ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
S P R Á V A
o hodnotení strategického dokumentu
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠVÁBOVCE
KONCEPT RIEŠENIA
........................................................................................................................................................................................................1
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
A.
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1.
označenie:
OBEC ŠVÁBOVCE
059 12 ŠVÁBOVCE, č. 132
IČO:
00326623
DIČ:
2020674997
(starosta obce p. Ing. Ján Mlynár)
E-mail: [email protected]
2.
sídlo:
3.
meno, priezvisko, adresa, tel. č. a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa,
osoby s odbornou spôsobilosťou na obstarávanie ÚPP a ÚPD obcami a samosprávnymi krajmi (§
2a stavebného zákona), od ktorej možno dostať relevantné informácie o územnoplánovacej
dokumentácii, a miesto na konzultácie:
Ing. Ján Mlynár – starosta obce Švábovce
(adresa sídla uvedená vyššie)
Ing. Emília Hudzíková
Zimná 3585/1, 058 01 Poprad
Tel. 0903 733 381
E-mail: [email protected]
II. Základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠVÁBOVCE – KONCEPT RIEŠENIA
1.
názov:
2.
územie (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo):
Prešovský kraj, okres Poprad, obec Švábovce, katastrálne územie Švábovce
3.
dotknuté obce:
Žakovce, Hôrka, Spišský Štiavnik, Hranovnica, Hozelec a Stráže pod Tatrami (Mesto Poprad)
4.
dotknuté orgány
1.
Okresný stavebný úrad v Prešove - orgán územného plánovania,
Nám. mieru č.3, 080 01 Prešov
2.
Krajský pozemkový úrad - št. spr. ochrany PP, Masarykova 10, 081 92 Prešov
3.
Krajský úrad životného prostredia v Prešove – št. spr. ochrany prírody,
Nám mieru č. 2, 080 01 Prešov
4.
Obvodný úrad Poprad – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
Nábrežie J. Pavla II. 16, 058 01 Poprad
5.
Obvodný úrad životného prostredia Poprad, Partizánska , 058 01 Poprad
6.
št. správa v odpadovom hospodárstve
7.
št. správa na úseku vod. hospodárstva
8.
št. správa ochrany ovzdušia
9.
Obvodný lesný úrad Poprad
10.
Obvodný pozemkový úrad, Partizánska , 058 01 Poprad
11.
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Poprad, Partizánska , 058 01
Poprad
12.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Poprad, Huszova, 058 01 Poprad
13.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97
Poprad,
14.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, Partizánska 83 058 01 Poprad
15.
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
16.
Obvodný banský úrad Sp. Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
17.
Ministerstvo ŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
18.
Ministerstvo dopravy, VaRR SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava, P.O.BOX 100
19.
Letecký úrad Slovenskej republiky, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
20.
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru č. 2, 080 01 Prešov
21.
- odbor RR, ÚPaŽP
22.
- odd. dopravy
........................................................................................................................................................................................................2
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
5.
schvaľujúci orgán
Obecné zastupiteľstvo obce Švábovce
6.
vyjadrenie o vplyvoch územnoplánovacej dokumentácie presahujúcej štátne hranice
Riešené územie ÚPN-O Švábovce, ktorým je katastrálne územie Švábovce neleží v kontakte so
štátnymi hranicami SR. V koncepte ÚPN-O nie sú navrhované aktivity, ktoré by mali v území
cezhraničné vplyvy.
B.
ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH
ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
I.
Údaje o vstupoch
1.
Pôda – záber pôdy celkom,
z toho zastavané územie (ha, poľnohospodárska
pôda, lesné pozemky, bonita, z toho dočasný a trvalý záber
Pôdny fond v riešenom území tvorí orná pôda a trvalé trávne porasty – lúky a pasienky. Kvalitatívne
ide o pôdu zaradenú do kvalitatívnych skupín 6 – 9. Najkvalitnejšia pôda (v zmysle prílohy č. 2 k nariadeniu vlády
SR č. 58/2013 Z.z.) sa v riešenom území nachádza v severozápadnej a južnej až juhovýchodnej časti riešeného
územia.
Z pôd sa v oblasti katastra Šváboviec vyskytujú prevažne nasýtené kambizeme pseudoglejové.
V údolí Gánovského potoka vyskytujú pararendziny kambizemné a kambizeme rendzinové. Pôdy sú prevažne
piesčito-hlinité až hlinité, neskeletnaté až slabo kamenité. Retenčná schopnosť a priepustnosť pôd je na
severnom a južnom okraji stredná, v strednej časti je retenčná schopnosť veľká a priepustnosť stredná.
Z hľadiska vlhkostného režimu sú pôdy vlhké. Pôdna reakcia je prevažne neutrálna. Obsah humusu
v poľnohospodárskej pôde (do hĺbky 25 cm) je nízky (<1,8 %). Poľnohospodárska pôda všeobecne je strednej
bonity a v kategorizácii produkčnosti dosahujú stredné hodnoty.
Kompaktné lesné porasty sa rozprestierajú v južnej časti katastra a v strednej časti jeho
východného okraja, malý porast je aj na severnom okraji obce a časti Banská kolónia. Lesy sú v celom k.ú.
Švábovce hospodárske. Z hľadiska drevinového zloženia prevládajú nepôvodné smrekové a borovicové porasty
s malým podielom ďalších listnatých a ihličnatých drevín
Rozvojové lokality navrhované v koncepte ÚPN-O Švábovce budú vyžadovať záber
poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Vyčíslené zábery PPF a LF sú navrhované ako trvalé. V tabuľke záberov je
osobitne vyhodnotený záber najkvalitnejšej pôdy v k.ú. Plošne najvýznamnejším je záber poľnohospodárskej
pôdy pre navrhovanú preložku cesty I/18 (vo variante „B“ konceptu riešenia).
Koncept riešenia ÚPN-O Švábovce
záber PPF a LPF v nasledovnom rozsahu:
variant A
navrhuje rozvoj riešeného územia, ktorý bude znamenať
CELKOM záber poľnohospodárskej pôdy
Spolu záber poľnohospodárskej pôdy,
z toho:
k.ú. Švábovce
podľa navrhnutého
konceptu riešenia ÚPN-O:
Celkom záber poľnohospodárskej pôdy,
variant A
CELKOM záber lesnej pôdy
Celkom záber lesnej pôdy
v zastavanom
území (ha)
Mimo
zast.
úz. (ha)
Na
najkvalitn.
pôde
150,14
65,15
84,99
52,96
150,14
65,15
84,99
52,96
Spolu
(ha)
Spolu
žiadny
........................................................................................................................................................................................................3
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
variant B
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
CELKOM záber poľnohospodárskej pôdy
Spolu záber poľnohospodárskej pôdy,
z toho:
k.ú. Švábovce
podľa navrhnutého
konceptu riešenia ÚPN-O:
Celkom záber poľnohospodárskej pôdy,
variant B CELKOM záber lesnej pôdy
Celkom záber lesnej pôdy
2.
v zastavanom
území (ha)
Mimo
zast.
úz. (ha)
Na
najkvalitn.
pôde
171,90
39,16
132,74
62,95
171,90
39,16
132,74
62,95
Spolu
(ha)
spolu
0,57 ha
Voda, z toho voda pitná, úžitková, zdroj vody, (verejný vodovod,
povrchový zdroj, iný), odkanalizovane
ZÁSOBOVANIE VODOU
Obytné územia v riešenom k.ú. sú zásobované pitnou vodou z Popradskej vodárenskej sústavy z
diaľkového skupinového veřejného vodovodu Liptovská Teplička - Kežmarok, resp. Liptovská Teplička – Poprad
– Jánovce. Voda je privádzaná do vodojemu na západnej hranici riešeného územia a odtiaľ je privádzaná do
obce. Rozvodné vodovodné potrubie v obci zabezpečuje aj prívod vody k podzemným a nadzemným hydrantom,
ktoré slúžia pre protipožiarne účely. Časť územia (rómska osada) využíva pre zásobovanie vodou vlastný zdroj
vody – studňu. Výrobné územia – areály poľnohospodárskej výroby majú ešte aj vlastné zdroje vody. V riešenom
území nie sú zdroje ani rozvody úžitkovej vody.
Z hľadiska budúcej možnej výstavby vzhľadom na vybudovanú sieť a vhodné tlakové pomery je možné
ju napojiť na existujúce rozvody vodovodnej siete.
Pre rozvoj územia navrhovaný v koncepte ÚPN-O je potrebný nasledovný nárast potreby vody v území:
BILANCIA POTREBY VODY - VARIANT „A“ (ročná potreba vody)
Lokalita „SEVER“
Lokalita „INTRAVILÁN-obec“
Lokalita „SAD
Lokalita „DOLINKY“
Lokalita „POD ŠKOLOU“
Lokalita „VÝCHOD-obec“
Lokalita „NAD ŠKOLOU“
Lokalita „Intravilán - Baňa“
Lokalita „BAŇA - východ“
Lokalita „BAŇA - juh“
Lokalita „ÚSVIT“
Lokalita „Píla“(Baňa)
BILANCIA POTREBY VODY - VARIANT „B“ (ročná potreba vody)
Lokalita „SEVER“
Lokalita „INTRAVILÁN-obec“
Lokalita „DOLINKY“
Lokalita „POD ŠKOLOU“
Lokalita „VÝCHOD-obec“
Lokalita „Intravilán - Baňa“
Lokalita „BAŇA - východ“
Lokalita „BAŇA - juh“
Lokalita „BAŇA - západ“
Lokalita „ÚSVIT“
Lokalita „Píla“(Baňa)
3
41 160,6 m /rok
3
11 424,5 m /rok
3
1 153,4 m /rok
3
3 496,7 m /rok
3
4 358,1 m /rok
3
2 058,6 m /rok
3
4 387,3 m /rok
3
2 080,5 m /rok
3
423,4 m /rok
3
3 927,4 m /rok
3
2 474,7 m /rok
3
4 656,0 m /rok
3
720,0 m /rok
3
41 967,5 m /rok
3
11 424,5 m /rok
3
1 153,4 m /rok
3
4 752,3 m /rok
3
2 452,8 m /rok
3
7 139,4 m /rok
3
423,4 m /rok
3
3 102,5 m /rok
3
2 474,7 m /rok
3
3 102,5 m /rok
3
3 942,0 m /rok
3
2 000,0 m /rok
........................................................................................................................................................................................................4
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
ODKANALIZOVANIE
V čase spracovania Konceptu riešenia ÚPN-O Švábovce bolo odkanalizovanie riešené
prostredníctvom pôvodnej jednotnej obecnej kanalizácie slúžiacej pre odvod dažďových aj splaškových vôd.
Súbežne bola (v čase spracovania Konceptu) v obci spustená skúšobná prevádzka novovybudovanej
samostatnej splaškovej kanalizácie zaústenej do ČOV Hôrka. Nová splašková kanalizácia rieši odkanalizovanie
územia prostredníctvom dvoch hlavných kanalizačných zberačov – v severnej časti obce, a zberač v doline
Gánovského potoka, pričom využíva aj niektoré úseky pôvodnej obecnej kanalizácie; inak bude pôvodná obecná
kanalizácia zachovaná a využívaná pre odvádzanie dažďových vôd z územia (ako dažďová kanalizácia).
ČOV Hôrka slúži pre obce Gánovce-Hozelec-Švábovce a Hôrka a jej pôvodná kapacita (1 000 E.O.)
bola vrámci stavby kanalizácie uvedených obcí navýšená na 5 000 E.O. Recipientom vyčistených splaškových
vôd na vyústení z ČOV je vodný tok Gánovský potok (mimo riešeného územia, na k.ú. Hôrka).
Časť urbanizovaných území je odkanalizovaná vlastnými žumpami (hospodárske dvory, časť
rodinných domov v obci, Banskej kolónii, v rómskej osade, v lokalite Úsvit).
Vzhľadom k tomu, že splašková kanalizácia a ČOV je v skúšobnej prevádzke, údaje o množstve
odpadových vôd zaústených do ČOV, ani o ich kvalite na prítoku a odtoku z ČOV neboli v čase spracovania
konceptu riešenia ÚPN-O známe. Na novú splaškovú kanalizáciu bolo v čase spracovania konceptu napojených
z obce Švábovce len minimálny – z hľadiska vyhodnotenia nereprezantatívny - počet obyvateľov.
UVÁDZAME ODHADOVANÉ PREDPOKLADNÉ MNOŽSTVÁ
vznikajúcich odpadových vôd v riešenom území (vychádzame z porovnateľných údajov z inej obce v regióne
3
-1
50,675 m .rok /1 obyvateľa)
odhadované množstvo odpadových vôd (vzniknutých v riešenom území) zaústených do ČOV aj do vlastných
žúmp (exist. stav r. 2014 - 1348 obyvateľov)
3
-1
3 -1
R .2014:
Qrok = 68 310 m .rok , t.j. 187,2 m .d
odhadované množstvo odpadových vôd zaústených do ČOV (exist. stav r. 2014 – pri napojení
obyvateľov - počet znížený o počet obyvateľov so zachovanými vlastnými žumpami)
3
-1
3 -1
R .2014:
Qrok = 50 624,33 m .rok , t.j. 138,7 m .d
999
odhadované predpokladané množstvo odpadových vôd zaústených do ČOV (v návrhovom období)
3
-1
3 -1
R . 2025 (predpokl. počet obyv. 1 725) :
Qrok = 87 414 m .rok , t.j. 239,5 m .d
odhadované predpokladané množstvo odpadových vôd zaústených do ČOV (vo výhľadovom období)
3
-1
3 -1
R . 2035 (predpokl. počet obyv. 2 000) :
Qrok = 101 350 m .rok , t.j. 277,7 m .d
3.
Suroviny – druh, spôsob získavania
V katastrálnom území Švábovce sa nenachádzajú ložiská nerastných surovín, ani nie je určený
dobývací priestor alebo chránené ložiskové územie.
4.
Energetické zdroje – elektrická energia - druh, spotreba
Energetickými zdrojmi využívanými v riešenom území sú elektrická energia a zemný plyn.
Elektrická energia pre potreby obce a jej obyvateľov je získavaná z verejnej elektrickej siete VN.
Obec je napojená z existujúceho vzdušného 22 kV elektrického vedenia VN, z linky číslo 212, ktorá
prechádza stredom obce z rozvodne 110/22 kV Poprad I. Z danej linky je napojených päť distribučných
trafostaníc určených pre obec Švábovce v správe VSDS a.s. a tri trafostanice v správe jednotlivých uživateľov.
Celá VN sieť je vzdušná okrem napojenia kioskovej trafostanice TS-05.01-0015 ktorá je napojená VN káblom.
uloženým v zemi.
........................................................................................................................................................................................................5
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
Celkový výkon trafostaníc pre obec
Celkový výkon trafostaníc
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
v správe VSDS je
v obci je
1.280 kW.
2.280 kW.
Podľa VSDS a.s. a Obecného úradu je výkonovo obec pokrytá dostatočne a v sekundárnej sieti je napätie
vyhovujúce STN.
Existujúce trafostanice
Označenie trafostanice
Miestny názov trafostanice
TS-05.53-0001
TS-05.53-0002
TS-05.53-0003
TS-05.53-0004
TS-05.53-0005
TS-05.53-0006
TS-05.01-0001
TS-05.01-0015
PD Švábovce
Baňa Švábovce
Škola Švábovce
IBV Švábovce
ŽB Švábovce
Píla PERUN
Úsvit Hozelec
Švábovská Hozelec
Výkon
kVA
160
160
400
160
400+250
250
100
400
2 280 kW
Typ
Stĺpová
Stĺpová
Stĺpová
Stĺpová
Murovaná
Stĺpová
Stĺpová
kiosková
Napojené
z linky č.
212
212
212
212
212
212
212
212
Správca
VSDS
VSDS
VSDS
VSDS
Užívateľ
Užívateľ
Užívateľ
VSDS
Rozvoj územia navrhovaný v koncepte riešenia ÚPN-O bude znamenať nárast potreby
energetických zdrojov – nárast spotreby elektrickej energie v území. Pre novo navrhnuté lokality v zmysle
konceptu ÚPN-O je v intraviláne obce navrhnutých päť nových blokových trafostaníc.
BILANCIA NÁROKOV na el. energiu - variant „A“
Nové blokové trafostanice
TS 1 – 160 kVA - Lokalita „SAD a „DOLINKY“
TS 2 – 250 kVA – Lokalita „POD školou“, „VÝCHOD – obec“ a „NAD školou“.
TS 3 – 160 kVA - Lokalita „BAŇA - východ“ a „BAŇA - juh“
TS 4 – 160 kVA - Lokalita „ÚSVIT“
TS 5 – 100 kVA – Lokalita „Rómska osada“ – planuje postaviť VSDS
Celkový výkon existujúcich trafostaníc pre obec v správe VSDS:
Celkový výkon existujúcich trafostaníc v obci:
Nové trafostanice
Celkový výkon trafostaníc v obci v správe VSDS bude:
Celkový výkon trafostaníc v obci bude:
1 280 kW
2.280 kW
830 kVA
2.110 kVA
3.110 kVA
BILANCIA NÁROKOV na el. energiu - variant „B“
Nové blokové trafostanice
TS 1 – 100 kVA - Lokalita „DOLINKY“
TS 2 – 250 kVA – Lokalita „POD školou“, „VÝCHOD – obec“ a „NAD školou“.
TS 3 – 160 kVA - Lokalita „BAŇA - východ“ a „BAŇA - juh“
TS 4 – 160 kVA - Lokalita „ÚSVIT“
TS 5 – 100 kVA – Lokalita „Rómska osada“ – plánuje postaviť VSDS
Celkový výkon existujúcich trafostaníc pre obec v správe VSDS:
Celkový výkon existujúcich trafostaníc v obci:
Nové trafostanice
Celkový výkon trafostaníc v obci v správe VSDS bude:
Celkový výkon trafostaníc v obci bude:
1.280 kW.
2.280 kW.
770 kVA
2 050 kVA
3 050 kVA
........................................................................................................................................................................................................6
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
5.
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
energetické zdroje – zemný plyn - druh, spotreba
Zemný plyn pre obec Švábovce využívaný pre prípravu tepla a teplej vody je získavaný z verejnej
plynovodnej siete. Obec Švábovce je napojená na plynovodnú sieť Slovenského plynárenského priemyslu, a.s.,
Bratislava.
Cez katastrálne územie obce Švábovce prechádza hlavná línia vtl. plynovodu o dimenzii DN 300/4,0
MPa, v smere Drieňovská Nová Ves – Tatranská Štrba (Važecké lúky), ktorý je napájaný z hlavného
distribučného plynovodu Severné Slovensko o dimenzii DN 500/6,3 pomocou prepúšťacej stanice Tatranská
Štrba (Važecké lúky).
Obec je napojená na hlavnú líniu vtl. plynovodu prostredníctvom vtl. plynovej prípojky o dimenzii DN 100/4,0 MPa
a regulačnej stanice plynu RS 3000 VTL/STL, ktorá v súčasnosti slúži pre obec Švábovce a obec Hozelec.
RS 1 - RS 3000/2/2 – 440 VTL/STL pre obec Švábovce a Hozelec
Celková existujúca maximálna hodinová kapacita regulačnej stanice pre obec Švábovce činí
3
3 000 m zemného plynu za hod.
V obci Švábovce je existujúci stl. rozvod plynu riešený stredným tlakom, o tlakovej hladine 100 kPa
a ntl. plynový rozvod riešený tlakovou hladinou 2,1 kPa. Rómska osada ani lokalita Úsvit nie je plynofikovaná.
Rozvoj územia navrhovaný v koncepte riešenia ÚPN-O bude znamenať nasledovný nárast potreby energií
(pre prípravu tepla a teplej vody) – zemného plynu:
CELKOVÉ ZVÝŠENÉ KAPACITY variant „A“
3
potreba pre navrhované kapacity IBV
potreba pre navrhované kapacity HBV:
potreba pre navrhované kapacity občianskej vybavenosti
potreba pre ostatné navrhované funkcie (výroba, výr. služby, skladovanie)
447,0 m /hod
5,0
155,0
3
190 m /hod
Celková zvýšená max. hodinová potreba zemného plynu pre obec Švábovce bude
797,0 m /hod.
Celková zvýšená hodinová potreba
zemného plynu pre obec Švábovce so zahrnutým súčiniteľom súčasnosti bude
478,2 m /hod.
3
3
CELKOVÉ ZVÝŠENÉ KAPACITY variant „B“
3
potreba pre navrhované kapacity IBV
potreba pre navrhované kapacity HBV:
potreba pre navrhované kapacity občianskej vybavenosti
potreba pre ostatné navrhované funkcie (výroba, výr. služby, skladovanie)
315,0m /hod
8,0
150,0
3
120,0 m /hod
Celková zvýšená max. hodinová potreba zemného plynu pre obec Huncovce bude
593,0 m /hod.
Celková zvýšená hodinová potreba
zemného plynu pre obec Huncovce so zahrnutým súčiniteľom súčasnosti bude
355,8 m /hod.
6.
3
3
Nároky na dopravu
Nadradený skelet cestnej dopravnej infraštruktúry je zo západného a východného smeru
reprezentovaný spoločným koridorom diaľnice D1 a cesty I/18,E50 (úsek Žilina - Poprad – Prešov - Košice), ktorý
je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru č. Va a cestou I/18, ktorá je na tento koridor napojená vo
východnom smere na D1 v križovatke Jánovce a v západnom smere na D1 v mimoúrovňovej križovatke Poprad
–západ resp. pomocou cesty I/67 v mimoúrovňovej križovatke Poprad –východ.
Diaľnica D1v kategórii D 26,5/120 prebieha vo východo-západnom smere cez severný okraj katastra.
Cesta I/18 je v Koncepcii územného rozvoja Slovenska a v ÚPN-VÚC Prešovského kraja definovaná
ako súčasť hlavných dopravných sieti SR medzinárodnej úrovne v rámci hlavnej siete TINA reprezentovanej
........................................................................................................................................................................................................7
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
multimodálnym koridorom č. Va Bratislava – Žilina – Prešov/Košice – Záhor/Čierna nad Tisou – Ukrajina,
lokalizovaný pre cestné komunikácie a a pre trate železničnej a kombinovanej dopravy. V súčasnosti po uvedení
diaľnice D1 v úseku Poprad východ –Jánovce v 09.2009 v plnom profile, plní funkciu tzv. súbežnej cesty I. triedy
v jednom dopravnom koridore aj ako náhradná obchádzková trasa pre prípad plánovanej alebo havarijnej
potreby.
Obec Švábovce gravituje západným smerom k mestu Poprad (4,5km) a východným smerom k mestu
Levoča (18km) . Cesta vo svojom priebehu nezastavaným územím zodpovedá približne kategórii C 9,5/70.
V prejazdnom úseku obcou má cesta I/18 obrubníkovú úpravu so šírkami jazdných pruhov 2x3,50m , vodiacim
pruhmi 2x0,50m a spevnenými krajnicami 2x1,0m, čo zodpovedá kategórii B1-MZ 11,0/50. Požadovaná
kategória pre prejazdný úsek cesty I. triedy v zmysle STN 73 6110 je B1- MZ 14 (13,5)/50. V prejazdnom úseku
intravilánom obce cesta I/67 prechádza cez ťažiskový priestor zástavby pomerne úzkym koridorom šírky
cca.14,0m vymedzeným obojstrannou zástavbou prevažne rodinných domov, ale aj objektami občianského
vybavenia, ktoré majú zjazdy na pozemky priamo z cesty I/18. Súbežné obojstranné chodníky sú oddelené od
vozovky (krajnice) vyvýšenými obrubníkmi.
Celkovo
cesta I/18 v prejazdnom úseku nespĺňa požiadavky STN 73 6110 na požadovanú kategóriu B1- MZ 14/50
Sčítanie dopravy preukazuje pokles dennej intenzity dopravy v absolútnych číslach od roku 2005
a výrazný pokles percentuálného podielu nákladnej dopravy, čo je dôsledok uvedenia D1 do prevádzky. Pokles
intenzity dopravy však nie je dramatický a tvorí odľahčenie len o 32%. Tento pomerne malý pokles intenzity
spôsobuje blízkosť hospodárskeho centra regiónu – mesta Poprad, ktorý generuje výrazný podiel regionálnej
a miestnej dopravy, ktorá nepotrebuje presuny v reláciách diaľnice.
Vzhľadom na súčasnu pomerne vysokú intenzitu dopravy na ceste I/18 aj po výstavbe D1, bariérový
účinok a problematická realizovateľnosť požadovanej kategórie B1-MZ 14/60 je v koncepte návrhu vo variante B
riešená preložka cesty I/18 v spoločnej trase s preložkou cesty I/18 navrhovanou v ÚPN obce Hozelec.
Návrh riešenia cesty I/18 - Variant „A“
Cesta I/18 ako tzv. súbežná cesta pre diaľnicu D1 zostane v pôvodnej trase a vzhľadom na
prognózovanú pomerne vysokú intenzitu dopravy 9778 sk.v./24h bude upravená na kategóriu C 11,5/70
v priebehu nezastavaným územím. V zastavanom území v súčasnosti nespĺňa požiadavky STN 73 6110 na
požadovanú kategóriu B1- MZ 14/50 a je možná len úprava šírkového usporiadania na kategóriu MZ 13,5/50 so
zásahom do súbežných chodníkov a priľahlých súkromných parciel (predzáhradok), čo je pri koridore šírky 14,0m
medzi parcelami prakticky nerealizovateľné. Druhou možnosťou je ponechanie pôvodného stavu so šírkou cca.
10,0m medzi obrubníkmi s rekonštrukciou spevnených krajníc šírky cca. 1,0m a priľahlých obrubníkov s cieľom
vytvoriť homogénnu líniu vyvýšených obrubníkov ako bezpečnostného prvku. Okrem toho je potrebné stavebne
upraviť napojenie cesty III/018256 a napojenia všetkých miestnych komunikácii v zmysle STN 7306102 a STN 73
6110, jednoznačne usmerniť pohyb peších a zastávky SAD riešiť výlučne so zastávkovými pruhmi. Všetky tieto
úpravy však neriešia požiadavky na funkčnú triedu B1
Návrh riešenia cesty I/18 - Variant „B“
Vzhľadom na súčasnú pomerne vysokú intenzitu dopravy na ceste I/18 aj po výstavbe D1, bariérový
účinok a problematická realizovateľnosť požadovanej kategórie B1-MZ 14/50 je v koncepte návrhu vo variante B
riešená preložka cesty I/18 v spoločnej trase s preložkou obce Hozelec v kategórii C 11,5/70. Kríženie s cestou
III/ 018155 je navrhované ako mimoúrovňové kríženie nadjazdom alebo podjazdom preložky cesty I/18 t.z. bez
možnosti napojenia na cestu III/018155. Na pôvodnú trasu cesty I/18 sa preložka I/18 napája východne od obce
v navrhovanej stykovej križovatke. Prejazdný úsek pôvodnej cesty I/18 bude administratívne preradený medzi
cesty II. resp. III.triedy a je navrhovaný v kategóri B2 – MZ 11,5/50. Podmienkou je zosúladenie ÚPN obcí
Hozelec (variant A) a Švábovce prípadne aj Hôrka, nakoľko trasovanie preložky na území katastra Švábovce
umožňuje náväznosť na prípadnú trasu obchvatu obce Hôrka.
Cesta III/018155
Cesta v dĺžke 722m od napojenia na I/18 po koncovú polohu v miestnej časti Banská kolónia
prechádza územím obce z toho len. 120 m je intenzívne jednostranne obostavaná a je vybavená súbežným
chodníkom. Požadovaná kategória pre prejazdný úsek cesty III. triedy je B3-MZ 8,0/50. Vývoj intenzity dopravy
na ceste III/018155 nie je sledovaný v rámci celoštátneho sčítania dopravy Slovenskej správy ciest. V km 0,330
sa na cestu III/018155 napája miestna komunikácia sprístupňujúca rómsku osadu.
Vzhľadom na funkciu prejazdného úseku v zastavanom území, kde plní funkciu zbernej komunikácie
pre zastavané priľahlé územie a zabezpečuje jediný dopravný prístup do Banskej kolónie je nutné túto
komunikáciu upraviť v celej dĺžke na kategóriu B3-MZ 8,5/50 s jednostranným chodníkom šírky 2,0m vrátane
plnohodnotných napojení obslužných komunikácii. Nutnosť súbežného chodníka vyžaduje skutočnosť, že je to
........................................................................................................................................................................................................8
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
jedine reálne možné pešie prepojenie Banskej kolónie s obcou a peší prístup pre žiakov ZŠ z obojstrannej
zastávky SAD na ceste I/18 a z územia obce severne od cesty I/18.
Cesta III/018155
Cesta prebieha severným okrajom katastra v vdĺžke 3,2km a pripája miestnu časť Úsvit (obytnú
zástavbu a hospodársky dvor) na cestu I/18 v susednej obci Hozelec. Cesta zodpovedá kategórii C 6,5/50
a vyhovuje pre danú funkciu. Vývoj intenzity dopravy na ceste III/018256 nie je sledovaný v rámci celoštátneho
sčítania dopravy Slovenskej správy ciest. Cesta mimoúrovňovo podjazdom križuje dialnicu D1 a končí 2 km za
hranicou katastra na skládke TKO Kežmarok.
Vzhľadom na výlučne dopravnú funkciu v nezastavanom území považujeme jestvujúci stav za
vyhovujúci a kategóriu
C 6,5/60 za primeranú.
Miestne obslužné komunikácie
Tieto komunikácie zabezpečujú obslužnú funkciu s priamou obsluhou priľahlého územia najmä v
obytnej zástavbe obce. V zmysle požiadaviek STN 73 6110 vyhovujú len komunikácie s obrubníkovou úpravou
a min. jednostranným chodníkom. Týmto požiadavkám čiastočne vyhovujú len niektoré komunikácie, pričom aj
v novej zástavbe absentujú chodníky.
Miestne komunikácie jestvujúce
Navrhujeme na úpravu na dvojpruhové obojsmerné MK v kategóriach C3- MO 7,5/40, C3-MO 6,5/40
v kontexte s disponibilným priestorom medzi oploteniami, pričom je potrebné uvažovať so zriadením min.
jednostranného chodníka šírky 2,0m (výnimočne v stiesnených pomeroch 1,5m).
V stiesnených pomeroch sú výnimočne navrhované jednopruhové obojsmerné komunikácie v kategórii
C3-MO 3,75/30 s použitím výhybní v úsekoch max. 100m dlhých. V koncových polophách slepých komunikácii je
potrebné zriadiť obratište s dimenziami pre nákladné vozidlo do dĺzky 8,0m.
Pre prístup do rómskej osady navrhujeme upraviť jestvujúcu cestu:
v úseku od napojenia na cestu III/018155 po začiatok začiatok zastavaného územia na kategóriu C3-MOK
7,0/30 s jednostranným chodníkom šírky 1,5m za telesom cesty
v úseku cez zastavané územie na kategóriu C3-MO 7,5/40 s jednostranným chodníkom šírky 2,0m
v úseku od zastavaného územia po rómsku osadu na kategóriu C3-MOK 6,5/30
v úseku od rómskej osady po železničnú trať na kategóriu C3-MOK 3,75/30
Táto MK bude slúžiť pre dopravné napojenie rómskej osady na obec a súčasne bude využitá pre severojužnú
cyklotrasu a občasný pohyb nákladných vozidiel, ktoré generuje hospodárenie v lesoch za železničnou traťou
Miestne komunikácie navrhované
Pri návrhu nových lokalít IBV je potrebné dôsledne dodržiavať usporiadanie dopravného
priestoru v zmysle STN 73 6110 a vytvárať uličný priestor ako plnohodnotný prvok urbanistického riešenia.
V týchto lokalitách navrhujeme kategóriu C3- MO 7,5/40 a v stiesnených pomeroch C3-MO 6,5/30 s min.
jednostranným chodníkom a jedným zeleným deliacim pásom so šírkou dopravného priestoru min. 12,0m (medzi
parcelami resp. oplotením)
Pre prepojenie lokality IBV na severozápadnom okraji katastra v kontexte s jestvujúcou zástavbou
obce Hozelec navrhujeme v náväznosti na MK k cintorínu:
vo variante A ako cestičku pre cyklistov a chodcov D1+D2 v šírke 2,5m s bezprašnou úpravou
vo variante B ako MK s krajnicovou úpravou v kategórii C3 – MOK 3,75/30 s výhybňami po 100 m pre
občasný pohyb osobných vozidiel s prednosťou pešieho pohybu
Účelové komunikácie
Prístup k areálu Hospodárskeho dvora Úsvit
Naväzuje na koncovú MK v zastavanej časti a pre danú funkciu vyhovuje.
Prístup do HD z cesty I/18
Panelová vozovka s napojením na cestu I/18 v nevyhovujúcej stykovej križovatke spoločne s obslužnou
komunikáciou ku Zdravotnému stredisku. Navrhované je zrušenie pôvodného napojenia a vytvorenie spoločného
nového napojenia HD a Zdravotného strediska s lekárňou v kontexte s možným napojením navrhovanej IBV
severne od cesty I/18
Prístup do bývaleho areálu píly
Panelová vozovka s napojením na cestu III/018155 využívana pre provizórnu obsluhu novej zástavby rodinných
domov, nie je vhodná pre túto funkciu. Navrhované je zrušenie panelovej vozovky a výstavba novej MK
v kategórii C3-MOK 6,5/30 v kontexte s navrhovaným miestnym priemyslom na juhozápadnom okraji katastra.
Poľné a lesné cesty
Poľné cesty naväzujú na cesty III /018155, III/018256 a na miestne komunikácie a sú to vyjazdené, zemité
vozovky šírky cca 2,5-3,0m slúžiace hospodárskym účelom a ich trasovanie sa v čase mení. Tieto poľné cesty nie
sú zrealizované v zmysle príslušných noriem a nemajú vplyv na dopravný systém obce.
........................................................................................................................................................................................................9
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Komunikácie pešie
Najväčšia intenzita pešeho pohybu je pozdĺž cesty I/18 , kde je najväčšia intenzita motorovej dopravy
a najmä v úseku kde je sústredená občianska vybavenosť (OcÚ, Potraviny, obojstranná zastávka SAD), ktorá
vytvára hlavné aktivity obce. Bariérový efekt v tejto časti obce je evidentný a priečny pohyb peších je
problematický najmä v špičkových reláciách hlavne v priestore zastávok SAD . V prevažnej miere je pohyb pri
ceste I/18 zvládnuty pomerne dobre pomocou obojstranne vedených chodníkov. Obslužné komunikácie sú na
50% bez chodníkov. Najlepší stav pešej dopravy reprezentuje po rekonštrukcii námestie v pôvodnej časti obce.
Pozdĺž cesty I/18 v zastavanom území je potrebné v plnom rozsahu rekonštruovať v kontexte
s rekonštrukciou spevnených krajníc priľahlé obrubníky chodníkov tak, aby ako vyvýšená línia (min. 8cm , max.
15cm) plnohodnotne plnili oddeľujúcu a vodiacu bezpečnostnú funkciu.
Úsek najvýraznejšieho priečneho pešieho pohybu, vrátane ciest do školy v priestore OcÚ navrhujeme
riešiť :
-
výstavbou zastávkových pruhov na obojstrannej zastávke SAD v kontexte so zastávkou SAD
výstavbou pešej plochy medzi cestou I/18 a objektom predajne Potravín
Všetky obslužné komunikácie je potrebné vybaviť min. jednostranným chodníkom šírky min. 2,0m, výnimočne
1,5m v stiesnených pomeroch. V priestore rekonštruovaného námestia navrhujeme obslužné komunikácie
v režime obytnej zóny.
Parkovacie, odstavné plochy, garáže
V obci sú vybudované špecializované a organizované plochy statickej dopravy pre verejnosť v týchto priestoroch:
Obecný úrad
51 stojísk
Cintorín, Dom smútku
37 stojísk
Zdravotné stredisko:
13 stojísk
-
Neorganizované parkovanie na spevnených plochách:
asfaltová plocha pred objektom Potraviny:
4 stojiská
panelová plocha pred vjazdom do HD:
5 stojísk
pri areáli ZŠ pozdĺžne stojiská na MK :
8 stojísk
vpravo pred vjazdom do priem. areálu v Banskej kolónii, provizórna asfaltová plocha:
14 stojísk
vľavo pred vjazdom do priem. areálu v B. kolónii, samost. neorganizovaná asfalt. plocha: 10 stojísk
Pri objektoch ostatnej občianskej vybavenosti sa na parkovanie využívajú obslužné komunikácie (pri
obidvoch kostoloch). Potreba parkovania pre lokality rodinných domov je vykrytá na vlastných pozemkoch .
Garážovanie súkromných osobných áut je riešené radovými garážami situovanými v lokalitách:
- 1. bytový dom 6 b.j. pri ZŠ................. 4garáže
- 2. bytový dom 6 b.j. pri ZŠ................. 2garáže
Spolu................................................. .....6garáži
Pri nápočte potreby parkovacích miest pre jednotlivé druhy vybavenosti sa ukázali rozdiely medzi
nápočtom potreby, existujúcim počtom parkovacích stojísk a reálnou potrebou. V niektorých prípadoch existujúci
počet parkovacícj miest výrazne prevyšuje tabuľkovú potrebu (napr. pri polyfunkčnom objekte OcÚ, pri dome
smútku, pri Zdravotnom stredisku), naopak, najvýraznešia potreba a chýbajúce plochy pre parkovacie stojiská sú
pri obidvoch kostoloch – tam sa parkuje na miestnych komunikáciách.
Vzhľadom na špecifickú situáciu v každej obci sú uvedené tabuľkové čísla odporúčané. U ostatných
jestvujúcich aktivít (malé súkromné obchody, služby, výrobne, dielne) je parkovanie zrealizované na vlastných
pozemkoch. Pri nových aktivitách je potrebné zohľadniť polohu v obci a počet stojísk realizovať aj podľa typu
klientely na základe vlastných prieskumov.
Hromadná doprava osôb
Osobná autobusová doprava
Autobusová doprava je zastúpená autobusmi SAD. Na ceste I/18 v centálnej časti obce pri OcÚ je
jedna priebežná obojstranná zastávka bez zastávkových pruhov a s prístreškom len v smere Prešov. Situovanie
zastávky z hľadiska dostupnosti v súčasnosti vyhovuje. Celý priestor zastávok s priechodom pre peších je
neorganizovaný a stavebno-technicky nevyhovujúci. Ďalšie dve zastávky sú na ceste III/018155.
Poloha zastávok z hľadiska dostupnosti vyhovuje. Obojstrannú zastávku na ceste I/18 je potrebné
vybaviť zastávkovými pruhmi v kontexte s pešou plochou pred predajňou Potraviny. Na ceste III/018155 je
zastávkovými pruhmi potrebné vybaviť zastávku pri ZŠ .
........................................................................................................................................................................................................10
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Železničná doprava
Cez južný okraj katastra prechádza dvojkoľajná, elektrifikovaná železničná trať Ia.kategórie č. 180 Žilina-Košice,
na ktorej nie je pre obec zriadená zastávka. Najbližšia železničná zastávka je v obci Gánovce.
Najbližšia železničná stanica je v meste Poprad. Trať v tomto úseku je plánovaná na modernizáciu na rýchlosť
160km/h. V úseku prechodu železničnej trate cez kataster obce smerové úpravy vyvolané modernizáciou trate
sledujú pôvodnu koľaj a nevyvolávajú zásadnu zmenu trasy. Modernizácia rieši aj mimoúrovňové kríženie
jestvujúce účelovej komunkácie do územia za železničnou traťou.
Letecká doprava
V katastri obce sa nenachádza žiadne civilné letisko ani letisko pre letecké práce v poľnohospodárstve.
Najbližšie civilné letisko je v Poprade. Jeho ochranné pásma zasahujú len minimálne do riešeného územia v jeho severozápadnom cípe.
Dopravné zariadenia
V obci nie je situovaná ČSPH. Najbližšia ČSPH je v Poprade (4,5km) .
Opravárenské služby pre osobné automobily poskytuje v obci formou autoservisu a pneuservisu súkromná firma.
Komplexné opravárenské kapacity a značkové servisy sú situované v meste Poprad.
........................................................................................................................................................................................................11
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
II.
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Údaje o výstupoch
1.
Ovzdušie – hlavné zdroje znečistenia ovzdušia
Obci Švábovce nie sú známe žiadne údaje o meraní kvality ovzdušia na jej k.ú. a nie je možné
definovať kvalitatívnu ani kvantitaívnu charakteristiku emisií (ani ich zachytávanie).
V území nie je evidovaný zdroj znečistenia ovzdušia. V minulosti bol evidovaný ako stredný zdroj
znečistenia ovzdušia areál bývalých železorudných baní, aj to z dôvodu vypúšťania exhalátov do ovzdušia
z vykurovania objektov areálu tuhým palivom; dnes už niekoľko rokov je areál (dnes TP real) plynofikovaný a pre
prípravu tepla na vykurovanie využíva zemný plyn.
V obci Švábovce sú v súčasnosti hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia:
prevádzka dopravy (prašnosť , exhaláty, hluk) - hlavne na ceste I/18 trasovanej priamo
obytným územím obce, a na železnici a diaľnici
spaliny z vykurovania tuhým palivom a drevom (spaliny, exhaláty), v územiach bez
plynofikácie (hlavne v rómskej osade)
sezónne poľnohospodárske práce a poľnohospodárska živočíšna výroba v kontakte s obytným
územím (záťaž pachom)
Rozvoj územia navrhovaný v koncepte riešenia ÚPN-O neobsahuje návrhy rozvojových plôch, pri
ktorých vzniknú ďalšie zdroje znečistenia ovzdušia v území; naopak,:
v jednom variante konceptu navrhuje preložku cesty I/18 mimo zastavané územie
navrhuje dobudovanie technickej infraštruktúry a podporu alternatívnym energetickým zdrojom
navrhuje znižovanie stavu živočíšnej výroby v obci (hlavne prasníc)
navrhuje budovanie optickej a izolačnej zelene v kontaktných polohách
2.
Voda – celkové množstvo , druh a kvalita vypúšťaných
odpadových vôd
V čase spracovania Konceptu riešenia ÚPN-O Švábovce bolo odkanalizovanie riešené
prostredníctvom pôvodnej jednotnej obecnej kanalizácie slúžiacej pre odvod dažďových aj splaškových vôd.
Súbežne bola (v čase spracovania Konceptu) v obci spustená skúšobná prevádzka novovybudovanej
samostatnej splaškovej kanalizácie zaústenej do ČOV Hôrka.
Vzhľadom k tomu, že splašková kanalizácia a ČOV je v skúšobnej prevádzke, údaje o množstve
odpadových vôd zaústených do ČOV, ani o ich kvalite na prítoku a odtoku z ČOV neboli v čase spracovania
konceptu riešenia ÚPN-O známe. Na novú splaškovú kanalizáciu bolo v čase spracovania konceptu napojených
z obce Švábovce len minimálny – z hľadiska vyhodnotenia nereprezantatívny - počet obyvateľov.
UVÁDZAME ODHADOVANÉ PREDPOKLADNÉ MNOŽSTVÁ
vznikajúceho kalu z odpadových splaškových vod v riešenom území
(vychádzame z porovnateľných údajov z inej obce v regióne )
( odhadované predpokladané množstvo vznikajúcej splaškovej vody v riešenom území je uvedené v časti I.
Vstupy, 2. voda, odkanalizovanie)
odhadovaná produkcia kalu - odpad z ČOV (exist. stav – pri napojení 999 obyvateľov)
R .2014:
3,2 t/rok
odhadovaná predpokladaná produkcia kalu - odpad z ČOV (v návrhovom období, za riešené územie)
R . 2025 (predpokl. počet obyv. 1 725, prepoklad pripojených 1 376 obyv.) :
4,4 t/rok
odhadovaná predpokladaná produkcia kalu - odpad z ČOV (vo výhľadovom období, za riešené územie)
R . 2035 (predpokl. počet obyv. 2 000, prepoklad pripojených 1 651 obyv.) :
5,3 t/rok
V koncepte riešenia ÚPN-O je navrhované dobudovanie splaškovej kanalizácie v navrhovaných
rozvojových lokalitách. Odkanalizovanie do žúmp alebo do skupinovým malých ČOV je akceptované len
v existujúcich odťažitých lokalitách (s nepriaznivým terénnymi podmienkami pre rozšírenie novej splaškovej
........................................................................................................................................................................................................12
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
kanalizácie, resp. pre ekonomickú neobhájiteľnosť napojenia územia na verejnú kanalizáciu). ide
o lokality Úsvit a rómska osada.
Odhadujeme, že produkcia odpadového kalu z ČOV sa predpokladanýjm nárastom obyvateľov
a zvýšením produkcie splaškových vôd zvýši zo súčasných predpokladaných 3,2 t/rok na 4,4 t/rok v návrhovom
roku 2025. Kal z ČOV bude likvidovať organizácia oprávnená nakladať s odpadom z ČOV. Informácia o akú
konkrétna spoločnosť pôjde nebola v čase spracovania konceptu známa.
V riešenom území vzniká aj odpad zo živočíšnej a rastlinnej výroby oboch hodpodárskych dvoroch, tie
však riešenia problematoku nakladania s odpadmi z výroby samostane pre svoje prevádzky a areály.
Rozvoj územia navrhovaný v koncepte riešenia ÚPN-O neobsahuje rozvoj funkcií, ktoré by
produkovali ďalšie druhy odpadov. Predpokladaný nárast množstva odpadovej splaškovej vody zaústenej do
ČOV bude znamenať súčasne zlepšenie životného prostredia a kontrolované nakladanie s odpadmi
(minimalizovanie počtu zaústení do žúmp, znižovanie potenciálneho ohrozovania podzemných vôd).
3.
Odpady – celkové množstvo (t/rok), spôsob nakladania s odpadmi
Obec Švábovce nemá vlastnú skládku komunálneho odpadu.
Obec Švábovce má spracovaný program odpadového hospodárstva v súlade s POH Prešovského
kraja, ktorý je strategickým dokumentom odpadového hospodársktva Prešovského kraja na obdobie rokov 2011
až 2015.
Zber komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného odpadu v obci sa riadi riadi platným VZN
obce o nakladaní s odpadmi. Držitelia odpadu sú povinní zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky
do určených zberných nádob (aleb farebne odlíšených plastových vriec), ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti
Brantner poprad s.r.o., ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na zber a prepravu komunálnych odpadov.
Vývoj vzniku komunálneho a objemného odpadu na území obce Švábovce v rokoch 2005 - 2010
Množstvo vyprodukovaných odpadov v tonách
názov odpadu
r. 2005
r. 2006
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
Zmesový komunálny odpad
124,30
118,96
114,25
159,28
118,11
137,50
Objemný odpad
20,00
18,90
22,60
71,00
18,00
24,50
Spolu
produkcia odpadu v t
144,30
137,86
136,85
230,28
136,113
162,00
Systém triedeného zberu
1. druhotné suroviny
sklo, plasty, kovové obaly, konzervy, plechovky, viacvrstvové kombinované obaly, papier
separovaný zber do farebne odlíšených nádob alebo polastovýc vriec, odvoz podľa dohodnutého
harmonogramu
2. nebezpečné zložky KO
akumulátiry a batérie, odpadové oleje, obaly znečistené škodlivinami
Zbierajú sa intervalovým spôsobom 2x ročne do mobilnej zberne
3. elektroodpad
veľké domáce spotrebiče (biela technika), malé doáce spotrebiče (televízory, rádiá, žehličky),
elektronické médiá (počítače, minitory, žiarivky, neóny
Uskutočňuje sa intervalovým spôsobom 2x ročne podľa dodhobnutého harmonogramu; občania
uvedené komodity pripravia v deň zberz na mieste obvyklom pre zber komunálneho odpadu
4. biologický rozložiteľný odpad
odpad z verejnej zelene
každý pôvodca je povinný zabezpečiť zhodnotenie odpadu na vlastnom pozemku kompostovaním, alebo
si objedná túto službu na vlastné náklady u spoločnosti Brantner Poprad
za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom na území obce
Švábovce zodpovedá fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania; zber , prepravu a zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštaturačného odpadu vykonáva oprávnená organizácia na nákladay prevádzkovateľa
kuchyne
Vytriedené odpady nekončia na skládke, ale na triediacej linke f. Brantner Poprad, kde po vytriedení sú
odovzávané na zhodnotenie.
........................................................................................................................................................................................................13
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
PRODUKCIA vytriedených zožiek, nebezpečných zložiek komunálneho odpadu a elektroodpadu
na území obce Švábovce v rokoch 2005 – 2010
Názov odpadu
Papier a lepenka
Sklo
Plasty
Obaly z kovu
Kompozitné obaly
Elektroodpad
Žiarivky
Oleje a tuky
Batérie a akumulátory
Elektroodpad
Množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách
2005
2006
2007
10,03
10,29
16,86
7,42
4,74
8,84
2,93
2,71
2,68
0,29
0,82
0,17
0,31
0,25
0,001
0,70
0,30
0,16
0,30
2008
7,73
11,75
4,37
1,70
0,65
2009
8,34
10,14
5,11
1,32
1,03
2010
12,90
8,60
4,30
0,70
0,06
0,36
0,004
0,20
0,02
0,05
0,44
SUMÁRNA PRODUKCIA A NAKLADANIE
s komunálnym odpadom, triedeným zberom a zberom elektroodpadu a niektorých nebezpečných zložiek
komunálneho odpadu
s vyjadrením spôsobu likvidácie v obci Švábovce
Komodita
odpadu
Kód
odpadu
ka
te
gó
ria
Množst
vo
odpadu
t
t
Drobný
stavebný
odpad
Zmesový
komunálny
odpad
Objemný
odpad
Papier a
lepenka
sklo
plasty
Obaly z kovu
Kompozitné
obaly
Odpadové
obaly
elektroodpad
žiarivky
Oleje a tuky
elektroodpad
Batérie a
akumulátory
elektroodpad
Rok 2010
zhodnotenie
en in
materiálovo
er
é
ge
tic
ky
%
Kód
t
t
(R)
zneškodnenie
sp
aľ
ov
an
ím
t
skládkovaním
t
%
17 09 04
O
20 03 01
O
137,50
137,50
100,00
20 03 07
O
24,50
24,50
100,00
20 01 01
O
12,90
11,61
90,00
R3
1,29
10,00
20 01 02
20 01 39
15 01 04
15 01 05
O
O
O
O
8,60
4,30
0,70
0,60
8,17
2,37
0,70
0,60
95,00
55,00
100,00
100,00
R5
R3
R4
R4
0,43
1,94
5,00
45,00
15 01 10
N
20 01 36
20 01 21
20 01 26
20 01 23
20 01 33
O
N
N
N
N
0,36
0,36
100,00
R4
0,20
0,20
100,00
R9
0,02
0,02
100,00
R4
20 01 35
N
i
n
é
t
........................................................................................................................................................................................................14
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov
V okrese Poprad a blízkom okolí nie je zariadenie na zhodnocovanie odpadu, ale sú zriadené zberne,
ktoré sú napojené na spracovateľov:
- Marek Černický, PRODEX, Popradská 3/7, Veľká Lomnica
- BRANTNER Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad
- ZBERNÉ SUROVINY a.s. Kragujevská 3 Žilina, prevádzka Poprad, Hraničná ul.
- FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky 146
- EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, Stará Ľubovňa
Využívané zariadenia na skládkovanie odpadov
- BRANTNER Nova, s.r.o, Sadová 13, Spišská Nová Ves, skládka KÚDELNÍK II
- Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce
- Marius Pedersen , a.s. Opatovská 1735, Trenčín prevádzka Žakovce
ciele a opatrenia na zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov
hlavným cieľom je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí
a životné prostredie, ako aj obmedzovanie využívania zdrojov a uprednostňovanie praktického uplatňovania
hierarchie odpadového hospodárstva, t.j.:
- predchádzanie vzniku
- príprava na opätovné použitie
- recyklácia
- iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie
- zneškodňovanie
Strategickým cieľom je dôsledne dodržať hierarchoiu odpadového hospodárstva, aby sa minimalizovalo množstvo
odpadov zneškodňovaných skládkovaním
ciele pre
komunálne odpady, biologicky rozložiteľné komunálne odpady a separované zložky komunáneho odpadu
zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov
- zvýšiť podiel triedeného odpadu (papier, kov, sklo, plasty) na 35% hmotnosti vzniknutých odpadov
- zefektívniť triedený zber biologických odpadov s cieľom vykonávať kompostovanie alebo anaeróbne
spracovanie odpadu; 90%odpadu z potravín zhodnotiť na výrobu kompostu (20%) a výrobu bioplynu
(80%),
- spradcovať biologický odpad spĺňajúcim vysokú úroveň ochranživotného prostredia
- zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu z komodít papier, kov, sklo, plasty na 20 kg /obyvateľa za rok
- zabezpečiť, aby množstvo odpadu rástlo úmerne k náraszu počtu obyvateľov
- zefektívniť zber elektroodpadu
- organizovanie akcie triedeného zberu (napr. na školách)
- zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami
- nekontaminovanú pôdu a iný prirodzene sa vyskytujúcei materiál vykopaný počas stavebných prác
nepovažovať za odpad, ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzeom stave
- zvyšovať povedomie občanov o potrebe triedenia stavebného odpadu priamo v mieste jeho vzniku
- pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory zavbezpečiť ich spracovanie u autorizovaného spracovateľa
- preferovať odovzdávanie opotrebovaných pneumatík firme na materiálové zhodnotenie
zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a následného zhodnotenia
znižovanie množstva biologicky rezložiteľných komunálnych oidpadov ukladaných na skládky odpadov
opatrenia na na minimalizáciu vplyvu odpadov na zdravie ľudí a životné prostredie
pri schvaľovaní prevádzok nových technológií na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
zohľadňovať požiadavky najlepších dostupných technológií aj pre tie prevádzky, ktoré nepodliehajú
integrovanému povoľovaniu podľa zákona č. 245/2003 Z.z.
zohľadňovať požiadavky komplexnosti spracovania odpadu od počiatku do maximálneho štádia zhodnotenia
odpadu
spaľovať komunálne odpady v zariadeniach s energetickoým využitím
tab.č.1
PREDPOKLADANÁ PRODUKCIA A NAKLADANIE s komunálnymi odpadmi pre cieľový rok programu 2015
(pri prepodkladanom počte obyvateľov 1407) (podľa spracovaného POH)
tab.č.2
PREDPOKLADANÁ PRODUKCIA A NAKLADANIE s komunálnymi odpadmi pre návrhový rok ÚPN-O - rok
2025 (prepodkl. počet byvateľov 1725) podľa údajov o produkcii odpadov v cieľovom roku programu POH)
........................................................................................................................................................................................................15
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
4.
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Hluk a vibrácie (zdroj, intenzita)
Najvýznamnejším zdrojom hluku v riešenom území s dopadom na obytné územie je hluk z prevádzky
dopravy na ceste I/18.
ZÁVERY VÝPOČTU HLUKU Z CESTNEJ MOTOROVEJ DOPRAVY NA CESTE I/18 V OBCI ŠVÁBOVCE
Základné údaje o výpočte
Intenzita dopravy na ceste I/18
je vypočítaná na základe intenzity dopravy v roku 2010,
dokumentovanej vo výsledkoch celoštátneho sčítania dopravy. Iné podklady napr. špeciálne dopravné prieskumy
alebo dopravno-inžinierska dokumentácia obce neboli k dispozícii.
Výpočet hluku bol spracovaný v zmysle “Metodických pokynov pre výpočet hladín hluku z dopravy”,
spracoval RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Brno, 1991.
(celý výpočet hluku z cestnej motorovej dopravy na ceste I/18 je v prílohe na konci správy)
V zastavanom území obce sa uplatňujú výsledky z dvoch úsekov :
- 00040/1 pozdĺžny sklon 8,9% na dĺžke cca. 120m
- 00040/2 pozdĺžny sklon 5,3% ostatná trasa
Výpočet hluku v dennej dobe na ceste I/18 v r. 2010-sčítací úsek 00040/1
Sledovaný profil je v zastavanom území obce , preto uvažujeme s najvyššou povolenou rýchlosťou
50km/h a výpočtovou hodnotou “v” pre dennú dobu 45km/h zníženú o 5km/h z dôvodu pozdĺžneho sklonu
vozovky, ktorý je väčší ako 6% t.z výpočtová hodnota „v“ pre dennú dobu je 40km/h
Vo vzdialenosti 7,5m od najbližšieho jazdného pruhu skúmanej komunikácie je LAeq = 64,8 dB(A)
Najvyššia prípustná hodnota ekvivalentného hluku LAeq v dennom období v území kategórie III. v okolí*
ciest I. a II. triedy a zberných mestských komunikácii je 60 dB(A).
*okolie je územie vo vzdialenosti 100m od osi vozovky
Záver pre sčítací úsek 00040/1
V prejazdnom úseku cesty I/18 je prekročená najvyššia prípustná hodnota ekvivalentného hluku LAeq
v dennom období o 4,8 dB(A) v skúmanom typickom profile s výškou skúmaného bodu 2,0m vo
vzdialenosti 9,25m od osi vozovky.
Výpočet hluku v dennej dobe na ceste I/18 v r. 2010-sčítací úsek 00040/2
Sledovaný profil je v zastavanom území obce , preto uvažujeme s najvyššou povolenou rýchlosťou 50km/h a
výpočtovou hodnotou “v” pre dennú dobu 45km/h
Vo vzdialenosti 7,5m od najbližšieho jazdného pruhu skúmanej komunikácie je LAeq = 63,1 dB(A)
Najvyššia prípustná hodnota ekvivalentného hluku LAeq v dennom období v území kategórie III. v okolí*
ciest I. a II. triedy a zberných mestských komunikácii je 60 dB(A).
*okolie je územie vo vzdialenosti 100m od osi vozovky
Záver pre sčítací úsek 00040/1.
V prejazdnom úseku cesty I/18 je prekročená najvyššia prípustná hodnota ekvivalentného hluku LAeq
v dennom období o 3,1 dB(A) v skúmanom typickom profile s výškou skúmaného bodu 2,0m vo
vzdialenosti 9,25m od osi vozovky.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že
v súčasnosti je obytná zástavba pozdĺž cesty I/18 v pásme prekročenou najvyššou prípustnou hodnotou
hluku z motorovej dopravy
V koncepte ÚPN-O Švábovce je:
vo variante „A“ ponechaná cesta I/18 v pôvodnej trase – cez obytné územie obce,
vo variante „B“ je navrhovaná preložka cesty I/18 južne od zastavaného územia obce,
v spoločnom koridore s preložkou cesty v obci Hozelec navrhovanú v ÚPN-O Hozelec.
........................................................................................................................................................................................................16
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Prekročená povolená hladina hluku z dopravy v kontaktnom obytnom území cesty I/18 nie je jediným
a hlavným problémom cesty I/18 v prejazdnom úseku v obci Švábovce. Vážnejším problémom je, že celkovo
cesta I/18 v prejazdnom úseku nespĺňa požiadavky STN 73 6110 na požadovanú kategóriu B1- MZ 14/50
Výpočet hluku z cestnej motorovej dopravy na ceste I/18 v obci Švábovce bude dokumentovaný pre
schválený variant v samostatnej prílohe v Návrhu ÚPN o Švábovce v zmysle prílohy č.2. k nariadeniu vlády SR č.
339/2006 Z.z., „Prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí...“.
Z prognózy vyplýva že 10 rokov po návrhovom období ÚPN obce Švábovce, t. z. v roku 2035 bude:
vo variante „A“
v prejazdnom úseku cesty I/18 bude intenzita dopravy 11 421 sk.v./24h pri podiele nákladnej dopravy 14,88%
a bude prekročená najvyššia prípustná hodnota ekvivalentného hluku LAeq v dennom aj v nočnom
období v skúmanom typickom profile s výškou skúmaného bodu 2,0m vo vzdialenosti 9,25m od osi vozovky.
Vo variante „B“
odhadujeme odklon tranzitnej dopravy na preložku v množstve cca. 80% t.z. 9 139sk.v./24h. Potom v pôvodnej
trase zostane 2282 sk.v./24h. Zostatková doprava vygeneruje výrazne menej hluku ako v súčasnosti
s predpokladom dodržania limitov pre denný a nočný hluk.
Najvyššia prípustná hodnota ekvivalentného hluku LAeq v dennom období v obytnom území
v okolí ciest I. a II. triedy je 60 dB(A)* a najvyššia prípustná hodnota ekvivalentného hluku LAeq v nočnom
období v obytnom území v okolí ciest I. a II. triedy je 50 dB(A)*.
*Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z. zo 16. augusta 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí v znení vyhlášky MZSR č. 237/2009 Z.z. – Tabuľka č.1:
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre kategóriu územia III.
5.
žiarenie a iné fyzikálne polia - zdroj a intenzita
V území sa nenachádzajú žiadne známe zdroje žiarenia ani fyzikálne polia.
6.
Iné obmedzenia
Katastrálne územie Švábovce sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Poprad – Tatry ,
v ktorom je výškové obmedzenie stanovené ochranným pásmom všesmerového rádiomajáka. Ochranné pásma
Letiska Poprad – Tatry, boli stanovené rozhodnutím Leteckého úradu SR, v ktorom je výškové obmedzenie
stavieb, zariadení nestavebnej povahy, stavebných mechanizmov, porastov a pod. stanovené ochranným
pásmom všesmerového rádiomajáka D-VOR/DME PPD s výškovým obmedzením pre celé územie k.ú. Švábovce.
Letecký úrad sa stáva dotknutým orgánom v povoľovacom procese stavieb a zariadení v dotknutom území, ktoré:
ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť vyššie
popísané ochranné pásma letiska Poprad – Tatry
vysoké 100 m a viac nad terénom
stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách , ktoré
vyčnievajú viac ako 100 m nad okolitú krajinu
zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení
priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice
zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetlené zdroje
........................................................................................................................................................................................................17
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
C.
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
I.
Vymedzenie hraníc dotknutého územia
Hranice dotknutého územia vymedzuje katastrálna hranica k.ú. Švábovce.
Dotknuté územie je v kontakte s k.ú. Žakovce, Hôrka, Spišský Štiavnik, Hranovnica, Hozelec a Stráže pod
Tatrami (Mesto Poprad)
Rozloha k.ú.:
2
916,88 ha; (9,169 km )
Obec Švábovce patrí do okresu Poprad a do Prešovského samosprávneho kraja. Leží v Podtatranskej
kotline juhovýchodne od mesta Poprad.
Katastrálne územie Švábovce sa rozprestiera od pohoria Kozie chrbty na juhu až po pramennú oblasť
Hozelskéhjo potoka na severe. Južnú časť tvorí zalesnené územie Kozích chrbtov, severne od nich sa
rozprestiera dolina Gánovského potoka, v stredovej časti sú urbanizované časti katastra – zastavané územie
obce a lokalita Banský kolónia. Severne od obytného územia obce je krajinársky hodnotné a rôznorodé územie
okolo prítoku Tarnovského potoka. Na východnej hranici s obcou Hôrka je lesnaté územie PR Švábovská stráň.
V severnej okrajovej časti katastra je lokalita Úsvit – prírodné prostredie s prítokmi Hozelského potoka, s areálom
hospodárskeho dvora a skupiny rodinných domov.
Hlavné osi katastra tvoria obidva toky – Gánovský potok v západovýchodnom smere a prítok
Tarnovského potoka v severojužnom smere. V priečnom východozápadnom smere sú v území významné
dopravnoorganizačné osi územia:
železnica na úpätí Kozích chrbtov
cesta I. tr. I/18 v strede katastra
diaľnica D1 v severnej časti územia
Územím prechádzajú dve cesty III. triedy – z centra obce do Banskej kolónie, a z Hozelca do lokality Úsvit. Medzi
obcou a časťou Banská kolónia sú trasované nadradené a zásovacie siete technickej infraštruktúry.
V katastri je niekoľko urbanizovaných území. Z nich najrozľahlejšie je urbanizované územie obce,
organizované okolo hlavnej dopravnoorganizačnej osi - cesty I. triedy I/18 trasovanej stredom zastavaného
územia. Ako samostatné urbanizované územia sú v katastri:
obec
Banská kolónia
rómska osada
lokalita Sever (dopravne prístupná a technicky obslúžená z obce Hozelec)
lokalita Úsvit
V koncepte riešenia ÚPN-O Švábovce nie sú navrhované funkcie využitia územia alebo činnosti,
ktoré by mali vplyv na zmenu hraníc alebo rozlohy dotknutého katastrálneho územia.
II.
Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého
územia – podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie
1.
Horninové prostredie, geodynamické javy, ložiská nerastných
surovín, geomorfologické pomery, stav znečistenia horninového
prostredia
Geografické, geomorfologické a geologické pomery
Katastrálne územie obce Švábovce sa rozprestiera po oboch stranách údolia Gánovského potoka
a prítoku Tarnovského potoka, ktoré tvoria prirodzenú os územia. Severným smerom siaha až do údolia
pramennej oblasti Hozelského potoka, ktoré leží v povodí Popradu. Odtiaľ prebieha juhovýchodným smerom na
západné úpätie kóty 764,7 m n. m., odkiaľ prebieha južným smerom stráňou nad Tarnovským potokom až po
intravilán Kišoviec, obchádza ho, prechádza cez cestu E18, zbieha do údolia Gánovského potoka, cez železničnú
trať Žilina – Košice prebieha až na kótu Dúbrava (717 m n. m.), na ktorej sa stáča západným smerom a po
hrebeni prebieha až pred kótu Vrch Dubina (866,1 m n. m.), odkiaľ sa oblúkom vracia severovýchodným
........................................................................................................................................................................................................18
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
a severným smerom k železničnej trati. Prechádza cez ňu, prechádza k ceste E18, východným okrajom
intravilánu obce Hozelec a cez cestu Hozelec – Úsvit sa vracia do východzieho bodu.
Geomorfologické členenie katastrálneho územia obce Švábovce je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Sústava
Alpsko-himalájska
Podsústava
Karpaty
Provincia
Západné Karpaty
Subprovincia
vnútorné Západné Karpaty
Oblasť
Fatransko-tatranská
Celok
Podcelok
Podtatranská kotlina
Kozie chrbty
Popradská kotlina
Dúbrava
Vrbovská pahorkatina
Časť
Hranica oboch celkov prebieha južným okrajom údolia Gánovského potoka.
Z geomorfologického hľadiska predstavuje väčšia časť katastra reliéf pedimentových podvrchovín
a pahorkatín. Na južnom okraji zasahuje do reliéfu vrchoviného. Potoky majú tvar úvalinovitých dolín a úvalín
kotlín. Z hľadisko morfologicko-morfometrických typov reliéfu predstavuje stredná časť katastra silne členitú
pahorkatinu, severná časť stredne členitú pahorkatinu a južný okraj zasahuje do oblasti stredne členitej vrchoviny.
V orientácii reliéfu voči svetovým stranám prevláda v južnej časti územia severná orientácia, severne
od Gánovského potoka expozícia južná, západná a východná, menej severná. Sklon reliéfu je v údolí
Gánovského potoka, prítoku Tarnovského potoka a v severnej časti katastra v rozpätí <1,0 – 2,5°, ostatné časti
majú sklon 2,6 – 12,0°, lokálne do 20°. Z hľadiska energie reliéfu predstavuje údolie Gánovského potoka
a severný okraj katastra slabo až mierne zvlnený reliéf, stredná časť katastra silne zvlnený až mierne rezaný
reliéf, južná časť katastra stredne rezaný reliéf. Horizontálna členitosť reliéfu dosahuje v katastri 1,75 – 2,5 km na
2
2
1 km . Hustota riečnej siete je 0 – 100 m na 1 km na severnom a južnom okraji katastra, v jeho strednej časti je
2
1000 – 1500 m na 1 km .
Horninové prostredie
Začlenenie územia z hľadiska regionálneho geologického členenia je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Oblasť
Podoblasť
Vnútrokarpatský paleogén
Veporské pásmo
Popradská kotlina
Kozie chrbty (Vikartovský chrbát)
Geologický podklad je v prevažnej časti územia tvorený flyšovými horninami paleogénu vnútorných
Karpát, tvorenými pieskovcami a vápnitými ílovcami hutianskeho a zuberského súvrstvia. Južný okraj katastra
zasahuje do oblasti permských hornín mladšieho paleozoika vnútorných Karpát, tvorených zlepencami,
pieskovcami, pestrými ílovitými bridlicami a vulkanitmi. Vo flyši sú na území katastra vyvinuté sedimentárne
ložiská mangánu.
Kvartérny pokryv je v prevažnej časti územia súvislý, tvorený hlinitými, hlinito-piesčitými svahovinami
a sutinami deluviálnych sedimentov vcelku, v údolí Gánovského potoka sa vyskytujú chemogénne sedimenty vo
forme travertínov, penovcov a vápnitých sintrov v svahových a údolných kopách a terasách, ktorých tvar je
čiastočne zotretý antropogénnymi navážkami. Na južnom okraji sa vyskytujú ostatné bližšie geneticky nerozlíšené
sedimenty.
Z hľadiska inžinierskogeologickej rajonizácie patrí územie do viacerých rajónov.
Rajón
predkvartérnych hornín
Sz
rajón pieskovcovo-zlepencových hornín
Sk
rajón spevnených sedimentov vcelku
Rajón Sz predstavuje územie Popradskej kotliny, rajón Sk Kozie chrbty.
Seizmické ohrozenie v hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnatom podloží pre 90 %
-2
pravdepodobnosť nepresiahnutia počas 50 rokov je 0,8 – 1,3 m.s .
........................................................................................................................................................................................................19
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Zo súčasných reliéfotvorných procesov prevládajú fluviálne a stráňové procesy, z ktorých sa
vo väčšine posudzovaného územia uplatňuje slabý fluviálny proces s miernym pohybom hmôt po svahoch,
vytváraním zovretejších úvalinovitých dolín v pahorkatinách, na južnom okraji katastra silný fluviálny erózny
proces so silnou hĺbkovou eróziou v horskom reliéfe.
Svahové pohyby nevyskytujú sa nad rámec prirodzeného pohybu hmôt po svahoch. Územie leží
z hľadiska potenciálnych svahových zosuvov v oblasti druhého rádu, čo sú potenciálne oblasti zväčša
mikrozosuvov, viazaných na hlavné doliny. Na západnom okraji katastra sa v údolí Gánovského potoka vyskytujú
nerozsiahle svahové poruchy na paleogéne.
V riešenom území sú Štátnym geologickým ústavom Ľ. Štúra evidované potenciálne svahové
deformácie. Ich poloha je zobrazená v grafickej časti ÚPN-O a na týchto územiach nie sú v koncepte ÚPN-O
navrhované žiadne rozvojové pochy ani stavebné zámery.
Kontaminácia horninového prostredia nebola v posudzovanom území zistená nad mieru bežného
antropogénneho znečistenia.
2.
Klimatické pomery – zrážky, teplota, veternosť
Klimatické podmienky
Kataster obce Švábovce spadá do mierne chladnej klimatickej oblasti mierneho podnebného pásma.
Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 5 - 6°C. Priemerná teplota v júli je 14 -16°C, v januári je
okolo -5°C. Počet dní so snehovou pokrývkou je okolo 100 dní s výškou snehovej pokrývky priemerne 107 cm.
Priemerný úhrn zrážok sa pohybuje okolo 600-800 mm.
Priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu
v °C uvádzame z najbližšie merateľnej stanice v Poprade z obdobia 1901-60.
Mesiac
I
VII.
Rok
Poprad
-5
14-16
5,8
Priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok (mm)
Mesiac
I.
VII.
Rok
Poprad
20-30
60-80
600 - 800
Prevládajúci smer a rýchlosť vetra (Podľa Atlasu Krajiny SR)
Smer
JV
V
SV
S
Rýchlosť
2,25
3,60
3,77
2,65
-1
-1
-1
-1
vetra
m.s
m.s
m.s
m.s
SZ
4,70
-1
m.s
Podľa Atlasu Krajiny SR je riešené územie v oblasti s prevládajúcim
-1
a severozápadným smerom vetra s rýchlosťou 4,05 – 5,85 m.s
3.
Z
5,85
-1
m.s
JZ
4,05
-1
m.s
západným,
J
3,05
-1
m.s
juhozápadným
Ovzdušie – stav znečistenia ovzdušia
V obci Švábovce nie sú známe žiadne údaje o meraní kvality ovzdušia na jej k.ú. a nie je možné
definovať kvalitatívnu ani kvantitaívnu charakteristiku emisií (ani ich zachytávanie).
V riešenom území sa nenachádza evidovaný zdroj znečistenia ovzdušia.
-3
Priemerná ročná koncentrácia NO2 je 10 – 15 µg.m . Priemerná ročná depozícia N (NO, NO2) je 600 –
-2
-3
700 mg.m . Priemerná ročná koncentrácia SO2 je 5 – 15 µg.m . Priemerná ročná depozícia S (SO2 a sírany) je
-2
2000 – 2500 mg.m . Ide o zvýšené hodnoty v dolnej časti hodnotových stupníc, zapríčinené blízkosťou
popradskej aglomerácie.
........................................................................................................................................................................................................20
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
4.
Vodné pomery – povrchové vody, podzemné vody
vodohospodársky chránené územia
Hydrologické pomery – povrchové vody
Prirodzenou osou územia sú Gánovský potok a prítok Tarnovského potoka, ktorý je prítokom
Gánovského potoka mimo územia katastra. Gánovský potok sa vlieva do Hornádu. Do severozápadného okraja
katastra zasahujú prítoky Hozelského potoka, ktorý je prítokom Popradu.
Podľa hydrogeologického rajónovania ležia podzemné vody posudzovaného územia v regióne PQ 115
Paleogén Hornádskej a časti Popradskej kotliny. Rajón je zväčša tvorený kombináciou hornín paleogénu
a kvartéru, na južnom okraji kombináciou mezozoických a predmezozoických hornín. Litologická charakteristika
podkladu odráža aj jeho hydrologické vlastnosti. Predmetné územie vypĺňajú pieskovce a ílovce, čo sú horniny so
slabou až veľmi slabou puklinovou priepustnosťou a minimálnym zvodnením. Prietočnosť a hydrogeologická
-4
-3
2 -1
produktivita hornín v oblasti je mierna (transmisivita T = 1.10 – 1.10 m .s ).
Podľa pôvodu rozpustených látok sú podzemné vody oblasti zväčša petrogénne, chemického typu CaHCO3, v strednej časti územia sú podzemné vody fluviogénne základné. Hladina podzemnej vody je zväčša 2 –
5, na južnom okraji až 10 m hlboko. Vo väčšine územia je využiteľné množstvo podzemnej vody 0,01 – 2,5 l.s
-2
-1
-2
-1
-2
1
.km , na severnom okraji 4,0 – 2,6 l.s .km , na južnom okraji 6,0 – 4,1 l.s .km .
Povrchové vody sú odvodňované Gánovským potokom, ktorý je prítokom Hornádu, a jeho prítokom
Tarnovským potokom.. Severozápadný okraj je odvodňovaný Hozelským potokom, prítokom Popradu. Územie
patrí do povodia Hornádu a Popradu. Charakteristika režimu odtoku je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
Oblasť
stredohorská
Typ
snehovo-dažďový
Charakteristika
akumulácia v mesiacoch XI – II, vysoká vodnosť III – V, najvyššie Qma IV (V<III) (V>III),
najnižšie Qma I – II, IX – X a mierne výrazné podružné zvýšenie vodnosti koncom
jesene a začiatkom zimy
Úroveň znečistenia podzemných vôd je stredná až vysoká (1,1 – 5,0 Cd). Riziko ohrozenia zásob
podzemných vôd znečisťujúcimi látkami je veľmi nízke alebo žiadne v severnej časti územia a veľmi nízke vo
zvyšnej časti katastra. Stupeň znečistenia riečnych sedimentov je 0,0 – 1,0 Cd, lokálne 1,0 – 1,5 Cd.
5.
pôdne pomery – kultúra, pôdny typ, pôdny druh a bonita, kvalita
a stupeň znečistenia pôd
Pôdne pomery
Z pôd sa v oblasti katastra Šváboviec vyskytujú prevažne nasýtené kambizeme
pseudoglejové. Na južnom okraji v oblasti Kozích chrbtov sa vyskytujú kambizeme kyslé až výrazne
kyslé modálne, sprievodné kultizemné a rankre. V údolí Gánovského potoka vyskytujú pararendziny
kambizemné a kambizeme rendzinové. Pôdy sú prevažne piesčito-hlinité až hlinité, neskeletnaté až
slabo kamenité (0 – 20 %). Retenčná schopnosť a priepustnosť pôd je na severnom a južnom okraji
stredná, v strednej časti je retenčná schopnosť veľká a priepustnosť stredná. Z hľadiska vlhkostného
režimu sú pôdy vlhké. Pôdna reakcia je prevažne neutrálna (pH 7,3 – 6,5), v oblasti Kozích chrbtov
slabo kyslá až silno kyslá (pH 6,5 – 5,0). Obsah humusu v poľnohospodárskej pôde (do hĺbky 25 cm)
je nízky (<1,8 %). Poľnohospodárska pôda všeobecne je strednej bonity a v kategorizácii produkčnosti
dosahujú stredné hodnoty (7 v 10-stupňovej stupnici s bodovou hodnotou 40 – 31 v stupnici 100 – 1).
V Katastrálnom území Švábovce sa nachádza orná pôda zaradená do skupín 6 až 9, nasledovnej BPEJ:
0902005
0903003
1073212
1073213
1073312
1073313
0911005
0969342
0987343
1063342
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
1063442
1069242
1069312
1070213
7
7
7
7
0970243
0970443
0987543
0990262
0990462
8
8
8
8
8
1070243
1070343
1070443
1070534
1087443
0978263
0978565
0992883
0994002
1078362
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
........................................................................................................................................................................................................21
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
1078462
1078563
1082682
1082683
1082882
9
9
9
9
9
1090262
1090462
1090562
1092682
1092683
9
9
9
9
9
1092882
1094002
1095002
1000892
1000893
9
9
9
9
9
Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu BPEJ –
Podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 58/2013 Z. z.
kód KÚ
názov KÚ
kód BPEJ
0905005 0903003
0911005 0969342
0970243
0987243 0987343
862371
švábovce
1063342 1063442
1069242 1069312
1070213
1070143 1073212
1073213 1073312
1073313
Obsah rizikových látok, ktoré sa v pôdach vyskytujú, zahrňuje vždy časť pochádzajúcu z prirodzených
zdrojov a časť, ktorá pochádza z rôznych antropogénnych zdrojov, ktoré sa v pôdach kumulovali za rôzne dlhé
obdobie. Podiel jednotlivých častí obsahov rizikových látok v pôdach sa v súčasnej dobe ešte nedá vo všetkých
prípadoch jednoznačne určiť.
Aktuálny stav v zisťovaní kontaminácie pôd SR vychádza z monitorovacej siete pôd SR, ako i z plošného
prieskumu kontaminácie pôd Slovenska. Na základe údajov výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy
v Bratislave, regionálneho pracoviska Banská Bystrica možno konštatovať, že hodnoty všetkých sledovaných
rizikových prvkov (Pb, Cr, Ni, Cu, Zn, Hg, As) sú podlimitné. V celom území katastra sú pôdy nekontaminované
(resp. mierne kontaminované), kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov (Ba, Cr, No, Ni, V)
dosahuje limitné hodnoty A (v stupnici A – A1 – B – C, kde C predstavuje najvyššiu kontamináciu).
Poľnohospodárske pôdy oblasti sú ohrozené slabou, stredne silnou až silnou eróziou (2 – 6
t/ha/rok), plochy lesov sú ohrozené minimálne (žiadna alebo nepatrná až slabá erózia).
6.
fauna a flóra – kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika,
chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy, významné migračné
koridory živočíchov
ZOZNAM
CHRÁNENÝCH RASTLÍN, CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV, VTÁKOV A PRIORITNÝCH DRUHOV
Fauna
Z chránených a prioritných druhov živočíchov sa na území katastra nachádzajú nasledovné druhy.
Vedecké meno
Slovenské meno
Coleoptera
chrobáky
Carabus auronitens
bystruška zlatá
Carabus cancellatus
bystruška medená
Meloe proscarabeus
májka obyčajná
Hymenoptera
blanokrídlovce
Bombus (všetky druhy)
čmeľ
Xylocopa (všetky druhy)
drevár
Lepidoptera
motýle
Parnassius mnemosyne
jasoň chochlačkový
Amphibia
obojživelníky
Bombina variegata
kunka žltobruchá
Bufo bufo
ropucha bradavičnatá
........................................................................................................................................................................................................22
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Bufo viridis
ropucha zelená
Rana temporaria
skokan hnedý
Salamandra salamandra
salamandra škvrnitá
Triturus alpestris
mlok horský
Triturus vulgaris
mlok obyčajný
Reptilia
plazy
Anguis fragilis
slepúch lámavý
Lacerta agilis
jašterica obyčajná
Natrix natrix
užovka obyčajná
Vipera berus
vretenica obyčajná
Zootoca (=Lacerta) vivipara
jašterica živorodá
Aves
vtáky
Accipiter gentilis
jastrab lesný
Accipiter nisus
jastrab krahulec
Aegithalos caudatus
mlynárka dlhochvostá
Aegolius funereus
pôtik kapcavý
Alauda arvensis
škovránok poľný
Anas platyrhynchos
kačica divá
Anthus trivialis
ľabtuška lesná
Aquila pomarina
orol krikľavý
Asio otus
myšiarka ušatá
Athene noctua
kuvik plačlivý
Bonasa bonasia
jariabok hôrny
Bubo bubo
výr skalný
Buteo buteo
myšiak lesný
Buteo lagopus
myšiak severský
Carduelis carduelis
stehlík pestrý
Carduelis chloris
stehlík zelený
Carduelis spinus
stehlík čížavý
Certhia familiaris
kôrovník dlhoprstý
Ciconia ciconia
bocian biely
Cinclus cinclus
vodnár potočný
Coccothraustes coccothraustes
glezg hrubozobý
Columba palumbus
holub hrivnák
Corvus corax
krkavec čierny
Corvus corone
vrana túlavá
Corvus frugilegus
havran čierny
Corvus monedula
kavka tmavá
Crex crex
chrapkáč poľný
........................................................................................................................................................................................................23
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Cuculus canorus
kukučka jarabá
Delichon urbica
belorítka domová
Dendrocopos major
ďateľ veľký
Dendrocopos medius
ďateľ prostredný
Dryocopus martius
ďateľ čierny
Emberiza citrinella
strnádka žltá
Erithacus rubecula
slávik červienka
Falco tinnunculus
sokol myšiar
Ficedula hypoleuca
muchárik čiernohlavý
Fringilla coelebs
pinka lesná
Galerida cristata
pipíška chochlatá
Garrulus glandarius
sojka škriekavá
Glaucidium passerinum
kuvičok vrabčí
Hippolais icterina
sedmohlások hájový
Hirundo rustica
lastovička domová
Jynx torquilla
krutihlav hnedý
Lanius excubitor
strakoš sivý
Loxia curvinostra
krivonos smrekový
Luscinia megarhynchos
slávik krovinový
Motacilla alba
trasochvost biely
Motacilla cinerea
trasochvost horský
Muscicapa striata
muchár sivý
Nucifraga caryocatactes
orešnica perlovaná
Parus ater
sýkorka uhliarka
Parus cristatus
sýkorka chochlatá
Parus major
sýkorka bielolíca
Parus montanus
sýkorka čiernohlavá
Passer domesticus
vrabec domový
Passer montanus
vrabec poľný
Perdix perdix
jarabica poľná
Pernis apivorus
včelár lesný
Phoenicurus ochruros
žltochvost domový
Phylloscopus collybita
kolibkárik čipčavý
Phylloscopus sibilatrix
kolibkárik sykavý
Phylloscopus trochiloides
kolibkárik zelený
Pica pica
straka čiernozobá
Picus viridis
žlna zelená
Pyrhulla pyrhulla
hýľ lesný
Regulus regulus
králiček zlatohlavý
........................................................................................................................................................................................................24
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Saxicola rubetra
pŕhľaviar červenkastý
Saxicola torquata
pŕhľaviar čiernohlavý
Sitta europaea
brhlík lesný
Streptopelia decaocto
hrdlička záhradná
Streptopelia turtur
hrdlička poľná
Strix aluco
sova lesná
Strurnus vulgaris
škorec lesklý
Sylvia atricapilla
penica čiernohlavá
Sylvia borin
penica slávikovitá
Sylvia communis
penica hnedokrídla
Sylvia curruca
penica popolavá
Troglodytes troglodytes
oriešok hnedý
Turdus merula
drozd čierny
Turdus philomenos
drozd plavý
Turdus pilaris
drozd čvíkotavý
Turdus torquatus
drozd kolohrivý
Tyto alba
plamienka driemavá
Mammalia
cicavce
Canis lupus
vlk dravý
Erinaceus concolor
jež bledý
Muscardinus avellanarius
plch lieskový
Myotis myotis
netopier obyčajný
Mustela erminea
hranostaj čiernochvostý
Plecotus austriacus
ucháč sivý
Rhinolophus ferrumequinum
podkovár veľký
Rhinolophus hipposideros
podkovár malý
Sciurus vulgaris
veverica stromová
Sorex araneus
piskor obyčajný
Sorex minutus
piskor malý
Poznámka:
Druhy európskeho významu sú vyznačené tučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu
Okrem uvedených chránených druhov živočíchov sa z cicavcov vyskytujú ďalšie regionálne významné
a vzácne druhy, ako lasica obyčajná (Mustela nivalis), kuna lesná (Martes martes), k. skalná (M. foina), jazvec
lesný (Meles meles), bežnejšia je líška (Vulpes vulpes). Z ostatných druhov majú zastúpenie ešte zajac poľný
(Lepus europaeus), diviak (Sus scrofa), jeleň (Cervus elaphus), srnec (Capreolus capreolus).
........................................................................................................................................................................................................25
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Flóra
V zmysle Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 24/2003 v znení vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z. z.
sa na území katastra Švábovce nachádzajú nasledovné chránené rastliny:
Vedecké meno
Slovenské meno
Aconitum moldavicum
prilbica moldavská
Adonis vernalis
hlaváčik jarný
Cephalanthera damasonium
prilbovka biela
Clematis alpina
plamienok alpínsky
Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii
vstavačovec Fuchsov pravý
Dactylorhiza majalis ssp. majalis
vstavačovec májový pravý
Gymnadenia conopsea
päťprstnica obyčajná
Pedicularis palustris
všivec močiarny
Salix rosmarinifolia
vŕba rozmarínolistá
Poznámka:
Všetky uvedené druhy sa považujú za druhy národného významu
Okrem nich sa v území vyskytujú nasledovné ohrozené druhy,
uvedené v Červenom zozname papraďorastov a semenných rastlín Slovenska.
Vedecké meno
Slovenské meno
Ohrozenie
Anemone sylvestris
veternica lesná
LR:nt
Aquilegia vulgaris
orlíček obyčajný
LR:nt
Gentiana cruciata
horec krížatý
LR:nt
Lilium martagon
ľalia zlatohlavá
LR:nt
Pilosella cymosa
chlpánik vrcholíkatý
LR:nt
Platanthera bifolia
vemenník dvojlistý
VU
Kategórie ohrozenosti podľa IUCN:
VU – Vulnerable –
zraniteľný
LR – Lower Risk –
menej ohrozený
s podkategóriou nt – Near Threatened – takmer ohrozený
Okrem uvedených zákonom chránených a ohrozených rastlín sa v posudzovanom území vyskytujú
viaceré druhy regionálne významných a vzácnych rastlín, zákonom nechránených, ako napr. černohlávok
veľkokvetý (Prunella grandiflora) alebo horčinka väčšia (Polygala major).
V grafickej časti (vo výkrese č. 7A a 7B – „Ochrana prírody a tvorba...“ je lokalizovaný a zobrazený
výskyt biotopov európskeho a národného významu a výskyt chráneného druhu rastlín (podľa podkladov
poslkytnutých správou TANAP-u)
VÝSKYT BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU:
Tr 1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte
Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky
Ra 6 Slatiny s vysokým obsahom báz
S1 2 Karpatské travertínové slaniská
VÝSKYT BIOTOPOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU:
Lk 3 Mezofilné pasienky a spásané lúky
Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí
VÝSKYT CHRÁNENÉHO DRUHU RASTLÍN
Adonis vernalis (hlaváčik jarný)
........................................................................................................................................................................................................26
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
V zmysle Generelu nadregionálneho ÚSES SR zasahuje juhozápadný okraj katastra do územia
nadregionálneho biocentra Dúbrava s jadrom NPR Hranovnická dubina. V zmysle NECONET do južného okraja
územia zasahuje jadrové územia národného významu N25. Kozie chrbty, prebieha ním aj terestrický ekologický
koridor európskeho významu, predstavujúci smer prenikania západokarpatských prvkov flóry a fauny. Celé
územie je súčasťou západokarpatského biosférického jadrového územia.
VÝZNAMNÉ MIGRAČNÉ KORIDORY ŽIVOČÍCHOV V RIEŠENOM ÚZEMÍ
-
biocentrum nadregionálneho významu Dúbrava s jadrovým územím národného významu Kozie chrbty
biokoridor regionálneho významu Kozie chrbty – Dubina - Jánovce (pokračujúci mimo riešeného územia)
hydrický biokoridor miestneho významu Gánovský potok s brehovými porastami
biocentrum miestneho významu - Komplex mezofilných a suchomilných trávobylinných spoločenstiev
severne od zastavaného územia obce vrátane prítoku Tarnovského potoka s brehovými porastmi
kostru miestneho územného systému ekologicke stability vytvárajú špecifikované ekologicky významné
segmenty krajiny v riešenom území:
1. Niva Gánovského potoka. Prirodzene tečúci podhorský tok v dobre vyvinutej nive s medzernatými,
lokálne dobre vyvinutými brehovými porastmi. Dobre sú vyvinuté početné vlhké lúky a prameniská.
2. Stredné hony. Komplex prirodzených až poloprirodzených trávobylinných spoločenstiev mezofilného
až mokraďného charakteru na oboch stranách údolia Gánovského potoka, lokálne sú plochy s teplomilnou
vegetáciou.
3. Kôpky. Fragment travertínovej kopy, ktorej povrch je narušený ťažbou travertínu a lokalizovaním
banskej haldy. Vďaka špecifickému podložiu sa najmä na okrajoch plochy zachovali fragmenty teplomilnej
vegetácie, pôvodne pokrývajúcej celé územie kopy.
4. Prítok Tarnovského potoka. Od predchádzajúcich značne odlišný tok s viac-menej napriameným
korytom, meandrujúcim v úzkej nive v koryte tvaru V. Brehové porasty čiastočne splývajú s okolitými drevinovými
porastmi, ktorých sukcesné štádia pokrývajú pasienky v okolí toku. V dolnej, širšej časti nivy je potok upravený,
v neupravenej časti meandrujúci s dobre vyvinutými brehovými porastmi.
5. Nad cintorínom – Do vyšného potoka – Pod hruškou – Pod švábovskou úbočou. Komplex
mezofilných až teplo- a suchomilných trávobylinných spoločenstiev, lokálne aj s podmáčanými plochami a
prameniskami. Hodnota spoločenstiev závisí od stupňa intenzity využitia – časť plôch je využívaná intenzívne
a časť je temer nevyužívaná, dochádza k ich zarastaniu sukcesnými štádiami drevinových porastov.
Najhodnotnejšie sú plochy využívané extenzívne primeraným pasením.
6. Pramenná oblasť Hozelského potoka. Ostro ohraničená plocha prevažne mezofilných až
vlhkomilných trávobylinných porastov v komplexe oráčinovej krajiny. Vodný tok a pramenisko samotné boli
v minulosti upravené, postupom času však došlo k čiastočnej obnove hydrologických pomerov a vegetácie.
7.
krajina – štruktúra, typ, scenéria, stabilita, ochrana
Katastrálne územie Švábovce s obcou Švábovce leží v severovýchodnej časti Slovenska (v okrese
Poprad), v Popradskej kotline.
Štruktúra krajiny obsahuje lesné územia na juhu (Kozie chrbty) a východe, na severe Banskej kolónie,
trvalé trávne porasty a ornú pôdu v stredových a severných častiach katastra. V území sú dva vodné toky –
Gánovskáý potok a prítok Tarnovského potoka; v severnej časti územia je prítok Hozelského potoka. V riešenom
území je niekošľko urbanozovanýchúzemí, z nich najrozľahlejšie je zastavané územie obce. Kataster je pomerna
úzky a na východnej a západnej hranici je v priamom kontakte so zastavanými územiami susedných obcí
(Hozelec a Hôrka). Vo východozápadnom smere sú územím trasované dopravné a technické koridory – diaľnica
D1, cesty I/18, železnica a trasy nadradených a zásbovacích sietí verejného technického vybavenia .
ABIOKOMPLEXY
mierne členitá pahorkatina
Typ reliéfu
Klimatické oblasti
a okrsky
pahorkatiny
stredne členitá pahorkatina
silne členitá pahorkatina až podvrchovina
vrchoviny
stredne členitá vrchovina
chladná oblasť
mierne chladný okrsok
........................................................................................................................................................................................................27
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Kvartérny pokryv
a pôdotvorný
substrát
tenké pokryvy polygénnych elúvií
a delúvií, prípadne vystupujúce
horniny
Pôdny typ
KM
flyšoidné horniny s prevahou ílovcov, slieňovcov a
bridlíc
flyšoidné horniny s prevahou pieskovcov,
miestami zlepencov a brekcií
kambizeme nasýtené
SÚČASNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA
Triedy krajinnej pokrývky
urbanizované a priemyselné areály
poľnohospodárske areály
lesné a poloprírodné areály
sídelná zástavba
orná pôda
lúky a pasienky
ihličnaté lesy
TYPY KRAJINNOEKOLOGICKÝCH KOMPLEXOV
Typy krajinnoekologických komplexov
KEK pahorkatín
KEK hornatín na kyslých horninách
(polygénne) pahorkatiny a nízke plošinné predhoria s mozaikou
poľnohospodárskych kultúr a lesov
hornatiny na kyslých horninách s prevahou ihličnatých lesov a ich
mozaiky s trávnymi porastmi a ornou pôdou
Stupeň urbanizácie (podiel zastavanej plochy z plochy krajinnoekologického komplexu)
<1%
poľnohospodárska a lesná krajina bez osídlenia
1 – 10 %
vidiecka krajina so slabým stupňom osídlenia
SCENÉRIA
Z hľadiska estetického vnímania krajiny, sa v scenérii najvýraznejšie uplatňuje pohľad na pohorie Kozie
chrbty. Za ďalšie významné krajinárske pohľady v území možno považovať
Dolinu Gánovského potoka – krajnnú scenériu však narúša chaotická zástavba rómskej osady
časti územia severne od zastavaného územia okolo prítoku Tarnovského potoka – tie sa
neuplatňujú v krajinárskych pohľadoch ale skôr v pozitívnom vnímaní jej vlastnej vnútornej štruktúry
Krajinárske pohľady v riešenom území významne narúšajú líniové stavby - vzdušné elektrické vedenia
južne od obce. Severná časť územia s veľkopkošne obhospodarovanými oráčinami pôsobí fádne.
PANORÁMY, KOMPOZIČNÉ VÄZBY, VÝŠKOVÉ ZÓNOVANIE, DOMINANTY
Medzi najhodnotnejšie krajinárske priehľady a panorámy v riešenom území patrí pohľad na panorámu
Vysokých Tatier (v kontraste s krajinársky pomerne fádnym katastrom) z viacerých pozorovacích pozícií
v riešenom území:
• pohľad na panorámu Vysokých Tatier zo severných častí Banskej kolónie
• pohľad na panorámu Vysokých Tatier z lokality Úsvit
V riešenom území je urbanisticky a z hľadiska vnímania príjemné pôvodné centrum obce s obomi
kostolmi a verejným priestorom s parkom a parkovo upravenou zeleňou. Vo vnímaní urbanistickej štruktúry nie sú
čitateľné kompozičné väzby, ani výškové zónovanie – obytné územie leží na výškovo členitom teréne. Ako
dominanta – skôr v negatívnom slova zmysle – je vnímaný polyfunkčný objekt v centre obce. Z hľadiska vnímania
pôsobia v krajine negatívne všetky výrobné územia – hospodárske dvory a areál v banskej kolónii; zvlášť areál
PD v Švábovciach pri vstupe do obce zo smeru od Popradu poskytujúci „otvorený“ – priehľad dovnútra - do
nižšie položeného areálu.
........................................................................................................................................................................................................28
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
8.
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
chránené územia, chránené stromy a ochranné pásma podľa
osobitných predpisov
Chránenými územiami ochrany prírody v riešenom území sú:
•
chránené územie európskeho významu Gánovské slaniská SKUEV0139
(4. stupeň ochrany prírody a krajiny)
•
maloplošné chránené územie PR Švábovská stráň (4. st. ochrany prírody a krajiny)
•
Ochranné pásmo PR Švábovská stráň (3. stupeň ochrany prírody a krajiny)
Chránené stromy sa v riešenom území nenachádzajú.
Ochranné pásma podľa osobitných predpisov:
Cestné ochranné pásmo diaľnice
100 m
Cestné ochranné pásmo cesty I. triedy
50 m
Cestné ochranné pásmo cesty II. triedy
25 m
Cestné ochranné pásmo cesty III. triedy
20 m
Ochranné pásmo železnice
60 m
Ochranné pásmo letiska Poprad – Tatry (podľa poskytnutých podkladov)
Ochranné pásmo ZVN 2x400 kV
80 m (podľa poskytnutého podkladu)
Ochranné pásmo ZVN 220 kV
20 m
Ochranné pásmo VVN 110 kV
15 m
Ochranné pásmo VN 22 kV
10 m
Ochranné pásmo VTL plynovodu
4m
Bezpečnostné pásmo VTL plynovodu
20 m
Bezpečnostné pásmo VTL plynovej prípojky
20 m
Ochranné pásmo regulačnej stanice plynu
20 m
Ochranné pásmo diaľkového vodovodu
3m
Ochranné pásmo vodojemu
50 m
Ochranné pásmo ČOV
50 m
Ochranné pásmo cintorína
50 m
Ochranné pásmo lesa
50 m
Ochranné pásmo HD Švábovce
podľa poskytnutého podkladu
Hranica maloplošného chráneného územia (PR Švábovská stráň)
podľa poskytnutého podkladu
Ochranné pásmo maloplošného chráneného územia
100 od vymedzenej hranice
Hranica územia európskeho významu (SKUEV0139 Gánovské slaniská) podľa poskytnutého podkladu
9. Obyvateľstvo – demografické údaje, počet dotknutých obyvateľov,
veková štruktúra, zdravotný stav, zamestnanosť, vzdelanie,
Vybrané údaje zo sčítania ľudu v roku 1991 a 2001, a aktuálne údaje z Obecného úradu ŠVÁBOVCE
SĽDB 1991
SĽDB 2001
SĽDB 2011
Stav
Stav k 1.1.2014
Obyvateľstvo
k 31.12.2012
spolu
886
994
1228
1379
1398
Švábovce
Abs
%
Abs
%
Abs.
%
Abs
%
Abs.
%
.
.
.
Muži – počet
445 50,2% 493 49,6% 600
48,9%
673 48,8%
Ženy – počet
441 49,8% 501 50,4% 628
51,1%
706 51,2%
priemerný vek v r. 2011 33,28 r.
........................................................................................................................................................................................................29
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
Aktuálne údaje o počte a vekovej štruktúre obyvateľstva – Švábovce (údaje zo SODB 2011)
Ukazovateľ
SODB 2011 Švábovce
1228
Obyvateľov spolu
25,4%
Predproduktívny vek (0-5)
135
Predproduktívny vek (5-14)
177
65,4%
Produktívny vek (16-60)
803
9,2%
Poproduktívny vek 60+
113
Vybrané výsledky zo sčítania ľudu v r. 1991 a 2001 – národnostné zloženie - ŠVÁBOVCE
Ukazovateľ
SĽDB 1991
SDĽB 2001
SDĽB 2011
886
994
1228
Obyvateľstvo spolu
Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti:
Abs.
%
98,31
91,15
Slovenská %
1185
96,50
Maďarská %
0,00
0,00
0,00
Rómska %
1,47
7,14
8
0,65
Rusínska %
0,00
0,00
0,00
Ukrajinská%
0,00
0,00
1
0,08
Česká %
0,11
0,20
3
0,24
Moravská %
0,00
0,00
0,00
Sliezska %
0,00
0,00
0,00
Nemecká %
0,11
0,00
1
0,08
Poľská %
0,00
0,00
0,00
iná
1
0,08
nezistená
1,51
29
2,36
Prevažná väčšina obyvateľstva v obci je slovenskej národnosti, druhá početne najvýznamnejšia
skupina obyvateľstva obce je rómskej národnosti; ostaté národnosti sú v obyvateľstve obce zastúpené
v zanedbateľnom počte.
Podľa údajov zistených na obecnom úrade je v obci Švábovce početne významná skupina obyvateľov
rómskej národnosti. K 1.1.2014 bolo v obci Švábovce 1398 obyvateľov, z toho 450 Rómskej národnosti, čo
je 32,19% obyvateľov – čo nezodpovedá údajom získaným v poslednom štatistickom sčítaní obyvateľstva,
domov a bytov v r. 2011 (jeho výsledky sú ovplyvnené a skreslené aj negatívnou protikampaňou v čase sčítania).
Z tohto dôvodu uvádzam aj reálne údaje získané z Obecného úradu.
Z prieskumov a údajov zistených na obecnom úrade je rozdielne aj celkové rozloženie obyvateľstva
podľa národností v jednotlivých častiach obce:
podiel rómskeho obyvateľstva obce ŠVÁBOVCE k 1.1.2014
a v členení podľa jednotlivých častí obce z údajov získaných na Obecnom úrade
OBEC ŠVÁBOVCE
(všetky časti spolu)
z toho
rómov
1398
Abs.
450
Obec
Švábovce
Banská kolónia
728
%
32,19%
Abs.
31
%
4,26%
Rómska osada
312
Abs.
170
249
%
54,49%
Abs.
249
%
100%
Časť Úsvit
100
Abs.
%
0%
0
IBV Sever
(vo
výstavbe)
9
Abs.
%
0%
0
*použité sú údaje zo Štatistického úradu doplnené o údaje z Obecného úradu Švábovce
vybrané údaje zo SODB 2011
Obyvateľstvo podľa súčasnej ekonomickej aktivity, pohlavia a miesta narodenia ŠVÁBOVCE
Ukazovateľ
Obyvateľstvo spolu
Osoby ekonomicky aktívne
spolu
Muži – počet
Ženy - počet
pracujúci spolu
Muži – počet
Abs.
592
330
262
426
232
SODB 2011
1228
%
100%
55,7%
44,3%
zamestnaní 72% (z ekon akt. obyv.)
........................................................................................................................................................................................................30
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
Ženy - počet
nezamestnaní spolu
Muži – počet
Ženy - počet
194
166
98
68
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
nezamestnanosť 28% (z ekon akt. obyv.)
V r. 2011 bolo v obci 166 nezamestnaných; kedy bola miera evidovanej nezamestnanosti v obci
Švábovce 28%, čo je v rámci Slovenska vysoké percento (miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej
republike v r. 2010 bola 12,46%).
Aktuálne údaje z ObÚ ŠVÁBOVCE – štruktúra domov a bytov, obložnosť za celú obec ŠVÁBOVCE
(podľa informácie z Obecného úradu, r. 2014)
Rok 2014 celá OBEC (vrátane Banskej kolónie, Rómskej osady, časti Úsvit a IBV Sever)
1398 (100,00%)
Počet obyvateľov
450 ( 32,19%)
z toho rómov
% z domov
v tom počet
% z bytov
Z toho:
Abs.
spolu
bytov abs.
spolu
Rodinné domy:
257
98,5 %
267
93 %
Bytové domy:
4
1,5 %
20
7%
Domy spolu
261
287
byty spolu
4,87 obyv./byt
Obložnosť bytov spolu
Aktuálne údaje z ObÚ – štruktúra domov a bytov, obložnosť za jednotlivé časti obce ŠVÁBOVCE
(podľa informácie z Obecného úradu, r. 2014)
Rok 2014 Obec (bez Banskej kolónie, rómskej osady a časti Úsvit a bez IBV Sever)
728 (100,00%)
Počet obyvateľov
31 ( 4,26%)
z toho rómov
% z domov
v tom počet
% z bytov
Z toho:
Abs.
spolu
bytov abs.
spolu
Rodinné domy:
164
98,5 %
164
93,2 %
Bytové domy:
2
1,5 %
12
6,8 %
Domy spolu
166
176
byty spolu
4,14 obyv./byt
Obložnosť bytov spolu
Rok 2014 Banská kolónia
312 (100,00%)
Počet obyvateľov
170 ( 54,49%)
z toho rómov
Domy spolu
Z toho:
Rodinné domy:
Bytové domy:
Abs.
61
2
63
% z domov
spolu
96,8 %
3,2 %
v tom počet
bytov abs.
61
8
% z bytov
spolu
93 %
7%
69
byty spolu
Obložnosť bytov spolu
4,52 obyv./byt
Rok 2014 Rómska osada
249 (100,00%)
Počet obyvateľov
249 (100,00%)
z toho rómov
Domy spolu
byty spolu
Obložnosť bytov spolu
Z toho:
Rodinné domy:
Bytové domy:
Abs.
27
0
27
% z domov
spolu
100 %
0
v tom počet
bytov abs.
27
0
% z bytov
spolu
100 %
0%
27
9,22 obyv./byt
Poznámka.:
........................................................................................................................................................................................................31
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
V Rómskej osade je cca polovica (t.j. 13) uvedeného počtu domov vo veľmi zlom, až dezolátnom
stavebno-technickom stave (drevené a murované chatrče), avšak aj tie sú, žiaľ, obývané. V osade sú aj
murované domy (cca 14), z ktorých polovica je v zlom technickom stave.
Napriek tomu sú tieto údaje zahrnuté do prieskumov, pretože dokresľujú podrobnejšie bytovú situáciu
v obci Švábovce a v Rómskej osade.
Rok 2014 časť Úsvit
100 (100 %)
Počet obyvateľov
0 ( 0%)
z toho rómov
Z toho:
Rodinné domy:
Bytové domy:
Domy spolu
Abs.
10 (dvojdomy)
0
10
% z domov
spolu
100 %
0
v tom počet
bytov abs.
20
0
% z bytov
spolu
100 %
0%
20
byty spolu
Obložnosť bytov spolu
5,0 obyv./byt
Rok 2014 časť IBV Sever (vo výstavbe)
9 (100 %)
Počet obyvateľov
0 ( 0%)
z toho rómov
Z toho:
Rodinné domy:
Bytové domy:
Domy spolu
Abs.
2
0
2
% z domov
spolu
100 %
0
v tom počet
bytov abs.
2
0
% z bytov
spolu
100 %
0%
2
byty spolu
Obložnosť bytov spolu
4,5 obyv./byt
*použité sú údaje zo Štatistického úradu doplnené o údaje z Obecného úradu Švábovce
Počet dotknutých obyvateľov
počet obyvateľov:
návrhový rok:
výhľadový rok:
r. 2014
2025
2035
1 398 obyvateľov
1 725 obyvateľov
2 000 obyvateľov
poznámka:
Lokalita IBV Sever je dopravne prístupná a technicky obslúžená zo susednej obce Hozelec. V koncepte
ÚPN-O je navrhovaný aj rozvoj bývania v tejto lokalite, ktorý z hľadiska dopadov viac ovplyvní obyvateľov obce
Hozelec, ako obyvateľov riešeného územia.
10.
kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické
náleziská
chránené objekty:
•
evidovaná NKP riešenom území:
•
Kostol rímskokatolícky sv. Filipa a Jakuba č. ÚZPF 989/0 - postavený v
ranogotickom štýle v prvej polovici 13. storočia.
archeologické náleziská:
•
bližšie neurčená lokalita (otomanská a lužická kultúra)
•
„Hliník“ – pohrebisko (mladšia doba bronzová)
•
„Vápenica „ – pohrebisko, sídlisko (koštianska, fúzesabonská a lužická kultúra)
........................................................................................................................................................................................................32
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Okrem spomenutej NKP - sa v obci Švábovce nachádzajú osobité a zaujímavé pamätihodnosti
(nehnuteľnosti, ktoré sa viažu k histórii obce):
evanjelický kostol
sýpka za rímskokatolíckym kostolom (bývalý majetok rodiny Winterovcov)
bývalá evanjelická fara
vchod do bane (v areáli ŽB)
základná škola
Urbanisticky je zaujímavý priestor medzi obomi kostolmi – verejný priestor, mimo rušnej a dopravne
zaťaženej komunikácie cesty I/18
V riešenom území sa v doline Gánovského potoka nachádzajú
(podľa evidencie SAŽP) štyri
minerálne pramene, z nich jeden je využívaný obyvateľmi ako stolová voda (viď výkres č. 9):
„Kvašnica na lúke“ (využívaná ako stolová voda)
„Pri potoku za haldou“
„Výver z meliorácie“
„Prameň pri bani“
Podľa informácie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra je v riešenom území evidovaných
niekoľko starých banských diel (7):
šachta (2)
štôlňa (1)
halda (2)
iný druh objektu (2)
Zo starých banských diel je v území zachovaný vstup do štôlne („úpadnica“) v areáli bývalých
železorudných baní, a dvojica šácht: jedna v pohorí Kozích chrbtov a druhá v blízkosti obce Hôrka (pri
ihrisku). Ostatné banské diela (halda, iný druh objektu) nie sú v území čitateľné. V ÚPN-O je
navrhované zachovať evidované staré banské diela v území - šachty a štôlne, hlavne štôlňu (vchod do
bane) v areáli bývalých železorudných baní (teraz TPreal);
hľadať spôsoby ich propagácie
a prezentácie v území ako jednej z kultúrno-historických atraktivít územia
11. paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Paleontologické náleziská, ani významné geologické lokality sa v riešenom území nenachádzajú.
12. Iné zdroje znečistenia (hlukové pomery, vibrácie, žiarenie)
Iné zdroje znečistenia okrem popísaných vyššie sa v riešenom území nenachádzajú.
13. zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov
za hlavné enviromentálne problémy v riešenom území možno považovať:
•
obytné územia ohrozované prevádzkou dopravy na ceste I/18 (z hľadiska bezpečnosti)
•
obytné územia obťažované vysokou hladinou hluku z dopravy na ceste I/18 (prekročená
povolená hladina hluku v dennom období)
•
bodové a líniové dopravné závady v zastavanom území, chýbajúce plochy statickej dopravy,
chýbajúce pešie prepojenia a verejné priestory
•
funkčne a priestorovo nestabilné časti urbanizovaného územia (rómska osada, časť Banskej
kolónie – nefunkčná píla)
•
nevhodná poloha výrobného areálu PD pri vstupe do obce, v údolnej polohe, v priamom
kontakte s obytnými územiami
•
územia s nedostatočným verejným techn. a dopravným vybavením (rómska osada, Banská
kolónia, Úsvit)
o
v súčasnosti vysoké percento nekontrolovateľne odvádzaných splaškových vôd v území,
ohrozovanie spodných vôd (nová splašková kanalizácia v skúšobnej prevádzke)
o
znečisťovanie ovzdušia spalinami z tuhého paliva využívaného na vykurovanie
•
pozostatky evidovaných (už uzavretých) skládok v území, v súčasnosti ako estetické závady
•
vysoké percento z produkovaného odpadu likvidované skládkovaním
........................................................................................................................................................................................................33
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
•
•
•
•
•
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
územia a areály ohrozované povodňami z prívalových vôd z okolitých svahov a rozvodnených
potokov (areál PD v obci, obytné územie centra obce pri kostole, „Kapustnice“, obytné územie
južne od cesty I/18 za obecným úradom),
o
chýbajúci koncepčný materiál riešiaci manažment vody v širšom území – protipovodňové
opatrenia (v spolupráci so susednými obcami)
územia zasiahnuté eróziou pôdy (veľkoplošné bloky ornej pôdy, bez členenia v severnej časti
územia)
chýbajúca krajinná zeleň (líniová, ochranná, izolačná, rekreačná), hlavne:
o
na nečlenených veľkoplošných lánoch poľnohospodársky využívanej ornej pôdy
o
v okolí vodných tokov a poľných ciest v krajine
o
v polohách uplatňujúcich sa v krajinárskych panoramatických pohľadoch
o
v kontaktných polohách so zastavanými územiami (priamy kontakt s poľnohosp. využívanou
chýbajúci koncepčný materiál riešiaci krajinnú zeleň v katastrálnom území
chýbajúca sídelná zeleň rovnomerne rozložená v celom obytnom území (v súčasnosti je len
v pôvodnom centre)
o
chýbajúci koncepčný materiál riešiaci sídelnú zeleň (pasportizácia a generel zelene)
........................................................................................................................................................................................................34
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
III.
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej
dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia, odhad ich
významnosti (predpokladané vplyvy priame, nepriame, sekundárne,
kumulatívne, synergické, krátkodobé, dočasné, dlhodobé, trvalé) –
podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie
1.
Vplyv na obyvateľstvo – počet obyvateľov dotknutých vplyvmi
navrhovanej činnosti v dotknutých obciach, zdravotné riziká,
sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody
a kvality života
Dotknutým obyvateľstvom z hľadiska možných vplyvov navrhovanej územnoplánovacej dokumentácie
je v plnej miere obyvateľstvo obce Švábovce.
Čiastočne je dotknutým obyvateľstvom aj obyvateľstvo Hozelca, vzhľadom k tomu, že navrhovaný
rozvoj bývania v lokalite „Sever“ je dopravne a technicky obslúžený z k.ú. Hozelec a je v priamom kontakte so
zastavaným územím obce Hozelec.
Navrhovaný rozvoj obce sa dotkne nasledovného počtu obyvateľov obce Švábovce
počet obyvateľov:
návrhový rok:
výhľadový rok:
r. 2014
2025
2035
1 398 obyvateľov z toho 450 rómov
1 725 obyvateľov
2 000 obyvateľov
Koncept ÚPN-O navrhuje riešenia, ktoré nezhoršia doterajšie zdravotné riziká dotknutého
obyvateľstva obce Švábovce ani nespôsobia zhoršenie pohody a kvality života; naopak riešenia navrhované
v koncepte ÚPN-O majú za cieľ zlepšiť kvalitu života obyvateľov obce a kvalitu obytného prostredia obce.
V koncepte je navrhované:
úprava cesty I/18 v prejazdnom úseku s cieľom eliminiácie bezpečnostných rizík pri prevádzke dopravy
vo variante „A“ návrhom jej úprav v prejazdnom úseku (technická úprava, organizácia peších)
vo variante „B“ návrhom jej preložky mimo zastavané územie obce čím dôjde k zníženiu intenzity
dopravy na pôvodnej trase a zníženiu produkcie hluku z dopravy; a návrhom úprav v pôvodnom
prejazdnom úseku
riešenie úprav existujúcich ciest III. triedy a obslužných komunikácií s riešením líniových a bodových
dopravných závad, ich vzájomných napojením, zastávok hromadnej dopravy a dobudovania peších prepojení
definovanie parametrov uličných a verejných priestorov s dôrazom na vznik urbanisticky kvalitného
obytného prostredia v nových rozvojových lokalitách
stabilizácia/ zmena funkcie, rozvoj/ alebo útlm rozvoja funkčne a priestorovo nestabilných území
dobudovanie chýbajúceho verejného technického vybavenia územia,
podporovanie pripojení max. počtu obyvateľov na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, minimalizovať
napojenia na žumpy
podporovanie využívania ekologických energetických zdrojov
návrh verejného technického vybavenia územia do všetkých navrhovaných rozvojových lokalít
sanácia existujúcich nelegálnych skládok a revitalizácia ich územia s návrhom na ich vyradenie
z evidencie
pri nakladaní s odpadom znižovať podiel odpadu likvidovaného skládkovaním, zvýšiť podiel
separovaného odpadu a recykláciu odpadu
protipovodňové opatrenie - úprava časti toku a priľahlého územia v lokalite “Kapustnice“
z dôvodu rozsiahlosti problematicky presahujúcej možnosti územného plánu – zaobstarať spolupráci so
susednými obcami odborný koncepčný materiál zaoberajúci sa riešením manažmentu vody v území
s cieľom minimalizovania ohrození územia prívalovými vodami, povodňami a záplavami
dobudovanie krajinnej líniovej zelene okolo vodných tokov a ciest hlavne v severných častiach územia
s cieľom
eliminovať postupujúcu eróziu pôdy
zlepšiť odtokové pomery v území (zadržiavanie vody)
skvalitniť scenériu krajiny (rozčleniť veľkoplošné bloky poľnohosp. pôdy)
nové plochy optickej a izolačnej zelene v kontakte výrobných funkcií a bývania
nové plochy verejnej zelene v južnej časti obce ako súčasť verejného priestoru pred navrhovaným
vybavenostným centrom
pre koncepčné budovanie a údržbu sídelnej zelene odporúčame obci zaobstarať odborný koncepčný
materiál zaoberajúci sa sídelnou zeleňou (pasportizácia, generel zelene)
........................................................................................................................................................................................................35
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Z tohto pohľadu – z hľadiska vplyvov na zdravie a kvalitu života - možno konštatovať, že rozvoj obce
navrhnutý v koncepte riešenia bude mať priame a dlhodobé pozitívne vplyvy na dotknuté obyvateľstvo obce
Švábovce .
Sociálne a ekonomického dôsledky z navrhnutého konceptu riešenia ÚPN-O je ťažké určiť.
Hlavne z dôvodu už v súčasnosti v obci existujúcej početne významnej skupiny obyvateľstva s výrazne
rozdielnou kultúrou bývania vyplývajúcou zo sociálno-ekonomického postavenia a vzdelanostnej úrovne. Tieto
charakteristiky sa výrazne odrážajú na vysokej nezamestnanosti obyvateľov jednej časti obce (rómskej osady) čo
sa v území prejavuje na chaotickej a živelnej v prevažnej miere nepovolenej výstavbe v rómskej osade s obytným
prostredím nízkej úrovne, s chýbajúcim občianskym, technickým a dopravným vybavením. Prehlbovanie tohto
stavu vytvára potenciálne zdroje konfliktného spolužitia obidvoch skupín obyvateľstva. Treba pritom skonštatovať
že u Rómov ide o veľmi štruktúrovanú skupinu obyvateľstva a aj v rómskej osade je niekoľko murovaných domov
v dobrom technickom stave. Celkovo však ide o problematiku zvyšovania vzdelanostnej úrovne a zručností,
sociálnej práce a integrácie problematickej komunity, čo je problematika neriešiteľná územnoplánovacími
prostriedkami.
Navrhnutý koncept ÚPN-O vytvára územnotechnické podmienky pre rozvoj bývania v nových
rozvojových lokalitách a po ich príprave môže dôjsť k novej organizácii a dopravnej obsluhe obytného územia
rómskej osady alebo k jej likvidácii. V časovom horizonte návrhu územného plánu (r. 2025) je nerealizovateľné
rómsku osadu zlikvidovať. Navrhnuté je jej dočasné akceptovanie bez jej ďalšieho rozvoja, s postupným
uvoľnením územia nachádzajúcim sa v ochrannom pásme železnice
Obyvateľstva Hozelca sa dotknú vplyvy navrhovaných funkcií bývania v lokalite Sever, ktorá je
v priamom kontakte s obcou Hozelec. Navrhované rozvojové plochy v tejto lokalite budú v krajine vnímané ako
súčasť zastavaného územia obce Hozelec.
Počet obyvateľov obce Hozelec
rok 2014
813
zdroj: štatistický úrad SR
Hodnotenie vplyvov navrhovanej územnoplánovacej dokumentácie obce Švábovce
na
obyvateľstvo Hozelca nie je možné posúdiť pretože posúdenie je vecou obce Hozelec v kontexte jej
územného rozvoja a vplyvov na kvalitu a pohodu života obyvateľov.
V súčasnosti nie sú známe stanoviská obce Hozelec ani jej obyvateľov k navrhovanému ďalšiemu
rozvoju bývania v lokalite Sever.
Stanoviská obce budú získané pri prerokovaní konceptu ÚPN-O Švábovce .
2.
Vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické
javy a geomorfologické pomery
Vplyv na horninové prostredie, resp. vplyvy vyvolávajúce geodynamické javy v území bude mať
navrhované trasovanie preložky cesty I/18 v miestach zárezov a odrezov (zmenšená stabilita horninového
prostredia, zvetrávanie a erózia).
Preložka cesty
I/18 je však zámerom navrhovaným len v jednom variante konceptu a jej
realizovateľnosť je podmienená zosúladením a akceptovaním jej trasy v oboch susedných obciach, resp. jej
logické trasovanie ako celku v širšom území. V obci Hozelec je ÚPN-O v štádiu konceptu, kde je v jednom
variante navrhovaná preložka cesty I/18 (na ňu sa napájame v našom území); obec Hôrka nemá spracovaný
územný plán.
3.
Vplyv na klimatické pomery
Vplyv na klimatické pomery v území bude mať realizácia navrhovanej preložky cesty I/18 – odstránenie
vegetačného krytu, nižší výpar, rýchlejší odtok zrážkovej vody; takto vznikajú predpoklady na zväčšenie odtoku.
Podobne môže nastať zmena v cirkulácii tzv. miestnych vetrov vznikajúcich na svahových a podsvahových
polohách; pri mostných objektoch vznikne nový nadzemný líniový prvok, ktorý môže ovplyvniť mikroklímu územia
(zatienenie, zmeny prúdenia vzduchu). Dôjde aj k zmene rozloženia snehovej pokrývky na preložke cesty
vplyvom terénnych úprav a zimnej údržby, čo môže výrazne ovplyvňovať zmeny vodnej bilancie v okolí.
Vplyv na klimatické pomery vyplývajúce z navrhnutého konceptu riešenia ÚPN-O bude mať
realizácia navrhovanej líniovej krajinnej zelene okolo ciest a vodných tokov a zasakovacích rozčleňovacích
pásov zadržiavanie vody v území - spomalenie povrchového odtoku, zmena vodnej bilancie.
........................................................................................................................................................................................................36
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
4.
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
vplyv na ovzdušie
Negatívny vplyv na celkový stav životného prostredia má znečistenie ovzdušia vplyvom automobilovej
dopravy. Nová komunikácia - preložka cesty I/18 bude v krajine vytvárať líniový prvok znečistenia ovzdušia.
Počas prevádzky sa komunikácie s časť znečistenia ovzdušia z dopravy presunie z terajšej cesty
v zastavanom území do oblasti, ktorá doteraz nebola atakovaná priamym nepriaznivými vplyvom dopravy. Dôjde
tým k distribúcii znečistenia na podstatne väčšie územie, čo je vo vzťahu ku krajine výrazne negatívny vplyv.
Pozitívny vplyv na ovzdušie bude mať navrhované postupné znižovanie spalín z vykurovania tuhým
palivom a drevom a podpora ekologických energetických zdrojov využívaných na vykurovanie, čo je však možné
očakávať v dlhodobom časovom horizonte.
5.
vplyv na vodné pomery (napr. kvalitu, režimy, odtokové pomery)
Vplyv na vodné pomery vyplývajúce z navrhnutého konceptu riešenia ÚPN-O bude mať realizácia :
navrhovanej líniovej krajinnej zelene okolo ciest a vodných tokov a zasakovacích rozčleňovacích pásov
zadržiavanie vody v území - spomalenie povrchového odtoku, zmena vodnej bilancie.
realizácia protipovodňových opatrení na vodnom toku a priľahlom území v lokalite „Kapustnice“ - zlepšenie
prietokových pomerov na vodnom toku eliminácia priľahlého zaplavovaného územia.
Pozitívny vplyv na kvalitu podzemných bude mať dobudovanie splaškovej kanalizácie, čím dôjde
k eliminácii súčasného ohrozovania spodných vôd odpadovou splaškovou vodou zaústenou do žúmp
a septikov.
-
6.
vplyv na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna
erózia
V koncepte ÚPN-O je navrhovaný rozvoj územia znamenajúci trvalý záber poľnohospodárskej pôdy.
Ide však o územia navrhované v priamom kontakte s doteraz zastavanými územiami obce Švábovce .
Prevažná časť poľnohospodárskej pôdy v katastri je naďalej navrhovaná na poľnohospodárske
účely (pestovanie, pastviny, kosenie).
V krajine je navrhovaná líniová zeleň okolo poľných ciest a vodných tokov, ktorá okrem pozitívnych
vplyvov na scenériu krajiny bude mať aj pozitívne vplyvy na pôdu hľadiska eliminácie pôdnej erózie, podporená
aj navrhovaný spôsobom obhospodarovania ornej pôdy na svahovitých územiach (oranie po vrstevnici).
7.
vplyv na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne,
ohrozené druhy a ich biotopy, migračné koridory živočíchov
V koncepte riešenia ÚPN-O sú rešpektované migračné koridory živočíchov v území ako aj ostatné
prvky územného systému ekologickej stability, hlavne regionálne biocentrum Kozie chrbty a biokoridor Kozie
chrbty – Dubina – Jánovce, hydrická biokoridor miestneho významu Gánovský potok, a územie bylinných
spoločenstiev nad obcou s prítokom Tarnovského potoka ako miestne biocentrum.
Na plochách špecifikovaných ako ekologicky významné segmenty krajiny, ktoré obsahujú aj plochy
s výskytom biotopov európskeho a národného významu a plochy s výskytom chráneného druhu rastlín – ktoré
vytvárajú kostru ekologickej stability na miestnej úrovni - nie sú v koncepte ÚPN-O navrhované žiadne
rozvojové ani stavebné zámery.
8.
vplyv na krajinu – štruktúra a využívanie krajiny, scenériu krajiny
V koncepte ÚPN-O je zachovaná doterajšia krajinná štruktúra a využívanie krajiny a z tohto hľadiska
nebude mať koncept riešenia na krajinu negatívny vplyv. Pôjde naďalej o :
lesné porasty v južnom území (Kozie chrbty )
poľnohospodársky využívaná pôda a TTP v stredovej a severnej časti územia
samostatné urbanizované územia s navrhovaným rozvojom v ich okrajových častiach
........................................................................................................................................................................................................37
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Navrhnutý koncept riešenia ÚPN-O bude mať na krajinu vplyv z hľadiska vnímania scenérie a
panoramatických pohľadov:
navrhovaná preložka cesty I/18 bude vnímaná z obidvoch existujúcich obytných území (z obce, aj z B.
kolónie) v krajine v priestore medzi obcou a Banskou kolóniou, v koridore trasovania nadradených
a zásobovacích inžinierskych sietí; vzhľadom na existujúce terénne podmienky je možné predpokladať že
trasa bude vedená čiastočne v zárezoch alebo násypoch – čo bude mať negatívny vplyv na scenériu
krajiny;
dá sa predpokladať, že ešte významnejšie negatívne sa vo vnímaní krajiny uplatní mimoúrovňové
kríženie s cestou III. triedy vedúcou do B. kolónie, keďže kríženie je navrhované v pomerne
stiesnenom priestore pri regulačnej stanici a blízko k existujúcemu obytnému územiu; konkrétne
riešenie mimoúrovňového kríženia je predmetom podrobnejšieho riešenia a spracovania do
podrobnejšieho geodetického podkladu. Dá sa predpokladať, že v zásade pôjde o:
mimoúrovňové kríženie realizované mostným objektom nad pôvodnou trasou cesty III. tr. (trasa
preložky hore)
mimoúrovňové kríženie realizované mostným objektom nad prehĺbenou pôvodnou trasou cesty
III. tr. ; trasa preložky (hore) aj mostný objekt by bol cca v terajšej úrovni okolitého terénu
v celom riešenom území je navrhované dobudovanie líniovej krajinnej zelene – alejí ovocných stromov
pozdĺž ciest, a vodných tokov, a zasakovacie pásy, ktoré budú členiť doteraz veľkoplošné lány
poľnohospodárskej pôdy; čo možno hodnotiť ako priamy pozitívny vplyv
podobne ako pozitívny vplyv možno hodnotiť
navrhované plochy optickej a izolačnej zelene hlavne v kontaktných plochách funkcií výroby a bývania
navrhované plchy sídelnej parkovo upravenej zelene v zastavaných územiach
Z hľadiska vnímania scenérie krajiny je riešenie s preložkou cesty I/18 vo variante „B“ konceptu
riešenia nepriaznivejšie (voči riešeniu vo var. „A“, kde cesta I/18 ostáva v pôvodnej trase).
Je potrebné však pripomenúť,
že cesta I/18 v jej doterajšej trase vzhľadom na priestorové a terénne podmienky v prejazdnom úseku
Celkovo
cesta I/18 v prejazdnom úseku nespĺňa požiadavky STN 73 6110 na požadovanú kategóriu B1- MZ 14/50
a v prípade jej preložky je navrhnutá trasa vo variante „B“ v podstate v území jediná možná - vzhľadom na
existujúcu zástavbu v území a obmedzenia vyplývajúce z trasovania inžinierskych sietí
9.
vplyv na chránené územia a ochranné pásma, národné parky,
chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti, na
územný systém ekologickej stability
Navrhované riešenia v koncepte ÚPN-O rešpektujú existujúce chránené územia – územie
európskeho významu SKUEV Gánovské slaniská a PR Švábovská stráň 4. st. ochrany, a na ich územiach ani
a v ich priamom kontakte nenavrhuje žiadne rozvojové plochy ani stavebné zámery.
Podobne sú v koncepte ÚPN-O rešpektované migračné trasy bioty, prvky územného systému
ekologickej stability aj ekologicky významné segmenty krajiny obsahujúce biotopy európskeho a národného
významu a výskyt chráneného druhu rastlín.
Navrhnutý koncept ÚPN-O Švábovce nebude mať negatívny vplyv na chránené územia a územný
systém ekologickej stability .
10.
vplyv na kultúrne a historické pamiatky, vplyv na archeologické
náleziská
Rozvoj územia navrhovaný v koncepte ÚPN-O nebude mať negatívny vplyv na kultúrne a historické
pamiatky a ich využívanie s ohľadom na ich zákonnú ochranu. Koncept ÚPN-O rešpektuje evidované
archeologické náleziská v území.
........................................................................................................................................................................................................38
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
11. vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické
lokality
V území sa nenachádzajú paleontologické náleziská, ani významné geologické lokality.
12.
komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich
významnosti
Za očakávané vplyvy v poradí z hľadiska ich významnosti v území možno považovať:
1. eliminácia ohrozovania územia povodňami, prívalovými vodami a pôdnou eróziou (+)
2. eliminácia zaťaženia obytného územia hlukom, exhalátmi a dopravnou nehodovosťou (+)
3. zvýšenie kvality a pohody života obyvateľov (+)
4. skvalitnenie obytného prostredia obce a zvýšenie jej atraktivity (+)
5. skvalitnenie životné prostredia - eliminácia ohrozovania spodných vôd nekontrolovateľne
odvádzanými odpadovými vodami, skvalitnenie nakladania s odpadom (+)
6. skvalitnenie prírodného prostredia riešeného územia (+)
7. zábery PPF a LPF (-)
IV.
Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu
a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie
Opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie
a zdravie navrhované v koncepte riešenia UPN-O sú:
úprava cesty I/18 v jej prejazdnom úseku (vo variante „A“),
alebo preložka cesty I/18 a úprava pôvodnej trasy v prejazdnom úseku (vo variante „B“)
(minimalizácia a eliminácia súčasného zaťaženia obytného prostredia vyplývajúcimi z frekventovanej
dopravy - hlukom, exhalátmi a nehodovosťou – skvalitnenie obytného prostredia, zvýšenie kvality
a pohody obyvateľov)
úprava ciest III. tr a existujúcich obslužných komunikácií dobudovanie chýbajúcich peších prepojení,
eliminácia líniových a bodových závad - skvalitnenie obytného prostredia, zvýšenie kvality a pohody
obyvateľov)
napojenie max. počtu obyvateľov na novú splaškovú kanalizáciu, spôsob nakladania s odpadmi,
sanácia evidovaných nelegálnych skládok
minimalizácia a eliminácia súčasného ohrozovania spodných vôd, minimalizácia skládkovania odpadov,
sanácia nelegálnych skládok a a revitalizácia ich územia – skvalitnenie životného prostredia
opatrenia na ochranu územia pred prívalovými vodami, protipovodňové a protierózne opatrenia
eliminácia a prevencia vplyvov
vybudovanie líniovej krajinnej zelene – alejí okolo ciest a potokov a zasakovacích pásov
zaobstaranie v spolupráci so susednými obcami odborného koncepčného materiálu o manažmente
vody v širšom území
návrh na vybudovanie krajinnej zelene
eliminácia a prevencia vplyvov – skvalitnenie prírodného prostredia
návrh na vybudovanie plôch sídelnej zelene a plôch optickej a izolačnej zelene
minimalizácia a kompenzácia vplyvov - skvalitnenie obytného prostredia, zvýšenie kvality a pohody
obyvateľov)
návrh na vybudovanie nových obytných plôch vrátane verejného technického a dopravného
vybavenia územia
zníženie v súčasnosti vysokej obložnosti bytov - skvalitnenie obytného prostredia, zvýšenie kvality
a pohody obyvateľov
návrh na dobudovanie komerčnej občianskej vybavenosti, vybudovanie nových plôch sociálnej
občianskej vybavenosti, a plôch pre šport a rekreáciu
vybavenosť zvyšujúca kvalitu obytného prostredia, kvalitu a zdravie obyvateľov
nové vybavenostné centrum, epochy športu a rekreácie, cyklistické trasy
........................................................................................................................................................................................................39
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
V.
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
porovnanie variantov (vrátane porovnania s nulovým variantom)
1.
tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber
optimálneho variantu
Pre porovnanie variantov boli definované nasledovné kritériá (s poradím dôležitosti):
1. vplyv na obyvateľstvo
- zdravie
- sociálno-ekonomické dopady
- pohodu a kvalitu života,
2. vplyv na životné prostredie
- ohrozovanie spodných vôd
- nakladanie s odpadmi
3. vplyv na krajinu
- vplyv na scenériu krajiny
- vplyv na kvalitu prvkov krajinnej štruktúry a zastavenie degradácie ich štruktúry
neznehodnocovanie (prírodného prostredia)
4. vplyv na chránené a krajinársky hodnotné územia
2.
porovnanie variantov
NULOVÝ VARIANT
ROZVOJOVÝ VARIANT (A, B)
VPLYV NA OBYVATEĽSTVO
- zdravie
- zhoršovanie zdravia obyvateľov z hľadiska
prekročených hladín hluku a emisií z prevádzky
dopravy a dopravnej nehodovosti na trase
cesty I/18 v prejazdnom úseku obcou
(s postupne sa zvyšujúcou dopravnou
intenzitou)
- zdravie
- zlepšenie dopravnej bezpečnosti na pôvodnej trase
cesty I/18, v prejazdnom úseku, hlavne peších,
zníženie dopravnej nehodovosti
- vo variante „A“ nedôjde k zníženiu hlučnosti a tvorby
emisií z prevádzky dopravy na ceste I/18
- vo variante „B“ dôjde k zníženiu dopravnej intenzity na
pôvodnej trase cesty 1/18, tým aj k zníženiu hlučnosti
a vznikajúcich emisií z prevádzky dopravy;
- hluk a emisie z dopravy budú vznikať na
navrhovanej preložke cesty I/18, ktorá je však
trasovaná mimo obytné územie
- sociálno-ekonomické dopady,
- postupné prehlbovanie sociálnych rozdielov
medzi obomi skupinami obyvateľstva
(väčšinovým a rómskym); v územnoplánovacej
oblasti prejavujúci sa postupným ďalším
znižovaním kvality už v súčasnosti
neorganizovaného a živelného obytného
prostredia rómskej osady s výrazne vyššou
obložnosťou bytov ako v ostatných častiach
obce
- potenciálny vznik napätia medzi obomi
skupinami obyvateľstva (vyplývajúce nie len
z chýbajúcich územnoplánovacích nástrojov,
ale aj z chýbajúcich opatrení na štátnej úrovni)
- znižovanie atraktivity obce
- sociálno-ekonomické dopady
- eliminácia potenciálneho vzniku napätia medzi obomi
skupinami obyvateľstva, potenciálne zlepšenie
spolužitia
- zvýšenie atraktivity obce
- problematika riešenia rómskej otázky v oblasti bývania
je len jednou zložkou z komplexu celej problematiky;
komplexné riešenie presahuje možnosti riešenia
územnoplánovacími nástrojmi a vyžadujúca časové
obdobie presahujúce návrhové obdobie ÚPN-O ;
- zlepšenie je možné predpokladať vytvorením
územných podmienok pre nové obytné plochy,
zdokumentovaním územia, vyhodnotením stavu a pri
ekonomickej opodstatnenosti novú organizáciu územia,
rómskej osady, alebo jej zánik
- navrhnuté územnoplánovacie nástroje je potrebné
podporiť aj ekonomickými a organizačnými opatreniami
na štátnej úrovni
........................................................................................................................................................................................................40
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
- pohoda a kvalita života,
- pretrvávajúce a so zvyšujúcim sa počtom
obyvateľov zvýrazňujúce sa závady existujúcej
dopravnej obsluhy
- s rastom obyvateľstva chýbajúce zariadenia
sociálnej a komerčnej občianskej vybavenosti,
športu, sídelnej zelene a rekreácie ,
- celkové znižovanie kvality a atraktivity obytného
prostredia, zhoršovanie pohody a kvality života
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
- pohoda a kvalita života,
- eliminácia dopravných závad a skvalitnenie existujúcej
dopravnej obsluhy
- vznik nového vybavenostného centra sociálnej
občianskej vybavenosti a podmienok pre voľnočasové
aktivity obyvateľov obce (plochy zelene, športu
a územia pre dennú rekreáciu obyvateľov)
- celkové zvýšenie kvality a atraktivity obytného
prostredia, zlepšenie pohody a kvality života
VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
- pokračujúce ohrozovanie územia povodňami
a prívalovými vodami
- postupujúca erózia pôdy na východnom okraji
riešeného územia
- pretrvávajúce ohrozovanie spodných vôd
- bez napojení obyvateľstva na splaškovú
kanalizáciu
- pretrvávajúce nelegálne skládky v území
- pretrvávajúca likvidácia odpadu prevažne
skládkovaním
- s rastom obyvateľstva zvyšujúce sa množstvo
produkovaného odpadu
- úprava povodňového režimu, ochrana územia pred
povodňami a prívalovými vodami (v spolupráci so
susednými obcami)
- zastavenie postupujúcej erózie pôdy na východnom
zastavaného územia
- eliminácia ohrozovania spodných vôd
- napojenie na splaškovú kanalizáciu
- sanácia nelegálnych skládok a revitalizácia ich územia
- zvýšenie podielu separovaného odpadu likvidovaného
zhodnocovaním
VPLYV NA KRAJINU
- vplyv na scenériu krajiny
- zachovanie fádnej krajiny - nečlenených
veľkoplošných lánov ornej pôdy,
- zachovanie estetickej závady v krajine – živelnej
zástavby rómskej osady s predpokladom
ďalšieho zhoršovania stavu jej územia
- zachovanie nelegálnych skládok v krajine
- zachovanie výrobných areálov v obytnom území
bez optickej a izolačnej zelene
- potreba záberov PPF a LPF
- bez nárokov na záber PPF a LPF
- vplyv na scenériu krajiny
- skvalitnenie scenérie krajiny - rozčlenenie
veľkoplošných lánov ornej pôdy krajinnou zeleňou
(líniami okolo poľných ciest a vodných tokov,
zasakovacích pásov ),
- negatívny vplyv na scenériu krajiny - trasovanie
preložky cesty I/18 vo variante „B“ – vnímanie
mostného objektu mimoúrovňového križovania
s cestou III. tr. v kontakte s obytným územím
- skvalitnenie scenérie krajiny – optická a izolačná zeleň
pri výrobných areáloch
- postupné odstraňovanie estetickej závady – rómskej
osady
- potreba záberov PPF a LPF
- z obidvoch rozvojových variantov vyplývajú nároky na
záber PPF a LPF (negatívny vplyv)
VPLYV NA CHRÁNENÉ A KRAJINÁRSKY HODNOTNÉ ÚZEMIA
- zachovanie chránených území bez vplyvu
- zachovanie chránených území bez vplyvu
POROVNANÍM nulového a rozvojových
variantov možno povedať, že vo všetkých
porovnávacích kritériách je priaznivejší rozvojový variant voči nulovému.
Najvýznamnejšie pozitívne vplyvy možno očakávať od zlepšenia kvality života obyvateľov v obci,
zlepšenia životného prostredia a skvalitnenia krajiny.
Napriek nesporne aj negatívnym vplyvom z navrhovaného rozvoja územia (znamenajúcim napr.
trvalé zábery PPF, zvýšenie množstva odpadov v území a pod.) navrhovaný rozvoj vytvára predpoklady, že
sa stane prínosom pre obyvateľov z hľadiska celkového zlepšenia pohody a kvality života.
Z hľadiska pozitívnych vplyvov na zdravie, kvalitu života a bezpečnosť je potrebné za najvýznamnejšie
považovať navrhované úpravy cesty I/18 v prejazdnom úseku; variantne aj s návrhom preložky cesty I/18
mimo zastavané územie (so zaradením pôvodnej trasy do nižšej kategórie ciest). Vzhľadom k tomu, že trasovanie
prípadnej preložky cesty je potrebné skoordinovať aj s jej trasou na susedných katastroch, kde nie je ukončená,
........................................................................................................................................................................................................41
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
alebo ani spracovaný územnoplánovacia dokumentácia, navrhujem, aby sa pre potreby územného plánu
Švábovce navrhnutá trasa preložky cesty I/18 vo variante „B“ zapracovala do návrhu územného plánu min.
ako územná rezerva, ktorá umožní zaoberať sa návrhom a kreovaním jej trasy v širšom území, prípadne
preložku cesty ako celok vylúči.
VI.
Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov územnoplánovacej
dokumentácie na životné prostredie a zdravie a spôsob a zdroje
získavania údajov o súčasnom stave životného prostredia a zdravia
použité podklady a zdroje (pre formuláciu vstupov a výstupov v území, vplyvov na chránené územia
a krajinu, predpokladaných vplyvov na životné prostredie, ich porovnávanie a vyhodnotenie).
1. Prieskumy a rozbory ÚPN-O Švábovce (Ing.arch. Genčanský, 2006, Poprad)
2. Krajinnoekologický plán ÚPN-O Švábovce (p. Milan Barlog, Ing.arch. Genčanský, 2006,
Poprad)
3. Doplňujúce priesk. a rozbory ÚPN-O Švábovce (Ing.arch. Mária Kollárová, 2014, Poprad)
4. Zadanie pre ÚPN-O Švábovce (Ing. Emília Hudzíková, 2007, Poprad)
5. Koncept riešenia ÚPN-O Švábovce (Ing.arch. Mária Kollárová, 2014, Poprad)
6. ÚPN VÚC Prešovského kraja
7. Regionálny systém ekologickej stability okresu Poprad (REPKA, P., MARENČÁK, M., A KOL.,
1994, Stará Lesná)
8. Environmentálne údaje z Atlasu krajiny SR prístupné na www.enviroportal.sk
9. Štatistické údaje o obyvateľstve, domoch a bytoch zo Štatistického úradu SR
10. Štatistické údaje o obyvateľstve, domoch a bytoch poskytnuté obcou Švábovce
11. Údaje o odpadoch poskytnuté obcou Švábovce (Plán odpadového hospodárstva)
12. Vlastné prieskumy
VII.
Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri
vypracúvaní správy o hodnotení
Za nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracovaní správy považujeme:
1.
2.
Návrh preložky cesty I/18 v jednom, z variantov konceptu ÚPN-O za neurčitosť v hodnotení
považujeme to, že ide významnú cestu v rámci Slovenska a jej preložka nemôže byť definovaná len
v hraniciach jedného katastra – riešeného územia ÚPN-O. Jej trasa musí byť súčasťou spoločného
koridoru aj na susedných katastroch, resp. musí byť definovaná a ekonomicky opodstatnená jej trasa
ako celok. Práva táto skutočnosť vyvoláva neurčitosť a nedostatky v hodnotení, keďže na susedných
katastroch nie je uzavreté spracovanie územných plánov:
- cesta I/18 je v Koncepcii územného rozvoja Slovenska a v ÚPN-VÚC Prešovského kraja
definovaná ako súčasť hlavných dopravných sieti SR medzinárodnej úrovne
- pri návrhu jej preložky v ÚPN-O Švábovce sme vychádzali z poznatkov o sčítaní dopravy
a dopravnej zaťaženosti cesty I/18 po spustení diaľnice D1 a z návrhu preložky cesty v ÚPN-O
susednej obce Hozelec
- susedná obce Hôrka a ani v poradí ďalšia obec s dopravnou väzbou na diaľnicu D1 – obec
Jánovce nemá spracovaný územný plán a prípadnou preložkou cesty I/18 na svojom katastrálnom
území sa zatiaľ vôbec nezaoberali
Neúplnosť uvedeného posúdenia vplyvov na životné prostredie vzhľadom na polohu
navrhovaných rozvojových obytných plôch v severozápadnej časti katastra – na hranici s obcou
Hozelec, keďže ide síce o územie ležiace v riešenom území na k.ú. Švábovce, ale dopravne prístupné
z obce Hozelec. Technicky je obslúžené z oboch obcí. Vplyvy na životné prostredie z nich vyplývajúce
budú znamenať hlavne zintenzívnenie obslužnej dopravy v obci Hozelec a jej dopady sa budú sa týkať
hlavne obyvateľov Hozelca - ktorými sa táto správa nezaoberá (predmetom tejto správy je posúdenie
konceptu ÚPN-O obce Švábovce).
........................................................................................................................................................................................................42
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
VIII.
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Všeobecné záverečné zhrnutie – vyhodnotenie variantov
Z hľadiska VPLYVOV NA OBYVATEĽSTVO obce Švábovce (v oblasti zdravia, soc.-ekonomických
dopadov a kvality života):
-
je výhodnejší rozvojový variant
- z rozvojových variantov sú obidva varianty „A“ a „B“ rovnocenné
(rozdiely v návrhu rozvoja územia podľa variantu „A“ a „B“ nie sú z hľadiska posudzovania
vplyvov na obyvateľstvo významné)
Z hľadiska VPLYVOV NA OBYVATEĽSTVO obce Hozelec (v oblasti zdravia, soc.-ekonomických
dopadov a kvality života):
-
-
na obyvateľstvo Hozelca bude mať vplyv navrhovaný rozvoj územia v severozápadnej
časti katastra Švábovce v oboch variantoch, vo variante „B“ je navrhovaný rozvoj
aj výhľadovo vo väčšom rozsahu ( územie dopravne prístupné z k.ú. Hozelec)
vplyvy na obyvateľstvo Hozelca neboli posudzované
(nie sú predmetom posudzovania strategického dokumentu ÚPN-O Švábovce)
Z hľadiska VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
-
je výhodnejší rozvojový variant
- z rozvojových variantov sú obidva varianty „A“ a „B“ rovnocenné
(rozdiely v návrhu rozvoja územia podľa variantu „A“ a „B“ nie sú z hľadiska posudzovania
vplyvov na životné prostredie významné)
Z hľadiska VPLYVOV NA KRAJINU
-
je výhodnejší rozvojový variant
- z rozvojových variantov sú:
- z hľadiska návrhov na ochranu územia pred prívalovými vodami a protipovodňové opatrenia
obidva varianty „A“ a „B“ rovnocenné
- z hľadiska návrhov na dobudovanie krajinnej zelene a likvidácie skládok
obidva varianty „A“ a „B“ rovnocenné
- z hľadiska návrhov na úpravu cesty I/18, resp. jej preložku mimo zastavané územie
je z rozvojových variantov je výhodnejší variant „A“
(ponechanie cesty I/18 v pôvodnej trase, bez zásahu do krajiny)
Z hľadiska VPLYVOV NA CHRÁNENÉ A KRAJINÁRSKY HODNOTNÉ ÚZEMIA
-
sú obidva variant y - nulový aj rozvojový rovnocenné
(v oboch rozvojových variantoch nie sú navrhované zámery na chránených a krajinársky
hodnotných územiach ani ich častiach )
Správa o hodnotení je rozpracovaná podľa požiadaviek Zadania, t.j. podľa všetkých bodov prílohy č. 5
zákona, primerane charakteru strategického dokumentu s osobitným prihliadnutím na špecifické požiadavky.
........................................................................................................................................................................................................43
ÚZEMNÝ PLÁN obce ŠVÁBOVCE – koncept riešenia
IX.
zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy
o hodnotení podieľali, ich podpis a (pečiatka)
Ing.arch. Mária Kollárová – architekt
X.
...................................................................................
zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii
u navrhovateľa, a ktoré boli podkladom na vypracovanie správy
o hodnotení
1.
2.
XI.
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
október 2014
Doplňujúce prieskumy a rozbory ÚPN-O švábovce – časť doprava, výpočet hluku
(autor Ing. Juraj Marton, september 2014)
Program odpadového hospodárstva obce Švábovce 20011-2015
Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou)
oprávneného zástupcu navrhovateľa
Ing. Ján Mlynár, starosta obce Švábovce
............................................................................
........................................................................................................................................................................................................44
Download

Správa o hodnotení