Štatút podmienok vyplatenia dotácie Bramac
Poskytovateľ dotácie:
Poskytovateľom dotácie koncovému zákazníkovi je spoločnosť BRAMAC – strešné systémy, spol. s
r.o., so sídlom Mojmírovská 9, 951 12 Ivánka pri Nitre, IČO 31372961, vedená v obchodnom registri
Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vloţka číslo 10909/N (ďalej len “Bramac”).
Podmienky poskytnutia dotácie:
Dotácia Bramac bude poskytnutá koncovému zákazníkovi po splnení nasledovných podmienok:
Zakúpenie ľubovoľného modelu škridly Bramac alebo Braas spolu s vybraným balíčkom originálneho
príslušenstva od jedného predajcu, pričom jednorazová objednávka musí zahŕňať nasledovné
poloţky v rozsahu objednanej strechy podľa aktuálneho katalógu a cenníka Bramac:
● betónové škridly a tvarovky Bramac, resp. keramické škridly a tvarovky Braas
● všetky prvky balíčka originálneho príslušenstva Istota, resp. Komfort (viď. skladba týchto
balíčkov na www.bramac.sk / PRODUKTY / STRECHY V BALÍČKOCH),
● pri výbere balíčka s riešením Bramac Solar minimálne kolektory Bramac (vstavaný alebo
nadstrešný), prípadne aj zvyšné prvky solárneho systému Bramac (t. zn. minimálne po jednom kuse
zo sortimentu: solárny zásobník, čerpadlová skupina s reguláciou - ak ju neobsahuje solárny zásobník
- a expanzná nádoba).
● pri výbere riešenia Bramac Therm ucelený tepelnoizolačný systém BramacTherm v rozsahu
potrebnom pre zateplenie objednanej strechy (t. zn. panely Bramac Therm Kompakt, resp. Bramac
Therm Top, resp. Bramac Therm Pro, systémové vruty, lepiaci tmel vnútorný Bramac Fix I, lepiaci tmel
vonkajší Bramac Fix A, lepiaca páska Clima Tape, hrebeňový a úţľabný pás, PUR pena; v prípade
potreby aj ďalšie prvky: parotesná/vzduchotesná fólia Bramac Mebran 100, utesňovací pás, tesniaca
manţeta, prestupy Bramac Therm pre Durovent)
● ostatné doplnky na dokompletizovanie strechy.
Postup pre získanie dotácie:
Zákazník po kúpe nízkoenergetickej strechy Bramac, resp. Braas, spolu so zmluvným predajcom,
u ktorého ju kúpil, vyplní a podpíše formulár „Ţiadosť o dotáciu na nízkoenergetickú strechu
Bramac - Braas_2014“. Formulár je k dispozícii v podobe letáku u predajcov, resp. na stiahnutie a
vytlačenie na internetovej stránke www.bramac.sk.
Uvedenú vyplnenú a podpísanú ţiadosť zašle zákazník spolu s kópiou nákupných dokladov (faktúra
alebo pokladničný blok, na ktorých je poloţkovite rozpísaný celý strešný systém po jednotlivých
výrobkoch) najneskôr do 3 mesiacov od nákupu strechy na adresu: BRAMAC – strešné systémy,
spol. s r.o., Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre.
Spoločnosť Bramac posúdi zloţenie nízkoenergetickej strechy a vyčísli veľkosť dotácie – od 2% do
5% z celkovej nákupnej ceny, najviac však do 1800,- Eur. Výšku dotácie Bramac oznámi ţiadateľovi
na vyššie uvedený email a následne vyplatí na taktieţ uvedený účet.
Ostatné podmienky:
Na poskytnutie dotácie nevzniká právny nárok, mnoţstvo prostriedkov určených pre tieto účely je
limitované. Rozhodnutie o jej poskytnutí alebo neposkytnutí nie je moţné právne napadnúť a jej
poskytnutie nie je moţné vymáhať súdnou cestou.
Ţiadosti budú posudzované podľa poradia, v akom budú doručené do spoločnosti BRAMAC - strešné
systémy, spol. s r.o..
Dotácia nie je poskytovaná zo ţiadnych verejných zdrojov. Výška dotácie bude počítaná z celkovej
hodnoty zaplatenej sumy nízkoenergetickej strechy Bramac zdokladovanej nákupnými dokladmi. Do
celkovej hodnoty sa zarátava hodnota základných škridiel a príslušných tvaroviek Bramac, balíčkov
originálnych strešných doplnkov Bramac, odkvapového systému Stabicor, prvkov solárneho systému
Bramac Solar a tepelnoizolačného systému Bramac Therm.
Percentuálna výška dotácie bude stanovená podľa skladby strechy nasledovne:
Krytina Bramac / Braas + balíček doplnkov Istota + Bramac Solar + Bramac Therm – 5%
Krytina Bramac / Braas + balíček doplnkov Istota + Bramac Therm – 4%
Krytina Bramac / Braas + balíček doplnkov Komfort + Bramac Solar – 3%
Krytina Bramac / Braas + balíček doplnkov Istota + Bramac Solar – 2%
Maximálna výška priznanej dotácie na jeden objekt predstavuje 1.800 €.
Po vyčíslení dotácie Bramac zaplatí celú dotáciu na účet koncového zákazníka.
Bramac si vyhradzuje právo skontrolovať u koncových zákazníkov skutočný stav a skladbu kúpenej
nízkoenergetickej strechy, na ktorú bola priznaná dotácia. Nesplnenie podmienok bude mať za
následok vymáhanie poskytnutej dotácie právnou cestou.
Bliţšie informácie o akcii môţu zákazníci získať na tel. čísle poskytovateľa dotácie: 037/692 00 00.
Akcia je územne obmedzená na územie Slovenskej republiky a platí výlučne na tovar predaný
spoločnosťou Bramac v Slovenskej republike.
Štatút akcie vydaný dňa 2.2.2014.
Download

Štatút podmienok vyplatenia dotácie Bramac