katalÓg 2014
izolÁcIe z kamennej vlny
ROCKWOOL
katalÓg 2014
STAVEBNÉ a TECHNICKÉ
IZOLÁCIE budov
Ceny sú platné od 1. 2. 2014
Možné aplikácie výrobkov ROCKWOOL pre izolácie budov
1
1
1
3
2
4
5
4
1
ŠIKMÉ STrECHY, pOdHĽAdY,
VýpLNE TrÁMOVýCH STrOpOV
3
Rockmin PLUS
Superrock
Rockton
VNÚTOrNÉ prIEČKY
Multirock ROLL
Airrock HD
Airrock HD
Superrock
Airrock ND FB1
Rockmin PLUS
Fasrock LG1
Fasrock LL
4
pLÁVAJÚCE pOdLAHY
Steprock HD
2
KONTAKTNÉ FASÁdY
Frontrock MAX E
Fasrock
Steprock ND
Dachrock
AKUFLOOR systém
Fasrock LL
2
STrOpY
Rockton
Megarock PLUS
Toprock SUPER
5
Rockton
CENNíK VýrOBKOV pLATNý Od 1. 2. 2014
Odporúčané hrúbky izolácií – ŠTANDARD ROCKWOOL
Štandard ROCKWOOL je súhrn riešení pre izoláciu konštrukcií budov a vychádza
z konceptu energeticky úsporného domu. Rieši tepelné a akustické požiadavky,
zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcií a je zárukou komfortného bývania.
odporúčaná hrúbka izolácie
konštrukcia
výrobok
vlastnosti systémového riešenia rOCKWOOL
akustická /
protipožiarna
akustické vlastnosti
3001) mm
Rw = 56 dB1)
3001) mm
Rw = 54 dB1)
rockton
60–100 mm
Rw až 64 dB2)
Superrock
60–100 mm
rockmin pLuS
60–100 mm
Airrock Hd
60–100 mm
Podlaha plávajúca ľahká – systém AKUFLOOR®
Steprock Hd
20–50 mm
Podlaha plávajúca ťažká
(s anhydritovým poterom)
Steprock Hd
20–50 mm
Podlaha plávajúca ťažká
(s armovacou betónovou roznášacou vrstvou)
Steprock Nd
20–50 mm
Podlaha nad terénom
dachrock
140 mm
tepelná
požiarna odolnosť
ŠIKMÉ STrECHY
Šikmá strecha so sklonom do 45° vrátane
Zateplenie nad krokvami – systém TOPROCK
rockton
280 mm
Superrock
280 mm
rockmin pLuS
300 mm
rockton
260 mm
Superrock
260 mm
rockmin pLuS
280 mm
Rw = 55 dB
VONKAJŠIE STENY (ťažké)
Kontaktná fasáda
Frontrock MAX E
140 mm
Fasrock
150 mm
Fasrock LL
160 mm
VNÚTOrNÉ prIEČKY
Ľahká sadrokartónová priečka
EI 30 až 120 min3)
EI 30 až 120 min3)
pLÁVAJÚCE pOdLAHY
Rw až 60 dB4)
4)
∆L až 30 dB
Rw až 62 dB5)
5)
∆L až 28 dB
STrOpY
Strop pod nevykurovaným podkrovím
(so strechou bez tepelnej izolácie)
Strop v garáži, v pivnici (izolácie pod stropom)
rockton
220 mm
Superrock
220 mm
Toprock SupEr
220 mm
rockmin pLuS
240 mm
Megarock pLuS
260 mm
Multirock rOLL
280 mm
rockton
120 mm
Airrock Hd
120 mm
Airrock Nd FB1
120 mm
Fasrock LL
140 mm
Fasrock LG1
150 mm
Hrúbky izolácií vychádzajú z normy STN 73 0540:2. Sú spočítané pre bežné stavebné konštrukcie a zaokrúhlené na najbližšiu vyššiu vyrábanú hrúbku
izolácie. Uvedené hrúbky izolácie sú rozdielne v závislosti na konštrukčnom riešení, vplyve tepelných mostov a tepelnej vodivosti (λ) použitého výrobku.
Hrúbky izolácií vychádzajú zo systémového riešenia TOPROCK odskúšaného na reálnej vzorke strechy v CSI Praha: vzdialenosť krokiev 840 mm, rozmer krokiev 100/180 mm,
kovový držiak vysoký 180 mm, prídavná krokva 60 × 120 mm, vzdialenosť kovových držiakov 1 000 mm. Vzduchová nepriezvučnosť v závislosti na systémovej skladbe
nadkrokvového riešenia TOPROCK.
2)
Hodnoty laboratórnej vzduchovej nepriezvučnosti Rw vychádzajú z akustických meraní konkrétnych skladieb sadrokartónových priečok.
3)
Požiarna odolnosť v závislosti na systémovej skladbe priečky a konštrukcie.
4)
Výsledok merania systému AKUFLOOR® na skúšobnom betónovom strope s hrúbkou 140 mm a nášľapnou vrstvou (laminátovou podlahou alebo keramickou dlažbou).
Podrobnosti v prospekte AKUFLOOR®. ΔL – zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti / Rw – vzduchová nepriezvučnosť
5)
Platí pre ťažkú plávajúcu podlahu na nosnej betónovej stropnej doske s roznášacou betónovou vrstvou min. hrúbky 50 mm a s keramickou dlažbou.
1)
Pre výpočet odporúčaných hrúbok izolácií navrhujeme použiť kalkulačky zateplenia na stránkach www.rockwool.sk.
CENNíK VýrOBKOV pLATNý Od Od 1. 2. 2014
3
Možné aplikácie výrobkov ROCKWOOL pre izolácie priemyselných objektov
6
6
7
11
6
6
10
7
8
12
8
9
6
pLOCHÉ STrECHY
8
pLÁVAJÚCE pOdLAHY
11
Monrock MAX E
Steprock HD
TECHNICKÉ ZArIAdENIA BudOV
(TZB)
Durock
Steprock ND
Techrock 40 ALS
Hardrock MAX
Dachrock
Techrock 40 FB1
Dachrock MAX
Dachrock
ROCKFALL systém spádovania plochých striech
Techrock 60 ALS
9
ROCKFALL atikové a spádové kliny
Fasrock LL
BETA-ROCK systém
Rockton
Airrock ND FB1
Airrock ND pre ROCKPROFIL
Venti MAX
Venti MAX F
10
prOTIpOžIArNA OCHrANA
Conlit Ductrock 60
Conlit Ductrock 90
Conlit Ductrock 120
Conlit DUCTROCK systém
PYROROCK systém s izoláciou Techrock 80 ALS
PYROROCK systém s izoláciou Larock 65 ALS
4
Klimafix
Fasrock LG1
prEVETrÁVANÉ FASÁdY
Airrock HD
Larock 40 ALS
Airrock ND FB1
Trapézové výplne
Superrock
Techrock 80 ALS
Airrock HD
ROCKFALL protispádové dosky
7
Techrock 60 FB1
STrOpY
Rockton
CENNíK VýrOBKOV pLATNý Od 1. 2. 2014
12
pOTruBIE
Pipo ALS
Odporúčané hrúbky izolácií – ŠTANDARD ROCKWOOL
Štandard ROCKWOOL je súhrn riešení pre izoláciu konštrukcií budov a vychádza
z konceptu energeticky úsporného domu. Rieši tepelné a akustické požiadavky,
zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcií.
odporúčaná hrúbka izolácie
konštrukcia
výrobok
tepelná
akustická /
protipožiarna
vlastnosti systémového riešenia rOCKWOOL
akustické vlastnosti
požiarna odolnosť
pLOCHÉ STrECHY
Monrock MAX E
240 mm
Rw = 45 až 50 dB1)
αw = 0,60–0,65 (-)
REI 30–602)
BROOF(t4)
Hardrock MAX
260 mm
Rw = 45 až 50 dB1)
αw = 0,60–0,65 (-)
REI 30–602)
dachrock MAX
260 mm
REI 30–603)
durock
260 mm
REI 30–603)
Monrock MAX E, Hardrock MAX,
durock + dachrock
180 + 60 mm
rOCKFALL systém spádovania
plochých striech
rOCKFALL atikové a spádové kliny
rOCKFALL protispádové dosky
Trapézové výplne
VONKAJŠIE STENY (ľahké)
Kazetový systém ROCKPROFIL
Airrock Nd pre rOCKprOFIL
200 mm
Prevetrávaná fasáda
rockton, Superrock, Airrock Hd,
Airrock Nd FB1
160 mm
Venti MAX, Venti MAX F
160 mm
≥ 160 mm
plná kazeta: Rw = 41 až 45 dB4)
perforovaná kazeta: αw = 1,00 (-)4)
Rw až 60 dB4)
4)
∆L až 30 dB
E 60, 90, 120; EW 60;
EI 30 – D14)
pLÁVAJÚCE pOdLAHY
Podlaha plávajúca ľahká – systém AKUFLOOR®
Steprock Hd
20–50 mm
Podlaha plávajúca ťažká
(s anhydritovým poterom)
Steprock Hd
20–50 mm
Podlaha plávajúca ťažká
(s armovacou betónovou roznášacou vrstvou)
Steprock Nd
20–50 mm
Podlaha nad terénom
dachrock
140 mm
Rw až 62 dB5)
5)
∆L až 28 dB
STrOpY
Strop v garáži, v pivnici (izolácie pod stropom)
Strop ŽB s garantovanými
protipožiarnymi vlastnosťami
BETA-ROCK systém
Airrock Hd
120 mm
Airrock Nd FB1
120 mm
Fasrock LL
140 mm
Fasrock LG1
150 mm
Frontrock MAX E
Fasrock
60–150 mm
REI 120 D1
60 mm
REI 240 D1
prOTIpOžIArNA OCHrANA
vzduchotechnické potrubie
Techrock 80 ALS
PYROROCK systém
Conlit DUCTROCK systém
40/60 mm
EI 30, EI 45/EI 60
Larock 65 ALS
40 mm
EIS 30, EIS 45
prorox WM 960 pL7)
60 mm
EIS 60
Conlit ductrock 60
60 mm
EIS 60
Conlit ductrock 90
60 mm
EIS 90
Conlit ductrock 120
60 mm
EIS 120
Conlit ductrock 60
60 mm
EI 60 S 500 multi
Conlit ductrock 90
60 mm
EI 90 S 500 multi
Conlit ductrock 120
60 mm
EI 120 S 500 multi
Potrubie pre odvod tepla a dymu
Conlit DUCTROCK systém multi
Hrúbky izolácií vychádzajú z normy STN 73 0540:2. Sú spočítané pre bežné stavebné konštrukcie a zaokrúhlené na najbližšiu vyššiu vyrábanú hrúbku
izolácie. Uvedené hrúbky izolácie sú rozdielne v závislosti na konštrukčnom riešení, vplyve tepelných mostov a tepelnej vodivosti (λ) použitého výrobku.
Hodnoty laboratórnej vzduchovej nepriezvučnosti Rw vychádzajú z akustických meraní konkrétnych skladieb plášťa plochej strechy.
Platí pre skúšanú systémovú skladbu s Monrock MAX E a Hardrock MAX. K dispozícii klasifikácie požiarnych odolností plášťov plochých striech s REI 30 až REI 60.
Doska Durock a Dachrock MAX spĺňa klasifikáciu požiarnej odolnosti plochých striech s REI 30 až REI 60. Konkrétnu požiadavku na požiarnu klasifikáciu plášťa plochej strechy
je nutné konzultovať s obchodným zástupcom.
4)
Akustické hodnoty a hodnoty požiarnej odolnosti v závislosti na systémovej skladbe systému ROCKPROFIL.
5)
Výsledok merania systému AKUFLOOR® na skúšobnom betónovom strope s hrúbkou 140 mm a nášľapnou vrstvou (laminátovou podlahou alebo keramickou dlažbou).
Podrobnosti v prospekte AKUFLOOR®. ΔL – zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti / Rw – vzduchová nepriezvučnosť
6)
Platí pre ťažkú plávajúcu podlahu na nosnej betónovej stropnej doske s roznášacou betónovou vrstvou min. hrúbky 50 mm a s keramickou dlažbou.
7)
Izolačná rohož dodávaná Rockwool Technical Insulation (RTI).
1)
2)
3)
CENNíK VýrOBKOV pLATNý Od Od 1. 2. 2014
5
Prehľad použitia stavebných izolácií
ROCKWOOL
TOprOCK SupEr
MuLTIrOCK rOLL
MEGArOCK pLuS
VENTI MAX F
VENTI MAX
SupErrOCK
STEprOCK Nd
rOCKTON
STEprOCK Hd
rOCKMIN pLuS
MONrOCK MAX E
rolky
Strecha šikmá – zateplenie medzi (a pod) krokvami
 

Strecha šikmá – zateplenie nad krokvami (systém TOPROCK)1)
 

 

  
 

  
 

  
Podlaha na vankúšoch nad terénom a na strope
 

  
Podlaha na nepochôdznej povale zateplená vrchom
 

  
Strecha plochá jednoplášťová
  
Strop trámový – izolácia vložená ako výplň stropov
Strop (pivnice, garáže, vjazdy) – izolácia pod stropy – kotvená
 

Strop (pivnice, garáže, vjazdy) – izolácia pod stropy – lepená

Strop (pivnice, garáže, vjazdy) – izolácia pod stropy – lepená
a kotvená
  
Strop ŽB s garantovanými protipožiarnymi vlastnosťami2)

Podlaha – izolácia vložená do závesu podhľadu – kazetového
Podlaha – izolácia vložená do závesu podhľadu – celoplošného



Podlaha plávajúca ťažká (pod armovaný betón)

 
Podlaha plávajúca anhydritová3)


Podlaha plávajúca ľahká


Podlaha plávajúca nad terénom3)

3)
3)
Priečka alebo predstena

Kontaktná fasáda – vonkajšie obvodové steny
 
Kontaktná fasáda – vonkajšie obvodové steny zaoblené

Kontaktná fasáda – vonkajšie obvodové steny
s ťažkou povrchovou úpravou

Stena kazetová štandardná
Stena kazetová – systém ROCKPROFIL
Stena dvojvrstvová a sendvičová4)


Prevetrávaná fasáda s izoláciou vkladanou medzi zvislé rošty
 
a kotvenou kotvami5) či držiakmi izolácie
Prevetrávaná fasáda s izoláciou vkladanou medzi zvislé rošty
 
a kotvenou kotvami či uchytenou tŕňmi (veľká výška)6)
Prevetrávaná fasáda s izoláciou viditeľnou pohľadom
do škár obkladu


Odporúčané použitie
Možné použitie
 





Prevetrávaná fasáda s izoláciou vkl. medzi vodorovné rošty
Výrobok nájdete na strane
  
 
Strecha plochá dvojplášťová (izolácia spodného plášťa)
6
HArdrOCK MAX
FASrOCK LG1
FrONTrOCK MAX E
FASrOCK LL
durOCK
FASrOCK
dACHrOCK MAX
dACHrOCK
AIrrOCK Nd prE rOCKprOFIL
AIrrOCK Nd FB1
použitie v oblasti:
AIrrOCK Hd
Izolácie:
Segment:
dosky




  

 

 

17 20 37 33 32 30 25 26 27 24 31 28 10 16 21 22 12 19 19 11 15 13
Jedná sa o chránený priemyselný vzor kovového držiaka pre nadkrokvové
zateplenie ROCKWOOL, systém TOPROCK
Druh použitej izolácie musí byť v súlade s platným konkrétnym systémovým
riešením BETA-ROCK
3)
Platí pre bežné zaťaženie obytných budov – vlastnosti roznášacích vrstiev podľa
statiky stavby
4)
Kotvenie spínacími sponami
5)
Nutnosť kotviť tanierovou kotvou, bez obmedzenia výšky budovy
6)
Možnosť kotviť drôtenou kotvou, bez obmedzenia výšky budovy
FB1 – jednostranná povrchová úprava čiernou netkanou sklotextíliou
1)
2)
Prehľad použitia technických izolácií
ROCKWOOL
TEPELNÉ
IZOLÁCIE
VZDUCHOTECHNICKÉ AKUSTICKÉ
POTRUBIE
IZOLÁCIE
ODVOD TEPLA
A DYMU (OTK)
prOTIpOžIArNA OCHrANA
TECHNICKÉ ZArIAdENIA BudOV

Rozvody vzduchotechniky a klimatizácie



Ostatné rozvody a telesá TZB





Bojlery




Nádrže




Zásobníky TZB




Vzduchotechnické potrubie kruhového prierezu


Vzduchotechnické potrubie pravouhlého prierezu





Potrubie






pIpO ALS


Potrubie pravouhlého prierezu – systém CONLIT DUCTROCK
– ochrana pre odvod tepla a dymu zvonku aj zvnútra – EIS 30,
EI 60, EIS 90 multi
2501) 6001)
Výrobok nájdete na strane
alS – hliníková fólia vystužená sklenenou tkaninou
FB1 – jednostranná povrchová úprava čiernou netkanou sklotextíliou
FB2 – obojstranná povrchová úprava čiernou netkanou sklotextíliou
CONLIT duCTrOCK 120

Pravouhlého prierezu – systém CONLIT DUCTROCK
– ochrana proti požiaru zvonku aj zvnútra EIS 60, EIS 90, EIS 120
Odporúčané použitie
Možné použitie
CONLIT duCTrOCK 90


Pravouhlého prierezu – systém PYROROCK
– ochrana proti požiaru zvonku EI 30, EI 45, EI 60


rezané

Absorpčné tlmiče hluku do VZT potrubí
Max. prevádzková teplota – MST (°C)
CONLIT duCTrOCK 60
TECHrOCK 80 ALS
TECHrOCK 60 FB1 (FB2)
TECHrOCK 60 ALS
TECHrOCK 40 FB1 (FB2)
Rozvody tepla a teplej vody
Kruhového prierezu – systém PYROROCK
– ochrana proti požiaru zvonku EIS 30, EIS 45, EIS 603)
potrubné
puzdrá
dosky s polepom
TECHrOCK 40 ALS
KLIMAFIX
LArOCK 65 ALS
LArOCK 40 ALS
použitie v oblasti:
Izolácie:
Segment:
rohože
45
51






50 2)
2501)
400
2501)
560
2501)
–
–
–
2501)
44
42
43
42
43
42
52
52
52
46
max. teplota na povrchu s polepom +100 °C
max. teplota povrchu +50 °C
3)
ProRox WM 960PL – izolačná rohož dodávaná Rockwool
Technical Insulation (RTI).
1)
2)
7
Obsah
StaveBnÉ izolÁcie
tecHnickÉ izolÁcie
SyStÉmovÉ RieŠenia
10 Rockmin PLUS
42 Techrock 40 ALS
35 Systém TOPROCK
11 Megarock PLUS
42 Techrock 60 ALS
36 Systém AKUFLOOR®
12 Superrock
42 Techrock 80 ALS
36 Systém BETA-ROCK
13 Toprock SUPER
43 Techrock 40 FB1
37 Systém ROCKPROFIL
15 Multirock ROLL
43 Techrock 60 FB2
15 Granrock, Granrock Premium
44 Klimafix
16 Rockton
45 Larock 40 ALS
17 Airrock HD
46 Pipo ALS
19 Venti MAX, Venti MAX F
51 Larock 65 ALS
20 Airrock ND FB1
51 Prorox WM 950PL
21 Steprock HD
52 Conlit Ductrock 60
22 Steprock ND
52 Conlit Ductrock 90
22 Steprock okrajový pásik
52 Conlit Ductrock 120
24 Frontrock MAX E
52 Conlit Fix
25 Fasrock
26 Fasrock LL
38
ROCKFALL systém
spádovania plochých striech
39 ROCKFALL spádové kliny
40
ROCKFALL
protispádové dosky
40 ROCKFALL atikové kliny
49
Systém PYROROCK
pre pravouhlé potrubie
49 Techrock 80 ALS
50
Systém PYROROCK
pre kruhové potrubie
51 Systém CONLIT DUCTROCK
27 Fasrock LG1
28 Monrock MAX E
29 Trapézové výplne
PRÍSluŠenStvo
30 Durock
13 Nôž na izoláciu
31 Hardrock MAX
35 Nadkrokvový kovový držiak
32 Dachrock MAX
46 Páska ALS
33 Dachrock
52 Easycut
37
8
Airrock ND
pre systém ROCKPROFIL
STAVEBNÉ
IZOLÁCIE
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
Rockmin PluS
OpIS VýrOBKu
Doska z kamennej vlny pre stavebné tepelné izolácie.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– šikmé strechy, vhodná i pre zateplenie nad krokvami – systém TOPROCK
– výplň priečok, trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,037 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHOdY
Dobré tepelnoizolačné vlastnosti
Univerzálna doska
7
2
1
3
4
1
2
3
4
5
6
7
6
m
systé
o
d
ý
n
Vhod O p r O C K
T
u
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
rockmin pLuS, hr. 300 mm*
Parozábrana
Vzduchová medzera
Sadrokartón
* Viac na str. 3 cenníka.
5
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie šikmej strechy medzi krokvami
a pod krokvami.
dĺžka šírka hrúbka
cena
cena
bez dpH s dpH
tepelný
počet počet
počet
počet
počet
číslo baleodpor
dosiek
m2
balíkov m2 na
paliet
výrobku nie
r
v balíku v balíku na palete palete v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(mm) (mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
(ks)
(m2)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
40
50
60
70
80
100
120
140
150
160
180
200
1,68
2,10
2,52
2,94
3,36
4,20
5,04
5,88
6,30
6,72
7,56
8,40
2,02
2,52
3,02
3,53
4,03
5,04
6,05
7,06
7,56
8,06
9,07
10,08
1,05
1,35
1,60
1,85
2,15
2,70
3,20
3,75
4,05
4,30
4,85
5,40
127440
90947
127441
119721
127442
77293
127443
127444
90934
127445
127446
127447
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
18
18
15
12
12
10
8
7
6
6
5
5
10,98
10,98
9,15
7,32
7,32
6,1
4,88
4,27
3,66
3,66
3,05
3,05
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
329,4
329,4
274,5
219,6
219,6
183
146,4
128,1
109,8
109,8
91,5
91,5
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
1 000
1 000
1 000
1 000
625
625
625
625
50
60
80
100
2,10
2,52
3,36
4,20
2,52
3,02
4,03
5,04
1,35
1,60
2,15
2,70
127448
127449
127450
127451
paleta
paleta
paleta
paleta
18
15
12
10
11,25
9,375
7,5
6,25
30
30
30
30
337,5
281,25
225
187,5
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
A
A
A
A
10
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
výrobok dodávaný len po ucelených paletách. ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
OpIS VýrOBKu
Pás zvinutý do rolky z kamennej vlny pre stavebné tepelné
izolácie.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,039 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHOdY
Minimálny odpad pri rezaní rolky
1
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
megaRock PluS
1
2
3
4
5
6
7
2
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
Megarock pLuS, hr. 260 mm*
Parozábrana
Vzduchová medzera
Sadrokartón
* Viac na str. 3 cenníka.
3
4
5
6
7
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie po klieštinách, v spodnej úrovni
strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
číslo
baleodpor r výrobku nie
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
6 000
5 000
4 000
4 000
3 500
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
100
120
150
160
180
200
4,20
5,04
6,30
6,72
7,56
8,40
5,04
6,05
7,56
8,06
9,07
10,08
2,55
3,05
3,80
4,10
4,60
5,10
127386
127387
127388
127389
127390
127391
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
počet
počet
počet
m2
rolí
m2 na
paliet
v roli na palete palete v kamióne
rozmery
palety
(m2)
(role)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
6
5
4
4
3,5
3
20
20
20
20
20
20
120
100
80
80
70
60
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
výrobok dodávaný len po ucelených paletách. ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
termíny
dodania
A
B
A
A
A
A
11
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
SuPeRRock
OpIS VýrOBKu
Univerzálna doska z kamennej vlny pre stavebné tepelné, protipožiarne
a akustické izolácie.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 pre hrúbky 40 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 pre hrúbky 50–99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 pre hrúbky 100–200 mm
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– šikmé strechy, vhodná i pre nadkrokvové zateplenie – systém TOPROCK
– výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– stropy (pivnice, garáže)
– priečky alebo predsteny
– prevetrávané fasády
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Deklarovaný súčiniteľ
tepelnej vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
mu
systé
o
d
ný
Vhod O p r O C K
T
Zvuková pohltivosť (AW) 0,75 pre hrúbky 50–99 mm
0,95 pre hrúbky 100–200 mm
VýHOdY
Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce akustické vlastnosti
Odporúčaná izolácia pre drevostavby, nízkoenergetické a pasívne domy
1
2
3
2
7
1
4
6
4
3
9
5
6
5
8
7
8
9
4
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia - difúzne otvorená
Superrock, nadkrokvové zateplenie:
pre držiak výšky 120 mm:
hrúbka izolácie 120 + 80 až 120 mm
pre držiak výšky 180 mm:
hrúbka izolácie 180 + 60 až 120 mm
Pomocné krokvy 60 x 60 až 120 mm
Krokvový držiak ukotvený klincami BMF
Parozábrana (napr. ťažký asfaltový pás
s hliníkovou vložkou)
Debnenie
Krokvy
PRÍKLAD POUŽITIA: nadkrokvové zateplenie šikmej strechy.
cena
cena
bez dpH s dpH
počet počet
počet počet počet
tepelný číslo
baledosiek
m2
balíkov m2 na paliet
odpor r výrobku nie
v balíku v balíku na palete palete v kamióne
dĺžka šírka
hrúbka
(mm) (mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
2,08
2,60
3,12
4,16
5,20
6,24
7,28
7,80
8,32
9,36
10,40
2,50
3,12
3,74
4,99
6,24
7,49
8,74
9,36
9,98
11,23
12,48
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,25
4,55
5,10
5,70
12
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
127412
127413
127414
127416
127417
127418
127419
127420
127421
127422
127423
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
18
15
12
10
8
7
6
5
5
4
4
10,98
9,15
7,32
6,1
4,88
4,27
3,66
3,05
3,05
2,44
2,44
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
329,4
274,5
219,6
183
146,4
128,1
109,8
91,5
91,5
73,2
73,2
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
výrobok dodávaný len po ucelených paletách. ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
termíny
dodania
B
A
A
A
A
A
B
A
A
B
A
OpIS VýrOBKu
Pás zvinutý do rolky z kamennej vlny pre stavebné tepelné
izolácie.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T2-WS-MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHOdY
Minimálny odpad pri rezaní rolky
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
toPRock SuPeR
1
2
3
4
5
6
7
1
3
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
Toprock SupEr, hr. 220 mm*
Parozábrana
Vzduchová medzera
Sadrokartón
2
* Viac na str. 3 cenníka.
4
5 6 7
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie po klieštinách, v spodnej úrovni
strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad.
dĺžka šírka hrúbka
cena
cena
bez dpH s dpH
tepelný
číslo
bale- počet m2
odpor
výrobku nie
v roli
r
(mm) (mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
6 000
5 000
4 500
3 500
3 000
2 500
2 500
80
100
120
150
160
180
200
4,16
5,20
6,24
7,80
8,32
9,36
10,40
4,99
6,24
7,49
9,36
9,98
11,23
12,48
2,25
2,85
3,40
4,25
4,55
5,10
5,70
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
127378
127379
127380
127381
127382
127383
127384
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
rolí na
palete
počet m2
počet
na
paliet
palete v kamióne
rozmery
palety
(m2)
(role)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
6
5
4,5
3,5
3
2,5
2,5
20
20
20
20
20
20
20
120
100
90
70
60
50
50
12
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
termíny
dodania
B
A
B
A
A
A
A
Nôž na izoláciu (príslušenstvo)
OpIS VýrOBKu
Kvalitný nôž so zubami na rezanie izolácie.
dĺžka zubovej čepele
cena
bez dpH
cena
s dpH
(mm)
(Eur/ks)
(Eur/ks)
320
16,60
19,92
číslo
výrobku
počet
v balení
(ks)
7980
1
Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky.
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
výrobok dodávaný len po ucelených paletách. ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
13
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
novÝ rad výrobkov pre izoláciu podkrovia,
deliacich priečok a drevostavieb
PoŽiaRna BezPeČnoSŤ
DlHoDoBÁ StÁloSŤ
Základnou charakteristickou vlastnosťou izolácie ROCKWOOL
Zásluhou prírodných vlastností kameňa si kamenná vlna ROCKWOOL
je nehorľavosť potvrdená triedou reakcie na oheň A1. Izolácie
zachováva svoje vlastnosti po celú dobu životnosti. Izolácie z kamen-
ROCKWOOL nehoria, znižujú riziká rozvoja a šírenia požiaru
nej vlny ROCKWOOL sú prostredníctvom väčšej objemovej hmotnosti
a vytvárajú protipožiarnu bariéru. Zvyšujú požiarnu bezpečnosť
tvarovo stále, pružné, zachovávajú si svoju hrúbku a ostávajú úplne
budov. Nehorľavé izolácie z kamennej vlny zároveň poskytujú viac
funkčné počas niekoľkých desaťročí.
času potrebného na záchranné akcie a na evakuácii osôb ohrozených
požiarom.
akuStickÝ komFoRt
PaRoPRiePuStnoSŤ
Použitie izolácií ROCKWOOL významne prispieva k zvýšeniu akustic-
Izolácie ROCKWOOL z kamennej vlny sú charakteristické veľmi nízkym
kého komfortu miestnosti. Vlákna kamennej vlny ROCKWOOL vynikajú
difúznym odporom, sú paropriepustné a zachovávajú priedušnosť
svojou vysokou zvukovou pohltivosťou, čím minimalizujú šírenie hluku.
stien. Vďaka priedušnosti znižujú riziko zadržiavania vlhkosti
Správne zvolené izolácie tlmia nežiaduce zvuky a zabezpečujú ticho
v konštrukcii, ako aj riziko rozvoja plesní a húb.
a pokoj vo Vašom dome.
ocHRana ŽivotnÉHo PRoStReDia
oDolnoSŤ PRoti vlHkoSti
Kamenná vlna ROCKWOOL pochádza z prírody. Je vyrábaná z prírod-
Izolácie ROCKWOOL sú hydrofobizované a zároveň odolné proti
ných surovín ako je bazalt a gabro. Vďaka svojmu prírodnému pôvodu
vlhkosti vzduchu.
je recyklovateľná, čím dochádza k znižovaniu dopadov výrobného
procesu na životné prostredie. Použitím izolácií ROCKWOOL
znižujete spotrebu energie na vykurovanie alebo chladenie
vo Vašom dome, a tým pomôžete obmedziť emisie CO2.
14
RockWool. VIAC NEŽ IBA KAMEŇ!
OpIS VýrOBKu
Pás zvinutý do rolky z kamennej vlny pre stavebné tepelné izolácie.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,044 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHOdY
Minimálny odpad pri rezaní rolky
1
1
2
3
4
5
6
7
2
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
multiRock Roll
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
Multirock rOLL, hr. 280 mm*
Parozábrana
Vzduchová medzera
Sadrokartón
* Viac na str. 3 cenníka.
3
4
5
6
7
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie po klieštinách, v spodnej úrovni
strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad.
šírka
hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
číslo
balenie
odpor r výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
4 500
6 250
4 750
1 000
1 000
1 000
100
150
200
3,50
5,25
7,00
4,20
6,30
8,40
2,25
3,40
4,50
dĺžka
127400
127401
127402
paleta
paleta
paleta
počet
počet počet
m2 na
paliet
m2
v roli palete v kamióne
rozmery
palety
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
9
6,25
4,75
180
125
95
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
termíny
dodania
A
A
A
gRanRock, gRanRock PRemium
Možnosť dodávky výrobkov Granrock
alebo Granrock premium (granulovaná
voľná vlna). Balenie vo vreciach.
Informácie o cene a možnosti dodávok na vyžiadanie u obchodných zástupcov.
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
výrobok dodávaný len po ucelených paletách. ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
15
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
Rockton
OpIS VýrOBKu
Polotuhá doska z kamennej vlny pre stavebné tepelné, protipožiarne
a akustické izolácie.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 pre hrúbky 40 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,70-MU1 pre hrúbky 50–99 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,95-MU1 pre hrúbky 100–200 mm
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– šikmé strechy, vhodná i pre zateplenie nad krokvami – systém TOPROCK
– výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– stropy (pivnice, garáže, strojovne VZT a výťahov, výmenníky
a odovzdávacie stanice)
– priečky alebo predsteny
– prevetrávané fasády
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
Výrobok vhodný aj do protipožiarnych konštrukcií.
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
systé
ý do
n
d
o
Vh
OCK
TOpr
mu
Zvuková pohltivosť (AW) 0,70 pre hrúbky 50 –99 mm
0,95 pre hrúbky 100–200 mm
VýHOdY
Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce akustické vlastnosti
Odporúčaná izolácia pre drevostavby, nízkoenergetické a pasívne domy
1
2
3
1
Sadrokartón
rockton (na plnú hrúbku priečky)
Sadrokartón
2
3
PRÍKLAD POUŽITIA: akustická izolácia deliacej priečky.
dĺžka šírka hrúbka
cena
cena
bez dpH s dpH
tepelný
počet počet
počet počet m2 počet
číslo balebalíkov
odpor
dosiek
m2
na
paliet
výrobku nie
r
v balíku v balíku na palete palete v kamióne
termíny
dodania
(mm) (mm)
(mm)
(Eur/m2)
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
2,48
3,10
3,72
4,96
6,20
7,44
8,68
9,30
9,92
11,16
12,40
2,98
3,72
4,46
5,95
7,44
8,93
10,42
11,16
11,90
13,39
14,88
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,25
4,55
5,10
5,70
127519
127430
127431
127433
127434
127435
127520
127436
127521
127522
127523
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
15
12
10
6
6
5
4
4
3
3
3
9,15
7,32
6,1
3,66
3,66
3,05
2,44
2,44
1,83
1,83
1,83
20
20
20
25
20
20
20
20
25
20
20
183
146,4
122
91,5
73,2
61
48,8
48,8
45,75
36,6
36,6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
1 000
1 000
1 000
1 000
625
625
625
625
50
60
80
100
3,10
3,72
4,96
6,20
3,72
4,46
5,95
7,44
1,4
1,70
2,25
2,85
155227
155229
155230
155231
balík
balík
balík
balík
12
10
6
6
7,5
6,25
3,75
3,75
20
20
25
20
150
125
93,75
75
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
A
A
A
A
16
(Eur/m2) (m2·K.W-1)
rozmery
palety
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
výrobok dodávaný len po ucelených paletách. ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
OpIS VýrOBKu
Doska z kamennej vlny pre stavebné tepelné, protipožiarne
a akustické izolácie.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
NOrMA
ČSN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– zavesené podhľady
– stropy (pivnice, garáže, strojovne VZT a výťahov, výmenníky
a odovzdávacie stanice)
– priečky alebo predsteny
– prevetrávané fasády
– dvojvrstvové a sendvičové steny
Výrobok vhodný aj do protipožiarnych konštrukcií.
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHOdY
Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce akustické vlastnosti
Výborné protipožiarne vlastnosti
Odporúčaná izolácia pre drevostavby, sendvičové steny,
nízkoenergetické a pasívne domy
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
aiRRock HD
1
2
3
1
Sadrokartón
Airrock Hd (na plnú hrúbku priečky)
Sadrokartón
2
3
PRÍKLAD POUŽITIA: protipožiarna deliaca priečka.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
odpor r
číslo
výrobku
balenie
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
termíny
dodania
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
(ks)
(m2)
(balíky)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
30
40
70
80
100
120
140
150
220
2,16
2,88
5,04
5,76
7,20
8,64
10,08
10,80
15,84
2,59
3,46
6,05
6,91
8,64
10,37
12,10
12,96
19,01
0,85
1,10
2,00
2,25
2,85
3,40
4,00
4,28
6,25
6713
6714
6717
6718
6720
6721
6722
6723
111720
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
15
12
6
6
5
4
3
3
2
9
7,2
3,6
3,6
3
2,4
1,8
1,8
1,2
356
356
412
356
356
356
408
356
356
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1 000
1 000
1 000
1 000
625
625
625
625
50
60
80
100
3,60
4,32
5,76
7,20
4,32
5,18
6,91
8,64
1,40
1,70
2,25
2,85
6727
6728
6730
6732
balík
balík
balík
balík
10
8
6
5
6,25
5
3,75
3,125
356
356
356
356
C
C
C
C
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
17
Nová lepšia
λ
0,034
venti maX, venti maX F
Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
dosky z kamennej vlny
dvojitá
štruktúra
18
OpIS VýrOBKu
Venti MAX: Dvojvrstvová doska z kamennej vlny pre stavebné
tepelné, protipožiarne a akustické izolácie.
Venti MAX F: Dvojvrstvová doska z kamennej vlny s jednostrannou
(F) povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (fleece)
pre stavebné tepelné, protipožiarne a akustické izolácie. Tuhá
horná vrstva zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému
namáhaniu a zabraňuje prefukovaniu.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0296/11/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– prevetrávané fasády
– dvojvrstvové a sendvičové steny
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,034 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
λ
1
2
3
4
2
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
venti maX, venti maX F
Nová lepšia lambda
Vonkajší obklad fasády
Vetracia medzera
Venti MAX, Venti MAX F, hr. 160 mm*
Stena
* Viac na str. 5 cenníka.
1
3
4
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie vonkajšej obvodovej steny.
Venti MAX
cena
cena
bez dpH s dpH
dĺžka šírka
hrúbka
(mm) (mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
80
100
120
150
160
180
200
6,56
8,20
9,84
12,30
13,12
14,76
16,40
7,87
9,84
11,81
14,76
15,74
17,71
19,68
2,35
2,90
3,50
4,40
4,70
5,25
5,85
600
600
600
600
600
600
600
tepelný
číslo
baleodpor r výrobku nie
155163
155164
155165
155166
155167
155168
155169
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet
m2 na
palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
6
4
4
4
3
3
3
3,6
2,4
2,4
2,4
1,8
1,8
1,8
90
72
60
48
45
36
36
11
11
11
11
11
12
11
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 200 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
B
A
A
A
B
A
B
rozmery
palety
termíny
dodania
rozmery
palety
termíny
dodania
com
e
e
fl
S
Venti MAX F
cena
cena
bez dpH s dpH
dĺžka šírka
hrúbka
(mm) (mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
80
100
120
140
150
160
180
200
8,56
10,20
11,84
13,48
14,30
15,12
16,76
18,40
10,27
12,24
14,21
16,18
17,16
18,14
20,11
22,08
2,35
2,90
3,50
4,10
4,40
4,70
5,25
5,85
600
600
600
600
600
600
600
600
tepelný
číslo
baleodpor r výrobku nie
155170
155171
155172
155173
155174
155175
155176
155177
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet
m2 na
palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
6
4
4
3
4
3
3
3
3,6
2,4
2,4
1,8
2,4
1,8
1,8
1,8
90
72
60
45
48
45
36
36
11
11
11
12
11
11
12
11
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 200 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 200 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
výrobok dodávaný len po ucelených paletách. ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
B
A
A
B
A
B
A
B
19
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
aiRRock nD FB1
OpIS VýrOBKu
Polotuhá doska z kamennej vlny s jednostrannou (FB1) povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (fleece) určená pre stavebné tepelné, protipožiarne
a akustické izolácie.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AW 1,001)
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– zavesené podhľady
– stropy (pivnice, garáže, strojovne VZT a výťahov, výmenníky a odovzdávacie stanice)
– prevetrávané fasády (s viditeľnými škárami, s perforovaným obkladom)
– akustické bariéry a steny
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
Zvuková pohltivosť (AW)
1,00 pre hrúbku 100 mm
1)
iba pre hrúbku 100 mm
1
m
co
S flee
1
2
3
4
2
Vonkajší obklad fasády
Vetracia medzera
Airrock Nd FB1, hr. 160 mm*
Stena
* Viac na str. 5 cenníka.
3
4
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie vonkajšej obvodovej steny
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
odpor r
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
50
60
80
100
140
160
180
200
4,85
5,42
6,56
7,70
9,98
11,12
12,26
13,40
5,82
6,50
7,87
9,24
11,98
13,34
14,71
16,08
1,40
1,70
2,25
2,85
4,00
4,55
5,10
5,70
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
číslo
výrobku
4833
6821
4834
4835
71802
4838
71803
78127
balenie
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet
dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
10
8
6
5
3
3
2
2
6
4,8
3,6
3
1,8
1,8
1,2
1,2
360
360
360
360
360
360
468
468
dosky s obojstranným polepom
Dosky Airrock FB1 je možné po konzultácii dodať aj s obojstrannou (FB2) povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (fleece).
Príplatok za obojstrannú úpravu (FB2) je 2 €/m2 bez DPH k cene dosky s jednostrannou povrchovou úpravou (FB1).
Po konzultácii je možné dodať izoláciu Airrock HD FB1.
20
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
termíny
dodania
B
B
B
B
B
B
B
B
OpIS VýrOBKu
Polotuhá doska z kamennej vlny určená pre stavebné tepelné a akustické
izolácie ľahkých plávajúcich podláh s požiadavkami na zlepšenie kročajovej
nepriezvučnosti. Je určená pre ľahké plávajúce podlahy s roznášacou vrstvou
z ľahkých dosiek (napr. podlahový sadrokartón, sadrovláknité, drevotrieskové,
drevoštiepkové či vláknocementové dosky alebo pre podlahy s anhydritovým
poterom). Doska je vhodná pre podlahy obytných miestností rodinných alebo
bytových domov, kde zaťaženie neprekročí 250 kg/m2. Pri zaťažení do 350 kg/
m2 odporúčame použiť systém AKUFLOOR®.
Upozornenie: Kročajová izolácia Steprock HD musí byť položená iba v jednej
vrstve izolantu.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-SD211)-SD162)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
1)
2)
Dynamická tuhosť (MN/m3) pre dosky v hrúbke 30 mm
Dynamická tuhosť (MN/m3) pre dosky v hrúbke 40 mm
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– ľahké plávajúce podlahy, systém AKUFLOOR®
– anhydritové podlahy
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 30 kpa
Dynamická tuhosť (MN/m ) pre dosky
s hrúbkou:
30 mm
21
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,039 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
3
VýHOdY
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
StePRock HD
mu
systé®
o
d
é
n
Vhod uFLOOr
AK
40 mm
16
Efektívne zníženie hladiny kročajového hluku (napr. pri chôdzi)
Vynikajúce akustické vlastnosti
1
2
1
7
4
5
6
7
3
2
6
5
3
3
4
Nášľapná vrstva (napr. parkety)
Separačná fólia
Roznášacia vrstva – 2x OSB doska s vloženou
separačnou fóliou
Steprock Hd, hr. 30 mm
Steprock okrajový pásik
Okrajový pásik z OSB dosky o šírke 100 mm
Okrajový pásik z drevovláknitej dosky o šírke 100 mm
PRÍKLAD POUŽITIA: ľahká plávajúca akustická podlaha
s roznášacou vrstvou z dvoch OSB dosiek – systém AKUFLOOR®.
cena
bez dpH
cena
s dpH
počet
počet
tepelný
číslo
baledosiek
m2
odpor r výrobku nie
v balíku v balíku
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
20
25
30
40
50
60
3,30
4,13
4,95
6,00
7,50
9,00
3,96
4,95
5,94
7,20
9,00
10,80
0,50
0,60
0,75
1,00
1,25
1,50
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
číslo
baleodpor r výrobku nie
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
3,30
4,13
4,95
6,00
7,50
9,00
3,96
4,95
5,94
7,20
9,00
10,80
0,50
0,60
0,75
1,00
1,25
1,50
104130
104131
104132
104133
104134
104136
4747
104139
4743
68110
4751
70651
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet
počet
m2 na
paliet
palete v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(ks)
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
144
115,2
96
72
57,6
48
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
A
B
A
A
A
B
termíny
dodania
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
580
686
480
580
684
580
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni;
B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
A
B
A
A
A
B
21
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
StePRock nD
OpIS VýrOBKu
Polotuhá doska z kamennej vlny pre stavebné tepelné a akustické izolácie ťažkých
plávajúcich podláh s požiadavkami na zlepšenie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti.
Je určená pre ťažké plávajúce podlahy s armovacou betónovou roznášacou doskou
s min. hrúbkou 50 mm. Doska je vhodná pre podlahy obytných miestností rodinných
alebo bytových domov, kde zaťaženie neprekročí 250 kg/m2. Upozornenie: Kročajová
izolácia Steprock ND musí byť položená iba v jednej vrstve izolantu.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)20-SD201)-SD122)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
1)
2)
Dynamická tuhosť (MN/m3) pre dosky v hrúbke 30 mm
Dynamická tuhosť (MN/m3) pre dosky v hrúbke 40 mm
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– ťažké plávajúce podlahy s roznášacou vrstvou z armovacej betónovej dosky
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,037 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHOdY
Efektívne zníženie hladiny kročajového hluku (napr. pri chôdzi)
Vynikajúce akustické vlastnosti
1
2
1
5
3
4
5
6
2
3
4
Nášľapná vrstva (napr. parkety)
Roznášacia vrstva – armovacia betónová doska
hrúbka min. 50 mm
Separačná fólia
Steprock Nd, hr. 30 mm
Steprock okrajový pásik
Stropná konštrukcia
6
PRÍKLAD POUŽITIA: ťažká plávajúca akustická podlaha
s armovacou betónovou roznášacou doskou.
dĺžka šírka hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
číslo
baleodpor r výrobku nie
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
2,86
3,58
4,29
5,20
6,50
7,80
3,43
4,29
5,15
6,24
7,80
9,36
0,50
0,65
0,80
1,05
1,35
1,60
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
číslo
balenie
odpor r výrobku
dĺžka šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
2,86
3,58
4,29
5,20
6,50
7,80
3,43
4,29
5,15
6,24
7,80
9,36
0,50
0,65
0,80
1,05
1,35
1,60
112401
112402
112403
112404
112405
112407
112395
112396
1132
112398
112399
112400
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet počet počet
počet
dosiek
m2
m2 na
paliet
v balíku v balíku palete v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(ks)
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
144
115,2
96
72
57,6
48
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
580
686
480
580
684
580
A
B
A
A
A
B
termíny
dodania
A
B
A
A
A
B
Okrajový pásik StePRock
OpIS VýrOBKu
Pásik z kamennej vlny pre použitie v oblasti plávajúcich podláh.
Minimalizuje akustické mosty medzi plávajúcou podlahou a stenou.
dĺžka
výška
hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/bm)
(Eur/bm)
1 000
1 000
80
120
12
12
0,60
0,70
0,72
0,84
22
číslo výrobku
balenie
1118
1119
karton
karton
bm
v kartóne
termíny
dodania
(bm)
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni;
B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
100
66
B
B
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
TENTOVÁN
PA
PATENT
ÁNÁ
OV
Á
PAT
Patentovaná dvojvrstvová izolácia
FRontRock maX e
dvojitá
štruktúra
TOVÁNÁ
EN
Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce protipožiarne vlastnosti
Zvyšuje požiarnu bezpečnosť stavieb
dvojvrstvová štruktúra dosky zaručuje
pevnosť a pružnosť súčasne
 Zachovanie priedušnosti stien
 Ideálna izolácia pre novostavby
aj rekonštrukcie
 Široký rozsah hrúbok (do 280 mm)




doska je súčasťou mnohých certifikovaných
systémov ETICS.
VýrOBOK SpĹŇA:
 požiadavky ETICS podľa ETAG 004
23
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
FRontRock maX e
OpIS VýrOBKu
Dvojvrstvová doska z kamennej vlny určená pre použitie vo vonkajších kontaktných
zatepľovacích systémoch (ETICS). Fasádna doska novej generácie s pozdĺžnou orientáciou vlákien a vystuženou hornou vrstvou. Veľmi tuhá horná vrstva dosky označená
nápisom „ROCKWOOL TOP“ zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Povrchová úprava zabezpečuje dobrú priľnavosť stierkovej hmoty a bezpečnú
montáž. Mäkkšia, flexibilná vnútorná strana sa optimálne prispôsobí podkladu fasády.
Výrobok spĺňa:
– požiadavky na ETICS podľa ETAG 004
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá tepelná izolácia pre:
– kontaktné fasády
Pre izoláciu ostenia je určená izolácia Fasrock.
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,036 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHOdY
Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce protipožiarne vlastnosti
Ideálna aj pre nízkoenergetické a pasívne domy – najširší rozsah hrúbok na trhu
Výborná manipulácia s doskou – nižšia hmotnosť
Zachováva priedušnosť stien
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
3
2
4
6
1
Lepiaca hmota
Frontrock MAX E, hr. 140 mm*
Kotviaci prvok – príchytka pre ETICS
Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou)
Penetračný náter
Predfarbená štruktúrovaná omietka
Kotviaci prvok na upevnenie soklovej lišty
Soklová lišta
Spojka soklovej lišty
* Viac na str. 3 cenníka.
Dosku treba osadiť nápisom ROCKWOOL TOP
smerom von od objektu!
7
9
Dosky Frontrock MAX E možno kotviť povrchovou
alebo zápustnou montážou pomocou akejkoľvek
príchytky určenej pre zvolený systém ETICS, podklad
a spôsob montáže. Pri aplikácii príchytiek príslušných
výrobcov treba postupovať v súlade s pokynmi dodávateľa systému. Zatepľovanie odporúčame zveriť
do rúk odbornej realizačnej firme.
8
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie vonkajšej fasády doskami
Frontrock MAX E.
dĺžka šírka hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
počet
počet
tepelný
číslo
baledosiek
m2
odpor r výrobku nie
v balíku v balíku
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
280
7,50
10,00
12,50
15,00
17,50
18,75
20,00
22,50
25,00
27,50
30,00
31,25
35,00
9,00
12,00
15,00
18,00
21,00
22,50
24,00
27,00
30,00
33,00
36,00
37,50
42,00
1,65
2,20
2,75
3,30
3,85
4,15
4,40
5,00
5,55
6,10
6,65
6,90
7,75
99002
86003
86004
86005
86954
86006
86007
86008
86009
99085
99086
129598
99091
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
počet
m2 na
paliet
palete v kamióne
(ks)
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2,4
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
48
36
28,8
21,6
19,2
19,2
14,4
14,4
14,4
12
12
9,6
9,6
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 090
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 250
2 000 × 1 200 × 1 250
Dosky Frontrock MAX E je možné po konzultácii dodať i v jednotlivých balíkoch.
24
rozmery
palety
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni;
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
termíny
dodania
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
OpIS VýrOBKu
Doska z kamennej vlny určená pre použitie vo vonkajších zatepľovacích
systémoch (ETICS). Fasádna doska s pozdĺžnou orientáciou vlákien.
Výrobok spĺňa:
– požiadavky na ETICS podľa ETAG 004
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-0274/10/P; 1390-CPR-0275/10/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá tepelná izolácia pre: kontaktné fasády, izolácie ostenia okolo
okien
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
• pre hrúbku ≥ 40 mm
• pre hrúbku < 40 mm
λd = 0,039 W.m-1.K-1
λd = 0,041 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHOdY
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
FaSRock
Dobré tepelnoizolačné vlastnosti, zachováva priedušnosť stien
2
8
1
2
7
1
Lepiaca hmota
2
Frontrock MAX E, hr. 140 mm* na stene fasády
Fasrock, hr. 20–50 mm u ostenia
3
4
5
6
7
8
Kotviaci prvok – príchytka pre ETICS
Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou)
Penetračný náter
Predfarbená štruktúrovaná omietka
Parapetná lišta
Okenná začisťovacia lišta
* Viac na str. 3 cenníka.
6
5
3
4
2
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie vonkajšej fasády doskami
Frontrock MAX E v kombinácii so zateplením ostenia doskami
Fasrock.
dĺžka šírka hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
počet
počet
tepelný
číslo
baledosiek
m2
odpor r výrobku nie
v balíku v balíku
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
20
30
40
50
2,97
4,46
5,40
6,75
3,56
5,35
6,48
8,10
0,45
0,70
1,00
1,25
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
číslo
baleodpor r výrobku nie
dĺžka šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
20
30
40
50
2,97
4,46
5,40
6,75
3,56
5,35
6,48
8,10
0,45
0,70
1,00
1,25
70087
70089
70092
70096
1041
1042
70109
69887
paleta
paleta
paleta
paleta
balík
balík
balík
balík
počet
počet
m2 na
paliet
palete v kamióne
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
8
6
6
4
4,8
3,6
3,6
2,4
134,4
86,4
72
57,6
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 250
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
8
6
6
4
4,8
3,6
3,6
2,4
842
790
582
686
termíny
dodania
A
A
B
A
termíny
dodania
A
A
B
A
Realizáciu kontaktných fasád odporúčame zveriť špecializovanej firme.
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni;
B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
25
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
FaSRock ll
OpIS VýrOBKu
Lamelová doska z kamennej vlny určená pre použitie vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS). Fasádna doska s kolmou orientáciou
vlákien. Výrobok spĺňa požiadavky na ETICS podľa ETAG 004.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0210/09/P; 1390-CPR-0211/09/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá tepelná izolácia pre:
– kontaktné fasády
– stropy (pivnice, garáže)
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,041 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHOdY
Ideálny pre zaoblené povrchy a steny s ťažkou povrchovou úpravou
(tehlový pásik, keramický obklad namiesto omietkovej povrchovej úpravy)
Rýchla montáž (za určitých podmienok nie je nutné mechanicky kotviť)
Zachováva priedušnosť stien
1
2
4
3
3
6
2
4
5
6
7
8
9
5
1
* Viac na str. 3 cenníka.
** Ak nie je použitý podkladový tanier 140 mm, ide iba
o technologickú príchytku (nie je nosná).
7
9
Lepiaca hmota
Fasrock LL, hr. 160 mm*
Kotviaci prvok – príchytka pre ETICS s podkladovým
tanierom 140 mm**
Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou)
Penetračný náter
Predfarbená štruktúrovaná omietka
Kotviaci prvok na upevnenie soklovej lišty
Soklová lišta
Spojka soklovej lišty
8
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie vonkajšej fasády doskami
Fasrock LL.
cena
bez dpH
cena
s dpH
počet
počet
tepelný
číslo
baledosiek
m2
odpor r výrobku nie
v balíku v balíku
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
300
6,50
7,80
10,40
13,00
15,60
18,20
19,50
20,80
23,40
26,00
28,60
31,20
32,50
39,00
7,80
9,36
12,48
15,60
18,72
21,84
23,40
24,96
28,08
31,20
34,32
37,44
39,00
46,80
1,20
1,45
1,95
2,40
2,90
3,40
3,65
3,90
4,35
4,85
5,35
5,85
6,05
7,30
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
82612
85984
82613
82614
82615
82616
82947
82617
82618
82619
90183
84998
120122
98836
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
počet
m2 na
paliet
palete v kamióne
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
8
8
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
1,92
1,92
1,44
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,48
57,6
48
36
28,8
24
19,2
19,2
14,4
14,4
14,4
9,6
9,6
9,6
9,6
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 255
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 095
2 000 × 1 200 × 1 215
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 195
2 000 × 1 200 × 1 095
2 000 × 1 200 × 1 130
2 000 × 1 200 × 1 335
termíny
dodania
Realizáciu kontaktných fasád odporúčame zveriť špecializovanej firme.
26
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
výrobok dodávaný len po ucelených paletách.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
A
B
A
A
A
A
A
A
B
A
C
C
C
C
OpIS VýrOBKu
Lamelová doska z kamennej vlny so skosenými vonkajšími hranami
a povrchovou úpravou bielym nástrekom. Doska s orientáciou vlákien
prevažne kolmo k povrchu dosky, ktorá má na lícnej strane po obvode skosené hrany o 16 mm pod uhlom 45°.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10\Y)20-TR60-WS-WL(P)-MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0322/12/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá tepelná izolácia pre:
– stropy (pivnice, garáže)
– steny stavieb
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,041 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
FaSRock lg1
Zvýšenie požiarnej odolnosti a tepelnoizolačných vlastností konštrukcie
Jednoduchá manipulácia s doskami (doska je ľahká)
Zvýšenie produktivity práce
Fasrock LG1 má povrchovú úpravu bielym nástrekom
Lamely je možné povrchovo upraviť ďalším nástrekom
VýHOdY
1
2
2
1
Ťažký strop
Fasrock LG1, hr. 150 mm*
* Viac na str. 3 cenníka.
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie stropu zo spodnej strany
(garáž, pivnica).
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
200
200
200
200
200
200
200
50
60
80
100
120
150
160
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
240
200
150
120
100
80
70
57,6
48
36
28,8
24
19,2
16,8
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 250
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
číslo
počet dosiek
balenie
odpor r výrobku
na palete
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
8,75
10,50
14,00
17,50
21,00
26,25
28,00
10,50
12,60
16,80
21,00
25,20
31,50
33,60
1,20
1,45
1,95
2,40
2,90
3,65
3,90
114647
114649
114651
114653
114655
114657
116573
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
rozmery
palety
termíny
dodania
A
B
A
A
B
A
B
Lamelové dosky Fasrock LG1 možno po konzultácii dodať aj v hrúbkach: 180 a 200 mm.
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Dosky sú uložené priamo na palete.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
27
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
monRock maX e
OpIS VýrOBKu
vysoká
pevnosť
KÓd VýrOBKu
Univerzálna tuhá dvojvrstvová doska z kamennej vlny pre akustické, tepelné
a protipožiarne izolácie plochých striech. Horná veľmi tuhá vrstva s hrúbkou do
20 mm zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Doska
je určená pre ukladanie izolačných dosiek v jednej, dvoch aj viacerých vrstvách
a kombináciu so spádovým systémom ROCKFALL. Vrchná vrstva každej dosky
je na povrchu označená nápisom „ROCKWOOL TOP“. Dosky možno použiť
aj do strešných skladieb mechanicky ukotvených, lepených a zaťažovaných.
Spoločnosť ROCKWOOL má k dispozícii klasifikácie požiarnych odolností
plášťov plochých striech s REI 30 až REI 60. Ploché strechy izolované výrobkom
Monrock MAX E spadajú do triedy BROOF(t4).
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40 1)-TR10-PL(5)600 1)-WSCP(5)2)-MU1; 1) pre hornú vrstvu platí: CS(10)70 a PL(5)700
2)
iba pre hrúbky 80 až 120 mm
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– ploché strechy
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení hornej vrstvy
≥ 70 kpa
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení dosky
≥ 40 kpa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 10 kpa
Bodové zaťaženie dosky
600 N
Bodové zaťaženie hornej vrstvy
700 N
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,038 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHOdY
ii
binác FALL
m
o
k
V
OCK
om r
m
é
t
s
so sy
Univerzálne riešenie pre ploché strechy
Veľmi dobré mechanické vlastnosti
Najvyššia kategória požiarnej bezpečnosti
Výrazne prispieva k zvýšeniu požiarnej odolnosti plochých striech
Zlepšuje akustiku plochých striech
1
2
5
6
3
7
3
4
2
1
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie plochej strechy na trapézovom
plechu – stabilizácia strešného súvrstvia vykonaná lepením.
28
4
5
6
7
Trapézový plech
Parozábrana
Monrock MAX E, hr. 240 mm (nebo 120 + 120 )*
(možnosť kombinácie so systémom rOCKFALL)
Podkladový asfaltový pás natavený po celej ploche
Vrchný asfaltový pás natavený po celej ploche
Atikový klin rOCKFALL
Airrock Nd pre rOCKprOFIL, hr. 200 mm
* Viac na str. 5 cenníka.
šírka hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
číslo
bale- poč. dosiek počet m2
odpor r výrobku nie
na palete na palete
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
50
60
70
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
5,50
6,60
7,70
8,80
11,00
13,20
15,40
16,50
17,60
19,80
22,00
24,20
26,40
6,60
7,92
9,24
10,56
13,20
15,84
18,48
19,80
21,12
23,76
26,40
29,04
31,68
1,30
1,55
1,80
2,10
2,60
3,15
3,65
3,90
4,20
4,70
5,25
5,75
6,30
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
číslo
baleodpor r výrobku nie
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
60
70
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
6,60
7,70
8,80
11,00
13,20
15,40
16,50
17,60
19,80
22,00
24,20
26,40
7,92
9,24
10,56
13,20
15,84
18,48
19,80
21,12
23,76
26,40
29,04
31,68
1,55
1,80
2,10
2,60
3,15
3,65
3,90
4,20
4,70
5,25
5,75
6,30
84371
67203
55701
61521
61522
61525
53283
56771
53286
53287
61529
53290
68290
102758
102760
53311
53312
53313
53314
103899
53315
53316
53317
53318
53319
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet
paliet
v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
24
20
17
15
12
10
8
8
7
6
6
5
5
57,6
48
40,8
36
28,8
24
19,2
19,2
16,8
14,4
14,4
12
12
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 290
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 180
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 200
2 000 × 1 200 × 1 300
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
2,4
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
582
686
582
478
582
478
478
426
790
686
634
582
C
A
C
A
A
A
B
C
C
C
C
C
C
termíny
dodania
A
C
A
A
A
B
C
C
C
C
C
C
Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia sú spracované vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
tRaPÉzovÉ vÝPlne
OpIS VýrOBKu
Trapézové výplne (Bloczki trapezowe) z kamennej vlny pre akustické
a protipožiarne izolácie v oblasti plochých striech.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0072/13/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre:
- ploché strechy
Výplne trapézových plechov sa používajú najmä pri nepochôdznych strechách
halových objektov, kde je vyššia požiadavka na požiarnu odolnosť a akustiku. Slúžia na vyplnenie spodnej vrstvy trapézového plechu predovšetkým
s cieľom zlepšenia akustických vlastností skladby strešnej konštrukcie
v kombinácii s izolačnými doskami pre ploché strechy. V prípade perforovaných trapézových plechov je súčasťou dodávky separačná sklotextília. K dispozícii sú výsledky akustických meraní rôznych skladieb plochých striech.
rOZMErY
Dĺžka: 1 000 mm, rez zodpovedá konkrétnemu typu trapézového plechu
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,036 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
Trapézové výplne sa vyrábajú na základe želania zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky.
Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia sú spracované vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Dosky vo formáte 2 000 × 1 200 mm sú uložené priamo na palete.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
29
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
dĺžka
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
DuRock
OpIS VýrOBKu
vysoká
pevnosť
Tuhá dvojvrstvová doska z kamennej vlny pre akustické, tepelné a protipožiarne izolácie plochých striech. Horná veľmi tuhá vrstva s hrúbkou do
20 mm zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Doska
je určená pre ukladanie izolačných dosiek v jednej, dvoch aj viacerých vrstvách
a kombináciu so spádovým systémom ROCKFALL. Vrchná vrstva každej dosky
je na povrchu označená nápisom „ROCKWOOL TOP“. Dosky možno použiť aj do
strešných skladieb mechanicky ukotvených, lepených a zaťažovaných. Doska
Durock spĺňa klasifikáciu požiarnej odolnosti plochých striech s REI 30 až
REI 60*.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(5)650-WS-MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPD-0359/12/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– ploché strechy
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 60 kpa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 10 kpa
Bodové zaťaženie
650 N
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHOdY
ii
binác
LL
V kom rOCKFA
om
stém
so sy
Výborné mechanické vlastnosti
Najvyššia kategória požiarnej bezpečnosti
Výrazne prispieva k zvýšeniu požiarnej odolnosti plochých striech
Zlepšuje akustiku plochých striech
* Konkrétnu požiadavku na požiarnu klasifikáciu plášťa plochej strechy je nutné konzultovať s obchodným zástupcom.
1
2
3
5
4
6
3
2
7
4
5
6
7
1
Trapézový plech
Parozábrana
durock, hr. 140 + 120 mm*
(možnosť kombinácie so systémom rOCKFALL)
Podkladový asfaltový pás natavený po celej ploche
Vrchný asfaltový pás natavený po celej ploche
Atikový klin rOCKFALL
Airrock Nd pre rOCKprOFIL, hr. 200 mm
* Viac na str. 5 cenníka.
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie plochej strechy na trapézovom
plechu – stabilizácia strešného súvrstvia vykonaná lepením.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
číslo
balenie
odpor r výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
60
70
80
100
120
140
150
160
180
8,10
9,45
10,80
13,50
16,20
18,90
20,25
21,60
24,30
9,72
11,34
12,96
16,20
19,44
22,68
24,30
25,92
29,16
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
3,75
4,00
4,50
30
102764
102915
102907
102906
95565
95566
95567
95568
105586
palety
palety
palety
palety
palety
palety
palety
palety
palety
počet
dosiek
na palete
počet m2
na palete
počet palet
v kamióne
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
20
17
15
12
10
8
8
7
7
48
40,8
36
28,8
24
19,2
19,2
16,8
16,8
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 290
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 360
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Dosky vo formáte 2 000 × 1 200 mm sú uložené priamo na palete.
Termíny dodania:B: orientačný termín dodania 10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
rozmery
palety
termíny
dodania
B
C
B
B
B
B
C
C
C
OpIS VýrOBKu
vysoká
pevnosť
Špeciálna veľmi tuhá dvojvrstvová doska z kamennej vlny určená pre tepelné,
protipožiarne a akustické izolácie plochých striech. Horná veľmi tuhá vrstva
s hrúbkou do 20 mm zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Vrchná vrstva je na povrchu označená nápisom „ROCKWOOL TOP“. Doska
je určená na ukladanie v jednej, dvoch aj viacerých vrstvách izolačných dosiek
a kombináciu so spádovým systémom ROCKFALL. Dosky možno použiť do strešných skladieb mechanicky ukotvených, lepených a zaťažovaných. Doska
Hardrock MAX spĺňa klasifikáciu požiarnej odolnosti plochých striech s REI 30
až REI 60*.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre: ploché strechy
TECHNICKÉ
pArAMETrE
VýHOdY
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 70 kpa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 10 kpa
Bodové zaťaženie
800 N
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
ii
binác FALL
m
o
k
V
OCK
om r
m
é
t
s
so sy
Univerzálne riešenie pre ploché strechy
Veľmi dobré mechanické vlastnosti
Najvyššia kategória požiarnej bezpečnosti
Výrazne prispieva k zvýšeniu požiarnej odolnosti plochých striech
Zlepšuje akustiku plochých striech
* Konkrétnu požiadavku na požiarnu klasifikáciu plášťa plochej strechy je nutné konzultovať s obchodným zástupcom.
1
2
3
5
6
3
4
2
7
4
5
6
7
1
Trapézový plech
Parozábrana
Hardrock MAX, hr. 140 + 120 mm*
(možnosť kombinácie so systémom ROCKFALL)
Podkladový asfaltový pás mechanicky ukotvený
Vrchný asfaltový pás natavený po celej ploche
Atikový klin rOCKFALL
Airrock Nd pre rOCKprOFIL, hr. od 200 mm
* Viac na str. 5 cenníka.
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie plochej strechy na trapézovom
plechu – stabilizácia strešného súvrstvia vykonaná mechanickým ukotvením.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
číslo
balenie
odpor r výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
60
70
80
100
120
140
150
160
180
8,70
10,15
11,60
14,50
17,40
20,30
21,75
23,20
26,10
10,44
12,18
13,92
17,40
20,88
24,36
26,10
27,84
31,32
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
3,75
4,00
4,50
98807
61135
7933
61153
61156
61159
83185
61161
112098
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
dosiek
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
20
17
15
12
10
8
8
7
7
48
40,8
36
28,8
24
19,2
19,2
16,8
16,8
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 290
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 360
rozmery
palety
termíny
dodania
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia a sú spracované vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Dosky vo formáte 2 000 × 1 200 mm sú uložené priamo na palete.
Termíny dodania: C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
31
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
HaRDRock maX
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
DacHRock maX
OpIS VýrOBKu
vysoká
pevnosť
Dvojvrstvová doska (od hrúbky 80 mm) z kamennej vlny určená pre tepelné, protipožiarne a akustické izolácie plochých striech. Horná tuhá
vrstva s hrúbkou do 20 mm zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Doska Dachrock MAX spĺňa klasifikáciu požiarnej
odolnosti plochých striech s REI 30 až REI 60*.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)50-TR15-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1
pre hrúbky 40–79 mm
MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)50-TR15-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1
pre hrúbky 80–220 mm
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0072/07/P; 1390-CPR-0102/08/P; 1390-CPR-0245/10/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– ploché strechy
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 50 kpa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 15 kpa
Bodové zaťaženie:
pre hrúbky 40–79 mm
pre hrúbky 80–220 mm
400 N
500 N
ii
binác
LL
V kom rOCKFA
om
stém
so sy
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
VýHOdY
pre hrúbky 40–79 mm
pre hrúbky 80–220 mm
λd = 0,041 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Univerzálne riešenie pre ploché strechy
* Konkrétnu požiadavku na požiarnu klasifikáciu plášťa plochej strechy je nutné konzultovať s obchodným zástupcom.
1
2
3
4
5
Trapézový plech
Parozábrana
dachrock MAX, hr. 180 mm*
(možnosť kombinácie so systémom rOCKFALL)
Podkladový asfaltový pás natavený po celej ploche
Vrchný asfaltový pás natavený po celej ploche
* Viac na str. 5 cenníka.
5
4
3
2
1
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie plochej strechy na trapézovom
plechu – stabilizácia strešného súvrstvia vykonaná lepením.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
odpor r
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
600
40
50
60
80
100
120
140
150
180
200
220
5,28
6,60
7,92
9,60
12,00
14,40
16,80
18,00
21,60
24,00
26,40
6,34
7,92
9,50
11,52
14,40
17,28
20,16
21,60
25,92
28,80
31,68
0,95
1,20
1,45
2,00
2,50
3,00
3,50
3,75
4,50
5,00
5,50
číslo
výrobku
balenie
72602
9152
9153
9155
7550
9156
12068
9158
9159
69845
85853
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
72
60
48
36
28,8
24
19,2
19,2
14,4
14,4
12
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 350
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 180
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 200
rozmery
palety
Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia sú spracované vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
32
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Dosky vo formáte 2 000 × 1 200 mm sú uložené priamo na palete.
Termíny dodania: C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
termíny
dodania
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
OpIS VýrOBKu
Veľmi tuhá doska z kamennej vlny určená pre tepelné, protipožiarne a akustické
izolácie plochých striech. Dosky možno použiť do strešných skladieb mechanicky
ukotvených, lepených a zaťažovaných. Doska je určená na ukladanie v dvoch
a viacerých vrstvách izolačných dosiek a kombináciu so spádovým systémom
ROCKFALL. Spoločnosť ROCKWOOL má k dispozícii klasifikácie požiarnych
odolností plášťov plochých striech s REI 30 až REI 60. Doska je vhodná pre podlahové konštrukcie – podlahy so zvýšenými nárokmi na tepelné vlastnosti (podlahy
nad terénom) a podlahy so zvýšeným zaťažením do 400 kg/m2.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá izolácia pre:
– ploché strechy, podlahy
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 70 kpa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 15 kpa
Bodové zaťaženie
600 N
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHOdY
ii
binác FALL
m
o
k
V
OCK
om r
m
é
t
s
so sy
Vysoko odolná tuhá doska
1
2
3
6
5
4
5
6
4
3
2
Trapézový plech
Parozábrana
Monrock MAX E, od hr. 180 mm*
dachrock, od hr. 60 mm*
(možnosť kombinácie so systémom ROCKFALL)
Hydroizolačná fólia mechanicky ukotvená
Airrock Nd pre rOCKprOFIL, hr. od 200 mm
* Viac na str. 5 cenníka.
1
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie plochej strechy na trapézovom
plechu – stabilizácia strešného súvrstvia vykonaná mechanickým ukotvením.
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
číslo
bale- počet dosiek počet m2
odpor r výrobku nie
na palete
na palete
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
40
50
60
70
80
100
120
5,68
7,10
8,52
9,94
11,36
14,20
17,04
6,82
8,52
10,22
11,93
13,63
17,04
20,45
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
číslo
baleodpor r výrobku nie
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
40
50
60
70
80
100
120
5,68
7,10
8,52
9,94
11,36
14,20
17,04
6,82
8,52
10,22
11,93
13,63
17,04
20,45
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
68230
68231
1075
68232
68233
68235
68236
1088
1064
1061
33047
33049
33055
33077
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet
paliet
v kamióne
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
28
23
20
17
15
12
10
67,2
55,2
48
40,8
36
28,8
24
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 250
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 290
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
6
4
4
3
3
2
2
3,6
2,4
2,4
1,8
1,8
1,2
1,2
582
582
582
686
582
686
582
termíny
dodania
C
B
A
C
B
B
C
termíny
dodania
C
B
A
C
B
B
C
Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia sú spracované vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Dosky vo formáte 2 000 × 1 200 mm sú uložené priamo na palete.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni; B: orientačný termín dodania 10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
33
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
DacHRock
rockfall – systém spádovania plochých
striech.
TOPROCK – systém pre nadkrokvové
zateplenie šikmých striech.
rockprofil – Airrock ND pre kazetový
systém.
systémové riešenia
ROCKWOOL
pre stavebné
aplikácie
beta-rock – systém zateplenia železobetónových stropov a stien metódou suchej
montáže, systém na zvýšenie ich požiarnej
odolnosti na REI 120 až REI 240.
akufloor® – systém ľahkých plávajúcich
podláh s certifikovanými akustickými
a statickými vlastnosťami.
OpIS VýrOBKu
Systém nadkrokvovej izolácie pre zateplenie šikmých striech.
SYSTÉM
OBSAHuJE
• Tepelnú izoláciu Rockton, Superrock alebo Rockmin PluS
• Nadkrokvové kovové držiaky 120 mm (nízky) alebo 180 mm (vysoký)
• Klince BMF na ukotvenie držiakov (nie sú súčasťou dodávky ROCKWOOL Slovensko s.r.o.)
1
2
3
1
3
4
4
2
7
9
5
6
6
7
4
8
9
8
STAVEBNÉ IZOLÁCIE – príSLuŠENSTVO
Systém toPRock
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
rockton, Superrock alebo rockmin pLuS,
nadkrokvové zateplenie:
pre držiak výšky 120 mm:
hr. izolácie 120 + 80 až 120 mm
pre držiak výšky 180 mm:
hr. izolácie 180 + 60 až 120 mm
Pomocné krokvy 60 × (60 až 120) mm
Kovový držiak ukotvený klincami
Parozábrana s asfaltovým pásom a hliníkovým
povrchom
Debnenie
Krokvy
5
PRÍKLAD POUŽITIA: nadkrokvové zateplenie šikmej strechy
(systém TOPROCK).
Nadkrokvový kovový držiak (príslušenstvo)
OpIS VýrOBKu
Kovový držiak pre nadkrokvové zateplenie šikmých striech (priemyselný vzor
ROCKWOOL). Šírka lôžka v držiaku (pre umiestnenie prídavnej krokvy) je 60 mm.
Nadkrokvové kovové držiaky sú dodávané iba spoločne s izoláciou Rockton,
Superrock alebo Rockmin PluS.
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Nadkrokvový kovový držiak 120 mm (nízky)
• držiak pre nadkrokvovú izoláciu v hrúbke 200–240 mm, hrúbka izolácie
120 mm + 80 až 120 mm, celková výška držiaka 165 mm
Nadkrokvový kovový držiak 180 mm (vysoký)
• držiak pre nadkrokvovú izoláciu v hrúbke 240–300 mm, hrúbka izolácie
180 mm + 60 až 120 mm, celková výška držiaka 225 mm
Nadkrokvový kovový držiak
cena
bez dpH
cena
s dpH
počet držiakov
v balení
hmotnosť
(Eur/ks)
(Eur/ks)
(ks)
(kg)
8,13
9,13
9,76
10,96
1
1
2,0
2,4
Nadkrokvový kovový držiak 120 mm (nízky)
Nadkrokvový kovový držiak 180 mm (vysoký)
číslo
výrobku
termíny
dodania
7826
55233
C
C
Ukotvenie držiakov v krokve a zaistenie prídavných krokiev odporúčame realizovať pomocou špeciálnych oceľových pozinkovaných klincov, ktoré sú odolné proti vytrhnutiu.
Dĺžka 40 mm je určená do prídavnej krokvy, dĺžka 60 mm je určená do krokvy na ukotvenie päty držiaka.
Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky.
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
35
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
Systém akuFlooR®
OpIS SYSTÉMu
Systém ľahkých plávajúcich podláh s certifikovanými akustickými a statickými
vlastnosťami. Zlepšuje kročajovú nepriezvučnosť stropov až o 30 dB.
SYSTÉM
SA SKLAdÁ
• nášľapná vrstva – OSB SUPERFINISH (Kronospan), vlysy, parkety,
PVC, koberec, keramická dlažba
• roznášacia vrstva – veľkoformátové dosky OSB 2 SUPERFINISH (ECO)
• izolácia Steprock HD, hrúbka 20–50 mm
• ďalšie vrstvy v závislosti od druhu a spôsobu použitia podlahy –
napr. hydroizolačná, poistná a separačná vrstva
• okrajový pásik Steprock
• okrajový pásik z drevovláknitej mäkkej dosky (zvyšuje únosnosť
podlahy po obvode pri sústredenom zaťažení)
CErTIFIKÁCIA
VýHOdY
Ľahká akustická plávajúca podlaha AKUFLOOR® je spoločným certifikovaným
systémom spoločnosti KRONOSPAN a ROCKWOOL. Tento systém bol testovaný
s ohľadom na statické a akustické vlastnosti podlahového súvrstvia.
Vynikajúce akustické vlastnosti
Ľahká, staticky únosná podlaha
Jednoduchá a rýchla montáž bez potreby mokrých procesov
Okrajový pásik Steprock
1
2
3
1
6
5
2
3
7
4
3
4
5
6
7
8
8
Nášľapná vrstva (napr. parkety)
Separačná fólia
Roznášacia vrstva – 2× OSB doska s vloženou
separačnou fóliou
Steprock Hd, hr. 30 mm
Steprock okrajový pásik
Okrajový pásik z OSB dosky, šírka 100 mm
Okrajový pásik z drevovláknitej dosky, šírka 100 mm
Stropná konštrukcia
Bližšie informácie – špeciálny prospekt Ľahká plávajúca
podlaha – systém AKUFLOOR®.
PRÍKLAD POUŽITIA: plávajúca akustická podlaha s roznášacou
vrstvou z dvoch vrstiev OSB dosiek – systém AKUFLOOR®.
Systém Beta-Rock
OpIS SYSTÉMu
Zateplenie železobetónových stropov a stien metódou suchej montáže
na zvýšenie ich požiarnej odolnosti na REI 120 až REI 240.
OBLASŤ
pOužITIA
Deklarovaným účelom použitia systému BETA-ROCK je zateplenie vnútorných železobetónových konštrukcií, stropov a stien a zvýšenie ich požiarnej
odolnosti pri namáhaní požiarom zo strany umiestnenia tepelnej izolácie. Za
stanovených podmienok systém zabezpečuje dosiahnutie vysokej požiarnej
odolnosti zatepľovanej konštrukcie (triedy REI 120 D1 až REI 240 D1) pri
zachovaní nehorľavosti systému (trieda A1) a druhu konštrukcie DP1. Systém zároveň podstatne zvyšuje tepelný odpor zatepľovaných konštrukcií,
pričom neznižuje ich difúzny odpor (priepustnosť pre vodné pary) a prispieva
k akustickým parametrom zatepľovaných konštrukcií. Systém sa aplikuje
iba v interiéri budovy. SYSTÉM
SA SKLAdÁ
protipožiarne izolačné dosky:
• Frontrock MAX E alebo
• Fasrock
Zatĺkacie oceľové kotvy IDMS (HILTI), METAL-ISO (LR ETANCO),
ISOMET (SPIT)
pOVrCHOVÁ
ÚprAVA
• náterom
• nástrekom
• vystužujúcou vrstvou systému ETICS (kompaktný zatepľovací systém)
• zaveseným podhľadom
• ponechaním povrchu bez úpravy (prirodzený vzhľad izolačných dosiek)
pOžIArNA
OdOLNOSŤ
KONŠTruKCIE
REI 120 D1 s izoláciou Frontrock MAX E v hrúbke 60–150 mm
REI 240 D1 s izoláciou Fasrock v hrúbke 60 mm (informácie o cene a možnosti
dodávok na vyžiadanie u obchodných zástupcov).
PRÍKLAD POUŽITIA: protipožiarna izolácia železobetónového stropu izoláciou v hrúbke 60–150 mm.
36
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Bližší informace – technický list Systém BETA-ROCK.
OpIS VýrOBKu
Špeciálna doska z kamennej minerálnej vlny. Doska je pre potreby aplikácie
do fasádných C kaziet vybavená zárezom tak, aby došlo k jej čiastočnému predsadeniu pred nos kazety. Tým dochádza k podstatnej eliminácii tepelných mostov.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AW0,85(H)1)-AW1,002)
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
pOužITIA
Nehorľavá a akustická izolácia pre:
• vonkajšie obvodové kazetové steny s najvyššími požiadavkami
na tepelnoizolačné vlastnosti
• kazetové vnútorné priečky s vysokými požiadavkami na akustické vlastnosti
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHOdY
Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce akustické vlastnosti
Výhody overené praxou v rámci aplikácie na mnohých referenčných stavbách
1)
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
aiRRock nD pre systém RockPRoFil
iba pre hrúbku 50 mm / 2) iba pre hrúbky 100 až 160 mm
1
2
3
4
5
6
4
6
3
2
1
Zvislý plech obkladu (TRP)
Airrock Nd pre rOCKprOFIL
Nosná kazeta
Nosný stĺp
Soklový plech so soklovou lištou (oporný prvok)
Skrutka
presah 40
hĺbka zárezu
hĺbka kazety
5
PRÍKLAD POUŽITIA: zateplenie kazetovej steny s použitím
zvislého obkladu (TRP).
cena
bez dpH
cena
s dpH
tepelný
číslo
odpor r výrobku
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
(m2·K.W-1)
155
160
165
170
195
10,54
10,88
11,22
11,56
13,26
12,65
13,06
13,46
13,87
15,91
4,40
4,55
4,70
4,85
5,55
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
610
610
610
610
610
13915
12868
13429
13563
56617
H*
balenie
balík
balík
balík
balík
balík
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
3
3
3
3
2
1,83
1,83
1,83
1,83
1,22
356
356
356
300
412
termíny
dodania
C
C
C
C
C
Dosky Airrock ND pre ROCKPROFIL možno po konzultácii dodať aj v iných hrúbkach (120, 140, 160, 170, 175, 180, 185, 190, 200, 220, 240 mm).
Kalkulačná projektová cena je spracovaná vždy na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka, špecifiká zákazky a termínu realizácie projektu.
* H = hrúbka izolácie sa vypočíta ako hĺbka C kazety + 35 mm (40 mm je presah nosu kazety, -5 mm je odpočítaných pre vnútorné prelisovanie kazety).
OpIS SYSTÉMu
Systém ROCKPROFIL sa skladá:
• z troch systémových povinných prvkov:
1. nosná stenová kazeta (plná alebo perforovaná, vybrané typy kaziet dodávateľa Kovové profily s.r.o.)
2. izolácia airrock nD pre RockPRoFil
3. odstupové skrutky SFS Intec
• z voliteľných prvkov (ďalšieho príslušenstva):
4. zvislý pomocný profil (vynecháva sa iba v prípade montáže zvislého trapézového plechu)
5. zvislý alebo vodorovný trapézový plech, vlnitý plech, vonkajšia kazeta, panelový obklad (typ Bond alebo sendvič)
Spoločnosť ROCKWOOL Slovensko s.r.o., z uvedených systémových prvkov dodáva izolačné dosky Airrock ND
pre ROCKPROFIL.
pOžIArNE
VLASTNOSTI
Zaťaženie požiarom zvnútra (oheň pôsobí na kazety): E 60, 90, 120; EW 60; EI 30 – D1
Zaťaženie požiarom zvonka (oheň pôsobí na trapézový plech): E 60, 90, 120; EW 60; EI 30 – D1
Pre správny statický návrh a garanciu systému je potrebné kontaktovať nositeľa systému (Kovové profily, s.r.o., SFS Intec, s.r.o., ROCKWOOL,
a.s.). Pri použití iných než systémových prvkov nemožno vydať spoločné Vyhlásenie o garantovaných vlastnostiach systému. Systém je nutné
inštalovať podľa montážneho návodu. Pre montáž odporúčame zaškolenie nositeľmi systému.
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
37
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
RockFall systém spádovania plochých striech
OpIS VýrOBKu
Systémové jednostranne spádované dosky z kamennej vlny.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162 -T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
pOužITIA
Systémovo slúžia na vytvorenie alebo zväčšenie spádu o 2 %, 3 %, 4 % alebo
6 % a násobky týchto spádov na konštrukcii plochej strechy jednostranne
zošikmenými doskami, obvykle v kombinácii s izoláciou monrock maX e,
Hardrock maX alebo Dachrock.
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 70 kpa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 15 kpa
Bodové zaťaženie
600 N
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHOdY
Systémové riešenie podporované bezplatným technickým servisom na úrovni
projektovej prípravy aj realizácie stavieb
Jednoduchá montáž
Ekonomické riešenie
PRÍKLAD POUŽITIA: spádový systém ROCKFALL v ploche strechy v 2% alebo 3% spáde.
1. RockFall spádové dosky
1
2. RockFall spádové kliny – systémovo slúžia
na vytvorenie spádu vo vodorovnom úžľabí plochej
strechy za účelom plynulého odtoku zrážkovej vody
k strešným vpustom.
2
3
3. RockFall systém spádovania plochých striech –
jednostranne zošikmené dosky slúžia na vytvorenie
alebo zväčšenie spádu o 2 % alebo 4 % na konštrukciu
plochej strechy. Ukladajú sa v kombinácii s izoláciou
Monrock MAX E, Hardrock MAX alebo Dachrock.
Súčasťou izolácie plochých striech sú tiež ROCKFALL
atikové kliny.
1
2
P 1
2
2
P
P
P P
1
1
2
P 1 P 2 PP PP P P
P 2 P P P P PP PP P P
2
P
P
P
P 2 P P P P P P P P PP PP P P
P
1
P
P
2
P
P
2
2
3
3
P
P
2
2
2% spád
1
1
3
3
P2 P
P P P P P P
2
1
1
3 1 P2 P 3 P P PP P P P P P P P P
P
P
1
2
201
202200203201204202205203206204207205208206209207 210208
209
210
200
201
1
1
3% spád
1
2
1
P
1
P
1
202200203201204202205203206204207205208206209207 210208
1, 2, 3 – spádové prvky
P – podkladná doska
Spádové dosky ROCKFALL sa vyrábajú na základe želania zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky.
Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia sa spracovávajú vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
Spádové dosky rOCKFALL
hrúbka
spád
po dĺžke
(mm)
(mm)
(%)
500
500
500
500
500
20–40
40–60
60–80
20–50
50–80
2
2
2
3
3
dĺžka
šírka
označenie výrobku
(mm)
2% spád = SD 20–40 mm / 1 m
2% spád = SD 40–60 mm / 1 m
2% spád = SD 60–80 mm / 1 m
3% spád = SD 20–50 mm / 1 m
3% spád = SD 50–80 mm / 1 m
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
podkladná doska
38
60
číslo
výrobku
7170
7193
7212
7171
7204
6640
209
2
OpIS VýrOBKu
Systémové dvojstranne spádované kliny z kamennej vlny.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
pOužITIA
Systémovo slúžia na vytvorenie spádu vo vodorovnom úžľabí plochej strechy
za účelom plynulého odtoku zrážkovej vody k strešným vpustom. Variantne
možno použiť na vytvorenie protispádu u strešných nadstavieb. Modulové zostavy
spádových prvkov vytvárajú spád v pozdĺžnej osi 2 %, v priečnej 8 %.
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 70 kpa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 15 kpa
Bodové zaťaženie
600 N
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHOdY
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
RockFall
Spádové kliny
Systémové riešenie podporované bezplatným technickým servisom na úrovni projektovej prípravy aj realizácie stavieb
Jednoduchá montáž
Ekonomické riešenie
číslo
výrobku
Spádové kliny rOCKFALL
počet klinov v balení
označenie výrobku
(ks)
klin SK diel "a"
klin SK diel "b"
klin SK diel "c"
klin SK diel "d"
klin SK diel "e"
klin SK diel "f"
7371
7372
7373
7374
7375
7376
50
30
6
4
2
2
podkladná doska (PD) 80 mm
(1 000 × 500 mm)
6642
4
A
0
B
a
20
C
b
40
0
d
c
a
60
20
E
d
b
80
40
0
F
e
c
a
100
60
20
G
f
d
b
H
I
J
K
L
M
N
O
p
r
S
T
u
V
W
X
Y
(výška)
Rozmery zostáv dvojspádových klinov RockFall (výrobný modul a–z)
Z
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320 d+320 e+320 f+320 c+400 d+400 e+400
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
d
b
120 140 160 180 200 220 240 260
460
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320 d+320 e+320 f+320 c+400
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
d
b
120 140 160 180 200 220
420
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320 d+320 e+320
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
d
b
120 140 160 180
380
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
d
b
120 140
340
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240
d
e
f
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
c+80
a
b
c
d
e
a
b
c
P
P
P
P
P – podkladná doska
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160
c+80 d+80 e+80
a
300
260
240
200
160
120
80
40
0
Spádové kliny ROCKFALL sa vyrábajú na základe želania zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky.
Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia sa spracovávajú vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
39
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
RockFall protispádové dosky
OpIS VýrOBKu
Jednostranne spádované dosky z kamennej vlny v orientácii spádu
0,5 m alebo 1 m.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
pOužITIA
Slúžia na vytvorenie protispádu na vyspádovanej plochej streche
pri detailoch atík a strešných nadstavieb, príp. iných zvislých konštrukcií.
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 70 kpa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 15 kpa
Bodové zaťaženie
600 N
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
protispádové dosky
rOCKFALL
dĺžka spád
0,5 m/1 m
označenie výrobku
PD 0–40 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–50 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–60 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–80 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–100 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–120 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–140 mm / 0,5 m alebo 1 m
šírka spád
0,5/1 m
spád na 0,5 m
spád na 1,0 m
hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/ks)
(Eur/ks)
500/1 000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
1 000/500
1 000/500
1 000/500
1 000/500
1 000/500
1 000/500
1 000/500
0–40
0–50
0–60
0–80
0–100
0–120
0–140
2,61
3,25
3,89
5,18
6,50
7,78
9,07
3,13
3,90
4,67
6,22
7,80
9,34
10,88
číslo výrobku
ks v balení
(ks)
7247 / 7148
7248 / 7149
7249 / 7150
7251 / 7152
7253 / 7154
7255 / 7156
7257 / 7158
10
8
6
4
4
4
2
RockFall atikové kliny
OpIS VýrOBKu
Klin z kamennej vlny.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-CP(4) -MU1
NOrMA
STN EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLASŤ
pOužITIA
Atikový klin slúži na vytvorenie plynulého prechodu hydroizolácie zo strešnej
roviny plochej strechy na nadväzujúcu zvislú konštrukciu (na atiky, obruby
svetlíkov, prielezy, ventilačné šachty a iné zvislé konštrukcie). Dĺžka
všetkých klinov je 1 000 mm.
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 70 kpa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 15 kpa
Bodové zaťaženie
600 N
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
Atikové kliny rOCKFALL
dĺžka
rozmery
hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
označenie výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/ks)
(Eur/ks)
AK 40 × 40
AK 50 × 50
AK 60 × 60
AK 80 × 80
AK 100 × 100
AK 120 × 120
AK 140 × 140
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
40 × 40
50 × 50
60 × 60
80 × 80
100 × 100
120 × 120
140 × 140
0–40
0–50
0–60
0–80
0–100
0–120
0–140
1,50
1,52
1,54
1,59
1,63
1,67
1,71
1,80
1,82
1,85
1,91
1,96
2,00
2,05
číslo výrobku
ks v balení
(ks)
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
96
72
80
30
30
24
16
Spádové dosky, spádové kliny, protispádové dosky a atikové kliny ROCKFALL sa vyrábajú na základe požiadavky zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné
podmienky. Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia sa spracovávajú vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
40
TECHNICKÉ
IZOLÁCIE
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZArIAdENIA BudOV
tecHRock 40 alS, 60 alS, 80 alS
OpIS VýrOBKu
Doska z kamennej vlny s nalepenou hliníkovou fóliou so sklenenou mriežkou
(ALS) pre tepelné a akustické izolácie technologických zariadení.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
CErTIFIKÁT
1415-CPR-6-(C-41/2012)
OBLASŤ
pOužITIA
• vzduchotechnické potrubia a klimatizácia
• ostatné rozvody a telesá TZB
• nádrže, bojlery, zásobníky TZB
• protipožiarne izolácie pravouhlého vzduchotechnického
potrubia – systém PYROROCK (iba s Techrock 80 ALS)
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Najvyššia prevádzková teplota
250 °C*
10 °C
100 °C
250 °C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti Techrock 40 ALS
pri teplotách (W.m-1.K-1)
Techrock 60 ALS
Techrock 80 ALS
0,037
0,035
0,034
0,054
0,049
0,045
0,106
0,085
0,075
Techrock 40 ALS
Stredná objemová hmotnosť Techrock 60 ALS
Techrock 80 ALS
40 kg/m3
60 kg/m3
80 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
A1
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
4
1
2
3
4
1
Vzduchotechnické potrubie
Techrock 40 ALS, Techrock 60 ALS, Techrock 80 ALS
Samolepiaca ALS páska
Závesy potrubia
2
3
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
techrock 40 alS
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
40
60
80
100
120
cena
bez dpH
cena
s dpH
(Eur/m2)
(Eur/m2)
4,69
6,03
7,38
8,72
10,06
5,63
7,24
8,85
10,46
12,08
počet
balíkov
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
15
10
8
6
5
8
8
8
8
8
72
48
38,4
28,8
24
26
26
26
26
26
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 690
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
A
A
A
A
A
počet
balíkov
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
6
5
4
10
10
10
10
10
72
48
36
30
24
26
26
26
26
26
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 690
1 000 × 1 200 × 2 530
A
A
A
A
A
počet
balíkov
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
6
5
4
10
10
10
10
10
72
48
36
30
24
26
26
26
26
26
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 690
1 000 × 1 200 × 2 530
číslo
bale- počet dosiek
výrobku nie
v balíku
155205
155206
155207
155208
155209
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
Dosky Techrock 40 ALS možno po konzultácii dodať aj v rozmere 1 000 × 500 mm v jednotlivých balíkoch.
rozmery
palety
termíny
dodania
techrock 60 alS
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
40
60
80
100
120
cena
bez dpH
cena
s dpH
(Eur/m2)
(Eur/m2)
6,12
8,18
10,24
12,30
14,36
7,34
9,82
12,29
14,76
17,23
číslo
bale- počet dosiek
výrobku nie
v balíku
155212
155213
155214
155215
155216
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
Dosky Techrock 60 ALS možno po konzultácii dodať aj v rozmere 1 000 × 500 mm v jednotlivých balíkoch.
techrock 80 alS
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
40
60
80
100
120
cena
bez dpH
cena
s dpH
(Eur/m2)
(Eur/m2)
7,32
9,98
12,64
15,30
17,96
8,78
11,98
15,17
18,36
21,55
číslo
bale- počet dosiek
výrobku nie
v balíku
155219
155220
155221
155222
155223
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
Dosky Techrock 80 ALS možno po konzultácii dodať aj v rozmere 1 000 × 500 mm v jednotlivých balíkoch.
Dosky Techrock 80 ALS v hrúbkach 40 a 60 mm sú súčasťou protipožiarneho systému PYROROCK.
Dosky Techrock 40 ALS, Techrock 60 ALS a Techrock 80 ALS možno po konzultácii dodať aj s obojstranne nalepenou fóliou so sklenenou mriežkou (ALS2).
42
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
A
A
A
A
A
OpIS VýrOBKu
Doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (FB1) pre tepelné a akustické izolácie technologických zariadení.
KÓd VýrOBKu
Techrock 40 FB1: MW-EN 14303-T4-ST(+)400-WS1
Techrock 60 FB1: MW-EN 14303-T4-ST(+)560-WS1
CErTIFIKÁT
1390-CPR-0338/12/P
OBLASŤ
pOužITIA
• vzduchotechnické potrubia a klimatizácia
• absorpčné tlmiče hluku vo vzduchotechnických potrubiach
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Najvyššia prevádzková
teplota
Techrock 40 FB1
Techrock 60 FB1
Súčiniteľ
tepelnej vodivosti
pri teplotách (W.m-1.K-1)
50 °C
100 °C
150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 500 °C 560 °C
0,042
0,042
0,054
0,049
0,069
0,059
400 °C
560 °C
0,086
0,070
Stredná objemová hmotnosť
Techrock 40 FB1 40 kg/m
Techrock 60 FB1 60 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
A1
0,106
0,085
0,131
0,103
0,160
0,122
0,192
0,147
0,203
0,244
3
1
2
1
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZArIAdENIA BudOV
tecHRock 40 FB1, 60 FB1
Oplechovanie vzduchotechnického potrubia
Akustické kulisy –
Techrock 40 FB1, Techrock 60 FB1
2
PRÍKLAD POUŽITIA: absorpčné tlmiče hluku.
techrock 40 FB1
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
počet
balíkov
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
10
8
6
4
4
4
40
32
24
26
26
26
1 000 × 1 000 × 2 530
1 000 × 1 000 × 2 690
1 000 × 1 000 × 2 530
B
B
B
rozmery
palety
termíny
dodania
číslo
bale- počet dosiek
výrobku nie
v balíku
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
60
80
100
6,03
7,38
8,72
7,24
8,85
10,46
155801 paleta
155198 paleta
155199 paleta
cena
bez dpH
cena
s dpH
číslo
balevýrobku nie
rozmery
palety
termíny
dodania
techrock 60 FB1
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
30
40
50
60
80
100
5,09
6,12
7,15
8,18
10,24
12,30
6,11
7,34
8,58
9,82
12,29
14,76
8875
155200
166369
155202
155203
167240
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet dosiek
na palete
počet m2
na palete
počet paliet
v kamióne
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
40
30
24
20
15
12
96
72
57,6
48
36
28,8
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
B
B
B
B
B
B
Dosky Techrock 60 FB1 sú uložené priamo na palete.
Dosky Techrock 40 FB1 a Techrock 60 FB1 možno po konzultácii dodať aj v iných hrúbkach alebo rozmeroch.
Dosky Techrock 40 a Techrock 60 možno po konzultácii dodať aj s obojstrannou (FB2) povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (fleece).
Príplatok za obojstrannú úpravu (FB2) je 2 €/m2 bez DPH k cene dosky s jednostrannou povrchovou úpravou (FB1).
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
43
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZArIAdENIA BudOV
klimaFiX
OpIS VýrOBKu
Samolepiaca lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou
orientáciou vlákien. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú
podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenenou mriežkou
(ALS). Na druhej strane sú vybavené celoplošne samolepiacou vrstvou zakrytou separačnou snímateľnou fóliou.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0342/12/P
OBLASŤ
pOužITIA
• rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
• ostatné rozvody a telesá TZB
• akustické izolácie potrubí
Klimafix možno aplikovať do maximálnej teploty povrchu +50 °C
priamym nalepením.
POZOR! Lepiť možno na čistý povrch bez prachu, vlhkosti, mastnoty,
hrdze a iných nečistôt.
Teplota povrchu pri aplikácii nesmie byť nižšia než +10 °C.
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Najvyššia prevádzková teplota
max. +50 °C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách
(W.m-1.K-1)
10 °C
20 °C
30 °C
40 °C
50 °C
0,039
0,041
0,043
0,046
0,048
Trieda reakcie na oheň
VýHOdY
B-s1, d0
Jednoduchá a rýchla montáž
Samolepiaca schopnosť dovoľuje eliminovať montážne doplnky – samolepiace alebo naváracie tŕne
Spĺňa vysoké nároky najmä na produktivitu práce, úsporu nákladov a estetiku vyhotovenia
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
10 000
8 000
6 000
5000
1 000
1 000
1 000
1 000
20
30
40
50
4,11
5,06
6,02
6,96
4,93
6,07
7,22
8,35
číslo
balenie
výrobku
10052
10051
12569
10050
paleta
paleta
paleta
paleta
počet m2 počet rolí počet m2 počet paliet
v roli
na palete na palete v kamióne
(m2)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
10
8
6
5
20
20
20
20
200
160
120
100
12
12
12
12
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať v jednotlivých balíkoch.
44
rozmery
palety
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
termíny
dodania
A
A
A
A
OpIS VýrOBKu
Lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou vlákien.
Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková
fólia vystužená sklenenou mriežkou (ALS).
KÓd VýrOBKu
MW-EN-14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
CErTIFIKÁT
1390-CPR-0342/12/P
OBLASŤ
pOužITIA
• rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
• rozvody tepla a teplej vody
• ostatné rozvody a telesá TZB
• nádrže, bojlery, zásobníky TZB
• akustické izolácie potrubí
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Najvyššia prevádzková teplota
250 °C*
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách
(W.m-1.K-1)
10 °C
50 °C
100 °C
150 °C
200 °C
250 °C
0,040
0,050
0,065
0,083
0,106
0,132
Trieda reakcie na oheň
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZArIAdENIA BudOV
laRock 40 alS
A1
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
1
2
3
4
4
Vzduchotechnické potrubie
Larock 40 ALS
Samolepiaca ALS páska
Závesy potrubia
1
2
3
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
10 000
8 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
20
30
40
50
60
80
100
3,15
3,91
4,99
6,05
7,12
8,82
10,34
3,78
4,69
5,99
7,26
8,54
10,58
12,41
číslo
výrobku
balenie
67112
10047
33025
10046
33026
68400
33029
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet m2 počet rolí počet m2 počet paliet
v roli
na palete na palete v kamióne
rozmery
palety
(m2)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
10
8
6
5
4
3
2,5
20
20
20
20
20
20
20
200
160
120
100
80
60
50
12
12
12
12
12
12
12
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
termíny
dodania
A
A
A
A
A
A
A
V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať v jednotlivých balíkoch.
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
45
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZArIAdENIA BudOV
PiPo alS
OpIS VýrOBKu
Rezané potrubné puzdro z kamennej vlny s nalepenou hliníkovou fóliou
so sklenenou mriežkou (ALS). Puzdro má tvar dutého pozdĺžne deleného
valca vyrobeného z jedného alebo viacerých segmentov, so zámkou zamedzujúcou strate tepla v pozdĺžnom spoji. Puzdro má na pozdĺžnom spoji
presah fólie so samolepiacou páskou na dokonalé uzatvorenie puzdra, ktorá
nenahrádza nosné spoje. Pre ľahšiu montáž na potrubie je puzdro vybavené jedným až tromi vnútornými zárezmi. Zámkami sú vybavené puzdrá
od hrúbky izolácie 50 mm vrátane. V súlade so štandardom v krajinách
EÚ odporúčame stiahnuť potrubné izolačné puzdro v priečnom smere
(po obvode) hliníkovou samolepiacou ALS páskou alebo drôtom na troch
miestach na bežný meter dĺžky puzdra.
KÓd VýrOBKu
D0 < 150: MW-EN-14303-T8-ST(+)250
D0 ≥ 150: MW-EN-14303-T9-ST(+)250
CErTIFIKÁT CE
1415-CPR-5-(C-41/2012)
OBLASŤ
pOužITIA
• rozvody tepla a teplej vody
• akustické izolácie potrubí
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Najvyššia prevádzková teplota
+ 15 –250 °C*
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách
pre hrúbku izolácie 20–100 mm a pre
vnútorný priemer puzdra D0: 20–219 mm
(W.m-1.K-1)
10 °C
100 °C
250 °C
0,043
0,050
0,074
Stredná objemová hmotnosť
90 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
A1L-s1, d0
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
1
2
1
1
2
2
Rozmery balenia: 1 020 × 440 × 600 mm
Objem: 0,25 m3
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia potrubia.
Páska alS
OpIS VýrOBKu
Potrubie
pipo ALS
(príslušenstvo)
Samolepiaca páska (hliníková fólia vystužená sklenenou
mriežkou). Zvýšená odolnosť proti pretrhnutiu.
dĺžka
šírka
cena bez dpH
s bez dpH
(mm)
(mm)
(Eur/ks)
(Eur/ks)
50 000
50
19,98
23,98
číslo výrobku
(ks)
7401
Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky.
46
ks v balení
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni;
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
1
Potrubné puzdrá Pipo ALS je možné po konzultácii dodať i v iných hrúbkach a pre iné priemery potrubia.
* Termíny dodania
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni;
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
47
hr. 25 mm
hr. 30 mm
hrúbka izolačnej vrstvy
hr. 40 mm
hr. 50 mm
hr. 60 mm
hrúbka izolačnej vrstvy
hr. 80 mm
hr. 100 mm
hrúbka izolačnej vrstvy
9
8
6,96 8,35 6484 10 C 8,47 10,16 4682
8
7
6
8,00 9,60 6486
8,96 10,75 6487
11,92 14,30 6489
133
159
168
219
C 14,76 17,71 6496
C 11,16 13,39 6494
C 9,56 11,47 6493
5
7
C 18,25 21,90 6508
C 13,29 15,95 6506
C 12,83 15,40 4707
C 10,98 13,18 4703
C 9,67 11,60 6505
4
5
6
7
6
C 19,99 23,99 6518
C 16,19 19,43 4690
C 14,36 17,23 4708
C 12,52 15,02 4681
C 11,23 13,48 4689
8
C 7,53 9,04 4688
9
6,71 8,05 6483
114
3
4
5
6
6
6
C 11,16 13,39 50930
6
9
6,42 7,70 6482
108
C 9,54 11,45 4702
6
A 9,05 10,86 4679
5,00 6,00 6480 12 C 5,19 6,23 4687 11 C 5,38 6,46 12340 8
89
8
A 11,05 13,26 6527
8
4,50 5,40 6479 15 C 4,67 5,60 4686 12 A 4,85 5,82 12339 10 A 8,89 10,67 4678
76
C 7,42 8,90 4699
C 10,51 12,61 113479 6
4,10 4,92 113475 19 C 4,25 5,10 113476 14 C 4,41 5,29 113477 12 C 8,42 10,10 113478 9
64
3
3
4
4
5
5
6
6
C 30,95 37,14 6559
C 28,24 33,89 6557
C 26,73 32,08 6556
C 22,19 26,63 6554
C 21,64 25,97 12360
C 20,15 24,18 6552
C 17,34 20,81 6550
A 17,05 20,46 12359
2
2
2
3
3
4
4
4
C 14,85 17,82 113480 5
5
6
3
C 45,63 54,76 6573
C 31,40 37,68 6572
C 30,95 37,14 6571
C 29,69 35,63 6569
C 28,82 34,58 12361
C 24,75 29,70 6567
C 22,84 27,41 6566
C 22,48 26,98 6565
1
2
2
2
2
3
3
3
C 22,40 26,88 113481 3
C 22,30 26,76 12498
C 19,61 23,53 113474 3
4
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – TECHNICKÉ ZArIAdENIA BudOV
C 24,42 29,30 6537
C 20,55 24,66 6535
C 17,23 20,68 6534
C 15,47 18,56 6532
C 13,38 16,06 6531
C 13,09 15,71 12357
A 11,58 13,90 12356
C 13,78 16,54 6547
A 9,22 11,06 6525
3,95 4,74 6477 20 C 4,00 4,80 4676 19 A 4,09 4,91 4697 12 A 7,50 9,00 12353 9
60
7
C 13,45 16,14 113473 5
3,73 4,48 113468 20 C 3,80 4,56 113469 19 C 4,00 4,80 113470 12 C 7,38 8,86 113471 10 C 9,15 10,98 113472 6
54
C 12,12 14,54 12358
C 16,92 20,30 6564
9
2,72 3,26 6475 24 A 3,13 3,76 4674 20 A 3,55 4,26 12337 14 A 7,11 8,53 6513 12 A 9,07 10,88 6523
49
4
C 16,43 19,72 6563
9
2,56 3,07 4694 30 A 2,86 3,43 12331 24 A 3,30 3,96 12336 17 A 6,53 7,84 6512 12 A 8,85 10,62 6522
42
6
C 16,1019,32 111755 4
2,42 2,90 111742 35 A 2,72 3,26 111745 30 A 3,10 3,72 111747 20 A 6,16 7,39 111749 12 C 7,85 9,42 111751 10 C 11,14 13,37 111753 6
35
C 11,47 13,76 6544
C 14,8417,81 111738 4
2,29 2,75 111694 47 A 2,54 3,05 111696 35 A 2,96 3,55 111729 20 C 5,53 6,64 111732 13 C 7,47 8,96 111734 12 C 10,6512,78 111736 6
(Eur/ (Eur/
bm) bm)
28
(Eur/ (Eur/
bm) bm)
C 13,5816,30 111688 4
(Eur/ (Eur/
bm) bm)
2,26 2,71 111671 48 A 2,44 2,93 111672 42 A 2,88 3,46 111675 24 A 4,98 5,98 111679 15 C 6,87 8,24 111682 12 C 9,85 11,82 111685 6
(Eur/ (Eur/
bm) bm)
22
(Eur/ (Eur/
bm) bm)
C 13,2515,90 111668 6
(Eur/ (Eur/
bm) bm)
2,25 2,70 111656 56 C 2,40 2,88 111659 42 A 2,85 3,42 111662 24 C 4,95 5,94 111665 15 C 6,57 7,88 111666 12 C 9,55 11,46 111667 6
(Eur/ (Eur/
bm) bm)
18
(mm)
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Dĺžka cena cena
cena cena číslo bm/
cena cena číslo bm/
cena cena číslo bm/
cena cena číslo bm/
cena cena číslo bm/
cena cena číslo bm/
číslo bm/
1 000
bez s výrob- bale- Td* bez s výrob- bale- Td* bez s výrob- bale- Td* bez s výrob- bale- Td* bez s výrob- bale- Td* bez s výrob- bale- Td* bez s výrob- bale- Td*
mm
dpH dpH ku nie
dpH dpH ku nie
dpH dpH ku nie
dpH dpH ku nie
dpH dpH ku nie
dpH dpH ku nie
dpH dpH ku nie
vnútorný
priemer
potrubia
PyRoRock
Ochrana pravouhlého aj kruhového vzduchotechnického potrubia pri požiari zvonku
SySTÉmOVÉ rIEšENIA
rOCKWOOL
conlit DuctRock
A. Ochrana pravouhlého vzduchotechnického
potrubia proti požiaru zvonku aj zvnútra
B. Ochrana pravouhlého potrubia pre odvod tepla
a dymu zvonku aj zvnútra
prE prOTIpOŽIArNU
OCHrANU
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – prOTIpOžIArNA OCHrANA
Systém PyRoRock pre pravouhlé potrubie
SYSTÉM pYrOrOCK
pOpIS SYSTÉMu
Ochrana vzduchotechnického potrubia proti požiaru zvonku.
Požiarna odolnosť 30, 45 a 60 minút.
A. SYSTÉM prE prAVOuHLÉ VZduCHOTECHNICKÉ pOTruBIE
Obsahuje
• dosky Techrock 80 ALS
• navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie
• páska ALS na prelepenie spojov
požiarna odolnosť EI 30 a EI 45 pri hrúbke izolačnej dosky 40 mm
EI 60 pri hrúbke izolačnej dosky 60 mm
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
1
2
3
4
5
5
1
Vzduchotechnické potrubie
Techrock 80 ALS
Samolepiaca ALS páska
Navarovacie tŕne
Závesy potrubia
2
3
4
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
tecHRock 80 alS
cena
bez dpH
cena
s dpH
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
40
60
7,32
9,98
8,78
11,98
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
600
600
počet
balíkov
na palete
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
10
10
72
48
26
26
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
číslo
bale- počet dosiek
výrobku nie
v balíku
155219 paleta
155220 paleta
rozmery
palety
termíny
dodania
A
A
Dosky Techrock 80 ALS možno po konzultácii dodať aj v rozmere 1 000 × 600 mm v jednotlivých balíkoch.
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni
49
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – prOTIpOžIArNA OCHrANA
Systém PyRoRock pre kruhové potrubie
SYSTÉM pYrOrOCK
pOpIS SYSTÉMu
Ochrana vzduchotechnického potrubia proti požiaru zvonku.
Požiarna odolnosť 30, 45 a 60 minút.
B. SYSTÉM prE KruHOVÉ VZduCHOTECHNICKÉ pOTruBIE
B1. Obsahuje
• rohož larock 65 alS
• navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie
• páska ALS na prelepenie spojov
Pri priemere potrubia 500 mm a viac je nutné ovinúť vodorovné potrubia šesťhranným pletivom s ukotvením na tŕne.
požiarna odolnosť pre vodorovné aj zvislé potrubie:
EIS 30 a EIS 45 pri hrúbke izolačnej rohože 40 mm
B2. Obsahuje
• rohož na drôtenom pletive ProRox WM 950PL*
• navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie
požiarna odolnosť pre vodorovné aj zvislé potrubie:
EIS 60 pri hrúbke izolačnej rohože 60 mm
pOZNÁMKA
Tŕne nie sú predmetom dodávky ROCKWOOL.
Pre viac informácií pozrite technický list systému PYROROCK.
* Rohož dodávaná Rockwool Technical Insulation (RTI).
laRock 65 alS
OpIS VýrOBKu
Lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou
vlákien pre protipožiarne izolácie vzduchotechnického potrubia
(systém PYROROCK). Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú
podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenenou mriežkou
(ALS). Rohož možno tlakovo zaťažiť.
KÓd VýrOBKu
MW-EN-14303-T4-ST(+)600-WS1-MV2
CErTIFIKÁT
0751-CPD.2-011.0-07-01/12
OBLASŤ
pOužITIA
Protipožiarna izolácia kruhového vzduchotechnického potrubia
(systém PYROROCK EI 30 a EI 45).
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Najvyššia prevádzková teplota
600 °C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
pri teplotách (W.m-1.K-1)
50 °C
Stredná objemová hmotnosť
65 kg/m
Trieda reakcie na oheň
A1
100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 500 °C 600 °C
0,044
0,056
0,069
0,088
0,108
0,132
0,158
0,188
0,256
0,340
3
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
šírka
hrúbka
cena
bez dpH
cena
s dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
5 000
1 000
40
6,04
7,25
dĺžka
číslo
výrobku
balenie
počet pásov
v roli
121732
balík
1
počet m2
v roli
počet rolí
v kamióne
(m2)
(ks)
5
450
termíny
dodania
A
PRoRoX Wm 950Pl
cena
bez dpH
cena
s dpH
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
60
9,30
11,16
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
3 000
1 000
50
číslo
výrobku
71941
balenie
paleta
počet m2 počet rolí počet m2
v roli
na palete na palete
počet paliet
v kamióne
rozmery
palety
(m2)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
3
20
60
22
1 200 × 1 200 × 2 580
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 2 prac. dni;
B: orientačný termín dodania 10 prac. dní
termíny
dodania
B
DuctRock
SYSTÉM CONLIT duCTrOCK
SYSTÉM CONLIT duCTrOCK MuLTI
pOpIS
SYSTÉMu
A. ochrana pravouhlého vzduchotechnického
potrubia proti požiaru zvonku aj zvnútra
conlit DuctRock
EIS 60, EIS 90 a EIS 120.
Požiarna odolnosť 60, 90 a 120 minút.
OpIS
SYSTÉMu
B. ochrana potrubia na odvod tepla a dymu
zvonku aj zvnútra
conlit DuctRock
EI 60 S až 120 S 500 multi
Požiarna odolnosť 60, 90 a 120 minút.
Obsahuje
• dosky conlit Ductrock 60 alebo
• dosky conlit Ductrock 90 alebo
• dosky conlit Ductrock 120
• lepidlo conlit Fix
Dosky Conlit Ductrock sa pripevňujú pomocou
navarovacích tŕňov. Všetky spoje izolačných
dosiek sa zaisťujú pomocou lepidla Conlit Fix
a prelepujú ALS páskou.
Obsahuje
• dosky conlit Ductrock 60 alebo
• dosky conlit Ductrock 90 alebo
• dosky conlit Ductrock 120
• lepidlo conlit Fix
Dosky Conlit Ductrock sa pripevňujú pomocou
navarovacích tŕňov. Všetky spoje izolačných
dosiek sa zaisťujú pomocou lepidla Conlit Fix
a prelepujú ALS páskou.
pOZNÁMKA
Tŕne nie sú predmetom dodávky ROCKWOOL.
Pre viac informácií pozrite montážny návod
a technický list systému CONLIT DUCTROCK.
1
6
2
3
1
2
3
4
5
6
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – prOTIpOžIArNA OCHrANA
Systém conlit
Vzduchotechnické potrubie
Conlit ductrock 60, 90, 120
Samolepiaca ALS páska
Conlit Fix
Navarovacie tŕne
Závesy potrubia
4
5
PRÍKLAD POUŽITIA: protipožiarna izolácia vzduchotechnického potrubia.
51
TECHNICKÉ IZOLÁCIE – prOTIpOžIArNA OCHrANA
conlit DuctRock 60, 90, 120
OpIS VýrOBKu
Ťažká a tuhá doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou vystuženou sklenenou mriežkou. Obsahuje
netoxickú kamennú drvinu ako chladivo.
CErTIFIKÁT
AO212/C5a/2012/0437b/P
OBLASŤ
pOužITIA
• protipožiarna izolácia vzduchotechnického potrubia
• protipožiarna izolácia potrubia na odvod tepla a dymu
TECHNICKÉ
pArAMETrE
Stredná objemová hmotnosť
• conlit Ductrock 60
• conlit Ductrock 90
• conlit Ductrock 120
195 kg/m3
300 kg/m3
320 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
A1
4
1
2
3
4
1
Vzduchotechnické potrubie
Conlit ductrock 60, 90, 120
Samolepiaca ALS páska
Závesy potrubia
2
3
PRÍKLAD POUŽITIA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
názov
výrobku
cena
bez dpH
cena
s dpH
(mm)
(Eur/m2)
(Eur/m2)
1 500 1 000
60
42,16
50,59
73405
1 500 1 000
60
49,13
58,96
1 500 1 000
60
57,42
68,90
dĺžka šírka hrúbka
(mm)
Conlit
Ductrock 60
Conlit
Ductrock 90
Conlit
Ductrock 120
(mm)
číslo
výrobku
balenie
počet m2 počet paliet
na palete v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
paleta
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
B
73406
paleta
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
B
73407
paleta
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
C
Dosky Conlit Ductrock sú dodávané iba na paletách.
conlit FiX
OpIS VýrOBKu
Systémové lepidlo na báze kaolínu a kremičitanu sodného
na spojovanie a lepenie dosiek Conlit Ductrock.
Orientačná spotreba lepidla je 0,5 kg/m2 celkovej výmery izolácie pri nanesení 2 mm vrstvy.
CErTIFIKÁT
ITB č. AT-15-6856/2011
váha vedra
cena bez dpH
s bez dpH
číslo výrobku
termíny dodania
20 kg
2,79 Eur/kg
3,35 Eur/kg
11275
C
eaSycut (príslušenstvo)
OpIS VýrOBKu
veľkosť drážky
30 × 20 mm
40 × 30 mm
Špeciálny nôž na vyrezávanie drážok v kamennej vlne –
pre systém Conlit DUCTROCK
cena
bez dpH
cena
s dpH
číslo
výrobku
počet
v balení*
45,24 Eur/balenie
54,29 Eur/balenie
97629
2 ks
Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky.
52
INFOrMÁCIE prE prIAMYCH ZMLuVNýCH pArTNErOV
B: orientačný termín dodania 10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednané množstvo po konzultácii
* Balenie obsahuje súpravu 2 nožov
dOpLNKOVÉ INFOrMÁCIE
Označenie výrobkov
deklarovanie vlastností výrobkov rOCKWOOL
Od začiatku júla 2013 je záväzné NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011,
ktoré sa týka uvádzania stavebných výrobkov na trh.
Stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná európska norma, alebo pre ktoré bolo vydané európske technické
osvedčenie (ETA) na základe Európskeho dokumentu pre posudzovanie (European Assessment Document – EAD),
môžu byť uvedené na trh pod podmienkou, že sú označené CE.
Označenie CE potvrdzuje, že informácie pripojené k výrobku boli získané v zhode s požiadavkami CPR.
Označenie potvrdzuje zhodu stavebného výrobku s vlastnosťami uvedenými v prehlásení o vlastnostiach.
DoP – prehlásenie o vlastnostiach (Declaration of Performance – DoP) nahradilo ES
prehlásenie o zhode (EC – Declaration of Conformity) od 1. 7. 2013 podľa CPR.
1
2
10
9
8
7
13
11
4
5
6
14
12
15
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
oBcHoDnÝ nÁzov vÝRoBku
oBlaSŤ PouŽitia vÝRoBku
aDReSa inteRnetovÝcH StRÁnok
jeDineČnÝ iDentiFikaČnÝ kÓD vÝRoBku
ČÍSlo DoP – Prehlásenie o vlastnostiach
ČÍSlo ceRtiFikÁtu „oSveDČenie o StÁloSti vlaStnoStÍ“
tRieDa Reakcie na oHeŇ
kÓD vÝRoBku
uvádza, ktoré parametre z viacerých parametrov uvedených
v norme STN 13162 sú pre výrobok deklarované a aká je trieda
alebo úroveň ich splnenia.
9. DÁtum vÝRoBy
10. RozmeRy
11. DeklaRovanÝ SÚČiniteĽ tePelnej voDivoSti
je výrobcom deklarovaná hodnota a základným ukazovateľom,
ktorý charakterizuje tepelnú izoláciu. Na základe tejto hodnoty
je vykonaný výpočet súčiniteľu prestupu tepla U, t. j. tepelneizolačných vlastností konštrukcie.
12. DeklaRovanÝ tePelnÝ oDPoR
určuje izolačnú schopnosť konkrétneho výrobku.
Vyššia hodnota znamená, že výrobok udrží viac tepla.
Čím väčšia hrúbka tepelnej izolácie aplikovaná
v konštrukcii, tým je vyšší tepelný odpor R
(tzn. nižší súčiniteľ prestupu tepla U).
13. ČÍSlo notiFikovanej oSoBy, ktorá vystavila
posúdenie zhody a vydala certifikát.
14. Dva PoSleDnÉ ČÍSelnÉ znaky Roku, v ktoRom
Bol vÝRoBok Po PRvÝkRÁt oznaČenÝ ce
15. nÁzov a aDReSa vÝRoBcu
53
dOpLNKOVÉ INFOrMÁCIE
deklarované vlastnosti výrobkov
RockWool StaveBnÉ izolÁcie
Identifikačný kód deklarovaných vlastností podľa STN EN 13162
Airrock HD
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AW1,001)
Airrock ND FB1
Airrock ND
pre ROCKPROFIL
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AW0,85(H)2)-AW1,003)
Dachrock
MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)50-TR15-PL(5)400-WS-WL(P)-MU17)
Dachrock MAX
MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)50-TR15-PL(5)500-WS-WL(P)-MU18)
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(5)650-WS-MU1
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10\Y)20-TR60-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1
Durock
Fasrock
Fasrock LG1
Fasrock LL
Frontrock MAX E
Hardrock MAX
Megarock PLUS
Multirock ROLL
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*-TR10-PL(5)600*-WS-WL(P)-CP(5)4)-MU1
* pro horní vrstvu: CS(10)70; PL(5) 700
Monrock MAX E
Rockmin PLUS
pre hrúbky 40–49 mm
Rockton
pre hrúbky 50–99 mm
pre hrúbky 100–200 mm
Steprock HD
Steprock ND
pre hrúbky 40–49 mm
Superrock
pre hrúbky 50–99 mm
pre hrúbky 100–200 mm
Toprock SUPER
Venti MAX
Venti MAX F
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,70-MU1
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,95-MU1
MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-SD215)-SD166)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)20-SD205)-SD126)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,75-MU1
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,95-MU1
MW-EN 13162-T2-WS-MU1
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
iba pre hrúbky 100 mm
iba pre hrúbky 50 mm
3)
iba pre hrúbky 100 a 160 mm
4)
iba pre hrúbky 80 až 120 mm
5)
v závislosti od hrúbky d = 30 mm
6)
v závislosti od hrúbky d = 40 mm
7)
iba pre hrúbky 40–79 mm
8)
iba pre hrúbky 80–220 mm
1)
2)
Identifikačný kód podľa STN EN 13162.
Identifikačný kód zahŕňa deklarované vlastnosti výrobkov.
Tento kód sa uvádza na etikete balenia. Podľa neho možno k danému výrobku dohľadať ekvivalent.
Podľa identifikačného kódu výrobku možno overiť vlastnosti výrobku priamo u predajcu alebo na stavbe.
RockWool tecHnickÉ izolÁcie
Identifikačný kód deklarovaných vlastností podľa STN EN 14303
Klimafix
Larock 40 ALS
Larock 65 ALS
MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
MW-EN 14303-T4-ST(+)600-WS1-MV2
D0<150: MW-EN-14303-T8-ST(+)250
D0≥150: MW-EN-14303-T9-ST(+)250
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
MW-EN 14303-T4-ST(+)400-WS1
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
MW-EN 14303-T4-ST(+)560-WS1
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
Pipo ALS
Techrock 40 ALS
Techrock 40 FB1(2)
Techrock 60 ALS
Techrock 60 FB1(2)
Techrock 80 ALS
Identifikačný kód podľa STN EN 14303.
Identifikačný kód zahŕňa deklarované vlastnosti výrobkov.
Tento kód sa uvádza na etikete balenia. Podľa neho možno k danému výrobku dohľadať ekvivalent.
Podľa identifikačného kódu výrobku možno overiť vlastnosti výrobku priamo u predajcu alebo na stavbe.
54
dOpLNKOVÉ INFOrMÁCIE
dodacie obchodné podmienky výrobkov
Dodacie podmienky platia pre priamych zmluvných odberateľov. ceny sú odporučené a uvedené v euR bez/s DPH.
teRmÍny DoDania
oRientaČnÉ DoDacie leHoty
minimÁlne vÝRoBnÉ mnoŽStvo
výrobky a
2 pracovné dni po dni potvrdenia objednávky
bez obmedzenia
výrobky B
10 pracovných dní po dni potvrdenia objednávky
bez obmedzenia
výrobky c a ostatné
Idividuálne
po konzultácii
55
september 2014
za
Po
tn
ke
Ba
BB
tt
nR
Obchodné a technické poradenstvo:
obchodno-technický zástupca – západ (Ba, tt, nR) | tel.: 0903 411 243
obchodno-technický zástupca – Stred (za, tn, BB) | tel.: 0903 778 988
Váš predajca:
RockWool Slovensko s.r.o.
Rožnavská 24, 821 04 Bratislava
e-mail: [email protected]
Viac informácií získate na www.rockwool.sk
Táto tlačovina, vrátane všetkých obrázkov a textov v nej zahrnutých,
je chránená autorskými právami spoločnosti ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
obchodno-technický zástupca – východ (ke, Po) | tel.: 0911 563 010
Download

Cenník izolácií ROCKWOOL