1
2
3
7725
5415
3000
1800
1550 (900)
B
1720
2580
1100
401.08
80
250 50
1800
1550 (900)
K3
3100
O5
750
3600
O5
O1
115 535
200
1260
2030
2100
400
250
6950
900
2100 (350)
O33
115
115
4
50
Označ.
VÝKAZ DREVENÉHO OBKLADU
VIĎ. v.č. 502
575
70
400
200
200
200
450
220
Š5
575
175
115 535
VZ25
4900
175
200
200
50 200 50
645
200
645
200
200
7650
C
535 115
200
1.8%
Š5
LOGGIA
TERASA
EL7
N1
N2
N4
VZ13
VZ25
ZT8
115
+9.015
VZ25
LOGGIA
38190
3
100
400
700
2650
2550
2320
115
50
200
+9.000
4NP
150
400
200
+
+
+
+
+
BIELA
BIELA
BIELA
BIELA
BIELA
MAĽBA
MAĽBA
MAĽBA
MAĽBA
MAĽBA
VPC
VPC
VPC
SDK
VPC
VPC
VPC
VPC
OMIETKA + BIELA MAĽBA
OMIETKA + BIELA MAĽBA
OMIETKA + BIELA MAĽBA
PODHĽAD + BIELA MAĽBA
OMIETKA + BIELA MAĽBA
OMIETKA + BIELA MAĽBA
OMIETKA + BIELA MAĽBA
OMIETKA + BIELA MAĽBA
EXT. OMIETKA + SIVÁ MAĽBA
-
Popis
Drážka od -3,75 po strop najvyššieho podlažia
Osadenie bytovej stanice
Osadenie ventilátora
Osadenie ventilátora
Odvetranie výťahovej šachty pod stropom V. Š.
Výška meraná od +8,900 (Terasa H.H. žb dosky)
1250
1000
50
49
Výkaz šachiet
Rozmery (mm)
Ozn. Šírka Výška
Š5
Š6
Š7
Š8
Š9
535
450
300
550
150
535
550
535
535
150
Výkaz šachiet
Rozmery (mm)
Ozn. Šírka Výška
Výkaz šachiet
Rozmery (mm)
Ozn. Šírka Výška
Výkaz šachiet
Rozmery (mm)
Ozn. Šírka Výška
Š10
Š11
Š12
Š13
Š14
Š15
Š16
Š17
Š18
Š19
Š20
Š21
Š22
Š24
385
550
535
300
150
1200
700
650
300
350
550
350
550
350
450
800
1000
400
700
400
550
150
200
200
600
400
250
400
Drátkobetón so vsypom - podlaha podzemného parkovania
Štrkové lôžko zhutnené, štrkový násyp
+8.900
Zhutnený násyp
+8.650
Hydroizolácia suterénnych stien a základových konštrukcií Fatrafol 803
Hydroizolácia plochých striech Fatrafol 808, Fatrafol 810
POZNÁMKA:
ŽB ATIKA
- Opis konštrukcie pozri technickú správu
- Stavebné úpravy pozri výkresi profesií
K
- Klampiarske výrobky (viď. Výpis klampiarskych výrokov)
O
- Okná (viď. Výpis okien)
D
- Dvere (viď. Výpis dverí)
Z
- Zámočnícke výrobky (viď. Výpis zámočníckych výrobkov)
SK1 - Predstena hr. 100mm obložená zeleným sadrokartónom (RBI) na nosnom rošte z profilov CW 50, horná hrana stienky
1200mm od podlahy
SK2 - Predstena hr. 150mm so závesným systémom pre WC (napr. GEBERIT) obložená zeleným sadrokartónom (RBI) na nosnom rošte
z profilov CW 50, horná hrana stienky 1200mm od podlahy
SK3 - Predstena obložená sadrokartónom (RB) na nosnom rošte z profilov CW 50
- Sadrokartónové podhľady v kúpelniach realizovať zo zeleného sadrokartónu (RBI) so svetlou výškou 2400mm
KM - Komínový systém RAAB DW-ALKON DN 350 - 1ks
485
3.1%
2495
4.9%
2065
2100
1550
5360
1950
1950
200
200
1250
1250
4120
3905
3800
HP= +0.015 - ÚROVEŇ HOTOVEJ PODLAHY
KP= -0.100 - KONŠTRUKČNÁ VÝŠKA PODLAHY
1120
800
2.5%
-
+9.200
16.0%
-
BP= ±0.000 - ÚROVEŇ PODLAHY BEZ NÁŠĽAPNEJ VRSTVY
KP= -0.100 - KONŠTRUKČNÁ VÝŠKA PODLAHY
- Podrobne viď. 900 - Výkaz ostatných výrobkov
- Srešná vpusť 30ks, presná špecifikácia viď. P.D. Zdravotechnika
V prípade nejasností vo výkresovej dokumentácii kontaktovať zodp. projektanta!
Všetky rozmery stavebných prác kontrolovať na mieste stavby!
Všetky stavebné rozmery sú kótované ako rozmery hrubej stavby (bez hydoizolácií, omietok a pod.)
Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné vedenia inžinierských sietí prechádzajúcich stavebným pozemkom
Pred začatím betónovania základov je nutné vyznačiť miesta a vynechať otvory pre prechod kanalizačného potrubia
cez základové konštrukcie.
Nevyhovujúce zásypy zhutniť na 0,25 MPa.
Pred zabetónovaním podkl. betónu je potrebné uložiť ležaté rozvody kanalizácie podľa P. D. časť zdravotechnika
Pípadné zmeny stavby oproti realizačnej dokumentácii je nutné odsúhlasiť zodpovedným projektantom
Použité stavebné materiály a výrobky musia mať certifikáty o zhode platné na území SR
A
11250
100
200
1000
K1
100
1.4%
1.6%
100
1000
4500
200
400
725
0
1200
2300
2050
0
2470
100
OMIETKA
OMIETKA
OMIETKA
OMIETKA
OMIETKA
Železobetón - driedy betónu viď. P.D. STATIKA
150
400
2200
1965
2650
4700
2200
2150 (300)
3825
3750
SCHÉMA:
Z18.1
1000
2630
+9.500
2050
K1
SEKCIA "C"
1390
150
ŽB ATIKA
1540
OV2
SEKCIA "B"
SEKCIA "A"
100
405.08
K2
Z20
150
4390
v.č. ---
1590
v.č. ---
3300
880
2020
D2
P
Det. č.10
Det. č.10
130
O7
O23
1500
405.09
1540
1.6%
O2
+9.015
900
2450 (0)
330
130
+9.015
160
200
O40
800
1970
130 200
200
150
Z2
900
2450 (0)
1670
1590
130
G
200
900
2000 (450)
2325
720
115
115
450
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
OBKLAD DODÁVKA MAJITEĽA
OBKLAD DODÁVKA MAJITEĽA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
MRAZ. GRES + SOKEL 70mm EXTERIÉROVÁ OMIETKA
BET. DLAŽBA NA TERČOCH EXTERIÉROVÁ OMIETKA
30
550
300
300
100
VPC
VPC
VPC
VPC
VPC
EXT. OMIETKA + SIVÁ MAĽBA
Výkaz stavebných úprav 4.NP
Rozmer (mm)
S.H. od podlahy
(mm)
Šírka Výška Priemer
60
550
300
300
500
MAĽBA
MAĽBA
MAĽBA
MAĽBA
MAĽBA
MAĽBA
Prostý betón
250
900
2100 (350)
O33
O25
300 220
1.3%
115
Z18.1
v.č. 509
7490
5700
3455
v.č. 509
115
4050
405.07
405.03
1885
Det. č.9
Det. č.9
4585
175
BP= +9.000
KP= +9.000
100 200
4025
345
700
400
2200
3275
3375
800
1970
4050
4700
2505
D2
P
880 60
2020
P8
S3
BIELA
BIELA
BIELA
BIELA
BIELA
BIELA
+9.500
Z18.2
BYT Č. 405
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
OBKLAD DODÁVKA MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
+
+
+
+
+
+
EXT. OMIETKA + SIVÁ MAĽBA
MRAZ. GRES + SOKEL 70mm EXTERIÉROVÁ OMIETKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
OMIETKA
OMIETKA
OMIETKA
OMIETKA
OMIETKA
OMIETKA
Tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu Styrodur 2800C hr. 120mm, 80mm, 30mm (viď. skladby podláh a striech v.č. 201,
202, 203)
+9.320
VÝKAZ PERGOLY
PODROBNE v.č. 502
PODLAHY V BYTE BEZ NÁŠĽAPNEJ VRSTVY!
P8
VPC
VPC
VPC
VPC
VPC
VPC
Tepelná izolácia z penového polystyrénu EPS hr. 120mm, 80mm, 60mm, 50mm (viď. skladby podláh a striech v.č. 201, 202, 203)
Tepelná izolácia na fasáde z minerálnej vlny hr. 80mm, 130mm
S3
405.10
Z18.1
+9.300
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
OBKLAD DODÁVKA MAJITEĽA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAĽBA
MAĽBA
MAĽBA
MAĽBA
MAĽBA
MAĽBA
EXT. OMIETKA + SIVÁ MAĽBA
MRAZ. GRES + SOKEL 70mm EXTERIÉROVÁ OMIETKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
BIELA
BIELA
BIELA
BIELA
BIELA
BIELA
Sadrokartónové predsteny konštrukcia z profilov CW 50
VÝKAZ DREVENÉHO OBKLADU
VIĎ. v.č. 502
+9.320
4.3%
+9.150
405.02
30mm
30mm
1,5mm
50mm
100mm
1055
1785
SK1
VZ25
DREVENÝ OBKLAD 70x30
DREVENÝ ROŠT 70x30
HYDROIZOLÁCIA FATRAFOL 808
TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 150 S STABIL
ŽB DOSKA V SPÁDE
120 2,6%
+9.750
+9.500
100
4850
P8
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
+
+
+
+
+
+
100
1000
200
30
200
115
115
360
1230
1240
200
150
435
3095
P9
P9
P9
P9
P9
P9
P9
P9
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
OMIETKA
OMIETKA
OMIETKA
OMIETKA
OMIETKA
OMIETKA
30 30
4.3%
Z20
115
R2
825
60
13.5 m²
16.6 m²
28.7 m²
6.9 m²
4.4 m²
14.8 m²
16.3 m²
12.4 m²
113.5 m²
13.2 m²
49.5 m²
62.7 m²
MRAZ. GRES + SOKEL 70mm EXTERIÉROVÁ OMIETKA
VPC
VPC
VPC
VPC
VPC
VPC
Priečkové murivo hrúbky 175mm z tvárnic Porotherm 17,5 P+D na MVC 2,5 MPa
OV
2850
ŽB ATIKA
115
115
115
+7.500
EL7
700
1970
900
115
700
1970
2320
9 x 167 / 290
9 x 167 / 290
4.01
ZT8
Š24
150
4680
800
175
67
P9
P9
P9
P9
P9
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
OBKLAD DODÁVKA MAJITEĽA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
Priečkové murivo hrúbky 115mm z tvárnic Porotherm 11,5 P+D na MVC 2,5 MPa
200
20
+9.200
3.3%
68
615
1280
115
780
2020
650
5.0 m²
6.0 m²
7.6 m²
19.6 m²
4.6 m²
42.8 m²
6.5 m²
6.5 m²
535
370
3400
545
1875
30
50
2569
+9.750
2.6%
1295
1395
487
3400
3320
2530
2770
175
1095
Š2
R2
780 75
2020
R2
D3
P
650
1080
P9
P9
P9
P9
P9
P9
P8
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
LEGENDA MATERIÁLOV:
4265
3150
4.02
680
SK2
O24
1230
K2
437
11.7%
33
K1
Z20
Z1
N1
D3
L
SK2
2505
1185
115
635
115
SD
s.v K P
=2 OD
40 HĽ
0m AD
m
865
2750
3170
405.04
405.05
1050
115
N2
VZ25
350 115
650
1080
2195
76
200
550 115
405.01
SK2
2040
240
1200
PD10
P
740
2040
233
8.5 m²
7.1 m²
7.8 m²
19.3 m²
5.0 m²
14.6 m²
62.3 m²
6.0 m²
6.0 m²
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
EXT. OMIETKA + SIVÁ MAĽBA
1000
1250
X11
1 : 25
200
150
3
107.1
200
1250
370
350
540
385
420
REZ X11-X11
+9.500
4.03
100
740
Z2
5.5%
700 300
1650
1020
2050
900
1970
200
59
115
1410
O11
115
465
A
600
1550 (900)
1200
R1
PD1
L
1900
D2
L
880
2020
800
1970
1100 OV1
ZT8
Č. POSCHODIA v.č. 518
HP=+9.015
450
KP=+8.900
2840
3340
650
760
250
1900
200
1050
2000
1550 (900)
530
200
200
130
795
Š3
115
5450
350
Š1.1
700
R2
H
2530
-
+9.767
860
2675
2160
404.02A
200 545 115
Š10
404.02B
115
600
1970
115
650
4
3275
250
R2
P9
P9
P9
P9
P9
P9
MRAZ. GRES + SOKEL 70mm EXTERIÉROVÁ OMIETKA
PODHĽAD + BIELA MAĽBA
OMIETKA + BIELA MAĽBA
OMIETKA + BIELA MAĽBA
PODHĽAD + BIELA MAĽBA
PODHĽAD + BIELA MAĽBA
OMIETKA + BIELA MAĽBA
OMIETKA + BIELA MAĽBA
OMIETKA + BIELA MAĽBA
Akustické priečkové murivo hrúbky 250mm z tvárnic Porotherm 25 P+D Akustik na MVC 2,5 MPa
200 130
500
Z38
8.5 m²
7.1 m²
7.8 m²
19.3 m²
5.0 m²
14.6 m²
62.3 m²
6.0 m²
6.0 m²
P3
SDK
VPC
VPC
SDK
SDK
VPC
VPC
VPC
Obvodové nosné steny hrúbky 200mm + kontaktný zatepľovací systém (napr.BAUMIT) minerálna vlna hr. 130mm
1020
2050
R1
70
575
575
6070
725
O20
360
SK3
230 430
1635
R2
5900
70
200
6950
515
700
115
900
1970
80 300
4855
480
900
404.01
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
OBKLAD DODÁVKA MAJITEĽA
OBKLAD DODÁVKA MAJITEĽA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
MAJITEĽA
30
70 70 70 70 70 70 30
48 20 20 20 20 20
780
2020
Š9
200
200
2320
835
1300
PD1
L
200
404.05
405.06
3050
1800
75
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
DODÁVKA
Obvodové výplňové murivo hrúbky 300mm z tvárnic Porotherm 30 P+D na MVC 10 MPa +
kontaktný zatepľovací systém (napr.BAUMIT) minerálna vlna hr. 80mm
400
N1
1300
404.03
BP= +9.000
KP= +9.000
R1
11150
250
115
20
R2
115 535 115
Z8.1
PODLAHY V BYTE BEZ NÁŠĽAPNEJ VRSTVY!
4225
1.8%
K3
11550
D3
L 2515
Š1
Š1.1
Š2
Š3
Š4
Detail č.3 z 4NP
250
115 R2
SK2
P9
P9
P9
P9
P9
P9
P9
P9
1xKPP 120x65 1250mm
1xKPP 120x65 1000mm
1 : 25
2175
404.04
930
BYT Č. 404
O9
3300
2450 (0)
4225
4225
4425
+9.015
F
100
250
N2
700
1970
250
1960
760
300
300
Š4
420
6435
E
200
Z3
550
SK2
1020
2050
1300
PD1
P
O33
115
1000
2010
2675
130200
200
D
N1
200
650
1400
115
N2
R1
R2
1325
960
403.04
D3
L
550 135
700
1970
115
2010
R2
4700
4295
115
D2
L
780
2020
403.05
O6
1800
1550 (900)
3125
11575
3625
C´
403.01
6.3 m²
11.4 m²
18.5 m²
4.6 m²
2.1 m²
5.8 m²
13.3 m²
16.5 m²
78.5 m²
4.2 m²
4.2 m²
Názov
Výkaz šachiet
Rozmery (mm)
Ozn. Šírka Výška
X11
900
2100 (350)
18650
115
880 60
2020
898
60
36550
R1
800
1970
VPC OMIETKA + MAĽBA
VPC OMIETKA + MAĽBA
BIELA MAĽBA
VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA VPC OMIETKA + BIELA MAĽBA
ŠACHTY PO INŠTALÁCII ROZVODOV ZABETÓNOVAŤ!
70 220 70 220 70
1800
2100 (350)
80
975
300
Z2
900
1970
360
400
BP= +9.000
KP= +9.000
90
115
900
2450 (0)
O7
115
300
K3
650
5950
PODLAHY V BYTE BEZ NÁŠĽAPNEJ VRSTVY!
900
2100 (350)
BYT Č. 403
650
403.02B
O33
403.03
75
Z2
GRES + SOKEL 70mm
GRES + SOKEL 70mm
Drážka
Nika
Prieraz
Prieraz
Prieraz
Prieraz kruhovy
Prieraz
R1
R2
480
3905
2450
2960
115
1660
1800
3910
O4
3910
+9.015
Z11.6
3000
2450 (0)
3725
403.02A
5135
P5
P7
VÝKAZ PREKLADOV 4.NP
Ozn. Zloženie prekladu Dĺžka Počet
1.8%
403.06
Stropy
11.2 m²
3.1 m²
38.9 m²
53.3 m²
30
7060
1660
680
650
80
315
50
2960
402.02A
LOGGIA
405.09
405.10
3905
402.02B
3910
3910
3
250 5080
402.03
LOGGIA
BYT Č. 405
405.01
VSTUP
405.02
KUCHYŇA+JEDÁLEŇ
405.03
OBÝVACIA IZBA
405.04
KÚPEĽŇA
405.05
KÚPEĽŇA
405.06
IZBA
405.07
IZBA
405.08
IZBA
650
BP= +9.000
KP= +9.000
O3
3000
2450 (0)
Z2
BYT Č. 402
402.06
900
2100 (350)
O32
2450
90
BALKÓN
404.05
R1
650
1800
PODLAHY V BYTE BEZ NÁŠĽAPNEJ VRSTVY!
Z11.2
900
1970
R1
401.08
BYT Č. 404
404.01
VSTUP
404.02A
KUCHYŇA
404.02B
JEDÁLEŇ
404.03
OBÝVACIA IZBA
404.04
KÚPEĽŇA
HP=+9.015
KP=+8.900
5135
K3
7750
115
1960
900
1970
VSTUP
KUCHYŇA+JEDÁLEŇ
OBÝVACIA IZBA
KÚPEĽŇA
WC
CHODBA
IZBA
IZBA
403.06
100
100
402.01
115
80
115
300
6300
300
R2
3300
115
O8
900
2450 (0)
1020
2050
PD1
L
175
950
250 D9
P
995
930
680
135 2020 135
600
1970
1300
PD1
L
115
R1
401.04B
D
SK2
HĽA
POD m
K
D
m
S
2400
s.v=
1000
780
2020
401.01
3875
VZ25
115
BYT Č. 401
401.01
401.02
401.03
401.04A
401.04B
401.05
401.06
401.07
BYT Č. 403
403.01
VSTUP
403.02A
KUCHYŇA
403.02B
JEDÁLEŇ
403.03
OBÝVACIA IZBA
403.04
KÚPEĽŇA
403.05
IZBA
115
2020
2020
D3
P
2400 SK1
VZ25
R2
840
700
1970
D2
P
170
300
2010
2010
880
2020
115
405
60
950
800
1970
N1
250
N1
60
115
O5
1800
1550 (900)
3125
900
7150
N2
R2
402.05
401.04A
R2
Š4
D3
P
650
R2
Z2
D
ĽA
DH
PO 0mm
K
SD =240
s .v
4050
AD
HĽ
D
PO mm
K 00
SD =24
s.v
115
402.04
3725
780
SK2
700
1970
420
810
2675
115
B´
175
115
200
4700
1050
401.05
200
880
85 2020
D2
P
1900
200
200
B
R1
Názov
PRIESTORY
SCHODISKO
VÝŤAHOVÁ ŠACHTA
CHODBA
402.06
BP= +9.000
KP= +9.000
1125
160
9500
800
1970
200
BYT Č. 401
PODLAHY V BYTE BEZ NÁŠĽAPNEJ VRSTVY!
1020
2050
O13
1400
115
D2
P
R1
4875
3280
Ozn.
.SPOLOČNÉ
4.01
4.02
4.03
BYT Č. 402
402.01
VSTUP
402.02A
KUCHYŇA
402.02B
JEDÁLEŇ
402.03
OBÝVACIA IZBA
402.04
KÚPEĽŇA
402.05
IZBA
5575
880
2020
115
950
860
115 385
2580
800
1970
3900
2200
1550 (900)
5675
5675
401.07
4550
4435
4015
401.06
Š1
401.02
401.03
A´
175
VZ25
2450
2650
1975
200
200
200
200
+9.015
130
A
115
2400
2450 (0)
Z6.2
6640
300
4015
1480
3770
115
1.6%
115
1480
2900
Legenda miestností 4.NP - SEKCIA "A"
Ozn.
Podlahy
Steny
Plocha podlahy
80
12840
50 250
6
7645
C
13440
80 300
5
7765
130
80
4
220
±0.000 = 135,00 m n.m. B.p.v.
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
OV2
3947
OV2
3400
ARCHITEKT
PROJEKTANT
Ing. arch. JURAJ KONEVAL Ing. arch. JURAJ KONEVAL
3947
ČASŤ
200
200
2400
2450 (0)
3620
1585
115
8990
475 200
200
200
600
O12
2000
1550 (900)
3750
3750
1150
200
BRATISLAVSKÝ
200
130
OKRES
ARCHITEKTÚRA
BRATISLAVA
INVESTOR
IN DEVELOP s.r.o., POD JUHOM 8, TRENČÍN 911 01
NÁZOV A MIESTO
STAVBY
BYTOVÝ DOM
NA KRIŽOVATKÁCH, BRATISLAVA - TRNÁVKA
Č. PARCELY:
14814/ 501, 14814/ 502
200
4150
13340
80
C
B
3600
2450 (0)
5255
9190
130
50 250
560
560
Z15.3
K3
1130
REALIZAČNÝ PROJEKT
KRAJ
KONEVAL/ MANÍKOVÁ
architekti
Ing. arch. KATARÍNA MANÍKOVÁ
STUPEŇ PROJEKTU
H
Ing. MARTIN KUBICA
VÝKRES
Trenčianska 53/ B, 821 09 Bratislava
tel: 0907 171 962
e-mail: [email protected]
FORMÁT
15 x A4
DÁTUM
02/2013
STUPEŇ
RPD
ZMENA
ZMENA
ZMENA
MIERKA
Pôdorys 4.NP - Sekcia "A"
ČIS.VÝKRESU
1:50 107.1
Download

Technický výkres - Sekcia A, Poschodie 4