MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Gen. M.R.ŠTEFÁNIKA 4, 914 51 TRENČIANSKE TEPLICE
C.s. : 929/122/BVVS/2011
V Trenčianskych Tepliciach dňa 9. februára 2011
VEREJNÁ
ÚZEMNÉ
o
VYHLÁ ŠKA
ROZHODNUTIE
um iestnení
stavb y
Mesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania
a stavebného poriadku podľa čl. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný
stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon") v platnom znení po posúdení návrhu na
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 37 stavebného zákona podľa § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok") v platnom znení takto rozhodol :
podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
ustanovenia stavebného zákona vydáva
ÚZ EM N É R OZ H OD NU TIE O U M IE STNEN Í STA V B Y
„Polyfunkčný bytový dom - PLAZA DOM II"
pre navrhovateľa KRISTOFF PLAZA s.r.o., Nádražná 538/14, 914 51 Trenčianske Teplice - ICO 36
319 678 (ďalej len „navrhovateľ").
Pre stavbu sa určuje stavebný pozemok, na ktorom sa stavba umiestňuje - objekt na pozemku
KN „C" parcela č. 55, 56, 57/1, 57/2 a 57/3 s napojením na verejné rozvodné siete cez pozemok KN
„C" parc. č. 2661/1 všetky v katastrálnom území Trenčianske Teplice.
Členenie stavby na stavebné objekty :
SO - Objekt PLAZA DOM II
SO - Spevnené plochy a parkovisko
SO - Vodovodná prípojka
SO - Kanalizačná prípojka
SO - Plynová prípojka
SO - Elektrická prípojka
SO - Slaboprúdová prípojka
Účastníci územného konania sú uvedení v rozdeľovníku na konci tohoto rozhodnutia v časti
„Doručí sa". Prílohou tohoto rozhodnutia je situácia širších vzťahov.
Projektová dokumentácia (ďalej len „PD") stavby „Polyfunkčný bytový dom - PLAZA DOM
II" (ďalej len „stavba") overená v územnom konaní sa zasiela iba navrhovateľovi. Jedna zostáva na
stavebnom úrade.
PD vypracoval ako hlavný projektant Ing. arch. Pavol Beznák - autorizovaný architekt s ev. č.
0586 AA (ďalej len „projektant").
2. strana rozhodnutia č.s 929/122/BVVS/2011
I.
UMIESTNENIE A ÚČEL STAVBY:
Riešené územie sa nachádza v širšom centre mesta Trenčianske Teplice. Stavebný pozemok sa
nachádza na Nádražnej ulici v Trenčianskych Tepliciach a pozostáva z pozemkov parc. č. 55, 56, 57/1,
57/2 a 57/3 o súhrnnej výmere 2 023 m2. K týmto pozemkom má navrhovateľ iné právo podľa ust. §
139 ods. 1 stavebného zákona. Pozemky sú rovinaté s miernym stúpaním smerom k ceste III/5161
(Trenčianska Teplá - Omšenie) - Šrobárová ulica, ktorá tvorí severnú hranicu staveniska. Južnú
hranicu staveniska tvorí Nádražná ulica, západnú hranicu tvorí prepojovacia chodník pre peších, ktorý
spája Nádražnú a Šrobárovú ulicu. Z východu tvorí hranicu miestna komunikácia (ďalej len „MK") vnútro areálová účelová polyfunkčného bytového domu Plaza I. Rozvody verejných inžinierskych
sietí, na ktoré sa má navrhovaný objekt pripojiť sú umiestnené v Nádražnej ulici - voda, kanalizácia,
el. energia a slaboprúd a v Šrobárovej ulici je vedený rozvod plynu. Stavenisko je dobre sprístupnené z
Nádražnej ulice. Počas realizácie stavby sa uvažuje so zriadením staveništnej prístupovej komunikácie
aj zo Šrobárovej ulice. Na stavebnom pozemku v súčasnosti stoja tri nevyužívané objekty, ktoré sa
pred zahájením výstavby zbúrajú. Pre dva objekty vydal stavebný úrad rozhodnutia o odstránení
stavby pod č.s. 10632/843/BVVS/2010 dňa 22.12. 2010 pod č.s. 10643/844/BVVS/2010 dňa 23. 12.
2010. Tretí objekt - garáž nevyžaduje rozhodnutie stavebného úradu.
Účelom stavby je vybudovanie bytovej budovy doplnenej polyfunkciou na 1. Nadzemnom
podlaží (ďalej len „NP"). Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaca budova s piatimi NP bez
podpivničenia zastrešená sedlovou strechou. Pri budove sa vybuduje parkovisko.
II.
POPIS STAVBY :
SO - Objekt PLAZA DOM II - Základy : Spôsob zakladania objektu sa spresní v ďalších stupňoch
PD. Uvažuje sa so založením na betónových základových pásoch pod nosnými a obvodovými stenami,
tak ako je to u susednej obdobnej budove. V miestach kde vznikne jama po zbúraných objektoch sa
vhodná základová pôda vytvorí zhutneným štrkovým násypom na požadovanú únosnosť. Plochy
medzi základmi sa vyplnia taktiež zhutneným štrkovým zásypom hrúbky min. 200 mm. Zvislé
konštrukcie : Obvodové murivo je navrhnuté ako sendvičové o celkovej hrúbke 460 mm. Základná
nosná časť muriva je z tehál Porotherm hr. 380 mm a zateplovacia vrstva je vytvorená z minerálnej
vlny hrúbky 80 mm. Vnútorné nosné murivo je navrhnuté z tehál Porotherm hr. 300 mm. Deliace
steny medzi bytmi sú navrhnuté z tehál Porotherm Akustik hr. 300 mm. Vnútorné deliace priečky hr.
150 a 100 mm sú navrhnuté z tehál Porotherm 11,5 a 8. Vodorovné konštrukcie : Vodorovné stropné
konštrukcie sú navrhnuté systémom ľahčených betónových stropov zhotovených zo železobetónových
(ďalej len „ŽB") stropných nosníkov a betónových stropných tvárnic - Premaco o hrúbke 250 mm +
40 mm nadbetón. Alternatívne riešenie je vytvorenie stropu z monolitického ŽB. Vnútorné schodište :
Dvojramenné schodište so zrkadlom je navrhnuté z monolitického železobetónu. V zrkadle schodišťa
je navrhnutá výťahová šachta do ktorej sa osadí osobný výťah Schindler 3300 s nosnosťou 625 kg pre
8 osôb. Strešná konštrukcia : Na zastrešenie objektu je navrhnutý drevený krov so sklonom 17°, na
ktorý sa položí betónová škridla Bramac. Škridla sa uloží vzhľadom na nízky sklon strechy na plné
drevené debnenie s poistnou hydroizoláciou. Pomúrnice budú kotvené do stužujúceho ŽB venca.
Všetky drevené prvky budú opatrené impregnáciou insekticídnym a fungicídnym roztokom.
Konštrukcie podláh : Podlahy sú navrhnuté podľa účelu a prevádzky jednotlivých miestností. V
obytných miestnostiach je navrhnuté lamino. V kuchyniach, kúpeľniach, chodbách, loggiách a
balkónoch je navrhnutá keramická dlažba. Vnútorné povrchové úpravy : Na všetky viditeľné
interiérové steny je navrhnutá finálna úprava zo stierkovej omietky. V kúpeľniach a samostatných
WC budú steny obložené keramickým obkladom do výšky 2,0 m. Vonkajšie povrchové úpravy :
Vonkajšie povrchové úpravy stien sú navrhnuté z tenkovrstvových hladkých a štruktúrovaných
omietok. Povrchová úprava stenových soklíkov po obvode objektu je navrhnutá z granulátovej
omietky. Hydroizolácie : Izolácia objektu proti zemnej vlhkosti a prenikaniu radónových plynov je
navrhnutá z nataviteľných asfaltových pásov - 1x Foalbit V60 S35 + 2x penetračný náter. Konštrukcie
stolárske : Všetky interiérové dvere sú navrhnuté drevené s poldrážkou, osadené do zárubní z
oceľového plechu. Vnútorné dvere sú zasklené jednosklom. Konštrukcie plastové : Všetky vonkajšie
3. strana rozhodnutia č.s 929/122/BVVS/2011
okná a balkónové dvere osadené v obvodových stenách sú navrhnuté z plastových profilov. Zasklenie
vonkajších okien a dverí je vákuovaným dvojsklom (koef.U = 1.1). Konštrukcie klampiarske : Všetky
vonkajšie okná budú oplechované z hliníkového lakovaného plechu, ktorý bude súčasťou dodávky
okien. Dažďové zvody sú navrhnuté ako súčasť dodávky strešnej krytiny - plechový lakovaný
odkvapový systém Bramac - StabiCor. Vzduchotechnické zariadenia : Odvetranie je navrhnuté pre
priestory bytov (kúpeľne, WC, odvetranie kuchýň digestormi), kaviareň (WC, umyvárka, sklady,
upratovačka) a kotolňa. Slaboprúdové rozvody : V každom byte bude riešený rozvod telefónu a STA.
Vo vchodoch bude riešený domáci telefón resp. videotelefón. Predbežná požiadavka je pripojiť každý
byt - 33 bytov + kaviareň, na pevnú telefónnu linku. Cez linky bude riešené pripojenie internetu.
Ústredné vykurovanie : Zdrojom tepla pre riešený objekt bude vlastná plynová kotolňa, umiestnená
v samostatnej miestnosti prízemia. Plynová kotolňa bude slúžiť na vykurovanie celého objektu a na
prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len „TUV"). Spotrebu tepla zabezpečia štyri kusy plynových
závesných kondenzačných kotlov. Systém vykurovania je navrhnutý teplovodný dvoj rúrkový,
s núteným obehom ekvitermicky regulovanej vykurovacej vody, o tepelnom spáde 80 / 60o C.
V jednotlivých miestnostiach sa osadia oceľové vykurovacie telesá konvektorové typu KORAD
VENTIL KOMPAKT.V kúpeľniach sú navrhnuté dekoračné vyhrievacie oceľové typu Korado
Koralux Linear. Bleskozvod : Na objekte bude zriadený bleskozvod podľa STN EN 62305-1,-2,-3,-4.
Vnútorné rozvody : Elektrika - Jednotlivé priestory budú zabezpečené zásuvkovými a svetelnými
rozvodmi. V bytoch sú navrhnuté elektrické sporáky. Meranie spotreby jednotlivých bytov bude
v elektromerových rozvádzačoch. Každé poschodie bude mať vlastný elektromerový rozvádzač,
v ktorom budú sústredené merania spotreby bytov na každom poschodí. Voda a kanalizácia jednotlivé byty a prevádzky budú zásobované studenou a TUV a odkanalizované vnútornou
kanalizáciou. Slaboprúdové rozvody - V každom byte bude riešený rozvod telefónu a STA. Vo
vchodoch bude riešený domáci telefón resp. videotelefón. Predbežná požiadavka je pripojiť každý byt
- 33 bytov + kaviareň na pevnú telefónnu linku. Cez linky bude riešené pripojenie internetu. Plynovod
- Vnútorná plynofikácia v objekte bude zhotovená klasickým spôsobom podľa TP 70401 - „Odberné
plynové zariadenia na zemný plyn v budovách" a bude zásobovať plynom štyri kondenzačné závesné
kotle.
SO - Spevnené plochy a parkovisko - Napojenie prístupovej komunikácie a tým aj parkoviska je
navrhnuté z MK Nádražná ul. Povrchová úprava spevnených plôch je navrhnutá z betónovej zámkovej
dlažby, kladenej do zhutnených podsypov zo štrkodrvy. Projekt uvažuje s vybudovaním 32
odstavných parkovacích státí, z toho bude jedno vyhradené pre imobilných spoluobčanov.
SO - Vodovodná prípojka - Objekt bude zásobovaný studenou pitnou vodou z existujúcej vetvy
verejného vodovodu o priemere DN 100 - D110 HDPE, ktorá je vedená v MK na Nádražnej ulici. Pre
meranie celkovej spotreby vody bude v novovybudovanej vodomernej šachte (ďalej len „VŠ") pred
budovou osadená kompletná vodomerná zostava s hlavným domovým uzáverom - HDU. VŠ bude
osadená v zelenom páse pred budovou. Vodovodná prípojka sa vyhotoví nová, ktorá je navrhnutá
v zmysle STN 755401 v koordinácií s ostatnými inžinierskymi sieťami. Prípojka slúži na požiarnu
potrebu, hygienické a sociálne potreby obyvateľov. Vodovodná prípojka je navrhnutá z HDPE
potrubia tlakového DN 80, D 90-HDPE, PN 10. Dĺžka vodovodnej prípojky bude cca 12 m. Požiarna
voda bude zabezpečená jedným existujúcim podzemným hydrantom DN 100, ktorý bude osadený pred
objektom na verejnom vodovode v ceste.
SO - Kanalizačná prípojka - Odpadové vody (ďalej len „OV") splaškového a dažďového
charakteru budú odvádzané vnútornými odpadnými potrubiami s napojením na ležaté kanalizačné
potrubie, ktoré bude vyústené do navrhovanej revíznej kanalizačnej šachty (ďalej len „RŠ"). Z nej
budú OV ďalej vedené navrhovanou kanalizačnou prípojkou DN 200 s vyústením do verejnej
kanalizácie DN 600 trasovanej v MK na Nádražnej ul. Dažďové vody zo striech budú priamo zaústené
do kanalizačnej prípojky. Odvedenie dažďových vôd z parkoviska a spevnených plôch je navrhnuté
priečnym a pozdĺžnym sklonom smerom k dažďovým vpustom a následne do ORL. Prečistená OV
bude zaústená do RŠ kanalizačnej prípojky.
SO - Plynová prípojka - Plynová prípojka sa zrealizuje od napojenia na miestny STL plynovod DN
100 - oceľ, PN 100 kPa, ktorý je vedený na ulici Šrobárovej vo vzdialenosti asi 30m od budovy.
Prípojka bude priemeru D 40 - LPE a bude privedená pred objekt, kde bude pri obvodovom múre v
blízkosti kotolne osadená skrinka pre regulátor tlaku plynu, hlavný uzáver a plynomer.
4. strana rozhodnutia č.s 929/122/BVVS/2011
SO - Elektrická prípojka - Pre objekt, bude zriadená nová káblová prípojka zemnými káblami
NAYY-J 4x240. Káble - slučka, budú pripojené z existujúcich NN káblov, z existujúcej kioskovej
trafostanice, na Nábrežnej ulici. Káble sú vedené k existujúcemu bytovému domu PLAZZA DOM I.
V chodníku v mieste odbočenia existujúcich káblov k bytovému domu PLAZZA DOM I sa káble
odkopú a pomocou spojok SVCZ 240 sa ma ne pripoja nové káble k novému objektu PLAZZA DOM
II. Nové káble budú vedené v chodníku. Pri navrhovanom objekte, pri hlavnom vchode bude osadená
prípojková skriňa SR3, v ktorej budú káble zapojené.
SO - Slaboprúdová prípojka - Pre objekt sa uvažuje so zriadením novej slaboprúdovej prípojky. Jej
zriadeniu bude závisieť od požiadaviek budúcich vlastníkov bytov a obchodných priestorov.
Trasovanie prípojky je obdobné ako pri elektrickej prípojke, bod napojenia na slaboprúdové rozvody
je v blízkosti napojenia na verejnú elektrickú sieť, trasovanie a ukončenie je identické.
III.
TECHNICKE ÚDAJE STAVBY :
Plošné a priestorové údaje stavby :
2 023 m2
Výmera stavebného pozemku
z toho :
739 m2
Zastavaná plocha
1 097 m2
Cesty a spevnené plochy
187 m2
Zeleň
13 200 m 3
Celkový obostavaný priestor
Celkové výmery bytových a nebytových plôch objektu :
I. Bytové plochy ;
2 528 m2
Úžitková plocha bytov spolu
510 m2
II. Spoločné nebytové plochy
III. Komerčné plochy v prízemí
341 m2
z toho :
210 m2
Obslužná plocha
Plochy zázemia
131 m2
Kapacitné údaje stavby :
32
Celkový počet bytov v objekte
z toho :
2 - izbové
24
3 - izbové
8
32
Celkový počet parkovacích miest
Vzdialenosť stavby od pozemku
20,30 až 22,50 m
parc. č. 50/3 (PLAZA DOM I)
4,50 m
parc. č. 59/1
min 3,00 m
parc. č. 2661/1
13,50 m
parc. č. 2777 (Šrobárová ul.)
Výška stavby
+ 18,150 m od ± 0,000
± 0,000 = výška podlahy v 1. NP
= 268,000 m n.m. B.p.v.
Upravený terén
- 0,100 až - 0,750 m od ± 0,000
IV.
URČENIE PODMIENOK NA UMIESTNENIE STAVBY PODĽA § 39a
ODS. 2 STAVEBNÉHO ZÁKONA :
1. Pri spracovaní PD pre stavebné konanie a výstavbe budú rešpektované všetky oprávnené
pripomienky účastníkov konania, zainteresovaných právnických osôb a stanoviská dotknutých
orgánov a Mesta Trenčianske Teplice.
5. strana rozhodnutia č.s 929/122/BVVS/2011
2. Podľa § 40c ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je, cit. „Držiteľ stavebných odpadov a
odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov [§ 19 ods. 1 písm. b) a c)], ak ich
celkové
množstvo
z
uskutočňovania
stavebných
a
demolačných
prác
na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné
množstvo 200 ton za rok, a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. V ďalšom stupni PD riešiť
kvalifikáciu stavebných odpadov s návrhom riešenia jeho recyklácie, resp. zneškodnenia.
3. Pri súbehu a križovaní podzemných inžinierskych sietí je potrebné dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
4. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky platné hygienické, požiarno-bezpečnostné predpisy a
zásady ochrany a tvorby životného prostredia.
5. K stavebnému povoleniu predložiť PD odsúhlasenú správcami jednotlivých inžinierskych sietí.
6. Stavebný úrad v súlade s ust. § 39 ods. 1 stavebného zákona určuje podmienku pre vypracovanie
PD k stavebnému povoleniu. K stavebnému konaniu predložiť projekt organizácie výstavby (ďalej
len „POV"), v ktorom riešiť aj opatrenia, ktoré zamedzia, resp. najväčšou možnou mierou
eliminujú negatívny vplyv výstavby na okolie, najmä na jestvujúci bytový dom PLAZZA DOM I,
ktorý je v blízkosti stavby.
7. POV riešiť aj z hľadiska bezpečnosti, hlučnosti, prašnosti a pod. predpokladanej počas výstavby.
V POV riešiť aj spôsob prístupu mechanizmov na stavenisko z hľadiska bezpečnosti cestnej
premávky. Projekt POV riešiť najmä v súlade s vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a
technických zariadení pri stavebných prácach.
8. POV v čase rozkopávok MK v časti prenosného dopravného značenia odsúhlasiť s Okresným
dopravným inšpektorátom v Trenčíne (ďalej len „ORPZ SR - ODI Trenčín").
9. K stavebnému konaniu doložiť v prípade zásahu do cudzích nehnuteľností doklad o inom práve
v zmysle ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona.
10. Technické riešenie stavby musí byť v súlade s ustanoveniami vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie. PD vypracovať najmä v súlade s prílohou k tejto vyhláške. V súlade s touto
vyhláškou riešiť aj spevnené plochy (chodníky, napojenia a pod.).
11. K realizácii stavebných prác na MK je potrebný súhlas príslušného cestného správneho orgánu pre
MK, ktorým je Mesto Trenčianske Teplice, a ktorý určí podmienky na zvláštne užívanie MK
podľa § 8 zákona č. 135/1961 Z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
12. Dodržanie podmienok mesta, dotknutých orgánov a iných právnických osôb (niektoré podmienky
uvedené v jednotlivých stanoviskách sú zapracované v inej časti rozhodnutia) :
a) Mesto Trenčianske Teplice
- Stojiská pre zberné nádoby pre budúcu prevádzku umiestniť na prístupnom mieste z MK, ich
umiestnenie odkonzultovať na Meste Trenčianske Teplice pred vydaním stavebného povolenia.
- Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať VZN Mesta Trenčianske Teplice č. 2/2006 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.
- Pred vydaním stavebného povolenia musí byť pozemok voľný. Ak sa nachádzajú na pozemku
dreviny, vyžadujúce povolenie na výrub, pred vydaním stavebného povolenia musí byť vydané
rozhodnutie o povolení výrubu.
b) Mesto Trenčianske Teplice ako príslušný cestný správny orgán pre miestne komunikácie (ďalej
len „MK") - záväzné stanovisko zo dňa 23.12. 2010 pod č.s. 10660/886/BVVS/2010
Stavba je prístupná z miestnej komunikácie (ďalej len „MK") ul. Nádražná. Táto je napojená na
cestu II/516 (Trenčianska Teplá - Bánovce nad Bebravou).
Stavebné povolenie pre SO - Spevnené plochy a parkovisko vydá cestný správny orgán, ako
špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona.
K žiadosti doložiť projekt dopravného značenia odsúhlasený ORPZ SR - ODI Trenčín. PD pre
tento objekt vypracovať ako samostatnú časť. Technické riešenie musí byť v súlade s STN 73
6110 - Projektovanie miestnych komunikácií.
V prípade výsadby stromov nesmú ich koruny zasahovať do prejazdného priestoru MK.
Zabezpečiť dodržanie podmienky vyprázdnenia rozhľadových polí.
Napojenie na MK musí byť v nivelete zabezpečujúce plynulý vjazd a výjazd na MK.
6. strana rozhodnutia č.s 929/122/BVVS/2011
-
-
c)
-
d)
e)
f)
g)
h)
-
i)
j)
-
k)
-
Počas výstavby zabezpečiť dodržanie podmienky odsunutia pevných prekážok od MK na
vzdialenosť min. 0,5 m od MK.
PD riešiť tak, aby všetky pevné prekážky boli min. 0,5 m od pozemnej komunikácie.
Ďalší stupeň PD odkonzultovať na dopravnom inšpektoráte.
Prípadnú úpravu MK možno uskutočniť po predchádzajúcom súhlase cestného správneho orgánu.
Pre napojenie stavby na verejné rozvodné siete je nutné rozkopanie MK. Pre zásah do MK je
potrebné povolenie na zvláštne užívanie podľa § 8 cestného zákona od cestného správneho
orgánu vrátane určenia prenosného dopravného značenia. Určenie vydá cestný správny orgán po
predchádzajúcom stanovisku dopravného inšpektorátu.
Pred vydaním stavebného povolenia je treba požiadať o povolenie pripojenia účelovej
komunikácie k MK. K žiadosti sa prikladá dokumentácia technického riešenia, situácia širších
vzťahov, pôdorysná situácia navrhovaného pripojenia v mierke 1:200, priečne a pozdĺžne rezy
navrhovaného pripojenia v mierke 1:50, majetkovo - právne vzťahy, kópia z katastrálnej mapy so
zakreslením pripojenia , listy vlastníctva a doklady preukazujúce majetkovoprávnu podstatu v
dotknutom území, stanovisko dopravného inšpektorátu a vyjadrenia správcov inžinierskych sietí.
Postup prác upraviť tak, aby rozkopanie Nádražnej ul. z dôvodu napojenia na verejné rozvodné
siete bolo koordinované na rovnaké časové obdobie.
Mesto Trenčianske Teplice ako orgán ochrany ovzdušia - stanovisko zo dňa 23.12. 2010 vydané
pod č.s. 10665/886/PZP/2010
Stavebník je povinný požiadať o povolenie stavby malého stacionárneho zdroja znečisťovanie
ovzdušia v súlade s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší ešte pred vydaním stavebného
povolenia na objekt.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne - záväzné stanovisko zo dňa 14.6.
2010 pod č.s. B/2010/02078-006/H6 a pod č.s. B/2010/04289/002/H6 zo dňa 12.10. 2010
Pri realizácii stavby riešiť vetranie kaviarne samostatným odvodom znečisteného vzduchu.
Pri realizácii stavby zohľadniť charakter prevádzky kaviarne a zabezpečiť zvukovo izolačné
vlastnosti stropu kaviarne a zamedziť prenikaniu hluku do bytových jednotiek.
Ku kolaudácii stavby predložiť doklady uvedené v záväznom stanovisku.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne - stanovisko zo dňa 23.4. 2010
pod č.s. ORHZ-297/2010 - nemá pripomienky.
ORPZ SR - ODI Trenčín - vyjadrenie zo dňa 19.9. 2010 pod č.s. ORP-ODITN-ING-776004/2010 - podmienky sú zapracované v časti vyjadrenia cestného správneho orgánu.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel - vyjadrenie zo
dňa 22.4. 2010 pod č.s. 13509-2/2010-IKŽ zo dňa 22.4. 2010 a zo dňa 5.11. 2010 pod č.s.
Z56063/2010-IKŽ.
PD pre stavebné konanie predložiť na posúdenie.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín - vyjadrenie zo dňa 11.5. 2010 pod č.s. 10/64/2080-2/NIP
V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca písomne
oznámiť ihneď nález KPÚ v Trenčíne a príslušnému stavebnému úradu priamo, alebo
prostredníctvom obce.
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu - vyjadrenie zo dňa
15.10. 2010 pod č.s. 4883/10-S4-S/Ta
K vydaniu stavebného povolenia je potrebný súhlas Úradu pre reguláciu železničnej dopravy na
vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráh.
Obvodný úrad Trenčín, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia - záväzné stanovisko zo dňa
14.10. 2010 pod č.s. A/2010/01254
Do PD zapracovať spôsob zabezpečenia ochrany obyvateľov stavby PLAZA DOM II v zmysle
vyhl. č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a
technických podmienok zariadení civilnej ochrany.
PD pre stavebné konanie predložiť na posúdenie.
Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, z hľadiska zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov - vyjadrenie č. OÚŽP/2010/01237-002 zo dňa 20.4. 2010
Organizácie, ktoré budú vykonávať stavebné práce sú povinné ich vykonávať takým spôsobom,
aby jednoznačne došlo k oddeleniu frakcií odpadov, podľa kategórií odpadov v súlade s vyhl.
7. strana rozhodnutia č.s 929/122/BVVS/2011
l)
m)
-
n)
-
-
-
-
-
o)
-
-
MZP č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a odpady odovzdať na zneškodnenie
oprávneným organizáciám podľa zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Výkopovú zeminu využiť na terénne úpravy len na základe stavebného povolenia.
Ukladanie odpadov, ktoré nie je možné zhodnotiť môže byť len na skládkach, ktoré majú vydaný
súhlas na zneškodňovanie odpadov.
Doklady týkajúce sa zhodnotenia a zneškodnenia všetkých odpadov budú predložené pri
kolaudácii stavby.
Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, úsek ochrany prírody a krajiny - súhlasné
vyjadrenie zo dňa 21.4. 2010 pod č.s. OUZP/2010/01239-002 BCL - bez pripomienok
Obvodný úrad životného prostredia v Trečíne, úsek ochrany vodného hospodárstva - súhlasné
vyjadrenie zo dňa 9.4. 2010 pod č.s. OUZP/2010/01234-002 TSV za dodržania nasledovných
podmienok :
Podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na uskutočnenie stavby je potrebný súhlas orgánu
štátnej vodnej správy. Súhlas sa vydáva pred vydaním stavebného povolenia na základe žiadosti,
PD a vyjadrenia správcu vodného toku.
Stavebník, resp. zhotoviteľ stavby zabezpečí, aby pri výstavbe a budúcom užívaní stavby nedošlo
k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., Trenčín - súhlasné vyjadrenie zo dňa 27.4. 2010
pod č.s. 1433/301-2010 za dodržania týchto podmienok:
Pre účely vydania stavebného povolenia pre predmetnú stavbu treba predložiť ďalší stupeň PD,
ktorý bude obsahovať konkrétny návrh zásobovania objektu pitnou vodou vrátane osadenia VŠ
ako aj jeho odkanalizovania vrátane RŠ, ktorú treba riešiť ako sútokovú a napojenia objektu na
verejnú kanalizáciu. Spôsob zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania je potrebné
dokumentovať samostatnými prílohami.
Vzhľadom k tomu, že v rámci prípravných prác pre stavbu dôjde k asanácii jestvujúcich objektov
tieto treba odpojiť z verejnej siete vodovodu a kanalizácie demontážou jestvujúcich prípojok
v mieste ich pripojenia na verejnú sieť.
Trasu navrhovanej vodovodnej a kanalizačnej prípojky riešiť kolmo na trasu verejných sietí a ich
vyústením v priamej trase na pozemok stavebníka. Cca 1 m za hranicou pozemku na vodovodnej
prípojke vybudovať novú VŠ - typovú 1,2 x 0,9 x 1,8 m kde bude umiestnená vodomerná
zostava.
Objekt VŠ je potrebné rozmerovo prispôsobiť armatúram vodomernej zostavy a navrhnúť tak,
aby bola chránená proti vnikaniu vody, plynov a nečistôt, musí byť vetrateľná a bezpečne
prístupná.
TVS a.s. bude garantovať požiarne zabezpečenie objektu len v množstve zodpovedajúcom
kapacite navrhovanej vodovodnej prípojky resp. kapacite potrubia verejného vodovodu.
Na kanalizačnej prípojke - v priamej trase - cca 1 m za hranicou pozemku zabudovať novú
kanalizačnú RŠ - typovú, kruhovú, min. DN 600 (závisí od hĺbky).
V zmysle platnej STN 73 6701 kanalizačné prípojky do svetlosti 200 mm sa zausťujú do stôk pod
uhlom 45o - 60o priamo do potrubia verejnej kanalizácie t.j. v mieste napojenia navrhovanej
kanalizačnej prípojky nie je potrebné vybudovať KŠ ako je zakreslené vo výkresovej časti PD.
Trasu jednotlivých potrubí a prípojok inžinierskych sietí viesť tak, aby nedochádzalo
k zbytočnému križovaniu sietí.
Západoslovenská energetika a. s. Bratislava, služby regionálnej správy sietí Sever - vyjadrenie zo
dňa 13.5. 2010
Celkový príkon Pi = 426,00 kW, Ps = 170,00 je odsúhlasený bez pripomienok.
Prípojka nn bude zrealizovaná zaslučkovaním zemných káblov NAVY J 4 x 240 z existujúcich
káblov z kioskovej TS 0067-314 vývody č. 5 a 6 káblovým vedením 2 x NAVY 4 x 240 mm2
pripojením do projektovanej skrine SR4.
Meranie spotreby jednotlivých bytov bude v elektromerových rozvádzačoch na každom
nadzemnom podlaží.
Hlavné ističe v elektromerových rozvádzačoch použiť max. B/20A.
Ďalší stupeň PD určiť NN prívody zaslučkované do jestvujúceho NN káblového vedenia do
skrine SR 4, ako samostatný stavebný objekt. Realizáciu tohto stavebného objektu zabezpečí
ZSE a.s.
8. strana rozhodnutia č.s 929/122/BVVS/2011
p) Slovak Telekom, a. s., Trenčín - vyjadrenie zo dňa 5.5. 2010 pod č. 34897 10 Trenčín
- V záujmovom území sa nachádzajú podzemné telekomunikačné vedenia, ktoré sú stavbou
dotknuté. Žiadame o ich vytýčenie a zakreslenie do PD a v ďalšom stupni spracovania PD
vypracovať projekt prekládky alebo ochrany dotknutých vedení slaboprúdu.
- Ďalší stupeň PD predložiť na odsúhlasenie.
- V prípade prekládky (ochrany) existujúcich káblov je potrebné uzatvoriť dohodu o podmienkach
prekládky (ochrany) telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov.
- Realizáciu výkopových prác 1,5 m od osi trasy podzemných telekomunikačných vedení
požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom, bez použitia strojných mechanizmov.
- V technickej správe PD pre stavebné povolenie uviesť podmienku zákazu zriaďovania skládok
materiálu a stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch
a projektovaných prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
q) SPP, a. s., divízia distribúcie Bratislava - zmluva o pripojení k distribučnej sieti zo dňa
8003040710 zo dňa 26.8. 2010.
- Navrhovateľ má uzatvorenú zmluvu, ktorá sa riadi postupom podľa zák. č. 513/1991 Zb.
Občiansky zákonník a násl.
- Prípojka bude dĺžky cca 30,0 m z PE, DN 40.
- Umiestnenie plynomeru musí byť na hranici verejného a súkromného pozemku.
- Zabezpečiť vypracovanie PD plynovej prípojky.
13. Pri spracovaní PD a výstavbe budú rešpektované všetky oprávnené pripomienky účastníkov
konania, zainteresovaných právnických osôb a stanoviská dotknutých orgánov.
14. PD pre stavebné konanie - všetky profesie musí byť vypracovaná projektantom oprávneným
podľa § 46 v spojení s § 45 ods. 1 písm. a) stavebného zákona.
15. Projektant je povinný minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov podľa §
4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z zahrnúť do PD na stavebné
povolenie a výsledok energetického posudku uviesť v technickej správe k PD.
16. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného
povolenia. Stavbu nemožno začať do vydania stavebného povolenia a nadobudnutia jeho
právoplatnosti.
17. K žiadosti o vydanie stavebného povolenia navrhovateľ (stavebník) predloží vyhodnotenie
jednotlivých podmienok tohto rozhodnutia. Prípadné nedodržanie, alebo nesplnenie niektorej
podmienky odôvodní.
V.
ROZHODNUTIE O NÁMIETKACH ÚČASTNÍKOV KONANIA :
V konaní si uplatnili námietky písomným podaním doručeným na stavebný úrad dňa 20.10.
2010 PIK&K s.r.o. (ďalej len „Účastník") a niektorí vlastníci bytov v bytovom dome PLAZZA DOM
I. písomným podaním doručeným na stavebný úrad dňa 26.10. 2010 (ďalej len „Vlastníci").
K jednotlivým námietkam je uvedené stanovisko stavebného úradu.
1. Námietky Účastníka doručené stavebnému úradu dňa 20.10. 2010 (Účastník v priebehu
konania odpredal svoje nehnuteľnosti - byt. č. 211 a č. 311 vrátane podielu na spoločných
častiach domu) :
Námietka č. 1.1 : Účastník namieta, že názov stavby sa môže spájať s výstavbou už
zhotoveného bytového domu PLAZZA DOM I. Uvádza, že sa jedná o hrubé porušenie § 45 a § 48
Obchodného zákonníka, nakoľko názov stavby je prakticky identický s už realizovanou stavbou, ktorej
bol stavebníkom.
K námietke č. 1.1 : V § 45 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení sa pojednáva
o klamlivej reklame a v § 48 o parazitovaní na povesti. Riešenie tejto námietky nie je v kompetencii
stavebného úradu. Účastník môže túto námietku, resp. jej dôvody riešiť priamo s navrhovateľom, resp.
prostredníctvom súdu. Stavebný úrad v tejto veci len konštatuje, že štatutárny orgán spoločnosti
9. strana rozhodnutia č.s 929/122/BVVS/2011
KRISTOFF PLAZA s.r.o., t.j. navrhovateľa v tomto konaní je Milan Krištof. Podľa výpisu
z obchodného registra bol v čase od 23.02.2010 do 11.05.2010 spoločníkom Účastníka. Prípadné
riešenie vlastníckych, alebo iných práv spojených s názvom stavby nie je v riešení stavebného úradu
a tým sa táto námietka pokladá ako neopodstatnená.
2. Námietky vlastníkov doručené stavebnému úradu dňa 26.10. 2010 :
Námietka č. 2.1. : Vlastníci namietajú, že parkovaním áut na navrhovanom parkovisku môže
dôjsť k ohrozeniu zdravia, najmä detí zdržujúcich sa v „Ovečke" na 1. nadzemnom podlaží objektu
PLAZZA DOM I.
K námietke č. 2.1 : Posúdenie možného ohrozenia zdravia vplyvom stavby a jej užívaní je
v kompetencii príslušného úradu verejného zdravotníctva. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne sa k stavbe vyjadril záväzným stanoviskom, v ktorom súhlasí s umiestnením
stavby. Záväzné stanovisko je v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v spojení s § 140
stavebného zákona pre stavebný úrad záväzné. Jeho podmienky pre umiestnenie stavby sú
zapracované v časti IV. tohto rozhodnutia. Regionálny úrad mimo iného posudzuje umiestnenie
stavby z hľadiska oslnenia vnútorných bytových priestorov navrhovanej stavby, ale aj susedných
stavieb. Táto námietka sa pokladá za neopodstatnenú.
Námietka č. 2.2. : Vlastníci vo svojom podaní uvádzajú viac dôvodov, ktoré stavebný úrad
pokladá za neopodstatnené, napr. spôsob nadobudnutia ich nehnuteľností, kľud v danom území,
parkovanie pri PLAZZA DOM I a pod. Namietajú, že povolením stavby sa zníži hodnota ich
nehnuteľností o cca 25 %.
K námietke č. 2.2 : Prípadné zníženie hodnoty susedných nehnuteľností nie je v kompetencii
posúdenia stavebným úradom. Stavebný úrad musí posúdiť návrh z hľadiska prípustnosti stavby podľa
ustanovení stavebného zákona a iných príslušných právnych predpisov. Pri posúdení stavby musí brať
do úvahy oprávnené pripomienky a námietky účastníkov konania, ako vlastníkov susedných
nehnuteľností pri rešpektovaní práva navrhovateľa na uskutočnenie stavby. Tvrdenie o prípadnom
znížení hodnoty jestvujúcich nehnuteľností stavebný úrad pokladá za subjektívne tvrdenie. Stavebný
úrad pokladá túto námietku za neopodstatnenú.
Námietka č. 2.3. : Vlastníci poukazujú na nedostatočný počet parkovacích miest pre stavbu.
K tejto veci uvádzajú, že t.č. 24 vozidiel vlastníkov bytov PLAZZA DOM I nemá parkovacie miesto.
K námietke č. 2.3 : Riešenie parkovacích miest pri objekte PLAZZA DOM I nie je predmetom tohto
konania. Stavebný úrad má z úradnej činnosti vedomosť o tom, že pri PLAZZA DOM I je problém
s parkovacími miestami. Tento problém je spôsobený mimo iného aj odpredajom pozemkov
(parkovacích miest) pod priľahlým parkoviskom, pričom niektoré fyzické osoby vlastnia viac
parkovacích miest - viď list vlastníctva č. 113. Parkovacie miesta pre navrhovanú stavbu sú navrhnuté
v súlade s ust. § 8 ods. 3 vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v spojení s STN 73 6110 Projektovanie
miestnych komunikácií. Na základe uvedeného sa táto námietka pokladá za neopodstatnenú.
ODÔV ODNENIE
Navrhovateľ podal dňa 21.9. 2010 na stavebnom úrade podľa § 35 ods. 1 stavebného zákona
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby, ktorú navrhol umiestniť na
pozemkoch KN „C" v katastrálnom území Trenčianske Teplice tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia. Návrh je zaevidovaný pod registratúrnym záznamom č. 8957/2010 a bolo mu pridelené
spisové číslo 886/2010, ktoré sa po 1.1. 2011 prečíslovalo na 122/2011. K návrhu bola priložená PD
s vyjadreniami dotknutých orgánov. Návrh bol podaný v súlade s § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z.
Stavebný úrad listom zo dňa 6.10. 2010 vydaným pod č. s. 9273/886/BVVS/2010 oznámil
v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým
známym účastníkom konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou stavby na
10. strana rozhodnutia č.s 929/122/BVVS/2011
deň 9.11. 2010. V oznámení uviedol, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Taktiež uviedol, že v rovnakej
lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány, inak sa podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona
má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania mali právo
nahliadnuť pred ústnym pojednávaním do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade. Túto
možnosť využil dňa 18.10. 2010 účastník konania - Ivan Vaško. Z nahliadnutia je spísaný úradný
záznam s ev.č. registratúrneho záznamu č. 9515/886/BVVS/2010, v ktorom uviedol, že svoje
pripomienky uvediem písomným podaním. Stavebný úrad má vykázané doručenie oznámenia o začatí
konania všetkým účastníkom konania s doručením do vlastných rúk. V troch prípadoch účastníkov
musel stavebný úrad opätovne písomne oznámiť začatie konania a určiť novú lehotu - 7 pracovných
dní na vyjadrenie sa k návrhu, nakoľko oznámenie nebolo prevzaté v úložnej lehote. Ing. Petrovi
Moravcovi, Anastázii Szegedyovej a Kataríne Petrovičovej bolo listom zo dňa 8.11. 2010 pod č.s.
9845/886/BVVS/2010 zaslané uvedené opätovné oznámenie. V priebehu konania došlo k zmene
vlastníkov niektorých bytov v bytovom dome PLAZZA DOM I. Stavebný úrad postupom podľa § 40
ods. 4 stavebného zákona doručuje toto rozhodnutie aktuálnym účastníkom konania. Podľa uvedeného
ustanovenia stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho
navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania, teda uvedené platí aj o zmene v účastníkoch
konania v priebehu konania.
Stavebný úrad posúdil v konaní predložený návrh podľa § 37 stavebného zákona a zosúladil
stanoviská dotknutých orgánov. Stanoviská dotknutých orgánov nie sú záporné a ani protichodné a sú
sú skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Mesto Trenčianske Teplice má
schválený územný plán mesta schválený Uznesením mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach č. 81/XI/2002 zo dňa 25.11. 2002 - vyhlásený Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2002
Mesta Trenčianske Teplice v znení zmeny Všeobecným záväzným nariadením č. 3/2010 Mesta
Trenčianske Teplice (ďalej len „UPD"). Riešené územie je podľa UPD určené ako Polyfunkčné
územie, obchodnej a kultúrnej vybavenosti. Podiel plôch pre ubytovanie a kultúrnospoločenskú
vybavenosť má byť viac ako 50 % hrubej podlažnej plochy a obchodu a služieb menej ako 20% z
hrubej podlažnej plochy. Výškové regulatívy umožňujú zástavbu s piatimi NP. Na základe uvedeného
je umiestnenie stavby v súlade s UPD. Stavebný úrad nezistil, že by umiestnenie stavby bolo v rozpore
s verejnými záujmami.
V konaní si uplatnili písomné námietky účastníci konania. Dňa 20.10. 2010 boli stavebnému
úradu doručené písomné námietky Účastníka zaevidované pod registratúrnym záznamom č.
9597/2010 a dňa 26.10. 2010 námietky Vlastníkov zaevidované pod registratúrnym záznamom č.
9695/2010. Námietky boli doručené stavebnému úradu v určenej lehote. Stavebný úrad sa námietkami
zaoberal. O všetkých námietkach uplatnených v zákonom stanovenej lehote rozhodol. Úvahami
stavebného úradu a uplatnením právnych predpisov k námietkam sa stavebný úrad zaoberal vo výroku
v časti V. tohto rozhodnutia. Táto časť výroku sa pokladá aj za odôvodnenie rozhodnutia v zmysle ust.
§ 47 ods. 3 správneho poriadku.
Stavebný úrad týmto rozhodnutím vymedzil územie na navrhovaný účel a určil podmienky,
ktorými sa zabezpečujú záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného
plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým
starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území.
Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov sú zapracované v časti IV. tohto rozhodnutia. Ich
stanoviská nie sú záporné a ani protichodné. Navrhovateľ, resp. stavebník ku žiadosti o stavebné
povolenie predloží vyhodnotenie podmienok pre umiestnenie stavby. Prípadné nedodržanie niektorej
z podmienok odôvodní.
Navrhovateľ predložil v konaní súhlas vlastníka dotknutých pozemkov - Milana Krištofa,
bytom Nádražná 538/14, 914 51 Trenčianske Teplice - súhlas zo dňa 14.9. 2010. Podľa § 3 ods. 1
písm. e) vyhl. č. 532/2002 Z.z. ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby postačuje
súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139
ods. 1 stavebného zákona.
11. strana rozhodnutia č.s 929/122/BVVS/2011
Stavba sa mohla na stavebnom pozemku umiestniť, nakoľko stavebný pozemok je zastavaný
len stavbami, ktorých odstránenie je povolené rozhodnutím stavebného úradu. Vzhľadom k polohe
riešeného územia k záberu PPF resp. LPF výstavbou stavby v rozsahu navrhovanej objektovej skladby
nedochádza. Stavebná činnosť rešpektuje ustanovenia vyplývajúce zo zákona č. 220/2004 Z. z. o
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania ZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stavebné pozemky
sú evidované na liste vlastníctva č. 1942 a 717 ako zastavané plochy a nádvoria. Na pozemku sú dva
stromy, ktoré je treba z dôvodu výstavby vyrúbať. Vlastník pozemku podal už na Meste Trenčianske
Teplice, ako príslušnom orgáne ochrany prírody a krajiny podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon") v platnom znení. V lokalite pre výstavbu sa
nenachádzajú kultúrne pamiatky a ani chránené územia, ktoré mali ochranu podľa zákona č. 49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Casť stavby zasahuje do
ochranného pásma dráhy a vodného toku. Príslušný dotknutý orgán podľa § 513/2009 Z.z. o dráhach v
platnom znení a podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení sa k umiestneniu vyjadril
a ich podmienky pre umiestnenie stavby sú zapracované v tomto rozhodnutí. Z hľadiska ochrany
zdravia ľudí sa k návrhu vyjadril príslušný úrad verejného zdravotníctva podľa ustanovení zákona č.
355/2007 Z.z. Návrh je posúdený aj podľa ustanovení zákona č. č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v platnom znení príslušným okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru.
Z hľadiska civilnej ochrany sa vyjadril príslušný dotknutý orgán po posúdení návrhu podľa ustanovení
zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení. Návrh posúdili jednotlivý
vlastníci, resp. správcovia verejných rozvodných sietí. PD predloženú v tomto konaní vypracoval
projektant oprávnený podľa osobitných predpisov a v súlade s ust. § 45 ods. 1 písm. a) v spojení s § 46
stavebného zákona. PD obsahovala náležitosti uvedené v § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z. Z hľadiska
ochrany Kúpeľného miesta Trenčianske Teplice sa vyjadrilo príslušné ministerstvo.
Navrhovateľ zaplatil správny poplatok podľa V. časti, položky č. 59, písm. b) sadzobníka
k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 16,5 € v
pokladni Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach dňa 21.9. 2010. Podľa § 51 ods. 1 správneho
poriadku je deň doručenia rozhodnutia dňom jeho oznámenia.
Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku
tohto rozhodnutia. Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku je deň doručenia rozhodnutia dňom jeho
oznámenia. Stavebný úrad vyznačí právoplatnosť tohto rozhodnutia na základe požiadania.
P OUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podľa § 53
v spojení s § 54 správneho poriadku odvolanie na stavebnom úrade. Odvolanie má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.
PhDr. Štefan ŠKULTÉTY
primátor mesta
Doručí sa:
1.
2.
3.
4.
5.
KRISTOFF PLAZA s.r.o., Nádražná 536/12, 914 51 Trenčianske Teplice
Milan Krištof, Nádražná 538/14, 914 51 Trenčianske Teplice
Lukáš Krištof, Gogoľova 225/24, 914 51 Trenčianske Teplice
Jozef Krištof, Nádražná 1830/10914 51 Trenčianske Teplice
Oľga Mikulová, štvrť SNP 34/17, 914 51 Trenčianske Teplice
12. strana rozhodnutia č.s 929/122/BVVS/2011
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Mária Andersonová, Štvrť SNP 34/17, 914 51 Trenčianske Teplice
Mesto Trenčianske Teplice, M.R. Štefánika č. 4, 914 51 Trenčianske Teplice
MUDr. Monika Grambličková, Červené Kopanice 676/21, 914 51 Trenčianske Teplice
Ing. Peter Vašek, Pribinove Sady 29/21, 018 51 Nová Dubnica
Eva Vašková, Pribinove Sady 29/21, 018 51 Nová Dubnica
Owen Robert Andrew, Overdale, 36 Foley Road, Pedmore, Stourbridge, West Midlands, DY 9 OR, Veľká
Británia
Daniela Šmigovská, Špitálska 16, 811 08 Bratislava
Eva Farkašovská, Mostová 1840/13, 927 01 Šaľa
Ing. Aladár Mucha, Molvičky 402/3, 972 23 Dolné Vesteniece
Katarína Petrovičová, Sklenárová 34, 821 09 Bratislava
Marcela Refat, Šrobárová 197/20, 914 51 Trenčianske Teplice
AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o., Beňadická 5, 851 06 Bratislava
Anastazia Szegedyová, Nádražná 1830/10, 914 51 Trenčianske Teplice
DMK Invest s.r.o., Partizánska 424, 914 51 Trenčianske Teplice
Jean-marc Renard, Jaselská 1978/21, 955 01 Topoľčany
Eva Renardová, Jaselská 1978/21, 955 01 Topoľčany
Ing. Alexander Jurnečka, Gogolova 216/14, 914 51 Trenčianske Teplice
MUDr. Helena Jurnečková, Gogolova 216/14, 914 51 Trenčianske Teplice
Ivan Vaško, Podhájska 13, 900 82 Blatné
Elisabeth Vaško, Podhájska 13, 900 82 Blatné
Anton Bajzík, Baračka 38/40, 914 51 Trenčianske Teplice
Anna Bajzíková, Baračka 38/40, 914 51 Trenčianske Teplice
SEMCO SK s.r.o. v zastúpení Ing. Oľga Plášilová, M.Rázusa 3, 911 01 Trenčín
Ing. Peter Košecký, Gogolova 208/6, 914 51 Trenčianske Teplice
Jana Košecká, Gogolova 208/6, 914 51 Trenčianske Teplice
Ing. Matúš Farkašovský, Mostová 5, 927 01 Šaľa
Ing. Jozef Majera, Tehelná 2, 917 07 Trnava
Ing. Alena Majerová, Sereďská 32, 917 07 Trnava
Ing. Ján Volentics CSc. Popradská 23, 821 06 Bratislava
Terézia Volenticsová, Popradská 23, 821 06 Bratislava
Humphreys Christopher, Medici Road 16, Bromsgrove, Worcestershire,B 16 2RL, England
Ing. Alena Gáliková, Štvrť SNP 135/35, 914 51 Trenčianske Teplice
Ing. Peter Moravec, Beňadická 30, 851 06 Bratislava
Ľudmila Moravcová, Partizánska 68, 914 51 Trenčianske Teplice
Ing. Juraj Stiksa, Svätourbanska 110/14, 949 01 Nitra
Ing. Andrea Stiksová, Svätourbanska 110/14, 949 01 Nitra
Roman Krištof, Štvrť SNP 682/84, 914 51 Trenčianske Teplice
Mária Krištofová, Štvrť SNP 682/84, 914 51 Trenčianske Teplice
TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Verejnou vyhláškou
Na vedomie :
-
Obvodný úrad ŽP v Trenčíne, Gen. M.R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín
Obvodný úrad v Trenčíne, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hviezdoslavova
911 01 Trenčín
MZ SR, IKŽ, Limbova 2, 837 52 Bratislava
RÚVZ v TN, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
OR HaZZ v Trenčíne, l., Gen. M.R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
TVS, a.s., Ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín
SPP a.s., LC Nové Mesto, Ľ. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto n/V
Slovak Telekom, Poštová 1, 010 01 Žilina
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Nábr. Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
MsÚ Trenčianske Teplice, referát PZP
a/a
Vyvesené dňa
: 9.2. 2011
Zvesené dňa
: 25.2. 2011
podpis a odtlačok pečiatky
3,
769/12
1010/6
767/2
769/10
789/14
769/t
1010/7
791/4
1010/21
1010/22
796/4
796/3
MESTO
797/2
TRENČIANSKE
o v a r o j té
TEPLICE
ililo p r o j c k i d v ú dokuni^niticlu * .<inyii|ŕ /akí.na i . 5 0 / 1 9 7 6 Zb.
v znení ncíV.erifch p r e d p i s o v , / a ,>od<niťmi|, uvedených v ú z e m n o m
mkm(q\i.)
r o z h o d n u t í , klortí j c jehi> ncdclúefrfoi;
Hédražná
z,,
Joiil-Z "
ff S T Í
2666/3
%
2666/7
2666/7
x-z.
RIEŠENÉ ÚZEMIE
0586
Projektant : Ing.arch. Pavol Beznák
703/3
Dátum : 03/2010
Kristoff plaza , Nádražná ul. 12/53 , Trenčianske Teplice
Stupeň PD:
PPÚR
Investor
:
Stavba
: POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ OBJEKT
č. v ý k r e s u :
PLAZA DOM II
01
Nádražná ul., par.č. 55,56,57/1,57/2,57/3, k.ú. Trenč.Teplice
Mierka :
SITUÁCIA SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA
1 :1000
Download

Polyfunkčný bytový dom – PLAZA DOM II