MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Gen. M.R. ŠTEFÁNIKA 4, 914 51 TRENČIANSKE TEPLICE
Č.s. : 3842/465/BVDS/2013
V Trenčianskych Tepliciach dňa 5. apríla 2013
ROZHODNUTIE
o povolení odstránenia stavby
Mesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania
a stavebného poriadku podľa čl. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný
stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení na základe ţiadosti zo
dňa 23.09. 2009 podanej vlastníkom stavby postavenej na pozemku parc. č. 1859/2 v katastrálnom
území Trenčianske Teplice a na základe uskutočneného konania o odstránení stavby podľa § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v platnom znení takto
rozhodol :
podľa 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona v spojení s § 25 Vyhlášky Ministerstva ţivotného
prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
povoľuje
odstránenie
stavieb
postavených na pozemku parcela registra „C“ č. 67 evidovanom na liste vlastníctva č. 1717,
v katastrálnom území Trenčianske Teplice na ul. M.R. Štefánika v Trenčianskych Tepliciach
nasledovne :
SO 01 RODINNÝ DOM so súp. č. 525,
SO 02 HOSPODáRSKA BUDOVA bez súpisného čísla a
SO 03 STODOLA bez súpisného čísla.
Vlastníkom odstraňovaných stavieb a ţiadateľom na ich odstránenie je Milan Krištof, bytom
Nádraţná 538/14, 914 51 Trenčianske Teplice (ďalej len „ţiadateľ“).
Účastníci konania sú uvedení v rozdeľovníku na konci tohoto rozhodnutia v časti „Doručí sa“.
Neznámym účastníkom konania po neb. Jozefovi Šankovi sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou
postupom podľa § 26 správneho poriadku.
Prílohou tohoto rozhodnutia je projektová dokumentácia stavby (ďalej len „PD“) overená
v tomto konaní, ktorá sa zasiela iba ţiadateľovi. Jedna zostáva na stavebnom úrade. PD vypracoval
Ing. Marián Bachár, autorizovaný stavebný inţinier s ev. č. 0081*A*1(ďalej len „projektant“).
I.
UMIESTNENIE A POPIS ODSTRAŇOVANÝCH STAVIEB :
Na pozemku parcela registra „C“ č. 67 sa v súčasnosti nachádzajú tri budovy, ktoré sú
predmetom tohto rozhodnutia. Prípojky na verejné rozvodné siete sú odpojené, nakoľko objekty sa
nevyuţívajú niekoľko rokov. Umiestnené sú v širšom centre mesta v radovej zástavbe rodinných
domov (ďalej len „RD“), resp. bytových budov na ul. M.R. Štefánika priamo pri kriţovatke s miestnou
komunikáciou (ďalej len „MK“) - Nádraţná ulica. Pozemok, na ktorom sú odstraňované stavby
postavené je prístupný aj zo Šrobárovej ulice.
SO 01 RD je postavený pozdĺţne pri miestnej komunikácii (ďalej len „MK“) – Nádraţná ul.,
resp. cesty II/516 – ul. M.R. Štefánika. Stavba je prízemná so sedlovou strechou. Dom slúţil na
2. strana rozhodnutia č. 3842/465/BVDS/2013
bývanie. Pri miestnej obhliadke nebol uţívaný. Stavba je čiastočne podpivničená, murivo podzemného
podlaţia je z monolitického betónu s omietkou. Schodisko je monolitické, betónové s cementovým
poterom. Nadzemné podlaţie je z murovaných konštrukcii s hladkými omietkami. Okná sú dvojité
drevené, dvere drevené v stolárskej zárubni. Podlahy boli drevené palubové, pri prehliadke boli
vybúrané. Objekt je bez prípojok. Na stavbe boli prípojky odpojené.
SO 02 Hospodárska budova je postavená na hranici medzi pozemkami parc. č. 65 a 67.
Stavba je postavená z murovaných obvodových konštrukcií hr. 300 mm. Strop je drevený trámový so
záklopom. Strecha je pultová s dreveným krovom. Krytina je z cementových dráţkovaných škridiel.
Na budove je pododkvapový ţľab a strešný zvod z pozinkovaného plechu.
SO 03 Stodola slúţila na uskladnenie poľnohospodárskych produktov. Je postavená priečne
na parcelu č. 67. Stavba je prízemná so sedlovou strechou. Dispozične pozostáva z dvoch miestností,
stodoly a humna. Objekt je bez prípojok. Obvodové konštrukcie sú z murovanej steny z tehál plných
pálených s vonkajšími a vnútornými omietkami. Krov je drevený väznicový, krytina je z cementových
dráţkoviek.
II.
TECHNICKÉ ÚDAJE ODSTRAŇOVANEJ STAVBY :
Popis
Plocha pozemku parcela č. 67
SO 01
Zastavaná plocha
Obostavaný priestor stavby
Úţitková plocha celková
III.
m2/m3
1 586,00 m2
230,00 m2
1 364,20 m3
190,97 m 2
SO 02
Zastavaná plocha
Obostavaný priestor hornej stavby
Úţitková plocha celková
66,00 m2
429,00 m3
54,80 m 2
SO 03
Zastavaná plocha
Obostavaný priestor hornej stavby
Úţitková plocha celková
165,00 m2
1 118,30 m3
141,80 m 2
PRE ODSTRÁNENIE STAVBY PODĽA § 90 ODS. 2 STAVEBNÉHO
ZÁKONA STAVEBNÝ ÚRAD URČUJE TIETO PODMIENKY :
1. Pri odstraňovaní stavby (ďalej len „stavby“) postupovať podľa PD overenej v tomto konaní.
2. Pri odstraňovaní stavby neobmedzovať vlastníkov susedných nehnuteľností pri výkone ich
vlastníckeho práva.
3. Stavba bude odstránená do 3 mesiacov od začatia jej odstraňovania. Termín začatia búracích prác
ţiadateľ písomne oznámi stavebnému úradu, najmenej 3 pracovné dni pred ich začatím.
4. Spôsob uskutočňovania búracích prác - dodávateľsky. Ţiadateľ písomne oznámi dodávateľa (ďalej
len „realizátora“) odstraňovania stavby v súlade s ust. § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona
stavebnému úradu po výberovom konaní a pred začatím prác. Spolu s oznámením predloţí doklad
o oprávnení (napr. výpis z obchodného registru, ţivnostenského registru a pod.). Na stavbe musí
byť zabezpečené riadne vedenie odstraňovania stavby oprávnenou osobou v zmysle ust. § 44 ods.
1 stavebného zákona. Realizátor písomne oznámi stavebnému úradu oprávnenú osobu pred
začatím prác.
5. Ţiadateľ zabezpečí pred začatím odstraňovania stavby preverenie odpojenia stavby od všetkých
verejných rozvodných sieti v území.
6. Stavbu odstraňovať podľa odporučeného postupu v technickej správe k PD. Pri odstraňovaní
stavby sa nepouţijú trhaviny.
3. strana rozhodnutia č. 3842/465/BVDS/2013
7. Počas odstraňovania stavby je potrebné dodrţiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať o ochranu osôb na stavenisku, najmä § 62 aţ § 70 vyhl. č. 374/1990
Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ktoré pojednávajú
o búracích prácach. Stavenisko zabezpečiť v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č.
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na stavenisko.
8. Ţiadateľ, resp. realizátor pri odstraňovaní stavby RD v styku so susedným RD so súp. č. 626
prizve účasť statika, za účelom zhodnotenia skutkového stavu.
9. Stavebný úrad v súlade s ust. § 66 ods. 3 písm. b) stavebného zákona určuje stavebníkovi
podmienku písomne oznámiť termín uskutočnenia obhliadky stavby statikom, tak ako je uvedené
v predchádzajúcom bode min. 2 dni vopred, aby sa mohol vykonať štátny stavebný dohľad (ďalej
len „ŠSD“) orgánom ŠSD.
10. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v platnom znení je
realizátor povinný počas odstraňovania stavby udrţiavať čistotu a neznečisťovať komunikácie
a verejné priestranstvá. Práce na odstraňovaní stavby zabezpečiť tak, aby nebola ovplyvnená
plynulosť a bezpečnosť cestnej a pešej premávky MK.
11. Ţiadateľ je pri zábere verejného priestranstva povinný poţiadať Mesto Trenčianske Teplice o jeho
záber.
12. Ak ţiadateľ pri búracích prácach zaberie plochu miestnej komunikácie je povinný poţiadať
príslušný cestný správny orgán pre miestne komunikácie (Mesto Trenčianske Teplice) o povolenie
na zvláštne uţívanie komunikácie, resp. uzávierku. Cestný správny orgán určí podmienky pre
zvláštne uţívanie miestnej komunikácie, resp. uzávierku, ktoré budú predmetom samostatného
rozhodnutia. K ţiadosti na cestný správny orgán doloţiť stanovisko PZ SR, ODI v Trenčíne.
13. Realizátor je povinný zabezpečiť zníţenie negatívnych vplyvov z búracích prác na ţivotné
prostredie a zdravie ľudí technickou disciplínou (zníţenie hlučnosti, prašnosti, dodrţiavanie
nočného kľudu a pod.) v súlade s platnými právnymi predpismi a s nariadením vlády č. 336/2006
Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. Stavebný úrad odporučuje kropenie stavebnej
sute počas búracích prác.
14. Pôvodca odpadov (ţiadateľ, resp. realizátor) bude nakladať s odpadom v súlade so zákonom č.
223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
15. Kontejnery, resp. zberné nádoby umiestniť na vlastnom pozemku za dodrţania hygienických,
estetických a protipoţiarnych podmienok. Umiestnenie riešiť tak, aby obsluha zberného vozidla
mala prístup na manipuláciu s odpadom. Pri manipulácii dodrţiavať cestný zákon.
16. Podľa § 40c ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je, cit. „Drţiteľ stavebných odpadov a
odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov [§ 19 ods. 1 písm. b) a c)], ak ich
celkové mnoţstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore
stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné mnoţstvo 200 ton za rok a
zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
17. Po ukončení búracích prác je ţiadateľ povinný do 7 pracovných dní predloţiť na stavebný úrad,
ktoré vznikli pri búracích prácach na povolenú skládku, resp. na vyuţitie ako druhotnú surovinu
(ich zhodnotenie).
18. Realizátor zabezpečí, aby mechanizmy na stavenisku boli zabezpečené proti úniku ropných látok.
Prípadné opravy mechanizmov sa budú uskutočňovať tak, aby nedošlo k znečisteniu, resp. k
ohrozeniu akosti spodných vôd.
19. Stavebný úrad ţiadateľovi ukladá povinnosť v zmysle § 90 ods. 4 písm. d) stavebného zákona, aby
po odstránení stavby upravil pozemok tak, aby nenarušoval okolie svojím vzhľadom.
20. Po odstránení stavby bude pozemok opatrený tak, aby sa zabránilo pádu osôb do uvolneného
priestoru. V prípade, ak si stav pozemku vyţiada v zmysle platných bezpečnostných predpisov
oplotenie, ţiadateľ oplotí pozemok len po predchádzajúcom súhlase stavebného úradu
a stanovisku Mesta Trenčianske Teplice min. podľa ust. § 57 ods. 1 stavebného zákona.
21. Ţiadateľovi sa ukladá povinnosť v zmysle § 90 ods. 4 písm. a) stavebného zákona oznámiť
stavebnému úradu ukončenie prác na odstraňovaní stavby, najneskôr 3 dni po ich ukončení.
22. Ţiadateľ po odstránení stavby poţiada o zrušenie súpisného čísla pre odstraňovaný RD.
23. Práce na odstraňovaní stavby moţno začať aţ po nadobudnutí právoplatnosti tohoto rozhodnutia
v zmysle § 52 správneho poriadku. Pred nadobudnutím právoplatnosti moţno vykonať práce na
odstraňovaní, ktoré by v prípade ich uskutočňovania mali charakter beţných udrţiavacích prác
podľa § 139b ods. 15 stavebného zákona.
4. strana rozhodnutia č. 3842/465/BVDS/2013
24. Ţiadateľ oboznámi realizátora s podmienkami uvedenými v jednotlivých vyjadreniach dotknutých
orgánov a správcov verejných sietí. Realizátor je povinný postupovať v súlade s týmto
rozhodnutím pri dodrţaní týchto podmienok, ktoré vyplývajú z osobitných právnych predpisov.
25. Dodrţanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov :
a) Mesto Trenčianske Teplice
- Pri odstraňovaní stavby rešpektovať v maximálnej moţnej miere kľudový reţim priľahlých
bytových budov.
- Pri odstraňovaní stavby rešpektovať VZN Mesta Trenčianske Teplice č. 2/2006 o odpadoch.
- Na miestnych komunikáciách dotknutých odstraňovaním stavby (aj pri odvoze sute) udrţiavať
poriadok a čistotu.
- Suť zo stavby priebeţne odváţať, resp. neskladovať na miestach viditeľných z verejných
priestranstiev.
- Zabezpečiť, aby mechanizmy, ktoré sa budú podieľať na odstraňovaní stavby neparkovali na MK
nad mieru potrebnú.
b) Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne – vyjadrenie zo dňa 21.2.
2013 pod č.s. AA/2013/00859-002/MAT
- Pred prípadnou realizáciou odstránenia, alebo zmeny prípojok inţinierskych sietí v telese cesty
II/516 poţiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne uţívanie uvedenej cesty vrátane určenia
pouţitia prenosného dopravného značenia počas prác v termíne pred realizáciou prác.
- Počas prác na odstraňovaní stavby nebude premávka na ceste II/516 prerušovaná, obmedzovaná
alebo hatená, t.z. vozidlo, pracovný stroj, resp. veľkoobjemová nádoba na odvoz odpadu po búraní
bude umiestnená na pozemku ţiadateľa. V prípade nutnosti ich umiestnenia na ceste je potrebné
poţiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne uţívanie uvedenej cesty vrátane
určenia pouţitia prenosného dopravného značenia z dôvodu vyznačenia manipulačného pásu
počas búracích prác, t.z. je potrebné vypracovať projekt prenosného DZ a tento odsúhlasiť na ODI
Trenčín.
- V prípade iného vyuţitia vjazdu a pozemku treba predloţiť PD s dopravným riešením
vypracovaným v súlade s príslušnými predpismi a S TN.
c) Obvodný úrad ţivotného prostredia v Trenčíne, z hľadiska zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov – vyjadrenie č. OÚŢP/2013/643/3422 TME zo dňa 18.02. 2013
Vznikajúce odpady vytriediť podľa druhov tak ako je uvedené v predloţenej projektovej
dokumentácii a následne zabezpečiť ich zhodnotenie u oprávnených osôb.
Odpady, ktoré nie je moţné alebo účelné vyuţiť alebo zhodnotiť, je nutné odovzdať
na zneškodnenie osobe oprávnenej na zneškodňovanie odpadov. Zeminu a kamenivo je moţné
pouţiť na spätné zásypy.
Jednotlivé druhy odpadov, ktoré vzniknú pri búracích prácach podliehajú dôslednej evidencii
podľa ustanovení § 9 vyhl. č. 283/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Priebeh búracích prác zachytiť na fotodokumentáciu a do 10 dní od ukončenia prác predloţiť na
Obvodný úrad ţivotného prostredia Trenčín, odbor štátnej správy starostlivosti o ţivotné
prostredie obvodu evidenciu jednotlivých druhov odpadov, preukázať ich následné vyuţitie alebo
zneškodnenie u oprávnených osôb.
IV.
NÁMIETKY ÚČASTNÍKOV KONANIA :
V konaní neboli námietky uplatnené.
O D Ô V O D N E N I E
Ţiadateľ podal na stavebnom úrade dňa 3.9. 2012 ţiadosť o povolenie odstránenia stavby
(súboru stavieb) na pozemku parcela registra „C“ č. 67 v katastrálnom území Trenčianske Teplice.
Pozemok je evidovaný na liste vlastníctva č. 1717 ako zastavané plochy a nádvoria spolu so stavbou
RD, ktorá má určené súpisné číslo 525. Po posúdení ţiadosti a podkladov pre rozhodnutie stavebný
úrad rozhodnutím zo dňa 5.12. 2012 vydaným pod č.s. 10621/783/BVVS/2012 konanie prerušil
a ţiadateľa vyzval na doplnenie ţiadosti.
5. strana rozhodnutia č. 3842/465/BVDS/2013
Po doplnení podkladov pre rozhodnutie stavebný úrad dňa 21.3. 2013 pod č.s.
3664465/BVDS/2013 oznámil podľa § 61 ods. 1 v spojení s 88 začatie konania o odstránení stavby
známym účastníkom konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie na 4.4. 2013 spojené s obhliadkou
stavby. V súlade s § 64 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad obmedzil prerokovanie ţiadosti s tými
orgánmi štátnej správy, ktorých stanoviská a vyjadrenia k dokumentácii predloţenej pri ţiadosti sa
opatrili pred začatím tohto konania. Stavba sa odstraňuje z dôvodu budúcej výstavby. Pri ústnom
konaní sa preukázala splnomocnením Ľudmila Milanová, ktorá zastupuje v konaní Paulínu Piknovú.
Ďalej bol predloţený doklad – úmrtný list účastníka konania Jozefa Šanka. Neznámym účastníkom
konania po neb. Jozefovi Šankovi sa rozhodnutie oznamuje postupom podľa § 26 správneho poriadku
verejnou vyhláškou.
Z hľadiska ţivotného prostredia je zabezpečené, aby odpady vzniknuté z odstránenia stavby
boli zlikvidované v zmysle zákona o odpadoch. Ţiadateľ, resp. realizátor je povinný postupovať
v súlade so stanoviskom ObÚ ŢP a týmto rozhodnutím. Z hľadiska ochrany ţivotného prostredia
stavebný úrad v priebehu konania nezistil také dôvody, ktoré by boli predpokladom pre nevydanie
rozhodnutia o povolení odstrániť stavbu.
Bezpečnosť a ochrana ţivota osôb pracujúcich na odstraňovaní stavby je zabezpečená
dodrţaním podmienok tohoto rozhodnutia a dodrţaním postupu podľa technickej správy k PD a iných
príslušných právnych predpisov. Stavebný úrad základné predpisy uviedol v podmienkach tohoto
rozhodnutia. Ţiadateľ je povinný zabezpečiť realizátora, ktorý má oprávnenie na odstraňovanie
stavieb a zároveň zabezpečí odborné vedenie odstraňovania stavby oprávnenou osobou podľa ust. §
44 ods. 1 v spojení s § 46a stavebného zákona. Stavebný úrad má za to, ţe pri splnení podmienok
tohoto rozhodnutia a príslušných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce je zabezpečená
ochrana zdravia a ţivota osôb.
Bezpečnosť cestnej premávky je zabezpečená dodrţaním podmienok v tomto rozhodnutí, resp.
dodrţaním postupu podľa ustanovení cestného zákona. Ţiadateľ a realizátor sú povinní poţiadať
príslušné cestné správne orgány o prípadné povolenie zvláštneho uţívania, príp. uzávierky
komunikácie a o určenie prenosného dopravného značenia na základe súhlasu dopravného
inšpektorátu.
Ţiadateľ splnil všetky podmienky na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby. Stavba sa
odstraňuje z dôvodu jej statickej nedostatočnosti pre jej budúce uţívanie, resp. z dôvodu uvoľnenia
pozemku na moţnú výstavbu.
Ţiadateľ je povinný upraviť uvoľnený pozemok tak, aby nenarušoval okolie svojím
vzhľadom. V prípade, ak si technický stav uvolneného pozemku vyţiada jeho zabezpečenie oplotením,
ţiadateľ je povinný poţiadať o súhlas stavebný úrad, formou ohlásenia stavebnému úradu podľa § 57
ods. 1 stavebného zákona.
Stavebný úrad na základe vyššie uvedeného rozhodol vo veci ţiadosti tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia. Ţiadosti sa vyhovelo v plnom rozsahu. V konaní si neuplatnil námietky
ţiadny účastník konania, stanoviská dotknutých orgánov sú kladné a nie sú ani protichodné. Ţiadateľ
je vlastníkom stavby, pozemku zastavaného stavbou a priľahlých dotknutých pozemkov podľa
predloţeného výpisu z katastra nehnuteľností – list vlastníctva č. 1717 a 1492.
Správny poplatok v sume 6,50 € zaplatený v hotovosti v zmysle poloţky 62 písm. a) ods. 2
Sadzobníka správnych poplatkov k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení
dňa 3.9. 2012.
Deň doručenia rozhodnutia je v zmysle § 51 ods. 1 správneho poriadku deň oznámenia
rozhodnutia. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, ţe sa
písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia. Právoplatnosť tohto rozhodnutia vyznačí stavebný úrad na poţiadanie.
6. strana rozhodnutia č. 3842/465/BVDS/2013
POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu moţno podať do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podľa § 53
v spojení s § 54 správneho poriadku odvolanie na stavebnom úrade. Odvolanie má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.
PhDr. Štefan ŠKULTÉTY
primátor mesta
Doručí sa (účastníci konania) :
1. Milan Krištof, bytom Nádraţná 538/14, 914 51 Trenčianske Teplice
2. Jozef Šanko – verejnou vyhláškou
3. Viera Vojteková, Nádraţná 2/526, 914 51 Trenčianske Teplice
4. Mária Šallayová, Bazovského 313719, 841 01 Bratislava 42
5. Eva Lučanská, Priehradná 8655/48, 821 07 Bratislava 214
6. Zuzana Lišková, Čajkovského 5797/54, 917 08 Trnava 8
7. Katarína Fajnorová, Vysoká 4265/25, 811 06 Bratislava 1
8. Paulína Piknová v zastúpení Ľudmila Piknová, Šrobárová 205/29, 914 51 Trenčianske Teplice
9. Mária Košúthová, Partizánska 716, 914 01 Trenčianska Teplá
10. Anton Pikna, Nádraţná 538/14, 914 51 Trenčianske Teplice
11. Ing. Marián Bachár, Zemianske Mitice 340, 913 22 Trenčianske Mitice
12. Mesto Trenčianske Teplice, primátor mesta
Na vedomie :
- Obvodný úrad ţivotného prostredia v Trenčíne, Gen. M.R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín
- Úrad pre reguláciu ţelezničnej dopravy, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
- Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 811 01 Bratislava
- SPP- distribúcia a.s., LC Nové Mesto, Ľ. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto n/V
- Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, 010 01 Ţilina
- Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s., Ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín
- MsÚ Trenčianske Teplice, referát PZP
- a/a
Download

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby