PRIEČKY
Priečky
Ľahké sadrokartónové
priečky s izoláciou
z kamennej vlny
Preverené na projektoch
Izolácie rockWooL z kamennej vlny zabezpečia tepelnú a akustickú pohodu a zvýšia požiarnu bezpečnosť konštrukcií. Izolovaná priečka alebo predstena umožňuje
zlepšiť akustický komfort miestností, či už ide o nový alebo rekonštruovaný objekt.
ochranaprotihluku
PožiarnabezpečnosťA1
Dôležitou vlastnosťou akustických priečok alebo predstien je
schopnosť akusticky izolovať, teda eliminovať šírenie hluku
medzi jednotlivými miestnosťami. Z akustického hľadiska sa
u týchto konštrukcií posudzuje vzduchová nepriezvučnosť (rw).
Montáž akustických priečok je riešením pre stále stúpajúce
nároky na akustickú pohodu.
Izolácie rockWooL sú nehorľavé, majú najvyššiu triedu
reakcie na oheň a1 a zvyšujú požiarnu odolnosť konštrukcií
a požiarnu bezpečnosť budov. Správny výber izolácie vždy
závisí na požiarnych požiadavkách konštrukcie, ktoré
chceme dosiahnuť.
Izolácie rockWooL v konštrukcii priečok spĺňajú požiadavky
normy Stn 730532 na zvukovú izoláciu stien v rodinných
a bytových domoch, aj v administratívnych budovách.
Použitím izolácie rockWooL v odskúšaných
sadrokartónových systémoch priečok, môžeme
dosiahnuť požiarnu odolnosť až eI 120 DP1.
Izoláciapriečkyzamedzíúnikutepla
Kamennávlnaponúkaviac!
Skvelé vlastnosti izolácií rockWooL spĺňajú požadované
i odporúčané hodnoty tepelnoizolačných parametrov
stanovených pre vnútorné steny podľa normy Stn 730540-2
tepelná ochrana budov.
Izolácie z kamennej vlny rockWooL majú väčšiu hustotu
vlákien v porovnaní s ľahkými izoláciami. Izolácie sú tvarovo
stále, pružné, mechanicky odolné, nedeformujú sa a priľnú
ku konštrukcii priečky.
1
1. Sadrokartón
2. akustická izolácia
RocKton,
REI
SuPERRocK alebo
RocKMInPLuS
(odporúčané hrúbky
80 a 100 mm)
REI
3. Sadrokartón
2
3
15-60
15–60 min
Pozn.: Spodné vodidlo
REIpriečky
15–60 min
sa ukladá na nosnú konštrukciu.
RW
odporúčanéizolácie
54 dB*
REI
15–60 min
EI
30–120 min*
RW
RocKMInPLuS
• odporúčané hrúbky pre priečky:
50, 60, 80 a 100 mm
• Štandardný rozmer 1 000 × 610 mm
• Špeciálny rozmer 1 000 × 625 mm
• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λD = 0,037 W.m-1.k-1
* v závislosti
** hodnoty
SuPERRocK
• odporúčané hrúbky pre priečky:
50, 60, 80 a 100 mm
• Štandardný rozmer 1 000 × 610 mm
• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λD = 0,035 W.m-1.k-1
RocKton
až 64 dB**
• odporúčané hrúbky pre priečky:
50, 60, 80 a 100 mm
• Štandardný rozmer 1 000 × 610 mm
• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λD = 0,035 W.m-1.k-1
na systémovej skladbe priečky a konštrukcie.
laboratórnej vzduchovej nepriezvučnosti rw vychádzajú z akustických meraní konkrétnych skladieb sadrokartónových priečok.
RW
4
RW
RW
RW
RW
Postup montáže:
ĽAHKÉ SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY
1.Montáž kovových nosných profilov
Kovové obvodové profily (vodidlá) musia byť po celom svojom obvode akusticky oddelené od existujúcich stien a podláh. Sú podložené
trvale pružnou (polyetylénovou) separačnou páskou. Konštrukcia priečky musí byť upevnená na nosnú konštrukciu stropu.
4. Vloženie izolácie Rockton, Superrock alebo Rockmin PLUS
Vyplnenie celkovej hrúbky priečky akustickou izoláciou má podstatný vplyv na zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti.
2.Lepenie separačnej samolepiacej PE pásky na kovové profily
Samolepiaca PE páska je nalepená na kovový profil z jednej strany konštrukcie. Dilatačné oddelenie medzi sadrokartónovou doskou a nosným profilom výrazne zlepšuje vzduchovú nepriezvučnosť.
5.Pripevnenie sadrokartónových dosiek
3.Montáž sadrokartónových dosiek
Miesto dotyku medzi stenou a doskami je vyplnené sadrovým alebo plastic-
kým tmelom. Pre akustické priečky sa odporúča iba trvale plastický tmel.
6.Vyplnenie škár medzi doskami sadrovým tmelom, prebrúsenie
a tmelenie načisto, povrchová úprava
PoŽIARnABEZPEČnoSŤ
Základnou charakteristickou vlastnosťou izolácie rockWooL
je nehorľavosť potvrdená triedou reakcie na oheň a1. Izolácie
rockWooL nehoria, znižujú riziká rozvoja a šírenia požiaru
a vytvárajú protipožiarnu bariéru. Zvyšujú požiarnu bezpečnosť
budov. nehorľavé izolácie z kamennej vlny zároveň poskytujú
viac času potrebného na záchranné akcie a na evakuácii osôb
ohrozených požiarom.
AKuStIcKÝKoMFoRt
Použitie izolácií rockWooL významne prispieva k zvýšeniu akustického komfortu miestnosti. vlákna kamennej vlny
rockWooL vynikajú svojou vysokou zvukovou pohltivosťou,
čím minimalizujú šírenie hluku. Správne zvolené izolácie tlmia
nežiaduce zvuky a zabezpečujú ticho a pokoj vo vašom dome.
ocHRAnAŽIVotnÉHoPRoStREDIA
kamenná vlna rockWooL pochádza z prírody. je vyrábaná
z prírodných surovín ako je bazalt a gabro. vďaka svojmu prírodnému pôvodu je recyklovateľná, čím dochádza k znižovaniu
dopadov výrobného procesu na životné prostredie. Použitím
izolácií rockWooL znižujete spotrebu energie na vykurovanie
alebo chladenie vo vašom dome, a tým pomôžete obmedziť
emisie co2.
DLHoDoBÁStÁLoSŤ
Zásluhou prírodných vlastností kameňa si kamenná vlna
rockWooL zachováva svoje vlastnosti po celú dobu životnosti. Izolácie z kamennej vlny rockWooL sú prostredníctvom
väčšej objemovej hmotnosti tvarovo stále, pružné, zachovávajú
si svoju hrúbku a ostávajú úplne funkčné počas niekoľkých
desaťročí.
PARoPRIEPuStnoSŤ
Izolácie rockWooL z kamennej vlny sú charakteristické veľmi
nízkym difúznym odporom, sú paropriepustné a zachovávajú
priedušnosť stien. vďaka priedušnosti znižujú riziko zadržiavania vlhkosti v konštrukcii, ako aj riziko rozvoja plesní a húb.
oDoLnoSŤPRotIVLHKoStI
Izolácie rockWooL sú hydrofobizované a zároveň odolné proti
vlhkosti vzduchu.
RocKWooL. vIac neŽ IBa kaMeŇ!
V naší br
Požiarnabezpečnosť
C
Akustickýkomfort
Prírodnýmateriál
tvarovástálosť
www.viacnezibakamen.rockwool.sk
RocKWooLSlovenskos.r.o.
rožňavská 24, 821 04 Bratislava
e-mail: [email protected]
Vášpredajca:
november 2013
PoužitímizoláciezkamennejvlnyRocKWooLzískate:
Download

Sadrokartónové priečky s izoláciou