhla,
Seminár výmenníky a OST, SSTP október 2010 Bratislava
7
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
SPOLOČNÁ TELEVÍZNA ANTÉNA
Minulosť alebo budúcnosť?
O spoločnej televíznej anténe (STA) ako súčasti technického zariadenia budov toho v odbornej literatúre
veľa nenájdete. Zväčša je stručne opísaná ako zariadenie na spoločný príjem a rozvod signálov prijímaných
cez anténny systém na streche domu.
To, že v nej môžete mať desiatky alebo stovky zaujímavých programov, satelitný signál centrálne pre všetky
byty alebo aj obraz z kamier umiestnených okolo vášho
objektu Vám v krátkosti priblíži jeden z popredných dodávateľov STA – firma SORTEC ELEKTRONIC s.r.o., ktorá
má s inštaláciou systémov kolektívneho príjmu viac než
20-ročné skúsenosti.
Na spoločnú televíznu anténu (STA)
príde rad spravidla pri obnove budovy.
Vlastníci a správca zvažujú či obnoviť
alebo neobnoviť. Keďže už vyčerpali
fondy na opravu strechy, zateplenie
a výťahy, hľadajú v prvom rade minimalistiské riešenie. Toto predstavuje
RF TUOTE KV-8D – menič
revíziu anténneho systému a jeho príDVB-T (kanálový konvertor
pravu na digitál. Zväčša stačí výmena
pre terestriálne signály)
antén a zopár kanálových meničov,
niekedy aj nový zosilňovač. Takáto
úprava je obvykle rádovo v stovkách EUR a nespôsobuje vážne
zmeny rozpočtu na obnovu. Majú v rozvode maximum signálov
prijímateľných terestriálne, avšak keďže sú už dnes väčšinou signály vysielané digitálne, na ich spracovanie užívatelia potrebujú
DVB-T set-top-box, prípadne televízor s DVB-T tunerom. Do konca
2011 je naplánované vypnutie analógu plošne na celom Slovensku,
takže sa to vlastne týka každej budovy.
Problém nastáva keď majú užívatelia
staršie televízne prijímače a odmietajú, alebo je pre nich neekonomické
či z nejakého dôvodu neprijateľné
použiť set-top-boxy alebo kupovať
nové televízne prijímače. V tomto
prípade im zabezpečíme prevod
z DVB-T na analóg – čiže v rozvode
nie sú potrebné žiadne väčšie zmeDIGAM-6A/B/C – prevodník
DVB-T na analóg
ny a užívatelia si môžu ponechať ich
tradičné zariadenia. Takéto riešenie
je už (podľa počtu programov) cenovo niekde na hranici 2 000 EUR.
Typickým zákazníkom sú bytové domy so staršími obyvateľmi, ubytovne, staršie hotely, či domovy dôchodcov.
Niekedy sa stretávame s požiadavkou na doplnenie zahraničných programov. Napríklad českých, nemeckých, maďarských...
Pokiaľ v danej lokalite nie je možné prijímať české DVB-T, prizveme si na pomoc satelit, vytvoríme prevod zo satelitu na terestriál
(DVB-S/DVB-T). Cez satelit sú vysielané prakticky všetky populárne
programy (okrem regionálnych). Týmto docielime, že v rozvode pribudnú programy podľa želania zákazníkov. Tie je možné mať v rozvode v podobe digitál (lacnejšia cena na 1 kanál) alebo v podobe
analóg (drahšia cena na 1 kanál). Digitál je vhodné šíriť tam, kde
je väčšina užívateľov už vybavená vhodnými zariadeniami na príjem. Cenovo sme tu už kdesi na 3 000 EUR, podľa počtu programov.
Nie je to najmenej, keď však zoberieme prípadovú štúdiu paneláku
8
s 96 bytmi, kde majú za
cenu STA 3 000 EUR 18
programov dostávame
sa na sumu 31,25 €
na 1 byt. Keď vezmeme
SCHWAIGER EKU 825 – jednokáblová technolódo úvahy koľko stojí
gia (DVB-S2 mini hlavná stanica)
mesačne
káblovka,
31,25 € ako jednorázová investícia v prepočte na obyvateľa už stojí za zváženie.
Ďalšie rozšírenie je možné pridaním platených programov (napr.
Viasat History, Viasat Explorer, Sport 1, DoQ, Fishing & Hunting,
Minimax, Film+, Filmbox, atď.) Tu už vzniká akýsi hybrid STA a káblovky. Na šírenie platených programov v rozvodoch STA je totiž
nutné odvádzať poplatky a mať zmluvu s distribútorom platených
programov. Často je pre našich zákazníkov príjemným prekvapením, že rozšírený kanálový raster ich modernizovanej STA obohatenej o platené programy užívateľov stojí mesačne približne 2–3 €
na byt (podľa výberu platených programov). Aktuálny zoznam platených programov, ktoré je možné mať vo Vašej STA Vám poskytneme na požiadanie.
Pokiaľ sú vo Vašom bytovom dome náročnejší užívatelia používajúci veľkoplošné obrazovky, zahraniční obyvatelia alebo sa obyvatelia skrátka len nevedia dohodnúť na spoločnom programovom
rastri, riešením je do rozvodu primiešať satelit. Toto je možné
kombinovať s vyššieuvedenými systémami alebo inštalovať samostatne. Pomocou špeciálneho novovyvinutého zariadenia dokážeme do existujúcich rozvodov po minimálnych úpravách trasových
prvkov a výmene zásuviek primiešať viac ako 120 programov, vrátane signálu populárnych satelitných platforiem Skylink, CS Link,
UPC Direct, DigiTV, MagioSat, prípadne iných providerov. Tento
digitálny satelitný signál následne užívatelia pripoja k svojim zobrazovačom cez satelitný set-top-box, pre príjem kódovaných programov je nutné použiť dekódovaciu kartu. Prijímače sú v rozmanitých
dizajnových aj funkčných prevedeniach (ceny od 40 EUR), tie drahšie
fungujú ako multimediálne zariadenia, majú možnosť nahrávania,
pripojenia k internetu, či prehrávania rôznych multimediálnych formátov. Primiešanie satelitu do rozvodu stojí podľa stavu a veľkosti
rozvodu od cca 1600 € a podľa výberu operátora poskytuje vyššiu
kvalitu obrazu než je možné dosiahnuť pri terestriálnom signále
(jedno, či DVB-T alebo analóg). HDTV programy je možné prijímať
v najvyššej dostupnej kvalite. Veľkou výhodu je, že odpadá potreba
obyvateľov montovať individuálne paraboly na fasádu, čo zachová
pekný vzhľad budovy a v neposlednom rade chráni fasádu.
Priamy rozvod satelitného signálu z viacerých satelitných pozícii
(najčastejšie štyroch) je najvyšší dosiahnuteľný stupeň komfortu.
Vyžaduje použitie kvalitných káblov (koaxiálnych alebo optických)
a hviezdicové pripojenie zásuviek minimálne na poschodiach, čo
v starších objektoch niekedy ani nie je možné dosiahnuť. V centrálnych bodoch, tzv. „hniezdach“ sú potom rozmiestnené špeciálne
zariadenia, tzv. „multiprepínače“. Celý systém je náročný na kabeláž, preto ho doporučujeme hlavne do novostavieb, rodinných
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
domov, luxusných sídiel
alebo pri rozsiahlejšej
rekonštrukcii. Prakticky
poskytuje voľnosť výberu širokému spektru
užívateľov. Tiež je ho
možné
jednoducho
kombinovať s terestriálnymi rozvodmi, či
IKUSI MTI-900 KIT – satelit do DVB-T (4 satelituž digitál alebo analóg.
né multiplexy do terestriálu)
Týmto sa stáva plne
univerzálnym riešením
pripraveným na budúcnosť. Cenovo vychádza pri bytovom dome
podľa stavu a veľkosti rozvodov od cca 100 € na 1 zásuvku. Rovnako
ako primiešanie satelitu do rozvodu aj priamy rozvod signálu z viacerých družíc chráni fasádu a vzhľad budovy, keďže odpadá potreba
montovať individuálne paraboly. Tento systém je obzvlášť vhodný
pre cudzincov požadujúcich zahraničné TV programy.
Akousi „pikoškou“ možno
nazvať pripojenie kamerového systému do rozvodu.
V poslednej dobe stúpa
záujem práve o doplnenie
tejto funkcionality. Model
Multiprepínač
je v podstate jednoduchý,
EMP-CENTAURI MS17/4PIU-6
na požadovaných miestach
rozmiestnime kamery (napríklad na parkovisku, pred vchodom, pri smetiakoch, v pivniciach...),
signál následne namodulujeme a primiešame do existujúceho terestriálneho rozvodu. To je opäť možné podľa potreby v podobe digitál
alebo analóg. V praxi to vyzerá potom tak, že napríklad na progra-
www.tzbportal.sk
moch 30–35 si vždy môžete skontrolovať ako sa má Vaše auto, ktoré
ste odparkovali za domom. V prípade rekonštrukcie je vhodné na
rozmiestnenie kamier myslieť už vopred pri rekonštrukcii fasády
a pripraviť potrebnú kabeláž nakoľko v praxi býva často obtiažne
a nákladné káble dodatočne ťahať po celom dome (káblové riešenia
sú spravidla spoľahlivejšie ako bezdrôtové). Kamerový systém tiež
preukázateľne pôsobí preventívne proti krádežiam a združovaniu sa živlov pod Vaším vchodom. Môže tiež uľahčiť dokazovanie.
Na záver by som ešte dodal, že nezávisle pre aké prevedenie Vašej
STA sa rozhodnete, najlepšie urobíte keď sa pred rekonštrukciou
poradíte s odbornou firmou. Vhodná kabeláž je nevyhnutná a aj keď
máme zariadenia, ktoré umožnia prevod medzi metalikou, optikou
a FTP kabelážou ich použitie je obmedzené a navyše zbytočne drahé. Naše sídlo je v Bratislave, máme 6 pobočiek po celom Slovensku
a spolupracujeme s desiatkami odborníkov. Sme pripravení nájsť
pre Vás najvhodnejšie riešenie, ako dovozca a distribútor Vám tiež
vieme zabezpečiť najrýchlejší možný servis a v neposlednom rade
najpriaznivejšiu cenu.
Sme pripravení Vám poskytnúť televíziu podľa Vašich predstáv.
Ing. Pavol Macko
Sales executive
SORTEC ELEKTRONIC s.r.o., Iľjušinova 2, Bratislava
tel: +421 2 68 20 40 68, [email protected], www.sortec.sk
9
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
PORUCHY PODLAH SOUVISEJÍCÍ S VLHKOSTÍ
Ing. Petr Tůma, PhD.
Betonconsult s.r.o., V Rovinách 123, 140 00 Praha 4
tel. 724 080 924, e-mail: [email protected], www.betonconsult.cz
Příspěvek krátce popisuje úlohu a nezbytnost vody v podlahových potěrech a uvádí příklady poruch
podlah způsobených vlhkostí.
1. Vlhkost v podlahové konstrukci
Voda je nutnou součástí mnoha oblíbených stavebních materiálů. V případě podlah jde zejména o potěry, ať již cementové,
nebo anhydritové. Potěry pak jsou nejčastější variantou nosné
vrstvy podlahy, díky vynikající tvarové přizpůsobivosti, dobrým
mechanickým vlastnostem i příznivé ceně. Voda umožňuje práci s těmito materiály ve formě tekutiny a vytváření monolitické
konstrukce, tj. jednoduchou přepravu čerpáním, snadné vyplnění předepsaného objemu a urovnání povrchu, a další technologické výhody. Voda je však nezbytná i pro vlastní tvrdnutí obou
materiálů.
Cementový potěr tvrdne díky hydrataci cementu, tj. jeho reakci s vodou. Jedná se o chemicky poměrně složitý proces, jak
co do množství probíhajících reakcí jednotlivých slínkových
minerálů, tak i co do časového průběhu. Teoretické práce ji
obvykle dělí na několik po sobě jdoucích fází. Pro účel tohoto
článku je důležité si připomenout pouze několik faktů. Prvním
je skutečnost, že tuhnutí, tedy přechod z kapalného do pevného skupenství, které nastává cca po 24 hodinách, je jednou
z teprve počátečních fází hydratace. K dominantnímu nárůstu
pevnosti betonu (cementového potěru) dochází až následně,
tedy v době, kdy materiál má již pevné skupenství. Obvykle se
doba do 28 dní popisuje jako zrání a později jako dozrávání.
Druhým faktem k připomenutí pak je skutečnost, že hydratace
cementu se zastaví v okamžiku, kdy jsou spotřebovány materiály, které do ní vstupují, nebo pokud se nepříznivě změní podmínky. Spotřebování veškerého cementu je teoreticky ideálním
stavem, kdy je cement ve směsi maximálně využit. Příkladem
nedostatku vody může být příliš rychlé vyschnutí materiálu a nepříznivými podmínkami například pokles teploty pod
+5°C. Pokud tedy beton (cementový potěr) vyschne příliš brzy,
nedojde k využití všeho pojiva a výsledné vlastnosti zatvrdlého materiálu budou pravděpodobně horší než bylo očekáváno
a hlavně deklarováno a předpokládáno při dimenzování. Mimo
to při rychlé ztrátě vody hrozí velké riziko vzniku trhlin od smršťování.
V potěru je tedy voda třeba a nelze se bez ní obejít. Nadruhé
straně při pokládce nášlapných vrstev je nadměrná vlhkost nežádoucí (viz Tab. 1). Může být příčinou vyboulení dřevěné podlahy,
či rozevírání jejích spár, příčinou vzniku puchýřů na povlakových
krytinách či neprodyšných stěrkách, odlupování nášlapných
vrstev od podkladu v důsledku osmotického tlaku, vzniku plísní
atd. Příklady několika poruch podlah způsobených vlhkostí jsou
uvedeny v následujícím textu.
Tab. 1 Nejvyšší dovolená vlhkost potěru před pokládkou nášlapné vrstvy dle
ČSN 74 4505
NÁŠLAPNÁ VRSTVA
CEMENTOVÝ
POTĚR
ANHYDRITOVÝ
POTĚR
Kamenná nebo keramická dlažba
5,0 %
0,5 %
Lité podlahoviny na bázi cementu
5,0 %
Nelze provádět
Syntetické lité podlahoviny
4,0 %
0,5 %
Paropropustné textilie
5,0 %
1,0 %
PVC, linoleum, gume, korek
3,5 %
0,5 %
Dřevěné podlahy, parkety,
laminátové podlahoviny
2,5 %
0,5 %
2. Příklad 1 – vyboulení vlýskové podlahy
Stáří podlahy v době místního šetření bylo cca 3 roky. V červenci
2009, po dlouhém období deštivého počasí, došlo k vyboulení
nášlapné vrstvy z dřevěných vlysů v prostoru ložnice na dvou
místech a na jednom místě v prostoru vnitřní chodby, v opačné
části bytu než se nachází ložnice (viz Obr. 1).
V poškozených oblastech nebyly zjištěny žádné projevy zatečení vody, či jiného průniku vlhkosti, a to ani od obvodové stěny,
V případě anhydritového potěru je situace rozdílná. Anhydritové
pojivo tvoří převážně bezvodý síran vápenatý (CaSO4), což je látka velmi podobná sádře (půlhydrát síranu vápenatého, CaSO4 +
½ H2O). Po zamíchání pojiva s vodou dochází nejprve k jeho rozpuštění. Z přesyceného roztoku následně postupně krystalizuje
sádrovec (CaSO4 + 2 H2O). Krystaly postupně srůstají a vytváří
pevnou strukturu. V počáteční fázi zrání je i anhydrit třeba chránit proti ztrátě vody. Následně naopak je jeho vyschnutí pozitivní, protože suchý má lepší mechanické vlastnosti.
Tvrzení, že materiál musí rychle vyschnout, aby ztvrdl platí jen
pro vzdušné vápno. To se však pro potěry nepoužívá. Pro cement
to není pravda, pro anhydrit až v pozdější fázi zrání.
10
Obr. 1 Vyboulení dřevěných vlysů
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
ní vody do spodních vrstev v době, kdy je anhydrit v tekutém stavu.
• Minerální vata – tepelná a kročejová izolace, tloušťka cca
25 mm.
• Polystyrénbeton – vyrovnávací vrstva (podle sdělení zástupce developera jsou v této vrstvě vedeny trubky vytápěcí
soustavy).
• Nosná konstrukce – železobetonová deska.
Obr. 2 Nadzdvižení podlahových lamel v bytě A
která se nachází pod úrovní terénu, ani od sousedních koupelen. Vlhkost cementového potěru zjištěná na odebraném vzorku
byla 2,3 %, což splňuje obvyklé požadavky (viz Tab. 1). Vlhkost
parket byla při horní hranici obvykle požadovaného rozmezí
(7 % až 11 %).
S uvážením klimatických podmínek z první poloviny července
2009, kdy bylo relativně dlouhé období intenzivních dešťových
srážek a díky tomu dlouhodobě velmi vysoká relativní vlhkost
vzduchu lze konstatovat, že k poškození podlahy s největší
pravděpodobností došlo díky vysoké relativní vlhkosti vzduchu,
která způsobila zvětšení příčného rozměru parket a tím dotlačení desky parket až ke stěnám a následně k vyboulení parket.
Domnívám se, že bez klimatizace, která není v bytě namontována, nebo bez speciálního zařízení pro odvlhčování vzduchu,
nebylo v silách uživatele bytu udržet v tak extrémních podmínkách, které nastaly v první polovině července 2009, vlhkost
vzduchu v rozmezí 50 % až 60 %, které jsou obvykle požadovány
pro bezproblémové fungování dřevěné podlahy.
Častou závadou dřevěných podlah, která by případně měla
významný vliv i na vznik zjištěných poruch, je malá šířka spár
dřevěné podlahy podél stěn. Obvykle je požadováno 1,5 mm
na každý 1 metr délky podlahy, minimálně 10 mm. Původní
šířku spáry podlahy bohužel již nebylo možné změřit, protože
v poškozených oblastech byly parkety již opřeny o stěny, resp.
pevně osazený nábytek. K tomu však mohlo dojít až krátce před
poškozením podlahy, díky nabobtnání parket v důsledku vysoké
vzdušné vlhkosti.
V bytě A došlo k nadzdvižení lamel nášlapné vrstvy podlahy
v jedné z místností, v prostoru těsně za vstupními dveřmi do
místnosti. Poškození nastalo lokálně v relativně malé oblasti
dvou až tří sousedních lamel. Nadzdvižené lamely znemožňují
otevření dveří. Podle sdělení objednatele zprávy k této poruše
ve stejném místě došlo již cca 3 měsíce před místním šetřením.
Tehdy byly nadzdvižené lamely odstraněny a podlaha opravena
s využitím lamel nových.
V době místního šetření byla v místnosti s poškozenou podlahou
teplota vzduchu 20,1 ºC a relativní vlhkost vzduchu 48,7 %. Byt
byl využíván jako kancelář.
Při místním šetření byla provedena v místě poruchy sonda pro
stanovení vlhkosti jednotlivých materiálů. Vlhkost dřevěné
lamely na jejím spodním líci byla změřena pomocí elektronického vlhkoměru Testo 606-2 a těsně po odebrání lamely z podlahy
činila cca 14 % až 26 %. Nejvyšší vlhkost byla zjištěna v místě,
kde došlo ke změně barevného odstínu dřeva vlivem působení
vysoké vlhkosti. Nejnižší vlhkost pak byla zjištěna na místě lamely nejvzdálenější od barevně změněné oblasti.
Vlhkost anhydritu byla 1,72 %, resp. 1,42 % a vlhkost minerální
vaty 12,17 % a 7,24 %.
Zjištěná vlhkost anhydritové desky je příliš vysoká pro zajištění
dlouhodobé trvanlivosti dřevěné podlahy. Výrazně překračuje nejvyšší dovolenou vlhkost 0,5 %. Podle sdělení zástupce
podlahářské firmy bylo před pokládkou nášlapné vrstvy prováděno měření vlhkosti anhydritového potěru a zjištěné hodnoty
se pohybovaly pod požadovanou maximální hodnotou 0,5 %.
Současně při místním šetření byla zjištěna velmi vysoká vlhkost
minerální vaty, která se nachází pod anhydritovou deskou, od
které je oddělena separační polyetylénovou folií. Z těchto skutečností lze odvodit, že vlhkost do anhydritové desky a následně
do dřevěných lamel proniká z velmi vlhké vrstvy minerální vaty.
V místě poruchy nášlapné vrstvy se pravděpodobně nachází
3. Příklad 2 – poruchy dřevěných podlah bytového domu
vzniklé i přes vyhovující vlhkost potěru v době pokládky
V bytovém domě o 6 nadzemních podlažích bylo prováděno
posouzení poruch podlah ve dvou bytech. V bytě A došlo k vyboulení dřevěné podlahy, v bytě B pak k výraznému rozevření
spár mezi dřevěnými lamelami a k tzv. „korýtkování“. K vyboulení
lamel došlo pouze na jednom místě, rozevření spár a „korýtkování“ se však vyskytovalo i v jiných bytech v objektu. Posouzení
bylo provedeno v bytě B, protože byl v době místních šetření
volný. Místní šetření byla prováděna cca 10 měsíců po pokládce
dřevěných podlah, v době, kdy byly poruchy reklamovány.
Skladba podlah v obou bytech zjištěná v sondách:
• Nášlapná vrstva z dřevěných lamel.
• Anhydritová deska – nosná vrstva podlahy, tloušťka cca
50 mm.
• PE folie – separační vrstva, jejímž účelem je zabránit zatečewww.tzbportal.sk
Obr. 3 Spodní líc nadzdvižených lamel
11
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
odebraných vzorcích byla následně zjištěna vlhkost anhydritu
a vlhkost minerální vaty. V poškozené oblasti byla vlhkost anhydritu 0,72 % a vlhkost minerální vaty 3,0 %. V místech bez výskytu
poruchy „korýtkování“ byla zjištěna vlhkost anhydritu v rozmezí
0,15 % až 0,21 % a vlhkost minerální vaty 2,73 % a 7,21 %. Vlhkost
anhydritové desky zjištěná v místě výskytu závady „korýtkování“
(0,72 %) překračuje nejvyšší dovolenou vlhkost 0,5 %. V místech,
kde nedošlo k prohnutí dřevěných lamel, je vlhkost anhydritu
naopak výrazně pod limitní hodnotou (0,15 %–0,21 %). Zároveň
byla při místním šetření v bytě zjištěna velmi nízká relativní vlhkost vzduchu (34,5 %).
Obr. 4 Vlhkost dřeva na spodním líci
lokální perforace polyetylénové folie, která pronikání vlhkosti
umožňuje. Tomuto mechanizmu vzniku poruchy odpovídá jednak vlhkostní skvrna na spodním líci odebraných lamel i skutečnost, že ke vzniku poruchy došlo po delším časovém úseku,
protože vlhkost do anhydritové vrstvy pravděpodobně proniká
relativně pomalu a pokud tato vrstva není zakryta nášlapnou
vrstvou, je odpařování vlhkosti z povrchu anhydritu rychlejší než
pronikání vlhkosti do něj.
Tyto poruchy se u nových staveb vyskytují relativně často a jejich
příčinou bývá zatečení vody do vrstvy tepelné a kročejové izolace při lití anhydritové desky v důsledku nedokonalého utěsnění
separační vrstvy. V případě posuzované podlahy však nelze jako
zdroj vlhkosti vyloučit ani netěsnost rozvodů vytápění, které
jsou vedeny ve vrstvě polystyrénbetonu, umístěné pod minerální vatou. Místo zdroje vlhkosti bohužel nelze identifikovat, protože nemusí odpovídat místu vzniku poruchy v nášlapné vrstvě.
V bytě č. B bylo zjištěno, že na dvou místech v pruhu šířky cca 1,5
m v obývacím pokoji a v pruhu šířky cca 1 m, procházejícím přes
chodbu a přilehlé ložnice, došlo ke zdeformování jednotlivých
lamel, tzv. „kotýtkování“, kdy se jednotlivé lamely prohnuly do tvaru žlábků s podélnou osou rovnoběžnou s podélnou osou lamel.
Současně došlo k rozevření spár mezi jednotlivými lamelami.
Na základě výše uvedených skutečností je třeba za dominantní
příčinu vzniku „korýtkování“ označit zvýšenou vlhkost podkladu, která způsobila nabývání spodního líce lamel. Ke zvýraznění poruchy přispěla i nízká relativní vlhkost vzduchu, která
způsobuje smršťování horního líce lamel. Nízká relativní vlhkost
vzduchu dominantní příčinou „korýtkování“ lamel není, protože v místech, kde vlhkost anhydritové desky není zvýšená, ke
„korýtkování“ nedošlo.
Ze skutečnosti, že anhydritová deska má zvýšenou vlhkost pouze v oblastech s výskytem poškození lze usuzovat, že v těchto
místech se nachází zdroj vlhkosti, která proniká do anhydritové
desky a následně do dřevěné nášlapné vrstvy. Zároveň to ukazuje, že vlhkost v anhydritové desce není pozůstatkem záměsové
vody anhydritové směsi, tj, nedostatečného vyschnutí anhydritové desky před položením dřevěné nášlapné vrstvy. Tvar oblastí,
kde se poškození nachází naznačuje, že vlhkost pravděpodobně
proniká ve spojích polyetylenové fólie (separační vrstvy) z níže
položených vrstev minerální vaty, resp. polystyrenbetonu.
4. Příklad 3 – podlaha s montovanou nosnou vrstvou
Předmětem posouzení byly vlhkostní poměry podlahové konstrukce v reprezentativní budově občanské vybavenosti. V době
místních šetření probíhala stavba budovy. Její nosná konstrukce
je železobetonová skeletová se stropními deskami z předpjatého betonu. Tloušťka stropních desek je cca 300 mm.
Při místním šetření byla teplota vzduchu v bytě cca 18 ºC a relativní vlhkost vzduchu cca 34,5 %. Byt dosud nebyl využíván
a vlhkost vzduchu byla v topné sezóně nárazově zvyšována
pomocí malého zvlhčovače vzduchu. V době místního šetření
byl zvlhčovač vzduchu v provozu. Při místním šetření byly provedeny sondy v místě poruchy a mimo poškozené oblasti. Na
Obr. 6: Skladba podlahy s montovanou nosnou deskou
Obr. 5 Korýtkování lamel v bytě B
12
Předmětem posouzení byla podlahová konstrukce ve 2. NP v západním rohu budovy. Podlahová konstrukce je provedena jako
dvojitá pomocí podlahového systému suché výstavby, který
je tvořen kalciosulfátovými (sádrovláknitými) deskami tloušťky 40 mm, podpíranými ocelovými stojkami. Výška vytvořené
dutiny určené zejména pro rozvody kabelů apod. je cca 150
až 200 mm. Na kalciosulfátové desky pak byla v době místního
šetření pokládána kaučuková krytina tloušťky cca 2 mm.
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Objednatelem posudku byla firma provádějící pokládku kaučukové krytiny. Podle sdělení jejího zástupce probíhala betonáž
monolitické stropní konstrukce cca 12 měsíců před pokládkou
krytiny. Montáž sádrovláknitých desek pak proběhla krátce před
zahájením pokládky krytiny.
Výše uvedené množství vody je přitom relativně velké ve srovnání s množstvím vody potřebným pro významné zvýšení vlhkosti kalciosulfátových desek. Např. pro dosažení vlhkosti 8 %
(velmi vysoká hodnota) je třeba, aby kalciosulfátové desky přijaly 4,1 litrů vody na 1 m2 desky.
Podlahové kalciosulfátové desky mají rozměry 600 x 600 x 40 mm
a jedna deska má hmotnost 18,5 kg. To znamená, že objemová
hmotnost materiálu těchto desek je 1 285 kg/m2 a plošná hmotnost kalciosulfátové desky je 51,4 kg/m2.
Při místním šetření byly odebrány vzorky betonu nosné stropní
desky a vzorky podlahových desek ještě nezakrytých nášlapnou vrstvou. Vysušením byla následně stanovena jejich vlhkost.
Zjištěné průměrné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 2.
Tab. 2 Zjištěné vlhkosti z příkladu 3
KONSTRUKČNÍ PRVEK
PRŮMĚRNÁ VLHKOST
Beton stropní desky
4,38 %
Zabudovaná kalciosulfátová deska
0,45 %
Srovnávací kalciosulfátová deska
0,28 %
V době místního šetření byla vlhkost sádrovláknitých desek
nízká a desky lze charakterizovat jako relativně suché. Přesto je
z výsledků patrné, že vlhkost desek zabudovaných do podlahové konstrukce je vyšší než vlhkost nových desek, přičemž zabudované desky obsahují přibližně dvojnásobné množství vody
než desky nové.
Naproti tomu průměrná vlhkost betonu stropních desek je
4,38 %. Při relativní vlhkosti vzduchu na úrovni cca 40 až 50 % se
v odborné literatuře uvádí rovnovážná vlhkost betonu na úrovni cca 1 %. Vzhledem k tomu, že součástí stropní konstrukce je
i systém zajišťující vytápění objektu lze očekávat, že výsledná
rovnovážná vlhkost betonu bude spíše nižší.
Při posuzování vlhkostních poměrů podlahové konstrukce
je nutné vzít v úvahu rovněž vlastnosti použitých materiálů.
Kladená kaučuková krytina je pro vlhkost prakticky neprostupná. Zároveň sádrovláknité desky jsou z materiálu, který relativně
snadno přijímá vlhkost a jehož mechanické vlastnosti jsou při
nadměrné vlhkosti zhoršené.
Na základě aktuální vlhkosti betonu a s předpokladem, že rovnovážná vlhkost betonu bude na úrovni cca 0,9 %, lze vypočítat,
že z 1 m2 železobetonové stropní desky (tloušťka 300 mm) dojde
k uvolnění ještě cca 23 litrů vody.
www.tzbportal.sk
Obr. 7: Vlhkotěsná krytina ukládaná na sádrovláknité desky
Na základě uvedených skutečností je třeba konstatovat, že nelze
vyloučit možnost vzniku poruch podlahové konstrukce v důsledku vlhkosti uvolňované z železobetonové stropní desky. Ze stropní konstrukce dojde k uvolnění ještě relativně velkého množství
vlhkosti. Zároveň nosná deska dvojité podlahy je vytvořena
z materiálu snadno přijímajícího vlhkost a citlivého na vlhkost
a navíc bude překryta prakticky vlhkotěsnou podlahovou krytinou. Je zřejmé, že skutečnost, zda v budoucnu dojde k poškození podlahové konstrukce působením vlhkosti ze stropní desky,
či nedojde, bude dominantně záviset na intenzitě provětrávání
vzduchové dutiny dvojité podlahy. V případě, že vzduchová dutina nebude provětrávána (nebo bude, ale s malou intenzitou) je
pravděpodobnost vzniku poruch nepřijatelně vysoká.
5. Závěrečné shrnutí
Voda je nedílnou součástí mnoha rozšířených stavebních materiálů. V případě nášlapných vrstev podlah však představuje riziko
pro jejich trvanlivost. Předchozí příklady z nedávné doby ukazují, že poruchy podlah způsobeným vlhkostí jsou stále aktuálním
problémem. Zčásti díky návrhu potenciálně rizikových konstrukcí, z části díky nesprávnému provedení detailů, či podvolení se
tlaku na zkrácení nutných technologických přestávek.
Článek byl prezentován na konferenci PODLAHY A POVRCHOVÉ
ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2010.
13
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
JEDEN Z NAJKRAJŠÍCH BYTOVÝCH DOMOV V POPRADE
JE ZATEPLENÝ FASÁDNYM SYSTÉMOM JUBIZOLfasáda
Pozrieť sa na pekne obnovený bytový dom poteší oko nejedného okoloidúceho. Tých, ktorí bývame
v „panelákoch“, pekne vynovený dom s novučkými oknami a fasádou, pekne upraveným vchodom a okolím
nielen zaujme, ale zároveň aj „nasadí chrobáka do hlavy“. Tým chrobákom je myšlienka: prečo by aj náš
bytový dom nemohol vyzerať tak pekne, upravene a zároveň šetrit naše peňaženky úsporou energií?
Bytový dom Dukla na Partizánskej ulici v Poprade je jedným
z domov, ktorého obnova bola nedávno ukončená a pokladáme
ju za vydarenú. Obyvatelia tohoto domu sa rozhodli ísť cestou
komplexnej obnovy. Na otázky, ako to celé prebiehalo, odpovedal za obyvateľov bytového domu pán Ing. Zdenek Král a za
spoločnosť JUB, a.s., pán Peter Hreus, riaditeľ pobočky JUB, a.s.,
v Košiciach.
ZA ZÁSTUPCOV VLASTNÍKOV BYTOVÉHO DOMU SME
VYSPOVEDALI PÁNA ZDENKA KRÁLA:
Pán Král, ako vznikla myšlienka obnoviť Váš bytový dom?
Po odkúpení bytov od BARMA – bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany, sa začali riešiť nahromadené problémy, vyplývajúce zo zastaralých technologií a z celkového stavu bytovky, ktorá bola postavená a odovzdaná do užívania v roku 1973. Najprv
sme pristúpili k celkovej analýze týchto problémov a zhodnotili
sme pravdepodobný vývoj situácie s predpokladaným nárastom
cien energií. Na bytový dom sa hrnuli kontroly stavu výťahu, plynu, elektrární a hrozili nám, že tieto zariadenia budú odpojené.
Toto už bolo impulzom k tomu, že sme začali riešiť vzniknutú
situáciu. Od počiatku bolo jasné, že nemáme nádej na získanie dotácií ani podpory zo strany štátu, chápali sme, že si veci
musíme riešiť sami. Tak sme pristúpili k rozhodnutiu, že začneme
s obnovou nášho bytového domu…
Aké práce boli na Vašom dome vykonané?
Obnovu bytového domu sme sa rozhodli riešiť komplexne.
Vyplynulo to z analýzy stavu nášho bytového domu, otázkou
bolo iba rozhodnutie, čo riešiť na základe týchto potrieb prednostne.
Vyhlásili sme výberové konanie na zateplenie bytového domu,
výmenu stúpačiek rozvodov plynu, teplej a studenej vody, zateplenie a izoláciu strechy, výmenu starých hliníkových vodičov za
nové až po rozvodné skrinky v bytoch.
Požiadali sme správcu výťahu o zistenie možností rekonštrukcie
výťahu. Zároveň sme zisťovali možnosti získania úveru z dostupných peňažných ústavov. Ako najvýhodnejšie boli pre náš zámer
podmienky ČSOB. Zároveň sme zvolali zhromaždenie vlastníkov
bytov, kde sme nechali schváliť náš zámer s tým, že v ďalšom
období sa nebude navyšovať odvod do fondu opráv.
Podľa čoho ste sa rozhodovali pre výber materiálu na vašu
fasádu a ako ste s výberom použiteho materiálu spokojní?
Ako som spomínal, na zateplenie fasády sme vyhlásili výberové
konanie. Z predložených ponúk rada bytového domu vybrala
tri. Boli prizvaní predkladatelia týchto ponúk, aby prezentovali
svoje ponuky, prípadne zodpovedali nejasnosti. Zároveň sme sa
kontaktovali s TASUS-om a požiadali o konzultáciu, resp. vyjadrenie k týmto ponukám bez toho, aby vedeli o akú firmu sa jedná. Na základe ich vyjadrenia sa potom členovia rady rozšírenej
14
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
o ďalších členov, vyjadrili k ponukám. Na základe hlasovania
sa rozhodlo, že bude vybratá firma JUB a zatepľovací systém
JUBIZOL.
Aké boli Vaše návrhy farebných omietok JUBIZOL-u?
Pri výbere farebného prevedenia bolo celé architektonické riešenie konzultované s akademickým architektom Jánom Jariabkom,
ktorý taktiež vypracoval jednostupňový projekt. Farebné prevedenie bolo niekoľkokrát dolaďované na základe predloženej
Aké typy fasádnych systémov ponúka JUB?
JUB ponúka tri typy kontaktných zatepľovacích systémov
JUBIZOL FASÁDA: JUBIZOL S 70-ETA 08/0236, JUBIZOL EPS-ETA
09/0343 a JUBIZOL MW – 10/0334. Rozdiel medzi jednotlivými
systémami je v použití typu izolácie, lepiacich mált a povrchových úprav. V prospech našich materiálov hovorí 135 ročná história nášho materského koncernu. Prvé zateplenie objektu systémom JUB bolo zrealizované už v roku 1964. Fima disponuje
v súčasnosti najmodernejšie vybaveným laboratórnym zariadením na vývoj a testovanie materiálov, komponentov zatepľovacieho systému vrátane povrchových úprav.
Ako prebiehala realizácia zatepľovania bytového domu
Dukla na Partizánskej ulici v Poprade?
Po vyhodnotení konkurzu, v ktorom sa členovia rady vlastníkov
bytov rozhodli pre zatepľovací systém JUBIZOL, začali konzultácie s akademickým architektom Jánom Jariabkom, ktorý projekt vypracoval. Vypracovanie projektu bolo súčasťou ponuky.
Po vydaní stavebného povolenia sa začali stavebné práce, kde
počas týchto prác neustále prebiehala kontrola z našej strany,
ako aj zo strany zástupcu vlastníka bytov – p.Ing Krála a stavebného dozoru. Počas realizácie a po jej skončení bola kvalita prevedenia zateplenia vyhodnotená termokamerou.
Aký fasádny systém bol na tomto dome použitý?
Na bytovom dome v Poprade bol použitý systém JUBIZOL S 70,
s použitím izolácie z polystyrénu s prídavkom grafitu, ktorý zabezpečuje zvýšenú tepelnoizolačnú odolnosť systému. Povrchová
úprava bola realizovaná poslednou novinkou povrchových úprav
UNIXIL G, čo je siloxanova hladená omietka so zvýšenou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a možnosťou tónovania
farebnej škály, až z toho vzniklo farebné prevedenie, ktoré sa
každému páči. Vznikol úplne iný, nový farebný originál výrazne
čnejúci ponad ostatné okolité už revitalizované zateplené bytovky, nehovoriac o kontraste voči neobnoveným panelákom. Na
celom sídlisku a snáď aj v meste Poprad je to jedno z najkrajších
prevedení, ak nie úplne najkrajšie, odlišné od ostatných bytovek
svojim pojatím aj estetičnosťou.
Ako hodnotíte súčasný stav po obnove Vášho bytového
domu?
Hodnotiť súčasný stav po obnove nie je ešte reálne možné, nakoľko uplynula príliš krátka doba od realizácie všetkých opatrení
vyplývajúcich z východzej analýzy. Určite dôjde k značnej úspore energií, čomu nasvedčovali aj postupné snímky termokamery
počas realizácie zatepľovania jednotlivých strán bytového domu
a nakoniec aj vystavenie energetického certifikátu. Spolupráca
s firmou JUB, a.s., bola vždy korektná a aj keď sa v priebehu realizácie vyskytli nejaké závady, tieto boli vždy odstranené tak, aby
boli obe strany spokojné.
O VYJADRENIA ODBORNÍKA SME POŽIADALI PÁNA
PETRA HREUSA, Z JUB, A.S.:
Ako vnímate súčasný stav pri zatepľovaní fasád bytových
domov?
Súčasný stav by sa dal nazvať ako plne rozbehnutý, pričom väčšina vlastníkov bytových domov sa rozhoduje na základe najnižšej cenovej ponuky prác a materiálov, čo často vedie už počas
realizácie k znehodnocovaniu investície. Chýba informovanosť
správcov a vlastníkov bytových domov, čo sa snažíme eliminovať organizovaním prednášok a školení. Počas stavebných prác
zasa kontrolou ich prevedenia.
www.tzbportal.sk
výrazných odtieňov. Táto zostava komponentov je predpokladom zachovania dlhodobého užívateľského komfortu zateplenia, čo dáva záruku dobre vloženej a rýchlo návratnej investície.
Skutočnosť, že obe strany – ako investor, tak aj poskytovateľ
fasádneho systému, pokladajú bytový dom za úspešne zrealizovaný, je znakom toho, že dobre vykonané dielo je možné zrealizovať a jeho úspech závisí aj na spolupráci a ústretovosti oboch
zúčastnených strán. Užívateľom bytového domu prajeme mnoho úspor energií a poskytovateľom fasádneho systému mnoho
dalších krásnych zrealizovaných bytových domov.
– ký –
15
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
SPÔSOBY ZNIŽOVANIA VLHKOSTI V SPODNEJ STAVBE
HISTORICKÝCH BUDOV
Ing. Tomáš Renčko1, doc. Ing. Anna Sedláková, PhD.2
1
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, tel.: 055/602 4226,
e-mail: [email protected]
2
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, tel.: 055/602 4165,
e-mail: [email protected]
Obnovu historickej budovy musíme chápať ako proces, ktorý je odborne aj technicky veľmi náročný
a finančne nákladný. V rámci prípravného procesu obnovy sledujeme efektívne zhodnotenie vynaložených
prostriedkov na teoreticky zdôvodnené sanačné opatrenia, v priamej nadväznosti na budúci užívateľský
režim budovy z pohľadu energetickej efektívnosti a spoľahlivosti riešenia.
Východiskovým podkladom každej obnovy, ale najmä obnovy
historickej budovy je kvalitne spracovaný pamiatkový výskum
a technický prieskum, od ktorého sa odvíja koncepcia obnovy
budovy. Základnú myšlienku, ktorá určuje postupnosť krokov
pri obnove historickej budovy môžeme skrátene vyjadriť slovným spojením:
Kvalita návrhu by sa mala zaistiť aj za pomoci noriem, ktoré by
mali byť zozáväznené. Nie malú úlohu tu môže zohrať aj ponuka stále nových sanačných metód, ktoré sa objavujú na stavebnom trhu spravidla aj s novými realizačnými firmami, ktoré sa
špecializujú na túto problematiku.
„prieskum – obnova – energetická efektívnosť – spoľahlivosť.
Pri obnove tradičných – historických budov musíme aplikovať odlišnú metodiku prístupu k hodnoteniu energetickej
efektívnosti, než akú odporúčajú technické normy a predpisy
pre obnovu novších budov, postavených približne od druhej
polovice minulého storočia. Diferencovaný prístup k riešeniu
tepelnotechnických problémov ovplyvňujú tradičné technológie výstavby a mechanicko-fyzikálne vlastnosti používaných stavebných materiálov. Charakterizuje ich vysoká hmotnosť, nadmerné rozmery konštrukcií a vnútorných priestorov,
tepelnotechnické vlastnosti materiálov, ale hlavne požiadavka
na zachovanie historických a pamiatkových hodnôt budov.
Napriek disproporciám v konštrukčnej tvorbe historických
budov musíme pri obnove pôvodných konštrukcií hľadať vhodné a teoreticky zdôvodnené sanačné opatrenia, ktoré zabezpečia primeranú energetickú efektívnosť obnovenej historickej
budovy.
Využívanie podzemných priestorov pre účely spojené s budúcou prevádzkou historickej budovy je spojené so zmenou ich
pôvodného prevádzkového režimu určovaného technickým
stavom pôvodných konštrukcií. Hlavným problémom pri využívaní podzemných priestorov je nadmerná vlhkosť konštrukcií
spodnej stavby a obmedzené možnosti prirodzeného vetrania
týchto priestorov.
1. Postup prípravy obnovy historických budov
Priestorová vlhkosť a vlhkosť konštrukcií budov sú základné
problémy, ktoré spolu so statikou ovplyvňujú rozhodovanie
majiteľov (investorov) o spôsoboch a rozsahu rekonštrukcií
budov.
Navrhovanie spôsobov dodatočného znižovania vlhkosti sa
v podstate oddelilo od bežnej projektovej dokumentácie
a stalo sa samostatnou projektovo-stavebnou špecializáciou.
Riešenie zníženia vlhkosti v konštrukciách bez zistenia príčin
porúch a ich rešpektovania je vopred zmarenou investíciou.
16
Presakovanie vlhkosti do zapusteného obvodového muriva
Vlhkostný stav muriva v interiéri
korešponduje s vonkajším prostredím
2. Prehľad sanačných metód
Otázka voľby efektívnej sanačnej metódy je vzhľadom na ich
značný počet a vzájomné funkčné a technologické nesúrodosti veľmi zložitá. Účinnosť sanácie preto treba zaistiť vhodnou
kombináciou rôznych metód a opatrení. V súčasnosti sa používajú mnohé sanačné metódy, ktoré možno podľa fyzikálnych
princípov ich pôsobenia zhrnúť do štyroch skupín:
• vzduchové metódy zaisťujúce prirodzené prúdenie vzduchu a zväčšenie odparovacej plochy konštrukcie,
• mechanické metódy spôsobujúce prerušenie kapilárneho systému muriva vložením izolácie do vytvorenej škáry,
• injektáže, ktoré menia vlastnosti muriva zúžením kapilár
alebo vytvorením hydrofóbneho povrchu kapilár napúšťaním muriva izolačným roztokom,
• elektrofyzikálne metódy, ktoré pomocou rovnosmerného prúdu zamedzujú vzlínaniu vody z podzákladia.
Sanáciu vlhkého muriva možno z technologického a ekonomického hľadiska a so zreteľom na spoľahlivosť a životnosť
navrhovaného riešenia navrhnúť dvoma spôsobmi:
• ako neinvazívne riešenie s podmienenou účinnosťou
(zlepšiť systémy vetrania, aplikovať sanačné omietky
a pod.),
• ako invazívne – radikálne riešenie (mechanické a injektážne metódy).
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
3. Výber sanačnej metódy podmienený
pamiatkovou ochranou
Vzhľadom na to, že v problematike obnovy historických budov
je rad objektov pamiatkovo chránených, zvláštnym „mantinelom“ pri rozhodovaní je pamiatková ochrana stavieb, resp. stanovisko zástupcu pamiatkovej ochrany.
Na plochách muriva spodnej stavby bývajú často zachované
časti historických omietok. Podmienkou prípustnosti navrhovaných opatrení býva nevstupovať nijakým spôsobom do
týchto plôch. Pamiatkový úrad môže obmedziť alebo zakázať
akúkoľvek činnosť, smerujúcu k ohrozeniu pamiatky. Pri výbere sanačnej metódy (resp. ich kombinácií), je žiaduce vyberať
skryté a čo najmenej invazívne formy. To je často mnohokrát
náročnejšie oproti klasickým stavebným zásahom na budovách „nových“ – nie pamiatkovo chránených.
Úlohou projektanta je výber sanačných opatrení podmienený
čo najmenšou mierou stavebného zásahu do pôvodných konštrukcií budov, ktorý limituje pamiatková ochrana, ale zároveň
taký výber metód, ktoré svojím účinkom nespôsobia „prirýchle“
vysúšanie a následne drolenie sa omietok a konštrukcií, čím by
sa historická pamiatka znehodnotila (napr. podrezávanie a injektáže).
Ako najviac prípustné sanačné metódy z hľadiska pamiatkovej
ochrany sa preto javia vonkajšie vzduchové izolačné systémy.
Ďalšou zásadnou požiadavkou ochrany a obnovy nosných konštrukcií je prioritne použiť tradičné stavebné techniky a materiály,
ku ktorým vzduchové izolačné systémy nesporne patria. Použitie
súčasných technológií sa pripúšťa iba v nevyhnutných prípadoch
s prihliadnutím na ich overenosť špecializovanými oprávnenými
skúšobnými ústavmi (certifikácia) a preukázateľnými skúsenosťami z ich aplikácie pri obnove historických objektov.
vodnej pary v príslušných miestach, hlavne v dolnom vodorovnom kúte v mieste kontaktu odvlhčovanej steny a podlahy.
Realizáciou vzduchovej dutiny pri odvlhčovananej stene
dochádza z pravidla k výraznému ovplyvneniu teplotných
polí pod objektom. V prípade vzduchových dutín s nasávacími
otvormi v interiéri je tento vplyv (za cenu tepelných strát) pozitívny. Avšak u dutín s nasávacími otvormi v exteriéri je naopak
z pravidla výrazne negatívny.
Úlohou autora sanačného návrhu je v tomto prípade vyriešiť
tieto problémy napr. vložením tepelnej izolácie do dna dutiny
alebo i na malú časť vlhkej steny a s následným overením priebehu teplotných polí.
Vonkajšia teplota θe -15 °C
20 °C
Vnútorná teplota θi
Relatívna vlhkosť φe 84 %
50 %
Relatívna vlhkosť φi
Vnútorná povrchová teplota
v kritickom dolnom horizontálnom rohu θsi = 8,53 °C
Príklad priebehu teplôt obvodovej tehlovej steny so vzduchovou dutinou situovanou na vonkajšej strane obvodovej steny. Výstup programu AREA 2002
4.2 Podlahové vzduchové dutiny
V historických objektoch, kde vlhkosť spodnej stavby je spôsobená nefunkčnosťou alebo absenciou hydroizolácií, je vhodné
vlhkosť odvádzať pomocou podlahových vzduchových dutín.
4. Vzduchové izolačné systémy
4.1 Stenové vzduchové dutiny na vonkajšej strane
obvodových stien pod úrovňou terénu
Tvorba vzduchových dutín na vonkajšej strane obvodových
stien pod úrovňou terénu je z hľadiska pamiatkovej ochrany
vyhovujúca, pokiaľ realizáciu umožňuje pôdorysný tvar objektu
a okolitá zástavba. Nedochádza k zásahom do stratigrafie úprav
povrchov (vrstvy omietok, stierok, náterov a pod). „Omietková
kultúra“ zostáva zachovaná, na druhej strane je však potrebné
vysporiadať sa s inými problémami technického charakteru
s nadväznosťou na kvalitu vnútorného prostredia.
Zastropenie vzduchovej medzery sa vyhotoví pomocou vodorovnej nosnej konštrukcie, ktorá môže byť tvorená napríklad
železobetónovými stropnými doskami, drevenými trámami
a doskami alebo rôznymi typmi tvaroviek určených pre tento
účel. V prípade historických objektov a objektov, ktoré sú na
zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky tento spôsob vhodný je, pričom pôsob zastropenia musí rešpektovať prípadný pamiatkový charakter objektu. Podmienkou prípustnosti navrhovaných opatrení nie je potreba ochrany zachovanej
podlahovej konštrukcie.
Vytváranie podlahových vzduchových dutín pomocou tvaroviek IGLU
Vzduchová dutina – otvorený systém
(anglický dvorček)
Vzduchová dutina – zakrytý
systém
V prípade návrhu stenových vzduchových dutín budú zrejme
v mnohých prípadoch hodnoty teplotných faktorov, resp. povrchové teploty nevyhovujúce, čo má za následok kondenzáciu
www.tzbportal.sk
4.3 Prepojenie stenových a podlahových
vzduchových dutín
Najefektívnejším spôsobom odstraňovania vlhkosti pomocou
prúdenia vzduchu je prepojenie stenových a podlahových
vzduchových dutín. Vybudovaním vzduchovej vane po obvode
stavby v teréne vznikne „priehrada“ proti vtekajúcej vode, ktorá
17
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
bude odvedená drenážou, čím sa oddelí zdroj vlhkosti od konštrukcie a vznikne priestor pre pomalé postupné odparovanie
vlhkosti z muriva.
Nutnou podmienkou pre správne a účinné fungovanie systému je zabezpečenie prúdenia vzduchu v dutinách pomocou
správneho návrhu nádychových a výdychových otvorov.
4.4 Použitie profilovaných fólii
Exaktný výpočet prúdenia vzduchu v medzere tvorenej profilovanou fóliou nie je zatiaľ formulovaný. Aby bolo možné robiť
objektívny výpočet prúdenia vzduchu vo vzduchových medzerách, ktoré sú tvorené profilovanými fóliami. Zaistením prúdenia vzduchu v prípade veľkej výšky odvlhčovanej konštrukcie
(teda veľkej dĺžky fólie) a malej výšky nopov (teda malej hrúbky
dutiny) bude zrejme problematické. Nutnou podmienkou pre
zaistenie prúdenia vzduchu je existencia nasávacích a vydychových otvorov.
vých miestnostiach. Takto zadefinované kritérium presnejšie
zohľadňuje účinnosť dodatočného zateplenia plných konštrukcií, a to nielen obvodových, ale aj vnútorných deliacich konštrukcií medzi temperovanými a netemperovanými prevádzkovými priestormi budovy.
Súčasne objektívnejšie hodnotí skutočnú potrebu energie na
zabezpečenie tepelnej pohody trvalo obývaných aj občasne
prevádzkovaných priestorov – bez ohľadu na druh konštrukcie
obvodového plášťa, spôsob zatepľovania konštrukcií a na podiel
prevádzkovaných a neprevádzkovaných vnútorných priestorov
– tým, že potreba energie sa neporovnáva s celkovým obostavaným objemom budovy, ale len s objemom prevádzkovaných
vnútorných priestorov, kde sa energia spotrebováva.
Uvedený metodický postup však nevylučuje možnosť porovnávania energetickej efektívnosti obnovy historickej budovy podľa kritérií a hodnotenia mernej potreby tepla, podľa
obostavaného objemu a mernej plochy budovy, v súlade s STN
73 0540-2, čl. 7, pri historických budovách s objemovými parametrami porovnateľnými s novšími budovami.
6. Záver
Súhrne sa dá konštatovať, že profesionálny odvlhčovací návrh
rieši nielen zníženie vlhkosti muriva, ale tiež ochranu pamiatky
a vytvorenie podmienok pre prácu ďalších odborníkov (napr.
reštaurátorov), v neposlednom prípade však budúce plnohodnotné využívanie budovy s rôznym charakterom užívateľského
režimu.
Prevetrávaná podlaha napojená
vzduchovú dutinu na vonkajšej
strane steny
Prevetrávaná podlaha napojená na
profilovanú fóliu na vonkajšej strane
steny
Voľba vhodnej odvlhčovacej úpravy je veľmi často ovplyvnená názormi stavebníka. Prípady, kedy nedoporučujú tú ktorú
úpravu, pretože im je nesympatická alebo počuli, že nefunguje
a pod. sú časté. Autor návrhu musí vedieť zdôvodniť svoje riešenie podmienkami budúceho užívateľského komfortu a pritom
rešpektovať, podľa možností, podmienky stavebníka a zástupcu pamiatkovej ochrany.
5. Metodika hodnotenia energetickej efektívnosti
Pri historických budovách musíme rešpektovať pôvodnú architektonicko-dispozičnú koncepciu a tradičné riešenie konštrukcií so zvýšenými nárokmi na spotrebu energie v procese prevádzkovania.
Recenzoval:
Ing. Michal Perečinský, PhD.
Stavebná fakulta TU v Košiciach, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice
tel.: 055/602 4265, e-mail: [email protected]
Musíme zohľadniť skutočnosť, že pri veľkých priestoroch s tradičnými konštrukciami a materiálmi sa spravidla nedajú vždy
dosiahnuť limitné kritériá potreby energie na vykurovanie.
Preto pri rekonštrukcii alebo obnove historických budov musíme diferencovane posudzovať nesplnenie kritérií hodnotenia
energetických požiadaviek na budovy [STN 73 0540-2, čl. 7].
Zdôvodnenie musí odrážať architektonicko-dispozičné a konštrukčno-technologické riešenie, technický stav konštrukcií aj
budúci užívateľský režim historickej budovy.
Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci operačného
programu Výskum a vývoj pre projekt: Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov
energií, s kódom ITMS: 26220220064, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Vyhodnotenie energetickej efektívnosti obnovy historickej
budovy a účinnosť navrhnutých sanačných opatrení, môžeme
na základe porovnania hodnôt ročnej energetickej potreby
budovy v pôvodnom stave – Qr,p [kWh.m-3.rok-1] a ročnej energetickej potreby budovy po obnove – Qr,o [kWh.m-3.rok-1]:
ΔQr = (Qr,p – Qr,o) [kWh.m-3.rok-1]
Kladná hodnota ročnej energetickej potreby budovy po obnove – ΔQr [kWh.m-3.rok-1] vyjadruje, koľko sa ušetrí energie za
rok na jeden meter kubický objemu vnútorných priestorov (na
vykurovanie, vetranie a chladenie), v obytných aj prevádzko-
18
Literatúra
[1] Smutný, M. a kol.: Energetická efektívnosť obnovy historických budov. Bratislava: Eurostav, 2005. ISBN: 80-969024-8-2
[2] Burgetová, E.: Stavebnícka ročenka 2010. Článok: Prieskumy
a diagnostika stavieb so zvýšenou vlhkosťou. Bratislava:
Jaga, 2009. ISBN: 978-80-8076-076-2
[3] Krajský pamiatkový úrad Košice: Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie: Mestská pamiatková rezervácia v Košiciach.
Košice: 2005
[4] Balík, M.: Strechy fasády izolace, Ročník 16 – 5/2010. Článok:
Kombinace úprav pri vysušování zdiva z hlediska památkové
ochrany.
[5] Balík, M. a kol.: Odvlhčování staveb: 2., přepracované vydání.
Praha: Grada, 2008. ISBN: 978-80-247-2693-9
[6] Balík, M.: Vysušování zdiva v příkladech. Praha: Grada, 2010.
ISBN: 978-80-247-3045-5
http://spravcovstvo.eu/
Baumit Star
Zatepľovacie
systémy
Baumit – kompetentný partner pre zatepľovanie bytových domov
Obnova bytového fondu potrebuje expertov. Vďaka kompetencii a dlhoročným skúsenostiam
v oblasti obnovy bytových domov je Baumit expertom na termickú sanáciu panelových domov.
Okrem technicky dokonalých a inovatívnych zatepľovacích systémov ponúka Baumit investorom
komplexné profesionálne riešenia. Baumit vám pomôže pri plánovaní, financovaní a úspešnej realizácii
vašich projektov zatepľovania. Partnerské realizačné firmy sú zárukou hladkého priebehu vášho projektu.
So zatepľovacími systémami Baumit môžete ušetriť až 50 % nákladov na vykurovanie a prispieť
k výraznému zníženiu emisií CO2, čím chránite životné prostredie. Zatepľovacie systémy Baumit
vám ponúkajú slobodný výber aj pri rozhodovaní o vonkajšom vzhľade vašej fasády.
Vyberte si z 200 farebných odtieňov kolekcie Baumit Colours of more emotion.
So zatepľovacím systémom Baumit Star idete na istotu. V tomto perfektne zosúladenom
systéme je obsiahnuté komplexné know-how zatepľovania.
Baumit Star – spoľahlivosť na najvyššej úrovni!
Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 041/507 66 51
Myšlienky s budúcnosťou.
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
CHYBY PRI NÁVRHU A REALIZÁCII
ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV
Zateplenie bytového domu je dnes už všeobecne prijímané ako základný, nevyhnutný a veľmi prospešný
krok k vylepšeniu finančnej a energetickej bilancie bytového domu. Tisícky kvalitne zateplených bytových
domov preukázali, že zateplenie je naozaj užitočné. Napriek dlhoročnej osvete, o ktorú sa spoločnosť
Baumit pravidelne stará, sa, žiaľ, ešte stále pri zateplení objavujú chyby.
Chyby môžu vznikať v rozličných úrovniach procesu zatepľovania, príčina je však jediná – ľudský faktor. Prejavuje sa nedôslednosťou a nedostatočnými vedomosťami o zatepľovaní. Pri
dôslednom dodržiavaní technologických postupov je riziko
vzniku chýb eliminované do maximálnej miery. Na čo treba pri
zatepľovaní dohliadať, aby chyby nevznikali?
Chyba v návrhu je chybou celého zateplenia!
Návrh zateplenia je prípravnou fázou celého ďalšieho postupu. Pri chybách v návrhu s najvyššou pravdepodobnosťou celý
výsledok nebude v poriadku.
nou náhradou v zatepľovacom systéme. Vedie k zníženiu mechanickej odolnosti celého systému a aj k objemovým zmenám
systému. Výsledkom je vznik trhlín vo výstužnej vrstve i v povrchovej úprave.
Ďalšou systémovou a veľmi riskantnou chybou je aj používanie
nevhodných lepidiel. Systémové lepiace stierky majú špecifické vlastnosti ako sú vysoká priľnavosť a dostatočná pružnosť.
Rozličné lacné náhrady, ako napríklad lacné lepidlá určené na
lepenie obkladov a dlažieb, nemôžu zodpovedať kritériám pre
použitie v rámci kontaktných zatepľovacích systémov. Následky
Všeobecná chyba pri návrhu zateplenia sa týka názoru, že hrúbka izolačnej dosky 5 cm sa považuje za postačujúcu. Paušálne,
teda hrubým odhadom, stanovená hrúbka izolantu síce občas
môže viesť k správnemu výsledku, ale je to len náhodný a zriedkavý prípad. Každý návrh systému a hrúbky izolantu má byť
podložený tepelnotechnickým výpočtom, ktorý uvažuje s už
existujúcou skladbou obvodového plášťa a s konkrétnymi podmienkami pôsobenia. Vulgárny ekonomický prístup, podľa ktorého úspornejšie zateplíme s tenším izolantom, na tomto mieste
naozaj nemá čo hľadať.
Iná, špeciálnejšia chyba súvisí so zatepľovaním zavlhnutého
muriva. Polystyrén je vynikajúci tepelný izolant, ktorý je však
určený na suché murivo. Vyznačuje sa pomerne vysokým difúznym odporom a jeho použitie na murivo s vyššou vlhkosťou
môže viesť k vzniku viacerých nedostatkov. V takomto prípade
je potrebné voliť paropriepustné systémy s nízkym difúznym
odporom, ktoré umožňujú plynulý prechod vlhkosti smerom do
exteriéru. Sú to systém Baumit open, a prípadne – ale s obmedzením – aj minerálne zatepľovacie systémy.
SPRÁVNE
ÚPLNE ZLE
Pri návrhu zateplenia je potrebné obrátiť sa na špecializované firmy, ktoré v rámci poradenstva poskytujú aj službu návrhu optimálneho spôsobu zateplenia s následným posúdením navrhnutej skladby konštrukcie na difúziu a kondenzáciu vodných pár.
Službu tepelnotechnického prepočtu svojim zákazníkom bezplatne poskytuje v rámci svojho servisu aj spoločnosť Baumit.
Z nesúrodých komponentov systém nevznikne!
Aj pri správnom návrhu môžu vznikať chyby pri realizácii. Prvá
z nich sa objavuje už v nákupe materiálu. Investor, napríklad
v snahe ušetriť, zostaví skladbu zateplenia z nesúrodých, často aj
na zatepľovanie nevhodných, materiálov. Vo väčšine prípadov to
vedie k vzniku porúch v systéme. Niektorí investori experimentujú aj tak, že pomiešajú v skladbe zatepľovacieho systému komponenty od rôznych výrobcov.
Podstatnou súčasťou kontaktného zatepľovacieho systému sú
izolačné dosky. Majú presne určenú objemovú hmotnosť a sú
vyrobené zo stabilizovaného polystyrénu. Použitie dosiek, ktoré
nenapĺňajú tieto charakteristiky, je nevhodnou a veľmi riskant-
20
SPRÁVNE
ÚPLNE ZLE
Búrka v júli 2009 strhla z bytového domu v Pezinku zateplenie. Už zbežný
pohľad na poškodenú fasádu poukazuje na elementárne chyby v zateplení.
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
pre stavebníka môžu byť katastrofálne – dosky sa postupne
môžu uvoľniť od podkladu a celý systém sa tak znehodnotí.
Izolačné dosky sú, okrem lepiacej stierky, prichytávané aj pomocou mechanického kotvenia. Tu je častou chybou jednak nepostačujúca dĺžka kotvenia, jednak používanie lacných nekvalitných náhražkových hmoždiniek, ktoré sa pri aplikácii ľahko
lámu a ich použitie často vedie, okrem iného, aj k nedostatkom
v samotnom kotvení. Týmto nepríjemnostiam sa dá predísť práve používaním hmoždiniek odporúčaných výrobcom zatepľovacieho systému. Okrem druhu hmoždinky a minimálnej kotevnej dĺžky statik obyčajne predpisuje tiež počet a rozmiestnenie
hmoždiniek.
Fasáda je neustále vystavená vplyvom teplotných zmien a kontaktné zatepľovacie systémy riešia aj tento problém. Eliminácia
napätí od teplotných zmien v povrchovej úprave je primárnou
funkciou výstužnej vrstvy. Tá pozostáva zo stierkovacej hmoty,
do ktorej je vtláčaná sklotextilná mriežka. Obe musia spĺňať
parametre, ktoré okrem zabezpečenia primárnej funkcie ochránia fasádu aj pred mechanickým poškodením. Sklotextilná
mriežka musí byť dimenzovaná do chemického prostredia
lepiacej stierky. Použitie nesystémových komponentov tu
vedie k oslabeniu výstužnej vrstvy a následne k vzniku prasklín
a k nárastu rizika povrchového poškodenia zateplenej fasády.
Ako povrchová úprava kontaktných zatepľovacích systémov
sa používajú tenkovrstvové ušľachtilé omietky. Vyrábajú sa
v rôznych bázach (akrylátové, silikátové, silikónové, minerálne),
v rôznych štruktúrach, zrnitostiach a v rôznej farebnosti. Pri voľbe konkrétneho materiálu je potrebné rešepektovať jeho charakteristické vlastnosti a podmienky, v ktorých má byť omietka
použitá.
Záruka má prekročiť dobu návratnosti!
Zateplenie domu je kapitálovou investíciou, ktorá má viesť
k zlepšeniu finančnej i energetickej bilancie obytného domu.
Súčasťou takejto investície je nesporne aj záruka. Baumit
poskytuje na svoje zatepľovacie systémy záruku, ktorá zvyčajne
prekračuje dobu návratnosti investície. V prípade vzniku poruchy na zatepľovacom systéme, ktorý bol vyskladaný od rôznych výrobcov, stavebníkovi zvyčajne vzniknú veľké problémy
pri snahe reklamovať vzniknuté nedostatky. Záruka v takomto
prípade totiž obyčajne nepresahuje zákonom garantovanú
záručnú dobu 24 mesiacov. Pri očakávanej dlhodobo spoľahlivej funkčnosti zatepľovacieho systému je preto rozumné rozhodnúť sa pre osvedčené systémy s overenou materiálovou
skladbou, certifikované nezávislou skúšobňou a samozrejme
platným Európskym technickým osvedčením.
Zatepľovacie systémy Baumit sú, vďaka overenej a tradične
ústretovej logistike, bežne dostupné ako kompletný systém
a nie je potrebné nahrádzať ich inými materiálmi.
Okrem chýb, ktoré vznikajú miešaním nesystémových komponentov, sa treba venovať aj chybám, ktoré vznikajú ako dôsledok
ľudského faktora – čiže chyby pri fyzickej realizácii zatepľovacieho systému. Chyby teda môžu vznikať v priebehu celého procesu zatepľovania. Ich vzniku sa však dá predchádzať.
Zateplenie domu je kapitálová investícia, ktorá má byť
návratná v dohľadnom čase. Aby skutočne návratná bola,
musí investor zabezpečiť päť nevyhnutných krokov:
1
2
zaručiť kvalifikovaný návrh: osobná návšteva technického poradcu priamo na stavbe, kvalifikované poradenstvo, návrh optimálneho spôsobu zateplenia
skontrolovať certifikát a referencie: preukázanie certifikátu na vybraný zatepľovací systém a poskytnutie katalógu referenčných stavieb
3
posúdiť logistiku: pružnosť a operatívnosť v dodávkach
objednaných materiálov
4
zabezpečiť spoľahlivú realizáciu: zabezpečenie spoľahlivej realizačnej firmy zaškolenej na prácu s vybraným
zatepľovacím systémom
5
zaručiť výsledok: záruka na zatepľovacie systémy má
byť dostatočne dlhá
Samozrejme, ani pri vykonaní týchto krokov nie je možné v celom priebehu realizácie eliminovať negatívne pôsobenie ľudského faktora, preto by mal byť celý proces sprevádzaný dôslednou
kontrolou vykonávaných prác.
Zatepľovacie systémy Baumit
Energeticky pasívny dom v Pustých Úľanoch (projektanti Beáta Štefancová
a Roman Štefanec) je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom Baumit
Star, vďaka čomu získal vynikajúce tepelnotechnické vlastnosti.
www.tzbportal.sk
Úspora a pohoda: Baumit OPEN
Cieľom zateplenia nemusia byť len ekonomické a estetické, ďalším z dobrých cieľov je aj pohoda a príjemná klíma v interiéri.
Niektoré interiéry, vykúrené napríklad aj na 23 °C, môžu vplyvom
nevhodnej vlhkosti, a veľkého rozdielu medzi teplotou vzduchu
a povrchu stien, pôsobiť chladne. Tepelná pohoda vyžaduje vlh-
21
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
kosť vnútorného vzduchu 40 až 60 %, a rozdiel medzi teplotou
vzduchu a povrchu steny nižší ako 4 °C. Vtedy je vhodné použiť
zatepľovací systém Baumit OPEN®.
Úspora a pohodlie: Baumit Nanopor
Úspora a kvalita: Baumit STAR
Aj v prípadoch, kedy nie je nevyhnutné použiť zatepľovací
paropriepustný kontaktný zatepľovací systém, netreba opúšťať najvyššiu kvalitu. Treba sa zamerať na špičkový zatepľovací
systém Baumit STAR s dlhou životnosťou, ktorý je založený na
najnovších a kvalitných technológiách a materiáloch. Ak nie je
potrebné použiť Baumit Nanopor omietku, je po ruke Baumit
silikónová či silikátová omietka.
Pri použití kvalitného zatepľovacieho systému je vhodné pristúpiť k najmodernejšej povrchovej úprave. Tú poskytuje Baumit
Nanopor omietka, vyrobená na základe nanotechnológií. Má
„nanoporéznu“ štruktúru, je teda mikroskopicky hladká, nanopóry sú príliš malé na to, aby sa na ich povrchu dokázali usadiť
čiastočky nečistôt. Fasáda tak zostáva prirodzene čistá a krásna a
dokáže znečisťovaniu odolávať.
Kontaktné zatepľovacie systémy Baumit sa primárne podieľajú
na zlepšení tepelnej bilancie budovy, a prispievajú aj k ďalším
pozitívnym javom – zlepšujú vnútornú klímu, zabezpečujú podstatne dlhšiu periódu opravy fasády a v neposlednom rade prispievajú k estetickému pôsobeniu domu v jeho prostredí. Vždy
vedú k spokojnosti investora, ktorý sa rozhodol pre zateplenie
kontaktným zatepľovacím systémom Baumit.
Úspora a úspora: Baumit PRO
Pri zatepľovaní objektov, napríklad v prípadoch, kedy vzhľadom na rozmanité záujmy majiteľov nie je možne použiť predchádzajúce systémy, sú po ruke ekonomicky výhodné riešenia.
Riešenie Baumit PRO je ekonomicky výhodné kvalitnou materiálovou bázou a obrovským množstvom produkcie. Pri povrchovej úprave fasády, na ktorú počasie vplýva najviac, sa treba
zamerať na osvedčené a kvalitné Baumit silikónové a silikátové
omietky.
22
Myšlienky s budúcnosťou.
http://spravcovstvo.eu/
Lepší úrok. Lepšie bývanie.
zvýhodnená
úroková
sadzba
Optim úvery na bývanie
50 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru
úroková sadzba znížená až o 1 % ročne
možnosť splatenia iných úverov
Banka pre život
www.dexia.sk, Dexia Linka 0850 700 007
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
16. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2011
Na začiatku mesiaca mája, v dňoch 5.–6.5.2011 sa na Štrbskom Plese v hoteli PATRIA vo Vysokých
Tatrách konal už 16. ročník medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov s podtitulom Aktuálne
tepelnotechnické požiadavky a trendy. Konferencia prebehla v období úprav právnych a technických
predpisov súvisiacich s energetickým hospodárením budov a implementácia novej európskej smernice
2010/31/EU o energetickej hospodárnosti budov.
Pozornosť diskutujúcich sa sústredila predovšetkým na zabezpečenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií,
na teoretické problémy súvisiace s uplatňovaním výpočtových
metód. Boli predvedené aj príklady výstavby nových a obnovy
existujúcich budov najmä v úrovni nízkoenergetických budov
a možností ďalšieho znižovania potreby a spotreby energie.
Hoci bola konferencia určená prevažne pracovníkom výskumu,
vývoja a vysokých škôl, nechýbala ani odborná verejnosť, projektanti, realizátori stavieb, energetici, priami účastníci procesu výstavby, správcovia bytových domov a bytových družstiev
a spoločenstiev vlastníkov bytov, súdni znalci a odborne spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu budov.
prepracované znenie vydala Európska komisia v decembri roku
2010 Mandát M/480 EN pre CEN na vypracovanie a prispôsobenie noriem pre výpočet integrovanej energetickej hospodárnosti a podporu energetickej efektívnosti. Činnosť v oblasti
tepelnej ochrany budov nie je teda len obyčajnou deklaráciou
zaradenia budovy do energetickej triedy, súvisí tiež s dimenzovaním stavebných konštrukcií, s účinnosťou všetkých stavebných konštrukcií a zabudovaných materiálov vo vzájomnej
interakcii, so zohľadnením klimatických podmienok a podmie-
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., odborný garant konferencie sa
vo svojom úvodnom prejave krátko zmienila o histórii konferencie a o ďalšom vývoji českej a slovenskej revízie noriem, ktorá
sa od roku 1993 uskutočňujú samostatne, nie však odlišne, ale v
rámci jednotného systému výpočtových metód, ktoré sú dané
európskymi normami súvisiacimi so smernicou č 2002/91/ES.
Spoločne sa tak rieši povinnosť implementácie prepracovaného znenia smernice 2010/31/EU o energetickej hospodárnosti
budov. Ustanovujú sa ďalšie požiadavky na znižovanie a skutočnú spotrebu energie pri užívaní budov. V nadväznosti na
nok v používanom vnútornom prostredí tak, aby bola zabezpečená nízka spotreba tepla a podmienky tepelnej pohody. Je
skutočnou výzvou nezodpovedný prístup vo využívaní poznania danej vednej disciplíny a ich aplikácie v navrhovaní budov
a potvrdzovaní jej princípov v reálnych podmienkach užívania
budov.
Prednášky a príspevky na konferencii boli prezentované v 5
zaujímavých tematických okruhoch:
1. Právne a technické predpisy súvisiace s požiadavkami na
tepelnú ochranu a energetickú hospodárnosť budov
24
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Záverečné hodnotenie konferencie prebehlo za účasti organizátora a priamych účastníkov konferencie. Ocenili úsilie všetkých
prednášajúcich a vyjadrili potešenie, že mladá generácia berie
úspory ako samozrejmosť a je pripravená hľadať detaily a čiastkové vylepšenia.
2. Nové stavebné materiály a konštrukcie na zlepšenie
tepelnej ochrany budov
3. Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov –
výpočtové metódy
4. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, spotreba energie, hygienické problémy – meracie
metódy
5. Nízkoenergetické a pasívne budovy – príklady technických riešení
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
KONFERENCIA CASSOTHERM 3
V nádhernom slnkom zaliatom prostredí Vysokých Tatier, v hoteli Kolowrat**** v Tatranskej Javorine
v dňoch 25.–27. mája uskutočnila spoločnosť Elsewa, spol. s r.o. konferenciu CASSOTHERM 3 a úspešne
tak nadviazala na predchádzajúci druhý ročník.
V minulosti bola táto adresa prístupná len pre prominentných
hostí z najvyšších vládnych kruhov. Vznešená minulosť a honosná súčasnosť, tak na takomto mieste pod záštitou Ministra hospodárstva SR sa konal tretí ročník konferencie.
Podujatie mapovalo oblasť legislatívy slovenskej a českej
republiky ktorú zastúpili Ing. Novák (MH SR) a Ing. Pokorný
(Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), možnosti úspor energie a jej využitie aj v automobilovom priemysle, redukcie emisií
CO2, a to najmä v spojitosti s využitím obnoviteľných zdrojov
tepla, tak trochu netradičných.
Spoluorganizátormi vydareného eventu boli Stavebná a Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Centrum výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných
sústav; Košický samosprávny kraj v spolupráci s Technickou
univerzitou Košice a VSE, a.s. Exkluzívnymi mediálnymi partnermi boli TZB portál SK a TZB info portál CZ, vydavateľstvo
VOČ Slovakia s.r.o., odborné časopisy: Plynár – Vodár – Kúrenár
+ Klimatizácia a Správca bytových domov.
Konferencia zaujala účastníkov štyrmi blokmi, v ktorých
odznelo 23 vysoko odborných, aktuálnych a profesionálnych
príspevkov. V jednom z blokov v rámci Worshopu: na ktorom
predstavili projekt „Knowbridge“, kde prezentovali príležitosť
www.tzbportal.sk
pre zapojenie výskumu a firiem do aktivít cezhraničného klastra
obnoviteľných zdrojov energie“.
Diskusia prebiehajúca počas vyhradeného času bola často búrlivá, no predovšetkým veľmi podnetná a preniesla sa aj do neformálnych stretnutí v rámci recepcie. Účastníci odchádzali s krásnymi spomienkami a v presvedčení, že sa o rok opäť stretnú.
Zdroj Elsewa,s.r.o.
25
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
AKO NA HYPOTÉKU?
Vlastné bývanie je snom mnohých mladých rodín. Jednou z možností, ako sa tento sen môže stať
skutočnosťou, je financovanie nového bývania prostredníctvom úveru na bývanie. Správnu nehnuteľnosť
pre váš domov a správny úver treba vyberať a hľadať pozorne. Úver, ktorým budete financovať vaše
bývanie, je dlhodobým záväzkom a mal by zodpovedať nielen vašim súčasným požiadavkám, ale mal by
vám ponúkať flexibilitu a možnosť reagovať na vaše meniace sa životné situácie.
O tom aký je postup pri vybavovaní hypotéky, aké doklady sú
potrebné, s akými poplatkami musíme počítať ale aj o ďalších užitočných informáciách, sme sa zhovárali s Andreou Chadimovou,
vedúcou oddelenia riadenia produktov a cenotvorby Dexia banky Slovensko.
metom kúpy. Ďalšou možnosťou je úver zabezpečiť nehnuteľnosťou, ktorá je vo vlastníctve tretej osoby, samozrejme, ak s tým
vlastník súhlasí.
Musím mať našetrené vlastné peniaze, alebo môžem financovať celú kúpu iba z úveru?
Z pohľadu banky je vždy lepšie, keď klient má určitú sumu nasporenú, ideálne je okolo 20 % z hodnoty nehnuteľnosti. Takýchto
klientov banka odmeňuje aj nižšou úrokovou sadzbou úveru.
Stále je však možnosť financovať plnú sumu hodnoty nehnuteľnosti, zohľadňuje sa však klientova bonita ako aj bonita zakladanej nehnuteľnosti.
Čo je to bonita?
Banka hodnotí schopnosť klienta splácať úver, čo vyjadruje
klientovu bonitu. Takisto sa hodnotí nehnuteľnosť, ktorou klient
ručí za poskytnutý úver.
Okrem kúpy bytu plánujem aj jeho rekonštrukciu a kúpu
nábytku, môžem na ich financovanie použiť prostriedky
z úveru?
S vybranými typmi úverov na bývanie, napr. Optim úver na bývanie, môžete využiť časť prostriedkov aj na kúpu nábytku prípadne iných doplnkov, pretože dokladovanie účelu sa týka iba 60 %
poskytnutého úveru.
Rozhodol som sa pre úver so splatnosťou 25 rokov, môžem
si počas splácania upraviť parametre úveru tak, aby mi viac
vyhovovali?
Pravdaže, pri úvere na bývanie si môžete znížiť splátky a znížiť
tak zaťaženie rodinného rozpočtu, napr. v čase, keď sa vám narodí dieťa. Splátky si môžete aj zvýšiť a skrátiť tak splatnosť úveru.
Takisto môžete využiť možnosť splatiť každý rok až do 20 % z istiny bez poplatku a znížiť si tak sumu úveru.
Čo by som mal zvážiť pred tým, ako sa rozhodnem pre kúpu
nehnuteľnosti a požiadam v banke o hypotéku?
Každý záujemca o úver by si mal najprv zvážiť, aký je jeho príjem, aké sú jeho výdavky a akú výšku splátky by dokázal mesačne splácať. Práve maximálna únosná výška splátky môže klientovi pomôcť pri rozhodovaní, koľko je schopný zaplatiť za svoje
budúce bývanie.
Ako si vyberiem správnu splatnosť úveru?
Splatnosť úveru ovplyvňuje maximálna výška splátky, ktorú
dokáže klient splácať. Platí pravidlo, že pri dlhšej splatnosti je
preplatenie celkovej sumy úveru vyššie ako pri kratších splatnostiach. Na druhej strane však dlhšia splatnosť úveru umožňuje
klientovi nastaviť splátku na prijateľnú úroveň bez príliš veľkého
zaťaženia jeho rodinného rozpočtu.
Poskytnete mi hypoúver, ak nevlastním žiadnu nehnuteľnosť, ktorou by som mohol úver zabezpečiť?
Úver je možné zabezpečiť aj nehnuteľnosťou, ktorá bude pred-
26
Môžem si niekde skontrolovať, koľko som už splatil a akú
mam aktuálnu úrokovú sadzbu?
Neustály prehľad o vašom úvere môžete mať prostredníctvom
služby internetového bankovníctva e-Banky. Nájdete tam prehľad o výške aktuálnej úrokovej sadzby, koľko ešte zostáva na
splatenie, ale aj informáciu, či ste uhradili splátky načas.
Pri výbere úveru mi ponúkali možnosť fixovať si úrokovú
sadzbu? Čo to znamená a aké sú moje výhody?
Fixovanie úrokovej sadzby znamená, že vaša úroková sadzba sa
počas dohodnutej doby nebude meniť a teda ani výška vašej
mesačnej splátky sa nezmení. Výberom fixácie úrokovej sadzby
na dlhšie obdobie si zabezpečíte istotu pre váš rodinný rozpočet. Viete, že vás neprekvapí zvýšenie splátky. Na druhej strane
dlhšie fixácie zohľadňujú aj riziko pohybov úrokových sadzieb,
s ktorými sa musí banka vysporiadať počas obdobia fixácie.
Existuje spôsob ako si znížiť mesačnú splátku?
Svoje mesačné splátky si môžete znížiť napríklad prefinancovahttp://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
ním svojho starého úveru resp. viacerých úverov novým úverom
s výhodnejšou úrokovou sadzbou.
Aké doklady musím banke pri žiadosti o hypotéku predložiť?
Banky k žiadosti o hypotéku a k schváleniu hypotéky štandardne požadujú občiansky preukaz. K zakladanej nehnuteľnosti
potrebujete aj znalecký posudok. Ocenenie nehnuteľnosti môže
vykonať znalec ale aj samotná banka.
Aký je postup pri vybavovaní hypotéky?
Prvým krokom pri žiadaní o úver je návšteva najbližšej pobočky
banky. V ktorejkoľvek pobočke Dexia banky sú vám k dispozícii
kvalifikovaní zamestnanci, ktorí vám ochotne a zrozumiteľne
vysvetlia možnosti financovania vašich potrieb v oblasti býva-
Len pár krokov od vlastného bývania
Cesta k vlastnému bývaniu nie je zložitá. Prinášame vám stručný prehľad krokov od podania žiadosti o úver až po získanie
kľúčov od vlastnej nehnuteľnosti.
1. krok – Získanie základných informácií
Základné informácie získate:
• prostredníctvom internetovej stránky banky
• z letákov, plagátov, billboardov
• v pobočke, kde vám poskytnú podrobné informácie,
vypracujú predbežný skóring, z ktorého sa dozviete výšku úrokovej sadzby, či výšku splátky
• zároveň budete oboznámený o dokumentoch, ktoré je
potrebné priniesť
2. krok – Žiadosť o úver a kompletizácia dokladov potrebných k schváleniu úveru
• ak sa rozhodnete požiadať o úver, podpíšete žiadosť
o úver (ak žiadate so spoludlžníkom, je potrebné, aby ste
žiadosť podpísali obaja)
• zároveň predložíte potrebné dokumenty
3. krok – Schvaľovanie úveru a podpísanie úverových
zmlúv
• každá žiadosť o úver prechádza schvaľovacím procesom,
ktorého výsledkom je schválenie alebo neschválenie
úveru
• klient je o výsledku schvaľovania ihneď informovaný
pobočkou
• ak je úver schválený, môžete podpísať pripravené úverové zmluvy (zmluvy musia byť podpísané všetkými žiadateľmi, ktorí podpísali aj žiadosť o úver)
4. krok – Čerpanie úveru
Pred čerpaním je potrebné splniť nasledujúce podmienky:
• splniť podmienky k čerpaniu úveru, ktoré sú uvedené
v úverovej zmluve
• doručiť dokumenty na katastrálny úrad: (Návrh na vklad
záložného práva, Záložné zmluvy)
• poistiť nehnuteľnosť (povinná podmienka)
Po splnení týchto podmienok už môžete čerpať schválený
úver.
5. krok – Splácanie úveru
• úver splácate pravidelnými mesačnými splátkami
• v priebehu splácania môžete banku požiadať o rôzne
zmeny (napr. predĺžiť/skrátiť dobu splatnosti úveru, navýšiť úver, zaplatiť mimoriadnu splátku úveru, požiadať
o odklad splátok a podobne)
Vo všetkých uvedených prípadoch je potrebné, aby ste s bankou komunikovali.
www.tzbportal.sk
Náš TIP – ako si znížiť výšku mesačnej splátky
V súčasnosti je refinancovanie úveru alebo viacerých úverov
cestou ako sa zbaviť nevýhodného úveru a znížiť si tak výšku mesačnej splátky. Môžete si zlúčiť viaceré splátky do jednej výhodnejšej alebo skrátiť dobu splácania úveru, čím sa
v konečnom dôsledku znížia celkové náklady na úver. Banky
sa čoraz viac zameriavajú na klientov, ktorí majú o refinancovanie úveru záujem. Ak k tomu pripočítame, že úrokové
sadzby sú na najnižšej úrovni a predpokladá sa ich opätovný
rast, môžeme skonštatovať, že teraz je čas na refinancovanie
úverov. Je dôležité vedieť základné informácie o svojom úvere
ako koniec fixácie úrokovej sadzby, výšku nesplatenej istiny,
či aktuálnu úrokovú sadzbu. Vo svojej banke sa včas informujte o výške úrokovej sadzby na ďalšie obdobie a porovnajte
ju s ponukou iných bánk. Mali by ste poznať všetky náklady,
ktoré sú spojené s vybavením nového úveru ako poplatok za
poskytnutie nového úveru, poplatok za predčasné splatenie
úveru, či poplatky na katastri. Ak sú úspory z nového úveru
vyššie ako náklady spojené s vyplatením starého úveru a vybavením úveru nového je pre vás výhodné úver refinancovať.
nia. Informácie získate aj prostredníctvom emailu. V prípade
záujmu o hypotekárny úver podpíšete žiadosť o úver a predložíte potrebné doklady. Po odovzdaní kompletnej dokumentácie
a schválení úveru sa podpisuje úverová zmluva a záložné zmluvy. Tie sa vkladajú do katastra nehnuteľností, pričom, ak požiadate o zrýchlené čerpanie, prebehne čerpanie prostriedkov na
základe potvrdeného návrhu na vklad záložného práva a listu
vlastníctva s plombou. Podmienkou čerpania je, aby ste mali
uzatvorené poistenie nehnuteľnosti.
S akými poplatkami v súvislosti s hypotékou musím počítať?
Obvykle sú to poplatky za poskytnutie úveru, či správu úverového účtu. Dexia banka aktuálne ponúka 50 % zľavu z poplatku za
poskytnutie.
Je rozdiel v prípade, ak žiadam úver na kúpu novostavby
alebo staršej nehnuteľnosti? V čom sú odlišnosti?
Pri novostavbách sa mnohokrát nemusí dokladovať znalecký
posudok, čím sa klientovi zníži administratívna náročnosť pri
vybavovaní úveru. Všeobecne platí, že novostavby majú vyššiu
hodnotu oproti starým nehnuteľnostiam, t.j. aj maximálna výška
úveru zabezpečená novou nehnuteľnosťou je všeobecne vyššia.
Čo v prípade, že nemám peniaze na splátky? Môžem sa s vami dohodnúť napríklad na predĺžení splatnosti úveru alebo
na odložení splátok o niekoľko mesiacov? Čo by som mal
v tomto prípade robiť?
V prípade, že vznikne takáto situácia, je potrebné bezodkladne
informovať banku. Tieto prípady sa riešia individuálne. Pri odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť aj odloženie splátok
resp. predĺženie splatnosti úveru. Je v záujme banky, aby úverový vzťah prebehol bez komplikácií, avšak v prípade ich existencie má banka záujem čo najskôr ich vyriešiť.
Od apríla nastali pri hypotékach viaceré zmeny. Mohli by ste
nám priblížiť čoho sa týkajú?
Najvýraznejšou zmenou je, že hypotekárny úver so štátnym
príspevkom pre mladých získa od 1. apríla väčší okruh žiadateľov, keďže sa zmenil spôsob posudzovania príjmov žiadateľov.
Príjem manželov sa bude posudzovať spoločne a musí byť do 2,6
násobku priemernej mzdy v hospodárstve.
27
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
FASÁDY – KONZERVATÍVNY POSTOJ
ALEBO NOVÉ TECHNOLÓGIE
Ing. Martin Henčel
Rockwool Slovensko, s.r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
tel.: 00421 249 200 911, e-mail: [email protected]
Pri otázke ako riešiť problémy s neustále rastúcimi cenami energií a ich vysokou spotrebou, sa často
stretávame s odpoveďou – zateplite! Vieme ale skutočne čo sa za týmto pojmom skrýva?
Na trhu sa objavujú stále nové technológie, ktoré umožňujú spotrebiteľom ušetriť náklady na prevádzku
nehnuteľnosti a s tým súvisiacu úsporu finančných prostriedkov potrebných na vykurovanie.
Poďme sa bližšie pozrieť na riešenie fasád. Na úvod treba povedať, že samostatne sa zaoberať fasádami ako technológiou,
ktorá vyrieši všetky problémy stavby je krátkozraké a z technického hľadiska nepostačujúce. Napriek tomu väčšina realizácií je
zameraná len na fasády.
je dobré mať na zreteli fakt, že životnosť KZS podľa ETAG 004 je
25 rokov a rozhodne nie je na mieste rozhodovať sa medzi kvalitou alebo nekvalitou, ktorú väčšinou prezradí nízka cena.
Vhodnú hrúbku tepelného izolantu zadefinujeme pomocou
STN 73 0540.
V prvom rade si treba uvedomiť, že samotná fasáda, kontaktný
zatepľovací systém (KZS), je stavebný výrobok a nie je možná
zámena žiadneho komponentu, z ktorého sa skladá. To znamená, že ak je ako stavebný výrobok odskúšaná a certifikovaná (platí ETAG 004), je nutné aby sa ako stavebný výrobok aj
predávala a zabudovávala. Obraz či sa tak deje je na zvážení
každého z nás.
Faktory ovplyvňujúce spotrebu energie
(so zameraním na fasády):
• zvolený zatepľovací systém
• hrúbka izolácie
• kvalita tepelnoizolačných vlastností zatepľovanej konštrukcie (podkladu)
Tab. 2
Čo je hlavnou funkciou KZS?
Prináša úsporu energie, ktoré môže dosiahnuť až 50 % (pri
pasívnych domoch až 90 %) – úspora je priamo úmerná vhodnému návrhu hrúbky tepelnej izolácie. Samotná hrúbka má
zase vplyv na investíciu do zateplenia.
Ako ovplyvniť hrúbku izolantu?
Väčšia hrúbka = vyššia cena?
kde d je hrúbka (m), λD je deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti (W.m–1.K–1) platí, že čím je nižšia hodnota λD, tým dosiahneme vyššiu hodnotu tepelného odporu.
Ak berieme do úvahy počiatočné náklady tak hore uvedená
rovnica platí. Samotné zateplenie nekončí po realizácii ale má
dlhodobú návratnosť a náklady sa mnohonásobne vrátia. Preto
Pri použití jednoduchého vzorca na výpočet tepelného odporu
R (m2.K.W–1)
R = d / λD,
Tu sa znovu dostávame na úvod článku, kde boli spomínané
nové technológie – pokiaľ tieto prinášajú pozitívny efekt pre
spotrebiteľa, je na mieste uvažovať a kalkulovať s novinkami,
ktoré na trhu sú.
Pasívny dom a nízkoenergetický dom?
• Nízkoenergetický dom (NED) – ročná spotreba maximálne
70 kWh/m2
• Pasívny dom (PD) - ročná tepelná spotreba maximálne 15
kWh/m2
Tab. 1 Graf priemernej spotreby tepla na m2 obytnej plochy pri priemernom
obytnom dome a pri dome zodpovedajúcom odporučeniu STN 0540
28
Ak nás z konštrukčných alebo iných dôvodov nelimituje hrúbka
izolantu, tak sa pri nízkej hodnote súčiniteľu tepelnej vodivosti
λD a veľkej hrúbke dostávame k hodnotám spĺňajúcim požiadavky pasívneho alebo nízkoenergetického štandardu. Tu je
dôležitý parameter U – súčiniteľ prestupu tepla konštrukciou.
Ten by mal dosahovať hodnotu najviac 0,15 W.m–2.K–1 pre pasívny dom.
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Tab. 3
Opäť pozitívny vplyv technológií, ktoré umožňujú vyrábať
materiály do veľkých hrúbok pri dodržaní nízkych súčiniteľv
tepelnej vodivosti.
Izolácia Frontrock MAX E
Novinka v oblasti tepelnoizolačných materiálov na báze kamennej (minerálnej) vlny.
Ako prvá je vyrábaná dvojvrstvovo
• prvá (horná tvrdá vrstva) má zvýšenú odolnosť voči vonkajšiemu mechanickému poškodeniu a zabezpečuje
výbornú prídržnosť stierkovej hmoty.
• druhá (spodná mäkká vrstva) je flexibilná, prenáša nerovnosti podkladu (±20mm).
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,036 W.m–1.K–1 je spolu s možnosťou výroby do 280 mm bezkonkurenčnou špičkou v oblasti
minerálnych izolantov. Tieto parametre umožňujú použiť tento
materiál ako do realizácie PD a NED tak aj do rekonštrukcií.
Obr. 2
Frontrock MAX E a kontaktný zatepľovací systém
Kontaktný zatepľovací systém je možné realizovať a predávať
len ako celok.
Frontrock MAX E je certifikovaný v mnohých systémoch podľa
ETAG či podľa národných osvedčení (v krajinách, kde nie je nutné mať ETA certifikát). Samotný izolant má CE certifikát a spĺňa všetky požiadavky kladené na izolanty z minerálnej vlny. Je
možné ho aplikovať na všetky druhy podkladov bez požiarneho obmedzenia. Samotná aplikácia je rovnaká ako pri ostaných
druhoch izolantov.
Doporučenie používať skrutkovacie kotvy je z dôvodu bezpečnosti a plne v súlade s platnou normou EN 1991, kde sa mení
metodika výpočtu zaťaženia vetrom, mapa vetrových oblastí
a súčinitele vonkajšieho tlaku vetra!
Podrobnosti týkajúce sa montážneho návode KZS s Frontrock
MAX E je možné získať na www.rockwool.sk. KZS pre panelové
domy sú v súčasnej dobe jednou z možností pre získanie dotácie. Kvalitný KZS zaistí bezpečné a zdravé užívanie všetkých
budov, na ktorých bude aplikovaný. Voľba kontaktného zateplenia s izoláciou z kamennej vlny je voľba úspor energie, nákladov a dlhej životnosti stavebných objektov…
Obr. 1
Pri rekonštrukciách je mnohokrát obmedzujúca hmotnosť –
dodatočné zaťaženie konštrukcie, v prípade použitia Frontrock
MAX E odpadá aj tento problém, keďže objemová hmotnosť je
o 45 % nižšia ako pri bežných tepelnoizolačných doskách na
báze minerálnej vlny. Hmotnosť pozitívne ovplyvňuje aj prácnosť – znižuje ju, urýchľuje priebeh prác.
Doska potvrdzuje svojimi parametrami jedinečné vlastnosti
kamennej vlny Rockwool: vynikajúce tepelnoizolačné schopnosti, nehorľavosť – ochrana pred požiarom, zvuková pohltivosť – vhodná aplikácia aj na stavby s nízkou objemovou hmotnosťou konštrukčného materiálu, vodoodpudivosť a odolnosť
proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná,
paropriepustnosť a rozmerová stálosť.
www.tzbportal.sk
Obr. 3
29
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
PRE NEDOSTATOČNÚ ÚDRŽBU JE NAJVÄČŠÍ POTENCIÁL
ÚSPOR ENERGIÍ V OBNOVE BYTOVÉHO FONDU
Najväčší potenciál úspor energií je v obnove bytového fondu, najmä pre nedostatočnú až zanedbanú
údržbu v predchádzajúcich rokoch. Potenciál úspor má aj nová výstavba, vyplýva z návrhu vyhodnotenia
plnenia opatrení Koncepcie energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020.
Podľa materiálu ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja, ktorý vláda SR schválila na svojom včerajšom rokovaní, prípravu podporných nástrojov na zlepšovanie energetickej
hospodárnosti budov ovplyvnila finančná a hospodárska kríza.
Zo šiestich prioritných opatrení pre zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov sú podľa ministerstva splnené tri úlohy a čiastočne splnené tiež tri úlohy.
Podľa európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov
z mája 2010 všetky nové budovy majú mať po roku 2020 takmer
nulovú spotrebu energie a budovy verejných inštitúcií majú
túto povinnosť spĺňať už po roku 2018. Slovensko bude musieť
vypracovať národný plán zameraný na zvýšenie počtu budov
s takmer nulovou spotrebou energie. Spomínanú smernicu musí
SR v plnom rozsahu prevziať najneskôr do 9. júla 2012. Zavedenie
nových požiadaviek ovplyvní aj platný zákon o energetickej hospodárnosti budov z roku 2005.
V informačnom systéme Inforeg, obsahujúcom databázu údajov
o certifikovaných budovách, bolo ku koncu roku 2010 evidovaných 9 342 energetických certifikátov budov. Všetky energetické
certifikáty budov sa elektronicky zasielajú a evidujú v systéme
od začiatku vlaňajška. Z celkového počtu energeticky certifikovaných budov ku koncu minulého roku ich bolo najviac v Trnavskom a Bratislavskom samosprávnom kraji, a to 1 999, resp. 1
979. V Žilinskom kraji dosiahol ich počet 1 183, v Prešovskom
984, Nitrianskom 957, Trenčianskom 798, Banskobystrickom 777
a Košickom kraji to bolo 665 budov. Zákon o energetickej hospodárnosti budov z roku 2005 zaviedol povinnosť pre vlastníka
Ilustračné foto
budovy vykonať energetickú certifikáciu pre určité kategórie
budov vždy pri dokončení výstavby novej a po významnej obnove existujúcej budovy, ako aj pri predaji alebo prenájme budovy.
Zákon o efektívnosti pri používaní energie z roku 2008 rozšíril
povinnosti pre odborne spôsobilé osoby tak, že po vyhotovení
musia posielať energetický certifikát ministerstvu.
K povinnostiam pri energetickej certifikácii zároveň pribudla evidencia a vyhodnocovanie energetických certifikátov, čo umožnilo budovať centrálny evidenčný systém a databázu vydávaných
certifikátov. Vykonávaním skúšok odbornej spôsobilosti je poverená Slovenská komora stavebných inžinierov, ktorá ku koncu
vlaňajška viedla v zozname 320 odborne spôsobilých osôb pre
vykonávanie energetickej certifikácie budov. V prvom polroku
2008, keď sa s certifikáciou začínalo, počet odborne spôsobilých
osôb dosahoval 197.
V minulom roku boli na Slovensku obnovené budovy s 8 261
bytmi a priznaná dotácia na odstraňovanie systémových porúch
bytových domov vo výške 7,52 milióna eur. V roku 2009 sa obnovili domy s 20 268 bytmi a dotácia na uvedené účely predstavovala 19,61 mil. eur. Počet obnovených bytov v roku 2008 dosiahol 16 026 a dotácie na odstránenie porúch tvorili 14,54 mil.
eur. Pred dvoma rokmi vláda vyčlenila na program zatepľovania
70,87 mil. eur a zateplených bolo 346 budov, čím klesla spotreba
tepla na vykurovanie. V rámci programu na zlepšovanie tepelnotechnických vlastností budov v roku 2009 išlo 13,16 mil. eur na
obnovu 127 budov a rok predtým bolo za 10,5 mil. eur obnovených 126 budov.
Ilustračné foto
30
Zdroj: www.stavebne-noviny.sk
http://spravcovstvo.eu/
Správa zrekonštruovaných bytových
domov je lacnejšia a menej náročná
Aj keď mnohé bytové domy na Slovensku prešli za posledné roky výraznou rekonštrukciou, veľkú časť bytového
fondu to ešte len čaká. Bývanie v bytových domoch znepríjemňujú a zbytočne predražujú najmä systémové poruchy
a zlé tepelnoizolačné vlastnosti. Odstránenie spomínaných
nedostatkov zlepší kvalitu bytov, zvýši ich hodnotu pri prípadnom predaji či pri prenájme a súčasne ušetrí nemalé
prevádzkové prostriedky predovšetkým na úspore energií.
Prečo rekonštruovať bytový dom
Zrekonštruované bytové domy vyzerajú ako nové a býva sa
v nich bezpečnejšie a príjemnejšie. Ich správa je lacnejšia,
jednoduchšia a menej náročná. Vlastníci bytov sú s bývaním v kvalitne zrekonštruovaných bytoch spokojnejší. Po
zateplení bytového domu klesnú náklady na kúrenie a zníži
sa počet porúch. A navyše, úspora energií spravidla vykompenzuje mierne zvýšené príspevky platené do fondu opráv.
Kde na to vziať
Najvhodnejším spôsobom financovania rekonštrukcie
a modernizácie bytových domov je úver z banky. V Slovenskej sporiteľni je možné získať úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov až do výšky 8 500 eur na jeden
byt, najviac 850 tis. eur na bytový dom. To väčšinou stačí
na komplexnejšiu opravu bytového domu – na zateplenie
a opravu fasády aj na odstránenie ďalších nedostatkov.
Výhody úveru na obnovu a rekonštrukciu bytových domov
Požičať si peniaze za výhodný úrok i na 20 rokov je možné aj na 100 % rekonštrukčných nákladov. Dobrou správou
pre majiteľov bytov v bytových domoch je, že ako zabezpečenie úveru postačí v prospech banky zriadiť vinkuláciu
poistného plnenia z poistnej zmluvy bytového domu, nepožaduje sa zriadiť záložné právo k bytom, vinkulovať vlastné finančné prostriedky na účte ani zriadiť záložné právo
k pohľadávkam z fondu opráv. Až do 15. júla 2011 môžete
získať úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov
s 50 % zľavou zo spracovateľského poplatku.
Peniaze rýchlo a jednoducho
K ďalším výhodám tohto financovania patrí jednoduché
posúdenie žiadateľa o úver a rýchle spracovanie úverovej
žiadosti. Bytový dom sa totiž hodnotí ako celok, jeho hospodárenie s prostriedkami vo fondoch a platobná disciplína
bytového domu, nehodnotí sa úverová schopnosť jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Schválenie
úveru je obyčajne rýchle a jednoduché, aj do 3 dní po predložení požadovaných dokladov. Peniaze z úveru je možné
čerpať po podpise úverovej zmluvy a po splnení všetkých
podmienok určených bankou.
Aké doklady by nemali chýbať pri žiadosti o úver
– Doklad preukazujúci právnu subjektivitu,
– výpis z listu vlastníctva bytového domu,
– zmluva o výkone správy/zmluva o spoločenstve,
– poistná zmluva k bytovému domu,
– správa o hospodárení s prostriedkami fondov bytového domu a aktuálny rozpis ročných platieb jednotlivých
bytov a nebytových priestorov do fondov s uvedením
platobnej disciplíny za posledných 12 mesiacov,
– zmluva so zhotoviteľom diela a rozpočet investičnej akcie,
– doklad o schválení investičnej akcie a dodávateľa prác
odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov
a nebytových priestorov,
– doklad o odsúhlasení úveru na financovanie investičnej
akcie, podmienok financovania a formy zabezpečenia úveru najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých
vlastníkov bytov a nebytových priestorov a splnenie
ostatných bankou stanovených podmienok.
Ďalšie finančné služby vhodné
pre správcov bytových domov
Zvýhodnené účty
Bytové domy v správe správcu a tiež spoločenstvá vlastníkov
bytov môžu mať v Slovenskej sporiteľni účty bez poplatku
za vedenie, so zvýhodneným pásmovým úročením a elektronickým bankovníctvom. Tieto účty sú určené na vykonávanie bezhotovostných a hotovostných platobných operácií
súvisiacich s bežnou prevádzkou a správou bytových domov
a na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu.
Databanking šetrí čas aj peniaze
Komunikovať s bankou môžete lacnejšie, jednoduchšie,
pohodlnejšie, rýchlejšie a bez chýb, ak budete využívať Databanking. Je to nová služba elektronického bankovníctva,
ktorá je súčasťou ekonomického softvéru užívateľa. Umožňuje správcom bytových domov jednoducho spravovať všetky účty bytových domov z jedného miesta a automaticky
rozúčtovávať jednotlivé náklady. Spýtajte sa svojho dodávateľa softvéru, či váš informačný systém obsahuje Databanking. Za využívanie Databankingu sa neplatí.
Kde sa dozviete ešte viac o finančných službách pre
SBD a iných správcov bytových domov
Vo všetkých pobočkách a v 18 firemných centrách
Slovenskej sporiteľne v každom regióne na Slovensku, na linke Sporotel (0850 111 888, 0910 111 888) a na www.slsp.sk.
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
POVLAKOVÉ KRYTINY PLOCHÝCH STRIECH
Ing. Lenka Laščeková – Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
STU, Stavebná fakulta, Radlinského 11, 831 68 Bratislava
e-mail: [email protected][email protected]
Strecha je neoddeliteľnou súčasťou každej stavby a rovnako ako treba udržiavať dobrý stav budovy, treba
dbať aj na dobrý stav strechy. Najčastejšou príčinou porúch plochých striech je ich vlhnutie a pretekanie
spôsobené porušením povlakovej krytiny strechy. Príspevok je zameraný na základné rozdelenie
povlakových krytín so stručným popisom vlastností jednotlivých typov povlakových krytín a spôsobom
ich použitia.
1. ÚVOD
Strecha je stavebná konštrukcia, ktorej hlavnou úlohou je
chrániť priestor umiestnený pod strešnou konštrukciou pred
dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred ostatnými poveternostnými vplyvmi. Najvážnejším problémom pre samotnú
konštrukciu strechy sú práve zrážky, či už vo forme vody alebo
v pevnom skupenstve vo forme snehu. Preto je najdôležitejšou
vrstvou skladby strešného plášťa hydroizolačná vrstva, ktorá
musí tvoriť spoľahlivý a dokonale vodotesný povlak. Okrem
správne prevedenej hydroizolačnej vrstvy je dôležitým faktorom pre odvedenie vody zo strechy aj jej sklon. Plochá strecha
je definovaná ako strecha so sklonom 0 až 10 stupňov. [6] Na
bezpečné odvedenie vody však nesmie mať žiadne vodorovné
úseky a preto je potrebné zabezpečiť minimálny sklon strechy
2 stupne (Obr. 1). Čím rýchlejšie voda z plochy strechy odtečie,
tým je menšie nebezpečenstvo presiaknutia vody do podkladu
a ďalších vrstiev strechy.
borných technologických postupov pri samotnej realizácií strechy. Poruchy hydroizolácie sa prejavia zatekaním a mokrými
škvrnami na stropoch. Nájsť príčinu zatekania pritom nemusí byť
jednoduché, pretože voda pretekajúca cez porušenú hydroizoláciu môže vodorovne prejsť väčšiu vzdialenosť a mokré škvrny sa
objavia ďalej od porušeného miesta hydroizolácie.
Ideálnym spôsobom starostlivosti o strešnú konštrukciu je jej
pravidelná obhliadka, pri ktorej je možné nájsť rôzne poškodenia ešte pred jej samotným pretečením. Najčastejší a viditeľný
je popraskaný alebo inak porušený povrch krytiny, vznik kaluží
(Obr. 2), bubliny a vydutiny (Obr. 3), odlepené alebo inak porušené spoje asfaltových pásov, odtrhnutie krytiny od podkladu
alebo od atikového muriva prípadne korózia klampiarskych
konštrukcií. Pri nájdení porúch počas prehliadky strešného plášťa treba zvážiť rozsah poškodení a rozhodnúť sa pre čiastkovú
alebo radikálnu rekonštrukciu strechy [4].
Obr.1 Spádovanie plochy strechy smerom k vnútorným strešným vtokom
2. PORUCHY STREŠNÉHO PLÁŠŤA
Príčiny porúch strešného plášťa môže byť niekoľko. Jedným
z najčastejších je opotrebovanie alebo poškodenie strešných
materiálov, upchanie a nedostatočné odtekanie zrážkovej vody
cez strešné vtoky, ale aj použitie lacnejších materiálov a neod-
Obr. 3 Bubliny a vydutiny vrchnej vrstvy strešného plášťa [4]
3. ZÁKLADNÉ DELENIE POVLAKOVÝCH KRYTÍN
Obr. 2 Nedostatočný odtok zrážkovej vody, tvorba kaluží na ploche strechy
32
V súčasnej dobe na trhu existuje veľké množstvo povlakových
krytín vo forme hydroizolačných pásov alebo ako stierkové, prípadne striekané hydroizolácie. Hydroizolačné pásy sú vyrobené
vo výrobných závodoch v presných hrúbkach a na stavbe sú už
len rozvinuté, odborne položené a navzájom vodotesne spojené. Stierkové hydroizolácie sa na stavbu dodávajú ako polotovar,
ich výsledná hrúbka a kvalita je závislá od procesu nanášania na
strešnú plochu a od okolitých podmienok [1]. Schéma delenia
povlakových krytín je na Obr. 4.
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
POVLAKOVÁ
KRYTINA
HYDRIOZOLAČNÉ
STIERKY
PÁSY
ASFALTOVÉ
HYDROIZOLAČNÉ
PÁSY
FÓLIE
Termoplastické s nízkym
obsahom asfaltov
Termoplastické
mPVC,
EVA, PO
Oxidované
IPA
Elastometrické
EPDM
PIB
Modifikované
SBS
APP
Termoplastické
elastoméry
EPDM, CSPE
OCB, ECB
Obr. 4 Schéma delenia povlakových krytín [1]
ASFALTOVÉ PÁSY
Asfaltové pásy sa skladajú z nosnej vložky, krycej vrstvy asfaltu
a vrchnej povrchovej úpravy. Vlastnosti asfaltových izolačných
pásov závisia najmä od typu a materiálu nosnej vložky a od typu
krycej hmoty. Podľa typu krycej hmoty rozlišujeme pásy z oxidovaných asfaltov a z modifikovaných asfaltov [3].
Jedny z prvých asfaltových pásov sú známe pod názvom IPA.
Boli to tzv. oxidované asfaltové pásy a v dnešnej dobe sa už
ako vrchná hydroizolačná vrstva nepoužívajú. Oxidované asfalty sa pripravujú z mäkších primárnych asfaltov a destilačných
zvyškov prefukovaním vzduchom pri teplotách 250 až 300 °C.
Oxidované hydroizolačné materiály na streche rýchlo degradujú, čo sa prejavuje popraskaním asfaltovej hmoty, tvorbou pľuzgierov a lámaním výstužnej vložky. Ich životnosť je maximálne
10 až 15 rokov [5].
Novším typom materiálu sú modifikované asfaltové pásy.
Surovinou na ich výrobu je primárny asfalt, ku ktorému sa pridávajú vhodné elastoméry (kaučuky) alebo plastoméry (termoplasty). Modifikované asfaltové pásy majú životnosť 30 až 35 rokov
a sú schopné dlhodobo prenášať namáhania na streche, bez ich
výraznej straty kvality po celú dobu ich životnosti. Navyše majú
na vrchnej strane bridlicový alebo keramický posyp, ktorý ich
chráni pred škodlivým UV žiarením.
Modifikované asfaltové pásy SBS vznikajú elastickou modifikáciou pomocou SBS (styren-butadien-styren) kaučuku. Zachovávajú si elastické vlastnosti aj pri nízkych teplotách pod 0 °C.
Netrhajú a nelámu sa až do teploty -35 °C. Zaujímavé sú vysokou flexibilitou a ťažnosťou avšak odolnosť voči UV žiareniu je
nižšia. Väčšina pásov sa vyrába s nosnou vložkou, ktorá ovplyvňuje mechanické vlastnosti pásu, najmä pevnosť v ťahu a ťažnosť [5].
Modifikované asfaltové pásy APP vznikajú plastickou modifikáciou pomocou atakického polypropylénu. Tento typ pásov
vyniká dlhou životnosťou, odolnosťou proti vysokým teplotám
a proti UV žiareniu. Plastický charakter umožňuje pásu natiahnuť sa ale po natiahnutí sa už nevracia do pôvodného stavu.
Navrhujú sa tam, kde nie je izolačný povlak vystavený nadmernému mechanickému zaťaženiu [5].
www.tzbportal.sk
HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE
Fóliové hydroizolácie sú v porovnaní s asfaltovými tenšie.
Vyrábajú sa v hrúbkach 1,2 až 2,0 mm, výnimočne nad 3,0 mm.
Nevýhodou v porovnaní s asfaltovými fóliami je väčšie riziko ich
mechanického poškodenia prepichnutím, prerazením alebo
prepálením, keďže sú oveľa tenšie. Vzhľadom k nižšej hmotnosti
sú však pre rekonštrukciu výhodnejšie hlavne pre strechy, kde
musíme zavažovať každý kilogram záťaže navyše. Z hľadiska prestupu vodných pár má väčšina typov fólií nízky difúzny odpor
vďaka ktorému sú výborným sanačným materiálom pri nedeštruktívnej rekonštrukcií plochých striech (tj. prekrytie poškodenej strešnej krytiny bez jej odstránenia, iba prípadnou perforáciou existujúceho plášťa tak, aby bol umožnený odvod vlhkosti
z nižších vrstiev strechy) [1].
TERMPLASTICKÉ FÓLIE menia svoje pružné vlastnosti v závislosti od teploty, teda s klesajúcou teplotou tuhnú a strácajú svoju ohybnosť a naopak s narastajúcou teplotou mäknú.
V rozmedzí teplôt od 380 °C do 450 °C v závislosti od typu fólie,
dochádza k ich splastizovaniu. Opakovaná plastifikácia umožňuje fólie navzájom spájať horúcim vzduchom alebo chemickými
prostriedkami. Pre termoplastické systémy sú typické poplastované plechy, sú to tabule pozinkovaného plechu hrúbky zvyčajne 0,6 mm, na spodnej strane lakovaného a na vrchnej strane
pokrytého vrstvou plastu rovnakého ako materiál príslušnej fólie
hrúbky 0,6 až 0,8 mm. Vrstva plastu umožňuje pevné navarenie
fólie na rôzne lišty vyrobené z poplastovaného plechu, čo sa
využíva najmä pri zakončení fóliových hydroizolácii na atikách,
svetlíkoch atď.
Zo skupiny termoplastických fólií sa najčastejšie používajú:
• PVC (mPVC, EVA/PVC, CPE/PVC),
• PO – polyolefíny (polyetelén a polypropylén),
• zmesi polymérov s ropným asfaltom.
• Fólie s nízkym obsahom asfaltov tvoria prechodovú skupinu medzi čisto polymérnymi fóliami a asfaltovými pásmi. Sú
tvorené zmesou polymérov (najčastejšie polyolefínov) s ropnými asfaltmi [1]. Keďže neobsahujú žiadne zmäkčovadlá sú
plne znášanlivé s penovými polystyrénmi ale aj s asfaltmi, čo
vychádza už z ich princípu zloženia. Výhodami týchto fólií je
dobrá odolnosť voči prerazeniu a mechanickému poškodeniu,
nevýhodou v porovnaní s fóliami na báze PVC je ich tuhosť,
a tým aj náročnejšie ukladanie a vypracovanie komplikovaných detailov.
• Fólie na báze PVC sú pre ploché strechy v súčasnosti najpoužívanejším typom fólií. Majú niekoľko špecifických vlastností, ktorými sa odlišujú od ostatných termoplastických fólií.
Výbornú zvárateľnosť, ktorá rozhoduje o trvalej spoľahlivosti
spojov. Dobrú ohybnosť a tvárnosť v relatívne širokom teplotnom rozmedzí. PVC (polyvinylchlorid) je tvrdý a nepoddajný
materiál, ktorý je odolný voči poveternostným vplyvom. Aby
sa dal použiť pre výrobu flexibilných fólií je nutné jeho zmäkčenie. Na to sa používajú dve metódy.
Rôzny spôsob mäkčenia dodáva výsledným fóliám rôzne vlastnosti. Zmäkčenie sa vytvára pomocou:
A. – tekutých zmäkčovadiel (pri fóliách typu mPVC)
B. – kopolymerizácoiu, teda primiešaním etylén-vinyl-acetátu (fólie EVA/PVC) alebo chlórovaným polyetylénom
(fólie CPE/PVC)
33
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
A. Fólie zmäkčené tekutými zmäkčovadlami
Používajú sa monomerické alebo polymerické tekuté zmäkčovadlá. Ich nevýhodou je, že najmä monomerické môžu za určitých podmienok začať z fólie unikať. Únik zmäkčovadiel na báze
monomerne mäkčeného PVC (mPVC) spôsobuje hlavne dlhodobý priamy styk s asfaltovými a dechtovými výrobkami a v menšej
miere aj dlhodobý styk s penovými polystyrénmi. Dôsledkom je
zníženie pôvodnej ohybnosti fólie, jej krehnutie a strata objemu.
Polymerické zmäkčovadlá nie sú tak náchylné na unikanie a takto
vyrobené fólie sú spravidla znášanlivé s asfaltmi, ale aj s penovými polystyrénmi. Fólie mPVC určené na mechanické kotvenie do
strechy sú obvykle vystužené mriežkou z polyesterových vlákien
a fólie určené na zaťaženie (pod dlažbu, vrstvu štrku alebo pod
vegetačnú strechu) majú väčšinou vložku zo sklených vlákien,
ktorá zabezpečuje ich rozmerovú stabilitu. Prednosťou mPVC
fólií je ich dobrá ohybnosť, tvárnosť a najmä zvárateľnosť [2].
B. Fólie na báze EVA/PVC
Rozdiel medzi fóliami mPVC a EVA/PVC je v tom, že fólie vyrobené zlúčením dvoch pevných látok (polyvinylchloridu a etelénvinyl-acetátu) neobsahujú žiadne tekuté zmäkčovadlá, ktoré by
sa mohli začať časom uvoľňovať. Preto sú EVA/PVC fólie dlhodobo znášanlivé so živicami a penovými polystyrénmi a teda vďaka
tomu je dlhšia aj ich životnosť. Súčasne si však zachovali všetky
priaznivé vlastnosti PVC fólii ako dobrú ohybnosť, výbornú zvárateľnosť a hlavne nízky faktor difúzneho odporu [2].
ciálnymi lepidlami alebo spojovacími páskami vloženými do
spojov. Niektoré typy týchto fólií majú upravené okraje pásov
tak, že ich je možné zvariť horúcim vzduchom. Kotvenie do
plochy strechy je možné mechanickým kotvením, celoplošným
alebo čiastočným lepením alebo voľným položením pod záťažovú vrstvu. Na trhu existuje aj samolepiaci variant, ktorý ma na
spodnej strane nanesenú samolepiacu bitúmenovú vrstvu.
TERMOPLASTICKÉ ELASTOMÉRY sú polymérne materiály, ktoré
majú pri izbovej teplote vlastnosti elastoméru, ale dajú sa spracovávať ako termoplast. Vlastnosti ovplyvňuje pomer medzi
obsahom tuhej a mäkkej zložky. Je to relatívne malá skupina
materiálov, ktorá má pružnosť elastomérnych materiálov, no
zároveň vlastnosti termoplastických materiálov, ktoré umožňujú jej zvárateľnosť horúcim vzduchom. Patria sem materiálny na
báze:
• modifikovaného etylén-propylén-dién-monomér-kaučuku
(EPDM),
• chlorsulfidového polyetylénu (CSPE).
Vyznačujú sa vysokou chemickou odolnosťou a sú znášanlivé
s asfaltmi aj s penovými plastmi. Spôsob ukladania je mechanickým kotvením do strechy, lepením fólie prípadne uložením pod
záťažovú vrstvu [1].
4. ZÁVER
• Fólie na báze polyolefínov (polypropylénov a polyetylénov)
sú homogénne jednovrstvové fólie s výstužnou vložkou, ktoré
neobsahujú žiadne zmäkčovadlá, starnutím nemenia svoje chemické zloženie a sú znášanlivé s asfaltmi a s penovými polystyrénmi, sú odolné proti prerazeniu, nízkym teplotám aj hnilobe.
Sú tiež odolné voči prerastaniu koreňov rastlín, preto sú vhodné aj ako hydroizolácia do zelených striech. [3] Neobsahujú
chlór, sú šetrné k životnému prostrediu a preto sa z podobných
základných materiálov ako tieto fólie vyrábajú okrem iného aj
potravinárske fólie. Nevýhodou v porovnaní s PVC fóliami je ich
podstatne väčšia tuhosť a náročnejšia zvárateľnosť a pomerne
vysoký faktor difúzneho odporu.
Patria do skupiny fólií, pre ktorú je charakteristické úplne elastické správanie pri natiahnutí [1]. Nie sú tepelne tvarovateľné
a pri ich zahriatí nedochádza k splastizovaniu, preto sa nedajú spájať horúcim vzduchom. Tak isto ako polyolefínové fólie
sú úplne ekologické a dajú sa použiť napr. aj v styku s pitnou
vodou. Do skupiny elastomérnych fólii patria materiály na
báze:
• polyizobutylénu (PIB),
• syntetického kaučuku, najmä etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk (EPDM).
Na trhu existuje veľké množstvo typov a výrobcov povlakových
krytín. Nie je správne tvrdiť, že niektorý typ krytiny nie je dobrý
a iný je výborný, líšia sa svojimi vlastnosťami a oblasťou využitia. Kde je jeden typ izolácie nevhodný, tam môže byť iný úplne
ideálny. Preto je pri návrhu novej strechy, ale aj pri rekonštrukcií
starej strechy, dôležité vybrať vhodný typ krytiny podľa využitia strechy. Správna voľba povlakovej krytiny zabezpečí dlhšiu
životnosť, či už novo navrhnutej strechy, alebo predĺži životnosť
rekonštruovanej strechy.
Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA 1/0511/11.
LITERATÚRA
[1] Vykydal L., Ploché střechy – 4.část Hydroizolační fólie pro ploché
střechy, Stavebníctví a interiér 1/2006
[2] Vykydal L., Hydroizolační fólie na bázi PVC, Stavebnictví a interiér 7/2002
[3] Vaňo J., Základné hydroizolačné materiály, ASB 12/2006
[4] Brindza D., Oprava plochých striech (1. časť), 2009,
[5] firemné podklady spoločnosti ARMAST s.r.o, www.armast.sk
[6] Oláh, J., Krytiny a doplnkové konštrukcie striech, Jaga group,
Bratislava 2001
• PIB fólie si zachovávajú svoje výborné ohybné vlastnosti v širokom teplotnom rozmedzí od –40 °C až do +130 °C, a preto
sú často používané aj v subtropických oblastiach. Ich významnou vlastnosťou je vysoká odolnosť voči kyselinám, sú teda
vhodné na strešné plochy do oblastí s priemyslovou aglomeráciou a zvýšeným výskytom kyslých dažďov. Spájajú sa lepením pomocou samolepiacich okrajov, ktoré po stiahnutí fólie
a pritlačení na susední pás vytvárajú vodotesný spoj. PIB fólie
sú jedinými fóliami pre ploché strechy, ktoré je možné po položení natierať špeciálnymi farbami.
• EPDM fólie sú na báze syntetického kaučuku a sú najrozšírenejším typom elastomérnych fólií. Pásy sa navzájom spájajú špe-
34
http://spravcovstvo.eu/
PRÉMIOVÉ OKNÁ A DVERE
PRINÁŠAME
SVETLO
Úsporné Uw = 0,83 W/m2K
s izolačným 3-sklom a rámčekom
SWISSPACER
Bezpečné a stabilné
Biele aj farebné
Elegantné a komfortné
www.noves.sk
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
ODBORNÝ SEMINÁR: MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA
NA VYKUROVANIE A PRÍPRAVU TEPLEJ VODY
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava odborná sekcia Meranie a rozpočítanie
tepla a teplej vody v spolupráci so Združením spoločenstiev vlastníkov bytov usporiadala dňa 3.6.2011
v Košiciach odborný seminár so zahraničnou účasťou spojený s prezentáciou firiem na tému: Meranie
a rozpočítanie tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody.
3. ročník odborného seminára nadviazal na predchádzajúce dve
veľmi úspešné podujatia, ktoré pripravila Slovenská spoločnosť
pre techniku prostredia Bratislava. Prednášky, ktoré boli pre
účastníkov seminára pripravené, boli zamerané na zmeny v energetickej legislatíve SR, metrológiu, najnovšie trendy vo vývoji
technických prostriedkov a aplikácií rozpočítania nákladov podľa vyhlášky URSO č. 630/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 358/2009
Z. z. a energetickú certifikáciu bytových domov podľa zákona č.
555/2005 Z. z.
Seminár bol určený:
• bytovým družstvám,
• spoločenstvám vlastníkov bytov,
• bytovým podnikom,
• správcom a správcovským organizáciám bytového fondu,
• mestským a obecným úradom,
• štátnej správe,
• školstvu,
• zdravotníckym zariadeniam,
• energetickým manažérom,
• podnikovým energetikom a energetickým hospodárom.
Prednášané témy boli viac, než zaujímavé, niektoré z nich menujeme konkrétne:
• Legislatíva SR v oblasti energetiky, tepelnej energetiky,
regulácie a energetickej efektívnosti
• Porovnanie rôznych spôsobov a systémov rozpočítania
nákladov na teplo. Ktorý je najlepší/najhorší?
• Skúsenosti s meraním TÚV s rozpočítaním nákladov na
vykurovanie
• Porovnanie dvoch rozdielnych systémov rozpočítania
nákladov na vykurovanie v bytovom dome
• Prenosy dát z vodomerov, PRVN a meračov tepla pre potreby následného rozpočítavania nákladov – súčasné možnosti a trendy
• Vplyv nesprávnej montáže určeného meradla na jeho metrologické parametre
• Aspekty prevádzky vykurovacej sústavy ovplyvňujúce výšku nákladov na vykurovanie
• Pomer základnej a spotrebnej zložky v rozpočítaní nákladov na vykurovanie a i.
Organizácia akcie ako aj prednášky boli na špičkovej úrovni, za
čo patrí vďaka nielen prednášajúcim, ale aj organizátorom akcie
– p. Šufliarskej a p. Piterkovi, pod taktovkou ktorých celá akcia
prebehla.
– ký –
36
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
PROBLEMATIKA AKUSTIKY NA ZATEPĽOVACÍCH
SYSTÉMOCH – ETICS
• Domnievate sa, že zatepľovací systém je určený len na zabezpečenie úspor pri vykurovaní?
• Domnievate sa, zatepľovací systém len skrášli Vašu fasádu?
• Domnievate sa, že zatepľovací systém Vám pomôže odstrániť
systémové poruchy?
• Domnievate sa, že zatepľovací systém predľži životnosť Vašej
stavby?
• Domnievate sa, že zatepľovací systém zvýši hodnotu Vašej
nehnuteľnosti?
• Domnievate sa, že zatepľovací systém zvýši komfort užívania?
• Domnievate sa, že komfort užívania je len o úsporách a teple?
Určite poznáte situácie, keď Vás obťažuje nadmerný hluk z ulice. Aj týmto nepríjemným vonkajším vplyvom sa dá zabrániť
a obmedziť ich na minimum.
Na základe testov (podľa EN ISO 717-1,2) z Technickej univerzity
v Budapešti (prof. Reis) si môžeme ukázať názorný príklad, ako
môže vhodne zvolený zatepľovací systém prispieť k zvýšenému komfortu bývania.
V prípade vonkajšej obvodovej steny z vápenno-pieskovej
tvárnice Silka hrúbky 250mm, ktorá je omietnutá, dosahujeme
vzduchovú nepriezvučnosť Rw = 56dB(1) Ak túto istú stenu
zateplíme minerálnou vlnou Frontrock Max E (v rámci systému
- 8 ks kotiev/m2, spolu s lepiacou maltou a povrchovou úpravou) hrúbky 100mm, dosiahneme vzduchovú nepriezvučnosť
Rw = 60 dB, čo je nárast o 4dB. Pri ostatných druhoch izolantu nedošlo ku zvýšeniu vzduchovej nepriezvučnosti, naopak
dochádza k dramatickému poklesu!
Čo znamená rozdiel 4 dB? Je to zníženie hladiny hluku na 40 %
oproti predchádzajúcej, to znamená, že takáto konštrukcia
absorbuje 60 % akustickej energie viacej ako porovnávaná
skladba steny (bez zateplenia).
Všetky hodnoty sú laboratórne namerané, pre potreby praxe
treba uvažovať s hodnotami až o 3 dB nižšími (pri Rw = 56 dB sa
teda dostávame na limitnú kritickú hodnotu, ktorú doporučuje
norma EN ISO 717 – 1,2, a to Rw = 52 dB v obytných miestnostiach). V prípade, že je v stene okenný alebo dverný otvor, týmito sa dramaticky znižujú akustické vlastnosti celej steny. Preto
voľba konštrukcie s vyšším Rw, je voľbou komfortu.
Príklady typických hladín zvuju z rôznych zdrojov.
Je len na Vás v akom prostredí chcete žiť.
(1) Zdroj: http://www.xella.sk/downloads/slk/product/silka_2009_
web.pdf
Existuje veľa spôsobov zatepľovania budov, od zateplenia
penovými plastami až po minerálnu vlnu, nie všetky však dokážu uspokojiť požiadavky z hľadiska akustickej ochrany a teda
ochrany pred nadmerným hlukom.
www.tzbportal.sk
Rockwool Slovensko, s.r.o.,
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
tel.: 00421 249 200 911
37
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
VÝZNAMNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV –
JEDINÉ SPRÁVNE RIEŠENIE
V minulom čísle Správcu bytových domov sme Vám predstavili víťaza súťaže o Najlepšie obnovený bytový
dom roku 2010. Stal sa ním bytový dom na Staničnej ulici 10 v Trenčíne, obnovu ktorého realizovala
spoločnosť E-RAN Slovakia, spol. s r.o. z Trenčína. Druhé miesto získal bytový dom M. Marečku 975/20, 22
v Myjave a tretie miesto obsadil bytový dom J. Horvátha 903/36 v Kremnici. Aj tieto dva domy realizovala
spoločnosť E-RAN Slovakia, spol. s r.o. z Trenčína, čím sa stala absolútnym víťazom tohto ročníku súťaže.
Druhé miesto – M. Marečku 975/20, 22 v Myjave
cii bytového domu. Čiastkové riešenia prinášajú viac negatív ako
pozitív. Komplexná rekonštrukcia je jediná cesta ako znížiť prevádzkové náklady, predĺžiť životnosť stavby, skvalitniť vnútorné
prostredie budovy a zhodnotiť svoje bývanie.
Bytový dom stavebnej sústavy T06 je sedempodlažný bytový
dom postavený z pórobetónu. Na zlepšenie tepelnotechnických
vlastností budovy bolo nevyhnutné zatepliť nielen obvodový
plášť, ale aj rekonštruovať a zatepliť plochú strechu, balkónové
podhľady, suterén a pivničné priestory, vymeniť okná a iné. Tie si
V Myjave, rovnako ako na ďalších podobných sídliskách, miest
po celom Slovensku, je bytový fond značne zastaraný. Avšak už
aj tu si ľudia uvedomili, že jedinou správnou cestou udržania čo
najlepšej úrovne bývania, je pristúpiť ku kompletnej rekonštruk-
dali majitelia bytov vymeniť vo vlastnej réžii. Taktiež sa budovali
okapové chodníky, rekonštruovali sa vstupné priestory bytového domu a osadil sa bleskozvod. Ku kompletnej rekonštrukcii
patrí aj obnova balkónov a lodžií a nové zábradlia. Na zateplenie
obvodového plášťa bola použitá minerálna vlna hrúbky 100 mm.
Na tomto dome bol použitý špeciálny materiál, ktorý umožňuje
ušetriť až 10 % hrúbky izolácie. Minerálna vlna bola v tomto prípade použitá aj kvôli výbornej paropriepustnosti, čo je v prípade
38
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
pórobetónovej stavby veľmi vhodné. Realizáciu trochu spomalil
vysoký počet balkónov a lodžií s množstvom rohov, čo je časovo
aj technicky náročné. Avšak výsledný efekt určite stojí za to.
Komplexnou rekonštrukciou bytového domu jej obyvatelia získali zdravšie a krajšie miesto na bývanie a rekonštrukcia im priniesla až 50 %-tnú úsporu energie. Na obnovu bytový dom získal
Dotáciu na odstránenie systémových porúch. Značná časť nákladov bola financovaná aj z fondu údržby a opráv a tiež prostredníctvom úveru z Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
nia a iné. Hlavným cieľom spoločenstva vlastníkov bytov bolo
odstránenie systémových porúch, rekonštrukcia obvodového
plášťa, zníženie tepelných strát a v neposlednom rade aj zlepšenie vzhľadu budovy. Na zateplenie obvodových stien bol použitý zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z EPS hrúbky 100 mm,
ostenia a nadpražia v okolí okien boli zateplené izoláciou hrúbky
20 mm. V prípade lodžií bol prístup individuálny podľa želania
obyvateľov – niektoré pôvodné drevené balkónové steny boli iba
zateplené, iné vymenené za murované a dodatočne zateplené
Tretie miesto – J. Horvátha 903/36 v Kremnici
Zaujímavým príkladom komplexnej obnovy bytových domov
je aj bytový dom v Kremnici. Osempodlažný bytový dom konštrukčnej sústavy P1.15 postavený z pórobetónu v roku 1980 už
vykazoval značné známky opotrebenia a priam si pýtal komplexnú obnovu. Obyvatelia bytového domu sa nesústredili len na
obnovu obvodového plášťa, ale investovali aj do rekonštrukcie
strechy a jej prerobenie z plochej na sedlovú a do jej zateplenia.
Ďalšie položky obnovy predstavovali zateplenie stropov pivníc,
prebudovanie preskleného schodiskového priestoru na murovaný, obnovu lodžií, rekonštrukciu vstupných priestorov a dverí,
modernizáciu vykurovacieho systému, inštaláciu termostatických ventilov, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody,
rekonštrukciu elektroinštalácie, výmenu a montáž okien, výmenu dažďových zvodov a namontovanie senzorového osvetle-
z EPS s hrúbkou 60 mm. Významnú časť obnovy predstavovala aj
výmena preskleného priestoru v okolí schodiska. Táto časť bola
celkom odstránená a nahradená murovanou stenou zateplenou
60 mm vrstvou zatepľovacieho systému, do ktorej boli osadené plastové okná. Realizovala sa taktiež výmena vodorovných
a zvislých dažďových žľabov a bleskozvodu. Už pred obnovou
bola čiastočne opravená strecha – z pôvodnej plochej na sedlovú, avšak bez zateplenia, ktoré sa realizovalo až v rámci komplexnej obnovy spolu s podbitím tatranským profilom. Výmenu
okien za plastové si obyvatelia domu realizovali vo vlastnej réžii
ešte pred obnovou.
Komplexnou rekonštrukciou obyvatelia domu oproti pôvodnému stavu ušetrili až 55 % energie. Obnova bytového domu bola
financovaná z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania,
Dotácie na odstránenie systémových porúch a časť bola financovaná fondu údržby a opráv. Významný podiel tvoril aj úver
z Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
Mgr. Adriana Demjanovičová
marketingová manažérka
E-RAN Slovakia, spol. s r.o. v Trenčíne
www.eran.sk
www.tzbportal.sk
39
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME
V októbri minulého roku darovala jedna vlastníčka v našom
dome byt dcére. Prepis prebehol bez vedomia spoločenstva a bez potvrdenia, že na byte nie sú pozdĺžnosti. Pritom pôvodná vlastníčka má voči spoločenstvu dlh vo výške
troch mesačných zálohových platieb. Podali sme námietku
prostredníctvom prokurátora na príslušnú správu katastra
a následne na katastrálny úrad, avšak nám to zamietli. Ako sa
mám k tejto pani zachovať, lebo dcéra s nami nekomunikuje.
A čo s tým robiť?
Ono je to tak, že pri prevode bytu formou darovacej zmluvy nie
je potrebné vyjadrenie spoločenstva k prepisu bytu. Obdarovaný
totiž preberá dar aj s ťarchami. To znamená, že dlh nie je premlčaný a stále k bytu existuje. Môžete ho vymáhať od novej vlastníčky, obdarovanej dcéry. Darmo s vami nekomunikuje, zo zákona
pristúpila k vašej zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá je voči nej záväzná, a teda v zmysle nej
môžete voči novej vlastníčke postupovať. Má smolu, dlh bude
musieť zaplatiť. Pošlite jej preddražobnú upomienku a keď dlh
v stanovenej lehote nevyrovná, spojte sa s dražobnou spoločnosťou a dlh vymôžte. Postup prostredníctvom dražby je niekoľkonásobne rýchlejší, ako vymáhanie súdnou cestou a obvykle spoločenstvo s tým nemá žiadne výdavky. Náklady spojené s dražbou
sa uspokoja z vydraženej čiastky. Nezabudnite k dlhu pripočítať aj
príslušenstvo – teda zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania tak,
ako to máte dohodnuté a ustanovené v zmluve o spoločenstve.
Bývam v novom bytovom dome, ktorý je už skoro úplne obývaný a máme si určiť pomer základnej a spotrebnej zložky
na dodané teplo na vykurovanie. V dome sú malometrážne i veľkometrážne byty. Náš byt je uprostred domu, okolo
bývajú susedia. Aký pomer oboch zložiek je výhodný pre náš
malometrážny byt ?
Pomer základnej a spotrebnej zložky v prvom rade určuje vyhláška
ÚRSO č. 630/2005 Z.z. a jej novela č. 358/2009 Z.z., z ktorej vyplýva
pomer základnej a spotrebnej zložky 60 % na plochu / 40 % podľa
meradiel. Pomer sa určuje pre celý dom, nie jednotlivo pre byty.
Osvedčenie vhodnosti pomeru sa ukáže až po ukončení vykurovacej sezóny, t.j. ak sa bude jeden celý kalendárny rok vykurovať.
Potom možno schváliť na schôdzi iný pomer. Je to v právomoci
vlastníkov (nie správcu ani rozpočítavajúcej organizácie).
Máme od mesta priľahlý pozemok v dlhodobom prenájme
s tým, že môžeme na ňom realizovať investície po predchádzajúcom súhlase mesta, ako vlastníka pozemku. Pozemok
je oplotený, uzatvorený a majú naň prístup iba vlastníci
a užívatelia bytov v našom dome. V minulosti sme už postavili detské ihrisko. Na poslednom zhromaždení sme schváli
výstavbu volejbalového ihriska z fondu opráv na tomto priľahlom pozemku. Jeden vlastník s tým na zhromaždení nesúhlasil a v zmysle zákonných možností podal žalobu na súd
proti tomuto rozhodnutiu. Máme nádej spor vyhrať?
Je ťažké v tomto prípade povedať áno alebo nie, pretože to závisí na viacerých faktoroch. Môžeme k celej problematike zaujať
názor, z ktorého vyplynie riešenie.
V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že pozemok je v majetku
mesta, jedná sa teda o cudzí majetok. Samozrejme, že mesto
nemá výhrady k investíciám na tomto pozemku, pretože na jed-
40
nej strane slúži iba tomuto domu a na druhej strane investíciou
sa tento pozemok zveľaďuje.
Druhý, nie menej dôležitý fakt je účel, na ktorý je možné použiť
fond prevádzky, údržby a opráv (ďalej len fond), ktorý taxatívne
v § 10 určuje zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Týmto
účelom je prevádzka, údržba a opravy spoločných častí domu,
spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, výdavky na obnovu,
modernizáciu a rekonštrukciu domu. Podľa nášho názoru je
vybudovanie volejbalového ihriska ďaleko od účelu, na ktorý je
možné použiť prostriedky fondu, napriek tomu, že o tom rozhodli
vlastníci na zhromaždení. A práve táto skutočnosť by mohla rozhodnúť v neprospech spoločenstva. Doporučujeme na nasledujúcom zhromaždení zrušiť toto rozhodnutie a ak vlastníci budú
trvať na tom, že volejbalové ihrisko chcú realizovať, financovať
ho z vkladov tých vlastníkov, ktorí majú o ihrisko záujem a budú
ho využívať. Tieto prostriedky môžu byť kumulované na účte
spoločenstva, avšak evidované samostatne na účel ihriska mimo
prostriedkov fondu.
Ako predseda SVB zadávam do e-bankingu platby, ktoré
následne autorizuje niekto z členov rady. Bola som svedkom,
že jeden z rady si robí výtlačky z e-banky o pohyboch peňazí
a tie dáva voľne k nahliadnutiu svojmu kamarátovi z domu.
Ostatní vlastníci tento prístup nemajú. Ja sama, ak už musím
predložiť niekomu výpis z účtu ako dôkaz k riešeniu problému, začierňujem všetky údaje, ktoré sa konkrétneho vlastníka netýkajú (teda o platbách tých ostaných). Prosím o poučenie, či hore opísaný postup neodporuje zákonu o ochrane
osobných údajov. Aby si jeden vlastník robil evidenciu, čo
kto platí a čo kto nie a ostatní o tom ani nevedeli – to minimálne odporuje dobrým mravom.
Odporuje. Predseda a členovia rady sú zaviazaní mlčanlivosťou
a uvedený postup člena rady je v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov. Je treba pohroziť dotyčnému členovi rady
o vymáhanie nemajetkového poškodzovania vlastníkov zverejňovaním osobných údajov tretích osôb. Zvolať ostatných členov
rady a tohto člena rady odvolať.
Predseda spoločenstva už je vo funkcií 6 rokov, teda 2 volebné obdobia. Uchádza sa aj teraz, teda už 3 krát. S jeho prácou
nie je spokojnosť. Môže sa aj 3 krát uchádzať o túto funkciu?
Viem, že je možnosť taká, že ho ľudia nezvolia, ale nie je to
istota.
Je treba postupovať nasledovne. Nakoľko rada je ten, kto zvoláva
zhromaždenie, mala by vyvesiť do vývesnej tabule alebo najlepšie vložiť do schránky každého vlastníka výzvu znenia – napr.:
16. júna 2011 končí trojročné volebné obdobie predsedu SVB a bude
potrebné vykonať voľbu predsedu. Vyzývame vlastníkov, ktorí majú
záujem kandidovať na funkciu predsedu, aby sa prihlásili členom
rady do ..... lehota 1–2 týždne.
Ak sa prihlási iba terajší predseda, môžete ešte priamo na zhromaždení vyzvať vlastníkov, či sa nechce niekto prihlásiť, alebo
ešte pred voľbami osloviť niektorých vlastníkov, prípadne aj niekoho z terajších členov rady, či aby sa prihlásil. Potom urobíte voľhttp://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
by. Predseda sa volí nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov,
ale je možné tu použiť aj nadpolovičnú väčšinu zúčastnených
hodinu od začiatku rokovania.
POZOR!!!!
Pri hlasovaní nadpolovičnou väčšinou zúčastnených robia vlastníci často chybu.
Uvediem príklad:
V dome je 40 bytov, nadpolovičná väčšina všetkých je 21. Ak je
hodinu od začiatku rokovania prítomných 21 a viac vlastníkov,
rozhodnutia sú právoplatné, ak za ne hlasovalo 21 a viac právoplatných hlasov. Ak je hodinu od začiatku rokovania prítomných
20 a menej vlastníkov, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou
zúčastnených, teda 11 hlasmi v prípade 20 atď. V konečnom
dôsledku môže byť prijaté rozhodnutie hodinu od začiatku rokovania aj za prítomnosti 3 vlastníkov, ak sú za rozhodnutie dvaja
z nich. Ak máte na zhromaždení 30 vlastníkov a za rozhodnutie
hlasovalo 16, rozhodnutie nie je právoplatne schválené, lebo
bolo možné právoplatné hlasovanie, teda nadpolovičnou väčšinou všetkých, čo je v tomto prípade 21 hlasmi.
Toto si mnohí mýlia, a potom sú z toho zbytočné nedorozumenia
a zmätočné rozhodnutia.
Po písomnom hlasovaní a vyhodnotení výsledkov volieb členov rady spoločenstva a predsedu, sme toho názoru, že hlasovacie lístky po oboznámení výsledkov na tabuli v suteréne
bytového domu, chceme skartovať. Prosil by som o rýchlejšiu odpoveď pokiaľ sa to dá.
Písomné hlasovanie – nechápem o akej skartácii hlasovacích
lístkov hovoríte???!!! Pokiaľ chcete použiť písomné hlasovanie
v zmysle § 14 ods. 6, tak žiadne skartovanie neprichádza do úvahy, hlasovacie lístky sú dokumenty, ktoré sa musia archivovať spolu so všetkými ďalšími dokladmi súvisiacimi s týmto hlasovaním.
Ak chcete na zhromaždení realizovať voľbu predsedu tajným hlasovaním, teda nie voľbu dvihnutím ruky, ale vyznačením kandidáta na lístočku, tak či tak ich musíte zachovať a doložiť medzi
dokumentáciu zo schôdze, lebo ako dokážete časom, že naozaj
toľko hlasov tento človek dostal?! Veď tieto lístočky nemusia byť
označené menom hlasujúceho vlastníka, iba sa na lístoček napíše
meno kandidáta, ktorému dáva hlas, alebo zaškrtne meno koho
volí alebo vyškrtne tých, ktorých nevolí. Jednoznačne je to dôkazová dokumentácia a nemožno ju skartovať.
V našom spoločenstve máme taktiež problém, na ktorý by
sme prosili zaujať stanovisko v zmysle platných predpisov.
V prípade neplnoletého vlastníka bytu uvedeného v katastri:
a/ máme uvádzať v našej evidencii jeho meno alebo
b/ meno matky, ktorá je podľa rozhodnutia súdu o dedičskom konaní ustanovená za opatrovníka.
Všetku agendu súvisiacu s bytom vediete na meno matky, ktorá
je poručníčkou dieťaťa, pretože tak či tak je ona oprávnená vystupovať v mene tohto dieťaťa. Neviem čo všetko je napísané v dedičskom konaní – rozhodnutí súdu, v súvislosti s právomocou
matky nakladať s bytom. Ale de jure ona je oprávnená rozhodovať, hoci nie je zapísaná na LV. Maloletý do 15 rokov ani nevie prebrať poštu do vlastných rúk, lebo sa nevie preukázať dokladom
totožnosti. Aj to musí vykonať zákonný zástupca.
Chcem sa spýtať, či na výmenu radiátorov postačuje súhlas
predsedu spoločenstva alebo je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov.
www.tzbportal.sk
Výmena radiátora musí byť oznámená predsedovi spoločenstva
alebo správcovi, nakoľko sa jedná o zásah do spoločného zariadenia domu. Hoci samotný radiátor je vlastníctvom každého
vlastníka bytu, tento je napojený na vykurovaciu sústavu, ktorá
už je spoločným zariadením domu a tie sú v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov.
Ak je radiátor opatrený uzatváracím ventilom aj na výtoku,
demontáž je možná bez vypustenia vody z predmetnej stúpačky
vykurovania. Ak takýto ventil osadený nie je, je treba pri výmene
radiátora vypustiť vodu zo stúpačky a to už nesmie vlastník robiť
svojvoľne.
Ak je vykurovacia sústava vyregulovaná, môže byť nesprávnym
zásahom alebo osadením nevhodného radiátora rozladená, čo
môže následne spôsobiť poruchy pri vykurovaní. Preto je potrebné takúto výmenu vykonávať v súčinnosti so spoločenstvom.
Chcem Vás poprosiť o vysvetlenie voľby predsedu, keď zákon
č. 182/93 hovorí, že predsedu volí zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov. Vy ste mi povedali vo
Zvolene, že môže zvoliť aj menej ako polovica po uplynutí
jednej hodiny, no neviem to podložiť, neviem o čo sa oprieť.
V prípade, ak by niekto voľbu napadol, neviem obhájiť toto
tvrdenie.
Opierate sa o výnimky, ktoré sú uvedené v § 14 ods. 2, kde je
taxatívne vymedzené, na ktoré rozhodnutia nemožno použiť
rozhodovanie nadpolovičnou väčšinou zúčastnených, a medi
výnimkami je iba odvolanie predsedu. Z uvedeného vyplýva, že
na voľbu predsedu a na všetko, čo tam nie je uvedené, je možné použiť rozhodovanie nadpolovičnou väčšinou zúčastnených.
Opäť tu chcem zdôrazniť presný zákonný postup pre nadpolovičnú väčšinu zúčastnených uvedený v jednej z predchádzajúcich
odpovedí.
Mohli by mi uviesť, ktorý zákon, paragraf, odsek pojednáva
o zmene vzhľadu fasády?
Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov v § 11 ods. 4 pojednáva o tom, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemôže
vykonávať úpravy bytu alebo nebytového priestoru, ktorými by
ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu alebo
by menil vzhľad domu bez súhlasu spoločenstva. Jedná sa tu
hlavne o to, že nemôže byť iné členenie alebo farba okien, ako je
väčšina, inak osadené dvere na balkón a pod. Rovnako zasklenie
balkóna je zásah do vzhľadu domu, na ktorý je potrebný súhlas
ale aj stavebné povolenie.
Je povinný vlastník garáže platiť preddavky do fondu opráv
ak má garáž v osobnom vlastníctve? Máme 7 garáží v bytovom dome a vlastníci garáži sú nespokojní s tým, že musia
prispievať do fondu opráv. Chcú sa súdiť. Musia prispievať do
fondu opráv či nie?
Zákon nerobí rozdiely medzi povinnosťami vlastníkov bytov
a nebytových priestorov, ktorými garáže sú. Vlastníci garáže
musia prispievať do fondu prevádzky, údržby a opráv rovnako,
ako vlastníci bytov, a to podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu.
Druhá vec je, aby sa vlastníci dohodli, aké práce sa budú realizovať na garážach. Obvykle sa totiž platba za garáže vyžaduje,
ale spätná investícia na opravy aspoň vstupných garážových vrát,
ktoré tvoria spoločnú fasádu sa realizuje zriedkavo. Práve preto
sa často stretávame s nevôľou platiť za garáže rovnako.
Ing. Otília Leskovská
Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku
41
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
RIEŠENIA PRE PLOCHÉ STRECHY
Naše verejné budovy i bytové domy dostávajú v poslednom čase nový šat a oprava striech je jednou
z najvýznamnejších investícií v rámci plánovaných rekonštrukčných prác. Ak sa však na streche začnú
tvoriť kaluže stojatej vody a vodou nasiaknutý strešný plášť prestáva plniť svoju tepelnotechnickú
funkciu, riešenie musí prísť čo najskôr...
Problematické bývajú predovšetkým budovy s rovnými strechami. Chýbajúci či porušený spád zapríčiňuje, že voda neodteká
zo strechy určeným spôsobom, ale hľadá si cestu hoci aj cez
polovicu domu. Za zatekaním sa však často skrýva aj množstvo
nesprávne zrealizovaných detailov od vedenia vzduchotechniky, výťahových šácht, po zakončenia pri atikách. Tieto problémy možno riešiť tak, že sa nad plochou strechou vytvorí šikmá.
Dôležité je, aby bola ľahká a nezaťažovala pôvodnú konštrukciu.
Malý spád strechy umožní odviesť vodu do žľabov a cez zvody
do kanalizácie.
Riešení je viacero
Na trhu sú dostupné strešné systémy, ktoré využívajú tenkostennú pozinkovanú oceľ. Ako jednotný materiál sa uplatňuje na
nosnej konštrukcii, zastrešení, odvodnení i v prípade strešných
doplnkov.
Krytina, odvodnenie a klampiarske prvky sú chránené polyesterovou povrchovou vrstvou spoľahlivo zabezpečujúcou
bezúdržbovosť. Konštrukcia sa vždy navrhuje pre konkrétny
objekt, pričom návrh zohľadňuje požiadavky investora na sklon
strechy (optimálne 10 až 15°, ale niekedy aj 25°), tvar (sedlová, valbová, pultová strecha), spôsob prípadného zastrešenia
a opláštenia výťahových šácht, vyvedenie vzduchotechniky
i spôsob odvedenia dažďovej vody pomocou zvodov po fasáde domu alebo do pôvodných strešných vpustov v podstreš-
42
nom priestore. Po odvetraní pôvodného strešného súvrstvia
možno strechu zatepliť voľne položenou tepelnou izoláciou.
Kompletne zastrešenie potom svojou malou hmotnosťou do
10 kg/m2 nijako nezaťažuje pôvodný strešný plášť a vďaka použitým materiálom je nehorľavé. Vlastnú nosnú konštrukciu tvoria profily tvaru Z, C a U z pozinkovaného oceľového plechu.
Hrúbka nosných profilov je väčšinou 1 až 2 mm. Aby nedochádzalo k priťažovaniu pôvodných strešných panelov, používajú
sa dva varianty konštrukcie. Väznicový systém je určený pre
objekty s priečnymi nosnými stenami, čiže väčšinou panelové
domy konštrukčných sústav G57, T06 a T08B a ďalších, kde sú
hlavným nosným prvkom Z-väznice rovnobežne s pozdĺžnou
osou domu, na ktoré sa kotví strešná krytina. Krokvový systém
je určený pre objekty s nosnými obvodovými a jednou pozdĺžnou alebo dvoma strednými stenami. Ide teda najmä o staršie
murovane objekty alebo často o železobetónové skeletové
objekty s prievlakmi strešných panelov v pozdĺžnom smere.
Hlavným nosným prvkom sú Z-krokvy v sklone strechy a strešné laty, ktoré podopierajú vlastnú strešnú krytinu.
Kotvenie väzníc alebo krokiev
Kotvenie sa vykonáva vždy nad nosnou zvislou stenou, čiže nikdy
nie vo voľnej ploche strešných panelov. Na kotvenie slúži stojka
z C-profilu, nasunutá a zoskrutkovaná s vlastnou pätkou z U-profilu, ktorá sa potom dvojicou kotiev do betónu upevní priamo
do panela. Treba sa teda dostať celým strešným súvrstvím až na
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Je vyrobený z oceľového pozinkovaného plechu a z oboch strán
je chránený bezúdržbovou farebnou povrchovou úpravou.
Vlna, ktorá kryje a chráni
Ako optimálna strešná krytina pre sklony od 6 do 25° slúži trapézový plech s výškou vlny 45 mm. Táto vlna zabezpečí odvod
vody z krytiny aj pri malých spádoch (min. 6° pre neprerušovaný plech, optimálne viac než 10°) a keďže je dostatočne únosná,
možno použiť rozstup väzníc až 1,8 m, a tým dosiahnuť nízku
hmotnosť a cenu konštrukcie. Materiálom je opäť pozinkovaný
plech, tentoraz s hrúbkou 0,5 alebo 0,6 mm, ktorý je chránený
povrchovou vrstvou na báze polyesteru s hrúbkou 25 μm. Na
výber je v rôznych farebných odtieňoch a k dispozícii má celý rad
doplnkov zameraných najmä na realizáciu strešných prestupov
a odvetrania strešného plášťa.
Trapézové plechy sa dodávajú vyhotovené na mieru pre konkrétnu strechu, čim sa minimalizuje množstvo odpadu i čas
potrebný na ich kladenie. Plech sa priskrutkuje samoreznými
skrutkami s podložkou EPDM, čo zabezpečí rýchly, tuhý a tesný
úroveň stropného panela. Otvor sa po montáži ihneď uzatvorí
a izoluje, aby sa minimalizovalo riziko zatečenia, kým sa strecha
zakryje strešnou krytinou. Väznicový systém sa vždy dimenzuje
na konkrétny objekt, najmä s prihliadnutím na zaťaženie snehom
a vetrom, ako aj na tvar objektu. Tieto faktory ovplyvňujú predovšetkým rozstup medzi jednotlivými väznicami i na vzdialenosť
jednotlivých podporných stojok. Jednotlivé väznice sa potom
nad stojkami do seba zasúvajú o vopred stanovený presah, čím
možno docieliť vyššiu tuhosť, a tým aj použitie menších Z-profilov. To, samozrejme, vedie k optimalizácii celého systému a zníženiu celkovej ceny zastrešenia. Špeciálna konštrukcia z C-profilov
sa vytvára na atike. Jej výška je 30 až 50 cm a slúži na vyrovnanie
atiky a tiež na celkové zdvihnutie strechy. Vďaka tomu možno
potom novovzniknuté vonkajšie odvodnenie zaústiť pomocou
odpadového potrubia do pôvodných strešných vpustov a vyhnúť
sa tak nevyhnutnej rekonštrukcii kanalizačného systému okolo
Možnosť dodatočného zateplenia
spoj. Na klampiarske prvky sa používa rovnaký materiál, z akého je strešná krytina a na stavbu sa dodávajú už ohnuté presne na mieru. Veľká pozornosť sa venuje odvetraniu strechy. Ku
každej streche sa dodáva odvetraný hrebenáč pozostávajúci
z vlastného krytu hrebeňa, perforovaných plechov a tesnenia
do vĺn. Nasávacie otvory sú pri odkvapovej hrane, prípadne na
spodnej časti atiky, a sú kryté hrebienkami proti vtákom. V prípade, že výpočet ukáže nedostatočnosť odvetrania iba pomocou
hrebeňa, doplní sa odvetraním pomocou ventilačných turbín.
Rovnaké hlavice sa v mnohých prípadoch používajú na odvetranie stúpacích potrubí alebo vzduchotechniky. Spôsob vyvedenia
predĺženia komínov vzduchotechniky potom závisí od realizácie
predpísanej projektantom, v niektorých prípadoch sa existujúce
ventilátory iba nadstavajú na predĺžené potrubie alebo sa predĺži výfukové potrubie.
Nosná konštrukcia
domu. Z vonkajšej strany sa potom konštrukcia oplášti stenovým
trapézovým plechom, pripadne cementotrieskovými doskami
alebo iným vhodným obkladovým materiálom. Prechod medzi
opláštením konštrukcie a existujúcou betónovou konštrukciou
sa vytvorí odkvapnicou, ktorou možno prekryť i prípadné stenové zateplenie objektu. Na odvodnenie sa používa systém polkruhových žľabov, pre panelové domy väčšinou so šírkou 150 mm.
www.tzbportal.sk
Lindab a.s.
Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4176 220-30, mobil: 0918 697 867
e-mail: [email protected]
43
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRI REKONŠTRUKCII
VYKUROVACIEHO SYSTÉMU
Malinová Kamila, Ing., STU Stavebná fakulta, katedra TZB,
Radlinského 11, 813 68 Bratislava, tel: 02/ 59274 660, e-mail: [email protected]
Cieľom rekonštrukcie vykurovacích systémov a zdrojov tepla je modernizácia budov t.j. zabezpečenie
vysokého komfortu vnútorného prostredia pre ich užívateľov. Je potrebné navrhovať takú techniku,
ktorá je vysoko účinná a efektívna, nezaťažujúca životné prostredie, prevádzkovo spoľahlivá, riadená
prostredníctvom automatickej regulácie a tým je schopná reagovať na okamžitú potrebu tepelnej
energie z hľadiska individuálnych požiadaviek človeka vo vnútornom prostredí alebo z hľadiska zmeny
klimatických faktorov.
VSTUPNÉ INFORMÁCIE
Skúsenosti z mojej projekčnej praxe sú rôznorodé a dajú sa
vyšpecifikovať hlavné princípy a postrehy projekčného návrhu, v tomto prípade rekonštrukcie vykurovacieho systému vrátane zdroja tepla a návrhu ohrevu teplej vody.
Ak sme zainteresovaní do vykonania diela v rámci projektovej
dokumentácie, je potrebné získať čo najviac vstupných informácií:
• poznať prvotné technické požiadavky a predstavy objednávateľa – zoznámenie sa s predmetom riešenia, ale hlavne ako celku, t.j. celého objektu, v ktorom sa rekonštruovaný systém nachádza, pretože veľmi často dochádza
súčasne s rekonštrukciou objektu k zmene účelu využitia objektu, alebo zmenou účelu využitia objektu vzniká
požiadavka na rekonštrukciu systému
• vykonať zhodnotenie skutkového existujúceho stavu
predmetného vykurovacieho systému – spracované
vstupy od objednávateľa a fyzická obhliadka, s následným vyhodnotením všetkých komponentov systému
(stav kotlov, ohrievačov teplej vody, potrubia vykurovacej
vody, cirkulácia TV, izolácie potrubí, vykurovacie telesá,
regulácia systému, odvod spalín, dispozičné možnosti)
• poznať ekonomické a finančné možnosti objednávateľa
• poznať technické možnosti v rámci objektu
• poznať iné plánované zásahy do stavebnej konštrukcie,
ktoré ovplyvňujú návrh nového vykurovacieho systému
alebo zásahy už vykonané (zateplenie vonkajšieho obvodového plášťa, výmena okien,... )
PRÍPRAVNÁ FÁZA
Je veľmi dôležitou ako pre projektanta, tak pre objednávateľa, pretože vyúsťuje do konkrétneho návrhu, ktorý by mal byť
„ušitý na mieru“. Projektant často túto prípravnú fázu zhmotní
do konkrétnej technicko-ekonomickej štúdie, ktorá slúži ako
podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie.
Skoro 30–40 % času venovanému hľadaním výhodného riešenia sa strávi diskusiou alebo komunikáciou medzi investorom,
projektantom a užívateľom objektu, resp. správcom objektu.
Pri vypracovaní technicko-ekonomickej štúdie sa snažíme
zhodnotiť:
• výber vykurovacieho média, súvisí so znížením tvorby emisií a
dostupnosťou paliva – ten je ovplyvnený zhodnotením vstupných údajov a lokalitou umiestnenia rekonštruovaného objektu, alebo je priamo zadaný požiadavkou od objednávateľa
44
• výpočet vloženého výkonu objektu – na základe fyzickej
obhliadky
• určenie tepelného výkonu objektu (vykurovanie, ohrev
teplej vody, vzduchotechnika, bazén, ...). Tepelný výkon
vieme určiť podľa výpočtu tepelných strát, potreby na
ohrev TV prípadne VZT, ale ak objednávateľ má požiadavku len na výmenu zdroja a nevie časový horizont výmeny vykurovacích telies, rozvodných potrubí, prípadne
rekonštrukciu obvodového plášťa, vtedy je treba uplatniť
návrh tepelné straty porovnané s vloženým výkonom
a nezabudnúť na predimenzovanie a nevyregulovanie
starých systémov, a z pohľadu projektanta spoliehať
sa na vlastné skúsenosti a projekčnú „intuíciu” a dobrý
technický odhad samozrejme, pridržiavajúci sa platných
predpisov a noriem
• čo najviac možná automatizácia systému
• zvýšenie účinnosti kotolne
• zníženie prevádzkových nákladov – palivo, mzdy
• určiť predpokladanú návratnosť vstupnej investície vďaka vhodnému výberu riešenia voči prevádzkovým nákladom
• návrh vhodného rozvodného potrubia vykurovacieho
systému
• návrh vykurovacích telies podľa účelu využitia objektu
(radiátory, podlahové konvektory,....)
• výber materiálu vykurovacieho systému a vykurovacích
telies
• výber izolácií
• návrh odvodu spalín – skoro vždy pri rekonštrukcii nevyhovuje súčasným normám a predpisom, navyše môže
byť podmienený zmenou typu vykurovacieho média
• požiadavky objednávateľa objektu, resp. niekedy súčasne aj užívateľa objektu
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
Rozsah projektovej dokumentácie sa môže vykonať v dvoch
stupňoch. Závisí to od konkrétnych okolností vyplývajúcich
z potrieb objednávateľa a rýchlosti prevedenia. Mám na mysli, ak technický návrh predchádza legislatívnemu schváleniu,
vieme ho zabezpečiť vykonaním projektovej dokumentácie
v prvom stupni tzv. projekt pre stavebné povolenie. Tu je ale
potrebné vedieť presnú koncepciu tepelnej náročnosti objektu, veľkosť a typ zdroja tepla s odvodom spalín, trasy rozvodných potrubí (môžu mať vplyv na statický posudok), umiestnenie vykurovacích telies vzhľadom na plánované iné stavebné
zásahy do objektu. Taktiež zohľadniť požiadavky na iné profesie, ktoré sa podieľajú na legislatívnom konaní ako sú elekhttp://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
troinštalácie, požiarno-technické hľadisko, statický posudok,
v neposlednom rade stavebno-konštrukčné riešenie.
Netreba zabúdať ani na legislatívny rámec, ktorému projektová dokumentácia takéhoto charakteru podlieha. Môžu a sú
v ňom zahrnuté dotknuté orgány štátnej správy okrem príslušného stavebného úradu aj štátny zdravotný ústav, pamiatkový
ústav, hasičský a záchranný zbor, prípadne podľa umiestnenia
stavby vyjadrenia od správcov prírodných rezervácií, geologický ústav a správcovia príslušných sietí.
Po schválení projektovej dokumentácie v prvom stupni pristupujeme na vypracovanie druhého realizačného stupňa, ktorý
je podkladom pre vykonanie realizačných prác na stavbe.
Nevylučuje sa vypracovanie projektovej dokumentácie hneď
v druhom realizačnom stupni, ktorá taktiež môže byť podkladom pre legislatívne konanie v rámci stavebného konania
a kolaudácie.
•
•
•
•
•
•
požiarno-technický projekt
stavebné úpravy
statický posudok
súhrnná technická správa
sprievodná technická správa
protokol o určení vplyvu prostredia
ZÁVER
Aby dôsledne vypracovaná projektová dokumentácia
so zohľadnením bodov vyššie uvedených zabezpečila v prvom
rade spokojnosť odberateľa (investora, resp. užívateľa objektu)
je nutné zo strany projektanta aktívne sa na realizačnej fáze
podieľať v podobe komunikácie s dodávateľom stavby a opačne. Pretože dodávateľ stavby v realizačnej fáze je dôležitým
článkom, ktorý dá dielu konkrétnu a očakávajúcu podobu,
vyplývajúcu z prvotného zámeru vykonania diela.
Takto prevedené dielo prinesie očakávané výsledky v podobe
úspor, tepelnej pohody a čo najrýchlejšiu návratnosť vstupnej
investície.
Z predchádzajúceho vyplýva, že projektová dokumentácia
vykurovacieho systému musí byť vypracovaná v súčinnosti
s platnými technickými normami, v súčinnosti s inými projekčnými disciplínami a podľa umiestnenia a účelu aj s príslušnými
orgánmi štátnej správy. Vtedy vytvára kompletný technický
a odborný podklad pre realizáciu diela.
Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA –
č. 1/0152/11
Jej súčasťou je:
• technológia vykurovacieho systému a zdroja tepla
• meranie a regulácia
• elektroinštalácia
Literatúra:
[1] Projekčná prax autorky
[2] Malinová, K.: Vykurovanie, 18 konferencia, Stará Ľubovňa,
SSTP, Bratislava, 2010
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
ZBHS ZÍSKAVALO POZNATKY V NEMECKU
V dňoch 24. až 28. mája tohto roku 45 zástupcov z 19 členských organizácií Združenia bytového
hospodárstva na Slovensku sa zúčastnilo tematického zájazdu, v rámci ktorého navštívilo výrobné závody
rodinného podniku F. W. Oventrop GmbH & Co.KG, Paul – Oventrop v Olsbergu. Zájazd bol zameraný na
získanie poznatkov z vývoja, ale aj výroby komponentov, pre systémy na vyregulovanie vykurovania
a rozvodov teplej vody, armatúr a systémov na olej a plyn, armatúr a systémov na sanitárnu techniku,
podlahové vykurovanie a solárne systémy. Firma Oventrop je jedným z popredných európskych výrobcov
armatúr, regulátorov a systémov domovej regulačnej techniky pre bytové domy, ako aj pre rodinné domy.
Firma je kompetentným partnerom veľkoobchodu, inštalatérov, plánovačov a priemyslu. Základným
cieľom firmy je dlhodobé ponúkanie obchodným partnerom výrobky vo vysokej kvalite s vysokou
úžitkovou hodnotou.
Firma má trvalý stav vysokokvalifikovaných a angažovaných
pracovníkov. Základným a dôležitým predpokladom podnikateľského úspechu firmy je permanentné vzdelávanie a ďalšie
samovzdelávanie všetkých pracovníkov z ktorých približne 10 %
predstavujú učni, ktorých vychovávajú a vzdelávajú pre vlastnú
potrebu a vo vlastnej škole. Základnou prioritou firmy v regióne
svojho pôsobenia je zabezpečovanie pracovných miest a ochrana životného prostredia a preto firma má z rôznych hľadísk veľký
hospodársky význam.
Firma Oventrop v tomto roku bude oslavovať 160 rokov od svojho
vzniku. Je to firma rodinného typu, ktorú založil v meste Altena
www.tzbportal.sk
45
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
v roku 1851 vtedy 31-ročný Arnold Oventrop, ktorej výrobný
program bol postavený na výrobe výrobkov z medi, mosadze
a železa so zameraním na kovanie pre nábytok, dvere, okná a
ďalšie potreby v domoch a domácnostiach. O desať rokov firma
prechádza na synov Friedricha Wilhelma a Adolfa. Pre nedostatok
pracovných síl sú majitelia firmy nútení presťahovať realizovanú
výrobu do iných miest v Sársku okrem iného aj do miest Iserlohnu
a Bigge. Po následnom dedení firmy na ďalších nasledovníkov a
prijatí ďalších spoločníkov a novom komunálno-územnom členení
sa od roku 1952 nosným programom rodinnej firmy Oventrop stáva výroba olejových armatúr už v novom sídle Olsbergu a neskôr
otvára závod v Brilone a postupne mení svoj výrobný program na
výrobky, ktoré sú v súčasnosti jej nosným výrobným programom.
Pozitívne treba hodnotiť, že firma sa s úspechom dokáže preniesť
aj cez problémy, ktoré súvisia s druhou svetovou vojnou, ale hlavne prvou ropnou krízou v roku 1973, ktorá nastala po období tzv.
hospodárskeho zázraku. Tieto informácie uvádzam, aby sme si
boli vedomí, že v dejinách ľudstva už obdobia hospodárskej krízy
existovali a úspešne ich prekonali vždy len tie firmy, v čele ktorých
stáli odborne zdatní vlastníci a predstavitelia.
V súčasnosti rodinná firma v Olsbergu a Brilone má celkom 860
zamestnancov z ktorých 60 predstavujú učni, ktorých si firma pre
vlastné potreby vychováva. Firma ponúka rozsiahly a zaujímavý
sortiment výrobkov v rozsahu približne 4 000, zameraný predovšetkým pre odbor vykurovania, sanity, ale aj priemyslu, pre väčšinu krajín sveta. Pre účely predaja má firma vo Francúzsku, Veľkej
Británii, Taliansku, Poľsku, Švajčiarsku a Maďarsku založené dcérske firmy a v ďalších krajinách má obchodné zastúpenia, aké je aj
na Slovensku v Bratislave.
Účastníci sa mali možnosť
oboznámiť ako sa zabezpečuje vysoká konkurencieschopnosť na trhu, ako
sa dá dosiahnuť zabezpečenie pracovných miest
zvýšením pracovnej efektivity eliminovaním procesov, ktoré nevytvárajú
žiadne hodnoty a pritom
dosahovať zvyšovanie produktivity. Účastníci zájazdu sa mohli dozvedieť,
že aj v období hospodárskej krízy sa dá úspešne podnikať, zamestnávať ľudí, vychovávať
učňov pritom vyrábať dosť široký sortiment výrobkov, o ktoré je
záujem a ich dodacia lehota sa pohybuje do dvoch mesiacov, čo
poukazuje na to, že na základe dopytu by mohli výrobu ešte ďalej
rozširovať.
Na tematickom zájazde sme zistili, že úspory nákladov na vykurovanie nemusia vždy znamenať znižovanie tepelnej pohody
a komfortu. S termostatickými hlavicami eQ-3 firmy je to úplne
jednoduché, bez akýchkoľvek rekonštrukcií alebo zásahov do
vykurovacieho systému. S ich výrobkami vykurujete len vtedy, keď
teplo naozaj potrebujete, šetrite na kúrení vtedy, keď teplo nepotrebujete, v čase keď ste v práci, na dovolenke, vetráte a v noci.
Nové programovateľné termostatické hlavice s batériovým napájaním jednoducho nahradia pôvodné termostatické hlavice.
Hlavice sú okamžite použiteľné s prednastaveným programom.
Pre zaujímavosť uvádzam prehľad možnosti systému. Jednoduché
nastavenie teploty v miestnosti, časových intervalov vykurovania
46
alebo temperovania priamo na
regulátore. Možnosť nezávisle programovať tepelný režim
na každý deň v týždni. Týždeň
možno rozdeliť na pracovné dni,
víkend atď. Každý deň je možné
naprogramovať až 7 intervalov
vykurovania, každý s inou teplotou, pričom presné nastavenie
teploty je až na 0,5 °C. Systém
obsahuje automatické prepínanie letného a zimného času
a automaticky znižuje teplotu
pri vetraní. Funkcia „Dovolenka“
umožňuje nastavenie poklesu
teploty na dlhší časový úsek.
Funkcia Boost je založená na
tom, ako človek vníma teplo.
Keď je funkcia aktivovaná, hlavica otvorí ventil na čas 5 min. na
80 %. Okamžite je z radiátora cítiť teplo, po 5 min. sa hlavica vracia
k pôvodne nastavenému programu. Ďalej obsahuje detskú poistku, protimrazovú ochranu, ktorá bráni zamrznutiu vykurovacieho
média v potrubiach pri nízkych teplotách.
Hlavica má jednoduchú montáž bez nutnosti zásahu do vykurovacieho systému. Je napájaná 2 tužkovými batériami (2x Mignon/
AA/LR6), ktorých životnosť je až 3 roky pri použití alkalických.
Hlavica je vybavená LCD displejom zobrazujúcim nastavenú
teplotu, aktuálny stav kúrenia alebo temperovania. Kedykoľvek
je možné manuálne zmeniť nastavenie teploty. Je použiteľná
na všetky termostatické ventily so závitom M30x1,5; súčasťou
dodávky sú redukcie na ventily Danfoss. Redukcie na iné typy
ventilov treba objednať samostatne, rozmery sú (Š x V x H): 63 x
66 x 92 mm. Ďalej sme sa dozvedeli, že nové termostatické ventily obsahujú ochranu pred vodným kameňom tým, že ventil sa
pravidelne pohybuje aj v čase mimo vykurovacej sezóny, aby sa
zabránilo vzniku usadením vodného kameňa.
Z uvedeného vyplýva, že veľká pozornosť je venovaná kvalite
výroby a jej kontrole. Je samozrejmosťou, že chybný komponent,
ktorý bol pri montáži a následnej kontrole zistený, sa z výrobného
procesu vyraďuje, ale súčasne vyhodnocuje príčina vzniku nepodarkov, aby oni neovplyvňovali kvalitu, ktorá má prioritné postavenie.
Účastníci zájazdu ďalej mali možnosť vidieť, že ciele a úlohy, ktoré
si naše firmy ešte len dávajú do koncepcií a prognóz, oni už majú
v praxi aplikované a niektoré aj realizované. Jedná sa o zvýšenie
energetickej efektívnosti ako na strane výroby, tak na strane spotreby, ako aj nahradenia fosílnych energií obnoviteľnými energiami.
Účastníci tematického zájazdu tak v období hospodárskej krízy
mali možnosť vidieť výrobu, regulačnej, vykurovacej a chladiacej
techniky na najvyššej úrovní, ako by sa ich kríza ani nedotýkala.
Všetci účastníci si určite odniesli poznatok, ako sa dajú veci robiť
dobré v dobrom pracovnom prostredí výrobných závodov a ako
je možné zabezpečovať systematický rozvoj podniku, keď v jeho
čele pracujú ľudia, ktorí problematiku dokonale poznajú a vedia
odhadnúť jej trendy do budúcnosti.
RNDr. Ján Jankura
výkonný sekretár ZBHS
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
MONITORING ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
A TEPELNÉHO STAVU BYTOVÉHO DOMU
Ing. Hana Pustayová*, Prof. Ing. Dušan Petráš
Katedra technických zariadení budov, Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11,
813 68 Bratislava
*e-mail: [email protected]
Energetická hospodárnosť budov je v súčasnosti dominantným sektorom v energetickej bilancii každej
krajiny Európskej únie. A práve EÚ svojimi legislatívnymi krokmi prijatím viacerých zásadných smerníc,
ktoré sa postupne implementujú do právneho poriadku jednotlivých členských krajín, vytvorila
pozitívnu ofenzívu zameranú na výraznú redukciu spotreby energie. V súčasnosti je spotreba energie
v budovách o 20 až 40 % vyššia, ako by mala byť pre dosiahnutie požadovanej kvality vnútornej klímy.
Tieto budovy majú veľký potenciál energetických úspor. Po realizácii energeticky úsporných opatrení
(zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, atď.) sa
zníži spotreba energií na vypočítanú úroveň, na ktorej sa udrží niekoľko rokov. Vyhodnotením množstva
ENCON projektov sa zistilo, že po jednom až dvoch rokoch spotreba energie začne znova stúpať. Tieto
okolnosti obvykle zapríčiňujú chyby v prevádzke a údržbe (Petráš, D. a kolektív, 2008). Aby sa vyriešili
tieto problémy, musia sa uplatniť postupy energetického manažmentu, ktorý je riadiacim nástrojom na
permanentné udržiavanie spotreby energie na správnej úrovni.
1. ÚVOD
Cieľom prieskumu bolo zistiť súvislosť medzi potrebou energie
a vnútorným prostredím v pôvodnom panelovom bytovom
dome, a zároveň porovnať, ako sa zmenila potreba energie
a spokojnosť obyvateľov s vnútorným prostredím po uskutočnení energeticky úsporných opatrení. Pre riešený bytový dom
bol vypracovaný energetický audit a zároveň bol obyvateľom
domu rozdaný dotazník za účelom zistenia fyzického stavu
konštrukcií a kvality ich vnútorného prostredia. Výpočtom
potreby energie na vykurovanie a prípravu teplej vody bola
budova zaradená do energetickej triedy. Prieskum aj výpočty
boli zrealizované pred rekonštrukciou a následne po nej.
2. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
Riešený objekt sa nachádza v Bratislave. Jedná sa o radový
bytový dom realizovaný v stavebnej sústave P1.15/BA. Riešená
bola len časť domu, v ktorej sa nachádza 32 bytových jednotiek. Objekt má 9 nadzemných podlaží, na 1. NP sa nachádzajú vstupné a úložné priestory (technické podlažie), na 2. NP až
9. NP sú bytové jednotky. Všetky bytové jednotky sú štvorizbové. Pod domom sa nachádza podzemná garáž. Objekt je orientovaný pozdĺžnou stranou fasády na južnú a severnú stranu. Na
Obr. 1 je pohľad na objekt pred obnovou a na Obr. 2 je pohľad
na obnovený objekt.
Obr. 1 Čelný (južný) pohľad na riešenú Obr. 2 Čelný (južný) pohľad na riešenú
časť bytového domu pred obnovou
časť bytového domu po obnove
www.tzbportal.sk
STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
Obvodový plášť je realizovaný zo spínaných pórobetónových
panelov hrúbky 300 mm. Plné panely s otvormi sú spínané na
výšku z pórobetónových prvkov v skladbe 4 x 695 mm. Na zateplenie objektu sa použil kontaktný systém na báze penového
polystyrénu hrúbky 8 cm. Strešný plášť je vytvorený ako jednoplášťová plochá strešná konštrukcia, zhotovená zo železobetónovej konštrukcie hrúbky 150 mm, na ktorej je položená tepelná
izolácia pozostávajúca z rohože z minerálnych vlákien o hrúbke
70 mm, uzavretej vzduchovej medzery a pórobetónových panelov na podkládkach hrúbky 250 mm. Strecha sa zateplila doskami NOBASIL o hrúbke 120 mm. Pôvodné okná sú typové drevené s dvojitým zasklením, otváravé a sklopné. Balkónové dvere sú
drevené, zdvojené, otváravé do vnútra. Väčšina otvorových konštrukcií v bytoch bola už pred obnovou v rámci individuálnych
možností vymenená za plastové, a to v 85 % bytov. Pôvodné
hlavné vstupné dvere boli kovové s jednoduchým zasklením.
V rámci rekonštrukcie boli aj pôvodné otvorové konštrukcie
v bytoch vymenené vlastníkmi bytov za plastové, rovnako ako
okná v spoločných a schodišťových priestoroch. Hlavné vstupné
dvere sa vymenili za oceľové dvere s vylepšenými vlastnosťami.
VYKUROVANIE
Objekt je priamo napojený na odovzdávaciu stanicu tepla, ktorá
je umiestnená na štítovej strane bytového domu v samostatnom
objekte. Vykurovací systém je teplovodný, dvojrúrkový, s núteným obehom. Prívodné a vratné potrubie je vedené cez štítovú
stenu a ďalej pod stropom 1. NP. Potrubie vedie k jednotlivým
stúpacím potrubiam umiestneným v šachte nachádzajúcej sa
vedľa výťahovej šachty. Keďže ležaté rozvody boli čiastočne
izolované, na potrubiach v rámci rekonštrukcie neboli vykonané žiadne zmeny. Ako vykurovacie telesá sú inštalované doskové telesá, respektíve liatinové článkové telesá v kuchyniach.
Kúpeľne nie sú vykurované ústredným vykurovacím systémom,
ale sú dokurované elektrickými infražiaričmi. Vykurovacie telesá
sú vybavené termostatickými ventilmi. Systém je doposiaľ hydraulicky nevyregulovaný a v blízkej budúcnosti by sa malo pristúpiť k jeho vyregulovaniu.
47
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
Obr. 3 Ležaté rozvody objektu pred
rekonštrukciou
Obr. 4 Ležaté rozvody objektu po
rekonštrukcii
SYSTÉM PRÍPRAVY TEPLEJ VODY
Objekt je zásobovaný teplou vodou zo zásobníkových ohrievačov teplej vody umiestnených v objekte OST, kam je privádzaná z centrálneho zdroja. Ležaté rozvody teplej a studenej vody
sú zavesené pod stropom 1. nadzemného podlažia a následne
vedené v stúpacej šachte bytového jadra. Potrubia rozvodu teplej vody boli slabo zaizolované čadičovou plsťou obalenou plastovou fóliou. V rámci rekonštrukcie boli rozvody teplej a studenej vody zaizolované izoláciou Tubolit DG. Na Obr. 3 a 4 môžeme
vidieť stav ležatých rozvodov vykurovacieho systému a rozvodov teplej a studenej vody.
*červená krivka predstavuje stav pred realizáciou úsporných opatrení
*modrá čiarkovaná krivka predstavuje stav po realizácii úsporných opatrení
Obr. 5 ET-krivka pred a po obnove bytového domu
Porovnanie ET- kriviek pred a po uskutočnení energeticky úsporných opatreniach môžeme vidieť na Obr 5.
4. MONITORING TEPELNÉHO STAVU
Tepelná pohoda
Tepelné prostredie je nemožné špecifikovať tak, aby bolo vyhovujúce pre každého užívateľa. Vždy tu bude určité percento
nespokojných. Nespokojnosť môže byť spôsobená nepohodou,
vplyvom pocitu chladu alebo tepla pre telo ako celok (ISO EN
7730 Moderate Thermal Environments).
3. MONITORING ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
Základným nástrojom pre energetický manažment je energeticko-teplotný diagram, čiže ET-diagram, ktorý predstavuje závislosť celkovej spotreby energie budovy na vonkajšej teplote.
Hlavným elementom ET-diagramu je ET-krivka. Pre zostrojenie
tejto krivky potrebujeme poznať vonkajšiu teplotu v lokalite
bytového domu a príslušnú spotrebu energie v budove, obe za
určité obdobie. V princípe sú dva spôsoby zostrojenia ET-krivky.
Prvý spôsob je na základe údajov (spotreba energie a vonkajšia
teplota) nameraných v budove za reprezentatívne obdobie, ktoré by malo predstavovať minimálne 3 roky normálnej/typickej
prevádzky budovy. Druhý spôsob je výpočtový, keď sa vykoná
podrobný energetický výpočet a model budovy vo vhodnom
softvéri. V prípade riešeného bytového domu sa zvolil výpočet
v ENSI EAB softvéri.
Na zistenie subjektívnych pocitov obyvateľov bytového domu
bol vytvorený dotazník, na základe ktorého bolo vyhodnotené vnútorné prostredie. Dotazník bol vyplnený dvakrát, pred
rekonštrukciou aj po rekonštrukcii bytového domu, aby bolo
možné výsledky porovnať. Dotazník bol vyplnený zástupcami 23
z 32 bytov (čo je necelých 72 %). Hodnotenie tepelného pocitu
a vnímanie teploty sa uskutočnilo pomocou PMV indexu, kto-
Výsledkom výpočtu v softvéri EAB je energetická bilancia
bytového domu, v ktorej sú vypísané jednotlivé položky celého systému (Tab. 1). Celková potreba energie bytového domu
pred obnovou je 150,3 kWh/m2.rok. Po zrealizovaní energeticky
úsporných opatrení( zateplenie obvodového plášťa, zateplenie
strechy, výmena okien, hydraulické vyregulovanie vykurovacej
sústavy a výmena úsporných sprchových hlavíc a perlátorov)
celková potreba energie bytového domu sa zníži na hodnotu
110,1 kWh/m2.rok.
Obr. 6 Tepelný pocit obyvateľov bytového domu pred a po rekonštrukcii
Tab. 1 Energetická bilancia bytového domu pred a po obnove bytového domu
BILANČNÁ POLOŽKA
AKTUÁLNE
KOREKCIA
PO OPATRENIACH
kWh/m2
kWh/m2
kWh/a
kWh/m2
kWh/a
kWh/m2
kWh/a
1. Vykurovanie
95,0
88,0
300 979
88,0
300 979
58,3
199 616
2. Vetranie
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
3. TV
28,9
31,8
108 654
31,8
108 654
21,2
72 529
4. Ventilátory a čerpadlá
1,5
0,0
0
0,0
0
0,0
0
5. Osvetlenie
14,3
20,1
68 636
20,1
68 636
20,1
68 636
6. Rôzne
9,5
10,5
36 034
10,5
36 034
10,5
36 034
7. Chladenie
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
149,1
150,3
514 303
150,3
514 303
110,1
Celkom
8. Vonkajšie
48
ŠTANDARD
0
0
376 814
0
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
rý sa používa na posúdenie či tepelné prostredie spĺňa kritériá
tepelného komfortu. Je to index predpovedajúci strednú hodnotu voľby tepelného pocitu veľkej skupiny ľudí na 7-bodovej
škále. Hodnotenie môžeme vidieť na Obr. 6. Výsledky na obrázku
vyjadrujú relatívne rozdiely (t.j. obyvatelia v dotazníku vyplnenom po obnove vyjadrili názory na prostredie v ich bytoch pred
obnovou a hneď na to aj pociťovanú zmenu po obnove).
Graf 2, 3 Výskyt tepelnej nepohody v bytoch
Predpokladaná stredná hodnota voľby tepelného pocitu pred
rekonštrukciou bola 1.12, čo znamená, že obyvatelia sa cítili
v priemere mierne teplo. Predpokladaná stredná hodnota voľby
tepelného pocitu po rekonštrukcii vzrástla na 1.99. Výsledky teda
naznačujú, že v dôsledku zateplenia sa pocit tepla u obyvateľov
zvýšil. Po tejto zmene obyvatelia považujú teplotu v bytoch za
menej prijateľnú, ako môžeme vidieť na Obr. 7.
čo naznačuje tepelné straty cez strop 1. NP v dôsledku nedostatočnej tepelnej izolácie. V čase prieskumu nebola v tomto smere
vykonaná žiadna rekonštrukcia.
Hoci sťažnosti ohľadne pocitu chladu od stropu sa pred rekonštrukciou nevyskytli, vzhľadom na častý výskyt zatekania bola
strecha zrekonštruovaná, pričom súčasťou rekonštrukcie bolo aj
jej zateplenie.
5. ZÁVER
Obr. 7 Vnímanie teploty obyvateľmi bytového domu pred a po rekonštrukcii
Príčinou by mohla byť zatiaľ nevyregulovaná vykurovacia sústava a staré, nefunkčné ventily s termostatickými hlavicami inštalované na vykurovacích telesách. Ventilmi nie je možné nastaviť
požadovanú teplotu a nedajú sa ani vypnúť. Vplyvom zateplenia
sa tepelné straty znížili a teplota v bytoch sa bez možnosti primeranej regulácie naopak zvýšila. Nefunkčnosť ventilov s termostatickými hlavicami je zrejmá z Grafu 1 – až tri štvrtiny opýtaných nemajú žiadnu možnosť nastavenia teploty. To podporuje
tvrdenie, že ak chceme zlepšiť vnútorné prostredie bytov, zateplenie budovy sa neodporúča vykonať bez hydraulickej regulácie
vykurovacieho systému.
Graf 1 Možnosť nastavenia teploty na vykurovacích telesách
Tepelná nepohoda
Prieskum z hľadiska tepelnej nepohody bol zameraný na pocit
prievanu, chladu od okien, chladu od stropu a od podlahy.
Jednotlivé výsledky pred a po rekonštrukcii sú zaznamenané
v Grafoch 2 a 3. Z Grafu 2 možno usúdiť, že nie sú výraznejšie
problémy s tepelnou nepohodou v bytoch. Tepelná nepohoda
vplyvom chladu a prievanu od okien sa vyskytovala len v bytoch
s pôvodnými otvorovými konštrukciami. Z Grafu 3 môžeme
vidieť, že po výmene pôvodných drevených okien za plastové
sa v bytovom dome žiadne problémy s chladom od okien nevyskytujú. Pocit chladu od podlahy pociťujú len obyvatelia 1. NP,
www.tzbportal.sk
Hoci obnova bytového domu môže nepochybne prispieť k zlepšeniu vnútorného prostredia v bytoch, výsledky naznačujú, že
bez primeranej regulácie môže nastať práve opačný efekt – prekurovanie bytov. Navyše ani úspory energie sa bez vyregulovania vykurovacieho systému nemôžu prejaviť v plnej miere.
Výsledky naznačujú, že obnova bytových domov by sa mala
vykonať skutočne komplexne, pričom okrem finančných a energetických ukazovateľov by sa mal brať ohľad aj na ďalšie aspekty,
ako napríklad vplyv na kvalitu vnútorného prostredia v bytoch.
V neposlednom rade by sa nemalo zabúdať na prevádzku a údržbu objektu po zrealizovaní úsporných opatrení, aby sa vypočítaná potreba energie udržala na požadovanej úrovni.
Literatúra
[1] Chmúrny, I.: Tepelná ochrana budov. Bratislava: Jaga, 2003.
[2] Dahlsveen, T. a spol.: Slovenská adopcia nástrojov a softvéru pre
energetickú certifikáciu, audity, monitoring budov. Manuál ENSI
Energy Monitoru, Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Bratislava 2009
[3] Petráš, D. – Chmúrny, I. – Smola, A. – Lulkovičová, O. – Furi, B.
– Konkoľ, R.: Energetický audit a certifikácia budov. Bratislava:
Jaga Group, 2008. 163 s. ISBN 978- 80-8076-063-2.
[4] Pustayová, H.: Energetické a environmentálne posúdenie bytového domu. Diplomová práca. Bratislava: Stavebná fakulta STU
v Bratislave, 2009.
[5] Pustayová, H., Krajčík, M.: Energetické a environmentálne
hodnotenie bytového domu pred a po obnove, In Komplexná
obnova bytových domov 2010: IV. medzinárodná konferencia.
Financovanie,úspory energie a kvality bývania. Podbanské,
SR,18.-19.11.2010. Martin: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2010, s. 107--112. ISBN 978-80-227-3409-7.
[6] Pustayová, H. Petráš, D.: Energetický monitoring pred a po
realizácií komlexnej obnovy bytového domu; In Komplexná
obnova bytových domov 2010: IV. medzinárodná konferencia.
Financovanie, úspory energie a kvality bývania. Podbanské, SR,
18.–19.11.2010. Martin: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2010, s. 107–112. ISBN 978-80-227-3409-7.
[7] Vyhláška č. 311/2009 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky z 13. júla 2009, ktorou sa vykonáva
zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
[8] STN EN 15251 Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na
navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov
– kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika
[9] ISO EN 7730 Moderate Thermal Environments
49
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
JARNÁ SÉRIA ODBORNÝCH SEMINÁROV –
KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV
V poradí už piaty ročník odborných seminárov zameraných na komplexnú obnovu bytových domov
zorganizovalo Združenie pre podporu obnovy bytových domov. Každý z nich bol ako to už aj
s názvu vyplýva zameraný na celé spektrum informácií týkajúcich sa komplexnej obnovy bytových
domov. Cieľovou skupinou boli predovšetkým zástupcovia bytových družstiev, správcovských
spoločností spoločenstiev vlastníkov bytov a miest a obcí. Tohtoročná séria odborných seminárov
sa uskutočnila v štyroch mestách pod odborným dohľadom Prof. Ing. Dušana Petráša, PhD.
Ružomberok – 27.–28.4.2011 hotel Kultúra
Púchov – 5.5.2011 reštaurácia Váh
Úspešne pokračujúci projekt, ktorý podporuje PSS, a.s., cielene
zameraný na bytové družstvá zastrešované SZBD a premiérovo
organizačne modifikovaný do dvoch dní poskytol asi 60 účastníkom bohatý program a príjemné prostredie v hoteli Kultúra.
V odbornom programe odznelo celkom 16 prezentácií z rôznych
oblastí obnovy a financovania bytových domov. Večerné posedenie v átriu hotela poskytlo účastníkom možnosť vzájomnej
V spolupráci so SBD Púchov zorganizovalo združenie pre predsedov BD a SVB z Púchova, ale aj záujemcov z okolitých miest a obcí
Považia ďalší z odborných seminárov. Veľmi dobrá účasť vyjadrovala okrem iného aj seriózny záujem o problematiku obnovy
bytových domov. Do posledného miesta zaplnená miestnosť 55
účastníkmi bola svedkom pestrej zmesi odborných príspevkov
od ôsmych prednášateľov a aktívnych diskusných príspevkov
účastníkov. Záujem o obnovu bytových domov účastníci jednoznačne vyjadrili aj v dotazníku so želaním, aby sa podobné podujatie uskutočnilo aj na budúci rok. Dotazníková spätná väzba
s odporúčaniami na doplnenie odborného programu o niektoré
špecifické oblasti obnovy je motivujúca a nenahraditeľná. Takže,
dovidenia o rok!
Piešťany – 31.5.2011 – Mestská knižnica
Odborný seminár v Piešťanoch mal niekoľko prvenstiev.
Uskutočnil sa v tomto peknom kúpeľnom meste po prvýkrát, pán
primátor zobral nad ním záštitu a spoluorganizátorom bolo po
prvýkrát Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.
Veľmi pekné priestory Mestskej knižnice navštívilo 26 záujem-
výmeny skúseností a získania nových informácií pri neformálnych
rozhovoroch. Vzájomná spolupráca PSS, a.s., SZBD a ZpPOBD opäť
potvrdila, že spoločné podujatia tohto zamerania sú všeobecným
prínosom a zo strany účastníkov žiadanou a prospešnou aktivitou.
cov prevažne z radov predsedov SVB, správcovských spoločností a zástupcov mestských a obecných úradov. Prednášatelia mali
počas odborného programu v účastníkoch vnímavých poslucháčov a diskutérov. Ďalšie „po prvýkrát“ sa týka odborného programu, lebo určite veľmi užitočným spestrením programu bolo zaradenie prezentácií o poistení a ochrane majetku, dobrovoľných
dražbách a kvalite komplexnej obnovy bytových domov. Potvrdili
50
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
to účastníci živou diskusiou a prejaveným záujmu o ďalší ročník
odborného semináru.
Nitra – 1.6.2011 – Spojená škola
Zvykne sa hovoriť, že „najlepšie nakoniec“, ale aj že „po druhýkrát
do tej istej rieky nevstúpiš.“ Nuž z týchto múdrosti pre odborný
seminár rozhodne viac pasuje tá druhá. Mesto Nitra patrí k najväčším na Slovensku, má obrovský potenciál, ale už niekoľko rokov
aj veľmi slabý záujem o odborné semináre zamerané na obnovu
bytových domov. Svedčí o tom aj tohtoročná veľmi nízka účasť
len 15-tich záujemcov. Zjavne ani osobná účasť prezidentky ZSVB
na Slovensku nebola pre členov dostatočným dôvodom na účasť
inak odborne veľmi dobre zameraného semináru.
Rekapitulácia a poďakovanie
Na záver stručných komentárov k jarnému bloku odborných seminárov by som v mene Združenia pre podporu obnovy bytových
domov rád poďakoval všetkým naším partnerom a spoluorganizátorom za ich podiel, akým prispeli k odbornej a organizačnej
úrovni seminárov.
Ing. Miroslav Vereš
Výkonný predseda ZpPOBD
www.tzbportal.sk
51
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
AKO SI VYBERAŤ OKNO?
Desatoro zásad pri výbere kvalitného okna – 2. časť
Pavol Panáček
V predchádzajúcom príspevku sme informovali o prezentácii „Desatoro zásad pri výbere kvalitného okna“
na tohtoročnom veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 2011. Bol vydaný manuál (http://www.floowie.com/sk/
slovenergookno/publikacie), ktorý by mal napomôcť bežnému záujemcovi o kúpu okna. Podľa manuálu
by mal kupujúci klásť otázky výrobcovi alebo jeho obchodnému zástupcovi s cieľom získať základné, ale
postačujúce informácie na kúpu okna štandardnej kvality. Počas celej výstavy denne vystupovali členovia
združenia, zástupcovia výrobcov okien, profilových systémov a izolačných skiel so svojimi odporúčaniami
na kúpu kvalitných okien (Obr. 1 a 2). V tomto príspevku, dvoma bodmi z desatora, nadviažeme na
informácie o tepelno-technických požiadavkách na okná zverejnené v minulom čísle časopisu a to bližším
rozborom jednotlivých jeho súčastí a ich vplyvom na vlastnosti celého okna.
1. Materiálová báza – profil
Výber materiálovej bázy je často prvým rozhodnutím kupujúceho pri výbere okna. Na výber má okná vyrobené z dreva, plastu
alebo hliníka a často sú to aj kombinácie drevo – hliník a podobne. Technológia výroby drevených okien (nazývaných aj eurookná) je dnes už neporovnateľná s technológiami z pred dvadsiatich rokov. Základom je profil vyrobený najčastejšie z troch
lamiel vzájomne spojených vode odolným lepidlom (Obr. 3).
Trojvrstvový hranol eliminuje nepriaznivé vlastnosti dreva spôsobené rozmerovými zmenami vplyvom vlhkosti. Nežiaduce
chyby dreva ako sú hrče, smolné kanáliky a trhliny sú v jednotlivých lamelách vyrezávané a lamely sú opäť na dĺžku spájané klinovými čapmi malých rozmerov. Často sú obrysy týchto spojov
viditeľné aj na povrchu pod povrchovou úpravou dreva. Pokiaľ
si kupujúci nepraje, aby tieto spoje boli zreteľné, je možné vyrobiť vrchné lamely z jedného kusa. Okna vyrobené s lamelami
z jedného kusa sú obyčajne drahšie, pretože sa na ich výrobu
muselo použiť kvalitnejšie drevo než na lamely, ktoré sú dĺžkovo
Obr. 1 Pohľad do hľadiska účastníkov prezentácii na výstave CONECO
– RACIOENERGIA 2011
52
Obr. 2 Pohľad na jednu z dvojíc prednášateľov (na obrázku sú Prof. Ing. Ivan
Chmúrny, PhD, zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, s mikrofónom a Ing.
Jozef Mintál, majiteľ výrobnej firmy na výrobu drevených okien)
spájané. Na Slovensku dnes už máme moderné výrobne drevených okien, kde si tieto hranoly už nevyrába výrobca drevených
okien sám, ale nakupuje ich od špecializovaných výrobcov, kde
sú vyrábané na špecializovaných výrobných linkách a je zabezpečená štandardná kvalita. Pri kúpe drevených okien je nutné
mať na pamäti, že ide o prírodný materiál s rôznymi podmienkami rastu prejavujúcimi sa
niekedy v miernych odchýlkach farby, najmä pri použití
lazúrovacích lakov, kde je vidno drevné vlákna pod povrchovou úpravou dreva. Pri
povrchovej úprave drevených
okien je dôležité, aby výrobca
rozlišoval hrúbku povrchovej
úpravy na interiérovej a exteriérovej strane okna. Toto je
dôležité z hľadiska umožnenia odparenia vody, ktorá sa
dostala do dreva počas jeho
používania, napríklad cez
zasklievacie lišty pri zvýšenej
vlhkosti v niektorých miestnostiach bytu (najmä v spálni alebo kuchyni) v zimnom
období. Často prezentovaným handicapom drevených
okien je starostlivosť o povrchovú úpravu. Ide o prírodný
Obr. 3 Rez dreveným oknom (eurookno) s izolačným dvojsklom
materiál a tak, ako sa staráme
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
o povrchovú úpravu dreveného nábytku, tak je potrebné
sa starať o povrchovú úpravu
drevených okien. Dnes už na
trhu sa ponúkajú okná s desaťročnou zárukou na povrchovú úpravu. Avšak pokiaľ
takáto záruka je poskytovaná výrobcom okna, musí byť
garantovaná dodávateľom
náterového systému. U tohto
garantovaného systému musí
totiž výrobca okien spĺňať
náročné výrobné podmienky. V opačnom prípade je to
len zavádzanie kupujúceho.
Tak u drevených a aj plastových okien by sme si nemali
vyberať z profilov, ktorých
stavebná hĺbka je menšia ako
70 mm. Pri profiloch určeObr. 4 Rez plastovým oknom s oceľoných na výrobu drevených a
vými výstuhami (červene)
plastových okien je okrem
stavebnej hĺbky dôležitý súčiniteľ prechodu tepla, označovaný veľkým písmenom U a dolným
indexom, malým f (frame). Medzi povrchovými stenami plastového profilu sú vnútorné priehradky vyplnené vzduchom a niekedy aj iným izolačným materiálom, na zvýšenie práve tohto Uf.
„Boj“ o Uf vedie niektorých výrobcov plastových profilov k nahrádzaniu kovových výstuh nachádzajúcich sa v najväčšej vnútornej komore profilu, inými materiálmi majúcimi priaznivejšie
tepelno-technické vlastnosti. Výstuhy zabezpečujú tvarovú stabilitu plastového profilu a v prípade použitia ocele zas znižujú
jeho tepelno-technické vlastnosti (Obr. 4). Správny druh použitej
výstuhy vždy predpisuje výrobca plastového profilu vo svojom
technickom predpise. Odporúčame pri pochybnostiach si tento
predpis vyžiadať k nahliadnutiu a overiť si tak vhodnosť ponúkaného riešenia. Tvar profilu výstuhy ovplyvňuje o.i. aj spôsob
montáže okna. Rámy okien s výstuhami tvaru písmena „U“ otvorenými smerom ku krídlu nie sú vhodné na upevnenie v okennom otvore skrutkami prechádzajúcimi cez rám okna (Obr. 5
a 6). Dôležitou vlastnosťou najmä farebných plastových profilov
je ich dĺžková rozťažnosť. Táto môže byť aj 2 mm na meter dĺžky. S týmto handicapom plastu je nutné sa vyrovnať pri montáži okien a to zabezpečením dilatačných škár. Európska norma
(STN EN 12608) predpisuje
značenie okien uvedené na
Obr. 7. Slovensko je z hľadiska intenzity slnečného žiarenia rozdelené do oblastí. Na
mape, na Obr. 8 sú vyznačené
oblasti, kde by mali byť smerované profily podľa klasifikácie klimatických pásiem.
Aj o tomto by mal obchodný
zástupca ponúkajúci plastové
okná informovať kupujúceho.
Plastové okná sú najčastejšie najlacnejšou alternatívou
ako vyriešiť akútny problém
výmeny okien. Na opačnej
Obr. 5 Výstuha tvaru písmena „U“
strane stoja okná vyrobeotvorená smerom ku krídlu nie je
né z hliníkových profilov.
vhodná na upevnenie v okennom
Handicapom okien vyrobeotvore skrutkami prechádzajúcimi
ných z hliníkových profilov
cez rám okn
www.tzbportal.sk
bol v minulosti
práve súčiniteľ prechodu tepla týchto
okien. Prerušením
tepelných mostov a
vyplnením vnútorných priestorov izolačnými materiálmi,
podobne ako u plastových okien, stali
sa hliníkové profily konkurenčnými
ostatným profilom
aj z pohľadu tepelno-izolačných vlast-
Obr. 6 Rez plastovým oknom s rámom s uzavretou výstuhou
Obr. 7 Značenie plastových profilov podľa STN EN 12608
ností (Obr. 9). Porovnania si môže kupujúci urobiť sám pomocou
energetických štítkov s vypočítanými energetickými bilanciami
reálnych okien niektorých výrobcov uvedených na internetovej
stránke združenia SLOVENERGOokno (http://www.slovenergookno.sk). Hliníkové profily sú moderným materiálom uplatňovaným tak v rodinnej zástavbe ako aj v závesných stenách budov.
Hliníkové okná sú nenahraditeľné pri riešení veľkých otváracích
okien, kde už s plastom alebo niektorými hrúbkami drevených
profilov nevystačíme.
Mapa SR s vyznačením oblastí podľa
a – Celkovej ročnej slnečnej energie na povrchu
b – Priemernej dennej maximálnej teploty najteplejšieho mesiaca v roku
53
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
záujmu výrobcu okien o kvalitu izolačných skiel z pohľadu dlhodobého zachovania deklarovaných vlastností stanovených najčastejšie výpočtom. Pri výbere výrobcu okna sa odporúča voliť
známe spoločnosti s dostatočnými referenciami a niekoľkoročným pôsobením na trhu. Malý, neznámy výrobca – spracovateľ plastového profilu bez dostatočných referencií láka nízkou
cenou, ale riziko, že po prvej zime nebudete mať kde okno reklamovať, je vysoké. Od dodávateľa požadujte predloženie referencií a dôvodov prečo (okrem ceny) si jeho okno máte práve Vy
kúpiť. Niekedy môžu byť dôležité aj informácie o doplnkoch, ktoré môžu zvýšiť úžitkovú hodnotu výrobku (rolety, žalúzie, podporné systémy vetrania). Členovia združenia SLOVENERGOokno
sa preukazujú energetickým štítkom nalepeným na výrobku alebo pripojeným k dokumentácii odovzdávanej kupujúcemu. Na
to, by mohol výrobca okna ku svojmu výrobku pripojiť energetický štítok musí okrem prv uvedenej zmluvy o kvalite izolačných
skiel, zabezpečovať požívanie vo svojom okne len označených
materiálov a komponentov, musí zabezpečovať výrobný proces
v súlade s platnými normami a smernicami a tento musí mať pod
neustálou kontrolou. Pri reklame, predaji a styku so zákazníkom
sa riadi schváleným kódexom člena združenia (http://www.slovenergookno.sk/kodex.htm).
Obr. 9 Hliníkový profil s prerušenými tepelnými mostmi a izolačnou výplňou
2. Výber dodávateľa
Výber dodávateľa okna je dôležitý. Je nutné rozlišovať spracovateľa profilového systému (výrobcu okna), ktorým je napríklad
slovenský výrobca okna a výrobcu profilového systému napr.
plastového, ktorým je najčastejšie zahraničná firma v Nemecku,
Belgicku, Anglicku a pod. Okná vyrobené z rovnakého profilu
dvoma rozličnými spracovateľmi profilového systému nemusia
byť rovnaké. Dnes spracovateľ profilového systému má veľkú
zodpovednosť za výsledné vlastnosti celého okna. Najčastejšie
je to výberom dodávateľov komponentov na výrobu okna, kde
má najväčší podiel výber výrobcu izolačného skla. Slovenská
technická norma s označením STN 70 1621 a názvom: Izolačné
sklá. Požiadavky na vzhľad a rozmery, odporúča uzavretie zmluvy o kvalite izolačných skiel medzi výrobcom okna a výrobcom
izolačného skla. Plnenie takejto zmluvy je jednou z podmienok
na označovanie okien energetickými štítkami, ale aj dôkazom
ODBORNÉ SYMPÓZIUM
v našom prevedení znamená:
• komplexné a relevantné informácie o problematike
rekonštrukcie a revitalizácie bytových domov
• orientácia v legislatíve a dotačných tituloch
• konzultácia, diskusia
a nové kontakty
• pestrá ponuka produktov
z oblasti rekonštrukcie
a revitalizácie - strechy,
obvodový plášť, okná,
dvere, výťahy, vykurovanie,
zabezpečovacia technika,
úvery, poistenie, dotácie, ...
• príjemné prostredie
a pohostenie, vrátane
obeda
54
Samozrejmosťou by malo byť vydanie vyhlásenia o zhode na
základe skúšok vykonaných notifikovanou osobou. V nijakom
prípade nekupujte okná od výrobcu, ktorý Vám vyhlásenie ani
po vyžiadaní neukáže alebo rozmery okien (dverí) uvedené vo
vyhlásení zhody nekorešpondujú s ponúkanými. O spôsobilosti
dodávateľa sa môžete napríklad presvedčiť otázkami na spracovateľa plastového profilu, ktorý by mal vedieť o možnostiach
riešenia rozmerových zmien na slnkom namáhaných presklených plochách. Veľkosť rozmerov okien sa riadi rozmerovými
obmedzeniami stanovenými spracovateľskými príručkami alebo
STN 74 6101-1 (u drevených okien), limitnými rozmermi určenými výrobcami izolačných skiel a dodávateľmi celoobvodových
kovaní. Pokiaľ výrobca alebo dodávateľ nedisponuje takýmito
informáciami radšej ho rýchlo opustite.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Ing. Pavol Panáček, PhD.
tajomník združenia SLOVENERGOokno
ORIENTAČNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
830 – 900
900 – 1030
prezencia účastníkov
1. blok prednášok
financovanie, stavebné technológie, zatepľovacie a izolačné systémy,
strešné systémy, okenné systémy
1030 – 1100
1100 – 1230
prestávka, občerstvenie
2. blok prednášok
komplexné revitalizácie, dotácie, výťahy, zabezpečovacie systémy,
požiarna bezpečnosť, poistenie
1230 – 1300
1300 – 1430
prestávka, občerstvenie
3. blok prednášok
vykurovanie, vykurovacie telesá a regulácia, praktické skúsenosti,
záverečná diskusia
1430 – 1530
spoločný obed
Podrobný program bude zverejnený týždeň pred konaním sympózia
prostredníctvom webových stránok www.bezpecny-domov.sk.
Informovať sa naň môžete aj telefonicky na čísle 0911 487 762.
Organizátor si vyhradzuje právo na presunutie, nahradanie či zrušenie sympózia
a časový posun programu.
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
VÝSLEDKY PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNE, a.s.,
V PRVOM ŠTVRŤROKU 2011
Najväčšia stavebná sporiteľňa na Slovensku zaznamenala v prvých troch mesiacoch tohto roku mimoriadne vysoký objem financií, ktoré na svoje účty stavebného sporenia vložili stavební sporitelia.
K 31. marcu 2011 to bolo presne 109 639 291 €.
Medziročný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím uplynulého roka, kedy vklady stavebných sporiteľov dosiahli
104 496 503 €, predstavuje +5 %. V porovnaní s rokom 2009
je tento nárast ešte markantnejší. Vtedy vklady dosiahli
91 257 252 €, čo predstavuje nárast v porovnávanom období
o 17,64 %. Pritom, od januára do konca marca 2011 PSS, a. s.,
vyplatila svojim klientom finančné prostriedky v objeme
83 680 000 €.
Stavební sporitelia
v prvom tohtoročnom kvartáli uzatvorili v Prvej stavebnej sporiteľni,
a. s., spolu 41 322
zmlúv o stavebnom sporení v celkovom
objeme
395 310 000 €.
V porovnaní s rovnakým obdobím
predchádzajúceho
roka, kedy klienti
PSS, a. s., uzatvoIng. Imrich Béreš – predseda predstavenstva Prvej
rili zmluvy v objestavebnej sporiteľne, a.s.
me 414 732 083 €,
predstavuje rozdiel
4,7 %. PSS, a. s., v prvom štvrťroku 2011 poskytla svojim klientom presne 3 432 úverov na bývanie v objeme 71 480 000 €.
Rozdiel v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho
roka, v ktorom PSS, a. s., poskytla úvery v rekordnom objeme
v celej histórii PSS, a. s., 86 847 777 € (v prvom kvartáli 2010)
je 17,7 %.
Ing. Erich Feix – člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., Mag. Karl Peter
Giller – predseda predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s., Ing. Imrich
Béreš – predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., Ing. Ľubomír
Kováčik – predseda predstavenstva ČSOB stavebnej sporiteľne, a. s., (stojí vzadu)
Medziročný nárast vkladov na účty stavebného sporenia je
dôkazom dôvery občanov v najväčšiu stavebnú sporiteľňu,
ktorá pôsobí na slovenskom bankovom trhu už 19. rok. Takáto
dôvera potvrdzuje bezpečnosť a výhodnosť stavebného sporenia ako základného nástroja pre prípravu a financovanie kúpy,
výstavby alebo obnovy bývania pre fyzické aj právnické osoby.
Dosiahnuté výsledky v prvom štvrťroku zodpovedajú zámerom
PSS, a. s., na rok 2011. Na základe záujmu o sporenie aj financovanie novej výstavby a obnovy bývania v prvom štvrťroku 2011,
ako aj z prieskumov prognózovaného vývoja na trhu nehnuteľností predpokladáme, že v oblasti sporenia aj financovania
bývania predčí PSS, a. s., úroveň predchádzajúceho roka.
Vás pozýva na odborné sympóziá zamerané na problematiku
REVITALIZÁCIA BYTOVÉHO FONDU
Sympóziá sa uskutočnia v termínoch a mestách:
14. 6. 2011, NITRA, PKO, J. Kráľa 4
15. 6. 2011, TRNAVA, Hotel Inka, V. Clementisa 13
16. 6. 2011, BRATISLAVA, Národné tenisové centrum, Príkopova 6
www.tzbportal.sk
Prezencia účastníkov vždy od 830, začiatok prednášok od 900 hod.
Účasť si, prosím, rezervujte prostredníctvom prihlasovacieho formulára na
www.bezpecny-domov.sk, e-mailom [email protected]
alebo telefonicky na čísle 0911 487 762 (iba vo všedný deň 8 – 17 hod).
Účasť na sympóziu vrátane občerstvenia a obeda je pre prihlásených 55
ZADARMO.
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU
Produkty a služby KALYPSO spol. s r. o.
Firma KALYPSO pôsobí na trhu už od roku 1994. Hlavnou náplňou našej činnosti je výroba, predaj
a montáž plastových a hliníkových okien a dverí, posuvných a fasádnych systémov, doplnkov (žalúzie,
sieťky proti hmyzu, rolety, garážové brány a iné). Ponúkame taktiež komplexné riešenia v oblasti obnovy
a revitalizácie bytových domov v oblasti fasád a otvorových výplní.
Pre Váš bytový dom vieme zabezpečiť:
• kvalitné bytové okná s výbornou teplotechnikou,
• vchodové dvere v prevedení podľa Vašich požiadaviek,
• presklenia schodísk a spoločných priestorov,
• kvalitnú montáž podľa platných predpisov a noriem.
Bytové okná
Bytové okná KALYPSO sú z kvalitného 5-komorového profilového systému VEKA so stavebnou hĺbkou 70 mm. Veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti (energetická trieda B) spolu so
zasklením s teplými dištančnými rámikmi Vám zabezpečia zní-
ženie tepelných strát o viac ako polovicu oproti starým oknám.
Naše okná sa vyznačujú výbornou statikou výrobkov zabezpečenou dostatočne dimenzovanou oceľovou výstuhou a najmodernejšou generáciou celoobvodného kovania Aktivpilot,
ktoré garantuje neporovnateľne vyššiu mierou bezpečnosti
a užívateľského komfortu (zdvíhač krídla, poistka proti chybnej manipulácii, dverný zacvakávač – tzv. Duoelement, alebo
Trioelement, bezpečnostná kľučka...)
Vchodové brány
V rámci obnovy bytových domov ponúka KALYPSO vchodové
56
brány z nemeckého hliníkového profilového systému HEROAL
so širokou paletou príslušenstva. Použitým materiálom sa naše
brány stávajú veľmi odolné proti poveternostným podmienkam
a vlhkosti, čo podporuje aj hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom, gumeným nášľapným protišmykovým tesnením
a výškovo nastaviteľné dorazové tesnenie prahu. Zdokonalené
prerušenia tepelných mostov a povrchovo montované pánty, ktoré neprerušujú tesnenie, zaradia vaše vchodové dvere
medzi energeticky efektívne produkty. KALYPSO ponúka izolačné zasklenie dverí z plaveného alebo bezpečnostného skla,
číreho alebo vzorovaného skla, prípadne ich kombinácii, alebo
aj nepriehľadné výplne s povrchmi z hliníka či plastu. Možnosť
voľby samozatvárača s aretáciou, výber dverných madiel a kľučiek a široká paleta povrchových úprav (práškové farby zo
vzorkovníka RAL) patria k ďalším benefitom, ktoré zaručujú
estetický vzhľad a funkčnosť produktu. S dodávkou vchodových dverí dokážeme zabezpečiť veľký výber príslušenstva ako
elektromagnetické zámky ovládané systémom DEK, schránky,
zvončekové tablá a podobne.
Presklenia a zateplenie
KALYPSO ponúka komplexné riešenie schodiskových presklení v spoločných priestoroch s možnosťou celopresklenného
prevedenia alebo v kombinácii s murovanými časťami. Okná
a celopresklennú alternatívu zhotovujeme z plastového profihttp://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Firma KALYPSO neustále sleduje aktuálne trendy, či už technického hľadiska, alebo vývoja v oblasti používaných materiálov,
aby ponúkla svojim klientom optimálne a súčasné riešenie.
KALYPSO – centrála:
Pečnianska ulica 1/A
851 01 Bratislava (Petržalka)
tel.: +421 2 634 539 34-35
e-mail: [email protected]
Otváracie hodiny:
Pondelok-Štvrtok: 8:00-18:00
Piatok: 8:00-17:00
lového systému VEKA, ktorý umožňuje široké možnosti prevedenia. Pri výmurovke presklení sa kvôli zníženému priťaženiu
nosných konštrukcií využívajú ľahké pórobetónové materiály
s možnosťou zateplenia výmurovky, prípadne celoobvodového plášťa budovy. KALYPSO je držiteľom licencie na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
podľa výberu dodávateľa a profesionálne zaškolené montážne
skupiny realizujú montáž podľa platných noriem a projektovej
dokumentácie.
KALYPSO – pobočka Vinohrady:
Námestie Biely kríž č. 1
831 02 Bratislava
tel.: +421 2 44 45 13 49
e-mail: [email protected]
Otváracie hodiny:
Pondelok–Štvrtok: 9:00–17:30,
Piatok: 9:00–16:00
www.matporiadneokno.sk
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
OBNOVA BYTOVÉHO DOMU KONŠTRUKČNÉHO SYSTÉMU
P 1.14, ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA
Ing. Jaroslav Vojtuš, CSc.
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice
telefón: 055/602 4285, mail: [email protected]
Pri návrhu stavebných konštrukcií a priestorov vymedzených stavom vnútorného prostredia bytových
budov sa požadujú kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastnosti stavebných konštrukcií. S ohľadom
na splnenie podmienok tepelnej pohody v pobytových priestoroch v zimnom období (STN 73 0540 – 1)
[1] a splnenie energetických požiadaviek (Z. č.555/2005 Z.z.) [7 ], v súlade s týmito predpismi aj strešné
konštrukcie bytových budov musia spĺňať minimálne požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti.
1. Konštrukčná sústava P 1.14
Bytové domy panelovej konštrukčnej sústavy P 1.14 sa realizovali
podľa typového podkladu „Unifikovaná malorozponová stavebná
sústava P1.14/15 BA“, ktorý spracoval ŠPTU Bratislava v r. 1980. Na
typové podklady spracované ŠPTÚ Bratislava nadväzovali svojimi
variantmi krajské Stavoprojekty (KE, TN a BA) podrobnou dokumentáciou. Stavebná sústava P 1.14 má obvodový plášť predsadený, vrstvený – sendvičový, hrúbky 300 mm, P1.15 je pórobetónový variant sústavy so zaveseným plášťom hrúbky 300 mm.
www.tzbportal.sk
Takéto sústavy sa realizovali od roku 1980 približne do roku 1994.
Konštrukcie budov, treba konštatovať, neboli ideálne navrhnuté
a boli horšie kvalitatívne realizované. Na území SR sú tieto bytové domy zastrešené, podľa typových podkladov, jednoplášťovými plochými strechami. V Košiciach sú ale temer všetky budovy
tejto sústavy zastrešené dvojplášťovými strechami, pričom nosnú
vrstvu horného plášťa tvorí železobetónový alebo pórobetónový
panel. Tieto strechy, dnes už viac ako 25-ročné, napriek minimálnej údržbe, nie sú v zlom hydrotechnickom stave, sú zväčša len po
57
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
opravách hydroizolačnej vrstvy z dôvodu vyčerpania životnosti
použitých materiálov, asfaltovaných lepeniek a tmelov použitých
v detailoch.
K myšlienke obnovy strešného plášťa dochádza z dvoch dôvodov:
• strešný plášť „preteká“ v najvyššom podlaží z neznámeho titulu (najčastejšie kondenzácia difundujúcej vlhkosti),
pričom táto porucha sa vyskytuje dlhšiu dobu a užívatelia
bytov už podnikli nejaké kroky k náprave (zväčša montáž
samočinných vetracích hlavíc na odťah vzduchu z medzipriestoru), alebo
• sa jedná o komplexnú obnovu bytového domu, o zateplenie, kedy sa chcú problémy so strechou vyriešiť súčasne, t.j.
zateplením so zhotovením novej hydroizolácie.
Obnova alebo sanácia strešného plášťa je úloha náročná, vždy
ovplyvnená viacerými faktormi:
• poznaním skutočného stavu konštrukcie dvojplášťovej strechy, vrátane rôznych defektov, anomálií, otvorov (prívod/
odvod vzduchu), prestupov, poznaním použitých materiálov,... až po orientáciu strechy ku svetovým stranám, k smeru
prevládajúcich vetrov, k čomu využívame proces diagnostiky,
• poznaním reálneho vlhkostného režimu, k čomu využívame
invazívnu diagnostiku (sondy) a počítačové simulácie,
• až po disponibilné finančné zdroje, ktoré sú pre obnovu
k dispozícii, k čomu slúži orientačne projektantský rozpočet.
Nemenej dôležitou úlohou je výber skúseného projektanta a vo
výberovom konaní výber skúseného zhotoviteľa, pričom inštitút
minimálnej ceny je neakceptovateľný.
panely (bolo potrebné overiť sondou). Vzduchová vrstva je málo
vetraná otvormi φ = 50 mm cez atikové dielce (2 ks/dielec), výšky cca 150 mm. Hydroizolačné súvrstvie je priamo natavené na
panely, pričom ho tvoria asfaltované lepenky – živičné pásy.
Strešný plášť bytového domu, podľa výpovede vlastníkov bytov,
vykazuje poruchy hydrodynamické, najmä v krajných sekciách
budovy – zateká zo strechy cez styky stropnej konštrukcie do jednotlivých bytov. Ako bolo vypozorované, nezateká z titulu priameho presakovania dažďovej vody, ale zrejme kondenzačná voda
preniká do vnútorných priestorov v najvyššom podlaží s následkom vzniku porúch, plesní, v interiéroch bytov. V rámci údržby
a eliminácie porúch boli zrealizované lokálne vysprávky hydroizolácie a následne vykonaná celoplošná oprava jednou vrstvou
lepenky z modifikovaných asfaltov a montáž 1 ks samočinnej
vetracej hlavice, ktorej účelom bolo zvýšenie prietoku vzduch
vo vzduchovej medzere, čo malo zlepšiť vlhkostné pomery strechy. Napriek uvedenému hydroizolačne možno pôvodnú strechu
považovať za vyhovujúcu, tepelnotechnicky za nevyhovujúcu.
Obsahom spracovania projektovej dokumentácie pre tento
bytový dom bol návrh stavebných úprav napĺňajúcich pojem
Významná obnova bytového domu podľa Zákona č. 555/2005
Z. z. O energetickej hospodárnosti budov a odstránenie systémových porúch panelových domov (v zmysle § 10 výnosu
č. V-1/2006 v doplnení V-2/2008 O poskytovaní dotácií na rozvoj
bývania MVaRR SR), t.j. zjednodušene povedané išlo o zateplenie
obvodového a strešného plášťa, zateplenie stropných konštrukcií vo vstupnom podlaží, obnovu podláh a pod., s tým že v I. etape sa z dôvodu finančných možností stavebníka zrealizuje len
obnova strechy. Dané riešenie je zamerané len na opravu strešného plášťa jeho zateplením.
3. Diagnostika skutkového stavu strešného plášťa
2. Analýza strešného plášťa
Predmetom obnovy bol bytový dom na ulici Cottbuská v Košiciach. Ide o 9 podlažný radový bytový dom, konštrukčne a staticky samostatne stojaci, ktorý tvorí súčasť uličnej zástavby. Budovu
tvoria 4 schodiskové sekcie, vstupné podlažie je technické,
neobytné, 8 ďalších podlaží je obytných. Obvodový plášť je sendvičový hrúbky 300 mm (150 + 2x40 + 70 mm).
Strešná konštrukcia je riešená ako plochá bezspádová strecha,
dvojplášťová, so (slabo) vetranou vzduchovou medzerou, s vnútorným odvodnením do 4 vnútorných vpustov, bez atiky. Tepelná
izolácia je podľa pôvodného projektu z perlitových vankúšov,
horný plášť tvoria železobetónové alebo pórobetónové strešné
Obr. 1a–d Pohľad na pôvodný stav roviny strechy budovy a na vetraciu
šachtu ZTI a odvetrania BJ
58
Súčasťou riešenia projektu bol projektantom vykonaný najskôr
len nedeštrukčný prieskum stavu strechy, vizuálna obhliadka,
zhotovenie fotodokumentácie a domeranie rozmerov, ktoré
slúžili ako podklad pre rozpracovanie projektu, pretože reálna
konštrukcia je niekedy iná než v pôvodnom projekte budovy.
Vizuálne sa hodnotila najmä rovinnosť povrchu strechy (stojatá
voda), geometria, stav hydroizolačnej vrstvy (degradácia), stav
klampiarskych konštrukcií (korózia), stav konštrukcií prestupov
a stav detailov (napojenia). Na základe predchádzajúcich zistení
možných zhotoviteľov sa pozornosť upriamila na šachty odvetrania bytových jadier, kde sa zisťoval stav strešnej konštrukcie
Obr. 2 Detail skladby dvojplášťovej strechy bytového domu, pôvodné projektové riešenie [7]
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
z priestoru týchto šácht a cez otvory v atike (viď. Obr. 1) pre
podozrenie, že teplý a vlhký vzduch z odvetrania bytových jadier
je netesnosťami (chýbajúce domurovky medzi jednotlivými
strešnými plášťami) nasávaný do priestoru vzduchovej medzery,
kde kondenzuje. Po výbere zhotoviteľa stavby, sa skladba plášťa
overila rezanými sondami a zistil sa technický stav jednotlivých
konštrukcií a materiálov odkrytím.
4. Návrh obnovy strešného plášťa
Na základe nedeštrukčnej analýzy, realizovaných odberov a výpočtov, bolo rozhodnuté na pôvodnom hornom plášti dvojplášťovej strechy vytvoriť novú jednoplášťovú strechu aj so zapojením
všetkých jestvujúcich vrstiev pôvodného dvojplášťa, podľa tepelne technických a konštrukčných zásad.
Skladba konštrukcie podľa pôvodného projektového riešenia [5]:
• hydroizolácia z oxidovaných asfaltovaných lepeniek
(po oprave)
• železobetónový stropný panel horného plášťa
na podkládkach
150 mm
• vetraná vzduchová vrstva
150 mm
• tepelnoizolačná vrstva, 2x perlitové vankúše
hr. 75 mm (neoverené)
150 mm
• železobetónový stropný panel spodného plášťa 150 mm
Využitím výpočtových programov boli stanovené takéto charakteristiky strešného plášťa:
Tepelný odpor konštrukcie R:
1.71 m2K/W < RN = 3,20 m2K/W
Súčiniteľ prestupu tepla konštrukcie U:
0.54 W/(m2K)>UN = 0,30 W/(m2K)
Fázový posun teplotných kmitov Psi:
14.6 h
Množstvo skondenzovanej vodnej pary: 0.410 kg/m2,rok
Množstvo vyparenej vodnej pary: 0.202 kg/m2,rok (50 %!)
Obr. 3 Čiastočný pôdorys strechy z projektovej dokumentácie
Hodnotenie strešnej konštrukcie podľa STN 73 0540-2 tab. 3 [1]
na maximálnu hodnotu súčiniteľa prechodu tepla nevyhovuje.
V konštrukcii dochádza počas modelového roka ku kondenzácii,
množstvo vyparenej vody je menšie ako skondenzovanej !
Príčinou „hydroizolačných“ porúch strechy je zrejme samotný
návrh a nedostatočne kvalitná realizácia konštrukcie dvojplášťovej strechy, s nevyhovujúcimi tepelnotechnickými parametrami
konštrukcie, kde vplyvom nedostatočného pohybu vzduchu (slabo (ne)vetraný dvojplášť) nedochádza k efektu vetrania (rýchlosť
vetra sa reálne blíži k hodnote 0,0 m/s, priemerná plocha otvorov
na náveternej / záveternej strane je 0,001 m2, čo pri ploche strechy Si = 643,50 m2 nedosahuje normou požadovanú hodnotu, t.j.
1/400 plochy = 1,608 m2), v súčinnosti s kondenzáciou vodných
pár z nasávania vlhkého teplého vzduchu z vetracích šácht bytových jadier na spodnom, chladnom povrchu horného plášťa so
známymi dôsledkami.
Návrh riešenia eliminácie takýchto porúch je len pomocou tepelnotechnických výpočtov, ktoré umožnia navrhnúť také riešenie,
ktoré zabezpečia strešnému plášťu vyhovujúci stav. Je potrebné
zrealizovať tepelno-technické výpočty (obvykle je nutné uskutočniť dva výpočty: a) tepelno-technický výpočet spodného plášťa
a b) výpočet, ktorý preverí funkciu vetranej vzduchovej vrstvy
Pozn.: U dvojplášťových striech sa poruchy hydroizolácie vyskytujú ojedinele, funkcia odvetrávanej vzduchovej medzery nebýva efektívna z dôvodu poddimenzovaného prierezu otvorov na
náveternej a záveternej strane, pričom tak dochádza ku kondenzácii vodných pár na spodnom povrchu horného plášťa. Poruchy
sa vyskytujú aj z dôvodu exis tencie tepelných mostov, kedy podpery horného plášťa tvoria tepelné mosty a tepelné mosty tvorí
aj nedokonalé rozloženie tepelnej izolácie na hornom povrchu
spodného plášťa. Zatekanie atmosférickej vody je možné v detailoch napojenia hydroizolácie na zvislé konštrukcie, v prestupoch
potrubí, čo je spôsobené nedokonalým prevedením detailu.
www.tzbportal.sk
Obr. 4 Rez strechou z projektovej dokumentácie
Obnova tak rieši celoplošné zateplenie strešného plášťa na hornom povrchu horného plášťa, hydroizolačná vrstva pôvodného
strešného plášťa zostáva použitá ako parozábrana (v prípade zistenia zvýšenej vlhkosti materiálov strešného plášťa by bolo nutné hydroizolačnú vrstvu perforovať v rozsahu aspoň 2 % plochy),
všetky existujúce vetracie otvory v obvodových stenách – atikách
aj v ploche strechy (vetracie komíny, samočinné vetracie hlavice
a pod.) budú uzavreté. Okraje tepelnej izolácie (uložené napr.
v plechovom profile) musia byť bezpodmienečne vzduchotesne uzavreté, napr. vypenením, obvodové steny okolo pôvodnej
vzduchovej vrstvy je potrebné zatepliť, aby ich tepelne izolačná
schopnosť bola rovnaká ako u ostatných obvodových stien budovy,– zateplenie strechy je tak vhodné spojiť so zateplením obvodových stien (ETICS). Ako ďalšie opatrenie bolo doporučené existujúcu uzavretú vzduchovú vrstvu prepojiť s exteriérom pomocou
veľmi malých otvorov cez novo zateplené fasádne steny, ide o vytvorenie systému mikroventilácie, ktorú môžu zabezpečiť napr. 10
mm otvory rozmiestnené vo vzdialenostiach á 2 m.
Tepelnoizolačná vrstva sa navýši pridaním mechanicky kotvenej
dvojvrstvovej tepelnej izolácie z minerálnovláknitých dosák v minimálnej hrúbke 140 mm (projektant doporučoval zvážiť po cenovej analýze použitie aj väčších hrúbok (200 mm. Povlaková krytina
musí byť zaistená proti strhnutiu vetrom mechanickým kotvením
59
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
(doporučené kotvy Ejot FDD). Následne sa na tepelnej izolácii zrealizuje nová hydroizolačná vrstva z mPVC fólie napr. Alkorplan 35
176, Sikaplan 15G, hr. 1,5 mm. V súvislosti s tým dôjde k výmene
klampiarskych konštrukcií, pričom sa použije systémové riešenie
použitím poplastovaných plechov.
vaných prác kvalitnou realizačnou firmou prinesú stavebníkovi aj
očakávaný výsledný efekt v podobe bezpečnej strechy.
Skladba strešného plášťa projektového návrhu:
• hydroizolačná vrstva, fólia z mPVC s PES výstužou, jednovrstvová, Alkorplan 35 176 hr. 1,5 mm, mechanicky kotvená cez tepelnoizolačnú vrstvu,
• tepelnoizolačná vrstva, dosky z MW DACHOTHERM G hr. 60
mm a DACHOTHERM SL hr. 80 mm s fóliou kotvené k podkladu 140 mm .
• pôvodnú konštrukciu očistiť, vypraviť, prespádovať.
Tepelný odpor konštrukcie R:
5.73 m2K/W > RN = 3,20 m2K/W
Súčiniteľ prestupu tepla konštrukciou U:
0.17 W/(m2K)<UN = 0,30 W/(m2K)
Fázový posun teplotných kmitov Psi:
16.9 h
Obr. 5a–d Pohľad na strechu počas realizácie prác
Množstvo skondenzovanej vodnej pary:
0.006 kg/m2,rok
Množstvo vyparenej vodnej pary:
0.032 kg/m2,rok ( + 400 % !)
Hodnotenie strešnej konštrukcia podľa STN 73 0540-2 Tab. 3 [1]
na maximálnu hodnotu súčiniteľa prechodu tepla vyhovuje.
V konštrukcii dochádza počas modelového roka ku kondenzácii,
avšak výpar je násobne väčší ako kondenzácia, čo je vyhovujúce.
Pozn.: Navrhnutá hrúbka tepelnej izolácie prekračuje požiadavky
na doporučenú hodnotu (nové budovy) súčiniteľa prestupu tepla UN (W/K.m2) podľa STN 73 0540-2 [1]. Doporučená hodnota
pre budovy s prevládajúcou návrhovou vnútornou teplotou 20 °C
a pre všetky exteriérové teploty je UN = 0,20 W/K.m2.
Zateplenie sa zrealizovalo z dôvodu finančných možností stavebníka použitím inej skladby:
• hydroizolačná vrstva, fólia z mPVC s PES výstužou, jednovrstvová, systém Fatrafol – S (šedá 810) hr. 1,5 mm, mechanicky kotevná,
• separačná vrstva, geotextília 300g/m2,
• tepelnoizolačná vrstva, dosky EPS 100 S Stabil mechanicky
kotevné k podkladu v jednej vrstve hr. 140 mm,
• ponechaná pôvodná konštrukcia vrátane oplechovania
okrajov strechy.
Zhotoviteľ stavby zrealizoval naviac samostatné kotvenie tepelnoizolačnej vrstvy k nosnému panelu, následne cez ňu prekotvil
aj hydroizolačnú vrstvu a doplnil pod hydroizolačnú vrstvu odvetrávacie „komínky“, ktoré majú zabezpečiť odvetranie prípadnej
zabudovanej vlhkosti. Vedenie bleskozvodov bolo opätovne
zmontované na ploche strechy, pričom je možné zhotoviteľovi
vytknúť, že nepodložil stabilizačné prvky pásmi nevystuženej
mPVC fólie.
ZÁVER
Samotná realizácia prebehla v netradične krátkom časovom
úseku, a to v priebehu mesiaca október 2010, v dobrej kvalite.
Rozpočtované náklady na realizáciu boli podľa rozpočtu projektanta pre projektovanú skladbu cca 96 000 Eur, dohodnutá cena
pre upravené riešenie bola 47 000 Eur. Strechu od realizácie obnovy monitorujeme a zaznamenávame zmeny v chovaní strešnej
konštrukcie. Dúfame, že vynaložené prostriedky a kvalita zrealizo-
60
Obr. 6a–d Pohľad na strechu po ukončení prác
Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt: Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií, s
kódom ITMS: 26220220064, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.
Recenzoval:
doc. Ing. Anna Sedláková, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Vysokoškolská 4,
042 00 Košice, tel.: 055/602 4285, mail: [email protected]
Literatúra:
[1] STN 73 0540 – 1 až 4 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných
konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov.
[2] STN EN ISO 6946 Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechod tepla. Výpočtová metóda.
[3] STN 73 1901, 73 1901/01 Navrhovanie striech. Základné ustanovenia.
[4] STN 73 3610, 73 3610/Z1 Klampiarske práce stavebné
[5] Katalógy vybraných reprezentantov bytových domov, podklady
pre zatepľovanie a MaRT, VÚPS-NOVA, Bratislava 1995–1997
[6] Z. Sternová a kolektív: Obnova bytových domov, hromadná
bytová výstavba po roku 1970, Jaga Bratislava 2002
[7] Zákon č.555/2005 Z.z. O energetickej hospodárnosti budov
[8] Aktuálne súvisiace STN, STN EN, EN, firemné materiály a publikované práce.
http://spravcovstvo.eu/
Stojíme pri vás, keď zatepľujete
s najširším portfóliom zatepľovacích materiálov
SKLENÁ VLNA, KAMENNÁ VLNA, POLYSTYRÉN EPS, STYRODUR C
www.isover.sk
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
ÚSPEŠNÁ OBNOVA STRECHY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
JEDINEČNOU TECHNOLÓGIOU
Základná škola v Tušickej Novej Vsi mala vážne problémy so zatekaním strechy. Strešná krytina prestala
plniť ochrannú funkciu pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi, preto sa pristúpilo k jej rekonštrukcii.
Na obnovu plochej strechy školy sa použila jedinečná technológia SPEED SYNTAN® SBS. Kompaktný
systém od spoločnosti Icopal presvedčil svojimi prednosťami ako sú mikroventilačná vlastnosť, rýchlosť
aplikácie, ale najmä pätnásťročná záruka.
Viac ako päťdesiatročná strecha školy na východnom Slovensku,
ktorú navštevuje viac ako 140 žiakov, bola v dezolátnom stave
už niekoľko rokov. Hrozili nielen nevzhľadné zatečené steny, ale
aj chronické ochorenia a alergie. Vlhkosť a prienik nadmerného
množstva vody cez strechu do interiéru sú totiž živnou pôdou pre
nebezpečné plesne. Havarijný stav strešnej krytiny sa efektívne
a rýchlo podarilo vyriešiť technológiou SPEED SYNTAN® SBS.
Záruka až pätnásť rokov
Situácia v učebniach spádovej základnej školy pre Tušice,
Horovce a Tušickú Novú Ves bola kritická od leta minulého roku.
Do úvahy prichádzalo viacero spôsobov opravy plochej strechy.
Ako najvhodnejšia a najefektívnejšia možnosť sa ukázala obnova kompaktným riešením od spoločnosti Icopal. „Naša škola
zvažovala niekoľko riešení rekonštrukcie a rozhodovala sa medzi
viacerými dodávateľmi. Najviac nás oslovila nová technológia
SPEED SYNTAN® SBS. O správnosti výberu nás presvedčili nielen
jej technologické prednosti, ale predovšetkým záruka 15 rokov,
akú nám neponúkol nikto,“ hovorí Mgr. Eva Čačková, riaditeľka
školy. Poskytnutie záruky 15 rokov je možné vzhľadom na pozitívne skúsenosti so systémom v zahraničí. „Technológia SPEED
SYNTAN® SBS nie je voľne predajná a podmienkou jej zakúpenia je
zaškolenie realizačnej firmy našou spoločnosťou. Samozrejmosťou
sú tiež pravidelné kontroly dodržiavania postupu práce s týmto systémom, ktoré na streche vykonáva Icopal. Aj z toho dôvodu možno
zákazníkom bez váhania poskytnúť na túto prevratnú technológiu
dlhoročnú záruku,“ hovorí Róbert Izsák, produktový manažér
spoločnosti Icopal.
Technológia pre profesionálov
Rekonštrukciu strechy realizovala firma MRIP, ktorá v oblasti
hydroizolácií pôsobí na trhu už šesť rokov. „Na slovenskom trhu
sa snažíme presadiť predovšetkým kvalitnou prácou. Keďže vývoj
neustále napreduje, uprednostňujeme v oblasti hydroizolácií plo-
Základná škola po rekonštrukcii technológiou Speed Syntan® SBS
chých striech novinky. Systém SPEED SYNTAN® SBS považujeme
za prevratnú technológiu súčasnosti, ktorá disponuje mnohými
prednosťami. Sme radi, že ľudia aj tu na východnom Slovensku prichádzajú postupne na chuť kvalitným materiálom,“ hovorí Milan
Hančak, konateľ spoločnosti MRIP.
Pred aplikáciou pásov SPEED SYNTAN® SBS sa pôvodný podklad musel najprv ošetriť rýchloschnúcim penetračným náterom Siplast Primer® Speed SBS s vysokou viskozitou. Strecha sa
následne perforovala, čím sa zabezpečilo odparenie vlhkosti.
Na takto perforovaný podklad sa tepelnou aktiváciou aplikoval
mikroventilačný pás SPEED SYNTAN® SBS modifikovaný SBS kaučukom. „Na rozdiel od klasického natavovania, ktorého realizácia je komplikovaná a namáhavá, je práca s technológiou SPEED
SYNTAN® SBS veľmi komfortná. Tým, že pásy tepelne aktivujeme
sa skracuje čas realizácie,“ zdôrazňuje prednosti novej technológie Milan Hančak. V závere rekonštrukcie sa na pásy aplikuje
ochranný reflexný náter Silver Primer® Speed SBS. Jeho úlohou
je zabrániť predčasnému starnutiu pásov a predĺžiť životnosť
strechy. Vďaka priaznivému počasiu a patentovanej technológii
SPEED SYNTAN® SBS sa poškodenú strechu základnej školy s rozlohou 780 metrov štvorcových podarilo obnoviť už v priebehu
niekoľkých dní.
Jediné priečne spoje bez posypu na svete
Reflexný náter Silver Primer® Speed SBS
62
Nová technológia SPEED SYNTAN® SBS znamená prevrat v kladení pásov na ploché strechy. „Technológia SPEED SYNTAN® SBS
bola vyvinutá vo vývojovom centre spoločnosti Icopal v Nemecku.
Ide o trend budúcnosti, ktorý rieši často sa opakujúci jav vzniku
bublín a iných degradácií na streche,“ hovorí Róbert Izsák. SPEED
SYNTAN® SBS má nosnú vložku novej generácie – polyesterovú
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
rohož kombinovanú so sklenenou mriežkou. Zo spodnej strany
pásov je nanesená ochranná vrstvička SYNTAN® spolu s profilovanými pruhmi zo špeciálnej asfaltovej hmoty, čo zabezpečuje rýchle prilepenie pásov k podkladu tepelnou aktiváciou.
Súčasťou pásov SPEED SYNTAN® SBS sú homogénne priečne
spoje bez posypu – ICOPAL END LAP®. „Icopal ako jediná firma
na svete má technológiu na výrobu priečneho spoja bez posypu.
Ide o technologicky najkvalitnejší spôsob úpravy priečneho spoja.
Na prekrytie tak nie je potrebná šírka 15 cm, ale len 8 cm, ktorá je
zabezpečená už priamo pri výrobe,“ dodáva Róbert Izsák. Priečne
spoje ICOPAL END LAP® umožňujú bezpečnú a komfortnú realizáciu, úsporu materiálu, plynu a času.
www.icopal.sk
Pás s technológiou Speed Syntan® SBS a priečnym spojom bez posypu (Icopal
End Lap)
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
PREDSTAVUJEME VÁM: SBD PÚCHOV
Jedným z úspešných stavebných bytových družstiev na Slovensku je SBD Púchov. Stavebné bytové
družstvo sa zaoberá v prevažnej väčšine správou bytových domov, je členom Slovenského zväzu bytových
družstiev a v súčasnosti sa môže pochváliť množstvom komplexne obnovených bytových domov. Radi
sme preto dali v našom časopise priestor na predstavenie tohto družstva Ing. Vlastislavovi Štrbáňovi,
predsedovi predstavenstva SBD, ako aj pánovi Pavlovi Hlušekovi, vedúcemu správy SBD Púchov.
Môžete nám povedať niekoľko slov o histórii Vášho SBD?
Ing. Vlastislav Štrbáň
Vhodnejšie by bolo hovoriť o histórii bytového družstevníctva v Púchove, ktoré sa výraznejšie začalo rozvíjať v 60-tych
rokoch minulého storočia a teda už má polstoročnicu za sebou.
V širšom chápaní plynutia času je to veľmi krátka doba, ale vo
vzťahu k bytovému družstevníctvu predstavuje bohatú históriu
a skúsenosti. Rád spomínam na diskusie s už nežijúcim nestorom bytového družstva v Púchove p. Miroslavom Jelčicom.
Prirodzene, ani Púchov neobišli integračné direktívy a začiatkom 70-tych rokov sa bytové družstvo stalo súčasťou družstva
v Považskej Bystrici. Osobne si nemyslím, že vytvorenie väčšieho a ekonomicky zdatnejšieho celku bolo zásadnou chybou.
Nesprávne boli predovšetkým metodika integrácie a následné formy riadenia, ktoré minimálne rešpektovali ekonomické
nástroje a deformovali rovnováhu medzi právomocami a zodpovednosťou v strediskách mimo centrálnej správy.
Od konca 80-tych rokov zástupcovia Púchova, ale aj ostatných
regiónov, navrhovali a požadovali zmeny v riadení Okresného
stavebného bytového družstva. Našim cieľom bol prechod
k transparentným hodnotovým nástrojom riadenia a rešpektovaniu princípov zásluhovosti pri prerozdeľovaní výsledkov
hospodárskej činnosti. Napriek čiastočným zmenám sa zvyšovala intenzita úvah smerujúcich k vytvoreniu samostatného
družstva pre región Púchova. De facto a de jure sa tak stalo
k 1.1.1997 a rozdelením Okresného stavebného bytového
www.tzbportal.sk
družstva v Považskej Bystrici vznikla samostatná právnická osoba – Stavebné bytové družstvo so sídlom v Púchove. Vo svojej
činnosti nadviazalo na dlhoročné skúsenosti pri správe a údržbe bytového a nebytového fondu, získané počas existencie
spoločného právneho subjektu.
Ako vnímate postavenie družstevníctva v súčasnosti?
Ing. Vlastislav Štrbáň
Podmienky družstevníctva na Slovensku sú v súčasnosti veľmi
zložité. Zákonom č. 42 z roku 1992 sa spustila lavína oddružstevňovania bytov, hoci družstevné byty boli sami o sebe samo-
63
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
taká je nutná a potrebná, ale táto činnosť nenahradí myšlienku družstevníctva, t.j. dosahovanie osohu pre celú dobrovoľne
združenú skupinu osôb. Trvale sa stretávame s požiadavkami
členov družstva na riešenie problémov a nedostatkov, ktoré
boli v agende družstva, žiaľ dnes sú riešené iba v rámci správy
domu.
Nepochopiteľnou je úplne absentujúca podporná politika štátu
pri výstavbe nových bytových domov, ako ju poznáme ešte z 90tych rokov minulého storočia, zvlášť pri súčasnom nedostatočnom počte nájomných bytov s primeranou výškou nájmu.
Ing. Vlastislav Štrbáň, predseda predstavenstva SBD
statnou družstevnou kategóriou. Žiaľ toto uvedený zákon zreteľne nepomenoval a spolu s poľnohospodárskymi družstvami,
čo je úplne odlišná kategória družstevníctva, riešil aj majetkové
vzťahy k bytom a nebytovým priestorom.
Naväzujúci právny predpis – zákon č. 182/1993 Z. z. riešil vlastnícke vzťahy k bytom, ale bez zohľadnenia dobrovoľnosti v možnosti združovania sa fyzických osôb v bytových družstvách
a tieto boli postavené do polohy správcovských spoločností.
Individuálne vlastníctvo bytu prevažuje nad družstevným spoluvlastníctvom, ktoré je vyjadrením dobrovoľného združenia so
skupinovým záujmom. Uvedeným zákonom si štát chcel predovšetkým vyriešiť svoju neschopnosť spravovať štátne byty, čo
ale u družstevných bytov bolo od začiatku vyriešené tzv. samofinancovaním. Ani súčasná legislatíva nie je naklonená družstev-
Koľko bytov spravuje v súčasnosti Vaše SBD?
Pavol Hlušek
Stavebné bytové družstvo v Púchove v súčasnosti spravuje
2 881 bytov a 50 nebytových priestorov, všetko v 89 bytových
domoch v Púchove, Lednických Rovniach a v blízkych aj vzdialenejších obciach. Tento počet zahŕňa aj vykonávanie činnosti
pre 5 spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
(SVB). V posledných rokoch mierne stúpa počet nami spravovaných domov, pričom požiadavky na vykonávanie správy
bytov prichádzajú aj z obcí a miest mimo púchovského okresu.
Dnes už nie je problém vykonávať správu bytov tzv. „na diaľku“,
súčasné technológie a programy umožňujú podrobnú a aktuálnu kontrolu správcu pri zabezpečovaní služieb a nakladaní
s finančnými prostriedkami vlastníkov bytov.
Problémom pri výkone správy bytov sú však nerovnaké podmienky pre správcov – podnikateľské subjekty a družstvá a pre
SVB, aj keď všetci zabezpečujú pre vlastníkov rovnakú činnosť.
A nejde iba o rôzne kontroly dodržiavania všeobecne záväzných
Pavol Hlušek, vedúci správy SBD Púchov
nej forme správy majetku, najvýraznejšie je to asi v bytovej sfére.
A tak dnes zabúdame na význam družstevníctva a stávame sa
správcami bytov v osobnom vlastníctve.
Ako vnímate správcu a správu bytových domov z pohľadu
družstevníctva?
Ing. Vlastislav Štrbáň
V kontexte uvedeného som toho názoru, že myšlienku bytového
družstevníctva je potrebné podporovať a oživovať. Správa ako
64
právnych predpisov pri prevádzke budov, rozúčtovaní služieb
a pod., ktoré sa samostatných SVB akosi netýkajú, ale ide o nerovnovážne podnikateľské prostredie v tejto oblasti. Dnes sa už
takmer v každom meste vyskytujú prípady, kedy jedna osoba
vykonáva funkciu predsedu aj pre 10–20 SVB. Samozrejme oficiálne nejde o podnikateľskú činnosť a teda nie je potrebné platiť dane a odvody ako ostatní podnikatelia. Výsledkom je nižšia
cena za správu a nekorektná konkurencia. O kvalite takto poskytovaných správcovských služieb je zbytočné hovoriť, väčšinou
rozhoduje nízka cena.
Nechcem tým povedať, že všetky SVB vykonávajú správu bytov
zle, naopak, vážim si a obdivujem predsedov SVB, ktorí spravujú
svoje spoločenstvá profesionálne a odborne. Pri tom, aké majú
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
možnosti vzdelávania sa v tejto oblasti a možnosti získavania
nových informácií, a to aj z pohľadu nákladov, je to hodné ocenenia. Podľa môjho názoru a získaných informácií by však kontrola dodržiavania predpisov pri prevádzke domov a pravidiel
rozúčtovania nákladov za služby u veľkého počtu SVB dopadla
problémovo.
Keď sa už niekto chce činnosťou predsedu SVB aj živiť, potom
nech je to za rovnakých podmienok, ako ostatní podnikatelia.
Dúfam, že pripravovaná novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vyrieši aj tento problém
a správu bytov a nebytových priestorov budú môcť vykonávať
iba právnické a fyzické osoby, ktoré preukážu dostatočnú odbornú spôsobilosť a technické zabezpečenie.
vyregulovanie vykurovacej sústavy je automatickým zavŕšením
procesu obnovy.
O komplexnosti tepelnotechnických opatrení svedčí aj zaradenie
obnovených domov do energetických tried, kde okrem dvoch
boli zatiaľ všetky, u ktorých bol vydaný energetický certifikát
v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z., zaradené do energetickej triedy „B“.
Problémovejšie je to s obnovou technických zariadení a rozvodov domov. Zatiaľ iba v jednom prípade bola vykonaná aj
výmena rozvodov teplej a studenej vody, odpadového potrubia
a elektrických rozvodov v spoločných priestoroch domu. Domov,
Ako sa darí obnovovať spravovaný bytový fond?
Pavol Hlušek
V širšom rozsahu sme sa obnove bytových domov začali intenzívne venovať od roku 2005. Predchádzalo tomu získavanie odborných informácií z oblasti posudzovania rozsahu obnovy domov,
spôsobu a postupov jej vykonania, financovania prác a vyhodnocovania prínosu pre vlastníkov obnovených budov. Zamestnanci
absolvovali odborné semináre so zameraním na túto problematiku, školenia o správnych postupoch a chybách pri aplikácii zatepľovacích systémov a odstraňovaní systémových porúch bytových
domov. Navštívili sme viacerých správcov budov na Slovensku aj
v zahraničí pre získanie informácií o postupoch a skúsenostiach
s obnovou.
Dnes máme obnovených spolu 20 bytových domov, ďalšie štyri
sa realizujú v tomto roku. Veľmi pozitívne vnímam rozhodnutia
vlastníkov bytov vykonať komplexné tepelnotechnické opatrenia, vrátane výmeny všetkých starých bytových okien. Až na asi
dve výnimky boli pri obnove domov vždy vymenené všetky otvorové výplne. Pre sociálne slabších vlastníkov sa tým zabezpečili
finančné prostriedky na výmenu okien s možnosťou dlhodobého
splácania a možnosť rovnako ako ostatní šetriť náklady na vykurovanie.
Tomuto stavu zodpovedajú aj výsledky v úsporách tepla na
vykurovanie. Úspory za rok 2010 sa pohybujú od 24 % (u dvoch
domov s atypickou vykurovacou sústavou) až po 60 %. Väčšina
obnovených domov sa s úsporami tepla pohybuje od 33 do 50 %.
Závisí to samozrejme od rozsahu prác a hrúbky zatepľovacieho
materiálu, ktorý sa teraz používa v min. hrúbke 10 mm. Nové
u ktorých sú tieto rozvody po dobe životnosti je však viac, ako
tretina. Zásadným problémom je nesúhlas vlastníkov so sprístupnením bytového jadra, ktoré už majú vo veľkom počte vymurované. Ďalšou odloženou investíciou je obnova výťahov. Napriek
tomu, že asi tá už uvedená tretina ich je v prevádzke približne 40
rokov, riešia sa iba opravy a rekonštrukcie vynútené zhoršeným
technickým stavom. Na celkovú výmenu, resp. modernizáciu sa
vlastníci zatiaľ neodhodlali.
Našou snahou je, aby vlastníci pred konečným rozhodnutím o obnove domu boli čo najlepšie informovaní. Každoročne v rámci
stretnutí so zástupcami vlastníkov zabezpečujeme odborné prezentácie na uvedenú tému, informujeme o dosiahnutých úsporách tepla, upozorňujeme na nedostatky pri príprave a vykonávaní obnovy. Naším odporúčaním je „neskočiť“ na najnižšiu cenu,
ale dobre si preveriť navrhovaného zhotoviteľa a uprednostniť
pred najnižšou cenou dobré referencie.
Neoddeliteľnou súčasťou rozhodovania o obnove je spôsob
financovania prác. Snažíme sa využiť možnosti štátnych podporných programov – úvery na obnovu zo ŠFRB, dotácie na odstránenie systémových porúch, či vládny program zatepľovania.
Niekedy však vlastníci neakceptujú naše odporúčania na rozhodnutia a prípravu materiálov v dostatočnom predstihu, a tým sa
zbavujú reálnej šance na získanie týchto výhodných finančných
prostriedkov. Musím poznamenať, že keby aj úver na obnovu zo
ŠFRB bol podmienený komplexnosťou tepelnotechnických opatrení tak, ako vládny program zatepľovania, bolo by síce menej
finančne podporených domov, no tieto by boli v technicky lepšom stave a bez očakávania ďalších investícií v blízkej budúcnosti. Pri súčasnom stave kvantita nahrádza kvalitu.
www.tzbportal.sk
65
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
Obnova domu obsahuje tak širokú problematiku, že nie je možné
uviesť všetky jej dôležité aspekty v krátkom rozhovore. Som však
presvedčený, že oproti SBD majú veľkú výhodu pri obnove domu
vlastníci bytov spravovaných bytovým družstvom alebo profesionálnou správcovskou spoločnosťou, ktorí sa tejto činnosti
intenzívne venujú. Takíto správcovia totiž majú cenné skúsenosti,
absolvujú rôzne školenia a semináre na túto tému, dokážu porovnať výhodnosť – nevýhodnosť zmluvných podmienok z pohľadu
viacerých realizácií a v neposlednom rade majú možnosť dohod-
Teší nás, že sme členom združenia, ktoré zvyšuje informovanosť
vlastníkov a správcov o správnych postupoch a nových trendoch
pri obnove domov a aj takouto formou môžeme vlastníkom nami
spravovaných domov zvýšiť odbornú úroveň obnovy.
Aké služby poskytuje SBD spravovaným bytom?
Pavol Hlušek
Základom správy bytov a nebytových priestorov sú štandardné
služby spočívajúce v zabezpečení bežnej prevádzky a údržby
domu. My sa snažíme o vykonávanie čo najširšieho rozsahu služieb a prác vlastnými zamestnancami. Napriek problémom a nákladom, ktoré široký rozsah našej činnosti prináša, vidíme v tom
výhodu pre vlastníkov spravovaných bytov v dostupnosti týchto
služieb v jednom mieste. Cieľom je vykonávať správu domu tak,
aby vlastníci mali čo najmenej starostí s jeho prevádzkou. Dnes sa
nám už častejšie stáva, že po obnove domu je problém zabezpečiť účasť nadpolovičnej väčšiny vlastníkov na schôdzi. Môžeme
predpokladať, že dôvodom je vyriešenie závažnejších problémov
domu, pričom o bežné veci sa štandardne postará správca.
SBD vrámci mesačného poplatku za správu bytu zabezpečuje raz
ročne prípravu schôdze vlastníkov, zabezpečí účasť zamestnanca
na schôdzi a vyhotoví zápisnicu.
Na spoločné stretnutia so zástupcami vlastníkov pravidelne
pozývame rôznych odborníkov, vysvetľujeme zmeny právnych
predpisov a ich dopad na prevádzku domov, ale tiež konzultujeme spoločné postupy pri presadzovaní záujmov väčšiny vlastníkov.
Pre zvýšenie informovanosti o hospodárení domu sme začiatkom tohto roka v spolupráci so správcom nášho informačného
systému sprístupnili pre vlastníkov údaje na internetovom portáli, kde si môžu kontrolovať stav konta bytu, položky predpisu,
ročné vyúčtovanie nákladov, stavy bytových vodomerov, termíny
revízií, zistiť kontakty na domových funkcionárov a ďalšie údaje
o byte a dome aj za predchádzajúce roky. Pre zástupcov vlastníkov sú naviac sprístupnené údaje o účte domu, faktúrach, o stavoch meračov a fakturovaných sumách z odberných miest domu
a pod., ktoré sú dôležité pre kontrolu nákladov. Zvýšili sme tým
transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami domu.
núť výhodnejšie podmienky komerčného financovania pri väčšom objeme úverov v jednej banke. SVB bohužiaľ získava prvé
skúsenosti na realizácii vlastného domu. Tu je lepšie obrátiť sa pri
príprave a realizácii obnovy domu na odborníkov.
Občas sa aj my stretneme s nedôverou vlastníkov, ktorí z rôznych
dôvodov a záujmov odmietajú pomoc a koordináciu pri obnove
domu od SBD. Pri takomto názore odporúčam rozhovor o priebehu a kvalite prác s vlastníkmi bytov v dome, ktorý prešiel takouto obnovou. Ide o zásadné nepochopenie práv vlastníkov bytov
a práv a povinností správcu domu. Vlastníci si neuvedomujú, že
iba oni rozhodujú o rozsahu prác, výbere zhotoviteľa, financovaní
a pod., pričom správca nemá právomoc meniť ich rozhodnutia.
V záujme vlastníkov by naopak malo byť čo najviac využiť skúsenosti a možnosti správcu, zvlášť, keď v našom prípade poskytujeme celú túto činnosť pri obnove domu vrámci bežného poplatku
za správu bytu.
S cieľom získavania nových odborných informácií zo všetkých
oblastí obnovy bytových domov, ako aj možnosti podieľať sa na
vytváraní vhodnejších podmienok pre obnovu spoluprácou s odborníkmi v tejto oblasti, stalo sa naše družstvo v roku 2007 zakladajúcim členom Združenia pre podporu obnovy bytových domov.
66
Aké sú Vaše vízie a plány do budúcnosti?
Pavol Hlušek
Napadá mi hneď viacero vecí, ktoré môžu podľa môjho názoru
zlepšiť a skvalitniť naše služby, ako správcu bytov. Pri rozširujúcej sa konkurencii vlastne ani nie je iná možnosť, ako snažiť sa
o spokojnosť vlastníkov, a tým ich udržať vo svojej správe. Pre
túto činnosť nie je až tak podstatné, či je správcom družstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným alebo iná obchodná spoločnosť
v zmysle obchodného zákonníka, pretože zákon č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov určil všetkým správcom, s výnimkou SVB, rovnaké pravidlá. Družstvo, ako právna forma, však ponúka svojim členom možnosť rozhodovania a kontroly svojej činnosti a hospodárenia. A keďže sme družstvo bytové
a stavebné, mali by sme v budúcnosti opäť vykonávať nielen bežnú správu, ale aj svoju pôvodnú činnosť – výstavbu a prenájom
bytov a nebytových priestorov pre svojich členov.
Mojim želaním pri vykonávaní správcovskej činnosti je, aby sa
navrhované zmeny právnych predpisov súvisiacich so správou
bytov, ktoré boli pripravené v konsenze správcovských organizácií, dostali do konečného znenia týchto predpisov bez ďalších
úprav, vykonaných z politických, príp. iných dôvodov.
– ký –
http://spravcovstvo.eu/
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN SPĹŇA NÁROKY
NA POŽIARNU BEZPEČNOSŤ
Základným predpokladom dostatočnej protipožiarnej ochrany budovy je správny návrh stavebnej
konštrukcie so zabudovaným tepelným izolantom. Výskumy dokazujú, že pre celkovú požiarnu
bezpečnosť budovy nie sú protipožiarne vlastnosti tepelného izolantu kľúčové. Verejnosť teda dlhé roky
neodôvodnene zaznávala túto vlastnosť polystyrénu. Nastal čas uviesť veci na pravú mieru.
Základom každej bezpečnej budovy je projektantom správne
navrhnutá stavebná konštrukcia. Bezpodmienečne je nevyhnutné dodržať pravidlo aplikácie akéhokoľvek tepelnoizolačného materiálu spolu s vonkajšou krycou vrstvou (omietkou)
a ostatnými prvkami systému. Pri konštrukciách z expandovaného polystyrénu (EPS) má krycia povrchová vrstva rozhodujúci vplyv na reakciu na oheň konštrukcie. Sadrokartónové
dosky, kameň, murivo, omietky, drevo alebo plech, ochránia
tepelnú izoláciu v prvej fáze požiaru. Správne aplikovaný
a inštalovaný EPS preto nespôsobuje vznik a rozvoj požiaru
v budove. Krycí materiál okrem toho chráni tepelnú izoláciu
aj pred mechanickým poškodením, vlhkosťou či plesňami.
Významným faktorom pri požiarnej bezpečnosti je aj odborné vykonanie prác od projekčného návrhu až po realizáciu,
vrátane detailov. Okrem toho sa nikdy neposudzuje horľavosť
EPS nezabudovaného do systému, osobitne v kontaktných
zatepľovacích systémoch (ETICS), ale sa posudzuje a aj skúša kompletný systém, vrátane skúšky reakcie na oheň, ktorej
musí vyhovieť.
Požiarna bezpečnosť izolačných výrobkov
zo samozhášavého EPS
Väčšina EPS izolačných produktov, ktoré sa predávajú v Európe sa vyrába z EPS obsahujúceho retardér horenia, teda tzv.
samozhášavý typ. „Pre stavebné účely sa používa zásadne EPS
s pridávaním retardéru horenia. Táto prísada sa u výrobcu suroviny do polystyrénu pridáva za prísne regulovaných podmienok
v súlade s platnou legislatívou Európskej únie. Takto upravený
expandovaný polystyrén sa v prípade vznietenia od tepelného
zdroja, uhasí sám hneď ako zdroj plameňa pominie, čiže nikdy
nevytvára priestor pre rozšírenie požiaru po celej budove, resp.
Obr. 1 Skúšobná vzorka ETICS počas
skúšky STN EN 13823 (tzv. SBI test).
Počas skúšky nedošlo k šíreniu požiaru po povrchu skúšobnej vzorky
68
Obr. 2 Skúšobná vzorka ETICS po
ukončení skúšky. Na skúšobnej vzorke
neboli žiadne známky pretrhnutia
resp. prasknutia povrchovej vrstvy.
šírenie požiaru z rôznych iných príčin,“ prízvukuje Ing. Marta
Strapková, predsedníčka Združenia výrobcov, spracovateľov a používateľov expandovaného polystyrénu. Výskumy
EUMEPS-u (Európske združenie výrobcov EPS) dokazujú, že
samozhášavé vlastnosti polystyrénu nestrácajú svoju účinnosť ani po desaťročiach.
Pre posudzovanie požiarneho rizika EPS v zabudovaných systémoch je vždy dôležitá skúška triedy reakcie na oheň systéhttp://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
mu vykonávaná v akreditovanom a notifikovanom laboratóriu, pričom musí byť pre prípad kontaktného zatepľovacieho
systému skúškou preukázaná trieda reakcie na oheň min.
B-s1, d0, potvrdená protokolom o skúške. Tento tzv. SBI test
(skúška osamelo horiacim predmetom podľa EN 13823) je
kľúčovou skúškou pre každý z 37 kontaktných zatepľovacích
systémov na Slovensku, na ktoré boli vydané platné Európske
Technické osvedčenia (ETA) osvedčovacím miestom zo Zákona
č. 90/1998, ktorým je TSÚS Bratislava. Prirodzene sú skúšané
aj ostatné parametre (je ich ďalších 5), ktoré musia v rovnako
náročných skúškach vyhovieť. Príkladom je požiarna skúška
na ETICS z júna 2008, kde pri hrúbke EPS 180 mm štandardný
schválený ETICS tejto skúške vyhovel.
Pre každého, kto má právo alebo chce získať presné informácie, nájde ich na TSÚS v Bratislave, vrátane informácií o 650
licenciách vydaných celkovo 500 zhotoviteľom kontaktných
zatepľovacích systémov podľa platnej STN 73 2901.
Ďalšie zistenia
Európske združenie výrobcov EPS potvrdilo vo svojich výskumoch, že správne aplikovaný a zabudovaný EPS nemá vplyv
na výskyt a rozvoj požiaru v budove a na stavbách. Testovanie
expandovaného polystyrénu zabudovaného do kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) podľa normy EN 13501-1
pre normované stavby ho zaradilo do klasifikačnej triedy B
– neľahko horľavé. Aj zaradenie kritéria tvorby dymu v rámci
tejto klasifikácie do triedy s1 je tou najlepšou možnou klasifikáciou pre bezpečnú stavbu.
Výrobok ETICS je stavebný výrobok, ktorý sa skladá na stavbe
z komponentov, a preto je jeho zaradenie do triedy B istotou
pre stavebníka, že EPS plní v systéme svoju izolačnú funkciu
perfektne a je aj bezpečný. Znamená to taktiež, že EPS prispieva k produkcii dymu len veľmi málo, alebo vôbec. Z toho
možno vyvodiť záver, že pri správnom používaní EPS nehrozí
žiadne riziko zvýšenej tvorby dymu. To je dané najmä tým, že
EPS je z 98 % tvorený vzduchom, dym teda môže vznikať len
z 2 % hmotnostnej podstaty materiálu.
V prípade požiaru je z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia
nevyhnuté zabezpečiť aj nízku toxicitu dymu. Podľa výsledkov
výskumu holandskej spoločnosti TNO*, horením EPS vzniká
oveľa menej toxického dymu ako pri prírodných materiáloch,
napríklad dreva, korku alebo minerálnej vlny. Správne navrhnuté stavebné konštrukcie s kvalitne zabudovaným izolačným
materiálom, ktorý je chránený povrchovou krycou vrstvou má
iba malý vplyv na tvorbu dymu.
Ďalším dôležitým požiarnym parametrom je teplo produkované horiacim materiálom, ktoré určuje, ako sa požiar bude vyvíjať. „Vďaka vysokému obsahu vzduchu má EPS nízky podiel na
celkovom požiarnom zaťažení budovy. Podiel EPS na požiarnom
zaťažení bežnej konštrukcie plochej strechy s asfaltovým hydroizolačným pásom je asi 10 %,“ dodáva Ing. Marta Strapková.
neopatrné zaobchádzanie so žeravými odstrekujúcimi čiastkami materiálu, chýbajúce hasiace prostriedky a požiarne vlastnosti materiálov uskladnených v budovách. Výsledky prieskumu
ukázali, že medzi použitým materiálom a škodou spôsobenou
požiarom, nie je žiadna súvislosť. EPS sa nepodieľal na vzniku
alebo ďalšom rozvoji požiaru,“ vysvetľuje M. Strapková.
Používajte iba kvalitný polystyrén
Výrobky z expandovaného polystyrénu sú populárne vďaka svojej prijateľnej cene i vlastnostiam. Okrem dostatočnej
požiarnej bezpečnosti sa EPS vyznačuje aj ďalšími vlastnosťami (nízka hmotnosť, dobré mechanické vlastnosti, odolnosť
voči vlhkosti, vode, je kompatibilný s väčšinou stavebných
materiálov, zdravotne neškodný, má nízky negatívny dosah
na životné prostredie), ktoré sú zaručené počas celej životnosti budovy. Toto všetko platí, ak siahnete po kvalitnom
polystyréne. S orientáciou vám pomôže projekt Monitoring
kvality EPS, ktorého výsledky za rok 2010 potvrdili, že sa u nás
vyrába a používa kvalitný EPS. Pri rozhodovaní však vždy platí, že treba vyberať kontaktný zatepľovací systém (ETICS), na
ktorý bolo vydané Technické osvedčenie, ako sme už uviedli.
V takom ETICS je vždy použitý kvalitný EPS. Zámeny materiálov neodporúčame, mohlo by prísť k poškodzovaniu spotrebiteľa a k zníženiu funkčnosti ETICS, čo však platí aj o ostatných
predpísaných a odskúšaných komponentoch schváleného
ETICS.
O Združení EPS.SR
Združenie EPS.SR je združením
výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na
Slovensku. Je dobrovoľným a nezávislým združením členov, ktorých
podnikateľské aktivity pokrývajú
celý komplex problematiky spätej
s výrobou, projektovaním a montážou zateplenia pomocou expandovaného polystyrénu. Vzniklo
s cieľom: podporovať rozvoj dopytu po expandovanom polystyréne,
participovať na tvorbe noriem a legislatívnych opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z expandovaného polystyrénu, poskytovať konzultácie
v oblasti spracovania a montáže výrobkov z expandovaného
polystyrénu a podieľať sa na úsporách energie. Združenie EPS.
SR realizuje projekt Monitoring kvality EPS, ktorého cieľom
je zabezpečiť kvalitu výrobkov tepelných izolácií z EPS pre
zatepľovanie v súlade s garantovanými vlastnosťami, ktoré sú
deklarované vo vyhlásení zhody, a tým zabezpečiť dlhodobú
životnosť a kvalitu zateplenia. Projekt je realizovaný v zmluvnej spolupráci s TSÚS Bratislava. V súčasnosti sa v spolupráci
so Slovenskou obchodnou inšpekciou realizuje projekt zameraný najmä na fasádny polystyrén EPS 70F. Viac informácií
nájdete na www.epssr.sk.
Význam izolačných materiálov pri požiari
Ukazuje sa, že vplyv izolačných materiálov na výskyt a rozvoj
požiaru je zanedbateľný. Výrobcovia EPS si objednali nezávislý
prieskum príčiny a rozvoja viac ako 40 veľkých priemyselných
požiarov. Pýtali sa, akú úlohu pri nich zohral izolačný materiál
na báze EPS. Tento prieskum sa začal v roku 2002 a pokračuje
sa v ňom dodnes. Zistilo sa, že EPS sa nepodieľal na vzniku
alebo rozvoji týchto požiarov. „Identifikovalo sa mnoho iných
faktorov, ktoré uvedeným požiarom pomohli, medzi nimi napr.
www.tzbportal.sk
* Spoločnosť TNO – je nezávislá výskumná organizácia zameraná na
inovácie. Spája ľudí a poznatky, aby mohla trhu prinášať inovácie,
vďaka ktorým budú podniky konkurencieschopnejšie a budú môcť
prispievať k zachovaniu trvalo udržateľnej a zdravej spoločnosti. Viac
ako 4300 odborníkov TNO prináša aplikované poznatky a riešenia pre
globálne problémy. TNO sa zameriava na sedem tém, z ktorých považuje za veľmi dôležitú tému využívania energie v oblasti stavebníctva.
Viac na www.tno.nl.
69
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
PRÍKLADY REKONŠTRUKCIE ZVISLÝCH ROZVODOV VODY,
KANALIZÁCIE A PLYNU V BYTOVÝCH DOMOCH
Netesnosti, nedostatočný prietok, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“ v starších bytových domoch. Čiastočné opravy kanalizačných
a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú o pár týždňov dopredu. Popri odstránení
systémových porúch, rekonštrukcii vonkajších fasád, okien ako aj výťahov, patrí sanácia vertikálnych
potrubí vody, kanalizácie a plynu k najpálčivejším problémom starších, najmä panelových domov.
Obzvlášť unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynových potrubí predstavuje bezpečnostné
riziko. Preto sa táto problematika logicky zaradila medzi priority, ktoré bude musieť v krátkej dobe riešiť
väčšina spoločenstiev vlastníkov bytov, či bytových družstiev.
Firma REHAU patrí celosvetovo k popredným výrobcom polymérnych materiálov – plastov. V oblasti inštalácií technických
zariadení bodov ako je vykurovanie, voda alebo chladenie disponujeme viac ako 30-ročnými skúsenosťami overenými praxou
pri novostavbách i sanáciách. Kladieme vysoký dôraz na to, aby
všetky produkty vyhovovali maximálnym nárokom na kvalitu
predovšetkým so zreteľom na trvanlivosť a životnosť.
Obnovou bytových a panelových domov sa intenzívne zaoberáme už od jej počiatkov. REHAU sa v oblasti sanácie bytových
domov neobmedzuje len na dodávky kvalitných materiálov.
Na základe nadobudnutých skúseností ponúkame UCELENÉ
RIEŠENIE pre výmenu stúpačiek:
• Poradenstvo pred realizáciou
• Obhliadky stavieb a spracovanie komplexnej ponuky
• Zorganizujeme výmenu rozvodov prostredníctvom certifikovaných montážnych partnerov
• Realizácia zahŕňa aj likvidáciu azbestu ako nebezpečného
odpadu v zmysle platných právnych predpisov SR
• Zvýhodnené ceny materiálov pre sanáciu bytových
domov
V uplynulých 2 sezónach zrekonštruovali certifikovaní montážni
partneri REHAU zvislé i ležaté rozvody v niekoľkých desiatkach
bytových domov. Všade sa markantne zmenila kvalita dodavky
TV hneď po výmene, nehovoriac o bezpečnosti rozvodov. Na
nasledujúcej fotodokumentácii je znázornený postup demontáže
potrubí vrátane špeciálneho režimu pre azbestocementové rúry,
ktoré predstavujú nebezpečný odpad. Následne sú montované
nové rozvody. Celý postup trvá podľa počtu podlaží jeden až dva
dni pre jednu skupinu zvislých potrubí (tzv. stúpačku), t.j. všetky
byty na jednej stúpačke je nutné na túto dobu zároveň sprístupniť pre montážnu skupinu. Žiaľ, nie je možná žiadna výnimka,
lebo by stroskotala výmena celej stúpačky. Realizácia prác súvisiacich s výmenou rozvodov obmedzí užívateľov všetkých bytov
konkrétnej „stúpačky“ tak, že počas prác bude prerušená dodávka studenej vody, teplej vody, plynu ako aj odvádzanie odpadových vôd, teda ani v prípade predzásobenia sa vodou nebude
možné počas dňa používať WC a vypúšťať odpadové vody. Vždy
sa preto robí iba na jednej stúpačke na schodisku, aby bolo možné napr. použiť WC a umývadlo u suseda oproti a pod.
Protipožiarna ochrana je často zanedbávaným aspektom. Väčšina
bytov predstavuje samostatný protipožiarny úsek. Keďže sa pri
sanácie prebúra prestup stropom, je tento po sanácii nutné opäť
protipožiarne uzavrieť, t.j. dobetónovať. Aplikácia PUR peny, prípadne ponechanie otvoru otvoreným nie je riešením. Naopak,
je to hazard s majetkom a zdravím obyvateľov. Ďalším faktom je,
že rúry, najmä tá najväčšia – kanalizačná, sa menia za plastové.
70
Aplikácia protipožiarnej techniky, pohľad zo spodu pred zabetónovaním
montážneho otvoru cez prestup podlaží
T.j. pôvodné požiarne odolné materiály sa menia za horľavé bez
požiarnej odolnosti. Z toho vyplýva povinnosť vybaviť tieto rúry
protipožiarnymi manžetami. Systémovým riešením sú protipožiarne manžety REHAU pre kanalizačné aj vodovodné potrubia,
ktoré disponujú pri správnej aplikácii 90 minútovou schopnosťou uzavrieť prestup stropom vďaka svojej rozpínavosti. Otvor
po rúre jednoducho uzavrú.
Preto pri výmene potrubí za plastové odporúčame použiť pri
prechode poschodiami protipožiarne manžety pre vodovodné
a kanalizačné potrubia.
Osobitnou kapitolou je povinnosť sprístupniť priestor šachty
pre potrubia, ktoré sú spoločným priestorom, a to podľa Zákona
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ak má niekto už
zamurovaný prístup k stúpačkám, je potrebné, aby sprístupnil
tento priestor vo vlastnej réžii. V prípade nezamurovaných jadier
demontáž a spätnú montáž umakartu zrealizuje priamo montážna skupina, v prípade upravených jadier býva uvedenie do
pôvodného stavu predmetom individuálnej dohody.
Ing. Igor Krajčovič
REHAU, s.r.o., Kopčianska 82 A, 850 00 Bratislava
tel: +421 2 682 091 49, www.rehau.sk
http://spravcovstvo.eu/
Stavba
Auto
Priemysel
ODHLUČNENÁ KANALIZÁCIA RAUPIANO PLUS PRE VÁŠ
KĽUDNÝ SPÁNOK
REHAU – VÁŠ PARTNER PRE OBNOVU BYTOVÝCH DOMOV
Kompletný servis pri výmene rozvodov vody, kanalizácie
a plynu v bytových domoch:
• Poradenstvo pred realizáciou
• Obhliadky stavieb a spracovanie komplexnej ponuky
• Zorganizujeme výmenu rozvodov prostredníctvom
certifikovaných montážnych partnerov
• Realizácia zahŕňa aj likvidáciu azbestu ako nebezpečného
odpadu v zmysle platných právnych predpisov SR
• Zvýhodnené ceny materiálov pre sanáciu bytových domov!
Všetko k Vašej maximálnej spokojnosti!
www.rehau.sk
REHAU s.r.o., Kopčianska 82A, 850 00 Bratislava, tel: +421 2 682 091 21, fax: +421 2 638 134 22, e-mail: [email protected]
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
HOVAL ULTRAGAS® – ULTRAŠETRNÝ, ULTRAHOSPODÁRNY,
ULTRAMNOHOSTRANNÝ
Premyslená technika od spoločnosti Hoval je ohľaduplná k životnému prostrediu - presne podľa
firemného kréda „Zodpovednosť za energiu a životné prostredie“. S kotlom Hoval UltraGas® vstúpil na
trh plynový kondenzačný kotol, ktorý sa veľkou mierou podieľa na redukovaní produkcie skleníkových
plynov. Predzmiešavací horák, kondenzačná technika, modulácia výkonu, väčší objem vody, oddelenie
teplej spiatočky, regulačná technika. Výsledkom tohto premysleného návrhu kotla je maximálne
využitie energie v zemnom plyne s ohľadom k životnému prostrediu. V oblasti prevádzkových nákladov,
spoľahlivosti a servisu prejavuje kotol Hoval UltraGas® tiež naplno svoje silné stránky.
Rio de Janeiro – Berlín – Kjóto – Marakeš – Montreal – Nairobi
- Bali. Tieto mestá majú spoločné to, že boli všetky hostiteľmi
medzinárodnej konferencie o životnom prostredí. V roku 1995
bol v meste Kjóto na tretej konferencii prijatí Kjótsky protokol,
ktorý sledoval redukciu ročnej produkcie skleníkových plynov
priemyselných krajín do rokov 2008–2012 o v priemere 5,2 %
v porovnaní s rokom 1990. Úžasný cieľ, ale ako vyzerá konkrétna
realizácia?
Skleníkové plyny vznikajú hlavne pri ľudských aktivitách napríklad pri produkcii tepla pre vykurovanie a taktiež pre ohrev teplej vody. Najmä v poslednom desaťročí sa vďaka technickému
pokroku podarilo dosiahnuť čoraz vyššie využitie energetických
zdrojov pre potrebu vykurovania.
Kondenzačná technika
Začiatkom deväťdesiatych rokov – skoro paralelne s etablovaním Konferencie OSN o životnom prostredí – zažila kondenzačná technika svoj veľký rozvoj. Na čo sa spočiatku nazeralo dosť
skepticky, sa dnes považuje za štandard v oblasti plynových
a olejových kotlov.
V porovnaní s tradičnými kotlami využíva kondenzačná technika teplo vodnej pary obsiahnutej v spalinách zdroja tepla. Zatiaľ
čo pri nízkoteplotných kotloch je potrebné kondenzácii vyku-
rovacieho plynu a následnému orosovaniu vykurovacej plochy
zabrániť, vyzerá to pri kondenzačnej technike ináč: podstatný
nárast využitia energie prostredníctvom kondenzačnej techniky
je možný v prípade, keď sa podarí vodnú paru zo spalín kondenzovať do maximálnej možnej mieri a preniesť uvoľnené kondenzačné teplo do vykurovacieho systému. Predpokladom je teplota spiatočky nižšia ako teplota rosného bodu (Obr. 1).
Dodatočne sa výrazne redukuje zostatkové teplo odvádzané
prostredníctvom odvodu spalín, keďže je možné teplotu spalín
v porovnaní s nízkoteplotnými kotlami výrazne znížiť.
Rozdiel – zemný plyn a vykurovací olej
Zemný plyn a vykurovací olej sa vyznačujú rozličným pomerom
molekúl uhlíka a vodíka. Pri ich spaľovaní sa preto dosahujú rozdielne teploty, pri ktorých dochádza ku kondenzácii vodnej pary.
Dôsledkom je vyššie využitie kondenzácie pri zemnom plyne ako
pri vykurovacom oleji. Energetický obsah je však nezávisle od použitého paliva pri kondenzačnej technike skoro plne využitý. Tomu
zodpovedajú vysoké celkové stupne účinnosti až 110 % vzťahujúc
sa na spodnú hranicu výhrevnosti Hi (Hu). Vzťahujúc sa na výhrevnosť Hs (Ho) dosahuje stupeň účinnosti hodnotu až 99 %.
Oddelenie teplej spiatočky
V dnešnej dobe sa čoraz viac stavbárov rozhoduje pri novostavbách alebo rekonštrukciách pre podlahové vykurovanie. Tieto
nízkoteplotné systémy využívajú ako vykurovaciu plochu celú
podlahu a vystačia si preto s nízkou výstupnou a prevádzkovou
teplotou. Šetrí to energiu a redukuje tým prevádzkové náklady.
Vďaka nízkej vstupnej teplote podlahového vykurovacieho systému sa stupeň účinnosti kondenzačného kotla optimalizuje.
Pre pitnú vodu a pri väčších inštaláciách prípadne aj pre vetranie
je však potrebná aj voda s vyššou teplotou. Logickým riešením
by bolo zabezpečenie vody s požadovanou teplotou bez toho,
aby bola kondenzácia negatívne ovplyvnená vysokou teplotou
na vstupe. Kotol Hoval UltraGas® preto ponúka dve hrdlá pre
prívod vratnej vody. Prostredníctvom tohto oddeleného prívodu je možné dosiahnuť ďalšie zvýšenie efektívnosti až o 8 %.
Hydraulická schéma znázorňuje zjednodušenú montáž inštalácie pozostávajúcej z kondenzačného kotla Hoval UltraGas® a oddeleného rozdeľovača (Obr. 2).
Obr. 1 Princíp využitia kondenzácie.
72
Robustná, vertikálna konštrukcia z ušľachtilej ocele kotla Hoval
UltraGas® umožňuje ľubovoľné teplotné rozdiely na výstupe
a oboch vstupoch, v extrémnych prípadoch napr. teplota na vstupe 10 °C a na výstupe 80 °C. Z toho vyplývajú takmer neobmedzené možnosti použitia kotla Hoval UltraGas®. Štandardné vykurovanie, podlahové vykurovanie, nabíjanie akumulačných zásobníkov
http://spravcovstvo.eu/
3/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
nie vody. V spodnej časti kotla sa vytvára oblasť so studenou
vratnou vodou, ktorá zabezpečuje optimálnu kondenzáciu aj
v prípade, keď cez vstup s nízkou teplotou preteká len minimálne množstvo. Pre požadovaný nárast efektivity postačuje
len 5–10 % celkového prietoku. Ak poklesne prietok na vstupe
s nízkou teplotou prevezme vstup s vysokou teplotou funkciu
univerzálneho vstupu. Pritekajúca vratná voda klesá do oblasti
s nižšou teplotou. Takto sa stále využije celá plocha tepelného
výmenníka. Tento jav sa udeje napríklad v lete pri zabezpečovaní
len ohrevu teplej vody.
Technicko-inštalačné zapojenie
Ďalšou výhodou kotla Hoval UltraGas® je systémové prepojenie
ako kombi partnera. Všetky výkonové typy disponujú vykurovacím regulátorom TopTronic®T, ktorý umožňuje jednoduché
ovládanie a komunikáciu. Funkcie vykurovacieho regulátora
je možné rozšíriť prostredníctvom prídavných key modulov. Je
možné si vybrať z dokopy 7 odlišných key modulov s rozličným
rozšírením funkcií. Konštrukcii inštalácie už preto nestojí z hľaObr. 2 Hydraulická schéma inštalácie pozostávajúcej z kondenzačného kotla
Hoval UltraGas® a oddeleného rozdeľovača
s teplotným rozdielom až 50 °C až po aktiváciu časti budovi (stropné vykurovania a chladenia s teplotným rozdielom iba 5 °C) - to
všetko bravúrne zabezpečí kotol Hoval UltraGas® (Obr. 3).
Objem vody
Veľký objem vody kotla umožňuje prevádzku bez minimálneho
prietokové množstvo vody. Tlakové straty na strane vody by mali
byť čo najnižšie, aby bolo možné zvoliť čo najmenšie vykurovacie a obehové čerpadlá. Kotol Hoval UltraGas® disponuje veľko
nadimenzovanými pripojovacími hrdlami, čo spolu s veľkým
objemom vody kotla zabezpečuje extrémne nízke tlakové straty
na strane vody. To umožňuje vysokú flexibilitu pri prietokových
množstvách. Primárne čerpadlo nie je potrebné vôbec použiť.
To všetko šetrí investičné a prevádzkové náklady. Kotol Hoval
UltraGas® tým nielenže efektívne mení zemný plyn na teplo, ale
redukuje podstatne aj náklady na elektrickú energiu.
Vďaka veľkému objemu kotla a oddeleniu teplej spiatočky vzniká vo vertikálnej konštrukcii kotla optimálne teplotné vrstveObr. 4 Odvod spalín – dvojkotol Hoval UltraGas®
diska regulácie skoro nič v ceste. Kaskády s až 5 kotlami je možné riadiť sériovým regulátorom TopTronic®T. Realizovateľné sú aj
bivalentné kaskády s napríklad kotlom na pelety alebo olejovým
kotlom. Možné je aj napojenie na nadradený systém budovy a
to prostredníctvom modulu 0–10V alebo modulu ModBus. Tieto
GLT moduly je možné zabudovať aj do rozvádzača kotla.
Konštrukcia prívodu spaľovacieho
vzduchu a odvodu spalín
Aj pri konštrukcii prívodu spaľovacieho vzduchu a odvodu spalín umožňuje kotol Hoval UltraGas® viacero možností realizácie.
Tak je možné jeho zapojenie do inštalácie závislé na vzduchu
v priestore alebo nezávisle na vzduchu v priestore. Dvojkotol
Hoval UltraGas® disponuje spoločným pretlakovým odvodom
spalín (Obr. 4), aby bolo možné použiť dvojkotol aj pri sanáciách
len s jednou komínovou šachtou.
Z dôvodu všetkých týchto výhod je kondenzačný kotol Hoval
UltraGas® doslova kotlom pre akékoľvek použitie.
Obr. 3 Rez kondenzačným kotlom Hoval UltraGas
www.tzbportal.sk
Tomáš Melikant
73
INFORMÁCIE PRE INZERENTOV
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 3/2011
V prípade, že sa rozhodnete inzerovať v našom časopise, môžete tak urobiť v nasledovných formátoch:
Cenník inzercie Vám zašle redakcia na vyžiadanie. Mimo Vami objednanej plošnej inzercie dohodou radi uverejníme aj Vaše odborné články. Fakturácia na základe Vašej objednávky po vyjdení každého čísla so 14-dennou lehotou splatnosti. Storno poplatky: 15 %
pred uzávierkou, 50 % po uzávierke. Storno je možné len písomne! Grafické stvárnenie (podklady) doručí firma najneskôr 2 týždne
pred uzávierkou čísla na každé číslo: elektronickou formou – dodá na CD alebo podklady pošle mailom na adresu: [email protected]
texty: WORD, obrazová dokumentácia: formát: *pdf, *jpg, rozlíšenie minimálne 300 dpi., farebnosť: CMYK
OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO R. 2011
Týmto si u Vás objednávame celoročné predplatné časopisu:
počet kusov: .............
počet kusov: .............
počet kusov: .............
Firma: ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Sídlo firmy – fakturačná adresa: ............................................................................................................... PSČ: ......................................................................................
IČO: ................................................................ IČ DPH: .................................................................................. Tel.: ........................................................................................
Kontaktná osoba: ................................................................................................................. Tel. / Mobil: .................................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Časopis zasielajte na adresu (ak nie je totožná so sídlom firmy): ...................................................................................................................................................
Dátum: ..........................................................................................
Pečiatka – podpis
Ročné predplatné 15 € s DPH.
Objednávkový lístok zašlite na adresu: V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o., Školská 23, 040 11 Košice
Tel.: +421 - 55 - 678 28 08, fax: +421 - 55 - 729 64 64, mobil: +421 - 905 590 594, e-mail: [email protected]
Lindab a.s., Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/4176 220-30, e-mail: [email protected]
Download

Správca bytových domov č. 3/2011