Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II
96
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Vápencové hospodářství, provozní
soubory pro kotelnu, vedlejší
energetické produkty, zauhlování
a další práce pro Prunéřov
V roce 2010 firma KLEMENT a.s. zahájila přípravné práce v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II. Během tohoto projektu se společnost
Klement podílí na realizaci obchodních balíčků č. 91, 92, 92.1, 11, 09 a dílčích provozních soborech č. 02.08 a 10.01. V článku jsou popsána specifika
realizace těchto částí komplexní obnovy.
OB 91 - OBNOVA VÁPENCOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Předmětem obchodního balíčku OB 91, který
firma KLEMENT realizuje pro generálního dodavatele celého projektu společnost ŠKODA PRAHA
Invest s.r.o., byla rekonstrukce, oprava a modernizace stávajících zařízení systému dopravy, skladování, drcení a mletí vápence. Byla taktéž provedena obnova a zároveň zvýšena kapacita stávajícího
odprášení. Součástí dodávky byly také stavební
práce, spojené bezprostředně s úpravou nebo dodávkou technologie.
Cílem veškerých prací provedených v rámci
dílčích provozních souborů tohoto balíčku bylo
prodloužit životnost zařízení na dalších 25 let
provozu, vše při zachování stávajících provozních parametrů a předepsané emisní koncentrace prachu u rekonstruovaného systému odprášení.
V rámci projektu zaměstnanci realizační firmy
uplatnili své zkušenosti z obnovy Elektrárny Tušimice II. Zde od roku 2006 do roku 2008 společnost realizovala dodávky technologií pro rekonstrukci zařízení vápencového a sádrovcového
hospodářství. Technologické podrobnosti o zmíněných částech rekonstrukce a modernizace
v rámci Komplexní obnovy ETU II byly zveřejněny
na stránkách časopisu All for Power v číslech
3/2010 a 3/2012.
Termín dokončení a předání díla v Elektrárně
Prunéřov II je plánován na září 2014.
OB O2 - DÍLČÍ PROVOZNÍ SOUBORY PRO KOTELNU
V roce 2010 začala firma KLEMENT s přípravou realizace dodávek dílčích provozních souborů
pro nově rekonstruovanou kotelnu DPS 02.08 –
Vnitřní odstruskování a vnitřní odpopílkování
a DPS 10.01 – Odstruskování byly realizovány
v rámci kontraktu se společností VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING a.s. Rekonstrukce stávajících dopravníků probíhá za provozu elektrárny.
V rámci Vnitřního odstruskování a vnitřního
odpopílkování (DPS 02.08) se provádí kompletní
rekonstrukce vynášení strusky z výsypky spalovací
komory, jejího chlazení, odvodnění, zrnitostní
úpravy a předání k rozdělovacím svodkám zdvojené pásové dopravy strusky. Při rekonstrukci v rámci DPS 10.01 je řešena dvojlinková doprava strusky a popílků zadních tahů z kotelny k struskovým
silům, skladování v silech a následná expedice na
vnitřní pásovou dopravu vedlejších energetických
produktů, nebo havarijní cestou na železniční
vagóny. Do nové části elektrárny jsou dodávány
05/2013
www.allforpower.cz
Stohovací pasový dopravník vápence po rekonstrukci
Dopravníky sádrovcového hospodářství PD2
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Montáž dopravníku strusky
Nový dopravník PD 11
vyhrnovače strusky, drtiče strusky a doprava do
dvou sil strusky (nové elektromaky). Dále je řešeno
odvodnění strusky probíhající na šikmé části vynašeče, který je specifický konstrukční délkou šikmé části.
Termín dokončení a předání tohoto díla je plánován na září 2014.
OB92 – HOSPODÁŘSTVÍ VEP
Realizace obchodního balíčku č. 92 – Hospodářství vedlejších energetických produktů
(VEP) začala v roce 2011, rovněž pro objednatele
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING. V rámci tohoto
balíčku společnost KLEMENT na základě posouzení technického stavu stávající pásové dopravy
provádí rekonstrukci a zkapacitnění zařízení, vše
s ohledem na zvýšení požadovaných výkonových
parametrů dopravníků a prodloužení životnosti
o dalších 25 až 30 let. Předmětem dodávek bylo
rovněž posouzení a vyhodnocení stavu stávajících
ocelových konstrukcí věží a mostů pasových dopravníků a zajištění nezbytného rozsahu jejich
oprav, rekonstrukcí a sanací.
Termín dokončení tohoto díla a jeho předání
objednateli je plánován na červen roku 2014.
Rekonstrukce šikmého zauhlovacího mostu
OB 92.1. VNITŘNÍ DOPRAVA VEP – PD 11
Obchodní balíček č. 92.1 realizoval KLEMENT
v rámci kontraktu pro generálního dodavatele díla. V průběhu tohoto projektu došlo k celkové výměně stávajícího opotřebeného korýtkového pásového dopravníku PD11 šíře 1 600 mm,
uloženého na samostatném mostu šíře 4 000
mm, za nový. Jde o trubkový pásový dopravník
TPD 11 o průměru 500 mm. Výměnu korýtkového dopravníku za trubkový požadoval investor
z důvodu situování dopravníku nad vlečkou ČEZ
a kolejovými tratěmi ČD.
Technické údaje trubkového dopravníku TPD 11:
Průměr trubkového dopravníku: . . . . . . 500 mm
Dopravní délka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 m
Šířka pasu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 900 mm
Dopravní rychlost: . . . . max. 4,6 m/s (variabilní)
Dopravní výška:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 5,56 m
Maximální dopravní úhel (+/-): . . . . . . . . . . 9,9°
Zaplněnost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 78 %
Výstupní otáčky bubnu n2: . . . . max. 109,8 min-1
Požadovaný výkon motoru: . . . . . max. 107,3 kW
Instalovaný příkon:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 kW
Vzdálenost panelů: . . . . . . . . . . . od 2,45 do 3 m
Výměna celého mostu nad kolejemi ČEZ
a rychlostním koridorem Chomutov/Karlovy Vary
byla provedena za plného provozu železniční dráhy. K demontáži a výměně dílů byl použit jeřáb
APB Plzeň, který je jediný svého druhu v České republice.
Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli
v listopadu 2013.
OB01 - VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZAUHLOVÁNÍ
Obchodní balíček č. 01 - Zauhlování realizuje
pro generálního dodavatele firma NOEN, a.s. Ta
provádí komplexní obnovu cest systému zauhlování, zajišťujícího dopravu energetického uhlí
z hlubinného zásobníku do kotelních zásobníků
jednotlivých bloků. Současně provádí rekonstrukci
dvojlinkové dopravy paliva na skládku a ze skládky
zpět do hlavní dopravní cesty na kotelnu. Firma
KLEMENT pro NOEN dodává veškeré nové a repasované bubny a pohony pásových dopravníků. Ve
spolupráci se firmou AC TECHNOLOGIES s.r.o. je
taktéž řešeno odprášení a zkrápění těchto dopravníků. Jde o průmyslové vysavače, odsávací
zařízení, vysokotlaké mlžící zařízení a podobně.
Veškeré práce jsou realizovány za provozu elektrárny.
05/2013
www.allforpower.cz
Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II
Celkový pohled na dopravník PD11
97
Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II
98
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Celkový pohled na rekonstrukci stavebních objektů zauhlování
Termín dokončení a předání díla je plánován
na říjen 2014.
OB 11 – STAVEBNÍ PRÁCE
Stavební práce podporující realizaci technologií obchodního balíčku č. 01 – Zauhlování jsou
zahrnuty do projektu OB 11 – Stavební část, kde
firma KLEMENT působí v rámci kontraktu se společností Metrostav a.s.
V rámci tohoto balíčku jsou realizovány
práce na stavebních objektech vnějšího zauhlování, kde se provádí sanace a zesílení
stávajících ocelových konstrukcí. Nové je
i opláštění věží a mostů zauhlování. V tomto
obchodním balíčku je zahrnuta také rekonstrukce tří skládek paliva. Společnost KLEMENT
provedla také torektáž výsypek hlubinného
zásobníku a obložení těchto výsypek čedičovými dlaždicemi.
Termín dokončení a předání díla je plánován
na září 2014.
OB 09 - ODSÍŘENÍ
V rámci obchodního balíčku OB 09, který
pro generálního dodavatele realizuje společnost ANDRITZ Energy & Environment GmbH,
provádí firma KLEMENT veškeré betonové monolitické konstrukce, zapláštění a rozvody haly
absorbérů.
Předání tohoto díla objednateli je plánováno
na rok 2014.
KLEMENT A ENERGETICKÉ ZDROJE ČEZ
Společnost KLEMENT se rovněž podílí, nebo
se v minulosti podílela na realizaci dodávek stavebních a technologických celků v rámci projektů
komplexní obnovy dalších hnědouhelných a paroplynových zdrojů Skupiny ČEZ.
Po zkušenostech s vybudováním nové technologie zauhlování Elektrárny Tisová uzavřel a firma KLEMENT tyto kontrakty v rámci komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II (OB 91 – Vápencové
hospodářství, OB 92 – Sádrovcové hospodářství
a OB 11 – Zauhlování, stavební část), Elektrárny
Ledvice (OB 01 - Zauhlování, OB 10.1 – Vnitřní
hospodářství VEP, OB 10.2 – Vnější hospodářství
VEP a OB 09 – Odsíření) a Elektrárny Počerady (OB
14 - Stavební část)
Oldřich Kupa,
projektový manažer,
KLEMENT a.s.
Limestone management, boiler plant operating systems, secondary energy products, coal handling and further work for Prunéřov
In 2010 KLEMENT a.s. began preparation work as part of the Complex Renewal of Prunéřov II Power Plant. During this project Klement implemented
business packs OB 91, OB 92, OB 92.1, OB 11, OB 09 and partial operating systems DPS 02.08 and DPS 10.01. The article describes the specifics
of the implementation of these parts of the complex renewal.
По Рускы............................
ххххххххх хххх х хххххххххх ххххххх ххх х ххххххххххххххххххххххххх х х ххххххххх хххххххх ххх х ххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хх ххххххххх ххххххххх
хххх х хххххххххх ххххххх ххх х ххххххххххххххххххххххххх х х ххххххххх хххххххх ххх х ххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хх ххххххххх ххххххххх хххх х
хххххххххх ххххххх ххх х ххххххххххххххххххххххххх х х ххххххххх хххххххх ххх х ххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хх ххххххххх ххххххххх хххх х хххххххххх
ххххххх хххххх хх ххххххххх
05/2013
www.allforpower.cz
www.klementas.cz
Download

Stáhnout celý článek v PDF