Technologický predpis KEMATERM SYSTEM EPS 235 SK Vonkajší kontaktný zatepľovací systém ETICS (external thermal insulation contact system) Technologický predpis na zhotovovanie vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému KEMATERM SYSTEM EPS 235 SK ETA 10/0459 Vydané: KEMA Stavebné materiály, s.r.o. Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji Slovenská republika Platnosť od: 01.01.2011 1 1
Základné informácie 1.1 Definície a terminológia Zatepľovanie je súbor technických opatrení, ktoré zabezpečujú tepelnú ochranu budovy zabudovaním prídavných vrstiev stavebnej konštrukcie spravidla na jej vonkajšej strane, ktorých súčasťou je aj tepelnoizolačná vrstva. ETICS (External thermo insulation contact system) t.j. vonkajší kontaktný zatepľovací systém je skladba materiálov, ktoré spolu s pôvodnou stavebnou konštrukciou zabezpečujú požadovanú (normovú) tepelnú ochranu budovy bez negatívneho vplyvu na ostatné funkčné vlastnosti stavebnej konštrukcie a budovy. Technické osvedčenie je kladné technické hodnotenie vlastností zatepľovacieho systému vytvoreného z certifikovaných materiálov a výrobkov; potvrdzuje alebo vymedzuje možnosti jeho zabudovania na zlepšenie tepelnotechnických vlastností pôvodných stavebných konštrukcií. Vonkajšia konštrukcia je konštrukcia, ktorá je zároveň v styku s vonkajším a vnútorným prostredím. Vnútorná konštrukcia je vertikálna alebo horizontálna konštrukcia, ktorá je v styku len s vnútorným prostredím. Obvodový plášť je stavebná konštrukcia tvoriaca vonkajší, zvyčajne zvislý obal budovy, zabezpečujúci ochranu vnútorného prostredia pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia. Strešný plášť je stavebná konštrukcia tvoriaca horizontálny až šikmý vonkajší obal budovy, môže byť riešený ako plochá strecha jednoplášťová, dvojplášťová alebo šikmá strecha. Spojovacia vrstva je vytvorená z lepiacej malty, ktorá v kontaktnom zatepľovacom systéme zabezpečuje spolupôsobenie pôvodnej stavebnej konštrukcie a vrstiev zatepľovacieho systému. Lepiaca malta je materiál priľnavý na podklad, pomocou ktorého možno vytvoriť spojovaciu vrstvu. Tepelnoizolačná vrstva je časť kontaktného zatepľovacieho systému vytvorená z tepelnoizolačného materiálu; zabezpečuje požadovanú tepelnoizolačnú schopnosť zateplenej stavebnej konštrukcie. Výstužná vrstva je vrstva v kontaktnom zatepľovacom systéme, ktorá zabezpečuje prenos zaťaženia od povrchovej úpravy, eliminovanie deformácií vznikajúcich v dôsledku objemových zmien a mechanického namáhania, ktoré sú spôsobované vonkajšími silami. Je vytvorená z výstužnej malty, do ktorej sa vtláča vystužná armovacia mriežka. Aplikuje sa na tepelnoizolačnú vrstvu kontaktného zatepľovacieho systému. Výstužná malta je materiál požadovaných mechanických vlastností vhodný na vytvorenie vystužnej vrstvy. Môže byť identický so spojovacou maltou. Výstužná mriežka je textília, zvyčajne sklená, alkáliovzdorne upravená povrchovo alebo v hmote; aplikuje sa vo vystužnej vrstve na eliminovanie síl vznikajúcich v dôsledku objemových zmien a mechanického namáhania. Prekrývanie výstužnej mriežky je minimálne 100mm. Základný náter je podkladový penetračný náter zabezpečujúci spolupôsobenie povrchovej a výstužnej vrstvy. Súčasne zvyšuje schopnosť vodovzdornosti povrchovej úpravy kontaktného zatepľovacieho systému. Povrchová vrstva je vrstva v kontaktnom zateplovacom systéme, ktorá chráni zatepľovací systém pred mechanickým poškodením a klimatickými vplyvmi. Vytvára farebný a štrukturálny vzhľad vonkajšieho povrchu zateplenia. Hrúbku má minimálne 1,2mm a maximálne 3mm (závisí od veľkosti plniva v materiály povrchovej vrstvy). Kotevný prvok zabezpečuje spoľahlivý prenos zaťaženia od hmotnosti zateplovacieho systému a vonkajších síl do pôvodnej stavebnej konštrukcie. Kotevná dĺžka je dĺžka spolupôsobenia kotevného prvku a pôvodnej stavebnej konštrukcie. Zabezpečuje prenos ťahového zaťaženia. Soklová lišta je kovový nekorodujúci profil, resp. profil s antikoróznou povrchovou úpravou, zabezpečujúci ochranu zatepľovacieho systému pred mechanickým poškodením. Vytvára presné 2 vymedzenie začiatku zatepľovacieho systému. Zabezpečuje zároveň jeho vertikálnu aj horizontálnu rovinnosť. Rohová lišta je kovový nekorodujúci profil s nalepenou výstužnou sklotextilnou mriežkou s vymedzeným presahom na obidve strany. Používa sa na vytváranie hrán nároží zatepľovacieho systému. Tepelný most je časť stavebnej konštrukcie, kde v dôsledku porušenia jej tepelnotechnickej homogenity je teplota vnútorného povrchu v zimnom období nižšia ako teplota v bežnom mieste vnútorného povrchu konštrukcie. Kondenzačná zóna je vymedzená časť hrúbky stavebnej konštrukcie, v ktorej nastáva kondenzácia vodnej pary difundujúcej cez stavebnú konštrukciu. Rosný bod je teplota vnútorného povrchu, pri ktorej za daných teplotných a vlhkostných pomerov dochádza ku kondenzácii vodnej pary. Požiarna výška objektu je definovaná ako vyška nadzemnej časti stavby alebo podzemnej časti stavby meranej od podlahy prvého nadzemného požiarneho podlažia po podlahu posledného požiarneho podlažia. Základné tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov sú vlastnosti charakterizujúce ich tepelnoizolačnú schopnosť. Sú to súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, súčiniteľ difúzie vodnej pary δ (faktor difúzneho odporu), súčiniteľ vzduchovej priepustnosti ε, objemová hmotnosť ρ, merné teplo c, a pod. 1.2. Druhy zatepľovacích systémov KEMA Kontaktný zatepľovací systém je prídavná konštrukcia vyznačujúca sa tepelnoizolačnou schopnosťou, dodávaná ako systém zostavený z presne určených komponentov, ktorý sa pripevňuje lepením a mechanickym kotvením spravidla na vonkajšej strane obvodového plášťa, pričom jeho jednotlivé vrstvy sú vo vzájomnom kontakte. Všetky komponenty kontaktných zatepľovacích systémov vyberie výrobca špeciálne pre zodpovedajúci systém a podklad. Podľa druhu použitého izolantu sa kontaktné zatepľovacie systémy ďalej delia na: KEMATERM EPS, systémy s polystyrénovým izolantom – izolantom sú polystyrénové fasádne izolačné dosky. Ako izolant môže byť použitý expandovaný alebo extrudovaný polystyrén, polystyrénové izolačné dosky môžu byť plné s hladkými hranami alebo na pero‐drážku. KEMATERM MW, systémy s minerálnovláknitým izolantom – izolantom sú minerálne fasádne izolačné dosky. Podľa orientácie vlákien rozoznávame izolačné dosky s pozdĺžnym vláknom (vlákna sú orientované rovnobežne s plochou zatepľovanej konštrukcie) a dosky s kolmym vláknom tzv. lamely (vlákna sú orientované kolmo na plochu zatepľovanej konštrukcie). 2. Použitie systémov KEMATERM Kontaktné zatepľovacie systémy KEMA ‐ KEMATERM SYSTÉM sa používajú ako dodatočné zateplenie obvodových konštrukcií stavebných objektov – novostavieb ale aj jestvujúcich objektov v oblasti bytovej, občianskej, priemyselnej a individuálnej výstavby. Zateplenie sa realizuje na obvodových plášťoch, ktoré môžu byť z tehlového muriva, pórobetónu, betónu, alebo iných typov materiálov s pevným povrchom fasádnej plochy. 2.1. Popis systémov Materiály navrhnuté a použité v zatepľovacích systémoch KEMATERM sú certifikované, čo znamená že sú vo vzájomnom súlade z hľadiska chemickych a fyzikálno‐mechanických vlastností vrátane priepustnosti vodnych pár. Systémy sú navrhnuté tak, aby ako celok boli odolné voči poveternostným 3 vplyvom, ultrafialovému žiareniu a znečisteniu v ovzduší. Omietky (finálne vrstvy systémov) sú umyvateľné a mrazuvzdorné. Kontaktné zatepľovacie systémy KEMA ‐ KEMATERM sú systémy certifikované autorizovanou inštitúciou. Dokladom o preskúšaní systémov sú vydané certifikáty na jednotlivé systémy: a) KEMATERM SYSTEM EPS b) KEMATERM SYSTEM MW 2.2. Stavebná pripravenosť stavieb a stavebných konštrukcií 2.2.1. Všeobecné podmienky Pred realizáciou kontaktných zatepľovacích systémov KEMA je potrebné vykonať odborný prieskum objektu priamo na stavbe. Výsledky prieskumu je potrebné zohľadniť pri výpočte a návrhu zatepľovacích systémov – projektová príprava stavieb (prieskum rieši napr. pevnosť obvodových konštrukcií, prídržnosť omietok pri dodatočne zatepľovaných objektoch, a pod.). Projekt musí obsahovať: ‐ teplotechnické posúdenie stavu objektu pred zateplením za účelom stanovenia potrebnej hrúbky tepelnej izolácie, posúdenie vplyvu zvýšenia odporu difúzie vodnych pár na konštrukciu obvodového plášťa, najmä u plášťov z pórobetónovych či obdobných ľahčených materiálov ‐ statické riešenie t.j. spôsob kotvenia, množstvo, dĺžky a druhy kotiev ‐ detaily zateplenia v ploche, pri okenných a dverových otvoroch, na nároží, atike, pri solke, dilatáce, prestupy a pod. ‐ technickú správu s potrebnými údajmi a technologickým postupom riešenia Zatepľovací systém KEMA je možné použiť na rôzne druhy podkladných materiálov, ktoré musia byť dostatočne suché, pevné, zbavené nečistôt a voľných častíc. Podklad musí byť tiež dostatočne rovný, rozdiely väčšie ako 5 mm je potrebné vyspraviť vápennocementovou omietkou. Staré zvetrané omietky je potrebné otĺcť, vyduté časti omietok odstrániť a vyspraviť taktiež vápennocementovou omietkou (Kemamix G, Kemamix F). Následne je vhodné fasádu umyť a opláchnuť tlakovou vodou. U novostavieb je možné systém lepiť priamo na nosné neomietnuté murivo. V tomto prípade je však nutné odstrániť maltu vytečenú z ložných škár muriva. Podklad musí byť suchý bez vodného filmu (napr. po daždi). Pri aplikácii zatepľovacieho systému KEMATERM je potrebné dodržať projekt zateplenia objektu, dodržať technické a technologické podmienky, používať výhradne materiály a vyrobky dodávané firmou KEMA a tým zaručiť vlastnosti materiálov uvedených v certifikátoch zatepľovacích systémov 2.2.2. Obmedzenia pri realizácii zateplovacieho systému KEMATERM S uvedenými materiálmi a systémami pracovať v rozmedzí teplôt +5°C až +30°C (viď. Technické listy jednotlivých výrobkov v systéme). Pridávať akékoľvek nemrznúce prísady je zakázané. Počas realizácie je potrebné chrániť fasádu pred pôsobením priameho slnečného žiarenia t.j. oslnením, silného vetra, hnaného dažďa. Na ochranu fasády proti nepriaznivým poveternostným vplyvom použiť fasádne ochranné siete KEMA upevnené na lešení. Návrh a použitie kontaktných zatepľovacích systémov KEMA z hľadiska požiarnej bezpečnosti musí rešpektovať v súčasnosti platné právne predpisy s ohľadom na požiarnu bezpečnosť stavieb. Farebné odtiene tenkovrstvových ušľachtilých omietok so stupňom svetlosti (HBW) menším ako 25 nie sú vhodné ako povrchová úprava kontaktného zateplovacieho systému. 4 Prehľad systému KEMA KEMATERM EPS Lepiaca stierka Izolačné dosky Kotvenie systému Armovacia vrstva Výstužná vrstva Univerzálny základ Vrchná vrstva KEMATERM 235, cementová lepiaca a armovacia malta KEMATERM EPS70F izolačné dosky z expandovaného polystyrénu KEMA STR U, skrutkovacia kotva KEMATERM NT‐U, natĺkacia kotva KEMATERM NTK U, natĺkacia kotva KEMATERM 235, cementová lepiaca a armovacia malta KEMATREM MTX 240, sklotextilná výstužná mriežka KEMATERM GRUND 210, univerzálny penetračný náter KEMATERM PL‐G, akrylátová finálna tenkovrstvová omietka KEMATERM PL‐X, silikónová finálna tenkovrstvová omietka Murivo Lepiaca vrstva Tepelný izolant Základná vrstva (vrátane sklotextilnej mriežky) Pentračný náter Finálna vrstva Kotvy Zakladací soklový profil 5 2
Materiálová špecifikácia 2.1 KEMATERM 235 KEMATERM 235 je priemyselne pripravená suchá zmes, na báze portlandského cementu a špeciálnych prísad, na lepenie polystyrénových dosiek a iných typov termoizolačných elementov na tehlové a betónové podklady alebo cementové a sadrové omietky a na vytvorenie výstužnej vrstvy. Zloženie výrobku: Cement, organické spojivá, piesok, perlit, prísady Zrnitosť: 0 – 0,6 mm Objemová hmotnosť: cca. 1400 kg/m3 Pomer miešania: 6 – 7 litrov vody na 25 kg suchej zmesi
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λn: Faktor difúzneho odporu μ: Sd hodnota – ekvivalentná difúzna hrúbka: Spotreba na lepenie: Spotreba na armovanie: 0,8 W/m.K cca. 50 0,15 m (pri hrúbke 3 mm) cca. 4 ‐ 5 kg/m2 cca. 3.5 –4.5 kg/m2 Minimálna hrúbka vrstvy: 2 – 3 mm Maximálna hrúbka 4 mm vrstvy: Doba spracovania: cca. 1.5 hodiny
Balenie: Skladovanie: Teplota: Výrobca: 25 kg vrece 12 mesiacov od dátumu výroby pri správnom skladovaní na suchom mieste v originálnom, uzatvorenom a neporušenom balení. Dátum výroby je uvedený na obale. min. 5°C W&P Zementwerke GmbH, Ferdinand Jergitsch Straße 15, A‐9020 Klagenfurt, Rakúsko 6 2.2 KEMATERM EPS70F Skladba materiálu: Objemová hmotnosť: Rozmery: Hrúbka: Expandovaný polystyrén 15 kg/m3 1000 x 500 mm 40 – 180 mm
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii: ≥ 0,07 MPa Pevnosť v ohybe: Pevnosť v ťahu kolmo
na plochu: Tepelná vodivosť λ: ≥ 0,115 MPa ≥ 0,15 MPa 0,038 W/mK Trieda horľavosti podľa EN 13501‐1: E Merné teplo: 1300 J/kg.K Nasiakavosť (dlhodobá): < 2 % Reakcia na oheň: B1 Balenie: Zabalené vo fólii, cca. 0,25 m3
Chrániť pred slnkom a mechanickým poškodením Austrotherm s.r.o., Magnetová 11, 831 04 Bratislava IZO 4 s.r.o., Priemyselná 5, 071 01 Michalovce Skladovanie: Výrobca: 2.3 KEMATERM XPS Skladba materiálu: Objemová hmotnosť: Rozmery: Hrúbka: Etrudovaný polystyrén 33 kg/m3 1250 x 600 mm 20 – 160 mm, väčšie hrúbky na vyžiadanie
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii: ≥ 0,35 MPa Tepelná vodivosť λ: 0,035 W/mK Trieda horľavosti podľa EN 13501‐1: E 2060 J/kg.K Zabalené vo fólii, cca. 0,3 m3
Chrániť pred slnkom a mechanickým poškodením Austrotherm s.r.o., Magnetová 11, 831 04 Bratislava IZO 4 s.r.o., Priemyselná 5, 071 01 Michalovce Merné teplo: Balenie: Skladovanie: Výrobca: 7 2.4 KEMATERM STR U Materiálové a mechanické vlastnosti: Podľa údajov výrobcu – ETA 04/0023 Balenie: Priemer taniera: Priemer drieku: 100 ks 60 mm 8 mm STR U 115 = 115 mm; STR U 135 = 135 mm; STR U 155 = 155 mm; STR U 175 = 175 mm; STR U 195 = 195 mm; STR U 215 = 210 mm; STR U 235 = 235 mm; STR U 255 = 255 mm A, B, C, D a E Označenie a dĺžka: Použitie: Min. hĺbka vrtu, 50 (901) mm zapustená montáž: Min. hĺbka vrtu, 35 (751) mm povrchová montáž: 25 (651) mm Kotevná dĺžka – 35 mm (kotvenie pri novostavbách 2)
Kotevná dĺžka – 55 mm (kotvenie obnovovaných budov 3) Kotevná dĺžka do pórobetónu – 55 mm (kotvenie pri novostavbách 2) Kotevná dĺžka do pórobetónu – 95 mm (kotvenie obnovovaných budov 3) Účinná kotevná dĺžka: Kotevné dĺžky: 1,5 kN (normálny betón C 12/15, C16/20 – C 50/60; Plné pálené tehly; Vápno pieskové tehly; Vápno pieskové dierované tehly) 1,2 kN (Priečne dierované tehly) 0,9 kN (Ľahčené betóny) 0,75 kN (Medzerovitý ľahčený betón; Pórobetónové tvárnice) 0,6 kN (Pevné murivo z ľahčeného betónu; Dierované tehly z ľahčeného betónu) Charakteristická únosnosť: EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35, D‐57334 Bad Laasphe, Nemecko Výrobca: 1
Kotvenie do plynobetónu 10 mm lepidla 3
10 mm lepidla a 20 mm starej omietky 2
8 2.5 KEMATERM NT U Materiálové a mechanické vlastnosti: Podľa údajov výrobcu – ETA 05/0009 Balenie: Priemer taniera: Priemer drieku: 100 ks 60 mm 8 mm NT U 95 = 955 mm; NT U 115 = 115 mm; NT U 135 = 135 mm; NT U 155 = 155 mm; NT U 175 = 175 mm; NT U 195 = 195 mm; NT U 215 = 215 mm; NT U 235 = 235 mm NT U 255 = 255 mm; NT U 275 = 275 mm A, B, C Označenie a dĺžka: Použitie: Min. hĺbka vrtu, 35 (551) mm povrchová montáž: 25 (451) mm Kotevná dĺžka – 25 mm (kotvenie pri novostavbách 4)
Kotevná dĺžka – 45 mm (kotvenie obnovovaných budov 5) Kotevná dĺžka do pórobetónu – 55 mm (kotvenie pri novostavbách 2) Kotevná dĺžka do pórobetónu – 95 mm (kotvenie obnovovaných budov 3) Účinná kotevná dĺžka: Kotevné dĺžky: 1,2 kN (normálny betón C 12/15, C16/20 – C 50/60) 1,5 kN (Plné pálené tehly, Vápno pieskové tehly, Vápno pieskové dierované tehly) 0,5 kN (Bloky z ľahčeného betónu) 0,9 kN (priečne dierované tehly) 0,5 kN (Dutinové tvarovky z ľahčeného betónu) Charakteristická únosnosť: EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35, D‐57334 Bad Laasphe, Nemecko Výrobca: 4
5
10 mm lepidla 10 mm lepidla a 20 mm starej omietky 9 2.6 KEMA NTK‐U Materiálové a mechanické vlastnosti: Balenie: Priemer taniera: Priemer drieku: Označenie a dĺžka: Použitie: Min. hĺbka vrtu: Účinná kotevná dĺžka: Kotevná dĺžka: Charakteristická únosnosť: Výrobca: Podľa údajov výrobcu – ETA 07/0026 200 ks (dĺžky 90‐150), 100 ks (ostatné dĺžky)
60 mm 8 mm NTK U 090 = 90 mm; NTK U 110 = 110 mm; NTK U 130 = 130 mm; NTK U 150 = 150 mm; NTK U 170 = 170 mm; NTK U 190 = 190 mm; NTK U 210 = 210 mm A, B a C 50 mm 40 mm Kotevná dĺžka – 50 mm (kotvenie pri novostavbách2)
Kotevná dĺžka – 70 mm (kotvenie obnovovaných budov3) 0,9 kN (Normálny betón C16/20 – C 50/60; Plné pálené tehly; Vápno pieskové tehly; Vápno pieskové dierované tehly) 0,6 kN (Normálny betón C 12/15 Priečne dierované tehly) EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35, D‐57334 Bad Laasphe, Nemecko 2
3
10 mm lepidla 10 mm lepidla a 20 mm starej omietky 10 2.7 KEMATERM MTX 240 Materiál: Sklotextilná mriežka odolná alkáliám pre KEMA tepelnoizolačné systémy KEMATERM EPS Balenie: Rozmery sieťky: Plošná hmotnosť: 55 m2 rolka (šírka 110 cm, dĺžka 50 m)
Hraničné zaťaženie: cca. 4x4 mm 145 g/m2 ≥ 2000 N / 50 mm ≥ 1000 N / 50 mm (po stárnutí) Zvyšková pevnosť voči roztrhnutiu: ≥ 50% / ≥ 20 mm Spotreba: 1,1 m2 na m2 plochy 1 rolka pokryje cca.50 m2 Mechanické vlastnosti: Podľa údajov výrobcu, označenie R117 A101 Balenie: Vo vertikálnej polohe, na suchom mieste Výrobca: Vertex a.s. Sokolovská 106 570 21 Litomyšl, Česká republika 2.8 KEMATERM GRUND 210 Zloženie výrobku: Balenie: Hustota: Obsah pevných častí: Doba schnutia: Skladovanie: Spotreba: Výrobca: Priemyselne vyrobený základný náter na organickej báze 5kg a 25 kg plastové vedro
cca. 1,55 kg/dm3 cca. 59 % min. 24 hodín Na suchom chladnom mieste, chránené pred mrazom, 12 mesiacov od dátumu výroby 0,15 kg/m2 pri použití na lepiace hmoty a stierky 0,3 kg/m2 pri použití na omietky W&P Zementwerke GmbH, Ferdinand Jergitsch Straße 15, A‐9020 Klagenfurt, Rakúsko 11 2.9 KEMATERM PL‐G Zloženie výrobku: Štruktúra ‐spotreba: Balenie: Hustota: Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: Faktor difúzneho odporu μ: Priemyselne vyrobená, pastovitá, tenkovrstvová omietka na báze organických živíc Škrabaná: K1,5 – cca. 2,5 kg/m2 K2 – cca. 3,2 kg/m2 K3 – cca. 4,2 kg/m2 Ryhovaná: R2 – cca. 2,8 kg/m2 R3 – cca. 3,9 kg/m2 25 kg plastové vedro
cca. 1,8 kg/dm3 cca. 0,7 W/mK cca. 110‐140 Koeficient nasiakavosti < 0,15 kg/m2t0,5 (w‐hodnota): Sd hodnota – ekvivalentná difúzna 0,22‐0,28 m (pre vrstvu hrúbky 2 mm) hrúbka: Na suchom chladnom mieste, chránené pred Skladovanie: mrazom, 12 mesiacov od dátumu výroby Farebnosť: 200 farebných odtieňov podľa vzorkovníka Kematerm Grund 210 (doba schnutia: min. 24 Príprava podkladu: hodín) W&P Zementwerke GmbH, Ferdinand Jergitsch Výrobca: Straße 15, A‐9020 Klagenfurt, Rakúsko 12 2.10 KEMATERM PL‐X Zloženie výrobku: Štruktúra ‐spotreba: Balenie: Hustota: Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: Faktor difúzneho odporu μ: Priemyselne vyrobená, pastovitá, tenkovrstvová omietka na báze silikónov Škrabaná: K1,5 – cca. 2,5 kg/m2 K2 – cca. 3,2 kg/m2 K3 – cca. 4,2 kg/m2 Ryhovaná: R2 – cca. 2,8 kg/m2 R3 – cca. 3,9 kg/m2 25 kg plastové vedro
cca. 1,8 kg/dm3 cca. 0,7 W/m.K cca. 60‐80 Koeficient nasiakavosti < 0,10 kg/m2t0,5 (w‐hodnota): Sd hodnota – ekvivalentná difúzna 0,12‐0,16 m (pre vrstvu hrúbky 2 mm) hrúbka: Na suchom chladnom mieste, chránené pred Skladovanie: mrazom, 12 mesiacov od dátumu výroby Farebnosť: 200 farebných odtieňov podľa vzorkovníka Kematerm Grund 210 (doba schnutia: min. 24 Príprava podkladu: hodín) W&P Zementwerke GmbH, Ferdinand Jergitsch Výrobca: Straße 15, A‐9020 Klagenfurt, Rakúsko 13 2.11 KEMATERM PL‐MOSAIC Zloženie výrobku: Štruktúra ‐spotreba: Balenie: Hustota: Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: Faktor difúzneho odporu μ: Skladovanie: Farebnosť: Príprava podkladu: Výrobca: Priemyselne vyrobená omietka z viacfarebných kamienkov na báze organických živíc, kremenné piesky, mramor, špeciálne prísady, stabilizátory, voda Zrnitosť max. 2mm – cca. 5,5 kg/m2
30 kg plastové vedro
cca. 1,7 kg/dm3 cca. 0,7 W/m.K 121 Na suchom chladnom mieste, chránené pred mrazom, 12 mesiacov od dátumu výroby 24 farebných odtieňov podľa vzorkovníka Kematerm Grund 210 (doba schnutia: min. 24 hodín) W&P Zementwerke GmbH, Ferdinand Jergitsch Straße 15, A‐9020 Klagenfurt, Rakúsko 2.12 KEMA SOKLOVÝ PROFIL Materiál: Tvarovaný hliníkový soklový profil s odkvapovým nosom Balenie: Šírka: 2,5 m x 10ks
Hrúbka materiálu: Odkvapový nos: Dĺžka: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20 cm 1 mm (pre profily s šírkou 5‐10 cm)
1,2 mm (pre profily s šírkou 12‐20 cm) 5 mm 250 cm 2.13 KEMA SOKLOVÝ ROHOVÝ PROFIL Materiál: Hliník Šírka: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cm Dĺžka: 73 cm 14 2.14 KEMA ROHOVÝ OCHRANNÝ PROFIL SO SIEŤKOU Materiál: Hliník a sklotextilná sieťka Balenie: 2,5 m, 1 balík = 25 ks (62,5 m)
Rozmery sieťky: 10 x 15 cm 2.15 KEMA DILATAČNÝ PROFIL E‐TYP Materiál: Dilatačný profil s elastickým nosom Balenie: Šírka sieťky: Rozmer plastovej časti:
Požiarna odolnosť Dilatácia šírky: 2,5 m, 1 balík = 25 ks (62,5 m)
2 x 12,5 cm
22 x 22 mm
B1 podľa DIN 4102
5 – 25 cm 2.16 KEMA OKENNÝ PROFIL ŠTANDARD Materiál: Balenie: Šírka lepiaceho pásika:
Lepiaci pásik (PE): Šírka sieťky: Dĺžka: Požiarna odolnosť: Tlmenie rozťažnosti: Plastový profil dĺžka 1.4 m, 1 balík = 25 kusov = 35 bm, 1 Paleta = 1,750 bm dĺžka 2.4 m, 1 balík = 25 kusov = 60 bm, 1 Paleta = 3,000 bm 15 mm 13 x 3 mm
12,5 cm 1,4 m, 2,4 m
B1 podľa DIN 4102
≤ 1 mm Odolnosť voči hnanému dažďu: 600 Pa Šírka spoja: 5 – 25 cm 2.17 MONTÁŽNY SET NA SOKLOVÉ PROFILY Materiál: Kotviaci materiál Obsah setu: 75 kusov plastových hmoždiniek so skrutkami 6 x 60 mm, 10 ks soklových spojok a 50 ks soklových vyrovnávacích podložiek hrúbky 3 mm 15 3.3. Postup realizácie kontaktného zatepľovacieho systému KEMATERM 3.3.1. Miešanie KEMATERM lepiacej malty Do 6,5 l čistej vody sa nasype 1 vrece (25 kg) suchej zmesi KEMATERM 235 a dobre sa premieša ručným elektrickým miešadlom. Otáčky miešadla nesmú prekročiť 800 ot./min. Po premiešaní sa nechá stierka cca. 5 min. odstáť. Po následnom opätovnom premiešaní je stierka pripravená na použitie. Spracovateľnosť takto pripravenej stierky KEMATERM 235 je cca. 1,5 hod. KEMATERM 235 Minerálne práškové lepidlo na cementovej báze Použitie: Na lepenie termoizolačných fasádnych dosiek EPS‐F, EPS‐F plus a soklových izolačných platní XPS, ako aj na vytvorenie armovacej vrstvy s výstužnou sklotextilnou mriežkou, pre systémové riešenia k realizácii EPS zatepľovacích systémov skúšaných podľa ETAG 004. Podkladné vrstvy: Zásady podľa (ONORM B 2259), podklad únosný, bezprašný, nenasiakavý, suchý, nezmrznutý, zbavený výkvetov a voľných častí. Miešanie a nanášanie: Neprimiešavať žiadne iné prísady. 25 kg vrece rozmiešame v cca 6 – 6,5 l vody a dobre premiešame ručnou alebo kontinuálnou miešačkou. Rozrobenú hmotu necháme asi 5 minút zrieť, potom ešte raz dobre premiešame. Pri lepení na rovné podklady nanesieme vrstvu malty ozubeným hladítkom s veľkosťou zubov 7 – 10 mm na celú plochu zadnej strany dosky. Pri lepení na nerovné podklady sa na zadnej strane dosky murárskou lyžicou vytvorí rám malty po okrajoch dosky a ďaľšie 3 body v strede zadnej strany dosky. Tmel musí po nalepení pokrývať min. 40% plochy dosky po nalepení. Na vytvorenie armovacej vrstvy maltu nanášame pomocou ozubeného hladítka s veľkosťou zubov 7 – 10 mm. Do čerstvej vrstvy tmelu vtlačíme armovaciu mriežku so sklenných vlákien v rovnomerných pásoch, ktoré sa prekrývajú min. 10cm. Hmotu, ktorá sa pretlačí cez mriežku, vyrovnáme hladítkom. Armovacia mriežka musí ležať približne uprostred armovanej vrstvy – hr. vrstvy je cca 3mm. Vrstvu chrániť pred príliš rýchlym vysúšaním, nevystavovať mrazu. Upozornenie: Teplota materiálu, ovzdušia a podkladu nesmie klesnúť pod +5°C. Realizovať podľa platného technologického predpisu a technických noriem, viď. technický list výrobku. Technologická prestávka pred nanášaním ďaľšej vrstvy: minimálne 3 dni. Spotreba: Lepenie: cca 4 ‐ 5 kg/m2 v závislosti od podkladu, cca 3,5 – 4,5 kg/m2 na armovaciu vrstvu. Skladovanie: 12 mesiacov v suchu na drevených paletách chránených fóliou. 3.3.2. Soklový štartovací profil ‐ založenie systému Na očistený podklad pripevníme soklový profil (šírka soklového profilu závisý od hrúbky izolantu) v presnej horizontálnej polohe a požadovanej vyške. Pri zakladaní systému treba dbať na presnú vodorovnú polohu, ktorá je pre založenie zatepľovacieho systému dôležitá z dôvodu bezproblémového dodržania požadovanej rovinnosti a zvislosti fasády. Soklový profil pripevníme k podkladu s použitím montážnej sady (vruty a hmoždinky v počte 3 kusy na 2 m dĺžky profilu). Na vyrovnanie lokálnych nerovností pri kotvení soklového profilu je treba použiť vyrovnávacie podložky (vyrábajú sa v rôznych hrúbkach). Na zjednodušenie zakladania systému sa v oblasti rohov odporúča použiť už vyrobené soklové rohové profily v požadovanej hrúbke systému. Pokiaľ sa tieto rohové profily nepoužívajú, musia byť hrany soklovych profilov v mieste styku na rohu zrezané pod uhlom 45° resp. pod uhlom podkladovej steny. Na spájanie soklovych profilov medzi sebou je treba použiť spojky soklových profilov. 16 Pri použití soklového hliníkového profilu nanesieme na zadnú stranu polystyrénovych dosiek rozmiešanú KEMATERM 235 lepiacu stierku a ukladáme ich priamo do profilu Tesne nad pripevnený soklový profil nanesieme vrstvu lepiacej stierky v súvislom páse. Sklotextilnú mriežku ukladáme tak, že na stenu nalepíme cca. 25 cm, zvyšnych 25 cm prípadne viac (v závislosti od hrúbky izolačnych dosiek) preložíme cez profil a necháme voľne visieť. Následne sa na podklad lepia fasádne izolačné dosky, pričom sa ukladajú do vopred upevnených profilov. Voľne visiacu sklotextilnú mriežku vytiahneme okolo spodnej hrany nalepenych fasádnych izolačnych dosiek a zahladíme do lepiacej stierky vopred nanesenej na povrch. 3.3.3. Lepenie fasádnych izolačných dosiek Lepiaca stierka KEMATERM 235 sa na polystyrénové dosky nanáša po obvode izolačných dosiek v 2 ‐ 3 cm vrstve a uprostred dosky bodovo v 3 miestach. Tento spôsob lepenia umožní eliminovať nerovnosti podkladu pri väčších plochách fasády. Priložením a následným pritlačením izolačnej dosky na stenu sa vytvorí lepený spoj. Pri takomto spôsobe lepenia musí lepiaca stierka pokrývať cca. 40 ‐ 60% plochy termoizolačnej dosky. Pri dostatočne rovných podkladoch (betónové plochy, presné tvárnice, a pod.) je možné naniesť KEMATERM lepiacu stierku rovnomerne na celú plochu dosky pomocou ozubeného hladidla. 3.3.4. Ukladanie polystyrénových fasádnych dosiek Po správnom založení spodného resp. prvého radu pokračujeme v ukladaní polystyrénových dosiek z EPS 70F v jednotlivých radoch smerom nahor vo väzbe. Medzi jednotlivými doskami nesmú byť žiadne medzery a škáry a tiež dávame pozor, aby sa do škár v styku fasádnych izolačných dosiek nedostala lepiaca stierka KEMATERM. Pri nedodržaní tejto požiadavky hrozí riziko vzniku tepelných mostov a s tým spojených porúch obvodového plášťa. Pri ukladaní dosiek na nárožiach budovy, na atike, pri okenných parapetoch a osteniach, sokloch a pod. je potrebné dodržiavať predpísané konštrukčné detaily. Kontrola uloženia dosiek sa pri realizácii zateplenia neustále kontroluje vodováhou resp. meracou latou. Upozornenie: Ak je termoizolačný systém zrealizovaný až k terénu, je potrebné do výšky min. 40 cm nad terénom použiť ako tepelný izolant izolačné dosky XPS z extrudovaného polystyrénu. Na lepenie a stierkovanie extrudovaného polystyrénu sa používa KEMATERM 235 lepiaca a armovacia stierka. 3.3.5. Osádzanie kotiev – kotvenie fasádnych izolačných dosiek Po nalepení dosiek a zatvrdnutí lepiacej stierky (min. 24 hod.) sa termoizolačné dosky dodatočne upevnia hmoždinkami (na 1 dosku minimálne 2 kusy hmoždiniek t.j. 4 ks na 1m2). V okrajovych častiach fasády (na rohoch a pri atikách objektu) sa počet kotiev zdvojnásobí. Vzdialenosť hmoždiniek od okraja pôvodnej konštrukcie je minimálne 80 – 150 mm. Druh a počet hmoždiniek závisí hlavne od vlastností podkladu a musí byť stanovený statickým výpočtom. Do ľahčených a poréznych materiálov sa otvor pre hmoždinky vŕta bez príklepu. Priemer použitého vrtáku na kotvenie sa určuje podľa priemeru drieku hmoždinky. Pokiaľ sa zatepľovací systém KEMATERM realizuje priamo na obvodové murivo novostavby, nie je na objektoch s vyškou do 10 m potrebné dodatočné mechanické kotvenie. Pokiaľ sa zatepľovací systém KEMATERM realizuje na jestvujúcu omietku, je nevyhnutné dodatočné mechanické kotvenie hmoždinkami, pričom pri voľbe dĺžky drieku hmoždinky je potrebné zohľadniť skutočnú hrúbku omietky, aby bolo možné zaručiť dodržanie predpísanej minimálnej kotevnej dĺžky hmoždinky do nosného podkladu. 3.3.6. Brúsenie fasádnych polystyrénových dosiek Po zatuhnutí KEMATERM lepiacej stierky (24 – 48 hodín) sa pristúpi k prebrúseniu stykov izolačnych dosiek, aby sa odstránili drobné nerovnosti a výstupky. Brúsenie sa vykonáva doskou s brúsnym 17 papierom pričom rovinnosť sa kontroluje dvojmetrovou latou. Pred realizáciou ďalších vrstiev zatepľovacieho systému je potrebné odstrániť zbrúsený polystyrénový prach z fasády – najskôr však po 24 hodinách od brúsenia. Armovaciu vrstvu opatrenú sklotextilnou mriežkou je nutné zrealizovať najneskôr do 14 dní po nalepení termoizolačných dosiek. Pokiaľ sa táto doba nedodrží, musia sa izolačné dosky pred realizáciou vystužnej vrstvy celoplošne zbrúsiť. (dochádza k ušpineniu a degradácii polystyrénových dosiek UV žiarením) Tabuľka Tolerancie pre rovinnosť podkladu (podľa STN EN 13 914) Trieda rovinnosti povrchovej úpravy Rovinnosť konečnej povrchovej úpravy riešenej tenkovrstvovou omietkou 4 3 mm na 2 m 5 mm na 2 m 5 2 mm na 2 m 2 mm na 2 m Minimálne požiadavky na rovinnosť podkladu Platí pre omietky s hrúbkou do 6 mm 3.3.7. Realizácia armovacej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou Na polystyrénové dosky sa vždy najskôr nanesie KEMATERM 235 armovacia stierka použitím nerezového zubového hladítka s veľkosťou zubov 10x10mm, do ktorej sa vtláča sklotextilná mriežka KEMATERM MTX 240. Odporúča sa sieťku kvôli ľahšej manipulácii nastrihať na pásy potrebnej (resp. ľahko spracovateľnej) dĺžky. Jednotlivé kusy mriežky sa spájajú s presahom min 100 mm. Pomocou nerezového hladidla (hladkou stranou hladidla) sa mriežka vtlačí do prostriedku KEMATERM lepiacej stierky a zahladí sa do roviny. Po zahladení a stiahnutí prebytočnej malty je hrúbka vystužnej vrstvy min. 2 mm resp. max. 5 mm. Ideálne však cca. 3 ‐ 4 mm. Na rohoch budovy a na rohoch ostení sa ukladá sklotexilná mriežka dvojmo, presah za roh má byť minimálne 20 cm. Pri vystužení rohov s použitím rohovej lišty s integrovanou mriežkou je presah sklotextilnej mriežky na nároží 10 cm. Do vyšky 1. NP sa odporúča vystužiť fasádu vzhľadom k jej zvyšenému mechanickému namáhaniu dvojitým uložením sklotextilnej mriežky. V tomto prípade sa druhá vrstva lepiacej stierky KEMATERM 235 nanáša na vyschnutú prvú vystužnú vrstvu (do cca. 72 hodín). Stierkovanie s armovaním sa vykonáva vždy zhora nadol. V rohoch otvorov sa do armovacej vrstvy ešte pridáva diagonálna výstuž KEMATERM MTX 240 o veľkosti 200 x 400 mm. Sieťka sa pridáva na prenesenie šikmých šmykových napätí. 3.3.8. Realizácia povrchovej úpravy tenkovrstvovou ušľachtilou omietkou Minimálna doba zretia výstužnej vrstvy systému KEMATERM EPS pred realizáciou povrchovej úpravy je min. 3 dni (pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu ≥70%). Vplyvom dažďa resp. vlhkého studeného počasia sa môže táto doba predĺžiť o ďalšie dni. Zmenu vlhkostných pomerov treba zohľadniť pri ďalších zatepľovacích prácach. Pri nezohľadnení hrozí nebezpečenstvo vzniku farebných rozdielov a fľakov vo finálnej omietke. Príprava podkladu základným náterom KEMATERM GRUND 210 Po dokonalom vyzretí a vytvrdnutí armovacej vrstvy, najskôr však po 3 dňoch, sa malé nerovnosti povrchu prebrúsia jemným brúsnym papierom. Pred finálnymi omietkami sa vždy podklad opatrí základnym náterom KEMATERM GRUND 210. Základný náter sa dôkladne premieša a potom sa nanáša štetcom alebo valčekom v jednej vrstve. Podľa vlhkosti podkladu a počasia sa nechá základný náter pred finálnymi omietkami vyschnúť minimálne 24 hodín. 18 Nanášanie tenkovrstvovej finálnej omietky KEMATERM PL Nanášanie tenkovrstvovej omietky sa realizuje po dôkladnom vyschnutí základného náteru (min. 24 hodín). Omietka sa vo vedre dokonale premieša a skontrolujú sa čísla farieb, zrnitosť a šarže aby neprišlo k farebným rozdielom v omietke. Ryhovaná štruktúra: Omietka sa nanáša nerezovým hladidlom v hrúbke rolujúcich zŕn a cca. po 10 minútach sa vodorovným, zvislým alebo krúživým pohybom umelohmotným hladidlom upraví na požadovanú štruktúru s viditeľnými ryhami. Škrabaná štruktúra: Omietka sa nanáša nerezovým hladidlom v hrúbke zrna. Hrúbka nanášanej vrstvy zodpovedá maximálnej veľkosti zŕn omietky. Po nanesení sa upraví štruktúra povrchu krúživymi pohybmi umelohmotným hladidlom na jednoliatu štruktúru. Styk dvoch farebnych odtieňov alebo ukončenie sa zhotoví pomocou lepiacej fasádnej pásky. Pre väčšie, ucelené plochy fasády je potrebné použiť materiál rovnakej šarže. Dlhé prerušenia práce sú neprípustné a môžu sa negatívne odraziť vo finálnej farebnosti. Opticky ucelené plochy (ohraničené časti fasády) sa odporúča realizovať v jednom pracovnom kroku bez akéhokoľvek prerušenia prác kvôli dosiahnutiu dokonalého farebného prevedenia. Pre kontaktné zatepľovacie systémy je možné použiť iba farebné odtiene omietky so stupňom svetlosti vyšším ako 25 (číslo HBW ‐ pozri vzorkovník farieb KEMA). Dokončené plochy kontaktného zatepľovacieho systému musia byť vzhľadovo a farebne jednotné, s rovnomernou štruktúrou. Upozornenie: Počas aplikácie základného náteru i tenkovrstvovej ušľachtilej omietky nesmie teplota vzduchu, materiálu a podkladu klesnúť pod +5°C. Plochu fasády je potrebné pri realizácii povrchovej úpravy chrániť pred pôsobením vetra, dažďa a priameho slnečného žiarenia ochrannými fasádnymi sieťami umiestnenými na lešení. Všetky okolité plochy, ktoré sa neupravujú (drevo, sklo, hliník, sokel a pod.), je potrebné bezpodmienečne chrániť pred znečistením resp. v prípade znečistenia ihneď umyť teplou vodou. Použité náradie je potrebné (i v prípade prestávky v práci) ihneď umyť. Po zaschnutí je možné škvrny od náteru resp. omietky odstrániť len mechanicky! 3.3.9. Možnosti riešenia povrchovej úpravy zatepľovacieho systému KEMATERM a) KEMATERM PL‐G Organická omietka b) KEMATERM PL‐X Silikónová omietka c) KEMATERM PL Mosaic ‐mozaiková omietka Pod všetky omietky KEMATERM PL sa na prípravu podkladu ako základný náter používa KEMATERM GRUND 210. Upozornenie: V záujme dosiahnutia farebne jednotného vzhľadu konečnej povrchovej úpravy odporúčame v prípade zhoršenych klimatickych podmienok (vysoké resp. nízke teploty; vysoká vlhosť; nechránená fasáda) namiesto používať KEMATERM PL‐X silikónovú omietku. KEMATERM PL Mosaic – mozaikovú soklovú omietku nanášame v hrúbke zrna nerezovým hladidlom na dostatočne vyzretú armovaciu vrstvu, na ktorú sa najneskôr 24 hodín vopred nanesie KEMATERM GRUND 210. 19 Tepelný odpor konštrukcie R (m2.K/W) Tepelný odpor R je veličina, ktorá určuje schopnosť stavebnej konštrukcie zabezpečovať tepelnú ochranu. Charakterizovaná je hustotou tepelného toku šíriaceho sa stavebnou konštrukciou. Tepelný odpor konštrukcie je tým väčší, čím väčšia je hrúbka konštrukcie d (vrstvy) a čím nižší je súčiniteľ tepelnej vodivosti konštrukcie λ (vrstvy). R = d / λ d – hrúbka konštrukcie (m) λ – súčiniteľ tepelnej vodivosti konštrukvie (W/m.K) Normové hodnoty tepelného odporu R konštrukcií Obnovované budovy Nové budovy
2 3 3 5 3 5 2,5 4 Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45° Plochá a šikmá strecha ≤ 45° Strop nad vonkajším prostredím Strop pod nevykurovaným priestorom Orientačné hodnoty tepelného odporu R polystyrén EPS 70F (λ = 0,038) minerálna vlna (λ = 0,040) hr. 2cm hr. 3cm hr. 4cm hr. 5cm hr. 6cm hr. 8cm hr. 10cm hr. 12cm hr. 14cm hr. 16cm hr. 18cm hr. 20cm R = 0,526 R = 0,789 R = 1,053 R = 1,316 R = 1,579 R = 2,105 R = 2,632 R = 3,158 R = 3,684 R = 4,211 R = 4,737 R = 5,263 hr. 2cm hr. 3cm hr. 4cm hr. 5cm hr. 6cm hr. 8cm hr. 10cm hr. 12cm hr. 14cm hr. 16cm hr. 18cm hr. 20cm R = 0,500 R = 0,750 R = 1,000 R = 1,250 R = 1,500 R = 2,000 R = 2,500 R = 3,000 R = 3,500 R = 4,000 R = 4,500 R = 5,000 Pórobetónové murivo P2‐400 ( λ = 0,099) P2‐500 (λ = 0,122) P4‐500 (λ = 0,126) lepené na lepidlo KEMAMIX SPX (bez omietky) hr.250 mm R = 2,525 300 R = 3,030 375 R = 3,788 hr.250 mm R = 2,049 300 R = 2,459 375 R = 3,074 hr.250 mm R = 1,984 300 R = 2,381 375 R = 2,976 20 Porotherm na maltu Kemamix G bez omietky Murivo z tehál plných pálených λ = 0,8 na maltu VC Porotherm hr. 440 mm Porotherm hr. 380 mm Porotherm hr. 300 mm R = 2,45 R = 2,14 R = 1,1 hrúbka 300 mm hrúbka 350 mm hrúbka 400 mm hrúbka 450 mm hrúbka 500 mm hrúbka 550 mm hrúbka 600 mm R = 0,375 R = 0,438 R = 0,500 R = 0,563 R = 0,625 R = 0,688 R = 0,750 λ = 1,36 Murivo z dierovaných tehál λ = 0,74 na maltu VC hrúbky 30 cm hrúbky 35 cm hrúbky 40 cm hrúbky 45 cm hrúbky 50 cm hrúbky 55 cm hrúbky 60 cm R = 0,405 R = 0,473 R = 0,541 R = 0,608 R = 0,676 R = 0,743 R = 1,233 Betónové steny (aj ŽB) hrúbka 100 mm hrúbka 150 mm hrúbka 200 mm hrúbka 250 mm hrúbka 300 mm hrúbka 350 mm hrúbka 400 mm hrúbka 450 mm hrúbka 500 mm R = 0,074 R = 0,110 R = 0,147 R = 0,184 R = 0,221 R = 0,257 R = 0,294 R = 0,331 R = 0,368 Poznámka: Hodnoty tepelného odporu R sa môžu meniť v závislosti od vlastností materiálov a ich súčiniteľov tepelnej vodivosti λ. 21 
Download

Technologický predpis