50 rokov závodu ZIPP Sereď
1958
2008
Sereď
Milí naši bývalí a súčasní kolegyne a kolegovia !
Náš závod sa v tomto roku stal jubilantom. Dožil sa jubilea, ktoré zvykneme i v rodine dôstojne oslavovať so všetkými nám srdcu blízkymi. Preto i my si chceme spoločne zaspomínať na časy minulé, nedávne i súčasné v histórii nášho závodu. Niektorí z Vás si ešte pamätajú ťažké
začiatky, pohnuté roky 1968, 1989 a niektorí poznajú náš
závod iba z rozprávania, alebo len jeho nedávnu minulosť. Pripomeňme si teda mladosť, dospelosť i zrelé roky nášho jubilanta.
Sereď
Vývoj firemného znaku
1958 ­ 1963
1963 ­ 1990
1994 ­ 2004
1990 ­ 1994
od roku 2004
Riaditelia závodu
Sereď
Ing.VORLÍČEK 1958 ­ ?
LUKAČOVIČ
František
Ing.GENDA
Gustáv ? ­ 1962
1962 ­ 1970
BALÁŽ
Alexander
ČAČANÝ
Ján
1970 ­ 1981
1981 ­ 1990
Sereď
Riaditelia závodu
Ing.KRAJČI
Igor
Ing.BLATTNER
Dušan
1990 ­ 1991
1991 ­ 1993
Ing.ČAČANÝ
Miloš
od 1993
História závodu
Takto vyzerali dielce na kraví
Takto vyzerali dielce na kravíny (1958­
ny (1958­1961)
Pohľ
Pohľad na zá
ad na závod (1972)
Sereď
Bol október 1957, keď sa na podnet vtedajšieho Povereníctva stavebníctva objavili na poliach Dolného Čepeňa autá a mechanizmy, aby v čo najkratšej dobe postavili závod, ktorý mal zabezpečiť výrobu dielcov na postavenie
300 kravínov pre družstevné
poľnohospodárstvo. Výrobňa, (ktorú Sereďania
vtedy pomenovali „Panelovka“), sa rodila priamo na mieste – stĺpy a strešné prefabrikáty sa vyrábali v areáli budúcej výrobne. Už vo februári nasledujúceho roku boli vyrobené prvé
prefabrikáty a 10.3.1958 opustili závod, aby sa začali kompletovať prvé stavby v Dolných Slažanoch a Hájskom. Tých 300 kravínov malo byť vyrobených i zmontovaných v roku 1958. Ich výroba sa však predĺžila až asi do roku 1961 a z vytvorených 48 montážnych čiat zostala ani nie celá tretina, hoci sa ich nakoniec vybudovalo ešte viac po celom Slovensku ba i v Čechách. História závodu
Pohľ
ňu a č
Pohľad na armov
ad na armovň
a časť
asť polygó
polygónu
Sklá
Skládka streš
dka strešných prievlakov
ných prievlakov r. 1972
Sereď
Už v novembri 1959 bola zahájená výroba strešných kazetových panelov s rozmermi cca
6 x 1,5 m s označením P1, ktoré boli vyrábané v starej hale a boli už pretepľované v pariacich tuneloch. Taktiež sa začali v tomto období
vyrábať i prvé cestné panely.
Je treba povedať, že náš závod vznikal a fungoval v rokoch 1957 – 1963 pod správou národného podniku Priemstav, pod Stavebnou správou 2, ktorá mala sídlo v Bratislave na Mlynských Nivách. Keďže sa časom rozširovala výroba prefabrikátov v rámci Priemstavu, vznikla nová správa – Správa závodov priemyslovej prefabrikácie 4 (SZPP), pod ktorú
patril Závod priemyslovej prefabrikácie Sereď s výrobňami v Šintave a v Dolnom Čepeni. 1.júla 1963 bol vytvorený zo SZPP n.p. Priemstav
Bratislava, n.p. Závody inžinierskej a priemyslovej prefabrikácie (ZIPP) Bratislava, ktorého výrobnú základňu pri vzniku tvorili závody : Sereď (bývalá výrobňa
História závodu
Bývalá
Bývalá drvič
drvička a triedič
ka a triedička š
ka štrkopiesku
p.J.Jablonovský u prezidenta L.Svobodu
u prezidenta L.Svobodu v r. 1972
Sereď
Dolný Čepeň), Rajec, Košariská
a novovybudované závody Geča a Rovinka. V roku 1964 boli k podniku delimitované výrobne betonárskeho tovaru v Západoslovenskom kraji : Stupava, Hradište pod Vrátnom, Piešťany I. a II., Čalovo, Senec I.,II., Kalná nad Hronom, Vráble, Šahy, Topoľčany, Komjatice, Šaľa nad Váhom a dielne Šamorín. Dnes sú to závody Dunajská
Lužná, Sereď, Rajec, Geča a výrobňa Skalica. (Sídlo n.p. ZIPP Bratislava bolo spočiatku na Heydukovej ul., neskôr v novopostavenej budove na Starej Vajnorskej, kde sídli doteraz. Koncom tohto roku sa celé riaditeľstvo ZIPP presťahuje do novovybudovaného centrálneho sídla firmy STRABAG na Mlynských Nivách.)
Prvým vedúcim výrobne Dolný Čepeň bol Ing. Vorlíček a pracovalo v nej cca 300 zamestnancov. Začínajúci zamestnanci mali rôzne profesie a až postupne sa z nich stávali armovači, betonári, žeriavnici a viazači bremien. Môžeme spomenúť jeden príklad za všetky :
História závodu
Sklá
Skládka rú
dka rúr Socoman
r Socoman (1978)
Armujú
Armujúce ženy pred výrobnou halou (1978)
Sereď
pána Jozefa Jablonovského, ktorý nastúpil do nášho závodu v roku 1957, teda hneď na začiatku výstavby ako 34­ročný, bol vyučený čašník a pracoval tu až do dôchodku. Stal sa jedným z najšikovnejších betonárov a za svoju prácu bol ocenený najvyšším vyznamenaním, aké dostal pracovník nášho závodu – Odznak „
Za vynikajúcu prácu“, ktoré bolo štátnym vyznamenaním a udelil mu ho 8.5.1972 prezident Ludvík Svoboda.(Nositeľkou tohto vyznamenania bola i pani Mária Ďurišová. Z dostupných zdrojov sa však nedalo určiť, kedy a od koho ho obdržala.)
Hore uvedený sortiment sa vyrábal do roku 1961, kedy sa 70 % výroby preorientovalo na potreby priemyselných stavieb, hlavne výrobných hál. Táto výroba pozostávala predovšetkým z výroby stĺpov a strešných vložiek, doplnených rímsovými prvkami. V roku 1962 sa začali vyrábať dielce na žeriavové
dráhy, tzv. korálkové
História závodu
Sklá
Skládka hotových výrobkov, severná
dka hotových výrobkov, severná
strana
Betoná
Betonáž vyľ
vyľahč
ahčených „
ených „filendrových“
filendrových“ stĺ
stĺpov (1983)
Sereď
nosníky. Hlavnou náplňou zostali i naďalej strešné konštrukcie. Neskôr bola rozšírená o delené dodatočne predpínané strešné väzníky
pre rozpon 18, 24 a až 30m, ktorých časť sa v závode i predpínala. Keďže v tom čase tieto konštrukcie a ich montáž predstavovali progresívny článok stavebníctva, ich výroba tvorila podstatný podiel výrobného programu na nasledujúcich 5 rokov. Postupne sa dostávali do výroby i nové strešné kazetové dosky SZD, ktoré boli v porovnaní s podobnými prvkami P1 hospodárnejšie. Keď sa začali vo väčšej miere budovať cesty, 30 % výrobnej kapacity závodu bol vyčlenený na výrobu mostných dielcov. Od roku 1961 sa závod zameral a trvale vyrábal dielce strešných konštrukcií a železobetónové
väzníky. Ich konštrukcia sa zdokonaľovala, až
vznikol celoštátny typ „SZV“ pre rozpon 9, 12 a 15 m. Asi v roku 1969 sa výroba preorientovala na výrobu prvkov skeletových konštrukcií a v roku 1971 sa už vyrábali v štyroch typoch:
História závodu
Bývalé
Bývalé sklá
skládky kameniva s MJ na Socomane
dky kameniva s MJ na Socomane
Pohľ
Pohľad do výrobnej haly Socoman
ad do výrobnej haly Socoman (1983)
Sereď
ZIPP, Priemstav, Školský skelet a TPMS – STU. Začali sa vyrábať i prvky na tzv. bezväzníkové
zastrešenie priemyselných hál, ktorých bol v roku 1971 a začiatkom roku 1972 jediným výrobcom v ČSSR. V rokoch 1966, 1968 a 1971 boli vyrobené i malé množstvá strešných nepredpätých väzníkov a stĺpov pre dva „kapitalistické štáty“.
V januári 1972 sa začala výstavba výrobnej haly Socoman, v ktorej sa v auguste 1974 začal vyrábať v licencii francúzskej firmy SOCEA celkom nový a unikátny sortiment prefabrikácie v rámci ČSSR i krajín RVHP –
tlakové vodovodné predpäté rúry, s vnútorným priemerom 600 a neskôr i 800 mm, technológiou vibroodstreďovania.
V tzv. „starej hale“, ktorá bola rozšírená
cca. v roku 1962 (murovaná časť tzv. „novej haly“) i na vonkajších pracoviskách(tzv.polygón a náhradná výroba), sa v tom čase vyrábali výrobky
História závodu
Výroba pp
. TT panelov –
– Nová
Výroba pp. TT panelov Nová hala (1988)
Sereď
bezväzníkovej sústavy, konštrukčné prvky pre priemyselné stavby a školy, stĺpy, prievlaky, strešné väzníky na jednopodlažné haly, predpäté
prievlaky i žb. tzv.dvojité TT. Začínal sa zvyšovať
počet atypických výrobkov (v tom čase sa líšili od typovej výroby väčšinou iba zabudovanými prvkami), ktorý v rokoch 1972 – 1975 dosahoval hodnotu 140 – 175 druhov, čo predtým nebolo zvyčajné. Do roku 1978 sa sortiment veľmi nemenil, boli to opäť prvky skeletov jednopodlažných i viacpodlažných hál typu TPMS, ZIPP – Stavoindustria a Priemstav. Keď sa v uvedenom roku začala výstavba Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, obohatil sa náš
sortiment o veľmi atypické a náročné dielce na túto stavbu.
Z dostupných zdrojov je jasné, že cca v rokoch 1977 – 1981 prebiehala tiež
rekonštrukcia závodu a výstavba nových objektov
História závodu
Riadenie mieš
Riadenie miešacieho jadra
Vrá
Vrátnica zá
tnica závodu (1988)
Sereď
(napr. „novej haly“­ jej prefabrikovanej časti, terajšieho miešacieho jadra, terajšieho laboratória a tzv.zahraničného skladu, skládky štrkopiesku).
V roku 1975 nastali problémy s odbytom rúr Socoman­ZIPP. Tento problém sa tiahol do roku 1977, kedy bola prvý raz prerušená ich výroba. Skládka pred Socomanom bola plná až
po administratívnu budovu (cca 3000 rúr, čo predstavovalo 21 km a rovnalo sa to zhruba ročnej produkcii 60 kvalifikovaných pracovníkov v dvojsmennej prevádzke). Bol to v tom čase taký progresívny výrobok, že sa ho i projektanti báli použiť pri navrhovaní vodovodov, pretože s ním neboli v rámci RVHP žiadne skúsenosti. V roku 1978 sa podarilo celé množstvo vyexpedovať do Rumunska, Poľska a znovu sa zahájila ich výroba, ktorá i za rok 1979 smerovala do Rumunska.
V roku 1980 sa už vyrábalo 30 druhov výrobkov denne, z toho bola kľúčová výroba
Vyrábaný sortiment
Sklá
Skládka delených priehradových vä
dka delených priehradových väzní
zníkov rok 1968
Dodatoč
Dodatočné predpí
predpínanie prvkov RPP7 na polygó
prvkov RPP7 na polygóne
Sereď
stropných panelov pre skelety ZIPP a TPMS. V nasledujúcom roku sa náš závod stal monopolným výrobcom strešných prefabrikátov typu TT s výškou rebra 75 cm a s rozponom až
24 m. V tomto čase sa vyrábali i delené väzníky
dodatočne predpínané (tzv.SPP 9) s rozponom
tiež 24 m. V roku 1982 sa začala pre náš závod výroba významného sortimentu skeletu INTEGRO a kruhových priepustov na pretláčanie s vnútorným priemerom 1700 mm.
V rokoch 1982 – 1983 nastáva zase problém s odbytom tlakových rúr, hoci z nich v období rokov 1974 – 1983 bolo zmontovaných cca 170 km v ČSSR, RSR, PĽR. V roku 1983 výroba bola druhý raz zastavená a znovu obnovená až v roku 1984 (výroba rúr trvala asi do roku 1991, a výroba priepustov s prestávkami do roku 1997).
Keďže bol v tom čase veľký problém s dostatočným počtom zamestnancov, objavila sa v roku 1983 v našom závode prvá skupina pracovníkov z VSR, ktorú vystriedala v roku Vyrábaný sortiment
Manipulá
Manipulácia TT prvku na sklá
cia TT prvku na skládke
Sereď
1987 druhá, 20 členná skupina, ktorá u nás pracovala do roku 1991. V týchto rokoch pracovali v závode i skupiny vojakov.
Od roku 1982 sa postupne zvyšovala výroba prvkov skeletu INTEGRO čo do objemu i sortimentu. V rokoch 1984 – 1985 sa už vyrábal u nás takmer celý sortiment tohto skeletu : prievlaky, nosníky, konzolové stĺpy 60/60 cm, stropné a strešné dosky a tento výrobný program tvoril významný podiel celej produkcie. K týmto výrobkom pribudli v roku 1984 predpäté
nosníky svetlíkov v sústave bezväzníkových hál a v roku 1985 sa spustila i výroba prvkov nového skeletu S1.­2., z ktorého sa však čo do objemu veľa nevyrobilo.
Pri príležitosti osláv „30 ročného závodu“ v roku 1988, bolo možné konštatovať, že sa výrobný program ustálil: tlakové rúry, kruhové
priepusty na pretláčanie, prvky skeletov INTEGRO, TPMS, ZIPP, jednopodlažných hál, strešné a stropné panely TT, „atómprogram“ pre
Vyrábaný sortiment
Rúry Socoman
ry Socoman­­ZIPP pred dokonč
pred dokončení
ením v hale
Manipulá
Manipulácia s tlakovými rú
cia s tlakovými rúrami na sklá
rami na skládke
Sereď
dostavbu Jaslovských Bohuníc a výstavbu Mochoviec, žeriavové záťaže pre Mostáreň
Brezno.
Tento stav trval i do prelomového novembra 1989. V tejto pohnutej dobe nastali také zmeny v oblasti nášho stavebníctva, že v roku 1990 klesol objem výroby v našom závode vyjadrený v cenách, zhruba na polovicu i keď
sortiment sa v spočiatku veľmi nezmenil. Až
postupne, po útlme požiadaviek, sa začali hladať
nové možnosti výroby a teda i existencie nášho závodu. Už v uvedenom roku sme získali od skúšobného ústavu LGA Norimberg povolenie vyrábať podľa noriem DIN (platných v SRN) a prvá výroba na tento trh začala už v júni 1990 pre firmu ZITZMANN akciou HAFI Rakúsko. Bolo to 14 stropných dosiek, s ktorými sme sa doslova pohrali. Keďže sa u nás útlm v stavebníctve stále prehlboval a trval až do roku 1992 a v novozjednotenom Nemecku nastal stavebný boom, zachránili existenciu nášho podniku a tým i nášho závodu zákazky do tejto oblasti Vyrábaný sortiment
Odstreď
Odstreďovanie kruhové
ovanie kruhového priepustu IZX 21/10
Kompletá
Kompletáž výstuž
výstuže streš
e strešnej kazetovej dosky
Sereď
(najmä jej východnej časti), ktoré bolo vedenie podniku schopné získať v takej miere, že tvorili v tom čase veľmi významnú časť produkcie. Po roku 1992 sa naše stavebníctvo začalo prebúdzať i vďaka zahraničným investíciám. V roku 1994 sa z n.p. ZIPP Bratislava stala firma ZIPP Bratislava s.r.o. a od roku 2004 patrí naša firma pod rakúsku firmu STRABAG.
S pomocou vedenia našej firmy a postupnou adaptáciou výrobných možností v našom závode sme boli schopný napĺňať
náročné požiadavky zahraničných odberateľov i na našom trhu. Materiály, či už základné, zabudované i pomocné, používané pri výrobe prvkov, sa zmenili veľmi zásadne. Taktiež
princípy formovacej techniky prešli prevratnými zmenami. Samotný princíp prefabrikácie sme postupne preberali od našich odberateľov, pretože bol progresívnejší a kvalitnejší. Takto sme najmä spočiatku mali Vyrábaný sortiment
Stropná
ómprogramu
Stropná doska at
doska ató
Výroba INTEGRO stĺ
Výroba INTEGRO stĺpov a TT prvkov ­
pov a TT prvkov ­ NH
Sereď
náskok pred ostatnými konkurenčnými firmami a bolo možné získavať lukratívne zákazky na našom stavebnom trhu. Sortiment výrobkov sa neuveriteľne rozšíril. Zmena výrobných možností, vďaka neustálym investíciám, umožnila dovtedy nevídanú variabilitu, kvalitu, úžitkové vlastnosti a použiteľnosť vyrábaných prvkov(stĺpov s rôznym prierezom – i kruhovým, prievlakov, nosníkov, väzníkov, stien, sendvičov, väzníc, prvkov TT, stropných dosiek, balkónových prvkov, letiskových panelov, parapetov, cestných a mestských zvodidiel, nádrží PHM v licencii americkej firmy ConVault, dielcov cestných váh pre firmu Tenzona, prvkov pre tunelové ostenia – tzv.tubingov pre Metrá vo Viedni a v Budapešti, dnových prefabrikátov pre koľajiská raziacich strojov, štítových panelov, dielce protihl.stien, zastrešenia nástupíšť a rad špeciálnych prvkov ).
Naše možnosti výroby i pre iné štáty Európy, alebo pre zahraničných odberateľov na našom území, zvýšilo i obhájenie certifikátu pre
Vyrábaný sortiment
Prievlaky s vyč
s vyčnievajú
nievajúcou výstuž
cou výstužou
Filigrá
Filigránové
nové stropné
stropné dosky
Sereď
výrobu podľa noriem ISO 9001 v roku 1997.
Dnes sme v spolupráci s pracovníkmi vedenia našej firmy schopný vyrobiť
prefabrikáty podľa najnáročnejších požiadaviek odberateľov od projektovania až po montáž. Toto je možné konštatovať s nemalou dávkou hrdosti. Hrdosti i na to, že náš závod je súčasťou firmy, ktorá sa dokáže uplatniť v neľahkých podmienkach dnešného trhového hospodárstva a tak zabezpečiť existenciu i nášho závodu i jeho zamestnancov.
Na záver spomínania, tak ako sa patrí, zaželajme nášmu jubilantovi a tým i sebe navzájom, veľa ďalších úspešných rokov, aby i tí, ktorí prídu po nás, sa mohli pripojiť k tomu dlhému radu ľudí, ktorí pracovali v našom závode, ktorí v ňom prežili kúsok, alebo kus svojho života. Poprajeme si k tomu veľa zdravia, síl, trpezlivosti, úspechov, pocitu spokojnosti
Vyrábaný sortiment
Sereď
z dobre vykonanej práce a istoty, že sa náš
jubilant, ktorý je práve v najlepších rokoch, bude tešiť dobrému zdraviu ako „starček“ i ako „matuzalem“. Prí
Príklad vyrá
klad vyrábaných stĺ
baných stĺpov
Zastreš
ť
Zastrešenie ná
enie nástupíš
stupíšť
Priestorové
áčačky IZX 21/10
Priestorové prefa balkó
balkóny a pretl
ny a pretlá
Vyrábaný sortiment
Sereď
Prievlak s otvormi na akciu Magdeburg
Výroba spí
Výroba spínané
naného š
ho štítové
tového dielca na BVV v Brne
Špeciá
peciálne v
lne väzní
zníky s konzolou pred expedí
s konzolou pred expedíciou do SRN
Vyrábaný sortiment
Sereď
Stropné
. ­­ Nemecko
Stropné panely pre elektron.priem
panely pre elektron.priem. Parapetné
Parapetné panely oblú
panely oblúkové
kové pre stavbu VÚ
pre stavbu VÚB Bratislava
Atypické
Atypické väzní
zníky na akciu OBI Praha
Vyrábaný sortiment
Sereď
Tubingy na Viedenské
na Viedenské metro
Mostný dielec pre most Lovč
Mostný dielec pre most Lovčica
Dielce 10 m cestných vá
Dielce 10 m cestných váh TENZONA
Streš
Strešné predpä
predpäté väzní
zníky sedlové
sedlové
Sereď
Vyrábaný sortiment
Priamopá
. vä
äzní
Priamopásový streš
strešný pp
ný pp. v
zník
Nádrž
drž PHM ConVault
PHM ConVault v naš
v našom zá
om závode
Tubingy pre Metro Budapeš
pre Metro Budapešť
Príklady realizovaných stavieb
Haly so spí
Haly so spínanými priehradovými vä
nanými priehradovými väzní
zníkmi
Sklady Mototechny
Sklady Mototechny v Prahe
Sereď
Výstavba areá
Výstavba areálu VVÚ
lu VVÚP­ZIPP
Starš
Staršie typy há
ie typy hál s použ
l s použití
itím priehradových vä
m priehradových väzní
zníkov
Sereď
Príklady realizovaných stavieb
Budova Milexu
Budova Milexu v Seredi
JRD Ostrov pri Pieš
JRD Ostrov pri Piešťanoch
Obchodný dom v Preš
Obchodný dom v Prešove
Obchodný dom v Ruž
Obchodný dom v Ružinove
Sereď
Príklady realizovaných stavieb
Pretlač
Pretlačovanie kruhových priepustov Montovaná
Montovaná hala z vä
hala z väzní
zníkovej sú
kovej sústavy ZIPP
Apliká
Aplikácia výstavby systé
výstavby systému INTEGRO
Skelet INTEGRO
Príklady realizovaných stavieb
BVV, paviló
BVV, pavilón E, systé
n E, systém INTEGRO (1991)
CALEX –
CALEX –SAMSUNG Zlaté
SAMSUNG Zlaté Moravce (1992)
Sereď
Chemiceluló
Chemicelulóza Ž
za Žilina (1992)
Závod na spracovanie
vod na spracovanie žuly Magdeburg ­
uly Magdeburg ­ Nemecko
Príklady realizovaných stavieb
Sereď
Škoda Mladá
koda Mladá Boleslav (1994)
Volkswagen Bratislava (1999)
Všeobecná
eobecná Úverová
verová Banka ( 1996)
Sereď
Príklady realizovaných stavieb
Polus City Center, Bratislava ( 2000)
Národná
rodná Banka Slovenska (2001)
INA Skalica (2001)
KIA Motors
KIA Motors Slovakia (2005)
Sereď
Obraz závodu v roku 2008
Vstup do zá
Vstup do závodu
Interié
Interiér vrá
r vrátnice
Pohľ
Pohľad na vrá
ad na vrátnicu Sociá
Sociálna budova –
lna budova – šatne zá
atne závodu
Obraz závodu v roku 2008
Administratí
Administratívna budova
Jedá
Jedáleň
leň závodu
Sereď
Pohľ
Pohľad na expedí
ad na expedíciu nadrozmerných prvkov
Pohľ
Pohľad na č
ad na čerpaciu stanicu PHM zá
erpaciu stanicu PHM závodu
Sereď
Obraz závodu v roku 2008
Pohľ
Pohľad na juž
ad na južnú stranu zá
stranu závodu
Sklá
Skládka a hala Socoman
dka a hala Socoman
Stredná
Stredná loď
loď haly Socoman
haly Socoman
Nové
Nové mieš
miešacie jadro Socoman
acie jadro Socoman
Sereď
Obraz závodu v roku 2008
Zásobní
sobníky kameniva pri MJ Socoman
ky kameniva pri MJ Socoman
Zadná
Zadná časť
asť závodu s rezervnou skl.kameniva
vodu s rezervnou skl.kameniva
Koniec NH a sklá
Koniec NH a skládka TT
Výroba tubingov
Výroba tubingov v NH
Sereď
Obraz závodu v roku 2008
Prí
. výrobkov
Prístavba k NH na výrobu pp
stavba k NH na výrobu pp. výrobkov
Sklad tyč
Sklad tyčovej ocele
Pohľ
Pohľad do prí
ad do prístavby
Interié
Interiér starej armovne
r starej armovne
Obraz závodu v roku 2008
Interié
Interiér SH –
r SH – kompletá
kompletáž armatú
armatúr tubingov
r tubingov
Sklá
Skládka tubingov
dka tubingov ­ sever
Sereď
Bývalá
ňa
Bývalá kotolň
kotolňa, teraz z
a, teraz zám. a elektr.diel
. a elektr.dielň
Interié
. dielne
Interiér z
r zám. a elektr
. a elektr. dielne
Obraz závodu v roku 2008
Pohľ
Pohľady na jednotlivé
ady na jednotlivé objekty zá
objekty závodu zhora
Sereď
Obraz závodu v roku 2008
Pohľ
Pohľady na jednotlivé
ady na jednotlivé objekty zá
objekty závodu zhora
Sereď
Sereď
Prehľad v čase
Informatívny prehľad objemu výroby a počtu zamestnancov od roku 1958 do roku 2008
Obdobia rokov :
Priem.obj.výroby v m3 :
Priem.počet zamestnancov :
1958­1970
1971­1980
1981­1990
1991­2000
2001­2008
30 000
45 000
50 000
25 000
30 000
380
350
330
230
160
Prehľad v čase
Sereď
Časový prehľad vzniku objektov závodu
1958 :
Stará hala, Stará armovňa, sklad ocele, kotolňa pôvodná (medzistavba medzi bývalou stolárskou dielňou a bývalou elektrodielňou), sklad, stará vrátnica (už
neexistuje – bola medzi sociálnou budovou a novou vrátnicou), stará skládka uhlia (v mieste bývalej stolárskej dielne), stará zámočnícka dielňa (bývalá zámočnícka dielňa, dnes KOVO PPP, bola tam i prvá stolárska dielňa), trafostanica, šatňa a úpravňa vody pre starú kotolňu (potom to bola bývalá elektrodielňa), garáže, sklad oproti silám, staré laboratórium ( v mieste terajšieho miešacieho jadra, do roku 1980), staré miešacie jadro (už neexistuje – na pravom konci Starej haly pri Novej hale), stará skládka kameniva so spodným odberom a horným výsypom z triedičky a drvičky kameniva , drvička a triedička štrkopiesku ťaženého z Váhu pri Šúrovciach /do r.1991/, tzv.likusák (bol medzi administratívnou budovou a remízou – boli tam kancelárie, bufet a mužské šatne / do r.1974/), vlečky južná a severná strana Starej haly, komín pri starej kotolni, malá kotolňa (v mieste 400 t síl), ženské šatne (dnes odbyt).
1962 :
Administratívna budova (bola tam aj stará telefónna ústredňa /do r.1985/), staré
oplotenie (areál závodu siahal vtedy asi 5 m za adm.budovu a za Novou halou končil asi v mieste pred skládkou hotových výrobkov), Nová hala – murovaná časť. 1970 :
Nová kotolňa (bola zrušená stará kotolňa – medzitým autodielňa podniku /od r.2002 do r.2005/, teraz zámočnícka a elektrikárska dielňa, kancelárie majstrov dielne a pracovníkov skladu), komín k novej kotolni (odstrelený v roku 2000), rúrová
studňa.
Prehľad v čase
Sereď
Časový prehľad vzniku objektov závodu
1971 :
Nová armovňa (postavená medzi skládkou ocele a starou armovňou – bolo tam pracovisko, kde sa viazala výstuž), likusáky – jeden pri vrátnici a druhý za sociálnou budovou /do r.1998/, patrili Priemstavu v čase stavby výrobných objektov, 400 t silá.
1972 :
Autobusová zastávka s plechovou čakárňou
1974 :
Socoman (začiatok stavby január 1972), sociálna budova zo šatňami, železničná
vlečka k Socomanu.
1975 :
Bývalá stolárska dielňa, adaptácia bývalých ženských šatní na miestnosti Ľudových milícií (teraz odbyt), investičný sklad.
1976 :
Slobodáreň, náhradný zdroj, vodný zdroj.
1977 :
Náhradná výroba (na konci socomanskej skládky za administratívnou budovou), zdravotné stredisko v závodnej slobodárni /do r.1990/, oplotenie závodu II.etapa (po rozšírení areálu závodu na južnej a východnej strane).
1981 :
Nová hala – prefabrikovaná časť, skládka hotových výrobkov za Novou halou, terajšie miešacie jadro, rekonštrukcia štrkového hospodárstva, remíza (sprevádzkovaná cca v r.1987), laboratórium (sprevádzkované cca v r.1985), sklad (bývalý zahraničný sklad).
1982 :
Nová vrátnica s novou telefónnou ústredňou (bola zrušená v r.1997).
Prehľad v čase
Sereď
Časový prehľad vzniku objektov závodu
1986 :
Kancelárie majstrov a sociálne zariadenie pri starej hale (teraz kancelária vedúceho výroby, príprava výroby).
1988 :
Protihluková stena medzi Socomanom a plotom závodu, šatne TJ ZIPP.
1992 :
Sklad prvkov TT pri Socomane.
1994 :
Stolárska dielňa Socoman.
1996 :
Plynová kotolňa (na ľavom konci garáží).
1997 :
Rekonštrukcia vrátnice – vestibul.
1998 :
Montovaná kancelária – armovňa.
1999 :
Parkovisko vedľa vrátnice.
2000 :
Rekonštrukcia bývalej kotolne na podnikovú autodielňu – do roku 2005, potom naša zámočnícka a elektrikárska dielňa, prístrešok TJ ZIPP.
2001 :
Prístavba druhého nadzemného podlažia na slobodárni.
Prehľad v čase
Sereď
Časový prehľad vzniku objektov závodu
2002 :
120 t silo za miešacím jadrom.
2006 :
Kompresorovňa pod 400 t silami, opláštenie prístrešku pri zámočníckej dielni, rekonštrukcia administratívnej budovy – začiatok.
2007 :
Prístavba Novej haly, nové miešacie jadro na Socomane, rekonštrukcia čerpacej stanice PHM s nádržou ConVault 16 m3.
2008 :
Zásobník na vápencovú múčku pred miešacím jadrom, dokončenie rekonštrukcie administratívnej budovy.
Sereď
Spoločenské aktivity v závode
Slá
Slávnosť
vnosť ZPP Sereď
ZPP Sereď v r.1962
Stolnotenisová
Stolnotenisová súťaž o majstra zá
o majstra závodu r. 1973
Muž
Mužstvo Priemstavu
stvo Priemstavu Sereď
Sereď r.1962
MDŽ
MDŽ v zá
v závode r. 1975
Sereď
Spoločenské aktivity v závode
Futbalové
Futbalové muž
mužstvo ZIPP Sereď
stvo ZIPP Sereď cca r. 1977
1.má
1.máj r. 1981
Branné
Branné hry cca r. 1980
Dedo Mrá
Dedo Mráz v jedá
z v jedálni zá
lni závodu r. 1981
Spoločenské aktivity v závode
Súťaž BSP r. 1982 (SZK ROH v Seredi)
Záber z odovzdá
ber z odovzdávania „
vania „ Červenej zá
ervenej zástavy“
stavy“ r. 1984
Sereď
Súťaž BSP r. 1982 ­
BSP r. 1982 ­ publikum
Deň
Deň detí
detí na ihrisku ZIPP Sereď
na ihrisku ZIPP Sereď r. 1985
Spoločenské aktivity v závode
Sereď
Deň
Deň detí
detí – odmeň
odmeňovanie ví
ovanie víťazov r.1985
Podnikový š
Podnikový športový deň
portový deň v Hornom Č
v Hornom Čepeni r. 1985
Podnikový š
Podnikový športový deň
portový deň v Hornom Č
v Hornom Čepeni r. 1985
Podnikové
Podnikové športové
portové dni r. 1986
Spoločenské aktivity v závode
Zimný zá
Zimný zájazd na Donovaly r. 1988
30.výroč
30.výročie trvania zá
ie trvania závodu r. 1988
Sereď
Zimný zá
Zimný zájazd na Š
jazd na Štrbskom Plese r. 1988
Splavovanie Dunajca r. 1990
Spoločenské aktivity v závode
Oslava 40.výroč
Oslava 40.výročia založ
ia založenia zá
enia závodu
Športové
portové hry v Dunajskej Luž
hry v Dunajskej Lužnej r. 2008
Sereď
Exkurzia na stavbu Volkswagen Bratislava r.2000
Športové
portové hry v Dunajskej Luž
hry v Dunajskej Lužnej r. 2008
Spoločenské aktivity v závode
Sereď
Fejtón z časopisu Prefabrikácia z roku 1975 od nášho bývalého spolupracovníka Richarda Vargu
Medzi sereďskými ZIPPÁKMI
Keď človek viac rokov pracuje v jednom závode, tak okrem svojich pracovných povinností sem – tam si všíma i veci, ktoré sa dejú vôkol neho. Tak sa to stalo i mne a po dôkladnejšom pozorovaní som zistil, že nielen betonári vyrábajú prefabrikáty, ale i rôzni iní „remeselníci“, ako i ľudia rôznych národností a dokonca nielen ľudia. Veď to môžete posúdiť aj sami.
Napríklad cestou do práce som zistil, ako Lidka RYCHLÍKOVÁ denno­denne takmer dobieha na autobus, aby jej neušiel pred nosom.
Pred bránou závodu som sa ani nestačil pozdraviť s Jánom STRAKOM, keď tu na mňa volá strážnik SLÁVIK, vraj kolega KOHÚT, ktorý mal nočnú službu, mi odkazuje, že do tých kúpeľov predsa len pôjde, aby som mu zariadil potrebné veci. Karol SOJKA, ktorý už na liečení bol, ho vraj ubezpečil, že liečenie môže zdraviu iba prospieť. Lajoš SLÁVIK mi nezabudol pripomenúť, že hore – to ako v administratívnej budove –
ma čaká KUKUČKA z kotolne, ktorý ide čoskoro na zaslúžený odpočinok a potrebuje čosi vybaviť.
Kým som zariaďoval potrebné veci, do kancelárie Karčiho NEMCA prišiel jeho pracovník Eduard SLOVÁK, ktorý si sťažoval, že s tým Vilom MAGYAROM a Pištom POLÁKOM sa nemôže za svet dohodnúť. Vtom som si pomyslel na Francúza Marhuendu. Reku len ten tu teraz chýba. Keby tu bol, iste by sa dohovorili. Veď pri spúšťaní SOCOMANU do prevádzky, dosť dobre sa naučil po slovensky a tak by im mohol robiť tlmočníka !
Zbehnem do kuchyne, lebo aj na žalúdok treba myslieť a tu zrazu vidím rozhnevanú ženu kričať: „Takýto nečas – samá chrípka a vedúca kuchyne VRBOVÁ ani len čaju nenavarí.“ LIPOVSKÁ –
CHATRNÚCHOVÁ rozpráva tiež na adresu neporiadnych ľudí : „ Šoféri sódu pravidelne nevozia, voda je
Spoločenské aktivity v závode
Sereď
závadná a nedá sa piť.“
„Keby aspoň pani ŽABENSKÁ v bufete mala častejšie nejaké ovocie“, pridal sa do reči Jožo JABLONOVSKÝ. „Človek, ktorý je šikovný, počíta zo všetkým a prinesie si čo treba z domu,“ dodal Rudo GALBAVÝ. „To máte pravdu, no čo máme robiť my v sklade? Všade nám prší, zateká, ten náš sklad je ako dajaká búda,“ zašomral vedúci skladu Ondro CHALUPKA. „Ej, veru Vám nezávidím, najmä teraz v zime všade fučí !“ ľutoval ich pracovn ík energetického hospodárstva Pišta KOŽUCH.
Medzitým vedúci výroby súdruh ČAČANÝ, tak ako každý deň, i dnes si zavolal na operatívnu poradu svojich majstrov. Vytýkal im, že tie prefabrikáty sú špatné, hlavne treba zlepšiť kvalitu. Treba lepšie natierať
matrice prefolom. Na to zvlášť upozornil majstra TOMASTU.
„Niektorí naši pracovníci sú ako malí chlapci“, pridal sa ďalší majster Gusto ŽÁK. „Nie a nie dať si povedať. Potom aj tie časté poruchy. Ešte šťastie, že Miro SYNAK zavčasu všetko opraví. Neviem, ako by sme plnili plán rovnomerne.“ „Netreba ísť na to zhurta,“ rozpráva vedúci ÚTK Peter HURTA. „Lepšie je treba využívať pracovný čas a robiť kvalitnejšie.“ „Chyba je i v tom, že chlapi tlčú po matriciach kladivami,“ ozval sa Milan BUCH. „Bolo by tiež potrebné opraviť niektoré matrice, sú úzke,“ upozorňuje pracovník ÚTK Boris ŠIROKÝ. „Nielen to, aj armatúra býva občas krátka“, zamiešal sa do reči Jožko DLHÝ. „Problémov je vo výrobe vyše hlavy“, ozval sa z dverí Laco HLAVÁČ, ktorý sem pribehol za svojim majstrom. „Aj nová sociálna budova nesl úži svojmu účelu tak, ako by mala. V starom „likusáku“ takéto problémy neboli, oponuje NOVÁK. „Ventilátory namiesto tepla vháňajú chladný vzduch a človek aby tu chodil pomaly celý zababušený“, hundre si popod nos Frido BOSÝ. „Nielen to, aj teplej vody je málo a nemôžeme sa ani okúpať,“ posťažovala si Mariena VAŇOUČKOVÁ. „Mysleli sme, že našim pracovníkom urobíme týmto lepšie podmienky. No sme z toho všetci nešťastný, stal sa pravý opak,“ hovorí predseda strany súdruh ŠČASNÝ. „Tá trnavská
Stavoindustria nám narobila starostí. Mysleli sme, že keď sa dohotoví sociálna budova a SOCOMAN, už to tu nebudeme mať také rozkopané,“ pridal sa Karol KOPÁL. Čas nezastavíš, hodiny pomaly, ale isto bežia. Sereď
Spoločenské aktivity v závode
Stretnem Víta KURACINU, ako sa s Lacom GULÁŠOM náhlia k obedu, lebo darmo, od rána je už ďaleko a žalúdok pýta svoje. Niektorí zamierili k bufetu, aby si dali niečo kyslé. Akiste preto, že večerali borovičku. „Len sa tak neponáhlajte s tým jedením, aby sa niekomu nezapichla v hrdle kosť,“ upozorňuje spolusediacich
úsekový dôverník Vlado BODLÁK. „Nám sa nemôže nič stať, sme na to zvyknutý,“ hovorí jeden z nich a zároveň sa chváli, že vlani chytil takú veľkú rybu, ako ešte nikto v závode. „Len sa nechvastaj,“ upozorňuje ho Jano PÍŠI. „Čo ma nepoznáte, ž e lepšieho rybára odo mňa v závode niet?“ „Janko, len nám to tak pekne nemaľuj i od teba sú ešte lepší,“ skočí mu do reči Jožo ČERNÝ. A tak po dobrom obede sa chlapci opäť pobrali na svoje pracoviská. Ako obyčajne i teraz cez armovňu. Tu Fero BOHOVIČ na niekoho bohuje, že len nedávno opravené okná sú znova porozbíjané. „treba dávať pri odvoze armatúry so žeriavom pozor,“ usmerňuje ho majster SKLENÁR. V tej armovni si musí dávať človek naozaj pozor, lebo môže pochodiť, ako podľa najnovšej módy ostrihaný Milan KU ČERA. Z jedného rukáva mu zostali dve polovičky. Darmo ho Tóno KRAJČÍR utešoval, že keby bol aj vyučený tak, ako sa volá, mal by už s rukávom pokoj. No keďže je elektrikárom, rozumie sa lepšie tejto profesii. „Z toho si nič nerob, Milan, ja mám väčšie problémy,“ zdôveril sa mu Jano ŠESTÁK. „Vlani som bol s celou rodinou v Juhoslávii. Žene sa to tak zapáčilo, že tento rok „agituje“ znova. Lenže korunky sa na takýto špás ťažko zháňajú.“
„Urobil si ale chybu“ hovorí Milan. Veď nedávno bol v našom závode KASÁR. Mal si sa s ní m dať do partie a peňazí si mohol mať habadej. No šťastie máš v tom, že často nemaródiš a potrebné peniaze do leta ušetríš. Lebo sám dobre vieš, že Pišta DOKTOR už nerobí v závode dlhší čas a ten by ti tiež nepomohol. Lebo ako on i všetci ostatní tu menovaní, vyrábajú, alebo sa zúčastňujú pri výrobe železobetónových prefabrikátov, ktoré sú známe v celej našej vlasti. Len tí ľudia, ktorí ich vyrábajú, sú neznámi. A tak som ich predstavil aspoň niekoľkých. Zaslúžia si to! 
Download

50 rokov závodu ZIPP Sereď