STERED V DOME
Ing. Ján Plesník
Ing. Ján Plesník - XANTO, Stavby, rekonštrukcie, design
A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen
e-mail: [email protected]
ÚVOD
Textilný materiál na výrobu auto dielov bol osobitne vyvíjaný pre náročné potreby
automobilového priemyslu. Spĺňa vysoké nároky na zvukovo izolačné, tepelné a proti
vibračné vlastnosti. Výhodou oproti iným tradičným materiálom je aj vyššia odolnosť voči
vlhkosti, plesniam, znížená horľavosť, mechanická odolnosť a v neposlednom rade hygienická
nezávadnosť a priateľskosť k ľudskému organizmu. Certifikáty na ne vystavujú popredné
svetové akreditované pracoviská. Tieto materiály sú charakterizované ako ťažko
rozvlákniteľné, kombinované materiály, pre ďalšie textilné spracovanie nepoužiteľné. Končili
zakopané v objemných skládkach odpadu, alebo boli spaľované v špeciálnych spaľovniach.
Preto sa doteraz vlastnosti týchto materiálov v iných oblastiach použitia nevyužívali.
Vďaka technológii STERED® sa podarilo zostaviť prvú komplexnú technologickú linku
spôsobilú tento hodnotný textilný materiál spracovať a zhodnotiť na nové výrobky.
Komplexná linka spracovania obsahuje recyklačný, zhodnocovací stupeň a výstupné
produkčné jednotky hotových výrobkov.
Energetická náročnosť spracovania textílií z automobilového sektoru na výrobky
STERED® je 3 až 5 x energeticky úspornejšie, ako výroba izolačných materiálov na báze
kameňa, resp. skla . Technológia spracovania vyžaduje na výrobu 1kg STERED® ≤ 1 kWh
1.VLASTNOSTI STERED
Výrobky STERED® zhodnocujú vlastnosti vstupných materiálov (tepelnoizolačné,
zvukovo izolačné, akustické a proti vibračné vlastnosti, pevnosť, stálosť, vode odolnosť,
netoxické, stabilné fyzikálne a mechanické vlastnosti, dlhá životnosť), ktoré sa ani po
ukončení životnosti v pôvodnom výrobku (z prvovýroby alebo v automobile) nemenia.
1.1. ZVUKOVO IZOLAČNÉ VLASTNOSTI
STERED ID vykazuje veľmi dobrý koeficient pohltivosti už pri nízkych frekvenciách,
v rozsahu stredných frekvencií a vysokých frekvencií si zachováva vysokú pohltivosť.
Frekvenčná charakteristika zvukovej pohltivosti STERED® aplikovaná na spektrum
dopravného hluku podľa STN EN 1793-3 potvrdzuje, že tento materiál je vhodný na výstavbu
protihlukových bariér ako zariadení na znižovanie hluku z dopravy s vysokou pohltivosťou kategória A4.
1.2. DOSKY PRE POHLCOVANIE VIBRÁCIÍ
STERED ID už pri vyšších objemových hodnotách 250 - 300 kg/m3 vykazuje výborné
tlmiace účinky vibrácií, pričom si zachováva kompaktné vlastnosti súdržnosti materiálu i pri
dynamickom zaťažení.
1.3.TEPELNOIZOLAČ NÉ VLASTNOSTI
STERED S bez pojiva ako sypaná izolácia pre zvislé, šikmé a vodorovné izolácie napr.
pri objemovej hmotnosti 40, resp. 60 kg/m3 je λ = 0,047 W/mK.
STERED ID ako izolačná doska v objemových hmotnostiach 150 – 300 kg/m3 vykazuje
priemernú hodnotu λ = 0,047 – 0,0585 W/mK.
2. Produkty
Základný princípom spracovania je mechanické prepracovanie pôvodného materiálu.
Patentovo chránený produkt STERED® je vyrábaný na báze patentovo chránenej mechanickej
recyklácie syntetických textílií používaných v automobilovom priemysle.
Technológiu tvorí komplexná linka, ktorá predstavuje technologické spojenie
recyklačného uzla (úprava vstupného materiálu a jeho prípravy na jeho ďalšie zhodnotenie)
s výrobným uzlom pre výrobu hotových výrobkov, tvoreným dvoma samostatnými linkami
STERED ID na izolačné dosky a STERED SD na konštrukčné dosky.
Vzhľadom na kvalitu vstupného materiálu sú obmedzené potreby na pridávanie
ďalších aditív do materiálov. Väčšina deklarovaných vlastností je dosiahnutá výberom
základných materiálov používaných na výrobu textilných auto dielov (hygienická
nezávadnosť, chemická odolnosť a stabilita, atď)
2.1. STERED S
Izolačná vláknitá zmes je vyrábaná z konštrukčného materiálu STERED® bez pridania
pojiva, je voľne ložená. Zmes môže obsahovať polypropylénové, polyesterové, polyamidové
a polyuretánové vlákna. Aplikuje sa natriasaní a rozsýpaním. Produkt je určený na tepelno a
zvukoizolačné použitie, najmä v medzi krokvových priestoroch a podlahách podkroví,
primárne v strešných konštrukciách a v podlahách priehradovej konštrukcie.
2.2. STERED ID
Izolačná doska je vyrábaná z konštrukčného materiálu STERED® vo forme dosiek
s pridaním polyuretánového pojiva. Zmes môže obsahovať polypropylénové, polyesterové,
polyamidové a polyuretánové vlákna. Produkt rieši problém s hlukom pre dosahovanie
požadovaných hodnôt na akustické izolácie. Je veľmi účinný pre tlmenie dynamicky
namáhaného prostredia, napr. izolácie podláh. Dosahuje výborné vlastnosti pre zvukovo
a tepelno izolačné použitie pre steny a priečky. Pri vyšších objemových hustotách (cca od 350
do 500 kg/m3) má tvarovaný STERED SI armovacie schopnosti (napr. zalisovávanie úchytov a
pod.) Pri spracovaní môže byť tvarovaný priamo na základnú formu konštrukcie zdroja
vibrácií.
2.3. STERED ID – K,G,F
Základná izolačná doska môže byť upravovaná kombináciou na zvýšenie odolnosti
voči šíreniu ohňa, zvýšenie vzduchovej nepriezvučnosti a s gumovou doskou z recyklátu na
zvýšenie vibračnej pohltivosti.
3. VYUŽITIE STEREDU
Pre svoje vynikajúce a výnimočné akustické vlastnosti prináša produkt STERED® široké
uplatnenie pri aplikácii Smernice EU 2003/10/EC o hluku. V súlade s Akčným plánom
Európskej komisie pre energetickú účinnosť prispievajú finálne výrobky STERED ® aplikované v
stavebných výrobkoch pri znižovaní tepelných únikov budov a budovaní nových nízko
energetických stavieb. V zmysle Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky
na roky 2011 - 2015 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prispieva
STERED® k zvýšeniu prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného
odpadu podľa smernica EP a Rady EÚ 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade.
3.1. STERED V PRIEMYSLE
Zvukovo pohltivé obklady stien
Zvukovo pohltivé podvesy
Zvukovo pohltivé doplnky do interiéru
Zvukovo pohltivé paravány
Ďalšie použitie: protihlukové kabíny, antivibračné uloženia strojov a stavieb a
antivibračné podlahy
3.2. STERED V INFRAŠTRUKTÚRE
Protihlukové steny
Protihlukové bariéry
Antivibračné dosky
Absorbéry hluku a vibrácií
Gabiónové zvukopohltivé steny
4. STERED V DOME
Vlastnosti výrobkov STERED® vyústili do riešenia stavebnicového systému zameraného
na malometrážne jednopodlažné domy. Základom sú sendvičové segmenty podľa receptúry
STERED®. Primárnym kritériom je cenová dostupnosť a ekológia. Výsledkom je stavebnicový
systém suchej výstavby. Dom je možné realizovať pod odborným dohľadom podľa
spracovaného manuálu svojpomocne. STERED dom PRO FUTURA je určený primárne do
vidieckeho prostredia, kde môže vzhľadom na cenu a rýchlosť výstavby zohrať významnú
úlohu pri stabilizovaní vidieckej populácie.
Využitím ďalších výrobkov popredných slovenských výrobcov a výrobcov z EÚ ( najmä
ČR ) je stavba realizovaná do 85 % z recyklovaných materiálov. Domy je z dôvodu nízkej
zaťažiteľnosti základovej škáry možné zakladať len na štrkovo – makadamovom podloží z
recyklovaných materiálov uzatvorených železobetónovou obojstranne vystuženou doskou.
4.1. TEPELNO TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Základom riešenia teplotechniky STERED dom PRO FUTURA sú vlastnosti materiálu
STERED®.
Podlaha okrem tepelnoizolačnej funkcie plní aj útlmovú vibračnú zónu zrealizovanú
zo STERED ID 200, ako základ suchej skladby podlahy. Výsledná skladba na základe prepočtov
pri hr. 150 mm dosahuje odpor pri prestupe tepla konštrukcie je RT = 2,65 m2K/W, súčiniteľ
prestupu tepla konštrukciou U = 0,38 W/m2K.
Obvodové segmenty sú kombináciou STERED S 040 a STERED ID 150. Odpor pri
prestupe tepla konštrukcie je RT = 5,51 m2K/W. Základná hrúbka segmentu obvodovej steny
je pritom 225 mm. Súčiniteľ prestupu tepla konštrukciou U = 0,18 W/m2K.
Strešná konštrukcia je izolovaná STERED S 040 o hrúbke 300 mm. Na základe
navrhnutej skladby stropnej konštrukcie dosahuje odpor pri prestupe tepla konštrukcie je RT
= 10,77 m2K/W, súčiniteľ prestupu tepla konštrukciou U = 0,09 W/m2K.
4.2. STAVEBNO TECHNICKÉ POROVNANIE
Vzhľadom na navrhnutú skladbu segmentu obvodovej steny v porovnaní s klasickými
stavebnými materiálmi má STERED dom PRO FUTURA výhody v celkovej hmotnosti. Oproti
klasickej stavbe z murovacích materiálov je to len tretina hmotnosti. To má priamy vplyv na
jednoduchšie zakladanie i na menej únosných základových pomeroch, pričom základová
doska účinne zabezpečuje stabilitu celého objektu.
Hrúbka obvodovej steny pri porovnaní rovnakých nárokov na súčiniteľ prestupu tepla
konštrukciou oproti murovacím materiálom vykazuje úsporu zastavania plochy minimálne
o 10 % menšiu pri zachovaní úžitkovej plochy stavby. Pre porovnanie STERED ® segment
obvodovej steny hr. 225 mm nahradí hr. 615 mm muriva HEBEL, resp. 625 mm muriva
POROTHERM 44Si – P8. Táto skutočnosť prispieva k hospodárnemu využitiu zastavanej
plochy územia pri sústredenej výstavbe.
Úžitková plocha
35,56 m2
Zastavaná plocha podľa
druhu materiálu
RT = 5,51 m2K/W
STERED dom
43,24 m2
HELUZ FAMILY
47,50 m2
HEBEL P2-400
54,54 m2
POROTHERM 44 Si 54,85 m2
Murivo Z 40 P+D 59,58 m2
4.3 ENERGETICKÉ NÁROKY
Riešenie stavebnicového systému STERED dom PRO FUTURA naplnilo i požiadavku na
nízko nákladové bývanie z hľadiska potreby tepla na vykurovanie. Ako príklad môžeme
poukázať na výpočet potreby tepla na vykurovanie a tepelné straty pre STERED dom PRO
FUTURA – BASIC. Dvojizbový dom s kuchynským kútom o úžitkovej ploche 37 m2 má
vypočítanú ročnú potrebu energie na vykurovanie 37 kWh/m2. Denné tepelné straty
predstavujú 1315 W, pričom tepelná strata 677 W je na vrub vetrania.
ZÁVER
Základom celého riešenia STERED dom PRO FUTURA bola požiadavka spoločnosti PR
Krajné , člena Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku naplniť Program odpadového
hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 - 2015 Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky a celospoločenskú objednávku Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR iniciovanú prof. Ing, Jurajom Hraškom, DrSc., akademikom SAV na
obnovenie a zachovanie života na vidieku v Projekte riešenia dlhodobej nezamestnanosti ROZVOJ VIDIEKA.
Technické riešenie STERED dom PRO FUTURA vzhľadom na svoje energetické nároky
vytvára možnosti využitia alternatívnych zdrojov energií pre vykurovania. Podľa
projektovanej náplne práce a výstavby komunitných centier bývania ako jeden z prioritných
zdrojov tepla od pestovania, cez spracovanie až po výrobu tepla z centrálnych zdrojov tepla
je vykurovanie na báze biomasy.
LITERATÚRA
1. tzbinfo - Autor: Ing. Zdeněk Reinberk, Ing. Roman Šubrt, Ing. Lucie Zelená
2. Dokumentácia PR Krajné, s.r.o.
Download

STERED V DOME