ROCKWOOL
KATALÓG 2013
1 000 °C
stAVEbnÉ A tECHnICKÉ
IzoLÁCIE bUdoV
Ceny platné od 1. 5. 2013
izOLÁCie z KAMenneJ VLnY
Možné aplikácie výrobkov ROCKWOOL pre izolácie budov
1
4
1
2
6
8
7
5
3
5
1
ŠIKMÉ stRECHY
4
stRoPY A PodHľAdY
6
PRIEČKY A PREdstEnY
Rockton
Rockton
Rockton
Superrock
Superrock
Airrock HD
Rockmin PLUS
Rockmin PLUS
Superrock
Megarock PLUS
Toprock SUPeR
Rockmin PLUS
Megarock PLUS
Multirock ROLL
2
Airrock HD
PREVEtRÁVAnÉ FAsÁdY
Airrock ND FB1
7
KontAKtnÉ FAsÁdY
Rockton
Frontrock MAX e
Superrock
Fasrock
Airrock HD
Airrock ND FB1
5
Fasrock LL
PLÁVAJÚCE PodLAHY
Steprock HD
Steprock ND
3
Steprock HD4F
IzoLÁCIE Pod stRoPY
– GARÁŽE, PIVnICE
Dachrock
AKUFLOOR systém
Rockton
Airrock HD
Airrock ND FB1
Fasrock LL
Fasrock LG1
BeTA-ROCK systém
2
CEnníK VýRobKoV PLAtný od 1. 5. 2013
8
tECHnICKÉ IzoLÁCIE
PiPO ALS
Možné aplikácie výrobkov ROCKWOOL pre izolácie priemyselných objektov
4
4
5
1
4
4
3
6
5
2
6
7
1
tECHnICKÉ zARIAdEnIA
bUdoV (tzb)
4
PLoCHÉ stRECHY
6
PLÁVAJÚCE PodLAHY
Monrock MAX e
Steprock HD
Techrock 40 ALS
Hardrock MAX
Steprock ND
Techrock 40 FB1
Dachrock MAX
Steprock HD4F
Techrock 60 ALS
Dachrock
Dachrock
Techrock 60 FB1
ROCKFALL systém spádovania plochých striech
Techrock 80 ALS
ROCKFALL spádové kliny
Larock 40 ALS
ROCKFALL protispádové dosky, atikové kliny
Klimafix
Trapézové výplne
7
IzoLÁCIE Pod stRoPY
Rockton
2
Airrock HD
PiPO ALS
5
3
PREVEtRÁVAnÉ FAsÁdY
Airrock ND FB1
Fasrock LL
Rockton
Fasrock LG1
PRotIPoŽIARnA oCHRAnA
Superrock
BeTA-ROCK systém
Techrock 80 ALS v systéme PYROROCK
Airrock HD
Larock 65 ALS v systéme PYROROCK
Airrock ND pre ROCKPROFiL
Conlit Ductrock 60
Airrock ND FB1
Conlit Ductrock 90
Conlit Ductrock 120
Conlit Fix
CONLiT DUCTROCK systém
PYROROCK systém
CEnníK VýRobKoV PLAtný od 1. 5. 2013
3
Odporúčané hrúbky izolácií ROCKWOOL
hrúbka izolácie
konštrukcia
výrobok
požadovaná P*
odporúčaná d*
akustická**
ŠIKMÁ stRECHA
Šikmá strecha
so sklonom do 45° vrátane
Rockmin PLUs, Megarock PLUs
200
300
Rockton, superrock
200
280
VonKAJŠIA stEnA (ťažká)
Kontaktná fasáda
Frontrock MAX E
100
140
Fasrock, Fasrock LL
120
160
Prevetrávaná fasáda
Rockton, superrock
100
160
Sendvičová fasáda
Airrock Hd
100
160
Rockton, superrock, toprock sUPER
160
220
Rockmin PLUs, toprock sUPER
180
240
Multirock RoLL
200
280
PodLAHY A stRoPY
Strop pod nevykurovaným podkrovím
(so strechou bez tepelnej izolácie)
Strop v garáži – izolácia pod stropom
Fasrock LL, Fasrock LG1
100
150
Podlaha nad terénom (na základovej doske)
dachrock
100
160
Podlaha plávajúca ľahká – systém AKUFLOOR®
steprock Hd
20–50
Podlaha plávajúca ťažká
steprock nd
20–50
Rockton, superrock, Airrock Hd
60–120
PRIEČKA
Priečka, predstena
* Hrúbky izolácií vychádzajú z normy
STN 73 0540.
Sú spočítané pre bežné stavebné konštrukcie
a zaokrúhlené na najbližšiu vyššiu vyrábanú
hrúbku izolácie.
Uvedené hrúbky izolácie sú rozdielne v závislosti
na konštrukčnom riešení, vplyvu tepelných mostov
a tepelnej vodivosti (λ) použitého výrobku.
P − požadovaná minimálna hodnota
D − odporúčaná hodnota pre energeticky
úsporné objekty
** Hrúbky izolácií vychádzajú zo systematických
meraní vybraných stavebných konštrukcií a častí.
Tieto hodnoty sú doložiteľné atestom akreditovanej
skúšobne (podľa európskych noriem).
4
CEnníK VýRobKoV PLAtný od 1. 5. 2013
vlastnosti systémového
riešenia RoCKWooL
hrúbka izolácie
konštrukcia
výrobok
požadovaná P* odporúčaná d*
akustická/
protipožiarna
požiarna
odolnosť
akustické
vlastnosti**
Rei 30–60
BROOF(t4)***
Rw 45–50 dB
αw = 0,60–0,65 (-)
e 60-120, eW 60,
ei 30 (ei 45)
Rw 41–45 dB
(plná kazeta)
αw = 1,00 (-)
(perforovaná kazeta)
PLoCHÁ stRECHA
Monrock MAX E, Hardrock MAX,
dachrock MAX
180
240
Monrock MAX E, Hardrock MAX
+ dachrock
120 + 60
180 + 60
tRP výplne (akustické)
RoCKFALL systém spádovania
RoCKFALL atikové a spádové kliny
RoCKFALL protispádové dosky
VonKAJŠIA stEnA (ľahká)
Kazetový systém ROCKPROFiL
Airrock nd pro RoCKPRoFIL
140
200
Prevetrávaná fasáda
Rockton, superrock
100
160
≥160
PodLAHY A stRoPY
20–50
(akustická)
Podlaha plávajúca ťažká
steprock nd, steprock Hd, steprock Hd4F
Podlaha nad terénom
dachrock
100
160
Strop v garáži – izolácia pod stropom
Fasrock LL, Fasrock LG1
100
150
Strop ŽB s garantovanými
protipožiarnymi vlastnosťami
bEtA-RoCK systém
konštrukcia
Frontrock MAX E
60–150
(protipožiarna)
Rei 120 DP1
Fasrock
60
(protipožiarna)
Rei 240 DP1
výrobok
požadovaná hrúbka izolácie
požiarna odolnosť
PRotIPoŽIARnA oCHRAnA
Vzduchotechnické potrubie
PYROROCK systém
Conlit DUCTROCK systém
40/60
ei 30, ei 45 / ei 60
Larock 65 ALs
techrock 80 ALs
40
eiS 30, eiS 45
ProRox WM 960 PL****
60
eiS 60
Conlit ductrock 60, Conlit ductrock 90,
Conlit ductrock 120
60
eiS 60, eiS 90, eiS 120
Conlit ductrock 60, Conlit ductrock 90,
Conlit ductrock 120
60
ei 60 S až 120 S 500 multi
Potrubie pre odvod tepla a dymu
Conlit DUCTROCK systém multi
* Hrúbky izolácií vychádzajú z normy
STN 73 0540.
Sú spočítané pre bežné stavebné konštrukcie
a zaokrúhlené na najbližšiu vyššiu vyrábanú
hrúbku izolácie.
Uvedené hrúbky izolácie sú rozdielne v závislosti
na konštrukčnom riešení, vplyvu tepelných mostov
a tepelnej vodivosti (λ) použitého výrobku.
P − požadovaná minimálna hodnota
D − odporúčaná hodnota pre energeticky
úsporné objekty
**
Rw vzduchová nepriezvučnosť
αw zvuková pohltivosť
*** Platí pre skúšanú systémovú skladbu
s Monrock MAX e a Hardrock MAX.
**** izolačná rohož dodávaná Rockwool
Technical insulation (RTi).
CEnníK VýRobKoV PLAtný od 1. 5. 2013
5
Obsah
STAVeBné izOLÁCie
18 Airrock HD
19 Airrock ND FB1
38
Airrock ND
pre systém ROCKPROFiL
34 Dachrock
33 Dachrock MAX
SYSTéMOVé RieŠeniA
PRÍSLUŠenSTVO
41 ROCKFALL atikové kliny
53 easycut
41
ROCKFALL
protispádové dosky
40 ROCKFALL spádové kliny
39
ROCKFALL systém
spádovania plochých striech
26 Fasrock
37 Systém AKUFLOOR
28 Fasrock LG1
37 Systém BeTA-ROCK
26 Fasrock LL
52 Systém CONLiT DUCTROCK
24 Frontrock MAX e
50 Systém PYROROCK
32 Hardrock MAX
38 Systém ROCKPROFiL
15 Megarock PLUS
36 Systém TOPROCK
30 Monrock MAX e
16 Multirock ROLL
14 Rockmin PLUS
17 Rockton
20 Steprock HD
21 Steprock HD4F
22 Steprock ND
22 Steprock okrajový pásik
12 Superrock
13 Toprock SUPeR
31 Trapézové výplne
TeCHniCKé izOLÁCie
53 Conlit Ductrock 60
53 Conlit Ductrock 90
53 Conlit Ductrock 120
53 Conlit Fix
45 Klimafix
46 Larock 40 ALS
51 Larock 65 ALS
47 Pipo ALS
43 Techrock 40 ALS
44 Techrock 40 FB1
43 Techrock 60 ALS
44 Techrock 60 FB2
43 Techrock 80 ALS
6
36 Nadkrokvový kovový držiak
13 Nôž na izoláciu
50 Páska ALS
V čom sa skrýva tajomstvo izolácie?
Ako ušetriť energiu?
Požiarna bezpečnosť
C
Akustický komfort
V naší br
Prírodný materiál
Tvarová stálosť
ROCKWOOL. ViAC NeŽ iBA KAMeŇ!
Jediný výrobca a predajca so špecializáciou
na kamennú vlnu na slovensku.
www.viacnezibakamen.rockwool.sk
7
Prehľad použitia stavebných izolácií
ROCKWOOL
Strecha šikmá – zateplenie medzi (a pod) krokvami
 
Strop trámový – izolácia vložená ako výplň stropov
 
toPRoCK sUPER
MULtIRoCK RoLL
MEGARoCK PLUs
sUPERRoCK
stEPRoCK nd
stEPRoCK Hd4F
RoCKton
 
   
 
   

Strop (pivnice, garáže, vjazdy) – izolácia pod stropy – lepená

Strop (pivnice, garáže, vjazdy) – izolácia pod stropy – lepená
a kotvená
  
Strop ŽB s garantovanými protipožiarnymi vlastnosťami2)

Podlaha – izolácia vložená do závesu podhľadu – kazetového

 
Strecha plochá dvojplášťová (izolácia spodného plášťa)



 
   
Podlaha na vankúšoch nad terénom a na strope
 
   
Podlaha na nepochôdznej povale zateplená vrchom
 
   
Podlaha plávajúca ťažká (pod armovaný betón)

  
Podlaha plávajúca anhydritová3)

 
Podlaha plávajúca ľahká

 
Podlaha plávajúca nad terénom3)

3)
3)
Priečka alebo predstena

Kontaktná fasáda – vonkajšie obvodové steny
 
Kontaktná fasáda – vonkajšie obvodové steny zaoblené

Kontaktná fasáda – vonkajšie obvodové steny
s ťažkou povrchovou úpravou

Stena kazetová štandardná
Stena kazetová – systém ROCKPROFiL
Stena dvojvrstvová a sendvičová4)
Prevetrávaná fasáda s izoláciou vkladanou medzi zvislé rošty
a kotvenou kotvami5) či držiakmi izolácie
Prevetrávaná fasáda izoláciou vkladanou medzi zvislé rošty
a kotvenou kotvami či uchytenou tŕňmi (veľká výška)6)



Doporučené použitie
Možné použitie







 

 

Prevetrávaná fasáda s izoláciou viditeľnou pohľadom
do škár obkladu
Výrobok nájdete na stránke
 

Prevetrávaná fasáda s izoláciou vkl. medzi vodorovné rošty
8
   

Strecha plochá jednoplášťová
Podlaha – izolácia vložená do závesu podhľadu – celoplošného
stEPRoCK Hd
 
Strecha šikmá – zateplenie nad krokvami (systém TOPROCK)1)
Strop (pivnice, garáže, vjazdy) – izolácia pod stropy – kotvená
RoCKMIn PLUs
MonRoCK MAX E
Rolky
HARdRoCK MAX
FRontRoCK MAX E
FAsRoCK LG1
FAsRoCK LL
FAsRoCK
dACHRoCK MAX
dACHRoCK
AIRRoCK nd PRo RoCKPRoFIL
AIRRoCK nd Fb1
Použitie v oblasti:
AIRRoCK Hd
Izolácie:
segment:
dosky


18 19 38 34 33 26 26 28 24 32 30 14 17 20 21 22 12 15 16 13
Jedná sa o chránený priemyslový vzor kovového držiaka pre nadkrokvové zateplenie
ROCKWOOL, systém TOPROCK
Druh použitej izolácie musí byť v súlade s platným konkrétnym systémovým riešením
BeTA-ROCK
3)
Platí pre bežné zaťaženie obytných budov – vlastnosti roznášacích vrstiev podľa
statiky stavby
4)
Kotvenie spínacími sponami
5)
Nutnosť kotviť tanierovou kotvou, bez obmedzenia výšky budovy
6)
Možnosť kotviť drôtenou kotvou, bez obmedzenia výšky budovy
FB1 – jednostranný polep čiernym skleneným fleecom
1)
2)
Prehľad použitia technických izolácií
ROCKWOOL
TePeLNÉ
iZOLÁCie
VZDUCHOTeCHNiCKÉ AKUSTiCKÉ
POTRUBie
iZOLÁCie
ODVOD TePLA
A DYMU (OTK)
PRotIPoŽIARnA oCHRAnA
tECHnICKÉ zARIAdEnIA bUdoV

Rozvody vzduchotechniky a klimatizácie



Ostatné rozvody a telesá TZB





Bojlery




Nádrže




Zásobníky TZB




Vzduchotechnické potrubie kruhového prierezu


Vzduchotechnické potrubie pravouhlého prierezu





Potrubie






PIPo ALs


Potrubie pravouhlého prierezu – systém CONLiT DUCTROCK
– ochrana pre odvod tepla a dymu zvonku aj zvnútra – eiS 30,
ei 60, eiS 90 multi
2501) 6001) 50 2) 2501)
Výrobok nájdete na stránke
ALS – hliníková fólia vystužená sklenenou tkaninou
FB1 – jednostranný polep čiernym skleneným fleecom
FB2 – obojstranný polep čiernym skleneným fleecom
ConLIt dUCtRoCK 120

Pravouhlého prierezu – systém CONLiT DUCTROCK
– ochrana proti požiaru zvonku aj zvnútra eiS 60, eiS 90, eiS 120
Doporučené použitie
Možné použitie
ConLIt dUCtRoCK 90


Pravouhlého prierezu – systém PYROROCK
– ochrana proti požiaru zvonku ei 30, ei 45, ei 60


rezaná

Absorpčné tlmiče hluku do VZT potrubí
Max. prevádzková teplota – MST (°C)
ConLIt dUCtRoCK 60
tECHRoCK 80 ALs
tECHRoCK 60 Fb1 (Fb2)
tECHRoCK 60 ALs
tECHRoCK 40 Fb1 (Fb2)
Rozvody tepla a teplej vody
Kruhového prierezu – systém PYROROCK
– ochrana proti požiaru zvonku eiS 30, eiS 45, eiS 603)
Potrubné
púzdra
dosky s polepom
tECHRoCK 40 ALs
KLIMAFIX
LARoCK 65 ALs
LARoCK 40 ALs
Použitie v oblasti:
Izolácie:
segment:
Rohože
400
2501)
560 2501)






–
–
–
46 51 45 43 44 43 44 43 53 53 53
2501)
47
max. teplota na povrchu s polepom +100 °C
max. teplota povrchu +50 °C
3)
ProRox WM 960PL – izolačná rohož dodávaná Rockwool
Technical insulation (RTi).
1)
2)
9
rolky TOPROCK SUPeR
dosky SUPeRROCK
rolky MeGAROCK PLUS
dosky ROCKMin PLUS
dosky ROCKTOn*
* izolácia ROCKTON nie je komprimovaná
noVÉ KoMPRIMoVAnÉ bALEnIE
PRInÁŠA MnoHo VýHod
Výhody dodávok na ucelených paletách:
 nová technológia komprimácie balenia zjednodušuje
transport, skladovanie a manipuláciu
 Menšie nároky na skladovacie priestory
(väčší objem výrobkov na palete)
 Rýchla nakládka / vykládka
 Jednoduchá a efektívna manipulácia
 Eliminácia poškodenia jednotlivých balíkov
 Možnosť skladovania vonku
Viac tovaru
na rovnakej
ploche!
stavebné
iZoLáCie
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
SUPeRROCK
oPIs VýRobKU
Univerzálna doska z kamennej vlny pre stavebné tepelné, protipožiarne
a akustické izolácie.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 pre hrúbky 40–49 mm
MW-eN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 pre hrúbky 50–99 mm
MW-eN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 pre hrúbky 100–200 mm
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0363/13/P
1390-CPD-0364/13/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá izolácia pre:
– šikmé strechy – nadkrokvové zateplenie – systém TOPROCK
– výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– stropy (pivnice, garáže)
– priečky alebo predsteny
– prevetrávané fasády
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Deklarovaný súčiniteľ
tepelnej vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
mu
systé
o
d
ný
Vhod o P R o C K
t
λ
0,035
Zvuková pohltivosť (AW) 0,75 pre hrúbky 50–99 mm
0,95 pre hrúbky 100–200 mm
VýHodY
Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce akustické vlastnosti
Odporučená izolácia pre drevostavby, nízkoenergetické a pasívne domy
1
2
3
2
7
1
4
6
4
3
9
5
6
5
8
7
8
9
4
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia - difúzne otvorená
superrock, nadkrokvové zateplenie:
pre držiak výšky 120 mm:
hrúbka izolácie 120 + 80 až 120 mm
pre držiak výšky 180 mm:
hrúbka izolácie 180 + 60 až 120 mm
Pomocné krokvy 60 x 60 až 120 mm
Krokvový držiak ukotvený klincami BMF
Parozábrana (napr. ťažký asfaltový pás
s hliníkovou vložkou)
Debnenie
Krokvy
PRÍKLAD POUŽiTiA: nadkrokvové zateplenie šikmej strechy.
dĺžka šírka hrúbka
cena
cena
bez dPH s dPH
tepelný
počet počet
počet počet počet
číslo baleodpor
dosiek
m2
balíkov m2 na paliet
výrobku nie
R
v balíku v balíku na palete palete v kamióne
(mm) (mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
2,08
2,60
3,12
4,16
5,20
6,24
7,28
7,80
8,32
9,36
10,40
2,50
3,12
3,74
4,99
6,24
7,49
8,74
9,36
9,98
11,23
12,48
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,25
4,55
5,10
5,70
12
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
127412
127413
127414
127416
127417
127418
127419
127420
127421
127422
127423
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
18
15
12
10
8
7
6
5
5
4
4
10,98
9,15
7,32
6,1
4,88
4,27
3,66
3,05
3,05
2,44
2,44
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
329,4
274,5
219,6
183
146,4
128,1
109,8
91,5
91,5
73,2
73,2
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 3–5 prac. dní; B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní
termíny
dodania
B
A
A
A
A
A
B
A
A
B
A
oPIs VýRobKU
Pás zvinutý do rolky z kamennej vlny pre stavebné tepelné izolácie.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T2-WS-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0363/13/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá izolácia pre:
– výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHodY
Minimálny odpad pri rezaní rolky
1
2
3
4
5
6
7
1
3
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
TOPROCK SUPeR
2
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
toprock sUPER, od hrúbky 160/220 mm*
Parozábrana
Vzduchová medzera
Sadrokartón
* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek normy.
Viac na stránke 4 cenníka.
4
5 6 7
PRÍKLAD POUŽiTiA: zateplenie po klieštinách, v spodnej úrovni
strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad.
cena
bez dPH
cena
s dPH
tepelný
číslo
bale- počet m2
odpor
výrobku nie
v roli
R
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
80
100
120
160
180
200
4,16
5,20
6,24
8,32
9,36
10,40
4,99
6,24
7,49
9,98
11,23
12,48
2,25
2,85
3,40
4,55
5,10
5,70
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
6 000
5 000
4 500
3 000
2 500
2 500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
127378
127379
127380
127382
127383
127384
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet m2
na
palete
počet
paliet
v kamióne
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
6
5
4,5
3
2,5
2,5
120
100
90
60
50
50
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
rozmery
palety
termíny
dodania
B
B
B
B
B
B
Nôž na izoláciu (príslušenstvo)
oPIs VýRobKU
Kvalitný nôž so zubami na rezanie izolácie.
dĺžka zubovej čepele
cena
bez dPH
cena
s dPH
(mm)
(EUR/ks)
(EUR/ks)
320
16,60
19,92
číslo
výrobku
ks
v balenie
(ks)
7980
1
Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky.
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní
13
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
ROCKMin PLUS
oPIs VýRobKU
Doska z kamennej vlny pre stavebné tepelné izolácie.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0363/13/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá izolácia pre:
– šikmé strechy
– výplň priečok, trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,037 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHodY
Dobré tepelnoizolačné vlastnosti
Univerzálna doska
1
2
3
4
5
6
7
7
6
2
1
3
4
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
Rockmin PLUs, od hrúbky 200/300 mm*
Parozábrana
Vzduchová medzera
Sadrokartón
* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek normy.
Viac na stránke 4 cenníka.
5
PRÍKLAD POUŽiTiA: zateplenie šikmej strechy medzi krokvami
a pod krokvami.
dĺžka šírka hrúbka
cena
cena
bez dPH s dPH
tepelný
počet počet
počet
počet
počet
číslo baleodpor
dosiek
m2
balíkov m2 na
paliet
výrobku nie
R
v balíku v balíku na palete palete v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(mm) (mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
(ks)
(m2)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
40
50
60
70
80
100
120
140
150
160
180
200
1,68
2,10
2,52
2,94
3,36
4,20
5,04
5,88
6,30
6,72
7,56
8,40
2,02
2,52
3,02
3,53
4,03
5,04
6,05
7,06
7,56
8,06
9,07
10,08
1,05
1,35
1,60
1,85
2,15
2,70
3,20
3,75
4,05
4,30
4,85
5,40
127440
90947
127441
119721
127442
77293
127443
127444
90934
127445
127446
127447
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
18
18
15
12
12
10
8
7
6
6
5
5
10,98
10,98
9,15
7,32
7,32
6,1
4,88
4,27
3,66
3,66
3,05
3,05
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
329,4
329,4
274,5
219,6
219,6
183
146,4
128,1
109,8
109,8
91,5
91,5
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
B
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
1 000 625
1 000 625
1 000 625
50
80
100
2,10
3,36
4,20
2,52
4,03
5,04
1,35
2,15
2,70
127448 paleta
127450 paleta
127451 paleta
18
12
10
11,25
7,5
6,25
30
30
30
337,5
225
187,5
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
B
B
B
14
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 3–5 prac. dní; B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní
oPIs VýRobKU
Pás zvinutý do rolky z kamennej vlny pre stavebné tepelné izolácie.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0363/13/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá izolácia pre:
– šikmé strechy
– výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,039 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHodY
Minimálny odpad pri rezaní rolky
1
1
2
3
4
5
6
7
2
7
3
4
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
MeGAROCK PLUS
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
Megarock PLUs, od hrúbky 180/240 mm*
Parozábrana
Vzduchová medzera
Sadrokartón
* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek normy.
Viac na stránke 4 cenníka.
6
5
PRÍKLAD POUŽiTiA: zateplenie po klieštinách, v spodnej úrovni
strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dPH
cena
s dPH
tepelný
číslo
balenie
odpor R výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
6 000
5 000
4 000
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
100
120
160
200
4,20
5,04
6,72
8,40
5,04
6,05
8,06
10,08
2,55
3,05
4,10
5,10
127386
127387
127389
127391
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
m2
v roli
počet
m2 na
palete
počet
paliet
v kamióne
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
6
5
4
3
120
100
80
60
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní
rozmery
palety
termíny
dodania
B
B
B
B
15
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
MULTiROCK ROLL
oPIs VýRobKU
Pás zvinutý do rolky z kamennej vlny pre stavebné tepelné izolácie.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0363/13/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá izolácia pre:
– výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,044 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHodY
Minimálny odpad pri rezání rolky
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
Multirock RoLL, od hrúbky 200/280 mm*
Parozábrana
Vzduchová medzera
Sadrokartón
* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek normy.
Viac na stránke 4 cenníka.
3
4
5
6
7
PRÍKLAD POUŽiTiA: zateplenie po klieštinách, v spodnej úrovni
strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad.
šírka
hrúbka
cena
bez dPH
cena
s dPH
tepelný
číslo
balenie
odpor R výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
4 500
6 250
4 750
1 000
1 000
1 000
100
150
200
3,50
5,25
7,00
4,20
6,30
8,40
2,25
3,40
4,50
dĺžka
16
127400
127401
127402
paleta
paleta
paleta
počet počet
počet
m2 na
paliet
m2
v roli palete v kamióne
rozmery
palety
(m2)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
9
6,25
4,75
180
125
95
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní
termíny
dodania
B
B
B
oPIs VýRobKU
Doska z kamennej vlny pre stavebné tepelné, protipožiarne
a akustické izolácie.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 pre hrúbky 40–49 mm
MW-eN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,70-MU1 pre hrúbky 50–99 mm
MW-eN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 pre hrúbky 100–200 mm
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0363/13/P
1390-CPD-0364/13/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá izolácia pre:
– šikmé strechy – nadkrokvové zateplenie – systém TOPROCK
– výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
– nepochôdzna povala zateplená zhora
– zavesené podhľady
– stropy (pivnice, garáže, strojovne VZT a výťahov, výmenníky
a odovzdávacie stanice)
– priečky alebo predsteny
– prevetrávané fasády
– dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
ROCKTOn
mu
systé
o
d
ný
Vhod o P R o C K
t
Zvuková pohltivosť (AW) 0,70 pre hrúbky 50–99 mm
0,95 pre hrúbky 100–200 mm
VýHodY
Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce akustické vlastnosti
Odporučená izolácia pre drevostavby, nízkoenergetické
a pasívne domy
1
2
3
1
Sadrokartón
Rockton (na plnú hrúbku priečky)
Sadrokartón
2
3
PRÍKLAD POUŽiTiA: akustická izolácia deliacej priečky.
dĺžka šírka hrúbka
cena
cena
bez dPH s dPH
(mm) (mm)
(mm)
(EUR/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
40
50
60
80
100
120
140
160
180
200
2,48
3,10
3,72
4,96
6,20
7,44
8,68
9,92
11,16
12,40
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
tepelný
počet počet počet počet m2 počet
číslo
odpor
balenie dosiek
m2
na
paliet
balíkov
výrobku
R
v balíku v balíku na palete palete v kamióne
(EUR/m2) (m2·K.W-1)
2,98
3,72
4,46
5,95
7,44
8,93
10,42
11,90
13,39
14,88
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55
5,10
5,70
127519
127430
127431
127433
127434
127435
127520
127521
127522
127523
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
15
12
10
6
6
5
4
3
3
3
9,15
7,32
6,1
3,66
3,66
3,05
2,44
1,83
1,83
1,83
20
20
20
25
20
20
20
25
20
20
183
146,4
122
91,5
73,2
61
48,8
45,75
36,6
36,6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
2 200 x 1 200 x 2 750
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Ucelená paleta – 8 prepravných m3.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 3–5 prac. dní; B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní
termíny
dodania
B
A
A
A
A
A
A
A
B
A
17
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
AiRROCK HD
oPIs VýRobKU
Doska z kamennej vlny pre stavebné tepelné, protipožiarne
a akustické izolácie.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0168/09/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá izolácia pre:
– zavesené podhľady
– stropy (pivnice, garáže, strojovne VZT a výťahov, výmenníky
a odovzdávacie stanice)
– priečky alebo predsteny
– prevetrávané fasády
– dvojvrstvové a sendvičové steny
Výrobok vhodný aj do protipožiarnych konštrukcií.
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHodY
Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce akustické vlastnosti
Výborné protipožiarne vlastnosti
Odporučená izolácia pre drevostavby, sendvičové steny
nízkoenergetické a pasívne domy
λ
0,035
1
2
3
1
Sadrokartón
Airrock Hd, na plnú hrúbku priečky
Sadrokartón
2
3
PRÍKLAD POUŽiTiA: protipožiarna deliaca priečka.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dPH
cena
s dPH
tepelný
odpor R
číslo
výrobku
balenie
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
termíny
dodania
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
(ks)
(m2)
(balíky)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
30
40
50
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
2,16
2,88
3,60
4,32
5,76
7,20
8,64
10,08
11,52
12,96
14,40
15,84
17,28
2,59
3,46
4,32
5,18
6,91
8,64
10,37
12,10
13,82
15,55
17,28
19,01
20,74
0,85
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55
5,10
5,70
6,25
6,85
6713
6714
6715
6716
6718
6720
6721
6722
6724
6725
14308
111720
111722
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
15
12
10
8
6
5
4
3
3
2
2
2
2
9
7,2
6
4,8
3,6
3
2,4
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
356
356
356
356
356
356
356
408
356
468
408
356
356
B
C
C
C
B
B
B
B
C
C
C
C
C
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
625
625
625
625
625
625
625
625
30
40
50
60
80
100
120
140
2,16
2,88
3,60
4,32
5,76
7,20
8,64
10,08
2,59
3,46
4,32
5,18
6,91
8,64
10,37
12,10
0,85
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
13274
6726
6727
6728
6730
6732
6733
6734
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
15
12
10
8
6
5
4
3
9,375
7,5
6,25
5
3,75
3,125
2,5
1,875
356
356
356
356
356
356
356
408
C
C
B
B
B
B
C
C
18
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
oPIs VýRobKU
Doska z kamennej vlny s jednostrannou (FB1) povrchovou úpravou čiernou
netkanou sklotextíliou (fleece) určená pre stavebné tepelné, protipožiarne
a akustické izolácie.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1-AW 1,00
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0168/09/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá izolácia pre:
– zavesené podhľady
– stropy (pivnice, garáže, strojovne VZT a výťahov, výmenníky a odovzdávacie
stanice)
– prevetrávané fasády (s viditeľnými škárami, s perforovaným obkladom)
– akustické bariéry a steny
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
Zvuková pohltivosť (AW) Airrock ND FB1
1,00 pre hrúbku 100 mm
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
AiRROCK nD FB1
m
co
s flee
Airrock nd Fb1
cena
bez dPH
cena
s dPH
tepelný
odpor R
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
50
60
80
100
120
140
160
4,85
5,42
6,56
7,70
8,84
9,98
11,12
5,82
6,50
7,87
9,24
10,61
11,98
13,34
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
číslo
výrobku
balenie
4833
6821
4834
4835
4836
71802
4838
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
10
8
6
5
4
3
3
6
4,8
3,6
3
2,4
1,8
1,8
360
360
360
360
360
360
360
termíny
dodania
B
C
C
C
C
B
B
Dosky Airrock nD FB1 je možné po konzultácii dodať aj v hrúbke 180 a 200 mm.
dosky s obojstranným polepom
Dosky rady Airrock je možné dodať s obojstrannou (FB2) povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (fleece).
Príplatok k cene dosky s jednostrannou povrchovou úpravou (FB1) za obojstrannú úpravu (FB2) je 2 €/m² bez DPH.
GRAnROCK, GRAnROCK PReMiUM
Možnosť dodávky výrobkov Granrock
alebo Granrock Premium (granulovaná
voľná vlna), balenie vo vreciach.
informácie o cene a možnosti dodávok na vyžiadanie u obchodných zástupcov.
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
19
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
STePROCK HD
oPIs VýRobKU
Polotuhá doska z kamennej vlny určená pre stavebné tepelné a akustické
izolácie ľahkých plávajúcich podláh s požiadavkami na zlepšenie kročajovej
nepriezvučnosti. Je určená pre ľahké plávajúce podlahy s roznášacou vrstvou
z ľahkých dosiek (napr. podlahový sadrokartón, sadrovláknité, drevotrieskové
drevoštiepkové alebo vláknocementové dosky). Doska je vhodná pre podlahy
obytných miestností rodinných alebo bytových domov, kde zaťaženie neprekročí
250 kg/m2. Pri zaťažení do 350 kg/m2 odporúčame použiť systém AKUFLOOR®.
Upozornenie: Kročajová izolácia Steprock HD musí byť položená iba i v jednej
vrstve izolantu.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)30-SD21-SD16-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0168/09/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá izolácia pre:
– ľahké plávajúce podlahy, systém AKUFLOOR®
– anhydritové podlahy
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 30 kPa
Dynamická tuhosť (MN/m ) pre dosky
s hrúbkou:
30 mm
21
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,039 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
3
VýHodY
mu
systé®
o
d
né
Vhod UFLooR
AK
40 mm
16
efektívne zníženie hladiny kročajového hluku (napr. pri chôdzi)
Vynikajúce akustické vlastnosti
1
2
1
5
3
3
2
6
4
7
4
5
6
7
8
3
Nášľapná vrstva (napr. parkety)
Separačná fólia
Roznášacia vrstva – 2x OSB doska s vloženou
separačnou fóliou
steprock Hd
steprock okrajový pásik
Okrajový pásik z OSB dosky šírka 100 mm
Okrajový pásik z drevovláknitej dosky šírka 100 mm
Stropná konštrukcia, Rockmin PLUS alebo Superrock
8
PRÍKLAD POUŽiTiA: ľahká plávajúca akustická podlaha s roznášacou vrstvou z dvoch OSB dosiek – systém AKUFLOOR®.
dĺžka šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
3,30
4,13
4,95
6,00
7,50
9,00
dĺžka šírka hrúbka
1)
cena
cena
bez dPH s dPH
(EUR/m2) (m2·K.W-1)
3,96
4,96
5,94
7,20
9,00
10,80
cena
cena
bez dPH s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
3,30
4,13
4,95
6,00
7,50
9,00
počet počet
počet
počet
tepelný
číslo
balenie dosiek
m2
balíkov
paliet
odpor R výrobku
v balíku v balíku na palete v kamióne
0,50
0,60
0,75
1,00
1,25
1,50
104130
104131
104132
104133
104134
104136
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
tepelný
číslo
balenie
odpor R výrobku
(EUR/m2) (m2·K.W-1)
3,96
4,96
5,94
7,20
9,00
10,80
0,50
0,60
0,75
1,00
1,25
1,50
4747
104139
4743
68110
4751
70651
balík
balík
balík
balík
balík
balík
(ks)
(m2)
(balíky)
(ks)
d × š × v (mm)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
20
24
16
20
24
20
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
580
686
480
580
684
580
v závislosti na hrúbke d = 30 mm / 2) v závislosti na hrúbke d = 40 mm
20
rozmery
palety
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 3–5 prac. dní; B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní
termíny
dodania
A
A
A
A
B
B
termíny
dodania
A
A
A
A
B
B
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
STePROCK HD4F
oPIs VýRobKU
Polotuhá doska z kamennej vlny určená pre stavebné tepelné a akustické
izolácie ľahkých plávajúcich podláh s požiadavkami na zlepšenie kročajovej
nepriezvučnosti. Je určená pre ťažké plávajúce podlahy s armovacou betónovou
roznášacou doskou o min. hr. 50 mm a ľahké plávajúce podlahy z roznášacími
doskami 2e22 Fermacell. Sú vhodné pre podlahy obytných miestností rodinných alebo bytových domov, kde zaťaženie neprekročí 400 kg/m2.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)30-SD*-WS-CP3-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0323/12/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá izolácia pre:
– ľahké plávajúce podlahy
– ťažké plávajúce podlahy s armovacou betónovou roznášacou doskou
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 30 kPa
Dynamická tuhosť (MN/m3) pre dosky s hrúbkou
20 mm 30 mm 40 mm 50 mm
25
20
12
10
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHodY
Univerzálne riešenie pre podlahy
1
2
3
4
5
6
1
2
5
3
Nášľapná vrstva (napr. parkety)
Roznášacia vrstva – armovacia betónová doska
hrúbka min. 50 mm
Separačná fólia
steprock Hd4F
steprock okrajový pásik
Stropná konštrukcia
4
6
PRÍKLAD POUŽiTiA: ťažká plávajúca akustická podlaha
s armovacou betónovou roznášacou doskou.
dĺžka šírka hrúbka
cena
cena
bez dPH s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
20
30
40
50
3,96
5,94
7,20
9,00
počet počet
počet
počet
tepelný
číslo
balenie dosiek
m2
balíků
paliet
odpor R výrobku
v balíku v balíku na palete v kamióne
(EUR/m2) (m2·K.W-1)
4,75
7,13
8,64
10,80
0,55
0,85
1,10
1,40
104101
104105
104106
104108
paleta
paleta
paleta
paleta
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(ks)
d × š × v (mm)
12
10
6
4
7,2
6
3,6
2,4
20
16
20
24
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní
termíny
dodania
B
B
B
B
21
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
STePROCK nD
oPIs VýRobKU
Polotuhá doska z kamennej vlny pre stavebné tepelné a akustické izolácie ťažkých
plávajúcich podláh s požiadavkami na zlepšenie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti.
Je určená pre ťažké plávajúce podlahy s armovacou betónovou roznášacou doskou
s min. hrúbkou 50 mm. Doska je vhodná pre podlahy obytných miestností rodinných
alebo bytových domov, kde zaťaženie neprekročí 250 kg/m2. Upozornenie: Kročajová
izolácia Steprock ND musí byť položená iba v jednej vrstve izolantu.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)20-SD201)-SD122)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0168/09/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá izolácia pre:
– ťažké plávajúce podlahy
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,037 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHodY
efektívne zníženie hladiny kročajového hluku (napr. pri chôdzi)
Vynikajúce akustické vlastnosti
1
1
2
2
5
3
3
4
5
6
4
Nášľapná vrstva (napr. parkety)
Roznášacia vrstva – armovacia betónová doska
hrúbka min. 50 mm
Separačná fólia
steprock nd
steprock okrajový pásik
Stropná konštrukcia
6
PRÍKLAD POUŽiTiA: ťažká plávajúca akustická podlaha
s armovacou betónovou roznášacou doskou.
dĺžka šírka hrúbka
cena
cena
bez dPH s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
2,86
3,58
4,29
5,20
6,50
7,80
dĺžka šírka hrúbka
1)
(EUR/m2) (m2·K.W-1)
3,43
4,29
5,15
6,24
7,80
9,36
0,50
0,65
0,80
1,05
1,35
1,60
cena
cena
bez dPH s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
2,86
3,58
4,29
5,20
6,50
7,80
počet počet
počet
počet
tepelný
číslo
balenie dosiek
m2
balíků
paliet
odpor R výrobku
v balíku v balíku na palete v kamióne
112401
112402
112403
112404
112405
112407
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
tepelný
číslo
balenie
odpor R výrobku
(EUR/m2) (m2·K.W-1)
3,43
4,29
5,15
6,24
7,80
9,36
0,50
0,65
0,80
1,05
1,35
1,60
112395
112396
1132
112398
112399
112400
balík
balík
balík
balík
balík
balík
rozmery
palety
termíny
dodania
(ks)
(m2)
(balíky)
(ks)
d × š × v (mm)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
20
24
16
20
24
20
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
580
686
480
580
684
580
A
B
A
B
B
C
termíny
dodania
A
B
A
B
B
C
Dynamicka tuhosť (MN/m3) pre dosky s hrúbkou 30 mm / 2) Dynamicka tuhosť (MN/m3) pre dosky s hrúbkou 40 mm
Okrajový pásik STePROCK
oPIs VýRobKU
Pásik z kamennej vlny pre použitie v oblasti plávajúcich podláh.
Minimalizuje akustické mosty medzi plávajúcou podlahou a stenou.
dĺžka
výška
hrúbka
cena
bez dPH
cena
s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/bm)
(EUR/bm)
1 000
1 000
80
120
12
12
0,60
0,70
0,72
0,84
22
číslo výrobku
balenie
1118
1119
kartón
kartón
bm
v kartóne
termíny
dodania
(bm)
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 3–5 prac. dní; B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
100
66
B
B
PATENT
É
TENTOVAN
PA
VýRoboK sPĹŇA:
 požiadavky EtICs podľa EtAG 004
TOVANÉ
EN
doska je súčasťou mnohých certifikovaných
systémov EtICs.
PAT
najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce protipožiarne vlastnosti
zvyšuje požiarnu bezpečnosť stavieb
dvojvrstvová štruktúra dosky zaručuje
pevnosť a pružnosť súčasne
 zachovanie priedušnosti stien
 Ideálna izolácia pre novostavby
aj rekonštrukcie
 Široký rozsah hrúbok (do 280 mm)




ANÉ
OV
Patentovaná dvojvrstvová izolácia
FROnTROCK MAX e
dvojitá
štruktúra
SPOJenie 2 VLASTnOSTÍ V 1 VýROBKU
= pevnosť a pružnosť súčasne
Horná veľmi
tuhá vrstva zaručí:
 vysokú odolnosť fasády
proti poškodeniu
 dobrú priľnavosť
stierkovej hmoty
 bezpečnú montáž
1
1
2
λ
= 0,036
Spodná pružná vrstva
 sa prispôsobí prípadným nedokonalostiam
podkladu
2
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
FROnTROCK MAX e
oPIs VýRobKU
Dvojvrstvová doska z kamennej vlny určená pre použitie vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch (eTiCS). Fasádna doska novej generácie
s pozdĺžnou orientáciou vláken a vystuženou hornou vrstvou. Veľmi tuhá horná
vrstva dosky označená nápisom „ROCKWOOL TOP“ zabezpečuje vysokú odolnosť voči mechanickému namáhaniu. Povrchová úprava zabezpečuje dobrú
priľnavosť stierkovej hmoty a bezpečnú montáž. Mäkšia, flexibilná vnútorná
strana sa optimálne prispôsobí podkladu fasády. Výrobok spĺňa požiadavky
na eTiCS podľa eTAG 004.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0168/09/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá tepelná izolácia pre:
– kontaktné fasády
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,036 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHodY
Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce protipožiarne vlastnosti
ideálna izolácia nielen pre nízkoenergetické a pasívne domy – najširší rozsah
hrúbok na trhu
Výborná manipulácia s doskou – nižšia hmotnosť
Zachováva priedušnosť stien
3
2
5
4
1
6
7
9
8
PRÍKLAD POUŽiTiA: zateplenie vonkajšej fasády doskami
Frontrock MAX e.
dosku treba osadiť nápisom RoCKWooL toP smerom
von od objektu!
dosky Frontrock MAX E možno kotviť povrchovou alebo
zápustnou montážou pomocou akejkoľvek príchytky určenej
pre zvolený systém EtICs, podklad a spôsob montáže.
Pri aplikácii príchytiek príslušných výrobcov treba
postupovať v súlade s pokynmi dodávateľa systému.
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lepiaca hmota
Frontrock MAX E, od hrúbky 100/140 mm*
Kotviaci prvok – príchytka pre eTiCS
Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou)
Penetračný náter
Predfarbená štruktúrovaná omietka
Kotviaci prvok na upevnenie soklovej lišty
Soklová lišta
Spojka soklovej lišty
* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek normy.
Viac na stránke 4 cenníka.
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
λ
= 0,036
dĺžka šírka hrúbka
cena
cena
bez dPH s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
260
280
7,50
10,00
12,50
15,00
17,50
18,75
20,00
22,50
25,00
27,50
30,00
32,50
35,00
dĺžka šírka hrúbka
(EUR/m2) (m2·K.W-1)
9,00
12,00
15,00
18,00
21,00
22,50
24,00
27,00
30,00
33,00
36,00
39,00
42,00
cena
cena
bez dPH s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
260
280
7,50
10,00
12,50
15,00
17,50
18,75
20,00
22,50
25,00
27,50
30,00
32,50
35,00
počet
počet
počet počet
tepelný
číslo
balenie dosiek
m2
balíkov
paliet
odpor R výrobku
v balíku v balíku na palete v kamióne
1,65
2,20
2,75
3,30
3,85
4,15
4,40
5,00
5,55
6,10
6,65
7,20
7,75
99002
86003
86004
86005
86954
86006
86007
86008
86009
99085
99086
99089
99091
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
tepelný
číslo
balenie
odpor R výrobku
(EUR/m2) (m2·K.W-1)
9,00
12,00
15,00
18,00
21,00
22,50
24,00
27,00
30,00
33,00
36,00
39,00
42,00
1,65
2,20
2,75
3,30
3,85
4,15
4,40
5,00
5,55
6,10
6,65
7,20
7,75
67443
53392
98960
98961
54958
66632
54960
54961
54962
99056
99058
99081
99084
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(ks)
d × š × v (mm)
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2,4
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
20
20
16
12
16
16
12
12
12
20
20
16
16
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 090
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 230
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 170
2 000 × 1 200 × 1 250
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2,4
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
582
582
478
374
478
478
426
374
375
634
582
530
478
termíny
dodania
A
A
A
A
A
B
A
B
B
C
C
C
C
termíny
dodania
A
A
A
A
A
B
A
B
B
C
C
C
C
Realizáciu kontaktných fasád odporúčame zveriť špecializovanej firme.
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 3–5 prac. dní; B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
25
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
FASROCK
oPIs VýRobKU
Doska z kamennej vlny určená pre použitie vo vonkajších zatepľovacích
systémoch (eTiCS). Fasádna doska s pozdĺžnou orientáciou vláken.
Výrobok spĺňa požiadavky na eTiCS podľa eTAG 004.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0168/09/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá tepelná izolácia pre: kontaktné fasády, izolácie ostenia
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
• pre hrúbku ≥ 40 mm
• pre hrúbku < 40 mm
λd = 0,039 W.m-1.K-1
λd = 0,041 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHodY
tému
o sys
d
é
n
Vhod tA-RoCK
bE
Dobré tepelnoizolačné vlastnosti, zachováva priedušnosť stien
3
1
5
4
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
7
9
8
Lepiaca hmota
Fasrock, od hrúbky 120/160 mm*
Kotviaci prvok – príchytka pre eTiCS
Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou)
Penetračný náter
Predfarbená štruktúrovaná omietka
Kotviaci prvok na upevnenie soklovej lišty
Soklová lišta
Spojka soklovej lišty
* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek normy.
Viac na stránke 4 cenníka.
PRÍKLAD POUŽiTiA: zateplenie vonkajšej fasády doskami Fasrock.
dĺžka šírka hrúbka
cena
cena
bez dPH s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
20
30
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
2,97
4,46
5,40
6,75
8,10
10,80
13,50
16,20
18,90
20,25
21,60
24,30
27,00
dĺžka šírka hrúbka
(EUR/m2) (m2·K.W-1)
3,56
5,35
6,48
8,10
9,72
12,96
16,20
19,44
22,68
24,30
25,92
29,16
32,40
cena
cena
bez dPH s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
20
30
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
2,97
4,46
5,40
6,75
8,10
10,80
13,50
16,20
18,90
20,25
21,60
24,30
27,00
počet
počet
počet počet
tepelný
číslo
balíkov
paliet
balenie dosiek
m2
odpor R výrobku
v balíku v balíku na palete v kamióne
0,45
0,70
1,00
1,25
1,50
2,05
2,55
3,05
3,55
3,80
4,10
4,60
5,10
70087
70089
70092
70096
70098
86022
86023
86025
72681
86026
98877
86027
98252
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
tepelný
číslo
balenie
odpor R výrobku
(EUR/m2) (m2·K.W-1)
3,56
5,35
6,48
8,10
9,72
12,96
16,20
19,44
22,68
24,30
25,92
29,16
32,40
0,45
0,70
1,00
1,25
1,50
2,05
2,55
3,05
3,55
3,80
4,10
4,60
5,10
1041
1042
70109
69887
70111
88955
88956
88957
98868
88958
98870
88959
98871
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
(ks)
(m2)
(balíky)
(ks)
d × š × v (mm)
8
6
6
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
4,8
3,6
3,6
2,4
2,4
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
28
24
20
24
20
20
16
12
16
16
12
12
12
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 250
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 250
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 110
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
8
6
6
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
4,8
3,6
3,6
2,4
2,4
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
842
790
582
686
582
582
478
374
478
478
426
374
322
Realizáciu kontaktných fasád odporúčame zveriť špecializovanej firme.
26
rozmery
palety
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 3–5 prac. dní; B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
termíny
dodania
A
A
B
A
B
A
A
A
A
B
B
C
C
termíny
dodania
A
A
B
A
B
A
A
A
A
B
B
C
C
oPIs VýRobKU
Lamelová doska z kamennej vlny určená pre použitie vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch (eTiCS). Fasádna doska s kolmou orientáciou
vláken. Výrobok spĺňa požiadavky na eTiCS podľa eTAG 004.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0210/09/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá tepelná izolácia pre:
– kontaktné fasády
– stropy (pivnice, garáže)
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,041 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHodY
ideálny pre zaoblené povrchy a steny s ťažkou povrchovou úpravou
Rýchla montáž (za určitých podmienok nie je nutné mechanicky kotviť)
Zachováva priedušnosť stien
1
2
4
3
3
4
5
6
7
8
9
6
2
5
1
Lepiaca hmota
Fasrock LL, od hrúbky 120/140 mm*
Kotviaci prvok – príchytka pre eTiCS s podkladovým
tanierom 140 mm**
Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou)
Penetračný náter
Predfarbená štruktúrovaná omietka
Kotviaci prvok na upevnenie soklovej lišty
Soklová lišta
Spojka soklovej lišty
* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek podľa normy.
Viac na stránke 4 cenníka.
** Ak nie je použitý podkladový tanier 140 mm, ide iba
o technologickú príchytku (nie je nosná).
7
9
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
FASROCK LL
8
PRÍKLAD POUŽiTiA: zateplenie vonkajšej fasády doskami
Fasrock LL.
dĺžka šírka hrúbka
cena
cena
bez dPH s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
50
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
6,50
7,80
10,40
13,00
15,60
18,20
20,80
23,40
26,00
28,60
31,20
počet počet
počet
počet
tepelný
číslo
balenie dosiek
m2
balíkov
paliet
odpor R výrobku
v balíku v balíku na palete v kamióne
(EUR/m2) (m2·K.W-1)
7,80
9,36
12,48
15,60
18,72
21,84
24,96
28,08
31,20
34,32
37,44
1,20
1,45
1,95
2,40
2,90
3,40
3,90
4,35
4,85
5,35
5,85
82612
85984
82613
82614
82615
82616
82617
82618
82619
90183
84998
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
rozmery
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(ks)
d × š × v (mm)
8
8
6
4
4
4
4
4
4
4
4
1,92
1,92
1,44
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
30
25
25
30
25
20
15
15
15
10
10
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 255
2 000 × 1 200 × 1 095
2 000 × 1 200 × 1 215
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 195
2 000 × 1 200 × 1 095
termíny
dodania
C
C
B
B
B
C
B
C
B
C
C
Realizáciu kontaktných fasád odporúčame zveriť špecializovanej firme.
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách.
Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
27
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
FASROCK LG1
oPIs VýRobKU
Lamelová doska z kamennej vlny so skosenými vonkajšími
hranami a povrchovou úpravou bielym nástrekom. Doska
s orientáciou vlákien prevažne kolmo k povrchu dosky, ktorá má
na lícovej strane po obvode skosené hrany o 16 mm pod uhlom 45°.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T5-DS(TH)-CS(10\Y)20-TR60-WS-WL(P)-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0322/12/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá tepelná izolácia pre:
– stropy (pivnice, garáže)
– steny stavieb
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Deklarovaný súčiniteľ
tepelnej vodivosti
λd = 0,041 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHodY
Zvýšenie požiarnej odolnosti a tepelnoizolačných
vlastností konštrukcie
Jednoduchá manipulácia s doskami (doska je ľahká)
Zvýšenie produktivity práce
Fasrock LG1 má povrchovú úpravu bielym nástrekom
2
1
2
1
Ťažký strop
Fasrock LG1, hrúbka 100 mm*
* Hrúbka je uvedená podľa požiadaviek normy.
Viac na stránke 4 cenníka.
PRÍKLAD POUŽiTiA: zateplenie stropu zo spodnej strany (garáž,
pivnica).
dĺžka šírka hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
1 200
1 200
1 200
1 200
200
200
200
200
60
100
120
150
cena
cena
bez dPH s dPH
(EUR/m2)
10,50
17,50
21,00
26,25
(EUR/m2) (m2·K.W-1)
12,60
21,00
25,20
31,50
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
200
120
100
80
48
28,8
24
19,2
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
tepelný
číslo
počet dosiek
balenie
odpor R výrobku
na palete
1,45
2,40
2,90
3,65
114649
114653
114655
114657
paleta
paleta
paleta
paleta
rozmery
palety
termíny
dodania
A
A
A
A
Lamelové dosky Fasrock LG1 možno po konzultácii dodať aj v hrúbkach: 50, 80, 180 a 200 mm.
Po konzultácii možno dodať lamelovú dosku so skosenými hranami bez povrchovej úpravy Fasrock L frézovaný v hrúbkach od 60 do 200 mm.
28
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Výrobok dodávaný len po ucelených paletách. Dosky sú uložené priamo na palete.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 3–5 prac. dní
PReVeReNÉ NA PROJeKTOCH
ANÉ
OV
REI
15-60
RW
PA
REI
15-60
REI
15–60 min
RW
45–50 dB
4
RW
dvojitá
štruktúra
REI
15–60 min
RW
REI
UNiVeRZÁLNA
strešná dvojvrstvová izolácia
Monrock MAX e
 V praxi ocenená univerzálnosť pre položenie
v jednej, dvoch aj viacerých vrstvách a mechanicky ukotvené, lepené a zaťažované stredné
skladby
 Vhodná pre novostavby aj rekonštrukcie
plochých striech
 Ideálna pre priemyselné objekty, obchodné
a nákupné centrá, skladové haly, obytné
domy a pod.
 Vysoká odolnosť proti mechanickému
namáhaniu
 Variabilita pre kombinácie so spádovým
systémom RoCKFALL
REI
15–60 min
REI
15–60 min
RW
REI
RW
45–50 dB
15–60 min
45–50 dB
15–60 min
45–50 dB
 najvyššia kategória požiarnej
bezpečnosti – reakcia na oheň A1
 Vynikajúce tepelnoizolačné
a akustické vlastnosti
 Klasifikácia požiarnej odolnosti
plášťov plochých striech
s REI 15 až REI 60
 Ploché strechy vybavené izoláciou
MonRoCK MAX E spadajú
do triedy bRooF(t4)
RW
RW
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
MOnROCK MAX e
oPIs VýRobKU
Univerzálna tuhá dvojvrstvová doska z kamennej vlny pre akustické, tepelné
a protipožiarne izolácie plochých striech. Horná veľmi tuhá vrstva s hrúbkou do
20 mm zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Doska je určená pre pokladanie izolačných dosiek v jednej, dvoch aj viacerých
vrstvách a kombináciu so spádovým systémom ROCKFALL. Vrchná vrstva
každej dosky je na povrchu označená nápisom „ROCKWOOL TOP“. Dosky
možno použiť aj do strešných skladieb mechanicky ukotvených, lepených
a zaťažovaných. Spoločnosť ROCKWOOL má k dispozícii klasifikácie požiarnych odolností plášťov plochých striech s Rei 30 až Rei 60. Ploché strechy
vybavené izoláciou Monrock MAX e spadajú do triedy BROOF(t4).
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40*-TR10-PL(5)600*-WS-WL(P)CP(5)1)-MU1; *pre hornú vrstvu platí: CS(10)60 a PL(5)700
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0168/09/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá izolácia pre:
– ploché strechy
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení hornej vrstvy
≥ 60 kPa
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení dosky
≥ 40 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 10 kPa
Bodové zaťaženie
600 n
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,038 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHodY
1)
iba pre hrúbky 80 až 120 mm
Univerzálne riešenie pre ploché strechy
Veľmi dobré mechanické vlastnosti
Najvyššia kategória požiarnej bezpečnosti
Výrazne prispieva k zvýšeniu požiarnej odolnosti plochých striech
Zlepšuje akustiku plochých striech
1
2
3
4
5
6
7
5
6
3
7
Trapézový plech
Parozábrana
Monrock MAX E, od hrúbky 180 mm*
(možnosť kombinácie so systémom RoCKFALL)
Podkladový asfaltový pás natavený po celej ploche
Vrchný asfaltový pás natavený po celej ploche
Atikový klin RoCKFALL
Airrock nd pre RoCKPRoFIL, hrúbka od 160 mm
* Hrúbka je uvedená podľa požiadaviek normy.
Viac na stránke 5 cenníka.
4
2
1
PRÍKLAD POUŽiTiA: zateplenie plochej strechy na trapézovom
plechu – stabilizácia strešného súvrstvia vykonaná lepením.
30
ii
binác FALL
m
o
k
V
RoCK
m
o
m
sté
so sy
cena
cena
bez dPH s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
6,60
8,80
11,00
13,20
15,40
16,50
17,60
19,80
22,00
24,20
26,40
dĺžka šírka hrúbka
(EUR/m2) (m2·K.W-1)
7,92
10,56
13,20
15,84
18,48
19,80
21,12
23,76
26,40
29,04
31,68
cena
cena
bez dPH s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
6,60
8,80
11,00
13,20
15,40
16,50
17,60
19,80
22,00
24,20
26,40
tepelný
číslo
bale- počet dosiek počet m2
odpor R výrobku nie
na palete
na palete
1,55
2,10
2,60
3,15
3,65
3,90
4,20
4,70
5,25
5,75
6,30
85540
61521
61522
61525
53283
56771
53286
53287
61529
53290
68290
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
tepelný
číslo
baleodpor R výrobku nie
(EUR/m2) (m2·K.W-1)
7,92
10,56
13,20
15,84
18,48
19,80
21,12
23,76
26,40
29,04
31,68
1,55
2,10
2,60
3,15
3,65
3,90
4,20
4,70
5,25
5,75
6,30
102758
53311
53312
53313
53314
103899
53315
53316
53317
53318
53319
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet
paliet
v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
18
15
12
10
8
8
7
6
6
5
5
43,2
36
28,8
24
19,2
19,2
16,8
14,4
14,4
12
12
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 180
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 180
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 200
2 000 × 1 200 × 1 300
C
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
termíny
dodania
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
2,4
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
582
582
478
582
478
478
426
790
686
634
582
C
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
Dosky Monrock MAX e možno po konzultácii dodať aj vo formáte 600 × 2 000 mm.
Kalkulačná projektová cena a odporučené technické riešenie sú spracované vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
TRAPézOVé VýPLne
oPIs VýRobKU
Trapézové výplne z kamennej vlny pre akustické a protipožiarne izolácie
v oblasti plochých striech.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1415-CPD-35-(C-7/2010)
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá izolácia pre:
- ploché strechy
Výplne trapézových plechov sa používajú najmä pri nepochôdznych strechách
halových objektov, kde je vyššia požiadavka na požiarnu odolnosť a akustiku.
Slúžia na vyplnenie spodnej vrstvy trapézového plechu predovšetkým s cieľom
zlepšenia akustických vlastností skladby strešnej konštrukcie v kombinácii
s izolačnými doskami pre ploché strechy. V prípade perforovaných trapézových
plechov je súčasťou dodávky separačná sklotextília. K dispozícii sú výsledky
akustických meraní rôznych skladieb plochých striech.
RozMERY
Dĺžka: 1 000 mm, rez zodpovedá konkrétnemu typu trapézového plechu
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,037 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
Trapézové výplne sa vyrábajú na základe želania zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky.
Vzhľadom na široký sortiment doplnkov je kalkulačná projektová cena dodávky a odporučené technické riešenie spracované vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Dosky väčších formátov sú uložené priamo na palete.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 3–5 prac. dní; B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
31
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
dĺžka šírka hrúbka
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
HARDROCK MAX
oPIs VýRobKU
Špeciálna veľmi tuhá dvojvrstvová doska z kamennej vlny určená pre tepelné,
protipožiarne a akustické izolácie plochých striech. Horná veľmi tuhá vrstva
s hrúbkou do 20 mm zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Vrchná vrstva je na povrchu označená nápisom „ROCKWOOL TOP“.
Doska je určená na pokladanie v jednej, dvoch aj viacerých vrstvách izolačných
dosiek a kombináciu so spádovým systémom ROCKFALL. Dosky možno použiť do
strešných skladieb mechanicky ukotvených, lepených a zaťažovaných. Spoločnosť
ROCKWOOL má k dispozícii klasifikácie požiarnych odolností plášťov plochých
striech s Rei 30 až Rei 60.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0168/09/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá izolácia pre: ploché strechy
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
VýHodY
so
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 70 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 10 kPa
Bodové zaťaženie
800 n
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
ii
binác
LL
V kom RoCKFA
m
o
m
systé
Univerzálne riešenie pre ploché strechy
Veľmi dobré mechanické vlastnosti
Najvyššia kategória požiarnej bezpečnosti
Výrazne prispieva k zvýšeniu požiarnej odolnosti plochých striech
Zlepšuje akustiku plochých striech
1
2
3
4
5
6
7
* Hrúbka je uvedená podľa požiadaviek normy.
Viac na stránke 5 cenníka.
5
6
Trapézový plech
Parozábrana
Hardrock MAX (možnosť kombinácie so systémom
ROCKFALL), hrúbka od 180 mm*
Podkladový asfaltový pás mechanicky ukotvený
Vrchný asfaltový pás natavený po celej ploche
Atikový klin RoCKFALL
Airrock nd pre RoCKPRoFIL, hrúbka od 160 mm
4
3
2
7
1
PRÍKLAD POUŽiTiA: zateplenie plochej strechy na trapézovom
plechu – stabilizácia strešného súvrstvia vykonaná mechanickým
ukotvením.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dPH
cena
s dPH
tepelný
odpor R
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
60
80
100
120
140
160
180
8,70
11,60
14,50
17,40
20,30
23,20
26,10
10,44
13,92
17,40
20,88
24,36
27,84
31,32
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
číslo
výrobku
balenie
98807
7933
61153
61156
61159
61161
112098
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
48
36
28,8
24
19,2
16,8
14,4
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 180
Dosky Hardrock Max možno po konzultácii dodať aj vo formáte 600 × 2 000 mm.
Kalkulačná projektová cena a odporučené technické riešenie je spracované vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
32
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Dosky väčších formátov sú uložené priamo na palete.
Termíny dodania: C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
rozmery
palety
termíny
dodania
C
C
C
C
C
C
C
oPIs VýRobKU
Dvojvrstvová doska* z kamennej vlny určená pre tepelné, protipožiarne
a akustické izolácie plochých striech. Horná tuhá vrstva s hrúbkou do
20 mm zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1
pre hrúbky 40–79 mm
MW-eN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1
pre hrúbky 80–220 mm
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0072/07/P; 1390-CPD-0102/08/P; 1390-CPD-0245/10/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá izolácia pre:
– ploché strechy
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 50 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 15 kPa
Bodové zaťaženie:
pre hrúbky 40–79 mm
pre hrúbky 80–220 mm
≥ 400 n
≥ 500 n
so
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
DACHROCK MAX
ii
binác FALL
m
o
k
V
CK
m Ro
o
m
é
syst
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
VýHodY
pre hrúbky 40–79 mm
pre hrúbky 80–220 mm
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
λd = 0,041 W.m-1.K-1
Univerzálne riešenie pre ploché strechy
* Od hrúbky 80 mm.
1
2
3
4
5
Trapézový plech
Parozábrana
dachrock MAX, od hrúbky 180 mm*
(možnosť kombinácie so systémom RoCKFALL)
Podkladový asfaltový pás natavený po celej ploche
Vrchný asfaltový pás natavený po celej ploche
* Hrúbka je uvedená podľa požiadaviek normy.
Viac na stránke 5 cenníka.
5
4
3
2
1
PRÍKLAD POUŽiTiA: zateplenie plochej strechy na trapézovom
plechu – stabilizácia strešného súvrstvia vykonaná lepením.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dPH
cena
s dPH
tepelný
odpor R
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
600
40
50
60
80
100
120
140
160
180
200
220
5,28
6,60
7,92
9,60
12,00
14,40
16,80
19,20
21,60
24,00
26,40
6,34
7,92
9,50
11,52
14,40
17,28
20,16
23,04
25,92
28,80
31,68
0,95
1,20
1,45
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
číslo
výrobku
balenie
72602
9152
9153
9155
7550
9156
12068
7553
9159
69845
85853
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
72
60
48
36
28,8
24
19,2
16,8
14,4
14,4
12
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 350
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 180
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 200
rozmery
palety
termíny
dodania
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Kalkulačná projektová cena a odporučené technické riešenie je spracované vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Dosky väčších formátov sú uložené priamo na palete.
Termíny dodania: C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
33
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
DACHROCK
oPIs VýRobKU
Veľmi tuhá doska z kamennej vlny určená pre tepelné, protipožiarne
a akustické izolácie plochých striech. Dosky možno použiť do strešných
skladieb mechanicky ukotvených, lepených a zaťažovaných. Doska je určená
na pokladanie v dvoch a viacerých vrstvách izolačných dosiek a kombináciu
so spádovým systémom ROCKFALL. Spoločnosť ROCKWOOL má k dispozícii klasifikácie požiarnych odolností plášťov plochých striech s Rei 30 až
Rei 60. Doska je vhodná pre podlahové konštrukcie – podlahy so zvýšenými
nárokmi na tepelné vlastnosti (podlahy nad terénom) a podlahy so zvýšeným
zaťažením do 400 kg/m2.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0168/09/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá izolácia pre:
– ploché strechy, podlahy
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 70 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 15 kPa
Bodové zaťaženie
550 n
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,041 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHodY
so
ii
binác FALL
m
o
k
V
CK
m Ro
o
m
é
syst
Vysoko odolná tuhá doska
1
2
3
4
5
6
6
Trapézový plech
Parozábrana
Monrock MAX E, od hrúbky 120 mm*
dachrock, od hrúbky 60 mm*
(možnosť kombinácie so systémom ROCKFALL)
Hydroizolačná fólia mechanicky ukotvená
Airrock nd pre RoCKPRoFIL, hrúbka od 160 mm
* Hrúbka je uvedená podľa požiadaviek normy.
Viac na stránke 5 cenníka.
5
4
3
1
2
PRÍKLAD POUŽiTiA: zateplenie plochej strechy na trapézovom
plechu – stabilizácia strešného súvrstvia vykonaná mechanickým ukotvením.
cena
bez dPH
cena
s dPH
tepelný
odpor R
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
40
50
60
80
100
120
5,68
7,10
8,52
11,36
14,20
17,04
6,82
8,52
10,22
13,63
17,04
20,45
0,95
1,20
1,45
1,95
2,40
2,90
68230
68231
1075
68233
68235
68236
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
cena
bez dPH
cena
s dPH
tepelný
odpor R
číslo
výrobku
balenie
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
40
50
60
80
100
120
5,68
7,10
8,52
11,36
14,20
17,04
6,82
8,52
10,22
13,63
17,04
20,45
0,95
1,20
1,45
1,95
2,40
2,90
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
číslo
výrobku
1088
1064
1061
33049
33055
33077
balenie
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet m2
na palete
počet
paliet
v kamióne
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
67,2
55,2
43,2
36
28,8
24
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 250
2 000 × 1 200 × 1 180
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
6
4
4
3
2
2
3,6
2,4
2,4
1,8
1,2
1,2
582
686
582
582
686
582
Kalkulačná projektová cena a odporučené technické riešenie je spracované vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
34
rozmery
palety
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Dosky väčších formátov sú uložené priamo na palete.
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 3–5 prac. dní; B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
termíny
dodania
C
C
A
C
C
C
termíny
dodania
C
C
B
C
B
B
TOPROCK – systém pre nadkrokvové
zateplenie šikmých striech.
beta-rock – systém zateplenia železobetónových stropov a stien metódou suchej
montáže, systém na zvýšenie ich požiarnej
odolnosti na REI 120 až REI 240.
akufloor® – systém ľahkých plávajúcich
podláh s certifikovanými akustickými
a statickými vlastnosťami.
systémové riešenia
ROCKWOOL
pre stavebné
aplikácie
rockprofil – Airrock ND pre kazetový
systém.
rockfall – systém spádovania plochých
striech.
stAVEbnÉ IzoLÁCIE – PRísLUŠEnstVo
Systém TOPROCK
oPIs sYstÉMU
Systém nadkrokvovej izolácie pre zateplenie šikmých striech.
sYstÉM
obsAHUJE
• tepelnú izoláciu superrock alebo Rockton
• nadkrokvové kovové držiaky 120 mm (nízky) alebo 180 mm (vysoký)
• Klince bMF na ukotvenie držiakov (nie sú súčasťou dodávky RoCKWooL slovensko s.r.o.)
1
2
3
1
3
4
4
2
7
9
5
6
6
7
8
9
4
Strešná krytina na latách
Kontralaty pozdĺž krokiev
Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
superrock alebo Rockton, nadkrokvové zateplenie:
pre držiak výšky 120 mm:
hrúbka izolácie 120 + 80 až 120 mm
pre držiak výšky 180 mm:
hrúbka izolácie 180 + 60 až 120 mm
Pomocné krokvy 60 × (60 až 120) mm
Kovový držiak ukotvený klincami BMF
Parozábrana s asfaltovým pásom a hliníkovým
povrchom
Debnenie
Krokvy
8
5
PRÍKLAD POUŽiTiA: nadkrokvové zateplenie šikmej strechy
(systém TOPROCK).
Nadkrokvový kovový držiak (príslušenstvo)
oPIs VýRobKU
Kovový držiak pre nadkrokvové zateplenie šikmých striech (priemyselný vzor
ROCKWOOL). Šírka lôžka v držiaku (pre umiestnenie prídavnej krokvy) je 60 mm.
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
nadkrokvový kovový držiak 120 mm (nízky)
• držiak pre nadkrokvovú izoláciu v hrúbke 200–240 mm, hrúbka izolácie
120 mm + 80 až 120 mm, celková výška držiaka 165 mm
nadkrokvový kovový držiak 180 mm (vysoký)
• držiak pre nadkrokvovú izoláciu v hrúbke 240–300 mm, hrúbka izolácie
180 mm + 60 až 120 mm, celková výška držiaka 225 mm
nadkrokvový kovový držiak
cena
bez dPH
cena
s dPH
(EUR/ks)
(EUR/ks)
8,13
9,13
9,76
10,96
Nadkrokvový kovový držiak 120 mm (nízky)
Nadkrokvový kovový držiak 180 mm (vysoký)
číslo
výrobku
7826
55233
počet držiakov
v balení
hmotnosť
(ks)
(kg)
1
1
2
2,4
Ukotvenie držiakov v krokve a zaistenie prídavných krokiev odporúčame realizovať pomocou špeciálnych oceľových pozinkovaných klincov, ktoré sú odolné proti
vytrhnutiu – kotviaci klinec – typ BMF (dĺžka 40 mm je určená do prídavnej krokvy, dĺžka 60 mm je určená do krokvy na ukotvenie päty držiaka).
Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky.
36
oPIs sYstÉMU
Systém ľahkých plávajúcich podláh s certifikovanými akustickými
a statickými vlastnosťami.
Zlepšuje kročajovú nepriezvučnosť stropov až o 30 dB.
sYstÉM
sA sKLAdÁ
• nášľapná vrstva – OSB SUPeRFiNiSH (Kronospan), vlysy, parkety,
PVC, koberec, keramická dlažba
• roznášacia vrstva – veľkoformátové dosky OSB 2 SUPeRFiNiSH (eCO)
• izolácia Steprock HD, hrúbka 20 – 50 mm
• ďalšie vrstvy v závislosti od druhu a spôsobu použitia podlahy –
napr. hydroizolačná, poistná a separačná vrstva
• okrajový pásik Steprock
• okrajový pásik z drevovláknitej mäkkej dosky (zvyšuje únosnosť
podlahy po obvode pri sústredenom zaťažení)
CERtIFIKÁCIA
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
AKUFLOOR® systém
Ľahká akustická plávajúca podlaha AKUFLOOR® je spoločným certifikovaným
systémom spoločnosti KRONOSPAN a ROCKWOOL. Tento systém bol testovaný s ohľadom na statické a akustické vlastnosti podlahového súvrstvia.
VýHodY
Vynikajúce akustické vlastnosti
Ľahká, staticky únosná podlaha
Jednoduchá a rýchla montáž bez potreby mokrých procesov
Okrajový pásik Steprock
1
2
3
1
2
5
7
3
6
4
4
5
6
7
8
Nášľapná vrstva (napr. parkety)
Separačná fólia
Roznášacia vrstva 2× OSB doska s vloženou
separačnou fóliou
steprock Hd, hrúbka 30 mm
steprock okrajový pásik
Okrajový pásik z OSB dosky, šírka 100 mm
Okrajový pásik z drevovláknitej dosky, šírka 100 mm
Stropná konštrukcia
Bližšie informácie – špeciálny prospekt Ľahká plávajúca
podlaha – systém AKUFLOOR®.
8
PRÍKLAD POUŽiTiA: plávajúca akustická podlaha s roznášacou
vrstvou z dvoch vrstiev OSB dosiek – systém AKUFLOOR®.
Systém BeTA-ROCK
oPIs sYstÉMU
Zateplenie železobetónových stropov a stien metódou suchej montáže
na zvýšenie ich požiarnej odolnosti na Rei 120 až Rei 240.
obLAsŤ
PoUŽItIA
Deklarovaným účelom použitia systému BeTA-ROCK je zateplenie vnútorných železobetónových konštrukcií, stropov a stien a zvýšenie ich požiarnej
odolnosti pri namáhaní požiarom zo strany umiestnenia tepelnej izolácie. Za
stanovených podmienok systém zabezpečuje dosiahnutie vysokej požiarnej
odolnosti zatepľovanej konštrukcie (triedy Rei 120 až Rei 240) pri zachovaní
nehorľavosti systému (trieda A1) a druhu konštrukcie DP1. Systém zároveň
podstatne zvyšuje tepelný odpor zatepľovaných konštrukcií, pričom neznižuje
ich difúzny odpor (priepustnosť pre vodné pary) a prispieva k akustickým parametrom zatepľovaných konštrukcií. Systém sa aplikuje iba v interiéri budovy. sYstÉM
sE sKLAdÁ
Protipožiarne izolačné dosky:
• Frontrock MAX e alebo
• Fasrock
Zatĺkacie oceľové kotvy iDMS (HiLTi), MeTAL-iSO (LR eTANCO),
iSOMeT (SPiT)
PoVRCHoVÁ
ÚPRAVA
• náterom
• nástrekom
• vystužujúcou vrstvou systému eTiCS (kompaktný zatepľovací systém)
• zaveseným podhľadom
• ponechaním povrchu bez úpravy (prirodzený vzhľad izolačných dosiek)
PoŽIARnA
odoLnosŤ
KonŠtRUKCIE
Rei 120 DP1 s izoláciou Frontrock MAX e v hrúbke 60–150 mm
Rei 240 DP1 s izoláciou Fasrock v hrúbke 60 mm
PRÍKLAD POUŽiTiA: protipožiarna izolácia železobetónového stropu izoláciou v hrúbke 60–150 mm.
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Bližší informace – technický list Systém BeTA-ROCK.
37
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
AiRROCK nD pre systém ROCKPROFiL
oPIs VýRobKU
Špeciálna doska z kamennej minerálnej vlny. Doska je pre potreby aplikácie
do fasádných C kaziet vybavená zárezom tak, aby došlo k jej čiastočnému predsadeniu pred nos kazety. Tým dochádza k podstatnej eliminácii tepelných mostov.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1-AW 0,85(H)1)-AW1,002)
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0168/09/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
nehorľavá a akustická izolácia pre:
• vonkajšie obvodové kazetové steny s najvyššími požiadavkami
na tepelnoizolačné vlastnosti
• kazetové vnútorné priečky s vysokými požiadavkami na akustické vlastnosti
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHodY
Najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
Vynikajúce akustické vlastnosti
Výhody overené praxou v rámci aplikácie na mnohých referenčných stavbách
1
2
3
4
5
6
4
6
3
2
1
Zvislý plech obkladu (TRP)
Airrock nd pre RoCKPRoFIL
Nosná kazeta
Nosný stĺp
Soklový plech so soklovou lištou (oporný prvok)
Skrutka
presah
hĺbka zárezu
kazeta
5
PRÍKLAD POUŽiTiA: zateplenie kazetovej steny s použitím
zvislého obkladu (TRP).
cena
bez dPH
cena
s dPH
tepelný
číslo
odpor R výrobku
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2·K.W-1)
155
165
175
185
195
235
10,54
11,22
11,90
12,58
13,26
15,98
12,65
13,46
14,28
15,10
15,91
19,18
4,40
4,70
5,00
5,25
5,55
6,70
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
610
610
610
610
610
610
13915
13429
13916
13918
56617
111717
H**
balenie
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
3
3
2
2
2
2
1,83
1,83
1,22
1,22
1,22
1,22
356
356
468
468
412
356
balík
balík
balík
balík
balík
balík
termíny
dodania
C
C
C
C
C
C
iba pre hrúbku 50 mm / 2) iba pre hrúbky 100 až 160 mm
Dosky Airrock ND pre ROCKPROFiL možno po konzultácii dodať aj v iných hrúbkach (120, 140, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240 mm).
* Kalkulačná projektová cena je spracovaná vždy na základe konkrétnych požiadaviek klienta, špecifika zákazky a termínu realizácie projektu.
** H = hrúbka izolácie sa vypočíta ako hĺbka C kazety + 35 mm (40 mm je presah nosu kazety, -5 mm je odpočítaných pre vnútorné prelisovanie kazety).
1)
PoPIs sYstÉMU
Systém ROCKPROFiL sa skladá:
• z troch systémových povinných prvkov:
1. nosná stenová kazeta (plná alebo perforovaná, vybrané typy kaziet dodávateľa Kovové profily s.r.o.)
2. izolácia Airrock ND pre ROCKPROFiL
3. odstupové skrutky SFS intec
• z voliteľných prvkov (ďalšieho príslušenstva):
4. zvislý pomocný profil (vynecháva sa iba v prípade montáže zvislého trapézového plechu)
5. zvislý alebo vodorovný trapézový plech, vlnitý plech, vonkajšia kazeta, panelový obklad (typ Bond alebo sendvič)
Spoločnosť ROCKWOOL Slovensko s.r.o., z uvedených systémových prvkov dodáva izolačné dosky Airrock ND
pre ROCKPROFiL.
PoŽIARnE
VLAstnostI
Zaťaženie požiarom zvnútra (oheň pôsobí na kazety): až do e 120 minút, eW 60 minút, ei 30 minút
Zaťaženie požiarom zvonka (oheň pôsobí na trapézový plech): až do e 120 minút, eW 60 minút, ei 30 minút
Pre správny statický návrh a garanciu systému je potrebné kontaktovať nositeľa systému (Kovové profily, s.r.o., SFS intec, s.r.o.,
ROCKWOOL, a.s.). Pri použití iných než systémových prvkov nemožno vydať spoločné Vyhlásenie o zhode. Systém je nutné
inštalovať podľa montážneho návodu. Pre montáž odporúčame zaškolenie nositeľmi systému.
38
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Termíny dodania: C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
oPIs VýRobKU
Systémové jednostranne spádované dosky z kamennej vlny.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162 -T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0168/09/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
Systémovo slúžia na vytvorenie alebo zväčšenie spádu o 2 % alebo 3 % na konštrukcii plochej strechy jednostranne zošikmenými doskami, obvykle v kombinácii
s izoláciou Monrock MAX e, Hardrock MAX alebo Dachrock.
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 70 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 15 kPa
Bodové zaťaženie
550 n
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,041 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHodY
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
ROCKFALL systém spádovania plochých striech
Systémové riešenie podporované bezplatným technickým servisom v úrovni
projektovej prípravy aj realizácie stavieb
Jednoduchá montáž
ekonomické riešenie
PRÍKLAD POUŽiTiA: spádový systém ROCKFALL v ploche strechy v 2% alebo 4% spáde.
1. ROCKFALL spádové dosky
2. ROCKFALL spádové kliny – systémovo slúžia
na vytvorenie spádu vo vodorovnom úžľabí plochej
strechy za účelom plynulého odtoku zrážkovej vody
k strešným vpustom.
1
2
3. ROCKFALL systém spádovania plochých striech –
jednostranne zošikmené dosky slúžia na vytvorenie
alebo zväčšenie spádu o 2 % alebo 3 % na konštrukciu
plochej strechy. Pokladajú sa v kombinácii s izoláciou
Monrock MAX e, Hardrock MAX alebo Dachrock.
3
Súčasťou izolácie plochých striech sú tiež ROCKFALL
atikové kliny.
1 1 2
3
3
P
P P
2
2
1 1
2% spád
3
3
P P P P P P P P P
1 1 2 2
3
3
P
P
P
P
P
P
P P P P P P P P P
1 1 2 2
2
P
P
P
2
2 23 3P P
P
1 1
4% spád
2 23 3P P
P P
P P
P P
P
1 1
1
2 23 3P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P
1
1
200 200 201 201 202 202 203 203 204 204 205 205 206 206 207 207 208 208 209 209 210 210
1
2
P
P
P
200 200
201 201
202 202
203 203
204 204
205 205
206 206
207 207
208 208
209 209
210 210
1, 2, 3 – spádové prvky
P – podkladná doska
Spádové dosky ROCKFALL sa vyrábajú na základe želania zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky.
Kalkulačná projektová cena a odporučené technické riešenie sa spracovávajú vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
1 12
spádové dosky (sd) RoCKFALL
2dĺžka
1 11 12 23 3P P
P P
označenie výrobku
(mm)
1
1
2
2
3
3
P
P
P
P
P
P
P
P
P P1 000
2% spád = SD 20–40 mm / 1 m
SD P
40–60
m P
1 2%
12 2spád
3 3P= P
P
P
P
P mm
P
P P
P/ 1P
P
P P1 000
2%201
spád
SD204
60–80
mm207
/ 1208
m 209
1
200 200
201
202
202
203=203
204
205
205
206 206
207
208
209
210 210
4% spád = SD 20–40 mm / 0,5 m
4% spád = SD 40–60 mm / 0,5 m
4% spád = SD 60–80 mm / 0,5 m
podkladná doska (PD)
000
500
500
500
šírka
(mm)
spád
po dĺžke
2
2
2
3
3
P
P
P
1 1
(%)
(mm)
3 3P 20–40
P
P P
P P
P P
P
2 1 12 2
2
40–60
1
2 23 3P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P
hrúbka
1
1
cena
číslo
2 cena
2 2
1 ks/balenie
1
výrobku
bez dPH
s dPH
P(EUR/ks)
2
2
3
3
P
P
P
P
1 1
(EUR/ks)
(ks)
P 3,89
2 23 3P 7170
P
P P
P P
P P
P 6P
1 1
4,67
7193
6,50
7,80
1 1
P
2 23 3P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P 4P
500
500 1
500200 200
2
10,88
201 201
202 2
202
203 203
204 204
205 205
206 60–80
206
207 207
208 208
209 209
210 210 9,07 200 200
201 201
202
202
203 203
204 204
205 205
2067212
206
207 207
208 208
209 209
210 210
1 000
1 000
1 000
4
4
4
20–40
40–60
60–80
3,89
6,50
9,07
4,67
7,80
10,88
7269
7292
7311
6
4
2
60
6,9/m2
8,28/m2
6640
5
39
ROCKFALL
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
Spádové kliny
oPIs VýRobKU
Systémové dvojstranne spádované kliny z kamennej vlny.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0168/09/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
Systémovo slúžia na vytvorenie spádu vo vodorovnom úžľabí plochej strechy
za účelom plynulého odtoku zrážkovej vody k strešným vpustom. Variantne
možno použiť na vytvorenie protispádu u strešných nadstavieb. Modulové
zostavy spádových prvkov vytvárajú spád v pozdĺžnej osi 2 %, v priečnej 8 %.
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 70 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 15 kPa
Bodové zaťaženie
550 n
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,041 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
VýHodY
Systémové riešenie podporované bezplatným technickým servisom v úrovni projektovej prípravy aj realizácie stavieb
Jednoduchá montáž
ekonomické riešenie
cena
bez dPH
cena
s dPH
označenie výrobku
(EUR/ks)
(EUR/ks)
klin SK diel "a"
klin SK diel "b"
klin SK diel "c"
klin SK diel "d"
klin SK diel "e"
klin SK diel "f"
4,69
6,34
6,30
10,35
14,53
18,54
5,63
7,61
7,56
12,42
17,44
22,25
7371
7372
7373
7374
7375
7376
50
30
6
4
2
2
9,20/m2
11,04/m2
6642
4
spádové kliny RoCKFALL
podkladná doska (PD) 80 mm
(1 000 × 500 mm)
číslo
výrobku
ks/balení
(ks)
A
0
b
a
20
C
b
40
0
d
c
a
60
20
E
d
b
80
40
0
F
e
c
a
100
60
20
G
f
d
b
H
I
J
K
L
M
n
o
P
R
s
t
U
V
W
X
Y
(výška)
Rozmery zostáv dvojspádových klinov ROCKFALL (výrobný modul A–z)
z
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320 d+320 e+320 f+320 c+400 d+400 e+400
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
d
b
120 140 160 180 200 220 240 260
460
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320 d+320 e+320 f+320 c+400
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
d
b
120 140 160 180 200 220
420
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320 d+320 e+320
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
d
b
120 140 160 180
380
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
d
b
120 140
340
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240
d
e
f
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
c+80
a
b
c
d
e
a
b
c
P
P
P
P
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160
c+80 d+80 e+80
a
P – podkladná doska
Spádové kliny ROCKFALL sa vyrábajú na základe želania zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky.
Kalkulačná projektová cena a odporučené technické riešenie sa spracovávajú vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
40
300
260
240
200
160
120
80
40
0
oPIs VýRobKU
Jednostranne spádované dosky z kamennej vlny v orientácii spádu 0,5 alebo 1 m.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0168/09/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
Slúžia na vytvorenie protispádu na vyspádovanej plochej streche pri detailoch
atík a strešných nadstavieb, príp. iných zvislých konštrukcií.
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 70 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 15 kPa
Bodové zaťaženie
550 n
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,041 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
Protispádové dosky
RoCKFALL
dĺžka spád
0,5 m/1 m
označenie výrobku
PD 0–40 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–50 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–60 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–80 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–100 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–120 mm / 0,5 m alebo 1 m
PD 0–140 mm / 0,5 m alebo 1 m
šírka spád
0,5/1 m
stAVEbnÉ IzoLÁCIE
ROCKFALL protispádové dosky
spád na 0,5 m
spád na 1,0 m
hrúbka
cena
bez dPH
cena
s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/ks)
(EUR/ks)
500/1 000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
1 000/500
1 000/500
1 000/500
1 000/500
1 000/500
1 000/500
1 000/500
0–40
0–50
0–60
0–80
0–100
0–120
0–140
2,61
3,25
3,89
5,18
6,50
7,78
9,07
3,13
3,90
4,67
6,22
7,80
9,34
10,88
číslo výrobku
ks/balení
(ks)
7247 / 7148
7248 / 7149
7249 / 7150
7251 / 7152
7253 / 7154
7255 / 7156
7257 / 7158
10
8
6
4
4
4
2
ROCKFALL atikové kliny
oPIs VýRobKU
Klin z kamennej vlny.
KÓd VýRobKU
MW-eN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-CP(4) -MU1
noRMA
STN eN 13162
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0168/09/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
Atikový klin slúži na vytvorenie plynulého prechodu hydroizolácie zo strešnej
roviny plochej strechy na nadväzujúcu zvislú konštrukciu (na atiky, obruby
svetlíkov, prielezy, ventilačné šachty a iné zvislé konštrukcie). Dĺžka všetkých
klinov je 1 000 mm.
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 70 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
≥ 15 kPa
Bodové zaťaženie
550 n
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti
λd = 0,041 W.m-1.K-1
Trieda reakcie na oheň
A1
Atikové kliny RoCKFALL
dĺžka
rozmery
hrúbka
cena
bez dPH
cena
s dPH
označenie výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/ks)
(EUR/ks)
AK 40 × 40
AK 50 × 50
AK 60 × 60
AK 80 × 80
AK 100 × 100
AK 120 × 120
AK 140 × 140
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
40 × 40
50 × 50
60 × 60
80 × 80
100 × 100
120 × 120
140 × 140
0–40
0–50
0–60
0–80
0–100
0–120
0–140
1,50
1,52
1,54
1,59
1,63
1,67
1,71
1,80
1,82
1,85
1,91
1,96
2,00
2,05
číslo výrobku
ks/balení
(ks)
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
96
72
80
30
30
24
16
Spádové dosky, spádové kliny, protispádové dosky a atikové kliny ROCKFALL sa vyrábajú na základe želania zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné
podmienky. Kalkulačná projektová cena a odporučené technické riešenie sa spracovávajú vždy na základe konkrétnych požiadaviek.
41
teChniCKé
iZoLáCie
oPIs VýRobKU
Doska z kamennej vlny s polepom hliníkovou fóliou so sklenou mriežkou (ALS)
pre tepelné a akustické izolácie technologických zariadení.
KÓd VýRobKU
MW-eN 14303-T4-ST(+)250
CERtIFIKÁt
1415-CPD-45-(C-41/2012)
obLAsŤ
PoUŽItIA
• vzduchotechnické potrubia a klimatizácia
• ostatné rozvody a telesá TZB
• nádrže, bojlery, zásobníky TZB
• protipožiarne izolácie pravouhlého vzduchotechnického
potrubia – systém PYROROCK (iba s Techrock 80 ALS)
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Najvyššia prevádzková teplota
250 °C*
10 °C
100 °C
250 °C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti Techrock 40 ALS
pri teplotách (W.m-1.K-1)
Techrock 60 ALS
Techrock 80 ALS
0,037
0,035
0,034
0,054
0,049
0,045
0,106
0,085
0,075
Techrock 40 ALS
Stredná objemová hmotnosť Techrock 60 ALS
Techrock 80 ALS
40 kg/m3
60 kg/m3
80 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
A1
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
4
1
2
3
4
1
Vzduchotechnické potrubie
techrock 40 ALs, techrock 60 ALs, techrock 80 ALs
samolepiaca ALs páska
Závesy potrubí
2
3
PRÍKLAD POUŽiTiA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
Techrock 40 ALS
dĺžka
šírka
hrúbka
cena
bez dPH
cena
s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
500
500
500
40
50
60
80
100
120
4,69
5,36
6,03
7,38
8,72
10,06
(EUR/m2)
dĺžka
šírka
hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
500
500
500
40
50
60
80
100
120
6,12
7,15
8,18
10,24
12,30
14,36
dĺžka
šírka
hrúbka
(mm)
(mm)
(mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
500
500
500
40
50
60
80
100
120
Techrock 60 ALS
číslo
výrobku
balenie
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
termíny
dodania
5,63
6,43
7,24
8,85
10,46
12,08
6763
6764
6765
6767
6768
6769
balík
balík
balík
balík
balík
balík
15
12
10
8
6
5
7,5
6
5
4
3
2,5
216
216
216
216
216
216
B
C
B
C
C
C
cena
bez dPH
cena
s dPH
číslo
výrobku
balenie
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
termíny
dodania
(EUR/m2)
(EUR/m2)
7,34
8,58
9,82
12,29
14,76
17,23
(ks)
(m2)
(balíky)
6963
6964
6965
6966
6967
6968
balík
balík
balík
balík
balík
balík
12
10
8
6
5
4
6
5
4
3
2,5
2
335
335
335
335
335
335
B
C
B
C
C
C
cena
bez dPH
cena
s dPH
číslo
výrobku
balenie
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
termíny
dodania
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(ks)
(m2)
(balíky)
6987
6988
6989
6990
6991
6992
balík
balík
balík
balík
balík
balík
12
10
8
6
5
4
6
5
4
3
2,5
2
335
335
335
335
335
335
Techrock 80 ALS
7,32
8,65
9,98
12,64
15,30
17,96
8,78
10,38
11,98
15,17
18,36
21,55
A
B
B
C
C
C
Dosky Techrock 80 ALS v hrúbkach 40 a 60 mm sú súčasťou protipožiarneho systému PYROROCK.
Dosky Techrock 40 ALS, Techrock 60 ALS a Techrock 80 ALS možno po konzultácii dodať aj v iných hrúbkach a rozmeroch.
Dosky Techrock 40 ALS, Techrock 60 ALS a Techrock 80 ALS možno po konzultácii dodať aj s obojstranným polepom fóliou so sklenou mriežkou (ALS2).
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 3–5 prac. dní; B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
43
tECHnICKÉ IzoLÁCIE – tECHnICKÉ zARIAdEnIA bUdoV
TeCHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS
tECHnICKÉ IzoLÁCIE – tECHnICKÉ zARIAdEnIA bUdoV
TeCHROCK 40 FB1, 60 FB1
oPIs VýRobKU
Doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (FB1) pre tepelné a akustické izolácie technologických zariadení.
KÓd VýRobKU
Techrock 40 FB1: MW-eN 14303-T4-ST(+)400-WS1
Techrock 60 FB1: MW-eN 14303-T4-ST(+)560-WS1
CERtIFIKÁt
1390-CPD-0338/12/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
• vzduchotechnické potrubia a klimatizácia
• absorpčné tlmiče hluku vo vzduchotechnických potrubiach
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Najvyššia prevádzková
teplota
techrock 40 Fb1
techrock 60 Fb1
Súčiniteľ
tepelnej vodivosti
pri teplotách (W.m-1.K-1)
50 °C
100 °C
150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 500 °C 560 °C
0,042
0,042
0,054
0,049
0,069
0,059
400 °C
560 °C
0,086
0,070
Stredná objemová hmotnosť
techrock 40 Fb1 40 kg/m
techrock 60 Fb1 60 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
A1
0,106
0,085
0,131
0,103
0,160
0,122
0,192
0,147
0,203
0,244
3
1
2
Oplechovanie vzduchotechnického potrubia
Akustické kulisy –
techrock 40 Fb1, techrock 60 Fb1
2
1
PRÍKLAD POUŽiTiA: absorbčné tlmiče hluku.
Techrock 40 FB1
dĺžka
šírka
hrúbka
cena
bez dPH
cena
s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
500
500
500
40
50
60
80
100
120
4,69
5,36
6,03
7,38
8,72
10,06
5,63
6,43
7,24
8,85
10,46
12,08
4850
4851
4852
6796
6797
6798
dĺžka
šírka
hrúbka
cena
bez dPH
cena
s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
500
500
50
60
80
100
120
7,15
8,18
10,24
12,30
14,36
8,58
9,82
12,29
14,76
17,23
číslo
výrobku
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
balík
balík
balík
balík
balík
balík
15
12
10
8
6
5
8
6
5
4
3
3
270
270
270
270
270
270
C
B
B
C
B
C
číslo
výrobku
balenie
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
termíny
dodania
(ks)
(m2)
(balíky)
89158
6970
6971
4765
6972
balík
balík
balík
balík
balík
10
8
6
5
4
5
4
3
2,5
2
335
335
335
335
335
balenie
termíny
dodania
Techrock 60 FB1
B
C
C
B
C
Dosky Techrock 40 FB1 a Techrock 60 FB1 možno po konzultácii dodať aj v iných hrúbkach alebo rozmeroch (1 000 × 1 000 mm, 1 200 × 1 000 mm, 2 000 × 1 200 mm).
Dosky Techrock 40 a Techrock 60 možno po konzultácii dodať aj s obojstrannou (FB2) povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (fleece).
Príplatok k cene dosky s jednostrannou povrchovou úpravou (FB1) z obojstrannou povrchovou úpravou (FB2) je 2 €/m² bez DPH.
44
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
oPIs VýRobKU
Samolepiaca lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou
orientáciou vlákien. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú
podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenou mriežkou
(ALS), na druhej strane sú vybavené celoplošne samolepiacou vrstvou zakrytou separačnou snímateľnou fóliou.
KÓd VýRobKU
MW-eN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
CERtIFIKÁt CE
1390-CPD-0342/12/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
• rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
• ostatné rozvody a telesá TZB
• akustické izolácie potrubí
Klimafix možno aplikovať do maximálnej teploty povrchu +50 °C
priamym nalepením.
POZOR! Lepiť možno na čistý povrch bez prachu, vlhkosti, mastnoty,
hrdze a iných nečistôt.
Teplota povrchu pri aplikácii nesmie byť nižšia než +10 °C.
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Najvyššia prevádzková teplota
max. +50 °C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách
(W.m-1.K-1)
10 °C
20 °C
30 °C
40 °C
50 °C
0,039
0,041
0,043
0,046
0,048
Stredná objemová hmotnosť
40 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
b-s1, d0
VýHodY
tECHnICKÉ IzoLÁCIE – tECHnICKÉ zARIAdEnIA bUdoV
KLiMAFiX
Jednoduchá a rýchla montáž
Samolepiaca schopnosť dovoľuje eliminovať montážne doplnky – samolepiace alebo naváracie tŕne
Spĺňa vysoké nároky najmä na produktivitu práce, úsporu nákladov a estetiku vyhotovenia
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
PRÍKLAD POUŽiTiA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dPH
cena
s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
10 000
8 000
6 000
5000
1 000
1 000
1 000
1 000
20
30
40
50
4,11
5,06
6,02
6,96
4,93
6,07
7,22
8,35
dĺžka
šírka hrúbka
cena
bez dPH
cena
s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
10 000
8 000
6 000
5 000
1 000
1 000
1 000
1 000
20
30
40
50
4,11
5,06
6,02
6,96
4,93
6,07
7,22
8,35
číslo
počet m2 počet rolí počet m2 počet paliet
balenie
výrobku
v roli
na palete na palete v kamióne
10052
10051
12569
10050
paleta
paleta
paleta
paleta
číslo
balenie
výrobku
10044
1601
6264
1602
role
role
role
role
rozmery
palety
(m2)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
10
8
6
5
20
20
20
20
200
160
120
100
11
11
11
11
2 400 × 1 200 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
počet pásov
v roli
počet m2
v roli
(ks)
(m2)
1
1
1
1
10
8
6
5
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Termíny dodania: B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní
termíny
dodania
B
B
B
B
termíny
dodania
B
B
B
B
45
tECHnICKÉ IzoLÁCIE – tECHnICKÉ zARIAdEnIA bUdoV
LAROCK 40 ALS
oPIs VýRobKU
Lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou vláken.
Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková
fólia vystužená sklenou mriežkou (ALS).
KÓd VýRobKU
MW-eN-14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
CERtIFIKÁt
1390-CPD-0342/12/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
• rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
• rozvody tepla a teplej vody
• ostatné rozvody a telesá TZB
• nádrže, bojlery, zásobníky TZB
• akustické izolácie potrubí
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Najvyššia prevádzková teplota
250 °C*
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách
(W.m-1.K-1)
10 °C
0,040
Stredná objemová hmotnosť
40 kg/m
Trieda reakcie na oheň
A1
50 °C
100 °C
150 °C
200 °C
250 °C
0,050
0,065
0,083
0,106
0,132
3
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
1
2
3
4
4
Vzduchotechnické potrubie
Larock 40 ALs
samolepiaca ALs páska
Závesy potrubia
1
2
3
PRÍKLAD POUŽiTiA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
cena
bez dPH
cena
s dPH
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
20
30
40
50
60
80
100
3,15
3,91
4,99
6,05
7,12
8,82
10,34
3,78
4,69
5,99
7,26
8,54
10,58
12,41
67112
10047
33025
10046
33026
68400
33029
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
cena
bez dPH
cena
s dPH
číslo
výrobku
balenie
10043
71127
60272
71130
71132
71136
10041
role
role
role
role
role
role
role
dĺžka
šírka hrúbka
(mm)
(mm)
10 000
8 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
dĺžka
šírka hrúbka
číslo
výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
10 000
8 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
20
30
40
50
60
80
100
3,15
3,91
4,99
6,05
7,12
8,82
10,34
3,78
4,69
5,99
7,26
8,54
10,58
12,41
46
balenie
počet m2 počet rolí počet m2 počet paliet
v roli
na palete na palete v kamióne
rozmery
palety
(m2)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
10
8
6
5
4
3
2,5
20
20
20
20
20
20
20
200
160
120
100
80
60
50
11
11
11
11
11
11
11
2 360 × 1 100 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
2 360 × 1 100 × 2 110
počet m2
v roli
termíny
dodania
B
A
A
B
A
C
C
termíny
dodania
(m2)
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
10
8
6
5
4
3
2,5
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 3–5 prac. dní; B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
B
A
A
B
A
C
C
oPIs VýRobKU
Rezané potrubné puzdro z kamennej vlny s polepom hliníkovou fóliou
so sklenou mriežkou (ALS). Puzdro má tvar dutého pozdĺžne deleného
valca vyrobeného z jedného alebo viacerých segmentov, so zámkou zamedzujúcou strate tepla v pozdĺžnom spoji. Puzdro má na pozdĺžnom spoji
presah fólie so samolepiacou páskou na dokonalé uzatvorenie puzdra,
ktorá nenahrádza nosné spoje. Pre ľahšiu montáž na potrubie je puzdro
vybavené jedným až tromi vnútornými zárezmi. Zámkami sú vybavené
puzdrá od hrúbky izolácie 50 mm vrátane. V súlade so štandardom v krajinách eÚ odporúčame stiahnuť potrubné izolačné puzdro v priečnom
smere (po obvode) hliníkovou samolepiacou ALS páskou alebo drôtom
na troch miestach na bežný meter dĺžky puzdra.
KÓd VýRobKU
D0 < 150: MW-eN-14303-T8-ST(+)250
tECHnICKÉ IzoLÁCIE – tECHnICKÉ zARIAdEnIA bUdoV
tECHnICKÉ IzoLÁCIE – tECHnICKÉ zARIAdEnIA bUdoV
PiPO ALS
D0 ≥ 150: MW-eN-14303-T9-ST(+)250
CERtIFIKÁt CE
1415-CPD-44-(C-41/2012)
obLAsŤ
PoUŽItIA
• rozvody tepla a teplej vody
• akustické izolácie potrubí
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Najvyššia prevádzková teplota
+ 15 –250 °C*
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách
pre hrúbku izolácie 20–100 mm a pre
vnútorný priemer puzdra D0: 20-219 mm
(W.m-1.K-1)
10 °C
100 °C
250 °C
0,043
0,050
0,074
Stredná objemová hmotnosť
90 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
A1L-s1, d0
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
1
2
Potrubie
Pipo ALs
1
2
Rozmery balenia: 1 020 × 440 × 600 mm
Objem: 0,25 m3
PRÍKLAD POUŽiTiA: izolácia potrubia.
vnútorný
priemer
potrubia
hrúbka izolačnej vrstvy
hr. 25 mm
Dĺžka 1 m
cena
bez dPH
cena
s dPH
(mm)
(EUR/bm)
(EUR/bm)
18
22
28
35
42
49
54
60
64
76
89
108
114
133
159
168
219
2,25
2,26
2,29
2,42
2,56
2,72
3,73
3,95
4,10
4,50
5,00
6,42
6,71
6,96
8,00
8,96
11,92
2,70
2,71
2,75
2,90
3,07
3,26
4,48
4,74
4,92
5,40
6,00
7,71
8,05
8,35
9,60
10,75
14,30
hr. 30 mm
číslo výrobku
bm/
balenie
termíny
dodania
111656
111671
111694
111742
4694
6475
113468
6477
113475
6479
6480
6482
6483
6484
6486
6487
6489
56
48
47
35
30
24
20
20
19
15
12
9
9
10
8
7
6
C
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
cena
bez dPH
cena
s dPH
(EUR/bm)
(EUR/bm)
2,40
2,44
2,54
2,72
2,86
3,13
3,80
4,00
4,25
4,67
5,19
7,42
7,53
8,47
9,56
11,16
14,76
2,88
2,92
3,05
3,26
3,43
3,76
4,56
4,80
5,10
5,60
6,23
8,91
9,04
10,16
11,47
13,39
17,72
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 3–5 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
číslo výrobku
bm/
balenie
termíny
dodania
111659
111672
111696
111745
12331
4674
113469
4676
113476
4686
4687
4699
4688
4682
6493
6494
6496
42
42
35
30
24
20
19
19
14
12
11
8
8
9
8
7
5
A
A
A
A
A
A
C
A
C
A
C
C
C
C
C
C
C
47
tECHnICKÉ IzoLÁCIE – tECHnICKÉ zARIAdEnIA bUdoV
vnútorný
priemer
potrubia
hrúbka izolačnej vrstvy
hr. 40 mm
Dĺžka 1 m
cena
bez dPH
cena
s dPH
(mm)
(EUR/bm)
(EUR/bm)
18
22
28
35
42
49
54
60
64
76
89
108
114
133
159
168
219
2,85
2,88
2,96
3,10
3,30
3,55
4,00
4,09
4,41
4,85
5,38
9,54
9,67
10,98
12,83
13,29
18,25
3,42
3,46
3,55
3,72
3,96
4,26
4,80
4,90
5,29
5,82
6,45
11,44
11,60
13,18
15,39
15,95
21,91
vnútorný
priemer
potrubia
bm/
balenie
termíny
dodania
111662
111675
111729
111747
12336
12337
113470
4697
113477
12339
12340
4702
6505
4703
4707
6506
6508
24
24
20
20
17
14
12
12
12
10
8
6
6
7
6
5
4
C
A
C
A
A
A
C
A
C
A
A
C
C
C
C
C
C
cena
bez dPH
cena
s dPH
(EUR/bm)
(EUR/bm)
4,95
4,98
5,53
6,16
6,53
7,11
7,38
7,50
8,42
8,89
9,05
11,16
11,23
12,52
14,36
16,19
19,99
5,94
5,97
6,64
7,39
7,84
8,53
8,85
9,00
10,11
10,67
10,86
13,39
13,47
15,02
17,23
19,42
23,99
číslo výrobku
bm/
balenie
termíny
dodania
111665
111679
111732
111749
6512
6513
113471
12353
113478
4678
4679
50930
4689
4681
4708
4690
6518
15
15
13
12
12
12
10
9
9
8
6
6
6
6
5
4
3
C
C
C
C
A
A
C
A
C
A
A
C
C
C
C
C
C
číslo výrobku
bm/
balenie
termíny
dodania
111667
111685
111736
111753
6544
12358
113473
6547
113480
12359
6550
6552
12360
6554
6556
6557
6559
6
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
hrúbka izolačnej vrstvy
cena
bez dPH
cena
s dPH
(mm)
(EUR/bm)
(EUR/bm)
18
22
28
35
42
49
54
60
64
76
89
108
114
133
159
168
219
6,57
6,87
7,47
7,85
8,85
9,07
9,15
9,22
10,51
11,05
11,58
13,09
13,38
15,47
17,23
20,55
24,42
7,88
8,24
8,96
9,41
10,62
10,88
10,98
11,07
12,62
13,25
13,90
15,71
16,06
18,57
20,68
24,65
29,30
hr. 80 mm
číslo výrobku
bm/
balenie
termíny
dodania
111666
111682
111734
111751
6522
6523
113472
6525
113479
6527
12356
12357
6531
6532
6534
6535
6537
12
12
12
10
9
9
6
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
cena
bez dPH
cena
s dPH
(EUR/bm)
(EUR/bm)
9,55
9,85
10,65
11,14
11,47
12,12
13,45
13,78
14,85
17,05
17,34
20,15
21,64
22,19
26,73
28,24
30,95
11,46
11,82
12,78
13,36
13,77
14,54
16,14
16,54
17,82
20,46
20,81
24,17
25,96
26,63
32,07
33,89
37,15
hrúbka izolačnej vrstvy
hr. 100 mm
Dĺžka 1 m
cena
bez dPH
cena
s dPH
(mm)
(EUR/bm)
(EUR/bm)
18
22
28
35
42
49
54
60
64
76
89
108
114
133
159
168
219
13,25
13,58
14,84
16,10
16,43
16,92
19,61
22,30
22,40
22,48
22,84
24,75
28,82
29,69
30,95
31,40
45,63
15,90
16,30
17,81
19,32
19,72
20,30
23,53
26,76
26,88
26,98
27,41
29,70
34,58
35,62
37,15
37,68
54,76
48
číslo výrobku
hr. 60 mm
Dĺžka 1 m
vnútorný
priemer
potrubia
hr. 50 mm
číslo výrobku
bm/
balenie
termíny
dodania
111668
111688
111738
111755
6563
6564
113474
12498
113481
6565
6566
6567
12361
6569
6571
6572
6573
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 3–5 prac. dní;
C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
pyrorock
Ochrana pravouhlého aj kruhového vzduchotechnického potrubia pri požiari zvonka
systémové riešenia
ROCKWOOL
CONLIT DUCTROCK
A.Ochrana pravouhlého vzduchotechnického
potrubia proti požiaru zvonka aj zvnútra
B.Ochrana pravouhlého potrubia pre odvod tepla
a dymu zvonka aj zvnútra
pre protipožiarnu
ochranu
tECHnICKÉ IzoLÁCIE – PRotIPoŽIARnA oCHRAnA
Systém PYROROCK – pre pravouhlé potrubie
PoPIs
sYstÉMU
Ochrana vzduchotechnického potrubí proti požáru
sYstÉM
PYRoRoCK
z vnějšku. Požární odolnost 30, 45 a 60 minut.
PoPIs sYstÉMU Ochrana vzduchotechnického potrubia proti požiaru zvonka.
A. sYstÉM PRo PRAVoÚHLÉ
PotRUbí30, 45 a 60 minút.
Požiarna odolnosť
obsahuje
• desky Techrock
80 ALS
A. sYstÉM PRE PRAVoUHLÉ
VzdUCHotECHnICKÉ
PotRUbIE
• navařovací trny pro kotvení izolace
páska Techrock
ALS na přelepení
obsahuje
• dosky
80 ALS spojů
• navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie
Požární odolnost ei
30 a eiALS
45 při
tloušťce izolační
• páska
na prelepenie
spojovdesky 40 mm
ei 60 při tloušťce izolační desky 60 mm
Požiarna odolnosť ei 30 a ei 45 pri hrúbke izolačnej dosky 40 mm
b. sYstÉM PRo KRUHoVÉ
ei 60 priPotRUbí
hrúbke izolačnej dosky 60 mm
* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.
1
2
3
4
5
5
1
Vzduchotechnické potrubie
techrock 80 ALs
samolepiaca ALs páska
Navarovacie tŕne
Závesy potrubia
2
3
4
PRÍKLAD POUŽiTiA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
TeCHROCK 80 ALS
dĺžka
šírka
hrúbka
cena
bez dPH
cena
s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
1 000
1 000
500
500
40
60
7,32
9,98
8,78
11,98
číslo
výrobku
balenie
6987
6989
balík
balík
počet dosiek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíkov
v kamióne
(ks)
(m2)
(balíky)
12
8
6
4
335
335
termíny
dodania
A
B
Viac informácií k doskám Techrock 80 ALS nájdete na str. 43.
Páska ALS
oPIs VýRobKU
(príslušenstvo)
Samolepiaca páska (hliníková fólia vystužená sklenou
mriežkou). Zvýšená odolnosť proti pretrhnutiu.
dĺžka
šírka
cena bez dPH
s bez dPH
(mm)
(mm)
(EUR/ks)
(EUR/ks)
5 000
50
19,98
23,98
Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky.
50
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 3–5 prac. dní;
B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní
číslo výrobku
ks v balenie
(ks)
7980
1
sYstÉM PYRoRoCK
PoPIs sYstÉMU
Ochrana vzduchotechnického potrubia proti požiaru zvonka.
Požiarna odolnosť 30, 45 a 60 minút.
b. sYstÉM PRE KRUHoVÉ VzdUCHotECHnICKÉ PotRUbIE
b1. obsahuje
• rohož Larock 65 ALS
• navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie
• páska ALS na prelepenie spojov
Pri priemere potrubia 500 mm a viac je nutné ovinúť vodorovné potrubia šesťhranným pletivom s ukotvením na tŕne.
Požiarna odolnosť pre vodorovné aj zvislé potrubie:
eiS 30 a eiS 45 pri hrúbke izolačnej rohože 40 mm
b2. obsahuje
• rohož na drôtenom pletive ProRox WM 950PL*
• navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie
Požiarna odolnosť pre vodorovné aj zvislé potrubie:
eiS 60 pri hrúbke izolačnej rohože 60 mm
PoznÁMKA
Tŕne nie sú predmetom dodávky ROCKWOOL.
Bližšie informácie pozri technický list systému PYROROCK.
* Rohož dodávaná Rockwool Technical insulation
LAROCK 65 ALS
oPIs VýRobKU
Lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou
vlákien pre protipožiarne izolácie vzduchotechnického potrubia
(systém PYROROCK). Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú
podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenou mriežkou
(ALS). Rohož možno tlakovo zaťažiť.
KÓd VýRobKU
MW-eN-14303-T4-ST(+)600-WS1-MV2
CERtIFIKÁt
0751-CPD.2-011.0-07-01/12
obLAsŤ
PoUŽItIA
Protipožiarna izolácia kruhového vzduchotechnického potrubia
(systém PYROROCK ei 30 a ei 45).
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Najvyššia prevádzková teplota
600 °C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
pri teplotách (W.m-1.K-1)
50 °C
100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 500 °C 600 °C
0,044
0,056
Stredná objemová hmotnosť
65 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
A1
0,069
0,088
0,108
0,132
0,158
0,188
0,256
0,340
PRÍKLAD POUŽiTiA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
šírka
hrúbka
cena
bez dPH
cena
s dPH
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
5 000
1 000
40
6,04
7,25
dĺžka
číslo
výrobku
balenie
počet pásov
v roli
121732
role
1
počet m2
v roli
počet rolí
v kamióne
(m2)
(ks)
5
450
termíny
dodania
A
PROROX WM 950PL (WM 80)
dĺžka
šírka
hrúbka
cena
bez dPH
cena
s dPH
počet m2
v balíku
počet m2
na palete
(mm)
(mm)
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
(m2)
(m2)
3 000
1 000
60
9,30
11,16
3
60
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
Termíny dodania: A: orientačný termín dodania 3–5 prac. dní;
B: orientačný termín dodania 5–10 prac. dní
termíny
dodania
B
51
tECHnICKÉ IzoLÁCIE – PRotIPoŽIARnA oCHRAnA
tECHnICKÉ IzoLÁCIE – PRotIPoŽIARnA oCHRAnA
Systém PYROROCK – pre kruhové potrubie
tECHnICKÉ IzoLÁCIE – PRotIPoŽIARnA oCHRAnA
Systém COnLiT
DUCTROCK
sYstÉM ConLIt dUCtRoCK
sYstÉM ConLIt dUCtRoCK MULtI
PoPIs
sYstÉMU
A. Ochrana pravouhlého vzduchotechnického
potrubia proti požiaru zvonka aj zvnútra
CONLiT DUCTROCK
eiS 60, eiS 90 a eiS 120.
Požiarna odolnosť 60, 90 a 120 minút.
PoPIs
sYstÉMU
B. Ochrana potrubia na odvod tepla a dymu
zvonka aj zvnútra
CONLiT DUCTROCK
ei 60 S až 120 S 500 multi
Požiarna odolnosť 60, 90 a 120 minút.
obsahuje
• dosky Conlit Ductrock 60 alebo
• dosky Conlit Ductrock 90 alebo
• dosky Conlit Ductrock 120
• lepidlo Conlit Fix
Dosky Conlit Ductrock sa pripevňujú pomocou
navarovacích tŕňov. Všetky spoje izolačných
dosiek sa zaisťujú pomocou lepidla Conlit Fix
a prelepujú ALS páskou.
obsahuje
• dosky Conlit Ductrock 60 alebo
• dosky Conlit Ductrock 90 alebo
• dosky Conlit Ductrock 120
• lepidlo Conlit Fix
Dosky Conlit Ductrock sa pripevňujú pomocou
navarovacích tŕňov. Všetky spoje izolačných
dosiek sa zaisťujú pomocou lepidla Conlit Fix
a prelepujú ALS páskou.
PoznÁMKA
Tŕne nie sú predmetom dodávky ROCKWOOL.
Bližšie informácie pozri montážny návod
a technický list systému CONLiT DUCTROCK.
1
6
2
3
4
5
PRÍKLAD POUŽiTiA: protipožiarna izolácia vzduchotechnického potrubia.
52
1
2
3
4
5
6
Vzduchotechnické potrubie
Conlit ductrock 60, 90, 120
samolepiaca ALs páska
Conlit Fix
Navarovacie tŕne
Závesy potrubia
oPIs VýRobKU
Ťažká a tuhá doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou
hliníkovou požiarne retardovanou fóliou vystuženou sklenou
mriežkou. Obsahuje netoxickú kamennú drvinu ako chladivo.
CERtIFIKÁt
AO212/C5a/2012/0437b/P
obLAsŤ
PoUŽItIA
• protipožiarna izolácia vzduchotechnického potrubia
• protipožiarna izolácia potrubia na odvod tepla a dymu
tECHnICKÉ
PARAMEtRE
Stredná objemová hmotnosť
• Conlit Ductrock 60
• Conlit Ductrock 90
• Conlit Ductrock 120
195 kg/m3
300 kg/m3
320 kg/m3
Trieda reakcie na oheň
A1
4
1
2
3
4
1
tECHnICKÉ IzoLÁCIE – PRotIPoŽIARnA oCHRAnA
COnLiT DUCTROCK 60, 90, 120
Vzduchotechnické potrubie
Conlit ductrock 60, 90, 120
samolepiaca ALs páska
Závesy potrubí
2
3
PRÍKLAD POUŽiTiA: izolácia vzduchotechnického potrubia.
názov
výrobku
cena
bez dPH
cena
s dPH
(mm)
(EUR/m2)
(EUR/m2)
1 500 1 000
60
42,16
50,59
73405
1 500 1 000
60
49,13
58,96
1 500 1 000
60
57,42
68,90
dĺžka šírka hrúbka
(mm)
Conlit
Ductrock 60
Conlit
Ductrock 90
Conlit
Ductrock 120
(mm)
číslo
výrobku
balenie
počet m2 počet paliet
na palete v kamióne
rozmery
palety
termíny
dodania
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
paleta
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
C
73406
paleta
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
C
73407
paleta
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
C
Dosky Conlit Ductrock sú dodávané iba na paletách.
COnLiT FiX
oPIs VýRobKU
Systémové lepidlo na báze kaolínu a kremičitanu sodného
na spojovanie a lepenie dosiek Conlit Ductrock.
CERtIFIKÁt
iTB č. AT-15-6856/2011
váha vedra
cena bez dPH
s bez dPH
číslo výrobku
termíny dodania
20 kg
2,79 EUR/kg
3,35 EUR/kg
11275
C
eASYCUT (príslušenstvo)
oPIs VýRobKU
veľkosť drážky
30 × 20 mm
40 × 30 mm
Špeciálny nôž na vyrezávanie drážok v kamennej vlne –
pre systém Conlit DUCTROCK
cena
bez dPH
cena
s dPH
číslo
výrobku
počet
v balení*
45,24 EUR/balenie
54,29 EUR/balenie
97629
2 ks
InFoRMÁCIE PRE PRIAMYCH zMLUVnýCH PARtnERoV
C: termín dodania a minimálne objednávkové množstvo po konzultácii
* Balenie obsahuje súpravu 2 nožov
Pre príslušenstvo neplatia štandardné
obchodné podmienky.
53
doPLnKoVÉ InFoRMÁCIE
označenie výrobkov
V súlade s predpismi európskej únie a zákonmi na ochranu spotrebiteľa sa izolačné výrobky z kamennej vlny na použitie
v stavebníctve označujú štítkom podľa normy eN 13162.
Príklad štítku pre výrobok s označením zhody Ce
obCHodný
nÁzoV
VýRobKU
URČEnIE
VýRobKU
RozMERY
dÁtUM VýRobY
oznAČEnIE CE
ČísLo notIFIKoVAnEJ
osobY,
osoby, ktorá
vystavila posúdenie zhody
a vydala certifikát/posledné
dvojčíslo roku,
v ktorom bolo
označenie
pripojené.
dEKLARoVAný
sÚČInItEľ
tEPELnEJ
VodIVostI (λd)
– je výrobcom
deklarovaná hodnota a základný
ukazovateľ, ktorý
charakterizuje
tepelnú izoláciu
podľa európskej
legislatívy eN
13162:2001. Čím
je súčiniteľ
nižší, tým má
výrobok lepšie
tepelnoizolačné
vlastnosti. Na
základe tejto hodnoty je
vykonaný výpočet
súčinitelia priestupu tepla U,
t. j. tepelnoizolačných vlastností
celej konštrukcie.
KÓd VýRobKU
uvádza, ktoré z mnohých parametrov
uvedených v norme ČSN eN 13162 sú
pre daný výrobok deklarované a aká
je trieda alebo úroveň ich plnenia.
ČísLo
CERtIFIKÁtU
zHodY CE
tRIEdA REAKCIE
nA oHEŇ
R = d / λ (m2.K.W-1)
d
hrúbka tepelnej izolácie ROCKWOOL
súčiniteľ tepelnej vodivosti
tepelnej izolácie ROCKWOOL
λ
(m)
(W.m-1.K-1)
nÁzoV
A AdREsA
VýRobCU
dEKLARoVAný tEPELný odPoR (R)
určuje izolačnú schopnosť
konkrétneho výrobku. Vyššia
hodnota znamená, že výrobok
udrží viac tepla. Čím väčšia je
hrúbka tepelnej izolácie aplikovanej v konštrukcii, tým vyšší
je tepelný odpor konštrukcie R
(tzn. nižší súčiniteľ priestupu
tepla U).
identifikačný kód deklarovaných vlastností podľa eN 13162 výrobku Frontrock MAX e
s hrúbkou 160 mm určuje:
MW-eN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
1
2
3
4
5
1. Minerálna vlna – skrátené označenie
2. Číslo európskej normy
3. Tolerancia hrúbky – pre triedu T5:
-1 % alebo -1 mm, pričom rozhodujúca
je vyššia číselná hodnota tolerancie
a +3 mm
4. Rozmerová stabilita pri určenej teplote
– zmena rozmerov neprekročí 1 %
pri 48hodinovom uložení vzoriek pri
teplote vzduchu 70 ±2 °C
54
6
7
8
9
10
5. Rozmerová stabilita za určených
teplotných a vlhkostných podmienok
– zmena rozmerov neprekročí 1 %
pri 48-hodinovom uložení vzoriek pri
teplote vzduchu 70±2 °C a relatívnej
vlhkosti 90±5 %
6. Napätie v tlaku pri 10 % stlačení
≥ 20 kPa
7. Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
– deklarovaná hodnota ≥ 10 kPa
11
8. Bodové zaťaženie – pri stlačení 5 mm
sa určí bodové zaťaženie ≥ 250 N
9. Krátkodobá nasiakavosť – neprekročí
1,0 kg/m2 pri čiastočnom ponorení
výrobku do vody na dobu 24 hodín
10. Dlhodobá nasiakavosť – neprekročí
3,0 kg/m2 pri čiastočnom ponorení
výrobku do vody počas 28 dní
11. Priepustnosť pre vodnú paru – faktor
difúzneho odporu = 1 (bez merania)
ROCKWOOL STAVeBné izOLÁCie
Identifikačný kód deklarovaných vlastností podľa En 13162
Airrock HD
Airrock ND FB1
Airrock ND pre ROCKPROFiL
Dachrock
MW-eN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
MW-eN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1-AW1,001)
MW-eN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1-AW0,85(H)2)-AW1,003)
MW-eN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
Dachrock MAX
pre hrúbky 40–79 mm
pre hrúbky 80–200 mm
MW-eN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1
MW-eN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1
Fasrock
Fasrock LG1
Fasrock LL
Frontrock MAX e
Hardrock MAX
Megarock PLUS
MW-eN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
MW-eN 13162-T5-DS(TH)-CS(10\Y)20-TR60-WS-WL(P)-MU1
MW-eN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1
MW-eN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
MW-eN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1
MW-eN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
Monrock MAX e
MW-eN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40*-TR10-PL(5)600*-WS-WL(P)-CP(5)4)-MU1
* pre hornú vrstvu: CS(10)60; PL(5) 700
Multirock ROLL
Rockmin PLUS
Rockton
pre hrúbky 40–49 mm
pre hrúbky 50–99 mm
pre hrúbky 100–200 mm
Steprock HD
Steprock HD4F
Steprock ND
Superrock
pre hrúbky 40–49 mm
pre hrúbky 50–99 mm
pre hrúbky 100–200 mm
Toprock SUPeR
doPLnKoVÉ InFoRMÁCIE
deklarované vlastnosti výrobkov
MW-eN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1
MW-eN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
MW-eN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1
MW-eN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,70-MU1
MW-eN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1
MW-eN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)30-SD215)-SD166)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
MW eN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)30-SD7)-WS-CP3-MU1
MW-eN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)20-SD205)-SD126)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
MW-eN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
MW-eN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1
MW-eN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1
MW-eN 13162-T2-WS-MU1
iba pre hrúbky 100 mm
iba pre hrúbky 50 mm
3)
iba pre hrúbky 100 a 160 mm
4)
iba pre hrúbky 80 až 120 mm
5)
v závislosti od hrúbky d = 30 mm
6)
v závislosti od hrúbky d = 40 mm
7)
SD25 pre hrúbku 20 mm, SD20 pre hrúbku 30 mm, SD12 pre hrúbku 40 mm, SD10 pre hrúbku 50 mm
1)
2)
identifikačný kód podľa eN 13162.
identifikačný kód zahŕňa deklarované vlastnosti výrobkov.
Tento kód sa uvádza na etikete balenia; Podľa neho možno k danému výrobku dohľadať ekvivalent.
Podľa identifikačného kódu výrobku možno overiť vlastnosti výrobku priamo u predajcu alebo na stavbe.
ROCKWOOL TeCHniCKé izOLÁCie
Identifikačný kód deklarovaných vlastností podľa En 14303
Klimafix
Larock 40 ALS
Larock 65 ALS
MW-eN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
MW-eN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
MW-eN 14303-T4-ST(+)600-WS1-MV2
D0<150: MW-eN-14303-T8-ST(+)250
D0≥150: MW-eN-14303-T9-ST(+)250
MW-eN 14303-T4-ST(+)250
MW-eN 14303-T4-ST(+)400-WS1
MW-eN 14303-T4-ST(+)250
MW-eN 14303-T4-ST(+)560-WS1
MW-eN 14303-T4-ST(+)250
Pipo ALS
Techrock 40 ALS
Techrock 40 FB1(2)
Techrock 60 ALS
Techrock 60 FB1(2)
Techrock 80 ALS
identifikačný kód podľa eN 14303.
identifikačný kód zahŕňa deklarované vlastnosti výrobkov.
Tento kód sa uvádza na etikete balenia. Podľa neho možno k danému výrobku dohľadať ekvivalent.
Podľa identifikačného kódu výrobku možno overiť vlastnosti výrobku priamo u predajcu alebo na stavbe.
dodacie obchodné podmienky výrobkov
Dodacie podmienky platia pre priamych zmluvných odberateľov. Ceny sú odporučené a uvedené v eUR bez/s DPH.
TeRMÍnY DODAniA
ORienTAČné DODACie LeHOTY
MiniMÁLne VýROBné MnOŽSTVO
A
3–5 pracovných dní
bez obmedzenia
B
5–10 pracovných dní
bez obmedzenia
C
podľa kapacity
po konzultácii
55
apríl 2013
zA
PO
Tn
Ke
BA
BB
TT
nR
Obchodné a technické poradenstvo:
Obchodno-technický zástupca – západ (BA, TT, nR) | tel.: 0903 411 243
Obchodno-technický zástupca – Stred (zA, Tn, BB) | tel.: 0903 778 988
Váš predajca:
ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
Rožnavská 24, 821 04 Bratislava
e-mail: [email protected]
Viac informácií získate na www.rockwool.sk
Táto tlačovina, vrátane všetkých obrázkov a textov v nej zahrnutých,
je chránená autorskými právami spoločnosti ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
Obchodno-technický zástupca – Východ (Ke, PO) | tel.: 0911 563 010
Download

ROCKWOOL_cennik_tepelne a technicke izolacie