KATALÓG 2015
ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
ROCKWOOL
katalóg 2015
Stavebné a technické izolácie budov
Ceny sú platné od 1. 4. 2015
TEPELNÉ A PROTIPOŽIARNE IZOLÁCIE
CREATE AND PROTECT®
Možné aplikácie výrobkov ROCKWOOL pre izolácie budov
1
1
1
3
7
6
2
4
5
4
1
ŠIKMÉ STRECHY, PODHĽADY,
VÝPLNE TRÁMOVÝCH STROPOV
3
ROCKMIN PLUS
SUPERROCK
ROCKTON
MEGAROCK PLUS
VNÚTORNÉ PRIEČKY
5
STROPY
ROCKSONIC SUPER
ROCKTON
ROCKTON
AIRROCK HD
AIRROCK HD
AIRROCK ND FB1
SUPERROCK
FASROCK LG1
ROCKMIN PLUS
FASROCK LL
TOPROCK SUPER
MULTIROCK ROLL
2
KONTAKTNÉ FASÁDY
FRONTROCK MAX E
FASROCK
FASROCK LL
4
PLÁVAJÚCE PODLAHY
6
PLOCHÉ STRECHY
STEPROCK HD
MONROCK MAX E
STEPROCK HD4F
HARDROCK MAX
STEPROCK ND
DUROCK
DACHROCK
DACHROCK
AKUFLOOR® systém
DACHROCK MAX
ROCKFALL systém spádovania plochých striech
ROCKFALL atikové a spádové kliny
ROCKFALL protispádové dosky
7
POTRUBIE, BOJLERY
LAROCK 40 ALS
KLIMAFIX
ROCKWOOL 800
2
Odporúčané hrúbky izolácií – ŠTANDARD ROCKWOOL
Štandard ROCKWOOL je súhrn riešení pre izoláciu konštrukcií budov a vychádza
z konceptu energeticky úsporného domu. Rieši tepelné a akustické požiadavky,
zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcií a je zárukou komfortného bývania.
odporúčaná hrúbka izolácie
konštrukcia
výrobok
tepelná
akustická /
protipožiarna
vlastnosti systémového riešenia ROCKWOOL
akustické vlastnosti
požiarna odolnosť
ŠIKMÉ STRECHY
Šikmá strecha so sklonom do 45° vrátane
Zateplenie nad krokvami – systém TOPROCK
ROCKTON
260 mm
SUPERROCK
260 mm
TOPROCK SUPER
260 mm
ROCKMIN PLUS
280 mm
MEGAROCK PLUS
300 mm
ROCKTON
220 mm1)
SUPERROCK
220 mm1)
ROCKMIN PLUS
240 mm1)
FRONTROCK MAX E
FASROCK
FASROCK LL
140 mm
160 mm
180 mm
3002) mm
Rw = 56 dB2)
3002) mm
Rw = 54 dB2)
50–100 mm
50–100 mm
50–100 mm
50–100 mm
70–100 mm
Rw až 57 dB3)
Rw až 64 dB3)
Rw = 55 dB
VONKAJŠIE STENY (ťažké)
Kontaktná fasáda
VNÚTORNÉ PRIEČKY
Ľahká sadrokartónová priečka
ROCKSONIC SUPER
ROCKTON
AIRROCK HD
SUPERROCK
ROCKMIN PLUS
EI 30 až 120 min4)
EI 30 až 120 min4)
EI 30 až 120 min4)
PLÁVAJÚCE PODLAHY
Podlaha plávajúca ľahká – systém AKUFLOOR® STEPROCK HD
20–50 mm
Rw až 60 dB5)
∆L až 30 dB5)
Podlaha plávajúca ľahká
STEPROCK HD4F
30–50 mm
Rw až 57 dB6)
∆L až 26 dB6)
STEPROCK HD
20–50 mm
STEPROCK HD4F
30–50 mm
Rw až 59 dB6)
∆L až 29 dB6)
20–50 mm
Rw až 62 dB7)
∆L až 28 dB7)
Podlaha plávajúca ťažká
(s anhydritovým poterom)
Podlaha plávajúca ťažká
STEPROCK ND
(s armovanou betónovou roznášacou vrstvou)
Podlaha nad terénom
DACHROCK
140 mm
STROPY
ROCKTON
SUPERROCK
TOPROCK SUPER
ROCKMIN PLUS
MEGAROCK PLUS
MULTIROCK ROLL
ROCKTON
AIRROCK HD
Strop v garáži, v pivnici (izolácie pod stropom) AIRROCK ND FB1
FASROCK LL
FASROCK LG1
Strop pod nevykurovaným podkrovím
(so strechou bez tepelnej izolácie);
izolácia vložená medzi drevené trámy8)
240 mm
240 mm
240 mm
250 mm
260 mm
280 mm
120 mm
120 mm
120 mm
140 mm
150 mm
PLOCHÉ STRECHY
MONROCK MAX E
240 mm
Rw = 45 až 50 dB3)
αw = 0,60–0,65 (-)
REI 30–609)
BROOF(t4)
HARDROCK MAX
260 mm
Rw = 45 až 50 dB3)
αw = 0,60–0,65 (-)
REI 30–609)
DACHROCK MAX
DUROCK
260 mm
260 mm
REI 30–609)
REI 30–609)
Hrúbky izolácií sú orientačné a vychádzajú z normy STN 73 0540:2. Sú zaokrúhlené na najbližšiu vyššiu vyrábanú hrúbku izolácie. Uvedené hrúbky
izolácie sú rozdielne v závislosti na konštrukčnom riešení, vplyve tepelných mostov a tepelnej vodivosti (λ) použitého výrobku.
1)
Hrúbky tepelných izolácií v systéme TOPROCK sú spočítané pre zateplenie nad krokvami s osovou vzdialenosťou 1 000 mm a so vzdialenosťou kovových držiakov po 2 400 mm.
Hrúbky izolácií vychádzajú zo systémového riešenia TOPROCK odskúšaného na reálnej vzorke strechy v CSI Praha: vzdialenosť krokiev 840 mm, rozmer krokiev 100/180 mm,
kovový držiak vysoký 180 mm, prídavná krokva 60 × 120 mm, vzdialenosť kovových držiakov 1 000 mm. Vzduchová nepriezvučnosť v závislosti na systémovej skladbe
nadkrokvového riešenia TOPROCK.
3)
Hodnoty laboratórnej vzduchovej nepriezvučnosti Rw vychádzajú z akustických meraní konkrétnych skladieb sadrokartónových priečok a plochých striech.
4)
Požiarna odolnosť v závislosti na systémovej skladbe priečky.
5)
Výsledok merania systému AKUFLOOR® na skúšobnom betónovom strope s hrúbkou 140 mm a nášľapnou vrstvou (laminátovou podlahou alebo keramickou dlažbou).
6)
Platí pre ľahkú plávajúcu podlahu s roznášacími doskami Fermacell a ťažkú plávajúcu podlahu s anhydritovým poterom v hrúbke od 35 mm na betónovom strope hr. 140 mm.
Podrobnosti v prospekte AKUFLOOR®. ΔL – zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti / Rw – vzduchová nepriezvučnosť
7)
Platí pre ťažkú plávajúcu podlahu na nosnej betónovej stropnej doske s roznášacou betónovou vrstvou min. hrúbky 50 mm a s keramickou dlažbou.
8)
Hrúbky izolácií sú orientačné a sú spočítané pre trámové stropy 220 × 140 mm s osovou vzdialenosťou 750 mm.
9)
Platí pre skúšanú systémovú skladbu s MONROCK MAX E a HARDROCK MAX.
Doska DUROCK a DACHROCK MAX spĺňa klasifikáciu požiarnej odolnosti plochých striech s REI 30 až REI 60. Konkrétnu požiadavku na požiarnu klasifikáciu plašťa
plochej strechy je nutné konzultovať s obchodným zástupcom.
2)
Pre výpočet odporúčaných hrúbok izolácií navrhujeme použiť kalkulačky zateplenia na stránkach www.rockwool.sk.
3
Možné aplikácie výrobkov ROCKWOOL pre izolácie priemyselných objektov
8
8
9
13
8
8
12
9
10
14
10
11
8
PLOCHÉ STRECHY
10
PLÁVAJÚCE PODLAHY
13
MONROCK MAX E
STEPROCK HD
TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
(TZB)
HARDROCK MAX
STEPROCK HD4F
TECHROCK 40 ALS
DUROCK
STEPROCK ND
TECHROCK 40 FB1
DACHROCK MAX
DACHROCK
TECHROCK 60 ALS
DACHROCK
ROCKFALL systém spádovania plochých striech
11
ROCKFALL atikové a spádové kliny
ROCKTON
ROCKFALL protispádové dosky
AIRROCK HD
Trapézové výplne
AIRROCK ND FB1
FASROCK LG1
9
PREVETRÁVANÉ FASÁDY
FASROCK LL
ROCKTON
BETA-ROCK systém (protipožiarna ochrana)
SUPERROCK
AIRROCK HD
12
PROTIPOŽIARNA OCHRANA
AIRROCK ND FB1
CONLIT DUCTROCK 60
AIRROCK ND pre ROCKPROFIL
CONLIT DUCTROCK 90
VENTI MAX
CONLIT DUCTROCK 120
VENTI MAX F
CONLIT DUCTROCK systém (ochrana VZT a ODT)
PYROROCK systém s izoláciou TECHROCK 80 ALS
PYROROCK systém s izoláciou LAROCK 65 ALS
4
TECHROCK 60 FB1
STROPY
TECHROCK 80 ALS
LAROCK 40 ALS
KLIMAFIX
14
POTRUBIE
ROCKWOOL 800
Odporúčané hrúbky izolácií – ŠTANDARD ROCKWOOL
Štandard ROCKWOOL je súhrn riešení pre izoláciu konštrukcií budov a vychádza
z konceptu energeticky úsporného domu. Rieši tepelné a akustické požiadavky,
zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcií.
odporúčaná hrúbka izolácie
konštrukcia
výrobok
tepelná
akustická /
protipožiarna
vlastnosti systémového riešenia ROCKWOOL
akustické vlastnosti
požiarna odolnosť
PLOCHÉ STRECHY
MONROCK MAX E
240 mm
Rw = 45 až 50 dB1)
αw = 0,60–0,65 (-)
REI 30–602)
BROOF(t4)
HARDROCK MAX
260 mm
Rw = 45 až 50 dB1)
αw = 0,60–0,65 (-)
REI 30–602)
DACHROCK MAX
260 mm
REI 30–603)
DUROCK
260 mm
REI 30–603)
Kazetový systém ROCKPROFIL
AIRROCK ND pre ROCKPROFIL
200 mm
Prevetrávaná fasáda
ROCKTON, SUPERROCK,
AIRROCK HD, AIRROCK ND FB1
160 mm
VENTI MAX, VENTI MAX F
160 mm
VONKAJŠIE STENY (ľahké)
≥ 160 mm
plná kazeta: Rw = 41 až 45 dB4)
perforovaná kazeta: αw = 1,00 (-)4)
E 60, 90, 120; EW 60;
EI 30 – DP14)
PLÁVAJÚCE PODLAHY
Podlaha plávajúca ľahká – systém AKUFLOOR®
STEPROCK HD
20–50 mm
Rw až 60 dB5)
∆L až 30 dB5)
Podlaha plávajúca ľahká
STEPROCK HD4F
30–50 mm
Rw až 57 dB6)
∆L až 26 dB6)
Podlaha plávajúca ťažká
(s anhydritovým poterom)
STEPROCK HD
20–50 mm
STEPROCK HD4F
30–50 mm
Rw až 59 dB6)
∆L až 29 dB6)
Podlaha plávajúca ťažká
(s armovanou betónovou roznášacou vrstvou)
STEPROCK ND
20–50 mm
Rw až 62 dB7)
∆L až 28 dB7)
Podlaha nad terénom
DACHROCK
140 mm
AIRROCK HD
120 mm
AIRROCK ND FB1
120 mm
FASROCK LL
140 mm
FASROCK LG1
150 mm
STROPY
Strop v garáži, v pivnici (izolácie pod stropom)
Strop ŽB s garantovanými
protipožiarnymi vlastnosťami
BETA-ROCK systém
FRONTROCK MAX E
FASROCK
60–150 mm
REI 120 D1
60 mm
REI 240 D1
PROTIPOŽIARNA OCHRANA
Vzduchotechnické potrubie
TECHROCK 80 ALS
PYROROCK systém
CONLIT DUCTROCK systém
40/60 mm
EI 30, EI 45/EI 60
LAROCK 65 ALS
40 mm
EIS 30, EIS 45
PROROX WM 960CZ8)
60 mm
EIS 60
CONLIT DUCTROCK 60
60 mm
EIS 60
CONLIT DUCTROCK 90
60 mm
EIS 90
CONLIT DUCTROCK 120
60 mm
EIS 120
CONLIT DUCTROCK 60
60 mm
EI 60 S 500 multi
CONLIT DUCTROCK 90
60 mm
EI 90 S 500 multi
CONLIT DUCTROCK 120
60 mm
EI 120 S 500 multi
Potrubie pre odvod dymu a tepla
CONLIT DUCTROCK MULTI systém
Hrúbky izolácií sú orientačné vychádzajú z normy STN 73 0540:2. Sú zaokrúhlené na najbližšiu vyššiu vyrábanú hrúbku izolácie. Uvedené hrúbky izolácie
sú rozdielne v závislosti na konštrukčnom riešení, vplyve tepelných mostov a tepelnej vodivosti (λ) použitého výrobku.
1)
Hodnoty laboratórnej vzduchovej nepriezvučnosti Rw vychádzajú z akustických meraní konkrétnych skladieb plášťa plochej strechy.
Platí pre skúšanú systémovú skladbu s MONROCK MAX E a HARDROCK MAX. K dispozícii klasifikácie požiarnych odolností plášťov plochých striech s REI 30 až REI 60.
3)
Doska DUROCK a DACHROCK MAX spĺňa klasifikáciu požiarnej odolnosti plochých striech s REI 30 až REI 60. Konkrétnu požiadavku na požiarnu klasifikáciu plášťa plochej
strechy je nutné konzultovať s obchodným zástupcom.
4)
Akustické hodnoty a hodnoty požiarnej odolnosti v závislosti na systémovej skladbe systému ROCKPROFIL.
5)
Výsledok merania systému AKUFLOOR® na skúšobnom betónovom strope s hrúbkou 140 mm a nášľapnou vrstvou (laminátovou podlahou alebo keramickou dlažbou).
Podrobnosti v prospekte AKUFLOOR®. ΔL – zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti / Rw – vzduchová nepriezvučnosť
6)
Platí pre ľahkú plávajúcu podlahu s roznášacimi doskami Fermacell a ťažkou plávajúcu podlahu s anhydritovým poterom v hrúbke od 35 mm na betónovom strope hr. 140 mm.
7)
Platí pre ťažkú plávajúcu podlahu na nosnej betónovej stropnej doske s roznášacou betónovou vrstvou min. hrúbky 50 mm a s keramickou dlažbou.
8)
Izolačná rohož dodávaná Rockwool Technical Insulation (RTI).
2)
5
Prehľad použitia stavebných izolácií ROCKWOOL
Použitie v oblasti:
Strecha šikmá – zateplenie medzi (a pod) krokvami
 

Strecha šikmá – zateplenie nad krokvami (systém TOPROCK)1)
 

 

  
 

  

  
  
Strecha plochá jednoplášťová
Strop trámový – izolácia vložená ako výplň stropov
Strop (pivnice, garáže, vjazdy) – izolácia pod stropy – kotvená
 

Strop (pivnice, garáže, vjazdy) – izolácia pod stropy – lepená

Strop (pivnice, garáže, vjazdy) – izolácia pod stropy – lepená
a kotvená
  

Strop ŽB s garantovanými protipožiarnymi vlastnosťami2)


Podhľad – izolácia vložená do závesu podhľadu – kazetového
Podhľad – izolácia vložená do závesu podhľadu – celoplošného
  
 
Strecha plochá dvojplášťová (izolácia spodného plášťa)

 
Podlaha na vankúšoch nad terénom a na strope
 

  
Podlaha na nepochôdznej povale zateplená zhora
 

  
Podlaha plávajúca ťažká (pod armovaný betón)

  
Podlaha plávajúca anhydritová3)

 
Podlaha plávajúca ľahká

 
Podlaha plávajúca nad terénom3)

3)
3)
Priečka alebo predstena

 
Kontaktná fasáda – vonkajšie obvodové steny
Kontaktná fasáda – vonkajšie obvodové steny zaoblené

Kontaktná fasáda – vonkajšie obvodové steny
s ťažkou povrchovou úpravou

Stena kazetová štandardná
  





Stena kazetová – systém ROCKPROFIL




  
Prevetrávaná fasáda s izoláciou vkladanou medzi zvislé rošty
 
a kotvenou kotvami5) či držiakmi izolácie
Prevetrávaná fasáda s izoláciou vkladanou medzi zvislé rošty
 
a kotvenou kotvami či uchytenou tŕňmi (veľká výška)6)

 

 
Stena dvojvrstvová a sendvičová4)

Prevetrávaná fasáda s izoláciou vkl. medzi vodorovné rošty
Prevetrávaná fasáda s izoláciou viditeľnou pohľadom
do škár obkladu
Výrobok nájdete na strane
Odporúčané použitie
Možné použitie
6
Rolky
AIRROCK HD
AIRROCK ND FB1
AIRROCK ND PRE ROCKPROFIL
DACHROCK
DACHROCK MAX
DUROCK
FASROCK
FASROCK LL
FASROCK LG1
FRONTROCK MAX E
HARDROCK MAX
MONROCK MAX E
ROCKMIN PLUS
ROCKTON
ROCKSONIC SUPER
STEPROCK HD
STEPROCK HD4F
STEPROCK ND
SUPERROCK
VENTI MAX
VENTI MAX F
MEGAROCK PLUS
MULTIROCK ROLL
TOPROCK SUPER
Izolácie:
Segment:
Dosky


19 22 41 37 36 34 29 30 31 28 35 32 14 13 11 25 24 26 16 21 21 15 18 17
1)
Jedná sa o chránený priemyselný vzor kovového držiaka pre nadkrokvové
zateplenie ROCKWOOL, systém TOPROCK
Druh použitej izolácie musí byť v súlade s platným konkrétnym systémovým
riešením BETA-ROCK
3)
Platí pre bežné zaťaženie obytných budov – vlastnosti roznášacích vrstiev podľa
statiky stavby
4)
Kotvenie spínacími sponami
5)
Nutnosť kotviť tanierovou kotvou, bez obmedzenia výšky budovy
6)
Možnosť kotviť drôtenou kotvou, bez obmedzenia výšky budovy
FB1 – jednostranná povrchová úprava čiernou netkanou sklotextíliou
2)
Prehľad použitia technických izolácií ROCKWOOL
TEPELNÉ
IZOLÁCIE
VZDUCHOTECHNICKÉ AKUSTICKÉ
POTRUBIE
IZOLÁCIE
ODVOD DYMU
A TEPLA (ODT)
PROTIPOŽIARNA OCHRANA
TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV

Rozvody vzduchotechniky a klimatizácie



Ostatné rozvody a telesá TZB





Bojlery




Nádrže




Zásobníky TZB




Vzduchotechnické potrubie kruhového prierezu


Vzduchotechnické potrubie pravouhlého prierezu





Potrubie









Absorpčné tlmiče hluku do VZT potrubí


Pravouhlého prierezu – systém PYROROCK
– ochrana proti požiaru zvonku EI 30, EI 45, EI 60

Pravouhlého prierezu – systém CONLIT DUCTROCK
– ochrana proti požiaru zvonku aj zvnútra EIS 60, EIS 90, EIS 120



Potrubie pravouhlého prierezu – systém CONLIT DUCTROCK
– ochrana pre odvod dymu a tepla zvonku aj zvnútra –
EI 60 S až 120 S 500 multi



Max. prevádzková teplota – MST (°C)
2501) 2501)
Výrobok nájdete na strane
Odporúčané použitie
Možné použitie
ROCKWOOL 800
CONLIT DUCTROCK 120
CONLIT DUCTROCK 90
CONLIT DUCTROCK 60
TECHROCK 80 ALS
TECHROCK 60 FB1 (FB2)
TECHROCK 60 ALS
TECHROCK 40 FB1 (FB2)
TECHROCK 40 ALS
Rozvody tepla a teplej vody
Kruhového prierezu – systém PYROROCK
– ochrana proti požiaru zvonku EIS 30, EIS 45, EIS 603)
Potrubné
puzdrá
Dosky
KLIMAFIX
LAROCK 65 ALS
Izolácie:
Použitie v oblasti:
LAROCK 40 ALS
Segment:
Rohože
49
57
50 2)
2501)
400
2501)
560
2501)
–
–
–
2501)
48
46
47
46
47
46
59
59
59
52
1)
max. teplota na povrchu s polepom +100 °C
max. teplota povrchu +50 °C
3)
PROROX WM 960CZ – izolačná rohož dodávaná Rockwool
Technical Insulation (RTI).
ALS – hliníková fólia vystužená sklenenou tkaninou
FB1 – jednostranná povrchová úprava čiernou netkanou sklotextíliou
FB2 – obojstranná povrchová úprava čiernou netkanou sklotextíliou
2)
7
Obsah
Stavebné izolácie
ROCKSONIC SUPER ............................11
ROCKTON .............................................13
ROCKMIN PLUS ...................................14
MEGAROCK PLUS ................................15
SUPERROCK ........................................16
TOPROCK SUPER ................................17
MULTIROCK ROLL ...............................18
AIRROCK HD ........................................19
VENTI MAX, VENTI MAX F....................21
AIRROCK ND FB1 ................................22
STEPROCK HD .....................................25
STEPROCK HD4F .................................24
STEPROCK ND .....................................26
STEPROCK okrajový pásik ...................26
FRONTROCK MAX E.............................28
FASROCK..............................................29
FASROCK LL ........................................30
FASROCK LG1 ......................................31
MONROCK MAX E ................................32
Trapézové v ýplne ..................................33
DUROCK ...............................................34
HARDROCK MAX ..................................35
DACHROCK MAX ..................................36
DACHROCK ..........................................37
AIRROCK ND
pre systém ROCKPROFIL ....................41
GRANROCK PREMIUM ........................18
Technické izolácie
TECHROCK 40 ALS ..............................46
TECHROCK 60 ALS ..............................46
TECHROCK 80 ALS ..............................46
TECHROCK 40 FB1 ..............................47
TECHROCK 60 FB1 ..............................47
KLIMAFIX .............................................48
LAROCK 40 ALS ...................................49
ROCKWOOL 8 00 ...................................52
LAROCK 65 ALS ...................................57
PROROX WM 950CZ ...............................57
CONLIT DUCTROCK 60 ........................59
CONLIT DUCTROCK 90 ........................59
CONLIT DUCTROCK 120 ......................59
CONLIT FIX...........................................59
Systémové riešenia
Systém TOPROCK ................................39
Systém AKUFLOOR® ............................40
Systém BETA-ROCK.............................40
Systém ROCKPROFIL ..........................41
ROCKFALL systém spádovania
plochých s triech ...................................42
ROCKFALL spádové kliny ....................43
ROCKFALL protispádové dosky ...........44
ROCKFALL atikové kliny ......................44
Systém PYROROCK
pre pravouhlé potrubie.........................56
Systém PYROROCK
pre kruhové potrubie ...........................57
Systém CONLIT DUCTROCK ................58
Systém CONLIT DUCTROCK MULTI ...58
Príslušenstvo
Nôž na izoláciu .....................................17
Nadkrokvový kovový držiak ..................39
Páska ALS ............................................54
EASYCUT ..............................................59
8
Vlastnosti izolácií z kamennej vlny
ROCKWOOL
POŽIARNA BEZPEČNOSŤ
Základnou charakteristickou vlastnosťou izolácie
ROCKWOOL je nehorľavosť potvrdená triedou reakcie
na oheň A1. Izolácie ROCKWOOL nehoria, znižujú
riziká rozvoja a šírenia požiaru a vytvárajú protipožiarnu bariéru. Zvyšujú požiarnu bezpečnosť budov.
Nehorľavé izolácie z kamennej vlny zároveň poskytujú viac času potrebného na záchranné akcie a na
evakuácii osôb ohrozených požiarom.
TEPELNÁ OCHRANA
Izolácie ROCKWOOL pomáhajú udržať v dome teplo,
na druhej strane pomáhajú zamedziť prehrievaniu
interiéru v letnom období. Izolácie z kamennej vlny
hrajú kľúčovú úlohu v znížení spotreby energií
v domoch a pomáhajú takto šetriť náklady na
vykurovanie a chladenie.
DLHODOBÁ STÁLOSŤ
Zásluhou prírodných vlastností kameňa si kamenná
vlna ROCKWOOL zachováva svoje vlastnosti po celú
dobu životnosti. Izolácie z kamennej vlny ROCKWOOL
sú prostredníctvom väčšej objemovej hmotnosti tvarovo
stále, pružné, zachovávajú si svoju hrúbku a ostávajú
úplne funkčné počas niekoľkých desaťročí.
PAROPRIEPUSTNOSŤ
Izolácie ROCKWOOL z kamennej vlny sú charakteristické veľmi nízkym difúznym odporom, sú paropriepustné a zachovávajú priedušnosť stien. Vďaka
priedušnosti znižujú riziko zadržiavania vlhkosti
v konštrukcii, ako aj riziko rozvoja plesní a húb.
ODOLNOSŤ PROTI VLHKOSTI
Izolácie ROCKWOOL sú hydrofobizované a zároveň
odolné proti vlhkosti vzduchu.
AKUSTICKÝ KOMFORT
Použitie izolácií ROCKWOOL významne prispieva
k zvýšeniu akustického komfortu miestnosti. Vlákna
kamennej vlny ROCKWOOL vynikajú svojou vysokou
zvukovou pohltivosťou, čím minimalizujú šírenie hluku. Správne zvolené izolácie tlmia nežiaduce zvuky
a zabezpečujú ticho a pokoj vo Vašom dome.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Kamenná vlna ROCKWOOL pochádza z prírody.
Je vyrábaná z prírodných surovín ako je bazalt
a gabro. Vďaka svojmu prírodnému pôvodu je recyklovateľná, čím dochádza k znižovaniu dopadov
výrobného procesu na životné prostredie. Použitím
izolácií ROCKWOOL znižujete spotrebu energie na
vykurovanie alebo chladenie vo Vašom dome,
a tým pomôžete obmedziť emisie CO2.
ROCKWOOL je popredným svetovým výrobcom a dodávateľom výrobkov a systémových riešení na báze kamennej minerálnej vlny.
Izolácie ROCKWOOL zaisťujú zvýšenie energetickej účinnosti a požiarnej bezpečnosti budov, výrazne prispievajú ku zvýšeniu
akustického komfortu a vytváraniu príjemného vnútorného klímatu.
9
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
STAVEBNÉ
IZOLÁCIE
10
OPIS VÝROBKU
Polomäkká doska z kamennej vlny pre stavebné tepelné a akustické
izolácie.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr7-AW0,80-MU1 pre hrúbky 50–99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr7-AW1,00-MU1 pre hrúbku 100 mm
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Akustická a nehorľavá izolácia pre:
– priečky
– predsteny
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,036 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
ROCKSONIC SUPER
Zvuková pohltivosť (AW) 0,80 pre hrúbky 50 –99 mm
1,00 pre hrúbku 100 mm
VÝHODY
Vynikajúce akustické a protipožiarne vlastnosti
Skvelé tepelnoizolačné vlastnosti
Vhodná izolácia pre novostavby i rekonštrukcie
EI
RW
30–120 min *
35–57 dB*
* v závislosti na systémovej skladbe priečky
1
2
3
Sadrokartón
ROCKSONIC SUPER (na plnú hrúbku priečky)*
Sadrokartón
* Viac na str. 3.
1
2
3
PRÍKLAD POUŽITIA: akustická izolácia deliacej priečky.
dĺžka šírka hrúbka
cena
cena
bez
s DPH
DPH
tepelný
počet
číslo
odpor
balenie dosiek
výrobku
R
v balíku
(mm) (mm) (mm) (EUR/m2) (EUR/m2) (m2·K.W-1)
1 000 610
1 000 610
1 000 610
50
75
100
2,60
3,90
5,20
3,12
4,68
6,24
1,35
2,00
2,75
189492 paleta
189493 paleta
189495 paleta
počet
m2
v balíku
počet
počet
počet
balíkov
m2 na
paliet
na palete palete v kamióne
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
15
10
8
9,15
6,1
4,88
30
30
30
274,5
183
146,4
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
termíny
dodania
A
A
A
11
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
ROCKSONIC
SUPER
Ideálna izolácia pre akustické
a protipožiarne priečky a predsteny
EI
30–120 min *
RW
35–57 dB*
TEPELNÉ A PROTIPOŽIARNE IZOLÁCIE
* v závislosti na systémovej skladbe priečky
12
OPIS VÝROBKU
Polotuhá doska z kamennej vlny pre stavebné tepelné, protipožiarne
a akustické izolácie.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 pre hrúbku 40 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,70-MU1 pre hrúbky 50–99 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,85-MU1 pre hrúbky 100–200 mm
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P; 1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– šikmé strechy, vhodná i pre zateplenie nad krokvami – systém TOPROCK
K
– výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– stropy (pivnice, garáže, strojovne VZT a výťahov, výmenníky
a odovzdávacie stanice)
– priečky alebo predsteny
– prevetrávané fasády
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
Výrobok vhodný aj do protipožiarnych konštrukcií.
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
m
s y st é
o
d
ý
n
Vhod O P R O C K
T
u
Zvuková pohltivosť (AW) 0,70 pre hrúbky 50 –99 mm
0,85 pre hrúbky 100–200 mm
VÝHODY
RW
Skvelé tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce akustické a protipožiarne vlastnosti
Odporúčaná izolácia pre drevostavby, nízkoenergetické a pasívne domy
1
2
3
4
1
2
až 60 dB*
* v závislosti na systémovej skladbe priečky
Vonkajší obklad fasády
Vetracia medzera
ROCKTON, hr. 150 mm*
Stena
* Viac na str. 3.
3
4
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie vonkajšej obvodovej steny.
dĺžka šírka hrúbka
cena
cena
bez DPH s DPH
tepelný
počet počet
počet počet m2 počet
číslo balebalíkov
odpor
dosiek
m2
na
paliet
výrobku nie
R
v balíku v balíku na palete palete v kamióne
(EUR/m2) (m2·K.W-1)
rozmery
palety
termíny
dodania
(mm) (mm)
(mm)
(EUR/m2)
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
2,48
3,10
3,72
4,96
6,20
7,44
8,68
9,30
9,92
11,16
12,40
2,98
3,72
4,46
5,95
7,44
8,93
10,42
11,16
11,90
13,39
14,88
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,25
4,55
5,10
5,70
127519
127430
127431
127433
127434
127435
127520
127436
127521
127522
127523
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
15
12
10
6
6
5
4
4
3
3
3
9,15
7,32
6,1
3,66
3,66
3,05
2,44
2,44
1,83
1,83
1,83
20
20
20
25
20
20
20
20
25
20
20
183
146,4
122
91,5
73,2
61
48,8
48,8
45,75
36,6
36,6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
1 000
1 000
1 000
1 000
625
625
625
625
50
60
80
100
3,10
3,72
4,96
6,20
3,72
4,46
5,95
7,44
1,40
1,70
2,25
2,85
155227
155229
155230
155231
balík
balík
balík
balík
12
10
6
6
7,5
6,25
3,75
3,75
20
20
25
20
150
125
93,75
75
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
A
A
A
A
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleata – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
13
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
STA
ROCKTON
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
ROCKMIN PLUS
OPIS VÝROBKU
Mäkká a ľahká doska z kamennej vlny pre stavebné tepelné izolácie.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– šikmé strechy, vhodná i pre zateplenie nad krokvami – systém TOPROCK
– výplň priečok, trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,037 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VÝHODY
Dobré tepelnoizolačné vlastnosti
Univerzálna doska
7
2
1
3
4
1
2
3
4
5
6
7
m
s y st é
o
d
ý
n
Vhod O P R O C K
T
u
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
ROCKMIN PLUS, hr. 260 mm*
Parozábrana
Vzduchová medzera
Sadrokartón
6
* Viac na str. 3.
5
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie šikmej strechy medzi krokvami
a pod krokvami.
dĺžka šírka hrúbka
cena
cena
bez
s DPH
DPH
tepelný
počet
číslo
odpor
balenie dosiek
výrobku
R
v balíku
(mm) (mm) (mm) (EUR/m2) (EUR/m2) (m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
14
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
40
50
60
70
80
100
120
140
150
160
180
200
1,68
2,10
2,52
2,94
3,36
4,20
5,04
5,88
6,30
6,72
7,56
8,40
2,02
2,52
3,02
3,53
4,03
5,04
6,05
7,06
7,56
8,06
9,07
10,08
1,05
1,35
1,60
1,85
2,15
2,70
3,20
3,75
4,05
4,30
4,85
5,40
127440
90947
127441
119721
127442
77293
127443
127444
90934
127445
127446
127447
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
m2
v balíku
počet
počet
počet
balíkov
m2 na
paliet
na palete palete v kamióne
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
18
18
15
12
12
10
8
7
6
6
5
5
10,98
10,98
9,15
7,32
7,32
6,1
4,88
4,27
3,66
3,66
3,05
3,05
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
329,4
329,4
274,5
219,6
219,6
183
146,4
128,1
109,8
109,8
91,5
91,5
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
termíny
dodania
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
OPIS VÝROBKU
Pás zvinutý do rolky z kamennej vlny pre stavebné tepelné
izolácie.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,039 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VÝHODY
Minimálny odpad pri rezaní rolky
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
MEGAROCK PLUS
1
2
3
4
5
6
7
1
2
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
MEGAROCK PLUS, hr. 260 mm*
Parozábrana
Vzduchová medzera
Sadrokartón
* Viac na str. 3.
3
4
5
6
7
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie po klieštinách, v spodnej úrovni
strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
číslo
baleodpor R výrobku nie
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
6 000
4 000
4 000
3 500
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
100
150
160
180
200
4,20
6,30
6,72
7,56
8,40
5,04
7,56
8,06
9,07
10,08
2,55
3,80
4,10
4,60
5,10
127386
127388
127389
127390
127391
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
počet
počet
počet
m2
rolí
m2 na
paliet
v roli na palete palete v kamióne
rozmery
palety
(m2)
(role)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
6
4
4
3,5
3
20
20
20
20
20
120
80
80
70
60
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleata – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
termíny
dodania
A
A
A
A
A
15
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
SUPERROCK
OPIS VÝROBKU
Univerzálna polomäkká doska z kamennej vlny pre stavebné tepelné,
protipožiarne a akustické izolácie.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 pre hrúbku 40 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 pre hrúbky 50–99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 pre hrúbky 100–200 mm
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– šikmé strechy, vhodná i pre nadkrokvové zateplenie – systém TOPROCK
– výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– stropy (pivnice, garáže)
– priečky alebo predsteny
– prevetrávané fasády
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ
tepelnej vodivosti
D = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
mu
systé
o
d
ný
Vhod O P R O C K
T
Zvuková pohltivosť (AW) 0,75 pre hrúbky 50–99 mm
0,95 pre hrúbky 100–200 mm
VÝHODY
Skvelé tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce akustické vlastnosti
Odporúčaná izolácia pre drevostavby, nízkoenergetické a pasívne d
domy
my
1
2
3
2
7
9
1
3
4
6
4
5
6
5
8
7
8
9
4
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia - difúzne otvorená
SUPERROCK, nadkrokvové zateplenie*:
pre držiak výšky 120 mm:
hrúbka izolácie 120 + 80 až 120 mm
pre držiak výšky 180 mm:
hrúbka izolácie 180 + 60 až 120 mm
Pomocné krokvy 60 x 60 až 120 mm
Krokvový držiak ukotvený klincami
Parozábrana (napr. ťažký asfaltový pás
s hliníkovou vložkou)
Debnenie
Krokvy
* Viac na str. 3.
PRÍKLAD POUŽITIA: nadkrokvové zateplenie šikmej strechy.
cena
cena
bez DPH s DPH
počet počet
počet počet počet
tepelný číslo
baledosiek
m2
balíkov m2 na paliet
odpor R výrobku nie
v balíku v balíku na palete palete v kamióne
dĺžka šírka
hrúbka
(mm) (mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
2,60
3,12
4,16
5,20
6,24
7,28
7,80
8,32
9,36
10,40
3,12
3,74
4,99
6,24
7,49
8,74
9,36
9,98
11,23
12,48
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,25
4,55
5,10
5,70
16
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
127413
127414
127416
127417
127418
127419
127420
127421
127422
127423
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
15
12
10
8
7
6
5
5
4
4
9,15
7,32
6,1
4,88
4,27
3,66
3,05
3,05
2,44
2,44
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
274,5
219,6
183
146,4
128,1
109,8
91,5
91,5
73,2
73,2
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
termíny
dodania
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
OPIS VÝROBKU
Pás zvinutý do rolky z kamennej vlny pre stavebné tepelné
izolácie.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T2-WS-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VÝHODY
Minimálny odpad pri rezaní rolky
Skvelé tepelnoizolačné vlastnosti
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
TOPROCK SUPER
1
2
3
4
5
6
7
1
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
TOPROCK SUPER, hr. 220 mm*
Parozábrana
Vzduchová medzera
Sadrokartón
2
* Viac na str. 3.
3
4
5 6 7
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie po klieštinách, v spodnej úrovni
strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad.
dĺžka šírka hrúbka
cena
cena
bez DPH s DPH
tepelný
číslo
bale- počet m2
odpor
výrobku nie
v roli
R
(mm) (mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
5 000
4 500
3 500
3 000
2 500
2 500
100
120
150
160
180
200
5,20
6,24
7,80
8,32
9,36
10,40
6,24
7,49
9,36
9,98
11,23
12,48
2,85
3,40
4,25
4,55
5,10
5,70
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
127379
127380
127381
127382
127383
127384
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet m2
počet
na
paliet
palete v kamióne
počet
rolí na
palete
rozmery
palety
(m2)
(role)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
5
4,5
3,5
3
2,5
2,5
20
20
20
20
20
20
100
90
70
60
50
50
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
termíny
dodania
A
A
A
A
A
A
Nôž na izoláciu (príslušenstvo)
OPIS VÝROBKU
Kvalitný nôž so zubami na rezanie izolácie.
dĺžka zubovej čepele
cena
bez DPH
cena
s DPH
(mm)
(EUR/ks)
(EUR/ks)
320
16,60
19,92
číslo
výrobku
počet
v balení
(ks)
7980
1
Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky.
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
17
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
MULTIROCK ROLL
OPIS VÝROBKU
Pás zvinutý do rolky z kamennej vlny pre stavebné tepelné izolácie.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,044 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VÝHODY
Minimálny odpad pri rezaní rolky
1
2
3
4
5
6
7
1
2
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
MULTIROCK ROLL, hr. 280 mm*
Parozábrana
Vzduchová medzera
Sadrokartón
* Viac na str. 3.
3
4
5
6
7
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie po klieštinách, v spodnej úrovni
strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad.
šírka
hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
číslo
balenie
odpor R výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
2× 4 500
6 250
4 750
1 000
1 000
1 000
100
150
200
3,50
5,25
7,00
4,20
6,30
8,40
2,25
3,40
4,50
dĺžka
127400
127401
127402
paleta
paleta
paleta
počet
počet počet
m2
m2 na
paliet
v roli palete v kamióne
rozmery
palety
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
9
6,25
4,75
180
125
95
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
termíny
dodania
GRANROCK, GRANROCK PREMIUM
Možnosť dodávky výrobkov GRANROCK
alebo GRANROCK PREMIUM (granulovaná
voľná vlna). Balenie vo vreciach.
Informácie o cene a možnosti dodávok na vyžiadanie u obchodných zástupcov.
18
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
A
A
A
OPIS VÝROBKU
Polotuhá a ťažká doska z kamennej vlny pre stavebné tepelné,
protipožiarne a akustické izolácie.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– zavesené podhľady
– stropy (pivnice, garáže, strojovne VZT a výťahov, výmenníky
a odovzdávacie stanice)
– priečky alebo predsteny
– prevetrávané fasády
– dvojvrstvové a sendvičové steny
Výrobok vhodný aj do protipožiarnych konštrukcií.
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,035 W.m-1.K-11
Trieda reakcie na oheň
A1
VÝHODY
Skvelé tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce akustické vlastnosti
Výborné protipožiarne vlastnosti
Odporúčaná izolácia pre drevostavby, sendvičové steny,
nízkoenergetické a pasívne domy
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
AIRROCK HD
1
2
3
Nosná zeď
AIRROCK HD, hr. 150 mm*
Obklad fasády (lícové murivo)
* Viac na str. 3.
2
1
3
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácie sendvičovej steny.
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
odpor R
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
30
40
70
80
100
120
140
150
220
2,16
2,88
5,04
5,76
7,20
8,64
10,08
10,80
15,84
2,59
3,46
6,05
6,91
8,64
10,37
12,10
12,96
19,01
0,85
1,10
2,00
2,25
2,85
3,40
4,00
4,25
6,25
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
číslo
výrobku
balenie
6713
6714
6717
6718
6720
6721
6722
6723
111720
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
15
12
6
6
5
4
3
3
2
9
7,2
3,6
3,6
3
2,4
1,8
1,8
1,2
356
356
412
356
356
356
408
356
356
termíny
dodania
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
C
C
C
C
C
C
C
C
C
19
dvojitá
štruktúra
VENTI MAX,
VENTI MAX F
Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
dosky z kamennej vlny pre prevetrávané
fasády
Nová lepšia

0,034
TEPELNÉ A PROTIPOŽIARNE IZOLÁCIE
20
OPIS VÝROBKU
VENTI MAX: Dvojvrstvová doska z kamennej vlny pre stavebné
tepelné, protipožiarne a akustické izolácie.
VENTI MAX F: Dvojvrstvová doska z kamennej vlny s jednostrannou (F) povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou
(fleece) pre stavebné tepelné, protipožiarne a akustické izolácie.
Tuhá horná vrstva zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu a zabraňuje prefukovaniu.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0296/11/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– prevetrávané fasády
– dvojvrstvové a sendvičové steny
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,034 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1

1
2
3
4
2
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
VENTI MAX, VENTI MAX F
Nová lepšia lambda
Vonkajší obklad fasády
Vetracia medzera
VENTI MAX, VENTI MAX F, hr. 150 mm*
Stena
* Viac na str. 5.
1
3
4
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie vonkajšej obvodovej steny.
VENTI MAX
cena
cena
bez DPH s DPH
dĺžka šírka
hrúbka
(mm) (mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
80
100
120
150
160
180
200
6,56
8,20
9,84
12,30
13,12
14,76
16,40
7,87
9,84
11,81
14,76
15,74
17,71
19,68
2,35
2,90
3,50
4,40
4,70
5,25
5,85
600
600
600
600
600
600
600
tepelný
číslo
baleodpor R výrobku nie
155163
155164
155165
155166
155167
155168
155169
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet
m2 na
palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
6
4
4
4
3
3
3
3,6
2,4
2,4
2,4
1,8
1,8
1,8
90
72
60
48
45
36
36
11
11
11
11
11
12
11
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 200 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
B
A
A
A
B
A
B
rozmery
palety
termíny
dodania
rozmery
palety
termíny
dodania
com
e
e
fl
S
VENTI MAX F
cena
cena
bez DPH s DPH
dĺžka šírka
hrúbka
(mm) (mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
80
100
120
140
150
160
180
200
8,56
10,20
11,84
13,48
14,30
15,12
16,76
18,40
10,27
12,24
14,21
16,18
17,16
18,14
20,11
22,08
2,35
2,90
3,50
4,10
4,40
4,70
5,25
5,85
600
600
600
600
600
600
600
600
tepelný
číslo
baleodpor R výrobku nie
155170
155171
155172
155173
155174
155175
155176
155177
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet
m2 na
palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
6
4
4
3
4
3
3
3
3,6
2,4
2,4
1,8
2,4
1,8
1,8
1,8
90
72
60
45
48
45
36
36
11
11
11
12
11
11
12
11
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 200 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 200 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
A
A
A
B
A
B
B
B
21
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
AIRROCK ND FB1
OPIS VÝROBKU
Polotuhá doska z kamennej vlny s jednostrannou (FB1) povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (fleece) určená pre stavebné tepelné, protipožiarne
a akustické izolácie.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AW 1,00*
* iba pre hrúbku 100 mm
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– zavesené podhľady
– stropy (pivnice, garáže, strojovne VZT a výťahov, výmenníky a odovzdávacie stanice)
– prevetrávané fasády (s viditeľnými škárami, s perforovaným obkladom)
– akustické bariéry a steny
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
Zvuková pohltivosť (AW)
1,00 pre hrúbku 100 mm
1
com
e
e
fl
S
1
2
3
4
2
Vonkajší obklad fasády
Vetracia medzera
AIRROCK ND FB1, hr. 160 mm*
Stena
* Viac na str. 5.
3
4
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie vonkajšej obvodovej steny.
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
odpor R
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
50
60
80
100
140
160
180
200
4,85
5,42
6,56
7,70
9,98
11,12
12,26
13,40
5,82
6,50
7,87
9,24
11,98
13,34
14,71
16,08
1,40
1,70
2,25
2,85
4,00
4,55
5,10
5,70
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
číslo
výrobku
balenie
4833
6821
4834
4835
71802
4838
71803
78127
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet
dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
10
8
6
5
3
3
2
2
6
4,8
3,6
3
1,8
1,8
1,2
1,2
360
360
360
360
360
360
468
468
Dosky s obojstranným polepom
Dosky AIRROCK FB1 je možné po konzultácii dodať aj s obojstrannou (FB2) povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (fleece).
Príplatok za obojstrannú úpravu (FB2) je 2 €/m2 bez DPH k cene dosky s jednostrannou povrchovou úpravou (FB1).
22
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
termíny
dodania
C
C
C
C
C
C
C
C
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
STEPROCK HD4F
Kročajová izolácia pre akustické
riešenie podláh
TEPELNÉ A PROTIPOŽIARNE IZOLÁCIE
23
STEPROCK HD4F
OPIS VÝROBKU
Polotuhá doska z kamennej vlny s jednostrannou (F) povrchovou úpravou čiernou netkanou
sklotextíliou určená pre stavebné tepelné a akustické izolácie plávajúcich podláh s požiadavkami
na zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti. Je určená pre ťažké plávajúce podlahy s liatou anhydritovou vrstvou o min. hrúbke 35 mnm alebo pre podlahy s armovanou betónovou roznášacou
doskou o min. hrúbke 50 mm, kde plošné zaťaženie neprekročí 400 kg/m2. Doska je vhodná
i pre ľahké plávajúce podlahy s roznášacími doskami 2E22 mm Fermacell, kde plošné zaťaženie
podlahy neprekročí 300 kg/m2.
Upozornenie: Kročajová izolácia STEPROCK HD4F musí byť položená iba v jednej vrstve
izolantu.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T6-CP3-DS(70,90)-CS(10)30-WS-SDi*)-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0323/12/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– ťažké plávajúce podlahy s roznášacou vrstvou z armovanej betónovej dosky
– ťažké plávajúce podlahy s anhydritovým poterom
– ľahké plávajúce podlahy s roznášacími vrstvami napr. z OSB 3 dosiek
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Napätie v tlaku pri 10% stlačení
30kPa
* Dynamická tuhosť (MN/m3) pre dosky
s hrúbkou:
20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm
30
20
16
14
12
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VÝHODY
Efektívne zníženie hladiny kročajového hluku (napr. pri chôdzi)
Vynikajúce akustické vlastnosti
Vhodná izolácia pre podlahy obytných miestností rodinných alebo bytových domov
1
2
3
4
5
6
1
5
2
3
4
Nášlapná vrstva (napr. parkety)
Roznášacia vrstva – liata anhydritová doska
hr. minimálne 35 mm
Separačná fólia
STEPROCK HD4F, hr. 50 mm*
STEPROCK okrajový pásik
Stropná konštrukcia
* Viac na str. 3.
6
PRÍKLAD POUŽITIA: ťažká plávajúca akustická podlaha
s liatou andhydritovou vrstvou.
dĺžka šírka hrúbka
(mm) (mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
24
600
600
600
600
600
cena
cena
bez DPH s DPH
tepelný
číslo
baleodpor R výrobku nie
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
20
30
40
50
60
3,96
5,94
7,20
9,00
10,80
4,75
7,13
8,64
10,80
12,96
0,55
0,85
1,10
1,40
1,70
104101
104105
104106
104108
104110
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
počet
dosiek
v balíku
počet
poč. m2 počet pal.
m2
na palete v kamióne
v balíku
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
10
6
4
4
7,2
6
3,6
2,4
2,4
144
96
72
57,60
48
26
26
26
26
26
2 000 ×1 200 × 1 330
2 000 ×1 200 × 1 330
2 000 ×1 200 × 1 330
2 000 ×1 200 × 1 330
2 000 ×1 200 × 1 330
termíny
dodania
C
B
C
B
C
OPIS VÝROBKU
Polotuhá doska z kamennej vlny určená pre stavebné tepelné a akustické
izolácie ľahkých plávajúcich podláh s požiadavkami na zlepšenie kročajovej
nepriezvučnosti. Je určená pre ľahké plávajúce podlahy s roznášacou vrstvou
z ľahkých dosiek (napr. podlahový sadrokartón, sadrovláknité, drevotrieskové,
drevoštiepkové či vláknocementové dosky alebo pre podlahy s anhydritovým
poterom). Doska je vhodná pre podlahy obytných miestností rodinných alebo
bytových domov, kde zaťaženie neprekročí 250 kg/m2.
Pri zaťažení do 350 kg/m2 odporúčame použiť systém AKUFLOOR®.
Upozornenie: Kročajová izolácia Steprock HD musí byť položená iba v jednej
vrstve izolantu.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-SD251)-SD222)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
1)
2)
Dynamická tuhosť (MN/m3) pre dosky v hrúbke 30 mm
Dynamická tuhosť (MN/m3) pre dosky v hrúbke 40 mm
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– ľahké plávajúce podlahy, systém AKUFLOOR®
– ťažké plávajúce podlahy s anhydritovým poterom
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Napätie v tlaku pri 10% stlačení
mu
systé®
o
d
é
n
Vhod UFLOOR
AK
30kPa
3
VÝHODY
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
STEPROCK HD
Dynamická tuhosť (MN/m ) pre dosky
s hrúbkou:
30 mm
25
40 mm
22
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,039 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
Efektívne zníženie hladiny kročajového hluku (napr. pri chôdzi)
Vynikajúce akustické vlastnosti
1
2
1
3
4
5
6
7
3
2
6
5
7
3
4
Nášľapná vrstva (napr. parkety)
Separačná fólia
Roznášacia vrstva – 2x OSB doska s vloženou
separačnou fóliou
STEPROCK HD, hr. 30 mm*
STEPROCK okrajový pásik
Okrajový pásik z OSB dosky o šírke 100 mm
Okrajový pásik z drevovláknitej dosky o šírke 100 mm
* Viac na str. 3.
PRÍKLAD POUŽITIA: ľahká plávajúca akustická podlaha
s roznášacou vrstvou z dvoch OSB dosiek – systém AKUFLOOR®.
cena
bez DPH
cena
s DPH
počet
počet
tepelný
číslo
baledosiek
m2
odpor R výrobku nie
v balíku v balíku
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
20
25
30
40
50
60
3,30
4,13
4,95
6,00
7,50
9,00
3,96
4,95
5,94
7,20
9,00
10,80
0,50
0,60
0,75
1,00
1,25
1,50
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
číslo
baleodpor R výrobku nie
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
3,30
4,13
4,95
6,00
7,50
9,00
3,96
4,95
5,94
7,20
9,00
10,80
0,50
0,60
0,75
1,00
1,25
1,50
104130
104131
104132
104133
104134
104136
4747
104139
4743
68110
4751
70651
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet
počet
m2 na
paliet
palete v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(ks)
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
144
115,2
96
72
57,6
48
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
A
B
A
A
A
B
termíny
dodania
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
580
686
480
580
684
580
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
A
B
A
A
A
B
25
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
STEPROCK ND
OPIS VÝROBKU
Polotuhá doska z kamennej vlny pre stavebné tepelné a akustické izolácie ťažkých
plávajúcich podláh s požiadavkami na zlepšenie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti.
Je určená pre ťažké plávajúce podlahy s armovanou betónovou roznášacou doskou
s min. hrúbkou 50 mm. Doska je vhodná pre podlahy obytných miestností rodinných
alebo bytových domov, kde zaťaženie neprekročí 250 kg/m2. Upozornenie: Kročajová
izolácia STEPROCK ND musí byť položená iba v jednej vrstve izolantu.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)20-SD271)-SD242)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
1)
2)
Dynamická tuhosť (MN/m3) pre dosky v hrúbke 30 mm
Dynamická tuhosť (MN/m3) pre dosky v hrúbke 40 mm
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– ťažké plávajúce podlahy s roznášacou vrstvou z armovanej betónovej dosky
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,037 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VÝHODY
Efektívne zníženie hladiny kročajového hluku (napr. pri chôdzi)
Vynikajúce akustické vlastnosti
1
2
1
5
3
4
5
6
2
3
4
Nášľapná vrstva (napr. parkety)
Roznášacia vrstva – armovaná betónová doska
hrúbka 50 mm
Separačná fólia
STEPROCK ND, hr. 30 mm*
STEPROCK okrajový pásik
Stropná konštrukcia
* Viac na str. 3.
6
PRÍKLAD POUŽITIA: ťažká plávajúca akustická podlaha
s armovanou betónovou roznášacou doskou.
dĺžka šírka hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
číslo
baleodpor R výrobku nie
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
2,86
3,58
4,29
5,20
6,50
7,80
3,43
4,29
5,15
6,24
7,80
9,36
0,50
0,65
0,80
1,05
1,35
1,60
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
číslo
balenie
odpor R výrobku
dĺžka šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
2,86
3,58
4,29
5,20
6,50
7,80
3,43
4,29
5,15
6,24
7,80
9,36
0,50
0,65
0,80
1,05
1,35
1,60
112401
112402
112403
112404
112405
112407
112395
112396
1132
112398
112399
112400
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet počet počet
počet
dosiek
m2
m2 na
paliet
v balíku v balíku palete v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(ks)
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
144
115,2
96
72
57,6
48
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
580
686
480
580
684
580
A
B
A
A
A
C
termíny
dodania
A
B
A
A
A
C
Okrajový pásik STEPROCK
OPIS VÝROBKU
Pásik z kamennej vlny pre použitie v oblasti plávajúcich podláh.
Minimalizuje akustické mosty medzi plávajúcou podlahou a stenou.
dĺžka
výška
hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/bm)
(EUR/bm)
1 000
120
12
0,70
0,84
26
číslo výrobku
balenie
1119
karton
bm
v kartóne
termíny
dodania
(bm)
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
66
B
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
dvojitá
štruktúra
FRONTROCK
MAX E
Patentovaná dvojvrstvová izolácia
pre kontaktné zateplenie fasád
TEPELNÉ A PROTIPOŽIARNE IZOLÁCIE
27
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
FRONTROCK MAX E
OPIS VÝROBKU
Dvojvrstvová doska z kamennej vlny určená pre použitie vo vonkajších kontaktných
zatepľovacích systémoch (ETICS). Fasádna doska novej generácie s pozdĺžnou orientáciou vlákien a vystuženou hornou vrstvou. Veľmi tuhá horná vrstva dosky označená
nápisom „ROCKWOOL TOP“ zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Povrchová úprava zabezpečuje dobrú priľnavosť stierkovej hmoty a bezpečnú
montáž. Mäkkšia, flexibilná vnútorná strana sa optimálne prispôsobí podkladu fasády.
y
Výrobok spĺňa:
– požiadavky na ETICS podľa ETAG 004
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá tepelná izolácia pre:
– kontaktné fasády – vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS)
Pre izoláciu ostenia je určená izolácia FASROCK.
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,036 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VÝHODY
Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce protipožiarne vlastnosti
Ideálna aj pre nízkoenergetické a pasívne domy
Výborná manipulácia s doskou – nižšia hmotnosť
Zachováva priedušnosť stien
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
3
2
4
6
1
Lepiaca hmota
FRONTROCK MAX E, hr. 140 mm*
Kotviaci prvok – príchytka pre ETICS
Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou)
Penetračný náter
Predfarbená štruktúrovaná omietka
Kotviaci prvok na upevnenie soklovej lišty
Soklová lišta
Spojka soklovej lišty
* Viac na str. 3.
Dosku treba osadiť nápisom ROCKWOOL TOP
smerom von od objektu!
7
9
Dosky FRONTROCK MAX E možno kotviť povrchovou
alebo zápustnou montážou pomocou príchytky určenej
pre zvolený systém ETICS, podklad a spôsob montáže.
Pri aplikácii príchytiek príslušných výrobcov treba
postupovať v súlade s pokynmi dodávateľa systému.
Zatepľovanie odporúčame zveriť do rúk odbornej
realizačnej firme.
8
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie vonkajšej fasády doskami
FRONTROCK MAX E.
dĺžka šírka hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
počet
počet
tepelný
číslo
baledosiek
m2
odpor R výrobku nie
v balíku v balíku
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
280
6,25
7,50
10,00
12,50
15,00
17,50
18,75
20,00
22,50
25,00
27,50
30,00
31,25
35,00
7,50
9,00
12,00
15,00
18,00
21,00
22,50
24,00
27,00
30,00
33,00
36,00
37,50
42,00
1,35
1,65
2,20
2,75
3,30
3,85
4,15
4,40
5,00
5,55
6,10
6,65
6,90
7,75
155874
99002
86003
86004
86005
86954
86006
86007
86008
86009
99085
99086
129598
99091
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
Dosky FRONTROCK MAX E je možno po konzultácii dodať i v jednotlivých balíkoch.
28
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni;
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
počet
počet
m2 na
paliet
palete v kamióne
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
6
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
3,6
2,4
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
57,6
48
36
28,8
21,6
19,2
19,2
14,4
14,4
14,4
12
12
9,6
9,6
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 090
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 250
2 000 × 1 200 × 1 250
termíny
dodania
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
OPIS VÝROBKU
Doska z kamennej vlny určená pre použitie vo vonkajších kontaktních
zatepľovacích systémoch (ETICS). Fasádna doska s pozdĺžnou orientáciou
vlákien.
Výrobok spĺňa:
– požiadavky na ETICS podľa ETAG 004
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-0274/10/P; 1390-CPR-0275/10/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá tepelná izolácia pre: kontaktné fasády, izolácie ostenia okolo
okien
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
• pre hrúbku ≥ 40 mm
• pre hrúbku < 40 mm
D = 0,039 W.m-1.K-1
D = 0,041 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VÝHODY
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
STAVEB
FASROCK
Dobré tepelnoizolačné vlastnosti, zachováva priedušnosť stien
1
Lepiaca hmota
2
FRONTROCK MAX E, hr. 160 mm* na stene fasády
FASROCK, hr. 20–50 mm u ostenia
3
4
5
6
7
8
Kotviaci prvok – príchytka pre ETICS
Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou)
Penetračný náter
Predfarbená štruktúrovaná omietka
Parapetná lišta
Okenná začisťovacia lišta
2
8
1
2
* Viac na str. 3.
7
6
5
3
4
2
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie vonkajšej fasády doskami
FRONTROCK MAX E v kombinácii so zateplením ostenia
doskami FASROCK.
dĺžka šírka hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
počet
počet
tepelný
číslo
baledosiek
m2
odpor R výrobku nie
v balíku v balíku
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
20
30
40
50
2,97
4,46
5,40
6,75
3,56
5,35
6,48
8,10
0,45
0,70
1,00
1,25
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
číslo
baleodpor R výrobku nie
dĺžka šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
20
30
40
50
2,97
4,46
5,40
6,75
3,56
5,35
6,48
8,10
0,45
0,70
1,00
1,25
70087
70089
70092
70096
1041
1042
70109
69887
paleta
paleta
paleta
paleta
balík
balík
balík
balík
počet
počet
m2 na
paliet
palete v kamióne
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
8
6
6
4
4,8
3,6
3,6
2,4
134,4
86,4
72
57,6
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 250
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
8
6
6
4
4,8
3,6
3,6
2,4
842
790
582
686
termíny
dodania
A
A
A
A
termíny
dodania
A
A
A
A
Realizáciu kontaktných fasád odporúčame zveriť špecializovanej firme.
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
29
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
FASROCK LL
OPIS VÝROBKU
Lamelová doska z kamennej vlny určená pre použitie vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS). Fasádna doska s kolmou orientáciou
vlákien. Výrobok spĺňa požiadavky na ETICS podľa ETAG 004.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0210/09/P; 1390-CPR-0211/09/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá tepelná izolácia pre:
– kontaktné fasády – vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS)
– stropy (pivnice, garáže, vjazdy)
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,041 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VÝHODY
Ideálny pre zaoblené povrchy a steny s ťažkou povrchovou úpravou
(tehlový pásik, keramický obklad namiesto omietkovej povrchovej úpravy)
Rýchla montáž (za určitých podmienok nie je nutné mechanicky kotviť)
Zachováva iedušnosť
pr tien
s
1
2
4
3
3
6
2
4
5
6
7
8
9
5
1
* Viac na str. 3.
** Ak nie je použitý podkladový tanier 140 mm, ide iba
o technologickú príchytku (nie je nosná).
7
9
Lepiaca hmota
FASROCK LL, hr. 180 mm*
Kotviaci prvok – príchytka pre ETICS s podkladovým
tanierom 140 mm**
Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou)
Penetračný náter
Predfarbená štruktúrovaná omietka
Kotviaci prvok na upevnenie soklovej lišty
Soklová lišta
Spojka soklovej lišty
8
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie vonkajšej fasády doskami
FASROCK LL.
cena
bez DPH
cena
s DPH
počet
počet
tepelný
číslo
baledosiek
m2
odpor R výrobku nie
v balíku v balíku
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
300
6,50
7,80
10,40
13,00
15,60
18,20
19,50
20,80
23,40
26,00
28,60
31,20
32,50
39,00
7,80
9,36
12,48
15,60
18,72
21,84
23,40
24,96
28,08
31,20
34,32
37,44
39,00
46,80
1,20
1,45
1,95
2,40
2,90
3,40
3,65
3,90
4,35
4,85
5,35
5,85
6,05
7,30
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
82612
85984
82613
82614
82615
82616
82947
82617
82618
82619
90183
84998
120122
98836
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
počet
č
m2 na
paliet
palete v kamióne
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
8
8
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
1,92
1,92
1,44
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,48
57,6
48
36
28,8
24
19,2
19,2
14,4
14,4
14,4
9,6
9,6
9,6
9,6
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 255
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 095
2 000 × 1 200 × 1 215
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 195
2 000 × 1 200 × 1 095
2 000 × 1 200 × 1 130
2 000 × 1 200 × 1 335
termíny
dodania
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
C
C
C
C
Realizáciu kontaktných fasád odporúčame zveriť špecializovanej firme.
30
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní; C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
OPIS VÝROBKU
Lamelová doska z kamennej vlny so skosenými vonkajšími hranami
a povrchovou úpravou bielym nástrekom. Doska s orientáciou vlákien
prevažne kolmo k povrchu dosky, ktorá má na lícnej strane po obvode skosené
hrany o 16 mm pod uhlom 45°.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T5-DS(70, 90)-CS(10\Y)20-TR60-WS-WL(P)-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0322/12/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá tepelná izolácia pre:
– stropy (pivnice, garáže, vjazdy)
– steny stavieb
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,041 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
FASROCK LG1
e
Zvýšenie požiarnej odolnosti a tepelnoizolačných vlastností konštrukcie
Jednoduchá manipulácia s doskami (doska je ľahká)
Zvýšenie produktivity práce
FASROCK LG1 má povrchovú úpravu bielym nástrekom
Lamely je možné povrchovo upraviť ďalším nástrekom
VÝHODY
1
2
2
Ťažký strop
FASROCK LG1, hr. 150 mm*
* Viac na str. 3.
1
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie stropu zo spodnej strany
(garáž, pivnica).
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
240
200
150
120
100
80
70
57,6
48
36
28,8
24
19,2
16,8
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 250
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
číslo
počet dosiek
balenie
odpor R výrobku
na palete
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
50
60
80
100
120
150
160
8,75
10,50
14,00
17,50
21,00
26,25
28,00
10,50
12,60
16,80
21,00
25,20
31,50
33,60
1,20
1,45
1,95
2,40
2,90
3,65
3,90
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
200
200
200
200
200
200
200
114647
114649
114651
114653
114655
114657
116573
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
rozmery
palety
termíny
dodania
A
B
A
A
A
A
B
Lamelové dosky FASROCK LG1 možno po konzultácii dodať aj v hrúbkach: 180 a 200 mm.
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Dosky sú uložené priamo na palete.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
31
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
MONROCK MAX E
OPIS VÝROBKU
vysoká
pevnosť
Univerzálna tuhá dvojvrstvová doska z kamennej vlny pre akustické, tepelné
a protipožiarne izolácie plochých striech. Horná veľmi tuhá vrstva s hrúbkou do
20 mm zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Doska
je určená pre ukladanie izolačných dosiek v jednej, dvoch aj viacerých vrstvách
a kombináciu so spádovým systémom ROCKFALL. Vrchná vrstva každej dosky je na povrchu označená nápisom „MONROCK MAX E Top layer“. Dosky
možno použiť aj do strešných skladieb mechanicky ukotvených, lepených
a zaťažovaných.
Spoločnosť ROCKWOOL má k dispozícii klasifikácie požiarnych odolností
plášťov plochých striech s REI 30 až REI 60. Ploché strechy izolované výrobkom
MONROCK MAX E spadajú do triedy BROOF(t4).
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40 1)-TR10-PL(5)650-WSWL(P)-MU1; 1) pre hornú vrstvu platí: CS(10)70
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– ploché strechy
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Napätie v tlaku pri 10% stlačení hornej vrstvy
70kPa
Napätie v tlaku pri 10% stlačení dosky
40kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
10kPa
Bodové zaťaženie dosky
650 N
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,038 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VÝHODY
ii
binác
LL
V kom ROCKFA
om
stém
so sy
Univerzálne riešenie pre ploché strechy
Veľmi dobré mechanické vlastnosti
Najvyššia kategória požiarnej bezpečnosti
Výrazne prispieva k zvýšeniu požiarnej odolnosti plochých striech
Zlepšuje akustiku plochých striech
1
2
3
5
4
6
3
7
2
1
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie plochej strechy na trapézovom
plechu.
32
4
5
6
7
Trapézový plech
Parozábrana
MONROCK MAX E, hr. 240 mm (nebo 120 + 120)*
(možnosť kombinácie so systémom ROCKFALL)
Podkladový asfaltový pás natavený po celej ploche
Vrchný asfaltový pás natavený po celej ploche
Atikový klin ROCKFALL
AIRROCK ND pre ROCKPROFIL, hr. 200 mm
* Viac na str. 5.
šírka hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
číslo
bale- poč. dosiek počet m2
odpor R výrobku nie
na palete na palete
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
50
60
70
80
100
110
120
140
150
160
180
200
220
240
5,50
6,60
7,70
8,80
11,00
12,10
13,20
15,40
16,50
17,60
19,80
22,00
24,20
26,40
6,60
7,92
9,24
10,56
13,20
14,52
15,84
18,48
19,80
21,12
23,76
26,40
29,04
31,68
1,30
1,55
1,80
2,10
2,60
1,85
3,15
3,65
3,90
4,20
4,70
5,25
5,75
6,30
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
číslo
baleodpor R výrobku nie
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
50
60
70
80
100
110
120
140
150
160
180
200
220
240
5,50
6,60
7,70
8,80
11,00
12,10
13,20
15,40
16,50
17,60
19,80
22,00
24,20
26,40
6,60
7,92
9,24
10,56
13,20
14,52
15,84
18,48
19,80
21,12
23,76
26,40
29,04
31,68
1,30
1,55
1,80
2,10
2,60
1,85
3,15
3,65
3,90
4,20
4,70
5,25
5,75
6,30
190521
190524
190736
190527
190530
190737
190533
190738
190739
190740
190741
190742
190743
190744
190745
190746
190747
190748
190749
190750
190751
190752
190753
190754
190755
190756
190757
190758
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet
paliet
v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
24
20
17
15
12
11
10
8
8
7
6
6
5
5
57,6
48
40,8
36
28,8
26,4
24
19,2
19,2
16,8
14,4
14,4
12
12
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 310
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 240
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 240
2 000 × 1 200 × 1 200
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 320
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2,4
2,4
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
686
582
686
582
478
634
582
478
478
426
790
686
634
582
C
A
C
A
A
C
A
B
C
C
C
C
C
C
termíny
dodania
C
B
C
B
B
C
B
C
C
C
C
C
C
C
Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia sú spracované vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
TRAPÉZOVÉ VÝPLNE
OPIS VÝROBKU
Trapézové výplne (SF 90 Acoustics Infill) z kamennej vlny pre tepelné,
protipožiarne a akustické izolácie v oblasti plochých striech.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1415-CPR-9-(C-7/2010)
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
- ploché strechy
Výplne trapézových plechov sa používajú najmä pri nepochôdznych strechách
halových objektov, kde je vyššia požiadavka na požiarnu odolnosť a akustiku. Slúžia na vyplnenie spodnej vrstvy trapézového plechu predovšetkým
s cieľom zlepšenia akustických vlastností skladby strešnej konštrukcie
v kombinácii s izolačnými doskami pre ploché strechy. V prípade perforovaných trapézových plechov je súčasťou dodávky separačná sklotextília. K dispozícii sú výsledky akustických meraní rôznych skladieb plochých striech.
ROZMERY
Dĺžka: 1 000 mm, rez zodpovedá konkrétnemu typu trapézového plechu
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Trieda reakcie na oheň
A1
Trapézové výplne sa vyrábajú na základe želania zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky.
Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia sú spracované vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Dosky vo formáte 2 000 × 1 200 mm sú uložené na manipulačných podložkách z minerálnej vlny.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní; C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
33
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
dĺžka
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
DUROCK
OPIS VÝROBKU
vysoká
pevnosť
Tuhá dvojvrstvová doska z kamennej vlny pre akustické, tepelné a protipožiarne izolácie plochých striech. Horná veľmi tuhá vrstva s hrúbkou do
20 mm zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Doska
je určená pre ukladanie izolačných dosiek v jednej, dvoch aj viacerých vrstvách
a kombináciu so spádovým systémom ROCKFALL. Vrchná vrstva každej dosky
je na povrchu označená nápisom „DUROCK Top layer“. Dosky možno použiť
aj do strešných skladieb mechanicky ukotvených, lepených a zaťažovaných.
Doska DUROCK spĺňa klasifikáciu požiarnej odolnosti plochých striech
s REI 30 až REI 60*.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60*-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
* pre hornú vrstvu platí: CS(10)80
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPD-0359/12/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– ploché strechy
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Napätie v tlaku pri 10% stlačení hornej vrstvy
80kPa
Napätie v tlaku pri 10% stlačení dosky
60kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
10kPa
Bodové zaťaženie
650 N
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VÝHODY
ii
binác
LL
V kom ROCKFA
om
stém
so sy
Výborné mechanické vlastnosti
Najvyššia kategória požiarnej bezpečnosti
Výrazne prispieva k zvýšeniu požiarnej odolnosti plochých striech
Zlepšuje akustiku plochých striech
* Konkrétnu požiadavku na požiarnu klasifikáciu plášťa plochej strechy je nutné konzultovať s obchodným zástupcom.
1
2
3
5
4
6
3
2
7
4
5
6
7
1
Trapézový plech
Parozábrana
DUROCK, hr. 140 + 120 mm*
(možnosť kombinácie so systémom ROCKFALL)
Podkladový asfaltový pás natavený po celej ploche
Vrchný asfaltový pás natavený po celej ploche
Atikový klin ROCKFALL
AIRROCK ND pre ROCKPROFIL, hr. 200 mm
* Viac na str. 5.
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie plochej strechy na trapézovom
plechu.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
číslo
balenie
odpor R výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
60
70
80
100
110
120
140
150
160
180
8,10
9,45
10,80
13,50
14,85
16,20
18,90
20,25
21,60
24,30
9,72
11,34
12,96
16,20
17,82
19,44
22,68
24,30
25,92
29,16
1,50
1,75
2,00
2,50
2,75
3,00
3,50
3,75
4,00
4,50
102764
102915
102907
102906
190782
95565
95566
95567
95568
105586
palety
palety
palety
palety
palety
palety
palety
palety
palety
palety
počet
dosiek
na palete
počet m2
na palete
počet palet
v kamióne
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
20
17
15
12
11
10
8
8
7
7
48
40,8
36
28,8
26,4
24
19,2
19,2
16,8
16,8
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 310
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 240
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 240
2 000 × 1 200 × 1 380
rozmery
palety
Dosky DUROCK možno po konzultácii dodať aj v rozmere 1 000 × 600 mm v jednotlivých balíkoch.
34
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Dosky vo formáte 2 000 × 1 200 mm sú uložené na manipulačných podložkách z minerálnej vlny.
Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 10 prac. dní; C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
termíny
dodania
B
C
B
B
B
B
B
B
C
C
OPIS VÝROBKU
vysoká
pevnosť
Špeciálna veľmi tuhá dvojvrstvová doska z kamennej vlny určená pre tepelné,
protipožiarne a akustické izolácie plochých striech. Horná veľmi tuhá vrstva
s hrúbkou do 20 mm zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Vrchná vrstva je na povrchu označená nápisom „HARDROCK MAX Top layer“.
Doska je určená na ukladanie v jednej, dvoch aj viacerých vrstvách izolačných dosiek
a kombináciu so spádovým systémom ROCKFALL. Dosky možno použiť do strešných skladieb mechanicky ukotvených, lepených a zaťažovaných. Doska
HARDROCK MAX spĺňa klasifikáciu požiarnej odolnosti plochých striech s REI 30
až REI 60*.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre: ploché strechy
TECHNICKÉ
PARAMETRE
VÝHODY
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
HARDROCK MAX
ii
binác
LL
V kom ROCKFA
om
stém
so sy
Napätie v tlaku pri 10% stlačení dosky
70kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
10kPa
Bodové zaťaženie
800 N
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
Vynikajúce mechanické vlastnosti
Najvyššia odolnosť voči mechanickému zaťaženiu
Najvyššia kategória požiarnej bezpečnosti
Výrazne prispieva k zvýšeniu požiarnej odolnosti plochých striech
Zlepšuje akustiku plochých striech
* Konkrétnu požiadavku na požiarnu klasifikáciu plášťa plochej strechy je nutné konzultovať s obchodným zástupcom.
stupcom
1
2
3
5
4
6
3
2
7
4
5
6
7
1
Trapézový plech
Parozábrana
HARDROCK MAX, hr. 140 + 120 mm*
(možnosť kombinácie so systémom ROCKFALL)
Podkladový asfaltový pás mechanicky ukotvený
Vrchný asfaltový pás natavený po celej ploche
Atikový klin ROCKFALL
AIRROCK ND pre ROCKPROFIL, hr. od 200 mm
* Viac na str. 5.
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie plochej strechy na trapézovom
plechu – stabilizácia strešného súvrstvia vykonaná mechanickým
ukotvením.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
číslo
balenie
odpor R výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
60
70
80
100
120
140
150
160
180
8,70
10,15
11,60
14,50
17,40
20,30
21,75
23,20
26,10
10,44
12,18
13,92
17,40
20,88
24,36
26,10
27,84
31,32
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
3,75
4,00
4,50
98807
61135
7933
61153
61156
61159
83185
61161
112098
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
dosiek
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
20
17
15
12
10
8
8
7
7
48
40,8
36
28,8
24
19,2
19,2
16,8
16,8
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 310
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 240
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 240
2 000 × 1 200 × 1 380
rozmery
palety
termíny
dodania
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia a sú spracované vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Dosky vo formáte 2 000 × 1 200 mm sú uložené na manipulačných podložkách z minerálnej vlny.
Termíny dodania: C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
35
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
DACHROCK MAX
OPIS VÝROBKU
vysoká
pevnosť
Dvojvrstvová doska (od hrúbky 80 mm) z kamennej vlny určená pre tepelné, protipožiarne a akustické izolácie plochých striech. Horná tuhá
vrstva s hrúbkou do 20 mm zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Vrchná vrstva každej dosky je na povrchu označená
nápisom „DACHROCK MAX Top layer”. Doska DACHROCK MAX spĺňa
klasifikáciu požiarnej odolnosti plochých striech s REI 30 až REI 60*.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)50-TR15-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1
pre hrúbky 40–79 mm
MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)50-TR15-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1
pre hrúbky 80–220 mm
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0072/07/P; 1390-CPR-0102/08/P; 1390-CPR-0245/10/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– ploché strechy
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Napätie v tlaku pri 10% stlačení
50kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
15kPa
Bodové zaťaženie:
pre hrúbky 40–79 mm
pre hrúbky 80–220 mm
400 N
500 N
ii
binác
LL
V kom ROCKFA
om
stém
so sy
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
VÝHODY
pre hrúbky 40–79 mm
D = 0,041 W.m-1.K-1
pre hrúbky 80–220 mm
D = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
Univerzálne riešenie pre ploché strechy
* Konkrétnu požiadavku na požiarnu klasifikáciu plášťa plochej strechy je nutné konzultovať s obchodným zástupcom.
1
2
3
4
5
Trapézový plech
Parozábrana
DACHROCK MAX, hr. 180 mm*
(možnosť kombinácie so systémom ROCKFALL)
Podkladový asfaltový pás natavený po celej ploche
Vrchný asfaltový pás natavený po celej ploche
* Viac na str. 5.
5
4
3
2
1
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie plochej strechy na trapézovom
plechu.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
odpor R
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
600
40
50
60
80
100
120
140
150
180
200
220
5,28
6,60
7,92
9,60
12,00
14,40
16,80
18,00
21,60
24,00
26,40
6,34
7,92
9,50
11,52
14,40
17,28
20,16
21,60
25,92
28,80
31,68
0,95
1,20
1,45
2,00
2,50
3,00
3,50
3,75
4,50
5,00
5,50
číslo
výrobku
balenie
72602
9152
9153
9155
7550
9156
12068
9158
9159
69845
85853
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
72
60
48
36
28,8
24
19,2
19,2
14,4
14,4
12
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 370
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 240
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 200
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 220
Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia sú spracované vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
36
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Dosky vo formáte 2 000 × 1 200 mm sú uložené na manipulačných podložkách z minerálnej vlny.
Termíny dodania: C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
rozmery
palety
termíny
dodania
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
OPIS VÝROBKU
Veľmi tuhá doska z kamennej vlny určená pre tepelné, protipožiarne a akustické
izolácie plochých striech. Dosky možno použiť do strešných skladieb mechanicky
ukotvených, lepených a zaťažovaných. Doska je určená na ukladanie v dvoch
a viacerých vrstvách izolačných dosiek a kombináciu so spádovým systémom
ROCKFALL. Spoločnosť ROCKWOOL má k dispozícii klasifikácie požiarnych
odolností plášťov plochých striech s REI 30 až REI 60.
Doska je vhodná pre podlahové konštrukcie – podlahy so zvýšenými nárokmi na
tepelné vlastnosti (podlahy nad terénom) a podlahy so zvýšeným zaťažením do
400 kg/m2.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T5-DS(70-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– ploché strechy, podlahy
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Napätie v tlaku pri 10% stlačení
70kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
15kPa
Bodové zaťaženie
650 N
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VÝHODY
ii
binác
LL
V kom ROCKFA
om
stém
so sy
Vysoko odolná tuhá doska
1
2
3
6
5
4
5
6
4
3
2
Trapézový plech
Parozábrana
MONROCK MAX E, od hr. 180 mm*
DACHROCK, od hr. 60 mm*
(možnosť kombinácie so systémom ROCKFALL)
Hydroizolačná fólia mechanicky ukotvená
AIRROCK ND pre ROCKPROFIL, hr. od 200 mm
* Viac na str. 5.
1
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie plochej strechy na trapézovom
plechu – stabilizácia strešného súvrstvia vykonaná mechanickým ukotvením.
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
číslo
bale- počet dosiek počet m2 počet paliet
odpor R výrobku nie
na palete
na palete v kamióne
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
60
70
80
100
120
140
150
160
8,52
9,94
11,36
14,20
17,04
19,88
21,30
22,72
10,22
11,93
13,63
17,04
20,45
23,86
25,56
27,26
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
3,75
4,00
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
číslo
baleodpor R výrobku nie
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
60
70
80
100
120
140
150
160
8,52
9,94
11,36
14,20
17,04
19,88
21,30
22,72
10,22
11,93
13,63
17,04
20,45
23,86
25,56
27,26
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
3,75
4,00
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
190761
190762
190763
190764
190765
190766
190767
190768
190771
190772
190773
190774
190775
190776
190777
190778
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
20
17
15
12
10
8
8
7
48
40,8
36
28,8
24
19,2
19,2
16,8
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 310
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 320
2 000 × 1 200 × 1 240
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 240
počet dosiek
v balíku
počet m2 v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(palety)
4
3
3
3
2
2
1
1
2,4
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
0,6
0,6
582
634
582
478
582
478
946
842
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Dosky vo formáte 2 000 × 1 200 mm sú uložené na manipulačných podložkách z minerálnej vlny.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní; C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
termíny
dodania
A
C
C
B
C
C
C
C
termíny
dodania
C
C
B
B
B
C
C
C
37
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
STA
DACHROCK
SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA
ROCKWOOL
PRE STAVEBNÉ
APLIKÁCIE
38
OPIS VÝROBKU
Systém nadkrokvovej izolácie pre zateplenie šikmých striech.
SYSTÉM
OBSAHUJE
• Tepelnú izoláciu ROCKTON, SUPERROCK alebo ROCKMIN PLUS
• Nadkrokvové kovové držiaky 120 mm (nízky) alebo 180 mm (vysoký)
• Klince na ukotvenie držiakov (nie sú súčasťou dodávky ROCKWOOL Slovensko s.r.o.)
1
2
3
1
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
ROCKTON, SUPERROCK alebo ROCKMIN PLUS,
nadkrokvové zateplenie:
pre držiak výšky 120 mm:
hr. izolácie 120 + 80 až 120 mm
pre držiak výšky 180 mm:
hr. izolácie 180 + 60 až 120 mm
Pomocné krokvy 60 × (60 až 120) mm
Kovový držiak ukotvený klincami
Parozábrana (napr. asfaltový pás s hliníkovou vložkou)
Debnenie
Krokvy
3
4
9
4
7
2
5
6
7
8
9
6
4
8
5
RW
56 dB*
* v závislosti na systémovej skladbe
systému TOPROCK s izoláciou ROCKTON
PRÍKLAD POUŽITIA: nadkrokvové zateplenie šikmej strechy
(systém TOPROCK).
Nadkrokvový kovový držiak (príslušenstvo)
OPIS VÝROBKU
Kovový držiak pre nadkrokvové zateplenie šikmých striech (priemyselný vzor
ROCKWOOL). Šírka lôžka v držiaku (pre umiestnenie prídavnej krokvy) je 60 mm.
Nadkrokvové kovové držiaky sú dodávané iba spoločne s izoláciou ROCKTON,
SUPERROCK alebo ROCKMIN PLUS.
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Nadkrokvový kovový držiak 120 mm (nízky)
• držiak pre nadkrokvovú izoláciu v hrúbke 200–240 mm, hrúbka izolácie
120 mm + 80 až 120 mm, celková výška držiaka 165 mm
Nadkrokvový kovový držiak 180 mm (vysoký)
• držiak pre nadkrokvovú izoláciu v hrúbke 240–300 mm, hrúbka izolácie
180 mm + 60 až 120 mm, celková výška držiaka 225 mm
Nadkrokvový kovový držiak
cena
bez DPH
cena
s DPH
počet držiakov
v balení
hmotnosť
(EUR/ks)
(EUR/ks)
(ks)
(kg)
8,13
9,13
9,76
10,96
1
1
2,0
2,4
Nadkrokvový kovový držiak 120 mm (nízky)
Nadkrokvový kovový držiak 180 mm (vysoký)
číslo
výrobku
termíny
dodania
7826
55233
C
C
Ukotvenie držiakov v krokve a zaistenie prídavných krokiev odporúčame realizovať pomocou špeciálnych oceľových pozinkovaných klincov, ktoré sú odolné proti vytrhnutiu.
Dĺžka 40 mm je určená do prídavnej krokvy, dĺžka 60 mm je určená do krokvy na ukotvenie päty držiaka.
Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky.
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
39
STAVEBNÉ IZOLÁCIE – PRÍSLUŠENSTVO
Systém TOPROCK
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
Systém AKUFLOOR ®
OPIS SYSTÉMU
Systém ľahkých plávajúcich podláh s certifikovanými akustickými a statickými
vlastnosťami. Zlepšuje kročajovú nepriezvučnosť stropov až o 30 dB.
SYSTÉM
SA SKLADÁ
• nášľapná vrstva – OSB SUPERFINISH (Kronospan), vlysy, parkety,
PVC, koberec, keramická dlažba
• roznášacia vrstva – veľkoformátové dosky OSB 2 SUPERFINISH (ECO)
• izolácia STEPROCK HD, hrúbka 20–50 mm
• ďalšie vrstvy v závislosti od druhu a spôsobu použitia podlahy –
napr. hydroizolačná, poistná a separačná vrstva
• okrajový pásik STEPROCK
• okrajový pásik z drevovláknitej mäkkej dosky (zvyšuje únosnosť
podlahy po obvode pri sústredenom zaťažení)
CERTIFIKÁCIA
Ľahká akustická plávajúca podlaha AKUFLOOR® je spoločným certifikova-ným systémom spoločnosti KRONOSPAN OSB spol. s r. o. a ROCKWOOL, a.s.
Tento systém bol testovaný s ohľadom na statické a akustické vlastnosti pod-lahového súvrstvia.
VÝHODY
Vynikajúce akustické vlastnosti
Ľahká, staticky únosná podlaha
Jednoduchá a rýchla montáž bez potreby mokrých procesov
Okrajový pásik STEPROCK
1
2
3
1
6
5
2
3
7
4
3
4
5
6
7
8
8
Nášľapná vrstva (napr. parkety)
Separačná fólia
Roznášacia vrstva – 2× OSB doska s vloženou
separačnou fóliou
STEPROCK HD, hr. 30 mm
STEPROCK okrajový pásik
Okrajový pásik z OSB dosky, šírka 100 mm
Okrajový pásik z drevovláknitej dosky, šírka 100 mm
Stropná konštrukcia
Bližšie informácie – špeciálny prospekt Ľahká plávajúca
podlaha – systém AKUFLOOR®.
PRÍKLAD POUŽITIA: plávajúca akustická podlaha s roznášacou
vrstvou z dvoch vrstiev OSB dosiek – systém AKUFLOOR®.
Systém BETA-ROCK
OPIS SYSTÉMU
Zateplenie železobetónových stropov a stien metódou suchej montáže
na zvýšenie ich požiarnej odolnosti na REI 120 až REI 240.
OBLASŤ
POUŽITIA
Deklarovaným účelom použitia systému BETA-ROCK je zateplenie vnútorných železobetónových konštrukcií, stropov a stien a zvýšenie ich požiarnej
odolnosti pri namáhaní požiarom zo strany umiestnenia tepelnej izolácie. Za
stanovených podmienok systém zabezpečuje dosiahnutie vysokej požiarnej
odolnosti zatepľovanej konštrukcie (triedy REI 120 D1 až REI 240 D1) pri
zachovaní nehorľavosti systému (trieda A1) a druhu konštrukcie DP1. Systém zároveň podstatne zvyšuje tepelný odpor zatepľovaných konštrukcií,
pričom neznižuje ich difúzny odpor (priepustnosť pre vodné pary) a prispieva
k akustickým parametrom zatepľovaných konštrukcií. Systém sa aplikuje
iba v interiéri budovy. SYSTÉM
SA SKLADÁ
Protipožiarne izolačné dosky:
• FRONTROCK MAX E alebo
• FASROCK
Zatĺkacie oceľové kotvy IDMS (HILTI), METAL-ISO (LR ETANCO),
ISOMET (SPIT)
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
• náterom
• nástrekom
• vystužujúcou vrstvou systému ETICS (kompaktný zatepľovací systém)
• zaveseným podhľadom
• ponechaním povrchu bez úpravy (prirodzený vzhľad izolačných dosiek)
POŽIARNA
ODOLNOSŤ
KONŠTRUKCIE
REI 120 DP1 s izoláciou FRONTROCK MAX E v hrúbke 60–150 mm
REI 240 DP1 s izoláciou FASROCK v hrúbke 60 mm
PRÍKLAD POUŽITIA: protipožiarna izolácia železobetónového stropu izoláciou v hrúbke 60–150 mm.
40
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Bližšie informácie – technický list Systém BETA-ROCK.
OPIS VÝROBKU
Špeciálna doska z kamennej minerálnej vlny. Doska je pre potreby aplikácie
do fasádných C kaziet vybavená zárezom tak, aby došlo k jej čiastočnému predsadeniu pred nos kazety. Tým dochádza k podstatnej eliminácii tepelných mostov.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AW0,85(H)*-AW1,00**
* iba pre hrúbku 50 mm / * iba pre hrúbky 100 až 160 mm
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá a akustická izolácia pre:
• vonkajšie obvodové kazetové steny s najvyššími požiadavkami
na tepelnoizolačné vlastnosti
• kazetové vnútorné priečky s vysokými požiadavkami na akustické vlastnosti
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VÝHODY
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
AIRROCK ND pre systém ROCKPROFIL
Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce akustické vlastnosti
Výhody overené praxou v rámci aplikácie na mnohých referenčných stavbách
1
2
3
4
5
6
4
6
3
2
Zvislý plech obkladu (TRP)
AIRROCK ND pre ROCKPROFIL
Nosná kazeta
Nosný stĺp
Soklový plech so soklovou lištou (oporný prvok)
Skrutka
1
presah 40
hĺbka zárezu
hĺbka kazety
5
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie kazetovej steny s použitím
zvislého obkladu (TRP).
cena
bez DPH
cena
s DPH
tepelný
číslo
odpor R výrobku
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
155
160
165
170
195
10,54
10,88
11,22
11,56
13,26
12,65
13,06
13,46
13,87
15,91
4,40
4,55
4,70
4,85
5,55
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
610
610
610
610
610
13915
12868
13429
13563
56617
H*
balenie
balík
balík
balík
balík
balík
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
3
3
3
3
2
1,83
1,83
1,83
1,83
1,22
356
356
356
300
412
počet dosiek
v balíku
termíny
dodania
C
C
C
C
C
Dosky AIRROCK ND pre ROCKPROFIL možno po konzultácii dodať aj v iných hrúbkach (120, 140, 160, 170, 175, 180, 185, 190, 200, 220, 240 mm).
Kalkulačná projektová cena je spracovaná vždy na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka, špecifiká zákazky a termínu realizácie projektu.
* H = hrúbka izolácie sa vypočíta ako hĺbka C kazety + 35 mm (40 mm je presah nosu kazety, -5 mm je odpočítaných pre vnútorné prelisovanie kazety).
OPIS SYSTÉMU
Systém ROCKPROFIL sa skladá:
• z troch systémových povinných prvkov:
1. nosná stenová kazeta (plná alebo perforovaná, vybrané typy kaziet dodávateľa Kovové profily s.r.o.)
2. izolácia AIRROCK ND pre ROCKPROFIL
3. odstupové skrutky SFS Intec
• z voliteľných prvkov (ďalšieho príslušenstva):
4. zvislý pomocný profil (vynecháva sa iba v prípade montáže zvislého trapézového plechu)
5. zvislý alebo vodorovný trapézový plech, vlnitý plech, vonkajšia kazeta, panelový obklad (typ Bond alebo sendvič)
Spoločnosť ROCKWOOL, a.s. z uvedených systémových prvkov dodáva izolačné dosky AIRROCK ND pre ROCKPROFIL.
POŽIARNE
VLASTNOSTI
Zaťaženie požiarom zvnútra (oheň pôsobí na kazety): E 60, 90, 120; EW 60; EI 30 – DP1
Zaťaženie požiarom zvonka (oheň pôsobí na trapézový plech): E 60, 90, 120; EW 60; EI 30 – DP1
Pre správny statický návrh a garanciu systému je potrebné kontaktovať nositeľa systému (Kovové profily, s.r.o., SFS Intec, s.r.o., ROCKWOOL,
a.s.). Pri použití iných než systémových prvkov nemožno vydať spoločné Vyhlásenie o garantovaných vlastnostiach systému. Systém je nutné
inštalovať podľa montážneho návodu. Pre montáž odporúčame zaškolenie nositeľmi systému.
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
41
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
ROCKFALL systém spádovania plochých striech
OPIS VÝROBKU
Systémové jednostranne spádované dosky z kamennej vlny.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Systémovo slúžia na vytvorenie alebo zväčšenie spádu o 2 %, 3 %, 4 % alebo
6 % a násobky týchto spádov na konštrukcii plochej strechy jednostranne
zošikmenými doskami, obvykle v kombinácii s izoláciou MONROCK MAX E,
HARDROCK MAX, DACHROCK MAX, DUROCK alebo DACHROCK.
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Napätie v tlaku pri 10% stlačení
70kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
15kPa
Bodové zaťaženie
650 N
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VÝHODY
Systémové riešenie podporované bezplatným technickým servisom na úrovni
projektovej prípravy aj realizácie stavieb
Jednoduchá montáž
Ekonomické riešenie
PRÍKLAD POUŽITIA: spádový systém ROCKFALL v ploche strechy v 2% alebo 3% spáde.
1. ROCKFALL spádové dosky
1
2. ROCKFALL spádové kliny – systémovo slúžia
na vytvorenie spádu vo vodorovnom úžľabí plochej
strechy za účelom plynulého odtoku zrážkovej vody
k strešným vpustom.
2
3
3. ROCKFALL systém spádovania plochých striech –
jednostranne zošikmené dosky slúžia na vytvorenie
alebo zväčšenie spádu o 2 % alebo 3 % na konštrukciu
plochej strechy. Ukladajú sa v kombinácii s izoláciou
MONROCK MAX E, HARDROCK MAX, DACHROCK MAX,
DUROCK nebo DACHROCK.
Súčasťou izolácie plochých striech sú tiež ROCKFALL
atikové kliny.
1
1
2
P
P
P
P
P
P
P
2
P
P
P
1
1
3
P
2
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1
205
206
207
208
209
210
200
2% spád
1
1
2
3
P
2
P
200
201
202
203
204
1
2
P
P
3
P
P
P
P
1
2
P
2
P
2
P
P
P
P
P
P
P
P
P
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
3% spád
1
1, 2, 3 – spádové prvky
P – podkladná doska
Spádové dosky ROCKFALL sa vyrábajú na základe želania zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky.
Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia sa spracovávajú vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
Spádové dosky ROCKFALL
hrúbka
spád
po dĺžke
počet ks
v balení
(mm)
(mm)
(%)
(ks/bal)
500
500
500
500
500
20–40
40–60
60–80
20–50
50–80
2
2
2
3
3
8
4
4
6
4
7170
7193
7212
78694
78693
500
60
4
67225
dĺžka
šírka
označenie výrobku
(mm)
2% spád = SD 20–40 mm / 1 m
2% spád = SD 40–60 mm / 1 m
2% spád = SD 60–80 mm / 1 m
3% spád = SD 20–50 mm / 1 m
3% spád = SD 50–80 mm / 1 m
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
podkladná doska
1 000
42
číslo
výrobku
OPIS VÝROBKU
Systémové dvojstranne spádované kliny z kamennej vlny.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Systémovo slúžia na vytvorenie spádu vo vodorovnom úžľabí plochej strechy
za účelom plynulého odtoku zrážkovej vody k strešným vpustom. Variantne
možno použiť na vytvorenie protispádu u strešných nadstavieb. Modulové zostavy
spádových prvkov vytvárajú spád v pozdĺžnej osi 2 %, v priečnej 8 %.
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Napätie v tlaku pri 10% stlačení
70kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
15kPa
Bodové zaťaženie
650 N
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VÝHODY
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
ROCKFALL
Spádové kliny
Systémové riešenie podporované bezplatným technickým servisom na úrovni projektovej prípravy aj realizácie stavieb
Jednoduchá montáž
Ekonomické riešenie
Spádové kliny ROCKFALL
dĺžka
šírka
hrúbka
počet ks
v balení
číslo
výrobku
označenie výrobku
[mm]
[mm]
[mm]
[ks/bal]
klin SK diel "a"
klin SK diel "b"
klin SK diel "c"
klin SK diel "d"
klin SK diel "e"
klin SK diel "f"
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0/250
250/500
500
500
500
500
0/0/20
40/20/0/0
60/40/20/0
80/60/40/20
100/80/60/40
120/100/80/60
24
12
8
4
4
2
190898
67240
67242
67244
67246
67250
podkladná doska PD
1 000
500
80
3
67221
A
B
0
C
20
a
D
40
b
E
60
c
0
80
d
20
a
F
100
e
40
b
G
f
60
c
0
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320 d+320 e+320 f+320 c+400 d+400 e+400
80
d
20
a
H
(výška)
Rozmery zostáv dvojspádových klinov ROCKFALL (výrobný modul A–Z)
100
e
40
b
f
60
c
0
80
d
20
a
120 140 160 180 200 220 240 260
460
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320 d+320 e+320 f+320 c+400
100
e
40
b
f
60
c
0
80
d
20
a
120 140 160 180 200 220
420
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320 d+320 e+320
100
e
40
b
f
60
c
0
80
d
20
a
120 140 160 180
380
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320
100
e
40
b
f
60
c
0
120 140
340
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240
80
d
20
a
100
e
40
b
300
f
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240
60
c
0
260
d
e
f
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
c+80
a
b
c
d
e
a
b
c
20
a
240
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160
200
c+80 d+80 e+80
160
P
P
P
P
120
80
40
a
0
P – podkladná doska
Spádové kliny ROCKFALL sa vyrábajú na základe želania zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky.
S ohľadom na široký sortiment doplnkov sa kalkulačná projektová cena dodávky a odporúčané technické riešenia spracovávajú vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
43
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
ROCKFALL protispádové dosky
OPIS VÝROBKU
Jednostranne spádované dosky z kamennej vlny v orientácii spádu
0,5 m alebo 1 m.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Slúžia na vytvorenie protispádu na vyspádovanej plochej streche
pri detailoch atík a strešných nadstavieb, príp. iných zvislých konštrukcií.
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Napätie v tlaku pri 10% stlačení
70kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
15kPa
Bodové zaťaženie
650 N
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
Protispádové dosky
ROCKFALL
rozmer dosky spád 0,5/1 m
označenie výrobku
PD 0–50 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–60 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–80 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–100 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–120 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–140 mm / 0,5 m alebo 1 m
spád na 0,5 m
spád na 1,0 m
hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/ks)
(EUR/ks)
500 × 1 000
500 × 1 000
500 × 1 000
500 × 1 000
500 × 1 000
500 × 1 000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
0–50
0–60
0–80
0–100
0–120
0–140
3,25
3,89
5,18
6,50
7,78
9,07
3,90
4,67
6,22
7,80
9,34
10,88
počet dosiek
v balení
číslo výrobku
(ks)
190884 / 190885
7249 / 7150
190886 / 190887
190888 / 190889
190890 / 190891
190892 / 190893
12
8
6
4
4
4
ROCKFALL atikové kliny
OPIS VÝROBKU
Trojhranný klin z kamennej vlny.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 13162 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
NORMA
STN EN 13162:2012
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
POUŽITIA
Trojhranný klin slúži na vytvorenie plynulého prechodu hydroizolácie zo strešnej
roviny plochej strechy na nadväzujúcu zvislú konštrukciu (na atiky, obruby
svetlíkov, prielezy, ventilačné šachty a iné zvislé konštrukcie).
Dĺžka všetkých klinov je 1 000 mm.
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Napätie v tlaku pri 10% stlačení
70kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
15kPa
Bodové zaťaženie
650 N
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
D = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
Atikové kliny ROCKFALL
dĺžka
rozmery
hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
označenie výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/ks)
(EUR/ks)
AK 50 × 50
AK 60 × 60
AK 80 × 80
AK 100 × 100
AK 120 × 120
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
50 × 50
60 × 60
80 × 80
100 × 100
120 × 120
0–50
0–60
0–80
0–100
0–120
1,52
1,54
1,59
1,63
1,67
1,82
1,85
1,91
1,96
2,00
číslo výrobku
190894
190895
100021
190896
190897
Spádové dosky, spádové kliny, protispádové dosky a atikové kliny ROCKFALL sa vyrábajú na základe požiadavky zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky.
Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia sa spracovávajú vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
44
TECHNICKÉ
IZOLÁCIE
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS
OPIS VÝROBKU
Doska z kamennej vlny s nalepenou hliníkovou fóliou so sklenenou mriežkou
(ALS) pre tepelné a akustické izolácie technologických zariadení.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
CERTIFIKÁT
1415-CPR-6-(C-41/2012)
OBLASŤ
POUŽITIA
• vzduchotechnické potrubia a klimatizácia
• ostatné rozvody a telesá TZB
• nádrže, bojlery, zásobníky TZB
• protipožiarne izolácie pravouhlého vzduchotechnického
potrubia – systém PYROROCK (iba s TECHROCK 80 ALS)
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Najvyššia prevádzková teplota
250 °C*
10 °C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti TECHROCK 40 ALS 0,037
pri teplotách (W.m-1.K-1)
TECHROCK 60 ALS 0,035
TECHROCK 80 ALS 0,034
100 °C
C
250 °C
0,054
0,049
0,045
0,106
0,085
0,075
TECHROCK 40 ALS 40 kg/m3
Stredná objemová hmotnosť TECHROCK 60 ALS 60 kg/m3
TECHROCK 80 ALS 80 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
A1
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
1
2
5
3
4
5
1
4
2
Vzduchotechnické potrubie
TECHROCK 40 ALS, TECHROCK 60 ALS,
TECHROCK 80 ALS
Samolepiaca ALS páska
Navarovacie tŕne
Závesy potrubia
3
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
TECHROCK 40 ALS
cena
bez DPH
cena
s DPH
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
40
60
80
100
4,69
6,03
7,38
8,72
5,63
7,24
8,85
10,46
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
počet
balíkov
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
15
10
8
6
8
8
8
8
72
48
38,4
28,8
26
26
26
26
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 690
1 000 × 1 200 × 2 530
A
A
A
A
počet
balíkov
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
6
5
10
10
10
10
72
48
36
30
26
26
26
26
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 690
A
A
A
A
počet
balíkov
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
6
5
10
10
10
10
72
48
36
30
26
26
26
26
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 690
číslo
bale- počet dosiek
výrobku nie
v balíku
155205
155206
155207
155208
paleta
paleta
paleta
paleta
rozmery
palety
termíny
dodania
Dosky Techrock 40 ALS možno po konzultácii dodať aj v rozmere 1 000 × 500 mm v jednotlivých balíkoch.
TECHROCK 60 ALS
cena
bez DPH
cena
s DPH
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
40
60
80
100
6,12
8,18
10,24
12,30
7,34
9,82
12,29
14,76
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
číslo
bale- počet dosiek
výrobku nie
v balíku
155212
155213
155214
155215
paleta
paleta
paleta
paleta
Dosky Techrock 60 ALS možno po konzultácii dodať aj v rozmere 1 000 × 500 mm v jednotlivých balíkoch.
TECHROCK 80 ALS
cena
bez DPH
cena
s DPH
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
40
60
80
100
7,32
9,98
12,64
15,30
8,78
11,98
15,17
18,36
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
číslo
bale- počet dosiek
výrobku nie
v balíku
155219
155220
155221
155222
paleta
paleta
paleta
paleta
A
A
A
A
Dosky TECHROCK 80 ALS možno po konzultácii dodať aj v rozmere 1 000 × 500 mm v jednotlivých balíkoch.
Dosky TECHROCK 80 ALS v hrúbkach 40 a 60 mm sú súčasťou protipožiarneho systému PYROROCK.
Dosky TECHROCK 40 ALS, TECHROCK 60 ALS a TECHROCK 80 ALS možno po konzultácii dodať aj s obojstranne nalepenou fóliou so sklenenou mriežkou (ALS2).
46
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
OPIS VÝROBKU
Doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (FB1) pre tepelné a akustické izolácie technologických zariadení.
KÓD VÝROBKU
TECHROCK 40 FB1: MW-EN 14303-T4-ST(+)400-WS1
TECHROCK 60 FB1: MW-EN 14303-T4-ST(+)560-WS1
CERTIFIKÁT
1390-CPR-0338/12/P
OBLASŤ
POUŽITIA
• vzduchotechnické potrubia a klimatizácia
• absorpčné tlmiče hluku vo vzduchotechnických potrubiach
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Najvyššia prevádzková
teplota
TECHROCK 40 FB1
TECHROCK 60 FB1
Súčiniteľ
tepelnej vodivosti
pri teplotách (W.m-1.K-1)
50 °C
100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 500 °C 560 °C
0,042
0,042
0,054
0,049
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
TECHROCK 40 FB1, 60 FB1
400 °C
560 °C
0,069
0,059
0,086
0,070
0,106
0,085
0,131
0,103
0,160
0,122
0,192
0,147
0,203
0,244
3
Stredná objemová hmotnosť
TECHROCK 40 FB1 40 kg/m
TECHROCK 60 FB1 60 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
A1
1
2
Oplechovanie vzduchotechnického potrubia
Akustické kulisy –
TECHROCK 40 FB1, TECHROCK 60 FB1
2
1
PRÍKLAD POUŽITIA: absorpčné tlmiče hluku.
TECHROCK 40 FB1
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
počet
balíkov
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
10
8
6
4
4
4
40
32
24
26
26
26
1 000 × 1 000 × 2 530
1 000 × 1 000 × 2 690
1 000 × 1 000 × 2 530
B
B
B
rozmery
palety
termíny
dodania
číslo
bale- počet dosiek
výrobku nie
v balíku
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
60
80
100
6,03
7,38
8,72
7,24
8,85
10,46
155801 paleta
155198 paleta
155199 paleta
cena
bez DPH
cena
s DPH
číslo
balevýrobku nie
rozmery
palety
termíny
dodania
TECHROCK 60 FB1
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
40
50
60
80
100
6,12
7,15
8,18
10,24
12,30
7,34
8,58
9,82
12,29
14,76
155200
166369
155202
155203
167240
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet dosiek
na palete
počet m2
na palete
počet paliet
v kamióne
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
30
24
20
15
12
72
57,6
48
36
28,8
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
B
B
B
B
B
Dosky TECHROCK 60 FB1 sú uložené priamo na palete.
Dosky TECHROCK 40 FB1 a TECHROCK 60 FB1 možno po konzultácii dodať aj v iných hrúbkach alebo rozmeroch.
Dosky TECHROCK 40 a TECHROCK 60 možno po konzultácii dodať aj s obojstrannou (FB2) povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (fleece).
Príplatok za obojstrannú úpravu (FB2) je 2 €/m2 bez DPH k cene dosky s jednostrannou povrchovou úpravou (FB1).
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
47
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
KLIMAFIX
OPIS VÝROBKU
Samolepiaca lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou
orientáciou vlákien. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú
podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenenou mriežkou
(ALS). Na druhej strane sú vybavené celoplošne samolepiacou vrstvou zakrytou separačnou snímateľnou fóliou.
KÓD VÝROBKU
MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
CERTIFIKÁT CE
1390-CPR-0342/12/P
OBLASŤ
POUŽITIA
• rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
• ostatné rozvody a telesá TZB
• akustické izolácie potrubí
KLIMAFIX možno aplikovať do maximálnej teploty povrchu +50 °C
priamym nalepením.
POZOR! Lepiť možno na čistý povrch bez prachu, vlhkosti, mastnoty,
hrdze a iných nečistôt.
Teplota povrchu pri aplikácii nesmie byť nižšia než +10 °C.
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Najvyššia prevádzková teplota
max. +50 °C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách
(W.m-1.K-1)
10 °C
20 °C
30 °C
40 °C
50 °C
0,039
0,041
0,043
0,046
0,048
Trieda reakcie na oheň
B-s1, d0
VÝHODY
Jednoduchá a rýchla montáž
Samolepiaca schopnosť dovoľuje eliminovať montážne doplnky – samolepiace alebo naváracie tŕne
Spĺňa vysoké nároky najmä na produktivitu práce, úsporu nákladov a estetiku vyhotovenia
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
10 000
8 000
6 000
5 000
1 000
1 000
1 000
1 000
20
30
40
50
4,11
5,06
6,02
6,96
4,93
6,07
7,22
8,35
číslo
balenie
výrobku
189325
189330
189333
189377
paleta
paleta
paleta
paleta
počet m2 počet rolí počet m2 počet paliet
v roli
na palete na palete v kamióne
(m2)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
10
8
6
5
24
24
24
24
240
192
144
120
12
12
12
12
2 400 × 1 100 × 2 650
2 400 × 1 100 × 2 650
2 400 × 1 100 × 2 650
2 400 × 1 100 × 2 650
V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať v jednotlivých balíkoch.
48
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
rozmery
palety
termíny
dodania
A
A
A
A
OPIS VÝROBKU
Lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou vlákien.
Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková
fólia vystužená sklenenou mriežkou (ALS).
KÓD VÝROBKU
MW-EN-14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
CERTIFIKÁT
1390-CPR-0342/12/P
OBLASŤ
POUŽITIA
• rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
• rozvody tepla a teplej vody
• ostatné rozvody a telesá TZB
• nádrže, bojlery, zásobníky TZB
• akustické izolácie potrubí
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Najvyššia prevádzková teplota
250 °C*
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách
(W.m-1.K-1)
10 °C
50 °C
100 °C
150 °C
200 °C
250 °C
0,040
0,050
0,065
0,083
0,106
0,132
Trieda reakcie na oheň
A1
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
LAROCK 40 ALS
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
1
2
3
4
5
5
Vzduchotechnické potrubie
LAROCK 40 ALS
Samolepiaca ALS páska
Navarovacie tŕne
Závesy potrubia
1
2
4
3
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
10 000
8 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
20
30
40
50
60
80
100
3,15
3,91
4,99
6,05
7,12
8,82
10,34
3,78
4,69
5,99
7,26
8,54
10,58
12,41
číslo
výrobku
balenie
189380
189381
189383
187245
189384
189385
189386
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet m2
v roli
počet rolí počet m2 počet paliet
na palete na palete v kamióne
rozmery
palety
(m2)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
10
8
6
5
4
3
2,5
24
24
24
24
24
24
24
240
192
144
120
96
72
60
12
12
12
12
12
12
12
2 400 × 1 100 × 2 650
2 400 × 1 100 × 2 650
2 400 × 1 100 × 2 650
2 400 × 1 100 × 2 650
2 400 × 1 100 × 2 650
2 400 × 1 100 × 2 650
2 400 × 1 100 × 2 650
termíny
dodania
A
A
A
A
A
A
A
V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať v jednotlivých balíkoch.
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
49
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
Puzdro ROCKWOOL 800
nové usporiadanie vlákien
= výrazná úspora tepla
nehorľavosť A2L-s1,d0
λ10 = 0,033 W.m-1.K-1
rovnaká lambda v celom priereze
vysoká mechanická
odolnosť
dlhodobá stálosť
50
NOVINKA vo svete izolácií!
ROCKWOOL 800 je nové, nehorľavé puzdro
z kamennej vlny s nalepenou hliníkovou fóliou
vystuženou sklenenou mriežkou. Puzdro má na
pozdĺžnom spoji presah fólie so samolepiacou
páskou. Moderná technológia výroby zaručuje
výnimočnú lambdu, vysokú kvalitu a dlhodobú
stálosť výrobku.
Puzdro ROCKWOOL 800 rozširuje ponuku
na trhu s technickými izoláciami TZB.
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
Moderná technológia vo výrobe potrubných puzdier prináša:
M
 nové usporiadanie vlákien kamennej vlny
 najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
 výbornú kvalitu izolácie
 vysokú mechanickú pevnosť
P t b é puzdro
Potrubné
d
ROCKWOOL 800
– výnimočná lambda a vysoká mechanická pevnosť
– zamedzenie korózie nerezovej ocele – AS kvalita
– dokonalé uzavretie puzdra vďaka samolepiacej páske
– zníženie nákladov na vykurovanie, zníženie tepelných strát
– zlepšenie akustických vlastností
– vynikajúci estetický vzhľad, jednoduchá a rýchla montáž
Bežne rezané potrubné puzdro
27 W
6–8 W
priemer potrubia: 22 mm
hrúbka izolácie: 30 mm
6W
27 W
ROCKWOOL 800
priemer potrubia: 22 mm
hrúbka izolácie: 20 mm
6W
6W
m
m
30
m
m
20
Potrubie
Ø 22 mm
6W
8W
teplota okolia 18 °C
teplota média 55 °C
Bežne rezané potrubné puzdro
6* W
7* W
ROCKWOOL 800
* celková tepelná strata
51
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
ROCKWOOL 800
OPIS VÝROBKU
Potrubné puzdro z kamennej vlny vyrábané unikátnou technológiou, vďaka ktorej sa vyznačuje dokonalými technickými parametrami, výnimočnou kvalitou a veľkou mechanickou odolnosťou (najmä v tlaku). Puzdro má tvar
dutého pozdĺžne deleného valca. Potrubné puzdro má na povrchu nalepenú hliníkovú fóliu vystuženú sklenenou
mriežkou s označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólia zvyšuje mechanické vlastnosti puzdra, znižuje
tepelné straty a zlepšuje estetický vzhľad. Puzdro má na pozdĺžnom spoji presah fólie so samolepiacou páskou
pre dokonalé uzatvorenie puzdra, ktorá nenahrádza nosné spoje.
V súlade so štandardom v krajinách EÚ odporúčame stiahnuť potrubné izolačné puzdro v priečnom smere (po
obvode) hliníkovou samolepiacou ALS páskou alebo drôtom na troch miestach na bežný meter dĺžky puzdra.
Nízky obsah chloridov zamedzuje vzniku korózie nerezovej ocele (AS kvalita).
KÓD VÝROBKU
MW-EN 14303-T9(T8 pre D0<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10
NORMA
STN 14303:2009 + A1:2013
CERTIFIKÁT CE
0751-CPR.2-010.0-07, 0751-CPD.2-008.0-03
OBLASŤ
POUŽITIA
Nehorľavá izolácia pre:
a,
– tepelné izolácie rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho vykurovania, technologického tepla,
teplej úžitkovej vody, tepelných uzlov
– akustická izolácia potrubia
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Najvyššia prevádzková teplota
250 °C*
Trieda reakcie na oheň podľa EN 13501–1
A2L-s1,d0
Krátkodobá nasiakavosť
WS ≤ 1 kg/m²
Priepustnosť pre vodnú paru
MV 2
Množstvo vo vode rozpustných chloridových iónov
≤ 10 ppm
(10 mg/1 kg výrobku)
Stredná objemová hmotnosť
100 kg/m3
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách
TABUĽKA 1 Teplota [°C]
λ (W.m-1.K-1)
10
50
100
150
0,033
0,037
0,044
0,052
10
50
100
150
0,034
0,039
0,046
0,056
TABUĽKA 2 Teplota [°C]
λ (W.m-1.K-1)
* Teplota na vonkajšej strane (na hlinikovej folii) nesmie presiahnuť 100 °C.
1
2
2
Potrubie
ROCKWOOL 800
1
2
2
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácie potrubia.
52
1
Rozmery: 1 020 × 392 × 391 mm
Objem: 0,157 m3
Rozmery: 1 200 × 800 × 2 160 mm
Objem: 2,0736 m3
termín dodania A
puzdra voľne uložené na palete (ostatné puzdra sú v kartónovej krabici na palete)
termín dodania C
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
53
5,54/6,65
18440/72
2,69/3,23 2,69/3,23 3,40/4,08 3,40/4,08 4,00/4,80 4,00/4,80 5,22/6,26
32039/20 109050/240 32040/12 109055/144 32041/9 109059/108 14566/6
2,74/3,29
1969/192
3,11/3,73
74249/192
3,36/4,03
1970/144
4,34/5,21
25369/144
2,74/3,29
14567/16
3,11/3,73
74248/16
3,36/4,03
14573/12
4,34/5,21
19557/12
42
48
54
60
64
7,88/9,46 8,87/10,65 8,87/10,65 10,84/13,00 10,84/13,00 13,23/15,88 13,23/15,88 15,16/18,19 15,16/18,19 20,95/25,14 20,95/25,14
19156/48
23977/1
27214/1
27215/27
99734/1
82671/22
78636/1
16040/1
23988/33
27195/19
27646/12
7,79/9,35 10,03/12,03 10,03/12,03 12,22/14,67 12,22/14,67 14,33/17,19 14,33/17,19 16,79/20,15 16,79/20,15 22,99/27,58 22,99/27,58
27694/1
27695/27
27220/1
27221/23
28664/1
28665/19
138247/1
27726/16
14602/1
27727/11
27217/33
8,08/9,70 10,37/12,44 10,37/12,44 12,89/15,47 12,89/15,47 15,01/18,01 15,01/18,01 17,57/21,08 17,57/21,08 23,49/28,19 23,49/28,19
23953/32
23954/1
23955/25
27222/1
27223/20
27728/1
27729/17
29581/1
27649/15
15945/1
27650/11
9,78/11,73 9,78/11,73 10,37/ 12,44 10,37/ 12,44 12,13/14,56 12,13/14,56 14,96/17,95 14,96/17,95 17,14/20,56 17,14/20,56 20,20/24,24 20,20/24,24 26,75/32,10 26,75/32,1
23957/30
27703/24
23956/1
27702/1
23978/1
23989/20
27228/1
27229/16
21958/1
27654/14
17915/1
27792/12
16013/1
27655/9
14,45/17,34 14,45/17,34 17,23/20,67 17,23/20,67 19,55/23,46 19,55/23,46 22,82/27,39 22,82/27,39 29,74/35,68 29,74/35,68
27708/8
23908/16
27664/12
27665/11
27666/10
17890/1
29582/1
68597/1
29583/1
20686/1
9,82/11,79 9,82/11,79 8,08/9,70
19155/48
14603/4
23952/1
9,36/11,23 9,36/11,23 9,32/11,19 9,32/11,19 11,41/13,69 11,41/13,69 14,40/17,28 14,40/17,28 16,40/19,68 16,40/19,68 19,62/23,54 19,62/23,54 25,65/30,78 25,65/30,78
24090/1
24054/1
24078/32 178132/1 178759/24
27226/1
27227/17
28669/1
28670/15
15950/1
27652/12
15951/1
27653/10
24105/32
14,00/16,80 14,00/16,80 16,18/19,42 16,18/19,42 18,77/22,53 18,77/22,53 22,00/26,40 22,00/26,40 29,02/34,82 29,02/34,82
15952/1
27658/16
16722/1
27793/14
17661/1
27659/12
19233/1
27660/11
15954/1
27661/8
9,80/11,76 9,80/11,76 7,79/9,35
14596/4 175882/48 27216/1
108
114
133
140
159
169
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
7,09/8,51 9,90/11,88 9,90/11,88 12,02/14,43 12,02/14,43
1972/48
27244/1
27290/30
78634/1
24369/25
8,17/9,81 9,43/11,32 9,43/11,32 11,86/14,23 11,86/14,23
28668/48
27243/1
27289/33
27686/1
27687/26
7,88/9,46
14590/4
7,09/8,51
16790/4
8,17/9,81
21734/4
5,57/6,68
76017/72
5,42/6,50
18448/60
6,34/7,60
28667/60
5,57/6,68
16791/6
5,42/6,50
16789/5
6,34/7,60
21733/5
89
paleta
4,90/5,88
1986/84
kartón
4,90/5,88
16788/7
7,90/9,48
76016/48
paleta
76
7,90/9,48
21592/4
kartón
5,73/6,87
28666/96
6,19/7,43
1971/60
paleta
5,73/6,87
21732/8
6,19/7,43
14772/5
5,92/7,11
74253/5
5,81/6,98 8,46/10,15 8,46/10,15 9,40/11,28 9,40/11,28
21876/72
14578/4
21428/48
27682/1
27683/36
4,64/5,57
18446/72
4,30/5,16
74252/96
kartón
100
70
5,81/6,98
21730/6
4,64/5,57
14575/6
4,30/5,16
74251/8
paleta
80
5,45/6,54
21875/108
4,39/5,27
18445/108
3,91/4,69
74250/120
kartón
70
5,45/6,54
21729/9
4,39/5,27
14574/9
3,91/4,69
74256/10
5,92/7,11
74254/60
5,22/6,26
18439/72
3,53/4,23
18437/108
2,27/2,72 2,27/2,72 3,13/3,75 3,13/3,75 3,53/4,23
32037/25 109049/300 32038/16 109054/192 17467/9
35
3,63/4,36 3,63/4,36 4,23/5,08 4,23/5,08 5,54/6,65
109056/12 109057/144 32042/9 109058/108 14569/6
5,11/6,13
18438/84
5,11/6,13
74180/7
3,19/3,82
18436/144
1,96/2,35 1,96/2,35 2,83/3,39 2,83/3,39 3,19/3,82
32035/30 109048/360 32036/20 109053/240 17479/12
paleta
28
kartón
2,86/3,43
18435/156
paleta
1,76/2,12 1,76/2,12 2,60/3,12 2,60/3,12 2,86/3,43
32034/36 109047/432 109051/20 109052/240 17475/13
kartón
22
paleta
60
Cena EUR bez DPH/s DPH
číslo výrobku/počet bm v kartóne alebo na palete
50
1,68/2,02 1,68/2,02 2,39/2,87 2,39/2,87
32033/42 109046/504 109060/25 109061/300
kartón
40
18
paleta
1,51/1,81 2,19/2,62 2,19/2,62
31130/576 109062/25 89460/300
30
15
kartón
20
hrúbka izolačnej vrstvy [mm]
1,51/1,81
32032/48
dĺžka
1 000 mm
vnútorný
priemer
potrubného
púzdra
ROCKWOOL 800 – TABUĽKA 1 a TABUĽKA 2
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
Úspory tepla pri použití potrubného puzdra ROCKWOOL 800
vnútorný
priemer
potrubného
puzdra
[mm]
hrúbka izolačnej vrstvy [mm]
20
30
40
50
60
70
80
100
15
75 %
79 %
18
77 %
80 %
22
78 %
81 %
84 %
28
79 %
83 %
85 %
35
80 %
84 %
86 %
87 %
42
81 %
84 %
86 %
88 %
48
81 %
85 %
87 %
88 %
54
81 %
85 %
87 %
89 %
60
82 %
85 %
88 %
89 %
90 %
64
82 %
85 %
88 %
89 %
90 %
70
86 %
88 %
89 %
90 %
91 %
76
86 %
88 %
89 %
90 %
91 %
89
86 %
88 %
90 %
91 %
92 %
92 %
93 %
108
86 %
89 %
90 %
91 %
92 %
93 %
93 %
114
87 %
89 %
90 %
91 %
92 %
93 %
93 %
133
87 %
89 %
90 %
91 %
92 %
93 %
94 %
140
87 %
89 %
90 %
91 %
92 %
93 %
94 %
159
91 %
92 %
92 %
93 %
94 %
169
91 %
92 %
92 %
93 %
94 %
Výpočty boli vykonané pre teplotu média 55 °C a teplotu okolia 18 °C. Úspora je rozdiel medzi neizolovaným potrubím a potrubím zaizolovaným pomocou puzdier
ROCKWOOL 800.
Páska ALS (príslušenstvo)
OPIS VÝROBKU
Samolepiaca páska (hliníková fólia vystužená sklenenou
mriežkou). Zvýšená odolnosť proti pretrhnutiu.
dĺžka
šírka
cena bez DPH
s bez DPH
(m)
(mm)
(EUR/ks)
(EUR/ks)
50
50
19,98
23,98
Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro TZB a protipožární systémy (tel.: 606 702 056).
54
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni;
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
číslo výrobku
ks v balení
(ks)
7401
1
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA
ROCKWOOL
PRE PROTIPOŽIARNU
OCHRANU
55
PROTIPOŽIARNA OCHRANA
Systém PYROROCK pre pravouhlé potrubie
SYSTÉM PYROROCK
POPIS SYSTÉMU
Ochrana vzduchotechnického potrubia proti požiaru zvonku.
Požiarna odolnosť 30, 45 a 60 minút.
A. SYSTÉM PRE PRAVOUHLÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE
Obsahuje
• dosky TECHROCK 80 ALS
• navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie
• páska ALS na prelepenie spojov
Požiarna odolnosť EI 30 a EI 45 pri hrúbke izolačnej dosky 40 mm
EI 60 pri hrúbke izolačnej dosky 60 mm
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
1
2
3
4
5
5
1
Vzduchotechnické potrubie
TECHROCK 80 ALS
Samolepiaca ALS páska
Navarovacie tŕne
Závesy potrubia
2
3
4
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
TECHROCK 80 ALS
cena
bez DPH
cena
s DPH
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
40
60
7,32
9,98
8,78
11,98
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
600
600
počet
balíkov
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
10
10
72
48
26
26
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
číslo
bale- počet dosiek
výrobku nie
v balíku
155219 paleta
155220 paleta
Dosky TECHROCK 80 ALS možno po konzultácii dodať aj v rozmere 1 000 × 600 mm v jednotlivých balíkoch.
56
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
rozmery
palety
termíny
dodania
A
A
SYSTÉM PYROROCK
POPIS SYSTÉMU
Ochrana vzduchotechnického potrubia proti požiaru zvonku.
Požiarna odolnosť 30, 45 a 60 minút.
B. SYSTÉM PRE KRUHOVÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE
B1. Obsahuje
• rohož LAROCK 65 ALS
• navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie
• páska ALS na prelepenie spojov
Pri priemere potrubia 500 mm a viac je nutné ovinúť vodorovné potrubia šesťhranným pletivom s ukotvením na tŕne.
Požiarna odolnosť pre vodorovné aj zvislé potrubie:
EIS 30 a EIS 45 pri hrúbke izolačnej rohože 40 mm
• rohož na drôtenom pletive PROROX WM 950CZ*
• navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie
B2. Obsahuje
Požiarna odolnosť pre vodorovné aj zvislé potrubie:
EIS 60 pri hrúbke izolačnej rohože 60 mm
POZNÁMKA
Tŕne nie sú predmetom dodávky ROCKWOOL.
Pre viac informácií pozrite technický list systému PYROROCK.
* Rohož dodávaná Rockwool Technical Insulation (RTI).
LAROCK 65 ALS
OPIS VÝROBKU
Lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou
vlákien pre protipožiarne izolácie vzduchotechnického potrubia
(systém PYROROCK). Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú
podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenenou mriežkou
(ALS). Rohož možno tlakovo zaťažiť.
KÓD VÝROBKU
MW EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
CERTIFIKÁT
0751-CPR.2-011.0-07-01/12
OBLASŤ
POUŽITIA
Protipožiarna izolácia kruhového vzduchotechnického potrubia
(systém PYROROCK EI 30 a EI 45).
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Najvyššia prevádzková teplota
250 °C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
pri teplotách (W.m-1.K-1)
50 °C
0,044
0,056
0,069
0,088
0,108
3
Stredná objemová hmotnosť
65 kg/m
Trieda reakcie na oheň
A1
šírka
hrúbka
cena
bez DPH
cena
s DPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
5 000
1 000
40
6,04
7,25
dĺžka
100 °C 150 °C 200 °C 250 °C
číslo
výrobku
balenie
počet pásov
v roli
121732
balík
1
počet m2
v roli
počet rolí
v kamióne
(m2)
(ks)
5
450
termíny
dodania
A
PROROX WM 950CZ
cena
bez DPH
cena
s DPH
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
60
9,30
11,16
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
3 500
1 000
číslo
výrobku
186724
balenie
paleta
počet m2 počet rolí počet m2
v roli
na palete na palete
počet paliet
v kamióne
rozmery
palety
(m2)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
3
21
63
22
1 200 × 1 200 × 2 550
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni;
B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
termíny
dodania
B
57
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
Systém PYROROCK pre kruhové potrubie
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – PROTIPOŽIARNA OCHRANA
Systém CONLIT
DUCTROCK
SYSTÉM CONLIT DUCTROCK
SYSTÉM CONLIT DUCTROCK MULTI
POPIS
SYSTÉMU
A. Ochrana pravouhlého vzduchotechnického
potrubia proti požiaru zvonku aj zvnútra
CONLIT DUCTROCK
EIS 60, EIS 90 a EIS 120.
Požiarna odolnosť 60, 90 a 120 minút.
OPIS
SYSTÉMU
B. Ochrana potrubia na odvod dymu a tepla
zvonku aj zvnútra
CONLIT DUCTROCK
EI 60 S až 120 S 500 multi
Požiarna odolnosť 60, 90 a 120 minút.
Obsahuje
• dosky CONLIT DUCTROCK 60 alebo
• dosky CONLIT DUCTROCK 90 alebo
• dosky CONLIT DUCTROCK 120
• lepidlo CONLIT FIX
Dosky CONLIT DUCTROCK sa pripevňujú
pomocou navarovacích tŕňov. Všetky spoje
izolačných dosiek sa zaisťujú pomocou lepidla
CONLIT FIX a prelepujú ALS páskou.
Obsahuje
• dosky CONLIT DUCTROCK 60 alebo
• dosky CONLIT DUCTROCK 90 alebo
• dosky CONLIT DUCTROCK 120
• lepidlo CONLIT FIX
Dosky CONLIT DUCTROCK sa pripevňujú
pomocou navarovacích tŕňov. Všetky spoje
izolačných dosiek sa zaisťujú pomocou lepidla
CONLIT FIX a prelepujú ALS páskou.
POZNÁMKA
Tŕne nie sú predmetom dodávky ROCKWOOL.
Pre viac informácií pozrite montážny návod
a technický list systému CONLIT DUCTROCK.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro TZB a protipožární systémy (tel.: 606 702 056).
1
6
2
3
4
5
PRÍKLAD POUŽITIA: protipožiarna izolácia vzduchotechnického
potrubia.
58
1
2
3
4
5
6
Vzduchotechnické potrubie
CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120
Samolepiaca ALS páska
CONLIT FIX
Navarovacie tŕne
Závesy potrubia
OPIS VÝROBKU
Ťažká a tuhá doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou vystuženou sklenenou mriežkou. Obsahuje
netoxickú kamennú drvinu ako chladivo.
CERTIFIKÁT
AO212/C5a/2012/0437b/P
OBLASŤ
POUŽITIA
• protipožiarna izolácia vzduchotechnického potrubia
• protipožiarna izolácia potrubia na odvod dymu a tepla
TECHNICKÉ
PARAMETRE
Stredná objemová hmotnosť
• CONLIT DUCTROCK 60
• CONLIT DUCTROCK 90
• CONLIT DUCTROCK 120
195 kg/m3
300 kg/m3
320 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
A1
4
1
2
3
4
1
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120
Vzduchotechnické potrubie
CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120
Samolepiaca ALS páska
Závesy potrubia
2
3
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
názov
výrobku
cena
bez DPH
cena
s DPH
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
60
42,16
50,59
73405
60
49,13
58,96
60
57,42
68,90
dĺžka šírka hrúbka
(mm)
(mm)
CONLIT
1 500 1 000
DUCTROCK 60
CONLIT
1 500 1 000
DUCTROCK 90
CONLIT
1 500 1 000
DUCTROCK 120
počet m2
na palete
počet paliet
v kamióne
rozmery
palety
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
paleta
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
B
73406
paleta
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
B
73407
paleta
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
C
číslo
výrobku
balenie
termíny
dodania
Dosky CONLIT DUCTROCK sú dodávané iba na paletách.
CONLIT FIX
OPIS VÝROBKU
Systémové lepidlo na báze kaolínu a kremičitanu sodného
na spojovanie a lepenie dosiek CONLIT DUCTROCK.
Orientačná spotreba lepidla je 0,5 kg/m2 celkovej výmery izolácie pri nanesení 2mm vrstvy.
CERTIFIKÁT
ITB č. AT-15-6856/2011
váha vedra
cena bez DPH
s bez DPH
číslo výrobku
termíny dodania
20 kg
2,79 EUR/kg
3,35 EUR/kg
11275
A
EASYCUT (príslušenstvo)
OPIS VÝROBKU
Špeciálny nôž na vyrezávanie drážok v kamennej vlne –
pre systém CONLIT DUCTROCK
veľkosť drážky
cena
bez DPH
cena
s DPH
číslo
výrobku
počet
v balení*
30 × 20 mm
40 × 30 mm
45,24 EUR/balenie
54,29 EUR/balenie
97629
2 ks
* Balenie obsahuje súpravu 2 nožov
Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky.
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
B: orientačný termín dodania 10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
59
DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
Označenie výrobkov
Deklarovanie vlastností výrobkov ROCKWOOL
Od začiatku júla 2013 je záväzné NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011,
ktoré sa týka uvádzania stavebných výrobkov na trh.
Stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná európska norma, alebo pre ktoré bolo vydané európske technické
osvedčenie (ETA) na základe Európskeho dokumentu pre posudzovanie (European Assessment Document – EAD),
môžu byť uvedené na trh pod podmienkou, že sú označené CE.
Označenie CE potvrdzuje, že informácie pripojené k výrobku boli získané v zhode s požiadavkami CPR.
Označenie potvrdzuje zhodu stavebného výrobku s vlastnosťami uvedenými v prehlásení o vlastnostiach.
DoP – prehlásenie o vlastnostiach (Declaration of Performance – DoP) nahradilo ES
prehlásenie o zhode (EC – Declaration of Conformity) od 1. 7. 2013 podľa CPR.
1
2
10
9
8
7
13
11
12
4
5
6
14
15
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
OBCHODNÝ NÁZOV VÝROBKU
OBLASŤ POUŽITIA VÝROBKU
ADRESA INTERNETOVÝCH STRÁNOK
JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD VÝROBKU
ČÍSLO DOP – Prehlásenie o vlastnostiach
ČÍSLO CERTIFIKÁTU „OSVEDČENIE O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ“
TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ
KÓD VÝROBKU
uvádza, ktoré parametre z viacerých parametrov uvedených
v norme STN 13162 sú pre výrobok deklarované a aká je trieda
alebo úroveň ich splnenia.
9. DÁTUM VÝROBY
10. ROZMERY
11. DEKLAROVANÝ SÚČINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTI
je výrobcom deklarovaná hodnota a základným ukazovateľom,
ktorý charakterizuje tepelnú izoláciu. Na základe tejto hodnoty
je vykonaný výpočet súčiniteľu prestupu tepla U, t. j. tepelneizolačných vlastností konštrukcie.
60
12. DEKLAROVANÝ TEPELNÝ ODPOR
určuje izolačnú schopnosť konkrétneho výrobku.
Vyššia hodnota znamená, že výrobok udrží viac tepla.
Čím väčšia hrúbka tepelnej izolácie aplikovaná
v konštrukcii, tým je vyšší tepelný odpor R
(tzn. nižší súčiniteľ prestupu tepla U).
13. ČÍSLO NOTIFIKOVANEJ OSOBY, ktorá vystavila
posúdenie zhody a vydala certifikát.
14. DVA POSLEDNÉ ČÍSELNÉ ZNAKY ROKU, V KTOROM
BOL VÝROBOK PO PRVÝKRÁT OZNAČENÝ CE
15. NÁZOV A ADRESA VÝROBCU
ROCKWOOL STAVEBNÉ IZOLÁCIE
Identifikačný kód deklarovaných vlastností podľa STN EN 13162
AIRROCK HD
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
AIRROCK ND FB1
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AW 1,00*
* iba pre hrúbku 100 mm
AIRROCK ND
pre ROCKPROFIL
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AW0,85(H)*-AW1,00**
* iba pre hrúbku 50 mm / ** iba pre hrúbky 100 až 160 mm
DACHROCK
MW-EN 13162-T5-DS(70-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)50-TR15-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1
pre hrúbky 40–79 mm
DACHROCK MAX
MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)50-TR15-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1
pre hrúbky 80–220 mm
DUROCK
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60*-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
* pre hornú vrstvu platí: CS(10)80
FASROCK
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
FASROCK LG1
MW-EN 13162-T5-DS(70, 90)-CS(10\Y)20-TR60-WS-WL(P)-MU1
FASROCK LL
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1
FRONTROCK MAX E
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
HARDROCK MAX
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1
MEGAROCK PLUS
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
MULTIROCK ROLL
MW-EN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1
MONROCK MAX E
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
* pre hornú vrstvu platí: CS(10)70
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
ROCKMIN PLUS
ROCKSONIC SUPER
pre hrúbky 50–99 mm
pre hrúbku 100 mm
pre hrúbku 40 mm
ROCKTON
DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
Deklarované vlastnosti výrobkov
pre hrúbky 50–99 mm
pre hrúbky 100–200 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr7-AW0,80-MU1
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr7-AW1,00-MU1
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,70-MU1
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,85-MU1
MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-SD25*-SD22**-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
* Dynamická tuhosť (MN/m3) pre dosky s hrúbkou: 30 mm: 25 MN/m3
** Dynamická tuhosť (MN/m3) pre dosky s hrúbkou: 40 mm: 22 MN/m3
STEPROCK HD
MW-EN 13162-T6-CP3-DS(70,90)-CS(10)30-WS-SDi*)-MU1
* Dynamická tuhosť (MN/m3) pre dosky
s hrúbkou:
STEPROCK HD4F
MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)20-SD27*-SD24**-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
* Dynamická tuhosť (MN/m3) pre dosky s hrúbkou: 30 mm: 27 MN/m3
** Dynamická tuhosť (MN/m3) pre dosky s hrúbkou: 40 mm: 24 MN/m3
STEPROCK ND
pre hrúbku 40 mm
SUPERROCK
20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm
30
20
16
14
12
pre hrúbky 50–99 mm
pre hrúbky 100–200 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1
TOPROCK SUPER
MW-EN 13162-T2-WS-MU1
VENTI MAX
VENTI MAX F
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
Identifikačný kód podľa STN EN 13162.
Identifikačný kód zahŕňa deklarované vlastnosti výrobkov.
Tento kód sa uvádza na etikete balenia. Podľa neho možno k danému výrobku dohľadať ekvivalent.
Podľa identifikačného kódu výrobku možno overiť vlastnosti výrobku priamo u predajcu alebo na stavbe.
ROCKWOOL TECHNICKÉ IZOLÁCIE
Identifikačný kód deklarovaných vlastností podľa STN EN 14303
KLIMAFIX
MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
LAROCK 40 ALS
MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
LAROCK 65 ALS
MW EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
ROCKWOOL 800
MW-EN 14303-T9(T8 pre D0<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10
TECHROCK 40 ALS
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
TECHROCK 40 FB1
MW-EN 14303-T4-ST(+)400-WS1
TECHROCK 60 ALS
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
TECHROCK 60 FB1(2)
MW-EN 14303-T4-ST(+)560-WS1
TECHROCK 80 ALS
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
Identifikačný kód podľa STN EN 14303.
Identifikačný kód zahŕňa deklarované vlastnosti výrobkov.
Tento kód sa uvádza na etikete balenia. Podľa neho možno k danému výrobku dohľadať ekvivalent.
Podľa identifikačného kódu výrobku možno overiť vlastnosti výrobku priamo u predajcu alebo na stavbe.
61
DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
Dodacie obchodné podmienky výrobkov
Dodacie podmienky ROCKWOOL Slovensko s.r.o. platné od 1. 4. 2015
1.
POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
1.1.
Objednávky doručené najneskôr do 11.00 h
Výrobky A a B
Potvrdenie objednávky v deň doručenia
1.2.
Objednávky doručené po 11.00 h
Výrobky A a B
Potvrdenie objednávky do 24 hodín od doručenia
Výrobky C a ostatné výrobky
Individuálne
Doprava kamión 90, 100, 120 m3
1.3.
2.
DOPRAVA A PRÍPLATKY
2.1.
Doprava zdarma
≥ 20 transportných* m3
2.2.
Doprava s príplatkom
Objednávky < 20 transportných* m3
3
Príplatok 10 EUR za každý chýbajúci m3 do 20 m3
2.3.
Malé nákladné auto < 90 m
2.4.
JIT (iba plné auto)
60 EUR
2.5.
Príplatok za čakanie u zákazníka
2 hodiny zdarma, za každú ďalšiu začatú hodinu
20 EUR
Čiastočný závoz
PREDPOKLADANÉ DODACIE LEHOTY**
Ucelený kamión
3.1.
3.
Výrobky A
2 pracovné dni po dni potvrdenia objednávky
3.2.
Výrobky B
10 pracovných dní po dni potvrdenia objednávky
3.3.
Výrobky C / ostatné výrobky
Individuálne
4.
4.1.
Ako pre ucelený kamión + rozpätie 2 dni
Viac v Obchodných podmienkach
ZMENA ALEBO ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Bezplatne
4.2.
4.3.
250 EUR
S poplatkom (poplatky sa sčítajú)
Pred potvrdením objednávky
Všetky výrobky
3 dni pred dodaním
Výrobky A a B
V deň dodania tovaru
300 EUR
4.4.
1 prac. deň pred dodaním tovaru (deň nákladky)
120 EUR
4.5.
2 prac. dni pred dodaním tovaru
40 EUR
4.6.
Vrátenie tovaru do výrobného závodu
100 % nákladov na dopravu
4.7.
Zmena miesta dodania v deň dodania alebo v deň
nákladky (prejazd do 50 km)
40 EUR
4.8.
Storno a zmena množstva výrobkov C
(špeciálny / mimo cenník)
50 % z hodnoty stornovaného tovaru
*) Pre stanovenie transportných m3 sa pri komprimovaných baleniach jedna ucelená paleta počíta ako 8,0 m3 (viď informáciu v cenníku).
Pri ostatných materiáloch sa predajné m3 rovnajú transportným m3.
**) Predpokladané dodacie lehoty môžu byť limitované výrobnou kapacitou. Pre upresnenie aktuálnych termínov kontaktujte zmluvných
obchodných partnerov spoločnosti ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
62
DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
Obchodné a technické poradenstvo
ZA
PO
TN
KE
BB
BA
TT
NR
Obchodno-technický zástupca – Západ (BA, TT, NR) | tel.: 0903 411 243
Obchodno-technický zástupca – Stred (ZA, TN, BB) | tel.: 0903 778 988
Obchodno-technický zástupca – Východ (KE, PO) | tel.: 0911 563 010
63
Dátum: 01-04-2015
ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
Rožnavská 24, 821 04 Bratislava
e-mail: [email protected]
TEPELNÉ A PROTIPOŽIARNE IZOLÁCIE
Download

Cenník ROCKWOOL platný od 1.4.2015