OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 243 597, DIČ: 2023658329
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, Vl. č.: 2154/B
Zriaďovateľ: SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A., Str. Nerva Trian Nr. 3, Sectorul 3, Bloc M 101 Bukurešť
registrovaná obchodným registrom vedeným Národným úradom pre obchodný register, Úradom pre obchodný register pri Okresnom súde v Bukurešti, číslo zápisu: J40/305/1991.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Všeobecné poistné podmienky
pre poistenie nehnuteľnosti a domácnosti - POKLAD
ČASŤ I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1.
Úvodné ustanovenia
Pre poistenie nehnuteľnosti a domácnosti - POKLAD (ďalej len
„poistenie nehnuteľnosti“), ktoré dojednáva OBCHODNÁ
POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka
poisťovne z iného členského štátu, Plynárenská 1, 821 09
Bratislava, IČO: 47 243 597 (ďalej len „poisťovateľ“), platia
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len „OZ“), tieto všeobecné poistné
podmienky (ďalej len „VPP DD“) a ustanovenia poistnej zmluvy.
Článok 2.
Vymedzenie pojmov
Asistenčnými službami sa rozumejú služby, ktoré poskytuje
poisťovateľ podľa platného rozsahu asistenčných služieb
odovzdaného poistníkovi.
Bezpečnostná fólia: fólia skladajúca sa z niekoľkých vrstiev
nosného materiálu, spojených vrstvami špeciálneho lepidla
nalepená na okne (sklenenom otvore), ktorá zabezpečuje
zvýšenie odolnosti skla proti prerazeniu.
Bezpečnostná zámka (bezpečnostný uzamykací systém): skladá
sa zo zadlabávacej zámky s cylindrickou vložkou a kovania,
ktorým je ovládaný hlavný závorový mechanizmus. Cylindrická
vložka musí byť chránená proti vylomeniu, odvŕtaniu a
vyhmatnutiu kolíkov planžetou.
Bezpečnostná visiaca zámka: zámka, ktorej uzamykací
mechanizmus je vytvorený mechanickými, magnetickými a inými
prvkami. Zámka musí spĺňať podmienky odolnosti proti
mechanickému narušeniu spoja, určené ustanoveniami
príslušnej normy.
Bezpečnostné dvere: dvere, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej
normy bezpečnostnej triedy. Tieto dvere sú vybavené
bezpečnostným uzamykacím systémom. Majú zodpovedajúcu
pevnosť, napr. zosilnenie výstuhou dverového krídla (krídel)
plechom alebo mrežou, zosilnenými závesmi so zábranami proti
vysadeniu a vyrazeniu, prípadne sú vybavené bezpečnostným
viacbodovým rozvorovým zámkom. V zmysle STN P ENV 1627 sa
rozdeľujú podľa odolnosti do 6 tried, pričom trieda odolnosti
predstavuje čas potrebný na prekonanie týchto dverí.
Bezpečnostné sklo: výrobok na báze skla a/alebo plastov s
jednovrstvovou alebo viacvrstvovou štruktúrou, ktorý má na
celej ploche jednotný priečny prierez bezpečnostnej
vrstvy/vrstiev.
Bežné plné dvere: dvere z drevotriesky, plastu alebo z iného
materiálu, ktoré nemajú otvor.
Blízka osoba: príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel/ka,
rodičia manžela alebo manželky; za blízku osobu sa považuje aj
druh/družka, za predpokladu, že preukázateľne žije s poisteným
v spoločnej domácnosti.
VPP DD 2014-2
Byt: obytná miestnosť (alebo súbor obytných miestností)
s príslušenstvom v bytovom dome alebo v rodinnom dome,
vrátane balkónov, lodžií alebo terás a podielu na spoločných
priestoroch bytového domu ktorá je usporiadaná do funkčného
celku s vlastným uzavretím, určená predovšetkým na bývanie, v
ktorej je viac ako ½ podlahovej plochy všetkých miestností
určená k bývaniu.
Bytový dom: je obytná nehnuteľnosť so štyrmi a viac bytmi
prístupnými zo spoločného komunikačného priestoru so
spoločným hlavným vchodom z verejnej komunikácie.
Celoplošná závora: prídavný uzamykací prvok, ktorý
zabezpečuje zvýšenie odolnosti dverného krídla a závorovanie
minimálne do dvoch strán (na strane zámky a na strane
závesov). Závora musí mať cylindrickú vložku chránenú proti
vylomeniu, odvŕtaniu a vyhmatnutiu kolíkov planžetou.
Cennosti:
a) peniaze v hotovosti,
b) ceniny (platné kolky, známky, žreby, stravné lístky a pod.),
c) cenné papiere (akcie, obligácie, vkladové listy, vkladné knižky
a pod.),
d) zbierky známok, zbierky mincí, zbierky medailí a pod.,
e) šperky, drahé kamene, perly, všetky predmety zo zlata,
striebra alebo platiny, ktoré nespĺňajú definíciu pojmu
umelecké diela a starožitnosti,
f) veci osobnej potreby zo zlata alebo iných drahých alebo
ušľachtilých kovov (prstene, retiazky, hodinky, spony a pod.).
Cudzia osoba: osoba iná ako poistený, poistník, ich zástupca
alebo splnomocnenec alebo osoba konajúca na ich podnet.
Cudzia vec: hnuteľná, alebo nehnuteľná vec, ku ktorej má
vlastnícke právo osoba iná ako poistený.
Cylindrická vložka: mechanizmus, ktorý je obvykle oddelený od
príslušnej zámky a je ovládaný kľúčom.
Členovia domácnosti: fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a
spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.
Dátum splatnosti poistného: prvý deň príslušného poistného
obdobia.
Dokončená nehnuteľnosť alebo dokončená vedľajšia stavba:
nehnuteľnosti alebo vedľajšia stavba užívaná na základe
kolaudačného rozhodnutia, resp. súhlasu stavebného úradu.
Domácnosť: súbor hnuteľného majetku, ktorý slúži k
uspokojovaniu potrieb členov domácnosti. Hnuteľný majetok
musí byť vo vlastníctve členov domácnosti alebo ho členovia
domácnosti používajú na základe písomnej zmluvy v občianskom
živote.
Elektromotory v domácich spotrebičoch (skrat): motory v
elektrospotrebičoch bez obmedzenia príkonu. Za poistnú
udalosť sa považuje skrat elektromotora v domácich
spotrebičoch, ktoré nemajú viac ako 10 rokov (vek sa počíta od
dátumu uvedeného v záručnom liste).
Elektronické a optické zariadenia:
1/23
www.astrapoistovna.sk
a) elektronické: televízor, videorekordér, videoprehrávač,
magnetofón, rádio, diktafón, notebook alebo počítač a jeho
príslušenstvo a periférne zariadenia, CD prehrávač, DVD
prehrávač, telefón, mobilný telefón, fax, faxmodem,
tlačiareň, odkazovač, všetky prístroje a prístrojové
kombinácie určené na záznam a prenos alebo reprodukciu
zvuku, obrazu alebo dát, kalkulačka a pod.,
b) optické: fotoaparát, videokamera, filmovacia alebo
premietacia technika, ďalekohľad, mikroskop a pod.
Elektrická zabezpečovacia signalizácia (ďalej len „ESZ“): sa
rozumie systém elektrickej zabezpečovacej signalizácie na
signalizáciu poplachu pri neoprávnenom vniknutí osôb do
objektu. Jednotlivé funkčné súčasti zariadenia musia byť
schválené na základe príslušných testov (skúšok) vykonaných
akreditovaným skúšobným laboratóriom. Servis a revízie musia
byť vykonávané v súlade s príslušnými STN a právnymi
predpismi, ktoré s citovanou STN súvisia. Funkčná EZS potom
ďalej musí spĺňať nasledujúce podmienky:
a) poplachový signál EZS spúšťa sirénu vybavenú blikačom
(majákom) inštalovanú na vonkajšom obvode strážneho
objektu (priestoru), prípadne si signál EZS napojený na pult
centrálnej ochrany polície alebo civilnej bezpečnostnej
služby, a to s garantovanou dojazdovou dobou max. 15 min.;
b) rozmiestnenie senzorov a ich kombinácia musí zabezpečovať
spoľahlivú registráciu páchateľa, a to bez ohľadu na spôsob,
akým tento vnikne do zabezpečeného objektu (priestoru),
alebo tento inak naruší,
c) ak dôjde k vniknutiu do zabezpečeného objektu (priestoru)
alebo k pokusu o deaktiváciu EZS, musí preukázateľne dôjsť
k poplachu.
EZS môže mať tieto podoby:
a) EZS s optickou alebo zvukovou výstrahou s vývodom signálu
(blikajúce svetlo alebo siréna) do vonkajšieho priestoru),
b) EZS-ATV: EZS s vývodom signálu na telefónne číslo,
c) EZS-PCO: EZS s vývodom signálu na pult centralizovanej
ochrany polície alebo bezpečnostnej služby.
Hnuteľná vec: každá vec s výnimkou pozemkov a stavieb
spojených so zemou pevným základom.
Chata: nehnuteľnosť určená na rekreačné účely umiestnená v
krajine (v chatovej osade alebo v rekreačnej zóne mesta) alebo v
záhradkárskej osade.
Iná hodnota: hodnota dohodnutá medzi poisťovateľom
a poistníkom.
Iné vozidlá: malé motocykle, trojkolky, štvorkolky, snežné
skútre, vodné skútre, vozíky pre telesne postihnuté osoby,
motorové ručné vozíky a malotraktory (bez evidenčného čísla)
nepodliehajúce evidencii vozidiel.
Ionizujúce žiarenie alebo kontaminácia rádioaktivitou: je
žiarenie alebo kontaminácia z akéhokoľvek jadrového paliva
alebo akéhokoľvek jadrového odpadu vzniknutého spaľovaním
jadrového paliva, rádioaktívnymi, toxickými, explozívnymi alebo
inými nebezpečnými vlastnosťami akéhokoľvek jadrového
zariadenia alebo akejkoľvek jeho jadrovej súčasti.
Kovová mreža: mreža z oceľových prvkov z plného materiálu s
veľkosťou oka max. 400 cm2 a minimálnym prierezom prvku 100
mm2 (priemerom 10 mm) pevne ukotvená v obvodovej stene
(ak chráni presklený otvor dverí, v masíve dverí) minimálne v
štyroch bodoch, z vonkajšej strany nedemontovateľná.
Jednotlivé
prvky
musia
byť
vzájomne
prepojené
nerozoberateľným spôsobom.
VPP DD 2014-2
Kovová uzamykateľná roleta: roleta z oceľových alebo
hliníkových profilov galvanicky pozinkovaných, uzamknutá
centrálne alebo bočnou bezpečnostnou zámkou.
Limit plnenia: maximálna výška poistného plnenia (percentuálne
limity sú limity z výšky poistnej sumy).
Náhodná udalosť: udalosť, o ktorej sa odôvodnene
predpokladá, že môže v čase trvania poistenia nastať, avšak
v čase uzavretia poistenia sa nevie, kedy nastane, alebo či vôbec
nastane.
Napočítaná poistná suma: súčet poistných súm jednotlivých
položiek poistených vecí ku dňu výpočtu v prípade poistenia
súboru vecí alebo výberu vecí.
Nariadenie zabezpečovacích prác: nariadenie stavebného úradu
vykonať neodkladné zabezpečovacie práce na náklad vlastníka,
ak nehnuteľnosť, vedľajšia stavba po poistnej udalosti svojím
stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, a ak nie je
nevyhnutné odstrániť nehnuteľnosť alebo vedľajšiu stavbu
ihneď.
Nebytový priestor: miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú
stavebným úradom určené na iné účely ako bývanie. Nebytovým
priestorom nie je príslušenstvo bytu (pivnica) ani spoločné časti
bytového domu (napr. chodby, podkrovia, povaly a pod.) a
spoločné zariadenia bytového domu (napr. kočikáreň, sušiareň,
kotolňa a pod.). Spoločné časti bytového domu alebo spoločné
zariadenia bytového domu môžu byť prerobené na nebytové
priestory len s povolením stavebného úradu.
Nehnuteľnosť (budova): nehnuteľnosti a iné stavby spojené so
zemským povrchom pevným základom. Rozumie sa ňou rodinný
dom, byt v bytovom dome, byt v rodinnom dome, chata, bytový
dom, nebytový priestor v bytovom dome alebo nebytový
priestor v rodinnom dome s viac ako jedným bytom, vrátane
všetkých stavebných súčastí, technického, energetického
a technologického vybavenia. Nehnuteľnosť môže byť
dokončená (s platným kolaudačným rozhodnutím) alebo
rozostavaná.
Neoprávnené užívanie cudzej veci: zmocnenie sa veci
s úmyslom prechodne ju užívať proti vôli jej vlastníka.
Obstaranie:
a) v prípade rodinného domu, chaty alebo vedľajšej stavby
znovuvybudovanie, t. j. postavenie rodinného domu, chaty
alebo vedľajšej stavby rovnakých parametrov a kvality, akú
mal zničený rodinný dom, chata alebo vedľajšia stavba
bezprostredne pred poistnou udalosťou, vrátane nákladov na
projektovú, inžiniersku činnosť a ostatných súvisiacich
poplatkov,
b) v prípade bytu, bytu v rodinnom dome, nebytového
priestoru, stavebnej súčasti alebo veci, ktorá je predmetom
poistenia:
ab) kúpa bytu alebo nebytového priestoru, ak sa zničený
bytový dom, v ktorom bol byt alebo nebytový priestor,
znovu nevybuduje alebo rodinný dom s viac ako jedným
bytom, v ktorom bol byt alebo nebytový priestor, znovu
nevybuduje,
bb) kúpa stavebnej súčasti alebo hnuteľnej veci, rovnakých
parametrov a kvality aké mali byt, nebytový priestor,
stavebná súčasť alebo hnuteľná vec bezprostredne pred
poistnou udalosťou.
Opotrebovanie, opotrebenie: prirodzený úbytok hodnoty veci
spôsobený jej používaním.
Oprávnená osoba: osoba poverená poisteným alebo poistníkom
na konanie v jej mene.
2/23
www.astrapoistovna.sk
Ostatné veci: hnuteľné veci, okrem cenností, umeleckých diel a
starožitností, elektronických a optických prístrojov, iných
vozidiel a vecí slúžiacich na zárobkovú činnosť.
Pevným spojením so zemou sa rozumie:
a) spojenie pevným základom alebo,
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný
základ v zemi alebo o inú stavbu alebo,
c) lanami s kotvou v zemi alebo na inej vedľajšej stavbe alebo,
d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia
územia alebo,
e) umiestnenie pod zemou.
Podvod: obohatenie seba alebo niekoho iného na škodu
cudzieho majetku tým, že páchateľ uvedie niekoho do omylu
alebo niekoho omyl využije.
Poistenie: právny vzťah, ktorým sa poisťovateľ zaväzuje
poskytnúť poistenému alebo poškodenému poistné plnenie za
poistnú udalosť a ktorým sa druhá strana zaväzuje platiť poistné.
Poistený: je vlastníkom poistenej nehnuteľnosti alebo
hnuteľných vecí, je ten, na ktorého majetok, zdravie, alebo na
ktorého zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje, ak nie je
uvedené inak.
Poistná doba: čas, na ktorý sa uzatvára poistná zmluva. Je
ohraničená dátumom vzniku poistenia a dátumom jeho zániku.
Poistná hodnota: cena veci, nehnuteľnosti alebo vedľajšej
stavby potrebná na obstaranie novej veci za cenu, za ktorú je
možné v danom čase a mieste obstarať vec rovnakú alebo
porovnateľných parametrov.
V poistení nehnuteľnosti a vedľajšej stavby ide o východiskovú
hodnotu bez ceny pozemku.
Poistná zmluva: písomný dvojstranný právny úkon, na základe
ktorého vzniká poistenie fyzických a právnických osôb.
Poistné obdobie: je časové obdobie, za ktoré sa platí poistné.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistným
obdobím je technický rok, ktorým sa rozumie časový interval 365
po sebe nasledujúcich dní (v priestupnom roku 366 dní) a začína
plynúť v deň začiatku poistenia.
Poistník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s
poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.
Poistný rok: obdobie, ktoré začína plynúť dňom uvedeným
v zmluve ako začiatok poistenia a končí uplynutím
tristošesťdesiateho piateho dňa odo dňa začiatku poistenia.
V prípade prestupného roka končí poistný rok tristošesťdesiatym
šiestym dňom odo dňa začiatku poistenia.
Poisťovateľ: právnická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať
poisťovaciu činnosť podľa platného zákona o poisťovníctve.
Poistná udalosť: náhodná škodová udalosť, s ktorou sa spája
povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie podľa týchto
VPP DD.
Poškodenie veci: zmena stavu veci, ktorú možno objektívne
odstrániť jej opravou alebo úpravou.
Poškodený: osoba (fyzická aj právnická), ktorá utrpela škodu
a uplatňuje nárok na jej náhradu voči poistenému. Táto osoba
nie je v žiadnom právnom vzťahu k poisťovateľovi a nemá voči
nemu právo na poistné plnenie, ak to osobitný predpis
neustanovuje inak.
Potrubie: privádzacie, odvádzacie alebo odpadové potrubie
vodovodného, vykurovacieho alebo solárneho zariadenia
nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby vo vlastníctve poisteného.
Primeraný náklad na opravu veci: cena opravy veci (alebo jej
časti), ktorá je v čase vzniku poistnej udalosti v mieste obvyklá
a nepresiahne časovú hodnotu veci, ak poisťovateľ neurčí inak.
VPP DD 2014-2
Prídavný zámok: bezpečnostný zámok (napr. FAB 1572, 1574) a
viacbodový zámok).
Prostriedky diaľkovej komunikácie: sú také prostriedky
(elektronická pošta, telefón, fax, adresný list), ktoré bez súčasnej
fyzickej prítomnosti poisťovateľa a poistníka/poisteného môžu
byť použité pri poskytovaní finančných služieb poisťovateľom.
Rekonštrukcia: proces, v rámci ktorého sa na nehnuteľnosti,
alebo vedľajšej stavbe vykonáva:
a) nadstavba (zvýšenie),
b) prístavba (pôdorysné rozšírenie a prevádzkové prepojenie),
c) stavebné úpravy (podstatná zmena vnútorného zariadenia
alebo vzhľadu, prestavba a vstavba) pri zachovaní
pôdorysného a výškového ohraničenia nehnuteľnosti
a vedľajšej stavby.
Ročný limit plnenia: horná hranica súčtu vyplatených poistných
plnení poisťovateľom uznaných poistných udalostí za poistný
rok.
Rodinný dom: je obytná budova určená predovšetkým na trvalé
rodinné bývanie, v ktorej je viac ako ½ podlahovej plochy
všetkých miestností určená k bývaniu a má najviac 3 samostatné
byty.
Rozostavaná stavba: je súhrn materiálov a prác v premenlivom
stupni dokončenosti jednotlivých konštrukčných prvkov,
vykonávaných na základe stavebného povolenia.
Splátkou poistného: je dohodnutá časť poistného za príslušnú
časť poistného obdobia.
Spoločné časti: časti bytového domu alebo rodinného domu s
viac ako 1 bytom nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť,
určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strecha,
chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné
terasy, podkrovie, povala, vodorovné nosné a izolačné
konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
Spoločné zariadenia: zariadenia tvoriace vybavenie bytového
domu alebo rodinného domu s viac ako 1 bytom, a to napríklad
výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia,
sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody,
komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické
telefónne a plynové prípojky, ktoré sú určené na spoločné
užívanie obyvateľov a prevádzku domu a slúžia výlučne tomuto
domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu.
Sprenevera: protiprávne prisvojenie si zvereného majetku
(obvykle peňazí).
Strata veci: stav, ak v súvislosti s poistnou udalosťou poistený
stratil, nezávisle od svojej vôle, možnosť s vecou disponovať.
Stratená vec: vec, ku ktorej poistený, v súvislosti so vznikom
poistnej udalosti stratil, nezávisle od svojej vôle možnosť
disponovať.
Súbor: všetky veci rovnakého alebo podobného charakteru
alebo určené k rovnakému účelu u jedného poisteného. Veci,
ktoré sa stali
súčasťou tohto súboru po uzavretí poistnej zmluvy, vstupujú do
poistenia.
Stavebné súčasti v poistenej nehnuteľnosti:
a) všetky súčasti technického vybavenia nehnuteľnosti alebo
vedľajšej stavby zamurované, resp. voľne vedené, ale pevne
zabudované v stenách, v strope, v podlahe alebo v zemi
(inštalácie a rozvody elektriny, plynu, vody, kúrenia,
kanalizácie, klimatizácie a pod., vrátane meračov spotreby),
krb, EZS, kamerový systém, protipožiarna signalizácia,
3/23
www.astrapoistovna.sk
mechanické zabezpečovacie zariadenia, do steny alebo
podlahy zabudovaný trezor a pod.,
b) všetky predmety pevne zabudované v nehnuteľnosti alebo
vedľajšej stavbe alebo s nehnuteľnosťou alebo vedľajšou
stavbou pevne spojené, tvoriace jej neoddeliteľnú súčasť
(izolácie, klampiarske a zámočnícke výrobky, dvere, okná
v obvodovom múre nehnuteľnosti/vedľajšej stavby, alebo
okno zasklenej lodžie, vrátane vonkajšej/vnútornej žalúzie
alebo rolety, sklenené výplne všetkých stavebných otvorov,
sklenená strecha, zasklená markíza, zasklenie zimnej záhrady,
zabudované sklenené steny (zo sklenených tehál a iného
skla), balkónové striešky, žalúziové steny, vonkajšie/vnútorné
okenné parapety, zábradlia, pevne zabudované rolety a
markízy, dlažby, obklady, podlahy, maľovky, tapety, nátery,
nástreky a pod.),
c) predmety a zariadenia určené na prevádzku nehnuteľnosti
alebo vedľajšej stavby pevne zabudované alebo k nej pevne
pripojené (výťahy, čerpadlá, okrem tepelného čerpadla,
ohrievače alebo zásobníky vody, kotly, vykurovacie telesá,
plynové sporáky, sanitárne zariadenia a zariaďovacie
predmety kúpeľní a WC, kuchynské drezy, výlevky,
vodovodné batérie a pod.),
d) vstavané skrine, kuchynská linka vrátane sklenených výplní,
zabudovaných svietidiel a zabudovaných elektrospotrebičov
výrobcom určených na zabudovanie,
e) ploty (obyčajné z drôteného pletiva alebo latkové) a
ohradové múry (nie oporné) do 100 m dĺžky v rozsahu
obvodu pozemku, na ktorom sa nachádza poistená
nehnuteľnosť.
Stavebné súčasti v poistenej domácnosti:
a) všetky predmety pevne zabudované v nehnuteľnosti,
balkónové striešky, žalúziové steny, vonkajšie/vnútorné
okenné parapety, zábradlia, dvere), priskrutkované alebo
iným spôsobom pevne pripevnené k nehnuteľnosti, napríklad
ohrievač vody, kotol, vykurovacie telesá - radiátory,
zariaďovacie predmety kúpeľní a WC, vodovodné batérie,
vstavané skrine, kuchynská linka, obklady stien a stropov,
lepené koberce a iné podlahové krytiny pevne spojené s
podlahou, plávajúce podlahy a pod., plynový sporák,
b) vnútorne maľovky, tapety, nátery alebo nástreky,
c) mechanické zabezpečovacie zariadenia (mreže, okenice a
pod.), do steny alebo podlahy zabudovaný trezor,
d) EZS na ochranu proti krádeži vlámaním, kamerový systém,
protipožiarna signalizácia a pod.
Stavebný materiál: materiál na výstavbu, opravu, údržbu alebo
rekonštrukciu nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby, napr. tehly,
tvárnice, vápno, cement, dlaždice, obklad, vaňa, umývadlo, kotol
a pod., t. j. všetky stavebné výrobky ešte nezabudované do
nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby.
Stavebné/záhradné mechanizmy: stroje a mechanizmy slúžiace
na opravu, úpravu, rekonštrukciu, výstavbu alebo prestavbu
nehnuteľnosti a tiež stroje a mechanizmy slúžiace na úpravu
alebo údržbu záhrady, nehnuteľnosti alebo domácnosti (napr.
kosačka, motorová píla, krovinorez, elektrické nožnice), ktoré sú
vo vlastníctve poisteného, alebo jeho rodinných príslušníkov,
alebo sú tieto stroje vo výlučnom užívaní poisteného alebo jeho
rodinných príslušníkov.
Škoda spôsobená úmyselne: škoda, ktorú škodca spôsobil s
priamym alebo nepriamym úmyslom. Priamym úmyslom sa
rozumie také konanie alebo opomenutie konania škodcu,
ktorým chcel spôsobiť škodu. Nepriamym úmyslom sa rozumie
VPP DD 2014-2
také konanie alebo opomenutie konania škodcu, kedy vedel, že
svojim konaním alebo opomenutím môže škodu spôsobiť a pre
prípad, že ju spôsobí bol s tým uzrozumený.
Škodová udalosť: udalosť oznámená poisteným a/alebo
poistníkom, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na
poistné plnenie, nie je však totožná s poistnou udalosťou.
Škody spôsobené jadrovou energiou: sú škody vzniknuté:
a) z ionizujúceho žiarenia alebo kontaminácie rádioaktivitou
z akéhokoľvek rádioaktívneho odpadu alebo zo spaľovania
jadrového paliva,
b) z rádioaktívnych, toxických alebo inak rizikových alebo
kontaminujúcich vlastností akéhokoľvek nukleárneho
zariadenia, reaktoru alebo nukleárnej montáže alebo
nukleárneho komponentu,
c) z pôsobenia akejkoľvek zbrane využívajúcej atómové alebo
nukleárne štiepenie alebo syntézu, alebo inú podobnú
reakciu, rádioaktívnej sily alebo materiálu.
Špeciálne sklá a presklenia: za špeciálne sklá a presklenia sa
považuje: sklo v nábytku a na obrazoch, sklo keramická varná
doska, klasické a benátske zrkadlo a pod. Za špeciálne sklo sa
nepovažujú ručné zrkadlá, optické sklá, umelecké presklenia,
sklenený riad, duté sklá (vázy, poháre a pod.) a osvetľovacie
telesá. Za poistnú udalosť vzniknutú na špeciálnych sklách
a preskleniach sa považujú škody vzniknuté rozbitím alebo
prasknutím skla.
Technická havária:
a) náhodná porucha technického zariadenia určeného na
prívod, akumuláciu alebo odvod energií a médií nutných na
zvyčajné užívanie miesta poistenia, pri ktorej hrozí škoda na
veci, zvýšenie rozsahu už vzniknutej škody na veci alebo
prerušenie dodávky energií v takom rozsahu, že bolo
znemožnené bežné užívanie miesta poistenia a ktorá
vyžaduje bezodkladnú opravu, ktorú nie je poistený schopný
vykonať vlastnými silami alebo iným obvyklým spôsobom,
b) rozbitie zasklenia okna, prípadne vonkajších vchodových
dverí do bytu alebo rodinného domu.
Technická hodnota (časová cena): východisková hodnota (nová
cena) znížená o výšku opotrebenia alebo iného znehodnotenia.
Terorizmus: použitie alebo hrozba použitia sily alebo násilia
akejkoľvek osoby alebo skupiny ľudí, a to samostatne, alebo
v niekoho
prospech
alebo
v spolupráci
s akoukoľvek
organizáciou
alebo
vládou
spáchané
z politického,
náboženského, ideologického alebo etnického dôvodu alebo
účelu, spôsobujúce ujmu na ľudskom zdraví, hmotnom alebo
nehmotnom majetku, alebo infraštruktúre vrátane úmyslu
ovplyvňovať akúkoľvek vládu, zastrašovať obyvateľstvo alebo
jeho časť.
Trezor: špeciálne upravená schránka na cennosti; za trezor
bezpečnostnej triedy I alebo II (stupňa odolnosti I alebo II podľa
STN 96 7704) sa považuje viacstenová oceľová schránka
(skriňový trezor) s hmotnosťou min. 200 kg alebo viacstenová
oceľová schránka osadená do steny alebo do podlahy minimálne
s jednou trezorovou zámkou.
Trvalo obývaná domácnosť: rozumie sa obývaná prevažnú časť
roka (viac ako 183 dní) a neponechané neobývané počas roka
viac ako 60 po sebe nasledujúcich dní.
Ukončenie činnosti poisteného:
a) výmaz z obchodného registra u právnických osôb, ktoré sa
zapisujú do obchodného registra,
b) výmaz z obchodného registra u podnikateľov- fyzických osôb,
ktoré sú zapísané v obchodnom registri,
4/23
www.astrapoistovna.sk
c) zrušenie právnickej osoby zriaďovateľom, alebo výmazom
z príslušného registra u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú
do obchodného registra,
d) zánik oprávnenia k podnikateľskej činnosti u podnikateľovfyzických osôb, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri.
Umelecké diela :
a) umelecké predmety (obrazy, koláže, kresby, grafiky, plastiky
a pod.),
b) starožitnosti - veci ku dňu uzavretia poistnej zmluvy staršie
ako 100 rokov, ktoré majú umeleckú alebo historickú
hodnotu, viažu sa k určitému obdobiu, výtvarnému
štýlu/slohu a pod., vrátane starožitných predmetov zo zlata,
striebra, platiny, drahých kameňov alebo perál.
Ušlý zisk: to, čo poškodený mohol získať, keby nevznikla škoda.
Je to ujma vyjadriteľná v peniazoch spočívajúca v tom, že
poškodený nemohol v dôsledku škodovej udalosti dosiahnuť
rozmnoženie majetkových hodnôt, ktoré by sa dalo očakávať pri
pravidelnom chode vecí (teda pokiaľ by ku škode vôbec
nedošlo).
Užívanie veci: právny stav, keď má poistený hnuteľnú lebo
nehnuteľnú vec vo svojej moci v súlade s právnymi predpismi
a využíva jej úžitkové vlastnosti.
Veci: hnuteľný, nehnuteľný majetok alebo ďalšie predmety
uvedené v poistnej zmluve.
Veci slúžiace na zárobkovú činnosť: veci, ktoré poistený používa
ako:
a) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
b) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského
oprávnenia podľa osobitných predpisov,
c) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je
zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Vedľajšia stavba:
a) hospodárska budova (kôlňa, stodola, chliev, dielňa, letná
kuchyňa, stavba na chov drobného zvieratstva a pod.),
záhradný prístrešok, altánok, prístrešok na nádoby na
odpadky a pod., sauna, studňa, žumpa, septik, tenisový kurt,
okrem trávnatého tenisového kurtu a pod., zásobník plynu,
vrátane všetkých stavebných súčastí, technického,
energetického a technologického vybavenia vedľajšej stavby
a vonkajších prípojok,
b) oplotenie, oplotenie postavené na opornom múre, vrátane
hornej časti oporného múru do 80 cm pod oplotením,
elektrická brána, vybetónované parkovacie plochy, chodníky,
zámkové dlažby, a pod. pevne spojené so zemou, ktoré sú
výsledkom stavebnej činnosti, vonkajšie osvetlenie
zabudované v chodníkoch,
c) garáž samostatne stojaca, stojaca vedľa nehnuteľnosti, s
ktorou je spojená minimálne jednou spoločnou stenou a nie
je nad ňou obytné podlažie, alebo nemá spoločné súvislé
zastrešenie s budovou, v radovej zástavbe, v pôdoryse
rodinného domu, v pôdoryse vedľajšej stavby, v pôdoryse
bytového domu (súčasť rodinného domu alebo bytového
domu), garážové miesto/státie, garážový box, ak je zároveň
taký objekt pevne spojený so zemou, alebo jeho osadenie
vyžaduje úpravu podkladu,
d) bazény úplne alebo čiastočne zapustené do terénu (napr.
murované, betónové, montované, keramické, carbonové,
laminátové, polypropylénové, bazény z ťažkých fólií (musia
byť súčasne betónované a/alebo murované), akrylátové,
kompozitné, skimmerové, bazény s prepadovým žľabom.
Poistením je kryté aj bazénové príslušenstvo (napr. filtrácia,
VPP DD 2014-2
skimmer, trysky, dnová výpusť, rozvody vody, svetlá, rebríky,
schodištia, solárne sprchy, vodné vysávače, navíjacie
zariadenia, zimné plachty, bazénový teplomer, plaváky pre
bazénovú chémiu, stenové trysky na masáž, chŕliče vody,
vodné clony, výkonné trysky na dne bazéna, kĺzačky, skákacie
dosky, bazénové krajovky), vrátane bazénového prestrešenia
(koľajového aj bezkoľajového). Poistením nie sú kryté
bazény, ktoré výrobcovia neodporúčajú zapúšťať do terénu.
Vnútorné nepokoje: násilné nepokoje, vzbury, územne
izolované ojedinelé akty násilia (hrozba použitia, alebo použitie
násilia) alebo iné akty podobnej povahy motivované politicky,
sociálne, ideologicky, nábožensky a pod.
Vodovodné zariadenie: vodovodné prívodné zariadenie a
odvádzacie potrubie a zariadenia k nim potrebné, telesá, kotle a
zariadenia ústredných etážových, diaľkových a solárnych
systémov, nádrže s vodou s obsahom min. 50 l.
Východisková hodnota (nová cena): suma potrebná na
znovuzriadenie alebo obstaranie nehnuteľnosti, vedľajšej stavby
alebo veci rovnakého druhu, rozmerov, množstva a kvality, v
danom mieste obvyklá v deň poistnej udalosti.
Vykurovací systém: rozvody a kotly ústredného alebo etážového
kúrenia, vykurovacie telesá (radiátory), armatúry, zariadenia
solárneho systému pevne pripojené na potrubie ústredného,
etážového, diaľkového kúrenia alebo solárneho systému.
Výročný deň: deň, ktorý sa číslom dňa v mesiaci a názvom
mesiaca zhoduje s dňom začiatku poistenia. Ak takýto deň
v príslušnom mesiaci nie je, výročným dňom je posledný deň
príslušného mesiaca.
Výstavba: proces, v rámci ktorého sa nehnuteľnosť alebo
vedľajšia stavba zhotovuje.
Zablokovanie dverí: situácia, kedy sú uzatvorené hlavné
vchodové dvere do miesta poistenia a poistený nie je schopný
vlastnými prostriedkami a obvyklým spôsobom dvere otvoriť.
Zariadenie staveniska: vedľajšie stavby a zariadenia, ktoré počas
uskutočňovania výstavby, rekonštrukcie alebo udržiavacích prác
dočasne slúžia prevádzkovým účelom, výrobným účelom,
skladovacím účelom a sociálnym účelom.
Záhradné vybavenie: záhradný nábytok, hojdacia posteľ,
hojdačka, detské preliezky, detský záhradný domček, slnečník,
gril.
Zatajenie veci: prisvojenie si poistenej veci, ktorá sa dostala do
moci páchateľa alebo inej osoby nálezom, omylom alebo inak,
bez súhlasu oprávnenej osoby.
Zničenie veci: zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné
odstrániť opravou, a preto vec už nie je možné ďalej používať na
pôvodný účel.
Znovuzriadenie: opravenie poškodenej nehnuteľnosti alebo
vedľajšej stavby alebo veci, resp. ich uvedenie do stavu, v akom
boli pred poistnou udalosťou.
Zvyšky: časti veci, ktoré boli postihnuté poistnou udalosťou a
boli nahradené vecami novými, za ktoré poisťovateľ poskytol
poistné plnenie, pričom sa od poistného plnenia odpočítali
použiteľné zvyšky (s prihliadnutím na možnosť ich ďalšieho
poistenia).
Článok 3.
Definícia poistných rizík
Aerodynamický tresk: nárazová vlna, ktorá vznikne pri prelete
nadzvukového lietadla, ktoré prekročilo rýchlosť zvuku.
Atmosférické zrážky: poistenie sa vzťahuje na vniknutie
atmosférických zrážok cez strechu, obvodové steny, dvere, okná
5/23
www.astrapoistovna.sk
alebo iné stavebné súčasti bez vplyvu iného rizika uvedeného v
tomto článku. Právo na plnenie z rizika atmosférické zrážky
vznikne poistenému v prípade, že zrážky prekročia:
a) intenzitu zrážok definovanú ako lejak nad 4 mm vodného
stĺpca za minútu, alebo
b) úhrn zrážok nad 40 mm vodného stĺpca za 24 hodín.
Potvrdenie o prekročení vydá príslušné pracovisko SHMÚ. K
vzniknutiu škodovej udalosti musí dôjsť do 72 hodín od živelnej
udalosti.
Za poistnú udalosť sa nepovažuje škoda, ku ktorej došlo
vniknutím atmosférických zrážok do miesta poistenia cez
otvorené okno, otvory v streche spôsobené obnovami,
rekonštrukciami alebo inými prácami. Toto poistenie sa
nevzťahuje na škody:
a) spôsobené na vonkajšej omietke a náter nehnuteľností,
b) spôsobené hubami, plesňami alebo podobnými organizmami
a akýmikoľvek vedľajšími produktmi alebo zamorením z nich
vzniknutých (napr. mykotoxíny, spóry).
Dym: náhly únik dymu z vykurovacích, varných, sušiarenských,
spaľovacích alebo iných zariadení nachádzajúcich sa v mieste
poistenia.
Krádež: prisvojenie si poistenej veci páchateľom.
a) Krádež vlámaním: vniknutie páchateľa do miesta poistenia
tak, že ho otvoril:
aa) nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,
ab) iným preukázateľne násilným spôsobom,
ac) kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa
zmocnil krádežou alebo lúpežou v mieste poistenia
alebo mimo miesta poistenia.
Vniknutie páchateľa do trezora, ktorého obsah je poistený tak,
že ho otvoril:
ad) nástrojom alebo spôsobom, ktorý nie je určený na jeho
riadne otvorenie,
ae) kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa
zmocnil krádežou alebo lúpežou v mieste poistenia
alebo mimo miesta poistenia.
b) Krádež prekonaním prekážky:
ba) preukázateľné prekonanie prekážky alebo opatrenia
chrániaceho poistenú vec pred krádežou,
bb) ukrytie sa páchateľa v mieste poistenia a zanechanie
stôp dokazujúcich jeho nepovolenú prítomnosť v mieste
poistenia.
Krupobitie: jav, pri ktorom v atmosfére vytvorené kúsky ľadu
dopadajú na poistenú vec. Toto poistenie sa vzťahuje na prípad
poškodenia alebo zničenia poistených vecí spôsobené priamym
pôsobením krupobitia, ktoré spôsobí, že sa poistená vec zlomí,
rozpadne, praskne alebo zmení svoj pôvodný pevný tvar.
Poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú vniknutím
atmosférických zrážok alebo nečistôt do nehnuteľnosti alebo
vedľajšej stavby, ak k nemu neprišlo vplyvom poškodenia
stavebných súčastí následkom krupobitia.
Lavína: rýchly zosuv más snehu alebo ľadu po svahu do údolia.
Lom skla: náhle a nepredvídané poškodenie alebo zničenie skla
akýmkoľvek spôsobom, ktoré obmedzuje alebo vylučuje jeho
funkčnosť. Poisťovateľ uhradí náklady spojené s náhradou
sklenej tabule rovnakej kvality a rozmerov, ako je sklená tabuľa
poisteného skla, poškodená poistnou udalosťou, náklady
spojené s montážou nosnej konštrukcie zasklenia, ako aj náklady
spojené s výmenou bezpečnostnej fólie prilepenej na sklo a
poškodenej rozbitím skla, maximálne do výšky hodnoty náhrady
poškodeného zasklenia. Poistenie skiel sa vzťahuje na pevne
VPP DD 2014-2
osadené sklá (okná v obvodovom múre nehnuteľnosti/vedľajšej
stavby alebo okno zasklenej lodžie, sklenené výplne všetkých
stavebných otvorov, sklenená strecha, zasklená markíza,
zasklenie zimnej záhrady, zabudované sklenené steny (zo
sklenených tehál a iného skla)), nachádzajúce sa v poistenej
nehnuteľnosti/domácnosti. Poistením nie sú kryté škody
vzniknuté na skle inak než rozbitím napr. poškriabaním, odbitím
úlomkov, odretím. Poistenie sa nevzťahuje na skleníky,
fóliovníky, výklady a výkladové skrine, zrkadlá, sklá
rozostavaných stavieb, prestavbe alebo rekonštrukcii, firemné
tabule. Pokiaľ nie je uzatvorené doplnkové poistenie pre
„Špeciálne sklá a presklenia”, poistenie sa tiež nevzťahuje na
všetky druhy špeciálneho skla. Poisťovateľ neuhradí náklady
spojené s opravou nutnou z dôvodu opotrebenia alebo
deformácie nosnej konštrukcie sklenej tabule.
Lúpež:
a) lúpežou v mieste poistenia sa rozumie zmocnenie sa
poistenej veci páchateľom:
ab) použitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia
proti poistenému alebo proti osobe nachádzajúcej sa v
mieste poistenia so súhlasom poisteného,
ab) využitím zníženého odporu poisteného v dôsledku jeho
fyzického oslabenia po nehode (nie v príčinnej súvislosti s
vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím liekov)
alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť
zodpovedný,
b) lúpežou mimo miesta poistenia sa rozumie zmocnenie sa
poistenej veci páchateľom použitím násilia alebo hrozby
bezprostredného násilia proti poistenému mimo miesta
poistenia na území Slovenskej republiky.
Náhrobok, pomník: za poistnú udalosť sa považuje poškodenie
náhrobku, pomníku vo vlastníctve poisteného, ktoré bolo
spôsobené rizikami podľa dojednaného balíku krytia. Podmienky
vzniku práva na plnenie v prípade vandalizmu, či krádeže je
hlásenie poistnej udalosti polícii.
Náklady na liečenie a pohreb domácich zvierat: poisťovateľ
uhradí poistenému náklady potvrdené účtovnými dokladmi,
vynaložené na lekársky odôvodnený zákrok, liečenie mačky a
psa, ďalej pohrebné a kremačné náklady v prípade uhynutia
takéhoto zvieraťa, ak tieto služby vykonala firma, ktorá má
úradné povolenie na výkon pohrebu a/alebo kremácie drobných
zvierat. Poisťovateľ uhradí tieto náklady len v súvislosti s úrazom
zvierat, ktorých potvrdeným majiteľom je poistený. Úrazom je
nepredvídaná udalosť, ktorá zapríčiní zranenie, chorobu
poisteného psa/mačky. Za úraz sa považuje aj otrava a zhltnutie
rôznych predmetov cudzích telies. Poisťovateľ neuhradí náklady
spojené s úrazom:
a) pre viac ako 2 domáce zvieratá,
b) ak je zviera zranené v čase úrazu mladšie ako 6 mesiacov,
c) ak poistený pes alebo mačka nemá v čase úrazu platný
očkovací preukaz vystavený veterinárom a pes nemá čip.
Náraz vozidla: poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia alebo
zničenia poistených vecí spôsobené nárazom motorového
vozidla, jeho súčiastky, alebo nákladu. Za škodu spôsobenú
nárazom vozidla sa považuje poškodenie alebo zničenie
poistenej nehnuteľnosti vrátane v nej umiestneného majetku a
oplotenia prislúchajúceho k poistenej nehnuteľnosti priamym
nárazom motorového vozidla, jeho súčiastky, alebo nákladu
alebo vymrštením predmetu, ktoré bolo zapríčinené nárazom
uvedených vozidiel. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody na
samotných motorových vozidlách, súčiastkach a ich nákladoch.
6/23
www.astrapoistovna.sk
Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej
veci nárazom vozidla, ktoré je vo vlastníctve poisteného alebo
ho poistený používa.
Nepriamy úder blesku: škody, ktoré boli spôsobené nepriamym
pôsobením elektromagnetickej energie následkom nadmerného
zvýšenia intenzity prúdu a preskokov z prepätia pri úderoch
blesku, prípadne priamymi vplyvmi atmosférickej elektriny ako
indukcia a influencia.
Pád lietadla: náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho častí
alebo jeho nákladu.
Pád stromov, stožiarov a iných predmetov: taký pohyb
stromov, stožiarov a iných predmetov, ktorý má znaky voľného
pádu. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie
poistenej veci pádom predmetov, ktoré poistený vlastní alebo
užíva.
Povodeň: zaplavenie miesta poistenia vodou, ktorá sa
prirodzeným spôsobom vyliala z brehov povrchového vodstva
alebo tieto brehy pretrhla. Pri ohradzovanom vodnom toku sa za
breh vodného toku považuje teleso hrádze. Za povodeň sa
nepovažuje také zaplavenie územia, ktoré bolo spôsobené
regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov. Ďalej sa
poistenie nevzťahuje na škodu spôsobenú povodňou, ktorá
nedosiahla aspoň 10 ročný prietok vody.
Požiar: oheň v podobe plameňa, ktorý sa nežiaduco a
nekontrolovateľne rozšíril mimo určeného ohniska alebo takéto
ohnisko opustil.
Poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú:
a) skratom, ak sa plameň, ktorý vznikol skratom, ďalej
nerozšíril,
b) tlením,
c) vystavením veci úžitkovému ohňu alebo teplu.
Predĺžená záruka elektrospotrebičov: náklady na opravu
poruchy alebo cena (ak sa spotrebič nedá opraviť alebo je úplne
zničený) elektronických domácich spotrebičov a predmetov
spotrebnej elektroniky v rovnakej alebo porovnateľnej kvalite
(ďalej len „domáci spotrebič“), a to až do výšky limitu plnenia
v zmysle ČASTI III. čl. 2, bod 4. Zákonom stanovená záruka 2 roky
sa predlžuje o 2 roky. Predĺžená záruka sa výlučne vzťahuje na
uvedené domáce spotrebiče: chladnička, mraznička, elektrický
sporák, práčka, sušička, umývačka riadu, elektrická rúra, mixér
(kuchynský robot), vysávač, žehlička, žehlička na vlasy,
mikrovlnná rúra, sušič vlasov, televízor, DVD systémy, set top
boxy, satelitný prijímač vrátane satelitnej antény, audio systémy,
blue ray systémy, digitálne fotoaparáty a digitálne kamery,
projektor. Podmienky, za ktorých poisťovateľ poskytne
predĺženú záruku sú:
a) domáci spotrebič musí byť súčasťou vybavenia poistenej
domácnosti,
b) záručný servis výrobcu alebo predajcu sa na daný spotrebič
alebo poruchu už nevzťahuje,
c) spotrebič bol zakúpený ako nový na území Slovenskej
republiky.
Poisťovateľ overí nárok poisteného a poskytne poistenému
ďalšie odporúčania v súvislosti s opravou. Poistený do 30
(tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa nahlásenia škodovej
udalosti odovzdá domáci spotrebič do servisného zariadenia.
Poisťovateľ si vyhradzuje právo určiť servisné zariadenie na
vykonanie opravy domáceho spotrebiča. Pokiaľ tak neurobí,
poistený je oprávnený odovzdať domáci spotrebič na opravu do
servisného zariadenia podľa vlastného uváženia. Poistený po
VPP DD 2014-2
vykonaní opravy predloží poisťovateľovi nasledujúce
dokumenty:
a) originál faktúry za opravu vydanú servisným zariadením,
b) doklad o tom, že záručný servis sa na danú poruchu
domáceho spotrebiča už nevzťahuje,
c) kópiu záručného listu alebo kópiu faktúry na nákup
domáceho spotrebiča alebo kópiu iného dokladu, na ktorom
je uvedený deň kúpy,
d) označenie a adresu predajcu.
Poisťovateľ nesposkytne plnenie v týchto prípadoch:
v prípade poruchy spôsobenej požiarom, bleskom, výbuchom
a/alebo povodňou; lúpežou, krádežou alebo pokusom o lúpež
alebo krádež; v prípade, že porucha bola spôsobená úmyselne, v
dôsledku vedomej nedbanlivosti alebo neplnením alebo
opomenutím pokynov výrobcu alebo predajcu; v prípadoch
poškodenia povrchu alebo vzhľadu domáceho spotrebiča, ktoré
nemajú vplyv na funkčnosť; v prípade, že domáci spotrebič nie je
funkčný v dôsledku opotrebovania jeho súčastí, ktoré sa môžu
prirodzene opotrebovať; v prípade, že servisné zariadenie
neidentifikuje žiadnu chybu na alebo v domácom spotrebiči.
Prepätie: poisťovateľ uhradí škody spôsobené na poistených
elektrických/elektronických strojoch, prístrojoch a zariadeniach
v dôsledku prepätia alebo indukcie spôsobenej vplyvom úderu
blesku, vrátane škôd na elektrickej rozvodovej sieti poistenej
nehnuteľnosti/časti nehnuteľnosti v úseku po merač.
Priamy úder blesku: bezprostredné pôsobenie energie blesku
alebo teploty jeho výboja na poistenú vec so zanechaním stôp
na poistenej veci alebo jeho účinky a následky sú jednoznačne
identifikovateľné technickými prostriedkami.
Poistenie rizika úder blesku sa nevzťahuje na škodu spôsobenú
prepätím alebo indukciou na elektrických alebo elektronických
zariadeniach.
Spodná voda: zvýšenie hladiny podpovrchovej vody, ktoré
nebolo spôsobené povodňou alebo záplavou alebo
atmosférickými zrážkami.
Ťarcha snehu: zaťaženie stavebnej konštrukcie snehom,
námrazou alebo ľadovou vrstvou, ktoré presahuje normou
stanovené hodnoty.
Vandalizmus: úmyselné poškodenie alebo zničenie veci inou
osobou než poistníkom, poisteným alebo osobou konajúcou na
ich podnet alebo osobami blízkymi poistenému.
Vandalizmus po vlámaní / pri pokuse o vlámanie: poškodenie
alebo zničenie poistenej veci páchateľom po krádeži vlámaním /
pri pokuse o vlámanie definovanej v odseku Krádež.
Víchrica: víchricou sa rozumie prúdenie vzduchu, ktoré sa
pohybuje rýchlosťou 60 km/h a viac. Ak nie je táto rýchlosť pre
miesto škody zistená, musí poistený preukázať, že prúdenie
vzduchu spôsobilo v okolí poistenej veci škody na riadne
udržiavaných nehnuteľnostiach alebo iných rovnako odolných
veciach alebo, že škoda pri bezchybnom stave poistenej
nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby, v ktorej sa poistené veci
nachádzajú, mohla vzniknúť iba v dôsledku víchrice.
Poistenie sa vzťahuje len na poškodenie, zničenie alebo stratu
poistených vecí:
a) priamym pôsobením víchrice (sily vetra),
b) priamym dôsledkom pádu objektov na poistenú vec (ak bol
pád objektu spôsobený víchricou),
c) poškodením poistených vecí atmosférickými zrážkami ak tie
boli sprievodným javom výskytu víchrice.
Voda z vodovodného zariadenia: voda v prítokových a
odtokových potrubiach zásobovania vody alebo v prípojných
7/23
www.astrapoistovna.sk
zariadeniach (ako napr. zásobovanie teplou a studenou vodou,
ústredné kúrenie aj podlahové kúrenie a zariadenie na
zásobovanie bazénov). Poistené sú škody spôsobené:
a) únikom vody z uvedených potrubí a zariadení,
b) lomom vodovodných potrubí vrátane kanálov na miešanú
vodu bez ohľadu na príčinu vzniku škody (napr. korózia),
c) mrazom a tlakom iba v rámci (vo vnútri) poistených
nehnuteľností na vodovodných potrubiach a/alebo
prípojných zariadeniach, ich armatúrach a na sanitárnych
častiach,
d) na zariadeniach a armatúrach pripojených na potrubie
(napr. vodovodné kohútiky, umývadlá, záchody, kúpeľové
zariadenia, vykurovacie telesá, vykurovacie kotle a bojlery),
ak je ich obnova alebo oprava potrebná z dôvodu
odstránenia škody spôsobenej lomom potrubia,
e) náklady na odstránenie škôd na tesnení a škôd z dôvodu
upchatia vodovodných zariadení alebo prípojných
zariadení, pokiaľ boli príčinou poistnej udalosti.
Nepoistené sú škody spôsobené spodnou vodou alebo
povodňami/záplavami, vodou z atmosférických zrážok alebo
nimi spôsobeným spätným prúdením vody a škody spôsobené
pôsobením vlhkosti a plesní.
V prípade vzniku škody spôsobenej vodou z vodovodu
poisťovateľ hradí náklady:
a) na odstránenie škôd spôsobených lomom vrátane
potrebných vedľajších prác na vodovodných potrubných
systémoch,
b) na odstránenie škôd spôsobených mrazom a tlakom
vrátane potrebných vedľajších prác na vodovodných
potrubných systémoch a/alebo prípojných zariadeniach,
c) náklady na rozmrazenie (roztopenie) na vodovodných
zariadeniach a/alebo prípojných zariadeniach,
d) náklady na vyhľadávanie poškodeného miesta vrátane
uvedenia miesta do pôvodného stavu, ak došlo ku škode
lomom potrubia, na tesnení alebo v dôsledku upchatia, t.j.
v dôsledku škody, ktorá podlieha povinnosti poskytnutia
náhrady.
Náhrada nákladov za vodovodné potrubie je pri každej škode
ohraničená 10 metrami. Ak bude po poistnej udalosti potiahnuté
potrubie nad rámec maximálnej dohodnutej dĺžky, poskytne sa
odškodnenie len za časť nákladov vynaložených na odstránenie
lomu potrubia vrátane vedľajších prác, a to v pomere
maximálnej dojednanej dĺžky náhrady potrubia ku skutočne
potiahnutej dĺžke potrubia.
Výbuch: náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v
rozpínavosti plynov alebo pár (explózia). Poistenie sa nevzťahuje
na škodu spôsobenú:
a) cielenou explóziou pri trhacích a podobných prácach,
b) explóziou v spaľovacom priestore spaľovacích motorov
alebo v iných zariadeniach, v ktorých sa energia výbuchu
cieľavedome využíva,
c) podtlakom (implózia).
Výbuch sopky: uvoľnenie tlaku počas vytvorenia otvoru v
zemskej kôre, ktoré je sprevádzané výtokom lávy alebo
vyvrhnutím popola, iných materiálov alebo plynov.
Zatečenie:
škody
spôsobené
zatečením
dostatočne
neuzavretými vonkajšími stavebnými otvormi (okná, vonkajšie
dvere a pod.).
Záplava: vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu
stojí alebo prúdi v mieste poistenia a ktoré bolo spôsobené
VPP DD 2014-2
prírodnými vplyvmi. Poistenie sa nevzťahuje na škodu
spôsobenú:
a) vodou z vodovodného zariadenia,
b) spätným vystúpením odpadovej vody z verejného
kanalizačného potrubia, okrem prípadov, kedy bolo toto
vystúpenie spôsobené povodňou alebo záplavou,
c) zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným
vypúšťaním vôd z vodných tokov alebo vodných nádrží,
d) vodou zo žľabov alebo zvodov odvádzajúcich atmosférické
zrážky,
e) vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do
nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby, ak k nemu došlo inak
než vplyvom poškodenia stavebných súčastí povodňou
alebo záplavou.
Zemetrasenie:
otrasy
zemského
povrchu
vyvolané
geofyzikálnymi procesmi vo vnútri Zeme. Poistenie sa vzťahuje
na škody spôsobené zemetrasením, ktorého účinky dosiahnu v
mieste poistenia minimálne 3. stupeň makro seizmickej stupnice
zemetrasenia EMS 98 (Európska makro seizmická stupnica).
Zosuv pôdy: za zosuv pôdy sa považuje neočakávaný zosuv
podpovrchovej vrstvy zeme. Za neočakávanú udalosť sa
nepovažuje zosuv pôdy, ku ktorému dôjde pri vykonávaní
stavebných prác s vedomím, že existuje riziko zosuvu pôdy, a to
bez ohľadu na to, či bola výstavba povolená alebo nie.
Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škody spôsobené
zosuvom pôdy na oporných múroch umelo vytvorených svahoch
a ani k iným objektom slúžiacim na ochranu poistenej
nehnuteľnosti pred zosuvom pôdy.
Článok 4.
Kombinácie poistení
1. Poistnou zmluvou je možné dojednať:
a) Poistenie nehnuteľnosti,
b) Poistenie vedľajších stavieb/garáže,
c) Poistenie domácnosti,
d) Poistenie zodpovednosti za škodu:
da) Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva
nehnuteľnosti,
db) Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti,
e) Doplnkové poistenie (nie je možné dojednať samostatne):
ea) k poisteniu nehnuteľnosti,
eb) k poisteniu domácnosti.
2. Poistenie vedľajších stavieb/garáže nie je možné dojednať
samostatne. Poistenie vedľajších stavieb sa môže dojednať
len s poistením nehnuteľnosti (k rodinného domu, chate,
rozostavanej stavbe), poistenie garáže len s poistením
nehnuteľnosti (s každým typom nehnuteľnosti).
3. Poistenie zodpovednosti za škodu nie je možné dojednať
samostatne. Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva
nehnuteľností je možné dojednať výlučne k poisteniu
nehnuteľnosti, poistenie zodpovednosti za škodu členov
domácnosti k poisteniu domácnosti, alebo zodpovednosť za
škodu
z
vlastníctva
nehnuteľností
súčasne
so
zodpovednosťou za škodu členov domácnosti k poisteniu
nehnuteľnosti a domácnosti.
Článok 5.
Vznik poistenia a doba trvania poistenia
1. Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve. Poistenie
začína plynúť od nultej hodiny dňa nasledujúceho po dni
dojednania návrhu na uzavretie poistnej zmluvy. V prípade,
8/23
www.astrapoistovna.sk
ak dátum dojednania návrhu na uzavretie poistnej zmluvy
a dátum požadovaného začiatku poistenia je totožný, musí
byť v poistnej zmluve uvedená hodina a minúta začiatku
tohto poistenia.
2. Poistnú zmluvu je možné uzavrieť aj cez prostriedky diaľkovej
komunikácie. Pokiaľ sa poistná zmluva uzatvára
prostriedkami diaľkovej komunikácie, vzniká Návrh na
uzavretie poistnej zmluvy. Poistná zmluva je uzavretá
zaplatením poistného vo výške uvedenej v Návrhu na
uzavretie poistnej zmluvy a v lehote určenej poisťovateľom.
Lehota na zaplatenie poistného je 15 dní odo dňa začiatku
poistenia uvedeného v Návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.
Poistné sa považuje za zaplatené pripísaním poistného na
príslušný účet poisťovateľa. Ak poistník zaplatí poistné v
stanovenej lehote, poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje aj na
dobu odo dňa označeného v Návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy ako deň začiatku poistenia.
3. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa
uzatvára na dobu neurčitú.
Článok 6.
Zmena a zánik poistenia
1. Zmeny v poistnej zmluve je možné vykonať na základe
písomnej dohody oboch zmluvných strán, ak nie je v týchto
VPP DD alebo v poistnej zmluve dohodnuté inak.
2. Zmeny v poistnej zmluve (zmena týkajúca sa údajov
uvedených v poistnej zmluve, najmä zmena údajov ako sú
meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo
obchodné meno a sídlo vlastníka poistených vecí, poistenej
nehnuteľnosti alebo poistenej vedľajšej stavby alebo iné
zmeny týkajúce sa poistených vecí, poistenej nehnuteľnosti
alebo poistenej vedľajšej stavby, zvýšenie poistného
nebezpečenstva a všetky zmeny majúce vplyv na výšku
poistného je možné oznámiť poisťovateľovi aj telefonicky
alebo elektronickou formou; v takomto prípade ma
poisťovateľ právo ústne alebo elektronickou formou vyžiadať
si doplnenie tohto oznámenia písomnou formou a poistník
alebo poistený je povinný vyhovieť žiadosti poisťovateľa
najneskôr do 15 dní. Pri porušení povinnosti v zmysle tohto
odseku je poisťovateľ oprávnený odoprieť vykonanie zmeny
až do doručenia písomného oznámenia poistníka alebo
poisteného.
3. Poistenie zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ktorá musí byť
poisťovateľovi doručená aspoň šesť týždňov pred jeho
uplynutím,
c) odstúpením poisťovateľa od poistnej zmluvy v súlade s §
802 ods. 1 OZ,
d) odmietnutím poistného plnenia poisťovateľa z poistenia
nehnuteľnosti v súlade s § 802 ods. 2 OZ,
e) odstúpením poistníka od poistnej zmluvy podľa § 5 ods. 1
zákona č. 266/2005 o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku, ak je poistníkom spotrebiteľ a poistná
zmluva bola uzavretá prostredníctvom diaľkovej
komunikácie,
f) zánikom predmetu poistenia. Ak nastala súčasne so
zánikom predmetu poistenie poistná udalosť, patrí
poisťovateľovi poistné do konca poistného obdobia, v
ktorom táto poistná udalosť nastala.
VPP DD 2014-2
4. Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovateľ a poistník
vypovedať poistnú zmluvu do jedného mesiaca odo dňa
oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V
takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac a začína
plynúť dňom doručenia písomného oznámenia o vypovedaní
poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zanikne
uplynutím tejto lehoty.
5. Poistenie zanikne ak poistné za ďalšie poistné obdobie
nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia
výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poistiteľa musí
obsahovať upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude
zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.
6. Pokiaľ zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho toho z manželov, ktorý
uzavrel poistnú zmluvu, vstupuje do poistenia na jeho miesto
pozostalý manžel(ka), ak je naďalej vlastníkom alebo
spoluvlastníkom poistených vecí, poistenej nehnuteľnosti
alebo poistenej vedľajšej stavby.
7. Pokiaľ zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov z
dôvodu rozvodu manželstva alebo ak na návrh niektorého z
manželov bezpodielové spoluvlastníctvo zrušil súd,
prechádzajú práva a povinnosti z poistenia nehnuteľnosti na
toho z manželov, ktorý sa stane po vysporiadaní
bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom
poistených vecí, poistenej nehnuteľnosti alebo poistenej
vedľajšej stavby uvedenej v poistnej zmluve.
8. Ak zomrie poistník, ktorý nie je vlastníkom poistených vecí,
poistenej nehnuteľnosti alebo poistenej vedľajšej stavby,
prechádzajú práva a povinnosti poistníka na poisteného.
9. Ak zomrie vlastník poistených vecí, poistenej nehnuteľnosti
alebo poistenej vedľajšej stavby, ktorý je súčasne aj
poistníkom, vstupuje do jeho práv a povinností dedič
poistených vecí, poistenej nehnuteľnosti alebo poistenej
vedľajšej stavby na základe právoplatného rozhodnutia súdu
o ukončení dedičského konania.
10. V prípade smrti poistníka alebo v prípade zániku právnickej
osoby, ktorá je poistníkom, prejdú práva a povinnosti
poistníka, vyplývajúce mu z poistnej zmluvy, na poisteného,
ak nie je výslovne uvedené inak.
1.
2.
3.
4.
9/23
Článok 7.
Poistná suma, Podpoistenie, Poistenie na prvé riziko
Poistná suma je suma, ktorú určí poistník a je uvedená v
poistnej zmluve.
Základom pre stanovenie výšky poistnej sumy je poistná
hodnota vyjadrená v eurách a musí zodpovedať poistnej
hodnote predmetov na ktoré sa poistenie vzťahuje.
Ak je poistná suma stanovená nižšie než je poistná hodnota z
akéhokoľvek dôvodu, ide o prípad podpoistenia. V prípade
podpoistenia poskytne poisťovateľ poistné plnenie, ktoré je v
rovnakom pomere ku škode aký je podiel výšky poistnej
sumy ku dňu nastania poistnej udalosti podľa týchto VPP DD
a hodnoty potrebnej na uvedenie predmetov do pôvodného
stavu. Podpoistenie sa neuplatňuje v prípade že rozdiel
medzi poistnou sumou a poistnou hodnotou je menší ako
10%.
V prípade poistenia nehnuteľnosti a poistenia domácnosti sa
poistná suma vypočíta ako súčin plochy v štvorcových
metroch a koeficientu, ktorý navrhne poisťovateľ s tým, že
aktuálna výška poistnej sumy je stanovená na základe
www.astrapoistovna.sk
dohody poisťovateľa a poistníka pri uzatváraní poistnej
zmluvy alebo jej zmene. Poisťovateľ stanoví poistnú sumu
podľa úžitkovej plochy poistenej nehnuteľnosti. Keď je
úžitkova plocha poistenej nehnuteľnosti v čase vzniku škody
väčšia než plocha uvedená v poistnej zmluve, poisťovateľ
vyplatí poistné plnenie v pomere zodpovedajúcom pomeru
poistenej úžitkovej plochy a skutočnej úžitkovej plochy.
5. Poistná suma je limitom plnenia poskytnutého poisťovateľom
a slúži ako základ pre výpočet poistného.
6. Celková poistná suma pre poistenie súboru alebo výberu vecí
uvedená v poistnej zmluve je súčtom poistných súm, ktoré
tvoria poistený súbor alebo výber. Poistná suma jednotlivej
poistenej veci je hornou hranicou poistného plnenia za jednu
poistnú udalosť pre túto vec.
7. Poistenie na prvé riziko je poistenie, ktorého poistná suma
predstavuje hornú hranicu súčtu poistných plnení zo
všetkých poistných udalostí, ktoré nastali v jednom roku.
Článok 8.
Poistné, poistné obdobie, platenie a splatnosť poistného
1. Výška poistného za poskytnutú poistnú ochranu musí byť
uvedená v poistnej zmluve.
2. Poistné sa určí podľa rozsahu a obsahu poistenia a
ohodnotenia rizika a to na základe poistnej sumy.
3. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistným
obdobím je technický rok.
4. Spôsob platenia poistného je uvedený v poistnej zmluve.
5. Poistné je možné platiť jednorazovo, v polročných alebo
štvrťročných splátkach.
6. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté platenie poistného
jednorazovo, poistné je splatné najneskôr v deň začiatku
poistenia.
7. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté platenie poistného v
polročných splátkach, prvá splátka poistného je splatná
najneskôr v deň začiatku poistenia. Druhá splátka je splatná
najneskôr v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom začiatku
poistenia, a to šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola splatná prvá splátka
poistného.
8. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté platenie poistného v
štvrťročných splátkach, prvá splátka poistného je splatná
najneskôr v deň začiatku poistenia. Každá ďalšia splátka je
splatná najneskôr v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom
začiatku poistenia, a to tretieho kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola
splatná predchádzajúca splátka poistného. Ak nie je v danom
mesiaci príslušný deň splatnosti, pripadne deň splatnosti na
posledný deň takého mesiaca.
9. V prípade nezaplatenia ktorejkoľvek splátky poistného sa
dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stávajú splatné
všetky ostávajúce splátky poistného za dané poistné
obdobie. Poisťovateľ má v takom prípade právo žiadať
zaplatenie všetkých ostávajúcich splátok poistného. Toto
právo môže poisťovateľ využiť najneskôr do splatnosti
nasledujúcej splátky.
10. Ak poistné nebolo zaplatené včas alebo v dohodnutej výške,
má poisťovateľ právo na úrok z omeškania (v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov) a úhradu
nákladov, ktoré vynaložil v dôsledku omeškania poistníka.
11. Zmenu periodicity platenia poistného (ročne, polročne,
štvrťročne) je možné vykonať vždy ku výročnému dňu
VPP DD 2014-2
poistenia nehnuteľnosti, na základe písomnej žiadosti
poistníka doručenej poisťovateľovi najneskôr 7 dní pred
výročným dňom poistenia nehnuteľnosti (deň, ktorý sa
číslom dňa v mesiaci a názvom mesiaca zhoduje s dňom
začiatku poistenia).
Článok 9.
Povinnosti poistníka a poisteného
1. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými
právnymi predpismi je poistník a poistený povinný:
a) pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa
týkajúce sa dojednávania a zmeny poistenia ako aj
poistnej udalosti,
b) umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám
posúdiť rozsah poistného rizika, vykonať obhliadku,
predložiť na nahliadnutie projektovú požiarno-technickú,
účtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniť
preskúmať činnosť zariadení slúžiacich na ochranu
majetku,
c) oznámiť poisťovateľovi, že ten istý predmet poistenia
poistil proti tomu istému poistnému riziku aj u iného
poisťovateľa,
d) písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu vlastníka
predmetu poistenia dojednaného poistnou zmluvou,
e) písomne oznámiť poisťovateľovi zahájenie podnikateľskej
činnosti v predmete poistenia dojednanom poistnou
zmluvou,
f) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi
zmenu údajov uvedených v poistnej zmluve,
predovšetkým zmenu osobných údajov, prípadne adresy,
g) pri poistení trvalo obývanej domácnosti neponechať
miesto poistenia nepretržite neobývané viac ako 60 po
sebe nasledujúcich dní,
h) miesto poistenia zabezpečiť v súlade s týmito VPP DD
proti krádeži,
i) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy,
požiadavky požiarnej bezpečnosti a povinnosti uvedené v
týchto VPP DD,
j) platiť poistné v stanovenej výške ku dňu jeho splatnosti
(resp. ku dňu splatnosti splátky poistného),
k) riadne sa starať o poistené veci, udržiavať ich v dobrom
technickom stave, používať ich podľa návodu na obsluhu a
údržbu a na účel, na ktorý ich výrobca určil,
l) dbať, aby škodová udalosť nenastala,
m) vykonať opatrenie zamedzujúce zamrznutiu vody vo
vodovodnom alebo vykurovacom systéme, uzavrieť
prívodný vodovodný ventil do miesta poistenia pred jeho
opustením, ak ide o opustenie na čas dlhší ako 7
kalendárnych dní,
n) umožniť poisťovateľovi vyhotoviť kópie dokladov, ktoré
predložil pre zistenie okolností rozhodujúcich pre
posúdenie nároku na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj
umožniť šetrenie, ktoré je na to potrebné,
o) bez zbytočného odkladu oznámiť polícii, ak má v súvislosti s
poistnou udalosťou dôvodné podozrenie, že došlo
k trestnému činu, zároveň je povinný oznámiť polícii každú
krádež alebo lúpež (aj kľúčov od miesta poistenia),
p) bez zbytočného odkladu na príslušnom tlačive poisťovateľa
písomne oznámiť, že nastala škodová udalosť, ktorá by
mohla byť dôvodom k vzniku práva na plnenie, podať
10/23
www.astrapoistovna.sk
pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu následkov,
preukázať vznik a rozsah vzniknutej škody,
q) nemeniť stav spôsobený škodovou udalosťou bez súhlasu
poisťovateľa. To však neplatí, ak je takáto zmena nutná z
bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych
dôvodov alebo na to, aby sa rozsah následkov škodovej
udalosti nezväčšoval. V týchto prípadoch je poistený
povinný zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu poistnej
udalosti uchovaním vymenených poškodených dielov,
fotodokumentáciou, prípadne videozáznamom a pod,
r) po vzniku škodovej udalosti postupovať v súlade s pokynmi
poisťovateľa, predložiť poisťovateľovi ním požadované
doklady a umožniť poisťovateľovi (alebo ním povereným
osobám) vstup do miesta poistenia, vykonanie obhliadky a
vyšetrenie príčin vzniku a rozsahu škodovej udalosti a do
definitívneho ukončenia škodovej udalosti umožniť
prípadnú doobhliadku pracovníkom poisťovateľa za účelom
došetrenia škodovej udalosti,
s) v prípade zničenia alebo straty vkladných alebo šekových
knižiek, platobných kariet a iných podobných dokumentov,
cenných papierov a cenín neodkladne začať umorovacie či
iné podobné konanie,
t) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že sa našla
stratená alebo ukradnutá vec, ktorej sa poistná udalosť
týka; poistený je povinný vrátiť poisťovateľovi jeho plnenie
po odpočítaní primeraných nákladov na opravu tejto veci,
ak sú potrebné na odstránenie vád, ktoré vznikli v čase, keď
bol zbavený možnosti s vecou zaobchádzať, najmenej však
to, čo by obdržal pri predaji tejto veci realizovanom v
súčinnosti s poisťovateľom,
u) riadne a včas si uplatniť všetky nároky na náhradu škody
voči tretím osobám a zabezpečiť prechod práva na náhradu
škody spôsobenej poistnou udalosťou na poisťovateľa,
v) bez zbytočného odkladu doložiť dodatočné náležitosti a
doklady požadované poisťovateľom k podanej reklamácii
alebo sťažnosti,
w) uchovávať hodnoverné doklady (napr. daňový doklad, list
vlastníctva,
kúpna
zmluva,
znalecký
posudok,
fotodokumentácia, rozpočet, zmluva o dielo a pod.) o
vlastníctve, resp. nadobudnutí poistenej veci, poistenej
nehnuteľnosti alebo poistenej vedľajšej stavby a na
požiadanie ich predložiť poisťovateľovi, ak si ich vyžiada za
účelom vybavenia poistnej udalosti,
x) vykonať všetky úkony potrebné na zabezpečenie prechodu
práva na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou na
poisťovateľa, najmä uplatniť si včas všetky nároky na
náhradu škody voči inému.
2. Ďalšie povinnosti poistníka a poisteného môžu byť stanovené
v poistnej zmluve.
3. Ak poruší poistník a poistený povinnosti uvedené v bodoch 1
a 2, je poisťovateľ oprávnený znížiť alebo aj odmietnuť
plnenie podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah
jeho povinnosti plniť, alebo podľa toho, o koľko boli skrátené
práva poisťovateľa voči tretím osobám.
b) prerokovať s poisteným alebo poistníkom výsledky
vyšetrenia poistnej udalosti, ak o to písomne požiadajú,
c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa
poistenia a o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri uzavretí
poistnej zmluvy, jej správe alebo pri likvidácii poistných
udalostí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Článok 10.
Povinnosti poisťovateľa
Poisťovateľ je povinný:
a) dodržiavať povinnosti vyplývajúce mu z OZ, ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto VPP DD,
VPP DD 2014-2
11/23
Článok 11.
Spoluúčasť
Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá výška podielu, ktorým sa
poistený zúčastňuje na poistnom plnení.
Ak je v poistnej zmluve pre jednotlivé poistenia dohodnutá
spoluúčasť, poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej
poistnej udalosti a v každom poistení vo výške dohodnutej
spoluúčasti.
Poistník môže dohodnúť spoluúčasť v:
a) Poistení nehnuteľnosti,
b) Poistení domácnosti.
Dojednaná spoluúčasť pri poistení nehnuteľnosti je platná aj
pre poistenie vedľajších stavieb/garáže a pre doplnkové
poistenie k poisteniu nehnuteľnosti.
Dojednaná spoluúčasť pri poistení domácnosti je platná aj
pre doplnkové poistenie k poisteniu domácnosti.
Dohodnutá výška spoluúčasti môže byť pri poistení
nehnuteľnosti a pri poistení domácnosti odlišná.
Poistenie zodpovednosti za škodu sa dojednáva bez
spoluúčasti.
Článok 12.
Poistné plnenie
Škodovú udalosť treba bezodkladne oznámiť poisťovateľovi,
pričom poisťovateľ musí mať možnosť preskúmať okolnosti
týkajúce sa poistnej udalosti.
Po oznámení škodovej udalosti je poisťovateľ povinný
bezodkladne začať vyšetrovanie potrebné na to, aby zistil, či
poistná udalosť nastala a rozsah svojej povinnosti poskytnúť
poistné plnenie.
Výšku poistného plnenia poisťovateľ stanoví podľa
príslušných článkov Časti II. až IV. týchto VPP DD.
Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie v mene platnej na území
Slovenskej republiky, (ďalej len „tuzemská mena“).
Ak v čase vzniku poistnej udalosti alebo po skončení
vyšetrenia poistnej udalosti potrebného na zistenie rozsahu a
povinnosti poisťovateľa poistený uvedený v poistnej zmluve
zomrel, poisťovateľ vyplatí poistné plnenie osobe určenej v
dedičskom konaní.
Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie vo východiskovej hodnote
(nová cena), okrem prípadov, ktoré sú uvedené v Časti II.,
článku 6. ods. 13 a v Časti III., článku 5. ods. 6. a okrem
plnenia podľa ustanovení Časti IV. týchto VPP DD, vtedy
vyplatí poistné plnenie v technickej hodnote (časovej cene).
Poistné plnenie poisťovateľ vyplatí najneskôr do 15 dní po
skončení vyšetrenia poistnej udalosti. Vyšetrenie sa musí
vykonať bez zbytočného odkladu.
Ak je poistený platcom DPH, poskytne poisťovateľ poistné
plnenie zásadne bez DPH; poistné plnenia vrátane DPH
poskytne poisťovateľ iba v prípadoch, keď poistený (platiteľ
DPH) nie je v zmysle príslušných právnych predpisov
oprávnený uplatniť odpočet tejto dane u príslušného správcu
dane.
www.astrapoistovna.sk
1.
2.
3.
4.
Článok 13.
Výluky z poistenia
Poistenie sa nevzťahuje na:
a) škodu, ktorú spôsobil poistený alebo poistník alebo osoby
blízke poistenému alebo poistníkovi, ktoré s poisteným
alebo poistníkom žijú v spoločnej domácnosti, a to
nezákonným, úmyselným konaním,
b) škody, ktoré vznikli v priamej alebo nepriamej súvislosti
s vojnovým alebo iným ozbrojeným konfliktom,
revolúciou, vzburou, povstaním, násilnými nepokojmi,
štrajkom, demonštráciou alebo v dôsledku teroru alebo
terorizmu,
c) škody vzniknuté jadrovou energiou, ionizujúcim žiarením
alebo kontamináciou rádioaktivitou, sabotážou, alebo
represívnymi zásahmi štátnych orgánov.
Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škody spôsobené
priamo alebo nepriamo v súvislosti so škodovými udalosťami,
ktorých príčiny súviseli so znehodnotením nehnuteľnosti
alebo so zanedbanou údržbou, prípadne s nedodržaním
architektonických, technologických alebo stavebných noriem
a všeobecných záväzných právnych predpisov.
Poistná ochrana pri rizikách Povodeň a Záplava začína po
uplynutí 7 dňovej čakacej doby odo dňa začiatku poistenia
dojednaného v návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy alebo
dátumu dojednania návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy,
podľa toho čo nastalo skôr. Pri navýšení poistnej sumy
predmetu poistenia, na ktorý sa vzťahuje poistná ochrana
uvedených rizík sa čakacia lehota vzťahuje len na navýšenú
poistnú sumu pre tieto riziká. Čakacia lehota pre poistnú
sumu pre riziká Povodeň a Záplava sa neuplatňuje, ak
dochádza k prepracovaniu pôvodnej poistnej zmluvy (ten istý
predmet a miesto poistenia), pričom poistná suma pre riziko
Povodeň a Záplava v pôvodnej a prepracovanej poistnej
zmluve je rovnaká.
Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škôd spôsobené
rizikom Povodeň alebo Záplava ktoré nastali v období keď bol
vyhlásený 2. stupeň povodňovej aktivity so stúpajúcou
hladinou vodného toku a 3. stupeň povodňovej aktivity
(stupne povodňovej aktivity sú uvedené na www.shmu.sk)
a zároveň nastali v čase dojednania návrhu na uzavretie
poistnej zmluvy.
Článok 14.
Zníženie a zamietnutie poistného plnenia
1. Poisťovateľ má právo plnenie z poistnej udalosti primerane
znížiť, ak na základe vedome nepravdivých alebo neúplných
údajov, ktoré poistník uviedol pri dojednávaní poistenia,
stanovil nižšie poistné.
2. Poisťovateľ má právo plnenie z poistnej udalosti znížiť ak
poistený porušil povinnosti stanovené OZ, ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo týmito VPP
DD a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov.
3. Poisťovateľ má právo zamietnuť plnenie z poistnej udalosti,
ak poistený úmyselne uvedie poisťovateľa do omylu o
podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na
poistné plnenie alebo výšky nároku.
VPP DD 2014-2
ČASŤ II. POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI A POISTENIE VEDĽAJŠÍCH
STAVIEB
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
12/23
Článok 1.
Predmet poistenia
Poistenie sa vzťahuje na nehnuteľné veci, vo vlastníctve
poisteného nachádzajúce sa na mieste poistenia uvedenom v
poistnej zmluve. Ak sú tieto veci vo vlastníctve právnickej
osoby, poistenie sa na tieto veci vzťahuje za predpokladu, že
sú evidované v účtovníctve poisteného alebo prípadne v inej
operatívnej evidencii poisteného v zmysle príslušných
právnych predpisov.
Poistenie sa vzťahuje na nehnuteľnosti uvedené v poistnej
zmluve za predpokladu, že boli dané do užívania podľa
platných predpisov a na podnikateľské účely nie je
využívaných viac ako 1/2 podlahovej plochy z celkovej plochy
nehnuteľnosti.
Predmetom poistenia sú:
a) nehnuteľnosti vo vlastníctve poisteného uvedené
v poistnej zmluve (hlavné budovy):
aa) byt (určený rozhodnutím stavebného úradu na trvalé
bývanie),
ab) rodinný dom,
ac) bytový dom,
ad) chata,
ae) rozostavaná stavba,
b) vedľajšie stavby a garáž vo vlastníctve poisteného
uvedené v poistnej zmluve na tej istej adrese ako hlavná
budova:
ba) vedľajšie stavby,
bb) garáž (môže byť umiestnená aj na inej adrese ako
hlavná budova).
Doplnkovým poistením k poisteniu nehnuteľnosti je
poistenie:
a) stavebného materiálu,
b) stavebných / záhradných mechanizmov,
ak sa nachádzajú na mieste poistenia.
Článok 2.
Rozsah poistenia / limity poistenia
Poistenie sa vzťahuje na škodu spôsobenú na poistenej
nehnuteľnosti alebo poistenej vedľajšej stavbe rizikami
poistného krytia dohodnutého v poistnej zmluve.
Poistenie sa vzťahuje aj na:
a) poškodenie alebo zničenie poistenej nehnuteľnosti alebo
poistenej vedľajšej stavby v príčinnej súvislosti s rizikami
poistného krytia dohodnutého v poistnej zmluve,
b) poškodenie alebo zničenie stavebných súčastí poistenej
nehnuteľnosti alebo poistenej vedľajšej stavby.
Stavebný materiál a stavebné / záhradné mechanizmy sú na
riziko krádež poistené len v tom prípade, ak sú zabezpečené
proti krádeži podľa čl. 9. ods. 2 týchto VPP DD.
Limit je určený ako príslušné percento (%) z poistnej sumy, ak
limit nie je stanovený pevnou sumou v EUR. Limit je horná
hranica hodnoty vyplateného poistného plnenia z jednej
poistnej udalosti.
Rozdelenie rizík poistného krytia uvádza nasledujúca tabuľka:
www.astrapoistovna.sk
POISTNÉ KRYTIE PRE POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI
A VEDĽAJŠÍCH STAVIEB
1. Poistené riziká
(výška poistného
krytia platí pre jeno
STRIEBRO
ZLATO
DIAMANT
poistné riziko uvedené
v skupine rizík v
jednom riadku)
Požiar , Výbuch,
Priamy úder blesku,
100%
100%
100%
Pád lietadla
Víchrica, Krupobitie
100%
100%
100%
Voda z vodovodného
100%
100%
100%
zariadenia
Krádež, Lúpež
500
1 000
1 500
Vandalizmus po
vlámaní/pri pokuse o
100%
100%
100%
vlámanie
Zosuv pôdy, Lavína,
100%
100%
100%
Ťarcha snehu
Zemetrasenie, Výbuch
100%
100%
100%
sopky
Povodeň, Záplava
30%
50%
100%
Pád stromov, stožiarov
a iných predmetov,
nepoistené
100%
100%
Náraz vozidla
Vandalizmus
nepoistené
500
1 000
Náhrobok, pomník
nepoistené
200
400
Atmosferické zrážky,
Spodná voda,
nepoistené
150
300
Zatečenie
Asistenčné služby
nepoistené
poistené
poistené
Aerodynamický tresk,
nepoistené nepoistené
100%
Dym
Lom skla
nepoistené
500
100%
Prepätie, Nepriamy
nepoistené nepoistené
1 200
úder blesku
Náklady na liečenie a
pohreb domácich
nepoistené nepoistené
300
zvierat
2. Poistené stavebné
súčasti
Stavebné súčasti –
100%
100%
100%
poškodenie, zničenie
3. Poistené náklady
Náklady na
odstránenie alebo
odvoz zvyškov
poistenej
nehnuteľnosti,
poistenej vedľajšej
stavby alebo
poistených vecí
poškodených alebo
zničených poistnou
udalosťou
Vyčistenie alebo
vysušenie poistenej
nehnuteľnosti alebo
poistenej vedľajšej
VPP DD 2014-2
nepoistené
nepoistené
5%
5%
10%
10%
stavby po poistnej
udalosti
Náklady na vyhľadanie
prasknutého potrubia
(Náklady na prácu
(rozkopanie,
rozbúranie) a náklady
na použitie prístroja
alebo stroja)
Náklady na vyčistenie
studne, ktorá je
príslušenstvom
poistenej
nehnuteľnosti
a jediným zdrojom
pitnej vody po
poistnej udalosti
Skrat elektromotorov
nepoistené
150
300
nepoistené
nepoistené
100
nepoistené
nepoistené
150
POISTNÉ KRYTIE PRE
DOPLNKOVÉ POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI A VEDĽAJŠÍCH
STAVIEB
Poistené veci
STRIEBRO
ZLATO
DIAMANT
Stavebný
300 – 3 000
500 – 3 000
1 000 – 3 000
material
Stavebné/
záhradné
200 – 5 000
500 – 5 000
2 000 – 5 000
mechanizmy
Článok 3.
Miesto poistenia
1. Poistenie sa vzťahuje na nehnuteľnosti a vedľajšie stavby
nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky na adrese
uvedenej v poistnej zmluve.
2. Poistenie sa vzťahuje aj na pozemok, na ktorom je poistená
nehnuteľnosť alebo vedľajšia stavba, v poistnej zmluve
určený adresou alebo katastrálnym územím s číslom parcely
(pozemku) na území Slovenskej republiky.
3. V prípade škody vzniknutej na stavebnom materiáli je
miestom poistenia aj zariadenie staveniska v mieste
poistenia uvedenom v ods. 2 tohto článku.
Článok 4.
Zánik poistenia
Okrem ustanovení v Časti I., čl. 6. týchto VPP DD poistenie
zanikne aj vtedy, ak:
a) dôjde k zmene vlastníka poistenej nehnuteľnosti alebo
poistenej vedľajšej stavby,
b) nebude zo strany poisteného akceptovaná zmena
poistného a poistnej sumy,
c) dôjde k úradnému nariadeniu na odstránenie poistenej
nehnuteľnosti, resp. vedľajšej stavby, v takomto prípade
zanikne poistenie dňom odstránenia stavby, najneskôr však
posledným dňom úradne nariadeným na odstránenie tejto
stavby.
Článok 5.
Indexácia poistnej sumy
1. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá indexácia, poisťovateľ
každý rok počas trvania poistenia upraví od bezprostredne
nasledujúceho výročného dňa poistnú sumu poistenej
13/23
www.astrapoistovna.sk
nehnuteľnosti a poistnú sumu poistených vedľajších stavieb,
garáže a poistné stavebným cenovým indexom dosiahnutým
v predchádzajúcom kalendárnom roku.
2. Stavebný cenový index stanoví poisťovateľ na základe údajov
o cenách stavebných prác a cenách stavebných materiálov a
výrobkov verejne publikovaných Štatistickým úradom
Slovenskej republiky.
Článok 6.
Poistné plnenie
1. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie podľa ustanovení tohto
článku a čl. 2 ak počas trvania poistenia dôjde k poškodeniu,
zničeniu, krádeži alebo lúpeži veci, ktorá je predmetom
poistenia alebo k poškodeniu alebo zničeniu poistenej
nehnuteľnosti alebo poistenej vedľajšej stavby a príslušné
poistenie sa na taký vznik škody vzťahuje.
2. V prípade poistenia nehnuteľnosti, okrem poistenia bytu, je
výška poistného plnenia pri jednej poistnej udalosti určená
ako súčet súm primeraných nákladov na znovuzriadenie
alebo obstaranie poškodených, zničených, ukradnutých alebo
ulúpených vecí alebo stavebných súčastí alebo primeraných
nákladov na znovuzriadenie alebo obstaranie poškodenej
alebo zničenej nehnuteľnosti, okrem bytu, od ktorých sa
odpočíta hodnota zvyškov, maximálne však v rozsahu
poistného krytia dojednaného poistnou zmluvou a do výšky:
2.1. poistnej sumy nehnuteľnosti uvedenej v poistnej zmluve,
v prípade poistnej udalosti na nehnuteľnosti,
2.2. príslušného limitu uvedeného v čl. 2 v časti tabuľky
Poistené veci týchto VPP DD pri jednotlivej veci, v prípade
poistnej udalosti na jednotlivej veci,
2.3. príslušného limitu uvedeného v čl.2 v časti tabuľky
Poistené stavebné súčasti týchto VPP DD pri stavebných
súčastiach, v prípade poistnej udalosti na stavebnej
súčasti,
2.4. poistnej sumy nehnuteľnosti uvedenej v poistnej zmluve,
ak vznikol súčasne nárok na poistné plnenie podľa bodu
2.1 a bodu 2.2 tohto odseku.
3. Pri poistení nehnuteľnosti, okrem poistenia bytu, sa výška
limitu plnenia pre jednu poistnú udalosť v prípade náhrady
poistených nákladov určuje percentom uvedeným v čl. 5. v
časti tabuľky Poistené náklady týchto VPP DD z poistnej sumy
poistenej nehnuteľnosti, ak nie je limit uvedený inak.
4. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie podľa ods. 2 a ods. 3
tohto článku, spolu do výšky limitu určeného podľa čl. 2 časti
tabuľky Poistné riziká týchto VPP DD, maximálne však do
výšky východiskovej hodnoty poistenej nehnuteľnosti. Pre
určenie limitu je v takom prípade rozhodujúce riziko, ktoré
spôsobilo poistnú udalosť a poistné krytie dojednané v
poistnej zmluve.
5. Za jednu poistnú udalosť, ktorou bola zničená poistená
nehnuteľnosť, okrem bytu, ktorej opotrebenie bolo v čase
vzniku poistnej udalosti 60 % a viac, poisťovateľ poskytne
poistné plnenie maximálne vo výške 40 % z ceny novej
nehnuteľnosti rovnakých parametrov, aké mala poistená
nehnuteľnosť bezprostredne pred poistnou udalosťou.
6. V prípade poistenia bytu je výška poistného plnenia pri
jednej poistnej udalosti určená ako súčet súm primeraných
nákladov na znovuzriadenie alebo obstaranie poškodených,
zničených, ukradnutých alebo ulúpených vecí alebo
stavebných súčastí alebo primeraných nákladov na
znovuzriadenie alebo obstaranie poškodeného alebo
VPP DD 2014-2
zničeného bytu, od ktorých sa odpočíta hodnota zvyškov,
maximálne však v rozsahu poistného krytia dojednaného
poistnou zmluvou.
7. Pri poistení bytu sa výška limitu plnenia pre jednu poistnú
udalosť v prípade náhrady poistených nákladov určuje
percentom uvedeným v čl. 2 v časti tabuľky Poistené náklady
týchto VPP DD z poistnej sumy bytu, ak nie je limit uvedený
inak.
8. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie podľa ods. 6 a ods. 7
tohto článku, spolu do výšky limitu určeného podľa čl2. časti
tabuľky Poistené riziká týchto VPP DD. Pre určenie limitu je v
takom prípade rozhodujúce riziko, ktoré spôsobilo poistnú
udalosť a poistné krytie dojednané v poistnej zmluve.
9. Za jednu poistnú udalosť, ktorou bola zničená poistená
vedľajšia stavba, ktorej opotrebenie bolo v čase vzniku
poistnej udalosti 60 % a viac, poisťovateľ poskytne poistné
plnenie maximálne vo výške 40 % z ceny novej vedľajšej
stavby rovnakých parametrov aké mala poistená vedľajšia
stavba bezprostredne pred poistnou udalosťou.
10. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za jednu poistnú
udalosť v jednom poistnom roku vzniknutú na stavebnej
súčasti uvedenej v čl. 2 tabuľky Poistené stavebné súčasti
týchto VPP DD vodou z vodovodného zariadenia, ak je týmto
zariadením bazén alebo jeho prídavné zariadenie alebo
rizikom vandalizmus po vlámaní alebo rizikom vandalizmus, a
to vo výške primeraných nákladov na znovuzriadenie alebo
obstaranie, od ktorých odpočíta hodnotu zvyškov a pripočíta
poistené náklady uvedené v čl. 2 tabuľky Poistené náklady
týchto VPP DD, maximálne však do limitu uvedeného v Časti
II. v čl. 2 tabuľky Poistené riziká týchto VPP DD. Pre určenie
limitu je v takom prípade rozhodujúce riziko, ktoré spôsobilo
poistnú udalosť a poistné krytie dohodnuté v poistnej
zmluve.
11. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj v prípade účelného
a primeraného vynaloženia poistených nákladov na:
a) odstránenie alebo odvoz zvyškov poistenej nehnuteľnosti,
poistenej vedľajšej stavby alebo poistených vecí
poškodených alebo zničených poistnou udalosťou,
b) vyčistenie alebo vysušenie poistenej nehnuteľnosti alebo
poistenej vedľajšej stavby po poistnej udalosti, v jednom
poistnom roku maximálne do výšky limitov uvedených v
čl. 2 tabuľky Poistené náklady týchto VPP DD; každý limit
pre konkrétnu udalosť sa posudzuje osobitne.
12. Ak je poistnou zmluvou dohodnuté poistné krytie:
a) ZLATO, poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj za
prasknuté potrubie v jednom poistnom roku vo výške
primeraných nákladov na jeho obstaranie, od ktorých
odpočíta hodnotu zvyškov a pripočíta poistené náklady
uvedené v čl. 2 tabuľky Poistené náklady týchto VPP DD,
maximálne do sumy 150 EUR za potrubie v nehnuteľnosti.
b) DIAMANT, poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj za
prasknuté potrubie v jednom poistnom roku vo výške
primeraných nákladov na jeho obstaranie, od ktorých
odpočíta hodnotu zvyškov a pripočíta poistené náklady
uvedené v čl. 2 tabuľky Poistené náklady týchto VPP DD,
maximálne do sumy 300 EUR za potrubie v nehnuteľnosti.
c) DIAMANT, poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj za
náklady na vyčistenie poistenej studne v dôsledku záplavy
a povodne, maximálne do sumy 100 EUR.
d) DIAMANT, poisťovateľ poskytne poistné plnenie za jednu
poistnú udalosť vzniknutú skratom elektromotorov
14/23
www.astrapoistovna.sk
slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti /
vedľajšej stavby (okrem tepelných čerpadiel) vo výške
primeraných nákladov na opravu vinutia motora, vrátane
nákladov na montáž, demontáž, nákladov na dopravu do
opravovne a späť alebo cestovných nákladov opravára,
maximálne do výšky 150 EUR. Ak sa z technologického
dôvodu alebo z dôvodu nerentabilnosti previnutie motora
nevykonáva, poisťovateľ uhradí za jednu poistnú udalosť
vzniknutú skratom elektromotora náklady na nový motor,
vrátane nákladov na montáž, demontáž, nákladov na
dopravu do opravovne a späť alebo cestovných nákladov
opravára, maximálne do výšky 150 EUR.
13. Poisťovateľ má právo poskytnúť poistné plnenie do výšky
technickej hodnoty (časovej ceny) v tom prípade, ak poistený
do troch rokov od vzniku poistnej udalosti nepreukáže, že:
a) poškodenú alebo zničenú nehnuteľnosť (okrem bytu)
alebo
vedľajšiu
stavbu
znovuzriadil
alebo
znovuvybudoval,
b) poškodený byt znovuzriadil alebo v dôsledku poistnej
udalosti na byte v bytovom dome alebo v rodinnom dome
s viac ako jedným bytom, ktoré sa znovu nevybudujú,
obstaral kúpou, alebo nepreukáže, že tak urobí.
14. Poisťovateľ má právo poukazovať poistné plnenie postupne,
na základe:
a) kalkulácie stavebných prác vypracovaných poisťovateľom,
b) kalkulácie stavebných prác predložených poisteným
a odsúhlasených poisťovateľom,
c) faktúr za vykonané stavebné práce predložených
poisteným a posúdených poisťovateľom v súlade s
cenovými reláciami v čase vystavenia faktúr,
d) znaleckého posudku.
15. Ak je vo výpočte poistného plnenia zohľadnená hodnota
zvyškov, ostávajú tieto vo vlastníctve poisteného.
Článok 7.
Spoluúčasť
Ak je v poistnej zmluve dohodnutá spoluúčasť, poisťovateľ
odpočíta z poistného plnenia spoluúčasť v dohodnutej výške.
Článok 8.
Výluky z poistenia
Poistenie sa okrem výluk uvedených v čl. 13 Časti I. týchto VPP
DD nevzťahuje na:
1. skleníky a fóliovníky,
2. oporné múry alebo časti oporných múrov, ktoré nie sú
súčasťou oplotenia, ak nie je poistenie takejto nehnuteľnosti
alebo vedľajšej stavby v poistnej zmluve dohodnuté,
3. stavby, ktoré nie sú spojené so zemou pevným základom,
4. budovu alebo vedľajšiu stavbu postavenú v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, uvedené sa
vzťahuje aj na nehnuteľnosti a vedľajšie stavby, na ktorých sú
vykonávané stavebné, rekonštrukčné a udržiavacie práce,
5. škody vzniknuté pri stavebných, rekonštrukčných a
udržiavacích prácach, pokiaľ tieto vzniknú na poistenej
budove, stavbe, ktorá mala otvorenú strechu, resp.
odstránenú strešnú krytinu,
6. elektrospotrebiče, ktoré nie sú zabudované v kuchynskej
linke,
7. potrubie pod základmi nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby,
8. trávnatý tenisový kurt,
VPP DD 2014-2
9. opustené /neobývané (neobývané viac ako 2 roky),
poškodené a neudržiavané nehnuteľnosti a stavby,
10. pozemky, porasty a plodiny, rastliny v budove,
11. stratu umeleckej, historickej alebo estetickej hodnoty
poistenej nehnuteľnosti, poistenej vedľajšej stavby alebo
poistenej veci,
12. stratu na zárobku a ušlý zisk súvisiace s poistnou udalosťou
na poistenej budove/vedľajšej stavbe,
13. škodu spôsobenú vodou z vodovodného zariadenia na
poistenej rozostavanej stavbe v prípade chybne vykonanej
práce alebo vykonávaním práce za nevhodných klimatických
podmienok,
14. škody vzniknuté v dôsledku nerovnomerného sadania pôdy a
vzlínania zemnej vlhkosti,
15. škody vzniknuté nedostatočnou údržbou a opotrebovaním,
16. škody spôsobené plesňami a hubami,
17. škody na strechách a iných častiach v dôsledku preliačin
alebo priehlbín, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť alebo
trvanie používania.
Článok 9.
Zabezpečenie miesta poistenia proti krádeži
1. Miesto poistenia musí byť počas neprítomnosti poisteného v
ňom zabezpečené nasledujúcim spôsobom:
a) všetky vstupné dvere do poistenej nehnuteľnosti musia
byť uzamknuté zámkou s cylindrickou vložkou,
b) všetky vstupné dvere do poistenej vedľajšej stavby,
garáže alebo zariadenia staveniska musia byť uzamknuté,
c) okná, dvere na balkón, lodžiu, terasu a iné otvory na
poistenej budove alebo poistenej vedľajšej stavbe/garáži
musia byť zatvorené z vnútornej strany uzatváracím
mechanizmom tak, že ich nie je možné zvonku otvoriť bez
ich mechanického poškodenia alebo zničenia,
d) pozemok, na ktorom je poistená budova (okrem bytu),
poistená vedľajšia stavba alebo zariadenie staveniska,
musí byť oplotené oplotením s minimálnou výškou 1,4 m
a všetky brány/vráta v oplotení musia byť uzamknuté; ak
časť oplotenia tvoria obvodové múry nehnuteľnosti,
garáže alebo vedľajšej stavby, všetky vstupné dvere
a okná musia byť zabezpečené v zmysle písmena a), b)
a c) tohto bodu.
2. Stavebný materiál a stavebné/záhradné mechanizmy musí
byť zabezpečené jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) umiestnené v poistenej budove/poistenej garáži,
poistenej vedľajšej stavbe alebo v zariadení staveniska
nachádzajúcom sa na tom istom pozemku ako poistená
budova alebo poistená vedľajšia stavba spôsobom
uvedeným v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku,
b) uzamknutý v inom nepremiestniteľnom predmete alebo
uzamknutý k inému nepremiestniteľnému predmetu
nachádzajúcom sa na pozemku uvedenom a
zabezpečenom podľa ods. 1 písm. d) tohto článku,
c) ak nie je možné zabezpečiť stavebný materiál
a stavebné/záhradné mechanizmy vzhľadom na ich
charakter (napr. rozmery, hmotnosť a pod.) spôsobom
uvedeným pod písm. a) alebo b) tohto odseku,
zabezpečenie musí byť primerané obvyklým okolnostiam
a technickým možnostiam.
15/23
www.astrapoistovna.sk
ČASŤ III. POISTENIE DOMÁCNOSTI
1.
2.
3.
4.
Článok 1.
Predmet poistenia
Predmetom poistenia sú všetky hmotné hnuteľné veci,
okrem vecí z poistenia vylúčených, ktoré tvoria zariadenie
bytu, rodinného domu alebo chaty, slúžia na prevádzku
domácnosti, veci slúžiace na zárobkovú činnosť alebo na
uspokojovanie potrieb poisteného alebo jeho rodinných
príslušníkov, nachádzajú sa v mieste poistenia uvedenom v
čl. 3. a sú vo vlastníctve poisteného, ak ďalej nie je uvedené
inak (ďalej pre účely tohto poistenia len „poistené veci“).
Predmetom poistenia sú aj stavebné súčasti, ak je ich
poistenie dohodnuté v poistnej zmluve.
Medzi poistené veci patria aj cudzie veci nachádzajúce sa v
mieste poistenia uvedenom v čl. 3. ak ich poistený používa na
základe písomného zmluvného vzťahu s právnickou osobou,
ktorá je oprávnená na požičiavanie alebo prenájom vecí a
poistený je povinný podľa ustanovení predmetnej zmluvy vec
opraviť, obstarať novú, alebo poskytnúť peňažnú náhradu za
jej poškodenie, zničenie, krádež alebo lúpež.
Doplnkovým poistením k poisteniu domácnosti je poistenie
poistených vecí, ktoré je možné dojednať pre:
a) Cennosti,
b) Umelecké diela,
c) Elektronické a optické zariadenia,
d) Špeciálne sklá a presklenia,
e) Záhradné vybavenie,
f) Elektromotory v domácich spotrebičoch (skrat),
g) Stavebné súčasti v poistenej domácnosti.
Článok 2.
Rozsah poistenia / limity poistenia
1. Poistenie sa vzťahuje na škodu spôsobenú na veciach rizikami
poistného krytia dohodnutého v poistnej zmluve.
2. Poistenie sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú na veciach
(potravinách) v chladiacich alebo mraziarenských
zariadeniach, ktoré sú poistenou vecou, v dôsledku výpadku
dodávky elektrickej energie. Limit plnenia je určený ako
príslušné percento (%) z poistnej sumy, ak limit nie je
stanovený pevnou sumou v EUR. Limit poistného plnenia je
horná hranica hodnoty vyplateného poistného plnenia z
jednej poistnej udalosti.
3. Rozdelenie rizík poistného krytia uvádza nasledujúca tabuľka:
POISTNÉ KRYTIE PRE
POISTENIE DOMÁCNOSTI
1. Poistené riziká
(výška poistného
krytia platí pre jedno
STRIEBRO
ZLATO
poistné riziko
uvedené v skupine
rizík v jednom riadku)
Požiar, Výbuch, Úder
100%
100%
blesku, Pád lietadla
Víchrica, Krupobitie
100%
100%
Voda z vodovodného
100%
100%
zariadenia
Krádež, Lúpež
1 000
100%
Vandalizmus po
vlámaní/pri pokuse o
100%
100%
vlámanie
VPP DD 2014-2
DIAMANT
100%
100%
100%
100%
100%
16/23
Zosuv pôdy, Lavína,
Ťarcha snehu
Zemetrasenie, Výbuch
sopky
Povodeň, záplava
Pád stromov,
stožiarov a iných
predmetov, Náraz
vozidla
Vandalizmus
Náhrobok, pomník
Predĺžená záruka
elektrospotrebičov
Atmosférické zrážky,
Spodná voda
Zatečenie,
Asistenčné služby
Aerodynamický tresk,
Dym
Prepätie, Nepriamy
úder blesku
Náklady na liečenie a
pohreb domácich
zvierat
2. Poistené veci
Veci na nezasklených
balkónoch, terasách,
ktorých spodný okraj
je vo výške viac ako 3
m nad okolitým
terénom
Veci v priestoroch
tvoriacich
príslušenstvo bytu
Potraviny v
chladiacich a
mraziacich
zariadeniach
Cudzie veci
Peniaze v hotovosti
Súčiastky motorových
alebo nemotorových
vozidiel
Lúpež vecí mimo
miesta poistenia:
Cennosti
Umelecké diela
Elektronické a optické
prístroje
Osobné doklady
3. Poistené náklady
Náklady na
odvrátenie
bezprostredne
hroziacej poistnej
udalosti
Náklady na výmenu
vložky zámky
vstupných dverí do
miesta poistenia
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30%
50%
100%
nepoistené
100%
100%
nepoistené
nepoistené
500
200
1 000
400
nepoistené
200
400
nepoistené
150
300
nepoistené
Poistené
poistené
nepoistené
1 000
100%
nepoistené
500
1 000
nepoistené
nepoistené
300
nepoistené
200
400
200
500
1 000
50
150
250
nepoistené
100
nepoistené
200
10%
400
nepoistené
150
400
nepoistené
200
500
nepoistené
100
200
5%
10%
20%
50
100
250
www.astrapoistovna.sk
Náklady na náhradné
ubytovanie po
poistnej udalosti
Vyčistenie alebo
vysušenie poistených
vecí
Náklady na
skladovanie
poistených vecí v
prenajatých
priestoroch po
poistnej udalosti
nepoistené
1 500, max
3 mesiace
2 500,
max 6
mesiacov
b) presťahovaním vecí z domácnosti na iné miesto poistenia
ako je uvedené v poistnej zmluve, okrem prípadu
uvedeného v čl. 3. ods. 4.
nepoistené
10%
15%
Článok 5.
Poistné plnenie
Poistné plnenie poskytuje poisťovateľ podľa ustanovení
tohto článku a čl. 2. Časti III. týchto VPP DD, ak počas trvania
poistenia dôjde k poškodeniu, zničeniu, krádeži alebo lúpeži
poistenej veci.
Výška limitu plnenia z jednej poistnej udalosti v priebehu
jedného poistného obdobia v prípade náhrady poistených
nákladov sa určuje percentom uvedeným v čl. 2. v Časti
tabuľky Poistené náklady týchto VPP DD z poistnej sumy
skupiny vecí, ak nie je limit uvedený inak.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie podľa ods. 2 a ods. 3
tohto článku spolu maximálne do výšky limitu určeného v čl.
2. Časti tabuľky Poistené riziká týchto VPP DD. Pre určenie
limitu je v takom prípade rozhodujúce riziko, ktoré spôsobilo
poistnú udalosť a poistné krytie dojednané v poistnej zmluve.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj v prípade účelného
a primeraného vynaloženia poistených nákladov na:
a) odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti
alebo zmiernenie následkov poistnej udalosti,
b) výmenu vložky zámky vstupných dverí do miesta
poistenia uvedeného v čl. 3. ods. 1 týchto VPP DD, ak bol
poistenému ukradnutý kľúč krádežou alebo lúpežou,
c) náhradné ubytovanie, ak sa trvalo obývané miesto
poistenia uvedené v čl. 3. ods. 1 týchto VPP DD stalo
neobývateľné v dôsledku poistnej udalosti,
d) vyčistenie alebo vysušenie poistených vecí alebo
poistených stavebných súčastí po poistnej udalosti,
e) skladovanie poistených vecí v prenajatých priestoroch po
poistnej udalosti.
Poisťovateľ má právo poskytnúť poistné plnenie v technickej
hodnote (časovej cene) v tom prípade, ak požiada
poisteného po poistnej udalosti o predloženie dokladu, ktorý
preukazuje obstaranie novej veci alebo stavebnej súčasti
miesto poškodenej, zničenej, ukradnutej alebo ulúpenej
poistenej veci a poistený do jedného roka od takého
vyžiadania dokladu poisťovateľom, najneskôr však do
uplynutia premlčacej doby práva na poistné plnenie tak
neurobí, alebo odmietne urobiť.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za jednu poistnú
udalosť vzniknutú skratom motora v elektrospotrebiči vo
výške primeraných nákladov na opravu vinutia motora,
vrátane nákladov na montáž, demontáž, nákladov na
dopravu do opravovne a späť alebo cestovných nákladov
opravára, maximálne do výšky poistnej sumy Doplnkového
poistenia k poisteniu domácnosti - Elektromotory v domácich
spotrebičoch (skrat) uvedenej v poistnej zmluve.
Ak sa z technologického dôvodu alebo z dôvodu
nerentabilnosti previnutie motora nevykonáva, poisťovateľ
uhradí za jednu poistnú udalosť vzniknutú skratom motora v
elektrospotrebiči náklady na nový motor, vrátane nákladov
na montáž, demontáž, nákladov na dopravu do opravovne a
späť alebo cestovných nákladov opravára, maximálne do
výšky poistnej sumy Doplnkového poistenia k poisteniu
domácnosti - Elektromotory v domácich spotrebičoch (skrat)
uvedenej v poistnej zmluve.
1.
nepoistené
nepoistené
300
2.
POISTNÉ KRYTIE PRE
DOPLNKOVÉ POISTENIE DOMÁCNOSTI
Poistené veci
STRIEBRO ZLATO DIAMANT
Cennosti
300 – 10 000
Umelecké diela
300 – 5 000
Elektronické a optické
300 – 10 000
zariadenia
Špeciálne sklá a presklenia
100 – 1 500
Záhradné vybavenie
50 – 2 000
Elektromotory v domácich
50 – 300
spotrebičoch (skrat)
Stavebné súčasti v
300 – 30 000
domácnosti
1.
2.
3.
4.
5.
Článok 3.
Miesto poistenia
Miestom poistenia je byt (v bytovom/rodinnom dome),
rodinný dom, garáž alebo chata v poistnej zmluve určené
adresou alebo katastrálnym územím s číslom parcely
(pozemku) na území Slovenskej republiky.
Miestom poistenia v poistení domácnosti v byte sú aj
priestory tvoriace príslušenstvo bytu (pivnica, „špajza“,
komora).
Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie iba v tom
prípade, ak sa poistené veci nachádzali v čase poistnej
udalosti na mieste označenom v poistnej zmluve ako „miesto
poistenia”. Toto obmedzenie neplatí pre poistené veci, ktoré
boli následkom vzniknutej alebo bezprostredne hroziacej
poistnej udalosti premiestnené z miesta poistenia.
Miestom poistenia pre domácnosť sa rozumie aj byt, rodinný
dom, garáž alebo chata, do ktorého sa poistený sťahuje, ak
sťahovanie vopred poisťovateľovi písomne ohlási. Takýto
rodinný dom, byt alebo chata je miestom poistenia po dobu
45 dní od dátumu, ktorý uvedie poistený v oznámení alebo
odo dňa doručenia oznámenia, ak dátum v oznámení
uvedený nebol. Po tomto dátume sa za miesto poistenia
považuje miesto, na ktoré sa poistený presťahoval.
Miestom poistenia pre riziko lúpež je územie Slovenskej
republiky.
3.
4.
5.
6.
7.
Článok 4.
Zánik poistenia
Poistenie domácnosti okrem znení uvedených v Časti I. čl. 6.
týchto VPP DD zanikne aj z nasledujúcich dôvodov:
a) zánikom vlastníctva miesta poistenia uvedeného v čl. 3.
ods. 1 v prípade, ak poistník písomne požiada
poisťovateľa o ukončenie poistenia,
VPP DD 2014-2
17/23
www.astrapoistovna.sk
8. Doplnkové poistenie k poisteniu domácnosti je možné
uzavrieť k poisteniu domácnosti (iba k trvalo obývanej
domácnosti). Poisťovateľ poskytne poistné plnenie pre
prípad škôd uvedených v poistnom krytí a škôd spôsobených
poškodením alebo odcudzením veci v mieste poistenia.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie maximálne do výšky
poistnej sumy určenej poistníkom. Poistná suma je uvedená
v poistnej zmluve.
9. Podmienkou poskytnutia plnenia v prípade zničenia,
poškodenia alebo odcudzenia záhradného vybavenia v
súvislosti s krádežou, lúpežou, vandalizmom po vlámaní / pri
pokuse o vlámanie alebo vandalizmom je, že poistená
nehnuteľnosť a k nej prislúchajúca plocha musela byť v čase
vzniku škodovej udalosti ohraničená funkčným plotom
vysokým minimálne 1,4 m s uzamknutými vstupnými otvormi
a škodová udalosť musela byť nahlásená na polícii.
10. Pri poškodení, zničení, krádeži alebo lúpeži jednotlivej
poistenej veci zo súboru je hornou hranicou poistného
plnenia v priebehu jedného poistného obdobia poistná suma
jednotlivej poškodenej, zničenej, ukradnutej alebo ulúpenej
veci, nie celková poistná suma stanovená pre celý súbor.
1.
2.
3.
4.
5.
Článok 6.
Spoluúčasť
Ak je v poistnej zmluve dohodnutá spoluúčasť, poisťovateľ
odpočíta z poistného plnenia spoluúčasť v dohodnutej výške.
Článok 7.
Výluky z poistenia
1. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) akékoľvek motorové vozidlá alebo iné dopravné prostriedky s
prideleným evidenčným číslom, lietadlá, lode alebo iné plavidlá,
zvieratá, rastliny, porasty a pozemky,
b) rozvody elektroinštalácie, plynu, vody, kúrenia, kanalizácie,
klimatizácie a pod., svietidlá zabudované v strope, stene a pod.,
c) škodu spôsobenú nárazom vozidla za škody, pokiaľ boli
spôsobené vozidlom poisteného alebo jeho rodinnými
príslušníkmi,
d) veci v spoločných zariadeniach bytového domu alebo rodinného
domu s viac ako jedným bytom,
e) lúpež bicykla, kolobežky alebo iných vozidiel mimo miesta
poistenia uvedeného v Časti III., čl. 3. ods. 1 týchto VPP DD,
f) cennosti, umelecké diela a elektronické alebo optické prístroje,
poškodené, zničené alebo ukradnuté z balkónov, lodžií alebo
terás miest poistenia uvedeného v čl. 3. ods. 1.,
g) ušlý zisk.
2. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) škodu spôsobenú vodou uniknutou z bazéna alebo jeho
prídavných zariadení,
b) náklady na spotrebovanú vodu (nad 5 000 l) alebo médium.
3. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škody spôsobené
rizikom Povodeň alebo Záplava ktoré nastali v období keď bol
vyhlásený 2. stupeň povodňovej aktivity so stúpajúcou 6.
hladinou vodného toku a 3. stupeň povodňovej aktivity
(stupne povodňovej aktivity sú uvedené na www.shmu.sk)
a zároveň nastali v čase dojednania návrhu na uzavretie
poistnej zmluvy.
VPP DD 2014-2
18/23
Článok 8.
Spôsoby zabezpečenia miesta poistenia proti krádeži
V prípade poistnej udalosti spôsobenej krádežou je limit
poistného plnenia za odcudzené predmety v mieste poistenia
daný spôsobom a kvalitou zabezpečenia, ktoré bolo
páchateľom v čase vzniku poistnej udalosti prekonané.
Počas neprítomnosti poisteného v mieste poistenia, musia
byť uzamknuté všetky vstupné dvere a všetky okná, dvere na
balkón, lodžiu, terasu a iné otvory musia byť zatvorené z
vnútornej strany uzatváracím mechanizmom tak, že ich nie je
možné zvonku otvoriť bez ich mechanického poškodenia
alebo zničenia. Ak je vstup do miesta poistenia cez viacero
dverí za sebou, rozhodujúce pre posúdenie úrovne
zabezpečenia miesta poistenia proti krádeži vlámaním sú
vonkajšie dvere.
Pri preverovaní úrovne zabezpečenia pri poistnej udalosti
krádežou vlámaním je rozhodujúce, či miesto vniknutia
páchateľa do miesta poistenia, bolo zabezpečené
požadovaným spôsobom podľa ustanovení tohto článku.
Pre spôsob zabezpečenia miesta poistenia je rozhodujúca
výška poistnej sumy.
Výška poistnej sumy je uvedená v poistnej zmluve a podľa jej
výšky platia nasledovné spôsoby zabezpečenia miesta
poistenia (v prípade trvalo obývanej domácnosti):
5.1 Poistná suma do 18 000 EUR vrátane:
- Plné dvere (súvislá výplň dverí bez medzier, napr. železná,
drevená, sklenená, plastová výplň) do miesta poistenia
musia byť uzamknuté zámkou s cylindrickou vložkou.
- Všetky okná musia byť uzavreté zvnútra (ak sú
otvárateľné aj z vonkajšej strany, tak musia byť
uzamknuté, otvoriteľné z vonkajšej strany len násilným
spôsobom).
5.2 Poistná suma nad 18 000 EUR do 42 000 EUR vrátane:
- Dvere do miesta poistenia musia byť plné (súvislá výplň
dverí bez medzier, napr. železná, drevená, sklenená,
plastová výplň) uzamknuté bezpečnostnou zámkou.
- Okná poistených priestorov musia byť uzatvorené tak, aby
ich zvonku nebolo možné otvoriť bez ich poškodenia.
5.3 Poistná suma nad 42 000 EUR:
Dvere do miesta poistenia musia byť uzamknuté
bezpečnostnou zámkou a musia byť buď:
- bezpečnostné, alebo
- bežné plné s viacbodovým uzamykacím systémom, alebo
- bežné plné s priečnou alebo celoplošnou závorou.
Dvere do miesta poistenia sú v uzamknutom stave
zabezpečené proti vysadeniu. Miesto poistenia musí byť
zabezpečené jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) komplexná obvodová ochrana alebo priestorová
ochrana s EZS-ATV minimálne na dve telefónne čísla
alebo,
b) komplexná obvodová ochrana alebo priestorová
ochrana s EZS- PCO.
Výška poistnej sumy je uvedená v poistnej zmluve a podľa jej
výšky platia nasledovné spôsoby zabezpečenia miesta
poistenia (v prípade nie trvalo obývanej domácnosti):
6.1 Poistná suma do 15 000 EUR vrátane:
- Dvere do miesta poistenia musia byť plné (súvislá výplň
dverí bez medzier, napr. železná, drevená, sklenená,
plastová výplň) a uzamknuté bezpečnostným zámkom.
Okná poistených priestorov musia byť uzatvorené tak, aby
ich zvonku nebolo možné otvoriť bez ich poškodenia.
www.astrapoistovna.sk
-
Ak sa poisťovaná nehnuteľnosť nachádza mimo obce,
musia byť všetky presklené časti zamrežované alebo
vybavené okenicami, prípadne okennými roletami, ktoré
sú zaistené z vnútornej strany.
6.2 Poistná suma nad 15 000 EUR do 30 000 EUR vrátane:
- Dvere do miesta poistenia musia byť plné (súvislá výplň
dverí bez medzier, napr. železná, drevená, sklenená,
plastová výplň) a uzamknuté bezpečnostným zámkom.
Okná poistených priestorov musia byť uzatvorené tak, aby
ich zvonku nebolo možné otvoriť bez ich poškodenia.
- Ak sa poisťovaná nehnuteľnosť nachádza mimo obce,
musia byť všetky presklené časti zamrežované alebo
vybavené okenicami, prípadne okennými roletami, ktoré
sú zaistené z vnútornej strany.
- Miesto poistenia musí byť zabezpečené s EZS-ATV
minimálne na dve telefónne čísla.
6.3 Poistná suma nad 30 000 EUR:
- Dvere do miesta poistenia musia byť plné (súvislá výplň
dverí bez medzier, napr. železná, drevená, sklenená,
plastová výplň) a uzamknuté bezpečnostným zámkom.
Okná poistených priestorov musia byť uzatvorené tak, aby
ich zvonku nebolo možné otvoriť bez ich poškodenia.
- Ak sa poisťovaná nehnuteľnosť nachádza mimo obce,
musia byť všetky presklené časti zamrežované alebo
vybavené okenicami, prípadne okennými roletami, ktoré
sú zaistené z vnútornej strany.
- Miesto poistenia musí byť zabezpečené s EZS - PCO: EZS s
vývodom signálu na pult centralizovanej ochrany polície
alebo bezpečnostnej služby.
7. Zabezpečenie cenností (Doplnkové poistenie k poisteniu
domácnosti):
Cennosti uvedené v Časti I., čl. 2., písm. b) až e) týchto VPP
DD musia byť zabezpečené nasledujúcim spôsobom:
a) Poistná suma do 300 EUR vrátane spôsobom zabezpečenia
trvalo obývanej domácnosti v zmysle čl. 8, bod 5.1).
b) Poistná suma od 301 do 10 000 EUR vrátane:
ba) uložené v uzamknutom trezore s odolnosťou min. BT 0
(STN EN 1143-1), alebo
bb) v mobilnom nábytkovom trezore o hmotnosti min. 100
kg s odolnosťou min. BT 0 (STN EN 1143-1), alebo
bc) v prípade ak nie sú uložené v trezore, vstupné dvere do
miesta poistenia musia byť: bezpečnostné – trieda
odolnosti 2 a celé miesto poistenia musí byť
zabezpečené EZS-PCO alebo EZS-ATV na dve telefónne
čísla.
8. Spôsob zabezpečenia pre priestory tvoriace príslušenstvo
bytu, chodby oddelené od schodiska a výťahov, garáž v
pôdoryse bytového domu:
a) všetky dvere do miesta poistenia, okrem dverí do garáže,
musia byť uzamknuté zámkou s cylindrickou vložkou alebo
visiacou zámkou,
b) dvere do garáže musia byť uzamknuté zámkou s
cylindrickou vložkou alebo bezpečnostnou visiacou
zámkou.
9. Spôsob zabezpečenia pre garáž v pôdoryse rodinného domu
alebo chaty, vedľajšie stavby alebo garáž na rovnakom
pozemku ako rodinný dom alebo chata:
a) dvere/brána do miesta poistenia musia byť uzamknuté
zámkou s cylindrickou vložkou alebo bezpečnostnou
visiacou zámkou,
VPP DD 2014-2
b) steny musia byť murované, strop, podlaha musia vykazovať
minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti krádeži
vlámaním ako obvodové múry (steny).
10. Spôsob zabezpečenia pre oplotený pozemok patriaci k bytu
v bytovom/rodinnom dome, rodinnému domu alebo chate
miesto poistenia musí byť oplotené funkčným oplotením s
minimálnou výškou 1,4 m a všetky dvere/brány v oplotení
musia byť uzamknuté.
ČASŤ IV. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI
Článok 1.
Predmet a rozsah poistenia
1. Predmetom poistenia je právnym predpisom uložená
zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú inému (tretej
osobe).
2. Ak bolo v poistnej zmluve dohodnuté poistenie
zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti,
poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:
a) vyplývajúcu z vlastníctva poistenej nehnuteľnosti alebo
vedľajšej stavby, nachádzajúcej sa na mieste poistenia
uvedenom v poistnej zmluve a pozemkov, na ktorých sa
poistená nehnuteľnosť alebo vedľajšia stavba nachádza,
b) spôsobenú pri vykonávaní stavebných prác nevyžadujúcich
stavebné povolenie vykonaných svojpomocne na poistenej
nehnuteľnosti,
c) spôsobenú osobami vykonávajúcimi pre poisteného
stavebnú činnosť na poistenej nehnuteľnosti alebo
poistenej vedľajšej stavbe pri týchto činnostiach,
d) spôsobnú pri svojpomocnom vykonávaní udržiavacích prác.
3. Ak bolo v poistnej zmluve dohodnuté poistenie
zodpovednosti za škodu členov domácnosti, poistenie sa
vzťahuje na zodpovednosť poisteného alebo jeho rodinných
príslušníkov za škodu spôsobenú:
a) pri bežnej činnosti v občianskom živote,
b) v súvislosti s prevádzkou domácnosti,
c) v súvislosti s užívaním rodinného domu, bytu a ich
zvyčajného príslušenstva,
d) v súvislosti s užívaním garáže,
e) psom, ktorého majiteľom je poistený,
f) v súvislosti s chovom domácich a iných drobných zvierat a
včiel,
g) z vykonávania rekreačného športu, vrátane jazdy na koni
a rekreačného používania malých bezmotorových
plavidiel nepodliehajúcim registrácii plavidiel v zmysle
platných právnych predpisov, vrátane plachetníc s
plochou plachiet do 12 m2 a windsurfov,
h) z vlastníctva a používania bicykla,
i) v súvislosti s legálnou držbou a používaním strelnej
zbrane na súkromné účely s výnimkou poľovačky.
4. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho vyrovnal
uplatnené a preukázané nároky tretej osoby na náhradu
škody, vzniknutej:
a) na zdraví alebo na živote,
b) poškodením, zničením alebo stratou veci,
c) inou majetkovou ujmou, ktorá vznikla v priamej súvislosti
so škodou na zdraví, na živote a na veci, ak poistený za
škodu podľa príslušného právneho predpisu zodpovedá.
Predpokladom práva na poskytnutie poistného plnenia je, že
k vzniku škody došlo v dobe trvania poistenia.
19/23
www.astrapoistovna.sk
5. Ak bola v poistnej zmluve dohodnutá územná platnosť
územie Európy, poisťovateľ uhradí náklady spojené so
zastupovaním poisteného advokátom alebo s pribratím
súdneho znalca, v priestupkovom alebo trestnom konaní
vedenom proti poistenému pred príslušným orgánom v
navštívenej krajine pre priestupok alebo trestný čin z
nedbanlivosti, ktorého sa poistený dopustil v navštívenej
krajine v dobe trvania pobytu na území Európy, ako aj
náklady spojené s konaním o náhradu škody vrátane
zastupovania poisteného advokátom, prípadne pribratia
súdneho znalca v tomto konaní vedenom pred príslušným
orgánom v navštívenej krajine, ak toto konanie bolo
potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného. Poistná
suma je 2.000,00 EUR za jednu poistnú udalosť.
6. Ak bola v poistnej zmluve dohodnutá územná platnosť
územie Európy, poisťovateľ uhradí náklady kaucie prípadne
inej finančnej zábezpeky spojené s priestupkovým alebo
trestným konaním vedeným proti poistenému pre priestupok
alebo trestný čin z nedbanlivosti, ktorého sa poistený
dopustil v navštívenej krajine v dobe trvania pobytu na území
Európy, pokiaľ toto konanie proti poistenému bude spojené
so zadržaním alebo väzbou. Poistná suma je 3.000,00 EUR za
jednu poistnú udalosť.
7. Ak poistený zomrie, má poškodený priamo voči
poisťovateľovi právo, aby mu nahradil škodu v tom istom
rozsahu, v akom by mu ju bol povinný nahradiť za
poisteného, keby zostal nažive.
Článok 2.
Výluky z poistenia
1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
a) spôsobenú úmyselným konaním alebo prevzatú nad
rámec stanovený právnymi predpismi,
b) prevzatú zmluvou, vrátane náhradného plnenia za
nesplnené zmluvné záväzky,
c) nesplnením povinnosti odvrátiť bezprostredne hroziacu
škodu a zabrániť zväčšovaniu už vzniknutej škody,
d) spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
e) spôsobenú sadaním pôdy, zosúvaním pôdy, eróziou,
priemyselným odstrelom, pozvoľným pôsobením tepla,
plynov, pár, vlhkosti a v dôsledku poddolovania, ako aj
pôsobením hluku,
f) spôsobenú pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami
poisteného alebo divokou zverou na lúkach,
g) stromoch, záhradných a lesných kultúrach,
h) spôsobenú na nehnuteľnosti, ktorú poistený užíva
protiprávne,
i) spôsobenú uložením pokuty, penále a akýchkoľvek iných
sankcií a platieb, ktoré majú charakter sankcie,
j) spôsobenú v príčinnej súvislosti s výrobou, skladovaním,
napĺňaním, prepravou a akoukoľvek manipuláciou s
nebezpečnými látkami, napr. horľavými alebo výbušnými
materiálmi, jedovatými látkami a pod.,
k) spôsobenú na životnom prostredí (predovšetkým
znečistením pôdy, vôd a vzduchu) a za všetky ďalšie škody
vzniknuté následkom znečistenia životného prostredia,
l) spôsobenú vznikom inej majetkovej ujmy nesúvisiacej so
škodou na zdraví a na veci.
2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
a) spôsobenú jadrovými rizikami a akýmkoľvek ionizujúcim
žiarením,
VPP DD 2014-2
b) spôsobenú účinkami elektromagnetického poľa,
c) spôsobenú v príčinnej súvislosti s vojnou, inváziou,
občianskou vojnou, vzburou, revolúciou, povstaním,
štrajkami, zásahom orgánov štátnej moci a správy alebo
na základe ich nariadení, terorizmom, sabotážou a inými
nepokojmi a násilnými akciami, ku ktorým došlo v
súvislosti
s
politickými,
hospodárskymi
alebo
celospoločenskými problémami,
d) spôsobenú materiálmi obsahujúcimi azbest a
formaldehyd,
e) spôsobenú prenosom vírusu HIV a infekčných ochorení
ľudí, zvierat a rastlín,
f) ktorá sa prejavuje genetickými zmenami organizmu,
g) spôsobenú spongiformnými encefalopatiami (BSE atď.),
h) spôsobenú akýmkoľvek materiálom pochádzajúcim
z ľudského tela a akýmkoľvek derivátom alebo
biosyntetickým produktom z ľudského tela,
i) na poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavbe.
3. Poistenie sa nevzťahuje ani na zodpovednosť za škodu:
a) spôsobenú porušením právnej povinnosti poisteným pred
uzavretím poistnej zmluvy,
b) spôsobenú poistenému a blízkej osobe,
c) spôsobenú porušením povinnosti v bežnom občianskom
živote, ak nie je v poistnej zmluve poistená zodpovednosť
za škodu členov domácnosti v zmysle čl. 1. ods. 3, tejto
Časti,
d) spôsobenú
porušením
povinnosti
vyplývajúcej
z vlastníctva nehnuteľnosti, ak nie je v poistnej zmluve
poistená zodpovednosť za škodu z vlastníctva
nehnuteľnosti v zmysle čl. 1. ods. 2, tejto Časti,
e) vzniknutú pri výkone podnikateľskej alebo inej zárobkovej
činnosti,
f) spôsobenú činnosťou, pri ktorej povinnosť uzavrieť
poistenie ukladá všeobecne záväzný právny predpis,
g) spôsobenú zamestnancom zamestnávateľovi pri plnení
pracovných úloh v pracovnoprávnych vzťahoch alebo
v priamej súvislosti s nimi,
h) spôsobenú na cudzích hnuteľných veciach, ktoré boli
poistenému požičané, používa ich z iného dôvodu alebo
ich má u seba,
i) spôsobenú na veciach, ktoré poistený prevzal na opravu,
úpravu, predaj, úschovu alebo na poskytnutie odbornej
pomoci,
j) spôsobenú na cennostiach, umeleckých dielach mimo
územia Slovenskej republiky,
k) spôsobenú projektovou a inžinierskou činnosťou
a geologickým prieskumom,
l) vzniknutú pri vykonávaní stavebných prác vyžadujúcich
stavebné povolenie,
m) vzniknutú v súvislosti s požitím alkoholu alebo návykovej
látky alebo lieku označeného varovným symbolom,
n) spôsobenú pri motoristických a iných športových
súťažiach a pretekoch, ako aj pri príprave na ne,
o) spôsobenú letecko-chemickou činnosťou,
p) spôsobenú prevádzkou lietadla, deltaplánu alebo iného
vzdušného dopravného prostriedku,
q) spôsobenú prevádzkou plavidla okrem plavidiel
uvedených v čl. 1. ods. 3 písm. g), tejto Časti,
r) spôsobenú v súvislosti s držbou a nosením zbrane, ak
strelnú zbraň použila iná ako oprávnená osoba a k
20/23
www.astrapoistovna.sk
4.
5.
6.
7.
poistnej udalosti došlo v dôsledku toho, že poistený zbraň
nedostatočne zabezpečil proti zneužitiu inou osobou,
s) spôsobenú výkonom práva poľovníctva a poľovným psom
pri výkone tohto práva.
Ak sa v poistnej zmluve dohodlo, že poistenie sa vzťahuje aj
na niektoré riziko vylúčené podľa ods. 1, 2 alebo 3 tohto
článku, platia pre toto poistenie ostatné vylúčenia uvedené v
tomto článku.
V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistenie sa
nevzťahuje ani na zodpovednosť za škodu vzniknutú inými
rizikami ako sú uvedené v ods. 1, 2 a 3 tohto článku.
Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, za ktorú
poistený zodpovedá:
a) blízkym osobám, osobám ktoré s ním žijú v spoločnej
domácnosti, svojim obchodným spoločníkom, ich
manželom, ich blízkym osobám a osobám, ktoré žijú s
obchodným spoločníkom v spoločnej domácnosti,
b) podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený, jeho
blízka osoba alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej
domácnosti, majetkovú účasť.
Poisťovateľ má právo odmietnuť poistné plnenie, ak poistený
bez súhlasu poisťovateľa nevznesie námietku premlčania,
zaviaže sa uhradiť premlčanú pohľadávku alebo uzavrie
súdny zmier alebo ak nepodá včas opravný prostriedok proti
rozhodnutiu príslušných orgánov o náhrade škody, pokiaľ v
odvolacej lehote nedostal od poisťovateľa iný pokyn.
Článok 3.
Územná platnosť
1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na
území Slovenskej republiky.
2. Ak sa v poistnej zmluve dohodlo, že poistenie sa vzťahuje na
územie Európy, poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku
ktorým došlo na území Slovenskej republiky, európskych
štátov, Turecka, Alžírska, Maroka, Tunisu, Cypru, Egypta a
európskej časti Ruskej federácie.
Článok 4.
Poistná suma
Poistná suma je suma stanovená poisteným. Poistná suma musí
byť vždy uvedená v poistnej zmluve. Najvyššia hranica poistného
plnenia poisťovateľa za jednu poistnú udalosť, pre škody v
zmysle v čl. 1. tejto Časti, predstavuje sumu 66.000,- Eur.
Článok 5.
Poistná udalosť
1. Viaceré časovo spolu súvisiace škody, vzniknuté priamo alebo
nepriamo z tej istej alebo rovnakej príčiny, zdroja, okolnosti,
udalosti alebo iného nebezpečenstva, sa považujú za jednu
škodu, bez ohľadu na počet poškodených (sériová škoda). Za
okamih vzniku každej škody zo sériovej škody sa bez ohľadu
na skutočný okamih jej vzniku považuje okamih, keď vznikla
prvá z nich.
2. V prípade poistenia podľa čl. 1. ods. 5 a 6, tejto Časti je
poistnou udalosťou priestupok alebo trestný čin z
nedbanlivosti, ktorého sa poistený dopustil na území Európy
počas trvania pobytu na území Európy, ak je v súvislosti s
týmto priestupkom alebo trestným činom vedené proti
poistenému priestupkové alebo trestné konanie pred
príslušným orgánom.
VPP DD 2014-2
1.
1.
2.
3.
Článok 6.
Poistné plnenie
Výška poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti
v priebehu jedného poistného obdobia je určená ako súčet
súm primeraných nákladov na znovuzriadenie alebo
obstaranie
jednotlivých
poškodených,
zničených,
ukradnutých alebo ulúpených poistených vecí, znížených o
hodnotu zvyškov, maximálne však v rozsahu poistného krytia
dojednaného poistnou zmluvou a do výšky:
a) poistnej sumy skupiny vecí uvedenej v poistnej zmluve,
b) poistnej sumy pre Doplnkové poistenie k poisteniu
domácnosti uvedenej v poistnej zmluve,
c) príslušného limitu uvedeného v čl. 2. v Časti tabuľky
Poistené veci týchto VPP DD pri jednotlivej poistenej veci.
Poistné plnenie za jednu a všetky poistné udalosti za 1
poistné obdobie, vrátane nákladov podľa čl. 1. ods. 5 a 6,
tejto Časti nesmie prekročiť poistnú sumu dohodnutú v
poistnej zmluve. To platí aj pre súčet všetkých plnení pri
sériovej škode.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie z jednej poistnej
udalosti za náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť,
dávky poskytnuté z nemocenského poistenia alebo z
dôchodkového zabezpečenia maximálne do výšky 10 % z
poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve pri dojednanom
poistení zodpovednosti.
Ak poistený uhradil náklady podľa čl. 1. v dôsledku poistnej
udalosti definovanej v čl. 5., tejto Časti v hotovosti,
poisťovateľ mu vyplatí poistné plnenie v mene platnej na
území Slovenskej republiky v kurze peňažných prostriedkov v
cudzej mene podľa kurzového lístka Európskej centrálnej
banky, platného v deň vzniku poistnej udalosti.
Článok 7.
Prechod práv
1. Ak poisťovateľ nahradil za poisteného škodu, prechádza na
neho právo poisteného na náhradu škody alebo iné obdobné
právo, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosť za škodu
vzniklo proti inému.
2. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na
vrátenie vyplatenej sumy alebo na zníženie dôchodku alebo
na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na
poisťovateľa, ak za poisteného túto sumu zaplatil, alebo za
neho vypláca dôchodok.
3. Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného:
a) na úhradu tých nákladov konania o náhrade škody, ktoré sa
poistenému priznali proti odporcovi, ak ich poisťovateľ
zaplatil,
b) na vysporiadanie alebo postih, a to až do výšky súm, ktoré
za neho poisťovateľ uhradil.
4. Poisťovateľ má proti poistenému právo na náhradu
poskytnutého poistného plnenia, ak poistený uviedol
poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach
týkajúcich sa jeho povinnosti plniť.
5. Ak nastali okolnosti odôvodňujúce prechod práv uvedených v
ods. 1 alebo 2 tohto článku, poistený je povinný to
poisťovateľovi okamžite oznámiť a odovzdať mu doklady
potrebné na uplatnenie týchto práv.
21/23
www.astrapoistovna.sk
Článok 8.
Povinnosti poistníka a poisteného
1. Okrem povinností uvedených v týchto VPP DD je poistený
povinný:
a) písomne informovať poisťovateľa, že bol voči nemu
uplatnený nárok na náhradu škody,
b) písomne informovať poisťovateľa, že bolo voči nemu začaté
trestné konanie súvisiace so škodovou udalosťou,
c) písomne informovať poisťovateľa že bolo voči nemu
uplatnené právo na náhradu škody na súde, alebo inom
orgáne,
d) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa (predovšetkým
v konaní o náhrade škody a opravnom konaní).
2. V prípade porušenia povinností uvedených v týchto VPP DD
má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu
poskytnutého poisteného plnenia, a to podľa závažnosti
porušenia povinnosti.
1.
2.
3.
4.
Článok 9.
Zánik poistenia
Okrem ustanovení uvedených v Časti I., čl. 6 týchto VPP DD
poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti
zanikne aj so zánikom poistenia nehnuteľnosti alebo so zánikom
poistenia vedľajších stavieb.
5.
ČASŤ V. PRÁVNE ÚKONY
7.
1.
2.
3.
4.
Článok 1.
Spôsob vybavovania reklamácií a sťažností
Reklamáciou alebo sťažnosťou sa pre účely týchto VPP DD
rozumie písomná námietka poistníka alebo poisteného na
výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti s
uzavretou poistnou zmluvou.
Poisťovateľ sa bude zaoberať každou reklamáciou alebo
sťažnosťou, ktorá:
a) je podaná v písomnej forme,
b) je riadne doručená poisťovateľovi,
c) obsahuje informácie o osobe podávajúcej reklamáciu
alebo sťažnosť,
d) obsahuje informácie, akej veci sa reklamácia alebo
sťažnosť týka.
Poisťovateľ je v zmysle Časti I., čl. 9., ods. 1. písm. p) týchto
VPP DD oprávnený vyzvať poistníka a zároveň poisteného na
doloženie ďalších náležitostí a dokumentov k podanej
reklamácii alebo sťažnosti. Ak poistník alebo poistený
požadované náležitosti a doklady nedoplní v stanovenej
lehote, nebude zo strany poisťovateľa možné vybavovanie
reklamácie alebo sťažnosti ukončiť a reklamácia alebo
sťažnosť bude odložená ako neopodstatnená.
Poisťovateľ je povinný prešetriť reklamáciu alebo sťažnosť a
informovať osobu podávajúcu reklamáciu alebo sťažnosť o
spôsobe vybavenia jej požiadaviek či dôvodoch jej
zamietnutia do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie
reklamácie alebo sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné
lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude
osoba podávajúca reklamáciu alebo sťažnosť bezodkladne
upovedomená. V prípade, že je reklamácia alebo sťažnosť
podaná opakovane, tou istou osobou a v rovnakej veci, a
neobsahuje nové skutočnosti, poisťovateľ nie je povinný
reklamáciu alebo sťažnosť vybaviť a osobu podávajúcu
reklamáciu alebo sťažnosť o tom upovedomiť.
VPP DD 2014-2
6.
8.
Článok 2.
Doručovanie písomností
Pokiaľ nie je v týchto VPP DD uvedené inak, všetky
oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v písomnej forme.
Písomnosti sa doručujú spravidla poštou alebo iným
subjektom oprávneným doručovať zásielky, môžu však byť
doručené aj priamo poisťovateľom a doručujú sa ako bežné
zásielky alebo doporučené zásielky; pokiaľ je predmetom
doručenia výzva poisťovateľa na zaplatenie dlžného
poistného, alebo výzva na zaplatenie celého poistného podľa
Časti I., čl. 8., ods. 10. týchto VPP DD, alebo oznámenie o
zániku poistenia.
Písomnosti sa účastníkom poistenia (poisťovateľovi,
poistníkovi, poistenému, oprávnenej osobe) doručujú
spravidla na poslednú známu adresu trvalého pobytu alebo
sídla, prípadne na korešpondenčnú adresu.
Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej doručenia
adresátovi.
Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a
adresát si ju v príslušnej úložnej dobe nevyzdvihne,
písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej uloženina na
pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel.
Ak adresát odmietne písomnosť prijať, považuje sa
písomnosť za doručenú dňom, keď bolo jej prijatie
odmietnuté.
Ak adresát preukáže, že mu písomnosť nemohla byť
doručená z dôvodov hodných osobitného zreteľa, môže na to
poisťovateľ prihliadnuť s ohľadom na okolnosti prípadu.
Poisťovateľ je oprávnený požadovať overenie totožnosti pri
písomných úkonoch účastníkov poistenia v zmysle platných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Článok 3.
Spracovanie osobných údajov
1. Uzavretím poistnej zmluvy dáva poistník svojim podpisom na
poistnej zmluve výslovný súhlas:
a) na spracúvanie osobných údajov uvedených v poistnej
zmluve (ďalej len „údaje“) vrátane ich poskytovania
zmluvnej zaisťovni so sídlom v zahraničí za účelom
zaistenia,
b) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania
zmluvným zástupcom poisťovateľa za účelom správy
poistenia,
c) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania
zmluvným partnerom za účelom marketingovej činnosti
poisťovateľa a zmluvných partnerov, vzájomnej podpory
predaja a poskytovania komplexného finančného servisu
a poradenstva poistníkovi a poistenému,
d) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania
zmluvným partnerom poisťovateľa v oblasti likvidácie za
účelom likvidácie poistných udalostí,
e) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania tretím
osobám (najmä advokátom, notárom, spoločnostiam
zaoberajúcim sa inkasom pohľadávok) za účelom ochrany
a domáhania sa práv poisťovateľa,
f) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania všetkým
subjektom patriacim k finančnej skupine ASTRA za účelom
finančného
sprostredkovania
alebo
finančného
poradenstva, vzájomnej podpory predaja a poskytovania
komplexného finančného servisu a poradenstva
22/23
www.astrapoistovna.sk
poistníkovi a poistenému, vyhotovovania štatistík a analýz
a marketingovej činnosti,
g) na zaznamenávanie a uchovávanie akejkoľvek
komunikácie prebiehajúcej medzi poisťovateľom a
poistníkom prostredníctvom dostupných technických
prostriedkov.
2. Poistník, podľa ods. 1 písm. b) až f) tohto článku, poskytuje
svoj súhlas na dobu trvania zmluvného vzťahu a na dobu
nevyhnutnú pre uplatnenie práv a povinností stanovených
zákonom.
3. Uzavretím poistnej zmluvy poistník potvrdzuje, že mu
sprostredkovateľ poistenia pred získaním jeho osobných
údajov oznámil:
a) že jeho osobné údaje bude ako prevádzkovateľ spracúvať
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ
ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 47 243 597,
b) názov a sídlo alebo trvalý pobyt sprostredkovateľa
poistenia, ak v mene poisťovateľa získava jeho osobné
údaje sprostredkovateľ poistenia,
c) že jeho osobné údaje bude poisťovateľ spracúvať na účel
výkonu poisťovacej činnosti, na iné účely uvedené v § 47
zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej pre potreby tohto
odseku len „zákon o poisťovníctve“) a na účely uvedené v
ods. 1) tohto článku,
d) že bol poučený o povinnosti poskytnúť požadované
osobné údaje podľa § 47 ods. 1 zákona o poisťovníctve
ako i o tom, že v prípade neposkytnutia týchto údajov s
ním poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavrie,
e) že poisťovateľ je oprávnený poskytnúť jeho osobné údaje
osobám uvedeným v § 47 ods. 4 zákona o poisťovníctve a
na základe jeho súhlasu udeleného v poistných
podmienkach i osobám uvedeným v ods. 1) tohto článku,
f) že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby podľa
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
1.
2.
3.
4.
Článok 4.
Záverečné ustanovenia
Tieto VPP DD sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
V poistnej zmluve je možné odchýliť sa od ustanovení týchto
VPP DD.
V prípade zmeny alebo nahradenia ustanovenia všeobecne
záväzného právneho predpisu, na ktorý tieto VPP DD
odkazujú, nie je tým platnosť príslušného ustanovenia VPP
DD dotknutá a v prípade pochybností sa má za to, že ide o
odkaz na nové alebo zmenené ustanovenia všeobecne
záväzného právneho predpisu, ktoré je svojím obsahom
najbližšie k pôvodnému ustanoveniu všeobecne záväzného
právneho predpisu, ktoré bolo zmenené alebo nahradené. Ak
sa VPP DD odvolávajú na všeobecne záväzné predpisy,
rozumejú sa nimi právne predpisy platné a účinné na území
Slovenskej republiky.
Tieto VPP DD nadobúdajú účinnosť dňom 24.12.2014.
VPP DD 2014-2
23/23
www.astrapoistovna.sk
Download

Všeobecné poistné podmienky platné od 24.12.2014