ceRtifikoVAné stAVebné systémy
fAsády - izolácie - obklAdy A dlAžby - stRechy - mAlty A omietky - inteRiéRy
KATALÓG
2012
kompletný pRehĽAd pRoduktoV EXTHERM
platnosť od 1. 8. 2012
www.extherm.sk
systémoVé RiešeniA dostupné Všetkým!
Vážení zákazníci,
obsAh
STAVEBNÉ SYSTÉMY
tento rok rozširujeme našu ponuku o radu nových
produktov, vďaka ktorým sa značka eXtheRm posúva z certifikovaného zatepľovacieho systému
na kompletný certifikovaný stavebný systém.
Výrobky eXtheRm sa vyznačujú ľahkou spracovateľnosťou, jednoduchosťou aplikácie a kvalitou
deklarovanou certifikátmi kvality.
pre ľahkú orientáciu v našom sortimente sme začlenili výrobky do šiestich nových produktových
rád.
EXTHERM
STAVEBNÉ
SYSTÉMY
Ako systém funguje
EXTHERM FASÁDY
Ako VybRAŤ poVRchoVÚ ÚpRAVu
5-6
dôležité infoRmácie k fARebným omietkAm A fARbám
7
odtiene neVhodné pRe kontAktné zAtepĽoVAcie systémy
7
ponÚkAme ViAc Ako 1000 fARebných odtieňoV. neobmedzujte sA!
8
ponÚkAme 1001 fARieb mRAmoRoVých omietok. neobmedzujte sA!
9
eXtheRm omietky, penetRácie A fARby
10-11
Ako VybRAŤ lepiAci A stieRkoVAcí tmel
12
eXtheRm lepiAce A stieRkoVAcie hmoty etics
13
eXtheRm fAsádne tepelné izolácie
14
Ako VybRAŤ pRofily A pRíslušenstVo etics
15
pRofily A pRíslušenstVo etics
16-19
pRíslušenstVo etics - tAnieRoVé hmoždinky
20-26
koteVné plány hmoždiniek
montáž zAtepĽoVAcieho systému
27
28-29
EXTHERM IZOLÁCIE
Ako VybRAŤ tepelnÚ izoláciu
eXtheRm tepelné izolácie
31
32-33
ExthErm obklady a dlažby
eXtheRm lepidlá, stieRky A poteRy
bAlkónoVé pRofily A pRíslušenstVo
každá produktová rada získala svoju novú tvár
prostredníctvom farby a loga, obsahuje inovované obaly výrobkov a samozrejme i novinky pre
túto sezónu.
stále rozširujeme sieť miešacích centier, v ktorých Vám namiešame farby a omietky na počkanie. ich aktuálny prehľad nájdete na stránke
www.extherm.sk. našou prioritou je odborný
servis a dostupnosť výrobkov i systémov nielen
finančná, ale aj fyzická.
Ďakujeme za Vašu podporu.
eXtheRm tím
www.extherm.sk
2-3
35
36-37
EXTHERM STRECHY
kAšíRoVAné dielce, eXtheRm eps s A mw, klAdAčský plán
39
hydRoizolAčné pásy
40
upeVňoVAciA technikA ejot
41
EXTHERM MALTY A OMIETKY
eXtheRm mAlty, omietky A pRíslušenstVo
43-45
EXTHERM INTERIÉRY
eXtheRm VnÚtoRné fARby, omietky
47
EXTHERM SERVIS
eXtheRm seRVis
48
noVé názVy VýRobkoV A gRAfikA obAloV
49
Ako systém
funguje
FASÁDY
pRečo VybRAŤ systémoVé Riešenie
systém spĺňa najprísnejšie európske kritéria
európske technické osvedčenia eXtheRm mw a eXtheRm eps
INTERIÉRY
IZOLÁCIE
MALTY
A OMIETKY
OBKLADY
A DLAŽBY
záruka kvality všetkých výrobkov v systéme
V prípade vzniku akejkoľvek chyby môžete uplatniť reklamáciu
zaručená kvalita preverená realizovanými objektami
Ľahká a rýchla spracovateľnosť
čo tým získAte
Výrazne ušetríte náklady na vykurovanie
predĺžite životnosť objektu
získate nižší prevádzkový výkon vykurovacej sústavy
EXTHERM stAVebné systémy
EXTHERM stAVebné systémy
dosiahnete lepšiu tepelnú pohodu
znížite riziko kondenzácie
obmedzíte vznik pliesní
získate vyššiu akumuláciu obvodového muriva
ponúkne Vám bohaté možnosti architektonického stvárnenia plášťov budov
A čo Vám ponÚkAme my
širokú ponuku certifikovaných stavebných systémov
spracovanie cenovej a materiálovej ponuky
odporučenie certifikovanej preškolenej realizačnej firmy
návrh optimálnej hrúbky izolácie Vášho domu
Vizualizácia farebného návrhu fasády
STRECHY
2
www.extherm.sk
3
www.extherm.sk
zAteplenie, omietky, fARby, penetRácie
EXTHERM
fAsády
ako vybrať Povrchovú úPravu
výbEr PovrchovEj úPravy Podľa SyStému
najskôr si ujasnite, s akým podkladom budete pracovať. k tomu
potom prispôsobte výber vhodnej povrchovej úpravy eXtheRm.
Podklad
Zatepľovací systém s EPS F
Zatepľovací systém s minerálnou
fasádnou doskou
Zatepľovací systém s XPS
Systém s tepelnoizolačnou
omietkou
Systém s vápenno-cementovou
omietkou
Systém so sanačnou omietkou
Starý náter - akrylátová farba
Starý náter - silikónová farba
Starý náter - silikátová farba
+ odporúčame
- neodporúčame
EXTHERM
akrylátová
omietka
+++
EXTHERM
silikónová
omietka
+++
EXTHERM
silikátová
omietka
+
EXTHERM
mramorová
omietka*
+++
EXTHERM
akrylátová
fasádna farba
-
EXTHERM
silikónová
fasádna farba
-
EXTHERM
silikátová
fasádna farba
-
++
+++
++
++
-
-
-
+++
+++
+
+++
-
-
-
+++
+++
+
++
+++
+++
+
+++
+++
+
++
+++
+++
+
+++
+
+
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+
+
+++
+
+
+++
+++
+++
+++
+++
++
* EXTHERM mramorová omietka je na báze akrylátovej disperzie
PrEhľad zatEPľovacích SyStémov ExthErm
EXTHERM
FASÁDY
…s fasádnym polystyrénom EPS F
…s minerálnou fasádnou doskou
…s extrudovaným polystyrénom XPS
… s izoláciou na báze dreva
výbEr PovrchovEj úPravy Podľa štruktúry a vEľkoSti zrna
povrchová úprava omietky je predovšetkým estetická voľba:
zatieraná omietka - štruktúra je po nanesení rovnomerná (zrno vedľa zrna).
Veľkosť zrna môže byť 1,0; 1,5; 2,0 a 2,5 mm
Ryhovaná omietka - štruktúra je po nanesení ryhovaná. Ryha môže byť vytvorená
vodorovne, zvisle alebo točená podľa ťahu hladítka.
Veľkosť zrna môže byť 2,0 a 3,0 mm
ilustráciu rozdielu týchto štruktúr nájdete na nasledujúcej strane.
mÔžEtE voliť mEzdi tromi základnými bázami
excelmix1_extherm-fix.indd 3
3/7/12 10:22 AM
Akrylátové omietky a farby
3/7/12 10:22 AM
EXTHERM fAsády
excelmix1_extherm-fix.indd 4
silikónové omietky a farby
silikátové omietky a farby
hodnotEniE farEbných omiEtok Podľa vybraných vlaStnoStí
Vlastnosť
Vodoodpudivosť
Pružnosť
Paropriepustnosť
Odolnosť proti mikroorganizmom
Citlivosť na podmienky pri realizácii
Ponuka farieb EXTHERM
+ dobrý
EXTHERM akrylátové výrobky
+++
+++
++
++
+++
+++
EXTHERM silikónové výrobky
+++
+++
+++
+++
+++
+++
EXTHERM silikátové výrobky
+
+
+++
+++
+
++
+++ najlepší
5
www.extherm.sk
EXTHERM
fAsády
ako vybrať Povrchovú úPravu
EXTHERM
fAsády
dÔlEžité informáciE k farEbným omiEtkam a farbám
výbEr štruktúry a zrnitoSti omiEtky
SPOTREBA
spotreba farebných omietok, farieb a penetrácií uvádzaných v katalógu je orientačná a môže sa
líšiť v závislosti na rovinnosti, členitosti fasády a spôsobe aplikácie.
PríPlatok za farEbný odtiEň omiEtok a PEnEtrácií
- 168 odtieňov zo vzorkovníka eXtheRm stAbil končiacich číslom 1, 2, 3
bez príplatku
- 112 odtieňov zo vzorkovníka eXtheRm stAbil končiacich číslom 4 , 5
s príplatkom
- 540 odtieňov zo vzorkovníka eXtheRm euRotRend končiacich číslom 1,2,3,6,7,8 bez príplatku
- 360 odtieňov zo vzorkovníka eXtheRm euRotRend končiacich číslom 4,5,9,0
- namiešanie odtieňa mimo vzorkovníka eXtheRm
zatieraná omietka 1,0 mm
zatieraná omietka 1,5 mm
zatieraná omietka 2,0 mm
- zimná prísada do omietok
zatieraná omietka 2,5 mm
s príplatkom
individuálny príplatok
s príplatkom
Vzorkovník STABIL je vytvorený v spolupráci s architektmi v súlade s aktuálnymi trendmi moderného
bývania, pre harmonické farebné kombinácie. hlavný dôraz je kladený na dlhodobú odolnosť a stabilitu
odtieňov. Použité sú výlučne pigmenty, ktoré vykazujú dlhodobo najväčšiu odolnosť voči blednutiu.
PríPlatok za farEbný odtiEň faSádnych fariEb
- namiešanie odtieňa zo vzorkovníka eXtheRm stAbil
s príplatkom
- namiešanie odtieňa zo vzorkovníka eXtheRm euRotRend
- namiešanie odtieňa mimo vzorkovníka eXtheRm
ryhovaná omietka 2,0 mm
ryhovaná omietka 3,0 mm
mramorová omietka GGGG
EXTHERM fasádna farba
s príplatkom
individuálny príplatok
farEbná odlišnoSť
Vzorkovník eXtheRm je vyrobený tlačiarenskou technológiou, z tohoto dôvodu výrobca nemôže
zaručit úplnú zhodu odtieňov vzorkovníka s odtieňami natiahnutých farieb alebo omietok. Výsledný odtieň materiálu je závislý na jeho type, zrnitosti, štruktúre podkladu, na dobe schnutia,
výbEr PovrchovEj úPravy Podľa farEbnoSti
dopade svetla a na spôsobe nanášania. takto vzniknuté rozdiely v odtieni nie sú dôvodom na
Výber z viac ako 900 odtieňov zo vzorkovníka eXtheRm eurotrend a 280 odtieňov zo vzorkovníka eXtheRm stabil
reklamáciu. je vhodné pre každú zákazku objednať potrebné množstvo materiálu naraz a spra-
Výber z viac ako 1001 odtieňov mramorových omietok
covať ho pokiaľ možno za ustálených poveternostných podmienok. farebná zhoda je zaručená
ucelené plochy bez prerušenia práce.
ak
o7
VZORKY OMIETOK
pred objednaním požadovanej omietky Vám odporúčame použiť farebnú vzorku. tak zabránite
0
prípadným reklamáciam z dôvodu farebnej odchýlky od vzorkovníka eXtheRm.
0o
PrEfarbEniE PEnEtračných nátErov
dt
u mozaikových a ryhovaných omietok odporúčame používať farebné penetrácie podľa vzorov-
ieň
níka eXtheRm. Výrazne tým znížite riziko presvitania podkladu.
bez
EXTHERM fAsády
ov
pr íplatk u
6
www.extherm.sk
odtiEnE nEvhodné PrE kontaktné zatEPľovaciE SyStémy
HODNOTA SVETELNEJ ODRAZIVOSTI (HBW)
pri aplikácii omietok v kontaktnom zatepľovacom systéme etics neodporúčame použitie odtieňov s nízkou hodnotou
svetelnej odrazivosti /hbw < 25/. tmavé odtiene s nízkou svetelnou a tepelnou odrazivosťou spôsobujú prehrievanie
zateplenej fasády a následné odtrhnutie tenkovrstvovej farebnej omietky. odtiene vhodné za určitých podmienok /hbw
25 - 30/ odporúčame konzultovať s naším technikom. zoznam nevhodných odtieňov a vhodných za určitých podmienok je
súčasťou vzorkovníka eXtheRm.
upozornenie
odtiene nevhodné
HBW < 25
odtiene vhodné po konzultácii s výrobcom
HBW 25 - 30
odtiene vhodné pre etics
HBW > 30
7
www.extherm.sk
EXTHERM fAsády
viac
len v rámci jednej výrobnej šarže. V každom prípade je nutné materiál nanášať na jednotlivé
EXTHERM
fAsády
PonúkamE viac ako 1000 fariEb. nEobmEdzujtE Sa!
EXTHERM
fAsády
PonúkamE 1001 fariEb mramorových omiEtok. nEobmEdzujtE Sa!
PONÚKAME VÁM…
900 odtieňov omietok a farieb zo vzorkovníka eXtheRm eurotrend
280 odtieňov omietok a farieb zo vzorkovníka eXtheRm stabil
viac ako 700 odtieňov bez príplatku
Základná
farebnosť
BBBB
FFFF
GGGG
HHHH
KKKK
PPPP
SSSS
VVVV
WWWW
ZZZZ
namiešame Vám 3 vzorky zadarmo v požadovanom odtieni
navrhneme farebné riešenie a vizualizácie fasád
NNNN
ViA
c
odt Ako 7
00
bez
ie
p R í ň oV
plA
tku
3 vzorky zadarmo
BBBW
BBHH
BBPW
BPPW
FFGG
FFHW
FFWS
FGGG
FHWW
FWWW
GGFP
GGKK
HBBW
KFGW
NBBP
NFWP
NNBB
NNBP
NNFF
NNNB
NNWW
NNZZ
PGGG
PKWW
PPGG
PPHH
PPSS
PWFG
PWGG
SSFF
SSWF
WGGG
WGHH
WWGG
WWGH
v požadovanom odtieni
farebnej omietky
zo vzorkovníka EXTHERM
E 05 - 47
E 10 - 47
E 14 - 46
eXtheRm poskytuje službu „Vizualizácie farebného návrhu fasády“ - pomoc pri výbere farebného odtieňa fasády pred realizáciou. spracovanie návrhu fasády z digitálnych fotografií vo farebných odtieňoch podľa vzorkovníka eXtheRm.
ukážka spracovania farebného návrhu fasády v troch rôznych fasádnych odtieňoch.
8
www.extherm.sk
WWKK
WWPP
ZWWF
ZZWW
EXTHERM fAsády
EXTHERM fAsády
vizualizáciE farEbného návrhu faSády
TI
A JE SÍC
D
FA R N A
BA
9
www.extherm.sk
EXTHERM
fAsády
EXTHERM OMIETKY A PENETRÁCIE
EXTHERM
fAsády
EXTHERM FARBY A PENETRÁCIE
EXTHERM OMIETKY
ExthErm PEnEtráciE Pod omiEtku
EXTHERM univerzálna penetrácia pod omietku
EXTHERM akrylátová omietka zatieraná a ryhovaná
Penetračný náter na vyrovnanie nasiakavosti podkladu pred aplikáciou EXTHERM
akrylátových, silikónových a mramorových omietok.
spotreba:
cca 0,15 kg - pri lepiacej stierke EXTHERM
cca 0,20 kg - na obvyklé minerálne podklady
výdatnosť/balenie: cca 75 - 100 m²/15 kg vedro
cca 37,5 - 50 m²/7,5 kg vedro
Farebná omietka pastovitej konzistencie použiteľná v exteriéri i interiéri. Omietka
je vysoko vodoodpudivá, ľahko spracovateľná a paropriepustná. Podklad je nutné
penetrovať EXTHERM univerzálnou penetráciou pod omietku a nechať vyzrieť 24 hodín.
Pri ryhovaných štruktúrach je nutné použiť farebnú penetráciu vo farbe omietky.
balenie: 15 kg vedro
NAJPREDÁVANEJŠIA
štruktúra
zrnitosť
spotreba
výdatnosť
zatieraná
1 mm
2,0 - 2,2 kg/m²
6,8-7,5 m²/vedro
zatieraná
1,5 mm
2,5 - 3,0 kg/m²
5,0-6,0 m²/vedro
zatieraná
2,0 mm
3,3 - 3,9 kg/m²
3,8-4,5 m²/vedro
zatieraná
2,5 mm
3,5 - 4,1 kg/m²
3,7-4,2 m²/vedro
ryhovaná
2,0 mm
2,7 - 3,1 kg/m²
4,8-5,5 m²/vedro
Tónovanie podľa vzorkovníka EXTHERM STABIL a EXTHERM EUROTREND
EXTHERM silikónová omietka zatieraná a ryhovaná
Farebná omietka pastovitej konzistencie použiteľná v exteriéri i interiéri. Omietka
je vysoko vodoodpudivá, vysoko paropriepustná, ľahko spracovateľná a odolná voči
znečisteniu. Podklad je nutné penetrovať EXTHERM univerzálnou penetráciou pod
omietku a nechať vyzrieť 24 hodín. Pri ryhovaných štruktúrach je nutné použiť farebnú
penetráciu vo farbe omietky.
balenie: 15 kg vedro
ODPORÚČAME
štruktúra
zrnitosť
spotreba
výdatnosť
zatieraná
1,5 mm
2,5 - 3,0 kg/m²
5,0 - 6,0 m²/vedro
zatieraná
2,0 mm
3,3 - 3,9 kg/m²
3,8 - 4,5 m²/vedro
ryhovaná
2,0 mm
2,7 - 3,1 kg/m²
4,8 - 5,5 m²/vedro
Tónovanie podľa vzorkovníka EXTHERM STABIL a EXTHERM EUROTREND
ryhovaná
3,0 mm
3,5 - 4,0 kg/m²
3,8-4,2 m²/vedro
Tónovanie podľa vzorkovníka EXTHERM STABIL a EXTHERM EUROTREND
EXTHERM silikátová penetrácia pod omietku
Penetračný náter na vyrovnanie nasiakavosti podkladu pred aplikáciou EXTHERM
silikátových omietok.
spotreba:
cca 0,15 kg - pri lepiacej stierke EXTHERM
cca 0,20 kg - na obvyklé minerálne podklady
výdatnosť/balenie: cca 80 - 107 m²/16 kg vedro
Tónovanie podľa vzorkovníka EXTHERM STABIL a EXTHERM EUROTREND
EXTHERM FASÁDNE FARBY
EXTHERM akrylátová fasádna farba
Náter použiteľný v exteriéri i interiéri. Farba je vysoko vodoodpudivá, ľahko
spracovateľná a paropriepustná.
skladba náteru: 1. vrstva EXTHERM univerzálna penetrácia pod fasádnu farbu
2. a 3. vrstva EXTHERM akrylátová fasádna farba
spotreba:
cca 0,20 - 0,34 l/m² (pri 2 náteroch)
výdatnosť/balenie: cca 45 - 75 m²/15 l vedro (cca 22,5 kg)
cca 30 - 50 m²/10 l vedro (cca 15,0 kg)
cca 15 - 25 m²/5 l vedro (cca 7,5 kg)
Tónovanie podľa vzorkovníka EXTHERM STABIL a EXTHERM EUROTREND
EXTHERM silikónová fasádna farba
EXTHERM silikátová omietka zatieraná a ryhovaná
Farebná omietka pastovitej konzistencie použiteľná v exteriéri i interiéri. Omietka je
vysoko paropriepustná. Podklad je nutné penetrovať EXTHERM silikátovou penetráciou
pod omietku a nechať vyzrieť 24 hodín. Pri ryhovaných štruktúrach je nutné použiť
farebnú penetráciu vo farbe omietky.
balenie: 15 kg vedro
Náter použiteľný v exteriéri i interiéri. Farba je vysoko vodoodpudivá, paropriepustná
ľahko spracovateľná a odolná voči znečisteniu.
skladba náteru: 1. vrstva EXTHERM univerzálna penetrácia pod fasádnu farbu
2. a 3. vrstva EXTHERM silikónová fasádna farba
spotreba:
cca 0,20 - 0,34 l/m² (pri 2 náteroch)
výdatnosť/balenie: cca 30 - 50 m²/10 l vedro (cca 15,0 kg)
Tónovanie podľa vzorkovníka EXTHERM STABIL a EXTHERM EUROTREND
zatieraná
1,5 mm
2,5 - 3,0 kg/m²
5,0 - 6,0 m²/vedro
zatieraná
2,0 mm
3,3 - 3,9 kg/m²
3,8 - 4,5 m²/vedro
ryhovaná
2,0 mm
2,7 - 3,1 kg/m²
4,8 - 5,5 m²/vedro
EXTHERM fAsády
Tónovanie podľa vzorkovníka EXTHERM STABIL a EXTHERM EUROTREND
EXTHERM silikátová fasádna farba
Náter použiteľný v exteriéri i interiéri. Farba je vysoko vodoodpudivá, paropriepustná
ľahko spracovateľná a odolná voči znečisteniu.
skladba náteru: 1. vrstva EXTHERM silikátová penetrácia pod fasádnu farbu
2. a 3. vrstva EXTHERM silikátová fasádna farba
spotreba:
cca 0,20 - 0,34 l/m² (pri 2 náteroch)
výdatnosť/balenie: cca 30 - 50 m²/10 l vedro (cca 15,0 kg)
EXTHERM fAsády
štruktúra
zrnitosť
spotreba
výdatnosť
Tónovanie podľa vzorkovníka EXTHERM STABIL a EXTHERM EUROTREND
EXTHERM mramorová omietka
Omietka sa skladá z farebných kamienkov, použiteľná v exteriéri aj interiéri. Omietka
je vysoko vodoodpudivá, preto je vhodná do soklových častí obvodových stien budov.
balenie: 15 kg vedro
zrnitosť
spotreba
výdatnosť
2 mm
4,5 - 5,5 kg/m²
3,0 - 3,3 m²/vedro
EXTHERM PENETRÁCIA POD FASÁDNE FARBY
ExthErm univerzálna hĺbková penetrácia pod farby
Penetračný náter na vyrovnanie nasiakavosti podkladu pred aplikáciou EXTHERM
akrylátových, silikónových a vnútorných farieb. Penetrácia pod farbu sa netónuje!
spotreba:
cca 0,06 - 0,20 l/m² na obvyklé minerálne podklady
výdatnosť/balenie: cca 50 - 166 m²/10 l vedro
cca 25 - 83 m²/5 l vedro
Viac ako 1001 odtieňov podľa vzorkovníka EXTHERM GRANIT
10
www.extherm.sk
11
www.extherm.sk
EXTHERM
fAsády
ako vybrať lEPiaci a StiErkovací tmEl
EXTHERM
fAsády
EXTHERM LEPIACE A STIERKOVACIE HMOTY ETICS
Podľa matEriálovEj bázy
EXTHERM LEPIACE A STIERKOVACIE HMOTY ETICS
EXTHERM FIX u univErSal
Lepiaca hmota na báze cementu určená na lepenie a stierkovanie fasádnych
izolačných dosiek z EPS F a MW.
spotreba:
cca 3,5 kg/m² pre lepenie EPS F
cca 3,5 kg/m² pre stierkovanie EPS F
cca 5,0 kg/m² pre lepenie MW
cca 5,0 kg/m² pre stierkovanie MW s kolmými vláknami
cca 7,0 kg/m² pre stierkovanie MW s pozdĺžnymi vláknami
balenie:
vrece 25 kg, 48 vriec/pal. = 1200 kg
Lepiaci a stierkovací tmel na báze cementu
určený na lepenie a stierkovanie tepelného izolantu na báze eps f, Xps alebo minerálnych fasádnych dosiek na podklad z tehál plných, dierovaných, z betónu a pórobetónu.
teplota vzduchu a podkladu pri spracovaní musí byť od +5°c do +30°c.
lepiaci a stierkovací tmel na báze cementu s vysokou paropriepustnosťou
určený na lepenie a stierkovanie tepelného izolantu na báze dreva.
teplota vzduchu a podkladu pri spracovaní musí byť od +5°c do +30°c.
faktor difúzneho odporu μ ≤ 10.
NAJPREDÁVANEJŠÍ
excelmix1_extherm-fix.indd 1
Lepiaci a stierkovací tmel na báze rýchleho cementu
určený na lepenie a stierkovanie tepelného izolantu na báze eps f, Xps alebo minerálnych fasádnych dosiek na podklad z tehál plných, dierovaných, z betónu a pórobetónu.
určený pre zimné obdobie.
teplota vzduchu a podkladu pri spracovaní je už od 0°c do + 25 °c, pričom teplota
3 hodiny po aplikácii môže klesnúť pod nulu až k -8°c.
Lepiaca nízkoexpanzná pena na báze polyuretánu
určená len na lepenie tepelného izolantu na báze eps f a Xps na drevený podklad.
teplota vzduchu a podkladu musí byť od +5°c do +35°c.
3/7/12 10:22 AM
NOVINKA
excelmix1_extherm-fix.indd 4
3/7/12 10:22 AM
výbEr lEPidla Podľa Podkladu a izolantu
najskôr si ujasnite, s akým podkladom a izoláciou budete pracovať.
k tomu potom prispôsobte výber vhodného lepidla.
Lepená izolácia
tehlové murivo,
betón,
ľahčené murivo
EXTHERM FIX U
(lepenie
a stierkovanie)
EXTHERM FIX O EXTHERM FIX M
(lepenie
(lepenie
a stierkovanie) a stierkovanie)
EXTHERM FIX E
(lepenie
a stierkovanie)
EXTHERM FIX F
(iba lepenie)
EXTHERM
THERMO
KLEBER (iba
lepenie)
EXTHERM EPS 70 a 100 F
+++
+
+++
++
+
+*
EXTHERM EPS 70 F PLUS šedý
+++
+
+++
-
++
+*
Minerálna fasádna doska
+++
++
+++
+
+
-
+
+++
+
-
+
-
+++
+
+++
-
++
+*
Drevená doska
Extrudovaný polystyrén XPS
Soklová doska Perimeter SD
+++
+
+++
-
++
excelmix1_extherm-fix.indd 3
excelmix1_extherm-fix.indd 2
3/7/12 10:22 AM
EXTHERM fAsády
Drevo, dosky
z drevených
materiálov
+ odporúčame
Lepená izolácia
EXTHERM FIX U
(lepenie
a stierkovanie)
EXTHERM E ECONOMIC
Lepiaca hmota na báze cementu určená na lepenie a stierkovanie fasádnych
izolačných dosiek z EPS F.
spotreba:
cca 3,5 kg/m² pri lepení EPS F
cca 3,5 kg/m² pri stierkovaní EPS F
balenie:
vrece 25 kg, 48 vriec/pal. = 1200 kg
3/7/12 10:22 AM
EXTHERM LEPIACA PENA
+*
EXTHERM THERMO KLEBER
* Ako kontaktný mostík je nutné použiť EXTHERM univerzálnu penetráciu pod farbu.
Podklad
EXTHERM FIX M minuS
Rýchlotuhnúca lepiaca hmota na báze cementu určená na lepenie a stierkovanie
fasádnych izolačných dosiek z EPS F a MW v zimnom období.
spotreba:
cca 3,5 kg/m² pre lepenie EPS F
cca 3,5 kg/m² pre stierkovanie EPS F
cca 5,0 kg/m² pre lepenie MW
cca 5,0 kg/m² pre stierkovanie MW s kolmými vláknami
cca 7,0 kg/m² pre stierkovanie MW s pozdĺžnymi vláknami
balenie:
vrece 25 kg, 42 vriec/pal. = 1050 kg
EXTHERM FIX O EXTHERM FIX M
(lepenie
(lepenie
a stierkovanie) a stierkovanie)
EXTHERM FIX E
(lepenie
a stierkovanie)
EXTHERM FIX F
(iba lepenie)
Nízkoexpanzná polyuretánová pena určená na lepenie fasádnych dosiek z EPS F a XPS
na podklad z dreva, sadrokartónu a sadrovlákna.
výdatnosť dózy: pri ø 4 cm výdatnosť cca 6 m²
pri ø 3 cm výdatnosť cca 8 m²
balenie:
pištoľová dóza 750 ml, 12 ks/krabica
EXTHERM
THERMO
KLEBER
(iba lepenie)
EXTHERM EPS 70 a 100 F
++**
+**
++**
-
+++**
+++
EXTHERM EPS 70 F PLUS šedý
++**
+**
++**
-
+++**
+++
Minerálna fasádna doska
++**
++**
++**
-
+++**
-
Drevená doska
+**
+++**
+**
-
+**
-
Extrudovaný polystyrén XPS
++**
+**
++**
-
+++**
+++
Soklová deska Perimeter SD
++**
+**
++**
-
+++**
+++
EXTHERM fAsády
Podklad
EXTHERM FIX O OPEN
Vysoko paropriepustná lepiaca hmota na báze cementu určená na lepenie
a stierkovanie fasádnych dosiek na báze dreva. Faktor difúzneho odporu µ ≤ 10.
spotreba:
cca 5,0 kg/m² pre lepenie drevenej dosky
cca 5,0 kg/m² pre stierkovanie drevenej dosky
cca 5,0 kg/m² pre lepenie MW
cca 5,0 kg/m² pre stierkovanie MW s kolmými vláknami
cca 7,0 kg/m² pre stierkovanie MW s pozdĺžnymi vláknami
balenie:
vrece 25 kg, 48 vriec/pal. = 1200 kg
EXTHERM LEPIACI TMEL NA KERAMICKÝ OBKLAD
EXTHERM FIX F FLEX
Flexibilná lepiaca malta tiedy C2TE určená na lepenie ťažkých keramických obkladov,
mramoru, lícoviek, bridlíc, keramickej dlažby v exteriéri i interiéri.
spotreba:
cca 2,3 – 8,1 kg/m²
veľkosť zubovej stierky: 3 – 8 mm
výdatnosť:
3,1 – 10,9 m²/vrece
balenie:
vrece 25 kg, 48 vriec/pal. = 1200 kg
- neodporúčame
** Ako kontaktný mostík je nutné použiť EXTHERM univerzálnu penetráciu pod omietku.
12
www.extherm.sk
13
excelmix1_extherm-fix.indd 6
3/7/12 10:21 AM
www.extherm.sk
EXTHERM
fAsády
EXTHERM FASÁDNE TEPELNÉ IZOLÁCIE
EXTHERM
fAsády
ako vybrať Profily a PríSlušEnStvo EticS
IZOLÁCIA Z EPS F (FASÁDNY POLYSTYRÉN)
kvalitu SyStému tvorí dEtail
EXTHERM EPS 70 F
1) založenie systému
Objemovo stabilizované fasádne dosky z polystyrénu pre kontaktné zatepľovacie systémy.
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbka: od 10 do 250 mm
2) napojenie systému na rámy okien a dverí
≤ 0,038 W/mK.
3) napojenie systému k parapetu a iným klampiarskym prvkom
4) Vystuženie nároží a ostení
5) Vystuženie rohu v nadpraží
EXTHERM EPS 80 F , 100 F
6) ukotvenie predmetov na systém
Objemovo stabilizované fasádne dosky z polystyrénu pre kontaktné zatepľovacie systémy s vyššiou pevnosťou.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbka: od 10 do 250 mm
≤ 0,037 W/mK. (EPS 80 F)
≤ 0,036 W/mK. (EPS 100 F)
EXTHERM EPS 70 F PluS (šedý)
Objemovo stabilizované fasádne dosky z polystyrénu s prísadou grafitu pre kontaktné zatepľovacie systémy.
Vhodný hlavne na stavbách, kde sú vyššie nároky na tepelnú izoláciu pri menšej hrúbke izolantu.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,032 W/mK.
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbka: od 10 do 250 mm
Perimeter SD
Soklová doska Perimeter SD má zvýšenú pevnosť v tlaku a zníženú nasiakavosť. Soklové dosky sú hlavne vhodné
na tepelnú izoláciu soklových částí obvodových stien budov.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,035 W/mK.
úprava hrán: hladká
rozmer: 1250 x 600 mm
úprava povrchu: mriežkovaná štruktúra
nasiakavosť WL (T): < 2%
pevnosť v tlaku pri 10% stlačení: 200 kN/m²
hrúbka: od 20 do 200 mm
izoláciE z xPS - Povrch zdrSnEný
XPS
5
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,035 W/mK.
pevnosť v tlaku: 300 kN/m²
nasiakavosť WL (T): < 0,5%
hrúbka: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Xps
úprava hrán: rovná hrana
rozmer: 1250 x 600 mm
úprava povrchu: štruktúrovaná
IZOLÁCIE Z MINERÁLNEJ VATY
Nobasil FKD S
EXTHERM fAsády
Minerálna fasádna doska s pozdĺžnymi vláknami.
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,036 W/mK.
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbky: 60, 70, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm
4
2
3
6
1
EXTHERM fAsády
Extrudovaný polystyrén s trvalo nemennými parametrami i vo vlhkom prostredí určený
hlavne na vonkajšiu tepelnú izoláciu sokla, suterénnych stien a podláh.
Nobasil FKD, FKD RS
Minerálna fasádna doska s pozdĺžnymi vláknami.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,039 W/mK.
rozmer: 1000 x 500 (600) mm
hrúbky: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Pozn.: hrúbky 20, 30 a 40 majú označenie FKD RS
Nobasil FKL
Minerálna fasádna doska s kolmými vláknami.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,040 W/mK.
rozmer: 1000 x 200 mm
hrúbky: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 mm
14
www.extherm.sk
15
www.extherm.sk
EXTHERM
fAsády
Profily a PríSlušEnStvo EticS
EXTHERM
fAsády
Profily a PríSlušEnStvo EticS
Soklový (zakladací) Profil
SklotExtilné SiEťoviny
Soklový profil loS
ExthErm sklotextilná sieťovina 145 g
Zakladacia hliníková lišta s okapničkou pre všetky tepelnoizolačné systémy EXTHERM.
dĺžka profilu: 2,0 m
hrúba plechu: 0,7 mm (typ 08)
Soklový profil LOS 23 0,7/2,5
Soklový profil LOS 33 0,7/2,5
Soklový profil LOS 43 0,7/2,5
Soklový profil LOS 53 0,7/2,5
Soklový profil LOS 63 0,7/2,5
Soklový profil LOS 73 0,7/2,5
Soklový profil LOS 83 0,7/2,5
Soklový profil LOS 93 0,7/2,5
Soklový profil LOS 103 0,7/2,5
Soklový profil LOS 113 0,7/2,5
Soklový profil LOS 123 0,7/2,5
Soklový profil LOS 133 0,7/2,5
Soklový profil LOS 143 0,7/2,5
Soklový profil LOS 153 0,7/2,5
Soklový profil LOS 163 0,7/2,5
Soklový profil LOS 173 0,7/2,5
Soklový profil LOS 183 0,7/2,5
Soklový profil LOS 193 0,7/2,5
Soklový profil LOS 203 0,7/2,5
fAsády
Sklotextilná sieťovina určená pre vystužujúcu vrstvu, odolná voči alkáliam, veľkosť
očiek 3,5 x 4,5 mm, plošná hmotnosť 145 g/m².
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
spotreba: cca 1,1 bm/m²
výdatnosť: cca 45(50) m²/rola
V ponuke aj balenie po 10m²
ExthErm sklotextilná sieťovina 165 g
Sklotextilná sieťovina určená pre vystužujúcu vrstvu, odolná voči alkáliam, veľkosť
očiek 3,5 x 4,5 mm, plošná hmotnosť 165 g/m².
spotreba: cca 1,1 bm/m²
výdatnosť: cca 45(50) m²/rola
Sklotextilná sieťovina určená pre vystužujúcu vrstvu, odolná voči alkáliam, veľkosť
očiek 3,5 x 4,5 mm, plošná hmotnosť 145 g/m². Vhodná pre špeciálne detaily.
šírka roly: 33 cm
balenie: 1 rola = 50 bm
30 ks
vErtEx sklotextilná sieťovina r 267 - pancierová
NOVINKA
Pancierová sklotextilná sieťovina určená pre vystužujúcu vrstvu, odolná voči alkáliam,
veľkosť očiek 8,5 x 6,5 mm, plošná hmotnosť 314 g/m². Vhodná pre tepelnoizolačné
systémy s konečnou povrchovou úpravou s keramickým obkladovým pásom.
Soklový profil PROFESIONAL
Zakladacia PVC lišta s okapničkou pre všetky tepelnoizolačné systémy EXTHERM.
dĺžka profilu: 2,0 m
Soklový profil PROFESIONAL - 103 mm
Soklový profil PROFESIONAL - 123 mm
Soklový profil PROFESIONAL - 143 mm
spotreba: cca 1,1 bm/m²
výdatnosť: cca 50 m²/rola
10 ks
10 ks
10 ks
okEnné a dvErné lišty PrE zatEPlEniE
začisťovací okenný profil s tkaninou 6mm Eko
hmoždinky, Podložky a SPojky k Profilom
zatĺkacia (soklová) hmoždinka
Začisťovací okenný profil s tkaninou 6mm EKO
Začisťovací okenný profil s tkaninou 6mm EKO
Plastová hmoždinka so zatĺkacím tŕňom na upevnenie soklových profilov LOS.
Začisťovací okenný profil s tkaninou a krycou lamelou 1,6 m
Začisťovací okenný profil s tkaninou a krycou lamelou 2,4 m
EXTHERM
Vymedzovacia podložka na vyrovnanie nerovností muriva pri montáži soklového profilu.
Vymedzovacia podložka 50/50/ 2 mm
Vymedzovacia podložka 50/50/ 3 mm
Vymedzovacia podložka 50/50/ 4 mm
Vymedzovacia podložka 50/50/ 5 mm
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
Vymedzovacia podložka 50/50/ 8 mm
50 ks
Vymedzovacia podložka 50/50/ 10 mm
Vymedzovacia podložka 50/50/ 15 mm
50 ks
50 ks
Spojka soklových profilov
Spojka nám zabezpečí dilatáciu v oblasti napojenia soklových profilov.
www.extherm.sk
50 ks
50 ks
začisťovací okenný profil s tkaninou a krycou lamelou
vymedzovacie podložky
Spojka soklových profilov 30 mm
Spojka soklových profilov 1000 mm
1,6m
2,4m
NAJPREDÁVANEJŠÍ
spotreba: cca 3 ks/bm
balenie: 8 x 45 mm 50 ks
8 x 60 mm 50 ks
8 x 80 mm 50 ks
16
šírka roly: 1,1 m
balenie: 1 rola = 55 m²
30 rolí/1 pal. = 1650m²
100 ks
10 ks
50 ks
50 ks
EXTHERM FASÁDY
NOVINKA
šírka roly: 1 m
balenie: 1 rola = 50(55) m²
30(33) rolí/1 pal. = 1500(1815)m²
ExthErm sklotextilná sieťovina 33 cm
okapnica s tkaninou uni
dĺžka profilu: 2,5 m
Okapnica s tkaninou UNI pre soklový profil
šírka roly: 1 m
balenie: 1 rola = 50(55) m²
30(33) rolí/1 pal. = 1500(1815)m²
ODPORÚČAME
začisťovací okenný profil s tkaninou
Začisťovací okenný profil s tkaninou 9 mm, 2,4 m
50 ks
začisťovací okenný profil s tkaninou Standard
Začisťovací okenný profil s tkaninou Standard 1,6 m
Začisťovací okenný profil s tkaninou Standard 2,4 m
25 ks
25 ks
17
www.extherm.sk
EXTHERM
fAsády
Profily a PríSlušEnStvo EticS
EXTHERM
fAsády
Profily a PríSlušEnStvo EticS
PriPojovací Profil ParaPEtný
okEnné a dvErné lišty PrE zatEPlEniE
Pripojovací profil parapetný Eko
začisťovací okenný profil s tkaninou Standard Eko
Začisťovací okenný profil s tkaninou Standard EKO 1,6 m
Začisťovací okenný profil s tkaninou Standard EKO 2,4 m
dĺžka profilu: 2 m, 2,5m
Pripojovací profil parapetný EKO s tkaninou
25 ks
25 ks
40 ks
Zatepľovacie systémy vyžadujú tesné a bezpečné pripojenie
Zatepľovacie
systémy vyžadujú tesné a bezpečné pripojenie parapetu do omietky.
parapety do omietky.
rohové lišty So SiEťovinou
zakladací Profil
rohová hliníková lišta s tkaninou vErtEx
dĺžka profilu: 2,5 m
Rohová hliníková lišta s tkaninou VERTEX 10/10
Rohová hliníková lišta s tkaninou VERTEX 10/15
Rohová hliníková lišta s tkaninou VERTEX 10/23
Rohová hliníková lišta s tkaninou VERTEX 80/120
zakladací uholníkový profil
50ks
50ks
50ks
50ks
dĺžka profilu: 2 m
Zakladací uholníkový profil s výstužnou sieťovinou
Pozn.: Súčasťou zakladacej sady ETICS je výrobok Zakončovací profil 2 m s okapničkou
a tkaninou pod omietku str. 18.
rohová Pvc lišta s tkaninou vErtEx
dĺžka profilu: 2,5 m
Rohová PVC lišta s tkaninou VERTEX 10/10
Rohová PVC lišta s tkaninou VERTEX 10/15
Rohová PVC lišta s tkaninou VERTEX 10/23
20 ks
125 m
125 m
125 m
rohová Pvc lišta s tkaninou Eko 10/10
dĺžka profilu: 2,5 m
Rohová PVC lišta s tkaninou EKO 10/10 2,5 m
ukončovaciE Profily
ukončovací profil
dĺžka profilu: 2,5m
Ukončovací profil omietky zateplenia 3 mm
Ukončovací profil omietky zateplenia 6 mm
Ukončovací profil omietky zateplenia 10 mm
Ukončovací profil omietky zateplenia 15 mm
5 ks
rohový profil lkSv
25 ks
25 ks
25 ks
25 ks
Pozn.: Oddeľuje a ukončuje jednotlivé časti zateplenia.
dĺžka profilu: 2,5 m
Rohový profil LKSV plast 100
50 ks
dilatačné Profily
dilatačný profil stenový E priebežný
dĺžka profilu: 2,5 m
Dilatačný profil stenový E priebežný
NOVINKA
dilatačný profil stenový v rohový
NADOKENNÉ PROFILY
nadokenný profil so skrytou okapničkou a tkaninou
dĺžka profilu: 2 m, 2,5 m
Nadokenný profil so skrytou okapničkou a tkaninou
25 ks
20 ks
SyStém dištančnEj montážE thErmax
Tvarové zakončenie kužeľa zosilnené sklennými vláknami sa pri montáži zafrézuje cez
omietku priamo do izolačného materiálu. Výrobok je vhodný na ukotvenie rôznych
predmetov (svetlá, zvody atd.) na vonkajšie tepelnoizolačné systémy.
EXTHERM FASÁDY
dĺžka profilu: 2 m, 2,5m
Nadokenný profil s priznanou okapničkou a tkaninou
balenie: 20 ks
dĺžka: 60 - 180 mm
okapnica s tkaninou pre soklový profil
dĺžka profilu: 2,5 m
Okapnica s tkaninou pre soklový profil
dĺžka profilu: 2,5 m
Dilatačný profil stenový V rohový
20 ks
Nadokenný profil s priznanou okapničkou a tkaninou
EXTHERM FASÁDY
25 ks
20 ks
uPEvňovací SyStém thErmax 12/16 PrE markízy a rolEty
okapnica s tkaninou Eko pre soklový profil
Okapnica s tkaninou EKO pre soklový profil
18
www.extherm.sk
30 ks
Samorezný laminátom vystužený kužeľ sa pri montáži prevrtáva omietkou do izolácie.
balenie: 2 ks nebo 20 ks
dĺžka: 60 - 170 mm
19
www.extherm.sk
EXTHERM
FASÁDY
PríSlušEnStvo EticS
EXTHERM
FASÁDY
PríSlušEnStvo EticS
taniErové hmoždinky
kategórie použitia hmoždinek v súlade s EtaG 014
taniErové hmoždinky
koElnEr - tanierové hmoždinky ø 10 mm kovový tŕň
Kategórie použitia sú definované podľa podkladových materiálov takto:
Kategória použitia A:
Kategória použitia B:
Kategória použitia C:
Kategória použitia D:
Kategória použitia E:
betón
plné tehly
dierované
tehly
medzerovitý
ľahčený
betón
pórobetón
lícové
betónové
dielce
vápennopieskové
tvárnice
vápennopieskové
dierované
tvárnice
tvárnice
z ľahčeného
betónu
dutinové bloky
z ľahčeného
betónu
Tanierové hmoždinky s kovovým tŕňom a predĺženou kotevnou dĺžkou vhodné na
kotvenie minerálnych fasádnych dosiek.
Vŕtaný otvor ø 10 mm, kotevná hĺbka min. 60 mm.
balenie: 200 ks
Hmoždinka tanierová KI – 120/N
Hmoždinka tanierová KI – 140/N
Hmoždinka tanierová KI – 160/N
Hmoždinka tanierová KI – 180/N
Hmoždinka tanierová KI – 200/N
Hmoždinka tanierová KI – 220/N
Hmoždinka tanierová KI – 260/N
Hmoždinka tanierová KI – 300/N
koElnEr - tanierové hmoždinky ø 10 mm kovový tŕň
Tanierové hmoždinky so skrutkovacím kovovým tŕňom a predĺženou kotevnou dĺžkou
vhodné na kotvenie všetkých fasádnych dosiek, aj pod obklady.
Vŕtaný otvor ø 10 mm, kotevná hĺbka min. 60 mm.
balenie: 200 ks
Hmoždinka tanierová KI – 140/NS
Hmoždinka tanierová KI – 160/NS
Hmoždinka tanierová KI – 180/NS
Hmoždinka tanierová KI – 200/NS
Hmoždinka tanierová KI – 220/NS
Hmoždinka tanierová KI – 260/NS
Hmoždinka tanierová KI – 300/NS
koElnEr - tanierové hmoždinky ø 10 mm plastový tŕň
Tanierové hmoždinky s plastovým tŕňom vhodné na kotvenie tepelnoizolačných
systémov s EPS F (polystyrénová fasádna doska) alebo XPS (extrudovaný polystyrén).
Vrtaný otvor ø 10 mm, kotevná hĺbka min. 40 mm.
Kategórie použitia: A, B
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
20 mm
40 mm
70 mm
90 mm
110 mm
130 mm
150 mm
170 mm
koElnEr - tanierové hmoždinky ø 10 mm kovový tŕň
Tanierové hmoždinky s kovovým tŕňom (OT) vhodné na kotvenie minerálnych fasádnych
dosiek. Tŕň bez plastového nástreku - vhodné pre zapustenú montáž.
Vŕtaný otvor ø 10 mm, kotevná hĺbka min. 40 mm.
balenie: 250 ks
Hmoždinka tanierová KI – 070 M
Hmoždinka tanierová KI – 090 M
Hmoždinka tanierová KI – 120 M
Hmoždinka tanierová KI – 140 M
Hmoždinka tanierová KI – 160 M
Hmoždinka tanierová KI – 180 M
Hmoždinka tanierová KI – 200 M
Hmoždinka tanierová KI – 220 M
Hmoždinka tanierová KI – 260 M
koElnEr - tanierové hmoždinky tfix ø 8 mm kovový tŕň
Tanierové hmoždinky s kovovým tŕňom vhodné na kotvenie minerálnych fasádnych
dosiek. Vŕtaný otvor ø 8 mm, kotevná hĺbka min 40 mm.
EXTHERM FASÁDY
balenie: 250 ks
Hmoždinka tanierová TFIX KI – 095/8M
Hmoždinka tanierová TFIX KI – 115/8M
Hmoždinka tanierová TFIX KI – 135/8M
Hmoždinka tanierová TFIX KI – 155/8M
Hmoždinka tanierová TFIX KI – 175/8M
Hmoždinka tanierová TFIX KI - 195/8M
Hmoždinka tanierová TFIX KI – 215/8M
Hmoždinka tanierová TFIX KI – 235/8M
Hmoždinka tanierová TFIX KI – 255/8M
Hmoždinka tanierová TFIX KI – 275/8M
Hmoždinka tanierová TFIX KI – 295/8M
Kategórie použitia: A, B, C
pre hr.izolácie do
40 mm
pre hr.izolácie do
60 mm
pre hr.izolácie do
80 mm
pre hr.izolácie do
100 mm
pre hr.izolácie do
120 mm
pre hr.izolácie do
140 mm
pre hr.izolácie do
160 mm
pre hr.izolácie do
180 mm
pre hr.izolácie do
200 mm
pre hr.izolácie do
220 mm
pre hr.izolácie do
240 mm
balenie: 400 ks
Kotva KIK – 070/8
pre hr.izolácie do
30 mm
pre hr.izolácie do
50 mm
balenie: 400 ks
Kotva KIK – 090/8
20
www.extherm.sk
Kategórie použitia: A, B
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
20 mm
40 mm
70 mm
90 mm
110 mm
130 mm
150 mm
170 mm
210 mm
koElnEr - tanierové hmoždinky ø 8 mm kovový vrut
Tanierové hmoždinky s kovovým vrutom a predĺženou kotevnou dĺžkou vhodné na
kotvenie minerálnych fasádnych dosiek.
Vŕtaný otvor ø 8 mm, kotevná hĺbka min. 25 mm.
KOELNER - kotva KIK
Špeciálna kotva určená na kotvenie tepelnoizolačného systému v oblasti ostenia okien
a dverí. Vŕtaný otvor ø 8 mm, kotevná hĺbka min. 30 mm.
Kategórie použitia: B, C, D, E
pre hr.izolácie do
70 mm
pre hr.izolácie do
90 mm
pre hr.izolácie do
110 mm
pre hr.izolácie do
130 mm
pre hr.izolácie do
150 mm
pre hr.izolácie do
190 mm
pre hr.izolácie do
230 mm
NOVINKA
balenie: 200 ks
Hmoždinka tanierová TFIX8S115
Hmoždinka tanierová TFIX8S135
Hmoždinka tanierová TFIX8S155
Hmoždinka tanierová TFIX8S175
Hmoždinka tanierová TFIX8S195
Hmoždinka tanierová TFIX8S215
Hmoždinka tanierová TFIX8S235
Hmoždinka tanierová TFIX8S255
Hmoždinka tanierová TFIX8S275
Hmoždinka tanierová TFIX8S295
Hmoždinka tanierová TFIX8S335
Tepelná vodivosť len 0,002 W/K !!!
Kategórie použitia: A, B, C, D, E
pre hr.izolácie do
80 mm
pre hr.izolácie do
100 mm
pre hr.izolácie do
120 mm
pre hr.izolácie do
140 mm
pre hr.izolácie do
160 mm
pre hr.izolácie do
180 mm
pre hr.izolácie do
200 mm
pre hr.izolácie do
220 mm
pre hr.izolácie do
230 mm
pre hr.izolácie do
260 mm
pre hr.izolácie do
300 mm
21
www.extherm.sk
EXTHERM FASÁDY
balenie: 250 ks
Hmoždinka tanierová KI – 070
Hmoždinka tanierová KI – 090
Hmoždinka tanierová KI – 120
Hmoždinka tanierová KI – 140
Hmoždinka tanierová KI – 160
Hmoždinka tanierová KI – 180
Hmoždinka tanierová KI – 200
Hmoždinka tanierová KI – 220
Kategórie použitia: B, C, D, E
pre hr.izolácie do
50 mm
pre hr.izolácie do
70 mm
pre hr.izolácie do
90 mm
pre hr.izolácie do
110 mm
pre hr.izolácie do
130 mm
pre hr.izolácie do
150 mm
pre hr.izolácie do
190 mm
pre hr.izolácie do
230 mm
EXTHERM
FASÁDY
PríSlušEnStvo EticS
taniErové hmoždinky
WkrEt-mEt - tanierové hmoždinky ø 10 mm plastový tŕň
Tanierové hmoždinky s plastovým tŕňom vhodné na kotvenie tepelnoizolačných systémov
s EPS F (polystyrénová fasádna doska) alebo XPS (extrudovaný polystyrén).
Vŕtaný otvor ø 10 mm, kotevná hĺbka min. 50 mm.
balenie: 200 ks
Hmoždinka tanierová LTX10070
Hmoždinka tanierová LTX10090
Hmoždinka tanierová LTX10120
Hmoždinka tanierová LTX10140
Hmoždinka tanierová LTX10160
Hmoždinka tanierová LTX10180
Hmoždinka tanierová LTX10200
Hmoždinka tanierová LTX10220
Hmoždinka tanierová LTX10260
Kategórie použitia: A, B, D, E
pre hr.izolácie do
20 mm
pre hr.izolácie do
30 mm
pre hr.izolácie do
60 mm
pre hr.izolácie do
80 mm
pre hr.izolácie do
100 mm
pre hr.izolácie do
120 mm
pre hr.izolácie do
140 mm
pre hr.izolácie do
160 mm
pre hr.izolácie do
200 mm
taniErové hmoždinky
WkrEt-mEt - tanierové hmoždinky ø 10 mm, plastový tŕň
Tanierové hmoždinky s plastovým tŕňom a predĺženou kotevnou dĺžkou vhodné na kotvenie
minerálnych fasádnych dosiek, alebo XPS (extrudovaný polystyrén).
Vŕtaný otvor ø 10 mm, kotevná hĺbka min. 50 mm.
NOVINKA
Tanierové hmoždinky s kovovovým tŕňom a predĺženou kotevnou dĺžkou vhodné na kotvenie
minerálnych fasádnych dosiek na podklad z plných a dierovaných tehál.
Vŕtaný otvor ø 8 mm, kotevná hĺbka min. 25 mm.
Tepelná vodivosť len 0,002 W/K !!!
Tanierové hmoždinky s plastovým tŕňom vhodné na kotvenie tepelnoizolačných
systémov s EPS F (polystyrénová fasádna doska) alebo XPS (extrudovaný polystyrén).
Vŕtaný otvor ø 10 mm, kotevná hĺbka min. 80 mm.
Kategórie použitia: B, C
pre hr.izolácie do
50 mm
pre hr.izolácie do
70 mm
pre hr.izolácie do
90 mm
pre hr.izolácie do
110 mm
pre hr.izolácie do
130 mm
pre hr.izolácie do
170 mm
pre hr.izolácie do
210 mm
WkrEt-mEt - tanierové hmoždinky ø 10 mm, kovový tŕň s plastovým nástrekom
Tanierové hmoždinky s kovovým tŕňom vhodné na kotvenie minerálnych fasádnych dosiek.
Vŕtaný otvor ø 10 mm, kotevná hĺbka min. 50 mm.
EXTHERM FASÁDY
balenie: 200 ks
Hmoždinka tanierová LMX10070
Hmoždinka tanierová LMX10090
Hmoždinka tanierová LMX10110
Hmoždinka tanierová LMX10120
Hmoždinka tanierová LMX10140
Hmoždinka tanierová LMX10160
Hmoždinka tanierová LMX10180
Hmoždinka tanierová LMX10200
Hmoždinka tanierová LMX10220
Hmoždinka tanierová LMX10260
Kategórie použitia: A, B
pre hr.izolácie do
20 mm
pre hr.izolácie do
30 mm
pre hr.izolácie do
60 mm
pre hr.izolácie do
70 mm
pre hr.izolácie do
80 mm
pre hr.izolácie do
100 mm
pre hr.izolácie do
120 mm
pre hr.izolácie do
140 mm
pre hr.izolácie do
160 mm
pre hr.izolácie do
200 mm
WkrEt-mEt - tanierové hmoždinky ø 10 mm, kovový tŕň, predĺžená expanzia
Tanierové hmoždinky s kovovým tŕňom a predĺženou kotevnou dĺžkou vhodné na kotvenie minerálnych fasádnych dosiek.
Vŕtaný otvor ø 10 mm, kotevná hĺbka min. 80 mm.
balenie: 250 ks
Hmoždinka tanierová LFM10140
Hmoždinka tanierová LFM10160
Hmoždinka tanierová LFM10180
Hmoždinka tanierová LFM10200
Hmoždinka tanierová LFM10220
Hmoždinka tanierová LFM10260
Hmoždinka tanierová LFM10300
22
www.extherm.sk
Kategórie použitia: A, B, C
pre hr.izolácie do
60 mm
pre hr.izolácie do
80 mm
pre hr.izolácie do
100 mm
pre hr.izolácie do
120 mm
pre hr.izolácie do
140 mm
pre hr.izolácie do
160 mm
pre hr.izolácie do
200 mm
WkrEt-mEt - tanierové hmoždinky ø 8 mm, kovový tŕň, predĺžená expanzia
WkrEt-mEt - tanierové hmoždinky ø 10 mm plastový tŕň, predĺžená expanzia
balenie: 200 ks
Hmoždinka tanierová LFN10140
Hmoždinka tanierová LFN10160
Hmoždinka tanierová LFN10180
Hmoždinka tanierová LFN10200
Hmoždinka tanierová LFN10220
Hmoždinka tanierová LFN10260
Hmoždinka tanierová LFN10300
balenie: 250 ks
Hmoždinka tanierová FIXPLUG10120
Hmoždinka tanierová FIXPLUG10140
Hmoždinka tanierová FIXPLUG10160
Hmoždinka tanierová FIXPLUG10180
Hmoždinka tanierová FIXPLUG10200
Hmoždinka tanierová FIXPLUG10220
Hmoždinka tanierová FIXPLUG10260
NOVINKA
balenie: 250 ks
Hmoždinka tanierová WKTHERM08095
Hmoždinka tanierová WKTHERM08115
Hmoždinka tanierová WKTHERM08135
Hmoždinka tanierová WKTHERM08155
Hmoždinka tanierová WKTHERM08175
Hmoždinka tanierová WKTHERM08195
Hmoždinka tanierová WKTHERM08215
Hmoždinka tanierová WKTHERM08235
Hmoždinka tanierová WKTHERM08255
Hmoždinka tanierová WKTHERM08275
Hmoždinka tanierová WKTHERM08295
Kategórie použitia: A, B, C
pre hr.izolácie do
60 mm
pre hr.izolácie do
80 mm
pre hr.izolácie do
100 mm
pre hr.izolácie do
120 mm
pre hr.izolácie do
140 mm
pre hr.izolácie do
160 mm
pre hr.izolácie do
180 mm
pre hr.izolácie do
200 mm
pre hr.izolácie do
220 mm
pre hr.izolácie do
240 mm
pre hr.izolácie do
260 mm
POLYSTYRÉNOVÁ ZÁTKA A FRÉZA
S polystyrénovou zátkou výrazne znížite riziko vzniku tepelných mostov
a zamedzíte tzv. vykresleniu hmoždinek na fasáde.
ODPORÚČAME
balenie: 200 ks
Polystyrénová zátka biela – priemer 70 mm
Polystyrénová zátka šedá – priemer 70 mm
balenie: 1 ks
Fréza na polystyrén – priemer 70 mm
EXTHERM FASÁDY
EXTHERM
FASÁDY
PríSlušEnStvo EticS
ODPORÚČAME
montáž taniErovEj hmoždinky
Kategórie použitia: A, B, C, D, E
pre hr.izolácie do
50 mm
pre hr.izolácie do
70 mm
pre hr.izolácie do
90 mm
pre hr.izolácie do
110 mm
pre hr.izolácie do
130 mm
pre hr.izolácie do
170 mm
pre hr.izolácie do
210 mm
23
www.extherm.sk
EXTHERM
FASÁDY
PríSlušEnStvo EticS
EXTHERM
FASÁDY
PríSlušEnStvo EticS
taniErové hmoždinky
Ejot - tanierové hmoždinky so zátkou ø 8 mm kovový vrut
Tanierové hmoždinky s kovovým vrutom na zapustenú montáž. Vhodné na použitie
pri všetkých kategóriach podkladov. Vŕtaný otvor ø 8 mm, kotevná hĺbka min. 25 mm.
balenie: 100 ks
Hmoždinka tanierová 8/60x115 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x135 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x155 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x175 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x195 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x215 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x235 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x255 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x275 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x295 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x315 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x335 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x355 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x375 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x395 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x415 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x435 STR-U
Hmoždinka tanierová 8/60x455 STR-U
Kategórie použitia: A, B, C, D, E
pre hr.izolácie do
80 mm
pre hr.izolácie do
100 mm
pre hr.izolácie do
120 mm
pre hr.izolácie do
140 mm
pre hr.izolácie do
160 mm
pre hr.izolácie do
180 mm
pre hr.izolácie do
200 mm
pre hr.izolácie do
220 mm
pre hr.izolácie do
240 mm
pre hr.izolácie do
260 mm
pre hr.izolácie do
280 mm
pre hr.izolácie do
300 mm
pre hr.izolácie do
320 mm
pre hr.izolácie do
340 mm
pre hr.izolácie do
360 mm
pre hr.izolácie do
380 mm
pre hr.izolácie do
400 mm
pre hr.izolácie do
420 mm
Ejot - tanierové hmoždinky so zátkou ø 8 mm kovový vrut
Tanierové hmoždinky s kovovým vrutom na zapustenú montáž. Vhodné na použitie
pri všetkých kategóriach podkladov.
Vŕtaný otvor ø 8 mm, kotevná hĺbka min. 25 mm
Tepelná vodivosť len 0,001 W/K !!!
NOVINKA
balenie: 100 ks
Hmoždinka tanierová 8/60x115 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x135 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x155 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x175 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x195 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x215 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x235 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x255 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x275 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x295 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x315 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x335 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x355 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x375 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x395 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x415 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x435 STR-U 2G
Hmoždinka tanierová 8/60x455 STR-U 2G
Kategórie použitia: A, B, C, D, E
pre hr.izolácie do
80 mm
pre hr.izolácie do
100 mm
pre hr.izolácie do
120 mm
pre hr.izolácie do
140 mm
pre hr.izolácie do
160 mm
pre hr.izolácie do
180 mm
pre hr.izolácie do
200 mm
pre hr.izolácie do
220 mm
pre hr.izolácie do
240 mm
pre hr.izolácie do
260 mm
pre hr.izolácie do
280 mm
pre hr.izolácie do
300 mm
pre hr.izolácie do
320 mm
pre hr.izolácie do
340 mm
pre hr.izolácie do
360 mm
pre hr.izolácie do
380 mm
pre hr.izolácie do
400 mm
pre hr.izolácie do
420 mm
Ejot - tanierové hmoždinky so zátkou ø 8 mm kovový tŕň
EXTHERM FASÁDY
Tanierové hmoždinky s kovovým tŕňom na zapustenú montáž. Vhodné na použitie
pri všetkých kategóriach podkladov.
Vŕtaný otvor ø 8 mm, kotevná hĺbka min. 25 mm
Tepelná vodivosť len 0,001 W/K !!!
NOVINKA
24
www.extherm.sk
balenie: 100 ks
Hmoždinka tanierová 8/60x095 H 1
Hmoždinka tanierová 8/60x115 H 1
Hmoždinka tanierová 8/60x135 H 1
Hmoždinka tanierová 8/60x155 H 1
Hmoždinka tanierová 8/60x175 H 1
Hmoždinka tanierová 8/60x195 H 1
Hmoždinka tanierová 8/60x215 H 1
Hmoždinka tanierová 8/60x235 H 1
Hmoždinka tanierová 8/60x255 H 1
Hmoždinka tanierová 8/60x275 H 1
Hmoždinka tanierová 8/60x295 H 1
Kategórie použitia: A, B, C, D, E
pre hr.izolácie do
60 mm
pre hr.izolácie do
80 mm
pre hr.izolácie do
100 mm
pre hr.izolácie do
120 mm
pre hr.izolácie do
140 mm
pre hr.izolácie do
160 mm
pre hr.izolácie do
180 mm
pre hr.izolácie do
200 mm
pre hr.izolácie do
220 mm
pre hr.izolácie do
240 mm
pre hr.izolácie do
260 mm
Ejot - tanierové hmoždinky so zátkou ø 8 mm kovový tŕň
Tanierové hmoždinky s kovovým tŕňom na zapustenú montáž. Vhodné na kotvenie
podkladov z betónu, plných a dierovaných tehál.
Vŕtaný otvor ø 8 mm, kotevná hĺbka min. 25 mm.
balenie: 100 ks
Hmoždinka tanierová 8/60x095 NT-U
Hmoždinka tanierová 8/60x115 NT-U
Hmoždinka tanierová 8/60x135 NT-U
Hmoždinka tanierová 8/60x155 NT-U
Hmoždinka tanierová 8/60x175 NT-U
Hmoždinka tanierová 8/60x195 NT-U
Hmoždinka tanierová 8/60x215 NT-U
Hmoždinka tanierová 8/60x235 NT-U
Hmoždinka tanierová 8/60x255 NT-U
Hmoždinka tanierová 8/60x275 NT-U
Hmoždinka tanierová 8/60x295 NT-U
Kategórie použitia: A, B, C
pre hr.izolácie do
60 mm
pre hr.izolácie do
80 mm
pre hr.izolácie do
100 mm
pre hr.izolácie do
120 mm
pre hr.izolácie do
140 mm
pre hr.izolácie do
160 mm
pre hr.izolácie do
180 mm
pre hr.izolácie do
200 mm
pre hr.izolácie do
220 mm
pre hr.izolácie do
240 mm
pre hr.izolácie do
260 mm
Ejot - tanierové hmoždinky teleskopické ø 8 mm plastový tŕň
Teleskopické zatĺkacie hmoždinky s plastovým tŕňom. Vhodné na kotvenie podkladov z betónu,
plných a dierovaných tehál.
Vŕtaný otvor ø 8 mm, kotevná hĺbka min. 40 mm.
balenie: 200 ks
Hmoždinka tanierová 8/60x90 NTK-U
Hmoždinka tanierová 8/60x110 NTK-U
Hmoždinka tanierová 8/60x130 NTK-U
Hmoždinka tanierová 8/60x150 NTK-U
Kategórie použitia: A, B, C
pre hr.izolácie do
40 mm
pre hr.izolácie do
60 mm
pre hr.izolácie do
80 mm
pre hr.izolácie do
100 mm
balenie: 100 ks
Hmoždinka tanierová 8/60x170 NTK-U
Hmoždinka tanierová 8/60x190 NTK-U
Hmoždinka tanierová 8/60x210 NTK-U
Hmoždinka tanierová 8/60x230 NTK-U
Kategórie použitia: A, B, C
pre hr.izolácie do
120 mm
pre hr.izolácie do
140 mm
pre hr.izolácie do
160 mm
pre hr.izolácie do
180 mm
Ejot - tanierové hmoždinky so zátkou ø 6 mm kovová skrutka
Tanierové hmoždinky so skrutkou na podklad z dreva.
Vŕtaný otvor ø 6 mm, kotevná hĺbka min. 30-40 mm.
balenie: 100 ks
Hmoždinka tanierová STR H x 80
Hmoždinka tanierová STR H x 100
Hmoždinka tanierová STR H x 120
Hmoždinka tanierová STR H x 140
Hmoždinka tanierová STR H x 160
Kategória použitia: podklad drevo
pre hr.izolácie do
60 mm
pre hr.izolácie do
80 mm
pre hr.izolácie do
100 mm
pre hr.izolácie do
120 mm
pre hr.izolácie do
140 mm
Hmoždinka tanierová STR H x 180
pre hr.izolácie do
160 mm
Hmoždinka tanierová STR H x 200
Hmoždinka tanierová STR H x 220
Hmoždinka tanierová STR H x 240
Hmoždinka tanierová STR H x 260
Hmoždinka tanierová STR H x 280
Hmoždinka tanierová STR H x 300
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
pre hr.izolácie do
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm
260 mm
280 mm
EXTHERM FASÁDY
taniErové hmoždinky
25
www.extherm.sk
EXTHERM
fAsády
PríSlušEnStvo EticS
EXTHERM
fAsády
kotEvné Plány hmoždinEk
PríSlušEnStvo EjothErm Str
SPrávnE SPracovaniE jE rozhodujúcE PrE funkciu hmoždinky
pozícia hmoždinky vychádza z kotevného plánu technickej
dokumentacie etics. následne sú uvedené
najbežnějšie plány:
STR zátka MW
Priemer zátky 65 mm.
balenie: 100 ks
STR zátka MW
STR zátka EPS
Priemer zátky 65 mm.
balenie: 100 ks
STR zátka EPS
Str sanačná fréza
STR zátka EPS sivá
Priemer zátky 65 mm.
balenie: 100 ks
STR zátka EPS sivá
Pre sanáciu fasády s použitím hmoždiniek STR.
balenie: 1 ks
STR sanačná fréza
STR zátka EPS malá
Priemer zátky 5,5 mm.
balenie: 500 ks
STR zátka EPS malá
A+B+C
A = hrúbka izolantu
B = hrúbka omietky pod izolantom
C = dĺžka hmoždinky v murive
udávaná výrobcom
usporiadanie hmoždinek na izolačných doskách formátu
1000 x 500 (600) mm, napr. fasádne polystyrénové dosky
eps f a niektoré typy minerálnych fasádných dosiek s
pozdĺžnymi vláknami
usporiadanie hmoždinek na izolačnych doskách formátu
1200 x 200, napr. minerálne fasádne dosky s kolmými
vláknami
hmoždinky by mali byť zabudované vždy v oblasti lepiaceho
tmelu, tým výrazne podporujú funkciu lepeného spoja.
Kotevný plán 1
Kotevný plán 2
počet ks/m²
počet ks/m²
možné usporiadanie hmoždiniek
možné usporiadanie hmoždiniek
STR tool 2G
Priemer 65 mm.
balenie: 1 ks
STR tool 2G
6
4
NOVINKA
STR tool 2G
Sada pre prestavbu.
8
balenie: 1 ks
STR tool 2G
NOVINKA
STR tool náhradný set
10
6
balenie: 1 ks
zaPuStEná montáž taniErovEj hmoždinky
12
EXTHERM fAsády
EXTHERM fAsády
STR tool náhradný set
8
14
16
26
www.extherm.sk
10
27
www.extherm.sk
montáž
zAtepĽoVAcieho
systému
min. 40%
správne
správne
nesprávne
nesprávne
1
2a
2b
3a
3b
3c
Ako spočítAŤ plochu fAsády:
hlavná plocha v m² - od celkové plochy fasády odpočítame plochy okenných a dverných otvorov.
okenné a dverné ostenie v m² - dve bočné (ostenia) a jedna horná strana (nadpražie) otvoru, kde sú dvere alebo okná. u okien
počítame tiež stranu, kde bude parapet.
soklový (zakladací) profil v bm – zmeráme spodný obvod fasády.
Rohové profily v bm – všetky rohy objektu (nárožie objektu, rohy
okenných a dverných otvorov).
tanierové hmoždinky – typ a počet určíme podľa izolantu a podkladu.
nesprávne
m
0
m
m
33
0
20
správne
Ako postupoVAŤ pRi montáži zAtepĽoVAcieho
systému
m
Poznámka:
Týmto spôsobom získame čistú výmeru plochy fasády a príslušenstva,
ktorá nám pomôže špecifikovať jednotlivé množstvá materiálu pre
jeho objednanie.
1) osadenie soklového profilu do vodorovnej polohy a pripevnenie soklovou hmoždinkou k podkladu (cca 3ks/bm).
2a) lepenie fasádnych dosiek z polystyrénu a z minerálnej vlny.
minimálne 40% plochy fasádnej dosky musí byť pevne spojené
s podkladom.
2b) celoplošné lepenie minerálnych dosiek s kolmým vláknom.
3a) kladenie fasádnych dosiek na väzbu a rozmiestnenie hmoždiniek na ploche a v rohoch.
3b) nesprávne kladenie dosiek bez väzby.
4
5a
5b
7
8
EXTHERM fAsády
EXTHERM fAsády
3c) nesprávne vyplňovanie medzier medzi doskami lepiacim tmelom. Vzniknuté škáry nikdy nevyplňovať lepiacim tmelom.
4) povrch izolantu je nutné zabrúsiť hoblíkom.
5a) Vyrezanie fasádnej dosky podľa tvaru okenného alebo dverného otvoru.
min. 100 mm
5b) Vystuženie oblastí so zvýšeným napätím (okenné a dverné
otvory) prídavnou diagonálnou výstužou s rozmerom min.
330x200 mm.
6) Vytvorenie armovacej vrstvy vložením sklotextilnej sieťoviny
do lepiaceho tmelu. prekrytie sieťoviny pri napojení je min.
100 mm.
7) príprava podkladu penetračným náterom.
8) nanesenie tenkovrstvovej farebnej omietky pomocou nerezového hladítka a následné vytvorenie štruktúry hladítkom z plastu.
28
www.extherm.sk
6
29
www.extherm.sk
eXpAndoVAný polystyRén, eXtRudoVAný polystyRén, mineRálne dosky
EXTHERM
izolácie
ako vybrať tEPElnú izoláciu
Podľa matEriálovEj bázy
EPS F
objemovo stabilizované fasádne dosky z polystyrénu pre kontaktné zatepľovacie systémy.
Minerálna fasádna doska
minerálny vláknitý materiál na báze čadičových vlákien určený pre kontaktné zatepľovacie
systémy.
XPS
extrudovaný polystyrén so zdrsneným povrchom je hlavne vhodný na tepelnú izoláciu
soklových častí obvodových stien.
Perimeter SD
perimeter polystyrén so zdrsneným povrchom je hlavne vhodný na tepelnú izoláciu soklových
častí obvodových stien.
Ostatné EPS a XPS
dosky z expandovaného a extrudovaného polystyrénu určené do podláh, striech, terás
podzemných častí budov a strateného debnenia.
výbEr faSádnEho izolantu Podľa výhod
EXTHERM
EPS 100 F
( ≤ 0,036)
EXTHERM
EPS 70 F
PLUS (sivý)
( ≤ 0,032)
TWINNER
EPS (sivý)
+ MW
( ≤ 0,034)
Minerálna
fasádna
doska
( ≤ 0,039)
Minerálna
fasádna
doska
( ≤ 0,036)
Minerálna
fasádna
doska
( ≤ 0,040)
( ≤ 0,038)
+++
++++
+++++
+++++
+++
++++
++
++++
++++
Pomer
cena / výkon
+++++
+++
++++
+
+
++
+
++
++
Náročnosť
na prevedenie
+++++
+++++
+++
++
++
++
+
+++++
+++++
Tepelnoizolačné
vlastnosti
Extrudovaný
Soklová
polystyrén
doska
XPS
Perimeter SD
( ≤ 0,035) ( ≤ 0,035)
Požiarna odolnosť
+
+
+
++++
+++++
+++++
+++++
+
+
Paropriepustnosť
++
++
++
++
+++++
+++++
+++++
+
+
Vodoodpudivosť
+
+
+
+
+
+
+
+++++
++++
Zvuková
pohltivosť
+
+
+
++++
+++++
+++++
+++++
++
++
+ dobrý
+++++ najlepší
Pozn.: = súčiniteľ tepelnej vodivosti. S klesajúcou hodnotou (lambdy) daného izolantu rastú jeho tepelnoizolačné vlastnosti.
výbEr tyPov a PoužitiE EPS vyrábaných Podľa Stn 13163
EPS 50 Z EPS 70 Z EPS 100 Z EPS 70 S EPS 100 S EPS 150 S EPS 200 S EPS 70 F EPS 100 F Perimeter
Šikmé
strechy
Ploché
strechy
Steny
Podlahy
Izolácie nad krokvami
-
-
+
-
+
+
+
-
+
+
Izolácie mezi krokvami
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Izolácie pod krokvami
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Podkladové vrstvy
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
S bežným zaťažením
-
-
-
-
+
+
+
-
+
+
S vysokým zaťažením
-
-
-
-
-
+
+
-
-
+
Výplňové a jadrové izolácie
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Fasádne zatepľovacie systémy
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
Suterénne s izoláciou proti vode
-
-
+
-
+
+
+
-
+
+
S bežným zaťažením
-
-
+
-
+
+
+
-
+
+
S vysokým zaťažením
-
-
-
-
-
+
+
-
-
+
+ odoporúčame
- neodoporúčame
31
www.extherm.sk
EXTHERM izolácie
EXTHERM
IZOLÁCIE
EXTHERM
EPS 70 F
EXTHERM
izolácie
EXTHERM TEPELNÉ IZOLÁCIE
IZOLÁCIE Z EPS F (FASÁDNY POLYSTYRÉN)
EXTHERM EPS 70 F
Objemovo stabilizované fasádne dosky z polystyrénu pre kontaktné zatepľovacie systémy.
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbka: od 10 do 250 mm
EXTHERM
izolácie
EXTHERM TEPELNÉ IZOLÁCIE
izolačné doSky z Extrudovaného PolyStyrénu
XPS
Extrudovaný polystyrén s trvalo nemennými parametrami aj vo vlhkom prostredí je určený hlavne na vonkajšiu
tepelnú izoláciu sokla, suterénnych stien a podláh.
≤ 0,038 W/mK.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,035 W/mK.
pevnost v tlaku: 300 kN/m²
nasiakavosť WL (T): < 0,5%
hrúka: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
EXTHERM EPS 80 F , 100 F
Objemovo stabilizované fasádne dosky z polystyrénu pre kontaktné zatepľovacie systémy s vyššiou pevnosťou.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbka: od 10 do 250 mm
≤ 0,037 W/mK. (EPS 80 F)
≤ 0,036 W/mK. (EPS 100 F)
úprava hrán: polodrážka
rozmer: 1265 x 615 mm
úprava povrchu: hladký povrch
Fasádna tepelnoizolačná doska dvojvrstvová na báze expandovaného polystyrénu.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,032 W/mK.
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbky: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Objemovo stabilizované fasádne dosky z polystyrénu s prísadou grafitu pre kontaktné zatepľovacie systémy.
Vhodný hlavne na stavbách, kde sú vyššie nároky na tepelnú izoláciu pri menšej hrúbke izolantu.
≤ 0,032 W/mK.
izoláciE z EPS (Podlahový, StrEšný a výPlňový PolyStyrén)
EXTHERM EPS 70 S, EPS 70 Z
IZOLÁCIE Z MINERÁLNEJ VATY
Nobasil FKD S
Minerálna fasádna doska s pozdĺžnymi vláknami.
Dosky z polystyrénu určené ako podkladová vrstva plochých striech (S) a na podlahy v interiéri (Z).
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbka: od 10 do 250 mm
úprava povrchu: štruktúrovaná
EPS Sun Ja 032
EXTHERM EPS 70 F PluS (šedý)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbka: od 10 do 250 mm
úprava hrán: rovná hrana
rozmer: 1250 x 600 mm
≤ 0,038 W/mK.
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,036 W/mK.
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbky: 60, 70, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm
Nobasil FKD, FKD RS
Minerálna fasádna doska s pozdĺžnymi vláknami.
EXTHERM EPS 100 S, EPS 100 Z
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,039 W/mK.
rozmer: 1000 x 500 (600) mm
hrúbky: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Dosky z polystyrénu určené pre ploché strechy (S) a podlahy (Z) s bežným zaťažením.
≤ 0,036 W/mK.
Pozn.: hrúbky 20, 30 a 40 majú označenie FKD RS
Nobasil FKL
Minerálna fasádna doska s kolmými vláknami.
EXTHERM EPS 150 S, EPS 200 S
Dosky z polystyrénu určené pre ploché strechy a podlahy s vysokým zaťažením.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,040 W/mK.
rozmer: 1000 x 200 mm
hrúbky: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 mm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,034 W/mK (EPS 150 S), ≤ 0,034 W/mK (EPS 200 S)
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbka: od 10 do 250 mm
Nobasil SMARTwall FKD S - C1,C2
Minerálna fasádna doska s pozdĺžnymi vláknami s jedno (C1) alebo obojstranným
silikátovým nástrekom (C2) pre zvýšenie priľnavosti stierky k izolácii.
ExthErm kročajový polystyrén t4
Výrobok je určený pre podlahové konštrukcie s maximálnym zaťažením 3,5 kN/m².
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,036 W/mK.
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbky: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 mm
EXTHERM izolácie
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,045 W/mK.
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbka: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm
Classic 037
Minerálna vlna na báze skla s ECOSE® Technology vo forme rolí. Vhodná pre izoláciu
podkrovia, vonkajších a vnútorných stien, stropov, priečok a podhľadov.
ExthErm kročajový polystyrén t5
Výrobok je určený pre podlahové konštrukcie s maximálnym zaťažením 5 kN/m².
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbka: 20, 30, 50 mm
Perimeter SD
32
www.extherm.sk
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,037 W/mK.
šírka 1200 mm
hrúbky: 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240
≤ 0,039 W/mK.
Soklová doska Perimeter SD má zvýšenú pevnosť v tlaku a zníženú nasiakavosť. Soklové dosky sú vhodné hlavne
na tepelnú izoláciu soklových častí obvodových stien budov.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,035 W/mK.
úprava hrán: hladká
rozmer: 1250 x 600 mm
úprava povrchu: mriežkovaná štruktúra
nasiakavosť WL (T): < 2%
pevnosť v tlaku pri 10% stlačení: 200 kN/m²
hrúbka: od 20 do 200 mm
EXTHERM izolácie
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
rozmer: 1000 x 500 mm
hrúbka: od 10 do 250 mm
SEndvičová izolácia
TWINNER
Sendvičovo usporiadaná tepelno a zvukovo izolačná doska, ktorá je tvorená
izolačným jadrom z grafitovej izolácie EPS F a krycou vrstvou tvorenou izolačnou
minerálnou fasádnou doskou konštantnej hrúky 30 mm. Dodávané ako bežné dosky,
zakladacie a rohové profily
NOVINKA
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,034 W/mK (od 220 mm vrátane = 0,033 W/mK).
rozmer: 500 x 1000 mm
hrúbka: 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm
33
www.extherm.sk
EXTHERM
obklAdy A dlAžby
EXTHERM LEPIDLÁ, STIERKY A POTERY
teRAsy, bAlkóny, kÚpeĽne
lEPidlá PrE obklady a dlažby
EXTHERM FIX F FLEX
Flexibilná lepiaca malta triedy C2TE určená na lepenie ťažkých keramických obkladov, mramoru, lícoviek, bridlíc,
keramickej dlažby v exteriéri i interiéri.
spotreba:
cca 2,3 – 8,1 kg/m²
veľkost zubovej stierky: 3 – 8 mm
výdatnosť:
3,1 – 10,9 m²/vrece
balenie:
vrece 25 kg, 48 vriec/pal. = 1200 kg
excelmix1_extherm-fix.indd 6
3/7/12 10:21 AM
EXTHERM FIX S STANDARD
Lepiaca malta triedy C1 určená na lepenie keramických, nasiakavých obkladov
a dlažieb na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo v interiéri.
spotreba:
cca 2,3 – 8 kg/m²
veľkost zubovej stierky: 3 – 12 mm
výdatnosť:
3,1 – 10,9 m²/vrece
balenie:
vrece 25 kg, 48 vriec/pal. = 1200 kg
excelmix1_extherm-fix.indd 5
VYROVNÁVACIA STIERKA A POTER
EXTHERM VS STIERKA
3/7/12 10:21 AM
Vyrovnávacia a opravná stierka pod obklady a dlažby od 0 do 40 mm.
zrnitosť:
0,5 mm
balenie:
vrece 25 kg, 48 vriec/pal. = 1200 kg
hrúbka vrstvy
spotreba
výdatnosť
EXTHERM
OBKLADY
a dlažby
3 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
4,8 kg/m²
8,0 kg/m²
16,0 kg/m²
32,0 kg/m²
48,0 kg/m²
5,21 m²/vrece 3,13 m²/vrece 1,56 m²/vrece 0,78 m²/vrece 0,52 m²/vrece
EXTHERM CP POTER 20MPa
excelmix1_extherm-fix.indd 5
excelmix1_extherm-fix.indd 7
3/7/12 10:21 AM
3/14/12 9:45 AM
Cementový poter na vyrovnanie nerovností od 30 do 60 mm.
zrnitosť:
4 mm
balenie:
vrece 40 kg, 30 vriec/pal. = 1200 kg
hrúbka vrstvy
spotreba
výdatnosť
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
57,0 kg/m²
76,0 kg/m²
95,0 kg/m²
114,0 kg/m²
0,70 m²/vrece 0,53 m²/vrece 0,42 m²/vrece 0,35 m²/vrece
EXTHERM CP POTER 30MPa
Cementový poter od 10 do 50 mm na vytváranie kontaktných a plávajúcich vrstiev a na
vyrovnanie nerovností.
zrnitosť:
0-4 mm
balenie:
vrece 30 kg, 42 vriec/pal. = 1260 kg
3/14/12 9:55 AM
hrúbka vrstvy
spotreba
výdatnosť
10 mm
20,0 kg/m²
1,5 m²/vrece
20 mm
40,0 kg/m²
0,75 m²/vrece
30 mm
60,0 kg/m²
0,5 m²/vrece
40 mm
80,0 kg/m²
0,375 m²/vrece
50 mm
100,0 kg/m²
0,3 m²/vrece
hydroizolačná StiErka a PáSka
excelmix1_extherm-fix.indd 5
excelmix1_extherm-fix.indd 5 7
excelmix1_extherm-fix.indd
3/7/12 10:21 AM
3/14/12
9:45 AM
3/7/12 10:21
AM
EXTHERM 2K hydroizolačná StiErka
Dvojzložková hydroizolačná stierka pre balkóny, terasy a kúpeľne.
spotreba:
cca 1,6 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm
balenie:
vedro 10 kg
hrúbka vrstvy
spotreba
výdatnosť
1 mm
1,6 kg/m²
6,25 m²/vedro
1,5 mm
2,4 kg/m²
4,2 m²/vedro
2 mm
3,2 kg/m²
3,1 m²/vedro
EXTHERM 2K PÁSKA
určená ako bandáž pri
hydroizolácii v mieste styku
podlahy a stien - vnútorný roh.
šírka roly:
120 mm
balenie:
10 bm a 50 bm
DISPERZNÁ PENETRÁCIA
EXTHERM disperzná penetrácia
Penetračný koncentrovaný náter pre obmedzenie a zjednotenie savosti poréznych
materiálov pred lepením tenkovrstvovými cementovými maltami. Alternatívne tiež
k zlepšeniu vlastností suchých maltových zmesí spájaných cementom.
balenie:
5 l a 10 l
Riedenie pre penetráciu:
bežné savé podklady
1 diel disperzie 5 - 7 dielov vody
extrémne savé podklady
1 diel disperzie 7 - 10 dielov vody (nutné penetrovať 2x)
sadrokartón a anhydrid
1 diel disperzie 4 diely vody
35
www.extherm.sk
EXTHERM obklAdy A dlAžby
kvk3_extherm-cp.indd 1
EXTHERM
obklAdy A dlAžby
balkónové Profily a PríSlušEnStvo
balkónové Profily a PríSlušEnStvo
EXTHERM
obklAdy A dlAžby
balkónové Profily a PríSlušEnStvo
balkónové Profily a PríSlušEnStvo
balkónový profil
dĺžka profilu: 2,0 m
Balkónový profil šedý
balkónový ukončovací profil s okapničkou PROFI
dĺžka profilu: 2,5 m
Ukončovací profil s okapničkou H11
10 ks
Farebný odtieň: šedá RAL 7001
Materiál: hliník, komaxit
balkónový profil
dĺžka profilu: 2,0 m
Balkónový profil hnedý
10 ks
rohový segment Profi vnútorný roh, vonkajší roh
10 ks
rozmer profilu: 25x25 cm
Rohový segment
Farebný odtieň: hnedá RAL 8017
5 ks
Materiál: hliník, komaxit
balkónový profil
dĺžka profilu: 2,0 m
Balkónový profil biely
Spojovacia krytka PROFI
10 ks
dĺžka profilu: 5 c m
Spojovacia krytka
Farebný odtieň: biela RAL 9010
5 ks
Materiál: hliník, komaxit
balkónový profil rohový
dĺžka profilu: 2,0 m
Balkónový profil rohový šedý
Balkónový profil rohový hnedý
Balkónový profil rohový biely
10 ks
10 ks
10 ks
Farebný odtieň: šedá RAL 7001, hnedá RAL 8017, biela RAL 9010
ZÁKLADNÁ SKLADBA BALKÓNOV
Spojka balkónového profilu šedá
EXTHERM obklAdy A dlAžby
EXTHERM obklAdy A dlAžby
Spojka balkónového profilu
10 ks
Farebný odtieň: šedá RAL 7001
Spojka balkónového profilu
Spojka balkónového profilu hnedá
10 ks
Farebný odtieň: hnedá RAL 8017
– špárovacia malta
– dlažba
Spojka balkónového profilu
Spojka balkónového profilu biela
Farebný odtieň: biela RAL 9010
– EXTHERM FIX F FLEX
10 ks
– EXTHERM 2K HYDROIZOLAČNÁ STIERKA
– EXTHERM VS VYROVNÁVACIA STIERKA alebo EXTHERM CP POTER 30 MPa
– EXTHERM DISPERZNÁ PENETRÁCIA
– PODKLADOVÁ KONŠTRUKCIA
36
www.extherm.sk
37
www.extherm.sk
ploché stRechy
EXTHERM
stRechy
kašírované diElcE, ExthErm EPS S a mW, kladačSký Plán
kašírované diElcE
základom celého systému je rovná alebo spádová doska z penového polystyrénu eps 100 s, 150 s, 200 s v kombinácii s asfaltovým
pásom.
Strešné kašírované dielce
Polystyrénová doska EPS 100 S, 150 S, 200 S v kombinácii s asfaltovým pásom.
rozmer: 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm
presah asfaltového pásu: 80 mm na dvoch stranách
EXTHERM EPS S, MINERÁLNA VLNA
EXTHERM EPS 70 S, 100 S, 150 S, 200 S
Dosky z polystyrénu určené pre ploché strechy.
≤ 0,038 W/mK (EPS 70 S), ≤ 0,036 W/mK (EPS 100 S)
≤ 0,034 W/mK (EPS 150 S), ≤ 0,034 W/mK (EPS 200 S)
rozmer: 1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm,
hrúbka: od 10 do 250 mm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
Nobasil DDP-N
Minerálna doska pre konštrukcie plochých striech, určená predovšetkým ako spodná vrstva.
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii 40kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,038 W/mK.
rozmery: 600 x 1000, 1200 x 2000 mm
hrúbky: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm
EXTHERM
STRECHY
Nobasil DDP
Minerálna doska pre konštrukcie plochých striech, určená predovšetkým ako vrchná vrstva.
PV 42/52 TOP
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii 70kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ≤ 0,040 W/mK.
rozmery: 600 x 1000, 1200 x 2000 mm
hrúbky: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 mm
Spádový polystyrén
Spádová polystyrénová doska EPS 70 S, 100 S, 150 S, 200 S.
rozmer: 1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm,
EXTHERM stRechy
Pozn: presná špecifikácia podľa kladačského plánu z projektovej dokumentácie.
kladačSký Plán
pre vytvorenie kvalitného kladačského plánu je treba poznať nižšie uvedené parametre každej strechy:
1. rozmery strechy
2. umiestnenia vpustí s okótovaním
3. minimálny požadovaný spád
4. minimálnu a maximálnu hrúbku tepelnej izolácie
5. typ izolácie eXtheRm eps s pre spádové a podkladové dosky
6. kontakt a ostatné doplnkové informácie
39
www.extherm.sk
EXTHERM
stRechy
hydroizolačné PáSy
hydroizolačné PáSy
GV 40
GS 50
GG 35
PV 42/52 TOP
FIX GV 25
hydroizolačný pás Gv 40
• Asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej rohoži, s krycou vrstvou na báze oxidovaného asfaltu s plnidlom, na vrchnej
strane jemným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou.
• Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech a v systémoch spodných stavieb ako
pás proti vlhkosti.
• Neodporúča sa jeho používanie proti tlakovej vode a ako vrchná vrstva strešného systému.
• Spracováva sa plnoplošným natavením.
• Balenie 10m2 / 20 kotúčov
hydroizolačný pás GS 50
• Asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, s krycou vrstvou na báze oxidovaného asfaltu s plnidlom,
na vrchnej strane jemným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou.
• Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech a v systémoch spodných stavieb ako
pás proti tlakovej vode.
• Neodporúča sa jeho používanie ako vrchná vrstva strešného systému.
• Spracováva sa plnoplošným natavením.
• Balenie 7,5m2 / 20 kotúčov
hydroizolačný modifikovaný pás GG35
• Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom
termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane jemným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou
fóliou.
• Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech a v systémoch spodných stavieb ako
pás proti tlakovej vode.
• Neodporúča sa jeho používanie ako vrchná vrstva strešného systému.
• Spracováva sa plnoplošným natavením, lepením alebo mechanickým kotvením.
• balenie 10m2 / 15 kotúčov
hydroizolačný modifikovaný pás Pv 42 toP a Pv 52 toP
• Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na kombinovanej polyesterovej rohoži spevnenej sklenenou mriežkou, s
krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane farebným
hrubozrnným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou.
• Je určený na použitie ako vrchná vrstva vo viacvrstvových (PV 42 TOP) a jednovrstvových (PV 52 TOP) hydroizolačných
systémoch plochých striech.
• Neodporúča sa jeho používanie pre spodné vrstvy strešného systému.
• Spracováva sa plnoplošným natavením (PV 42 TOP).
• Spracováva sa mechanickým kotvením a plnoplošným natavením (PV 52 TOP).
• Balenie 7,5m2 / 20 kotúčov PV 42 TOP
Balenie 5m2 / 24 kotúčov PV 52 TOP
Samolepiaci asfaltový pás FIX GV 25
• Samolepiaci asfaltovaný pás z elastickej asfaltovej hmoty modifikovanej termoplastickými kaučukmi typu SBS a SIS, na
vrchnej strane upravená separačnou polyetylénovou (PE) fóliou a na spodnej strane silikónovanou fóliou.
• Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch nových a rekonštruovaných striech. Jeho aplikácia je
vhodná aj na miestach, kde nie je možné pracovať s otvoreným ohňom. Ďalej sa používa ako podkladová vrstva
alebo medzivrstva pri skladanej krytine. Môže tvoriť aj poistnú hydroizolačnú vrstvu. Lepí sa priamo na strešné
polystyrénové dielce, ktoré chráni proti vysokej teplote plameňa pri natavovaní vrchného asfaltovaného pásu.
• Spracováva sa samolepením za studena.
• Balenie 10m2 / 30 kotúčov
EXTHERM
stRechy
uPEvňovacia tEchnika Ejot
uPEvňovacia tEchnika Ejot
Ejot - tanierová podložka htv
HTV 82/40
Určené pre upevnenie hydroizolačných pásov.
materiál: oceľ s povrchovou úpravou Aluzinok
HTV 40
HTV 82/40 SW8
HTV 82/40 F (so skrutkou FBS, FPS-E)
HTV 82/40 TK (so skrutkou TK,TKR)
1000 ks
500 ks
1000 ks
HTV 40 RU 6,5 (so skrutkou FBS)
500 ks
Ejot - tanierová podložka htk 50
Určené pre upevnenie hydroizolačných pásov; použitie v kombinácii so skrutkami TK,
TKR. Pre montáž do plechu a dreva.
materiál: polyamid
HTK 50/35
HTK 50/55
HTK 50/95
HTK 50/115
HTK 50/145
HTK 50/185
500 ks
500 ks
500 ks
500 ks
500 ks
500 ks
EJOT - skrutka Climadur Dabo TKR-4,8
Určené pre nosné konštrukcie z oceľových plechov hr. 0,75 - 1 mm - alternatívne i pre
drevené nosné konštrukcie. So zápustnou hlavou. Vŕtacia kapacita 2 mm.
materiál: zušlachtená pozinkovaná oceľ s protikoróznou úpravou Climadur
rozmer: 4,8 x 35 až 300 mm
EJOT - skrutka Climadur Dabo TK-4,8
Určené pre nosné konštrukcie z oceľových plechov do hr. 0,75 mm - alternatívne i pre
drevené nosné konštrukcie. So zápustnou hlavou.
materiál: zušlachtená pozinkovaná oceľ s protikoróznou úpravou Climadur
rrozmer: 4,8 x 35 až 130 mm
Ejot - tanierová podložka Ecotek 50
Určené pre upevnenie hydroizolačných pásov; použitie v kombinácii so skrutkami TK,
TKR, FBS, FPS-E. Pre montáž do betónu, pórobetónu, alternatívne do plechu a dreva.
materiál: do dĺžky 105 mm polyethylén, dlhšie polyamid
EcoTek 35
EcoTek 65
EcoTek 105
EcoTek 165
EcoTek 225
1000 ks
1000 ks
1000 ks
500 ks
500 ks
EXTHERM stRechy
EXTHERM stRechy
EJOT - skrutka do betónu Climadur FBS-R-6,3
Určené pre nosné betónové konštrukcie.
materiál: zušlachtená pozinkovaná oceľ s protikoróznou úpravou Climadur
rozmer: 6,3 x 35 až 220 mm
EJOT - skrutka do pórobetónu FPS-E-8,0
Určené pre nosné pórobetónové konštrukcie.
materiál: nerez
rozmer: 8 x 80 až 240 mm
Ejot - tanierová hmoždinka fdd 50
40
www.extherm.sk
Určené pre betónové a pórobetónové nosné konštrukcie, rekonštrukcie po doporučenej
ťahovej skúške, novostavby.
Hlava klinca s nalisovanou plastovou hlavou
materiál: plast - polyamid
klinec - pozinkovaná oceľ
rozmer: 50 x 55 až 300 mm
41
www.extherm.sk
EXTHERM
mAlty A omietky
ExthErm malty, omiEtky a PríSlušEnStvo
suché omietkoVé A mAltoVé zmesi
MALTY A OMIETKY
EXTHERM mo uni JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA
Jednovrstvová ručne aj strojovo spracovateľná vápenno-cementová omietka pre
exteriéry aj interiéry.
zrnitosť:
0-0,7mm
balenie:
vrece 30 kg, 40 vriec/pal. = 1200 kg
NOVINKA
hrúbka vrstvy
spotreba
výdatnosť (z 1 vreca)
kvk4_extherm-mo.indd 2
5 mm
6,25 kg/m²
4,8 m²
10 mm
13,5 kg/m²
2,4 m²
15 mm
18,75 kg/m²
1,6 m²
25 mm
31,25 kg/m²
0,96 m²
3/7/12 10:37 AM
EXTHERM MO JADROVÁ OMIETKA
Jadrová ručne spracovateľná vápenno-cementová omietka pre exteriéry i interiéry.
zrnitosť:
0-2 mm
balenie:
vrece 30 kg, 40 vriec/pal. = 1200 kg
hrúbka vrstvy
spotreba
výdatnosť (z 1 vreca)
20 mm
30,0 kg/m²
1,0 m²
25 mm
37,5 kg/m²
0,8 m²
NOVINKA
kvk4_extherm-mo.indd 1
3/7/12 10:37 AM
EXTHERM MO štuk
Jemná štuková omietka ručne spracovateľná pre interiéry.
zrnitosť:
0-0,4 mm
balenie:
vrece 30 kg, 40 vriec/pal. = 1200 kg
EXTHERM
MALTY
A OMIETKY
hrúbka vrstvy
spotreba
výdatnosť (z 1 vreca)
2 mm
2,5 kg/m²
12,0 m²
NOVINKA
kvk5_extherm-mo.indd 1
3/7/12 10:37 AM
PríSlušEnStvo k vnútorným omiEtkam
Roh ostrý 10 mm
Ochrana hrán vnútorných omietok menovitej hrúbky ≥ 10 mm s ostrou hlavou 7,5 mm,
hranou 34 mm. Vhodný pre omietky sadrové, vápenné, vápenno-cementové alebo
cementové.
25 ks
25 ks
25 ks
EXTHERM mAlty A omietky
Roh ostrý 10 mm 2,50 m
Roh ostrý 10 mm 2,75 m
Roh ostrý 10 mm 3,00 m
roh guľatý 10 mm
Ochrana hrán vnútorných omietok menovitej hrúbky ≥ 10 mm s guľatou hlavou
7,5 mm, hranou 34 mm. Vhodný pre omietky sadrové, vápenné, vápenno-cementové
alebo cementové.
kvk4_extherm-mo.indd 2
kvk4_extherm-mo.indd 1
3/7/12 10:37 AM
kvk5_extherm-mo.indd 1
3/7/12 10:37 AM
3/7/12 10:37 AM
Roh guľatý 10 mm, 2,5 m
Roh guľatý 10 mm, 2,75 m
Roh guľatý 10 mm, 3,00 m
25 ks
25 ks
25 ks
Rýchloomietnik 6 mm
Pre vnútorné, presné omietkové plochy menovitej hrúky 6 mm. Vhodný pre omietky
sadrové, vápenné, vápenno-cementové alebo cementové.
Rýchloomietnik 6 mm, 2,60 m
Rýchloomietnik 6 mm ,2,75 m
Rýchloomietnik 6 mm, 3,00 m
50 ks
50 ks
50 ks
43
www.extherm.sk
EXTHERM
mAlty A omietky
PríSlušEnStvo k vnútorným omiEtkam
PríSlušEnStvo k vnútorným omiEtkam
PríSlušEnStvo k vonkajším omiEtkam
Rýchloomietnik 10 mm
Pre vnútorné, presné omietkové plochy menovitej hrúky 10 mm. Vhodný pre omietky
sadrové, vápenné, vápenno-cementové alebo cementové.
Rýchloomietnik 10 mm, 2,6 m
Rýchloomietnik 10 mm, 2,75 m
Rýchloomietnik 10 mm, 3,00 m
EXTHERM
mAlty A omietky
PríSlušEnStvo k vonkajším omiEtkam
25 ks
25 ks
25 ks
Roh s PVC hranou 8 mm
Ochrana hrán vonkajších omietok menovitej hrúbky 8 mm s ochranným prvkom
z PVC proti korózii, s guľatou hlavou 7 mm, hranou 30. Vhodný pre omietky sadrové,
vápenné, vápenno-cementové alebo cementové.
Roh s PVC hranou 8mm, 2,5 m
Roh s PVC hranou 8mm, 3 m
15 ks
15 ks
Roh s PVC hranou 15 mm
Profil pre suchú výstavbu 3 mm
Rohový profil pre vnútorné omietky s tenkou guľatou hlavou 3 mm, hranou 32mm.
Vhodný pre sadrové alebo cementové omietky.
Profil pre suchú výstavbu 3 mm MMG 28, 2,5 m
Profil pre suchú výstavbu 3 mm MMG 28, 3 m
50 ks
50 ks
Ochrana hrán vonkajších omietok menovitej hrúbky 15 mm s ochranným prvkom z PVC
proti korózii, s guľatou hlavou 8,5 mm, hranou 50. Vhodný pre omietky sadrové,
vápenné, vápenno-cementové alebo cementové.
Roh s PVC hranou 15 mm, 2,5 m
Roh s PVC hranou 15 mm, 3 m
15 ks
15 ks
Sokel s okapničkou s ochranou z Pvc
Soklový profil s okapničkou pre vonkajšie omietky menovitej hrúbky 10 mm s ochranou
z PVC proti korózii, s pootvoreným uhlom 110°, hranou 50 mm. Vhodný pre minerálne,
vápenné, vápenno-cementové alebo cementové omietky.
roh guľatý 12 mm
Ochrana hrán vnútorných omietok menovitej hrúbky ≥ 12 mm s úzkou guľatou hlavou
5,5 mm, hranou 50 mm. Vhodný pre omietky sadrové, vápenné, vápenno-cementové
alebo cementové.
Roh guľatý 12 mm, 2,5 m
Roh guľatý 12 mm, 2,75 m
Roh guľatý 12 mm, 3,0 m
25 ks
25 ks
25 ks
Sokel s okapničkou s ochranou 10 mm z PVC, 2,5 m/10 mm
Sokel s okapničkou s ochranou 10 mm z PVC, 3 m/10 mm
Sokel s okapničkou s ochranou z Pvc
Soklový profil s okapničkou pre vonkajšie omietky menovitej hrúbky 14 mm s ochranou
z PVC proti korózii, s pootvoreným uhlom 110°, hranou 50 mm. Vhodný pre minerálne,
vápenné, vápenno-cementové alebo cementové omietky.
Sokel s okapničkou s ochranou z PVC, 2,5 m/14 mm
Sokel s okapničkou s ochranou z PVC, 3 m/14 mm
ukončovací profil 3 mm
25 ks
25 ks
25 ks
25 ks
Pre rovné a presné ukončenie vnútorných omietok menovitej hrúbky 3 mm.
Vhodný pre omietky sadrové, vápenné, vápenno-cementové alebo cementové.
Ukončovací profil 3 mm, 2,5 m
25 ks
Sokel s okapničkou 20 mm s ochranou z Pvc
Sokel s okapničkou 20 mm s ochranou z PVC, 2,5 m
Sokel s okapničkou 20 mm s ochranou z PVC, 3,0 m
EXTHERM mAlty A omietky
EXTHERM mAlty A omietky
Soklový profil s okapničkou pre vonkajšie omietky menovitej hrúbky 20 mm s ochranou
z PVC proti korózii, s pootvoreným uhlom 110°, hranou 50 mm. Vhodný pre minerálne,
vápenné, vápenno-cementové alebo cementové omietky.
25 ks
25 ks
ukončovací profil 6 mm
Pre rovné a presné ukončenie vnútorných omietok menovitej hrúbky 6 mm.
Vhodný pre omietky sadrové, vápenné, vápenno-cementové alebo cementové.
Ukončovací profil 6 mm, 2,5 m
25 ks
Dilatácia pre rovné plochy 10 mm s PVC prvkom
Profil pre vonkajšie i vnútorné omietky menovitej hrúbky 10 mm s dilatačným prvkom
z PVC, pre rovné plochy s kapacitou pohybu ± 1 mm a šírky škáry 6 mm. Vhodný pre
omietky sadrové, vápenné, vápenno-cementové alebo cementové.
Dilatácia pre rovné plochy 10 mm s PVC prvkom, 3,0 m
ukončovací profil 9 mm
Pre rovné a presné ukončenie vnútorných omietok menovitej hrúbky 9 mm.
Vhodný pre omietky sadrové, vápenné, vápenno-cementové alebo cementové.
Ukončovací profil 9 mm, 2,5 m
25 ks
Dilatácia pre rovné plochy 14 mm s PVC prvkom
Profil pre vonkajšie i vnútorné omietky menovitej hrúbky 14 mm s dilatačným prvkom
z PVC, pre rovné plochy s kapacitou pohybu ± 1 mm a šírky škáry 6 mm. Vhodný pre
omietky sadrové, vápenné, vápenno-cementové alebo cementové.
Dilatácia pre rovné plochy 14 mm s PVC prvkom, 3,0 m
44
www.extherm.sk
10 ks
10 ks
45
www.extherm.sk
EXTHERM
inteRiéRy
EXTHERM VNÚTORNÉ FARBY, OMIETKY
fARby, stieRky
EXTHERM VNÚTORNÉ FARBY
EXTHERM vnútorná farba PROFI
Matný, oteruvzdorný biely interiérový náter s vysokou krycou schopnosťou. Dodávaný
podľa vzorkovníka EXTHERM.
spotreba:
cca 0,20 - 0,34 l/m² (pri 2 náteroch)
výdatnosť/balenie: cca 45 - 75 m²/15 l vedro (cca 22,5 kg)
cca 30 - 50 m²/10 l vedro (cca 15,0 kg)
cca 15 - 25 m²/5 l vedro (cca 7,5 kg)
EXTHERM vnútorná farba STANDARD
Matný, oteruvzdorný biely interiérový náter s vysokou krycou schopnosťou.
spotreba:
cca 0,20 - 0,34 l/m² (pri 2 náteroch)
výdatnosť/balenie: cca 45 - 75 m²/15 l vedro (cca 22,5 kg)
cca 30 - 50 m²/10 l vedro (cca 15,0 kg)
cca 15 - 25 m²/5 l vedro (cca 7,5 kg)
EXTHERM Prima Náter
Matný, oteruvzdorný biely interiérový náter s vysokou krycou schopnosťou.
spotreba:
výdatnosť:
balenie:
cca 0,20 - 0,3 kg/m² (pri 2 náteroch)
cca 8 - 12 m²/kg
3kg, 7kg, 15kg, 26kg, 40kg
EXTHERM PENETRÁCIA POD FASÁDNE A VNÚTORNÉ FARBY
EXTHERM
INTERIÉRY
EXTHERM univerzálna penetrácia pod farbu
(eXtheRm primer impregner)
Penetračný náter pre vyrovnanie nasiakavosti podkladov pred aplikáciou EXTHERM
akrylátových, silikónových a vnútorných farieb. Penetrácia pod farbu sa netónuje!
spotreba:
cca 0,06 - 0,20 l/m² na obvyklé minerálne podklady
výdatnosť/balenie: cca 50 - 166 m²/10 l vedro
cca 25 - 83 m²/5 l vedro
EXTHERM OMIETKY
EXTHERM mramorová omietka
Omietka sa skladá z farebných kamienkov, použiteľná v exteriéri aj interiéri. Omietka
je vysoko vodoodpudivá, preto je vhodná do soklových častí obvodových stien budov.
balenie: 15 kg vedro
zrnitosť
spotreba
výdatnosť
1 mm
4,5 - 5,5 kg/m²
3,0 - 3,3 m²/vedro
EXTHERM inteRiéRy
Viac ako 1001 odtieňov podľa vzorkovníka EXTHERM GRANIT
EXTHERM akrylátová omietka zatieraná a ryhovaná
kvk5_extherm-mo.indd 1
3/7/12 10:37 AM
Farebná omietka pastovitej konzistencie použiteľná v exteriéri i interiéri. Omietka
je vysoko vodoodpudivá, ľahko spracovateľná a paropriepustná. Podklad je nutné
penetrovať EXTHERM univerzálnou penetráciou pod omietku a nechať vyzrieť 24 hodín.
Pri ryhovaných štruktúrach je nutné použiť farebnú penetráciu vo farbe omietky.
balenie: 15 kg vedro
štruktúra
zrnitosť
spotreba
výdatnosť
zatieraná
1 mm
2,0 - 2,2 kg/m²
6,8-7,5 m²/vedro
zatieraná
1,5 mm
2,5 - 3,0 kg/m²
5,0-6,0 m²/vedro
zatieraná
2,0 mm
3,3 - 3,9 kg/m²
3,8-4,5 m²/vedro
zatieraná
2,5 mm
3,5 - 4,1 kg/m²
3,7-4,2 m²/vedro
ryhovaná
2,0 mm
2,7 - 3,1 kg/m²
4,8-5,5 m²/vedro
ryhovaná
3,0 mm
3,5 - 4,0 kg/m²
3,8-4,2 m²/vedro
lEPidlá PrE obklady a dlažby, hydroizolačná StiErka a PáSka
viĎ. Str . 35
malty a omiEtky, PríSlušEnStvo k vnútorným omiEtkam
viĎ. Str . 43 -45
47
www.extherm.sk
EXTHERM
seRVis
EXTHERM SERVIS
EXTHERM
NOVÉ NÁZVY VÝROBKOV A GRAFIKA OBALOV
v roku 2012 dochádza k zmenám názvov a grafiky u všetkých výrobkov ExthErm. Pre lepšiu orientáciu vám
ponúkame slovník starých a nových názvov výrobkov.
EXTHERM SERVIS
Viac ako 700 odtieňov bez príplatkov
EXTHERM LEPIACE A STIERKOVACIE HMOTY ETICS
900 odtieňov omietok a farieb vzorkovník - eXtheRm eurotrend
280 odtieňov omietok a farieb vzorkovník - eXtheRm stabil
EXTHERM FIX u univErSal
1001 odtieňov mramorových omietok – mozaika
EXTHERM FIX O OPEN
NOVINKA
predtým EXTHERM FIX
miešacie centrá ExthErm – omietky a farby Vám po dohode namiešame na väčšine našich
predajných miest i na počkanie
Servis 48 – dodanie našich výrobkov garantujeme do 48 hodín od objednania
EXTHERM FIX M minuS
excelmix1_extherm-fix.indd 1
3/7/12 10:22 AM
3/7/12 10:22 AM
predtým EXTHERM FIX E
predtým EXTHERM FIX R
3 vzorky zadarmo – poskytneme Vám zadarmo tri vzorky omietok
záruka a pozáručný servis – pri stavebných systémoch eXtheRm poskytujeme záruku len
v prípade, že bude použitý iba systémový materiál. Všeobecne
platia technické normy a obchodný zákonník. záruka se nevzťahuje na spôsob spracovania materiálov odlišne od nášho
technologického postupu, alebo pri použití nesystémových
komponentov od iných výrobcov.
EXTHERM E ECONOMIC
excelmix1_extherm-fix.indd 4
excelmix1_extherm-fix.indd 3
3/7/12 10:22 AM
excelmix1_extherm-fix.indd 2
3/7/12 10:22 AM
EXTHERM TEPELNÉ IZOLÁCIE
TECHNICKÁ PODPORA
EXTHERM EPS F
Poskytujeme technický servis investorom, architektom, projektantom, realizačným firmám,
predajcom. poradíme, odporučíme najvhodnejšie materiály
a skladby systémov zostavíme cenovo najprijateľnejšie riešenie pre daný projekt
EXTHERM EPS S
predtým
predtým
Stavebno fyzikálne výpočty – vykonáme tepelno technické výpočty, odporučíme vhodný
izolant a hrúbku
Vizualizácia – na základe zaslaných podkladov v elektronickej podobe zaistíme návrh výtvarného a farebného riešenia Vašej fasády.
EXTHERM LEPIDLÁ, STIERKY A POTERY
EXTHERM FIX F FLEX
školEnia a odborné SEminárE
certifikačné školenia pre realizačné firmy – našim cieľom je bezchybná aplikácia a 100%
funkčnosť našich výrobkov a systémov. systematicky vzdelávame realizačné firmy. zaškolíme, sme k dispozícii i na odborné konzultácie
priamo na stavbách. kontrolujeme kvalitu
aplikácie a vhodnosť použitia konkrétnych
výrobkov priamo na mieste
Program pre projekčné a architektonické kancelárie – komunikujeme s odbornou verejnosťou, usilujeme sa o väčšiu informovanosť v oblasti zatepľovania v radoch
architektov a projektantov tak, aby sa
funkčné a hlavne dostupné riešenia
dostali všetkým!
EXTHERM FIX S STANDARD
predtým EXTHERM FLEX
EXTHERM VS STIERKA
excelmix1_extherm-fix.indd 6
3/7/12 10:21 AM
EXTHERM CP POTER 20MPa
excelmix1_extherm-fix.indd 5
NOVINKA
3/7/12 10:21 AM
NOVINKA
NOVINKA
EXTHERM CP POTER 30MPa
NOVINKA
excelmix1_extherm-fix.indd 6
3/7/12 10:21 AM
excelmix1_extherm-fix.indd 7
kvk3_extherm-cp.indd 1
3/14/12 9:55 AM
3/14/12 9:45 AM
Viac info na www.extherm.sk
EXTHERM MALTY, OMIETKY
kontakt, objEdnávky, tEchnické PoradEnStvo, cEnník
EXTHERM mo uni JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA
EXTHERM
[email protected]
EXTHERM MO JADROVÁ OMIETKA
NOVINKA
[email protected]
[email protected]
Kontakty na predajné miesta nájdete na: http://www.extherm.sk/predajne
Cenník nájdete na: http://www.extherm.sk/cennik
48
www.extherm.sk
kvk4_extherm-mo.indd 2
EXTHERM MO štuk
kvk4_extherm-mo.indd 1
3/7/12 10:37 AM
NOVINKA
3/7/12 10:37 AM
NOVINKA
EXTHERM noVé názVy VýRobkoV A gRAfikA obAloV
Doprava – výrobky extherm dopravíme priamo na stavbu, spoločne s ostatnými stavebnými
materiálmi v ponuke
bytoVé domy
bytoVý dom
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.extherm.sk
www.extherm.com
záklAdná školA
pAneloVý dom
Váš pRedAjcA:
Rodinný dom
Download

Extherm katalóg 2012