Slovenský zväz vojakov v zálohe
a športovo - branných aktivít
Hradská 79
821 07 Bratislava 214
Bratislava 4. 5. 2011
P R E H Ľ A D
aktuálnych zmien v pravidlách športovo - streleckých súťaží SZVvZ
a ich uplatňovania v roku 2011
Prezídium SZVvZ a Komisia rozhodcov pri Ústrednej rade SZVvZ spracovali
a vydali tento prehľad za účelom jednotnej prípravy rozhodcov na riadenie a uskutočnenie
streleckých súťaží v sezóne roku 2011. Cieľom tohto prehľadu je prostredníctvom
rekapitulácie aktuálnych ustanovení zo sústavy platných vnútorných predpisov SZVvZ a ich
záväzného výkladu vykonaného Ústrednou radou SZVvZ uľahčiť najmä rozhodcom
uplatňovanie ich práv a povinností pri organizácii, uskutočňovaní, hodnotení, spracovaní
a vyhlasovaní výsledkov podujatí, vykonávaných podľa vnútorných predpisov SZVvZ. Ide o
súbor východísk, ktoré vytvárajú optimálne predpoklady pre formovanie zmysluplného
systému tvorby vnútorných predpisov SZVvZ a stanovenie priaznivých vzťahov pre
disciplinované uplatňovanie vzájomných záväzkov účastníkov podujatí zakotvených v týchto
predpisoch v súťažiach uskutočňovaných v SZVvZ.
1.
Základné východiská:
Čl. 4 bod 2 písm. a) Stanov SZVvZ:
Člen Zväzu je povinný dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a uznesenia orgánov
Zväzu a správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy Zväzu.
Čl. 14 bod 1 Stanov SZVvZ:
Ústredná rada SZVvZ je najvyšším orgánom Zväzu medzi Snemami. Ústrednú radu
tvoria prezident, členovia Prezídia a predsedovia Krajských zväzov.
Čl. 14 bod 4 písm. f) Stanov SZVvZ:
Ústredná rada SZVvZ schvaľuje vnútorné predpisy potrebné na zabezpečenie činnosti
a rozvoja Zväzu.
Bod 3.1 Smernice č. 1/SZVvZ - 94/97/03/06 pre činnosť rozhodcov v súťažiach SZVvZ
Rozhodca súťaží KVvZ riadi priebeh súťaže, dozerá na dodržiavanie pravidiel
a objektívne hodnotí výsledky, ktoré po súťaži verejne vyhlasuje.
Bod 1.2.2 Smernice č. 3/SZVvZ - 95/97/01 všeobecných pravidiel športovo-streleckých
súťaží SZVvZ
Pravidlá sú spoločné pre všetky vojensko - branné súťaže KVvZ. Pravidlá schválila
ústredná rada SZVvZ a sú platné od 1. januára 1996 do odvolania. Vykonávať záväzný
výklad, alebo zmeny pravidiel je oprávnená ústredná rada SZVvZ.
Bod 3.4 Vykonávacej smernice kvalifikačných pretekov v streleckom trojboji SZVvZ na rok
2011
Bod 3.3 Vykonávacej smernice kvalifikačných pretekov v streleckom viacboji SZVvZ na rok
2011
2
Hlavný rozhodca v správe z pretekov uvedie obsah pripomienok a podnetov účastníkov
KP a M SR k pravidlám a systému súťaží SZVvZ.
2.
Novely pravidiel streleckých disciplín v rokoch 2010 a 2011:
2.1
Spoločné zmeny pravidiel streleckých disciplín v streleckom viacboji a v
streleckom trojboji
2.1.1 Minimálny odpor spúšte pištole 1000 g v streleckom viacboji (bod 3.1.2 Smernice č.
2) či pištole a revolveru v streleckom trojboji (bod 3.4 Smernice č. 5).
2.1.2 Možnosť použiť ďalekohľad na kontrolu hodnoty každého zásahu (bod 3.6.5 Smernice
č. 2, bod 5.5 Smernice č. 5).
(Vysvetlivka: Len ak má pretekár vhodný ďalekohľad so statívom, ktoré mu
umožňujú kontrolu zásahov pri dodržaní zásad bezpečnosti, najmä bez zmeny
polohy pri streľbe príslušnej disciplíny, bez odloženia zbrane z ruky a bez vybočenia
ústia hlavne zbrane z výstrelného smeru.)
2.2
Špecifické zmeny v pravidlách streleckého viacboja a streleckého
trojboja
2.2.1 Strelecký viacboj - Smernica č. 2/SZVvZ-94/97/01/03/10
V ustanoveniach bodu 4.1 sa novo vymedzujú technické podmienky použitia
vlastného samopalu vz. 58 pretekára ako
„samonabíjacia zbraň kalibru 7,62 mm, ktorá má vzhľad samopalu vz. 58 (bez bodáka
a dvojnožky) a spĺňa tieto podmienky:
A dĺžka hlavne max. 390 mm – meraná od prednej hrany ústia hlavne po zadnú hranu
nábojovej komory,
B dĺžka priamky štandardných otvorených mieridiel max. 355 mm.“
V ustanovení bodu 5.1 je doplnené vyznačenie stredu zákopu (zrušená zástavka v
strede zákopu)
„kolíkom hrúbky 4 x 6 cm, s výškou 15 - 20 cm nad úrovňou cieľa zo vzdialenosti 25
m, 20 m a 15 m“.
Novo sú upravené ustanovenia bodu 5.2 Technické vykonanie disciplíny
„5.2.1 odhodová čiara 1 vo vzdialenosti 25 m pretekári do 45 rokov,
5.2.2 odhodová čiara 2 vo vzdialenosti 20 m pretekári 46 - 65 roční,
5.2.3 odhodová čiara 3 vo vzdialenosti 15 m pretekárky bez ohľadu na vek a pretekári 65
roční a starší,
5.2.4 prípravná čiara vo vzdialenosti 30 m,
5.2.5 odhodové čiary sú dlhé 2 metre a ich stredy sú na osi granátišťa. Prípravná čiara je
dlhá 6 metrov - so stredom na osi granátišťa.“
Nové sú podmienky disciplíny bojová pištoľ v ustanoveniach bodu 6.7 Hodnotenie
„6.7.1 Hodnotenie dosiahnutého výsledku pretekárom sa vypočíta podľa vzťahu:
H = N * 432 / t + 10 * N
resp. H = N * ( 432 / t + 10 )
3
H-
hodnotenie, počet získaných bodov – zaokrúhlené na druhé desatinné miesto.
T. j. zaokrúhľuje sa z tretieho desatinného miesta,
Npočet zostrelených terčov (1 až 5),
Tdosiahnutý čas pretekárom, v disciplíne meraný v sekundách na dve desatinné
miesta. Meria sa čas od povelu štart až po ukončenie disciplíny (odst. 6.6.4),
432 - konštanta: 12 (body za každý zostrelený terč) x 36 (porovnávací čas plnenia
disciplíny),
10 - fixný bodový zisk za každý zostrelený (uznaný) poper.
ZAOKRÚHĽOVANIE:
hodnoty 0 až 4 - dole
hodnoty 5 až 9 - hore
Upravené je ustanovenie bodu 7.6.3 o prepočte zo skutočného počtu súbojov:
„7.6.3 Prepočet zo skutočného počtu súbojov sa robí podľa vzťahu:
PV = Bs * ( 5 / Ps )
PV - prepočítaný výsledok
Bs - počet bodov získaných družstvom za všetky uskujtočnené súboje, t. j. počet
všetkých zostrelených terčíkov krát 15
Ps - skutočný počet súbojov.“
2.2.2 Strelecký trojboj - Smernica č. 5/SZVvZ-01/10/11
V pravidlách, upravených citovanou smernicou, bolo zjednotená systematika
označenia ustanovení a spresnené niektoré pojmy. Zmenené ustanovenia v tomto prehľade
uvádzame doslovne vrátane aktuálneho číslovania predmetného ustanovenia v platnej
smernici. K ustanoveniam bodov 3.8 až 3.9.1 Smernice č. 5 uvádzame záväzný výklad týchto
ustanovení, ktorý Ústredná rada SZVvZ schválila na svojom rokovaní dňa 29. 1. 2011.
„2.4
Pri vykonávaní streleckého trojboja sú zohľadňované kategórie podľa smernice pre
priznávanie výkonnostných tried (Smernica č. 4).“
„3.7
Povolené sú len otvorené mieridlá vrátane mikrometrických mieridiel a svedlovodivej
mušky.“
„3.8
Je zakázané na zbrani použiť kompenzátor, úsťovú brzdu, mieridlá optické, zrkadlové,
teleskopické, laserové, mieridlá s opticky premietaným bodom a iné podobné mieridlá,
ochranné kryty na muške alebo cieľniku.“
Výklad Ústrednej rady SZVvZ pre uplatňovanie ustanovenia bodu 3.8:
Na vyloženie obsahu termínov kompenzátor a úsťová brzda sa uplatnia definície
uvedené v Slovenskej technickej norme STN 39 5002 Zbrane pre civilnú potrebu, Civilné
strelné zbrane a strelivo, Všeobecné termíny a definície
4.1.10
kompenzátor - zariadenie alebo súčasť hlavne upravujúce účinky zdvihu
4.1.10.1
úsťová brzda - kompenzátor znižujúci záklzovú energiu zbrane.
4
Niektoré ďalšie termíny a definície z STN 39 5002:
4.1.10.2
kompenzátor uhla zdvihu - súčasť znižujúca alebo eliminujúca uhol zdvihu
4.1.10.3
kompenzátor spätného rázu - súčasť znižujúca alebo eliminujúca spätný ráz zbrane
5.4.5.10
uhol zdvihu - uhol medzi výstrelnou a námernou.
Ustanovenie bodu 3.8 pravidiel nezakazuje na zbrani, ktorú pretekár použije pre
disciplínu strelecký trojboj, použiť napr. mikrometrický cieľnik, svetlovodivú mušku
a kontrastné farebné značky na mieridlách.
„3.9
Pažba, ani akákoľvek iná časť zbrane nesmie mať vystupujúce časti, ktoré by
umožňovali dodatočnú oporu prstov, dlane alebo zápästia ruky.
3.9.1 Za dodatočnú oporu sa nepovažujú výstupky medzi prstami - nesmú ale obopínať
(uzatvárať) prsty.“
Výklad Ústrednej rady SZVvZ pre uplatňovanie ustanovení bodov 3.9 a 3.9.1:
Konštrukcia ustanovení vyjadruje skutočnosť, že pretekár nesmie pre disciplínu
strelecký trojboj použiť zbraň s pažbou športového typu, ako je definovaná v čl. 8.9 Tabuľka
špecifikácií pištolí (maximálne – minimálne hodnoty) Pravidiel ISSF pre pištoľové disciplíny,
vydaných Slovenským streleckým zväzom v roku 2009 (výňatok z pravidiel ISSF je uvedený
na str. 8 v prílohe č. 1 tohto prehľadu).
Z toho vyplýva, že strelec môže použiť len takú zbraň, ktorá nie je vybavená opierkou
ruky a dlane držiacej zbraň alebo podporou palca tejto ruky.
Dovolené sú však aj tieto technické prvky alebo doplnky:
a) mierne rozšírenie zavádzacieho otvoru a vonkajšieho obvodu zásobníkovej šachty,
ak je súčasťou sériového výrobku pištole alebo mierne rozšírené dno zásobníka pod
prednou časťou zásobníkovej šachty;
b) predĺžená zadná horná časť rámu zbrane, ktorá sa opiera o hornú časť ruky medzi
palcom a ukazovákom (tzv. „bobrí chvost“), ak tvorí súčasť sériového výrobku
zbrane. Tento bobrí chvost je spravidla vyhnutý nahor;
c) mierne anatomické výstupky medzi prstami vyhotovené na pažbičke zbrane alebo
jej črienkach v súlade s ustanovením bodu 3.9.1 pravidiel;
d) zdrsnenie úchopových plôch pažbičky zbrane, ak ju výrobca takýmto zdrsnením
nevybavil. Zdrsňujúci doplnok nesmie po aplikácii poskytovať dodatočnú oporu
podľa ustanovení bodov 3.9 a 3.9.1;
e) vybavenie pažbičky zbrane vhodným izolačným materiálom, zamedzujúcim
leptanie kovového povrchu potom. Izolačný materiál nesmie po aplikácii
poskytovať dodatočnú oporu podľa ustanovení bodov 3.9 a 3.9.1.
Zmenené a doplnené boli ustanovenia bodov 5. Podmienky streľby, 6. Povelová
technika a bodu 7. Hodnotenie výsledkov. V tomto prehľade uvádzame doslovné znenie
menovaných ustanovení.
5
„5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.
6.1
6.2
6.3
Podmienky streľby
Čas na prípravu je povolený len po nástupe na palebnú čiaru v dĺžke maximálne päť
minút.
Za nástrelné sa považujú tri zásahy s najmenšou hodnotou z 13 ranovej položky v
terči.
(Vysvetlivka: Ak je v terči menej zásahov ako 13, za nástrelné zásahy sa považujú
len zásahy s najnižšou hodnotou, ktoré presahujú desať súťažných zásahov.)
Každá časť disciplíny pozostáva z jednej 13 ranovej položky do jedného terča. Čas na
každú 13 ranovú položku je osem minút vrátane nabíjania zbrane.
Pre každú súťažnú položku môže súťažiaci nabíjať zbraň maximálne 13 nábojmi.
Pre kontrolu hodnoty zásahov môže súťažiaci počas plnenia disciplíny použiť
ďalekohľad.
Súťažiaci nesmie mať pomocníka - korektora.
Povelová technika
Prvá položka:
a) „Päť minút príprava!“
b) „Prípravu ukončiť!“
c) „Pripravení?“
d) „13 rán za osem minút vrátane nabíjania štart (alebo páliť)!“
e) „Stop! Paľbu zastaviť!“
f) „Zbrane vybiť! Odložiť!“
g) „Obsluha k terčom! Terče vymeniť!“
Druhá položka pokračuje po odchode obsluhy terčov z terčového poľa:
a) „Pripravení?“
b) „13 rán za osem minút vrátane nabíjania štart (alebo páliť)!“
c) „Stop! Paľbu zastaviť!“
d) „Zbrane vybiť! Odložiť!“
e) „Obsluha k terčom! Terče vymeniť!“
Tretia položka pokračuje po odchode obsluhy terčov z terčového poľa:
a) „Pripravení?“
b) „13 rán za osem minút vrátane nabíjania štart (alebo páliť)!“
c) „Stop! Paľbu zastaviť!“
d) „Zbrane vybiť!“
e) „Na prehliadku zbraň!“
f) „Zbrane odložiť!“
g) „Obsluha k terčom! Terče vymeniť!“
7.
7.1
Hodnotenie výsledkov
Hodnotenie výsledkov sa vykonáva podľa článku 9 „Všeobecných pravidiel športovo streleckých súťaží SZVvZ“ smernica číslo 3/SZVvZ-95/97/01. Pre určenie hodnoty
sporných zásahov, pokiaľ to stav terča umožňuje, sa používajú zásuvné kalibre (ináč
sa použije optický kaliber) s rozmerom meracej hrany 12 mm a priemerom zásuvného
tŕňa podľa kalibru použitej zbrane.
7.2
Hodnotí sa desať najlepších zásahov každej súťažnej položky.
(Vysvetlivka: Ak je v terči menej zásahov ako desať, nástrelné zásahy sa
neodpočítavajú a všetky zásahy sa započítavajú do súťažnej položky.)
Hodnotenie jednotlivca je dané súčtom nastrieľaných bodov vo všetkých troch
položkách. Jednotlivec môže získať maximálne 350 bodov. (100 + 100 + 150).
7.3
6
7.4
7.5
Pri určení poradia, ak niektorí súťažiaci dosiahnu rovnaký celkový počet bodov, sa
určí poradie v súťaži podľa lepšieho dosiahnutého výsledku v jednotlivých položkách
a to v tomto poradí:
a) terč D-1
b) terč 50/20
c) terč 135-P
d) pri rovnakom celkovom počte bodov sa určí poradie pretekárov podľa počtu
zásahov s vyššou bodovou hodnotou (15, 10, atď.).
Samostatne sa vyhodnocuje strelecký trojboj jednotlivcov a družstiev z pištole
a samostatne z revolveru.
8.
Tresty
Tresty za porušenie pravidiel alebo bezpečnosti pri streľbe sú udeľované podľa článku
4 „Všeobecných pravidiel športovo - streleckých súťaží SZVvZ“ smernica číslo
3/SZVvZ-95/97/01.“
2.3
Smernica č. 4/SZVvZ - 97/01/03/10 pre priznávanie výkonnostných tried v
SZVvZ
V prehľade citujeme len nové znenie konkrétnych ustanovení:
„3.1
3.2
Platnosť dosiahnutej VT začína dňom jej priznania.
VT je platná trvale.
TABUĽKA č. 2 – muži
Disciplína
Veľkokalibrová pištoľ
Samopal 3x5
Bojová pištoľ
Strelecký viacboj
Strelecký trojboj Pi
Strelecký trojboj Re
Granát
Označenie
M VT
I. VT
II. VT
III. VT
Pi
3 Sa
BoPi
SVb
TrPi
TrRe
G
148
140
137
440
310
315
50
145
133
125
410
295
300
45
135
125
110
370
270
280
x
120
110
98
330
220
240
x
Označenie
M VT
I. VT
II. VT
III. VT
Pi
3 Sa
BoPi
SVb
TrPi
TrRe
G
145
133
130
410
295
300
45
135
125
115
370
270
280
x
120
110
104
330
220
240
x
100
100
93
290
180
200
x
TABUĽKA č. 3 – ženy
Disciplína
Veľkokalibrová pištoľ
Samopal 3x5
Bojová pištoľ
Strelecký viacboj
Strelecký trojboj Pi
Strelecký trojboj Re
Granát
4.
4.1
4.2
Evidencia VT
Každý pretekár zodpovedá za zaznamenanie dosiahnutej VT do svojho preukazu VT.
Evidenciu dosiahnutých M VT a I. VT vedie predseda ŠTK na základe doručených
výsledkových listín.
7
5.
5.1
Záverečné ustanovenia
Smernica pre priznávanie Výkonnostných tried nadobúda účinnosť dňom jej
schválenia.“
3.
Váženie odporu spúšte pištole a revolveru a kalibrovanie zásahov v papierových
terčoch
3.1
Na váženie odporu spúšte a revolveru sa povoľuje používanie 1000 g závažia
certifikovaného Slovenským streleckým zväzom.
Na kalibrovanie zásahov z pištole a revolveru v papierových terčoch používať výlučne
zásuvné a optické kalibre s priemerom meracieho prstenca 12 mm + 0,05 - 0,00 mm.
Za účelom jednotného vyhodnocovania papierových terčov v sezóne roku 2011
Ústredná rada SZVvZ a Komisia rozhodcov SZVvZ zabezpečia dodanie najmenej
jednej sady zásuvných a optických kalibrov každému usporiadateľovi kvalifikačných
pretekov a majstrovstiev SR v streleckom viacboji a streleckom trojboji na náklady
Ústrednej rady SZVvZ. Vybavenie rozhodcov predpísanými kalibrami na základe ich
záujmu a na náklady rozhodcov zabezpečí Komisia rozhodcov SZVvZ v priebehu
roku 2011.
3.2
Miroslav Jánoš, v.r.
prezident SZVvZ
Igor Ďurčo, v.r.
predseda KR SZVvZ
8
Príloha č. 1
k Prehľadu aktuálnych zmien v
pravidlách streleckých súťaží SZVvZ
Výňatok z Pravidiel ISSF pre pištoľové disciplíny, vydaných Slovenským streleckým
zväzom v roku 2009
8.9 Tabuľka špecifikácií pištolí (maximálne - minimálne hodnoty)
a) Pažby vzduchových pištolí: Žiadna časť pažby ani príslušenstva nesmie uzatvárať
ruku. Opierka ruky nesmie vystupovať v uhle menšom ako 90° k ose pažby.
Zakrivenie opierky dlane alebo podpery palca smerom nahor alebo zakrivenie pažby
na protiľahlej strane palca smerom dolu je zakázané. Opierka palca musí umožniť
voľný pohyb palca nahor. Pažba nesmie uzatvárať ruku. Je ale povolené zakrivenie
povrchov na pažbe alebo ráme, vrátane opierok dlane a palca v pozdĺžnom smere
zbrane.
b) Pažby pištolí na 25 m: Platí poznámka (a) a naviac: Zadná časť rámu alebo pažby,
ktorá sa opiera o hornú časť ruky medzi palcom a ukazováčikom, nesmie byť dlhšia
ako 30 mm. Táto vzdialenosť sa meria v pravom uhle k predĺženej ose hlavne.
c) Pištole sa vážia so všetkým príslušenstvom vrátane vyvažovacích závaží
a nenabitého zásobníku.
d) Pištoľ sa meria so všetkým príslušenstvom (zásobník VzPi môže byť vybraný).
Výrobné tolerancie meracej škatule sú +1,0/-0,0 mm vo všetkých smeroch.
Download

PREH Ľ AD aktuálnych zmien v pravidlách športovo