Strana 1 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
Zhotovovanie vonkajšieho tepelnoizolačného systému
s omietkou
na báze penového polystyrénu EXTHERM EPS
a
na báze minerálnej vlny EXTHERM MW
Technologický predpis
Výrobca a zhotoviteľ:
WOOODCOTE Slovakia, s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Slovenská republika
Bratislava, 01.03. 2010
1
Strana 2 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
Obsah
Predhovor
1.
Definovanie, skladba systémov a ich použitie
1.1
Tepelnoizolačný systém EXTHERM EPS
1.2
Tepelnoizolačný systém EXTHERM MW
2.
Názvoslovie, definície a skratky
2.1
Tepelnoizolačné systémy
2.2
Vlastnosti materiálov a konštrukcií
2.3
Použité skratky
3.
Stavebná príprava a realizácia (zhotovovanie)
3.1
Všeobecne
3.2
Príprava stavby
3.3
Prípravné práce
3.4
Podklad
4.
Technické požiadavky
4.1
Materiály
4.1.1
Komponenty
4.1.2
Príslušenstvo a kompletizačný materiál
4.2
Pracovná čata
4.3
Pracovné prostriedky
4.4
Pracovné pomôcky
5.
Technologický postup
5.1
Príprava podkladu
5.2
Prípravné práce a založenie tepelnoizolačného systému
5.3
Lepenie fasádnych izolačných dosiek (lepiaca vrstva)
5.4
Kladenie fasádnych izolačných dosiek (tepelnoizolačná vrstva)
5.5
Mechanické kotvenie izolačných dosiek
5.6
Brúsenie izolačných dosiek
5.7
Vytvorenie výstužnej vrstvy so sklotextilnou mriežkou
5.8
Základný náter
5.9
Povrchová vrstva
5.10
Dokončovacie práce
5.11
Technické a úžitkové vlastnosti povrchovej vrstvy
6.
Podmienky pre dopravu, skladovanie a nakladanie s odpadom
7.
Kontrola kvality
8.
Užívanie a údržba
9.
Bezpečnosť a ochrana zdravia
10.
Súvisiace predpisy
11.
Prílohy
2
Strana 3 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
Predhovor
Tento technologický predpis sa zameriava na zhotovovanie vonkajších
tepelnoizolačných systémov EXTHERM, ktoré sa používajú na zlepšenie
tepelnoizolačných vlastností obvodových plášťov existujúcich budov a ako
tepelná izolácia novostavieb.
Tepelnoizolačné systémy EXTHERM sú kontaktné (neprevetrávané) systémy
obvodových plášťov budov. Podľa druhu použitého tepelnoizolačného materiálu
(izolantu) sa delia na: systémy EXTHERM EPS, pri ktorých sa použije
tepelnoizolačná vrstva na báze fasádnych dosiek z penového polystyrénu a na
systémy EXTHERM MW, pri ktorých sa použije tepelnoizolačná vrstva na báze
minerálnej vlny (minerálne dosky alebo minerálne lamely). Tepelnoizolačné
materiály sa pripevňujú k podkladu
lepením s doplňujúcimi mechanickými
príchytkami, alebo bez nich. Lepenie sa vykonáva na minimálnej ploche 40 %.
Na izolant sa nanesie základná vrstva s výstužou vrstvou a povrchová farbená
tenkovrstvá omietka.
Technologický predpis nadväzuje na technologický predpis spracovaný v roku
2003, plne ho nahrádza a je záväzný pre všetky činnosti spojené so
zhotovovaním predmetných tepelnoizolačných systémov. Pri jeho spracovaní sa
prihliadalo na ETAG 004 Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou
(ETICS).
3
Strana 4 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
1.
Názvoslovie, definície a skratky
1.1
1.1.1
Tepelnoizolačné systémy
Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS): priamo na stavbe
zabudovaná zostava
z priemyselne vyrobených výrobkov, ktoré
dodáva výrobca ETICS, a ktorá pozostáva minimálne z nasledovných
komponentov vybraných a špecifikovaných výrobcom na ich určené
použitie v ETICS: lepiaca malta, tepelnoizolačná vrstva (polystyrénové
dosky EPS, dosky alebo lamely na báze mineránej vlny), základná
vrstva, výstuž, penetračný náter, konečná povrchová vrstva
Komponent ETICS: priemyselne vyrobený výrobok špecifikovaný
v ETICS, ktorý na určené použitie vybral výrobca ETICS
Podklad: vonkajšia strana nosného obvodového plášťa - stena, ktorá
sama o sebe plní požiadavky potrebnej vzduchotesnosti a mechanickej
pevnosti (odolnosť voči statickým a mechanickým zaťaženiam), na
ktorú sa pripevňuje systém ETICS. Môžu to byť minerálne podklady
(murovaná stena z murovacích prvkov keramických, betónových,
vápenopieskových a pod.) alebo betónová stena zhotovená
z monolitického alebo prefabrikovaného betónu (bod 3.2.1 ETAG 004)
Lepiaca malta: výrobok, ktorý sa používa na lepenie tepelného
izolantu na podklad (1.1.3)
Tepelnoizolačná vrstva: komponent ETICS – tepelný izolant –
výrobok s vysokým tepelným odporom, ktorý sa podieľa na izolačných
vlastnostiach
podkladu,
na
ktorom
je
aplikovaný
a tým
spoluzabezpečuje požadované vlastnosti tepelnej ochrany budovy
Omietkový systém: všetky vrstvy nanesené na vonkajší povrch
tepelného izolantu spolu s výstužou (1.1.7 až 1.1.11)
Základná (výstužná) vrstva: vrstva v ETICS, ktorá sa nanáša na
tepelný izolant, a ktorou sa zabezpečuje prenos zaťaženia od
povrchovej úpravy a eliminovanie deformácií v dôsledku objemových
zmien a mechanického namáhania, ktoré spôsobujú vonkajšie sily
Výstužná malta: stierkový materiál požadovaných mechanických
vlastností na vytvorenie výstužnej vrstvy, do ktorej sa vtláča výstužná
mriežka
Výstuž: spravidla sklovláknitá alkáliovzdorná textília (výstužná
mriežka) vtlačená do výstužnej malty na eliminovanie síl, ktoré
vznikajú v dôsledku objemových zmien a mechanického namáhania.
Spolupôsobenie výstužnej mriežky sa zabezpečí prekrývaním pásov,
ktorého minimálna hodnota sa určí v technickom osvedčení ETA
Penetračný náter: tenkovrstvový podkladový náter, ktorý sa môže
naniesť na základnú vrstvu ako podklad na nanášanie povrchovej
vrstvy. Zabezpečuje spolupôsobenie povrchovej vrstvy a základnej
(výstužnej) vrstvy a súčasne zvyšuje schopnosť vodovzdornosti ETICS
Povrchová vrstva: vrchná vrstva v ETICS – konečná povrchová
úprava, ktorá prispieva k ochrane systému pred mechanickým
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
4
Strana 5 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.23
1.1.24
poškodením a klimatickými vplyvmi a zabezpečuje konečný vzhľad
vonkajšieho povrchu ETICS. Nanáša sa na základnú vrstvu
s penetračným náterom.
Kotviaci prvok: prvok (rozperná kotva, profily, klince a pod.), ktorým sa
tepelnoizolačný materiál pripevňuje k podkladu, a ktorý spoľahlivo
zabezpečuje prenos zaťaženia od hmotnosti tepelnoizolačného
systému ETICS a vonkajších síl do pôvodnej stavebnej konštrukcie
a upevnenie systému k podkladu
Kotevná dĺžka: dĺžka spolupôsobenia kotviaceho prvku a pôvodnej
stavebnej konštrukcie. Zabezpečuje prenos ťahového zaťaženia
Soklový profil SP: pomocný prvok ETICS – hliníková soklová lišta –
na založenie prvého radu dosiek tepelnoizolačného materiálu pri začatí
lepenia v soklových partiách, prípadne nad okennými otvormi.
Zabezpečuje ochranu ETICS pred mechanickým poškodením. Lištou
sa presne vymedzuje začiatok ETICS a jeho vodorovná a zvislá
rovinatosť. Lišta má mať odkvapový nos. Pre ETICS s EPS sa použije
soklová lišta neperforovaná a pre ETICS s MW sa použije soklová
lišta perforovaná
Rohový profil: pomocný prvok ETICS na spevnenie rohov objektu na
fasáde
Rohový profil s integrovanou sieťovinou: hliníkový profil, prípadne
plastový profil s integrovanou sieťovinou na spevnenie rohov objektu
a ostení otvorov na fasáde
Rohový profil na oblúky: klenbový plastový profil so sieťovinou odolný
voči alkalickému prostrediu, určený na spevnenie oblúkov objektu vo
fasáde
Ukončujúci profil: pomocný prvok ETICS na jeho ukončenie v ploche
alebo na ukončenie a napojenie na priľahlú konštrukciu
Dilatačný profil: pomocný prvok ETICS na zhotovenie škáry v ETICS,
ktorá je zaťažená dilatačnými pohybmi
Stavebná dokumentácia: dokumentácia spracovaná na dodávku
a zabudovanie ETICS na stavbe, ktorú zvyčajne zabezpečuje
zhotoviteľ. Musí byť v súlade s dokumentáciou ETICS a s projektovou
dokumentáciou
Dokumentácia ETICS: dokumentácia, ktorú dodáva výrobca ETICS
Výrobca ETICS: právnická alebo fyzická osoba, ktorá z komponentov
navrhla ETICS alebo ktorá vyrobila komponent/komponenty ETICS
a navrhla ETICS, ktorá zodpovedá za ETICS a uvádza ETICS na trh
podľa osobitných predpisov
Zhotoviteľ ETICS: právnická alebo fyzická osoba oprávnená a odborne
kvalifikovaná na zhotovovanie ETICS, ktorá zabudovala ETICS do
stavby
Kontrolný a skúšobný plán (KSP): plán kontrolných, skúšobných
a preberacích činností overujúcich podklad pre ETICS a zabudovanie
jednotlivých komponentov ETICS
5
Strana 6 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Vlastnosti materiálov a konštrukcií
Základné vlastnosti materiálov: vlastnosti, ktoré charakterizujú ich
tepelnoizolačnú schopnosť sú súčiniteľ tepelnej vodivosti, súčiniteľ
difúzie vodnej pary, faktor difúzneho odporu, súčiniteľ vzduchovej
priepustnosti a tepelný odpor podľa STN 73 0540-1-4
Základné vlastnosti stavebných konštrukcií: vlastnosti, ktoré
charakterizujú ich tepelnoizolačnú schopnosť sú tepelný odpor
a súčiniteľ prechodu tepla podľa STN 73 0540-1-4
Výpočtová únosnosť kotviaceho prvku v ťahu: ťahová výpočtová sila,
ktorou je možné zaťažiť hlavu menovitého kotviaceho prvku
osadeného v podkladovej konštrukcii
1.3
Skratky
Skratky použité v tomto predpise:
EPS – expandovaný polystyrén (penový)
XPS – extrudovaný polystyrén
MW – minerálna vlna – MW dosky alebo MW lamely (Mineral Wool)
ETA - európske technické osvedčenie (European Technical Approval)
ETICS – vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém
ETAG – návod na európske technické osvedčenie
KSP – kontrolný a skúšobný plán
2.
Definovanie, skladba systémov a ich použitie
Tepelnoizolačné systémy podľa druhu použitého tepelného izolantu sa delia na
EXTHERM EPS – tepelnoizolačný systém s tepelným izolantom z fasádneho
penového expandovaného polystyrénu, a EXTHERM MW – tepelnoizolačný
systém s tepelným izolantom z dosiek z minerálnej vlny.
Omietkový systém tvorí základná vrstva vystužená sklotextilnou mriežkou,
penetračný náter a povrchová vrstva. Súčasťou systému sú doplnkové materiály.
Systém ako zostava komponentov je ekvivalentom stavebného výrobku a po
zabudovaní do stavby sa stáva montovaným systémom, ktorý je ekvivalentom
časti stavby (pozri STN 73 2900).
6
Strana 7 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
2.1
Tepelnoizolačný systém EXTHERM EPS
Tepelnoizolačný systém EPS sa skladá z nasledovných komponentov:








lepiaca vrstva - lepiaca malta EXTHERM Fix
tepelný izolant - fasádna doska z penového polystyrénu EPS 70F
o hrúbke od 50 mm do 200 mm
základná vrstva – malta EXTHERM Fix
výstužná mriežka základnej vrstvy – EXTHERM sklotextilná mriežka
penetračný náter EXTHERM Kwartscoat Primer alebo EXTHERM Silikat
Kwatscoat
povrchová vrstva – štrukturálna tenkovrstvová akrylátová, slilikátová
alebo silikónová omietka EXTHERM Spachtelputz AL, ST, SN a
EXTHERM Strukturputz AL, ST, SN
mechanické pripevňovacie prostriedky podľa určenia výrobcu
tepelnoizolačného systému EXTHERM EPS
doplnkový materiál a príslušenstvo – soklové, rohové a okenné profily,
dilatačné profily okenné, rohové a stenové, hliníkové lišty s odkvapovým
nosom, tesniace pásky, lepiace fasádne pásky, silikónové, disperzné,
a polyuretanové tmely podľa určenia výrobcu systému EXTHERM EPS.
Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou (ETICS) EXTHERM EPS sa
používa ako čiastočne lepený s minimálnou plochou lepenia 40% s doplnkovými
kotviacimi prvkami alebo mechanicky pripevňovaný s doplnkovým lepením
s minimálnou plochou lepenia 40% deklarovanou výrobcom a je určený na
zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zvislých obvodových stien jestvujúcich
alebo nových budov.
EXTHERM EPS prispieva súčasne k trvanlivosti objektov tým, že zabezpečuje aj
zvýšenú ochranu proti poveternostným vplyvom. Z požiarneho hľadiska sa môže
použiť do požiarnej výšky budovy 22,5 m pri rekonštruovaných objektoch, 9 m
pri novostavbách nevýrobných objektov a 12 m pri novostavbách výrobných
objektov. V prípade realizácie ETICS v oblasti požiarnych pásov novostavieb
a pre kotvenie systému na konštrukcie ohraničujúce požiarne úseky s výškou
22,5 m je nutné použiť kotvy s oceľovým tŕňom. Požiarna bezpečnosť sa rieši
v projekte stavby.
Kontaktný zatepľovací systém EXTHERM EPS nesmie pri požiari ohrozovať
unikajúce osoby z objektu odpadávaním, alebo odkvapkávaním hmôt. Riešením
tejto požiadavky je napr. vytvorenie prístreškov nad únikovými východmi.
7
Strana 8 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
2.2
Tepelnoizolačný systém EXTHERM MW
Tepelnoizolačný systém EXTHERM MW sa skladá z nasledovných
komponentov:
 lepiaca vrstva - lepiaca malta EXTHERM Fix
 tepelný izolant – fasádne izolačné dosky z minerálnej vlny ( MW dosky
s pozdĺžnym vláknom alebo MW lamely s priečnym vláknom) podľa
určenia výrobcu systému
 základná vrstva - malta EXTHERM Fix
 výstužná mriežka základnej vrstvy – EXTHERM sklotextilná mriežka
 mechanické pripevňovacie prostriedky podľa určenia výrobcu systému
EXTHERM MW
 povrchová vrstva – štrukturálna tenkovrstvová akrylátová, slilikátová
alebo silikónová omietka EXTHERM Spachtelputz AL, ST, SN a
EXTHERM Strukturputz AL, ST, SN
 doplnkový materiál a príslušenstvo – soklové, rohové a okenné profily,
dilatačné profily okenné, rohové a stenové, hliníkové lišty s odkvapovým
nosom, tesniace pásky, lepiace fasádne pásky podľa určenia výrobcu
systému EXTHERM MW.
Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou (ETICS) EXTHERM MW sa
používa:
 s použitím minerálnej dosky (MW dosky TR 15) ako mechanicky
pripevňovaný s doplnkovým lepením s minimálnou plochou lepenia 40%
deklarovanou výrobcom a je určený na zlepšenie tepelnoizolačných
vlastností zvislých obvodových stien jestvujúcich alebo nových budov.
 s použitím minerálnej lamely ako lepený s plochou lepenia 100%
s doplnkovým mechanickým pripevňovaním (kotvením).
EXTHERM MW prispieva súčasne k trvanlivosti objektov tým, že zabezpečuje aj
zvýšenú ochranu proti poveternostným vplyvom. Môže sa použiť na zateplenie
celej budovy, z požiarneho hľadiska sa musí použiť nad požiarnu výšku budovy
22,5 m pri rekonštruovaných objektoch, 9 m pri novostavbách nevýrobných
objektov a 12 m pri novostavbách výrobných objektov. V prípade realizácie
ETICS v oblasti požiarnych pásov novostavieb a pre kotvenie systému na
konštrukcie ohraničujúce požiarne úseky s výškou 22,5 m je nutné použiť kotvy
s oceľovým tŕňom. Požiarna bezpečnosť sa rieši v projekte stavby.
8
Strana 9 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
3. Stavebná príprava a realizácia (zhotovovanie)
3.1
3.1.1
3.1.2




3.1.3


Všeobecne
Tepelnoizolačné systémy EXTHERM sa používajú na zlepšenie
tepelnoizolačných vlastností obvodových plášťov starších budov a aj
novostavieb vrátane ostení a nadpraží otvorov. Nízka hmotnosť
systémov a spôsob zhotovovania nevyžadujú zásahy do statiky stavby.
Pri aplikácii tepelnoizolačných systémov EXTHERM na stavbe sa musí
dodržať:
stavebná dokumentácia ETICS (projekt) návrhu zateplenia objektu
technické podmienky a platný technologický predpis pre zhotovovanie
ETICS vydaný WOODCOTE Slovakia s. r.o. vrátane podrobných
stavebných postupov stanovených pre jednotlivé komponenty ETICS
používať výhradne komponenty ETICS (materiály a výrobky)
dodávané firmou WOODCOTE Slovakia s. r.o. a tým zaručiť, že tieto
spĺňajú základné vlastnosti uvedené v príslušných technických
špecifikáciách ETA (resp. certifikátoch) systémov EXTHERM
používať výhradne materiály a výrobky, ktoré sú na obale označené
výrobcom CE, CSK, označením materiálu alebo výrobku, číslom
výrobnej šarže, majú návod na použitie (technické listy) a sú doložené
príp. ďalšími údajmi (STN, protokol o skúške a pod.)
Konštrukcie kontaktného tepelnoizolačného systému ETICS sa
nezohľadňujú pri riešení požiarnej bezpečnosti stavby. Z hľadiska
požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb sa systém s ohľadom na
požiarnu výšku môže používať nasledovne:
V stavbách s požiarnou výškou najviac 22,5 m sa môže v ETICS
použiť tepelná izolácia najviac s triedou reakcie na oheň E (podľa STN
EN 13501-1)
v stavbách s požiarnou výškou viac ako 22,5 m sa môže v ETICS do
výšky požiarneho úseku použiť tepelná izolácia najviac s triedou
reakcie na oheň E, na ostatnú časť stavby sa musí použiť .tepelná
izolácia s triedou reakcie na oheň A1
pri novostavbách sa musia vyhotovovať požiarne pásy z nehorľavých
materiálov (trieda reakcie na oheň A1 ) podľa požiadaviek STN 92
0201-1
9
Strana 10 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
Príprava stavby
V rámci prípravy stavby je potrebné:
vykonať prieskum budovy – stavu a kvality povrchu obvodového
plášťa s ohľadom na aplikáciu jej zateplenia
Vypracovať stavebnú dokumentáciu ETICS (projekt), ktorá musí
obsahovať:
 Odborné posúdenie všetkých trhlín a škár v podklade s ohľadom na
ich možný nepriaznivý vplyv na systém ETICS (statické poruchy)
 tepelnotechnické posúdenie skutočného stavu budovy s cieľom
určenia potrebnej hrúbky tepelného izolantu, preukázanie splnenia
hygienického a energetického kritéria a preukázanie ročnej bilancie
vlhkosti (najmä u pórobetónových obvodových plášťov)
 statické posúdenie a riešenie spôsobu pripevňovania (kotvenia)
tepelného izolantu do podkladu. V statickom posúdení sa musí
jednoznačne určiť počet a druh kotviacich prvkov a pri jestvujúcich
budovách zhodnotiť stav pôvodnej povrchovej úpravy a navrhnúť jej
úpravu (ponechanie, odstránenie, príp. iné úpravy). Návrh
kotviacich prvkov sa musí vykonať podľa STN 73 0035 na
zaťaženie konštrukcie vetrom, pričom počet kotiev sa musí stanoviť
ako na základe únosnosti v konkrétnom podklade, tak únosnosti pri
vyvlečení kotvy cez izolant
 riešenie potrebných konštrukčných detailov tepelnoizolačného
systému a osobitných požiadaviek, ktoré sa musia rešpektovať
v technologickom postupe podľa bodu 5. tohto technologického
predpisu
Prípravné práce
Pred začatím prác na aplikácii tepelnoizolačného systému je potrebné
venovať mimoriadnu pozornosť kvalite podkladu a úprave
klampiarskych výrobkov a detailov. Prácam na samotnom
tepelnoizolačnom systéme budovy musí predchádzať
 vykonanie všetkých klampiarskych prác so zohľadnením hrúbky
obvodového plášťa zvýšenej o hrúbku ETICS. Pri úprave a výrobe
nových klampiarskych výrobkov je potrebné uvažovať s tým, že
konečná rovina fasády bude predsadená pred pôvodnú o hrúbku
tepelnoizolačného systému. Preto je potrebné rozšíriť parapetné
plechy, oplechovanie atiky a rímsy, odsadiť dažďové zvody,
hromozvody, vetráky a ostatné konštrukcie na povrchu fasády,
rozvody elektroinštalácií a ostatné rozvody, ktoré je možné
zabudovať pod tepelnú izoláciu. Dažďový zvod ani hromozvod
nesmie byť vedený vo vnútri tepelnoizolačného systému, ale vždy
na povrchu
 odklon zaústenia dažďových zvodov, hromozvodov pod úrovňou
terénu na požadovanú vzdialenosť od povrchu tepelnoizolačného
systému
10
Strana 11 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
kontrola podkladu a oprava všetkých poškodení, ktoré ovplyvňujú
únosnosť obvodového plášťa
 ukončenie všetkých mokrých procesov v objekte, ktoré vnášajú do
konštrukcie technologickú vlhkosť
Práce možno vykonávať z lešenia, zo závesnej lávky, príp. z pracovnej
plošiny. Pri montáži lešenia je treba zohľadniť potrebu jeho odsadenia
od
budovy
o vzdialenosť,
ktorá
umožní
manipuláciu
s tepelnoizolačnými fasádnymi doskami v úrovni podlážok, vlastnú
hrúbku zatepľovania a technologický postup zhotovovania konečných
povrchových vrstiev
Odporúča sa objekt rozdeliť na pracovné zábery, ktoré zohľadnia
nasadenie pracovných skupín a časovú náročnosť jednotlivých
operácií technologického postupu
Pred začatím montáže tepelnoizolačného systému by mali byť
dokončené všetky mokré procesy v interiéri budovy

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
Podklad
Tepelnoizolačné systémy EXTHERM je možné použiť na všetkých minerálnych
alebo betónových nosných podkladoch (1.1.3). Požiadavky na jeho vlastnosti sú
uvedené v 5.1.
4.
Technické požiadavky
4.1
Materiály
4.1.1
Komponenty
Materiály, ktoré sa používajú ako komponenty v tepelnoizolačných systémoch
EXTHERM
sú
vo
vzájomnom
súlade
z hľadiska
chemických
a fyzikálnomechanických vlastností vrátane priepustnosti vodných pár. Ako celok
sú systémy EXTHERM odolné proti poveternostným vplyvom, ultrafialovému
žiareniu, proti priemyselne znečistenému ovzdušiu a zásaditému prostrediu. Sú
umývateľné, mrazuvzdorné, z hľadiska požiarnej bezpečnosti hodnotené
v zmysle STN EN 13 501-1 do eurotriedy ako B-s1, d0 pre EXTHERM EPS a do
eurotriedy ako A2-s1, d0 pre EXTHERM MW.
V tabuľke 1 sa uvádza skladba tepelnoizolačného systému EXTHERM EPS
s uvedením výrobcov pre jednotlivé komponenty:
11
Strana 12 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
Tabuľka č. 1
Komponent
Lepiaca vrstva
Tepelný izolant
Materiál
Lepiaca malta
Obchodné meno, výrobca
EXTHERM Fix
Výrobca: KVK a.s.,
543 61 Kunčice n/L, ČR
Fasádne
dosky
EPS Dosky EPS 70,
hrúbky
výrobca: Polynit spol.s r.o.,
Ždiarska 16, 949 01 Nitra
pre
mechanicky
upevňovací
systém Dosky SLOVIZOL EPS 70,
od 50 mm do 200 mm
výrobca: SLOVIZOL s.r.o.,
Jelenecká 3, 949 01 Nitra
- pre lepený systém
od 20 mm do 50 mm Dosky fasádne EPS 70 F Rigips,
( na ostenia)
výrobca Rigips s.r.o., Počernická
272/96, 100 83 Praha 10 –
- pre lepený s doplnkovým Malešice, ČR
lepením od 50 mm do 200
Dosky EPS F fasádne, výrobca:
mm
POLYFORM s.r.o., Terézie
Vansovej 10, Podolinec, SR
Dosky EPS 70 F
výrobca: BAUTHERM SK s.r.o.
Textilná č. 6393, 034 05
Ružomberok
Tepelný izolant
Dosky z minerálnej vlny
(pre
mechanicky
upevňovaný
systém)
a
lamely z minerálnej vlny
(pre
lepený
systém)
z
minerálnej
vlny
hrúbky
od 50 mm do 120 mm
1. Fasrock – Fasádna izolačná
doska s pozdĺžnym vláknom,
hrúbka 50-120 mm
Fasrock L – Fasádna izolačná
lamela s kolmým vláknom, hrúbka
20-100 mm
Dovozca: ROCKWOOL Slovensko
s.r.o, Trnavská cesta 50/A, 821 02
Bratislava, SR
výrobca: Rockwool, a.s. Bohumín
Lamely z minerálnej vlny
- pre lepený systém 2. Nobasil FKD – Fasádna
od 20 mm do 50 mm izolačná kontaktná doska
( na ostenia)
s pozdĺžnym vláknom, hrúbka 50120 mm
Nobasil FKL – Fasádna
izolačná kontaktná doska
12
Strana 13 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
s kolmým vláknom, hrúbka 40-120
mm
Výrobca: Knauf Insulation,
a.s.,Železničný rad 24, 968 14
Nová Baňa, SR
3. ORSIL TF – Fasádne dosky
s pozdĺžnym vláknom, hrúbka 40140 mm
ORSIL NF – Fasádne dosky
s kolmým vláknom, hrúbky 20-140
mm
Výrobca:
Dovozca: SAINT-GOBAIN Orsil,
s.r.o., Masarykova 197, 517 50
Častolovice, Česká republika
Základná
(výstužná)
vrstva
Lepiaca malta - stierka
 pre dosky EPS

Výstuž
Penetračná
vrstva
Povrchová
vrstva
pre dosky a lamely
z minerálnej vlny
EXTHERM Fix,
Výrobca: KVK a.s.,
543 61 Kunčice n/L, ČR
Sklotextilná mriežka pre
 dosky EPS aj
 dosky a lamely
z minerálnej vlny
Vertex R 117 A 101,
Vertex R 131 A 101
Výrobca: Saint-Gobain Vertex
s.r.o., Sokolovská 106, 570 21
Litomyšl, ČR;
Omfa 117S, Omfa 122L, Omfa
122
Výrobca: Omfa, s.r.o., 962 04
Kriváň 441, SR;
25 F (pre EXTHERM MW)
Výrobca: Keltex, d.o.o.. Mala
Švarca 155, 47 000 Karlovac,
Chorvátsko;
Penetračný náter
EXTHERM Primer Kwartscoat
EXTHERM Silikat Kwartscoat
Výrobca: Revco Magyarország
Kft.,Leshegy út. 5, 2310
Szigetszentmiklós, Maďarsko
Dovozca:
Revco Slovakia s.r.o., Južná
trieda 48, 040 03 Košice
Štrukturálna tenkovrstvová EXTHERM Spachtelputz AL,
akrylátová malta
hladená štruktúra, hrúbka zrna 1,5
mm a 2,5 mm;
13
Strana 14 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
Kotviaci prvok
EXTHERM Strukturputz AL,
ryhovaná štruktúra, hrúbka zrna
2,0 mm;
Štrukturálna tenkovrstvová EXTHERM Spachtelputz ST,
silikátová malta
hladená štrukrúra, hrúbka zrna 1,5
mm;
EXTHERM Strukturputz ST,
ryhovaná štruktúra, hrúbka zrna
2,0 mm;
Štrukturálna tenkovrstvová EXTHERM Spachtelputz SN,
silikónová malta
hladená štruktúra, hrúbka zrna 1,5
mm;
EXTHERM Spachtelputz SN,
ryhovaná štruktúra, hrúbka zrna
2,0 mm;
Výrobca všetkých povrchových
vrstiev: Revco Magyarország
Kft.,Leshegy út. 5, 2310
Szigetszentmiklós, Maďarsko
Dovozca:
Revco Slovakia s.r.o., Južná
trieda 48, 040 03 Košice
Tanierová príchytka
 pre dosky z EPS Natĺkacia tanierová kotva
plastová, typ ejotherm NKT U,
typ ejotherm NT U,
Skrutovacia tanierová kotva
plastová STR U, výrobca EJOT
BAUBEFESTIGUNGEN GmbH, In
der Stockwiese 35, D-57334 Bad
Laasphe, Nemecko;

pre dosky
z minerálnej vlny
Plastová tanierová príchytka
s kovovým tŕňom Koelner, KI 8M,
dovozca:
SG FIX a.s. Novomestská 203/18,
907 01 Myjava,
výrobca: KOELNER S A.,
Kwidzynska 6, 51 416 Wroclaw,
Poľsko
Plastová tanierová príchytka
s kovovým tŕňom EJOT, typ
ejotherm NT U, výrobca: EJOT
Baubefestigungen GmbH, In der
Stockwiese 35, 57334 Bad
Laasphare, Nemecko
14
Strana 15 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
Vlastnosti materiálov uvedených v Tabuľke č. 1
EXTHERM Fix
Priemyselne vyrábaná suchá mrazuvzdorná lepiaca zmes na báze cementu
s obsahom plniva – kremičitého piesku a zušľachťujúcich chemických prísad
určená najmä na lepenie a stierkovanie kontaktných tepelnoizolačných
systémov EXTHERM EPS a EXTHERM MW – z polystyrénových fasádnych
dosiek EPS alebo dosiek a lamiel na báze minerálnej vlny
Technické údaje:
Zloženie:
cement, disperzia, kremičité piesky, prísady
Zrnitosť zmesi:
0 – 0,6 mm
Merná hmotnosť v suchom stave:
cca 1,4 kg/dm³
Spotreba materiálu (kg/m²):
 lepenie
4 ; technologická prestávka 48 hodín
(min. po 48 dňoch sa kotvia izolanty)
 stierkovanie
3 – 4; technologická prestávka 48
hodín
(po nalepení a ukotvení izolantu)
Spracovateľnosť malty:
do 2 hodín
Spotreba vody:
cca 6,0 l zámesovej vody/ 25 kg
suchej zmesi
Spôsob dodávky:
25 kg vrece, paleta 1200 kg (48 vriec)
Skladovanie:
max. 6 mesiacov v suchu na drevenom
rošte
Bezpečnostné opatrenia: výrobok je dráždivý. Obsahuje cement. Dráždi
pokožku a oči. Nevdychovať prach, zamedziť styk s kožou a očami vhodnými
ochrannými prostriedkami. Pri zasiahnutí oči okamžite vypláchnuť vodou
a vyhľadať lekársku pomoc.
2. EXTHERM Spachtelputz AL hladená štruktúra
Matná, vodovzdorná, štrukturálna tenkovrstvová akrylátová omietka, hladená
štruktúra, na báze akrylátovej disperzie, kremičitého piesku a pigmentov,
umývateľná, s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou,
tónovateľná do všetkých odtieňov podľa vzorkovníka EXTHERM,
prepúšťajúca vodné pary, vhodná ako konečná povrchová vrstva pre
tepelnoizolačné systémy EXTHERM EPS a EXTHERM MW
Technické údaje:
Zrnitosť v mm:
1,5
2,5
Spotreba materiálu v kg/m²:
2,5
3,5
Výdatnosť v kg/m² z 15 kg vedra:
6,0
4,3
Teplota vzduchu a podkladu:
medzi +5 ºC až +30 ºC
Spôsob dodávky:
15 kg v plastovom vedre, 1 paleta = 44
vedier
Skladovanie:
12 mesiacov v originálnych obaloch
nad 5 ºC, pod 30 ºC
1.
15
Strana 16 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
3.
Príprava podkladu: základným penetračným náterom EXTHERM Primer
Kwartscoat v odtieni povrchovej vrstvy min. 24 hodín pred nanášaním
povrchovej vrstvy.
Spracovanie:
Povrchová vrstva (omietka) sa rozmieša v originálnom obale miešadlom
nasadeným do vŕtačky bez pridávania vody alebo akýchkoľvek prísad. Na
povrch sa povrchová vrstva nanáša v hrúbke zrna oceľovým nerezovým
hladítkom a požadovaná štruktúra sa vytvorí plastovým hladítkom. Ucelené
plochy sa odporúča nanášať v jednom pracovnom zábere bez prerušenia.
Napojenie dvoch rôznych štruktúr alebo farieb sa vykonáva pomocou
papierovej pásky. Nesmie sa nanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia
a silného vetra.
Bezpečnostné opatrenia: pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť a používať vhodný
odev a ochranné pomôcky. Pri zasiahnutí oči vymyť prúdom vody
a kontaktovať očného lekára. Po práci umyť pokožku vodou a mydlom
a ošetriť vhodným krémom
EXTHERM Strukturputz AL ryhovaná štruktúra
Matná, vodovzdorná, tenkovrstvová akrylátová omietka, ryhovaná štruktúra,
na báze akrylátovej disperzie, kremičitého piesku a pigmentov, umývateľná,
s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou, tónovateľná do
všetkých odtieňov podľa vzorkovníka EXTHERM, prepúšťajúca vodné pary,
vhodná ako konečná povrchová úprava pre tepelnoizolačné systémy
EXTHERM EPS a EXTHERM MW
Technické údaje:
Zrnitosť v mm:
2,0
Spotreba materiálu v kg/m²:
2,7
Výdatnosť v kg/m² z 15 kg vedra:
5,6
Teplota vzduchu a podkladu:
min. +5 ºC , max. +30 ºC
Spôsob dodávky:
15 kg v plastovom vedre, 1 paleta = 44
vedier
Skladovanie:
12 mesiacov v originálnych obaloch nad
5ºC, pod 30 ºC
Príprava podkladu: základným penetračným náterom EXTHERM Primer
Kwartscoat v odtieni povrchovej vrstvy min. 24 hodín pred nanášaním
povrchovej vrstvy.
Spracovanie:
Omietka sa rozmieša v originálnom obale miešadlom nasadeným do vŕtačky
bez pridávania vody alebo akýchkoľvek prísad. Na povrch sa omietka nanáša
v hrúbke zrna oceľovým nerezovým hladítkom a požadovaná štruktúra sa
vytvorí plastovým hladítkom. Ucelené plochy sa odporúča nanášať v jednom
pracovnom zábere bez prerušenia. Napojenie dvoch rôznych štruktúr alebo
farieb sa vykonáva pomocou papierovej pásky. Nesmie sa nanášať za dažďa,
priameho slnečného žiarenia a silného vetra
Bezpečnostné opatrenia: pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť a používať vhodný
odev a ochranné pomôcky. Pri zasiahnutí oči vymyť prúdom vody
a kontaktovať očného lekára. Po práci umyť pokožku vodou a mydlom
16
Strana 17 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
4.
5.
a ošetriť vhodným krémom
EXTHERM Spachtehlputz ST hladená štruktúra
Matná, tenkovrstvová silikátová omietka hladená štruktúra, na báze
draselného vodného skla, kremičitého piesku a pigmentov, umývateľná,
s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou, tónovateľná do
všetkých odtieňov podľa vzorkovníka EXTHERM, prepúšťajúca vodné pary,
vhodná ako konečná povrchová úprava pre tepelnoizolačné systémy
EXTHERM EPS a EXTHERM MW
Technické údaje:
Zrnitosť v mm:
1,5
Spotreba materiálu v kg/m²:
2,5
Výdatnosť v kg/m² z 15 kg vedra:
6,0
Teplota vzduchu a podkladu:
min. +5 ºC , max. +30 ºC
Spôsob dodávky:
15 kg v plastovom vedre
Skladovanie:
12 mesiacov v originálnych. obaloch nad
5ºC, pod 30 ºC
Príprava
podkladu:
základným penetračným náterom EXTHERM Silikat Kwartscoat v odtieni
povrchovej vrstvy min. 24 hodín pred nanášaním povrchovej vrstvy.
Spracovanie: Omietka sa rozmieša v originálnom obale
miešadlom
nasadeným do vŕtačky bez pridávania vody alebo akýchkoľvek prísad. Na
povrch sa omietka nanáša v hrúbke zrna oceľovým nerezovým hladítkom
a požadovaná štruktúra sa vytvorí plastovým hladítkom. Ucelené plochy sa
odporúča nanášať v jednom pracovnom zábere bez prerušenia. Nesmie sa
nanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.
Bezpečnostné opatrenia: pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť a používať vhodný
odev a ochranné pomôcky. Pri zasiahnutí oči vymyť prúdom vody
a kontaktovať očného lekára. Po práci umyť pokožku vodou a mydlom
a ošetriť vhodným krémom
EXTHERM Strukturputz ST ryhovaná štruktúra
Matná, vodovzdorná, silikátová tenkovrstvová omietka, ryhovaná štruktúra, na
báze draselného vodného skla, kremičitého piesku a pigmentov, umývateľná,
s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou, tónovateľná do
všetkých odtieňov podľa vzorkovníka, vhodná ako konečná povrchová úprava
pre tepelnoizolačné systémy EXTHERM
Technické údaje:
Zrnitosť v mm:
2,0
Spotreba materiálu v kg/m²:
2,7
Výdatnosť v kg/m² z 15 kg vedra:
5,6
Teplota vzduchu a podkladu:
medzi +5 ºC až +30 ºC
Spôsob dodávky:
15 kg v plastovom vedre
Skladovanie:
12 mesiacov v originálnych. obaloch
nad 0ºC
Príprava podkladu: základným penetračným náterom EXTHERM Silikat
Kwartscoat v odtieni povrchovej omietky 24 hodín pred nanášaním omietky.
Spracovanie: Omietka sa rozmieša v originálnom obale
miešadlom
17
Strana 18 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
6.
7.
nasadeným do vŕtačky bez pridávania vody alebo akýchkoľvek prísad. Na
povrch sa omietka nanáša v hrúbke zrna oceľovým nerezovým hladítkom
a požadovaná štruktúra sa vytvorí plastovým hladítkom. Ucelené plochy sa
odporúča nanášať v jednom pracovnom zábere bez prerušenia. Nesmie sa
nanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.
Bezpečnostné opatrenia: pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť a používať vhodný
odev a ochranné pomôcky. Pri zasiahnutí oči vymyť prúdom vody
a kontaktovať očného lekára. Po práci umyť pokožku vodou a mydlom
a ošetriť vhodným krémom
EXTHERM Spachtehlputz SN hladená štruktúra
Matná, vodovzdorná, tenkovrstvová silikónová omietka, hladená štruktúra, na
báze silikónovej emulzie, kremičitého piesku a pigmentov, umývateľná,
s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou, tónovateľná do
všetkých odtieňov podľa vzorkovníka, vhodná ako konečná povrchová úprava
pre tepelnoizolačné systémy EXTHERM
Technické údaje:
Zrnitosť v mm:
1,5
Spotreba materiálu v kg/m²:
2,3
Výdatnosť v kg/m² z 15 kg vedra:
6,0
Teplota vzduchu a podkladu:
medzi +5 ºC až +30 ºC
Spôsob dodávky:
15 kg v plastovom vedre
Skladovanie:
12 mesiacov v originálnych. obaloch
nad 0ºC
Príprava podkladu: základným penetračným náterom EXTHERM Primer
Kwartscoat v odtieni vrchnej omietky 24 hodín pred nanášaním omietky.
Spracovanie: Omietka sa rozmieša v originálnom obale
miešadlom
nasadeným do vŕtačky bez pridávania vody alebo akýchkoľvek prísad. Na
povrch sa omietka nanáša v hrúbke zrna oceľovým nerezovým hladítkom
a požadovaná štruktúra sa vytvorí plastovým hladítkom. Ucelené plochy sa
odporúča nanášať v jednom pracovnom zábere bez prerušenia. Nesmie sa
nanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.
Bezpečnostné opatrenia: pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť a používať vhodný
odev a ochranné pomôcky. Pri zasiahnutí oči vymyť prúdom vody
a kontaktovať očného lekára. Po práci umyť pokožku vodou a mydlom
a ošetriť vhodným krémom
EXTHERM Strukturputz SN ryhovaná štruktúra
Matná, tenkovrstvová silikónová omietka s ryhovanou štruktúrou na báze
silikónovej emulzie, kremičitého piesku a pigmentov, umývateľná, s dobrou
krycou schopnosťou, s výbornou oteruvzdornosťou, tónovateľná do všetkých
odtieňov podľa vzorkovníka, vhodná ako konečná povrchová úprava pre
tepelnoizolačné systémy EXTHERM
Technické údaje:
Zrnitosť v mm:
2,0
Spotreba materiálu v kg/m²:
2,5
Výdatnosť v kg/m² z 15 kg vedra:
5,6
Teplota vzduchu a podkladu:
medzi +5 ºC až +30 ºC
18
Strana 19 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
Spôsob dodávky:
15 kg v plastovom vedre
Skladovanie:
12 mesiacov v originálnych. obaloch
nad 0ºC
Príprava podkladu: základným penetračným náterom EXTHERM Primer
Kwartscoat v odtieni vrchnej omietky 24 hodín pred nanášaním omietky.
Spracovanie: Omietka sa rozmieša v originálnom obale
miešadlom
nasadeným do vŕtačky bez pridávania vody alebo akýchkoľvek prísad. Na
povrch sa omietka nanáša v hrúbke zrna oceľovým nerezovým hladítkom
a požadovaná štruktúra sa vytvorí plastovým hladítkom. Ucelené plochy sa
odporúča nanášať v jednom pracovnom zábere bez prerušenia. Nesmie sa
nanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.
Bezpečnostné opatrenia: pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť a používať vhodný
odev a ochranné pomôcky. Pri zasiahnutí oči vymyť prúdom vody
a kontaktovať očného lekára. Po práci umyť pokožku vodou a mydlom
a ošetriť vhodným krémom
8. EXTHERM Primer Kwartscoat
Základný penetračný náter pod silikátové omietky. Povrch je nenasiakavý,
vodovzdorný, vzduchopriepustný a paropriepustný.
Technické údaje:
Spotreba:
0,2 kg/m² na výstužnej stierke EXTHERM
Spôsob dodávky:
15 kg v plastovom vedre
Skladovanie:
v originálnych obaloch v chlade nad 0ºC 12
mesiacov
Teplota vzduchu a podkladu:
musí byť medzi +5 ºC až +30 ºC
EXTHERM
Silikat
Kwartscoat
9.
Riedený základný penetračný náter pod akrylátové a silikónové omietky,
tónovateľný do všetkých odtieňov. Povrch je nenasiakavý, vodovzdorný,
vzduchopriepustný a paropriepustný.
Technické údaje:
Spotreba:
0,2 kg/m² na výstužnej stierke EXTHERM
Spôsob dodávky:
16 kg v plastovom vedre
Teplota vzduchu a podkladu:
musí byť medzi +5 ºC až +30 ºC
10. Polystyrénové fasádne dosky EXTHERM EPS F 70
Objemovo stabilizované fasádne dosky z expandovaného polystyrénu určené
na vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy pre tepelnoizolačný systém; rozmer
dosky 1000x500 mm, hrúbka od 50 mm do 200 mm, objemová hmotnosť cca
15-20 kg/m³, tepelná vodivosť 0,039 W/m.K, reakcia na oheň trieda E,
skladovanie v suchom prostredí, chrániť pred vodou, vlhkom a mrazom, UV
žiarením a mechanickým poškodením
11. Polystyrénové fasádne dosky XPS – súčasť príslušenstva
Stabilizované fasádne dosky z extrudovaného polystyrénu určené na
vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy pre soklové oblasti; rozmer dosky 1250x600
mm, hrúbka 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120 mm, balenie cca 0,3 m³
12. Fasádne dosky z minerálnej vlny FASROCK s pozdĺžnymi vláknami
Dosky z minerálnej vlny určené na vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy pre
tepelnoizolačný systém; rozmer dosky 1000x500 mm, hrúbka od 50 mm do
19
Strana 20 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
200 mm, objemová hmotnosť min. 150 kg/m³, tepelná vodivosť 0,039 W/m.K,
reakcia na oheň A1
13. Fasádne dosky z minerálnej vlny NOBASIL FKD s pozdĺžnymi vláknami
Dosky z minerálnej vlny určené na vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy pre
tepelnoizolačný systém; rozmer dosky 1000x500 mm, hrúbka od 50 mm do
160 mm, objemová hmotnosť cca. 150 kg/m³, tepelná vodivosť 0,039 W/m.K,
reakcia na oheň A1
14. Fasádne lamely z minerálnej vlny s kolmými vláknami
Rozmer 1000x200 mm, hrúbka 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130 mm
15. EXTHERM sklotextilná mriežka 145 alebo 165 g/m²
Použitie ako výstuž základnej vrstvy tepelnoizolačných systémov EXTHERM.
Odolná voči alkáliám, veľkosť oka cca 3,5x4,5 mm, farba biela, balenie: rolka
50 bm mriežky šírky 1 m, výdatnosť 45 m²/rolka, spotreba 1,1 m² na 1 m²
plochy fasády (prekrytie 10 cm), skladovanie v suchu a v polohe na stojato
4.1.2 Príslušenstvo a kompletizačný materiál
Príslušenstvo a kompletizačný materiál sú doplnkové výrobky používané v
systéme, ktorými sa zabezpečuje kvalita detailov systému – menovite hrán
a ukončení soklov, rohov, ostení a parapetov, spojitosť systému, vytvorenie
potrebných dilatácií, utesnenia škár a pod. Jeho charakteristiky sú uvedené
v Tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 2
Výrobok
Charakteristika
Soklový profil SP – hliníková soklová lišta na založenie
Soklová lišta
tepelnoizolačných systémov EXTHERM v mieste sokla nad
terénom, príp. nad okennými otvormi; dodáva sa pre hrúbku
izolantu 20-150 mm v module 10 mm, (typy SP 20, 90, 110
v dĺžke 2 m)
Soklový profil rohový – hliníková soklová lišta na ukončenie
tepelnoizolačného systému nad terénom v oblasti sokla, dodáva
sa pre hrúbku izolačnej vrstvy 50, 60, 70, 8 a 100 mm, ostatné
na objednávku, dĺžka v nezalomenom stave 83,5 cm
Spojka
na Zaisťuje spájanie nadväzujúcich soklových líšt. Materiál PVC.
soklovú lištu
Vymedzovacia Vymedzovacia podložka pod soklovú lištu je určená na
podloženie a vyrovnanie v zvislej polohe. Materiál PVC.
podložka
Natĺkacia hmoždinka ZH-H-K – Plastová hmoždinka so
Natĺkacia
hmoždinka
zatĺkacím tŕňom so strmým závitom na rýchle upevnenie
soklových líšt tepelnoizolačných systémov. Dodáva sa v balení
po 100 ks
Rohový profil LP 2500 (alt. OMA) - hliníková lišta na spevnenie
Rohová lišta
rohov objektu na fasáde; rozmery 36x36 mm, dodáva sa
20
Strana 21 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
v dĺžkach 2,5 m a 3,0m
Rohový profil s integrovanou sieťovinou RL (alt. RP) – hliníkový
profil s integrovanou sieťovinou na spevnenie rohov objektu
a ostení otvorov na fasáde objektu; rozmery 50x90 mm, 80x120
mm, 100x150 mm dodávky v dĺžkach 2,5 m, prípadne plastový
profil s integrovanou sieťovinou s rozmermi 80x120 mm, dĺžka
2,5 m
Rohový profil na oblúky – klenbový plastový profil so sieťovinou,
Rohová lišta
na oblúky
odolný proti alkalickému prostrediu na spevnenie oblúkov vo
fasáde; rozmery 100x150 mm, dĺžka 2,5 m
Okenný a dverový pripojovací profil s integrovanou sieťovinou
Pripojovacia
pre zateplenie – samolepiaca lišta z tvrdeného PVC na
lišta
vytvorenie trvale pružného spojenia omietok tepelnoizolačných
systémov EXTHERM s okennými alebo dvernými otvormi
(rámami), dodáva sa v dĺžkach 1,4m, 1,6 m a 2.4 m
Okenný parapetný profil s integrovanou sieťovinou pre
zateplenie LPE – Okenný parapetný a atikový profil na pružné
prepojenie parapetu alebo atikového plechu s konštrukciou
tepelnoizolačného systému, dodáva sa v dĺžkach 1,6 m
Okenný profil s odkvapovou úpravou LT – ukončovací profil
Ukončovacia
lišta
z nerezu alebo tvrdeného PVC s integrovanou sieťovinou,
dodáva sa v dĺžke 2,0 m s presahom sieťoviny 140x100 mm
Dilatačná lišta Dilatačný profil priebežný Al, Dilatačný profil rohový Al –
dilatačná lišta na vytvorenie dilatácie v tepelnoizolačnom
systéme v miestach dilatácie nosnej konštrukcie, dodáva sa
v dĺžkach 2,5 m
Sklotextilná sieťovina na vystužovacie vrstvy – odolná voči
Sklotextilná
mriežka jemná akalickému prostrediu, používa sa na zhotovovanie drážok
a jemných prvkov na fasáde. Dodáva sa v balení po 50 m šírky
1,0m delenej na 3 pásy po 33 cm
Lepiaca páska Papierová lepiaca páska – určená na dokonalé napojenie
rozdielnych farebných odtieňov prefarbených omietok na
fasáde. Dodáva sa v dĺžke 50 m šírky 50mm
Tesniaca páska – na pružné utesnenie škár tepelnoizolačných
Utesňovacia
páska
systémov. Pre šírku škáry 2-12 mm sa dodáva v dĺžke 3 m resp.
12.5 m
21
Strana 22 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
4.2 Pracovná skupina
Optimálne zloženie pracovnej skupiny je vždy odvodené od spôsobu
zhotovovania a od veľkosti pracovných záberov.
Obvykle pracovná skupina pozostáva z 5 pracovníkov – 3 odborní pracovníci
(murár fasádnik) a 1-2 pracovníci (murár + pomocník).
Podľa veľkosti pracovného záberu je možné nasadzovať aj násobky zloženia
skupiny.
4.3 Pracovné prostriedky
Fasádu budovy, na ktorú sa aplikuje tepelnoizolačný systém ETICS sa odporúča
rozdeliť na pracovné zábery zohľadňujúce nasadenie pracovných skupín
a časovú náročnosť jednotlivých technologických operácií zhotovovania
komponentov a príslušného systému ako celku. Práce spojené so zhotovovaním
systému si vyžadujú alternatívne použiť nasledovné pracovné prostriedky:

lešenie v kombinácii so stavebným výťahom

závesné lávky

pracovné plošiny a zdvíhacie plošiny
Lešenie je potrebné od fasády odsadiť a kotviť s prihliadnutím na hrúbku
tepelnoizolačného systému a potrebu použitia potrebných pracovných pomôcok.
Výhodou lešenia je možnosť vytvoriť ochranu pracoviska a vykonávaných prác
proti nepriaznivým klimatickým vplyvom pomocou ochranných sietí a tak zabrániť
možným škodám vymývaním povrchu (nárazový dážď) alebo nežiadúcemu
zohrievaniu (priame silné slnečné žiarenie).
4.4 Pracovné pomôcky
Na kvalitné vytvorenie jednotlivých vrstiev tepelnoizolačného systému treba
použiť špeciálne náradie a pomôcky. Tieto možno rozdeliť podľa druhu práce
nasledovne:
4.4.1 na všeobecné a prípravné práce: lepiaca páska na oblepenie rámov
okien a dverí, ochranná fólia na prekrytie okenných a dverných otvorov proti
zašpineniu, riedidlo a čistiace prostriedky, optická a šnúrová olovnica,
meracie pásmo, skladací meter, kladivo, murárska značkovacia šnúra,
tesárska ceruza, univerzálny nôž, štetce, fúrik, zdvíhacia kladka s lanom,
vedrá, vrecia na odpadový materiál, kontajner
4.4.2 na spracovanie mált a farieb: elektrické ručné miešadlo s nadstavcom
na miešadlo, murárska lyžica malá a veľká, sťahovacia kovová lata, oceľové
hladítko malé a veľké, ozubené, kútové a rohové, plastové hladítka na
štrukturovanie škrabaných a hrubozrnných omietok, špachtle, maliarsky valec
s držadlom a otieracou mriežkou, ručná pištoľ na tmel
4.4.3 na tepelnoizolačné práce: ručná striekacia pištoľ na vypeňovacie
škárovacie materiály a čistiaci prostriedok na pištoľ, ozubené hladítko na
nanášanie lepiacej malty, ručná rezačka na polystyrén, pílka a nôž na tepelnú
izoláciu, polystyrénové hladítko na zatlačenie tepelnoizolačných dosiek,
brúsny hoblík s brúsnym papierom na tepelnú izoláciu, kovová vodováha,
22
Strana 23 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
elektrická príklepová vŕtačka a sada vrtákov Φ 8-10 mm rôznej dĺžky, nožnice
na plech.
Všetko kovové náradie má byť z antikoróznej ocele. Po použití sa má vždy
riadne očistiť od zbytkov mált a farieb. Pracovníci na stavbe musia mať pracovné
ochranné pomôcky – ochranné prilby, ochranné rukavice, ochranné okuliare,
pracovný odev a pracovnú obuv.
5. Technologický postup
5.1
Príprava podkladu
Tepelnoizolačné systémy EXTHERM možno použiť na nosné podklady
definované v 1.1.3. Teplota podkladu a ovzdušia počas prác nesmie
klesnúť pod +5 ºC. Práce sa nemajú vykonávať pri priamom slnečnom
žiarení, silnom vetre a daždi. Musia sa odstrániť všetky vady, ktoré by
umožňovali prenikanie vlhkosti do zatepľovanej konštrukcie. Miesta
napadnuté plesňami sa musia riadne očistiť a potom ošetriť proti
opätovnému napadnutiu. Podklady musia byť suché, pevné, zbavené
nečistôt a voľne sa oddeľujúcich vrstiev. Musia byť dostatočne rovné,
rozdiely väčšie ako ±5 mm sa odporúča vyplniť vápenocementovou
omietkou. Staré, zvetralé omietky a oddeľujúce sa časti je treba odstrániť
a vyspraviť. Následne je vhodné fasádu umyť a opláchnuť tlakovou
vodou. U novostavieb je možné systém lepiť priamo na neomietnuté
murivo. V tom prípade potrebné z povrchu odstrániť zo škár vytečenú
maltu. Podklad pri začatí prác musí byť suchý bez vodného filmu (napr. po
daždi. V prípade potreby sa podklad upravuje penetračným náterom.
5.2
Prípravné práce a založenie tepelnoizolačného systému
Pred začatím prác počínajúc lepiacou vrstvou sa musia vykonať všetky
práce uvedené v bode 3.3.1. Polohu rozvodov elektroinštalácií a iných
zabudovaných rozvodov treba označiť na povrch kladených izolačných
dosiek, aby sa predišlo ich poškodeniu pri vŕtaní otvorov na osadenie
kotviacich prvkov.
5.2.1 Založenie tepelnoizolačného systému
Postup platí rovnako pre založenie tepelnoizolačného systému na báze
polystyrénových dosiek EPS aj pre založenie tepelnoizolačného systému
z dosiek a lamiel z minerálnej vlny.
Pred lepením prvého radu izolačných dosiek sa na podklad pripevnia
soklové profily, prípadne hobľovaná lata v presnej vodorovnej polohe
a požadovanej výške. Soklový zakladací profil sa na podklad pripevní
hmoždinkami a skrutkami dĺžky min. 50 mm (3 ks na 1 bm). Požadovaná
rovinnosť čela soklového zakladacieho profilu sa dosiahne použitím
vyrovnávacích podložiek. V mieste rohov sa môžu použiť soklové rohové
23
Strana 24 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
profily, v opačnom prípade sa profil upraví odrezaním v uhle 45º.
Vzájomné napojenie jednotlivých kusov soklových profilov sa robí
s medzerou min. 2 mm a na ich spájanie sa môžu použiť plastové spojky.
Súčasne sa musia osadiť všetky ostatné profily a lišty, ktoré vymedzujú
zvislé hrany tepelnoizolačného systému alebo vymedzujú začiatok vo
vodorovnom smere na rôznych miestach priečelia (napr. nadpražia
okenných a dverných otvorov). Zakladací profil musí mať odkvapový nos.
Škára medzi soklovým profilom a podkladom musí byť vyplnená tmelom
5.3
Lepenie fasádnych izolačných dosiek (lepiaca vrstva)
5.3.1 Spracovanie lepiacej malty
Použije sa lepiaca malta EXTHERM Fix určená predovšetkým na lepenie
a stierkovanie polystyrénových fasádnych dosiek, prípadne fasádnych
dosiek alebo lamiel z minerálnej vlny. 25 kg suchej zmesi (25 kg vrece)
sa zmieša s cca 7,5 kg zámesovej vody. Zmes sa rozmieša špirálovým
miešačom uchyteným v elektrickej miešačke. Po dokonalom premiešaní
sa zmes nechá odstáť cca 5 min. Potom je malta pripravená na použitie.
Doba spracovateľnosti je do 2 hodín. Opätovné premiešavanie
a pridávanie vody nie je dovolené.
5.3.2 Lepenie polystyrénových fasádnych izolačných dosiek EPS
Pripravená lepiaca malta sa na izolačné dosky EPS nanáša po celom
obvode v hrúbke cca 15-20 mm a šírke pásu cca 50 mm a uprostred
dosky bodovo v troch miestach v pozdĺžnej osi dosky. Spotreba malty je
cca 3 – 4 kg/m². Priložením a pritlačením dosky polystyrénovým hladítkom
sa vytvorí lepený spoj na cca 40 – 60 % plochy dosky. Predpísaná
technologická prestávka na zaschnutie lepiacej vrstvy je 24 hodín.
5.3.3 Lepenie fasádnych izolačných dosiek a lamiel na báze minerálnej vlny
Na lepenie sa použije lepiaca malta EXTHERM Fix (bod 4.1.1, Tabuľka 1).
Postup pre jej prípravu je uvedený v bode 5.3.1.
 postup lepenia fasádnych minerálnych dosiek s pozdĺžnymi
vláknami je rovnaký ako pri lepení izolačných dosiek EPS.
Pripravená lepiaca malta EXTHERM Fix sa na izolačné dosky
nanáša po celom obvode v hrúbke cca 15-20 mm a šírke pásu
cca 50 mm a uprostred dosky bodovo v troch miestach.
Spotreba malty je cca 5 kg/m². Priložením a pritlačením dosky
polystyrénovým hladítkom sa vytvorí lepený spoj na min. 40%
plochy minerálnej dosky. Predpísaná technologická prestávka
na zaschnutie lepiacej vrstvy je 24 hodín
 postup lepenia fasádnych minerálnych lamiel s priečnymi
vláknami je nasledovný: lamely sa na podklad lepia celoplošne.
Pripravená lepiaca malta EXTHERM Fix sa hladkou stranou
ozubeného hladítka nanesie na celú plochu lamely (100%
plocha lepenia) a rovnako na podklad v mieste lepenia lamely.
Potom sa malta ozubeným hladítkom (zuby min. 10x10 mm)
stiahne tak, že drážky na podklade a na lamele sú voči sebe
24
Strana 25 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
v priečnom smere. Lamela sa potom po celej ploche pritlačí
k podkladu polystyrénovým hladítkom, čím sa vytvorí lepený
spoj po celej jej ploche. Predpísaná technologická prestávka ma
zaschnutie lepiacej malty je 24 hodín.
5.4
Kladenie fasádnych izolačných dosiek (tepelnoizolačná vrstva)
Postup kladenia fasádnych izolačných dosiek, na ktorých je nanesená
lepiaca malta podľa bodu 5.3.2 (fasádne izolačné dosky z EPS) alebo
podľa bodu 5.3.3 (fasádne izolačné dosky alebo lamely z minerálnej
vlny) je rovnaký. Začína kladením prvého radu do soklového profilu
alebo na hobľovanú latu. Pri použití soklového hliníkového profilu sa
izolačné dosky ukladajú priamo do profilu. Ak sa použije hobľovaná lata,
tak táto sa na stenu pripevní vo vodorovnej polohe a v požadovanej
výške. Tesne nad latu sa na podklad nanesie súvislý pás lepiacej malty.
Na stenu do lepiacej malty sa zatlačí cca 25 cm sklotextilnej mriežky
a zvyšok min. 50 cm šírky pásu mriežky sa nechá voľne visieť. Následne
sa na hobľovanú latu kladie prvý rad fasádnych izolačných dosiek
s nanesenou lepiacou maltou. Po zaschnutí lepiacej malty sa hobľovaná
lata odstráni, voľne visiaca mriežka sa vytiahne okolo spodnej hrany
nalepených fasádnych izolačných dosiek a zahladí do lepiacej malty
nanesenej na ich povrch. Po uložení prvého radu sa rovnako postupuje
kladením druhého radu a ďalších vzostupne vo väzbe v ploche aj na
nárožiach. Kladenie sa odporúča začať od rohov a kútov budovy.
Tepelnoizolačné dosky sa pritláčajú polystyrénovým hladítkom, lepia sa
tesne vedľa seba, aby nevznikla voľná medzera a do škáry nezatiekla
lepiaca malta čím vznikajú tepelné mosty vzhľadom na rozdielny tepelný
odpor oboch materiálov. Uloženie jednotlivých dosiek sa kontroluje
vodováhou, zvislou olovnicou a rovinnosť meracou latou dĺžky 2 m.
Odporúča sa klásť celé izolačné dosky. Zvyšky dosiek sa môžu
umiestniť jednotlivo iba v ploche fasády, pokiaľ šírka zvyšku dosky EPS
je min. 150 mm a šírka zvyšku dosky z minerálnej vlny je min. 250 mm
a výška je rovnaká ako celej dosky.
5.5
Mechanické kotvenie izolačných dosiek
Kotvenie sa robí najskôr cca 1-3 dni po nalepení izolačných dosiek
(lamiel), t.j. keď lepiaca malta je dokonale zatvrdnutá. Kotvy sa osadzujú
spravidla pred vykonaním základnej výstužnej vrstvy, pokiaľ v stavebnej
dokumentácii nie je určený iný postup.
Spôsob a potreba kotvenia, kotevná dĺžka, druh, dĺžka, počet
a rozmiestnenie kotviacich prvkov (kotiev) sa určí v stavebnej
dokumentácii na základe vykonaných skúšok a statického výpočtu s
prihliadnutím na STN 73 2901 a ETAG 004. Druh a počet kotiev je
závislý od vlastností a druhu podkladu (podľa príslušnej ETA). Otvory
pre kotvy sa vŕtajú príklepovou vŕtačkou, v poréznych materiáloch sa
vŕta bez príklepu. Smer vrtu musí byť vždy kolmo na podklad. Vrt sa
musí vyčistiť od zvyškov vývrtu. Hĺbka otvoru má byť o 10-15 mm väčšia
25
Strana 26 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
5.5.1
5.5.2
5.5.3
ako je minimálna kotevná dĺžka zväčšená o hrúbku izolantu, lepiacej
vrstvy a prípadnej pôvodnej starej omietky. Rozperné kotvy sa do
kotevného otvoru zatĺkajú gumovým kladivom tak, aby sa hlava kotvy
nepoškodila. Tanierová kotva (hmoždinka) sa osádza bez rozperného
tŕňa. Rozperný tŕň sa zatlčie až po osadení tela hmoždinky. Hlava kotvy
nesmie prečnievať cez vonkajší povrch izolantu, odporúča sa zapustiť ju
pod povrch izolantu cca 2-3 mm. Povrch sa zatrie tenkovrstvou lepiacou
maltou. Zle osadená (poškodená) kotva sa nahradí novou v mieste
pôsobenia poškodenej.
Spôsob kotvenia jednotlivých izolačných materiálov je nasledovný:
Izolačné fasádne dosky z EPS: dodatočné kotvenie sa robí následne po
nalepení dosiek a zatvrdnutí lepiacej malty v počte 2-3 kotiev na jednu
dosku 0,5 m². Kotvenie sa vykonáva do T spojov, v prípade väčšieho
počtu kotiev na m2 sa kotví do T spojov a do plochy dosky . V
okrajových častiach fasády priradených k rohu budovy má byť počet
kotiev dvojnásobný. Okrajová časť fasády je min. 1,0 m
Izolačné dosky z minerálnej vlny s pozdĺžnym vláknom: Dosky sa musia
kotviť vždy. Dodatočné kotvenie sa robí následne po nalepení dosiek
a zatvrdnutí lepiacej malty v počte kotiev 4-6 kusov na m² plochy fasády.
V okrajových častiach fasády priradených k rohu budovy má byť počet
kotiev dvojnásobný. Okrajová časť fasády je min. 1,0 m. Pred vŕtaním
otvoru pre kotvu do podkladu sa musí izolačná doska z minerálnej vlny
prepichnúť vrtákom. S ohľadom na hmotnosť tepelného izolantu sa
musia použiť kotvy s kovovým tŕňom.
Izolačné lamely z minerálnej vlny s vláknami orientovanými priečne
(kolmo) na podklad: Lamely z minerálnej vlny s priečnym vláknom sa
lepia celoplošne a preto sa dodatočné kotvenie do podkladu v miestach,
ktoré sú určené v stavebnej dokumentácii nevyžaduje. Pokiaľ sa
dodatočné kotvenie vyžaduje, kotví sa následne po nalepení lamiel
a zatvrdnutí lepiacej malty v rozsahu a v miestach podľa stavebnej
dokumentácie a to spravidla 6 kusov kotiev na 1 m² plochy fasády,
z toho 4 kusy v rohoch lamely. Lamely sa kotvia pomocou tanierových
kotiev (príchytiek) v kombinácii s podkladovým tanierikom alebo
tanierových kotiev cez základnú (výstužnú) vrstvu. V uvedenom prípade
sa na lamelu nanesie základná vrstva lepiacej malty, do nej sa zatlačí
sklotextilná mriežka a malta sa zahladí. Po cca ½ hodine sa vrták jemne
zatlačí do takto vytvorenej vrstvy tak, aby sa mriežka neroztrhla
a vytvorí sa priestor na vyvŕtanie kotevného otvoru v podklade. Po 3
dňoch sa zrealizuje druhá vyrovnávacia vrstva malty v hrúbke..., do
ktorej sa v miestach tanierov kotiev zatlačí sklotextilná mriežka rozmerov
10x10 cm.
26
Strana 27 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
5.6
Brúsenie izolačných dosiek
Po dokonalom zatvrdnutí lepiacej malty (24-48 hodín) a po vykonaní
kotvenia sa povrch nalepenej tepelnoizolačnej vrstvy EPS prebrúsi
brúsnym hoblíkom na polystyrén so skleným papierom. Účelom brúsenia
je odstrániť drobné výstupky a nerovnosti a dosiahnuť dokonale rovnú
plochu fasády a tak eliminovať prenos nežiadúcich nerovností do ďalších
vrstiev tepelnoizolačného systému.
Najväčšia prípustná hodnota tolerancie pre rovinnosť podkladu je
nasledovná:
Pri dĺžke meračskej laty
Steny a stropy
100 cm
2 mm
250 cm
3 mm
400 cm
5 mm
Ak na povrch dosiek EPS sa do 14 dní nenanesie základná vrstva alebo iná
ochranná vrstva proti UV žiareniu, musí sa povrchová vrstva dosiek
opätovne prebrúsiť.
5.7 Vytvorenie základnej výstužnej vrstvy so sklotextilnou mriežkou
Pred kladením výstužnej vrstvy je treba pripraviť vystuženie rizikových miest
a detailov. Hrany, rohy a ostenia sa vystužia profilmi s integrovanou
textíliou, hrany v mieste dilatácií sa vystužia špeciálnym dilatačným profilom
s integovanou textíliou. Profily sa ukladajú zdola hore s presahom 20mm.
Miesta s očakávanou koncentráciou napätí – rohy okenných a dverných
otvorov sa vystužia priečne uloženými prírezmi zo sieťky rozmerov 50x25
cm. Lišty, profily a zosilnené vystuženie sa osadzujú vtlačením do
nanesenej vrstvy malty.
Na vytvorenie základnej výstužnej vrstvy sa používa sklotextilná výstužná
mriežka vložená do lepiacej a výstužnej lepiacej stierky EXTHERM Fix
(4.1.1 – Tabuľka 1.). Lepiaca stierka nanesie na fasádne dosky v hrúbke asi
3 mm nerezovým ozubeným hladítkom s veľkosťou zubov 10x10 mm. Do
nej sa vtlačí vertikálne zhora dolu sklotextilná mriežka, z dôvodu ľahšej
manipulácie vopred nastrihnutá na pásy potrebnej, resp. ľahko
spracovateľnej dĺžky. Jednotlivé pásy (kusy) sklotextilnej mriežky sa
prekladajú s presahom min. 10 cm. Pomocou nerezového hladítka sa
sklotextilná mriežka vtlačí do lepiacej stierky a dôkladne zahladí. Krytie
sklotextilnej mriežky má byť minimálne 1 mm.
Po zahladení a stiahnutí prebytočnej malty má výstužná vrstva mať hrúbku
cca 3-4 mm. Spotreba malty na výstužnú vrstvu pri hrúbke 3 mm je cca 4
kg/m². Sklotextilná mriežka musí byť uložená bez záhybov, napnutá
a z obidvoch strán musí byť zakrytá stierkou. V žiadnom prípade nesmie
mriežka ležať priamo na tepelnoizolačných doskách. Ideálne uloženie
mriežky je v hornej tretine základnej vrstvy, pričom štruktúra mriežky sa
nesmie prekresliť do povrchu stierky. Všetky plochy tepelnoizolačných
dosiek musia byť dokonale obalené mriežkou a lepiacou maltou.
27
Strana 28 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
Na rohoch sa mriežka ukladá dvojmo, presah za roh musí byť min. 20 cm,
prípadne sa použije rohová lišta s integrovanou mriežkou a pod. Pri
vystužovaní hrán a rohov sa nesmú vyskytovať vzduchové bubliny.
Na miestach, kde sa predpokladá zvýšené namáhanie, a teda môže nastať
mechanické poškodenie, sa odporúča dvojité vystužovanie. Je to najmä
prízemná časť fasády do výšky 1. nadzemného podlažia, výstupy a lodžie,
ostenia okenných a dverných otvorov. V tom prípade sa druhá vrstva
lepiacej stierky nanáša najneskôr po 24 hodinách na vyschnutú prvú
výstužnú vrstvu. Stierkovanie aj vystužovanie sa robí vždy zhora dolu.
Výstužná vrstva na tepelnoizolačnú vrstvu z polystyrénu sa musí urobiť
najneskôr do 14 dní po nalepení polystyrénových izolačných dosiek. Ak sa
táto lehota nedodrží, musia sa polystyrénové dosky pred nanesením
výstužnej vrstvy prebrúsiť, aby sa odstránili povrchové narušenia alebo
znehodnotenie UV žiarením.
V prípade prerušenia prác pri vytváraní výstužnej vrstvy sa výstužná
stierka v páse širokom 200 mm ukončí do stratena a mriežka v uvedenej
šírke 200 mm zostane voľná – nepokrytá stierkou.
Postup vytvorenia výstužnej vrstvy na tepelnoizolačnej vrstve z lamiel
z minerálnej vlny s priečnym vláknom, pokiaľ je kotvená, je opísané v bode
5.5.3 tohto technologického predpisu.
5.8 Základný náter (Penetračný náter)
Náter slúži na penetráciu t.j. zjednotenie nasiakavosti podkladu, ale aj na
čiastočné zjednotenie farby podkladu s farbou finálnej povrchovej vrstvy
v prípade povrchovej úpravy s ryhovanou štruktúrou.
Penetrácia podkladovej vrstvy sa vykoná po dokonalom vyschnutí výstužnej
vrstvy, minimálne po 5-7 dňoch. Pred vlastným nanášaním sa malé
nerovnosti prebrúsia skleným papierom. Použije sa penetračný náter
EXTHERM Primer Kwartscoat (4.1.1 – Tabuľka 1). Náter sa zriedi vodou
(max. množstvo vody 20%) tak, aby sa dosiahla výdatnosť 0,2 kg/m². Po
dôkladnom premiešaní nízkymi otáčkami miešadlom upevneným do vŕtačky
sa nanáša štetkou, valčekom alebo striekacou pištoľou. Je potrebné dbať
na rovnomerné nanesenie vrstvy.
Technologická prestávka pred
nanesením ďalšej vrstvy je min. 24 hodín.
Pri nepriaznivých klimatických podmienkach (vysoká vlhkosť vzduchu, hmla,
nízke teploty vzduchu) sa môže čas potrebný na zaschnutie predĺžiť.
V prípade aplikácie povrchovej úpravy EXTHERM na
nedostatočne
zaschnutý penetračný náter hrozí nebezpečenstvo tvorby škvŕn na konečnej
povrchovej úprave. Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť počas
spracovania a schnutia nižšia ako +5 ºC. Všetky okolité styčné plochy
(drevo, sklo, hliník, sokel a pod.) sa musia bezpodmienečne chrániť,
prípadne ihneď umyť čistou vodou.
28
Strana 29 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
5.9
Povrchová vrstva
Skladba, druh, štruktúra a farebný odtieň konečnej povrchovej úpravy sú
určené
v stavebnej
dokumentácii.
Konečnú
povrchovú
úpravu
tepelnoizolačných systémov EXTHERM môžu tvoriť štrukturálne
tenkovrstvové omietky akrylátové, silikátové alebo silikónové (4.1.1 –
Tabuľka 1). Pred nanesením omietky sa vykoná základný penetračný náter
podľa 5.7. Nanášanie omietok sa môže robiť až po dokonalom zaschnutí
penetračného náteru (min. 24 hodín).
Pred použitím omietok je treba vykonať kontrolu čísel určených farebných
odtieňov, zrnitostí a šarží. Tenkovrstvá omietka sa pripraví rozmiešaním
omietky vo vedre nízkymi otáčkami miešadlom upevneným vo vŕtačke.
Správna konzistencia je vtedy, keď omietka je dobre spracovateľná
a nesteká po podklade. Omietka sa nesmie dodatočne riediť vodou.
Omietky sa nanášajú v dvoch fázach so špecifickými nárokmi na nanášanie.
V prvej fáze sa omietka nanáša spravidla ručne hladítkom z nerezovej
ocele v hrúbke maximálneho zrna podľa druhu omietky zhora dole na suchý
neznečistený penetrovaný podklad. Nanáša sa postupne na malé plochy
cca 2 m². Pri nanášaní treba dbať na to, aby sa omietka na kraji pracovného
záberu neroztierala do stratena, aby sa tak na kraji netvorili rýchlo schnúce
kliny a miesta s odlišnou štruktúrou. Ihneď po nanesení alebo krátkom
zavädnutí nanesenej omietky sa pokračuje druhou fázou - priamočiarymi
alebo krúživými pohybmi plastovým hladítkom s minimálnym prítlakom sa
vytvorí požadovaná štruktúra omietky. Každý ďalší pracovný záber musí
nadväzovať na čerstvú povrchovú úpravu.
Pred nanášaním povrchovej vrstvy (najmä ak sa použijú akrylátové alebo
silikónové omietky) je treba pozakrývať parapetné plechy, okenné rámy
a okná proti znečisteniu. Po ukončení nanášania povrchovej vrstvy sa
ochranné pásy odstránia a tiež prípadné nečistoty ešte pokiaľ omietka
nezaschne.
Pohľadovo ucelené plochy sa musia robiť v jednom pracovnom zábere bez
prerušenia. Prerušenie prác je prípustné iba na hranici dvoch farebných
odtieňov, na nárožiach a na iných vodorovných a zvislých hranách.
Ukončenie a napojenie rôznych farebných odtieňov na ploche sa robí
pomocou papierovej pásky. V mieste požadovaného ukončenia jednej farby
sa páska nalepí na podklad. Po nanesení a uhladení jedného farebného
odtieňa po pásku sa táto odstráni a po zaschnutí dokončenej vrstvy sa
nalepí na hranu prvého odtieňa. Po nanesení druhého farebného odtieňa sa
páska odstráni.
Doplňujúce poznámky:
Povrchovú vrstvu – omietku – nie je možné nanášať počas dažďa, pri
silnom vetre, počas priameho slnečného žiarenia a pri teplotách vzduchu
alebo podkladu pod + 5ºC a nad +30ºC.
Pri omietaní sa má nanášať iba množstvo, ktoré je možné spracovať
s ohľadom na štrukturovanie povrchu a napájanie na čerstvú omietku
v predchádzajúcom zábere.
29
Strana 30 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
Čerstvé omietky je treba chrániť min. 24 hodín pred pôsobením
nepriaznivých poveternostných vplyvov.
Omietky so štruktúrovaným povrchom sa majú nanášať zásadne v hrúbke
maximálneho zrna. Inak sa nedosiahne kvalitná štruktúra.
Použité náradie je treba po práci i počas prestávok bezodkladne umyť.
5.10 Dokončovacie práce
Po dokončení povrchovej vrstvy tepelnoizolačného systému sa musia
vykonať dokončovacie práce na zamedzenie prenikania zrážkovej vody do
systému:
 priznané dilatačné škáry konštrukcie, ktoré neboli utesnené vhodným
dilatačným profilom, sa musia upraviť na potrebnú šírku v celej
hrúbke tepelnoizolačného systému až po pôvodnú dilatáciu a utesniť
a na povrchu tepelnoizolačného systému uzatvoriť vhodným
silikónovým alebo akrylátovým tmelom
 škáry medzi tepelnoizolačným systémom a okennými alebo dvernými
rámami, parapetnými plechmi, atikovými alebo rímsovými plechmi
a pod. sa utesnia silikónovým tmelom farebne podobným ako je rám
alebo povrchová vrstva
 vodorovné prvky, ktoré prechádzajú naprieč tepelnoizolačným
systémom musia mať mierny sklon smerom dole. Vodorovné plochy
vo fasáde sa odporúča oplechovať. Odkvapový nos vodorovných
plechov musí byť min. 30-40 mm od povrchovej úpravy systému. Pre
klampiarske práce platia ustanovenia STN 73 3610 Klampiarske
práce stavebné.
5.12
Technické a úžitkové vlastnosti povrchovej vrstvy
Dokončené konečné povrchové úpravy musia byť na celej ploche
tepelnoizolačných systémov EXTHERM vzhľadovo a farebne jednotné,
musia mať rovnomernú štruktúru. Konečná úprava povrchu musí pôsobiť
ako celok priaznivým estetickým dojmom.
30
Strana 31 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
6.
Podmienky
s odpadom
pre
dopravu,
skladovanie
a nakladanie
Výrobky pre tepelnoizolačné systémy EXTHERM sa dopravujú a skladujú
v pôvodných obaloch.
Pri skladovaní sa musia dodržať pokyny pre skladovanie a lehoty skladovania.
Nakladanie s odpadmi a ich likvidácia musia prebiehať podľa osobitných
predpisov.
Všeobecné požiadavky na spôsob skladovania:
Suché práškové hmoty sa skladujú na paletách alebo na vyvýšenom mieste
chránenom pred vlhkosťou.
Tekuté a pastovité hmoty nesmú byť vystavené mrazu, priamemu slnečnému
žiareniu alebo nadmerným teplotám.
Dosky z penového polystyrénu aj z minerálnej vlny sa musia skladovať ležmo do
výšky určenej výrobcom. Dosky z EPS sa musia chrániť pred UV žiarením
a pôsobením organických rozpúšťadiel. Izolant je vhodné skladovať v suchých,
krytých a vetrateľných skladoch (prístreškoch) a pri manipulácii sa musí chrániť
pred mechanickým poškodením, najmä hrán a rohov dosiek a lamiel.
Kotviaci materiál sa musí chrániť pred mrazom a UV žiarením.
Sklotextilná výstužná sieťovina sa skladuje v roliach nastojato, chránená pred UV
žiarením. Pri uložení na ležato sa sieťovina trvalo deformuje.
Príslušenstvo a kompletizačný materiál – soklové, rohové, ukončujúce, dilatačné
a iné profily sa skladujú na rovnom podklade aby sa nedeformovali.
Pri skladovaní polyuretánových pien, tmelov, tesniacich pások a pod. sa treba
riadiť pokynmi výrobcu.
7.
Kontrola kvality
Všeobecné pokyny pre vykonávanie kontroly sú uvedené v STN 73 2901
Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).
Systém kontroly sa dokumentuje a obsahuje najmä:
7.1
povinnosti a zodpovednosti medzi všetkými pracovníkmi, ktorí sa
podieľajú na vykonávaní prác vrátane vymedzenia nezávislosti
pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na zavádzaní preventívnych opatrení
na zamedzenie výskytu nezhôd a ktorí robia identifikáciu a vedenie
záznamov o nižšej kvalite
7.2
postupy a podmienky pri preberaní a kontrole podkladu
7.3
postupy a podmienky preberania, skladovania komponentov ETICS
s príslušenstvom a kompletizačným materiálom ETICS
7.4
postupy na vykonanie nápravných opatrení, pokiaľ sa zistili nezhody
počas vykonávania prác na ETICS alebo nezhody vlastností ETICS
a postupy na uskutočnenie preventívnych opatrení smerujúcich
k obmedzeniu nezhôd
7.5
postupy na vedenie záznamov o použitých stavebných výrobkoch,
najmä zabudovaných tepelnoizolačných materiáloch, ich vlastnostiach,
parametroch a zmenách zhotovenia oproti projektovej dokumentácii.
31
Strana 32 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
Rozsah a početnosť kontrolných činností určuje Kontrolný a skúšobný plán
spracovaný pre konkrétnu stavbu.
Kontrolu kvality používaných materiálov zabezpečujú výrobcovia. Vlastnosti
materiálov musia byť v súlade s ETAG 004.
Kontrolu kvality materiálov pripravovaných na stavbe a montážnych prác
zabezpečuje zhotoviteľ.
Kontrole prác podliehajú najmä
 dodržanie projektom predpísaných požiadaviek na úpravu podkladu,
rovinatosť podkladu, jeho pevnosť, mrazuvzdornosť, vlhkosť
 existencia, odsadenie a rozšírenie parapetných plechov, oplechovania
atiky a rímsy, uchytenia strešných zvodov, hromozvodov, vetracích
otvorov a ostatných konštrukcií so zohľadnením hrúbky obvodového
plášťa zvýšenej o hrúbku ETICS
 správne rovinné a smerové osadenie soklovej lišty
 vlastnosti používaných mált, ich doba spracovateľnosti a konzistencia
 rozmiestnenie lepiacej malty a plocha, ktorou je tepelný izolant prilepený
 hrúbka tepelného izolantu
 dodržanie väzby dosák na ploche, v nárožiach a kútoch, dodržanie čistoty
a tesnosti škár medzi doskami
 dodržanie rovinatosti a celistvosti vrstvy tepelnej izolácie
 správnosť postupu kotvenia, rozmiestnenie, počet a druh kotiev
 zosilnenie vystuženia
v miestach zvýšeného namáhania a detailov
a dostatočného presahu vystuženia
 spôsob zhotovenia (hrúbka, rovinatosť, pokrytie stierkovou maltou)
a kvality prebrúsenia výstužnej vrstvy
 spôsob zhotovenia penetračného náteru
 nanesenie povrchovej vrstvy, jej rovnomernosť, kvalita škrabania,
výsledná štruktúra a farebnosť a konečný vzhľad
 čistota prvkov fasády po ukončení prác
 dodržiavanie
technologických
prestávok
medzi
jednotlivými
technologickými operáciami a vrstvami
 dodržiavanie požiadaviek súvisiacich s klimatickými podmienkami
(prerušenie prác)
 dodržiavanie určeného riešenia konštrukčných detailov
Zhotoviteľom tepelnoizolačného systému môže byť iba právnická alebo fyzická
osoba, ktorá má na uvedenú činnosť v zmysle platných právnych predpisov
a technických špecifikácií oprávnenie a ktorej pracovníci sú na predmetné práce
vyškolení.
32
Strana 33 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
8.
Užívanie a údržba
Používatelia a prevádzkovatelia budovy, na ktorej je aplikovaný tepelnoizolačný
systém sa musia oboznámiť so škodlivosťou svojvoľných zásahov do systému
a s dôsledkami týchto zásahov na poskytnuté záruky a životnosť systému.
Zakazuje sa neodborná montáž napr. televíznych antén a iných prvkov.
Predpokladaná životnosť systému je podmienená používaním a údržbou podľa
dokumentácie ETICS.
Je potrebné zabezpečiť pravidelnú kontrolu, údržbu a starostlivosť o ETICS.
O kontrolách (min. 1x ročne) sa odporúča viesť záznamy, prípadne mať
fotodokumentáciu pre prípad reklamácie voči zhotoviteľovi.
Je potrebné pravidelne kontrolovať najmä:
 klampiarske výrobky a styky s nadväzujúcimi konštrukciami.
 vzhľad a celistvosť povrchovej vrstvy ETICS.
V rámci údržby ETICS sa odstraňujú následky dlhodobého pôsobenia
poveternostných vplyvov na povrchovú vrstvu, znečistenia, prípadne
mechanických poškodení.
Údržba povrchu omietok sa môže robiť čistením
lokálneho znečistenia na sucho, čistením zaprášenej omietky na mokro. Zmena,
prípadne obnova povrchu (po cca 10-15 rokoch) sa robí fasádnym náterom
prípadne celoplošným nanášaním novej základnej vrstvy a novej povrchovej
vrstvy. Väčšie opravy (mechanické poškodenia, zásahy do fasády, renovácie
a pod.) v záujme zachovania maximálnej funkčnosti je vhodné konzultovať
s výrobcom ETICS.
9.
Bezpečnosť a ochrana zdravia
Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku sa musí zabezpečiť:
 dodržiavanie ustanovení Vyhlášky SÚPB a SBÚ č. 374/90 Zb.
o bezpečnosti práce a technickom zariadení pri stavebných prácach
 priebežná kontrola lešenia a stavebných výťahov podľa STN 7308101,
STN 73 8107, STN 73 8120
 pri práci s elektrickými zariadeniami dodržanie ustanovení STN 33 2000-3,
STN 33 2000-4 a STN IEC 61 140
 príprava všetkých potrebných pracovných prostriedkov a ochranných
pomôcok podľa technologického predpisu pred začatím prác a ich
udržiavanie v užívania schopnom stave
 udržiavanie poriadku na pracovisku, na skládke materiálov a v najbližšom
okolí
 oboznámenie pracovníkov na stavbe s predpismi BOZP
 znalosť zásad poskytnutia prvej pomoci pri nesprávnej manipulácii
s používanými materiálmi.
33
Strana 34 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
10.
Súvisiace predpisy
Zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/90Zb. o bezpečnosti práce a technickom
zariadení pre stavebných prácach
ETAG 004 Návod na európske technické osvedčenie vonkajších
tepelnoizolačných kompozitných systémov s omietkou
ETAG 014 Návod na európske technické osvedčenie plastových rozperných
kotiev na pripevnenie vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov
s omietkou
STN 73 0540-1 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.
Tepelná ochrana budov. Časť 1: Terminológia
STN 73 0540-2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.
Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky
STN 73 0540-3 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.
Tepelná ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia, materiálov a
konštrukcií
STN 73 0540-4 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.
Tepelná ochrana budov. Časť 4: Výpočtové metódy
STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných
systémov (ETICS)
EN 13501-1 Klasifikácia reakcie na oheň
STN 73 8101 Lešenia. Spoločné ustanovenia
STN 73 8107 Rúrkové lešenia
STN 73 8120 Stavebné plošinové výťahy
STN 34 0350 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti
34
Strana 35 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
11.
Prílohy
Riešenie vybraných detailov
-
Riešenie rohových partií
Výstuž rohu okien a dverí
Nezateplený sokel
Zateplený uskočený sokel
Zateplený uskočený sokel s obkladom
Zateplený priebežný sokel
Vystuženie rohu profilom so sklotextilnou sieťkou
Vystuženie rohu s presahom sklotextilnej sieťky
Ukončenie rohu pomocou profilu s okapničkou
Detail pri okne – parapet
Detail pri okne – ukončenie pomocou okenného profilu pre zateplenie
Detail pri okne – ukončenie pomocou silikónového tmelu
Dilatácia v oblasti rohu pomocou dilatačného profilu
Dilatácia v oblasti rohu pomocou utesňovacej pásky
Dilatácia v ploche pomocou dilatačného profilu
Dilatácia v ploche pomocou utesňovacej pásky
Ukončenie systému na rovnej stene pomocou silikónového tmelu
Aplikácia fasádnych profilov
Zateplenie steny v oblasti nad strechou
Neodvetrávaná šikmá strecha
Odvetrávaná šikmá strecha
Rímsa – lepenie na drevený obklad
35
Strana 36 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
Riešenie rohových partií, osadzovanie rohových profilov


Základným variantom pre riešenie rohových partií je použitie rohového profilu s integrovanou
sieťovinou RL – obr. 4
Doplnkovým variantom je spevnenie exponovaného miesta s použitím druhej vrstvy sklotextilnej
sieťoviny – obr. 3
Obrázok 3: Variant s rohovou lištou
Legenda:
1 – EXTHERM fasádny
polystyrén
2 – podklad
3 – EXTHERM sklotextilná
sieťovina
4 – rohový profil LP
Obrázok 4: Variant bez rohovej lišty
Legenda:
1 -- EXTHERM fasádny polystyrén
2 – podklad
3 – EXTHERM sklotextilná sieťovina
36
Strana 37 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
Obrázok 2 : Vystuženie rohu okien a dverí
37
Strana 38 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
38
Strana 39 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
39
Strana 40 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
40
Strana 41 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
41
Strana 42 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
42
Strana 43 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
43
Strana 44 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
44
Strana 45 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
45
Strana 46 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
46
Strana 47 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
47
Strana 48 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
48
Strana 49 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
49
Strana 50 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
50
Strana 51 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
51
Strana 52 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
52
Strana 53 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
53
Strana 54 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
54
Strana 55 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
55
Strana 56 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
56
Strana 57 z 57 Technologický predpis pre ETICS „EXTHERM EPS“ a „EXTHERM MW“
57
Download

Extherm - technologický predpis