VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác
podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
názov zákazky:
„Splašková kanalizácia I. etapa“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Plavecké Podhradie
Adresa: Plavecké Podhradie 34, 906 36 Plavecké Podhradie
Zastúpený: Milan Kousal- starosta obce
Ing. Pavel Hulín – odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie
IČO: 00309788
IČ DPH: SK2021086782
DIČ: 2021086782
Tel.: +421 (0) 34 654 50 17
Fax: +421 (0) 34 654 50 23
Web: www.ppodhradie.sk
Zaradenie obstarávateľa podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre komunikáciu vo verejnom obstarávaní:
Ing. Pavel Hulín, tel. +421 (0) 908 772 640, e-mail: hulin@eurotender.sk
Milan Kousal, tel. +421 (0) 918 433 315, e-mail: starosta@ppodhradie.sk
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky uskutočnenie stavebných prác na zákazke s názvom:
„Splašková kanalizácia I. etapa“.
3. Typ zmluvy, ktorá sa uzavrie s úspešným uchádzačom:
Zmluva o dielo - podľa obchodného zákonníka.
4. Miesto uskutočnenia stavebných prác:
Obec Plavecké Podhradie, k.ú. Plavecké Podhradie, parc.č. 1457/13,1458,1451/1 v zmysle
projektovej dokumentácie.
5. Stručný popis predmetu zákazky:
Jedná sa o vybudovanie stokovej siete gravitačnej kanalizácie celkovej dĺžky 618,5 m vrátane 29
prípojok. V obci sa dobuduje Kanalizačná vetva „A“ – zvyšná časť a zrealizuje sa nová Kanalizačná
vetva „A3“.
Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 Kanalizačná vetva „A“ – zvyšná časť - Stoka A Š7 – Š17 - dl. 378,50 m, materiál PVC – U rúra
kanalizačná korugovaná hrdlovaná DN 300.
SO 01 Kanalizačná vetva „A3“ – Stoka A3 –dl. 240,00 m, materiál PVC – U rúra kanalizačná
korugovaná hrdlovaná DN 300.
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet obstarávania: 45231300-8,
Ďalšie predmety obstarávania: 45232400-6, 45332000-3.
7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 358 584,08 EUR
8. Obhliadka miesta plnenia zmluvy
Obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác verejný obstarávateľ stanovuje na 07.04.2011 o 9:00
hod so stretnutím na Obecnom úrade Plavecké Podhradie a je nepovinná.
9. Možnosť predloženia ponuky: Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky.
10. Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.
11. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia: do 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy
12. Poskytovanie súťažných podkladov a úhrada za súťažné podklady:
12.1 O poskytnutie súťažných podkladov požiada záujemca písomne v slovenskom alebo českom
jazyku na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. alebo elektronicky na e-mail:
hulin@eurotender.sk.
12.2 V žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov (SP) musí záujemca uviesť: názov zákazky, svoje
obchodné meno alebo názov, adresu sídla alebo miesta podnikania, poštovú adresu pre doručenie SP
ak nie je totožná s adresou sídla alebo miesta podnikania, kontaktnú osobu a jej tel. kontakt a emailovú adresu pre rýchlejšie doručovanie písomností týkajúcich sa verejného obstarávania, ďalej
uvedie spôsob prevzatia súťažných podkladov, a to buď zaslaním poštou alebo osobne na adrese
verejného obstarávateľa v bode 1. Pri osobnom prevzatí termín doporučujeme vopred dohodnúť
telefonicky u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.
12.3 Súťažné podklady sa vydávajú v nasledovnej forme:
12.3.1 Textová časť SP je na CD nosiči v súboroch formátu pdf. (SP), doc. (prílohy) a xls. (výkaz
výmer),
12.3.2 Projektová dokumentácia (výkresy, technické a sprievodné správy) v listinnej podobe
v zviazanom obale.
12.4 Úhrada za súťažné podklady sa nevyžaduje.
12.5 Lehota na prijímanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov uplynie dňa 11.04.2011 o 15:00
hod.
13. Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve a súťažných
podkladov:
13.1. Za včas doručenú žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a
súťažných podkladov k podprahovej zákazke sa považuje žiadosť doručená verejnému
obstarávateľovi v písomnej forme (poštou, faxom alebo e-mailom) najneskôr šesť pracovných dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
13.2 Vysvetlenie každej žiadosti záujemcu o vysvetlenie sa oznámi bezodkladne najneskôr do troch
pracovných dní odo dňa doručenia. Spôsob vysvetľovania je uvedený v súťažných podkladoch a bude
sa realizovať písomne.
14. Miesto na predkladanie ponúk, spôsob predloženia ponuky:
Ponuky sa predkladajú na adresu verejného obstarávateľa: Obec Plavecké Podhradie, Plavecké
Podhradie 34, 906 36 Plavecké Podhradie. Ďalšie požiadavky na formu ponuky sú uvedené v
súťažných podkladoch. Každému uchádzačovi, ktorý predloží ponuku osobne bude vydané potvrdenie
o predložení ponuky. Pre doručenie ponuky poštou je rozhodujúci dátum a čas fyzického prevzatia
ponuky verejným obstarávateľom.
15. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 20.04.2011 o 15.00 hod.
16. Otváranie obálok s ponukami:
Otváranie obálok s ponukami sa bude konať dňa 20.04.2011 o 17.00 hod., v zasadačke Obecného
úradu na adrese Obec Plavecké Podhradie, Plavecké Podhradie 34, 906 36 Plavecké Podhradie.
17. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu, štátneho rozpočtu a z
prostriedkov verejného obstarávateľa. Fakturácia za stavebné práce bude mesačná ku koncu
kalendárneho mesiaca na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených prác. Splatnosť faktúr bude
90 dní odo dňa doručenia.
18. Podmienky účasti uchádzačov podľa §§ 26, 27, 28 zákona:
18.1 Verejného obstarávania v tejto podprahovej zákazke sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa
tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
18.1.1 podľa § 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce,
na preukázanie tejto podmienky uchádzač predloží doklad v zmysle § 26 ods. 2 písm. e)
o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (napr. právnická osoba predkladá Výpis z obchodného
registra a fyzická osoba predkladá Výpis zo živnostenského registra, iné právne subjekty predkladajú
doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou). Príslušný doklad musí
preukazovať oprávnenie na uskutočňovanie stavebných prác v rámci predmetu zákazky (zapísaná
činnosť vo výpise – uskutočňovanie stavieb a ich zmien alebo príslušný ekvivalent v krajine sídla
uchádzača) a musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu predloženia ponuky verejnému obstarávateľovi.
Doklad musí byť predložený ako originál alebo úradne overená kópia.
18.1.2 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, môže
nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 písm. e) zákona predložením originálu alebo úradne
overenej fotokópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie SR o zápise v zozname
podnikateľov. Doklad musí byť predložený ako originál alebo úradne overená kópia a musí byť platný
ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
18.1.3 Ak sa v krajine jeho sídla niektoré z požadovaných dokladov nevydávajú, nahradí ich
rovnocennými dokladmi. Ak krajina nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
18.1.4 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského
štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov
platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
18.1.5 Ak ponuku predkladá skupina, predkladá splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o
verejnom obstarávaní a týchto súťažných podkladov za každého člena skupiny osobitne, v prípade
splnenia podmienky podľa bodu 18.1.1 § 26 ods. 1 písm. f) člen skupiny dodávateľov stačí ak je
oprávnený na tú časť predmetu zákazky, ktorú sa chystá zabezpečiť.
18.2 Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty,
ktorými preukáže finančné a ekonomické postavenie:
18.2.1 vyjadrenie banky, v ktorej má uchádzač vedený účet o schopnosti uchádzača plniť svoje
finančné záväzky voči banke. V prípade ak má uchádzač vedené účty vo viacerých bankách
predloží vyjadrenie o schopnosti plniť svoje finančné záväzky voči banke od každej banky, v ktorej má
vedený účet. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako jeden mesiac ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá vedené účty
v iných bankách okrem tej (tých) od ktorej (ktorých) vyjadrenie predložil v ponuke.
18.2.2 prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Pre splnenie tejto podmienky uchádzač predloží:
18.2.2.1 vyhlásenie o celkových obratoch za posledné tri hospodárske roky v prehľadnej
tabuľke, podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača. Za celkový obrat sa berú do úvahy
údaje z riadku „Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb“ z výkazu ziskov a strát právnických
osôb a údaj z riadku „Príjmy celkom“ z výkazu o príjmoch a výdavkoch fyzických osôb“, prípadne
ekvivalenty pre zahraničných uchádzačov.
Ako dôkazný prostriedok pre osoby účtujúce v systéme podvojného účtovníctva sa predkladajú:
- výkazy ziskov a strát za posledné 3 hospodárske roky – predkladajú sa originály overených
fotokópií výkazov daňovým úradom (overenie každej strany výkazu), prípadne ak uchádzač podlieha
v zmysle platnej legislatívy auditu postačí ak predloží originály overených fotokópií výkazov jeho
audítorom alebo sa predkladajú úradne overené fotokópie takto verifikovaných výkazov. V prípade ak
nie je možné z hľadiska časovej dostupnosti získať takto overený výkaz (vzťahuje sa to hlavne pre rok
2010), uchádzač môže predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu originálu výkazu spolu
s potvrdením o podaní daňového priznania za rok 2010.
Ako dôkazný prostriedok pre osoby účtujúce v systéme jednoduchého účtovníctva sa predkladajú:
- výkazy o príjmoch a výdajoch za posledné 3 roky – predkladajú sa originály overených fotokópií
výkazov daňovým úradom (overenie každej strany výkazu), prípadne ak uchádzač podlieha v zmysle
platnej legislatívy auditu postačí ak predloží originály overených fotokópií výkazov jeho audítorom
alebo sa predkladajú úradne overené fotokópie takto verifikovaných výkazov. V prípade ak nie je
možné z hľadiska časovej dostupnosti získať takto overený výkaz (vzťahuje sa to hlavne pre rok
2010), uchádzač môže predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu originálu výkazu spolu
s potvrdením o podaní daňového priznania za rok 2010.
Ak neboli obraty vo výkazoch vykázané v mene EUR uchádzač uvedie obraty za požadované roky
v pôvodnej mene, v ktorej boli výkazy zostavené a v prípade inej meny ako EUR urobí ešte prepočet
priemerným ročným kurzom každého roku za ktorý sa výkaz predkladá. Kurzy sú zverejnené ECB
(Európska centrálna banka) od roku 2009 vrátane alebo NBS (Národná banka Slovenska) do roku
2008 vrátane.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Minimálna požadovaná výška obratu je 600 000,- EUR v každom roku za posledné 3
hospodárske roky alebo ekvivalent v inej mene, ak sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti.
18.2.3 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie
niektorým z dokladov uvedeným vyššie, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa
preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
18.2.4 Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné
zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby,
ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
V takomto prípade uchádzač predloží v ponuke Zmluvu o budúcej zmluve alebo Zmluvu o spolupráci,
prípadne Prísľub inej osoby alebo iný relevantný doklad. Doklad musí byť predložený ako originál
alebo úradne overená kópia.
18.3 Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce doklady, ktorými preukáže technickú
alebo odbornú spôsobilosť:
18.3.1 § 28 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť
rokov, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien,
miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,
vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení.
Pre splnenie tejto podmienky uchádzač predloží v ponuke podpísaný Zoznam stavebných prác,
ktorý bude obsahovať stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet
zákazky, t.j. práce viažuce sa na výstavbu alebo rekonštrukciu splaškových kanalizácií, v min.
realizovanej hodnote 300 000 EUR bez DPH, ktoré boli uskutočnené v predchádzajúcich 5 rokoch
(2006-2010). Zoznam stavebných prác bude obsahovať názov zákazky, názov odberateľa, miesto a
lehotu výstavby, zmluvnú a realizovanú cenu prác.
K zoznamu uchádzač predloží potvrdené Referencie, ktoré budú obsahovať nasledovné údaje:
názov stavby, typ zmluvy, obchodné meno a adresa objednávateľa stavby, meno a priezvisko/ tel.
kontakt/príp. e-mail kontaktnej osoby pre overenie údajov v referencii, obchodné meno a adresa
zhotoviteľa (ak bol zhotoviteľ v združení uvedie sa tento údaj pre každého člena), uvedie či bol
v postavení ako hlavný dodávateľ, člen skupiny alebo subdodávateľ, zmluvná cena bez DPH v EUR
(ak bol zhotoviteľ v združení uvedie sa tento údaj celkom a zvlášť suma ceny prislúchajúca na práce
uchádzača), realizovaná cena bez DPH v EUR (ak bol zhotoviteľ v združení uvedie sa tento údaj
celkom a zároveň suma z toho vykonaná uchádzačom), zmluvný termín a skutočný termín lehoty
výstavby, popis stavby a prác realizovaných uchádzačom (základné technické údaje, miesto, rozsah
stavby, vyjadrenie objednávateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, meno a podpis oprávnenej osoby objednávateľa.
Odporúčame uchádzačom použiť vzor Referencie uchádzača, ktorý je v prílohe B2 súťažných
podkladov. Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
V zozname uchádzač uvedie minimálne 1 referenciu - stavebné práce v zmysle vyššie uvedených
požiadaviek, ktoré boli v realizovanej hodnote minimálne 300 000,- EUR bez DPH a boli
uskutočnené v predchádzajúcich 5 rokoch (2006-2010).
V prípade ak je na dokladoch uvedená iná mena ako EUR (zmluva bola uzatvorená v inej mene ako
EUR) uchádzač priloží prepočet tejto meny aktuálnym kurzom zverejneným v čase dodania prác.
Kurzy sú zverejnené ECB (Európska centrálna banka) od roku 2009 vrátane alebo NBS (Národná
banka Slovenska) do roku 2008 vrátane.
18.3.2 § 28 ods. 1 písm. g) – údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii
riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Verejný obstarávateľ pre splnenie tejto podmienky vyžaduje predloženie údajov o vzdelaní
a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii minimálne za 1 stavbyvedúceho (SV), ktorý spĺňa
nasledovné požiadavky:
- vysokoškolské/stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania, preukazuje sa
predložením úradne overenej kópie diplomu alebo maturitného vysvedčenia,
- minimálne 10 rokov odbornej praxe v stavebníctve, z toho minimálne 5 rokov na
stavbách kanalizácií
– preukazuje sa údajmi v životopise (Príloha 3 v súťažných
-
-
podkladoch).
odborná spôsobilosť pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním
Inžinierske stavby – potrubné, energetické a iné líniové stavby, preukazuje sa
dokladom v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to predložením úradne overenej fotokópie
osvedčenia vydaného Slovensku komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon
stavbyvedúceho s odborným zameraním Inžinierske stavby – potrubné, energetické
a iné líniové stavby, tento doklad je možné nahradiť ekvivalentom v prípade zahraničných
osôb. Ak bolo osvedčenie vydané SKSI po 1.1.2009 uchádzač predloží aj originál alebo
úradne overenú kópiu potvrdenia zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie.
skúsenosti za posledných 10 rokov s výkonom činnosti stavbyvedúceho (SV) min. na
jednej stavbe kanalizácie s celkovými nákladmi v hodnote min. 300 000 EUR bez DPH,
preukazuje sa potvrdením referencie od zamestnávateľa alebo objednávateľa (vzor
Referencie je v Prílohe 4 v súťažných podkladoch).
V referencii budú uvedené údaje: meno a priezvisko stavbyvedúceho, názov stavby, celkový
náklad stavby, názov objednávateľa stavby/investora, názov zhotoviteľa, kontaktná osoba
investora/zamestnávateľa ktorá potvrdí uvedené údaje a jej tel. kontakt, stručný popis stavby
a činnosti SV, lehota výstavby a lehota výkonu činnosti SV, vyjadrenie o spokojnosti
s úrovňou poskytovanej služby, podpis a pečiatka osoby, ktorá uvedené údaje verifikuje.
V prípade ak je na dokladoch uvedená iná mena ako EUR (zmluva bola uzatvorená v inej mene ako
EUR) uchádzač priloží prepočet tejto meny aktuálnym kurzom zverejneným v čase dodania prác.
Kurzy sú zverejnené ECB (Európska centrálna banka) od roku 2009 vrátane alebo NBS (Národná
banka Slovenska) do roku 2008 vrátane.
18.3.3 Na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby,
ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.
V takomto prípade uchádzač predloží v ponuke Zmluvu o budúcej zmluve alebo Zmluvu o spolupráci,
prípadne Prísľub inej osoby alebo iný relevantný doklad. Doklad musí byť predložený ako originál
alebo úradne overená kópia.
18.4. Podmienky účasti pre skupinu dodávateľov:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov.
18.4.1 Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do
predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ však bude vyžadovať vytvorenie právnych vzťahov, ak
ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá a vytvorenie právnych vzťahov je potrebné z dôvodu
riadneho plnenia zmluvy.
18.4.2 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo
odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
18.4.3 Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných
osôb podľa § 27 ods. 2, technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných
osôb podľa § 28 ods. 2.
19. OBSAH PONUKY:
Ponuka predložená uchádzačom musí byť predložená v 1 originály a verejný obstarávateľ odporúča
predložiť aj 1 neoverenú kópiu ponuky. Ponuka bude obsahovať ako svoju súčasť nasledovné doklady
a dokumenty:
19.1
Vyplnený „Formulár na predloženie ponuky“ uvedený v Prílohe A1 súťažných podkladov.
19.2
Vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritéria“ uvedený v Prílohe C1 súťažných podkladov.
19.3 Doklady, dokumenty, iné písomnosti alebo informácie požadované v bode 18. Podmienky
účasti uchádzačov (18.1 osobné postavenie, 18.2 finančné a ekonomické postavenie, 18.3 technická
a odborná spôsobilosť) uvedené v tejto výzve ako i v časti B - Podmienky účasti uchádzačov
uvedené v súťažných podkladoch, a v iných ustanoveniach súťažných podkladoch.
19.4 Spôsob určenia ceny - Ocenený súpis položiek formuláru „Formulár cenovej ponuky“
v Prílohe E1 súťažných podkladov (tabuľkový dokument sa nachádza v súbore v el. podobe s názvom
Podhradie_2011.xls). Uchádzač ho po vyplnení predloží do ponuky aj v elektronickej podobe na
compact disc CD.
19.5 Návrh zmluvy o dielo, podľa Prílohy F1 súťažných podkladov bez príloh.
19.6 Vyhlásenie zhody navrhovaných stavebných výrobkov v ponuke pre kanalizačná rúra typu
PVC – U DN 300 pre použitie na beztlakové kanalizačné systémy uložené v zemi a pre tvarovky
PVC-U DN 300 pre použitie na beztlakové kanalizačné systémy uložené v zemi. Vyhlásenie zhody
musí potvrdzovať súlad výrobkov s normou STN EN 1401-1.
19.7 V prípade, ak na základe dohody o plnomocenstve podpíše ponuku v mene uchádzača iná
osoba, tak ponuka uchádzača musí obsahovať ako svoju súčasť aj príslušnú plnú moc. Ak ponuku
predkladá skupina dodávateľov a jej ponuku podpíše(u) na základe dohody o plnomocenstve len
niektorý(í) z jej členov, tak ponuka musí taktiež obsahovať aj príslušnú plnú moc na určeného člena.
19.8 Doklad, ktorým uchádzač preukáže, kto a v akom rozsahu koná v mene uchádzača (napr.
pre právnickú osobu zapísanú v obchodnom registri originál alebo úradne overený výpis z
obchodného registra a pod.), doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Uvedený doklad sa predkladá len v prípade ak to nie je zrejmé z dokladu
predloženého v zmysle bodu 18.1.1 alebo 18.1.2 (osobné postavenie).
19.9 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude
oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov
skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci
za každého člena skupiny.
19.10 Ďalej sa odporúča aby uchádzač na začiatku v ponuke predložil Zoznam predložených
dokladov (Obsah), v ktorom uvedie súpis dokumentov predloženej ponuky a uvedie číslo strany, kde
sa daný dokument nachádza. Nepredloženie obsahu a čísla strán v ponuke nezakladajú dôvod na
vylúčenie uchádzača.
Uchádzač predkladá doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti ako aj iné
dokumenty v ponuke ako originály alebo úradne overené kópie ak nie je uvedené inak.
20. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti: Celá ponuka uchádzača vrátane všetkých dokladov, dokumentov a iných písomností v nej
obsiahnutých musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti môžu byť predložené aj v českom jazyku.
21. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH.
22. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňa 30. 09. 2011.
23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
23.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, Ak ceny v
ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov na predmet zákazky.
23.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, prípadne zmluvu nepodpísať v
prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku z Environmentálneho fondu.
23.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať Zmluvu o dielo až po overení procesu
verejného obstarávania a odsúhlasení tohto procesu s poskytovateľom nenávratného finančného
príspevku (NFP) s riadiacim orgánom Ministerstvom živ. prostredia (MŽP SR). Štandardná lehota na
overenie procesu verejného obstarávania trvá do 21 dní odo dňa predloženia dokumentácie z VO.
23.4 Verejný obstarávateľ v súlade s § 47a odsek (1) Zákona č. 40/1964 Zb. musí zverejniť
uzatvorenú zmluvu o dielo na svojej internetovej stránke.
23.5 Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
nadobudne len v prípade kladného výsledku overenia procesu verejného obstarávania a uzatvorenej
zmluvy o dielo Poskytovateľom NFP a v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a odsek
(1) Zákona č. 40/1964 Zb.
23.6 V prípade záporného overenia výsledku verejného obstarávania Poskytovateľom NFP bude
podprahová zákazka zrušená a vyhlásená znovu.
23.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s druhým, resp. ďalším uchádzačom v
poradí v prípade, ak úspešný uchádzač nepodpíše zmluvu, príp. ak fyzická osoba alebo právnická
osoba, s ktorou verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo, stratí v priebehu jej plnenia schopnosť
splniť si zmluvný záväzok.
23.8 Všetky náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
24. Zverejnenie výzvy:
www.ppodhradie.sk.
dňa
29.03.2011
na
webovej
stránke
V Plaveckom Podhradí, dňa 29.03.2011
.........................
Milan Kousal v.r.
starosta obce
Plavecké Podhradie
...................................
Ing. Pavel Hulín v.r.
osoba odborne spôsobilá
na verejné obstarávanie
r.č. G1721-494-2004
verejného
obstarávateľa:
Download

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK