STA
E
de
U9S3
19
e AG
BOit N
se
lmeta
ll
AU
VE
Industriestraße 4, D - 83607 Holzkirchen,
Tel. +49 - (0) 80 24 - 47 41-144, Fax. +49 - (0) 80 24 - 47 41-146
Internet: www.auvesta.com, E-Mail: [email protected]
* Jen Business a Premium
obchodní partner č.
příjmení obchodního partnera
křestní jméno obchodního partnera
Objednávka na nákup drahých kovů
Objednavatel
pan
paní
firma
titul
Legitimace
křestní jméno
číslo domu
.
země
Bankovní spojení
příjmení
ulice
datum narození
cestovní pas
doklad:
číslo klienta
.
PSČ
předčíslí a telefonní číslo
e-mail
.
občanský průkaz
číslo průkazu
státní příslušnost
město
platný do
.2 0
místo narození
vydávající úřad
číslo účtu
kód banky
místo
jméno banky
IBAN
BIC/SWIFT
Příjmení majitele účtu (není-li shodné s objednavatelem)
křestní jméno majitele účtu
Vyberte si svůj depozit:
-R
Depozitní číslo:
Nabytí fyzického drahého kovu (min. 999/1000 u slitků)
Volba depozitu
SMART (Bez Bonusu)
Výše objednávky
€
Splátka (od 25,-)
€
Ážio (7,5%)
€
První splátka
€
(prosíme uvádět u plateb)
BUSINESS (2,5% Bonus*)
10.000,-
750,-
Výše objednávky
€
Splátka (od 50,-)
€
Ážio* (7,5%)
€
První splátka
€
PREMIUM (5% Bonus*)
20.000,-
počátek:
Výše objednávky
(od 30.000 EUR)
€
Splátka (od 75,-)
€
Ážio* (7,5%)
€
měsíčně
čtvrtletně
První splátka
€
pololetně
ročně
1.500,-
.
.2 0
frekvence platby:
*Bonus Vám bude podle VOP připsán na Váš depozit drahých kovů po úplném uhrazení ážia, v příslušném podílu při každém nákupu.
%
Bank. spoj.
Přeji si jiné dělení:
Standardní rozdělení: 100 % zlato
% zlato
Převody plateb se provádějí na zvolený účet (AUVESTA Edelmetalle AG, č. daňového poplatníka: 139/120/00154, č. obchodního rejstříku HRB 177768 ):
+
% stříbro
=
100 %
CZ (EUR): AUVESTA Edelmetalle AG, UniCredit Bank, č. účtu 00002109568432, kód banky 2700, IBAN CZ4727000000002109568432, BIC BACXCZPP
.
.
CZ (CZK): AUVESTA Edelmetalle AG, UniCredit Bank, č. účtu 00002109566031, kód banky 2700, IBAN CZ7827000000002109566031, BIC BACXCZPP
DE: AUVESTA Edelmetalle AG, Commerzbank, KTO 040 227 6200, BLZ 700 800 00, IBAN DE66700800000402276200, BIC DRESDEFF700
Prohlášení objednavatele:
Objednavatel
1) Výslovně prohlašuji, že jsem pročetl(a) a zkontroloval(a) přiložené všeobecné obchodní podmínky. Těmto všeobecným obchodním podmínkám jsem porozuměl(a) a činím je základem pro obchod v následujícím právním konání.
2) Dále nabízím Advokátní společnosti Müller Rechtsanwaltgesellschaft mbH se sídlem v Mnichově (Německo) uzavření přiložené Smlouvy o kontrole používání prostředků. K této nabídce se zavazuji po dobu dvou týdnů a nenárokuji
si doručení Prohlášení o přijetí této Smlouvy kontrolorem. Podstatou obsahu smlouvy o kontrole použití prostředků je zajištění skutečnosti, aby z mé strany investované peněžní obnosy sloužily k nabytí, spravování a ukládání mnou
objednaných drahých kovů. Za tímto účelem zkontroluje kontrolor používání mých prostředků minimálně jednou za čtvrt roku, a to ke konci kvartálu, a také příslušný nákup drahých kovů a zajistí uskladnění mnou získaných drahých
kovů. Další podrobnosti vyplynou z přiložené smlouvy o kontrole použití prostředků, s jejímž obsahem jsem se v plné míře seznámil(a).
3) Vzal(a) jsem na vědomí a pochopil(a), že ani společnost Auvesta Edelmetalle AG, ani společnost zabývající se zprostředkováním neposkytují žádné poradenství. Služby těchto společností se omezují na zprostředkování obchodů
se zbožím.
4)
Jednám vlastním jménem
v zastoupení níže uvedené osoby:
příjmení
ulice
Kontrolor
Obchodní part.
Poučení o případném odstoupení od smlouvy
místo
číslo domu
datum
.
křestní jméno
PSČ
.2 0
město
X
podpis objednavatele
P O U Č E N Í O P Ř Í PA D N É M O D S T O U P E N Í O D S M L O U V Y
PRÁVO NA ODSTOUPENÍ:
OD VAŠEHO SMLUVNÍHO PROHLÁŠENÍ MŮŽETE ODSTOUPIT BĚHEM 14 DNŮ BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ, A TO PÍSEMNOU FORMOU (NAPŘ. DOPISEM, FAXEM, E-MAILEM). LHŮTA ZAČNE PLYNOUT PO OBDRŽENÍ TOHOTO
PÍSEMNÉHO POUČENÍ, ALE NE DŘÍVE, NEŽ JSTE DOSTALI K DISPOZICI VAŠI PÍSEMNOU SMLOUVU NEBO OPIS SMLOUVY NEBO ŽÁDOSTI A TAKÉ NE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY. PRO DODRŽENÍ ODVOLACÍ LHŮTY, STAČÍ
ODVOLÁNÍ VČAS ODESLAT. ODVOLÁNÍ ZAŠLETE NA NÁSLEDUJÍCÍ ADRESU:
AUVESTA EDELMETALLE AG, INDUSTRIESTRASSE 4, D - 83607 HOLZKIRCHEN, TELEFON: +49-(0)8024-4741-144, FAX: +49-(0)8024-4741-146, E-MAIL: [email protected]
DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:
V PŘÍPADĚ ÚČINNÉHO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY JE POTŘEBNÉ ZABEZPEČIT NÁVRATNOST POSKYTNUTÝCH SLUŽEB, PŘIJATÝCH OBĚMA STRANAMI, A V DANÉM PŘÍPADĚ I TAKTO ZÍSKANÝCH VÝNOSŮ (NAPŘ.
ÚROKŮ). POKUD NÁM NEMŮŽETE VRÁTIT OBDRŽENÉ SLUŽBY KOMPLETNĚ NEBO JEN ZČÁSTI, PŘÍPADNĚ JEN VE ZHORŠENÉM STAVU, MUSÍTE NÁM POSKYTNOUT NÁHRADU PŘÍSLUŠNÉ HODNOTY. TO MŮŽE VÉST K
TOMU, ŽE MUSÍTE NICMÉNĚ SPLNIT SMLUVNÍ PLATEBNÍ ZÁVAZKY ZA OBDOBÍ DO ODVOLÁNÍ. ZÁVAZKY TÝKAJÍCÍ SE NÁHRADY PLATEB MUSÍ BÝT SPLNĚNY BĚHEM 30 DNŮ. LHŮTA VÁM NABÍHÁ OKAMŽIKEM ODESLÁNÍ
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, NÁM PAK PŘI JEHO OBDRŽENÍ.
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
VAŠE PRÁVO NA ODSTOUPENÍ ZANIKÁ PŘEDČASNĚ, POKUD JE SMLOUVA OBĚMA STRANAMI NA VAŠE VÝSLOVNÉ PŘÁNÍ KOMPLETNĚ SPLNĚNA DŘÍVE, NEŽ JSTE UPLATNIL VAŠE PRÁVO NA ODVOLÁNÍ.
KONEC POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
VZAL(A) NA VĚDOMÍ:
místo
datum
.
.2 0
X
podpis objednavatele
Prohlášení obchodního partnera:
Potvrzuji, že jsem předal objednavateli kopii tohoto formuláře spolu se všeobecnými obchodními podmínkami vytištěnými na rubové straně, a že jsem je před podepsáním s objednavatelem zevrubně prohovořil. Dále potvrzuji, že jsem
viděl originál dokladu totožnosti a údaje z něj zapsal do objednávkového formuláře. Přesvědčil jsem se o tom, že podoba na fotografii odpovídá identifikované osobě a její podpis je taktéž shodný.
místo
datum
.
.2 0
X
podpis obchodního partnera
Přijetí nabídky na uzavření smlouvy o kontrole využití finančních prostředků:
Společnost Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, se sídlem v Mnichově, přijímá tímto výše uvedenou nabídku na uzavření smlouvy o kontrole používání prostředků, podle podmínek smlouvy o kontrole používání prostředků, která
je přiložena k tomuto formuláři na nákup drahého kovu.
místo
datum
.
.2 0
Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
AUVESTA Edelmetalle AG, Industriestr. 4, D-83607 Holzkirchen, představenstvo: Dr. Franz Hölzl, předseda dozorčí rady: Gudrun Leissering, rejstříkový soud Mnichov, HRB 1777 68
–
Rozdělovník:
[ strana 1: obchodník s drahými kovy ]
[ strana 2: objednavatel ]
2013-12-13
Všeobecné obchodní podmínky Auvesta Edelmetalle AG pro nákup drahých kovů – společné podmínky
Všeobecná ustanovení
I. Allgemeines
1. Uznání platnosti
Všeobecné obchodní podmínky Auvesta Edelmetalle AG pro nákup a
Anerkennung
kovů a jejich spravování
jsou
smluvnímAG
základem
Die skladování
Allgemeinendrahých
Geschäftsbedingungen
der AUVESTA
Edelmetalle
für den
smlouvy
/ kupních
smluv na drahé
kovy,Verwaltung
které uzavírá
Kaufkupní
und die
Lagerung
der Edelmetalle
und deren
sindobjednavatel
die Vertrags-a
grundlage
für den/die
dem
der AUVESTA
Edelmetalle
společnost
Auvestazwischen
Edelmetalle
AGBesteller
(dále jen und
„obchodník
s drahými
kovy“).
AG abgeschlossenen Kaufverträge
2. Uzavření smlouvy
2.1 Žádostí
Mit demoAntrag
uzavření
aufkupní
Abschluss
smlouvy
eines
na drahý
Kaufvertrages
kov si objednavatel
über Edelmetall
u obchodníka
bestellt
der sBesteller
drahými bei
kovyderobjedná
AUVESTA
drahé
Edelmetalle
kovy, které
AGzíská
(im Folgenden
buď splátkovým
„AUVESTA“)
a/nebo
Edelmetalle
jednorázovým
im Rahmen
nákupem.
eines oder mehrerer Kaufverträge, die entweder ratenweise
durch den
erworben
werden
oder/und
eine depozitu
EinmalzahObsahem
tétoBesteller
kupní smlouvy,
je nákup
drahých
kovůdurch
a zřízení
na
lungdrahé
erfülltkovy,
werden.
případně úschova fyzického drahého kovu.
2.2 Kupní
Der Kaufvertrag
kommt
mitna
Annahme
Antrages
durchsmlouvy
AUVESTA
smlouva se
uzavírá
základě des
akceptace
návrhu
zezustan
strany
obchodníka s drahými kovy. Objednatel se vzdává potvrzení akceptace
de. obchodníkem
Der Besteller sverzichtet
auf die
Bestätigung
der Annahme
durch AUVESTA
drahými kovy
a jejího
zaslání. Objednatel
je žádostí
o uzavření
undkupní
derensmlouvy
Zugang.vázán
Der Besteller
sich
an seinen Antrag auf Abschluss eines
po dobuhält
dvou
týdnů.
Kaufvertrages für die Dauer von zwei Wochen gebunden.
II. Erwerb
Edelmetalls
Získánídes
drahého
kovu
1. Mit
jeder Zahlung
des Bestellers
erwirbt die
physisches
Edelmetall
Obchodník
s drahými
kovy nakupuje
po AUVESTA
každé platbě
pro objednavatele
(Gold/Silber
mind.
in Barrenform)
einer/ platinu
international
anerkannten
fyzický drahý
kov999,9/1000
(999,9 u zlatých
slitků a stříbro
/ paladium
nejméně
Scheideanstalt
Als uanerkannte
Scheideanstalten
werden jene
999,0/1000 (Gattungskauf).
ve formě slitků)
mezinárodně
uznávaných zpracovatelů,
Scheideanstalten
die von
derMarket
„The London
Bullion
Market
Associacertifikovanýchdefiniert,
„The London
Bullion
Association“
nebo
srovnatelnými
tion“
oder einerobchodníků
vergleichbaren
Edelmetallhändlervereinigung
im kupní
Zeitpunkt
der
asociacemi
s drahými
kovy v době přijetí této
smlouvy
Abwicklung
dess Kaufvertrages
anerkannt
sind. AUVESTA
garantiert
Echtheit
Obchodník
drahými kovy garantuje
pravost
dodávaných
drahýchdie
kovů,
které
der vybral
gelieferten
Edelmetalle,
dieobchodníka.
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
s pečlivostí
řádného
durch
AUVESTA
ausgewählt
wurden.
Smluvní
strany
se dohodly,
že u každého způsobu nákupu bude stanovena
Zwischen
denjednotka,
Parteienkterou
besteht
darüber,sdass
die kleinste
zu
nejmenší
lzeEinvernehmen
zakoupit. Obchodník
drahými
kovy může
erwerbende
Einheit imvelikosti
jeweiligen
Tarif im Anhang
geregelt
ist. AUVESTA
kann
stanovit nejmenší
investičních
slitků pro
dobropisy
a dodávky
ve
bei fyzické
einmaliger
Zahlung
für Gutschriften,
und physische
formě,
jako např.
slitky a běžnéBelastungen
investiční mince,
uváděné v Ausliefekusech a
rungen
minimale Gewichtsund/oder
Stückeinheiten vorschreiben, wie z. B.
s odpovídajícími
údaji hmotnosti
v gramech/uncích.
Barren
undtýká
gängige
Anlagemünzen,
in Stück
entsprechenden
Co se
velikostí
investičních aufgeführt
slitků drahých
kovůmit
nemá
obchodník s
Gewichtsangaben
in Gramm/Unze.
In Bezug auf
Stückelung
derobjednavateli
Edelmetalle
drahými kovy žádná
omezení. Dodávka
ve die
fyzické
formě se
ist AUVESTA
frei.drahého
Die physische
Auslieferung
des bestellten
an
objednaného
kovu uskuteční
za podmínky
dodání Edelmetalles
kovu dodavateli
denresp.
Besteller
erfolgt vorbehaltlich
der Lieferung
die Lieferanten bzw. der
zpracovatelem
a zde platných
dodacích durch
lhůt a podmínek.
Scheideanstalt an AUVESTA und den dort geltenden Lieferfristen
2. Nach
Annahme
der Bestellung
AUVESTA,
spätestens
am
Obchodník
s drahými
kovy přijmedurch
došlýdie
návrh
na kupní die
smlouvu
nejpozději
fbestellte
Edelmetallden.
ihrerseits
denpro
Kunden
erwerben unter
der
pátý pracovní
NákupEdelmetall
drahého für
kovu
objednavatele
se může
Maßgabe,
dassnejdříve
AUVESTA
binnen 10
Arbeitstagen
Zahlungseingang
den
uskutečnit
po platbě,
a nejpozději
do nach
5 pracovních
dnů od přijetí
entsprechenden
ausführt. objednavatelem
Das gekaufte Edelmetall
sodann
innerplatby. DrahýAuftrag
kov zakoupený
přechází wird
do jeho
vlastnictví
halbnavon
drei weiteren
auf den
Kunden
übertragen.
ist
základě
záznamuArbeitstagen
na online kontě
drahých
kovů
během 3 AUVESTA
následujících
nicht
verpflichtet,
pracovních
dnů.Kurslimits zu beachten. Die vorstehende Regelung gilt für
Besteller,
die ihreseEinzahlungen
Lastschriftverfahren
einziehen
lassen
mit
Objednavatel
vzdává svéhoper
měsíčního
vyúčtování, které
nahrazuje
měsíční
der oznámení
Maßgabe,o dass
die gesetzliche
im Hinblick
auf Objednavatel
die jeweilige
uskutečněném
nákupuWiderrufsfrist
zanesené do online
depozitu.
Zahlung
ist. smlouvy online přístup, pomocí kterého může
obdržíbereits
spolu abgelaufen
s přijetím kupní
Derna
Besteller
verzichtet
auf eine
monatliche
Abrechnung
Annahme
seiinternetu
nahlédnout
do svého
depozitu
drahých über
kovů die
a vystavit
si jeho
ner výpis.
monatlichen
Derobjednavatel
Besteller erhält
aberročně
mit der
Annahme
desz
Kromě Kauferklärung.
toho může každý
jednou
požádat
o výpis
Kaufvertrages
einen Onlinezugang
mitpříslušného
dem er jederzeit
per Internet
Einsicht in
depozitu k rozhodnému
dni 31.12.
kalendářního
roku. Obchodník
seins Depot
hatkovy
undbude
Depotauszüge
kann.
Grundsätzlich
daneben
drahými
účtovat zaerstellen
každý výpis
paušální
poplatekkann
ve výši
€ 15.jeder
Besteller
die Depotauszüge
31.12.
des jevčetně
právěeinmal
platné jährlich
DPH. Obchodník
s drahýmizum
kovyStichtag
je oprávněn
přizpůsobit
weiligen
Kalenderjahres
anfordern.
wird(občanský
durch AUVESTA
eine
poplatek
růstu nákladů
podle §Hierfür
315 BGB
zákoník).
O pauschale
tom bude
ist berechtigt,
dievčas
Gebühr
zum Ausgleich
von Kostensteigerungen
objednavatel
informován
prostřednictvím
online depozitu. gem. § 315
BGB anzupassen. Hierüber wird der Besteller rechtzeitig mittels seines Onli
3. Soweit
zu erwerbende
gemäß
gewähltenmožná
Tarif durch
die
Pokud die
neníkleinste
platbami
objednavateleEinheit
pokryta
ani nejmenší
jednotka,
Efolgt
der příslušného
Erwerb des bestellten
Edelmetalls
erst zu
dem Zeitpunkt,
zuse
dem
der
podle
tarifu pro získání
příslušné
jednotky,
uskuteční
nákup
Kaufpreis
für die drahého
kleinste kovu
zu erwerbende
Einheit
durch
die Einzahlungen
des
objednaného
až v okamžiku,
kdy
je kupní
cena za nejmenší
Bestellers
Maßgabe
von Abs.
II (2) gedeckt
ist.odd.
Dieser
Betrag
možnounach
jednotku
platbami
objednatele
podle
II bod
1 wird
odst.bis
2 zum
VOP
nächsten
Kauf
alsčástka
Guthaben
pokryta.
Tato
budegeführt.
až do příštího nákupu vedena jako aktivum.
4. Obchodník s drahými kovy účtuje své obchody výhradně v euru. Za tímto
účelem budou platby, které dojdou na účty obchodníka s drahými kovy
bezprostředně vyměněny na eura. Eventuální poplatky budou připsány k tíži
kupujícího.
U plateb objednavateli (např. při zpětném odkupu drahého kovu obchodníkem
s drahými kovy) si může objednavatel zvolit, zda chce přijmout platbu ve
své národní měně nebo v euru. Bez výslovného požadavku objednavatele
vyplácí obchodník s drahými kovy v euru. Eventuální poplatky u plateb, které
neprobíhají v euru, budou připsány k tíži objednavatele.
5. Platby objednavatele probíhající v eurech, mohou být v den nabytí drahého
kovu vyměněny, dle devizního kursu, za jiné měny, kterých je zapotřebí pro
nabytí a realizaci nákupu drahého kovu.
6. Prodejní cena pro daný nákup drahého kovu bude stanovena během 5
pracovních dní od přijetí platby, za podmínky, že obchodník s drahými kovy
kenreferenz
již obdržel návrh objednávky na nákup drahých kovů. Obchodník s drahými
kovy není vázán limitem ceny drahého kovu od objednavatele. Prodejní cena
obchodníka s drahými kovy se uvádí každý den v ceníku v oblasti „login“
na www.auvesta.com. Obchodník s drahými kovy provede objednávku pro
objednavatele v příslušný obchodní den ve výše uvedené lhůtě za cenu, která
vyplývá z výše uvedeného ceníku s přihlédnutím k aktuální tržní ceně drahých
kovů.
7. V případě povinné daně z přidané hodnoty při obchodu s drahými kovy je
dohodnutá kupní cena netto, k čemuž lze nalézt příslušnou platnou daň z
obratu i cenu brutto v ceníku v oblasti „login“.
III. Lagerung
Lieferung
Uskladněníund
a dodávka
1. Lagerung
Uskladnění
telverwendungskontrolleur
zu beauftragenden
Sicherheitslager
verDrahý kov zakoupený bei
pro einen
objednavatele
uschová obchodník
s drahými
waltet.
bzw.bezpečnostním
der Mittelverwendungskontrolleur
in diesen
Fällen
kovyAUVESTA
ve vhodném
skladu. Společnosthaftet
AUVESTA
a nezávislý
nicht
für das Verschulden
der von
ihr ausgewählten
Lager,
es beruht
auf
kontrolor
neručí v těchto
případech
za pochybení
jímaußer
vybraného
skladu.
einem
Auswahlverschulden.
Obchodník
s drahými kovy uloží zásoby drahých kovů odděleně od vlastního
AUVESTA
der Mittelverwendungskontrolleur
Edelmetallbestände
majetkubzw.
společnosti.
Drahé kovy objednavatele wird
jsou die
při uskladnění
pojištěny.
getrennt
vomseeigenen
Vermögen
der výlučně
Gesellschaft
einlagern.
Edelmetalle
Při tom
drahé kovy
ukládají
ve skladech
a Die
trezorech,
které
des odpovídají
Bestellers přísným
sind beizadáním
Lagerung
versichert. Dabei
werden
die Edelmetalle
pojišťovacích
společností
v rámci
pojistných
ausschließlich
in Lagern
Tresoren
verwahrt, welche
strengen iVorgaben
smluv. Mohou
to býtund
vysoce
zabezpečené
sklady vdietuzemsku
v cizině.
der Aktuální
Versicherungsgesellschaften
im Rahmennader
Versicherungsverträge
als
úschovna bude vždy uveřejněna
domovské
stránce obchodníka
Verwahrorte
Dies
könnenjeHochsicherheitslager
sowohl
im Inland
als
s drahýmivorgeben.
kovy. Žirová
úschova
výslovně dovolena, avšak
pouze
v případě,
auchžeimvztah
Ausland,
wie z. B. in Deutschland
oder in
Schweiz
sein. Der
aktuelle
o zprostředkování
vlastnictví klienta
je der
chráněný
a existuje
dostatečné
Lagerort
wird
auffyzickými
der Homepage
AUVESTA
veröffentlicht.
Die Giralzpětné
krytí
drahýmider
kovy.
Za výběrjeweils
a kontrolu
svých partnerů
ručí
verwahrung
ist sausdrücklich
zulässig,
jedoch nurřádného
dann, wenn
das Besitzmittobchodník
drahými kovy
se svědomitostí
obchodníka,
přičemž
lungsverhältnis
für den
Kunden
und eine
ausreichende Rückdeckung
ručení za náhodu
nebo
vyšší geschützt
moc je výslovně
vyloučeno.
mit physischen Edelmetallen vorhanden ist.
2. Lieferung
Dodávka
Der Objednavatel
Besteller hat má
jederzeit
das
Recht,
die Auslieferung
von ihm
bestellten
kdykoli
právo
požádat
o dodávku des
drahého
kovu,
který si
undobjednal
erworbenen
Edelmetalls
an sich
zu verlangen,
soweitdle
derzvoleného
Markt eine
Liefea zakoupil.
Minimální
dodávka
je stanovena
způsobu
rungnákupu.
in entsprechender
Stückelung
zulässt.
Die Mindestauslieferung
ist imkovy
geV jaké formě
a velikostech
investičních
slitků budou drahé
wählten
Tarif geregelt.
In welcher
Form
B. Barren)obchodníka
und Stückelung
die Edelmepřipraveny
k dodávce
zůstává
na (z.
rozhodnutí
s drahými
kovy.
talleRiziko
zur Auslieferung
bleibt
AUVESTA
überlassen.
erfolgtnáklady,
auf das
a náklady kommen,
za dodávku
nese
objednavatel,
např.Diese
přepravní
Risiko
und die
Kostendovozní
des Bestellers,
wie z.z B.
Frachtkosten,
und
pojištění
a různé
daně a daně
přidané
hodnoty,Versicherung
cla a všeobecné
etwaige
Einfuhrumsatzsteuer,
allgemeine
gesetzliche
Abgaben
jezákonné
odvody příslušné Zölle
cílovéund
země.
Tyto údaje
jsou zveřejněny
nades
online
weiligen
Ziellandes.
Die aktuellen
Kosten
auf der
Homepage der
AUVESTA
portálu
obchodníka
s drahými
kovy. sind
Pokud
si objednavatel
nechá
dodat
hinterlegt.
Soweit
der kov,
Besteller
erworbene
Edelmetall
ausliefern
lässt, wird
zakoupený
drahý
bude das
dodávka
patřičně
pojištěna.
Objednavateli
jsou
dieses
mit Werttransport
versandt. sMögliche
seitens
der
postoupené
nároky obchodníka
drahými Herausgabeansprüche
kovy vůči skladu na vydání
drahých
AUVESTA
gegenüber dem
Verwahrer
. Der Antragsteller
nimmt diese Abtretung
kovů. Objednavatel
přijme
toto postoupení
podpisem objednávky.
mit Unterzeichnung der Vertragsbedingungen an.
IV. Zpětný odkup / Správa drahého kovu
Verwaltung des Edelmetalls
1. Bestandsaufzeichnung
Objednavatel je oprávněn udělat obchodníkovi s drahými kovy písemnou
nabídku na zpětný odkup zakoupeného drahého kovu (celého nebo části).
Obchodník s drahými kovy přijme během čtyř pracovních dnů nabídku na
zpětný odkup a bezodkladně jej provede; objednavatel se vzdává potvrzení o
přijetí nabídky zpětného odkupu. Odkupní cena obchodníka s drahými kovy se
uvádí každý den v ceníku v oblasti „login“ na www.auvesta.com. Pokud se daň
z obratu vybírá ze zákona, platí odd. II bod 7 VOP.
Obchodník s drahými kovy je oprávněn nabídku na zpětný odkup odmítnout,
pokud je trh s příslušným drahým kovem narušen, takže je obchodník s drahými
kovy zbaven možnosti drahý kov dále prodávat. O tom musí být objednavatel
bezodkladně písemně informován. V takovém případě má zákazník nárok na
vydání drahého kovu, přičemž platí ustanovení odd. II bod 2 VOP.
2. Zápis o kontrole
Zápis hodnot i zásob a následný protokol o něm provádí kontrolor používání
prostředků čtvrtletně ve spolupráci s obchodníkem s drahými kovy. Jako
kontrolor využívání finančních prostředků může být vybrán advokát, daňový
poradce, auditor nebo notář.
3. Ručení
Obchodník s drahými kovy ručí za škody způsobené chybným účtováním
pouze v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslu, které však neznamenají škody
na životě, poškození na těle nebo na zdraví.
V. Sonstiges
Další ustanovení
1. Poplatky za uskladnění
Objednavateli se za uskladnění účtuje poplatek. Výška poplatku a jeho
frekvence se řídí příslušným druhem nákupu. Poplatek se odečítá z depozitu
objednavatele. Obchodník s drahými kovy je oprávněn přizpůsobit výši
poplatku za uskladnění růstu nákladů podle § 315 BGB (občanského
zákoníku). O tom je objednavatel včas informován pomocí online depozitu.
2.dynamik“
vereinbart
wurde, erhöht sich jährlich erstmalig nach 12 Monaten,
Zprostředkování
prodeje
Lastschriftverfahren
Zprostředkovatelteilnehmen.
pracuje pod vlastním jménem a vystupuje sám za sebe.
Upozorňujeme na to, že objednateli nabízí samostatnou službu. Objednavatele
upozorňujeme na to, že zprostředkovatel není zplnomocněn poskytovat
poradenské služby, nebo činit přísliby, které se liší od předkládaných
všeobecných obchodních podmínek, nebo od objednacího formuláře
obchodníka s drahými kovy. Nesmí především činit přísliby na služby nebo je
za obchodníka s drahými kovy potvrzovat.
3.r Vermittler
arbeitet
im eigenen
Namen
und auf eigene
Rechnung.
Es wird
Doba platnosti
/ Výpověď
/ Ručení
/ Povinnost
svědomitého
jednání
3.1 Pevná doba platnosti není dohodnuta. Objednavateli je povoleno zvyšovat
měsíční platby, případně je vynechat nebo snížit. Objednavatel je též oprávněn
nabídnout drahý kov obchodníkovi s drahými kovy k odkupu podle odd. IV
bod 1 VOP.
3.2 Strany si vyjasnily, že obchodník s drahými kovy neručí za daně, které se
u objednavatele vyskytnou v souvislosti s nákupem či prodejem drahých
kovů. Obchodník s drahými kovy neposkytuje žádné daňové poradenství ani
žádná vysvětlení finančnímu úřadu nebo jiným třetím osobám v souvislosti
s eventuálně se vyskytnuvšími daněmi a odvody. Zdanění se řídí národními
zákony a eventuálně také dohodami o zamezení dvojího zdanění. Podle
právní situace se může při uskladnění v bezcelních skladech vyskytnout efekt
osvobození od placení daně.
3.3 Objednavatel se zavazuje, že obchodníkovi s drahými kovy bezodkladně sdělí
změnu adresy a kontaktních údajů. Korespondence probíhá vždy na poslední
známou adresu objednavatele.
4. Ochrana údajů
Údaje obsažené v tomto návrhu objednávky drahých kovů a další údaje, které
se v rámci obchodních vztahů týkají fyzických a právnických osob, obchodník
s drahými kovy, zprostředkovatel i další zúčastněné třetí osoby ukládají do
paměti, využívají, vyhodnocují a přenášejí (zpracování dat) elektronickou nebo
písemnou formou. Děje se tak za účelem správy a péče o objednávku drahých
kovů. K předávání údajů nezainteresovaným třetím osobám nikdy nedochází.
5. Datenschutz
Písemná forma
Die Veškeré
in diesem
Kaufantrag
sowie sonstige,
Gedohody
vyžadujíenthaltenen
písemnou podobu,
to platí iim
proRahmen
zrušení der
písemné
schäftsbeziehung
formy.
VI. Zvláštní podmínky pro výběr depozitu SMART, BUSINESS a PREMIUM
1. Získání drahého kovu:
Smluvní strany se dohodly na tom, že nejmenší jednotka, kterou lze nabýt je
1/10.000 gramu jak u zlata, tak u stříbra. Obchodník s drahými kovy opatří
objednateli vlastnické právo ke koupenému drahému kovu poskytnutím
spoluvlastnictví podle podílu na hromadném stavu depotu příslušného
fyzického drahého kovu ve formě slitků zlata nebo stříbra v jakosti určené
podle odd. II bod 1 VOP. Jako vysvětlení se uvádí, že objednavatel získá drahý
kov ve formě ideálního podílového spoluvlastnictví drahého kovu ve slitcích
a obchodník s drahými kovy bude přitom působit jako zprostředkovatel
vlastnictví. Obchodník s drahými kovy je tehdy zprostředkovatelem
vlastnictví objednavatele. Strany se již dnes dohodly s ohledem na přechod
vlastnictví postupovat podle uvedeného podílového spoluvlastnictví.
Podílové spoluvlastnictví objednavatele se stanoví na základě množství
drahého kovu zapsaného v aktuálním depozitním výpisu, který je veden v
gramech.
Vyúčtování pro objednavatele se provádí v ryzích gramech nebo jejích
zlomcích.
Strany se dohodly na tom, že ani po úmrtí objednavatele nedojde ke zrušení
podílového spoluvlastnictví.
O rozdělení drahého kovu dle váhových kategorií slitků rozhodne obchodník
s drahými kovy. Fyzické vydání objednaného drahého kovu objednavateli
se uskuteční za podmínky jeho dodání dodavateli resp. zpracovatelem
obchodníkovi s drahými kovy a zde platných dodacích lhůt a podmínek.
2. Für
Dodávka:
den Vertrag gilt ausschließlich deutsches Recht.
Objednavatel má kdykoliv právo požádat o dodávku drahého kovu, který
si objednal a zakoupil, pokud drahý kov pro něho objednaný a zakoupený
je v minimálním množstevním dělení po 100 g u zlata, popř. po 5 kg u
stříbra, tento kov objednavateli přináleží a pokud trh dodání odpovídajícího
dělení na množstevní díly připouští. Menší dodávky nebo dodávky v
menších dílech lze uskutečnit na vyžádání za příplatek za snížené množství
(náklady na formu). Na rozdíl od úprav v §§ 744 - 746 BGB (občanského
zákoníku) je dohodnuto, že obchodník s drahými kovy je oprávněn vydat
každému objednavateli jeho množství příslušného drahého kovu, nebo jeho
množství drahého kovu odebrat, aniž by bylo zapotřebí souhlasu ostatních
podílových spoluvlastníků. Obchodník s drahými kovy není oprávněn jiným
způsobem snižovat množství drahého kovu, který se nachází v podílovém
spoluvlastnictví.
3. Zpětný odkup:
Objednavatel ztrácí své vlastnictví na podílovém spoluvlastnictví v tom
okamžiku, kdy je zpětně odkoupené množství drahého kovu účetně
odepsáno z depozitu příslušného objednavatele. Obchodník s drahými kovy
pak získá vlastnictví k zpětně odkoupenému množství drahého kovu. Strany
se již dnes dohodly na převodu vlastnictví v případě zpětného odkupu.
4. Náklady a poplatky
4.1 Ážio
Objednavatel je povinen uhradit jednorázově na účet obchodníka s drahými
kovy ážio ve výši částky vykázané v objednacím formuláři. Platba ážia může
být odložena. V tomto případě budou pravidelné příchozí platby používány
v poměru 70% na pokrytí ážia a 30% na nákupy drahých kovů tak dlouho,
dokud není ážio kompletně uhrazené. Mimořádné platby se přednostně
využijí na splacení ážia v jejích plné výši.
4.2 Depozitní poplatky
Objednavateli se za uskladnění vypočítá depozitní poplatek. Depozitní
poplatek obnáší za každý započatý měsíc 0,08% z hodnoty jeho depozitu.
Výpočet se uskuteční dle volby obchodníka s drahými kovy čtvrtletně, vždy
ke konci příslušného čtvrtletí, nebo měsíčně ke konci příslušného měsíce,
podle nákupního ceníku obchodníka s drahými kovy, a to včetně právě
platné zákonné daně z přidané hodnoty. Pokud účet hotovostní reservy
objednavatele nekryje takto vypočtený depozitní poplatek, je obchodník s
drahými kovy oprávněn zhodnotit za účelem zaplacení depozitního poplatku
podíl drahého kovu v nejmenší zakoupitelné jednotce podle VOP II, vždy v
nákupním kursu, platném vždy v rozhodný den.
Obchodník s drahými kovy je oprávněn přizpůsobit depozitní poplatek
vyrovnání výdajových nárůstů podle § 315 BGB (německého Občanského
zákoníku). O tomto bude objednavatel včas informován prostřednictvím
online depozitu.
4.3 Bonus
Objednavatel podle jím zvoleného depozitu obdrží po úplném splacení
ážia s každou koupí drahého kovu bonus. Výška bonusu se počítá podle
procentuálního poměru, uvedeného na objednacím formuláři, k příslušné
kupní částce. Bonus se s každou koupí připíše do depozitu drahých kovů
objednavatele a přemění v drahý kov. Za základ se přitom podle odd. II bod
6 VOP vezme kupní cena stanovena v den přeměny.
Bonus nelze vyplatit v hotovosti, ani převést na jiný depozit.
Bonus je omezen do výše uhrazeného ážia.
4.4 Upgrade depozitu
Po úplném splacení ážia je objednavatel oprávněn písemnou formou
požádat o upgrade svého depozitu drahých kovů za cenové navýšení.
Obchodník s drahými kovy během čtyř pracovních dnů upgrade depozitu
přijme a bez prodlení provede. Objednavatel se zříká zvláštního prohlášení o
přijetí upgradu a zavazuje se splnit podmínky nově zvoleného depozitu. Už
splacené ážio se započte k ážiu, splatnému v důsledku upgradu. Upgradem
se všechny ceny pro budoucí koupě/prodeje přizpůsobí nově zvolenému
depozitu. Bonus se bude počítat v novém procentuálním poměru k příslušné
budoucí kupní částce a úhrnně je ohraničen výší ážia, splatného za upgrade.
Stav: 12.12.2012
6. Salvátorská klauzule / Volba práva
6.1 Schriftform
Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy, uzavřené s objednavatelem na
základě těchto Všeobecných a Mimořádných obchodních podmínek, pozbyla
auf die
Schriftform.
platnosti,
platnosti zbývajících ustanovení se to nedotkne. Neplatné, nejasné
nebo nerealizovatelné ustanovení se nahradí, respektive vyloží tak, aby se
dosáhlo v něm zamýšleného hospodářského účelu. Případné nedostatky se
musí doplnit v souladu se zamýšleným hospodářským účelem.
6.2 Sollten
einzelne
des
auf Grundlage dieser Allgemeinen
Pro tutosich
smlouvu
platíBestimmungen
výlučně německé
právo.
sondere keine Leistungen in Aussicht stellen oder diese für AUVESTA
Smlouva o kontrole používání prostředků
Zwischen
der MülleRechtsanwaltsgesellschaft
Mezi s.r.o.
Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
mbH, München
München (nachste(dále jen
hend
„Mittelverwendungskontrolleur“
genannt)
demstraně
umseitig
aufgejako
„kontrolor používání prostředků)
a naund
druhé
uvedeným
führten
Besteller wird
nachfolgende
objednavatelem
se der
uzavírá
následujícíMittelverwendungskontrollvertrag
smlouva o kontrole používání
geschlossen.
prostředků.
Preambule
Im Rahmen
diesesuzavírá
Edelmetallkaufvertrages
die Möglichkeit,
entweObjednavatel
kupní smlouvu na besteht
drahé kovy
s firmou AUVESTA
der Edelmetalle
physisches AG
Edelmetall
regelmäßig durch Ratenzahlungen anzukaufen
(Německo).
oderV das
Edelmetall
einmalig
im Rahmen
zu erwerben.
rámci
této smlouvy
o nákupu
drahýcheiner
kovůEinmalanlage
existuje možnost
zakoupit
Weiterhin
Besteller
die Möglichkeit,
erworbene
Edel-v
fyzickýbesteht
drahý für
kovdie
buď
na pravidelné
splátky sich
nebodas
získat
drahý kov
metall
gemäß
der jeweiligen
Tarif
– Bedingungen
zu lassen
oder
rámci
jednorázové
investice.
Objednavatelé
majíausliefern
dále možnost
vyžádat
si
gewichtsunabhängig
die Einlagerung
des
Edelmetalls
zu tarifních
vereinbaren.
Aufdodávku zakoupeného
drahého kovu
podle
příslušných
podmínek
gabe
dessiMittelverwendungskontrolleurs
istnezávisle
es, vierteljährlich
jeweils
zum
nebo
dohodnout uložení drahého kovu
na hmotnosti.
Úkolem
Ende
des Quartals
zu prüfen,
ob dasjevom
Besteller
erworbene
kontrolora
používání
prostředků
koncem
každého
čtvrtletíEdelmetall
zkontrotatsächlich
physisch
für zakoupený
ihn eingelagert
wurde und entsprechend
der Belovat, zda
drahý kov
pro objednavatele
byl pro něj skutečně
stellungsurkunde
den příslušné
zugrundeplatby
liegenden
Geschäftsbedingungen
fyzicky uložen nebst
a zda byly
správně
použity v souladu s
die objednávkovou
Zahlungen hierfür
verwendet
wurden. podmínkami.
Die Mittelverwendungskontrolle
listinou
a obchodními
Kontrola používání
erfolgt
für den prostředků
Besteller unentgeltlich.
Derobjednavateli
nachfolgendezdarma.
Vertrag Následující
gilt nur im
finančních
se poskytuje
Falle,
dass der
die Einlagerung
des vonpřeje
ihm erworbenen
Edelmesmlouva
platíBesteller
jen v případě,
že si objednavatel
zakoupený drahý
kov
tallsuskladnit.
wünscht.Za
Dies
vorausgesetzt
vereinbaren
Parteien
Folgendes:
tohoto
předpokladu
se smluvnídie
strany
dohodly
následovně:
§ 1 Smluvní
Vertragspflichten
povinnosti
Der Kontrolor
Mittelverwendungskontrolleur
verpflichtet
vierteljährlich
jeweils
používání prostředků se
zavazuje sich,
provádět
koncem každého
zumčtvrtletí
Ende des
Quartals
Hinblick auf
den Besteller
zu überprüfen,
das
kontrolu
a im
z hlediska
objednavatele
zkontrolovat,
zdaob
drahý
vonkov,
ihm který
bestellte
Edelmetall
physisch
ihn eingelagert
tento
nakoupil tatsächlich
byl skutečně
fyzicky für
uskladněn
a zda jewurde
mu k
unddispozici.
vorhanden
ist. kontroluje,
Weiterhin überprüft
er objednavatele
dann auch anhand
des ihm
vorDále
zda platby
byly řádně
využity
zulegenden
Bestellungsformulars
unter
Zugrundelegung
der dohodnutých
vereinbarten
podle předloženého
objednacího
formuláře
a na základě
Geschäftsbedingungen
für platných
die Bestellung,
ob die Zahlung/en
des Bestellers
obchodních podmínek
pro objednávku.
Pokud tomu
tak není,
ordnungsgemäß verwendet wurden. Soweit dies nicht der Fall ist, wird er
den informuje
Besteller hiervon
in Kenntnis
setzen.
Der Mittelverwendungso tom vkurzfristig
krátké lhůtě
objednatele.
Nezávislý
kontrolor spravuje
kontrolleur
physische Edelmetall
für den
Besteller
eigenen
fyzický verwaltet
drahý kovdas
u uznávaného
institutu, nebo
u banky
pro im
objednatele
Namen
aber jménem,
auf Rechnung
des Bestellers
bei einer Bank oder anerkannten
vlastním
ale v zastoupení
objednavatele.
Institut.
§ 2 Einschränkung
der
Tätigkeit /Haftung
Omezení činnosti
/ ručení
derSmluvní
in diesem
Vertrag
übernommenen
Aufgaben
hinaus
keinežádné
weiteren
strany
se dohodly,
že nezávislý
kontrolor
nepřebírá
další
Aufgaben
übernimmt.
Schadenersatzansprüche
gegen
den na
Mittelverúkoly nad
rámec převzatých
úkolů z této smlouvy.
Nároky
náhradu
wendungskontrolleur
sind innerhalb
einer Ausschlussfrist
von einem
Jahr
škody vůči nezávislému
kontrolorovi
se uplatňují v rámci
prekluzivní
schriftlich
derlhůty
Müller
Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH, geltend mbH
zu machen,
jednoleté
písemně
u Müller Rechtsanwaltsgesellschaft
poté, co
nachdem
der Anspruchsberechgte
von zakládající
dem Schaden
von demškody
anse oprávněný
o škodě a o události
nárokund
na náhradu
spruchsbegründenden
Kenntnis
erlangt
oderaniž
ohnebygrobe
Fahrläsdozvěděl, nebo by Ereignis
se o tom
dozvědět
musel,
nastala
hrubá
sigkeit
erlangen
müsste.
Die Summe
etwaiger
Schadenersatzansprüche
nedbalost.
Výše
případných
nároků na
náhradu
škody objednatele z této
des smlouvy
Bestellersjeaus
diesem částkou
Vertrag ist
auf denEUR.
Betrag
vonomezení
EUR EUR
500.000
omezena
500.000
Toto
neplatí
pro
begrenzt.
gilt nicht pokud
für Ansprüche
Bestellers,
nárokyDies
objednatele,
se jednádes
o úmysl,
či hrubou nedbalost.
§ 3 BesondHinweise
Zvláštní upozornění
Der Nezávislý
Mittelverwendungskontrolleur
weistv imrámci
Rahmen
Sorgfaltsund
kontrolor upozorňuje
svéseiner
povinnosti
ohledně
vorvertraglichen
darauf hin,
dass beinaInvestitionen
der
svědomitosti Aufklärungspflicht
a předsmluvní objasňovací
povinnosti
to, že u investic
vorliegenden
Art existuje
grundsätzlich
das Risiko
eines Vermögensverlustes
betohoto typu
v zásadě
riziko ztráty
majetku, pokud hodnota
steht,
wenn kovu
der Wert
des
Edelmetalls
gegenüber
dem Anschaffungspreis
drahého
klesne
oproti
pořizovací
ceně.
sinkt.
§ 4 Vertragsdauer
und Kündigung
Doba trvání smlouvy
a její vypovězení
Der Objednavatel
Besteller bietetnabízí
den Abschluss
dieses
vorliegenden
Vertrages
dem Mit- v
uzavření této
smlouvy
nezávislému
kontrolorovi
telverwendungskontrolleur
im Rahmen
Bestellungsformulars
rámci svého obje- dnacího
formuláře seines
pro nákup
drahých kovů a je zum
touto
Kaufnabídkou
von Edelmetallen
an dobu
und hält
sichtýdnů.
für dieVzdává
Dauer von
zwei Wochen
an
vázaný po
dvou
se zaslání
prohlášení
dieses
Angebot
gebunden.
Er verzichtet
auf den
Zugangse
deruzavírá
Annah na dobu
o přijetí
ze strany
nezávislého
kontrolora.
Smlouva
neurčitou a obě smluvní strany ji mohou vypovědět ke konci čtvrtletí ve
meerklärung
lhůtě čtyř durch
týdnů.den Mittelverwendungskontrolleur. Der Vertrag ist auf
§ 5 Abtretung
Postoupení
Nezávislý kontrolor tímto postupuje objednavateli veškeré své nároky ze
Der smlouvy
Mittelverwendungskontrolleur
hiermit
sämtliche
Ansprüche
aus dem
o úschově s uložitelem tritt
drahého
kovu
ve vlastnictví
objednavatele.
Verwahrungsvertrag
mit
dem Einlagerer
für aden
Bestellerdrahého
erworbenen
Postoupení se týká
zejména
nároků nades
vydání
vyskladnění
kovu
Edelmetalls
anpro
diesen
ab. Die Abtretung
insbesondere
die Ansprü
uloženého
objednatele
u uložitele.betrifft
Objednatel
toto postoupení
přijímá.
§ 6 Schlussbestimmungen
Závěrečná ustanovení
Erfüllungsort
für plnění
sämtliche
diesem
Vertraga und
GerichtsJako místo
pro Verpflichtungen
veškeré závazkyaus
z této
smlouvy
místo
soudní
stand
für etwaige
Streitigkeiten
hieraus
ist, soweit
gesetzlich
zulässig,pokud
Münpříslušnosti
pro
případné spory
se sjednává
Mnichov
(München),
chen.
diesen
Vertrag ausschließlich
Recht. Änderungen
je Es
to gilt
ze für
zákona
přípustné.
Tato smlouva deutsches
podléhá výlučně
německému
undprávu.
Ergänzungen
Vertrages
sind jsou
nur wirksam,
wennjsou
sie vschriftlich
Změny adieses
dodatky
této smlouvy
účinné, pokud
písemné
erfolgen.
Schriftformerfordernis
seinerseits
schriftlich
abbeformě.Das
Požadavek
na vzdání se písemné
formykann
musí nur
být rovněž
v písemné
dungen
werden.
Sollte
eine Bestimmung
Vertrages
podobě.
Pokud
se ukáže,
že jsou nebo dieses
se stanou
některáunwirksam
ustanovení sein
této
odersmlouvy
werden,nebo
so wird
die Gültigkeit
Vertrages
im Übrigen
bedodatečné
změny dieses
a doplnění
neplatná,
zůstávánicht
platnost
rührt.
Die Vertragsparteien
sind nedotčena.
vielmehr verpflichtet,
eine unwirksame
Bevšech
ostatních ustanovení
V případě neplatnosti
některého
stimmung
durch
eine
Vereinbarung
zu ersetzen,
diejeintakovým
gesetzlich
zulässiger
ustanovení
jsou
smluvní
strany povinny
nahradit
ustanovením,
Weise
wirtschaftlich
dercounwirksamen
am nächsten
kommt.
které
se dle zákona
možná nejvíceBestimmung
blíží zamýšlenému
hospodářskému
Gleiches
für den Fallustanovení.
von Vertragslücken.
účelu gilt
neplatného
Totéž platí i v případě, kdy některá
ustanovení smlouvy chybí.
Download

Objednávka na nákup drahých kovů