TECHNICKÉ
IZOLÁ CIE
Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie
www.rockwool.cz
Obsah
Základné vlastnosti výrobkov z kamennej vlny..... 3
Tepelná ochrana .................................................. 4
Návrh hrúbok izolácií.......................................... 6
Ochrana proti hluku ............................................. 7
Zásady obmedzovania hluku ................................ 8
Použitie technických izolácií Rockwool ................ 10
Izolácie potrubí – nadzemné vedenia ................... 11
Izolácie potrubí – podzemné vedenia ................... 14
Izolácie nádrží a rovných plôch ........................... 15
Izolácie kotlov ..................................................... 17
Izolácie vzduchotechnických potrubí ................... 18
Spôsoby použitia jednotlivých izolácií ................. 20
Prehľad materiálov .............................................. 22
Výrobný závod
Obchodné zastúpenie
2
Spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou
Firma Rockwool je najväčším svetovým výrobcom
tepelných, zvukových a protipožiarnych izolácií
z kamennej vlny. Bola založená v roku 1937 v Dánsku
Výrobné závody Rockwool sú situované takmer po
celej Európe od Nórska až po
Francúzsko, dve výrobne sa
nachádzajú v Kanade, jedna
v Malajzii. Predajná sieť materiálov
Rockwool j e celosvetová. Sídlom
koncernu je dánske mestečko
Hedehusene, kde sa nachádza
i výskumná a vývojová základňa. Počet
spolupracovníkov Rockwoolu
prevyšuje sedem tisíc.
ROCK – kameň WOOL – vlna
Od roku 1993 firma pôsobí
taktiež na českom trhu. V máji
1998 sa do skupiny priradila
i továreň v českej republike v Bohumíne.
Hlavnou stratégiou firmy Rockwool
je výskum a vývoj nových výrobkov podľa najnovších
požiadaviek zákazníkov. V ď a ka tejto stratégii si
výrobky Rockwool n a technické izolácie získali
povesť svetovej jednotky v tomto odbore.
Základné vlastnosti výrobkov z kamennej vlny
Zloženie: Kamenná vlna Rockwool sa z prevažnej väčšiny skladá z anorganických vlákien. Tieto vlákna vznikajú
tavením vyvretých vulkanických hornín, ktoré majú veľkú odolnosť voči vysokým teplotám. Vlákna sú spojené
nízkym množstvom organického s pojiva. Vodoodpudivosť materiálu zaisťuje hydrofobizačný olej.
Tepelná vodivosť: Výrobky
Rockwool, určené n a technické
izolácie, vykazujú nízky súčiniteľ
tepelnej vodivosti i pri vysokých
teplotách.
Teplota použitia: Teplota tavenia
vlákien Rockwool sa pohybuje v
oblastiach nad 1000 °C. Maximálna
prevádzková teplota izolačných
materiálov sa pohybuje od 250 až do
800 °C
Ohňovzdornosť: Všetky materiály z
kamennej vlny Rockwool sú
nehorľavé a odolávajú vysokým
teplotám. Z tohto dôvodu účinne
chránia proti šíreniu požiaru.
Akustické vlastnosti: Izolácie
Rockwool majú vďaka svojej
pórovitej štruktúre vynikajúce
vlastnosti z hľadiska tlmenia hluku,
produkovaného priemyselnými
zariadeniami.
Paropriepustnosť: Izolácie
z kamennej vlny majú veľmi nízky
difúzny odpor – odpor proti
priechodu vodných pár. Z tohto
dôvodu umožňujú voľné
odvetrávanie vlhkosti z konštrukcií.
Vodoodpudivosť: Kamenná vlna
Rockwool obsahuje špeciálne prísady,
ktoré zamedzujú prenikaniu kvapalnej
vlhkosti do izolácie. Tieto hydrofobizačné
prísady zamedzujú i kapilárnemu
vzlínaniu vlhkosti do izolácie.
Chemická nezlúčivosť: Vlákna
Rockwool sú chemicky nezlúčivé.
Nereagujú s bežne používanými
materiálmi. Špeciálne výrobky
m o ž n o používať i v styku s
nehrdzavejúcimi oceľami.
Tvarová stálosť: Izolácie z
kamennej vlny Rockwool sú
vzhľadom na anorganický pôvod
vlákien dlhodobo tvarovo stále.
Biologická nezlúčivosť: Kamenná
vlna Rockwool je biologicky
nezlúčivá. Nepodporuje rast húb,
plesní ani baktérií.
Nízka tepelná rozťažnosť:
Izolácie z kamennej vlny Rockwool
majú takmer nulovú tepelnú
rozťažnosť.
3
Tepelná ochrana
Takmer v každom priemyselnom závode na svete
možno v súčasnej dobe nájsť izolačné materiály.
Izolácie na priemyselné použitie nazývame
„technické izolácie“.
1
Technické izolácie z kamennej vlny
Rockwool majú v priemysle
tieto základné funkcie:
• Znižovanie tepelných strát,
založené na princípe ekonomicky
optimálnej hrúbky izolácie
• Ochrana osôb, založená na obmedzovaní povrchovej teploty zariadení
Na základe požiadaviek, vyplývajúcich z týchto
funkcií, sú navrhované izolácie s optimálnymi
vlastnosťami pre jednotlivé s pôsoby použitia.
Všeobecne platné vlastnosti technických izolácií z
kamennej vlny sú uvedené v predošlom texte.
• Ochrana osôb a zariadení v prípade
požiaru
• Znižovanie hladiny hluku
• Regulácia teploty na ochranu
podmienok priemyselných procesov
Najdôležitejšou úlohou izolačných materiálov
pri priemyselnom použití je tepelná ochrana
technologických zariadení a znižovanie
tepelných strát samotných zariadení a rozvodov
tepla. Mnohé zariadenia na svojom povrchu
majú vysoké teploty. Z tohto dôvodu je potrebné
na ich tepelnú ochranu používať materiály
zodpovedajúce prevádzkovým podmienkam
daného zariadenia.
• Ochrana proti kondenzácii vo
vnútri potrubia
• Ochrana proti kondenzácii zvonka
potrubia
2
4
Najdôležitejším parametrom izolačných materiálov
Horný graf dokumentuje vplyv objemovej hmotnosti
na súčinitele tepelnej vodivosti pri rôznych teplotách.
Spôsoby prenosu tepla
1) Vedenie
Vedenie vláknami:
Prenos tepla prostredníctvom pohybu molekúl
vo vláknach alebo medzi vláknami, ktoré sú vo fyzickom
kontakte. Zvýšením objemovej hmotnosti izolácie
(viacej vlákien v rovnakom objeme) sa zväčší počet
kontaktných bodov medzi vláknami, a tým i hodnota
λ izolačného materiálu za rovnakej teploty.
Vedenie vzduchom:
Tepelnoizolačné schopnosti výrobkov z minerálnej
vlny spôsobujú veľmi malé dutiny medzi vláknami,
obsahujúce takmer nehybný vzduch. Tento nehybný
vzduch najviac ovplyvňuje hodnotu λ pretože
vedenie tepla medzi molekulami vzduchu je
pomerne výrazné. Vplyv objemovej hmotnosti
izolácie na tento spôsob vedenia je takmer
zanedbateľný.
Vplyv objemovej hmotnosti
na súčinitele tepelnej vodivosti
pri rôznych teplotách
súčiniteľ tepelnej vodivosti [mW.m-1.K-1]
z hľadiska tepelnej ochrany je súčiniteľ tepelnej
vodivosti λ .
Ten predstavuje mieru prenosu tepla cez izoláciu.
190
190
170
170
150
150
130
130
110
110
90
90
70
70
50
50
30
30
30
30
50
50
70
70
90
90
110
130
150
170
190
110
130
150
170
190
objemová hmotnosť [kg.m-3]
teplota [°C]
2) Prúdenie
Prenos tepla prostredníctvom pohybu ľahšieho,
ohriateho vzduchu, ktorý je samovoľne nahradzovaný
chladnejším, ťažším vzduchom. Vplyv prúdenia na
veľkosť hodnoty λ je veľmi malý a má význam len
pri veľmi nízkych objemových hmotnostiach.
300
250
200
150
100
50
10
graf 1
Vplyv objemovej hmotnosti
na súčinitele tepelnej vodivosti
pri konštantnej teplote 10 °C
súčiniteľ tepelnej vodivosti [mW.m-1.K-1]
3) Sálanie
Sálanie je prenos tepla prostredníctvom elektromagnetických vĺn, prechádzajúcich vzduchom alebo
vákuom. S rastúcou teplotou sa výrazne zvyšuje.
Sálanie možno zmenšiť zvýšením obsahu vlákien v
izolácii, teda zvýšením objemovej hmotnosti.
Krivka tepelnej vodivosti
Súčtom týchto troch faktorov je celková krivka
tepelnej vodivosti, ktorá má rovnaký charakter pre
všetky výrobky z minerálnej vlny.
Vedľajší spodný graf dokumentuje priebeh závislosti
súčiniteľa tepelnej vodivosti o d objemovej hmotnosti
pri 10 °C. Pri tejto teplote je minimálna hodnota
súčiniteľa tepelnej vodivosti v rozsahu objemových
hmotností 60 – 90 kg.m-3 . Pri zvyšujúcej sa teplote sa
minimum presúva do oblasti vyšších objemových
hmotností. Z toho vyplýva, že čím vyššia je teplota
zariadenia, tým vyššia by mala byť používaná objemová
hmotnosť izolačného materiálu.
50
50
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
55
00
10
10
30
30
50
50
70
70
90
90
110
110
130
130
objemová hmotnosť [kg.m-3]
celkom
sálanie
vzduch
graf 2
5
prúdenie
vedenie
Návrh hrúbky izolácie
Hrúbka izolácie sa navrhuje väčšinou buď s ohľadom
na dosiahnutie čo najväčších ekonomických úspor alebo
s ohľadom na ochranu osôb, pohybujúcich
sa v okolí izolovaného zariadenia (t.j. podľa povrchovej
teploty).
Pri výpočte hrúbok izolácií disponuje
Rockwool,a. s., výpočtovým programom
„ROCKTECH“, umožňujúcim ich návrh.
Program je zostavený podľa smernice VDI
2055 „Tepelné a chladové izolácie v
priemyselných a domových zariadeniach“,
platný v Európe za štandard na navrhovanie
izolácií. Technické oddelenie firmy Rockwool
ponúka spoluprácu projektantom
technických izolácií formou odovzdania
výpočtového programu, prípadne jeho
inštaláciu a zaškolenie
(je k dispozícii na www.rockwool.cz).
obr. 3
Ekonomické hrúbky izolácie
Pre rozvody teplovodných médií je najdôležitejším
faktorom návrh najhospodárnejšej hrúbky
izolácie. Najhospodárnejšia hrúbka izolácie je
taká, pri ktorej je súčet nákladov na tepelné straty
a ceny izolačného systému za dané časové
obdobie najnižší. Väčšia hrúbka izolácie znižuje
tepelné straty, a tým i s nimi spojené náklady,
zároveň ale zvyšuje cenu izolačného systému.
Cena izolácie nie je lineárnou funkciou hrúbky
izolácie, pri silnejšej izolácii sa cena izolačného
systému zvyšuje rýchlejšie než znižovanie
nákladov na tepelné straty. Je potrebné vždy
hľadať kompromis s najnižšími nákladmi.
Najhospodárnejšiu hrúbku izolácie možno
stanoviť viacerými spôsobmi. Tu je popísaná
metóda minimálnych celkových nákladov. K
ročným nákladom na rôzne hrúbky izolácie (ročná
cena materiálu, ročná cena inštalácie, náklady na
údržbu) sú pripočítané ročné náklady na tepelné
straty. Ročnú cenu materiálu získame ako podiel
celkovej ceny izolácie a plánovanej doby
životnosti izolačného systému, dtto u ročnej ceny
inštalácie. Hrúbka s najnižšími celkovými
nákladmi sa nazýva ekonomická hrúbka
izolácie. Popísaná metóda je ilustrovaná v nižšie
uvedenom grafe.
Grafická metóda
určenia ekonomickej hrúbky izolácie
Ročné náklady na tepelné straty
• Tepelné straty potrubia
Q alebo Qp [W.m-2 alebo W.m-1]
• Cena za energiu – Ce [Kč.GJ -1]
• Hodiny prevádzky za rok – h [hod.rok -1]
Ročné tepelné straty
sú vyjadrené vzorcom:
Rq = 3,6 x 10-6 x Q x Ce x h [Kč.m-2.rok -1]
alebo
Rq = 3,6 x 10-6 x Qp x Ce x h [Kč.m-1.rok -1]
ekonomická
hrúbka
Ročná cena izolácie
Cc (celková cena)
Cena izolácie za rok sa určuje takto:
Ri = Ci /r [Kč.m-2.rok -1 alebo Kč.m-1.rok -1]
Celková cena Cc
C c = Rq + Ri
Pri celkovej cene hľadáme jej minimum.
náklady [Kč]
Celková cena inštalovanej izolácie
Ci [Kč.m -2 alebo Kč.m -1]
Doba životnosti izolácie – r [rok]
Ri (ročná cena izolácie)
Rq (ročné tepelné straty)
hrúbka izolácie [mm]
graf 3
6
Ochrana proti hluku
Príklady typických hladín zvuku z rôznych zdrojov (obr. 4)
Hluk je nežiaducim zvukom, negatívne
ovplyvňujúcim ľudí i živočíchov. Môže sa vytvoriť
lietadlom, strojom alebo rýchlo idúcim autom.
Vysoké hladiny hluku spôsobujú stratu sluchu a
znemožňujú komunikáciu prostredníctvom reči, preto
majú nepriaznivý vplyv na produktivitu, bezpečnosť
a zdravie pracovníkov. Ak sú hlučné výrobné
závody v blízkosti obytných oblastí, môže byť
ohrozené zdravie a spokojnosť ľudí, ktorí tam
bývajú.
Zvukopohltivý panel
s materiálom Rockwool (obr. 5)
6
Maximálna denná doba vystavenia hluku
Úroveň hluku dB [A]
Zákonodarné orgány v mnohých krajinách vrátane Českej
republiky stanovujú kritéria na maximálne prípustné
hladiny hluku v obytných oblastiach i na pracoviskách.
Hlasitosť zvuku sa vyjadruje v decibeloch (dB), čo je
logaritmická stupnica hladiny zvuku. Znižovanie
hladiny hluku je stále častejšie zaisťované
prostredníctvom tepelne a akusticky izolačných
materiálov. Izolácie Rockwool sú vďaka svojej
pórovitej štruktúre ideálnym pohlcujúcim materiálom
n a tlmenie hluku v priemysle i v občianskych
stavbách.
90
8
92
6
95
4
97
3
100
2
102
1,5
105
1
110
0,5
115
0,016 (1 minúta)
Tabuľka 1
7
Maximálna doba
vystavenia hluku za deň [hod.]
Zdroj: USA – OSHA
(Occupational Safety and Health Act)
Zásady obmedzovania hluku
Priemyslový hluk možno obmedzovať na troch miestach:
• V zdroji
• Na ceste od zdroja k príjemcovi
• U príjemcu
Vo všetkých troch prípadoch je dôležitým
faktorom absorpcia zvuku. Výrobky Rockwool sú
vďaka štruktúre s otvorenými pórmi vysoko
účinnými materiálmi na absorpciu zvuku.
Príklad zvukovej pohltivosti dosiek Rockwool
Frekvencia
hluku [Hz]
Názov výrobku
Techrock 80
Techrock 100
Airrock ND
Koeficient zvukovej pohltivosti
Techrock 120
α
125
0,22
0,22
0,23
0,23
250
0,63
0,62
0,66
0,66
500
0,90
0,91
1,05
1,05
1 000
0,98
1,0
1,07
1,06
2 000
1,05
1,0
1,05
1,05
4 000
0,99
0,98
0,97
0,97
V tabuľke sú uvedené
orientačné hodnoty
útlmu zvuku pre výrobky
Rockwool, merané podľa
normy ISO R 354,
aplikované priamo na
stenu. Hrúbka výrobku
50 mm.
Tabuľka 2
Obmedzovanie hluku v zdroji
oceľový plech. V závislosti na type konštrukcie
je možné dosiahnuť útlm 10 až 20 dB (A).
Hladinu hluku vychádzajúceho z potrubia môžu
veľmi efektívne znižovať potrubné puzdrá
a rohože na drôtenom pletive.
Najefektívnejším spôsobom znižovania hladiny hluku
je jeho regulácia v zdroji. Možno ju realizovať
uzavretím zdroja hluku do puzdra alebo postavením
krytu okolo celého zariadenia. Týmito krytmi sú obvykle
skladané konštrukcie s kamennou vlnou vnútri, ktoré
na strane zdroja majú väčšinou perforovaný
Príklad útlmu hluku na potr ubí Ø 300 mm s AL oplechovaním 1 mm
50
Rockwool 880 – potrubné
puzdro hrúbky 75 mm
40
Rockwool 880
30
WM 80
ProRox WM 80
20
zvukový útlm R [dB]
10
0
-10
-20
125
250
500
1000
2000
4000
frekvencia [Hz]
Graf 4: Príklady zvukového útlmu p re izolovaný potrubný systém.
Použitie podporných konštrukcií pre rohože na drôtenom pletive
znižuje akustickú účinnosť izolácie.
8
ProRox WM 80, WM 80 –
rohož na drôtenom pletive
hrúbky 100 mm
Obmedzovanie hluku na ceste
7
Zvuk môže prichádzať k príjemcovi buď priamo
od zdroja alebo nepriamo prostredníctvom
odrazu od rôznych povrchov.
Priamo sa šíriaci zvuk
Priamo sa šíriaci zvuk možno obmedzovať
postavením zvukovej prekážky medzi zdroj a
príjemcu.
Nepriamo sa šíriaci zvuk
Nepriamo sa šíriaci zvuk možno redukovať
umiestnením materiálov, ktoré absorbujú zvuk
(akustické stropy, priečky), na povrchy, na ktoré
zvuk dopadá.
Zvukové bariér y
Zvukové bariéry musia mať schopnosť z nižovať
hladinu hluku a absorbovať ho, aby sa neodrážal
späť do priestoru.
Potrubné puzdrá na potrubí obmedzujúce hluk
Obmedzovanie hluku u príjemcu
ako v prípade vyššie popísaných konštrukcií
zvukových bariér.
Tento spôsob možno realizovať vytvorením
čiastočného alebo úplného krytu okolo príjemcu.
Akustická funkcia tohto krytu je v podstate rovnaká
Príklad útlmu absorpciou zvuku doskami Rockwool
50
100 mm
40
80 mm
30
20
zvukový útlm R [dB]
10
0
-10
-20
125
250
500
1000
2000
4000
frekvencia [Hz]
Graf 5: Orientačné hodnoty zníženia hladiny hluku pri bariére
s doskou Techrock 80 medzi perforovaným a neperforovaným
oceľovým plechom.
9
zvuková bariéra
s doskou Techrock 80
hrúbky 100 mm
zvuková bariéra
s doskou Techrock 80
hrúbky 80 mm
Použitie technických izolácií Rockwool
8
Základné zásady pri použití
Technické izolácie
Rockwool sa používajú na
priemyselné aplikácie
takmer na celom svete.
Technici a výskumní
pracovníci spoločnosti majú
rozsiahle znalosti v tomto
odbore. Tieto znalosti sú
pripravené odovzdávať
používateľom izolácií. Na
dosiahnutie čo najvyššej
návratnosti investícií do
izolácie je vhodný a nutný
odborný návrh izolácií a ich
kvalitné vyhotovenie.
Na nasledujúcich stránkach
budú uvedené niektoré zo
zásad, ktoré je treba
dodržiavať pri montáži
technických izolácií
Rockwool.
• Je potrebné sa vyhnúť vzájomnému kontaktu kovov,
ktoré môžu spôsobiť galvanickú koróziu.
• Izolované povrchy musia byť pred aplikáciou
akéhokoľvek izolačného materiálu čisté
a suché. Za žiadnych okolností nemožno
izolovať mokré alebo namrznuté povrchy.
• Pri prevádzkových teplotách vyšších než 600 °C by sa
nemalo používať hliníkové oplechovanie.
• Z povrchovo neupravených uhlíkových ocelí sa
musia obrúsiť nečistoty a hrdze.
• Materiál samorezných skrutiek alebo nitov by mal
zodpovedať materiálu plášťa.
• Pomocou saponátov alebo rozpúšťadiel je
treba odstrániť mastnotu.
• Používaná izolácia musí byť skladovaná na suchých
miestach.
• Povrchy z nehrdzavejúcej ocele možno čistiť len kefou
z nehrdzavejúcej ocele. Nečistoty sa nesmú odstraňovať
rozpúšťadlami alebo saponátmi, ktoré obsahujú
chloridy.
• Na zariadení s vysokými teplotami nad 500 °C je
výhodné používať viacvrstvovú izoláciu, kde každá
vrstva má inú objemovou hmotnosť. Materiál s
vyššou objemovou hmotnosťou je čo najbližšie k
horúcemu povrchu. Materiály s vyššou objemovou
hmotnosťou izolujú pri vysokých teplotách podstatne
lepšie než materiály s nižšou objemovou hmotnosťou
(viď kapitola Tepelná ochrana). Izolačné vlastnosti
oboch typov pri nízkych teplotách sú takmer totožné.
• Medzi izolovanými potrubiami musí byť dostatočne
voľný priestor (na montáž a prevlečenie izolácií).
• Kohúty, ventily a posúvače by mali byť
umiestnené tak, aby ich bolo možné obsluhovať
bez státia na izolovanom potrubí.
• Na izoláciu zariadení a potrubí z nehrdzavejúcej
ocele je nutné použiť materiály v AS kvalite.
• Vretená ventilov by nemali byť inštalované smerom
hore, aby nedochádzalo k vnikaniu vody do
izolačného materiálu.
• Pri aplikácii izolácií je potrebné dodržiavať
zásady bezpečnosti práce a ochrany životného
prostredia.
• Projekt izolácií by mal jasne popisovať požadovanú
konštrukciu izolácie.
10
Izolácia potrubia – nadzemné vedenie
Rohože na drôtenom pletive
Použitie na potrubia
Po odrezaní potrebnej dĺžky je drôtená rohož tesne
navinutá na potrubie. Čelné plochy izolácie by mali
byť v tesnom kontakte, aby nevznikali medzery a časti by
tak mali byť spojené viazacím drôtom alebo stiahnuté
háčikmi. Rovnakým spôsobom by sa mali spojovať
susedné časti. Pokiaľ sa aplikujú dve vrstvy, spoje by
mali byť usporiadané striedavo.
Na zaistenie dostatočnej tvarovej stability
opláštenia potrubia, izolovaného rohožou
s drôteným pletivom, je treba používať oporné
prstence (distančné kruhy).
Zvislé potrubie by malo byť vybavené nosnými
konštrukciami v intervaloch približne 4 m, ako je
znázornené na obrázku. Na ne sa zavesí rohož na
drôtenom pletive.
viazací
drôt
hák typu C
oporný prstenec
Príklad zošitia rohože (obr. 13)
potrubie
tri vrstvy rohoží
na drôtenom pletive
obr. 9
Opory
Existuje niekoľko typov oporných prstencov,
ktorých aplikácia je závislá na potrubí a jeho
teplote.
Spojenie dvojvrstvovej izolácie (obr. 14)
oceľový
pásik
keramické
kolíky
600
420
240
Oporný prstenec
s keramickými kolíkmi
Kovový oporný prstenec
Priebeh
teploty [°C]
spojovací
obr. 10
drôt
50
11
háčik
tri vrstvy
rohoží
na drôtenom
pletive
Viacvrstvová izolácia na potrubí (obr. 15)
Plechové opláštenie kolien zo segmentov a potrubí
11
potrubie
Opláštenie
Všetky typy opláštenia by mali umožňovať pohyb
potrubia. Koeficient rozťažnosti hliníka je približne
dvakrát vyšší než koeficient rozťažnosti ocele.
Povrchová teplota plášťa je zvyšovaná priamym
slnečným svetlom a znižovaná za dažďa a chladného
počasia. Z tohto dôvodu dochádza k veľkým tepelným
diferenciám v dilatáciách medzi potrubím a plášťom.
Nepriaznivým účinkom týchto dilatácií je potrebné
zabrániť pohyblivými spojmi opláštenia.
potrubie
min. dve skrutky
na segment
stredná časť
koncová časť
Pokyny na montáž opláštenia
• Preložené spoje by mali byť usporiadané v presahu
tak, aby po nich stekala voda. Napríklad zvislé
prekrytie spojov by malo byť umiestnené v smere
prevládajúcich vetrov. Rovnako tak by mali byť
vodorovné spoje umiestnené na záveternej strane
potrubia. Opláštenie nesmie brániť prípadnému
vytekaniu vody.
Opláštenie ohybu (obr. 18)
19
• V ohyboch sa používajú spoje umožňujúce
dilatovanie. Na dlhých rovných potrubiach by sa
mali používať každých 5 až 7 m, a to najmä medzi
dvoma závesmi alebo podperami.
Kryty ventilov a prírubové skrine by mali byť ľahko
snímateľné a mali byť tvorené niekoľkými časťami. Pri
vonkajšom použití by mali byť vodotesné a vybavené ďalším
krytom proti dažďu, ako je znázornené na obrázku. Musia sa
použiť vypúšťacie rúrky, ktoré z konštrukcie odvedú
vodu (alebo inú uniknutú kvapalinu).
obr. 16
vypúšťacia rúrka
Opláštenie ohybu
Význam izolácie ventilov a prírub je zjavný
z nasledujúcich nákresov – pomery tepelnej straty
izolovaného a neizolovaného potrubia pri teplote
potrubia 200 oC a rovnakej menovitej svetlosti.
Závesy a ďalšie typy podpier potrubí by mali byť
vybavené krytmi proti dažďu. V miestach, v ktorých
by mohla prenikať dažďová voda do izolácie, je treba
zaistiť jej odtok perforáciou spodnej strany opláštenia.
zrovnateľná tepelná strata
10 m
1m
3m
0,3 m
Príklady zavesenia oplášteného potrubia (obr. 20)
Neizolovaný ventil alebo príruba majú veľké tepelné straty (obr. 17)
12
Izolácia potrubí lamelovými
rohožami
Na potrubie s nižšími teplotami (do 200–250 °C)
možno používať tzv. lamelové rohože – rohože
z lamiel s kolmými vláknami. Tieto rohože majú
vďaka usporiadaniu vlákien kolmo k povrchu vysokú
pevnosť v tlaku a umožňujú prenos zaťaženia do
podpory. V prípade ich použitia tým odpadajú
tepelné mosty, spôsobované podpornými
konštrukciami, ktoré sú nutné pri použití rohoží na
drôtenom pletive. Nevýhodou izolácie lamelovými
rohožami je ich vyšší súčiniteľ tepelnej vodivosti pri
vyšších teplotách a z neho vyplávajúca nutnosť
použitia väčších hrúbok izolácie.
celého l puzdra. Ohyby potrubia sa izolujú v rovnakej
hrúbke ako susedné rovné časti. Rezanie
a nasadzovanie puzdier na ohyby dokumentuje
obrázok. Vinuté potrubné puzdrá Rockwool možno
používať do 750 oC. V prípade, že dochádza
k mechanickému namáhaniu potrubia, je pre teploty
nad 300 oC nutné použiť 29podporné konštrukcie.
Potrubné puzdrá pre technické zariadenia budov
Pre TZB je možné používať rezané alebo ohybné
potrubné puzdrá s ALS vystuženou hliníkovou fóliou
s prevádzkovou teplotou do 250 °C, pre nižšie teploty do
100 °C s povrchom z fólie PVC – puzdrá TERMOROCK.
Expanzné vlnovce
Kryt expanzného vlnovca by mal mať také rozmery,
ktoré umožnia voľný pohyb vlnovca.
Nasadzovanie potrubného puzdra na potrubie (obr. 23)
Izolácia expanzného vlnovca (obr. 21)
Pochôdzne potrubia
Inštalácia silného vystuženého plechu pod hotový plášť
zlepší odolnosť izolovaných častí, pri ktorých sa
predpokladá pochôdzna prevádzka pri inšpekciách.
Rezanie potrubného puzdra pre ohyb (obr. 24)
silný
vystužený plech
(skružený)
Ohybné potrubné puzdrá
Na izoláciu ohybov potrubí TZB je možné používať
ohybné potrubné puzdrá Flexorock. Výrazne
urýchľujú a zjednodušujú izoláciu potrubí s početnými
ohybmi. Izoláciu na kolenách a ohyboch nie je
nutné rezať a skladať z dielikov.
25
požadovaná
povrchová
úprava
samorezná skrutka
26
Roznášací plech pre pochôdzne potrubie (obr. 22)
27
Izolácia potrubia potrubnými puzdrami
Vinuté potrubné puzdrá pre vysoké teploty. Na izoláciu
potrubia pri vysokých teplotách sa používajú vinuté
potrubné puzdrá. Tie vďaka svojej orientácii vlákien
rovnobežne s povrchom potrubia majú nízky súčiniteľ
tepelnej vodivosti aj pri vysokých teplotách. Tieto potrubné Postup ohýbania puzdier Flexorock
puzdrá, pokiaľ nie sú zakryté opláštením, by mali byť po
inštalácii na potrubie stiahnuté tromi drôtmi naprieč na
každé puzdro alebo špirálovito ovinuté drôtom pozdĺž
13
Izolácia potrubia – podzemné vedenie
Priama inštalácia izolovaných
potrubí do zeme
Existujú dva hlavné typy zloženia podzemného potrubia:
• Kanálová konštrukcia
• Priama inštalácia do zeme
Vákuované dvojplášťové systémy
Podstatný vplyv na tepelnú vodivosť izolácie má
vzduch obsiahnutý v izolácii. Pokiaľ sa izolácia
nachádza v prostredí s vyčerpaným vzduchom,
znižuje sa jej súčiniteľ tepelnej vodivosti na
menej než polovicu. Tento princíp využívajú
vákuované potrubné systémy. Izolovaná médiovodná
rúrka je vrátane izolácie umiestnená v ochrannej
rúrke. Medzi izoláciou a ochrannou rúrkou je vždy
vzduchová medzera. Dilatáciu vnútornej rúrky
zaisťuje posuvná opora. Z priestoru ochrannej
rúrky je odčerpaný vzduch, čo podstatne zvyšuje
účinnosť tepelnej izolácie. Vákuovaním taktiež
dochádza k odstráneniu vlhkosti z vnútorného
priestoru, čím sa podstatne zvyšuje životnosť
médiovodnej rúrky.
V prípade eventuálnej havárie možno opäť
vákuovaním vysušiť celý vnútorný priestor.
Ochranná rúrka je vo väčšine prípadov oceľová
s povrchom chráneným polyetylénom.
Kanálová konštrukcia izolovaných
potrubí
Používajú sa betónové kanále, ktoré obvykle majú
pravouhlý prierez a sú odvetrané.
Výhody:
• Jednoduchá a lacná kontrola izolácie potrubia
• Jednoduchý prístup uľahčuje údržbu a opravy
Ventilácia
vnútorné potrubie
pre médium
potrubné
puzdro
Rez podzemným parovodom (obr. 28)
vákuovaný
priestor
podporná
konštrukcia
ochranná rúrka
s PE HD povlakom
Rez vákuovaným potrubným systémom (obr. 30)
Predizolované potrubia
Izolácie Rockwool sú využívané i v predizolovaných
potrubných systémoch pre teploty média vyššie než
cca 120 °C.
Pri týchto systémoch je potrubie média izolované
potrubným puzdrom z kamennej vlny a priestor medzi
touto izoláciou a ochrannou rúrkou (väčšinou
polyetylénovou) je vyplnený polyuretánovou penou.
Také prefabrikované potrubie sa ukladá priamo pod
terén – do výkopu, alebo sa použije bezvýkopová
technológia ukladania do zemného pretlaku.
Pohľad do dvojplášťového vákuovaného potrubného systému
14
Izolácia nádrží a rovných plôch
V tejto časti sú popísané požiadavky na použitie izolácie
nádrží, kotlov a ďalších zariadení priemyselných
závodov. Použitie správnej konštrukcie, spôsob
inštalácie a výber izolačného materiálu má zásadný
význam pre správnu funkciu týchto zariadení. Návrh
izolačného systému závisí od teploty kvapaliny,
rozmerov nádrže a okolitých faktorov.
Nádrže menších rozmerov, vane
Malé valcové povrchy je možné izolovať lamelovými
rohožami alebo rohožami na drôtenom pletive.
Rohož možno po odrezaní správnej dĺžky obaliť
okolo povrchu. Okraje jednotlivých rohoží by mali
byť tesne spojené, aby nevznikali otvorené škáry
a mali by sa stiahnuť háčikmi (15 mm x 0,5 mm
v rozstupoch približne 25 cm). Rohože na drôtenom
pletive musia byť spojené vodorovným spojom
pomocou drôtu s priemerom väčším než 0,7 mm.
Zásobníky
izolované
rohožami
na drôtenom
pletive
Detail
podpornej
konštrukcie na
výmenníku
Pokiaľ má izolácia niekoľko vrstiev, spoje by mali byť
usporiadané striedavo, aby nedochádzalo k tepelným
mostom. Pri teplotách média nižších než teplota okolia
hrozí kondenzácia vlhkosti v izolácii. V tomto prípade je
potrebné medzi opláštením a izoláciou použiť parotesnú
zábranu. Vodorovne orientované nádrže by mali byť
vybavené potrebnými opornými prstencami.
Povrchová úprava
Jednotlivé časti opláštenia by mali byť kladené tak, aby
umožňovali odvodňovanie (na spôsob strešných škridlíc
„po vode“) s minimálnym prekrytím 50 mm.
pás
skrutky (nity)
z pozinkovanej
plechový obklad
ocele
vodorovne orientovaný
rohož na drôtenom
preplátovaný spoj
pletive
obr. 31
stena nádrže
Použitie dosiek na oblé povrchy
Oblé povrchy môžu byť izolované i doskami.
Tabuľka a obrázok dokumentujú minimálne polomery
ohýbania jednotlivých dosiek. Použitie menších
priemerov môže spôsobiť problémy pri inštalácii.
Rmin
Ohýbanie izolačnej dosky k valcovému povrchu (obr. 32)
Minimálne polomery dosiek na izoláciu oblých povrchov
Minimálny polomer R min [mm]
Výrobok
Hrúbka izolácie t [mm]
50
60
70
80
25
40
Techrock 80
400
500
Techrock 100
500
700 1 000 1 500 2 000
Techrock 120
500
700 1 000 1 500 2 000 2 500 2 500
Techrock 150
700 1 000 1 200 1 400
-
100
-
1 300 1 900 2 600 3 000 3 200 3 400 3 500
Tabuľka 3 – k obr. 32
15
Nádrže veľkých rozmerov
Nádrže veľkých rozmerov možno izolovať pomocou
rohoží na drôtenom pletive, lamelových rohoží alebo
dosiek. Izolácia sa väčšinou kotví kovovými tŕňmi,
ktorých rozstup je závislý od teploty kvapaliny
a predpokladaného mechanického zaťaženia. Maximálna
vzdialenosť medzi nimi by mala byť 60 cm. V prípade
použitia dosiek by každá mala byť zaistená minimálne
dvomi tŕňmi.
Povrchová úprava
V závislosti od veľkosti akumulačnej nádrže
a predpokladaného mechanického zaťaženia sa
používa ploché (hrúbka 1,0–1,2 mm), alebo tvarované
(hrúbka 0,8–0,9 mm) obloženie (inštalované tak, aby
umožňovalo odvádzanie vody) s maximálnym
prekrytím 50 mm. V prípade obloženia z trapézových
plechov by zvislé prekrytie malo mať šírku aspoň
jednej vlny. Obloženie vo forme trapézových
a hladkých plechov sa kotví na oporné konštrukcie.
Ich tvar a typ závisia od teploty kvapaliny a hrúbky
izolácie.
lišta – U profil (z plechu)
izolácia
obloženie
Schéma izolácie steny nádrže (obr. 37)
Strechy nádrží
Strechy nádrží je možné izolovať doskami,
ktorých typ je závislý od predpokladaného
zaťaženia. Pokiaľ sa predpokladá častejšia údržba,
je potrebné voliť tuhé typy dosiek. Izolácia sa
vkladá medzi profily, nesúce opláštenie. Výška
profilu by sa mala rovnať hrúbke izolácie. Nosné
profily možno pripevniť k streche nádrže
privarením alebo pomocou skrutiek..
U profil
izolácia
obklad
izolácia
obr. 35
nosný profil
obloženie
trapézovým
plechom
strecha nádrže
navarovací tŕň
na napichnutie
izolácie
Schéma izolácie steny nádrže (obr. 38)
nosný profil
strecha nádrže
Možné usporiadanie nosných profilov pri streche nádrže (obr. 36)
16
Obloženie by malo byť inštalované tak, aby všetky spoje
mali minimálne prekrytie 50 mm, ktoré zabráni
vnikaniu vody. Obloženie sa pripevňuje k profilom
v spojoch pomocou nitov. Aby sa kapilárnou
vzlínavosťou nedostala voda medzi spoje plechov (v
preložení) do vnútra, musia byť škáry utesnené trvale
pružným tmelom s neutrálnou reakciou. Vzhľadom
k rozdielnym deformáciám teploty nesmie byť
obloženie strechy spojené s obložením stien.
Izolácia
kotlov
39
Použitie tepelných izolácií
v energetike zamedzuje
zbytočným tepelným
stratám, a tým chráni
životné prostredie
Izolácia kotlov patrí k najnáročnejším oblastiam
použitia izolačných materiálov. Podľa tvaru a teploty
povrchu sa pre ich izoláciu používajú buď dosky
vyšších objemových hmotností alebo rohože na
drôtenom pletive.
navarené úchyty
na pripevnenie
U profilov
membránová stena,
teplota 600 °C
(na pásnici)
Valcové kotly
Valcové kotly sa izolujú väčšinou rohožami na drôtenom
pletive. Odporúčame aplikovať vo viacerých vrstvách
z dôvodov eliminácie tepelných mostov. V prípade
vysokých teplôt by hrúbka prvej vrstvy mala byť
zvolená tak, aby teplota drôteného pletiva
neprekračovala 370 °C. Rohože sa upevňujú na kotly
buď oceľovými páskami alebo navarovacími tŕňmi.
Kotly s rovinnými stenami
Steny kotlov často bývajú vystavené pôsobeniu
vysokých teplôt (500 až 600 °C). Pri vysokých
teplotách je nutné použiť mechanické
upevňovacie prvky. Na izoláciu zariadení sú použité
min. dve vrstvy izolácie s rôznymi objemovými
hmotnosťami. Materiál s vyššou objemovou
hmotnosťou susedí s horúcim povrchom. Dôvodom je,
že materiály s vyššou objemovou hmotnosťou izolujú
pri vysokých teplotách lepšie než materiály s nižšou
objemovou hmotnosťou (viď kapitolu Tepelná
ochrana). Izolačné vlastnosti obidvoch typov pri
nízkych teplotách sú temer totožné.
obloženie plechovými
tabuľami
lišta – U profil (z plechu)
Izolačné dosky Rockwool
(3 vrstvy, pri kotlovej stene izolácie
s najväčšou objemovou hmotnosťou)
17
Schéma izolácie steny kotla (obr. 40)
Izolácia vzduchotechnických potrubí
Vyhotovovanie izolácie vzduchotechniky
Rohože i dosky sa kotvia na vzduchotechnické
potrubie pomocou lepiacich a l ebo navarovacích tŕňov.
Medzi jednotlivými doskami by nemali vznikať žiadne
medzery. Spoje dosiek i rohoží sa z estetických
dôvodov prelepujú samolepiacimi ALS páskami.
Všetky spoje by mali byť tupé a prelepené
samolepiacou páskou ALS.
Izolácia sa stáva stále dôležitejšou súčasťou
vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení.
Izolácie Rockwool pôsobia na vzduchotechnických
potrubiach, ako tepelná, protipožiarna a zvuková
izolácia, čiastočne ju možno používať i na zamedzenie
kondenzácie.
Tepelná izolácia vzduchotechniky
Na tepelnú a zvukovú izoláciu vzduchotechniky sa
používajú lamelové rohože Larock a dosky
Techrock ALS.
samolepiaciNALU
alebo ALS páska
navarovacie tŕne
dosky Techrock ALS
Tepelná izolácia vzduchotechnického potrubia (obr. 42)
Výpočet dĺžky lamelovej rohože
pre kanále a potrubia
Dĺžku lamelovej rohože na izoláciu kanálu
alebo potrubia možno vypočítať podľa týchto vzorcov:
 kruhové potrubie:
L = (priemer d + 2 x hrúbka izolácie t) x 3,14
 pravouhlý kanál:
L = 2 x a + 2 x b + 8 x hrúbka izolácie t
t
a
t
d
Požiarna izolácia vzduchotechnického potrubia
Požiarna izolácia vzduchotechniky
Na požiarnu izoláciu vzduchotechnického
potrubia má firma Rockwool odskúšané systémy
izolácie PYROROCK pre požiarnu odolnosť EI 30,
EI 45 a EI 60 minút požiarnej odolnosti, a to pre
pravouhlé a kruhové potrubia chránené proti
ohňu zvonka. Na ochranu pravouhlého potrubia
proti ohňu zvonka i z vnútra má firma Rockwool
odskúšaný systém Conlit DUCTROCK s
odolnosťou EIS 60, 90 a 120 min. Popis je obsahom
samostatných technických listov.
t
obr. 43
Ochrana proti kondenzácii
vo vzduchotechnických potrubiach
Vzduchotechnické potrubia, ktoré prechádzajú
chladnými miestnosťami, by mali byť
izolované na vonkajšej strane, aby v nich
nemohlo dochádzať ku kondenzácii. Stena
kanálu v tomto prípade pôsobí ako parotesná
zábrana proti vlhkosti.
18
Spôsoby použitia jednotlivých izolácií
ELEKTROFILTRE
• WM 80, 105
• ProRox WM 80, 100
• Techrock 80, 100, 120, 150
• Techrock 80, 100,
120 ALS
KOTLY
• Techrock 80, 100, 120, 150
• Techrock 80, 100, 120 ALS
• WM 80, 105
• WM 80 ALU
• ProRox WM 80, 100
ARMATÚRY
OBVODOVÝ PLÁŠŤ
• WM 80, 105
• WM 80 ALU
• ProRox WM 80, 100
• Rockwool 800, 880
• Granulát
• Airrock LD
• Airrock ND
• Airrock HD
POTRUBNÉ VEDENIA VEĽKÝCH PRIEMEROV
•
•
•
•
•
WM 80, 105
WM 80 ALU
ProRox WM 80, 100
Larock 65 ALS, Larock 55 ALS, Larock 40 ALS
Rockwool 800, 880
PARNÁ TURBÍNA
•
•
•
•
WM 80, 105
WM 80 ALU
ProRox WM 80, 100
Granulát, Loose wool
20
KOMÍNY
• WM 105
• ProRox WM 100
SPALINOVÉ KANÁLE
•
•
•
•
•
Techrock 80, 100, 120, 150
Techrock 80, 100, 120 ALS
WM 80, 105
WM 80 ALU
ProRox WM 80, 100
VENTILÁTORY –
IZOLÁCIE PROTI HLUKU
•
•
•
•
•
WM 80, 105
ProRox WM 80, 100
Techrock 80, 100, 120, 150
Techrock 80, 100, 120 ALS
Larock 65 ALS, Larock 55 ALS,
Larock 40 ALS
ABSORBÉRY
•
•
•
•
WM 80, 105
ProRox WM 80, 100
Techrock 80, 100, 120, 150
Techrock 80, 100, 120 ALS
21
Prehľad materiálov
Materiál
Max.
prevádz.
teplota
(°C)
Stredná
nominálna
objemová
hmotnosť
(kg/m3)
Závislosť súčiniteľa tepelnej vodivosti
m (W.m-1.K-1) od strednej teploty tm (°C)
50
100
150
200
250
300
350
400
500
600
Rohože s ALS polepom
Larock 40 ALS
6201)
36
0,043 0,055 0,064 0,090
Larock 55 ALS
6401)
55
0,041 0,052 0,059 0,082 0,096
Larock 65 ALS
6601)
Klimafix
65/tl. ≤ 60 mm
60/tl. > 60 mm
0,040 0,050 0,056 0,076 0,084 0,110
50
36
0,048
Klimarock
2501)
45
0,043 0,055 0,069 0,086 0,105
Rohože na drôtenom pletive
WM 80
7002)
80
0,039 0,044 0,050 0,060 0,070 0,083 0,100
WM 80 ALU
7003)
80
0,039 0,044 0,050 0,060 0,070 0,083 0,100
WM 105
ProRox WM 80
ProRox WM 100
Dosky
Techrock 40
Techrock 60
Techrock 80
Techrock 100
Techrock 120
Techrock 150
7502)
105
854)
1002)
Techrock ALS1)
Techrock FB1
6402)
6802)
340
640
680
700
710
720
– 1)
– 1)
40
60
80
100
120
150
podľa typu
dosky Techrock
– viď vyššie
podľa typu
dosky Techrock
– viď vyššie
0,038 0,042 0,049 0,058 0,068 0,080 0,096
0,041 0,045 0,053 0,062 0,072 0,084
0,112 0,146 0,192
0,040 0,045 0,051 0,059 0,067 0,079
0,105 0,135 0,175
0,040
0,040
0,040
0,043
0,046
0,048
0,055
0,050
0,056
0,058
0,056
0,067
0,095
0,078
0,072
0,076
0,076
0,076
0,139
0,117
0,109
0,101
0,101
0,090
podľa typu dosky Techrock – viď vyššie
250
250
Rockwool 800
620
100–120
0,038 0,044 0,051 0,061 0,073 0,087
Rockwool 880
Požiarne izolácie
Conlit Ductrock 60
Conlit Ductrock 90
Conlit Ductrock 120
Volná vlna
620
100–120
0,038 0,044 0,051 0,061 0,073 0,087
–
–
–
195
300
320
Loose Wool
700
Granulovaná vlna
Granulát P
250
1)
2)
3)
4)
5)
6)
0,038 0,046 0,056 0,062 0,069 0,083
0,038 0,046 0,056 0,062 0,069 0,083
0,0405)
0,0405)
0,0415)
max. 100
podľa
spracovania
30–50
0,254
0,194
0,158
0,167
0,190
podľa typu dosky Techrock – viď vyššie
Rezané potrubné puzdrá
PIPO
PIPO ALS
Vinuté potrubné puzdrá
90
901)
0,209
0,181
0,152
0,127
0,128
0,135
v závislosti od dosiahnutej objemovej hmotnosti
0,0406)
Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
Teplota na vonkajšej strane (na pozinkovanom pletive) max.+370 °C.
Teplota na vonkajšej strane (na pozinkovanom pletive) max. +370 °C.
Najvyššia teplota na strane hliníkovej fólie nesmie presiahnuť +100 °C.
Stredná merná objemová hmotnosť rohože s hrúbkou 30 mm je 100 kg.m-3.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplote 10 °C; nie je určené pre vysokoteplotné aplikácie – len na protipožiarne účely.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplote 10 °C; platí pre objemovú hmotnosť 50–70 kg/m3 aplikovaného výrobku.
22
0,353
0,226
0,196
0,194
0,225
Obchodné a technické poradenstvo CZ a SK:
Obchodní a technické Ooradenství CZ a SK:
5
2
4
1
7
6
3
Obchodní manažer pro RTI
Obchodný
manažér
pre RTI
(Rockwool
Technical
Insulation)
(Rockwool
Technical
Insulation)
tel.: 606 702 056
tel.: 606 702 056
1
2
tel.:602
602204
204485
485
tel.:
3
tel.:
tel.:602
602566
566620
620
4
tel.: 602 585 085
085
5
tel.:
tel.:602
602 456
456 156
156
6
7
tel.:
tel.: 606
606 702 055
tel.: 602
602 266
266 896
896
tel.:
ZA
tel.:
tel.:724
724335
335 674
674
PO
TN
KE
BB
BA
TT
NR
Obchodný manažér pre RTI
tel.: 0903 411 243
tel.: 0903 411 243
Obchodno-technický zástupca
Obchodno-technický zástupca
Stred (ZA, TN, BB)
Stred
(ZA,
TN,
tel.:
0903
778
988BB)
tel.: 0903 778 988
Obchodno-technický zástupca
Obchodno-technický zástupca
Východ (KE, PO)
Východ (KE,PO)
tel.: 0911 563 010
tel.: 0911 563 010
Rockwool, a.s.
Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3
e-mail: [email protected], technické poradenstvo: 800 161 161
Rockwool Slovensko, s.r.o.
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
e-mail: [email protected]
Viac informácií získate na www.rockwool.cz, www.rockwool.sk
Táto tlačovina vrátane všetkých obrázkov a textov v nej
Obchodno-technický zástupca
zástupca
Obchodno-technický
Západ (BA, TT, NR)
Západ (BA, TT, NR)
Tato
tiskovina,jevčetně
všech
obrázkůprávami
a textů spoločnosti
v ní obsažených,
obsiahnutých
chránená
autorskými
jeTThráněná autorskými právy společnosti Rockwool, a. s.
Obchodný
preInsulation)
RTI
(Rockwoolmanažer
Technical
(Rockwool
Technical
Insulation)
tel.: 0903 235 027
tel.: 0903 235 027
november
2010
lis2010
Download

TECHNICKÉ IZOLÁ CIE