fasády a stropy
Fasády a stropy
Riešenie pre izoláciu
obvodových stien
a stropných konštrukcií
kamennou vlnou
Preverené na projektoch
Zateplením obvodovej steny môžeme významne obmedziť tepelné straty a znížiť náklady
na vykurovanie. Izolácia fasády tiež zásadne znižuje prenikanie hluku z okolia a zvyšuje akustický
komfort bývania. Nehorľavé izolácie ROCKWOOL zvyšujú požiarnu bezpečnosť konštrukcií.
Výber vhodného riešenia zateplenia fasád a stropov
Kontaktné zatepľovacie
systémy (ETICS*)
Prevetrávané zatepľovacie
systémy
Izolácia Frontrock MAX E,
Fasrock, Fasrock LL
Izolácia SUPERROCK, ROCKTON,
Airrock HD, Airrock HD FB1
a Airrock ND FB1
Kontaktné zatepľovacie systémy sú
elegantným zateplením stavby. Tvoria
jednoliaty celok po celej ploche fasády,
čím dochádza k eliminácii akýchkoľvek
tepelných mostov. V tomto prípade
tepelná izolácia pôsobí ako nosný prvok
povrchových vrstiev. Izolácia je so zatepľovaným povrchom spojená lepiacou
hmotou a kotvami**. Povrch fasády tvorí
väčšinou omietka alebo lepený podklad. Kontaktné zatepľovacie systémy
sú vhodné pre zateplenie novostavieb
i rekonštrukcií, murovaných stavieb
i drevostavieb.
Výhody
•Celistvé zateplenie bez tepelných mostov
•Vkusný a tradičný spôsob zateplenia
•Zachovávanie pôvodného rázu fasády – povrch systému tvorí omietka
*ETICS – External thermal insulation
composite system
** Kotvy určené pre zvolený systém ETICS, podklad a spôsob montáže. Počet kotiev a ich rozmiest-
nenie je uvedené v projektovej dokumentácii
zateplenia objektu / v statickom výpočte kotvenia daného systému.
Kalkulačky pre výpočet hrúbky izolácie, dĺžok,
počtu a rozmiestnenia kotiev sú k dispozícii
na www. rockwool.sk
V prípade prevetrávaných zatepľovacích
systémov je tepelná izolácia vkladaná
medzi rošty z kovových profilov alebo
drevených lát, prípadne je kotvená
kotvami s rozširovacím tanierom alebo
držiakmi izolácie. Obklad týchto fasád
môže tvoriť sklo, plech, drevo, keramika, kameň, plast a pod. Typ nosnej
konštrukcie (oceľ, hliník, drevo) a jej
hustota závisí od zvoleného druhu alebo
formátu fasádneho obkladu a zároveň na
požiarnych predpisoch. Medzi tepelnou
izoláciou a obkladom fasády je ponechaná dostatočná prevetrávaná vzduchová
medzera (odporúčame min. 40 mm).
Táto medzera zabezpečuje odvádzanie
vodných pár prestupujúcich izoláciou
a nosnou zatepľovanou konštrukciou.
Prevetrávaný spôsob zateplenia je
využívaný ako pre zatepľovanie veľkých
stavieb administratívnych budov, tak pre
dodatočné zateplenie rodinných domov.
Výhody
•Zabezpečenie odvádzania vlhkosti vetranou medzerou
•Akusticky veľmi účinné fasády
•Estetický a moderný obklad fasád
Stropy nevykurovaných
priestorov (garáže,
pivnice, prejazdy)
Izolácia Fasrock LG1
Stropy nevykurovaných garáží a pivníc,
ktoré sa nachádzajú pod vykurovanou
obytnou časťou, je vhodné zatepliť.
Cieľom je zamedziť úniku tepla z horných vykurovaných miestností a ochladzovanie podláh. Tepelná izolácia zabráni
nielen tepelným stratám, ale zároveň
ochráni strop pred jeho zničením v prípade vypuknutia požiaru v garáži alebo
v pivnici.
Ideálnym riešením je použitie izolácie
FASROCK LG1, lamelovej dosky so
skosenými vonkajšími hranami a povrchovou úpravou – bielym nástrekom.
VÝHODY
•Zatepľovanie stropov zospodu je
rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie v porovnaní so zatepľovaním zo strany podlahy
•Jedinečné a vkusné riešenie
•Skosené strany dosky vytvárajú
jemne členitý povrch
•Povrchová úprava nástrekom
nevyžaduje ďalšie povrchové úpravy
•Prináša zvýšenie požiarnej
bezpečnosti
Výhody vonkajšieho zateplenia fasád a stopov (garáží a pivníc) izoláciou z kamennej vlny
•Zníženie úniku tepla
•Predĺženie životnosti konštrukcie a zvýšenie hodnoty domu
•Ochrana pred teplotnými výkyvmi v exteriéri (v lete sa konštrukcia neprehrieva a v zime nedochádza k jej ochladeniu)
•Zaistenie požiarnej bezpečnosti
•Zvýšenie akustického komfortu
Izolácie pre kontaktné zatepľovacie systémy (EtICs)
Zateplenie pomocou kontaktných zatepľovacích systémov musí byť realizované vždy z certifikovaných
komponentov v rámci jedného zatepľovacieho systému a je nutné dodržať technologický postup zvoleného
systému. Zatepľovanie odporúčame zveriť do rúk odbornej realizačnej firme, preškolenej niektorým
z nositeľov certifikovaných systémov etIcS.
3
2
6
4
7
PATENT
8
9
Patentovaná dvojvrstvová izolácia FRontRock MaX e
• najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
• Zvýšenie požiarnej bezpečnosti stavieb
• Zachovanie priedušnosti stien
• Ideálna izolácia pre novostavby i rekonštrukcie
• Široký rozsah hrúbok (do 280 mm)
• horná veľmi tuhá vrstva zaručí vysokú odolnosť
fasády proti poškodeniu, dobrú udržateľnosť stierkovej
hmoty, jej nižšiu spotrebu a bezpečnú montáž.
• spodná pružná vrstva sa prispôsobí
nedokonalostiam povrchu.
PAT
TENTOVÁN
PA
ÁNÁ
OV
Á
TOVÁNÁ
EN
1
5
1. Lepiaca hmota
2. Izolácia FrontroCK MaX E
3. kotviaci prvok – kotva pre etIcS
4. Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou)
5. Penetračný náter
6. Predfarbená štruktúrovaná omietka
7. kotviaci prvok na upevnenie soklovej lišty
8. Soklová lišta
9. Spojka soklovej lišty
dvojitá
štruktúra
odporúčané izolácie
dvojvrstvová doska
doska s pozdĺžnymi vláknami
Lamela s kolmými vláknami
FrontroCK MaX E
FasroCK
FasroCK LL
TECHNICKÉ PARAMETRE
• Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W.m-1.k-1
• trieda reakcie na oheň a1
• hrúbky: od 60 do 280 mm
• Štandardný rozmer: 1 000 × 600 mm
TECHNICKÉ PARAMETRE
• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
0,039 W.m-1.k-1 pre hrúbku ≥ 40 mm
0,041 W.m-1.k-1 pre hrúbku < 40 mm
• trieda reakcie na oheň a1
• hrúbky: od 20 do 200 mm
• Štandardný rozmer: 1 000 × 600 mm
TECHNICKÉ PARAMETRE
• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
0,041 W.m-1.k-1
• trieda reakcie na oheň a1
• hrúbky: od 50 do 240 mm
• Štandardný rozmer: 1 200 × 200 mm
VÝROBOK SPĹŇA
• Požiadavky pre etIcS podľa etaG 004
OBLASŤ POUŽITIA
• Izolácie fasád v rámci zatepľ. systémov
• Protipožiarna ochrana ŽB stropov (systém
Beta-Rock, ReI 120)
SPÔSOBY KOTVENIA
• Povrchová montáž
• Zápustná montáž s kotvami:
BRavoLL® Pth-S, ejotherm StR U 2G,
termoz 8 Sv, helix D 8-Fv.
VÝROBOK SPĹŇA
• Požiadavky pre etIcS podľa etaG 004
OBLASŤ POUŽITIA
• Izolácie fasád v rámci zatepľ. systémov
• Menšie hrúbky pre izoláciu ostenia okien
• Protipožiarna ochrana ŽB stropov (systém
Beta-Rock, ReI 240)
SPÔSOBY KOTVENIA
• Zápustná a povrchová montáž
OBLASŤ POUŽITIA
• Izolácie fasád v rámci zatepľ. systémov
• Ideálne pre zaoblené povrchy a steny
• odporúčané pre steny s ťažkou povrchovou
úpravou (namiesto omietkovej povrchovej
úpravy tehlový pásik, keramický obklad)
SPÔSOBY KOTVENIA
• Povrchová montáž
• Za určitých podmienok nie je nutné kotviť
(o potrebe kotvenia rozhoduje projektant)
Izolácie pre stropy nevykurovaných priestorov
Fasrock LG1
konštrukčné riešenie stropov garáží, suterénov a ďalších technických miestností situované pod úrovňou
obytných priestorov vyžaduje splnenie náročných požiadaviek nielen pre tepelnú ochranu, ale predovšetkým
pre požiarnu bezpečnosť. Ideálnym riešením pre stropy nevykurovaných miestností je izolácia pomocou
lamelovej dosky so skosenými hranami a povrchovou úpravou – bielym nástrekom Fasrock LG1.
1. Ťažký strop (napr. ŽB doska,
hurdiskový strop, a pod.)
2. FasroCK LG1
1
2
Fasrock LG1 aplikujeme na strop celoplošným lepením (podklad musí byť únosný, bez náterov
a omietok). Zvýšenie priľnavosti dosiek k podkladu dosiahneme použitím kontaktnej penetrácie.
Lamely sa ukladajú na väzbu vysunuté o polovicu, prípadne o štvrtinu a pod. tým vznikne
efektný jemne členitý povrch.
Príklad aplikácie izolácie Fasrock LG1 v praxi
Výhody
• jedinečné a elegantné riešenie
• Skosené hrany dosiek vytvárajú jemne členitý povrch (bosáž)
• nehorľavé a bezpečné riešenie
• Úspora energie na vykurovanie
• Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností konštrukcie
• Zvýšenie povrchovej teploty konštrukcie
• Dosku s bielym nástrekom je možné ponechať bez povrchovej úpravy
JEdnodUChá MontáŽ
• Pohodlná manipulácia
• Úspora času pri montáži
• Zvýšenie produktivity práce
• Úspora financií (nie je potrebná ďalšia povrchová úprava)
• aplikácia na strop celoplošným lepením na pevný podklad bez omietok
a náterov
• Lamely sa ukladajú vo väzbe vysunuté o polovicu, prípadne o štvrtinu a pod.
FasroCK LG1
TECHNICKÉ PARAMETRE
• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
0,041 W.m-1.k-1
• trieda reakcie na oheň a1
• Bežne dodávané hrúbky:
60, 100, 120, 150 mm
• Po konzultácii je možná i dodávka hrúbok:
50, 80, 180 a 200 mm
• Štandardný rozmer: 1 200 × 200 mm
OBLASŤ POUŽITIA
• Stropy (garáže, pivnice, prejazdy)
• valené klenby a zaoblené povrchy
Izolácie pre prevetrávané fasády
v prípade prevetrávaných fasád zatepľovacích systémov je tepelná izolácia vkladaná medzi rošty kovových
profilov alebo drevených lát, prípadne je kotvená držiakmi izolácie alebo kotvami s rozširovacím tanierom.
týmto spôsobom je izolácia uchytená medzi nosnú konštrukciu a fasádny obklad. Medzi tepelnou izoláciou
a obkladom fasády je realizovaná prevetrávaná vzduchová medzera (odporúčame min. 40 mm). Správna
voľba vhodnej izolácie je veľmi dôležitá. výber izolácie závisí na konštrukčnom riešení plášťa prevetrávanej
fasády, na požiadavkách z hľadiska tepelného, akustického a protipožiarneho a na spôsobe aplikácie
izolácie v konštrukcii fasády. Pre prevetrávané fasády s viditeľnými škárami alebo perforovaným obkladom
sú určené izolácie s jednostrannou povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (FB1).
Izolácie s povrchovou úpravou spĺňajú nadštandardné optické a estetické požiadavky.
Izolácia sUpErroCK, roCKton vložená
medzi vodorovný rošt
Izolácia roCKton, aIrroCK hd vložená
medzi zvislý rošt, kotvená
Izolácia aIrroCK nd FB1, aIrroCK hd FB1
vložená medzi vodorovný rošt
Izolácia roCKton vložená medzi zvislý rošt
Izolácia aIrroCK hd (tuhá doska), prípadne
roCKton vložená do sendvičového muriva,
kotvená kotvami
Izolácia aIrroCK nd FB1, aIrroCK hd FB1
vložená medzi zvislý rošt, kotvená
odporúčané izolácie
sUpErroCK
roCKton
aIrroCK hd
TECHNICKÉ PARAMETRE
• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
0,035 W.m-1.k-1
• trieda reakcie na oheň a1
• hrúbky: od 40 do 200 mm
• Štandard. rozmer: 1 000 × 610 mm
TECHNICKÉ PARAMETRE
• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
0,035 W.m-1.k-1
• trieda reakcie na oheň a1
• hrúbky: od 40 do 200 mm
• Štandard. rozmer: 1 000 × 610 mm
SPÔSOB APLIKÁCIE
Prevetrávané fasády:
• vkladanie medzi vodorovné
rošty
SPÔSOB APLIKÁCIE
Prevetrávané fasády:
• vkladanie medzi vodorovné
rošty
• vkladanie medzi zvislé rošty
• kotvenie kotvami, držiakmi
izolácie
TECHNICKÉ PARAMETRE
• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
0,035 W.m-1.k-1
• trieda reakcie na oheň a1
• hrúbky: od 30 do 240 mm
o rozmere 1 000 × 600 mm
• hrúbky od 30–140 mm
o rozmere 1 000 × 625 mm
Sendvičové murivo:
• kotvenie spínacími kotvami
SPÔSOB APLIKÁCIE
Prevetrávané fasády:
• vkladanie medzi vodorovné rošty
• vkladanie medzi zvislé rošty
• kotvenie kotvami, držiakmi
izolácie
Sendvičové murivo:
• kotvenie spínacími kotvami
aIrroCK nd FB1
aIrroCK hd FB1
TECHNICKÉ PARAMETRE
• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
0,035 W.m-1.k-1
• trieda reakcie na oheň a1
• hrúbky: od 50 do 160 mm
• Štandard. rozmer: 1 000 × 600 mm
SPÔSOB APLIKÁCIE
Prevetrávané fasády s viditeľnými
škárami a perforovaným obkladom:
• vkladanie medzi vodorovné rošty
• vkladanie medzi zvislé rošty
• kotvenie kotvami, držiakmi
izolácie
POPIS VÝROBKU
• Doska s povrchovou úpravou
FB1 (fleece)
poŽIarna BEZpEČnosŤ
Základnou charakteristickou vlastnosťou izolácie RockWooL
je nehorľavosť potvrdená triedou reakcie na oheň a1. Izolácie
RockWooL nehoria, znižujú riziká rozvoja a šírenia požiaru
a vytvárajú protipožiarnu bariéru. Zvyšujú požiarnu bezpečnosť
budov. nehorľavé izolácie z kamennej vlny zároveň poskytujú
viac času potrebného na záchranné akcie a na evakuácii osôb
ohrozených požiarom.
dLhodoBá stáLosŤ
Zásluhou prírodných vlastností kameňa si kamenná vlna
RockWooL zachováva svoje vlastnosti po celú dobu životnosti. Izolácie z kamennej vlny RockWooL sú prostredníctvom
väčšej objemovej hmotnosti tvarovo stále, pružné, zachovávajú
si svoju hrúbku a ostávajú úplne funkčné počas niekoľkých
desaťročí.
aKUstICKý KoMFort
Použitie izolácií RockWooL významne prispieva k zvýšeniu akustického komfortu miestnosti. vlákna kamennej vlny
RockWooL vynikajú svojou vysokou zvukovou pohltivosťou,
čím minimalizujú šírenie hluku. Správne zvolené izolácie tlmia
nežiaduce zvuky a zabezpečujú ticho a pokoj vo vašom dome.
paroprIEpUstnosŤ
Izolácie RockWooL z kamennej vlny sú charakteristické veľmi
nízkym difúznym odporom, sú paropriepustné a zachovávajú
priedušnosť stien. vďaka priedušnosti znižujú riziko zadržiavania vlhkosti v konštrukcii, ako aj riziko rozvoja plesní a húb.
oChrana ŽIVotnÉho prostrEdIa
kamenná vlna RockWooL pochádza z prírody. je vyrábaná
z prírodných surovín ako je bazalt a gabro. vďaka svojmu prírodnému pôvodu je recyklovateľná, čím dochádza k znižovaniu
dopadov výrobného procesu na životné prostredie. Použitím
izolácií RockWooL znižujete spotrebu energie na vykurovanie
alebo chladenie vo vašom dome, a tým pomôžete obmedziť
emisie co2.
odoLnosŤ protI VLhKostI
Izolácie RockWooL sú hydrofobizované a zároveň odolné proti
vlhkosti vzduchu.
roCKWooL. vIac neŽ IBa kaMeŇ!
V naší br
požiarna bezpečnosť
C
akustický komfort
prírodný materiál
tvarová stálosť
www.viacnezibakamen.rockwool.sk
roCKWooL slovensko s.r.o.
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
e-mail: [email protected]
Váš predajca:
november 2013
použitím izolácie z kamennej vlny roCKWooL získate:
Download

Fasády a stropy