4.
3.
2.
1.
Rockwool Slovensko, Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava,
tel.: 02/4920 0911, fax: 02/4920 0912, [email protected], www. rockwool.sk
obchodný zástupca, odborné poradenstvo
Bratislavský a Trnavský kraj 1.
0903/ 411 243
Trenčiansky a Nitriansky kraj 3.
0903/ 650 038
2. Banskobystrický a Žilinský kraj
0903/ 723 576
4. Košický a Prešovský kraj
0903/ 235 027
Váš predajca:
Táto tlačovina vrátane všetkých obrázkov a textov v nej obsiahnutých
je chránená autorskými právami spoločnosti Rockwool
špecialista na fasády
0903/ 778 988
003-01-06-06-01
FASÁDY
Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie
Materiály spĺňajú
najvyššiu triedu kvality A
Cechu pre zatepľovanie budov
Tepelná ochrana budov
Úspory za teplo
kWh.m2 za rok
Zateplenie budov môže ušetriť viac než 50 % nákladov
na teplo! Ekonomické i ekologické analýzy poukazujú
na neodvrátiteľný trend zvyšovania cien energií.
Vykurovanie domov predstavuje najväčšiu položku v
spotrebe energie domácností a väčšiny firiem.
Pritom práve teplom sa najviac plytvá – asi preto, že
ho nevidno. Skoro každý zhasne zbytočne svietiacu
šesťdesiatwattovú žiarovku, ale málokto sa pozastaví
nad tým, že nedostatočne alebo vôbec nezaizolovanými
stenami, oknami a strechou domu unikajú tisíce joulov.
250
zemného plynu)
200
150
100
50
0
štandard v ČR
Dostatočným návrhom hrúbky izolácií jednotlivých
častí budovy možno dosiahnuť viac než päťdesiatpercentné úspory nákladov na vykurovanie.
Zateplenie domu prináša nielen ekonomické
úspory, ale znamená aj veľký prínos
pre životné prostredie. Zateplením sa
znižuje vypúšťanie škodlivých plynov
do ovzdušia a obmedzuje sa využívanie
neobnoviteľných prírodných zdrojov.
Tepelné straty fasádou predstavujú
podstatnú zložku celkových strát tepla
objektu. Pri rodinnom domčeku sa fasáda
podieľa na celkových stratách cca 30 %,
pri činžiakoch alebo panelákoch ešte
podstatnejšou mierou.
300
Spotreba tepla na m2
obytnej plochy za rok
(10 kWh ≈ 1 m3
350
odporučenie ČSN 73 0540
Graf priemernej spotreby tepla na m2 obytnej plochy pri priemernom obytnom dome a pri dome zodpovedajúcom odporučenia ČSN 73 0540 (tabuľka 1)
Porovnanie λ stavebných materiálov
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
vybraných materiálov [W.m-1.K-1]
Hrúbka materiálu s rovnakou tepelnou priepustnosťou ako 1 cm kamennej vlny
Železobetón
1,4
35 cm
Plná tehla
0,8
20 cm
Dierovaná tehla
0,35
9 cm
Drevo
0,15
3,8 cm
Kamenná vlna
0,04
1 cm
Tabulka 2
Návratnosť investícií do zateplenia
Tepelná izolácia je jedným z mála stavebných materiálov, pri ktorých sa investícia do ich kúpy v priebehu
používania stavby mnohonásobne vráti. Pri úvahách
o zatepľovaní treba uvažovať o možnostiach úspor
energie komplexne. Zateplenie, ktoré sa robí, musí byť
v súlade s ďalšími faktormi, ovplyvňujúcimi spotrebu
tepelnej energie.
Faktory ovplyvňujúce spotrebu energie
• Spôsob vykurovania – voľba zdroja tepla a vykurova
cieho média
• Regulácia vykurovania
• Prestup tepla otvorovými výplňami – kvalita okien
• Infiltrácia škárami výplní – tesnenie škár
• Pomer otvorových výplní a muriva
• Existencia zádverí
• Orientácia otvorových výplní na svetové strany
•Zvolený systém zateplenia a hrúbka izolácie
Vyššie uvedené faktory je vhodné posúdiť v rámci
takzvaného energetického auditu. Energetický audit
vykonáva odborný energetický audítor a jeho účelom je navrhnúť opatrenia, ktoré prinesú čo najväčšie
úspory pri vynaložení čo najnižších investícií.
Pri rodinnom domčeku možno počítať s návratnosťou
do zateplenia fasády vrátane ďalších príslušných
opatrení do desať rokov.
Termovízna snímka nezatepleného a zatepleného
domu. Nezateplený dom má teplotu na povrchu
fasády vyššiu, uniká viac tepla (obr. 1 a 2).
Tepelná izolácia obvodových stien
Odporúčané hrúbky izolácií
och zvýšenie tepelnej priepustnosti konštrukcie až
o 40 % oproti prestupu tepla samou izoláciou. V hrúbkach
je započítaný tepelný odpor existujúcich konštrukcií v
obvyklých hodnotách.
Tabuľka uvádza nové odporúčané a požadované tepelné
priepustnosti fasád vyplývajúce z novely ČSN 73 0540.
V hodnotách hrúbok izolácií uvedených v tejto tabuľke
sú započítané aj vplyvy tepelných mostov pre danú
konštrukciu (pri prevetrávanej fasáde napríklad kotvy a
nosný rošt) a vplyvy vlhkosti podľa vyššie uvedenej ČSN.
Tepelné mosty môžu predstavovať v niektorých prípad-
Popis konštrukcie
Typ konštrukcie
Spracované v spolupráci s Ing. Jiřím Šálou, CSc.,
autorom tepelnotechnickej normy ČSN 73 0540.
Materiál
Požadované hodnoty
Odporúčané hodnoty
UN
[W.m -2.K-1]
diz
[mm]
UN
[W.m -2.K-1]
diz
[mm]
Stena vonkajšia s vykurovaním ťažká
Fasrock
0,30
130
0,20
210
Stena vonkajšia s vykurovaním ťažká
Airrock LD, Airrock HD
0,30
140
0,20
220
Stena vonkajšia ľahká
Fasrock
0,30
140
0,20
220
Stena vonkajšia ťažká
Fasrock
0,38
100
0,25
160
Stena vonkajšia ťažká
Airrock LD, Airrock HD
0,38
100
0,25
170
Dachrock
0,60
70
0,40
100
Airrock ND
0,60
50
0,40
90
Stena
(a podlaha) priľahnutá k zemine (nad 1 m od rozhrania)
a strop a stena vnútorná z vykurova
ného
k nevykurovanému priestoru
Tabulka 3
Požiadavky na izolačný materiál na zateplenie fasád:
- Dobré tepelnoizolačné vlastnosti
- Dlhodobá životnosť
- Tvarová stálosť
- Nízka tepelná rozťažnosť – V priebehu roka dochád
za na povrchu fasády k veľkým teplotným rozdielom.
Čím menšiu má izolačný materiál tepelnú rozťažnosť,
tým menej sú mechanicky namáhané povrchové vrstvy
zatepľovacieho systému.
- Paropriepustnosť – Izolačný materiál
by nemal narušiť prirodzený systém
odvetrávania povrchu fasády.
- Zvuková pohltivosť – Izolačný materiál na
fasáde môže podstatne prispieť k zvýšeniu
nepriezvučnosti izolovanej konštrukcie.
- Ľahká spracovateľnosť
- Odpovedajúce mechanické parametre
- Nehorľavosť – Izolačný materiál by mal
zamedzovať šíreniu požiaru po fasáde
medzi jednotlivými podlažiami.
Ochrana proti hluku
V dobe, keď hluku stále pribúda, je čím ďalej
dôležitejšie sa proti nemu chrániť. Použitím izolácií
Rockwool, ktoré majú pórovitú štruktúru, možno vo
fasádach zvýšiť nepriezvučnosť obvodových stien až o
20 dB. Pri požiadavkách na zvýšenie nepriezvučnosti
obvodového plášťa treba vždy okrem použitia izolácií
z kamennej vlny klásť veľký dôraz na návrh výplní
otvorov. Tie totiž podstatnou mierou prispievajú k prenosu hluku z vonkajšieho okolia do objektu.
obr. 3
Krivka útlmu hluku
izolácie
izolácie
zvukový útlm R [dB]
bez
izolácie
frekvencia f [Hz]
Tento graf dokumentuje zvýšenie zvukovej
nepriezvučnosti steny z masívnych vápennopieskových tehál. V grafe sa porovnávajú hodnoty masívnej steny bez izolácie
s hrúbkou 24 cm, hodnoty pri použití
fasádnych dosiek s pozdĺžnymi vláknami
hrúbky 100 mm a hodnoty pri použití
fasádnych dosiek s pozdĺžnymi vláknami
hrúbky 180 mm. Fasádne dosky boli na
podklad lepené pomocou terčov lepiacej hmoty. Povrch systému tvorila vrstva
omietky s výstužnou sieťkou s hrúbkou 8
mm (obr. 4).
Spôsoby zateplenia objektov
Spôsoby
zateplenia
Vnútorné
Vonkajšie
Odvetraný zateplovací systém
Kontaktný zatepľovací systém
Tepelnoizolačná omietka
Sendvičové murivo
Vnútorné zateplenie
Tento spôsob izolácie domov so sebou prináša rad úskalí:
•Veľké teplotné rozdiely v murive, ktoré nie je zvonka
chránené proti výkyvom počasia zatepľovacím systémom. Pri tomto spôsobe sa môže murivo podstatne rýchlejšie narušovať než pri zateplení zvonka.
•Nebezpečenstvo kondenzácie vlhkosti v tepelnej
izolácii alebo v samej konštrukcii. Pri drevených
stavbách a drevených trámových stropoch hrozí
kondenzácia v úrovni záhlavia trámov!
•Nemožno odstrániť tepelné mosty.
• Sú izolované len jednotlivé časti budov, preto má tento systém väčšinou menšiu účinnosť.
•Sú izolované len jednotlivé časti budov, preto má
tento systém väčšinou menšiu účinnosť.
•Zmenšenie akumulácie tepla v obvodovom plášti
– miestnosti rýchlejšie chladnú.
•Zmenšenie vnútorného priestoru.
Tepelné mosty v murive nezateplenom, zateplenom zvnútra
a v murive zateplenom zvonka (obr. 5)
Priebeh teplôt
v nezateplenom murive
(obr. 6)
Vnútorné zateplenie nachádza svoje uplatnenie len tam,
kde nemožno zateplenie zvonku z akýchkoľvek dôvodov realizovať, napríklad pri historických objektoch.
Vždy treba situáciu posúdiť za pomoci odborníka.
Priebeh teplôt v murive
pri zateplení
zvnútra (obr. 7)
Priebeh teplôt
v murive pri
zateplení zvonka (obr. 8)
Spôsoby vonkajšieho zateplenia
Zateplenie zvonku sa robí buď formou prevetrávaných
zatepľovacích systémov, alebo sa používajú takzvané kontaktné zatepľovacie systémy.
Pri prevetrávaných zatepľovacích systémoch sa vkladá tepelná izolácia medzi nosné prvky roštu, ktorý nesie povrch
fasády.Povrch fasády môže tvoriť sklo, kov, drevo, vláknocementové šablóny i keramika a podobne.
Kontaktné zatepľovacie systémy tvoria jednoliaty celok jednotlivých vrstiev systému. Tepelná izolácia pôsobí v tomto
prípade ako nosný prvok povrchových vrstiev.
Povrch fasády tvorí väčšinou omietka, v ojedinelých prípadoch lepený obklad.
Vonkajšie zateplenie
Vonkajšie zatepľovacie systémy sú najčastejším spôsobom tepelnej izolácie objektov. Ich obrovskou výhodou
je celistvosť izolačnej vrstvy. Izolácia chráni objekt ako
celok, nielen jeho oddelené časti. Použitím vonkajšieho zatepľovacieho systému sa tiež podstatnou mierou
znižuje namáhanie obvodovej konštrukcie – najmä ich
spojov – výkyvmi teplôt a poveternostnými vplyvmi. Pre
trvalé obývanie je tiež dôležité zachovanie masívneho
muriva vnútri izolačného systému, čo zaručuje dostatočnú tepelnú zotrvačnosť vnútorného priestoru.
10
9
Fasáda zateplená kontaktným systémom
Prevetrávaný zatepľovací systém
11
Kontaktný zatepľovací systém
Prevetrávané zatepľovacie systémy
Prevetrávané zatepľovacie systémy patria k jednej
z možností vonkajšieho zateplenia budov. Využívajú
sa tak pri veľkých stavbách kancelárskych budov,
ako aj na dodatočné zateplenie rodinných domčekov.
Izolačné dosky sa v tomto systéme zateplenia vkladajú medzi držiaky alebo profily, ktoré samy osobe
zaisťujú spojenie nosnej konštrukcie s fasádnym
obkladom. Obklad týchto fasád možno urobiť zo skla,
keramiky, kovu, dreva, kameňa, plastu, plechu a pod.
Typ nosnej konštrukcie závisí od zvoleného druhu
fasádneho obkladu.
Medzi tepelnou izoláciou a obkladom sa navrhuje
prevetrávacia medzera, ktorá zaisťuje odvádzanie
vodných pár, prestupujúcich izoláciou z objektu.
Tepelnoizolačné dosky z kamennej vlny sú
najvhodnejším izolačným materiálom na
použitie v prevetrávaných fasádach.
Materiály Rockwool pre prevetrávané fasády
Použitie
Airrock LD
Airrock ND
Airrock HD
Počet držiakov izolácie
DH na 1 dosku
Superľahká izolačná doska vhodná
ako výplň do obvodových kaziet.
λD = 0,037 W.m-1.K-1
µ=2
nemožno kotviť
Doska z kamennej vlny do prevetrávaných fasád a sendvičových múrov.
λD = 0,035 W.m-1.K-1
µ = 3,55
3-5
Tuhá doska do prevetrávaných
fasád a sendvičových múrov.
λD = 0,035 W.m-1.K-1
µ = 3,55
3-4
Odporúčané rozmiestenie
držiakov izolácie DH
Technické parametre
materiálov sú obsiahnuté
v technických listoch
Rockwool (tabuľka 5).
Izolácia kazetových stien
doskami Airrock LD
(platí len pre dosky Airrock ND a Airrock HD)
Názov
Použitie
∅ mm
× dĺžka mm
hĺbka otvoru
h ≤ mm
kotevná hĺbka
T ≤ mm
hrúbka izolácie t
≤ mm
balenie
kusov
Plastový fasádny držiak izolácie – tanierový
Držiak
prvok pre mäkké izolácie hrúbky 40 – 140
izolácie
DH
8 × 60
40
20 - 30
30 - 40
350
8 × 80
40
20 - 30
50 - 60
300
8 × 100
40
20 - 30
70 - 80
250
8 × 120
40
20 - 30
90 - 100
250
8 × 140 40
20 - 30
110 - 120
200
8 × 160
40
20 - 30
130 - 140
150 mm určený výhradne pre prevetrávané fasády. Nárazuvzdorný a odolný plast – driek Ø
8 mm, prítlačný tanier Ø 90 mm. Vhodný pre
betón a plné tehly (výťažná sila cca 300 N),
duté tehly a ľahčené betóny (výťažná sila cca
240 N), prírodný kameň. Držiaky sú balené
v kartónových škatuliach.
Tabuľka 6
Príklad postupu zateplenia prevetrávanej fasády
12
13
14
15
1. Vŕtanie otvorov
pre príchytky kotiev
16
2. Montáž kotiev
nosných profilov
fasádneho obkladu
17
3. Montáž nosných
profilov pre obklad
18
4. Rezanie izolácie –
izoláciu možno rezať
špeciálnym nožom,
prípadne nožom
so zubmi
19
5. Vkladanie izolácie
medzi nosné profily
fasády
6. Vŕtanie otvoru pre
tanierové príchytky
slúžiace na uchytenie
tepelnej izolácie
7. Ukotvenie izolácie
pomocou držiakov
izolácie DH
8. Montáž obkladu
fasády
Kontaktné zatepľovacie systémy
Kontaktné zatepľovacie systémy sú elegantným
spôsobom vonkajšieho zateplenia domov.
Umožňujú zachovanie
pôvodného charakteru fasády – povrch
systému tvorí omietka.
Ich výhodou je celistvé
zateplenie celej fasády bez akýchkoľvek tepelných
mostov. Tepelná izolácia je pri tomto systéme priamo
spojená lepiacou hmotou (tmelom) a príchytkami
s pôvodným murivom a štruktúrovanou omietkou.
Kamenná vlna predstavuje ideálny materiál na
použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch.
Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, je nehorľavá,
priepustná a zvukovopohltivá.
Materiály Rockwool pre kontaktné
zatepľovacie systémy
20
Fasrock
Dosky s pozdĺžnymi vláknami
do kontaktných zatepľovacích
systémov.
Fasrock L
Dosky s kolmými vláknami
(lamelové dosky) do kontaktných
zatepľovacích systémov. Majú
vysokú pevnosť v ťahu kolmo na
rovinu dosky, sú ohybné, možno
ich jednoducho brúsiť.
Technické parametre materiálov sú obsiahnuté v technických
listoch Rockwool (tabuľka 7).
Montáž systému
Kontaktné zatepľovacie systémy sú pomerne náročné
na kvalitu realizácie a použité materiály. Z tohto dôvodu odporúčame zveriť ich realizáciu do rúk odbornej
firme. Tá by mala byť zaškolená niektorým z nositeľov
certifikovaných zatepľovacích systémov a vlastniť
potvrdenie o tomto zaškolení.
Stav domu pred zateplením
Zatepľovací systém by
mal byť realizovaný vždy
z komponentov certifikovaných v rámci jedného
zatepľovacieho systému.
21
22
Realizácia izolácie Rockwool
Zateplenie fasády materiálom
Rockwool
23
Cena izolácie
Izolačný materiál ako taký je len jednou položkou v
nákladoch na zatepľovací systém.
Je však jedinou položkou, pri ktorej sa vynaložené
náklady vracajú. Z tohto dôvodu je vhodné navrhnúť
hrúbku izolácie na hornej hranici odporúčaných hodnôt.Prírodná izolácia z kamennej vlny je nákladnejšia
než izolácia z penových plastov, prináša však investorovi nesporné výhody, ako je trvanlivosť, paropriepustnosť, nízka tepelná rozťažnosť a nehorľavosť, ktoré
jednoznačne vyvážia mierne zvýšené náklady.
Konečný stav domu po zateplení
Montáž kontaktného zatepľovacieho systému ECOROCK
s doskami s pozdĺžnymi vláknami
V nasledovnom texte uvádzame orientačný postup montáže zatepľovacího systému ECOROCK pri použití dosiek
Fasrock (dosky s pozdĺžnymi vláknami).
Pri realizácii prác sa treba riadiť montážnym návodom.
Montáž systému odporúčame zveriť vždy odbornej
firme, zaškolenej spoločnosťou Rockwool.
Materiál Fasrock tiež možno použiť do iných certifikovaných zatepľovacích systémov.
Podmienky
Pri realizácii zatepľovacích prác by nemala byť vonkajšia teplota vzduchu, podkladu a použitého materiálu
nižšia než +5 °C a vyššia než +25 °C. Práce sa nemajú
robiť pri silnom vetre. Čerstvo nanesené materiály
(dosky Rockwool, výstužnú vrstvu, omietkovinu) treba
chrániť pred dažďom.
obr. 24
Zloženie fasádneho systému
ECOROCK
Požiadavky na podklad systému
1. lepiaca hmota (tmel)
2. fasádna doska s pozdĺžnymi
vláknami
3. príchytka s tanierom
4. krycia hmota s výstužnou sieťkou
5. penetračná medzivrstva
6. štruktúrovaná omietka s možným
fasádnym náterom (príp.
vonkajším obkladom)
Podklad musí byť pevný, čistý, nezaprášený, bez mastnoty.
Pôvodná omietka sa musí odstrániť. Pri nerovnostiach
väčších ako ±1 cm, ak nie je súdržná, sa musí použiť
vyrovnávacia malta, aby sa podklad upravil. Povrch
omietnutej alebo neomietnutej steny sa musí mechanicky
očistiť napr. kefou alebo omyť tlakovou vodou.
Ďalšie požiadavky na prípravu fasády
Okná, dvere i parapety musí byť nainštalované pred začiatkom zatepľovacích prác.
Treba dbať na zachovanie odpovedajúcej vzdialenosti a tvaru
oplechovania od povrchu fasády.
Postup montáže
kontaktného zatepľovacieho
systému ECOROCK
Montáž soklových líšt
Pred začiatkom zatepľovacích prác treba vyznačiť výšku sokla a označiť ju vodorovnou čiarou.
Soklová lišta má byť namontovaná vo výške min. 40 cm od úrovne terénu. Soklová lišta musí byť pripevnená
pozdĺž celého objektu vodorovne.
25
1. Rozmeranie soklovej lišty
26
27
2. Vŕtanie otvoru
3. Montáž príchytky
28
4.Nanesenie
základnej
vrstvy
lepidla
Lepenie dosiek
Lepenie dosiek sa robí bodovo a pri krajoch.
Lepiaca hmota sa nanáša na dosku antikorovou
murárskou lyžicou a následne rozotrie v miestach
nanášania valčekov a tzv. terčov lepidla. Dosku
možno pri lepení položiť na balík vlny tak, aby bol
umožnený prístup k doske z každej strany. Následne
nanášame valček z lepiaceho tmelu pozdĺž hrán
dosky a cca 6 ks terčov rovnomerne rozmiestených
po jej povrchu. Lepiacu hmotu nanášame formou
valčekov a terčov v takej vrstve, aby bola zaistená
priľnavosť k podkladu.
30
29
5.Nanášanie
terčov
a valčekov
Kladenie dosiek
Dosky sa kladú „na väzbu“ tesne k sebe a dotlačujú sa k skôr prilepeným.
Prebytok lepidla, ktoré je vytláčané z medzier medzi doskami, treba odstrániť.
Po prilepení dosiek sa musia po cca 24 hodinách
nerovnosti medzi doskami vyrovnať prebrúsením
hladidlom s brúsnym hrubozrnným papierom.
zle
dobre
Na rohu budovy sa musia dosky klásť tak, aby sa
zaistila ich väzba.
6. Odstránenie prebytočnej lepiacej hmoty
31
Aby boli hrany rohu správne vyrovnané, treba
prečnievajúce vysunuté časti dosiek prirezať
nožom pozdĺž laty a prebrúsiť hladidlom s brúsnym hrubozrnným papierom.
obr. 34
Rohy pri oknách a dverách sa musia izolovať celými doskami (pozri obrázok).
Spojenie systému s inými stavebnými prvkami, ako sú okenné a dverové ostenie,
parapety, strechy a balkóny, musí byť urobené so zachovaním škáry vyplnenej
plastickým materiálom, napr. silikónom alebo špeciálnou elastickou páskou.
Okenné otvory treba izolovať
podľa uvedených obrázkov.
7. Detail rohovej väzby
32
Zateplenie
okenného
ostenia
(obr. 36)
8. Prirezanie prebytočnej izolácie v rohu
33
Zateplenie
parapetu
(obr. 37)
Prierez správneho
zateplenia okenného
nadpražia so správnym profilovaným
sklonom (obr. 35)
9. Prebrúsenie izolačných dosiek
10
10
Upevňovanie príchytkami
Mechanické upevňovanie dosiek s pozdĺžnymi vláknami sa robí pomocou príchytiek, nie skôr ako po 24 hod. po ich prilepení. Typ a dĺžka
(minimálna hĺbka zakotvenia) spojov a schéma ich rozmiestenia musia
byť určené v technickej dokumentácii zateplenia a prispôsobené
druhu podkladu, hrúbke zateplenia, výške budovy a veľkosti zaťaženia.
Otvory sa vŕtajú príklepovou vŕtačkou. Otvory do dierovanej tehly a
pórobetónu sa vŕtajú bez príklepu. Do otvoru sa vloží tanierová plastová príchytka určená na priskrutkovanie alebo pribitie.
Minimálna hĺbka ukotvenia sa odporúča:
• v betóne a plnej tehle
• v dierovanej tehle a plynobetóne Príklad rozmiestenia
príchytiek
8 ks/m2
5 cm
8 - 9 cm
obr. 38
39
40
Minimálny odstup od hrany steny:
• a > 5 cm (betónová stena),
• a > 10 cm (murovaná stena).
10. Vŕtanie otvoru
11. Pripevnenie tanierovej príchytky
Realizácia výstužnej vrstvy s výstužnou sieťkou
41
12. Vystuženie rohu
43
42
13. Nanášanie krycej hmoty hladkou stranou
Pred nanesením krycej hmoty treba všetky okenné a dverové otvory (ostenie)
vyrovnať a rohy dodatočne zaistiť rohovou lištou a výstužnou sieťkou.
14. Pretiahnutie zubatou stranou hladidla
44
Nad rohy okenných a dverových otvorov treba prilepiť pod uhlom 45° pásky
výstužnej sieťky s rozmermi min. 30 x 20 cm, pretože v týchto miestach vzniká
zvýšené napätie, ktoré môže spôsobiť trhliny.
V miestach pridanej sieťky ju treba pretiahnuť krycou hmotou.
Výstužná vrstva sa nanáša pomocou zubatého hladidla so zubmi 10 x 10 mm.
Najprv sa nanáša vrstva hladkou stranou hladidla na povrch dosiek a potom sa
druhou zubatou stranou preťahuje.
Do čerstvej výstužnej vrstvy sa vkladá s dostatočnými presahmi výstužná
sieťka.
Na rohoch sa výstužná sieťka ukončuje zároveň s nárožnou lištou.
11
11
15. Aplikácia výstužnej sieťky s nasledov ným vyhladením krycej hmoty
45
Roh vyhladzujeme uhlovým hladidlom.
Po vyschnutí výstužnej vrstvy treba výstužnú sieťku, ktorá presahuje cez
okraje soklovej lišty, odrezať zároveň s rohovou hranou.
16. Vyhladenie rohov uhlovým
hladidlom
46
Realizácia omietkoviny
Po zaschnutí krycej vrstvy sa aplikuje minerálna omietka s následným
možným fasádnym náterom.
Realizácia penetračného náteru ECOROCK
Za normálnych poveternostných podmienok môžeme po dvoch dňoch schnutia
výstužnej hmoty aplikovať penetračný náter ECOROCK. Náter je najvhodnejšie
nanášať pomocou maliarskeho valčeka.
Realizácia vonkajších
štruktúrovaných omietok ECOROCK
Po vyschnutí penetračného náteru (nie skôr než po 24 hodinách) môžeme
pristúpiť k aplikácii omietky. Omietku treba pripraviť na nanášanie v súlade s
návodom na použitie.
47
18. Aplikácia penetračného náteru
48
19. Stiahnutie nadbytočnej omietky
49
20. Hladenie krúživým pohybom
Drásanú omietku ECOROCK nanášame
hladidlom z antikorovej ocele, stáčanú
omietku ECOROCK nanášame aj sťahujeme pomocou plastového hladidla.
Nadbytočnú omietku sťahujeme hladidlom takmer pod uhlom 90i stupňov na
hrúbku plniva, t.j. hrúbka odpovedá približne zrnitosti omietky.
Po dôkladnom stiahnutí nadbytočnej
omietky pristúpime k jej zatieraniu.
Povrch omietky sa štruktúruje v mokrom
stave pomocou plastového hladidla.
Stáčanú omietku ECOROCK hladíme
krúživým pohybom. Drásanú omietku
typu ECOROCK hladíme (zatierame)
v požadovanom smere – vodorovnom
alebo zvislom.
V čase tuhnutia a schnutia omietky
ju treba chrániť pred nepriaznivými
poveternostnými vplyvmi (ostré slnko,
dážď či vietor). Pri nižších teplotách
alebo vysokej vlhkosti je nutné počítať s
dlhšou dobou schnutia.
17. Odrezanie výstužnej sieťky
50
21. Náter silikónovou farbou
51
22. Ukážka okrasného ryhovania
52
Nanášanie farby
Po siedmich dňoch schnutia omietky
možno pristúpiť k aplikácii fasádnej
silikónovej farby ECOROCK, ktorá sa
nanáša najčastejšie pomocou maliarskeho valčeka. Silikónová farba ECOROCK
sa ponúka v 360 rôznych odtieňoch.
Realizácia rôznych architektonických
prvkov je možná – napr. okrasné ryhovanie, drážky a pod. Pri prechode dvoch
farieb docielite použitím krycej pásky
presné rozhranie.
12
12
23. Vytvorenie rozhrania krycou
páskoukou
Montáž zatepľovacieho systému ECOROCK L
s doskami s kolmými vláknami (lamelové dosky)
Postup montáže zatepľovacieho systému s lamelovými doskami s kolmými vláknami – Fasrock L je
až na niektoré detaily zhodný s montážou systému
s doskami s pozdĺžnymi vláknami. Z tohto dôvodu
budú v tejto časti opísané len postupy, ktoré sú
odlišné.
Zásadným rozdielom a výhodou systémov s lamelovými doskami je, že netreba lamelové dosky do 20
m výšky budovy mechanicky kotviť (ak je to uvedené v schválenej projektovej dokumentácii stavby).
Lepenie izolačných dosiek
obr. 53
Zloženie fasádneho systému ECOROCK L s doskami
s kolmými vláknami (lamela) Fasrock L
Dosky musia byť dôkladne očistené kefou. Aby sme
získali maximálnu priľnavosť k podkladu, musíme
lepiacu hmotu nanášať na celý povrch dosky hrebeňovou metódou v dvoch etapách.
1.
2.
3.
4.
5.
54
lepiaca hmota (tmel)
fasádna doska s kolmými vláknami (lamela)
krycia hmota s výstužnou sieťkou
penetračná medzivrstva
štruktúrovaná omietka s možným fasádnym náterom
(príp. vonkajším obkladom)
Ukotvenie príchytkami
Na nosných podkladoch nad 20 m výšky budovy a na
nepevných a nenosných podkladoch (napr. omietka
alebo pórobetón) sa musí okrem lepenia použiť ukotvenie pomocou tanierových príchytiek. Typ a dĺžka
(minimálna hĺbka ukotvenia) spojov a schém a ich rozmiestenie musia byť určené v technickej dokumentácii
zateplenia a prispôsobené druhu podkladu, hrúbke
zateplenia, výške budovy a veľkosti zaťaženia.
Minimálna hĺbka ukotvenia musí byť väčšia ako:
• v betóne a plnej tehle
5 cm
• v dierovanej tehle a plynobetóne 8 - 9 cm
I. etapa
Lepiacu hmotu nanášame na lamelové dosky hladkou stranou hladidla a potom roztierame. Dosky pri
lepení možno položiť na balík vlny tak, aby sa umožnil prístup z každej strany.
Prítlačný tanier príchytky musí mať priemer aspoň 140 mm
Príklad rozmiestenia príchytiek
55
obr. 56
Minimálny odstup od hrany steny:
• a > 5 cm (betónová stena)
• a > 10 cm (murovaná stena)
II. etapa
Lepiacu hmotu nanášame a roztierame pomocou
zubatého hladidla so zubmi 12 x 12 mm rovnomerne
na celom povrchu dosky. Lepiacu hmotu nanášame
tak, aby sme získali dobrú priľnavosť na celom povrchu dosky.
Informácie obsiahnuté v tejto tlačovine vypovedajú o vlastnostiach
výrobkov platných v čase vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností.
13
13
Program firmy Rockwool pre rekonštrukciu
a revitalizáciu bytových domov.
Mnohí z nás bývajú v bytových domoch a každý dom potrebuje pravidelnú údržbu. Uvedomujeme si však túto skutočnosť? Uvedomujeme si, že náš byt nie je len priestor za domovými
dverami? Je všeobecne známe, že stavebné konštrukcie po približne 30 rokoch začínajú
vykazovať poruchy, materiály dožívajú.
Obvodový plášť – najčastejšie závady
•Fasády bývajú degradované vekom, poveternostnými vplyvmi, exhalátmi,
neriešeným presakovaním zemnej vlhkosti, statickými poruchami, vandalizmom
a sprejermi.
•V panelovej technológii sú problémy so zatekaním do spár medzi panely
v ukotvení balkónov a zábradlí.
•Okná a balkónové dvere majú obyčajne v kovaní konštrukcie z plastov, rozpadajú
sa. Je potrebné obnovovať nátery, oplechovanie. Niektoré okná majú dožité rámy
a krídla, nedajú sa otvárať. Ich stav a zasklenie nie sú v súlade s novou tepelnou
normou.
•Tepelno-technické vlastnosti starších plášťov vo všeobecnosti nezodpovedajú
požiadavkám novej tepelnej normy STN 73 0540-4:2002, ktorá stanovuje nové
vyššie požiadavky na tepelnoizolačné schopnosti obvodových
a vnútorných konštrukcií budov.
•Klampiarske výrobky - oplechovanie atík, parapetov, striech a markíz sa pri
rekonštrukciách fasád obyčajne vymení.
Strecha – najčastejšie závady
•Poruchy jednoplášťových striech boli obvykle zavinené použitím nevhodnej
materiálovej skladby, nedostatočnou tepelnou izoláciou, zlou kvalitou
povlakových krytín, nedostatočným spádovaním a nedokonalými detailami pri
vpustiach, priestupoch komínov a ventilácií, chýbajúcou údržbou.
•Niektoré doporučované materiály ako napr. parotesné zábrany a fólie v dobe
vzniku striech neboli známe. Stáva sa, že v konštrukcii jednoplášťových striech sa
zhromažďuje voda, ktorá sa usadí v tepelnej izolácii a tým ju degraduje
a zaťažuje konštrukciu. Závadou je zatekanie a premŕzanie, nedostatočné
vykúrenie miestnosti pod strechou.
•Systémy vetracích kanálikov sa často stávajú nefunkčnými, vetracie mriežky
skorodujú, kanáliky obsadia vtáky, kuny alebo mačky.
•Poruchy sa vyskytujú pri strešných vpustoch, ventilačných hlaviciach, strojovniach
výťahov.
•Pri dvojplášťových strechách, väčšinou v drevenej konštrukcii krovu, dožíva
krytina, latovanie, klampiarske výrobky. Stáva sa, že nevhodne odvetrané stúpačky
do priestoru povaly ničia konštrukcie krovu.
•Pri opravách týchto striech, pokiaľ sa nebude vykonávať vstavba podkrovia, sa
okrem novej krytiny doplní poistná fólia proti prachu a doplnkové tvarovky pre
vetranie strechy a povaly. Špeciálne tvarovky riešia rovnako prestupy potrubia
rovinou strechy, snehové zachytávače, montážne stúpačky a pod.
•Pokiaľ priestor povaly nebude využívaný, je vhodné doplniť tepelnú izoláciu na
podlahu, prekryť ju lepenkou. Pre obsluhu napr. televíznej antény alebo k čistiacim
otvorom komínov sa vybudujú lávky na prechod z fošní nad izoláciou.
Rockwool - najväčší svetový výrobca tepelných,
zvukových a protipožiarnych izolácií z kamennej vlny.
Hlavnou prednosťou kamennej vlny sú :
•
•
•
•
•
vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti - ochrana proti chladu
nehorľavosť - ochrana proti ohňu
výborné zvukovoizolačné vlastnosti - ochrana proti hluku
paropriepustnosť - dom môže „dýchať”
tvarová stálosť
Vzhľadom na to, že kamenná vlna nehorí, boli izolácie Rockwool zaradené
do najbezpečnejšiej EU triedy horľavosti A1.
Pre potreby bytového fondu ponúka spoločnosť
Rockwool komplexné riešenie pre:
Ploché strechy
Riešenie spoločnosti Rockwool obsahuje nielen štandardné tepelnoizolačné strešné
dosky, ale aj doplnkový sortiment spádových dosiek a klinov, ktorými je systémovo
riešené dospádovanie plochých striech. Pri rekonštrukcii striech je dosahovaný
dvojitý efekt, keď spolu zo zvýšeným komfortom a úsporou energií je zaistený aj
plynulý odtok zrážkovej vody. Týmto jednoduchým technickým riešením sa zvyšuje
celková bezpečnosť a funkčnosť strešných plášťov a predlžuje sa tým podstatne aj
celková životnosť plochých striech.
Šikmé strechy
Spoločnosť Rockwool má spracované podrobné podklady pre realizáciu bytových
jednotiek už existujúcich, ale aj novo vzniknutých strešných priestorov. Ponúka tiež
systém Toprock, t.j. systém zateplenia, keď je izolácia umiestnená nad krokvami.
Toto riešenie zníži tepelné straty a naviac nechá vyniknúť krásu drevených krokiev v
interiéri.
Obvodové plášte – fasády
Plochou fasády môže unikať veľké množstvo energie. Pri zateplení je zase potrebné
myslieť na to, aby nebol dom uzavretý do nepriedušnej vrstvy a nedochádzalo ku
vzniku plesní. Izolácie z kamennej vlny predstavujú ideálne riešenie. Okrem úspory
energie (až 25 % oproti nezateplenému obvodovému plášťu) získa dom nový vzhľad.
Podlahy a priečky
Izolácie podláh a priečok majú za úlohu predovšetkým tlmiť hluk. Systémy
spoločnosti Rockwool vykazujú špičkové útlmové charakteristiky, ktoré sú preverené
akustickými testami a dlhodobými skúsenosťami z realizovaných stavieb.
Technické zariadenia budov
Investície do izolácie teplovodného potrubia (teplá úžitková voda a ústredné kúrenie)
patrí medzi tie, kde sa vynaložené prostriedky vrátia najrýchlejšie. Náklady na
realizáciu sú nízke, úspory relatívne vysoké.
Kontakty:
Rockwool Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava,
tel.: 02/49200 911, fax: 02/49200 912, [email protected], www.rockwool.sk
Cenové a materiálové kalkulácie:
0903 778 988
Download

FASÁDY ROCKWOLL