CEMENT
LCE People
Magazine
M AG A Z Í N P RO Z A M E S T N A N C E
N ° 2 – P RO S I N E C 2013
Sekce Ceská republika
str. 14
Sekce Mad´arsko
str. 20
Sekce Slovinsko
str. 26
Sekce Rakousko
Veselé
!
e
c
o
n
á
V
str. 32
OBSAH A ÚVODNÍK
LCE People
Magazine
Redakční rada:
Mag. Romana Ramssl, Renate Landl,
Lieselotte Henschl-Koch, Manfred Cernoga,
Petr Čermák, Milena Hucanová, Pavel Bartejs,
Luboš Trestr, Denisa Šimáčková, Desa Petrič,
Petra Kajič, Iva Dominkovič, Andrej Sopotnik,
Damjan Kovač, Gregor Uranič, Zsófia
Zadravecz, Boglárka Németh
04
06
08
10
12
14
CENTRÁLA SPOLEČNOSTI
LAFARGE ZEMENTWERKE GMBH
1061 Wien, Gumpendorfer Straße 19–21
T +43 1 588 89-1412
F +43 1 588 89-1470
[email protected]
www.lafarge.at
LAFARGE Central Europe
Ohlédnutí – Měsíc bezpečnosti
LAFARGE Central Europe
Cíle do roku 2020 - dobrovolnictví
LAFARGE Central Europe
Marketing v klastru
LAFARGE Central Europe
Nové tváře v LAFARGE
LAFARGE Central Europe
Nové obsazení pozic, učni
Ceská republika
Konference CemTech
Setkání manažerů BOZP
Investice v závodě Čížkovice
Zimní opravy
24
Mad´arsko
26
Slovinsko
28
Slovinsko
30
Slovinsko
32
Rakousko
34
36
38
Rakousko
Cementárna v obrazech
Projekt Extra míle
Den otevřených dveří
Nový cement
2 000 dní bez úrazu
Ocenění za inovace
Nový produkt: Kalcevita
Beton a udržitelná výstavba
Lafarge Cement, a.s.
411 12 Čížkovice čp. 27
Tel.: +420 416 577 111
Fax: +420 416 577 600
[email protected]
www.lafarge.cz
16
Ceská republika
Vysokohodnotný beton
Přerozdělení kompetencí
ve výrobě
Skupina pro zdraví
18
Ceská republika
20
Mad´arsko
22
Mad´arsko
Krátce z Čížkovic
Den s cementárnou
Adopce na dálku
Nový projekt: Mi7
„Vodní summit“ Budapešť
Společenská odpovědnost
Soutěž o dlažební kostky
STR A N A 02 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
Uvedení produktu na trh:
GRANU-FIX
Novinky ze závodů
Rakousko
Podpora péče o zdraví
Události
Společný fotbalový turnaj
DI Thomas SPANNAGL
předseda představenstva
LCE Holding GmbH
Vážení spolupracovníci,
doufám, že budeme na rok 2013 vzpomínat jako na poslední krizový rok v historii, a to jak pro ekonomiku obecně, tak i pro sektor stavebnictví zejména v našich zemích. Povodně, silné deště a dlouhá,
tuhá zima v první polovině roku znamenaly pro náš průmysl pokles trhů (Slovinsko -17 %, Česká
republika -10 %) nebo stagnaci (Maďarsko a Rakousko). V druhé polovině roku již začalo mírné oživení,
což nás vede spolu s pozitivními prognózami trhu k vyslovení předpokladu zlepšení ekonomické situace
v našich čtyřech zemích v roce 2014.
I přes poměrně obtížnou situaci v roce 2013 jsme však stále byli schopni udržet si svou pozici
na trhu, a dokonce ji i posílit, což nám umožnilo dosáhnout ve všech zemích našich vytyčených cílů.
Můžeme být právem hrdí na některé další úspěchy: v náročném ekonomickém prostředí bylo totiž
mnohem důležitější neustále pracovat na zlepšeních, která se týkají čistě nás. Vynikajícím příkladem
toho je vývoj nových výrobků ve všech našich zemích, o nichž se píše zčásti i v tomto vydání časopisu
LCE People Magazine. V otázce prosazení betonu jako přednostního stavebního materiálu bylo rovněž
dosaženo velkého pokroku, podařilo se to například v nadnárodních projektech v oblasti betonových
silnic, při vytápění a chlazení pomocí betonu a u betonových stěnových systémů.
Zejména v Maďarsku a Slovinsku jsme optimalizovali dodávky z našich závodů. V roce 2013 byly
také realizovány nebo zahájeny některé projekty v oblasti produktivity a logistiky, které budou v příštích letech přinášet své ovoce.
Obzvláště hrdí jsme na to, že jsme dosáhli Zlatého statusu v rámci LAFARGE Safety Excellence Clubu.
Jsem velmi vděčný všem našim týmům, které jsou v oblasti bezpečnosti na vysoké úrovni. Současně
toto ocenění pro nás ovšem samozřejmě znamená, že musíme i nadále pokračovat na všech úrovních
našeho podnikání a na každodenní bázi v uplatňování opatření pro snížení rizik, abychom si náš Zlatý
status udrželi. Angažovanost našich zaměstnanců k tomuto tématu byla jasně zřetelná prostřednictvím
velkého počtu nápadů, které byly předloženy v rámci Měsíce bezpečnosti a ochrany zdraví (At home,
at work… make the link).
Chci vám všem vyjádřit své upřímné poděkování za vaše nasazení a vaši tvrdou práci v uplynulém
roce a přeji vám i vašim rodinám hodně klidu a odpočinku o svátcích.
Veselé Vánoce a úspěšný nový rok!
Váš
Thomas Spannagl
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 03
AV
E ZDR Í A BE
Š
A
ČNOST
ZPE
Behem Mesíce
bezpecnosti
se soutežilo
DBÁM O N
LAFARGE CENTRAL EUROPE
Plán
V PRÁCI
Veškeré práce chci mít
správně naplánované,
včetně BOZP.
V PRÁCI I
NA STEJNÉ
STR A N A 0 4 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
Tématem letošního Měsíce bezpečnosti, který ve světě LAFARGE probíhá
každoročně a to od poloviny května
do konce června, byl slogan At home,
at work, make the link. Volně přeloženo:
V práci i doma na stejné vlně.
Skupina pro své zaměstnance vyhlásila soutěž,
jejímž úkolem bylo vytvoření příběhu, kdy
nějaké praktické opatření, bezpečné chování,
které se běžně používá v práci, by šlo použít
v domácím prostředí a naopak. Jak by se nápady
a postupy používané doma daly využít ke zvýšení
bezpečnosti v práci. Pro představení příběhů
v několika kategoriích byly připravené předlohy
práce
DOMA
Neimprovizuji (většinou)
a v co největší míře plánuji.
DOMA,
NÉ VLNĔ
plakátů, které text příběhu dokreslily.
Téměř všechny země organizovaly první kolo
soutěže na místní úrovni, nejlepší příběhy
potom postoupily do soutěže skupinové. Prostřednictvím platformy L.O Village zaměstnanci
LAFARGE z celého světa sdíleli své příběhy,
hodnotili je a komentovali. Denně se zapojilo
1 700 uživatelů. 38 lidí dosáhlo úrovně
Master. Ti přispěli čtyřmi příběhy v každé
ze čtyř kategorií - Zdraví, Bezpečnost, Okolí
a Lidé.
které postoupily do dalšího kola. V něm bylo
další porotou tvořenou H&S odborníky Skupiny
ohodnoceno 90 příběhů a z nich bylo vybráno
40 postupujících do finále. Klastr zabodoval
a měl ve finále 3 zástupce - dva z České republiky a jednoho z Rakouska. Bezpečnostní audit
doma od Lukáše Ruska, Plán práce od Petra
Biňovce a Ochrana před požárem od Huberta
Edera. Deset vítězů potom mělo být vyhlášeno
během listopadu.
Milena Hucanová
Ke konci měsíce bezpečnosti celkový počet
soutěžních příběhů činil přes 2000. Porota
složená z dobrovolníků vybrala 300 plakátů,
MŮJ PŘÍBĚH
BEZPEČNOSTNÍ AUDIT DOMA
V PRÁCI
DOMA
V naší cementárně provádíme pravidelné bezpečnostní
audity (VFL). Vyrazíme do provozu, pozorujeme
pracovníky jak vykonávají svou práci, diskutujeme s nimi,
společně identifikujeme a snižujme či odstraňujeme
rizika.Prostě chvilku pohlížíme na činnosti a na zařízení
z jiného úhlu pohledu ...
Pojďme si čas od času projít náš dům, byt či zahradu
tak trochu jinak – čistě se zaměřením na možná rizika,
která nás mohou ohrozit. Pro naše děti to může to být
i legrační a objevná hra. Diskutujme spolu, dělejme
si poznámky. Umístěme seznam doma na viditelné
místo a začněme rizika odstraňovat
nebo alespoň snižovat.
V PRÁCI I DOMA,
NA STEJNÉ VLNĔ
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 05
LAFARGE CENTRAL EUROPE
Vytycení cílu do roku 2020:
Milión odpracovaných
dobrovolnických hodin za rok
V rámci Ambicí udržitelnosti 2020
si společnost LAFARGE vytyčila několik
cílů, z nichž jsou na předních pozicích dobrovolnictví a s ním spojené
dlouhodobé společenské výsledky.
Pro realizaci dobrovolnictví
se LAFARGE chce soustředit na projekty ve dvou klíčových oblastech:
zejména ve městech se chce podílet
na projektech vedoucích k lepší výstavbě,
ve venkovských oblastech se chce
zaměřit na programy vyplývající
z potřeb místních komunit.
Skupina LAFARGE zaznamenala v roce 2012
celkem 30 000 odpracovaných dobrovolnických
hodin ze strany zaměstnanců. Podle odhadů
je však skutečná hodnota mnohem vyšší.
V rámci svých Ambicí udržitelnosti 2020 by
společnost LAFARGE ráda dosáhla na konci
tohoto desetiletí 1 miliónu dobrovolnicky
odpracovaných hodin.
Dobrovolnický program společnosti LAFARGE
již uspěl v mnoha jiných zemích a tvoří její
každodenní organickou součást. Zpětná vazba
přicházející ze strany zaměstnanců potvrzuje
vytvoření harmonie vzniklé na základě účasti
a poskytuje pocit bezpečí pro zvládání měnících
se hospodářských podmínek jak pro jednotlivce,
tak pro celou komunitu.
Společnost LAFARGE přikládá velký význam
celosvětově vytyčeným cílům v rámci středoevropských celků. Ke splnění této ambice je nutné
dobrovolnicky odpracovat v průměru 16 hodin
ročně, tj. dva dny, jdoucích na vrub pracovní
doby. Hlavní role koordinátora programu v rámci
LCE se zhostí Frederic Aubet, generální ředitel
Hlavním cílem je upevnění vztahů s místními
organizacemi a prostřednictvím svých zaměstnanců chce společnost vyjádřit své hodnoty,
solidaritu a přispět k pozitivnímu rozvoji místních komunit. Může pomoci při řešení takových
krátkodobých anebo dlouhodobých problémů,
jako je překonávání nezaměstnanosti, rozvoj
zdravotnické osvěty nebo dlouhodobá podpora
mládeže v oblasti rozvoje jejích schopností.
Tento aktivní přístup ke komunitám přináší
stejné hodnoty pro továrnu, zaměstnance
a místní obce, a věrně odráží filozofii společnosti LAFARGE.
STR A N A 0 6 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
cementárny ve městě Királyegyháza. V jeho
práci mu budou pomáhat domácí koordinátoři
jednotlivých zemí, kteří přispějí k vytvoření
místního přístupu.
Zdánlivě příliš odvážné plány již v jiných oblastech přinesly neočekávané výsledky a předčasně
splněné cíle. V rámci Ambicí udržitelnosti 2012
se ještě před uplynutím lhůty podařilo dosáhnout snížení úrovně emisí oxidu uhličitého.
To dokazuje, že pro dosažení správných cílů stojí
za to mít velké sny, jelikož jsou splnitelné
a dílčích úkolů může dosáhnout každý.
Zsofia Zadravecz
Zaostreno na
Pro vedení společnosti LAFARGE Cement
Magyarország Kft. je velice důležité udržovat úzkou a bezprostřední spolupráci
a kontakt s místními obcemi. Iniciativy
v oblasti rozvoje komunity jako například
projekt nástěnného malířství Mural podporují také programy města Királyegyháza
a aktivity místních občanských sdružení.
Podobně vedení města uvítalo i zprávy
o rekonstrukci místní sportovní šatny
a zřízení tělocvičny ve městě Királyegyháza. Díky pomoci cementárny získalo
město v rámci úspěšného výběrové řízení
materiál a pracovní sílu převyšující vloženou investici. Kolem budovy sportovní
šatny byl vybudován chodník a před vchodem byla v celé jeho šířce vytvořena větší
betonová plocha za použití maďarského
cementu Piros Rapid z továrny LAFARGE.
Tento projekt byl zahájen dobrovolnickou
prací, jíž se aktivně zúčastnilo vedení
cementárny a města Királyegyháza
v rámci betonářských prací na budování
chodníku kolem sportovní šatny.
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 07
LAFARGE CENTRAL EUROPE
Marketing
v klastru
Vybrané „Vrcholné
události + extra Míle”
v posledních letech
Inovace
• Slovinsko: Dinamik, Kalcevita
• Maďarsko: CEM I 52,5 R
• Česká republika: CEM I 52,5 R (ra)
• Rakousko: DER GRANU-FIX,
CEM I 52,5 R SP
Loajalita zákazníků + komunikace
• akce pro zákazníky a podpora jejich
aktivit
• VIP Club Lafarge
• propagace dlažby společně s firmou
Leier
• speciální kooperace v hlubinné
výstavbě s firmou Mapei
• webové stránky, časopis LCE People
Magazine
• „Svět zážitků” v cementárně v REI
a TRB
• účast na veletrzích a výstavách
Propagace betonu
(iniciována společností LAFARGE)
• vytápění a chlazení s přispěním betonu
• betonové komunikace
• plakátová a televizní kampaň
Gernot Tritthart, ředitel pro marketing, inovace a komunikaci hovoří
s redakcí časopisu LCE People
Magazin o marketingu, inovacích
a trendech budoucnosti.
Pane Trittharte, každý má svou vlastní
představu o marketingu. Jak definujete
tento pojem, a především, co je míněno
ve společnosti LAFARGE pod pojmem
marketing?
Gernot Tritthart: Firma LAFARGE v podstatě
navazuje na klasickou definici. Marketing
znamená plánování, koordinaci a kontrolu všech
podnikových činností zaměřených na aktuální
a potenciální trhy s těmito cíli: Na jedné straně
chceme být tím pravým a preferovaným
dodavatelem cementu pro naše zákazníky
a na druhé straně rovněž tou správnou hnací
silou v celém odvětví stavebnictví, abychom
zachovali stávající trendy aplikace betonu
a současně odhalili a prosadili nové možnosti
jeho využití. Marketing společnosti LAFARGE
se přitom ukazuje jako interdisciplinární pole,
ve kterém je zapotřebí efektivně spojit zkušenosti
z marketingu, komunikace, řízení inovací, vědy
o materiálech a stavebního inženýrství. Tento
komplexní přístup je neodmyslitelný, včetně
s ním spojeného pochopení trhů a aplikací,
norem a stavebních předpisů, zákazníků a jejich
požadavků a potřeb až po vlastní produkt a podmínky při jeho výrobě. Celý komplex završují
v rámci příslušných trhů vhodné obchodní aktivity
a komunikace za využití správných prostředků
i komunikačních kanálů. Rozhodující pro úspěch
jsou přitom cílené prognózy, identifikace
a předvídání možných trendů, jakož i rychlost
a účinnost všech aktivit s tím spojených
ve srovnání s konkurencí.
Udržitelnost je často používané slovo,
i u společnosti LAFARGE. Jak udržitelný
je ve skutečnosti beton?
G. T.: Udržitelnost, popřípadě udržitelné stavebnictví je trend, který bude výrazně utvářet
naši budoucnost. Budeme muset připustit,
že ve střednědobém horizontu nebude smět
být postavena žádná budova, která neodpovídá
STR A NA 0 8 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
principům udržitelného stavebního systému,
a přitom bude muset splňovat určité minimální
standardy, jako je to vidět na příkladu štítků
energetické účinnosti na chladničkách. Takové
systémy, jako například LEED, BREEAM, TQB,
jsou již vyvinuty, a posuzují stavební díla
po celou dobu jejich životnosti, počínaje ve fázi
plánování, výstavby, užívání a provozu, až po demolici a recyklaci. Pro beton je tento komplexní
a udržitelný způsob posouzení velkou výhodou.
Díky tomu můžeme využít jako konkurenční
výhodu vůči jiným stavebním materiálům více
jeho vlastností, vedle jeho pevnosti a trvanlivosti také například tepelnou účinnost a dobrou
recyklovatelnost.
Vše se točí kolem stavitelství orientovaného
na budoucnost. Má beton budoucnost?
G. T.: Aby bylo možné v budoucnu i nadále stavět, musí výstavba zůstat v první řadě dostupná
a realizovatelná. Dále bude nutné čelit rostoucí
složitosti plánování a provádění. Kvalita musí
opět stát v popředí a harmonogram provádění
prací se musí zkrátit. Tyto požadavky se mohou
zdát na první pohled částečně v rozporu, ale
viděno skrz „betonové brýle” to bude znamenat
skvělé příležitosti pro naše stavební materiály.
Vezměme si příklad výstavby z prefabrikovaných
dílů, která již dnes představuje dokonalou realizaci budoucích výzev.
Jsou ještě vůbec možné další inovace v odvětví
cementu a betonu?
G. T.: Pouze inovativní průmysl má jistotu
uplatnění v budoucnosti. Tolik rámcově. Naše
produkty, popřípadě jejich následující aplikace,
se mohou zdát být velmi regulované normami,
a tedy limitované pro různé možnosti inovací.
To však naši kreativitu nijak nebrzdí, ale spíše
nás to povzbuzuje. Inovace nemůžeme
omezovat jen na samotný produkt. Služby,
logistika a „myšlení v rámci stavebních systémů” umožňují celou řadu nových přístupů (viz
info-box). Právě poslední bod je námi již několik
let velmi důsledně sledován. Aktivace betonového jádra – vytápění a chlazení pomocí betonu,
100% minerální stěnové systémy a betonové
silnice, a to nejen na dálnicích, jsou
pro to zářným příkladem.
Anja Jammernegg, Romana Ramssl, Johannes Horvath, Gernot Tritthart, Andrej Sopotnik, Jiri Sramek, Zsofia Zadravecz.
Do klastru přišel nedávno nový spolupracovník,
„specialista na stavební systémy budov“
(CBSS – Construction Building System Specialist).
Jak může on podpořit země v klastru
v oblasti marketingu?
G. T.: Pokud jde o „myšlení v rámci stavebních
systémů”, potřebuje firma odborníky, aby zůstala důvěryhodná. Těmi, kdo především rozhodují
o výběru stavebních materiálů, jsou architekti
a stavební inženýři. Společnost LAFARGE musí
hovořit jejich jazykem. V tomto ohledu jsme
angažovali excelentního znalce odvětví, který
pracoval mnoho let s vynikající pověstí v oblasti
stavebnictví. Jeho podstatné a klíčové úkoly
se soustředí na systematický monitoring stavebního trhu, pokračování projektů „Minerální
stěna” a „Betonová silnice„ a téma UHPC (Ultra
High Performance Concrete, tj. „ultra vysokohodnotný beton”). Tím postihujeme nejpodstatnější úlohy, výzvy a příležitosti, abychom mohli
podpořit růst trhu s betonem.
tují například i v nejteplejších letních měsících
dokonalou tepelnou pohodu v obývacím prostoru. Mnohem více betonových silnic, které jsou
trvanlivé, bezpečné a zajišťují provoz a naši přepravu bez vyjetých kolejí a hrozby aquaplaningu.
A k tomu společnost, která toto vše uznává
a je hrdá na regionálně dostupný, přírodní
stavební materiál. A možná ještě jedno –
ze slovníků by se mohlo odstranit slovo „Zabetonovat”.
Vánoce se blíží, jaké je vaše přání Ježíškovi,
co se týká marketingu a inovací?
G. T.: Mnohem více domů, které jsou teprve díky
betonu energeticky soběstačné, protože posky-
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 0 9
LAFARGE CENTRAL EUROPE
Nové tváre
v LAFARGE
CENTRAL EUROPE
Dejan Damljanovic
(závod Mannersdorf) Dejan od 1.7.2013
převzal funkci manažera technologie a ekologie
v závodě Mannersdorf.
Jennifer Steger
Johannes Horvath
26.8.2013 pozici asistentky v prodejní kanceláři.
marketingu. Od 1.8.2013 pracuje jako manažer
stavebních systémů pro LCE se sídlem ve Vídni.
Katrin Schadler
Miguel Suarez
(závod Retznei) Katrin pracuje od 2.9.2013
(centrála Vídeň) Miguel převzal od 1.8.2013
jako asistentka prodejní kanceláře.
funkci manažera dodavatelského řetězce LCE.
(závod Mannersdorf) Jennifer převzala
STR A NA 10 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
(centrála Vídeň) John posílil tým oddělení
Sabine Zelenka
(závod Retznei) Sabine pracuje od 5.8.2013
Silvia Loinig
(závod Retznei) Silvia pracuje od 1.7.2013
v sekretariátu.
jako asistentka týmu.
Predrag Djordjevic
Nermina Gashi
Ágnes Kuthy
od 15.4.2013 jako obchodní zástupce.
finanční analytičky od 1.10.2013.
oddělení nákupu od 5.8.2013.
Ágnes Dani
Zoltán Tasi
2.9.2013 pozici asistentky managementu.
od 15.7.2013 jako asistent cateringu.
(závod Trbovlje) Predrag pracuje
(závod Királyegyháza Ágnes převzala
(závod Trbovlje) Nermina převzala funkci
(závod Királyegyháza) Ágnes je ředitelkou
(závod Királyegyháza) Zoltán pracuje
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 11
LAFARGE CENTRAL EUROPE
NOVÉ
OBSAZENÍ POZIC
Walter Gems
Franz Mascherbauer
Bianca Radl
od 1.1.2014 pozici manažera výroby (ta zahrnuje
i odpovědnost za provoz lomu). Vedle své aktuální
role manažera údržby začne Walter již do konce
roku se zapracováním se na své nové pozici.
od 1.1.2014 funkci manažera údržby.
do oddělení expedice. Dříve pracovala jako
asistentka prodeje, jakož i asistentka technického
oddělení závodu. Občas pracovala také v oddělení
expedice.
Christopher Ehrenberg
Ralf Baehr-Mörsen
Miroslav Kratochvil
Christopher převezme od 1.1.2014 funkci
„Manažera projektu pro fixní náklady” pro LCE.
Nové pracoviště Christophera bude v centrále
společnosti ve Vídni. Kromě své současné
pozice vedoucího výroby se Christopher chystá
v období do konce roku již začít se zapracováním se do své nové role.
od 1.9.2013 jako manažer bezpečnosti práce
a ochrany zdraví.
od 2.9.2013 veškerou agendu obchodního
ředitele.
(závod Mannersdorf) Walter převezme
(závod Mannersdorf/Centrála Vídeň)
(závod Mannersdorf) Franz převezme
(závod Mannersdorf) Ralf pracuje
STR A NA 12 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
(závod Retznei) Bianca přešla v září
(závod Čížkovice) Miroslav převzal
UCNI
Od 2.9.2013 nastoupili
v závode Mannersdorf ctyri
noví ucni do kombinovaného ucnovského pomeru
na pozici technik zpracování kovu/strojírenství &
elektrotechnik/zarízení
a provozní technologie.
Niklas Amelin
Martin Dubkowitsch
Daniel Felber
Manuel Kovacs
Bernd Huber
Curtis Roschker
Maximilian Musger
Sebastian Krainer
Od 2.9.2013 nastoupili ctyri
noví ucni také do závodu
Retznei. Bernd a Curtis
se vyucí v profesi elektrotechnik, Maximilian
a Sebastian v profesi strojírenský technik.
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 13
ČESKÁ REPUBLIKA
Konference Cemtech
International Cement Review pořádal
v Praze již 21. ročník mezinárodní
konference Cemtech Europe.
Historicky první Cemtech konference se konala
v Praze v roce 1991 a následně v dalších
16ti zemích Evropy. Od roku 2006 vstoupila
konference Cemtech i na další kontinenty.
Od té doby si přední nezávislí odborníci cementářského průmyslu vyměňují své zkušenosti
na setkáních v Evropě, Středním východě
a Africe, Asii i Americe. Třídenní program letošní
konference pořádané ve dnech 29.9. – 2.10. 2013
s podporou Svazu výrobců cementu ČR zahrnoval 26 tematických prezentací s rozsáhlou
doprovodnou výstavou. Úvodní příspěvek o stavu
českého cementářského průmyslu přednesl
tajemník Svazu výrobců cementu ČR
Ing. Jan Gemrich.
Ing. Gemrich ve svém vystoupení zdůraznil
ekonomický význam stavebnictví v ekonomice.
Stavebnictví ČR se podílí cca 6,5 % na tvorbě
HDP a zaměstnává cca 9,0 % osob pracujících
v civilním sektoru (cca 450 tis.).
V průběhu druhého přednáškového dne vystoupili s prezentací technologie českých závodů
Ing. Ladislav Damašek, ředitel závodu Radotín
Českomoravský cement, a.s. a Ing. Jan Špaček,
ředitel pro alternativní paliva a ekologii
LAFARGE Cement, a.s. Konference se zúčastnilo 194 odborníků z 33 zemí celého světa,
vč. rozsáhlé doprovodné výstavy. Závěrečný den
byla konference zakončena technickou exkurzí
do cementáren v Praze – Radotíně Českomoravského cementu, a.s. a v Čížkovicích LAFARGE
Cement, a.s.
Zdroj: Svaz výrobců cementu ČR
Setkání manažeru BOZP v Retznei
Sdílení zkušeností a dobrých postupů je velice
přínosné, a proto se v rámci našeho LCE klastru
setkáváme i my manažeři BOZP. Tentokrát jsme
se sešli v září v Retznei. Vyměnili jsem
si informace o postupu projektů a akcí v BOZP,
prohlédli jsme si cementárnu, probrali jsme
spolu s řediteli LCE cementáren závažné události z posledního půl roku, diskutovali jsme
o preventivních opatřeních a hledali způsob, jak
nepolevit z intenzivního přístupu k BOZP, který
jsme měli v posledních letech.
Ekonomická situace nepřeje technickým zlepšením
v bezpečnosti a ochraně zdraví, takže
se o to více musíme zaměřit na nástroje, které
máme k dispozici. Těmi jsou: VFL, audity, školení, nalézání organizačních opatření, komunikace
a sdílení zkušeností.
Pavel Bartejs
Na obrázku vidíte jedno ze stanovišť, kterým v Retznei krásně, poutavě a profesionálně prezentují
návštěvám výrobu cementu.
STR A N A 14 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
Rád bych vás touto cestou informoval
o průběhu, stavu a vyhlídkách dotačního programu - OPPI (Operační
Program Průmysl a Inovace), v jehož
III. výzvě v podkapitole Ekoenergie
máme i my své projekty.
Evropské fondy a
naše investice
Vcera? (2012 a dríve)
A zítra? (2014 a dále)
Dokončili jsme opatření projektu 3.1 EED03/861
- Chloridového Bypassu a těsnění rotační pece.
První platbu za ve výši 40 % z celkových
uplatnitelných výdajů (cca 2,8 mil. Eur) jsme
po peripetiích na straně Ministerstva průmyslu
a obchodu obdrželi až 21.1.2013. Na účet
LAFARGE Cement, a.s. bylo připsáno
1,141 mil. Eur.
A dnes? (2013)
Provozujeme rozšířený kalcinační kanál KKN.
Mohutný projekt je 2. etapou zmíněného
dotačního programu. Opět usilujeme o 40 %
celkových uznatelných výdajů (cca 2,6 mil. Eur).
Ve hře je přibližně stejná částka, která k datu
podání žádosti o platbu 23.9.2013 činila
1,036 mil. Eur. Lze s úspěchem předpokládat,
že k připsání dotace na účet společnosti dojde
do konce listopadu.
Realizace projektů s podporou EU fondů se již
stala nedílnou součástí investičního rozhodování. Další tři klíčová opatření jsou součástí
III. etapy projektu 3.1 EED03/1831 - Sušička
tuhé topné směsi a Sušička vzduchu
pro cementovou mlýnici. Maximální možná výše
dotace činí 30 % celkových uznatelných výdajů.
Rozhodně se nudit nebudeme. Ale výsledky
našeho úsilí jsou více než hmatatelné.
Letošní rok se díky výše popsaným dvěma
„koňským dávkám“ finanční injekce (2,2 mil. Eur)
zařadí mezi „dotačně“ historicky nejúspěšnější!
Za to patří můj velký dík nejen pracovníkům
investic, údržby a výroby, kteří všechny projekty
a především Kalcinátor vybudovali a oživili,
ale i pracovníkům administrativy, především dámám
z finanční účtárny. Bez jejich pečlivé práce
v oblasti dokumentace bychom na dotace těžko
dosáhli.
Děkuji za spolupráci.
Jan Mencl
Zimní opravy 2014
Příprava na zimní opravy začíná již ukončením
těch předchozích, tudíž na jaře. Letošní Zimní
opravy byly výjimečně dlouhé, a to z důvodu
poměrně rozsáhlé investice, kterou bych v krátkosti nazval „Prodloužení Kalcinačního kanálu“.
Zimní opravy v roce 2014 budou patrně trvat
dva měsíce. V zásobárně suroviny proběhne
velká oprava - výměna potahu shrnovacího
stroje. V létě nás totéž čeká na lince DSL.
Na rotační peci se budou měnit výtokové
a zřejmě některé vtokové segmenty. Chladič
slínku bude opravován v obvyklém rozsahu nebo
spíše menším. Otázkou zůstává, jak vyřešit
problém s prachem z Cl-bypassu, který se nám
dostává do IKN roštnic. Na surovinové mlýnici
je zapotřebí opravit sušící šnek resp. jeho
propojení do elevátoru Hischmann a celý spodek
elevátoru. Už několik let plánujeme vyměnit
celou šachtu elevátoru energo kvůli korozi. Snad
se nám to letos podaří. Taktéž proběhne
relativně velká oprava v elektrofiltru, kde budeme
opravovat oklepávací mechanismus a musíme
otevřít střechu ve 3. komoře kvůli opravě
usazovacích elektrod. Toto vše je potřeba, jako
každým rokem, skloubit s investičními akcemi.
V neposlední řadě je nutné připomenout,
že všechny činnosti spojené se zimními opravami
musí být a budou vykonávány v souladu
s bezpečnostními předpisy cementárny. Někdo
by mohl nabýt dojmu, že v oblasti BOZP polevujeme, ale není to tak. Lidský život a zdraví
zůstává naší nejvyšší hodnotou a chceme,
a to nejen pro Zimní opravy, aby se každý
pracovník vrátil v pořádku domů.
Jan Munčinský
LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 15
ČESKÁ REPUBLIKA
První praktické použití UHPC
v Ceské republice
Most u Benátek nad Jizerou překračující mladoboleslavskou R 10
na 27 km charakterizuje důležité
prvenství – první použití UHPC
v České republice.
Pro tuto aplikaci byl použit cement CEM II/A-S 42,5 R
ze společnosti LAFARGE Cement v Čížkovicích.
UHPC požadovaných vlastností byl vyvinut
ve společnosti Skanska ve spolupráci
se společností BASF Stavební hmoty ČR,
Kloknerovým ústavem a Pontex s.r.o.
Most, jehož životnost je plánována nyní
až na 100 let, nahradil dosluhující těleso
z roku 1977. Celá stavba trvala osm měsíců
a zahrnula také rekonstrukci přilehlé komunikace,
na kterou se most napojuje. Řidiči mohou
využívat novou komunikaci v délce 155 m,
která přispěla ke zlepšení dopravní obslužnosti
Benátek. Mostní objekt tvoří spojitá konstrukce
z ocelových nosníků spřažených s betonovou
deskou, má dvě pole o rozpětí 25 m s masivním
stěnovým pilířem uprostřed. Zatímco mostovku
dodala firma Strabag, a.s., dodavatelem mostních desek ztraceného bednění s UHPC byla
společnost Skanska, a.s.
Betonáž mostovky
Vlastní montáž desek spřahovací desky mostu
byla realizována ve dvou etapách při zajištění
výluky aut vždy v jenom směru silnice R 10.
Desky byly dopravovány z provozovny závodu
Prefa na stavbu pomocí návěsů, na kterých
spočívaly proložené dřevěnými proklady. Montáž
desek prováděl mobilní jeřáb a byla dokončena
osazením doplňkových panelů podél pilíře
a mostní opěry.
Realizace mostu v Benátkách prokázala,
že nárokům na UHPC lze dostát za použití
běžně dostupných složek betonu z ČR. Výsledky
Vývoj mostních
desek
Hlavní výhodu výrobků z UHPC představuje
dosažení vysoké pevnosti v tahu za ohybu
15 MPa a tedy snížení objemu konstrukce.
Běžná betonářská výztuž se nahrazuje rozptýlenou výztuží z ocelových drátků. Vyrobené
desky mohou dosahovat tenkých a ultratenkých
rozměrů podle potřeb stavby. Materiál dále
charakterizuje výborná odolnost vůči chemickým
rozmrazovacím látkám a minimální nasákavost
vodou. Použití UHPC na mostě v Benátkách
předcházela řada laboratorních i praktických
zkoušek betonu C 110/130 XF 4 s pevností
v tahu 15 MPa a to jak v Kloknerově ústavu,
tak v provozovně Štětí, závodu Prefa, společnosti Skanska.
STR A N A 16 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
doprovodných zkoušek potvrdily poznatky z literatury a ukázaly, že mostní desky z UHPC měly
zhruba dvojnásobnou pevnost v tlaku než běžný
beton. Uplatnění UHPC je možné očekávat také
v pozemním stavitelství.
Podle článku FIRST PRACTICAL IMPLEMENTATION
OF UHPC IN CZECH REPUBLIC
Se svolením autorů: J. Tichý, J. Kolísko,
M. Kalný, P. Huňka připravila
Milena Hucanová
Prerozdelení kompetencí a nové
motivacní schéma na Provozu Výroba
Od 1. září tohoto roku jsme na provozu
výroba zavedli opatření k posílení kapacity na směnách, zvýšení efektivity
provozování zařízení a zvýšení motivace
týmu.
Pracovníci specializovaní na čištění pecní linky
přešli z ranní směny do směnového režimu, čímž
je lépe pokrytá případná potřeba čištění zařízení
na odpolední a noční směně, kterou jsme dříve
řešili povoláním člověka z pohotovosti.
Na velínu jsou na směně dva operátoři a vedoucí
směny. Jedna skupina operátorů je nyní specializovaná na pecní linku, druhá skupina operátorů
na mletí, přičemž každý operátor musí v případě
nutnosti zvládnout záskok na lince druhé.
Pec řídí operátoři, kteří dosahovali dlouhodobě
nejlepších výsledků na této lince. Specializací
operátorů, tzn. vytvořením dvou menších
skupin, se zjednodušil i přenos informací
od výrobního kouče.
Jako motivační složku jsme pro operátory
a vedoucí směn zavedli měsíční odměny z fondu
vedoucího, které zaměstnanci obdrží, pokud
jsou splněny definované ukazatele provozování
zařízení, jenž mají klíčový vliv na variabilní
náklady cementárny. Směny jsou hodnocené
Věřím, že přerozdělení kompetencí na směně
a nové motivační schéma přispěje k zajištění
stabilně dobrých výsledků a spolehlivého chodu
provozu Výroba. Přínos nového systému vyhodnotíme na konci roku.
Martin Kadlec
dohromady, tj. skupina operátorů mletí, skupina
operátorů pecní linky a skupina vedoucích
směn. To klade mimořádný důraz na vzájemnou
spolupráci a předávání informací mezi směnami. Výrobní kouč pravidelně informuje o stavu
plnění jednotlivých ukazatelů.
Pracovní skupina
„Zdraví a hygiena práce“
Po několika letech práce různých
skupin zaměřených na zlepšení
bezpečnosti v naší cementárně jsme
si uvědomili, že nedílnou součástí
bezpečnosti práce je i oblast zdraví
a hygieny práce.
Proto jsme se v letošním roce rozhodli založit
pracovní skupinu zabývající se také touto problematikou. Je složena ze zástupců technických
i administrativních pracovníků a také dělníků,
napříč provozy a útvary.
Skupina se na pravidelných schůzkách postupně
věnuje různým tématům formou ideastormingu
a diskuzí.
Zdravotní osvěta běží ve dvou liniích.
První je pravidelné zasílání článků emailem
(1x za měsíc). Zatím byl rozeslán materiál
na téma stres, třídílný dokument zabývající
se důležitostí rovnováhy kyselin a zásad v lidském
těle a první díl týkající se vlivu psychiky
na vnitřní orgány. Druhou linií jsou přednášky
(2x za rok). První přednáška byla na téma
„Zdravý životní styl“ a druhá „Problémy
s pohybovým ústrojím (bolesti páteře) a jak jim
předcházet“. U obou byl znát zájem ze strany
našich spolupracovníků.
Tímto bych chtěl poděkovat za vstřícný
a profesionální přístup všem členům této
pracovní skupiny a také Lucii Brožkové.
Za celou skupinu Petr Čermák
V rámci ozdravného programu a stravování
úzce spolupracujeme s personálním úsekem,
se kterým diskutujeme návrhy a připomínky
na různá zlepšení. Díky aktivní spolupráci tohoto
úseku, který přichází i se spoustou vlastních
nápadů, jsou změny rychlé a viditelné. Přibylo
několik tzv. zdravých jídel jako např. saláty,
kuskus, cizrna apod. a také jsou viditelné změny
v jídelně a kantýně. Další výrazné změny
se objevily v ozdravném programu, kde
v letošním roce došlo k úpravě a společně byl
diskutován návrh na příští rok.
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 17
ČESKÁ REPUBLIKA
Cement z Cížkovic
na dálnici D1
DSL je významnou
soucástí naší
nabídky
Získali jsme
LAFARGE Award
2012!
Vápenec pro odsíření, neboli zkráceně DSL,
obohacuje produktové portfolio čížkovické
cementárny od roku 1995, kdy závod
poprvé dodal vápenec pro odsíření do teplárny
v Komořanech na testování. První DSL linka
byla spuštěna v roce 1998. Společnost United
Energy v Komořanech je dodnes naším největším
odběratelem vápence pro odsíření.
Náš cement byl použit na sledované rekonstrukci dálnice mezi Prahou – Brnem.
Dne 28. 9. 2013 přesně ve 20,00 hod.
se zastavil provoz na dálnici D1 v úseku Loket –
Hořice. Co bylo důvodem zastavení provozu
na nejfrekventovanější dálnici D1 mezi Prahou
a Brnem?
Čtyři devadesátiminutové výluky byly způsobeny
montáží 4 ks mostních nosníků na nově vznikajícím mostě přes dálnici.
První milion tun byl dodán v březnu 2003
a 20. září 2013 jsme dosáhli dalšího milníku –
tomuto odběrateli byly dodány celkově 2 miliony
tun vápence pro odsíření.
Milena Hucanová
Nejlepší výrobce
stavebnin je z
Cížkovic
Výrobu, dopravu a montáž nosníků zajišťoval
závod Skanska Prefa, divize Betonové
konstrukce pro dodavatele Sdružení Poor a.s.
a Colas CZ a.s.
Nosníky byly vyrobeny z betonu
C 45/55 XF2, XD1. Na každý o délce 34,65 m,
šířce 2 m a výšce 1,696-1,8 m bylo použito
30,5 m3 betonu. Hmotnost dosahovala 77,8 t.
Montáž probíhala pomocí jeřábu s maximální
nosností 600 t a za velmi důsledných bezpečnostních opatření. Díky přesnému naplánování
a důslednému provedení došlo ke zkrácení
montáže o více jak hodinu. Napínací práce byly
prováděny v režii střediska Napínání, divize
Silniční stavitelství.
V soutěži Skupiny LAFARGE Awards 2012
vyhrál čížkovický provoz v kategorii „Získat
maximum ze stávajících aktiv“ a porotou bylo
cementárně uděleno ocenění Nejlepší snížení
pracovního kapitálu. Z finančních výkazů hodnotitelé vyčetli, že čížkovická cementárna dokázala
snížit pracovní kapitál v průměru o 31 dní
z původních 67 v roce 2011 na 36 v roce 2012.
Soutěž byla poprvně pro všechny obchodní
aktivity Skupiny společná a nahradila tak původní
Cement Awards. Soutěžilo se v 28 kvalitativních
kategoriích a jedné kvantitativní a ta přinesla
výhru právě týmu v Čížkovicích. Výrobní
závody a jednotky v zemích, kde má LAFARGE
zastoupení, podaly celkem úctyhodných
803 přihlášek. Nejvíce iniciativ – 121 – jich
přihlásila Francie. Klastr LCE Holding přispěl
do soutěže celkem 29 přihláškami a byl tak
5. nejaktivnější.
Milena Hucanová
Skanska Prefa, závod Štětí je dlouholetým
zákazníkem LAFARGE Cement, a.s.
a na výrobu mostních nosníku použila cement
CEM II/A-S 42,5 R vyrobený v Čížkovicích.
Společnost LAFARGE Cement zvítězila v soutěži
o nejlepšího výrobce stavebních hmot za rok
2012 v kategorii do 200 zaměstnanců. Cenu
přijali zástupci cementárny na slavnostním
setkání v Senátu PČR dne 10. 10. 2013
v rámci Dnů stavitelství a architektury. V šestileté historii soutěže cementárna v Čížkovicích
zvítězila již potřetí. Porota firmu ocenila zejména za inovace, úzkou spolupráci se zákazníky,
investice do technologií šetrných k životnímu
prostředí a naplňování principu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
Miroslav Kratochvíl
Milena Hucanová
STR A NA 18 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
Den s cementárnou
se vydaril
Dragon Boat Grand Prix
2013
V letošním roce jsme měli naplánované celkem
4 dny otevřených dveří. Tři termíny s nutností
registrace na našich webových stránkách spíše
pro individuální návštěvy, které chtějí získat
o provozu cementárny hlubší informace
a upřednostňují formu menšího diskusního
kroužku. A potom jeden Den s cementárnou
pro celou rodinu, kdy si návštěvníci mohou nejen
prohlédnout podnik, ale i se u nás pobavit
či zasoutěžit si. Zatímco první tři termíny
návštěv letos zatím zůstaly nevyužity, zářijový
den s programem se těšil velkému zájmu.
Celkem se v sobotu 7. září do cementárny
podívalo přes 700 lidí. Velký úspěch měla novinka - prohlídka rozlehlého areálu z motovlaku,
který návštěvníky zavezl i na odlehlejší expedici.
Toho využilo přes 500 pasažérů. Na 300 lidí
absolvovalo pěší variantu prohlídky s návštěvou
nově modifikovaného výměníku. A pro děti byla
opět připravena výuková trasa o výrobě cementu
interaktivní formou. K úspěchu celého dne
přispělo i výjimečně krásné počasí.
Milena Hucanová
Již třetí sezónu usilovali Draci LAFARGE
o co nejlepší umístění v DRAGON BOAT GP.
Celkem jsme se zúčastnili deseti závodů a umístili
se, stejně jako loni, na celkovém 16. místě
s 887 body. A i když celkové umístění se nijak
nezměnilo, považujeme ho za úspěch. Zmenšil
se počet startů, v roce 2012 jich bylo o 5 více,
a také jsme se potýkali s nedostatkem pádlujících. Mistrovství republiky v Pasohlávkách jsme
se bohužel nezúčastnili. Pracovní povinnosti
několika členů posádky a také vzdálenost byly
hlavní příčinou. Sezónu 2013 považujeme
za vydařenou, především závody v Sedlčanech,
Třebouticích a nakonec i v Chomutově, kde
jsme se skvěle umístili, i přestože nás chybělo
5 v lodi.
Čtvrtá sezóna? Ano, těšíme se a věříme, že nám
přibude pár nových dračic a draků.
Simona Schwingová
SPOLEČNĚ NEJEN CEMENT
Delphine Kamano
Cílem adopce na dálku je umožnit chudým dětem získat základní vzdělání a také poskytnout
v rámci dostupných získaných prostředků zdravotní péči, aby děti měly šanci na lepší život.
V první polovině tohoto roku jsme byli osloveni
občanským sdružením pro-Contact, o.s.
s žádostí o podporu dětí ze západoafrické Guinei. Náklady na jeden školní rok pro jedno dítě
jsou 6.300 Kč. Tato částka se jednotlivci může
zdát vysoká, ale ne pokud se z jednotlivce stane
skupina.
Projekt se zdařil a my, zaměstnanci cementárny, jsme v srpnu adoptovali Deplhine Kamano,
osmiletou slečnu z města Conakry v africké
Guinei, které jsme umožnili chodit další rok
do školy, dostala uniformu a školní pomůcky
a zároveň jí bude poskytováno lékařské ošetření.
A protože vzdělávání je dlouhodobá záležitost,
náš projekt pokračuje dál. Všichni, kdo se chtějí
zapojit, mohou. Dveře jsou otevřené a kdo ví,
třeba k Delphine přibude následující školní rok
i někdo jiný.
Simona Schwingová
Myšlenka nás nadchla, a tak jsme se rozhodli,
že využijeme našeho nového interního zpravodaje Jedenáctky. Pod titulkem SPOLEČNĚ NEJEN
CEMENT jsme informovali kolegy a kolegyně
o možnosti zapojení se do projektu „adopce
na dálku“.
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 19
MAĎARSKO
Mi7: nový program pro
úcinnejší fungování
Program s názvem Mi7 (Rozvoj údržby 7)
pomáhá využít již na jaře uvedených
prvků Modelu řízení cementárny (POM)
za účelem vytvoření nákladově efektivnější výroby cementu.
Nedávno uvedený Model řízení cementárny
(POM - Plant Operating Model) představuje
harmonizaci provozních modelů továren,
od kterých společnost LAFARGE očekává především snížení nákladů na údržbu a soběstačnost
továren. Program Mi7 jej přesunuje do nové
dimenze, s jejíž pomocí lze znovu promyslet
základní principy cementárny vedle vylepšení
účinnosti nákladů. Program Mi7 považuje
za nejdůležitější oddělení údržby, u kterého
bude do každodenní praxe zaveden jednotný
program údržby Maximo 7.
Zavedení programu bude mít bezprostřední
vliv na práci zaměstnanců, neboť Mi7 bude
představovat změnu řízení. Novinky se týkají
realizace Modelu řízení cementárny, maximalizace účinnosti údržbářských činností a vytvoření
rozhraní mezi jednotlivými systémy. Zajišťuje
i taková nová řešení, díky kterým bude možné
zpětně vysledovat obchodní rozhodnutí a díky
kterým se také sjednotí různé šablony.
Program Mi7 se organicky začlení i do předchozích provozních programů, k čemuž bude
nevyhnutelná reorganizace prvků údržby
a snížení nákladů ve znamení účinnosti.
V rámci programu Mi7 si Királyegyházská
cementárna vytyčila takové úkoly, které napomohou uskutečnit cíle továrny. Index nákladů
na údržbu a zvýšení spolehlivosti zařízení patří
mezi prvořadé priority. V zájmu sledování nákladů je do plánu zahrnuto i použití analytického
systému nástrojů a preventivního modelu. Metody posuzování rizik zase umožňují dlouhodobou
udržitelnost.
STR A N A 20 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
V rámci zavedení programu Maximo 7 byly již
také zahájeny první kroky. Vzniklo maďarské
jazykové prostředí a v rámci červnového školení
se účastníci mohli seznámit i s možnostmi systému. Potřebné údaje byly připraveny a návody
k použití přeloženy. K plánovanému zavedení
programu dojde v listopadu. V roce 2014 již
budou kolegové vyhotovovat rozpočtový plán
v tomto programu.
Program Mi7 již brzy přinese citelné změny
ve větších pracovních procesech a v každodenním životě zaměstnanců závodu. Z důvodu
komplexnosti programu bude při jeho zavádění
hrát klíčovou roli komunikace a také účast
zaměstnanců společnosti LAFARGE.
Spolecnost
LAFARGE na
svetovém
„vodním summitu“
v Budapešti
Také zástupci Királyegyházské cementárny se za přispění pana Georges
Chahine, místopředsedy skupiny společnosti LAFARGE pro environmentální
a veřejné záležitosti, zúčastnili výstavy
světové konference o vodním hospodářství a obchodního fóra pořádaných
ve dnech 8. - 11. října v Budapešti.
Ve filozofii společnosti LAFARGE se udržitelný
rozvoj a ochrana životního prostředí objevuje
v mnoha oblastech. Zvláštní důraz je kromě
jiného kladen na téma týkající se hospodaření
s vodou, které je ústředním tématem hodnocení
environmentálních vlivů nejen v globálním měřítku, ale i v Maďarsku.
Světové „vodní konference“ v Budapešti se společnost LAFARGE zúčastnila s cílem projednat
spolu s odborníky otázku vody v budoucnosti.
Dne 10. října odpoledne na obchodním fóru
inovativních podnikových řešení s názvem
Podniky využívající vodu pan Georges Chahine,
místopředseda skupiny společnosti LAFARGE
pro environmentální a veřejné záležitosti, představil ve své přednášce kroky učiněné za účelem
ochrany vodních zásob považovaných za důležité
zdroje, dále již uskutečněné projekty a výsledky
aplikovaných řešení.
Na světovou konferenci o vodním hospodářství
v Budapešti (Budapest Water Summit), která
se uskutečnila za přispění organizací OSN
na začátku října, dorazilo do hlavního města
Maďarska přibližně 1 200 významných odborníků,
vědců a veřejných představitelů z celého světa,
aby projednali nejdůležitější otázky ochrany
světových zásob vody a otázky zajištění zdravotně
nezávadné pitné vody.
Svolání světového setkání na nejvyšší úrovni iniciovala maďarská vláda ještě na Konferenci udržitelného rozvoje OSN, aby zhodnotilo vytyčení
cílů udržitelného rozvoje v oblasti mezinárodní
politiky rozvoje týkající se vody po roce 2015.
Budapešťské prohlášení odráží závěry sekčního
plenárního zasedání světové konference, jakož
i občanských, vědeckých, mládežnických
a obchodních fór.
Hlavním garantem čtyřdenní konference byl
János Áder, prezident Maďarské republiky.
Na tuto událost kromě jiných přijeli do Maďarska
takové významné osobnosti, jako je Ban Ki-moon,
nejvyšší tajemník OSN, Irina Bokova, nejvyšší
tajemnice organizace UNESCO, Benedito Braga,
předseda Světové rady v otázkách vodního hospodářství, a mezi přednášejícími byli také El Hassan
bin Talal, jordánský princ, a Khaled bin Sultan,
princ Saudské Arábie.
Účastníci světové konference o vodním
hospodářství v Budapešti navrhli vypracování
samostatného a komplexního cíle udržitelného
rozvoje týkajícího se vody s názvem „Světová
bezpečnost v oblasti vodního hospodářství”,
který vhodně navazuje na jiné cíle udržitelného
rozvoje.
Zsofia Zadravecz
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 21
MAĎARSKO
Zodpovedným prístupem
ke komunitám
Cementárna Királyegyháza ve svém
programu zodpovědnosti věnuje
zvýšenou pozornost podpoře komunit.
Ve druhé polovině roku se za přispění
obyvatel žijících v okolí závodu uskutečnily dva zajímavé programy.
LAFARGE. Během vlastní tvorby na území továrny byli oděni do oděvů odpovídajícím platným
předpisům. O bezpečnost studentů pracujících
na lešení, které bylo pro tuto příležitost postaveno, se postaraly bezpečnostní přilby, ochranné
brýle, rukavice a reflexní vesty.
Vznikla nástenná
malba
Neskrývaným cílem programu bylo pomoci rozvoji sociálních a uměleckých schopností dětí
a také posílit povědomí o místní komunitě.
Jedním z největších úspěchů programu, kromě
předaných znalostí a hotové nástěnné malby,
bylo setkání dětí, které si na popud práce
pro rozvoj společenství ony samy zorganizovaly
týden po ukončení tábora na fotbalovém hřišti
ve městě Királyegyháza.
Na táboře LAFARGE Cement Magyarország Kft.
a Murál Morál Mező, skupiny Péčské jednoty
Szín-Tér, se zabývala 12-14letá mládež pojmem
udržitelného rozvoje a průmyslové
ekologie, jakož i procesem výroby cementu.
Celkem 23 studentů z osmi menších obcí
v rámci zábavných akcí vytvořilo za 9 dní
nástěnnou malbu o rozměrech 40 metrů čtverečních, která dnes vítá návštěvníky u vchodu
Királyegyházské cementárny.
Program umožnil účastníkům, aby se seznámili
s přísnými bezpečnostními předpisy společnosti
Na táboře, který začal 12. září, bylo spotřebováno celkem 60 metrů čtverečních papíru, 45 litrů
barvy, 21 štětců a 38 párů ochranných rukavic.
Dopravu, stravování, bezpečnostní ochranné
vybavení a základní materiál dětem poskytla
společnost LAFARGE Cement Magyarország Kft.
STR A N A 22 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
Cement od spolecnosti LAFARGE na
verejném prostranství ve meste
Szentlorinc
Cementárna Királyegyháza v září ve spolupráci
s obecním zastupitelstvem města Szentlőrinc
zahájila program obnovy veřejného prostranství.
Tuto iniciativu továrna podpořila cementem
PIROS RAPID (CEM III/A 32,5 R-MSR).
„Cement společnosti LAFARGE, materiál
zajištěný zastupitelstvem města Szentlőrinc
a místní pracovní síla: největší hodnotou
iniciativy jsou nejen obnovené chodníky
a silnice, ale i sounáležitost, která přinese
další rozvoj města Szentlőrinc. Je to bezpochyby
příkladný počin, když se spolu spojí hráč
na trhu, obecní zastupitelstvo a místní obyvatelé,“
popsal projekt Dr. Márk Győrvári, starosta města
Szentlőrinc.
SPOLEČNÁ ZODPOVĚDNOST FIREM LAFARGE A LEIER
soutež o dlažební kostky
Společnosti LAFARGE Cement Magyarország Kft. a Leier Hungária Kft.
vyhlásily velkolepé celonárodní výběrové řízení na dlažbu z dlažebních kostek
pro město Magyarszék. Dne 27. září
byl současně oznámen a pokřtěn,
v obci nedaleko Pécse, první uskutečněný projekt programu - dlažba
pro park Pihenő.
„Máme ohromnou radost z toho, že společnosti
LAFARGE a Leier mohou přispět společným
úsilím obcím, a jako první obci Magyarszék,
které tímto mohou získat estetická a funkčně
bezchybná řešení šetrná k životnímu prostředí,“
vyzdvihl při přihlášení do výběrového řízení
Frédéric Aubet, výkonný ředitel společnosti
LAFARGE Cement Magyarország Kft. Od listopadu očekávají společnosti LAFARGE a Leier
ze strany zastupitelstev obcí co nejvíce přihlášek
do výběrového řízení vyhlášeného pro malé
obce, ve kterém mohou tři vybrané obce získat
materiál potřebný na obnovu dlažby.
„U nás se dlažební kostky používají ještě stále
v malé míře, i když jsou odolné povětrnostním
podmínkám. Jejich oprava je hospodárná
a poskytují jedinečný estetický zážitek,“ řekl
Andor Komlós, výkonný ředitel společnosti Leier
Hungária Kft.
Pokud je místní veřejné prostranství opatřeno
tvrdým povrchem, pokaždé dojde ke zvýšení
jeho využitelnosti. Je zřejmé, že s přihlédnutím
na estetická hlediska je vhodné zvolit dlažební
materiál z kvalitního cementu. S jednoduchou
technologií a minimem manuální práce tak
můžeme rychle získat dekorativní dlažbu. Pokud
bude později zapotřebí tento povrch narušit
z důvodu pokládání kabelů nebo jiných pozemních prací, následně lze jednotlivé prvky znovu
vestavět. O žádné z těchto předností se však
nemůžeme zmínit v případě tradičního asfaltového povrchu. Použitý asfalt jako nebezpečný
odpad navíc způsobuje další problémy při jeho
zneškodnění.
Proto se společnost Leier, jako jeden z největších výrobců stavebních materiálů v Maďarsku,
a cementárna LAFARGE Királyegyháza, jako
nejmodernější evropský výrobce stavebnin, daly
dohromady a v zájmu stavitelství a povrchových
prací vyhlásily společný program přihlížející
k životnímu prostředí. Takto bude výstavba
veřejných prostranství malých obcí účastnících se výběrového řízení v rámci republiky
snadno proveditelná a opravitelná, obnovitelná
kvalitními dlažebními kostkami a kromě toho
také uskutečnitelná v rámci místních programů
veřejných prací.
Zsofia Zadravecz
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 23
MAĎARSKO
Život
Királyegyházské
cementárny
v obrazech
MESÍC BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVÍ
Podobně jako v mnoha továrnách LAFARGE
ve světe, i ve městě Királyegyháza proběhl
v květnu a červnu měsíc bezpečnosti. Kromě
školení v oblasti technik řízení bylo nejzajímavějším programem stavění lešení. Téma zvládání
stresu, protipožární cvičení a sportovní den
zpestřily celý program.
DEN OTEVRENÝCH
DVERÍ
Každý rok se v červnu a září naskýtají dvě příležitosti, kdy zájemce čeká výjimečný den otevřených dveří. O tuto akci je velký zájem. Tradicí
se již stala prohlídka procesu výroby a života
zaměstnanců v továrně, kdy mohou návštěvníci
a rodinní příslušníci pěšky nebo z vláčku Dotto
nahlédnout za zdi továrny.
Cena mistra
Cenu mistra ve stavitelském odvětví za rok
2012 v kategorii Průmyslové a energetické
zařízení, kterou uděluje Stavitelská nadace,
získala cementárna Királyegyháza. Odůvodněním byla skutečnost, že se jedná o závod
na výrobu stavebnin, který je ze stavitelského
hlediska estetický, používá technologii šetrnou
k životnímu prostředí a účinně hospodaří
s energií.
SETKÁNÍ PARTNERU
V říjnu se uskutečnilo tradiční setkání distributorů Királyegyházské cementárny. I na tuto
příležitost si kolegové přichystali napínavá
a zajímavá překvapení. Po přehlídce na střelnici
se mohli zúčastnit stáčení vína v nedalekém
sklípku Ebner a společné večeře. Druhý den
setkání mohli partneři navštívit také vápencový
lom u Bükkösdu.
STR A N A 24 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
Každodenní výrobu a dodávku
v Királyegyházské cementárně
LAFARGE obohacuje řada akcí,
z nichž je většina dostupná nejen
pro zaměstnance, ale také pro okolní
obyvatele a zájemce z oboru.
II. POHÁR
BETONOVÉ KANOE
Týmy z pěti maďarských univerzit a pěti společností ze stavitelského oboru si během této
akce poměřily své znalosti v oblasti architektury
a strojírenství a taktéž uplatnily své pádlovací
schopnosti. Tým z Univerzity Széchenyi István
ve městě Győr i letos vytvořil za podpory společnosti LAFARGE vodní konstrukci. Ke stavbě
kanoe letos Királyegyházská cementárna přispěla cementem CEM I 52,5 R z nové vývojové řady
s označením KIRÁLYKÉK RAPID, díky němuž
se vysokoškoláci posunuli oproti loňskému roku
o jedno místo vpřed a dorazili do cíle jako čtvrtí.
DOMÁCÍ KOLO FOTBALOVÉHO POHÁRU
Dne 31. srpna trénovaly na domácím hřišti týmy
cementárny Királyegyháza na mezinárodní
středoevropský pohár společnosti LAFARGE
ve fotbale, který o týden později hostilo město
Szentlőrinc. Výsledek z tréninkového zápasu
byl nakonec 28-3 ve prospěch týmu B. Radost
ze zápasu umocnilo i počasí, kdy se po průtrži
mračen na konci zápasu opět na obloze objevilo
slunce a účastníkům ještě umožnilo prožít dlouhý společný páteční večer.
Další mílový krok
KIRÁLYEGYHÁZSKÁ CEMENTÁRNA
DOPRAVUJE CEMENT I PO ŽELEZNICI
Při výrobě cementu je důležitým hlediskem průběžný rozvoj logistiky. Náklady
vynaložené na tento účel představují
v průměru téměř 20 % rozpočtu podniků.
Na rozdíl od dopravy po silnici je železniční doprava úspornější a nese s sebou
nižší zatížení životního prostředí.
Výroba cementu je svázaná s lokalitou.
Pro zajištění účinného fungování továren
musíme vyřešit dvě logistické otázky.
Do továrny je třeba surovinu dovézt
co možná nejrychleji a nejlevněji a hotový
výrobek je pak nutno na základě téhož
principu dopravit k zákazníkům
a klientům.
Pro cementárny budeme muset v budoucnosti vypracovat taková dlouhodobá řešení,
která budou zohledňovat jak ochranu
životního prostředí, tak rozpočet.
Realizací obousměrné dopravy materiálu
Királyegyházské cementárny byl učiněn
první krok tímto směrem.
Díky nově uskutečněné iniciativě Extra
Míle (Extra Mile) dopravuje Királyegyházská cementárna své výrobky
do Debrecínu. Novému logistickému
řešení předcházelo dlouhé plánování,
díky němuž je doprava již dnes šetrnější k životnímu prostředí a zvyšuje
konkurenceschopnost podniku.
K uskutečnění přepravy výrobků Királyegyházské
cementárny po železnici jak uvnitř podniku, tak
mimo něj bylo zapotřebí předchozího komplexního
jednání. Společnou zásluhou výrobního,
logistického, finančního, zásobovacího oddělení
a sekce železničního provozu mohou být
od května 2013 pravidelně vypravovány vagóny
z jihomaďarského regionu do východního.
Debrecínská nakládací stanice je také výjimečná.
V Maďarsku existuje velmi málo veřejných stanic
(tzv. relé stanic) speciálně vytvořených pro tento
účel. Debrecínský partner společnosti LAFARGE,
díky němuž Királyegyházská cementárna účinně
a rychle zásobuje vysoce kvalitním cementem
východní část Maďarska, učinil stanici dostupnou.
Díky úspěšné spolupráci dnes každý měsíc
opustí závod v oblasti Baranya průměrně
tři vlakové soupravy plně naložené cementem,
což představuje 800 tun cementu Fekete Rapid
s označením CEM I 42,5 R na jednu vlakovou
soupravu. Do východní části Maďarska směřují
jednotlivé soupravy zhruba v sestavě
po 19 vagónech, které v závislosti na jejich
ty pu pojmou 27 nebo 52 tun cementu.
Vedle zmíněné účinnosti, rychlosti a zvyšování
konkurenceschopnosti je velice důležitá ochrana
životního prostředí. Jedna vlaková souprava
je schopna přepravit tolik materiálu, kolik
by bylo možno naložit zhruba na 30 kamiónů,
což představuje i nižší zatížení pro životní
prostředí. Zároveň také nedochází ke zvýšení
provozu na silnicích, což hraje roli při snižování
počtu dopravních nehod.
Zsofia Zadravecz
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 25
SLOVINSKO
Velký ohlas místní
komunity na
Den otevrených dverí
Také letos jsme pokračovali s prohlídkami po naší Průmyslové turistické
stezce. Během prohlídky s průvodcem
mohou návštěvníci blíže poznat provoz
cementárny a výrobu cementu v jedné
z nejstarších cementáren v Evropě.
U příležitosti Dne otevřených dveří jsme
návštěvníky doprovázeli na naší Průmyslové
turistické stezce, představili jsme jim výrobu
cementu a proces výpalu slínku, získávání
suroviny v našem kamenolomu, kontrolu emisí
a paliva, která se používají při výrobě cementu od začátku až do konce mletí a expedice
cementu. Kromě toho jsme také představili
technologické novinky pro zlepšení životního
prostředí, které jsme zavedli v posledních
letech.
Cementárnu si prohlédlo na 3 000 lidí
Od otevření Průmyslové stezky v říjnu
2011 dodnes jsme v závodě již přivítali
na 3 000 návštěvníků. Letos v říjnu si cementárnu prohlédlo 600 návštěvníků, kteří závod
opouštěli s příjemnými dojmy. Jsme přesvědčeni, že Den otevřených dveří je dobrá příležitost
pro všechny, neboť návštěvníci mohou blíže
poznat provoz zařízení a jeho vlivy na okolní
prostředí. Na základě těchto informací si mohou
snadno utvořit svou vlastní představu o naší
činnosti. Kromě toho se mohou na vlastní oči
přesvědčit, že jsme po celou dobu investovali
do opatření na snižování ekologické stopy závodu. Do cementárny jsme investovali více než
33 milionů EUR. Mnoho pozornosti jsme ale
také věnovali péči o zdraví a bezpečnosti nás
všech.
Prumyslová turistika
v naší cementárne
Průmyslová turistika je dobrá příležitost jak
pro společnost LAFARGE, tak i pro okolní
prostředí. Mohou přispět k rozšíření turistické
nabídky, a tím vytvoření nových pracovních
míst. Vytvoření Průmyslové stezky bylo strategicky plánováno. Brali jsme v úvahu trendy,
které naznačují, že se zmenšuje podíl lidí, kteří
navštíví určitá místa pouze za účelem využití
času. Návštěvníci si více přejí dozvědět se něco
STR A N A 26 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
nového a zajímavého. Region Zasavje
je z tohoto hlediska ideální destinací, protože
má velmi rozvinutý průmysl dostupný z okolních
rekreačních míst, která návštěvníky lákají.
Pro mnohé je vzdělávací proces výroby cementu
dalším lákadlem na výlet nebo dokonce hlavním
důvodem pro příchod do Zasavje. Příklady dobré
praxe z některých společností ve Slovinsku
ukazují, že se v tomto druhu cestovního ruchu
skrývá velký potenciál nejen pro firmy, ale
i pro místní komunitu, ve které společnost
působí. V Zasavje existuje mnoho firem, které
by v těchto místech mohly přilákat návštěvníky
k odpočinku. Bylo by moudré využít průmyslové
dědictví pro turistické účely. Podobně jako
cementárna Retznei jsme již tento krok udělali,
abychom nastínili hlavní směry pro budoucnost.
Andrej Sopotnik, Foto: Tomaž Zupan
Nový cement pro
jednoduché
prefabrikované prvky
Nový cement nese označení CEM II/B-M (S-L) 42,5 R.
Produkt byl vyvinut pro výrobce jednoduchých
prefabrikovaných prvků, kteří často vyhledávali
podobné druhy cementu u konkurenčních výrobců, zejména italských.
Nový cement jsme nazvali Dinamik. Vzhledem
ke krátké době tvrdnutí a jeho vysoké počáteční
pevnosti je cement Dinamik ideální pro přípravu
betonů s požadavkem na vysokou počáteční
pevnost ve výrobě betonových doplňků, jako
je produkce obrubníků, cihel, dlažebních kostek
a trubek. Kromě toho umožňuje jeho světlá
barva dosáhnout světlejšího odstínu finálních
výrobků a rovněž intenzivnější barvu hotových
barvených výrobků při nižším dávkování barviv.
Cement může být také použit pro výrobu jednoduchých betonových prvků, jako jsou panely
a základy.
Andrej Sopotnik
Nový cement se používá pro jednoduché prefabrikované prvky.
Dodávka nového cementu
V letošním roce jsme v cementárně v Trbovlje
vybudovali další sila pro nakládku volně loženého cementu do cisteren. S novou investicí jsme
kromě tří typů cementu, které je možné
již trvale nakládat 24 hodin denně, dosáhli
i možnosti nakládky dalších dvou druhů cementu. Nová sila mají oddělovací přepážku, takže
v nich mohou být uloženy dva různé druhy
cementu. V současné době se používají
pro expedici nového druhu cementu Dinamik.
Díky novým silům jsme značně zjednodušili
plnění dalších druhů volně loženého cementu
do nákladních vozidel a zároveň se zkrátila doba
potřebná pro plnění. Díky přídavným silům
můžeme současně zamezit míchání cementu,
zvýšit flexibilitu našeho výrobního portfolia,
a tím lépe reagovat na potřeby trhu, zvýšit úroveň bezpečnosti v závodě, zlepšovat poměr C/K,
a tím i své postavení na slovinském trhu.
Sila byla připojena ke třem stávajícím expedičním silům a investice byla dokončena v říjnu.
Projekt je součástí aktivit v oblasti „Extra mile”,
celkové investice dosáhly 240 tisíc EUR a většina z nich byla realizována místními dodavatelskými firmami. Nová investice také poskytla příležitost ke zlepšení vzhledu nakládací stanice.
Renovovali jsme některé z fasád v bezprostřední
blízkosti vlakového nádraží Trbovlje a vysadili
stromy v aleji, což přispívá k příjemnějšímu
prostředí při vstupu do Trbovlje.
Andrej Sopotnik
Pohled na další expediční sila po dokončení
stavebních prací.
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 27
SLOVINSKO
2000 dní bez
pracovního úrazu
ve spolecnosti
Apnenec
LAFARGE Cement Trbovlje klade
v rámci svých výrobních jednotek vždy
na první místo bezpečnost zaměstnanců. Nejinak je tomu také v dceřiné společnosti Apnenec, jejíž hlavní
činností je výroba vápencové moučky
pro průmyslové účely.
Most, v němž bylo dobývání vápence zahájeno
již na počátku sedmdesátých let minulého
století. Pod záštitou bývalé cementárny Trbovlje
a později společnosti LAFARGE převzala společnost Apnenec odpovědnost za naše zaměstnance a péči o ně. Postupně a trvale implementovala systém tzv. „Bezpečnostní politiky”.
Dne 24. 9. uběhlo ve společnosti Apnenec
2 000 dní od posledního pracovního úrazu
s pracovní neschopností zaměstnance. Na tento
počin v oblasti bezpečnosti jsme všichni – vedení
závodu, zaměstnanci a externí subdodavatelé –
velice hrdi, protože to dokazuje pozitivní trend
systematické integrace bezpečnostních postupů
do každodenní práce a života, dodržování bezpečnostní politiky skupiny LAFARGE a obecné
povědomí zaměstnanců o nebezpečích,
se kterými se setkáváme denně v práci
a dokonce i doma.
Na počest této události jsme uspořádali oslavu
s malým občerstvením a poděkováním všem,
kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na dosažení tohoto cíle, stejně jako těm, kteří v minulosti
zanechali v továrně své stopy. Jako poděkování
a povzbuzení zaměstnanců do další práce řekl
několik slov generální ředitel Haimo Primas,
technický ředitel Dušan Škalički, koordinátor
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Martin
Koprivc a výrobní manažer Sebastjan Ledinek.
V doprovodu harmoniky jsme pak nakrájeli
slavnostní dort.
Společnost působí ve dvou lokalitách,
ve výrobním závodě a v kamenolomu Zidani
Náš slogan „včasná identifikace rizik úrazů
a jejich včasná prevence“ se opět ukázal být
STR A N A 28 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
Foto z akce: slavnostní dort nakrojil generální
ředitel Haimo Primas. Foto: Robert Ahlin
vítán. Doufáme a věříme, že jsme na dobré
cestě a budeme v tomto trendu pokračovat
a mít i nadále vždy na mysli tyto či jiné
„bezpečné” okamžiky, abychom se z práce
domů vraceli vždy bez úhony.
Damjan Kovač
K datu události uplynulo 2000 dní bez úrazu
při výrobě a 4372 dnů bez úrazu v lomu
ve městě Zidani Most. Foto: Robert Ahlin
Ocenení Hospodárské
komory Slovinska za inovace
také pro LAFARGE
U příležitosti Dne inovací udělovala
v září Hospodářská komora Slovinska
(GZS) národní ocenění pro nejvíce
inovativní firmu a inovátory ve firmách
a veřejných výzkumných institucích
za rok 2012. Ve společnosti LAFARGE
Cement jsme obdrželi stříbrné ocenění za optimalizaci výrobního procesu
v naší dceřiné společnosti Apnenec.
Hospodářská komora udělila celkem
jedenáct zlatých a tři zvláštní ocenění,
dvacet stříbrných a devět bronzových
ocenění a dva diplomy.
Stříbrné ocenění Hospodářské komory Slovinska
za inovace předal zástupci vedení LAFARGE
Cement, Dušanovi Škalički, ministr spravedlnosti, Dr. Senko Pličanič. Foto: Hospodářská
komora Slovinska
Na regionální úrovni Zasavje přijali Sebastjan
Ledinek, Damjan Kovač a zástupce vedení
LAFARGE Cement Aljaž Kuzmanovski ocenění
od předsedy Regionální hospodářské komory
Zasavje Stojana Bindera, ředitelky Komory
řemesel paní Staši Baloh Plahutnikové a generálního ředitele Hospodářské komory Slovinska,
Sama Hribara Miliče. Foto: Hospodářská komora
Slovinska.
Regionální volba
v Zasavje
Naše inovace získala v červnu zlaté ocenění
na regionální úrovni v Zasavje. Oceněními chce
Hospodářská komora podpořit inovační aktivity
jakožto hnací sílu udržitelného hospodářského rozvoje, podpory podnikání a konkurenční
výhody podniků. Inovace je důležitou součástí
podnikatelského prostředí, zejména
ve zrychlující se globální hospodářské situaci, které jsme svědky od roku 2008. Inovace
mohou podpořit vývozní činnost, mít pozitivní
dopad na konkurenceschopnost podniků,
podporu udržitelného rozvoje, snižování dopadu
na životní prostředí, zlepšování pracovního
prostředí, podporu rozvoje týmové spolupráce,
spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi
nebo spotřebiteli. Společnost Apnenec, která
je součástí naší obchodní skupiny, získala zlatou
cenu za adaptaci výrobního procesu vápencové
moučky a některých druhů kameniva, u nichž
jsme výrazně snížili náklady na výrobu, zlepšili
kvalitu finálního výrobku a snížili dopad
na životní prostředí.
Ve spolecnosti Apnenec je nyní výroba
vápence s využitím
inovací Sebastjana
Ledineka a Damjana
Kovaca cistší, úspornejší a efektivnejší
Naše dceřiná společnost Apnenec má výrobní
závod ve městě Zidani Most a je jedním
z největších výrobců vápencové moučky a kameniva
z vápence ve Slovinsku. V závodě Apnenec
si vzali již od roku 2011 za cíl zlepšit kvalitu
vápencové moučky a rovněž zvýšit kapacitu
mlýna. Investice, která zahrnovala zásah
do celého závodu, se týkala výměny separátoru,
filtru a ventilátoru mlýna, byla původně
odhadnuta na částku 430 tisíc EUR. Mlýn,
který ročně produkuje asi 100 000 tun vápencové moučky, a celý závod byly následně
přezkoumány naším oddělením výrobních procesů, které zjistilo, že bude možné pomocí několika
inovativních opatření optimalizovat produkci
závodu na úroveň srovnatelnou s nejnovějšími
trendy procesů mletí. S minimálními finančními vklady a za spolupráce s našimi vlastními
inovátory Sebastjanem Ledinekem a Damjanem
Kovačem jsme dosáhli zvýšení kapacity mlýna
z roku 1928 téměř o čtvrtinu, zatímco jsme
přesně o totéž snížili spotřebu energie.
O dobrou čtvrtinu jsme snížili spotřebu lehkého
topného oleje potřebného k sušení vápence
a o 78 procent jsme zvýšili zbytek při prosívání
na prosívacím sítu. Dopad souboru inovací,
kterými jsme optimalizovali výrobní proces,
se odráží i ve snížení emisí do životního
prostředí a zvýšení úrovně bezpečnosti při
práci v závodě Apnenec.
Sebastjan Ledinek, Andrej Sopotnik
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 29
SLOVINSKO
Snímek z výstavních prostor Kalcevita na veletrhu Příroda-Zdraví. Veletrh navštívilo 22 tisíc
návštěvníků.
Výstavní prostory, které jsme sdíleli s asociací Planeta Země, s níž budeme spolupracovat při další
podpoře produktu Kalcevita v rámci projektu eko-školy ve Slovinsku.
NOVÝ PRODUKT
Kalcevita –
prostredek k neutralizaci kyselosti pudy
Na slovinském trhu jsme v září představili kompletně renovovanou vápencovou moučku od dceřiné společnosti
LAFARGE ve Slovinsku, Apnenec
Zidani Most.
zlepšuje příjem důležitých živin, jako jsou dusík,
Produkt, který se používá v zemědělství,
bakterií, které zvyšují výnos a kvalitu ovoce
zahradnictví, vinohradnictví a ovocnářství,
je také vhodný pro ekologické zemědělství.
Je to přírodní prostředek pro zlepšení půdy
a ochranu rostlin, stejně jako vynikající prostředek
pro neutralizaci úrovně pH půdy, neboť v této
části Evropy je většina zemědělské půdy postižena překyselením.
fosfor a draslík. Její hlavní složkou je uhličitan
vápenatý. Kalcevita zvyšuje kvalitu humusu
a v důsledku toho i uvolňování živin pro rostliny.
Optimální zásobování půdy vápníkem podporuje
růst kořenů a stimuluje aktivitu prospěšných
a zeleniny.
Nový produkt, nové
balení, nové webové
stránky
Také obaly Kalcevita jsme kompletně přepraco-
Kalcevita – pro lepší
úrodnost pudy
vali, takže jsou nyní pro koncové uživatele hezčí
Prezentovali jsme
se na veletrhu
Príroda-Zdraví
Na veletrhu Příroda-Zdraví, kterého jsme
se zúčastnili v říjnu, jsme nový produkt Kalcevita
představili široké veřejnosti, jež jej přijala
s velkým zájmem a nadšením. V rámci veletrhu
jsme měli několik přednášek o důležitosti optimální kyselosti půdy a užitečnosti prostředku
Kalcevita.
Vytvorení potreby
a praktičtější. Výrobek je zabalen do pytlů
V první fázi jsme se snažili vytvořit potřebu
o obsahu 20 kg a rovněž do kbelíků o obsahu
neutralizace půdy a zaměřili jsme se zejména
5 kg, které jsou vhodné i pro drobnější zahrad-
na drobnější spotřebitele, kteří se zabývají
Nový produkt jsme uvedli na trh pod názvem
ničení. V obou baleních jsou k dispozici
zahradnictvím, zelinářstvím, ovocnářstvím
Kalcevita. Kalcevita je vápencová moučka, která
podrobné pokyny k použití. Kalcevita je již
a vinohradnictvím. Za tímto účelem nabízíme
neutralizuje překyselenou půdu. Působí postup-
k dostání ve vybraných prodejnách ve Slovinsku.
zdarma měřidla pH, s nimiž uživatelé mohou
Připravili jsme pro Vás nové webové stránky
sami změřit hodnotu pH půdy na svých pozem-
www.kalcevita.si, kde si můžete přečíst spotře-
cích. Na základě výsledků lze potom určit výši
ně, takže se pH půdy po vpravení vápence
do půdy zvyšuje jen mírně nad neutrální hodnotu (do cca pH=8,6) dokonce i při velmi vysokých dávkách. Kalcevita poskytuje rostlinám
bitelské rady pro použití, které výrazně usnadní
práce v zemědělství.
navíc další zdroj vápníku a hořčíku. Kromě toho
STR A N A 30 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
dávky podle našich doporučení.
Andrej Sopotnik
Úspešné zahájení
konference na téma Beton
a udržitelná výstavba
Zástupci Sdružení slovinského cementářského průmyslu (Slocem), Asociace
pro beton Slovinsko a Komory stavebnictví a průmyslu stavebních hmot
při Hospodářské komoře Slovinska
uspořádali dne 16. října 2013 první
ročník odborné konference na téma
Beton a udržitelná výstavba.
Jako první téma jsme zvolili Betonové vozovky.
Dobrá odezva, spokojenost i uznání účastníků
konference dokazují, že jsme naše aktivity orientovali správným směrem, a to ve směru trvale
udržitelného rozvoje a ke spokojenosti všech
zúčastněných, od investorů, přes dodavatele,
až po koncové účastníky silničního provozu.
Konferencí chceme vyzvat k tomu, aby se začalo přemýšlet o širším využití betonu jako hlavního stavebního materiálu s cílem zvýšit jeho
spotřeba paliva. Betonové vozovky jsou rezis-
s přednášejícími ze zahraničí, aby bylo také
tentní vůči rozlitému palivu a odolávají extrémní-
možné využít zkušeností ze zemí, které mají
mu počasí, silnému dešti nebo horku. Použití
s betonovými vozovkami již mnohaleté zkušenosti.
betonových povrchů v městských oblastech
je na vzestupu také kvůli jejich světlé barvě,
Luc Rens z Belgie, generální ředitel Evropské
což snižuje jejich tepelné zatížení. Současně
asociace pro betonové vozovky EUPAVE
také vozovky chrání přírodní zdroje, protože
a technický poradce při Federaci cementářské-
jsou vyrobeny z betonu nebo cementu, který
se vyrábí z běžně dostupného vápence. Vyšší
pořizovací cena ve srovnání s konvenčním
řešením a delší doba potřebná k výstavbě silnice
je kompenzována dlouhou dobou životnosti
betonové vozovky.
ho průmyslu FEBELCEM, prezentoval aspekty
trvanlivých betonových vozovek jako udržitelné
řešení pro evropskou silniční síť. Johannes
Steigenberger, šéf výzkumného ústavu rakouské
asociace pro cement, prezentoval zkušenosti
s betonovými vozovkami z Rakouska, zatímco
Konzultace zahájil ředitel z Ředitelství silnic
Slovinské republiky Gregor Ficko, za účastníky
se připojil Haimo Primas, prezident asociace
Slocem a ředitel cementárny v Trbovlje. Mimo
jiné uvedl, že asociace Slocem vidí v betonových vozovkách velký potenciál. Když jsou řádně
projektovány a vybudovány, mají dlouhou život-
Piotr Kijowski, technický poradce polského
sdružení pro cement, pak zkušenosti z Polska.
V Polsku se v posledních 20 letech podařilo
zcela změnit náhled na výstavbu betonových
silnic. Francois Mrzelj ze stavební společnosti
Gorenjska gradbena družba d.d. představil
zkušenosti ze Slovinska, a to zejména z výstavby
nost a vyžadují minimální prostředky na údržbu.
větších betonových ploch.
postupy a zkušenosti s betonovými vozovkami
Konference se zúčastnilo více než 120 účastníků
Konference Betonové vozovky je první konferencí
a rozvinout mezi účastníky diskusi o výhodách
z různých oborů, a to jak představitelé vlády,
svého druhu, v budoucnu chceme pokračovat
a nevýhodách betonových silnic. Betonové
výzkumných a vzdělávacích institucí,
dalšími tématy.
vozovky přinášejí řadu výhod. Na betonové
tak i smluvní dodavatelé ze stavebnictví.
vozovce je díky nižšímu tření pneumatik nižší
Konference byla koncipována jako mezinárodní
přínos pro trvale udržitelnou výstavbu. Na první
konferenci jsme chtěli prezentovat osvědčené
Účastníky konference pozdravil také Haimo Primas, prezident asociace
SLOCEM a ředitel cementárny v Trbovlje. Foto: Matjaž Zupanc, ZAG
Andrej Sopotnik
Konference se zúčastnilo více než 120 účastníků z různých oborů, a to
jak představitelé vlády, výzkumných a vzdělávacích institucí, tak i smluvní
dodavatelé ze stavebnictví. Foto: Matjaž Zupanc, ZAG
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 31
RAKOUSKO
Uvedení produktu
na trh: Pojivo pro
podlahové potery
GRANU-FIX
STR A N A 32 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
L–
CHAL
RITTS
ADE TSERVUS T!
OR
KOMF
WOHN
PERFE
K
FUSSB TER
ODENA
UFBAU
R
WNE
CRO
Fußbod
(z. B. enbelag
Parket nach
Wahl
t)
Estrich
Fußbod mit/ohne
enheizu
ng
Trennf
olie
gebund
DER GRAene Sch
NU-FIX üttung mit
Decke/
Bodenp
latte
DER
GRANU-FIX
DER
GRANU
-FIX
www.l
afarge
.at
Po devíti měsících vývoje, na kterém
se rozhodujícím způsobem podílelo
také oddělení IPEA Mannersdorf, uvedla společnost LAFARGE na rakouský
trh nové pojivo pro podlahové potěry.
izolaci proti kročejovému hluku a jako nášlapná izolační vrstva v pochozím nejvyšším patře
stavby. Produkt GRANU-FIX umožňuje výšku
instalace bez problémů do 15 cm.
Aby bylo možné sledovat trendy minerálních
izolačních materiálů, byl produkt GRANU-FIX
vyvinut jak pro minerální (např. keramzit), tak
i organická plniva (např. EPS granulát). Po smísení s plnivem a vodou je výsledkem bezspárový
vyrovnávací potěr. Ten poskytuje ochranu proti
hluku a vzniku tepelných mostů. Nerovnosti
povrchu je možné v mžiku kompenzovat díky
robustní směsi. Podlaháři oceňují také možnost
jednoduchého zpracování v porovnání s konvenčními izolačními panely proti kročejovému
hluku. Po aplikaci GRANU FIX jsou díky jeho
vysoké pevnosti vyrovnávací vrstvy pochozí již
po 48 hodinách a po 72 hodinách je možné
na ně provádět pokládku.
Aby bylo možné projekt realizovat, bylo v závodě
Mannersdorf vybudováno vlastní míchací zařízení. Pojivo je pytlováno do 25kg pytlů, výroba
byla zahájena 15. října. Tímto novým produktem
se společnost chystá uspokojit silnou poptávku
po polotovarech a hotových produktech.
Je GRANU-FIX
klasický cement?
GRANU-FIX je pojivo pro vyrovnávací podlahové
potěry na konstrukce stropů, např. pod podlahové konstrukce, pro vyplňování dutin, jako
bezspárový vyrovnávací podsyp pro vylepšenou
GRANU-FIX se na
trhu predstavuje
v jasne oranžové
barve
Marketingové aktivity související s novým produktem jsou členěné do několika oblastí. Kromě
vícestupňového direct mailingu pro podlahářské firmy a vybrané odborné prodejce nabízí
společnost LAFARGE v místě prodeje rovněž
příslušnou podporu prodeje. Násypky s rýžovými
vaflemi opatřené logem by měly potenciálního
kupujícího na nový výrobek upozornit na pultech
v poradenských místech u odborných prodejců.
Marketingový mix doplňuje rovněž e-marketingová kampaň. Samozřejmě jsou veškeré informace o výrobku GRANU-FIX k dispozici také
na mobilních webových stránkách
http://mobile.lafarge.at
Romana Ramssl
ADE TRITTSCHALL –
SERVUS WOHNKOMFORT!
ZEITGEWIN
N AUF DER
Der neue Schüttungsbinder von
LAFARGE für verbesserte
Schall- und Wärmedämmung
BAUSTELLE
e Schüttungen,
• Für gebunden odenkonstruktionen
z. B. unter Fußb bis 15 cm
en
mung
• Für Einbauhöh Schall- und Wärmedäm
e
• Für verbessert
SCHRITT
1:
Decke/Fußb
odenplatte
mit
DER
GRANU-FIX
EPSGRANULAT
ca. 25 kg = 1 Sack
250 Liter
ca. 17 Liter Wasser
2 Minuten
DER GRANU-FIX ist ein hervorragendes Bindemittel für gebundene
Schüttungen auf Rohdecken, z. B. unter Fußbodenkonstruktionen,
für Hohlraumverfüllungen, als fugenlose Ausgleichsschüttung für
verbesserten Trittschallschutz und als begehbare Dämmung der
obersten Geschoßdecke.
Installations
rohren
SCHRITT
2:
gebundene
Schüttung
LAFARGE
auf die Rohdemit DER GRANU-FIX
von
cke aufbrin
gen
Fußbodenbela
(z. B. Parkett g nach Wahl
)
Mit DER GRANU-FIX sind Einbauhöhen
bis 15 cm problemlos möglich.
SCHRITT
3:
Abziehen.
Begehbar
nach
09:10
U-FIX_A5_V.indd
LAF_Mailing_GRAN
1
30.10.13
Estrich mit/ohn
SEITUNG
e Fußbod
SIEHE VERARB
enheizung
ZUM PRODUKT
ITETrennfolie
INFORMATIONEN INWEISE AUF DER RÜCKSE
gebund
UND SICHERHEITSH
DER
GRANU-FIX
latte
DER
GRANU-FIX
*) abhäng
ig von Durchlü
ftung, Temper
atur, Luftfeuc
hte, Anmach
wassermenge
und
www.lafar
ge.at
GRANU-FIX_
A5_V.indd
Stunden*
DER GRANU-F
IX ist sow
als auch
für mineral ohl für organische
Körnungen
ische Körn
Gemischt
ungen (z.
(z. B. EPS
B. Blähton)
mit Körnung
-Granulat)
schüttung.
geeignet.
und Wasser,
Diese biet
ergibt dies
et
heiten lass
eine fuge
en sich dan Schutz vor Schallund Wärmeb nlose Ausgleichsk der robu
Die einfache
sten Misc
rücken. Une
hun
Vera
g im Nu
benrbeitung im LAF_Mailing_GRANU-FIX_A5_V.indd
2
dämmplatte
ausgleich
Vergleich
n freut den
en.
zu
herk
ist hoch.
Profi, den
ömmlich
n der Zeit
gewinn auf en TrittschallMit DER GRA
der Baustell
NU-FIX sind
e
tigkeit, Aus
, dank sein
gleichssc
er hohen
hüttungen
begehbar
Fesund nach
nach 48
Stun
72 Stunden
belegreif.* den
ene Schüttu
ng mit
DER GRANU
-FIX
Decke/Bodenp
LAF_Mailing_
48 Stund
en, belegr
eif nach 72
www.lafarge.at
30.10.13 09:10
LAF_Mailing_GRANU-FIX_A5_V.indd 3
30.10.13 09:10
Einbaustärke
4
30.10.13
09:10
LAF_Mailing_
GRANU-FIX_
A5_V.indd
5
30.10.13
09:10
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 33
RAKOUSKO
Ohlédnutí za
dlouhou kariérou
Dlouholetý spolupracovník ze závodu
Mannersdorf odchází do důchodu.
Po více než 35 letech ve firmě odchází
člen závodní rady, pan Gerald Kostial,
do důchodu. Gerald začal v závodě
Mannersdorf pracovat jako mladý chlapec
a obchodní učeň. Úspěšně se vypracoval
až na pozici vedoucího oddělení kontroly
účetnictví. Kromě své úspěšné kariéry
však Gerald velmi brzy ukázal své schopnosti pro sociální záležitosti. V závodě
pracoval téměř dvacet let jako předseda
závodní rady zaměstnanců a byl svými kolegy, jakož i vedením závodu a společnosti,
ceněn jako kompetentní a spolehlivý partner. Od roku 1997 spolupracoval Gerald
Kostial aktivně také v evropské závodní
radě LAFARGE. Své schopnosti úspěšně
uplatnil rovněž v zastupitelstvu obce, kde
byl jako místostarosta důležitým spojovacím článkem s městskou radou. Gerald
má bezpochyby velký podíl na dnešním
důvěryhodném vztahu mezi obcí s jejími
obyvateli a závodem.
Závod Mannersdorf
Setkání manažeru
výroby a údržby
Od 12. června do 13. června se konalo setkání
manažerů výroby a údržby v závodě Mannersdorf.
Dvanáct zaměstnanců z clusteru, jakož
Odpovědnost za závodní radu zaměstnanců již Gerald Kostial předal další
generaci, panu Manfredu Rauchbauerovi.
Předpokládáme a doufáme, že bude
bývalý hráč divize fotbalové ligy
SC Mannersdorf v důchodu podporovat
fotbalovou kariéru svého nyní jeden
a půl roku starého vnuka Liona.
Závod Mannersdorf děkuje Geraldu
Kostialovi za jeho významnou spolupráci
a přeje mu vše nejlepší v jeho novém
životním období.
Joseph Kitzweger
STR A N A 34 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
i z Německa a Srbska, se podělilo o své
zkušenosti s využitím alternativních paliv jako
podnětu pro snížení fixních nákladů.
Výlet firemního
spolku hasicu
závodu Mannersdorf
Letošní výlet kolegů z firemního spolku hasičů
se uskutečnil do firmy Borealis ve Schwechatu.
Po rozsáhlé prohlídce závodu zamířila skupina
do nově zřízené hasičské stanice v průmyslovém
parku ve Schwechatu, která vznikla sloučením
firemních spolků hasičů z Borealis a OMV. Speciální hasičské vozidlo se dvěma vestavěnými
Mig tryskami a špičkové moderní mycí zařízení
s hadicemi zaujaly a nadchly mnohé ze zúčastněných hasičů.
Romana Ramssl
Závod
Retznei
Den bezpecnosti
v obci
Poprvé se konal v obci Retznei Den bezpečnosti,
na kterém se podíleli členové spolku hasičů
LAFARGE, hasičský sbor Ehrenhausen, jakož
i Červený kříž. Návštěvníci si při něm mohli
osvěžit své znalosti první pomoci a nacvičit
resuscitaci na figuríně. Děti si mohly vyzkoušet
ruční džberovou stříkačku.
Závody v rybarení
v požární nádrži
Na 80 rybářů podnikového spolku hasičů
se zúčastnilo sportovního boje o nejtěžší úlovek
při letošních závodech v rybaření. Členové
závodního spolku hasičů z Retznei poděkovali
všem sponzorům za skvělé ceny, stejně jako
mnoha pomocníkům, díky kterým mohla být
událost uspořádána. Tým se radoval zejména
z nových jednotných polokošilí, které byly
při závodech v rybaření prezentovány poprvé.
Manfred Cernoga
10. GROSSER
WEIHNACHTSMARKT
* 25 Auss teller
* Der Nikolaus kommt:
Sams tag und Sonn tag
um 15.30 Uhr
* Sonntag 13 – 15 Uhr
live Radio Steiermark
Wurlitzer
Samstag, 30. November 2013
von 13 bis 18 Uhr
Sonntag, 1. Dezember 2013
von 10 bis 17 Uhr
BEI LAFARGE
IN RETZNEI
Für das leibliche Wohl sorgt die Betriebsfeuerwehr
Retznei. Unsere Unterstützer wünschen allen Kunden
und Gästen ein frohes Fest und ein gesundes 2013.
Betriebsfeuerwehr
Werk Retznei
10. Vánocní trh
O prvním víkendu adventu se konal tradiční
vánoční trh závodního spolku hasičů. Mnozí vystavovatelé zde nabízeli umělecká řemesla. Děti
se většinou shromažďovaly okolo „Nikolo”, který
po oba dny rozdával malé dárky. U příležitosti
desetiletého výročí měli pořadatelé speciální
nápad a pozvali Rádio Steiermark Wurlitzer
pro zajištění dobré nálady návštěvníků při poslechu známých hitů.
Für das leibliche Wohl sorgt die Betriebsfeuerwehr Retznei. Unsere Unterstützer
wünschen allen Kunden und Gästen ein frohes Fest und ein gesundes Jahr 2014.
Romana Ramssl
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 35
RAKOUSKO
Podpora zdraví
na pracovišti
Primárním cílem podpory zdraví
na pracovišti (PZP) jsou zdraví zaměstnanci v prosperujících podnicích.
PZP v závode
Retznei
Podpora zdraví na pracovišti si klade za cíl
předcházet onemocněním na pracovišti, včetně
nemocí souvisejících s prací, pracovních úrazů,
nemocí z povolání a stresu. Cílem je zvýšit
potenciál k posílení zdraví a zlepšení pohody
na pracovišti. (Lucemburská deklarace o podpoře ochrany zdraví na pracovišti v EU, podepsaná
v roce 1997).
V závodě Retznei byl v únoru zahájen projekt
podpory zdraví na pracovišti. Ukončení projektu
je plánováno na leden 2015. Cílem projektu
je odstraňovat krok za krokem vlivy případných
nezdravých podmínek a implementovat zdraví
prospěšná opatření. Doposud již byla provedena
mnohá opatření, a proto se v únoru konal průzkum mezi zaměstnanci. V květnu a červnu byly
organizovány čtyři zdravotní kroužky, z nichž
každý měl na programu tři setkání. Na základě
cílů definovaných při workshopu byl vytvořen
podrobný akční plán opatření k dosažení těchto
cílů. Pracovníci byli vyškoleni jako „Moderátoři
zdravotního kroužku” a „Manažeři zdraví
na pracovišti”.
Podporu zdraví na pracovišti nemohou provádět
ani pouze sami zaměstnanci, ani pouze sami
vedoucí pracovníci společnosti. Zásadní význam
pro úspěšnost opatření PZP je „spolupůsobení”
všech zaměstnanců závodu. Všichni musí něčím
přispět: vlastníci firmy, vedoucí pracovníci,
závodní rada, zaměstnanci, závodní lékaři,
bezpečnostní technici a firemní psychologové.
Důležité je rovněž, že v otázce podpory zdraví
na pracovišti neexistuje žádný univerzální
program, který by byl všeobecně platný nebo
stejný pro všechny podnikatelské subjekty.
Projekty PZP jsou vždy zásadně šité na míru
a pro příslušnou společnost. Opatření podpory
zdraví na pracovišti začínají u individuální
podpory zdraví a zahrnují také například otázky
týkající se správné výživy a pohybu.
Klíčovým prvkem projektu jsou tzv. zdravotní
kroužky. Stanovují potřebu provést opatření,
popř. poskytují informace o potenciálu
pro zlepšení.
Projektový
a rídicí tým
Vedoucí závodu Petr Fürhapter, Helmut Reiterer,
Projektoví manažeři Hubert Eder, Franz Wratschko,
William Tarfusser, Gerhard Miklau a Florian Ott.
Projekt je podporován personálním a marketingovým oddělením.
Romana Ramssl
STR A N A 36 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 37
UDÁLOSTI
Zástupci LAFARGE na
hrišti jako jedna rodina
STR A N A 38 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | PROSINEC 2013
V maďarském městě Szentlőrinc se 6. – 7. září
konal turnaj středoevropské skupiny LAFARGE
v Mezinárodním poháru LCE ve fotbale.
V utkání se střetla dvě mužstva místní cementárny Királyegyháza (A a B) se šesti týmy z pěti
zemí - z rakouských měst Retznei a Mannersdorf, německého Karsdorfu, českých Čížkovic,
srbského Beočinu a slovinského města Trbovlje.
Dne 6. září přivítalo téměř 100 hostů, kteří dorazili na Pohár LCE ve fotbale do města Királyegyháza, nádherné babí
léto. Týmy a doprovázející fanoušci mohli v rámci první
fáze dlouhého víkendového programu navštívit jednu z nejmodernějších provozoven na výrobu stavebních materiálů
v Evropě, která získala Cenu mistra ve stavitelském odvětví za kvalitu stavebnin udělenou Stavitelskou nadací
za moderní architektonické řešení a ekologicky šetrný
provoz.
Večerní program pokračoval již na fotbalovém hřišti malého městečka Szentlőrinc ležícího v blízkosti cementárny,
kde hosty pozdravil také místostarosta Jenő Keczeli.
Po vydatné večeři na druhý den ráno pronesl Frédéric
Aubet, generální ředitel společnosti LAFARGE Cement
Magyarország Kft., slavnostní řeč a spolu s místostarostou
města zahájili den společným výkopem. Program dne pokračoval zápasem 20 skupin a jedním zápasem AllStars,
kde se představilo všech osm týmů. Před zahájením utkání
proběhla již tradiční výměna týmových vlajek. Zápasy
se uskutečnily současně na dvou hřištích o rozměrech
60 m x 30 m, pokřtěných názvy CLASSIC a RAPID.
Spolu s více než 200 zaměstnanci a fanoušky jsme mohli
být svědky vynikajících a vzrušujících zápasů na tomto
„fotbalovém pikniku“, které rozhýbaly i přihlížející hosty.
Náladu během zápasů ještě více vystupňovala aktivita
skupiny skutečných fanoušků, která se vytvořila z řad hostů.
Během tvrdší hry v zápase srbského týmu z Beočinu
a maďarského týmu Királyegyháza B, ve které nechyběly
prvky fair play, se družstva předvedla se svou velkolepou
týmovou hrou. Oba týmy se svým vynikajícím výkonem
probojovaly do finále, které po těsném boji skončilo remízou 1-1. Konečné skóre bylo rozhodnuto penaltovým
rozstřelem, po následném stavu 5-4 se nakonec tým Beočinu mohl postavit na nejvyšší stupínek vítězů a odvézt
si domů betonový putovní pohár společnosti LAFARGE.
Třetí místo získal loňský vítěz, tým Mannersdorfu.
Na konci dne zápasu pronesl Frédéric Aubet projev,
v němž poděkoval za zorganizování, účast a společné
sdílení dnešního dne, což bezpochyby přispělo ke sblížení
zaměstnanců společnosti LAFARGE, jejíž továrny jsou
od sebe vzdáleny více než stovky kilometrů.
V den rozloučení navštívili iniciativní hosté nedaleko ležící
město Pécs pyšnící se různorodou multietnickou kulturní
tradicí, jež se stalo mezinárodně známým díky titulu
Evropského hlavního města kultury získaného v roce 2010.
Pohár LCE ve fotbale, který svou cestu zahájil v rakouském Mannersdorfu, se po letošním kole v Maďarsku vydá
do Čížkovic v České republice.
Byl to krásný zážitek pro všechny i proto, že i dámy
si koply do míče.
Zsofia Zadravecz
Výsledky mad´arského
kola Poháru LCE
ve fotbale
1. Beočin
2. Királyegyháza B
3. Mannersdorf
4. Čížkovice
5. Retznei
6. Trbovlje
7. Karsdorf
8. Királyegyháza A
PRO SINEC 2013 | LCE PEO PL E M AG A ZINE | STR AN A 39
LCE PEOPLE MAGAZINE
Vydavatel a vlastník média:
LAFARGE Cement CE Holding GmbH
1061 Wien
Gumpendorfer Straße 19-21
Tel.: +43 1 58889-0
Fax: +43 1 58889-1470
www.lafarge.at
Fotografie:
LAFARGE Zementwerke GmbH, soukromé
LAFARGE Cement, a.s.
Layout a DTP produkce:
MBIT Solutions GMBH
Tisk:
Druckerei Janetschek GmbH
Brunfeldstrasse 2
3860 Heidenreichstein
Redakční rada:
Mag. Romana Ramssl, Renate Landl,
Lieselotte Henschl-Koch, Manfred Cernoga,
Petr Čermák, Milena Hucanová, Pavel Bartejs,
Luboš Trestr, Denisa Šimáčková, Desa Petrič,
Petra Kajič, Iva Dominkovič, Andrej Sopotnik,
Damjan Kovač, Gregor Uranič, Zsófia
Zadravecz, Boglárka Németh
Kontakt:
Lafarge Cement, a.s.
Mgr. Milena Hucanová
Tel.: +420 416 577 215
[email protected]
www.lafarge.cz
Download

Veselé Vánoce! LCE People Magazine